1
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si všechny informace před použitím a pečlivě uchovejte.
SKLADOVÁNÍ:
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj venku a ve vlhkém prostředí.
- Neskladujte přístroj v blízkosti horkých vytápěcích zařízení.
PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO VEDENÍ:
- Nepřipusťte, aby byl elektrický kabel příliš napnutý či překroucený.
- Pokud se elektrický kabel poškodí či, jakkoliv zničí přestaňte přístroj ihned používat.
- V případě poškození kabelu musí být přístroj opraven kvalifikovaným servisním
technikem.
DĚTI:
- Děti nerozumí nebezpečí spojenému s užíváním elektrických spotřebičů, proto jim
nedovolujte toto zařízení používat.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez zabudovaného filtru.
- Nikdy nepoužívejte přístroj k vysávání horkého popelu, rozbitého skla, ostrých
předmětů nebo kapaliny.
- Neužívejte nikdy v přítomnosti explodujících kapalin nebo výparů.
- Nevysávejte nikdy hořlaviny nebo toxické kapaliny, tonery do kopírek nebo jiné
výbušné ( těkavé) látky. Nikdy nevysávejte kyseliny, azbest nebo azbestový prach.
- Vždy odpojte zařízení od přívodu proudu pokud budete přístroj čistit (filtry,nádoba na
prach) či vyměňovat řemínek.
- Zařízení by nikdy nemělo být spuštěné bez dohledu.
- Nikdy neupravujte a neopravujte přístroj jakýmkoliv způsobem.
- Opravy elektrického zařízení smí podniknout jen vyškolený personál.
- Neprofesionální opravy mohou být nebezpečné.
- Užívejte jen originální díly HOUSESHARK a doplňky k zařízení.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje s mokrýma či vlhkýma rukama.
- Při vysávání se může vyskytnout statický náboj. Toto je zcela neškodné a nesouvisí to
s hlavním přívodem. K minimalizovaní tohoto efektu nepokládejte ruce nebo
nevkládejte žádný objekt k vyčištěné nádobě na prach.
VAROVÁNÍ: Když je zásuvka viditelně poškozena nebo je poškozen hlavní kabel přístroje,
PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE !!!
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI PŘEHŘÁTÍ:
Váš přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou, jenž přístroj vypne, když se přehřeje.Měli
by jste s přístrojem přestat pracovat, vypnout ho ze sítě a zkontrolovat zda není ucpaný
přívod či odvětrávaní vzduchu,jelikož tento problém vzniká z 99% právě ucpáním.
Vyčistěte přístroj a čekejte nejméně 15 minut, než ochranný systém odblokuje přístroj a
můžete začít znovu přístroj požívat. Pokud problém bude nadále přetrvávat, obraťte se na
vaše servisní centrum pro prošetření nebo opravu.
2
3
MONTÁŽ
Důležité: Prosíme přečtěte si důležité bezpečnostní instrukce před použitím.
Vždy mějte odpojen přívodní kabel z elektrického vedení před smontováním
nebo odmontovaním příslušenství.
Varovaní: Držte prsty pryč od roztočeného kartáče. Zajistěte, že děti nebudou užívat
přístroj.
Zvednutí sklopné rukojeti.
1. Opatrně rozbalte všechny díly a dejte si stranou obal
2. Zvedněte rukojeť do kolmé pozice, rukojeť se zamkne (zacvakne) automaticky.
3. Ke sklopení, držte horní rukojeť jednou rukou a obraťte skládací spouštěcí rukojeť.
4
Připojení flexibilních hadic
1.Opatrně vsuňte konce flexibilních hadic do otvorů v čistící hlavě. Když jsou konce hadic
zcela zastrčený, otočte o cca 0,5cm levou hadici v protisměru hodinových ručiček a pravou po
směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jsou bezpečně upevněny před zapnutím.
Navinutí kabelu
1. Při rozbalování kabelu dejte pozor, aby se kabel nepoškodil.
2. Dle obrázku vidíte, jak má být kabel správně navinut.
Varovaní: Ujistěte se, že přístroj je vypnutý hlavním vypínačem před připojením
k elektrické síti.
5
Užívaní příslušenství
1. Umístěte vysavač do kolmé polohy. Ujistěte se, že vysavač není připojený do sítě,
když nandáváte či snímáte příslušenství.
2. Nastavte výšku čistící hlavy do nejvyšší pozice dle obrázku nahoře.
3. Vyjměte spodní díl hadice ze zadní části přístroje a připevněte požadované
příslušenství na hadici.
Důležité: Prosím povšimněte si, že v přístroji jsou v soě zasunuty 2 prodlužovací trubice.
Potřebujete použít sílu k jejich oddělení.
6
Možnosti sestavení příslušenství
1
1 / místo pro odpojení hadice
Varovaní: Vyvarujte se překlopení přístroje. Když je přístroj zapnutý, rotační kartáč se
nadále otáčí a proto se vyvarujte ponechaní přístroje na jednom místě v prodlouženém
časovém intervalu, obzvláště na hustém koberci. Netahejte přístroj po místnosti mohl by se
překlopit a následně poškodit.
7
PROVOZ PŘÍSTROJE
Jak začít
B
Q
MOŽNÉ ÚHLY
SKLOPENÍ PŘÍSTROJE
1/
Odmotejte kabel z držáku, ujistěte se, že není poškozen a poté kabel zapojte do
elektrické sítě.
2/
Stiskněte páčku Q, která slouží ke sklopení přístroje a přístroj sklopte.
3/
Stiskněte tlačítko B do polohy ON a přístroj se spustí.
4/
Pokud budete chtít používat příslušenství,bnezapomeňte, že přístroj musí být v kolmé
poloze
8
Nastavení výšky kartáče
G
.
Tento přístroj může být díky nastavení výšky klepací hlavy používaný s maximální
efektivitou na četné druhy koberců, plovoucí podlahy, dlažbu, nebo s použitím příslušenství
na širokou škálu různých čalounění, matrací, záclon, závěsů a dalších.
1/
Vypněte hlavní vypínač přístroje do pozice OFF.
2/
Sklopte přístroj do pracovní pozice.
3/
Páčkou G nastavte čistící hlavu přístroje do požadované výšky. Pokud budete otáčet
páčkou po směru hodinových ručiček, bude se klepací hlava zvedat (použití na vyšší
koberce), pokud budete otáčet proti směru hodinových ručiček bude se klepací hlava
nastavovat směrem k podlaze(použití na nízké koerce,dlažy,plovoucí podlahy, atd…).
Upozornění: Výška klepací hlavy se dá nastavit pouze,pokud je vysavač sklopen do
pracovní pozice.
9
Vyjímaní a vyprazdění nádoby na prach
Varování:Před vyjmutím patrony na prach či jakémkoli čištění filtrů nebo hledání
závad odpojte přívodní kabel z elektrické sítě.
M/ UVOLNĚNÍ
PATRONY NA
PRACH
TLAČÍTKO PRO
VYSYPÁNÍ
PATRONY
Patrona na prach může být vyprázdněna kdykoli, ale nejdéle pokud nečistoty dosahují rysky
„MAX“, která je vyznačena na prachové patroně.
1/
Stiskněte tlačítko M a vyjměte patronu na prach z přístroje.
2/
K vyprázdnění patrony na prach podržte patronu v ruce a zmačkněte tlačítko pro
vysypaání patrony.
Poznámka: K docílení nejlepších výsledků z vysávaní musí být nádoba na prach
čištěna pravidelně, jinak bude proud vzduchu a čisticí výkon snížený. Když se sníží
výkon je nezbytné vyčistit nádobku na prach.Kontrolujte zda není ucpané příslušenství
nebo trubice a řiďte se instrukcemi k čištění filtru pro optimální výkonnost.
10
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Čištění HEPA filtru
Důležité: HEPA filtr zastaví ty nejmenší částice prachu a alergenů nesených
vzduchovým průtokem přístroje, jenž za normálních okolností vdechujeme. Zastaví
99,97% ze všech částeček větších, než 0,3 mikrometru, což je pro představu velikost
několikanásobně menší, než lidský vlas. Díky této neuvěřitelné filtrační výkonnosti,
bude HEPA filtr rychleji zanášen částečky jemných prachových částic, což je obtížné
vidět a když nebude řádně čištěn časem se ucpe a bude snížená sací síla.
Poznámka: Čistěte HEPA filtr pravidelně dle následujícího:
TLAČ ÍTKO K
VYNDÁNÍ HEPA
FILTRU
1/
K vyjmutí HEPA filtru uvolněte a vyjměte nejdříve patronu na prach.
2/
Vytáhněte omyvatelný HEPA filtr.
3/
Razantně vyklepejte HEPA filtr na zpevněném povrchu, dokud se nevyklepe všechen
hrubý prach. Poté může být HEPA filtr omyt tekoucí vodou.
Doporučujeme čištění filtru jednou týdně, nebo když se jeví, že sání je menší. Vždy nechte
filtr 24 hodin proschnout než ho vložíte zpátky do přístroje.
Poznámka: Bílá barva HEPA filtru se časem zbarví, ale tento jev je normální a nemá
žádný vliv na stav a výkonnost filtru. Zanedbávané udržovaní HEPA filtru se může
projevit v poškození motoru.
11
Čištění odstředivé filtrace
ODSTŘEDIVÝ FILTR
1/ Vyjměte patronu na prach z přístroje.
2/ Uvolněte a vyjměte odstředivý filtr dle obrázku.
3/ Vypláchněte odstředivý ve vlažné vodě.
12
Měnění a čištění předmotorového filtru
Důležité: Vždy používejte přístroj se všemi filtry, aby se nepoškodil motor. Na
poškozený přístroj tímto způsobem se nevztahuje záruka.
1/
Odpojte přístroj z elektrické sítě.
2/
Vyjměte patronu na prach z přístroje. Viz obr.
3/
Vyjmutý předmotorový filtr (viz.obr. napravo) čistěte v teplé mýdlové vodě. Ujistěte
se, že filtr je naprosto suchý před zpětným vložením.
Varování: Vložením mokrých či vlhkých filtrů do zařízení hazardujete se
zásahem elektřinou.
13
Výměna a čištění odvětrávacího filtru
ODVĚTRÁVACÍ FILTR
1/
Odpojte přístroj z elektrické sítě.
2/
Vyjměte přední kryt filtru z přístroje
3/
Vyjměte odvětrávací filtr z objímky filtru. Poté filtr vyčistěte v teplé mýdlové vodě.
Ujistěte se, že filtr je naprosto suchý před zpětným vložením.
.
4/
Vložte zpět filtr a kryt.
Poznámka: Doporučujeme čistit předmotorový a odvětrávací filtr ve stejný čas
v pravidelných intervalech.
14
ČIŠTĚNÍ PATRONY NA PRACH
Důležité: Vždy používejte přístroj s nainstalovanou patronou na prach. Pokud toto
pravidlo neudete dodržovat, můžete poškodit výrobek. Na takovéto poškození se
nevztahuje záruka.
1/
Odpojte přístroj z elektrické sítě.
2/
Vyjměte patronu na prach z přístroje. Viz obr
3/
Čistěte patronu v teplé mýdlové vodě. Ujistěte se, že patrona je zcela. suchý před
vložením zpět do přístroje.
Poznámka: Doporučujeme patronu čistit po každem použití přístroje.
Varování: Vložením mokré či vlhké patrony do přístroje hazardujete se
zásahem elektřinou.
15
TERMOSTAT MOTORU
Důležité: Přístroj je vybaven motorem s vestavěným termostatem. Když se z nějakého
důvodu vysavač přehřeje, termostat vysavač automatický vypne. V tomto případě :
1/
Odpojte přístroj z elektrické sítě.
2/
Najděte příčinu problému přehřátí. Z 99% je příčinou přehřátí vysoký výkon motoru
s minimálním efektem Tj.např. ucpání filtrů popř.ucpaná jakákoli hadice,nástavec
atd..).
3/
Pokud naleznete tuto příčinu, odstraňte ji a vyčkejte nejméně 45 minut, než přístroj
znovu zapnete.
4/
Po 45ti minutách zastrčte přístroj do zásuvky a stiskněte „ON“ k zapnutí. Přístroj by
měl začít pracovat znovu. Pokud se tak nestane a termostat vypne vysavač znovu,
odevzdejte přístroj nejbližšímu servisnímu centru pro přezkoušení nebo opravu.
16
VÝMĚNA HNACÍHO ŘEMENE
Čištění a výměna řemene
Poznámka:Pokud se hnací řemen časem vytahá, nebo praskne, můžete ho vyměnit
náhradním hnacím řemenem.
1/
Odpojte přístroj z elektrické sítě.
2/
Uvolněte rukojeť stisknutím páčky pro sklopení přístroje. Opatrně obraťte přístroj a
odstraňte čtyři připevněné šrouby (obr.vlevo). Ujistěte se, že jste si všechny šrouby
dali na bezpečné místo.
3/
Odstraňte kryt.
4/
Vytáhněte rotační kartáč směrem nahoru.
5/
Nahraďte vadný řemen novým.
6/
Zasuňte kartáč zpět do přístroje.
7/
Nasaďte kryt a zašrouujte zpět 4 šroubky.
Poznámka: Užívejte jen hnací řemen, kterým byl dodán. Užívaní jiného řemene může
tvořit riziko a zbavovalo by to platnosti záruky.
17
HLEDÁNÍ ZÁVAD
Problém
Možné řešení
Oprava
Přístroj nepracuje
1. Pravděpodobně není zapojený
do elektrické sítě.
1. Zapojte do sítě.
2.Nejde elektřina v zásuvce.
2. Zkontrolujte
pojistky nebo
vypínače.
3. Spínač ON/OFF není zapnutý
3. Přepněte tlačítko
do polohy ON.
4. Motorový termostat se aktivoval. 4. Postupujte dle
návodu.
Sací výkonnost je snížena
1. Plná nebo zanesená prachová
patrona.
1. Vyčistěte
prachovou patronu.
2. Špatná úroveň seřízení.
2.Jen seřiďte.
3. Ucpaná trubice, tryska nebo
vstupní otvor pro prach.
3. Odstraňte ucpaní.
4. Ucpaná hadice.
4. Odstraňte ucpaní.
5.Prasklý řemen.
5. Vyměňte
6. Trubice není zasunutá celá.
6. Zasuňte trubici.
7. Zanešený filtr.
7. Vyčistěte, popř.
vyměňte filtry.
8. Zacpaná spodní hadice.
8. Stlačte spodní
hadici a odstraňte
blokace.
Vysavač se těžce posouvá
1. Špatná úroveň seřízení.
1. Jen seřiďte.
Rotační kartáč se neotáčí
1. Prasklý řemen.
1. Vyměňte řemen.
2. Chybně nandaný řemen.
2. Překontrolujte
řemen.
18
SPECIFIKACE PRODUKTU
Model číslo:
HS-003
Elektrické napětí:
220-240V 50/60Hz
Příkon:
1800W max
Hlučnost:
77dB
Připojení k elektrické síti
Zkontrolujte, že elektrické označení na produktu souhlasí s elektrickým napětím Vaší
zásuvky.
Ochrana prostředí
Prosím zapamatujte si pravidlo:Odevzdejte nefunkční elektrická zařízení a přístroje
na příslušné místo, které nákladá s tímto odpadem.
Záruka produktu
Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od dne prodeje. Jako záruční list slouží doklad o
prodeji. V případě problému s výrobkem kontaktujte vašeho prodejce.
-
Garance se nevztahuje na úmyslné poškození, nesprávné použití.
Přístroj musí být přesně sestavený a zacházeno s ním v souladu s instrukcemi
obsaženými v tomto manuálu.
Přístroj je určen pro provoz v domácnosti.
Garance nebude poskytnuta, pokud byl již přístroj opravován neodbornou osobou.
19
Download

1 - House Shark