Carbon Gasket, s. r. o.
Carbon Gasket, s. r. o.
oficiální zastoupení Specma pro È. R.
Obsah:
®
1 ................... GRAFOIL RIBBON - PACK - materiál pro výrobu kroužkù
®
2 ................... GRAFOIL CRINKLE TAPE - samolepící páska z exp. grafitu
3 ................... SOFTSEAL - samolepící páska z PTFE
4 ................... SPECMAFLEX - spirálové tìsnìní s expandovaným grafitem
®
5 ................... GRAFOIL EX - plechové tìsnìní s expandovaným grafitem
6 ................... GRAFEX EC - materiál pro výrobu plochého tìsnìní
®
7 ................... GRAFOIL - expandovaný grafit vyztužený nerezovým plechem
8 ................... SPECMA LUCKPACKNING TYP 2 - tìsnìní ze synt. vlákna
9 ................... GRAFEX 100 - šòùra z expandovaného grafitu
10 ................. GARLOCK 98 - šòùra s uhlíkovými fibry
11 ................. BLUEPACK - šòùra z polyimidfibru
12 ................. SPECMA ISOKERAM - keramická šòùra pro vysoké teploty
13 ................. SPECMA 99 - šòùra z expandovaného grafitu a PTFE
14 ................. GRAFEX LUCKPACKNING - šòùra z expandovaného grafitu
15 ................. Pøílohy
Grafoil je registrovaná ochranná známka pro expandovaný grafit firmy UCAR carbon comp. Inc.
Vladimírova 12
140 00 Praha 4
tel.: 602 315 775
fax: 261 222 320
241 407 334
ÈSOB v Praze 4
è. ú.: 475812133/0300
IÈO:
63984814
DIÈ: 004-63984814
Grafoil
Ribbon - Pack
Carbon Gasket
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
Grafoil se vyrábí ve formì tenkých fólií z èistého,
pøírodního grafitu, expandovaného dle
patentovaného procesu.
Tato fólie se pak pøepracovává do formy pásky
Ribbon - Pack a dále do lisovaných tìsnících
kroužkù.
Grafoil je èistý uhlíkový produkt v grafitické
formì, bez jakýchkoliv impregnovacích,
doplòovacích, nebo vázacích materiálù. Grafoil se
dá lehce formovat do tìsnících kroužkù; specifickou
váhu a strukturu lze pøizpùsobit podle potøeby.
Výhody
- permanentní elastiènost a “pružení” materiálu bez
ohledu na èasové èi tepelné zatížení
- samomazání - neobsahuje žádné tvrdé materiály,
nemìkne, netvrdne a je ohnivzdorný; má velmi nízký
koeficient tøení
- vzdoruje kyselinám, alkáliím a rozpouštìdlùm s
nìkolika výjimkami
- tepelná vodivost odpovídající mosazi, což èasto
umožòuje vylouèení sekundárního chlazení ucpávky
- žádné strukturální zmìny zapøièinìné èasem,
teplotou, tlakem, nebo chemickým vlivem
3
- specifická váha pøed slisováním je 1,1 g/cm
Použití
Prakticky pro všechna média. Napø. pro ventily a
èerpadla, která pracují se studenou a horkou vodou,
kyselinami, alkáliemi, kyslíkem, vzduchem, horkým
olejem, párou atp. Je velmi vhodný pro armatury,
které jsou ve styku se sazemi a popelem.
Rozsah teplot:
-240°C až +2500°C
v neoxidaèní atmosféøe
max. 550°C na vzduchu
max. 200°C v kyslíku
0 - 14
Rozsah pH:
Max. rychlost høídele:
pro rotaèní èerpadla max.
pro pístová èerpadla max.
25 m/vteøinu
4 m/vteøinu
Dodáváme rovnìž hotová lisovaná tìsnìní podle
Vašich dimenzí. Vlastní výroba je ovšem zárukou
krátké dodací lhùty.
Grafoil je zaregistrovaná ochranná známka firmy UCAR corp.
1
Grafoil
Crinkle Tape
Carbon Gasket
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
Grafoil Crinkle Tape, jehož základem je
Ribbon - Pack, má samolepící vrstvu s
ochranným papírem, který se odstraní pøed
aplikací.
“Záseky” na pásce umožòují formování pásky
do stran, podle tìsnících ploch a záhybù.
Použití
Pro utìsnìní pøírub, prakticky pro všechny
druhy tekutin a plynù, s možností formování
pásky od Ø 75 mm a výše. Viz. tabulka.
Rozmìr v mm
12,5 x 0,5
25,0 x 0,5
12,5 x 0,8
25,0 x 0,8
min. vnitøní prùmìr
75 mm
150 mm
150 mm
300 mm
Pro menší prùmìry doporuèujeme tìsnìní z
Grafoilu TG-281 (samolepící fólie)
Rozsah teplot:
-200°C až +1000°C
v neoxidaèní atmosféøe
Na vzduchu:
max. +550°C
Rozsah pH:
0 -14
Max. vnitøní tlak:
25 Mpa
Max. tlak na pøírubu:
165 Mpa
Min. tlak na pøírubu:
15 Mpa
Rozmìr v mm
délka
èíslo artiklu
12,5 x 0,5
25,0 x 0,5
12,5 x 0,8
25,0 x 0,8
30 m
30 m
15 m
15 m
361500
361510
361520
361530
Jiné šíøe dodáváme v krátké dodací lhùtì.
Grafoil je zaregistrovaná ochranná známka firmy UCAR corp.
2
Návod na montáž pásky Crinkle Tape
na pøíruby.
1. Odstraòte eventuální rez, zbytky tìsnìní,
nebo neèistoty. Oèistìte tìsnící plochu
acetonem.
2. Sejmìte ochranný papír na zadní stranì
pásky v délce nìkolika decimetrù a postupnì
nalepujte pásku na pøírubu.
3. Pokraèujte s pøilepováním pásky a
souèasnì odstraòujte ochranný papír. V místì
spoje pøekryjte konce pásky o 1 - 2 mm.
4. Eventuální nerovnosti pásky na tìsnící
ploše odstraòte pøeválcováním kulatinou. Viz.
Obrázek 4.
Montáž pásky ve dvojitých vrstvách doporuèujeme
pro nedokonale tìsnící pøíruby.
5. Když je první vrstva dokonèená, pøerušte
pøilepování, ale neodstøihujte pásku.
Odstraòte nerovnosti podle bodu 4.
6. Pokraèujte podle bodu 3. a hleïte, aby tato
vrstva byla umístìna pøesnì nad první, a to
døíve, než dojde k pøilepení.
7. Když samolepící plocha pøilne ke spodní
vrstvì, není možné další seøízení bez
poškození laminátu.
8. Dokonèete montáž podle bodu 3.- 4.
9. Tìsnící plochy jsou pøipraveny ke stažení.
Menší poškození nebo nerovnosti se mohou vyplnit dílky pásky døíve, nežli položíme první
vrstvu. Pøíruby s drážkou a s osazením jsou ideální pro utìsnìní Grafoilem pro prakticky
neomezený tlak.
Softseal
Carbon Gasket
100% PTFE páska
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
SOFTSEAL obsahuje 100% PTFE, který je
expandovaný speciálním procesem, jenž dává
materiálu mìkkost a poddajnost. Dodává se v
samolepících páskách pro pohodlnou montáž.
Vlastnosti
- tìsní i nerovné a nepøiléhající plochy
- nevyžaduje vysoký plošný tlak, a proto je ideální
pro použití na tenkých pøírubách z plastu, emailu atp.
- velmi dobré chemické vlastnosti
- nízká “mazavost” materiálu za studena
- snadná montáž a demontáž
- netvrdne
Použití
Pøíruby, kryty a dìlící plochy. Vhodný pro všechna
média i pro potraviny. Snáší všechny chemikálie
mimo rozpuštìných alkalických kovù a fluorù.
Rozsah teplot
-220°C až +260°C
Max. teplota
+327°C
Rozsah pH
0 - 14
Nejnižší doporuèovaný tlak
na pøírubu na mm Softsealu
3 mm - 0,2 kN
6 mm - 0,4 kN
9 mm - 0,5 kN
12 mm - 0,7 kN
16 mm - 0,9 kN
20 mm - 1,0 kN
Rozmìr
mm x m
3 x 30
6 x 15
9x8
12 x 5
16 x 5
20 x 5
prùøez
mm
3 x 1,5
7 x 2,5
10 x 3,0
13 x 5,0
16 x 6,0
20 x 7,0
prac. výška
mm
0,2 - 0,3
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,2
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
max. Tlak
Mpa
4
4
2
2
2
2
SOFTSEAL snáší daleko vìtší tlak pøi vhodných
montážních podmínkách. Poraïte se s námi.
Návod na montáž
1. Zvolte správnou velikost SOFTSEALu.
Pro normální velikosti pøírub se doporuèuje:
3 mm
- 40
12 mm
300 - 400
6 mm
50 - 80
16 mm
500 - 800
9 mm 100 - 250
20 mm 1000 Pro jiné spoje zvolte velikost dle tabulky nebo
rozmìr který je 1/3 šíøe tìsnící plochy.
2. Odstraòte ochranný papír a pøilepte pásku na
jednu stranu tìsnící plochy. Konce pøekøižte pøes
sebe v blízkosti šroubu.
3. Šrouby utahujte støídavì a na etapy.
3
Specmaflex
Carbon Gasket
Spirálovì vinuté tìsnìní
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
SPECMAFLEX je spirálovì vinuté tìsnìní z
nerezové, V - profilované pásky AISI 316L, která
je navinuta spolu s páskou grafitu a bodovì
svaøena na vnitøní i vnìjší stranì.
Tìsnìní SPECMAFLEX je speciálnì
konstruováno pro dosažení efektivního utìsnìní
za maximálnì stížených podmínek.
SPECMAFLEX má výborné vlastnosti tzv.
“zpìtné pérování” a nesporné výhody oproti
bìžným materiálùm. Zvláštì pak tam, kde jsou
pøíruby vystaveny vibracím nebo zmìnám teplot.
Použití
SPECMAFLEX je velmi vhodný pro spoje s
vysokými tlaky a teplotami, kde bìžný materiál
bývá tlakem rozdrcen. V základní verzi je plnìn
pøírodním expandovaným grafitem a je vhodný
témìø pro všechna média do +650°C.
Napø. pøíruby, víka ventilù, tlakové nádrže atp.
Maximální teploty
Plnìní expandovaným grafitem +650°C
Plnìní PTFE
+300°C
Max. Tlak
32 MPa
Pøi speciální aplikaci napø. na pøíruby s úpravou
“pero - drážka” lze SPECMAFLEX typ FSP1
použít pro tlaky až do 40 Mpa.
Grafoil je zaregistrovaná ochranná známka firmy UCAR corp.
Popis rozmìrù - dimenzování
SPECMAFLEX se vyrábí v základním provedení ve
výšce 4,5 mm a s opìrnými kroužky 3,2 mm. Typ FSP1
lze dodat i ve výškách 2,5; 3,2; 6,4 a 7,2 mm.
Pro optimální utìsnìní musí být SPECMAFLEX
stlaèen do následujících výšek:
Základní výška
2,5 mm
3,2 mm
4,5 mm
6,4 mm
7,2 mm
výška po stlaèení
1,9 - 2,0 mm
2,3 - 2,5 mm
3,2 - 3,4 mm
4,6 - 4,9 mm
4,8 - 5,0 mm
Kombinace materálu
Zákl. Mat.
Spec. Mat.
AISI 316L
AISI 316L
Titan, monel
Plnìní
exp. grafit
PTFE
grafit/mica
Vnit. opìr.
AISI 316L
AISI 321, ocel
kroužek
titan, monel
Vnìj. Opìr.
AISI 316L
AISI 321, ocel
kroužek
titan, monel
Tìsnící èást
V- páska
SPECMAFLEX je vyrábìn v tìchto typech:
FSP1 - Pouze tìsnící element bez opìrných kroužkù
pro drážku s “perem” nebo osazením.
FSP2 - Tìsnící element s vnìjším opìrným kroužkem
pro ploché spoje.
FSP3 - Tìsnící element s vnitøním opìrným kroužkem
pro pøíruby s osazením.
FSP4 - Tìsnící element s vnìjším a vnitøním opìrným
kroužkem. Základní typ pro ploché pøíruby.
4
Specmaflex
Spirálovì vinuté tìsnìní
Základní romìry
V tabulkách jsou uvedeny základní rozmìry typu
FSP4, v prùmìrech vyhovující všem plochým
pøírubám. Podle standardu SS/DIN a ASNI. Je možné
dodat tìsnìní i v jiných normách.
Uvedená výška je základní výška pásky.
Celková výška vèetnì plnìní je 4,8 - 5,2 mm.
Rozmìry v mm
SS/DIN - standard
V prázdných buòkách platí vnìjší prùmìr d4 nejbližší vyšší tlakové tøídì.
Grafoil EX
Carbon Gasket
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
GRAFOIL EX je vyroben z nerezového
kyselinovzdorného tahoplechu, obloženého po
obou stranách originál Grafoilem expandovaným pøírodním grafitem.
Vlastnosti
GRAFOIL EX má ty samé vlastnosti jako
dlouho známý Grafoil “stälarmerad” se širokou
škálou snášenlivosti mnohých chemických
tekutin a plynù.
- tìsní i pøi velmi vysokých tlacích a teplotách
- elasticita - vysoké zpìtné pružení
- tìsní vùèi nerovným a poškozeným plochám
- nestárne a zùstává flexibilní bez omezení
èasu, teploty èi tlaku
GRAFOIL EX má díky speciální struktuøe
tahoplechu:
- vysokou tìsnící schopnost i pøi nevyváženém
tlaku na pøírubu
- vìtší odolnost proti zlomu
- lepší vlastnosti proti poškození pøi montáži
Použití
Tìsnìní pøírub pøi vysokých tlacích a teplotách.
Lze ho použít prakticky pro všechna média jako
je napø. pára, voda, petroprodukty, rozpouštìdla,
kyseliny a zásady s vyjímkou silnì oxidaèních
kyselin za vysokých teplot.
Dodává se v individuálním balení s oznaèením
rozmìru a tlaku.
3
Výška: 1; 1,5 a 2 mm (1,3 g/cm )
Rozsah teplot:
Max. tlak:
Hustota:
Rozsah pH:
Tlak na pøírubu:
-200°C až +550°C
60 Mpa
3
1,9 g/cm
0 - 14
2
20 - 200 N/mm
Grafoil je zaregistrovaná ochranná známka firmy UCAR corp.
5
Grafex EC
Carbon Gasket
Grafoilová fólie
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
GRAFEX EC je vyroben z Grafoilu expandovaného, pøírodního grafitu a to bez
vyztužení sí•kou èi plechem. Dodává se ve fóliích
o výšce 1,0 a 1,5 mm a rozmìrech 500 x 500 mm a
1000 x 1000 mm.
Vlastnosti
GRAFEX EC je díky své jedineèné stavbì velmi
lehce zpracovatelný, jak støihem tak øezem.
Tìsnìní lze formátovat podle Vašich požadavkù.
GRAFEX EC má stejnì dobré tìsnící vlastnosti a
širokou chemickou rezistenci jako všechny
materiály vyrobené z Grafoilu firmou Specma.
GRAFEX EC je, mimo jiné, témìø stejnì stabilní
jako ostatní, ocelovým plechem vyztužená tìsnìní
a navíc se zde nevyskytuje riziko zranìní o plech.
Použití
Utìsnìní pøírub a poklopù pøi vysokých
teplotách. Použitelný témìø pro všechna média
jako napø. pára, voda, petrolové produkty,
rozpouštìdla, kyseliny, zásady atp. Výjimkou jsou
silné oxidaèní kyseliny pøi vysokých teplotách.
Všechna tìsnìní jsou dodávána v individuálním
balení s oznaèením velikosti a tlaku.
Rozsah teplot:
v oxid. atmosf.:
-200°C až +2500°C
max. +550°C
Tlak na pøírubu:
min. 20 N/mm
2
max.200 N/mm
0 - 14
Rozsah pH:
2
Grafoil je zaregistrovaná ochranná známka firmy UCAR corp.
6
Grafoil
stalarmerad
Carbon Gasket
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
GRAFOIL STALARMER AD je p loché
pø ír ub ov é tì sn ìn í vy zt už en é ne re zo vý m
kyselinovzdorným 0,1 mm silným plechem SIS
2343 a na obou stranách obloženo Grafoilem expandovaným, pøírodním grafitem.
Vlastnosti
- tìsní i pøi vysokých teplotách a tlacích
- použitelný pro témìø všechna média
- nestárne, zùstává stejnì kvalitní bez ohledu na
teplotu nebo èas
- tìsní i pøi nízkém tlaku na pøírubu
- velmi vysoká elastiènost a “prùžení” materiálu
- tìsní i nerovné nebo ménì poškozené plochy
Použití
Pára, voda, petroprodukty, rozpouštìdla,
kyseliny, zásady. Témìø všechna média kromì
silnì oxidaèních kyselin v kombinaci s vysokou
teplotou.
Rozsah teplot:
v oxid. atmosf.:
Max. tlak:
Max. tl. na pøírubu:
Rozsah pH:
-200°C až +1000°C
max. +550°C
25 MPa
165 Mpa
0 -14
Dodává se v deskách 1000x1000 mm.
Výška 1 mm.
Grafoil je zaregistrovaná ochranná známka firmy UCAR corp.
7
Luckpackning
typ 2
Carbon Gasket
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
LUCKPACKNI NG TYP 2 je tìsnìní pro
montážní a inspekèní otvory na vysokotlakých
nádobách. Je vyroben ze syntetického vlákna,
které je ve vícestupòovém procesu po obou
stranách obloženo gumou. Tìsnìní je navíc
zesíleno sítí z chromové oceli pro vyšší odolnost
vùèi vysokým teplotám a tlakùm. Z vnìjší strany je
napuštìn grafitem pro lehèí demontáž.
Použití
Nízko a vysokotlaká pára, horká a teplá voda napø. výmìníky, vysouvací cylindry atp.
Lze jej také použít pøi testování tlaku studenou
vodou.
Upozornìní
Dohlédnìte na èistotu drážky pro tìsnìní a
nepøipus•te žádné jiné pøísady s olejem èi
grafitem. Impregnace z výroby je plnì dostaèující
pro dokonalou funkci tìsnìní.
Rozsah teplot:
Max. tlak:
Rozsah pH:
-30°C až +250°C
4 MPa
3 - 13
8
Grafex 100
Carbon Gasket
Grafoilová šòùra
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
GRAFEX 100 je tìsnící šòùra z tenké bavlnìné
nitì plnìná Grafoilem - expandovaným,
pøírodním grafitem. Neobsahuje žádné mazací
prostøedky nebo doplòující materiály.
Vlastnosti
GRAFEX 100 má velice vysokou tepelnou
vodivost a nízký koeficient tøení. Je samomazací a
neobsahuje žádné “brusné” èástice.
Má stálou elasticitu (schopnost návratu do
pùvodního stavu pøed stlaèením).
Použití
Èerpadla a ventily, prakticky pro všechna média
mimo silnì oxidaèních látek jako napø. kyseliny
sírové, solné, dusièné a saltpetersyra.
GRAFEX 100 je univerzální tìsnìní k použití na
turbínách v papírnách nebo v petrochemickém
prùmyslu. Bìžnì se používá pro napájecí a
cirkulaèní èerpadla, regulaèní ventily atp. Vhodná
je kombinace s Grafoilovými tìsnícími kroužky.
Povolen k použití spolu s kyslíkem.
Rozsah teplot:
v oxid. atmosf.:
Max. rychl. osy:
Rozsah pH:
-200°C až +2500°C
max. +450°C
20 m/s
0 - 14
Balení
Prùmìr v mm Délka v m è. artiklu
3,0
5,0
6,5
8,0
10,0
11,0
12,5
14,0
16,0
20,0
22,0
25,0
20
20
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
322003
322005
322006
322008
322010
322011
322012
322014
322016
322020
322022
322025
Grafoil je zaregistrovaná ochranná známka firmy UCAR corp.
9
Garlock 98
Carbon Gasket
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
GARLOCK 98 je diagonálnì pletené tìsnìní
podle “Lattice Braid” speciálnì volenými
uhlíkovými fibry. Tìsnìní je impregnováno
tepluvzdorujícími uhlíkovými fibry pro ulehèení
rozjezdu høídele.
GARLOCK 98 ma vysokou tepelnou vodivost,
nízký koeficient tøení a nižší tepelnou roztažnost
než napø. tìsnìní z PTFE.
Splòuje a pøekraèuje požadavky SSG standard.
Použití
Èerpadla a ventily prakticky pro všechna média,
mimo kyslíku nebo silnì oxidaèních látek.
GARLOCK 98 se bìžnì používá v papírnách,
celulózkách a varnách s velmi dobrými výsledky.
Montážní doporuèení
Pøi montáži nastøíhejte tìsnìní delší pro dokonalé
vyplnìní ucpávkového prostoru.
Dále uvedené hodnoty platí pro maximálnì
vhodné podmínky. Nevyužívejte nìkolika max.
údajù souèasnì. Pøi nejistých aplikacích nás
kontaktujte.
Rozsah teplot:
Max. rychlost osy:
Rozsah pH:
Max. obsah Chloridù:
Prùmìr v mm
3,0
5,0
6,0
8,0
10,0
11,0
12,5
14,0
16,0
20,0
22,0
25,0
max. +350°C
30 m/s
0 - 14
< 200 ppm
Balení
Délka v m
30
18
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
è. Artiklu
310003
310005
310006
310008
310010
310011
310012
310014
310016
310020
310022
310025
10
Bluepack
Carbon Gasket
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
BLUEPACK je univerzální diagonálnì pletená
tìsnící šòùra vyrobená ze syntetických
polyimidfibru, který je impregnovaný PTFE a
vysokotepelnými mazadly.
Vlastnosti
BLUEPACK je tvarovì pevný a stabilní. Pøesto
mechanicky nenamáhá pouzdra høídelí. Zároveò
je mìkký a poddajný což usnadòuje montáž.
Použití
Èerpadla, ventily, míchaèe kyselin, petrolové
produkty, rozpouštìdla, voda atp.
Velmi vhodný pro použití v èerpadlech massy,
kde se nacházejí odírací média.
Montážní doporuèení
Pøi montáži støíhejte tìsnìní delší pro dokonalé
vyplnìní ucpávky.
Dále uvedené hodnoty platí pro maximálnì
vhodné podmínky. Nevyužívejte více jak jeden
max. údaj. Pøi nejistých aplikacích nás
kontaktujte.
Rozsah teplot:
Max. rychlost osy:
Rozsah pH:
-100°C až +280°C
20 m/s
0 - 12
Balení
Prùmìr v mm Délka v m
6,0
15
8,0
15
10,0
15
11,0
10
12,5
10
14,0
10
16,0
10
20,0
5
22,0
5
25,0
5
è. Artiklu
314006
314008
314010
314011
314012
314014
314016
314020
314022
314025
11
Specma
Isokeram
Carbon Gasket
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
SPECMA ISOKERAM je složen z pøedeného
keramického fibru (Al2 O3 + Si O2), který je
pletený nebo vinutý.
Tìsnìní je pro vyšší pevnost pøi vysokých
teplotách zesíleno tenkými drátky z chromové
oceli namísto sklenìných fibrù.
Vlastnosti
- tìsnìní je odolné olejùm, tukùm, vodì, páøe,
horkým plynùm a smälta alkaliemetaller
- vysoká tepelná a izolaèní schopnost
Použití
Víka a jiná statická tìsnìní s vysokou teplotou.
SPECMA ISOKERAM lze obdržet v podobì
šòùry nebo pokrývky.
Rozsah teplot:
+1100°C
Balení
Prùmìr v mm
Délka v m
3,0
30
5,0
18
6,0
10
8,0
10
10,0
10
11,0
10
12,5
10
14,0
10
16,0
10
20,0
5
22,0
5
25,0
5
12
Specma 99
Carbon Gasket
Šòùra grafit/PTFE
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
SPECMA 99 je univerzální tìsnìní skládající se
grafitem plnìným expandovaným PTFE - fibrem.
Kombinace grafit/PTFE tvoøí tìsnící šòùru, která
se lehce zajíždí do provozu.
Vlastnosti
- nízké tøení
- vysoká tepelná vodivost
- snáší témìø všechny agresivní chemické látky
Použití
Èerpadla, ventily, témìø všechna média kromì
smältaalkaliemetaller, fluor, oleum a horkou
saltpetersyru.
Montážní doporuèení
Tìsnìní støíhejte delší pro dokonalé vyplnìní
tìsnícího prostoru.
Splòuje požadavky SSG - standardu 1303.
Dále uvedené hodnoty platí pøi maximálnì
vhodných podmínkách. Nevyužívejte nìkolika
max. údajù najednou. Pøi nejistých aplikacích nás
kontaktujte.
Rozsah teplot:
Max. Rychlost osy:
Rozsah pH:
Prùmìr v mm
3,0
5,0
6,0
8,0
10,0
11,0
12,5
14,0
16,0
20,0
22,0
25,0
-240°C až +260°C
20 m/s
0 - 14
Balení
Délka v m
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
è. artiklu
327003
327005
327006
327008
327010
327011
327012
327014
327016
327020
327022
327025
13
Grafex
Luckpackning
Carbon Gasket
Göteborg - Sweden
Materiál a konstrukce
GRAFEX LUCKPACKNING je vyroben z
èistého expandovaného grafitu, který je spleten ve
formì tubusu a formuje se v prùøezu do obdélníku.
Dodává se jako šòùra opatøená samolepící vrstvou
s ochrannou páskou, která se odstraní pøed
použitím.
Vlastnosti
- tìsnìní má vysokou tepelnou vodivost a stálé
zpìtné pérování
- pro spojování šòùry je pøiložena páska Grafoil
Crinkle-Tape
Použití
Víka, metalické i nemetalické pøíruby a jiná
statická tìsnìní. Zvládne vysoké teploty v
kombinaci s mnoha médii. Nevhodný pro silnì
oxidující média napø. Kyselina sírová.
Rozsah teplot:
Rozsah pH:
Max. tlak:
-240°C až +450°C
v oxidaèní atmosféøe
do +650°C v páøe
do +1000°C
v neoxidaèní atmosféøe
0 - 14
5 MPa
Balení
Prùmìr v mm
délka v m
12,5x3
10
15x6
10
20x6
10
25x6
10
30x6
10
14
UCAR
GRAFOIL
Flexible Graphite
UCAR CARBON COMPANY INC.
Quality assurance certification
Specification d50yp12 rev 2
ORDER NUMBER A9122
GRAFOIL GRADE GTA
PARENT LOT NR. 15A7
SUB LOT NR. 0133A98
GRAFOIL
SPECIFICATION
RESULTS
50 MAXIMUM
< 10 PPM
TOTAL CHLORINE PPM
450 MAXIMUM
< 10 PPM
TOTAL FLUORINE PPM
300 MAXIMUM
< 18 PPM
TOTAL SULFUR PPM
630 MAXIMUM
< 390 PPM
LOW MELTING POINT METALS TOTAL
SILVER (AG)
CADMIUM (CD)
MERCURY (HG)
GALLIUM (GA)
INDIUM (IN)
LEAD (PB)
TIN (SN)
ARSENIC (AS)
ANTIMONY (SB)
BISMUTH (BI)
ZINC (ZN)
COPPER (CU)
BROMINE (BR)
IODINE (I)
MAGNESIUM (MG)
ALUMINIUM (AL)
PHOSPHOROUS (P)
TOTAL NITRATES
TOTAL NITRITES
500 MAXIMUM
200
“
200
“
200
“
200
“
200
“
200
“
200
“
200
“
200
“
200
“
200
“
< 253 PPM
< 10 PPM
< 2 PPM
< 5 PPM
< 50 PPM
< 10 PPM
< 10 PPM
< 10 PPM
< 50 PPM
< 50 PPM
< 10 PPM
< 50 PPM
< 10 PPM
< 10 PPM
< 10 PPM
10 PPM
63 PPM
10 PPM
< 10 PPM
< 1 PPM
LEACHABLE CHLORIDE PPM
820
5
REGISTERED TO
P. O. Box 94637, Cleveland, OH 44101-4637 U.S.A.
Telephone: (216) 529-3777 Fax: (216) 529-3922 (Sales), (216) 529-3888 (Manufacturing)
(800) 253-8003 E-mail: [email protected]
GRAFOIL is a registered trademark of UCAR
ISO 9002
Grafoil® - popis materiálu
Stálý pri teplotách mezi od –240 °C až +2500 °C.
Žádné strukturální zmeny pusobením teploty nebo chemickou záteží.
Samomazací, neobsahuje žádné brusné necistoty netvrdne, nemekne, neuhlíkovatí a nehorí.
Má velice nízký koeficient trení.
GRAFOIL® snáší rozpouštedla a kyseliny bez ohledu na teplotu krome nekolika vyjímek.
(Poskytneme rádi celou listinu s médii a teplotami).
Stálá elasticnost a „pérování“ je nezávislá na case a teplote.
Odolnost vuci radioaktivnímu zárení bez strukturálních zmen.
Tesní tekutiny a plyny pri správném stlacení.
Vysoká schopnost prevádení tepla odpovídající mosazi nebo 3x lépe než litina, což znamená,
že mnohdy mužeme opustit od sekundárního chlazení.
Technické údaje pro GRAFOIL ® RIBBON-PACK pred stlacením
- Hustota
- Max. hustota
- Vodení teploty podélne
- Vodení teploty prícne
- Rozpínavost podélne
- Rozpínavost prícne
- Koeficient propustnosti plynu prícne
proti ploše pri 20°C a 10 baru Helia
- Totéž platí pri slisovaných kroužcích
behem zatížení v ucpávce
2
- Koeficient trení, (pri 0,6 kp/cm
oproti 18 - 8 oceli)
- Obsah popele skládající se
av spårelement oxiderande
- Obsah rozpouštecích chloridu
- Oxidacní vlastnosti
- Vlastnosti pri ozárení
Zpetné pérování (elasticita)
1,1 g/cm3
2,2 g/cm3
0,33 (0,1 pres 1000°C)
0,01 (0,008 pres 1000°C)
0,4 (0,9 pres 1000°C)
27 (20
pri 2200°C)
cal/cm/sek/°C
cal/cm/sek/°C
-6
10 /°C
-6
10 /°C
4-9 x 10-6 darcy
4x19-9 Suché l/s (Helium)
0,05
0,1 – 2% celkove Fe, Si, Al, Mn, Mg, Ni, atd
normální obsah 25-50 ppm
žádná ztráta do +400°C na vzduchu/kyslíku
žádná ztráta do 2500°C v ochranném plynu
žádné vizuální vady pri 5,5x1021 NTV (1000°C)
1,5x109 radu zárení gama
více než 10% ze stlacené výšky
A = puvodní výška nezatížená
P = výška zatížená
U = nová výška nezatížená
Mnoholetá praktická zkušenost
s „GRAFOILEM“ jako bezúnikovým
tesnením hrídelí
GRAFOIL® se nepoužívá pouze k utesnení armatur nebo hrídelí a cerpadel, ale také pro
pístová cerpadla a míchadla.
Pára:
Kondenzát, nasycená pára, suchá pára. Máme zkušenosti s teplotami do 250°C a
tlaku.250 baru.
Horké oleje:
Všechny známé typy horkých oleju bez omezení tlaku nebo teplot. Cerpadla a ventily
pracují mnoho let bez úniku.
Kyseliny a rozpouštedla:
GRAFOIL® snáší rozpouštedla a kyseliny s vyjímkou saltpertersyra a svavelsyra pri
vysokých teplotách a koncentracích. (na požádání vám dodáme separátní listinu medií).
Etylén/Etylenoxid:
GRAFOIL® vykazuje velmi dobré výsledky ve všech stadiích výrobního procesu.
Vodík:
Provozní zkušenosti do 350 baru a 500°C
Kyslík:
Provozní zkušenosti do 250 baru a 500°C Zkoušeno a odsouhlaseno od Air-Liquide
BAM a BOC. Na požádání vám dodáme bližší detaily.
Plyny:
GRAFOIL® se používá od –240°C až do vysokýc h teplot a všech bežných tlaku.
Voda:
Slaná, sladká, horká.
Reaktor-chladící systémy:
„Borová voda“ (napr. vis 2000 ppm, 350°C a 175 baru), ventily v primárním okruhu
na BRW, PRW a HTGR reaktory. GRAFOIL® je používán a doporucován velkou vetšinou
výrobcu reaktoru.
Koroze na hrídelích armatur
GRAFOIL® neobsahuje žádné látky které zaprícinují galvanickou korozi. Aby ke
korozi vubec mohlo dojít, je nutné splnit ctyri podmínky; anoda, katoda, elektrolyt a
elektrický vodic. Samozrejme je GRAFOIL® elektrickým vodicem, nebo muže pusobit jako
katoda, ale pouze jsou- li ostatní tri podmínky splneny. Pokud je ucpávka suchá schází
elektrolyt a galvanická koroze mezi hrídelí a GRAFOILem nemuže vzniknout. GRAFOIL®
má zároven nízký obsah chloridu což prispívá snížení rizika koroze. Všechny respektované
testy korozí, vyjadrují jednoznacne kladné posouzení GRAFOILu.
Download

CG katalog - CARBON GASKET, sro