MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI RRR
1)
Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
2
3
5
1
6
10
Látka
Profil
Řetízkový mechanismum
Bočnice
Navíječe
Řetízek
Závaží řetízku
Kotvení
Spodní Al profil
Sklolaminátová výztuha
Plastový kroužek
7
11
9
2)
Zamìøíme umístìní montážních klipù ( distanèních konzol s montážními klipy ) profilu rolety. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety.
Rozteè klipù ( distanèních konzol s montážními klipy ) cca 60 cm.
3)
Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a klipy ( distanèní konzoly s montážními klipy ) dle zamìøení pøišroubujeme.
76
90 - 150
7
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI RRR
4)
Do upevnìných klipù vložíme profil rolety a otoèením ramene zámku klipy zajistíme.
5)
Zkontrolujeme správné pøipevnìní látky na profilu a zavleèení navíjecích šòùrek.
6)
Tahem za øetízek odzkoušíme správnou funkci rolety.
7)
Demontáž provedeme odemknutím otoèných klipù a vyjmutím profilu. Látku sejmeme vyvleèením navíjecích šòùr a odtrhnutím suchého zipu od profilu.
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI RRSE
1)
Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.
7
2
6
5
3
1
4
10
9
8
2)
Zamìøíme umístìní konzol rolety. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety.
3)
Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a konzoly dle zamìøení pøišroubujeme.
4)
Do namotovaných konzol zatlaèením zajistíme horní profil.
www.rolrols.cz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Látka
Profil
Brzda
Šňůra
Šňůrové jezdce
Konzola
Bočnice
Spodní Al profil
Sklolaminátová výztuha
Plastový kroužek
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI RRSE
5)
Zkontrolujeme správné pøipevnìní látky na profilu a zavleèení ovládacích šòùr.
6)
Tahem za ovládací šòùry odzkoušíme správnou funkci rolety.
7)
Demontáž provedeme vyjmutím profilu z konzol a jejich odšroubováním. Látku demontujeme vyvleèením šòùr a odtrhnutím suchého zipu od profilu.
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI RRM
1)
Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.
7
5
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
3
6
1
10
Látka
Profil
Motor
Dozary
Bočnice
Navíječe
Kotvení
Spodní Al profil
Sklolaminátová výztuha
Plastový kroužek
9
8
2)
Zamìøíme umístìní montážních klipù ( distanèních konzol s montážními klipy ) profilu rolety. Pøi montáži dbáme vodorovné polohy rolety. Rozteè klipù
( distanèních konzol s montážními klipy ) cca 60 cm.
3)
Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a klipy ( distanèní konzoly s montážními klipy ) dle zamìøení pøišroubujeme
76
90 - 114
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI RRM
4)
Do upevnìných klipù vložíme profil rolety a otoèením ramene zámku klipy zajistíme.
5)
Provedeme napojení motoru dle pøiloženého návodu a platných norem. Pøipojení do sítì 230V smí provádìt pouze odbornì zpùsobilá osoba s osvìdèením.
6)
Zkontrolujeme správné pøipevnìní látky na profilu a zavleèení navíjecích šòùrek.
7)
Ovládacími prvky motoru odzkoušíme správnou funkci rolety.
8)
Demontáž provedeme odpojením motoru, odemknutím otoèných klipù a vyjmutím profilu. Látku sejmeme vyvleèením navíjecích šòùr a odtrhnutím suchého
zipu od profilu.
www.rolrols.cz
ŘÍMSKÉ ROLETY
MONTÁŽNÍ NÁVODY
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
Návod k montáži římských rolet
2. Požadavky na prostor pro montáž
1. Doporučení
Vruty
Konzoly
Šroubovák
Šířka cm
Šířka v palcích
Počet konzol
130
200
250
320
380
540
640
760
860
940
1000
51
79
98
126
150
213
252
299
339
370
394
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Minimální požadovaný prostor:
- Finesse / X3-X5: 6 cm (2,4”)
- Bateriový pohon CT32: 7 cm (2,8”)
- Maxi XXL: 9 cm (3,6”)
„nacvakněte“ systém do konzol
3. Montáž
A = 0,5 cm (0.2”)
B = 10 cm (3.9”)
do otvoru
B
A
nad otvor
B
A
CLICK
A = 0,5 cm (0.2”)
B = 10 cm (3.9”)
X3-X5: přesvědčte se, že jsou navíjecí šňůrky 100% svislé
Konzoly musí být přesně v linii
C
D
C=D
Neumisťujte konzoly blízku navíjecích šňůrek
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
5. Vodící lanka - montáž do otvoru
A
B
CLICK
7. Montáž do střešního okna - do otvoru
6. Vodící lanka – montáž nad otvor ( na stěnu )
7.1 Doporučení
Vruty
2 x boční vedení
Šroubovák
2 x zarážka
Teleskopické vedení
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
7.2 Montáž do střešního okna - do otvoru
4
vložte teleskopické vedení do bočního vedení
1
přišroubujte boční vedení na rám okna z vnitřní strany
5
2
nasaďte římskou roletu do konzol
nasaďte římskou roletu do konzol
2
1
6
3
vložte zarážku do bočního vedení
vložte zarážku do bočního vedení
8.2 Montáž do střešního okna
- montáž nad otvor – na stěnu
8. Montáž do střešního okna
- montáž nad otvor – na stěnu
8.1 Doporučení
1
1
Přišroubujte boční vedení na rám
Šroubovák
2 x Zarážka
2 x Boční vedení
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
9. Demontáž rolety při čištění
1,5 cm
vyjměte navíjecí šňůrky
z kroužků na spodní liště
2
1
Přišroubujte konzoly z vnější strany a nasaďte do konzol
římskou roletu
Poznámka: musí vzniknout 1,5 cm mezera mezi bočním
vedením a profilem římské rolety
Nasuňte roletu s bočními jezdci do bočního vedení
1
2
2
3
1
3
Nasuňte zarážku do bočního vedení
10. Systém na bateriový pohon
4
Vyjměte bočnice profilu
11
22
Vložte baterie
5
3
6
Zapojte baterie k motoru
Nasaďte bočnice
4
7
11. Optie:Tension Device (US only)
Option - Option - Option
www.rolrols.cz
Veškeré použití tohoto návodu pouze se svolením firmy ROLROLS, s.r.o.
Download

Kolekce Buffalo - ŘÍMSKÉ ROLETY