NAM®technology
NAM PCO
Y
K
N
I
NOV 11
3/20
Služby NSG
1.
Mobilní operátor Telefónica O2
Do Technologického centra sítì NSG je napojen již tøetí èeský mobilní operátor Telefónica O2.
Mùžete tak již nyní objednávat komunikátory REGGAE se SIM kartami všech tøí èeských mobilních operátorù:
•
•
Vodafone
T-Mobile ÈR
•
Telefónica O2
2.
ě
Nov
v
dce
nabí
Služba DUAL SIM - záložní trasa REGGAE
í
Vyšš ost
n
č
e
bezp
Nová služba DUAL SIM – dvì plnohodnotné SIM karty
s podporou GPRS a SMS pøenosu dat v jednom zaøízení REGGAE.
DUAL SIM je pøíplatková služba ke službì NSG Objekt.
V pøípadì zájmu o dvì SIM karty v REGGAE si pøi objednávce
vyberete libovolné dva mobilní operátory. V pøípadì výpadku jednoho
operátora se REGGAE automaticky pøepíná na druhou SIM kartu
a pracuje bez omezení dále.
3.
Záložní SMS kanál
Všechny novì dodávané GSM komunikátory REGGAE
již automaticky podporují záložní SMS kanál. V pøípadì výpadku
GPRS komunikace a souèasnì aktivace nìkterého ze vstupù
na REGGAE, dochází k odeslání poplachové SMS
do Technologického centra NSG.
í
Vyšš ost
ečn
bezp
Pøíjem záložních SMS z komunikátorù je na Vašem PCO funkèní již nyní! Dostanete je totiž stejným kanálem
jako ostatní zprávy z Technologického centra NSG.
NAM®technology
NAM PCO
Nová zařízení do sítě NSG
Startujeme prodej nových komunikátorù urèených pro síť NSG.
Dochází tak k rozšíøení souèasné nabídky REGGAE.
NAM®technology
REGGAE amos
zabezpeèovací ústøedna s GSM (GPRS/SMS) komunikací
Kombinace zabezpeèovací ústøedny AMOS 1600 a GPRS
komunikátoru REGGAE mini v kompaktním provedení.
•
Základní parametry:
16 smyèek, 8 sekcí, 4 klávesnice
Zaøízení se objednává se službou NSG objekt dle požadované
doby kontroly spojení. Rovnìž je možné pøiobjednat službu
DUAL SIM.
REGGAE GLT
kombinovaný GSM (GPRS/SMS) / LAN komunikátor
Nejvyšší øada komunikátoru urèená pro instalace s vysokými
riziky. Toto zaøízení kombinuje nìkolik pøenosových tras – hlavní
LAN a záložní GSM (GPRS/SMS).
•
•
TOP
ukt
prod
Doba kontroly spojení:
LAN – 3 minuty
GPRS – dle zvoleného tarifu služby NSG Objekt
Pozn.:
Zaøízení je nutné vždy objednat se službou NSG Objekt.
Zaøízení je dodáváno i ve variantách s bednou a zdrojem.
REGGAE eps DATA
GSM (GPRS/SMS) komunikátor pro EPS ústøedny
Zaøízení je urèeno pro podporované typy požárních ústøeden.
Dokáže pøenést kompletní informaci až na úroveò jednotlivých
hlásièù.
Pozn.:
Je dodáváno pouze ve variantì s bednou a zdrojem.
Další novinky
Výrazná sleva akumulátorů 1,3 Ah
K REGGAE mini Vám nyní výhodnì dodáme akumulátory 1,3 Ah.
03/2011
Akumulátory jsou pøed expedicí testovány a nabíjeny!
NAM system, a.s.
Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095
e-mail: [email protected] • www.nam.cz
Download

NAMPCO - NAM system, as