Externí vstup 0-10V pro
jednotky s drátovým
dálkovým ovládáním
TECHNICKÝ
MANUÁL
UTI-AN2W
Kompatibilní s drátovým dálkovým ovladaem:
99707 pro UTB-YUB, YPB (VRF-S, VRF-V, VRF-J), UTH(AR)-3TA16
99708 pro UTY-RNKY, RSKY (VRF-VII)
99709 pro UTB-YUD (splitové krom nástnných)
POUŽITÍ
Modul UTI-AN2W slouží k rozšíení vnitních jednotek Fujitsu a VRF-kit, vybavených rozhraním pro
dálkový ovlada po drát, o vstupy pro nastavení teploty a pro pepínání režim Chlazení/Topení,
pomocí externích signál.
Dodržení montážních pokyn, uvedených v této dokumentaci, je nezbytné pro zajištní technických
parametr spolehlivého provozu.
Veškeré montážní práce, spojené s instalací a pipojením modulu, smí provádt jen osoba s kvalifikací v
oboru montáže a servisu klimatizaní techniky Fujitsu, oprávnná k práci na elektrickém a
chladicím zaízení.
POPIS FUNKCE
Vstup 0-10V. Pi vstupním naptí 0 V je generován píkaz STOP jednotky. Pi vstupním signálu v
rozsahu +0,6 až +10 VDC je generován píkaz CHOD a velikostí naptí lze nastavit hodnotu
regulace vnitní teploty v rozsahu od +16°C do +30°C.
Vstup Chlazení/Topení. Pepínání režim Chlazení/Topení externím beznapovým kontaktem (zatížení
12VDC/1mA). Rozepnuto = režim chlazení, sepnuto = režim topení
POUŽITÍ AN2W SPOLEN S DRÁTOVÝM OVLADAEM:
Modul AN2W mže být použit bu samostatn místo drátového ovladae, nebo spolen s drátovým
dálkovým ovladaem pro zobrazení aktuálního nastavení vnitní jednotky nebo VRF-kitu a
pípadných chybových kód.
Modul AN2W je nastaven jako Master. Drátový ovlada je nutno pomocí interních DIP-switch nastavit
jako Slave (viz instalaní manuál píslušného dálkového ovladae). Funkce ovladae
START/STOP, SET TEMP. a MODE budou v tomto pípad nefunkní (resp. jejich píkazy budou
pepisovány signálem z AN2W).
SKUPINOVÉ OVLÁDÁNÍ
Modul AN2W lze použít i pro skupinové ovládání až 16 vnitních jednotek (pokud tento režim umožují),
nebo VRF-kit.
INSTALACE
-
PÍKLAD APLIKACE
Vnitní jednotka nebo VRF-Kit
TR1 TR2
Y1 Y2 Y3
nebo
Dálkový ovlada po drát
(nastavený jako Slave)
Room
thermistor
10 kOhm
UTI - AN2W
RNKY
SN 13 / 0001
T
-
Modul AN2W mže být mže být umístn ve vnitní jednotce, ve skíni VRF-kitu, nebo v instalaní
krabici s krytím, odpovídajícím prostedí, v kterém je krabice umístna.
Svorky, oznaené 1-2-3, se propojí se shodn oznaenými svorkami svorkovnice vnitní jednotky,
urené k pipojení drátového dálkového ovladae.
Svorky, oznaené - ANL - HC, slouží k pipojení k nadazenému ídícímu systému.
3 2 1
-
ANL H/C
Pepínání Chlazení /Topení
roz e pn uto = C h la ze ní
se p n ut o = To p e n í
- +
Vstup 0-10 VDC
Funkce analogového vstupu 0-10 VDC:
Vstup. signál Funkce Nastavená teplota
0,0 V
*) Pozn .: D is plej dá lk ové ho ovlad ae ne um ož uje
zo bra zen í nas ta vené teploty v rozsa hu 16-18°C .
V to m to rozs ahu bud e stále u kaz ovat 18°C .
Stop
-
+ 0,6 V
Chod
+16°C*
+10,0 V
Chod
+30°C
K teplotní regulaci systému lze použít bu interní regulaci vnitní jednotky / VRF-kitu,
nebo nadazený systém mení a regulace (MaR).
V pípad použití MaR je teba nahradit Room thermistor (termistor nasávaného vzduchu)
odporem 10kOhm, který simuluje teplotu vzduchu +25°C.
Download

UTI-AN2WPDF - IMPROMAT KLIMA