SANITÁRNÍ
KERAMIKA
Flexibilní vzhled
koupelny
4 | Kompletní program CONCEPT – SANITA
Požadavky na design mohou být r$zné
Sanitární keramika CONCEPT 100 je rozmanitá. Její výjime#nost podtrhuje
použití dvou r$zných tvar$ – oblých a hranatých. Pokud máte rádi jednoduchost
a vyhovují vám #isté linie bez ozdob, potom vám budou nejvíce vyhovovat
rovné tvary keramiky CONCEPT 100. Pokud naopak dáváte p!ednost
oblým k!ivkám, potom si m$žete být jisti, že jste výb rem sanitární keramiky
CONCEPT 100 ud lali také správnou volbu. V obou p!ípadech jste se
rozhodli pro velmi atraktivní a kvalitativn vysoce hodnotný design, u kterého
jsou cena a výkon zcela v rovnováze.
V p#ípad rozdílných designových požadavk" m"žete použít jednu sérii
sanitární keramiky CONCEPT 100.
Oblé nebo hranaté?
CONCEPT 100 – design pro každý styl. Práv v koupelnovém vybavení se
m$že skrývat pot šení pro každého. N kdo má rád provedení minimalistické
s výraznými liniemi a bez ozdob, jiný dává p!ednost dekorativnímu,
oblému pojetí. Je opravdu t žké najít správnou sanitární keramiku, která
by vyhovovala každému? Ale v$bec ne! S kolekcí CONCEPT 100 vám
p!edstavujeme program, který je díky svému ßexibilnímu designu schopen
vyhov t nejr$zn jším styl$m. CONCEPT 100 vás p!esv d#í díky své tvarové
variabilit – s možností oblých nebo hranatých linií.
Jednotlivé produkty keramiky CONCEPT 100 m$žete libovoln kombinovat
podle svých pot!eb.
CONCEPT 100 je program s inovativním designem, který se vám bude
stále líbit.
Malý výb r z programu dopl!k":
Nást nné kosmetické zrcadlo
K!iš"álová mýdlenka a dvojitý
držák ru#ník$
Držák toaletního papíru s krytem
Kompletní program CONCEPT – SANITA | 5
Dobré ráno, krásná koupelno!
„Kone$n
koupelna,
kde se cítím
skv le.“
Dobrá sanitární keramika musí vynikat nejen ve své estetické form , ale
musí také p!edevším spl%ovat vysokou míru funk#nosti, kterou máte u série
Concept 100 zaru#enou díky kvalitnímu provedení všech detail$.
Široké rozp tí programu sanitární keramiky Concept 100 nabízí výrobky
tém ! pro každou situaci: umývátko pro WC ve dvou velikostech, umyvadla
v r$zných ší!kách a designech, WC v provedení záv sném nebo stojícím,
bidet #i pisoár.
Pisoáry Concept 100 jsou také k dispozici ve verzi s radarovým ovládáním
splachování pro použití ve ve!ejném sektoru, a to jak v provedení standardním,
tak i ve verzi designové s krytem/bez krytu. Ovládací elektronika je pln skryta
za keramikou, a tím je chrán na p!ed p!ípadným poškozením. Pisoáry jsou
dodávány ve verzi s p!ipojením na zdroj.
Vhodným dopl%kem pro WC Concept jsou také WC sedátka Concept, která
nabízíme ve t!ech provedeních, a to Concept 100 termoplastové sedátko,
Concept 200 duroplastové sedátko a pokud up!ednost%ujete bezhlu#né
zavírání, Concept 300 duroplastové sedátko s funkcí Slow close. Sedátka
série 200 a 300 mají antibakteriální vlastnosti díky p!ísad na bázi st!íbra,
která je obsažena v celém pr$!ezu materiálu.
6 | Kompletní program CONCEPT – SANITA
P#ehled sanitární keramiky CONCEPT 100
Umývátko kulaté 45 a 50 cm
52702003-1121 a 5271L003-1121
Umyvadlo kulaté 55, 60 a 65 cm
5272L003-1121, 5273L003-1121, 5274L003-1121
Polosloup pro umývátko a umyvadlo
5280L003-7200, 5281L003-7200
Umývátko hranaté Style 50 cm
5275L003-1121
Umyvadlo hranaté Style 60, 65 a 70 cm
5276L003-1121, 5277L003-1121, 5278L003-1121
Umyvadlo nábytkové Style 80 cm
5279L003-1121
WC záv sné, hluboké nebo m lké splachování
5283L003-1128, 5284L003-1125
Bidet záv sný
5282L003-1123
WC mísa, hluboké nebo m lké splachování
5285L003-1125, 5286L003-1125
WC kombinované s hlubokým splachováním
zadní provedení – 8.2423.6.000.791.3
spodní provedení – 8.2423.7.000.791.3
Pisoár s poklopem 5218B003D6030 Pisoár bez
poklopu 5218B003D0199
– také v provedení s radarovým splachováním
Pisoár s horním nebo zadním p#ívodem
WC sedátko duroplastové Slow close
CONCEPT 300 PU
WC sedátko termoplastové
CONCEPT 100 N
WC sedátko duroplastové
CONCEPT 200 U
6563B003-0202, 6663B003-0201
– také v provedením s radarovým splachova#em
Uvedená objednací $ísla jsou pro provedení povrchu bílá–alpin.
Podrobné technické informace k radarovým pisoár$m RAD 6663 a RAD 5218 získáte na našich pobo#kách nebo na www.ptacek.cz
Kompletní program CONCEPT – SANITA | 7
Sanitá
ární kerramika CONCEPT 100
0 – p!ehled rozm r$
UMÝVÁTKA KULATÁ
Umývátko kulaté
45 cm
5270L003-1121
Umývátko kulaté
50 cm
5271L003-1121
UMÝVÁTKO
HRANATÉ Style
Umývátko hranaté Style
50 cm
5275L003-1121
UMYVADLA KULATÁ
Umyvadlo kulaté
55 cm
5272L003-1121
Umyvadlo kulaté
60 cm
5273L003-1121
UMYVADLO
NÁBYTKOVÉ Style
UMYVADLA HRANATÁ Style
Umyvadlo hranaté Style
60 cm
5276L003-1121
8 | Kompletní program CONCEPT – SANITA
Umyvadlo hranaté Style
65 cm
5277L003-1121
Umyvadlo kulaté
65 cm
5274L003-1121
Umyvadlo hranaté Style
70 cm
5278L003-1121
Umyvadlo nábytkové
Style, 80 cm
5279L003-1121
Sanitá
ární kerramika CONCEPT 100
0 – p!ehled rozm r$
ZÁV%SNÁ WC
Záv sné WC
hluboké splachování
5283L003-1128
WC MÍSY
Záv sné WC
m lké splachování
5284L003-1125
WC mísa
hluboké splachování
5285L003-1125
KOMBINOVANÉ WC
ZÁV%SNÝ BIDET
WC mísa
m lké splachování
5286L003-1125
Záv sný bidet
jednootvorový
5282L003-1129
PISOÁR S POKLOPEM
405
635
180
370
160
20
400
685
770
400
185
Ø102
360
Ø102
120
140
WC kombinované s hlubokým splachováním
zadní provedení – 8.2423.6.000.791.3
spodní provedení – 8.2423.7.000.791.3
Pisoár s poklopem 5218B003D6030
Pisoár bez poklopu 5218B003D0199
– také v provedení s radarovým splachováním RAD 5218
PISOÁRY – PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM
Pisoár – p#ívod horní
6563.003.0202
Pisoár – p#ívod zadní
6663.003.0201, také v provedení s radarovým splachováním RAD 6663
Kompletní program CONCEPT – SANITA | 9
Download

CONCEPT keramika.pdf