PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
Témata :
Broušení drahých kamen
jiny um leckých emesel
jiny výtvarné kultury
Heraldika
Chemie, metalografie, koroze kov
Liturgika
Mechanika hodinových stroj
Ornamentika
Slévárenství
Technologie konzervování a restaurování kov
Zlatnictví
Um lecko emeslné zpracování kov
Vypracovala:
Mgr. Magdaléna T mová
eklady
Tyršova 6
120 00 Praha 2
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
A
abakus
abrazivní tryskání
absolvent VŠ
absorbování infra erv. zá ení
absorp ní inidlo
abstraktní
acetaldehyd
acetamid, amid kyseliny octové
acetát celulózy
acetát(y) m di
acetonitril, vodný
adamovský styl
adorant
adyton
agent
agresivní složka /korozní inidlo
achát (odr da k emene)
achát d evitý (odr da k emene)
achát duhový (odr da k emene)
achát chalcedonový (odr da k emene)
achát ke kový (odr da k emene)
achát korálový (odr da k emene)
achát krajinový (odr da k emene)
achát kruhový (odr da k emene)
achát muškový (dendritická odr. k .)
achát pruhovaný (odr da k emene)
achát stromkový (odr da k emene)
achát voskový (cerachát, odr da k .)
achát z íceninový (odr da k emene)
akademický
akant (antická stylizovaná rostlina)
akantit, v niellu
akrylový
akt
aktinium
aktivace (odstran ní pasivního stavu povrchu)
aktivní stav (stav korodujícího kovového povrchu,
který je pod pasiva ním potenciálem)
akumulátory s mokrým lánkem
akumulátory, primitivní mokrý lánek
akvadag – (koloidní emulze grafitu s vodou)
akvadagový povlak, povlak koloidního grafitu
akvatinta
al secco (malba na suchou omítku vodovými
barvami)
alabastr, jemnozrnný sádrovec
alba
albit
aldehyd
alegorie církve
alegorie, perzonifikace, znázorn ní
abacus
abrasive blasting
graduate
infrared absorption
absorber
abstract
acetaldehyde
acetamide
cellulose acetate
copper acetate
acetonitrile, aqueous
Adam style
orant
adytum
fluxing agent
corrosive agent, corrodent
agate
agate, wood
agate, rainbow
agate, chalcedony
agate, tree moss
agate, coral
agate, landscape
agate, circle
agate - migre stone
agate, bandet
agate - mochastone
agate, wax
agate, fortification
academic
acanthus
acanthite, in niello
acrylic
act
actinium – Ac
activation
active state
wet-cell batteries
batteries, primitive wet-cell
aquadag
aquadag coating
aquatint
secco
alabaster
cassock
albite
aldehyde
allegory of the church
allegory
2
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
alembik, destila ní p ístroj
alexandrit (odr da chrysoberylu)
alifatický, mastný
alizarinová kyselá er
alizarinová mod (hn ,žlu erve )
alizarinové barvivo
alkalické išt ní (alkalic. roztoky)
alkalické išt ní ( iš. alkal. roztoky)
alkalické kovy
alkalické zeminy
alkalický louh(y)
alkalicky rozpustný
alkali nost
alkalita
alkydovaný olej
alkylace v kyselém prost edí
almandin granát, ervenofialový
alotropický
alpaka
aluminotermické metoda
amalgám
amalgam st íbra
amalgám zlata
amalgamace, amalgama ní pochod
amalgama ní pánev, amalgamátor
amazonit (zelený živec)
ambóna ( tená ský pul v chrámu)
americium
ametyst (fialová odr da k emene)
ametyst bahijský (brazil. k emen)
ametyst madagaskarský (odr da k .)
ametyst sibi ský (namodralá odr. k .)
ametyst uruguayský (odr da k emene)
ametyst vláskový (odr da k emene)
amfiprostylos (antický chrám se sloupovou p edsíní a
sloup. zadní síní)
amfiteátr, divadlo
amid kyseliny
amin
aminokyselina
aminokyselina
amonium
amorek (architektonická plastika)
ampér
amulet
analytický
analýza, rozbor
analyzovat, rozebrat
andalusit
and l
andradit
anglický park
anhydrid
alembic
alexandrite
aliphatic
acid alizarin black
alizarin blue (braun, gelb, red)
alizarine dye
cleaning, alkaline
alkaline cleaning
alkali-metals
alkaline earth
alkaline lye
alkali-soluble
alkalinity
alkalinity, basicity
alkyd oil
acid alkylation
almandine violet – red garnet
allotropic
alpaca
aluminothermic method
amalgam
silver amalgam
gold amalgam
amalgamation
amalgamation pan
amazonite green felspar
ambo
americium – Am
amethyst
amethyet Bahia
amethyst Madagascar
amethyst Siberian
amethyst, Uruguayan
amethyst hair
amphiprostyle
amphitheatre
acid amide
amine
amine acid
amino acid
ammonium
amoretto
ampere
amulet
analytical
analysis
analyse
andalusite
angel
andradite
English landscape garden
anhydride
3
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
anilin
anoda (elektroda, na níž p evládá anodická reakce)
anodická ochrana (elektrochemická ochrana
zvýšením korozního potenciálu na hodnotu, která
odpovídá pasivnímu stavu)
aniline
anode
anodic protection
anodická oxidace
anodická oxidace (elektrolytická oxidace, p i níž se
povrchová vrstva kovu m ní na povlak, který má
ochranné, dekorativní nebo funk ní vlastnosti)
oxidation-anodic, anodic treatment
anodic oxidation
anodická oxidace hliníku nebo jeho slitin
anodická oxidace p i konstantním nap tí
anodická oxidace s ímým vybarvováním
anodická oxidace stejnosm r. proudem
anodická oxidace st ídavým proudem
anodická oxidace v koších
anodická oxidace v kysel. chromové
anodická oxidace v kyselin sírové
anodická reakce (elektrodová reakce, p i které
dochází k p enosu kladného náboje z elektronového
vodi e do elektrolytu)
aluminium or its alloys anodizing /anodic oxidation
constant voltage anodizing
integral colour anodizing /integral colouring
D.C. anodizing
A.C. anodizing
basket anodizing
chromic acid anodizing
sulphur acid anodizing
anodic reaction
anodická ú innost, anodová ú in.
anodické išt ní (elektrlytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako katoda)
anodické išt ní (elektrolytické išt ní, p i kterém je
išt ný p edm t zapojen jako anoda)
anodické ízení (omezení korozní rychlosti rychlostí
anodické reakce)
anodický díl í proud (sou et všech proud
odpovídající anodickým elektrochemickým reakcím
na elektrod )
anodický oxidový povlak
anodický oxidový povlak (povlak vytvo ený konverzí
povrchu kovu procesem elektrolytické oxidace)
anodové rozpoušt ní (elektrochemické rozpoušt ní
kovu anody v elektrolytickém lánku)
anodový film (vn jší vrstva anody tvo ená
zplodinami oxidace nebo reakce kovu anody)
anolyt (elektrolyt na anodové stran diafragmy
leného lánku)
anorganické pojivo
anorganický
antependium (oltá )
antibiotikum
antifrik ní litina
antimon
antlerit
antonit
antový chrám
antracenová mod (hn , žlu )
antracit
antropomorfní dekor (hlavice s figurami)
apatit
aplikace
apokryf
anode efficiency
cleaning, anodic
anodic cleaning
anodic control
anodic partial current
anodic oxide coating
anodic oxidation coating
anode corrosion
anode film
anolyte
inorganic binder
inorganic
antependium
antibiotic
bearing cast iron
antimony – Sb
antleritc
anthonyite
temple in antis
anthracene blue (braun, gelb)
anthracite
human ornament
apatite
applique
apocrypha
4
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
apoštol
apoštolská medaile
apoštolský
apoštolský svícen
apotropejská plastika (v román. kost. démonická
zví ata, tvá e zk ivené v grimasu, propletené
ornamenty aj.)
apsida
apsida hlavní
apsida vedlejší
apyrit (broskvov r žový turmalín)
arabeska, stylizovaný úponový ornament ( ecký)
arabská guma
arabské íslice
aragonit
arcibiskup
areometr (hustom r)
argon
argumentovat, hádat se, debatovat
archand l
archeologický
architekt
architektonická plastika (antika)
architektonicky a geometricky ztvárn ná zahrada
architektonický lánek ( ímsa, dekorativní krycí lišta)
architektura
archivolta ( elo a líc p lkruhového oblouku nad
podporami)
aridní prost edí
arkáda, pr žná ada oblouk na pilí ích nebo
sloupech
arký (výstupek na pr elí nebo nároží domu, i
kolikapodlažní)
arsen
arsenitan m natý
artefakt
arzenid železa
asbest
asi, pravd podobn
aspis, zmije pod Kristovýma nohama symbol h ích
astat
asterie (kámen s hv zdicovým zá ením)
asterie rubínová
asterie safírová (s hv zdou)
atakamit
atika (nízká ze nad hlav. ímsou – asto zdobena
figurálními sochami)
atikové patro (nízké podlaží nad hlavní ímsou)
atlant (silná muž. postava-sloup)
atlasová vazba (tkalc.)
atmosférická koroze (koroze v korozním prost edí
zemské atmosféry p i teplot okolí)
atmosférické koncentrace plyn
atmosférický nálitek
apostle
apostle medal
apostolic
apostle lamp
apotrophaic sculptere
apse
apse, main
apse, supsidiary
apyrite
arabesque
arabic gum
Arabic figures
aragonite
archbishop
densimeter
argon – Ar
argue
archangel
archeological
architect
acroterion
geometrically designed garden
moulding
architecture
soffit, intrados
arid environments
arcade
oriel
arsenic – As
copper arsenite
artefact
iron arsenide
azbestos
presumably
asp
astatine – At
star
starruby
star sapphire
atacamite
attic
attic storey
Atlante, telamon
satin weave
atmospheric corrosion
atmospheric gas concentrations
atmospheric riser
5
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
atom
atomové íslo
atomový
atrament
at ída vzoru, raport
austenit
austenitická litina
austenitické oceli
austenitický
autokatalytické pokovování (vylu ování kovového
povlaku ízenou chemickou redukcí, která je
katalyzována vylu ovaným kovem nebo slitinou)
atom
atomic number
atomic
atramentum
pattern repeat
austenite
austenitic cast iron
austenitic steels
austenitic
autocatalytic plating
automatizace
automatová mosaz (s p ísadou olova)
avanturin (odr da k emene s pytnými místy)
avanturin zelený
aventurinové sklo
azbest
azurit
až dosud
ažura
automatization
leaded brass
avanturine
chrysoquarz
aventurine glass
asbestos
azurite
hitherto
open work
B
bainit
bakalá
bakalá um ní
bakteriální koroze (mikrobiální koroze vyvolaná
inností baktérií)
bakteriální zkumavka
bakterie
baldachýn
baldachýn
balon, demižon
balustr
balustráda
balvan
balzám
ba ka
ba ka, žárovka
bá ovitá, kupolová klenba
barberinový extrakt
barevná anodická oxidace (ur itých slitin hliníku
pomocí vhodných elektrolyt /obvykle na bázi
organických kyselin/, b hem které vznikají barevné
anodické oxidové povlaky)
bainite
bachelor
bachelor of Arts
bacterial corrosion
barevné sklo
barevné skvrny v kameni
barevn stálý
barevnost
barevný
bariérová vrstva
barokní park
colored glass
flash (in stone)
colorfast
arrangment of color
colored, polychrome
barrier layer
baroque garden
culture tube
bacteria
baldachin
baldachin
ballon
baluster
balustrade
boulder
balsam
flask
bulb
dome vault
barberry extract
anodising, color
6
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
baroko, barokní
barva
barva k že
barva, nát r, lak
barvení kyselými barvivy
barvící prost edek
barví
barví ská láze
barví ský bodlák
barví ský lak
barvit
barvivo
baryum
baryum
basaltit (ametystový sv tle fialový beryl)
batika, batikovat, batiková tkanina
batikování
batist
bavlna
bavorská mod
bazalt, edi
bazilika
houn
houn, stavební kámen
lení
lící barva, natírat bílou barvou
lící louh
lit
lit, bílit, odbarvit
loba antimonová
loba olovnatá
loba zinková
loba zinková
loba zinková
lové d evo, míza ze d eva
benátská erve
benátský terpentýn
bentonit
benzín (am.)
benztriazol
Beránek Boží, symbol Kristovy ob ti
berkelium
berla
berlínská/pruská/pa ížská mod
beryl
beryl r žový
beryl zlatý
beryllium
besemerování
bessemerovo surové železo
bessemer v konventor
bessemer v konvertor
betlém s jesli kami
baroque
color
flesh color
paint, color
acid dyeing
colourant
dyer
dye bath
safflower
lac dye
dye, to; to tint
dyestuff, dye
barium
barium – Ba
beryl - amethyst basaltine
batik
printing dyed style
cambric
cotton
Bavarian blue
basalt
basilica
carpet runner
stretcher
bleaching
wash; to wash
bleach(ing) liquor, bleaching lye
whitewash, to
bleach, to
antimony oxide, antimony white
white lead, flake white
zinc dioxide, zinc white
zinc white
zinc white
sapwood
Venetian red
Venice turpentine
bentonite
gasoline
benzotriazole (BTA)
Agnus Dei
berkelium – Bk
staff pastoral, crosier
iron blue
beryl
beryl rose
beryl golden
beryllium – Be
acid converter process
acid Bessemer pig iron
acid Bessemer converter
Bessemer converter
Nativity scene
7
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
betlém, jesli ky
beton, konkrétní
betonitová sm s
bez ohledu na
bez zápachu, bez v
bezbarvý
bezpe nost, jistota
bezpe nostní opat ení p i išt ní brusivem za sucha a
za mokra
bezpe ný
bezrámová forma
bezrámové formování
bezrámové formování
bezvadnost odlitku
bezvodá formovací sm s
bezvodý
žet, ídit, hnát, spošt t
žná praxe, obvyklý, b žná ada
žná tradi ní úprava
žné hospodá ské - obchodní využití zinku
žné použití zinku
žné p iny poruch
bidlen
bídný, ubohý, mizerný
bílá litina
bílá skalice
bílá skalice, síran zine natý, heptahydrát
bílý lom
bílý louh
bimetalická koroze (galvanická koroze, p i níž jsou
elektrody vytvo eny rozdílnými kovy)
bimetalický lánek (korozní lánek, v mž jsou dv
elektrody tvo eny rozdílnými kovy)
biolit, tmavá slída
biolog
biologicky odbouratelný
bipolární elektroda (vodi pono ený do elektrolytu
mezi anodu a katodu, ale nepropojený se zdrojem
proudu)
bi movat
biskup
biskupský
biskupský prsten
biskupský stolec
biskupský stolec
biskupský viká
biskupství
bismut
bít, klepat, kovat, tepat
bitumen
bízo
bižuterie
blaho, prosp ch
blána
Christmas Crib
concrete
bentonite moulding mixture
regardless
odourless
colorless
safety
precautions for wet and dry abrasive cleaning
safe
snap flask mould
boxless moulding
flaskless moulding
soundness
moulding mixture with
anhydrous
run
routine
traditional treatmens
ordinary commercial - traditional zinc sheet
current zinc practice
common causes of failure
batten
miserable
white cast iron
white vitriol
zinc vitriol
white fracture
white liquor
bimetallic corrosion
bimetallic cell
biotite
biologist
biodegradable
bipolar electrode
confirm
bishop
episcopal
episcopal ring
bishop’s trone
cathedra
episcopal vicar
bishopric
bismuth – Bi
beat
bitumen
bezel
costum jewellery
welfare
membrane
8
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
bláto, kal, usazenina
blednutí
bledý, sv tlý
blízko, t sn
blízký východ
blíženci
bl za
bobtnání
bo ní lo
bo ní oltá
bo ní st íška
bo ní štít
bod k ehnutí – lámavosti
bod mrazu
bod odrazu – soum rnosti
bod tavení
bod tuhnutí
bod varu
bod, body
bod, místo, skvrna
bodec
bode ek (krajk.)
bodlina
bodová koroze (místní koroze, jejíž d sledkem jsou
lky, tj. dutiny v kovu po ínající na povrchu)
body ezu
boj proti šk dc m
bokorys
bolestná scéna
boltcová ornamentika (nizoz. n mecký manýrismus)
boltcový ornament
bolusový podklad
bor
boritan
bornit
borová prysky ice
boryt barví ský
bosa, zdivo
bosáž (zesílení roh stavby z kvádr )
bota, vysoké boty
botnavost
boží hrob
Boží muka
Boží oko, symbol Nejsv jší Trojice
Boží soud
božský
braní zloušky, braní vzorku
branka (vedle hradní brány)
brát v úvahu, pamatovat na
brazilské d evo
brdo
Breta
brilantnost, lesk, jasnost, t pyt
mud
fading
pale
closely
Middle East
Gemini
blouse
swelling
aisle
lateral altar
transverse roof
transverse gable, gablet
brittle point
freezing poin
reflection point
melting point
freizing point
boiling point
dot, point
spot, dot
hole punch
pricker
pin hole
pitting corrosion, pointed corrosion
intersection, point
pest control
lateral view, side view
painful scene
auricular style
renaissance scrollwork
bole ground
boron – B
borate
bornite
pine resin
woad
rough hewn
quoins
boot
swelling power
The Holy Sepulchre
God’s torture, (suffering)
triangle enclosing an eye
God’s ordeal
divine
sampling
man-hole, sally port
allow for
brazilwood
harness
Brittany
brilliancy
9
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
brn ní
broderie (ornamenty francouz. zahrady)
brochantit
brok
brokování, kuli kování
brokový tryska
brom
bromid
brommetyl
bromonitrobenzen
bronz
bronz beryliový
bronz cínový
bronz ervený
bronz fosforový
bronz hliníkový
bronz k emíkový
bronz manganový
bronz niklový
bronz olov ný
bronzové patiny
bronzový
brousící pás, brusný pás
brousící pasta
brousit
broušená ploška (faceta) výbrusu
broušené zboží
broušení
broušení (lešt ní) m kkými kotou i
broušení diamant
broušení drahokam
broušení facet
broušení m kkými kotou i
broušený drahokam
brož
brusi skla
brusírna
brusírna achát
brusírna diamant
brusírna drahokam
brusivo
brusivo, brusný
bruska
bruska, brusi
brusný kámen
brusný kotou
ezové d evo
idlice
bubínek
bublat, bublina, vodováha
bublina
bubnová sušárna
bubnová sušárna
armour, harness
embroidery
brochantite
colt shot
shot-peening
shot-blasting machine
bromine – Br
bromide
methyl bromide
bromonitrobenzene
bronze
beryllium bronze
tin bronze
red brass
phosphor bronze
aluminium bronze
silicon bronze
manganese bronze
nickel bronze
leaded bronze
bronze patinas
in bronze
abrasive belt
tripoli
to grind
facet (polished surface)
cut ware
grinding
buffing
diamond cutting
gem cutting
facetting
mopping
cut (gem)
brooch
flatter
grunding mill
agate cutter
diamond cutting works
gem cutting works
grunding stone
abrasive
grinding machine, grinder
grinder
rubbing stone, whetstone
grinding wheel
birch
sleit, slate
tambour
bubble
blowhole, gas hole
drum drier
rotary drier
10
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
bubnové síto
bubnový kyp písku
bubnový mísi
bubnový odlu ova železa
bubnový tryska
bukové d evo
buni ina, celulóza
buni ina, papírovina, d , rmut, kal
bu ka, nádoba, kom rka
bu ková p dice
bu ková p dice (krajka)
býk
bysta
být na em založen
být zam stnán, zabývat se
byzantská íše
byzantské um ní
rotary screen
centrifugal desintegrator cutter
cirum mixer, mixing drum
drum separator of iron
rotary shotblast machine
beech
cellulose
pulp
cell
ground Brussels stitch
droschel gound
Taurus
bust
ba based on
engaged (in)
Byzantine empire
Byzantine art
C
campo santo, h bitov
cedítko
cedrová zele
cedrové d evo
cech
cejcování, kalibra ní zkouška
cejchovací za ízení
cejchovaný odpor
cejchovaný teplom r
cejchovat, ov ovat, kalibrovat
celé íslo, celek
celek, kus, kostka (cukru)
celková koroze (koroze probíhající na celém povrchu
kovu, který je vystaven koroznímu prost edí)
celkový uhlík
celkový, celý, úplný
celkový, úplný
celokovový
cement
cementace
cementa ní pece
cementit
cementová sm s
cementování
cena
cena, hodnota, význam
cenný, hodnotný
centrální kostel
centrální stavba
cer
cesium
cestou, p es
cetka
campo santo
dross filter
cedar green
cedar
quild
calibration test
calibration device
calibrated resistance
calibrated thermometer
calibrate
integer
lump
general corrosion
total carbon
entire
total
all metal
cement
carburizing
cementation furnaces
cementite
cement sand
cementation
price
value
valuable
centrally planned building, circular church
centrally planned building
cerium – Ce
caesium – Cs
via
tinket
11
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ciborium, kalich na posv cené hostie
cibulová st echa
cihla
cihla íslová (lehká, na klenby v gotice)
cihlová gotika
cihlová stavba
cíl
cílit, mí it
cimbu í
cín
cínatý
cíni itý
cínová k titelnice
cínové nádobí
cínový bronz
cínový talí
cíp klenby
cípek
cípkový okraj
církevní rok
církevní ád
císa ský dv r
cisterciácká architektura
citlivost na vrub
citlivý, reagující na
citrin (žlutá odr da k emene)
citronan m
atý
cíve nice
cívka
cívka
cizelovací kladívko
clonit
clorování, chlorace
co ponechat, co odstranit
coelinová mod
compluvium (otev ení antického atria)
cop, pletenec vlas , stužka,splétat
cordierit
coul, palec (2,54 cm)
cowper v oh íva v tru
CT sm s
ctnosti a ne esti
cuknout
curium
cyklická slou enina
cyklický, kruhový
cyklus, období, okruh
akan cizelovací
akan matovací
akan na prsteny, zahnutý
akan na puncování
akan nýtovací
akan zrnkovací
pyx
onion
brick
brick, porous
brick gothic
brick building
goal, objective
aim
mouchette
tin – Sn, pewter
stannous
stannic
tintin font
tintin dishes
tin bronze
tintin plate
pendative
scallop
scalloped border
church year
church law and order
imperial princely
cistercian architekture
notch sensitivity
responsive
citrine (quartz)
copper citrate
creel
package
reel cotton, spool
chasing hammer
shield
chlorination
leave alone
cerluelan blue
compluvium
braid
cordierite
inch
Cowper stoves
CO2 moulding mixture
virtues and vices
yank
curium – Cm
ring compound
cyclic
cycle
punch - engraving burin
punch, mat
punch - ring stamp
punch - hall marking
punch, rivetting
punch - fion’s tool
12
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
akan, razítko
as
ást pro hled ní nablízko (bifokálních skel)
áste né odstín ní
áste , po ástech
áste ný
elenka, diadém
elní oblouk
elní ze
ep
epec
epel nože
epel, žiletka, lopatka (turbíny)
erná tuš
erná, slonovina
erné chmý í
erné patiny
ern ní
ern ní (povrchová úprava kovu vytvo ená jeho
ponorem do roztavených oxidujících solí, do solných
roztok nebo do sm sí kyselých roztok )
punch
time
reading portion
shade shield
partially
partial
diadem
wal arch
face masonry wall
toe
cap
knife blade
blade
Indian ink
black, ivory
black fuzzies
black patinas
blacking
blackening, black finishing, black oxide
ernouhelná mou ka
erný asem
erný louh
erpadlo, výv va, erpat, pumpa
erve železitá
ervené indigo
ervené sklo, krycí
ervenost, rudost
ervený zemní pigment
ervíkovitý grafit
ervíkovitý grafit
ervoto
in ní k ží kamencem
inící extrakt
inidlo disperga ní
inidlo komplexotvorné
innost, aktivita
innost, p sobení
inný, ú inný, aktivní
ínská mod
ínský purpur
irý, jasný, blond
íselné ozna ení zrnitosti brusiva
íselník
íselník kovový
íselník perle ový
íselník smaltovaný
íselník st íbrný
íselný
íslice hodinová
íslice plastická
íslo kyselosti
coal dust
black asem
black liquor
pump
red iron oxide
cudbear
red glass, opaque
redness
red earth
vermicular graphite
vermicular graphite
woodworm
alum tanning
wattle
agent, dispersing
agent, complexing
activity
action
active
Han blue
Han purple
fair
grif number
dial
dial, metal
dial, mother-of-pearl
dial, enamel
dial, silver
numerical
hour figure
relief figure
acid number (value)
13
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
íslo kyselosti pH
istící buben
isti odlitk
istírna odlitk
istit
istit odlitky
istit opakovanou destilací
istit tryskáním, išt ní tryskáním
istit, za iš ovat, hladit
íše s ví kem
išt ní
išt ní bronzu
išt ní brusivem za sucha (pískováním)
išt ní laserem
išt ní olova
išt ní pískem za vlhka
išt ní plamenem
išt ní povrchu od rezu
išt ní tryskáním písku
išt ní ultrazvukem (ponorové išt ní podpo ené
ultrazvukovými vibracemi)
išt ní vodou
išt ní, ení
išt ní, ení, rafinace
lánek aktivní/pasivní
lánek et zu
lánek et zu, spojovat
lánek, druh zboží, výrobek, tovar
len, lánek
lenitost reliéfu
lunek (tkalc.)
ka
kovec/kabašon (oblý výbrus)
pavek, amoniak
tecí mikroskop
tecí pult
tecí za ízení
trnáct svatých pomocník
tvrt
tvrtobloun
ty lalok
ty list
ty mocenství
ty st nný, ty boký
ty vazý kepr
acid figure
tumbling barrel
fettler
fettling shop
to fettle
to fettle
rectify, to
to shot-blast abrasive blasting
clean, to
goblet with lid
cleaning, fettling
cleaning bronze
dry abrasive cleaning
laserblasting
cleaning lead
wet abrasive cleaning
flame cleaning
re-rusting of cleaned surfaces
sand-blasting
cleaning, ultrasonic
hydroblasting
clarification
purification
active-passive cell
link (of chain)
link
article
member
relief, divison
shuttle
lentil
cabachon (roundish cut)
ammonia
reading microscope
lectern
reading device
fourteen auxiliary saints
quarter
quarter round
quatrefoil
quatrefoil
quadrivalence
tetrahedral
two and two twil
D
ábel, ert, démon, zlý duch
daguerrotypický proces
dalmatika
damarová prysky íce
damasková ocel
devil
daguerreotype process
dalmatic
damar
Damascus steel
14
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
damaskování
danburit
dar
dárce, adorant
dárce, donátor
dávka
dávka, vsázka, várka
dávkova
dávkování
deformace
dehet
dehydrogenace
deionizace (odstran ní iont z roztoku vým nou
iont )
jepisec
jiny výtvarné kultury
dekapování (odstran ní málo p ilnavých povlak
z povrchu hliníku /nap . ponorem do kyseliny dusi né
po alkalickém mo ení)
damascening, pattern welding
danburite
gift
orant
donor
dose
batch
dosing device
dosing
deformation
tar, pitch
dehydrogenation
deionization
dekora ní, okrasný, ozdobný
lení do polí
lení, separace, t íd ní, odst ování
lený
lený íselník
lený lánek ( lánek s diafragmou nebo jiným
fyzikálním prost edkem odd lujícím anolyt od
katolytu)
lící oblouk
lící písek
lící rovina formy
d lící ze
lit, rozd lovat
délka
délka paže
lník na drahé kameny
lník na filigrán
lovina - slitina Cu, Zn a Ni
demineralizace
demontáž
deoxidace (odstran ní oxidu z povrchu)
depasivace (zvýšení rychlosti koroze pasivního kovu
zp sobené celkovým nebo místním odstran ním
pasiva ní vrstvy)
depasivátor (chemická látka vyvoládepolarizace (zmenšení polarizace elektrody)
depolymerizace
derivát
rovaný
desinfek ní prost edek
deska hodinového stroje
deska na tkaní (desti ka)
deska, disk (tabule skla)
deska, fošna
deska, miska; pokovovat
decorative
dividing with field
separation
divided
calibrated dial
cell, divided
historican
histary of Art
desmutting
partition arch
parting sand
mould joint
partition wall
divide
lenght
arm lenght
worker in precious metals
filigreer worker
gunmetal
demineralizing
disassembly ; dismantling
deoxidizing
depassivation
depassivator
depolarization
depolymerization
derivative
perforated
germicide
clock plate
rigid heddle
disk, pane (glass)
board, plank
plate
15
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
deska, tabule
deskový vlys (ornament, anglický rorománský sloh)
destila ní aparatura
destilát, destilovaná kapalina; suchá destilace; frak ní
destilace
destilovat
deš ový vtok
dextrin
dezoxida ní prost edek
diafragma (pórovitá membrána odd lující anodový a
katodový prostor pokovovací vany navzájem nebo od
prostoru mezi nimi a umož ující pr chod proudu)
plate, board sheet
framed square moulding
still
distillate; destruktive; fractional
diagram, graf, schéma, nákres
diamant
diamant (koso tverec)
diamant barevný
diamant bezvadn irý
diamant brilantového výbrusu
diamant, bodové písmo
diamantová bursa
diamantové nástroje
diamantové pole
diamantový solitér (jeden velikostí vynikající kámen)
diamantový vlys, románský ornament, h ebíkové
hlavi ky
diapozitiv
diatomová zemina (zem )
difuse
difuzní ízení
difuzní vrstva - na elektrod
difuzní zpracování
díl, podíl, ást, porce
dílna
dílo, výrobek, p edm t
dimenzování, ur ování rozm , lepení
diopsid
díra, dírka
dírkové vyšívání
disk
dislokace
disperga ní inidlo
dispersní povlak
disperzní klíh
disten (kianid)
div, zázrak
dláto s plochým ost ím
dláto, rydlo, seká . tesat. rýt
dlažba
dlážd ný, dlažba
dlouhodobá ochrana
dlouhodobá zkouška te ení
dlouhovlasý (skand.) koberec
dlouhý sloupek
diagram
diamond
diamond
fancy diamond
fine white diamond
brilliant (diamond cut)
brilliant
diamond exchange
diamond tools
diamond field
diamond solitaire
nailhead
distil
gate
dextrin
deoxidizing agent
diaphragm
slide
diatomaceous earth
diffusion
diffusion control
diffusion layer (at an electrode)
diffusion treatment
portion
workroom ; woorkshop
make
sizing
diopside
hole
eyelet
discus
dislocations
agent, dispersing
coating, dispersion
dispersion glue
disthene
wonder
flat chisel
chisel; to chisel
pavement
paving
long term protection
creep test
Rya carpet
plain double crochet
16
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
dmýchací za ízení
dmychadla
dmýchání, foukání
dmýšní trubice, výfu na
dno
dno kuplovny
doba bronzová
doba chladnutí
doba m ná
doba p sobení
doba smá ení (TOW)
doba tuhnutí
doba železná
docent
do asná ochrana
dodat, pronést ( )
dodate né zalešt ní (lehké kone né lešt ní m kkým
kotou em)
dodatek, dopln k, doplnit
dodávat teplo
dodávat teplo, zah ívat
dodávat, za izovat, vybavovat
doelektrická sušárna
dohotovení formy
dohromady
dojem ; tisk, vtla ení
dokázat, prokázat, osv it se
dokonalejší, lepší než
dolní polovina formovacího rámu
dolování olova podrobn
domácnost
domovní znak (znamení)
dopadající sv tlo
dopln k
dopln k, dopl ování
doplnit, poz nit
dopl ovat, obnovit
doporu ená a nezbytná organizece
doporu ené materiály
doporu ení
doporu ení a další informace
doporu ení a organizace
doporu it
doprava tekutého kovu
doprava, p eprava
doprovázet
doprovodné prvky
dórská hlavice sloupu
dórský sloupový ád
dosáhnout
dosáhnout eho, dosp t k
dostate ný, p im ený
dosti, zna
blower
blowers
blowing
tuyere
bottom
cupola hearth
Bronze Age
cooling time
Copper Age, Chalcolithic Age
acting time
time-of-wetness (TOW)
duration of solidification
Iron Age
associate-profesor
temporary protection
deliver
coloring
supplement
apply heat
apply heat
furnish
dielectric dryer
finishing the mould
together
impression
prove, to
superior (to)
drak box
lead flashing details
household
mark of ownership
incident light
accessory
completion
amend
restore, to; to complete, to renew
references and useful organization
essential reference material
references
references ansd further information
references and organizations
recommend
liquid metal transport
transport
accompany
impurities
capital, doric
doric order
achieve, attain
arrive at
sufficient
fairly
17
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
dotek, styk
dotknout se
dovnit otev ená bašta
dovolit, nechat, umožnit
dracounové krajky
drahokam
drahokam rytý, gema
drahokam, šperkový kámen
drahokamy
drahokamy posázený
drahý kov
draselný louh (roztok)
draslík
drát
drát kovový
drát kuli kový, perlovec
drát m ný
drát z drahého kovu
drát zlatý
drát, instalovat vedení, p idrátovat
drát ný, drátovitý
drátkový filigrán
drážkovaný, rýhovaný
drcení
drcení, rozemlít, drtit
drhání
drhlen
drobná oprava
drsnost
drsnost (povrchu)
ít, odírat, brousit
dr
druh, odr da
druh, rod
druh, typ, vzor, písmeno, psát na stroji
druhotný, vedlejší
druhovací (vsázecí) za ízení
druhovací váha
druhování
druhy zinku
držadlo
držadlo ze slonoviny
držadlo zrnkovadla
držadlo, držák
držák, zásobník
držení
držet v pat ných mezích
držet, obsahovat, platit
ev ná deska, tabule
ev ná plastika
ev né schody
ev né špony
ev ný
contact
touch
tower with open gorge, semicircular tower
allow, permit
metal lace
gem stone
gem (ornamental stone)
precious stone
gems
gem set
precious metal
caustic potash lye
potassium – K
wire
wire, metal
wire, pearl
wire, copper
wire, precious metal
wire, gold
wire
wiry
filigree, wired
grooved
crushing, pulverizing
crush, to
macramé
rippling comb
minor repair
roughness
roughness (of surface)
rub
rubble
species
kind
type
secondary
charging equipment
scales for charge make-up
make-up charge
forms of zinc
holder
ivory handle
universal handle for fion and milgrain wheel
holder
holder
holding
keep within bounds
hold (held)
wooden panel
wood-carving
wooden stairs
wood chips
wooden
18
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ev ný kmen, pe
ev ný model
evný popel
evo listnatých strom
evo, les, zalesnit
evokazná houba
evokazný hmyz
evoryt
evoryt, d evorytectví
evo ezba
evouhelná mou ka
evovláknitá deska
ík sloupu
ík, h ídel, násada, šachta
dub
dubleta (lepena horní a dolní ást)
dubleta dutá
dukát
l na cín, cínová hu
lek, kruh
ležitost pat né kontroly
m boží
dumortierit
duplikát, druhopis, kopie
raz
dusané nebo lité zdivo
dusi nan
dusi nany m di
dusi ný
dusík
dutina formy
dutost
dutý
vod, p ina, d kaz
dvanáctist n
dve ní pilí
dvojá ek (prsten), dvoustranný etízek
dvojhá ek
dvojse ná zbra
dvojsložkové balení chemicky odolných tmel
dvojsmyslnost, dvojzna nost
dvojsytný
dvoufázové išt ní ( išt ní roztoky složenými
z vrstvy rozpošt dla a z vodné vrstvy)
dvouchórový kostel
dvoupatrová kaple, patrová kaple
dvoupláš ová kupole
dvoupláš ová kupole
dvouvrstvý povlak
dýchací p enosný p ístroj
dysprosium
džbán
džbán, karafa
bole
wood pattern
wood ash
deciduous wood, hardwood
wood
wood-destroying fungus
wood-destroying insect
chiaroscuro woodcut
wood engraving
woodcut
charcoal powder
fiberboard
column, shaft
shaft
oak
dublet
hollow doublet
ducat
stannary
circle
importance of good site supervision
cathedral, minster
dumortierite
duplicate, to duplicate
emphasis
infilling
nitrate
copper nitrates
nitric
nitrogen – N
mould cavity
hollowness
hollow
reason
dodecahedron
trumeau
double albert
double closp
weapon, two edged
two-pack chemical resistat binders
ambiguity
dibasic
cleaning, diphase
double choir
two-storeyed church
cupola,double-shelled
double-shelled
coating, duplex
oxygen applience portable
dysprosium – Dy
jug
flagon
19
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
E
ebenové d evo
ecce homo, Trpitel, pašiový sloup
Ecclesia a Synagoga
EDTA; viz kyselina ethylendiamintetraoctová
EDX spektrum
EDXRF spektoskopie
efektní p íze
efektní uzlí ková p íze
efektní uzlí ková p íze
eisteinium
eklektismus, historismus (sm šování r z. histor. sloh
v jednom archit.díle)
koda, poškození
ekonomický, výnosný
ekonomie, hospoda ení, spo ivost
el. usm ova s hliníkovými lánky
elekt. anodový obvod
elektrárna
elektrická oblouková pec
elektrická pevnost
elektrická vrta ka
elektrický proud paprsk
elektroda
elektrodová reakce
elektrodový potenciál
elektrochemická (galvanická) koroze
elektrochemická impeda ní spektroskopie (EIS)
elektrochemická koroze
elektrochemická ochrana
elektrochemická redukce
elektrochemická ada
elektrochemická substituce
elektrochemické korozní reakce
elektrochemické pokovování
elektrolyt
elektrolytická m
elektrolytická oxidace
elektrolytická redukce
elektrolytické išt ní
elektrolytické leptání
elektrolytické lešt ní
elektrolytické lešt ní
elektrolytické obráb ní
elektrolytické odsolení
elektrolytické pokovování s periodickou zm nou
polarity proudu /reverzní pokovování
elektrolytické pokovování, galvanický povlak
elektrolytické vybarvování
elektrolytické vybarvování
elektrolytické vylu ování
ebony
man of Sorrows
Ecclesia and Synagogue
EDTA
EDX (energy dispersive X-ray)-spektrum
EDXRF spectroscopy
fancy yarn
fancy knotted yarn
fancy ply yarn
ensteinium – Es
eclecticism
injury
economic
economy
aluminium cell rectifier
plate circult
power station
electric-arc furnace
dielectric strenght
flexible shaft
beam current
electrode
electrode reaction
elektrode potential
electrochemical(galvanic) corrosion
electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
electrochemical corrosion
electrochemical protection
electrochemical reduction
electrochemical series
electrochemical replacement
electrochemical corrosion reactions
electrochemical plating
electrolyte
elektrolytic copper
oxidation, electrolytic
electrolytic reduction
cleaning, electrolytic
electrolytic etching
electrobrightening
electropolishing
electrochemical machining (milling) ECM
electrolytic desalination
electroplating, periodic reverse
electroplating
colouring, electrolytic
electrolytic colouring
deposition, elektro- (deposition range)
20
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
elektrolytický roztok
elektrolýza
elektromagnetický odlu ova železa
elektron
elipsa
eliptický oblouk
emailér
emise infra erveného zá ení
empír
emporový halový kostel
emulgátor
emulse
emulzní išt ní
enegiov disperzní rentgeno fluorescen ní analýza
(EDX)
Eneolit
energetická jednotka (výkonu)
energie, vnit ní energie
enfiláda (dve e místností v jedné ad )
entaze (mírné vypnutí antic. sloupu)
entrelacs, pletencový ornament
entrlacs (pletencový ornament)
epidot
epištolní strana
epitaf, pam tní deska, náhrob. nápis
epoxidová sm s (malta)
erb, znak
erbium
erbovní obrazy
erbovní štít
erose
erotové (v helen. dob = d ti s ídly, v gotice =
andílci, v renes. = putti)
erozní koroze (proces se spole ným sobením eroze
a koroze)
ester kyseliny k emi ité
estetická funkce
etážové formování
éterické oleje
ethylsilikát
etnografie, národopis
europium
eutektická p em na
eutektická teplota
eutektický bod
eutektikum
eutektoid
eutektoidní p em na
evangelický
evangelijní strana
evangelium
exotermická sm s
exothermický
electrolytic solution
electrolysis
electromagnetic separator of iron
electron
elipse
elliptical srch
enameller
infrared emission
Empire
galleried church
agent, emulsifying, emulsifier
emulsion
cleaning, emulsion
energy dispersion X-ray fluorescent analysis (EDX)
Eneolithic Age
unit - power
energy
enfilade
entasis
interlace
interlace
epidote
epistle-side
memorial tablet
epoxy mortar
coat-of-arms
erbium – Er
heraldic bearings
heraldic pane, chase
erosion
Cupid
erosion corrosion
silicic acid ester
aesthetic (al) functionstack moulding
essential oils
ethyl silicate
ethnology
europium – Eu
eutectic transformation
eutectic temperature
eutectic point
eutectic
eutectoid
eutectoid transformation
evangelic(al)
gospel-side
gospel
exothermic moulding mixture
exothermic
21
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
exponát, vykazovat, vystavit
expozice, výstava
exhibit
exposition
F
facety, plošky
fajáns
falešný, nepravý
falšovat, pad lat
falzifikát
fanatik
fantasie, p edstavivost
farnost
fáze
fáze, skupenství
fénix (sho í a znovu povstává z popela) symbol
Kristovy smrti a vzk íšení
fenolformaldehydová prysky ice
ferit
fermež
fermež ln no olejná s terpentinem
fermež, nát r, natírat
fermežová barva, nát rová barva z ln ného oleje
fermium
ferochromová struska
feroslitina
feroslitina, slitina železa
feudál, feudální
fiála (v ži ka gotického chrámu)
fialový
figurální motiv
filigrán
filigrán drátkový
filigrán st íbrný
filigrán zlatý
filigrán zrnitý, granulovaný
filmový tisk, sí ový tisk
filtr infra erveného zá ení
filtrace
filtrát
fixa ní prost edek
fixovat, upevnit, chemicky vázat
flamboyant, plaménková pozd. gotika
fleš (velmi tenký kovový povlak zhotovený krátkým
elektrolytickým vylu ováním)
flitr
flokulace (shlukování /agregace/do v tších ástic, aby
jejich rozm r vzrostl natolik, že dojde k vysrážení)
flotace
flotáž, neprovázání nití
flotující nit
fluidní sušárna
fluor
edge
faience
false
forge, to; to falsify
forgery
zealot
fantasy
parish
phase
phase
phoenix
phenol-formaldehyde resin
ferrite
boiled oil
meglip
varnish, to varnish
boiled oil paint
fermium – Fm
ferrochromium slag
ferro-alloy
iron alloy
feudal
pinnacle
violet
figure motif
filigree
filigree (intervowen wire work)
filigree, silver
filigree - gold wire work
filigree granulate
printing screen
infrared filtr
filtration
filtrate
fixing agent
fix, to
flamboyant
flash /plate/
sequin
flocculate
flotation
float
floating thread
fluidized-bed drier
fluorine – F
22
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
fluorit
fluorit, kazivec
fólie, tenký list kovu
fóliová izolace
forma
forma do zem
forma, šablona, matrice
formaldehyd
formiát(y) m di
formí
formovací hlína
formovací materiál /suroviny
formovací písek
formovací podložka
formovací podložka
formovací postup
formovací rám
formovací sm s
formovací sm s na p isušení
formovací sm s na sucho
formovací sm s na syrovo
formovací sm s pro p esné lití
formovací sm s pro p esné lití
formovací sm s s ovládaným ztužováním
formovací sm s s vodním sklem
formovací stroj
formovací stroj na lisování vyššími m rnými tlaky
formovací st l
formovací za ízení
formování
formování do formovacích rám
formování do hlíny
formování do písku
formování na spalitelný model
formování na sucho
formování na syrovo
formování v jám
formovatelnost
formovatelný, p etvo itelný
formovna
fórum, antické nám stí v ím
fosfátování
fosfátový konverzní povlak
fosfáty m di
fosfor
fosfori itan
fosforová m
fosforvodík
fotochemický smog
foukací stroj na jádra
foukané jádro
foukání jádra
Fourierova transforma ní infra ervená spektroskopie
fluorite
fluorspar
foil
foil insultant
mould, firemould
floor mould
mould
formaldehyde
copper formate(s)
moulder
moulding loam
molding material /raw materials
moulding sand
mould bottom plate
moulding plate
moulding proces
moulding flask, moulding box
moulding mixture
skin-dried sand
mixture for dry moulds
green sand
investment casting moulding mixture
precision casting moulding mixture
moulding mixture with directional setting
waterglass moulding mixture
moulding machine
high pressure squeeze moulding machine
moulding bench
moulding equipment
moulding
box moulding
loam moulding
sand moulding
combustible pattern moulding
dry-sand moulding
green-sand moulding
pit moulding
mouldability
shapeable
moulding shop
forum
phosphating
coating, phosphate conversion
copper phosphates
phosphorus
hypophosphate
phosphor-copper
hydrogen phosphide
photochemical smog
core blower
blown core
bloving a core
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)
23
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
(FTIR)
francium
freon
freska
frézka
frivolitková krajka, frivolitky
frontispice (trojúhel. štít nad st . rizalit.)
fronton, nadokenní ímsa, štít nad oknem nebo
dve mi
FTIR - Fourierova transforma ní infra ervená
spektroskopie
funerální, poh ební zbran ; poh ební štít
funkce tradi ních barev na železo
funkce, innost
furanová prysky ice
furanová sm s
fyz. mokrá cesta
fyz. p epracování na mokré cest
fyzika
PVD /fyzikální napa ování
fyzikální napa ování /PVD
fyzikální vlastnosti
francium – Fr
chlorfluorocarbon
fresco
milling machine
tatting
frontispiece
pediment
FTIR - Fourier transform infrared spectroscopy
funeral escutcheons; hatchment
function of traditional paint on iron
function
furan resin
furan resin moulding mixture
aqueous route
aqueous reprocessing technique
physics
PVD – physikal vapour deposition
deposition, physical vapour /PVD
physical properties
G
gadolinium
galein
galenit
galerie, altán, balkon
gallium
galvanická koroze
galvanická láze
galvanická ada
galvanické zlacení (pokovování)
galvanický
galvanický lánek
galvanicky post íb it
galvanizovat
galvanodynamická zkouška
galvanodynamická zkouška s konstantní krokovou
zm nou proudu
galvanodynamická zkouška s krokovou zm nou
proudu
galvanostatická zkouška
geison, korunní šikmá ímsa štítu eckého chrámu
gely
gemologie
generátor, parní kotel, vyvíje (plynu)
geol. hydrotermální p em na
geologický
geologie
geometrická výšivka
geometrický oblouk
germanium
gadolinium – Gd
alizarin purple
galena
gallery
gallium – Ga
galvanic corrosion
plating bath
galvanic series
gold plating
galvanic
galvanic cell
electroplate with silver
galvanize
galvanodynamic test
galvanostaircase test
galvanostep test
galvanostatic test
corona
gels
gemology
generator
hydrothermal alteration
geological
geology
geometrical embroidery
arc
germanium – Ge
24
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
gilošovaný
glazování, glazovat
glazovaný
glazovaný, emailovaný
glazura, poleva, email
glazurované kameny
glazury flambé
glicerinový louh
glokosa
glycerin, glycerol
glykogen
gobelínový steh
gotické esovité prohnutí postavy
gradient chladnutí
grafické znázorn ní litiny
grafit
granát
granát africký
granát cejlonský
granát eský
granát indický (almandin)
granát zelený
granulovaný filigrán
granulovat, zrnit
gravírování, rytí, vryp
gravita ní lití
gravita ní lití šedé litiny
grisaille, plastická malba šedými barevnými tóny
gründerská doba (v 19. století po zrušení cech )
guma
guma v od vu
guma, kau uk, pryž
gumiguta – prysky ice
gymnazium
engine turned
glazing, glaze to
glazed
glazed
glaze
glazed stones
flambi glazes
glycerine lye
glucose
glycerol
glycogen
tapestry stitch
gothic sway
cooling gradient
graphitization of cast iron
graphite
garnet
garnet African
garnet Ceylon
garnet Bohemian
garnet indian (almandin)
garnet olivine
granulate filigree
granulate
engraving
gravity casting
grey iron gravity casting
grisaille
Gründerzeit, period of prometerism
gum
rubber lace
rubber
gambodge gum
grammar-school
H
hábit
há ek
há ek na (šaty)
há kování
hadice
hadrový koberec, hadrák
hafnium
hallštattská lokalita
halová krypta
halový kostel
harasová vlna
Haringova-Blumova vani ka
harmonická proporce
hedvábí
hedvábí k navlékání perel
heliodor (odr da berylu)
monk’s /frock
crochet needle
hook and eye
crochet
hose
rag rug
hafnium – Ha
Hallstatt site
hall crypt
hall church (aisled)
harass wool
cell, Haring-Blum
harmonic proportion
silk
pearl (stringing)
heliodor
25
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
helium
hematit
hematitové surové železo
heraldická figura
heraldika
herma (Hermova hlava na obdél. sloupku, od
renes.polofigura p ed sloupem)
heslo erbu
hezké t lo
hiddenit (zelená odr da spodumenu)
historický
historie pozinkování st ech
hladina lázn
hladina, úrove
hladký, rovný
hladomorna, hradní v zení
hlavice sloupu
hlavn , v první ad
hlavní oltá
hlavní orientace krystal
hlavní p ípora
hlavní; (elektrické) vedení. potrubí
hlazení tlakem
hledat; snažit se získat
hlína na modelování
hlin ná forma
hlin né jádro
hliník (Aluminium)
hliníkárna, hliníková hu
hliníková fólie
hliníková mosaz
hliníková ruda
hliníková slitina
hliníková slitina, slitina hliníku
hliníková vrstva, hliníkový povlak
hliníkování (ponorem)
hliníkovat
hliníkový bronz
hliníkový odlitek, lití hliníku
hliníkový pás plechu
hliníkový prášek
hliníkový vodi
hlinitá sm s
hlinitan
hlinitan vápenatý
hloubka
hloubka pr niku koroze
hloubka zákalky
hloubková ú innost
hlubina, hloubka, hluboký
hluboké popraskání nát ru
hlubokomo ská zóna
hlušina
helium – He
hematite
hematite pig iron
figure heraldic
heraldry
herm
device
handsome body
hiddenite
historic
history of zinc roofing
bath surface
level
smooth
dungeon, oubliette
column, capital
primarily
chief altar
preferred orientation
principal shaft
main
burnishing
seek
moulding clay
loam mould
loam core
aluminium (Al)
aluminium works
aluminium foil
aluminium brass
aluminium ore
aluminium-base alloy
aluminium alloy
aluminium coat
aluminium coating
aluminize
aluminium bronze
aluminium casting
aluminium strip
aluminium dust
aluminium conductor
clay bonded mixture
aluminate
calcium aluminate
depth
corrosion depth
chill depth
throwing power
deep
alligatoring
deep ocean zone
gangue
26
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
hmota, látka, materiál
hmota, materiál
hmotnost, množství, masa
hnací síla
hn tací mísi
hn tení
hniloba
hniloba d eva
hníst
hnití a napadení d eva hmyzem
hoblík, hoblovat
hodiná ská lupa
hodiná ské um ní
hodinkový kámen
hodinky
hodinky dvoupláš ové
hodinky kapesní
hodinky s vte inovou ru kou
hodinky samonatahovací
hodinky zdobené drahokamy, šperkové
hodinové pero
hodinové sklí ko
hodinový m stek kotvový
hodinový m stek pérovníku
hodinový m stek setrva níku
hodinový m stek vte inového kola
hodiny
hodiny datumové, kalendá ní
hodiny elektrické
hodiny kostelní
hodiny kuka ky
hodiny p esýpací
hodiny s budíkem
hodiny s hracím strojem
hodiny starožitné
hodiny šachové
hodiny v žní
hodnostní insignie
hodnota
hodnota patiny na bronzu
hodnota PH
hodnota sv telné intenzity
hojný, vydatný
holmium
homilie
homogenita
horizontální pukliny
horizontální stav
horizontální tlakový licí stroj se studenou komorou
horizontální vrstva
horní okenní s na
horní polovina formovacího rámu
horní vtok
material
fabric, material, substance
mass
driving power
kneading-mill mixer
kneading
decay, rot, decomposition
dry rot
knead
wood boring insects and rot
plane; to plane
watchmaker’s magnifying glass
watch (and clock) marking art
waste stone
watch
watch, double case
watch, pocket
watch, centre second
watch, selfwinding
watch, jewel
watch spring
glass watch
lever bridge
beaker (drinking vessel)
clock (of watch balance)
second wheel bridge
clock
clock calendar
clock, electric
clock, church
clock, cuckoo
clock, sand
clock, alarm
clock, chiming
clock, antique
clock, chess timing
clock turret
insignia
value; to value
value of patina on bronze
pH-value
lux
abundant, plentiful
holmium – Ho
sermon
homogeneity
flat-lying joints
horizontal loom
horizontal cold chamber pressure casting machine
flat bed
clerestory
cope box
top gate
27
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
horní, vrchní
hornina, skála, kámen
ho ák
ho ák, kahan, žíhací pec
ho ík
ho ení, spalování
ho et
ho et, pálit, spalovat
ho ký, trpký
ho lavý, ho lavina, spalitelný
zápalný, vzn tlivý
hospodárnost
hospodá ská situace
hospodá ská živnost
hospodá ské právo
hospodá ský provoz
hostie
hotový výrobek
hotový; pohotový, p ipravený
houbovité olovo
houby
houska
houžev (d ev ná obru )
houževnatost
hrab
hrad
hradby
hradební ochoz
hradlo, blokace infra er. zá ení
hradní brána
hrana
hranatý
hranice, mez
hranice, pomezí
hranol, prizma, hranolový
hraška
hrašková p dice
hrát duhovými barvami
hrázd né zdivo
hrazení, zahrazení, šrafování
hrn ská pec
hrnout se, prudce vtékat
hromada, svazek, hromadit
hromad ní, akumulace
hromadit (se), usazovat (se), shromaž ovat
hromadné elektrolytické pokovování
hromadný proces (mechanické, chemické nebo
elektrolytické úpravy hromadn vyráb ných
edm v rotující nádob )
upper
rock
torch
burner
magnesium – Mg
combustion
burn
burn
bitter
combustible, inflammable
flammable
economic efficiency
economic conditions
economic life
economic law
economic operation
wafer
product finished
ready
lead sponge
fungi
pig
bamboo
toughness
eare
castle
wall(s)
wall walk, allure, rampart walk
infrared block
portcullis
rim
cornered (angular), square
boundary
fromtier
prism
ground virgin stitch
ground rose
iridescent
timber framing (halftimber construction)
hatching
pottery kiln
rush
pile
accumulation
accumulate
barrel electroplating
barrel processing
hrot, špi ka
hrubý, neopracovaný, surový
hrudkování, k ídování, šmouhy
hruška beranidla
point (tip)
coarse, rough
chalking
tup
28
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ebí kový olej
ibový strop, železobeton. strop bez pr vlak na
ibovit. sloupech
ídel setrva níku
hubený písek
hubi ka konvice
hubi ka pánve
Hullova vani ka
husí hnízdo (druh koše)
husté, nacpané (uzly v koberci)
hustota
hustota po up chování
hu se zárukou kvality
hu , tavírna
hutní plastika (ze st edov. staveb. hut )
hutnicky tmavo ervený žár (p i 700 °C)
hutnicky zá ivá oranžová (p i 1200°C)
hutnicky zá ivá t eš ov - ervená barva (p i 1000°C)
hutnictví, metalurgie
hutnost
hv zdovec (výbrus)
hyacint, sko icov hn do ervený zirkon
hyalit (bezbarvý opál)
hýbat, p emístit
hydrát
hydrát síranu amonno m natého
hydratace
hydratace, hydratování
hydrazid (kyseliny)
hydrazobenzen
hydrazoslou enina
hydrid
hydrid barya
hydrid cesia
hydrid olova
hydrid rubidný
hydrid vápenatý
hydrid železa
hydrit sodíku
hydrit stroncia
hydrofan (odr da opálu)
hydrografie
hydrolyzovat
hydrosíran sodný
hydrosíran, kyselý síran
hydrosi itan
hydroskopický
hydroskopi nost
hydrostatický
hydrostatika (- o rovnováze kapalin)
hydrouhli itan, bikarbonát
hydroxid m natý
hydroxid alkalický
oil of cloves
mushroom floor
balance staff
weak sand
spout
ladle lip
cell, Hull
gosling basket
crammed
density
ramming density
works undertaken
smelting house
sculpture of the lodge
dull read heat
bright orange
bright cherry red colour
metallurgy
consistence
star cut
hyacinth (redbrown zircon)
hyalite (glass and opal like min)
move, to
hydrate
ammonium copper sulfate hydrate
aquation
hydration
hydrazide (of an acid)
hydrazobenzene
hydrazo compound
hydride
hydride, barium
hydride, cesium
hydride, lead
hydride, rubidium
hydride, calcium
hydride, iron
hydride, sodium
hydride, strontium
hydrophane (var of common opal)
hydrography
hydrolyze
acid sodium sulphate
hydrogen sulfhate
acid sulphite
hydroscopic
hydroscopicity
hydrostatic(al)
hydrostatics
acid carbonate
copper(II) hydroxide, cupric hydroxide
alkali hydroxide
29
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
hydroxid amonný
hydroxid amonný
hydroxid barnatý
hydroxid berylnatý
hydroxid ceri itý
hydroxid ceritý
hydroxid cínatý
hydroxid cini itý
hydroxid draselný
hydroxid hlinitý
hydroxid ho natý
hydroxid chromitý
hydroxid chromnatý
hydroxid kobaltitý
hydroxid kobaltnatý
hydroxid m ný
hydroxid nikelnatý
hydroxid nikelný
hydroxid niklitý
hydroxid olovnatý
hydroxid plati itý
hydroxid platitý
hydroxid platnatý
hydroxid sodný
hydroxid st íbrný
hydroxid titanatý
hydroxid titani itý
hydroxid titanitý
hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), hašené vápno
hydroxid zine natý
hydroxid zlatitý
hydroxid zlatný
hydroxid železitý
hydroxid železnatý
hydroxid(y) m di
hydroxipropyl celuloza
hydroxipropylmetyl celuloza
hydroxychlorid cini itý
hydroxyl - OH
hygienické požadavky
hygienický, zdravotnický
hygrometrie, m ení vlhkosti
hygroskop, vlasový vlhkom r
hygroskopický
hypereutektický (nadeutektický)
hypersonická/nadzvuková rychlost
hypoeutektický (podeutektický)
ammonium hydroxide
ammonium hydroxide
barium hydroxide
beryllium hydroxide
cerium (IV) hydroxide, ceriumtrahydroxide
cerium (III) hydroxide, cerium trihydroxide
tin dihydroxide, stannous hydroxide
tin tetrahydroxide, stannic hydroxide
potassium hydroxide
aluminium hydroxide
magnesium hydroxide
chromium trihydroxide, chromic hydroxide
chromium dihydroxide, chromous hydroxide
cobalt trihydroxide, cobaltic hydroxide
cobalt dihydroxide, cobaltous hydroxide
copper(I) hydroxide, cuprous hydroxide
nickel dihydroxide
nickel(I) hydroxide
nickel trihydroxide
lead hydroxide
platinum(IV) hydroxide
platinum(III) hydroxide, platinum trihydroxide
platinum dihydroxide
sodium hydroxide
silver hydroxide
titanium dihydroxide
titanium tetrahydroxide
titanium trihydroxide
calcium hydroxide
zinc hydroxide
gold (tri)hydroxide, auric hydroxide
gold(I) hydroxide, aurous hydroxide
iron(III) hydroxide, ferric hydroxide
iron(II) hydroxide, ferrous hydroxide
copper hydroxide(s)
HPC hydroxypropyl cellulose
HPMC hydroxypropylmethyl cellulose
tin oxide hydroxide chloride
hydroxyl
hygienic requirements
hygienic
hygrometry
hygroscope
hygroscopic
hypereutectic
hypersonic speed
hypoeutectic
CH
chalcedon (odr da k emene)
chalcedon obecný
chalkantit
chalcedony (quartz)
chalcedony, ordinary
chalcanthite
30
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
chalkocit
chalkolit zelený (s m dí uranových slíd)
chalkonatronit
chalkopyrit
chalkosiderit
chátrání dolní (spodní) stavby
chelátotvorné inidlo
chem. dusnan
chem. fluorovodíkový
chem. fosfornan, hypofosfit
chem. hydrobromid
chem. hydroxid, hydrát
chem. hydroxykyselina
chem. chlornan
chem. chlorný
chem. kleit, oxid olovnatý
chem. kyselá povaha
chem. platinový, plati itý
chem. uhlovodík
chem., plast. hydroxyetylcelulóza
chemická koroze (koroze bez elektrochemické
reakce)
chemická oxidace
chemická slou enina
chemická úprava, v laborato i
chemická zásada, alkálie, hydroxyd
chemické brusné metody
chemické lešt ní
chemické lešt ní (ponor do roztoku)
chemické lešt ní skla kyselinou
chemické metody
chemické napa ování /CVD/
chemické opracování (tvarování ponorem do
vhodného leptadla)
chemické pokovování (vylu ování kovového povlaku
chemickými neelektrolytickými zp soby) /vým nnou
reakcí, chem. redukcí nebo tepel. rozkladem/
chalcocite
copper mica (green miner.)
chalconatronite
chalcopyrite
chalcosiderite
deterioration of understructure
agent, chelating
hyponitrite
hydrofluoric
hypophosphite
hydrobromide
hydroxide
hydroxyacid
hypochlorite
hypochlorous
litharge
acid condition
platinic
hydrocarbon
hydroxyethylcelulose
chemical corrosion
chemické složení
chemické vlastnosti
chemické vzorce
chemický proces koroze
chemický rozbor
chemie
chlad, chladno, chladit, ochlazovat
chladící buben
chladící h ebík
chladící v ž
chladi
chladírna
chladivo, chladící prost edek
chladnutí
chlazení
chlazení písku
chemical composition
chemical properties
chemical formulas
chemical corrosion processes
chemical analysis
chemistry
cool
cooling drum
chill nail
chimmey cooler cooling tower
cooler
cold storage room
refrigerant
cooling
cooling
sand cooling
chemical oxidation
compoud
chemical alteration, in laboratory
alkali
chemical abrasive methods
bright dipping
chemical polishing
acid polishing
chemical methods
chemical vapour deposition /CVD/
chemical contouring, chem. milling
chemical plating
31
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
chlazení pono ením do ledové vody
chlor
chlorid
chlorid amonný
chlorid m natý
chlorid m ný
chlorid sodný, kuchy ská s l
chlorid st íbrný
chlorid vápenatý (CaCl)
chlorid železnatý
chlorid(y) m di
chloridové ionty
chloridy zinku
chloro-fluorovodík
chlorofyl
chmel
chod hodin
chod pece
chod. b h, kurz
chór
chór s ochozem a v ncem kaplí
chórová lavice
chórová m íž
chórová m íž
chórová p epážka
chórový ochoz
chování
chování m di
chrám
chrámová lo
chrámové typy
chrisolit (olivín)
chrli
chrom
chrom (Chromium – 24)
chrom oxidová zele
chrom, chromový
chromátování
chromátový konverzní povlak
chromel – slitina niklu a chromu
chromit, chromová ruda
chromitový písek
chromitý
chrommagnesitový písek
chrommagnesitový písek
chromniklová ocel
chromolovnatá žlu
chromová ruda
chromová válcová ocel
chromová žlu , chroman olovnatý
chromování (galvanické)
chromování (galvanické)
chromovat (galvanicky)
hydrocooling
chlorine – Cl
chloride
ammonium chloride
copper (II) chloride
copper(I) chloride
sodium chloride
silver chloride
calcium chloride
iron dichloride
copper chloride(s)
chloride ions
zinc chlorides
CFC – chlorofluorocarbon
chlorophyll
hop
escapement
working of the furnace
course
choir
choir with radiating chapels
choir stall
jube
jube
choir screen, cancelli
ambulatory
behaviour
behaviour of copper
temple
nave
church forms
chrysolite
gargoyle
chromium – Cr
chrome (Cr)
chromium oxide green
chrome; to chrome
chromating, chrome pickle
chromate conversion coating
chromel
chrome iron
chromite sand
chromic
chrome-magnesite sand
chromite sand
chrome-nickel steel
lead chromate yellow
chrome ore
chrome alloyed roll steel
chrome yellow
chrome plating
chroming
chrome-plate
32
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
chromové barvivo
chromvanadiová ocel
chrysoberyl
chrysopras, esnekov zelený k emen
chryzokol
chu , chtnat, ochutnat
chvála, chválit
chyba m ení
chyba, omyl, odchylka
chyb jící místa
chyb t, nedostávat se, neusp t
chyby ve složení
chrome dye
chrome-vanadium steel
chrysoberyl
chrysoprase
chrysocolla
taste, flavo(u)r
praise
measure error
error
missing paint or part, void
fail
structural failure
I
idol, modla, obraz
ikona
ikonostas, p epážka zdobená obrazy
ilustrace, zobrazení, vysv tlení
ilustrátor
ilustrovat
iluzivní architektura
imerzní pokovování (vytvá ení kovového povlaku
vým nnou reakcí, p i níž jeden kov vyt uje
z roztoku druhý /Fe + Cu 2+ = Cu + Fe 2+ /
idol
icon
iconostasis
illustration
illustrator
illustrate
illusionism
immersion plating
impregnace d eva
impregnovat
index lomu
indická erve
indická žlu
Indie
indigo láze
indigová kypa
indigová modrá
indigové barvivo
indium
induk ní pec
inertní anoda (nerozpustná anoda)
inertní plyny
infra ervená fotografie
infra ervená reflektografie
infra ervená spektroskopie
infra ervené absorb ní spektrum
infra ervené zá ení
infra ervené zobrazení
infra ervený
infra ervený sníma
ingot
inhibitor
inhibitor koroze
inkrustér
insignie (odznaky) královské
insignie (odznaky) panovnické
wood impregnation
waterproof
refractive index
Indian red
Indian yellow
India
indigo dye bath
indigo dyeing vat
indigo blue
indigo dye
indium – In
induction furnace
anode, inert
inert gases, noble gases
infrared photography
infrared reflectography
infrared spectroscopy
infrared absorption spectrum
infrared radiation
infrared imaging
infrared (IR)
infrared detector
ingot
inhibitor
corrosion inhibitor
incruster
insignia of the Crown
insignia, sovereign regalia
33
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
insignie (odznaky) ádové
insignie (odznaky) íšské
insignie hodnostní
inspirace
inspirovat
instrukce, p íkaz, objednávka, ád
intenzita zá ení
interkrystalický lom
interval tuhnutí
intimita, dokonalé promýšení
inženýr, technik, mechanik
ionská hlavice sloupu
ionský sloupový ád
iontové nanášení
iontový
Irák
iridium
italské um ní 16. století
izolovat
izotop(y)
izotopové pom ry
insignia (of order)
insignia, imperial
insignia
inspiration
inspire
order
radiation strenght
intrgranular fracture
solidification range
intimacy
engineer
capital, ionic
ionic order
ion plating
ionic
Iraq
iridium – Ir
Cinquecento
insulate, to
isotope(s)
isotope ratios
J
jablko (hruška kordu)
jadeit (pyroxen)
jadeit ínský
jadeit novozélandský
jaderna
jaderník
jádra
jádro
jádro perly
jádro z cementové sm si
jádro ze sm si s vodním sklem
jádrová sm s
jádrový olej
jalová elektroda /katoda
jantar
jantar (miner.)
jantar kalný
jantar nepr hledný
jantar pruský, polský
jantar p irozený
jantarová špi ka
jantarový lak
jantarový olej
japonská m na
Japonsko
japonský papír
ja mo, vsadka
jasan, popel
jaspis (odr da k emene)
sword pommel
jade augite miner.
Chinese jade
New Zealand jade
core shop
core box
coremaker
core
nucleus (of pearl)
cement sand core
waterglass sand core
core moulding mixture
core oil
cathode, dummy
bernstein
amber
amber, bastard
amber, bony
amber, east prussian
amber, real
amber mouth-piece
amber varnish
amber oil
yen
Japan
japanese woodcut paper
yoke
ash
jasper (quartz)
34
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
jaspis achátový
jaspis ervený
jaspis krvavý (heliotrop)
jaspis pruhovaný
jaspis rohový
javelský louh
javor
jazyky
je lepší po kat
je men
jed, otrávit, kazit
jediný, jednotlivý
jedle
jednat o, zabývat se ím
jednobun ný
jedno inný buchar
jednoduchá vazba
jednorožec, symbol cudnosti, neposkvrn nnosti
Panny Marie
jednosložkové balení chemicky odolných tmel
jednostranná ažura
jednostranná modelová deska
jednota, jednotnost, shoda
jednotka, celek
jednotlivý
jednotná sm s (formovací)
jednou provždy
jedovatý
jedovatý plyn
jedovatý, otravný
jehla
jehlan, hrot
jehlice
jehlice – pojistka jehlice
jehlice kravatová
jehlice ozdobná
jehlicovitá struktura
jehlovitá litina
jehlový pilník
jemné plátno
jemný, istý, ryzí
jeseterový klíh
jesli ky
jev
jezuitský sloh
jídelna, menza
jíl
jíl, hlína, kaolin
jílec kordu, knoflík rukojeti me e
jiskra
jistý; zabezpe it, zajistit
jít, projít; ud lat (zkoušku)
jod
jasper agate
jasper ball
jasper blood
jasper bancled
jasper cornuta
javelle water
maple
languages
is it better to wait
barley
poison
single
fir
deal with
unicellular
single-akting hammer
single bond
unicorn
single-pack chemical resistant binders
antique hemstich
single-sided pattern plate
unity
unit
particular
unit sand
once-for-all
toxic
poison gas
poisonous
needle
spire
pinn
pin safety
pin - scraf holder
pin adornment
acicular structure
acicular cast iron
needle file
fine linen
fine
sturgeon glue
Christmas crib
phenomenon
Jesuit baroque
canteen
clay
clay
sword ornaments
spark
secure
pass
iodine – I
35
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
K
kabátová podšívka
kabel, lano
kabinet, místnost, sk
kací
kadidelnice
kadidlo
kadidlo
kádinka
kadmiová erve (žlu )
kadmium
kahan plynový k spájení
kachel
kachlová kamna
kal
kalafuna
kalafuna, živi ná smola
kalamín, uhli itan zine natý
kalcit
kaledonit
kalení ocelí
kaleta (ploška záv rková, spodek broušeného
kamene)
kalibr na st žejky
kalibra ní bod
kalibrovaná stupnice, p esné objemové d lení
kalibrovaná/p esná byreta
kalibrování, cejchování, za ízení
kalibrovaný vodi
kalibrovaný, cejchovaný
kalifornium
kalich
kalich církevní
kalich k ijímání
kalich mešní
kalich na posv cené hostie
kalich oltá ní
kalit (tvrdit kovy)
kalit ocel
kalit, tvrdit
kalný
kalorimetr
kalvárie
kamej (plasticky ezaný a rytý kámen)
kámen
kamenec, vodnatý podvojný síran
kamenický
kamenina
kamenná k titelnice
kamenná plastika
kamenné uhlí
coat lining
cable
cabinet
heretic
censer vase
incense
incese, frankincense
beaker
cadmium red (yellow)
cadmium – Cd
gas soldering lamp
glazed tile
tiled stove
slirne
colophony
rosin
calamine
calcite
caledonite
quenching of iron
culasse lower part of cut gem, culet
hinge gauge
calibration point
calibrated graduation
calibrated burette
calibration
calibrated lead
calibrated
californium – Cf
chalice
chalice (sacramental vessel)
chalice - communion cup
chalice for mass
ciborium
chalice, altar
tempering (metal)
temper
harden
cloudy
calorimeter
calvary
cameo (carved gem)
stone
alum
stone cutting
stone ware
fontstein
stone-sculpture
coal
36
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
kamínek
kampanila, zvonice
kanafas
kanelování
kanovník
kantor, zp vák
kantované (pilí e nebo zdi, p ed jejichž okosenými
hranami jsou p edsazeny polosloupy nebo t tvrte ní
sloupy)
kaolin
kapalina nad sraženinou
kapalina, tekutý, kapalný
kapátko
kapesník
kapi ka
kapilára, vláse nice
kapitola
kapitula (shromážd ní eholník ), kapitulní sí
kapitulní sí
kapka, pokles, kapati
kapková zkouška vybarvování
kaplan
kaple
kaple Matky Boží
kapli ka
kapuce
karabinka
karabinka, pérový há ek
karafa
karát
karat (24 karát =ryzost 1000/1000)
karbid
karbid hliníku
karbid vápníku
karbid železa
karbonáty m di
kardinal
karmazírování (vroubení st edního kamene drobnými
kameny)
karmesová barva, šarlatová erve
karnaubský vosk
karneol
karneol ( ervený chalcedon)
kartá drát ný matovací
kartá leštící
kartá e se sklen nými vlákny
karton, lepenka
karyatida (ženská postava v dlouhém od vu jako
sloup, pilí – v antic. ecku)
kasiderit, cínovec
kašmír
kašolong (bílý opál s ledvinitým povrchem)
katalánská výhe
katalog
mattes
belfry
striped and checked half
fluting
canon
singer
cantoned
kaolin
supernatant liquid
liquid
dropper
handkerchief
droplet
capillary
chapter
chapter-house
chapter-house
drop
dye spot test
chaplain
chapel
Lady Chapel
village chapel
hood
safety catch
swivel
cruet
karat
carat
carbide
aluminium carbide
calcium carbide
iron carbide
copper carbonates
cardinal
cluster setting
scarlet
carnauba wax
carneolin
cornelian (reddish chalcedony)
wire brush
mirror cut
glass-fiber brushes
cardboard
caryatid
cassiterite
cashmere
cacholong (dull opal)
Catalan hearth
catalogue
37
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
katalytická oxidace
katalytický
katalýza
katalyzátor
katalyzovat
katedra (biskupské sedadlo)
katedrála
katedrála, dóm
katedrální sklo
katoda
katodická ochrana
katodická reakce
katodické išt ní
katodické išt ní
katodické ízení
katodický díl í proud
katodová ú innost
katolyt
kavita ní koroze
kaz, prasklina
kazatel
kazatelna
kazatelský kostel
kazatelský kostel (k. žebravého ádu)
kazein, sýrovina
kazeta na šperky
kazeta, prvek kazetového stropu
kazivec
kelímek k tavení, tyglík, níst j pece
kelímková pec
kepr
kepr
keprová vazba
ker. lešt ní matného skla
keramická forma
keramika
kermesová (šarlatová) barva
kibla, orientace (niky) mihrabu v mešit
kinetika
kjonzerva ní ošet ení
kladí (architráv + vlys + korun. ímsa)
kladívko cizelovací
kladívko oblé
kladivo
kladivo beranové
kladivo k vytahování
kladivo leštící
kladivo ploštící
kladivo, hamr
klasická doba 18. století
klasický
klášter
klášterní
oxidation, catalitic
catalytic
catalysis
catalyst
catalyze
chair
cathedral
cathedral, minster
leaded glass
cathode
cathodic protection
cathodic reaction
cleaning, cathodic
cathodic cleanig
cathodic control
cathodic partial current
cathode efficiency
catholyte
cavitation corrosion
flaw
preacher, evangelist
pulpit
friars‘ church
friars‘ church
casein
jewel case
coffer, lacunar
fluorspar
crucible
crucible furnace
twill
warp twill
twill weave
gold scouring
ceramic mould
ceramics
kermes
kiblah
kinetics
conservation treatments
entablature
hammer, chasing
hammer, ball
hammer
hammer, drop
hammer, stretching
hammer, polishing
hammer, flattening
hammer
Augustan age
classic
monastery
monasterial
38
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
klášterní studna
klatba
klausura (církevní p edpis)
klauzura (mnišské cely)
klenba hv zdová
klenba klášterní
klenba k ížová
klenba necková
klenba sí ová
klenba sklípková
klenba valená
klenba v jí ová
klenba zrcadlová
klenba žebrová k ížová
klenba, klenutí
klenební pás
klenební pole, travé
klenot, skvost
klenoty, klenotnictví
klérus, duchovenstvo
klešt
klešt akanovací
klešt do ohn
klešt na kelímek
klešt na kelímky
klešt na p ezávání prsten
klešt na spájení prsten
klešt prstenové
klešt s drážkovanou špi kou
klešt s plochou špi kou
klešt se zakulacenou špi kou
klešt stahovací
klešt štípací
klešt zlatnické
kleš ový vlys
klí , klí ový
klí it, o kovat
klíh, klížit
klihová voda
klihovitý, mazlavý
klikatá ára
klikatkový vlys
klikatost, hranatost
klikatý
klima, atmosféra
klimatické pom ry
klimatizace
klín, zaklínovat
klínovací rám
klínový blok
klip, klipsa
klipsa
klížidlo
lavabo, well-house
anathema
cells
cells
vaulting, star
vault cloistered
vault groined
vaulting, trough
vaulting, net
vaulting, cell
vault, barrel, tunnel
vaulting, fan
vaulting, cove
vault, ribbed rib
vaulting
transverse arch
bay
jewel
jewellery
cleray, clerical
pliers
pincers for marking
tongs
tongs
lifter
ring sawing
ring soldering apparatus
ring nippers
pliers chain-nose
pliers flat-nose
pliers round-nose
slide pliers
cutting pliers
pliers
migration style-frieze
key
bud
glue
glue solution
sizy
zigzag
zigzag, chevron
angularity
meandering, serpentine, snaky
atmosphere
atmospheric conditions
air condition
wedge
stretcher
wedge test piece
clip
earclip
sizing agent
39
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
klobouk
klubko p íze
kmito et, frekvence
kn z
kn žišt
kn žský
knihovny
kníže sv ta (sv dce pošetilých pannen proti Kristu
s moudrými pannami)
knoflík
knoflíková dírka
knot
kobalt
kobercová lemovka
koberec
koberec, houn , pokrývka
ko í oko (odr da k emene)
kohese
koketnost
kokila na ingoty
kokosový olej
koks
koks s vysokým obsahem uhlíku
koksárenský plyn
koksová pec
kolárek (na krku)
kolední proutek
kolegiální kostel
kolej, ubytovna
koleno, kolenová trubka
kolí ek
kolí ek do st žejky
kolík, ep, bodec, špendlík
kolík, hmoždinka
kolíkový kyp písku
kolísání, posun do strany
kolísat
kolmý, svislý
koloidální grafit
koloidní
koloidní tvrdé pájení
kolovrat
kolový mísi
kombinace olejomalby a tempery
kombinovaná krajka
komín
komnata (místnost žen v hradu)
kompletovat, dokon ovat
komplexní s l (slou enina dvou solí, které
v jednoduchém vzájemném pom ru vytvá ejí
krystalickou komplexní slou eninu)
hat
yarn ball
frequency
priest
choir (great choir)
priestly
libraries
Prinze of this world
komplexotvorné inidlo
kompozice
agent, complexing
composition
button
button hole
wick
cobalt – Co
tape binding
carpet
rug
cat’s eye
cohesion
coquette
ingot mould
copra oil
coke
high carbon coke (HCC)
coke oven gas
coke oven
clerical collar
decorated rod
collegiate church
hostel
knee
peg
hinge pin
pin
dowel
spike desintegrator
stagger, to; to offset
fluctuate
perpendicular
colloidal graphite
colloidal
colloidal hard soldering
spinning wheel
sand muller
mixed colour
mixed lace
chimney
woman’s appartments, bower
complete, to; to perfect
complex salt
40
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
kompozi ní prvek
kompozitní povlak (povlak, obsahující sou asn
vylou ené kovové a nekovové áste ky)
kompresor
konat se; nastávat, docházet k, zastoupit
koncentra ní korozní lánek (korozní lánek, v mž
rozdíl potenciál vzniká v d sledku rozdílu
koncentrace agresivní složky(ek) v blízkosti elektrod
lánku)
koncentrované plyny v komínech
kon it, ukon it, skon it
kondensovat, zahuš ovat, srážet (plyny)
kondicionování (vylu ování kov na nevodivé
podklady /p ípravné kroky k úprav povrchu do stavu
umož ujícího následné kroky)
composition element
coating, composite
konec
kone
kone ný, koncový
konelit
konopí
konopná fermež
konopné plátno
konsolový pískomet
konsování
kontaktní pokovování (galvanicky)
kontinuální anodická oxidace
kontrapost
kontrola
kontrola akanování
kontrola perel a drahokam
kontrolovat
kónus, v eteno, trn
konvertor
konverzní povlak
konvi ka mešní, kostelní
konvi ky mešní
konvi ky mešní, kelímek
konzervatelnost
konzervování sušením
konzervování zinkových soch
konzistometr
konzola /ze zdi vystupující nosný lánek
kopie m ížky
kopie, výtisk
kopírování, rozmnožování
kopule, bá , klenba
korál
korál
korál bílý
korálek, nákružek, obruba, obroubit
kordonová ímsa
korouhev
korouhev
korouhev, zástava
end
eventually
final
connellite
hemp
boiled hemp-seed
hemp linen
bracket-type sand slinger
cooking
contact plating
coil anodizing, strip anodizing
contrapposto
check, inspection
hall marked
control of pearls and precious stones
check
mandrel
converter
conversion coating
mass tankard
pot
pot
conservability
desiccativ preservation
zinc sculpture and its conservation
consistometer
console, corbel
replica grating
copy
duplicating
dome
coral
coral
white coral
bead
string course
standard, banner
standard, banner
banner
compressor
take place
concentration cell
concentrated flue gases
terminate
condense
conditioning
41
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
korouhvi ka
koroze (fyzikáln -chemická interakce kovu a
prost edí vedoucí ke zm nám vlastností kovu, které
mohou vyvolávat významné zhoršení funkce kovu,
prost edí nebo technického systému, jehož jsou kov a
prost edí složkami)
koroze bludnými proudy (koroze vloženým proudem
zp sobená proudem tekoucím jinými než
zamýšlenými cestami)
koroze na kapalinovém rozhraní (koroze, která je
sledkem p ítomnosti fázového rozhraní
plyn/kapalina a probíhá podél tohoto rozhraní)
vane
corrosion
koroze opot ebením (proces se sou asným p sobením
koroze a t ení mezi dv ma posuvnými povrchy, které
jsou v kontaktu)
wear corrosion
koroze po vrstvách (koroze vnit ních vrstev tvá eného
kovu, která pop . vede k odlupování, tj. odd lení
nenapadených vrstev)
layer corrosion
koroze pod úsadami (místní koroze související
s úsadami korozních produkt nebo jiných látek,
která probíhá pod t mito úsadami nebo v jejich
bezprost edním okolí)
koroze svaru (koroze související s ítomností
svarového spoje, která probíhá na n m nebo v jeho
okolí)
koroze v plynech (koroze, p i níž je suchý plyn
jediným korozním prost edím bez jakékoli kapalné
fáze na povrchu kovu)
deposit corrosion
koroze vlivem vody
koroze vloženým proudem (elektrochemická koroze
zp sobená vn jším zdrojem elektrického proudu)
koroze za mechanického namáhání /koroze za
nap tí/(d j se spole ným p sobením koroze a
mechanického namáhání kovu, které je na kov
vloženo nebo je vyvoláno zbytkovým pnutím)
aqueous corrosion
impressed current corrosion
korozivzdorná litina
korozivzdorný
korozní agresivita /korozivita/(schopnost prost edí
vyvolávat korozi kovu v daném korozním systému)
korozní bod /korozní d lek/(malá jamka nebo dutina
vzniklá na povrchu kovu p i elektrolyt. pokovování
nebo korozi)
korozní lánek (nakrátko spojený galvanický lánek
v korozním systému, v n mž korodující kov je jednou
z elektrod lánku)
corrosion resistant cast iron
stainless
corrosivity
korozní lánek s rozdílným provzdušn ním (korozní
lánek, v n mž rozdíl potenciál vzniká v d sledku
rozdílné vkoncentrace kyslíku v blízkosti elektrod
lánku)
korozní odolnost (schopnost kovu udržet
provozuschopnost v daném korozním systému)
korozní odolnost olova
korozní pochod
differential aeration cell
stray-current corrosion
water-line corrosion
weld corrosion
gaseous corrosion
stress corrosion
pit
corrosion cell
corrosion resistance
corrossion resistance of lead
corrosion attack
42
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
korozní poškození (korozní projev, který zp sobuje
zhoršení funkce kovu, prost edí nebo technického
systému, jehož jsou kov a prost edí složkami)
corrosion damage
korozní potenciál (elektrodový potenciál kovu
v daném korozním systému)
korozní praskání (praskání zp sobené korozí za
mechanického namáhání)
korozní produkt /korozní zplodina/(látka, která
vznikla v d sledku koroze)
korozní projev /projev koroze/(zm na kterékoli
složky korozního systékorozní prost edí (prost edí obsahující jedno nebo
více korozních inidel)
korozní proud (anodický díl í proud odpovídající
oxidaci kovu)
korozní rychlost /rychlost koroze/(korozní projev na
kovu za jednotku asu)
korozní selhání (korozní poškození charakterizované
úplnou ztrátou funkce technického systému)
korozní systém (systém, který se skládá z jednoho
nebo více kov a z t ch složek prost edí, které
ovliv ují korozi)
korozní únava (d j se spole ným p sobením koroze a
st ídavého mechanického namáhání kovu, který asto
vede k praskání)
corrosion potential
korozní zkouška (zkouška korozní odolnosti kovu,
zne išt ní prost edí korozními produkty, ú inností
protikorozní ochrany nebo korozní agresivity
prost edí)
korozní zkouška v írodních podmínkách (v
írodním prost edí jako je vzduch, voda nebo p da)
korozní zkouška zrychlená (korozní zkouška
uskute ná za náro jších podmínek, která
poskytuje výsledky za kratší dobu než v provozu)
corrosion test
koruna
korund
korund
korund
korunovace Panny Marie
korunova ní jablko
korunový lustr
ko enové d evo
kost
kostel, církev
kostel, církev
kostelní v ž
kostka
kostkovaná látka
kostní er
kostra
kostra, rámec
kosý
koš s ev nou kostrou
koš, košík
crown
corundum
corundum
corundum
coronation of the Virgin
orb
chandelier
burl
bone
church
church
church tower
cube
cloth chequered
bone-black
skeleton
framework
skew
basket with skelton of wood
basket
stress corrosion cracking
corrosion product
corrosion effect
corrosive environment
corrosion current
corrosion rate
corrosion faillure
corrosion systém
corrosion fatigue
field corrosion test
accelerated corrosion test
43
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
košenila
košík na šití
košíká
košíká ství
kotel (nádoba)
kotel, kotlík
kotou
kotou bronzový
kotou m ný
kotou na lešt ní
kotou pískovcový, hladina
kotou plst ný, leštící
kotou smirkový
kotva hodinková
koule rytecká
koup , nákup, koupit
kou , dým
kousek, kus
kouzelný
kouzlo, p vab
kouzlo, p vab
kov
kov lehký
kov neželezný
kov platinový
kov t žký
kovadlina
kovárna
ková
ková
ková ská práce (z ocele), um lecké kování (výrobek),
želez. konstrukce
ková ská výhe
ková ství, ru ní kování
kovat, kovárna, výhe , vykovat
kovotepec
kovotepectví
kovová forma
kovová p íze
kovové jádro
kovové povrchové povlaky na železo
kovové suroviny
kovový lesk
kovový model
kovový odpad
kovový vm stek
kovy
kovy - popis a použití
kovy a slitiny
kozí vlna
kozí vlna
kozoroh
kož. chromitohlinité in ní
cochineal
sewing basket
basket maker
basketry
cauldron
kettle
wheel
whel bronze (polishing)
whel, copper
buff
whel sand stone cog
whel polishing
whel emery
lever (of watch)
engraving ball
purchase
flume
bit
magical
glamour
charm
metal
light metal
non-ferrous metal
platinum metal
heavy metal
anvil
blacksmith shop
blacksmith
smith
ironwork
blacksmith’s fire (hearth)
blacksmithing
forge
metal beater
metal beating
metal mould
metallic yarn
metal core
metal coating of iron
raw materials
metalic luster
metallic pattern
scrap
metallic inclusion
metals
metals - description and use
metals and alloys
goat´s wool
got´s hair
Capricon
chrome alum tanning
44
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
kožešina
kožešinová epice
kožich
kožní klíh
krab (ozdoba na hranách gotických v ží, fiál,
vimperk )
krabice na piliny
krajká ská škola
krajká ské techniky, vazby
krakorec (kamenný nosník, který podpírá vystupující
prvky – konzolu)
král
královská galerie (v pr elí katedrály)
královská koruna
královský dv r
krapna
kraslice zdobené slámou
krásný sloh (1380-1438/krásné
krátký sloupek
kráva; ba ka s odbo kami
krb, otev ené ohništ v dom
krej í
kremžská b loba
krepis /krepidoma (podnož ec. chrámu)
kresba ervenou hlinkou
kresba št tcem
kresba tuší
kreslící, rýsovací deska
kresol-formaldehydová prysky ice
krev, krevní
krevel
krevelová/ ervená železná ruda
kritická hustota proudu /proudová hustota (p i
elektrolyze)
kritická vlhkost (hodnota relativní vlhkosti atmosféry,
i jejímž p ekro ení dochází k prudkému zvýšení
korozní rychlosti daného kovu)
fur
fur cap
fur coat
hide glue
crocket
krize, rozhodný okamžik
krk, hrdlo láhve
krmivo
kroj
kroj pro všední den
kroj, lidový oblek
kropenka
kropenka
kroucený, zkroucený, zakroucený
kroucený, zkroucený, zakruocený
kroutit
kroutit (pali kování), zákrut
kroužek
kroužkování (výšivka)
kruhová plochá poduška (krajk.)
kruhové náušnice, kreolky
kruhové okno
crisis
neck
fodder
costume
everyday folk costume
garb
holy water basin
holy water basin
squiggly
curved
writhe, to
twist
ringlet
over casting
round flat pilow
creole (car) ring
circular, oculus window
filings box
lace scool
lace techniques
corbel
king
gallery of the kings
königlich crown
royal princely
prong
Eggs covered with pieces of straw
soft style, weicher Stil
single crochet stitch
cow
fire-place
tailor
silver white
crepidoma
red chalk drawing
brush drawing
ink drawing
drawing board
cresol-formaldehyde resin
blood
red iron ore
hematite ore
critical current densily
critical humidity
45
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
kruhový
kruchta
krumplování, výšivka kovovou nití
kružba
kružbové okno
kružidlo
kružidlo
krycí
krycí – zinková b loba
krycí barva
krycí schopnost (schopnost roztoku ur eného
k elektrolytickému pokovování vylou it za daného
souboru podmínek souvislý kovový povlak na celém
povrchu p vodn nepokovené katody)
annular
gallery
embroidery with metal thread
tracery
window, traceried
compasses
compasses (pair of compasses)
opaque
lithophone, zinc white
coat lining colour
covering power
krycí st l
krycí st l
krychlový vlys
krychlový, kubický
krychlový, objemový, kostkový
krypta
krypta
krypton
krystal
krystalický
krystalizace
krystalizace
krystaliza ní zárodek
krystalová m ížka
krystalové soustavy
krystalový, krystalický
kryt, víko, ví ko
krytická rychlost tuhnutí
krytina
ehkost
ehký lom
ehký, lámavý, drobivý
ehký, nepevný
emelina
emen
emen
emen
emenný písek
emenný písek
emenný písek
emenný, k emenitý, k emi itý
emi itan hlinitý
emi itan vápenatý
emi itý aerogel
emi itý písek
emík
emík
est
es anské symboly
covering agent
protective layer
chequerwork
cubic
cubic
crypt, undercroft
crypt, undercroft
krypton – Kr
crystal
crystalline
crystalization
crystallisation
nucleus
crystal lattice
crystal systems
crystalline
lid
critical solidification rate
roofing
brittleness
brittle failure
brittle
fragile
diatomaceous carth
quartz
quartz (mineral.)
silica
quartz sand
silica sand
silica sand, quartz sand
siliceous
aluminium silicate
calcium silicate
aerogel silica
silica sand
silicon
silicon – Si
baptism, christening
Christian symbols
46
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ídová kresba
ídový podklad
iš ál, krystal
iš ál, odr da k emene
ivka
ivka chladnutí
ivka chladnutí
ivka zrnitosti písk
ivolaký
ivolaký, klikatý
ivolaký, klikatý
ivolaký, vlnitý, klikatý
ivule
íž
íž Jeruzalemský, berli kový
íž jetelový
íž Konstantinský
íž kotvový
íž kruhový
íž k es anský
íž latinský
íž liliový
íž Lotrinský
íž maltézský
íž oltá ní
íž ond ejský
íž opakovaný
íž papežský
íž pašiový
íž pektorální, náprsní
íž Petrský
íž Ruský
íž ádový
íž ecký
íž stromový
íž v tvový
íž vidlicový
íž záv sný
ížení st ední a p né lodi
ížkové vyšívání
ížkový steh vyšívací
ížová cesta, pašijový cyklus
ížová klenba
ížová výprava
ížová výprava
ížové chodby, klášter
ížové chodby, klášter
ížový nimbus (svatozá )
tící budova – kaple
tiny
tít
titel
titelnice
calcography
gesso ground
crystal
rock krystal
curve
cooling curve
cooling curve
fineness curve of moulding mixtures
devious
angular
tortuous
sinuous
retort
cross
cross, Jerusalem/potent cross
cross, botonees
cross, Constantine
cross, moline
cross, disc
cross, Christe
cross, latin
cross, lily
cross, Lorraine
cross, Malteser
cross, altar
cross, Andrew’s
cross crossed
cross, papal
cross, passion
cross, pectoral
cross, St. Peter’s
cross, Russian
cross, order
cross, Greek
cross, tree
cross, raguled
cross, forked
cross, ankl
crossing
cross embroidery
cross stitch
Station of the Cross
groined vault
crusade (campaign)
crusade (campaign)
cloister
cloister
cross-nimbus
baptistry
Christening party
baptize
baptist
baptistery
47
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
titelnice
kubismus
kujné železo
kujné železo - vlastnosti a vývoj
kujnost, tvárnost
kujný, kovatelný, tvárný
kuku né šustí
kuku né šustí
kulatá zrna
kulatý
kulatý
kulhavý chod hodin
kuli kování (tryskání kovov. granulemi)
kulovitý
kulovitý
kulovitý
kulovitý, sférický
kunzit (odr da spodumenu)
kupelace, odd lování kov oxida ním tavením
kupelace, shán ní (olova)
kupelky
kuperóza
kuplovací pec
kuplovna
kuplovna chlazená vodou
kuplovna s edeh átým vzduchem
kuplovna se vzduchem obohaceným kyslíkem
kupole
kupole na cípech
kupole na pendativech
kupole na pendativech
kupole, klenba
kupolovitý
kupolovitý
kupolovitý, klenutý
kupující
že (vyd laná)
kužel
kužel plst ný (k lešt ní)
kuželový vlys
kuželový vlys (normansko anglický ornament)
kvádr
kvádr, kvádrové zdivo, fasádní tesaný kámen
kvádr, kvádrové zdivo, fasádní tesaný kámen
kvalifikovaná práce, pracovní síla
kvalitní
kvasitelný
kvasnice, droždí, zkvasit
kvaš
kvaš (pojivo arabská guma)
kvašení, fermentace
kv t, pel, vykvétání soli na povrchu
kv tinový motiv
Christening font
cubism
malleable iron
wrought iron - properties and development
malleability
malleable
corn husk
maize husk
round grains
round
round
escapement, recoil
blasting, shot
ball-shaped
globular
spherical
spherical
kunzite
cupellation
cupellation
cupels
coupcrose
cupola furnace
cupola
water cooled cupola
hot blast cupola
cupola with oxygen enriched blast
cupola, dome
cupola, sail veult
cupola, pendative
pendative cupola
dome
dome shaped
dome shaped
domed
buyer
leather
cone
felt cone
double cone
double cone
square stone
ashlar
block
skilled labour
first rate
fermentable
yeast
gouache
guache
fermentation
bloom
flower motive
48
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
kyanamid vápenatý, dusíkaté vápno
kyanidový louh
kyanit (disten)
ký
kychtový plamen
kýlová zkouška
kypa, ká , díž, sud, usazovací ká
kyp ení
kyp ení
kyp ící p ísada
kyp ící p ísada
kyp písku, aerator
kyselá hornina
kyselá martinská pec
kyselá p da
kyselá p da
kyselá struskotvorná p ísada
kyselá voda
kyselá vysokopecní struska
kyselé barvivo
kyselé išt ní ( iš . kyselými roztoky)
kyselé išt ní (kyselými roztoky)
kyselé mo ení, išt ní v kyselinách
kyselé srážky, kyselý déš
kyselina
kyselina – anorganická
kyselina – dvojsytná
kyselina – šestisytná
kyselina – askavá
kyselina acetoctová
kyselina acetylsalicylová
kyselina akrylová
kyselina akumulátorová
kyselina alkylfosfonová (-itá)
kyselina alkylfosforná
kyselina aminofosfore ná
kyselina aminopyrofosfore ná
kyselina askorbová
kyselina benzilová
kyselina benzoová
kyselina boritá
kyselina boritá
kyselina bornatá
kyselina bornatá
kyselina borok emi itá
kyselina bromi itá
kyselina bromitá
kyselina bromná
kyselina bromná
kyselina bromocini itá
kyselina bromolovnatá
kyselina bromoplati itá
kyselina bromortu natá
calcium cyanamide
cyanide liquor
kyanite
kith
running-out fire
keel block
vat
aerating
disintegrating
aerating agent
disintegrating agent
sand desintegrator, aerator
acid rock
acid open-hearth fernace
acid bottom
acid soil
acid flux
acid water
acid blast-furnace slag
acid dyestuff
acid cleaning
cleaning, acid
acid pickling
acid precipitation (rain)
oil of vitriol
acid inorganic, mineral acid
acid dibasic, diacid
acid hexabasic
acid fulminic
acid acetoacetic
acid acetylsalicylic
acid acrylic
acid battery
acid phosphonic
acid phosphonous
acid amidophosphoric
acid amidodiphosphosphoric
acid ascorbic
acid benzilic
acid benzoic
acid boric
boric acid
acid hypoboric
hypoboric acid
acid borosilic
acid bromic
acid bromous
acid hypobromous
hypobromous acid
acid (hexa)bromostannic(IV)
acid (dodeca)bromo(penta)plumbic(II)
acid (hexa)bromoplatinic(IV)
acid tribromomercuric(II)
49
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
kyselina bromovodíková
kyselina bromozlatitá
kyselina cíni itá
kyselina citronová
kyselina citronová
kyselina citronová
kyselina cukrová
kyselina dichlóroctová
kyselina dikarbonová
kyselina dusi ná
kyselina dusi ná
kyselina dusi ná, dýmavá
kyselina dusíkovodíková
kyselina dusitá
kyselina dusná
kyselina dusná
kyselina dvojchromová
kyselina dvojk emi itá
kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA), triviáln
ozna ovaná jako Chelaton III
kyselina ethylendiamintetraoctová (EOTA)
kyselina fenyloctová
kyselina fluorocini itá
kyselina fluorofosfore ná
kyselina fluorohlinitá
kyselina fluorochromová
kyselina fluorok emi itá
kyselina fluoroolovi itá
kyselina fluorosulfonová
kyselina fluorovodíková
kyselina fluorovodíková
kyselina fosfore ná (asimilovatelná)
kyselina fosfori itá
kyselina fosfori itá
kyselina fosforitá
kyselina fosforná
kyselina fosforná
kyselina halová
kyselina hlinitá
kyselina hlinitok emi itá
kyselina hydrosi itá
kyselina hydroxyoctová
kyselina hygrinová
kyselina chlore ná
kyselina chloristá
kyselina chloritá
kyselina chlorná
kyselina chlorná
kyselina chlórocínatá
kyselina chlorocini itá
kyselina chlóroctová
kyselina chlorohlinitá
kyselina chlórochromitá
acid hydrogen bromide, hydrobromic acid
acid (tetra)bromoauric(III)
stannic acid
acid citric
acid of lemons
citric acid
acid saccharic
acid dichloracetit
acid dicarboxyl
acid nitric
nitric acid
acid fuming nitric
acid hydrazoic
acid nitrous
acid hyponitrous
hyponitrous acid
acid dichromic
acid disilicic
disodium ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA)
ethylene diamine tetra-acetic acid (EOTA)
acid phenylacetic
acid (hexa)fluorostannic(IV)
acid (hexa)fluorophosphoric
acid (hexa)fluoroaluminic
acid fluorochromic
acid (hexa)fluorosilic
acid (hexa)fluoroplumbic(IV)
acid (hexa)fluorosulfuric
acid hydrofluoric, hydrogen fluoride
hydrofluoric acid
acid phosphoric, (available phosphoric ac.)
acid hypophosphoric
hypophosphoric acid
acid phosphorous
acid hypophosphorous H3PO2
hypophosphorous acid
acid halogen
acid aluminic
acid aluminiosilicic
acid dithionous
hydroxyacetic acid
hygrinic acid
acid chloric
acid perchloric
acid chlorous
acid hypochlorous
hypochlorous acid
acid (tri)chlorostannic(II)
acid (hexa)chlorostannic (IV)
acid chloroacetit
acid chloroaluminic
acid tetrachlorochromic(III)
50
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
kyselina chlórom natá
kyselina chlóroolovnatá
kyselina chloroplati itá
kyselina chlóroplati itá
kyselina chlorovodíková
kyselina jable ná/hydroxybutandiová
kyselina k emi itá
kyselina mraven í
kyselina octová
kyselina olejová
kyselina perdusitá
kyselina peroxosírová
kyselina peroxydifosfore ná
kyselina persírová
kyselina plati itá
kyselina sírocini itá
kyselina sírofosfore ná
kyselina sírouhli itá
kyselina sírová (kysel. sírová dýmavá)
kyselina sirovodíková
kyselina si itá
kyselina solná
kyselina sorbová
kyselina stearová
kyselina š avelová
kyselina tetra karbonová
kyselina tetrafluoroboritá
kyselina tetrachloroplatnatá
kyselina tetrachlorozlatitá
kyselina tiok emi itá
kyselina tiosi itá
kyselina tritiofosfore ná
kyselina trojchromová
kyselina tuková
kyselina uhli itá
kyselina vinná
kyselina zirkoni itá
kyselina, kyselý
kyselinom r
kyselinom r
kyselinotvorný
kyselinotvorný ventilátor
kyselinový kal (z rafinace olej kyselinou sírovou)
kyselinovzdorná litina
kyselinovzdorná nát rová barva
kyselinovzdornost, odolnost v i kyselinám
kyselinovzdorný
kyselinovzdorný nát r
kyseliny
kyseliny huminové
kyselost
kyselý aglomerát/spe enec
kyselý plyn
acid tetrachlorocupric(II)
acid tetrachloroplumbic(II)
platinichlorid acid
acid tetrahydroxydichloroplatinic(IV)
hydrochlorid acid
hydroxysuccinic acid
silicic acid
formic acid
acid acetic
oleic acid
acid peroxonitrous
oxysulphuric acid
acid peroxodiphosphoric
acid diperoxodisulphuric
platinic acid
acid (tri)thiostannic(IV)
acid thiophosphoric
acid (tri)thiocarbonic
acid sulphuric, (fuming sulfuric acid)
acid hydrosulfhuric
acid sulphurous
acid hydrochloric, muriatic acid
acid sorbic
acid stearic
oxalic acid
acid tetracarboxylic
hydrogen tetrafluoroborate
hydrogen tetrachloroplatinate (II)
hydrogen tetrachloroaurate (III)
acid thiosilicic
acid thiosulphuric
acid tritio(oxo)phosphoric
acid trichromic
acid fat acid, higher fatty
acid carbonic, carbon dioxide
acid tartaric
acid zirconic
acid
acid measurer
acidometer
acid-forming
acid fan
acid sludge
acid resisting cast iron
acidproof paint
acid stability
acid-resistant
acidophilous coat
acids
humic acids
acidity
acid agglomerate
acid gas
51
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
kyselý roztok
kyselý síran sodný
kyselý uhli itan
kyselý uhli itan amonný
kysli ník uhli itý
kysl ník uhli itý
kyslík
kyslík
kyslíkaté soli
kyslíkatý
kyslíko-acetylenový ho ák
kyslíko-propanový plamen
kyslíková láhev (ocelová)
kyslíko-vodíkový plamen
kyslíkový deficit (sytostní dopln k)
kytka, zak. gotické fiály, vimperku
kyvadlo otá ivé
kyvadlo vte inové
kyvadlo vte inové
kyvadlová ty
kyvadlový chod hodin
kyvadlový mísi
kyz arzénový
kyz magnetový
kyz m ný
kyz železný
acid solution
sodium bisulfite
bicarbonate
carbonate ammonium hydrogen
carbon dioxide
carbonic anhydride
oxygen
oxygen – O
oxygen salts
oxygenic, oxygenous
oxy-acetylene burner
oxy-propane flame
oxygen bomb (botle)
oxy-hydrogen flame
oxygen deficit
finial
torsion pendulum
compensated pendulum
second pendulum
pendulum rod
escapement, pendulum
centrifugal muller Speedmüleller
pyrite, arseno
pyrrhotite
pyrite, chalko (yellow copper ore)
pyrite, iron
L
labarum, atribut vít zství vzk íš. Krista, praporec na
íži s dlouhou žerdí
laboratorní mísi
laboratorní ná adí
laboratorní pícka
laboratorní zkušební p ístroj
laborato
labradorit
lacetka, stuha
láhev
lahvi ka, flakon
lak na kov
lak tvrditelný kyselinou
lak(y)
lakmus
laková barviva, jezero
lakový nát r
laky s nitrátem celulózy
lakýrnické práce
lama housek
laminátová deska
lampová er
lanthan
lapa jisker
banner of the cross
laboratory mixer
laboratory utensils
laboratory furnace
laboratory testing apparatus
lab, laboratory
labradorite
tape, braid
bottle
flask
natural varnish
acid-cured lacquer
lacquer(s)
litmus
lake
coat of varnisch
cellulose nitrate lacquers
lacquerware
pig breaker
epoxy fiber-glass sheet
lampblack
lanthanum – La
spark arrester
52
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
lapis lazuli (modrý min.), lazurit
lapování (vzájemné t ení dvou povrch /bez brusných
prost edk )
laser, kvantový generátor sv tla
laserové išt ní
lastura
la , p ka
látka, substance
láva
lavabo (podnos a konev s vodou nebo umyvadlo pro
omývání rukou
láze
lazurová mod
lebka
lé it, opravovat, nakládat
led; mrazit
ledeburit
ledovec
ledový
legovaná litina
lem
lem, st apec, t ásn
lemování
lemovka, prýmek
len (rostlina), ln né vlákno
len jako materíál, ln né výrobky plátno jako látka
leník
lenní z ízení
lenošit
lepení jádra
lepení písku na model
lepící lak
lepící stroj na sko epiny
lepící stroj na sko epiny
lepidlo; p ilnavý, lepkavý, adhesní
lepit epoxidem
lepit, spojovat, držet, lp t, lnout
lepivost
lepivost tmelu
leptací jehla
leptání
leptání skla kyselinou
leptat
leptat
leptat
lesk
lesk
lesk, lešt ní, leštící prost edek
lesk, žár
lesklá anodická oxidace
lesklá povrchová úprava
lesklá povrchová úprava
lesklé elektrolytické pokovování
lapis lazuli, lazurite
lapping
laser
škumpa lakodárná
shell
slat, plank
substance
lava
piscina
bath
ultramarine blue
skull, to
cure
ice
ledeburite
glacier
glacial
alloy cast iron
hem
fringe
trimming
gallon
flax
linen
feudal tenant
feud, fee, feaff
slug
gumming of cores
sand sticking to pattern
sizing varnish
shell mould sealer
shell mould sealing equipment
adhesive
epoxy casting resin
adhere, to; to glue, to paste
adhesion power
fill in, to; to putty
etching needle
etching; etch
acid-etched glass
bite
etch
etch, to
brightness
luster, gloss, glitter, shine, glow
polish, to
effulgence
bright anodizing
bright finish
finish bright
bright electroplating
53
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
lesklé kalení
lesklé pokovování
lesklé zlato
leskle žíhaný plech
lesklý uhlík
lesklý, t pytný, jasný
lesknout se, t pytit se
leskutvorná p ísada
lešt ní
lešt ní drahokam
lešt ní kostry konstrukce
lešt ní mechanické
lešt ní reliéf , plastik
lešt ní, hlazení
leštící hadr
leštící kotou
leštící koupel (na kovy)
leštící vosk
lešti drahokam
lešti , cídi
lešti ka
leštit (kov)
leštit, vyleštit, osv tlovat
leštítko, hladítko
letner, p epážka mezi chórem a st ední lodí
letovací (leštící) voda
letovaná místa
letování m dí
lettner, tecí pult
lev
lev a orel
lev a orel
libovolný, jakýkoli
libra (453,59 g)
líc
líc mince
líc tkaniny
licí cyklus
licí forma
licí jednotka
licí jednotka
licí kanál
licí karusel
licí k ra
licí nálevka
licí pánev
licí pánev
licí pánev s lapa em strusky
licí pnutí
licí postup
licí stroj
licí struktura
licí válec
bright hardening
bright plating
bright gold
bright annealed plate
lustrous carbon
bright
glitter, to; to shine, to glow
brightener
bright finishing
gem polishing
scaffold
polishing mechanical
relief polishing
polishing
polishing cloth
polishing wheel
bright dip
polishing wax
lapidary (gem polisher)
polisher
polishing machine
burnish, to
brighten
burnisher
rood screen
solder solution, solder liquid
solder seam
copper brazing
rood screen
Leo
lion and eagle
lion and eagle
arbitrary
pound
face of fabric
obverse side
cloth face
casting cykle
casting mould
casting unit
pouring unit
sprue
rotary pouring machine
casting skin
pouring cup
mixing ladle
pouring ladle
dam type lip ladle
casting strains
casting process
casting machine
cast structure
casting roll
54
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
licí za ízení
licí za ízení
lid. tkaný textil, tkanina
lidová keramika
lidová výšivka
lidové um ní
lidový
lidový kroj
lidový textil
lidské osídlení
lidské ostatky
líh, alkohol
líh, etylalkohol
lihová fermež, lihový lak
lichob žník
likvidus
limbové d evo
límec, líme ek, obojek
lipové d evo
lis kovací
lis na pozlacování
lis ohýbací
lis pákový
lis razící
lis ru ní
lis snímací
lis šlapací
lis, tlak, lisování, ma kat, stla ovat
lisost ik
lisovací formovací stroj
lisovací prysky ice
lisovadlo, kovová forma, kokila
lisování
lisování vyšším m rným tlakem
list (stav)
list (tkalc.)
list do lupenkové pilky
list plechu
list stromu
list, plech
lístkové st íbro
lístkové zlato
lístkový – fóliový kov
lístkový kov
listový vlys, ornament
listrová keramika - keramika s duhovým kovovým
leskem v glazu e
lišta, profil
lišta, soustruh
lít, nalít, slévat, sypat, vylít
litá /surová m
lite ina
lithium
casting equipment
pouring equipment
folk woven fabric
folk pottery
folk embroidery
folk art
folk
folk costume
folk fabrics
human habitation
human remains
alcohol
spirit
spirit varnish
trapezium
liquidus (line)
cembra-pine
collar
linden
forging press
galding press
bending press
hand stamping press
stamping press
hand press
finishing press
flexibile (press)
press
injection moulding
sqeeeze moulding machine
moulding resin
die
squeezing
high pressure moulding
heald frame
shaft
saw blade
sheet
leaf
sheet
silver-leaf
gold leaf
foil metal
metal leaf
foliate frieze
lusterware
molding
lathe, strip, molding
pour
cast copper
metal type
lithium – Li
55
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
lití
lití
lití do bezrámových forem
lití do bezrámových forem
lití do kokil, chlazení
lití do kovových forem
lití do naklon né formy
lití do otev ené pískové formy
lití do písku
lití do sko epinových forem
lití do sušených forem
lití do vlhkého písku
lití do ztraceného vosku
lití hliníku pod tlakem
lití horem
lití ho íku pod tlakem
lití ingot
lití mosazi do kovových forem
lití na ztracený vosk
lití naležato
lití nastojato
lití nasyrovo
lití neželezných kov
lití oceli, ocelový odlitek
lití pod nízkým tlakem
lití pod tlakem
lití spodem
lití spodem stup ovitým vtokem
lití zinku pod tlakem
lití, odlévání
lití, odlévání, odlitek
lití, tavba, odlitek, odlévat
litina - vlastnosti a vývoj
litina (šedá litina)
litina, kujná ocel a ohe
litinový odlitek
liturgie, liturgický
litý beton
litý hliník
litý kov
litý et z
ln noolejová fermež
ln ný olej
ln ný olej
loket, ohbí
lom
lom, zlomení
lom, zlomenina
lomený
lomený, frak ní
lomený, klenutý
lomový kámen
lopatka
casting
pouring
pouring in boxless moulds
pouring in flaskless moulds
chill
pouring in gravity die
pouring in inclined mould
open sand casting
sand casting
shell mould casting
dry sand casting
wet casting (moist sand in green mould)
lost wax casting
aluminium pressure die casting
top pouring
magnesium pressure die casting
ingot casting
brass gravity die casting
lost wax process
pouring on flat
vertikal casting
green sand moulding
non-ferrous metal casting
steel casting
low pressure casting
pressure die casting
bottom pouring
step gate pouring
zinc casting under pressure
casting operation
casting
cast
cast iron - properties and development
cast iron
cast iron, wrought iron and fire
iron casting
liturgy
cast concrete
cast aluminium
cast metal
cast chain
boiled linseed oil
linseed oil
linseed-oil
elbow
fracture
refraction
fracture
pointed
fractional
arched
rough-stone, rubble
scoop
56
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
lopatkový mísi
louh sodný v šupinkách
louh varný
louh, louhovat
louh, louhové mýdlo
louhování
louhování prostupováním (tekutiny)
louhování protiproudé
louhování roztok
loupaný prut
loužící proces
lov korál
lov korál
lov ních perel
lov ních perel
lože
ložisko
ložisko kamenné hodinové
ložisko m né rudy
ložisko, usazenina, usadit se
ložiskový kámen
ložiskový kov, kompozice
lucerna (v kopuli)
lu avka královská
luneta
lupa
lupa
lupínkový grafit
lupínkový grafit
lustr s matkou boží
lutecium
žkoviny
lýko
lžíce
vertical revolving arm mixer
soda, flake caustic
cooking liquor
caustic solution, lye
lye
leaching, lye-dipping
leaching by percolation
leaching, counter current
leaching, brine
peeled rod
leaching proces
coral fishing
coral fishing
river pearl fishing
river pearl fishing
bed
bearing
watch bearing (stone, jewel)
copper-bearing deposit
deposit
jewel hole
bearing metal
lantern
aqua regia (fortis)
lunette, fanlight
loup, magnifying glass
magnifying glass
flake graphite
flake graphite
chandelier with a carved madonna
lutetium – Lu
bedding
bast
sampling spoon
M
madona
magnesitový písek
magnesitový písek
magnet
magnetická modelová deska
magnetit
magnezitový písek
mahagon
majestát
májka
maketa
maková litina
makový olej
makrohloubková ú innost (schopnost elektrolytu
vytvá et povlak s co nejrovnom rn jší tlouš kou na
pokovovaném p edm tu v etn prohlubní)
madonna figure
magnesite sand
magnesite sand
magnet
magnetic pattern plate
lodestone
chrome-magnesite sand
mahogany
majesty
maypole
maquette
mottled cast iron
poppyseed oil
power, macrothrowing
57
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
makrohloubková ú innost (schopnost pokovovacího
elektrolytu vytvá et povlak s hladším povrchem, než
je povrch podkladu)
macrothrowing power
makrostruktura
malachit (zelený, zásaditý uhli itan m di)
malba jehlou, výšivka
malba s lobovým podkladem
malí smaltu, emailu
malí (ka)
malí , socha
malí ské techniky
malí ský stojan
malovati
malta, moždí ; t ecí miska
malý konvertor s bo ním dmýcháním
mandlovací deska, píst
mandlování
mangan
manganistan
manganová hn
er
manganová m
manufakturní výroba
manžeta
manžetový knoflík
markasit
marketing, vyhledávání odbytu
marmeláda, ovocná pomazánka
martensit
ma inová žlu
masiv
maskaron, maska jako dekor
maskovací povlak (materiál nanesený na ást
elektrody nebo pokovovacího záv su k vytvo ení
nevodiv. povrchu)
maskování (použití maskovacího povlaku na jakékoli
ásti elektrody nebo záv su)
maskování, krytí
maskovat, krýt
máslo
masopust
mast
mastik
mastný
mastný písek
mastný písek
maškarní kostým
matematika
materiál
mate ská spole nost
matice šroubu
matná glazura
matná povrchová úprava
matn hladký povrch, matná povrchová úprava (bez
difuzní a zrcadl. odraziv.)
macrostructure
malachite (mallow col. gem)
shading stitch
white-ground painting
enamel painter
painter
artist painter, sculptor
painting techniques (painti teknicks)
easel
paint, to
mortar; grinding mortar
side-blown converter
mangle board
mangle
manganese – Mn
permanganate
manganese brown/black
cupro-manganese
manufacture production
cuff
cuff button
marcasite
marquetry
fruit butter
martensite
madder yellow
massif
mask, mascaron
resist
stopping off
deckend, masking
mask, to
butter
carnival
ointment
mastic
fatty
fat sand, strong sand
fat sand, strong sand
fancy dress
math
material, stuff
parent company
nut
dull glaze
finish, dull /mat
dull finish
58
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
matný
matný lesk
matný nát r – lak
matný nát r, nát r bez lesku
matování skla kyselinou
matrice, forma
mayská mod
mazivo
mazut
meandrový ornament (p epadávající vlny, b žící pes)
me
mat
dull lustre
dull paint
flat paint
acid embossing
matrix
Mayan blue
lubricant
haevy fuel oil
running dog
sword
copper
copper – Cu
copper (Cu)
copper as sheet roofing
ingot copper
copper weathering and patina
medal
saint medal
locket
locket
copperplate
copper smeltery
copper works
copper blue
copper ore
copper roofing
copper green
copper rayon
soldering copper
copper salts
copper gauze
coppering
copper rust
verdigris
copper jacket
copper emerald
coppersmithy
coppersmith
cupro-nickel
copperplate engraver
copper engraving
copper-coat
swingle
cupric
cuprous
mechanical reclamation of used sand
mechanical preparation
mechanical cleaning
bobbing
(Cuprum - 29)
jako pokrývání st ech plechem
v ingotech
, po así a patina
medaile
medaile na pam svatých
medailon (pouzdro na obrázek)
medailon záv sný
ná deska, hrubý m ný plech, m dirytina
ná hu
ná hu
ná mod
ná ruda
ná st ešní krytina
ná zele
né hedvábí
né pájedlo
né soli
né tkanivo/pletivo, m ná sí ka
ní, pom ování
nka
nka
ný pláš
ný smaragd
dikovárna
dikovec
dinikl
dirytec
dirytina
dit, pom ovat
medlice, trdlice
natý
ný
mechanic. regenerace vratného písku
mechanická p íprava
mechanické išt ní
mechanické lešt ní
59
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
mechanické nanášení povlaku (vytvá ení kovového
povlaku natla ením ástic kovového prášku na
vhodn upravené kovové podklady v rotujícím bubnu
pomocí vtla ovacího prost edku (nap . sklen ných
kuli ek) ve vhodném chemickém prost edí; p itom se
nepoužije elektrický proud ani teplo)
coating, mechanically applied
mechanické poškození
mechanické poškození
mechanické vlastnosti
mechanické vlastnosti
mechanické zkoušky
mechanický postup poškozování
mechanický stav
mechanizace
chy
chý kový, puchý kový
it
kká ocel, objemová ocel
kká pájka, pájet (nam kko)
kké d evo jehli nan
kké pájení, pájecí
kkost
kký, jemný
melaminová prysky ice
melasa
melasa
mendelevium
Men lejevova. periodic. tabulka prvk
nit (se), lišit (se), odchýlit se
nit (se), upravovat
nit, obm nit, upravit, p em nit
ení tepelné vodivosti
ení úhl , úhlová míra
it s esností
it úhel
sí ní kámen
s ní kámen
sta
stské oblasti
stský znak
mešita
mešita
mešt rka
metací kolo
metací roštový tryska
metalizace (nanesení kovového povlaku na povrch
nekovového materiálu)
metalografie
metalografie
metalografie, metalurgie
metalurgická kuplovna
metalurgie/hutnictví m di
metání
mechanical damage
mechanical damage
mechanical properties
mechanical properties
mechanical test
mechanical deterioration processes
power loom
mechanization
bellows
vesicular
soften
mild steel, bulk steel
solder; to solder
conifer, softwood
soldering
softness, to
soft
melamine resin
molasses
molasses
mendelevium – Me
periodic table
vary
alter
modify, to; to alter, to change
thermal conductivy measuring
angle measuring
measure to an accuracy
measure an angle
monthstone (birthstone)
moon stone
cities
urban areas
town, sity coat
mosque
mosque
whipped wave stitch
shot-blasting wheel
plate-shotblast machine
metallizing
metallography
metallography
metallography (inerstruct. of metal)
metallurgical blast cupola
copper metallurgy
slingering
60
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
metody abrazivního išt ní
metody aplikování nát barev
metody p íprav železných povrch
metody výroby
metody výroby m ných kov
metopové reliéfy (na dórs. chrámech)
metrová krajka
metyl
metyl acetát
metyl chlorid
metylceluloza
metylendichlorid
mez pevnosti p i te ení
mez prodloužení p i te ení
mez pružnosti
mez úm rnosti
mez únavy
mezera, trhlina, št rbina, št pení
mezidendritické rozložení grafitu
mezidendritické rozložení grafitu
mezikrystalová koroze (koroze probíhající na
hranicích zrn kovu nebo v oblasti, která k nim
iléhá)
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
Mezinárodní st edisko pro difrak ní data (ICDD)
mezní proud /limitní proud/(nejvyšší možný
elektrický proud omezený nejpomalejším
neelektrochemickým krokem daného elektrodového
procesu)
mícha (ka), míchadlo
mícha ka
míchadlo
míchání lázn
míchání lázn
míchání vzduchem
míchat
míchat, mísit, ení
míchat, t epat
mikrobiální koroze (koroze spojená s inky
mikroorganizm , které jsou p ítomny v korozním
systému)
mikrodiskontinuita (mikrotrhlinka, nebo mikropór)
mikrohloubková ú innost (schopnost pokovovacího
elektrolytu vylu ovat za vymezených podmínek kov
v pórech a trhlinkách)
abrasive cleaning techniques
methods of applying paint
methods of preparing iron surfaces
methods of production
production methods of cuprous metals
sculptured metope
yard lace
methyl
metyl acetate
methyl chloride
methyl cellulose (MC)
methylene dichloride
creep rupture strength
creep limit
elastic limit
limit of proportionality
fatigue limit
gap, crevice, crack
interdendritic graphite
interdendritic graphite
intergranular corrosion
mikroporézní chromový povlak
mikropórovitost
mikropórovitost
mikroprost edí
mikrosensor
mikroskop
mikroskopie polarizovaným sv tlem
mikrostruktura
coating, microporous chromium
microporosity
microshrinkage
microenvironments
microsensor
microscope
PLM polarized light microscopy
microstructure
International Organization for Standardization (ISO)
International Centre for Diffraction Data (ICDD)
limiting current
stirrer
stirrer
stirring device
bath agitation
bath circulation
air agitation
stir, to
churn
agitate
microbial corrosion
microdiscontinuity
microthrowing power
61
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
mikrotrhlinkový chromový povlak (elektrolyticky
vylou ený povlak chromu se zám rn vytvo enými
mikrotrhlinkami)
mince
mincovna
mincovna
mín ní, názor, úsudek, soud
miner. argentit
miner. avanturin (jemn zrnitý nebo žlutavý k emen)
miner. Glauberova s l, mirabilit
miner. hematit, krevel, lesklá železná ruda
miner. chalkopyrit
miner. chalkozin, lešt nec m ný
miner. kuprit
miner. modrá skalice, síran m natý
miner. nikelin
miner. pyrargyrit
miner. sfalerit, blejno zinkové
miner. síran olovnatý, anglesit
miner. síran železnatý, zelená skaliní železem
miner. sirník olovnatý, galenit
miner. stanin, kyz cínový
minerál amazonit
minerál auripigment
minerál covelín
minerál hematit, krevel
minerál stefanit, st íbrná ruda
minerál, nerost
mineralizace
minerální drahokam
miniatura
miniaturní smaltovaná drobnomalba
ministrant
míra cejchovní
míra diamantová, lešt ní diamant
míra k
ení prsten
míra na brilanty
míra na otvor v kamenu
míra na perly
míra na prsteny
míra prstenová
míra, m rka, m idlo
mírnit, zeslabovat, tlumit; mírný
mírný
mírný, lehký, slabý
mísa/pánev na ýžování zlata
mísení
mísi
mísit
mísitelný
miska
miska (t ecí), moždí
miska achátová
miska, umyvadlo, vodojem
coating, microcracked chromium
coin
mint
mint, the
judgement
silver glance
goldstone
hydrous sulphate of sodium
iron glance
copper-pyrite
copper glance
copper red
copper sulphate
copper nickel
silver ruby
zinc blende
lead vitriol
iron vitriol
lead sulphide
stannite
green microcline
orpiment
indigo copper
hematite
brittle silver ore
mineral
mineralization
gem
miniature
miniature enamel paiting
acolyte
gauge
diamond weight gauge
ring gange
brilliant gange
hole gauge for stones
pearl gange
ring sizer
ring measure
measure
moderate
gentle
slight
gold pan
mixing
mixer
mix
miscible
bowl
mortar
agate mortar (for enamel crushing)
basin
62
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
mísová kašna
misti ka
místní koroze /lokální koroze/(koroze soust ed ná
edevším na jednotlivých odd lených místech
kovového povrchu, který je vystaven koroznímu
prost edí)
Mistr lidové um lecké výroby
mistr emesla
mistr zkušební
mistr zlatnický
mistrovská zkouška
mistrovská zna ka
mít p evahu, vynikat, p evažovati
mít sklon, být náchylný
mít, vlastnit
mitra
mizet, zmizet
mizet, ztrácet se
mlé ný
mlé ný, mlé natý
mlékárna, mléka ství
mletý koks
mlha
mlha nasycená plyny
mlíti
mluvící erby
mnich
mniška
mnišský
mnohobarevný
mnohonásobný; etný
mnohopárová krajka
mnohostrannost
mnohostranný
množství
množství
moc, výkon, síla, energie, mocnina
mocný, silný
mocný, silný, výkonný
mo
mo ení lnu p ed zpracováním
mo ovina
mo ovinoformaldehydová prysky ice
móda
móda, tvar, st ih, podoba, zp sob
model
model pro kovotla itel. soustruh
model z nového polystyrénu
model z plastické hmoty
model, forma
modelá
modelová deska
modelová korozní zkouška (korozní zkouška za
napodobených podmínek)
fountain, basin
basin(dish)
localized corrosion
Master of Folk Art
master craftsman
assay master
master goldsmith
master test
mason's mark
predominate
tend
possess
miter
vanish
disappear
lactic
milky
dairy
coke dust
fog
smog
grind, to
canting arms
monk, friar
nun(moth), black arches
monastic
multicolour
manifold
continuous lace
versatility
multilateral
amount
quantity
power
vigorous
powerful
urine
reticella
urea
urea-formaldehyde resin
vogue
fashion
pattern
mandrel, matrix
gasifying polystyrene pattern
plastic pattern
mold, mould, form
patternmaker
pattern plate
simulated corrosion test
63
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
modelová sm s
modelovací vosk
modelování, formování, tvarování
moderní lemování zinkovým plechem
modlitebna
módní zboží
módní, elegantní
modrá skalice
modravec-akvamarin (sv te modrá odr da berylu)
modrotisk
modrotisk proces
mod ení (vytvá ení velmi tenké oxidové vrstvy na
oceli oh evem na vzduchu nebo ponorem do
oxida ního roztoku)
mod ín
modul chladnutí
modul tuhnutí
mokro, kropit
moletovat – válcovat drobné pásové ozdoby
molybden
monstrance
monstrance
monstrance
montáž a demontáž
monumentální
morganit (odr da berylu)
mo ení
mo ení (kov ), išt ní v kyselinách
mo ení (odstra ování oxid nebo jiných slou enin
z povrchu kovu chemickým nebo elektrochemickým
sobením)
facing sand
wax modelling
moulding
modern zinc flashing
metting house
fancy goods
fashionable
blue stone
aquamarine (light blue beryl)
blueprint
blueprinting
blueing
mo enová barva, mo enový lak
mo enová erve
mo enová žlu
mo ící procesy
mo idlo
mo idlo ke zlacení
mo idlo, mo ení
mo inové ko eny
mo írenský louh
mo it, mo idlo
mo ská koroze (koroze, p i níž je mo ská voda hlavní
složkou korozního prost edí)
mo ská voda
mo ská voda
mo ské prost edí
mo ský, námo ní, lo stvo
mosaz
mosaz manganová
mosaz niklová
mosaz pro lití do kovových forem
mosaz žlutá
mosazná slitina
mosazná trubka
madder
madder red
xanthein, mader yellow
dyeing processes
mordant
mordant gilding
stain; to stain
madder root
pickling lye
pikl
marine corrosion
larch
cooling modulus
solidification modulus
wet; to wet
milling
molybdenum – Mo
monstrance
monstrance, fostensory
ostensory
dismantle and re-erect
monumental
morganite
pickling
acid cleaning process
pickling
sealing methods
seawater
marine environment
marine
brass
manganese brass
nickel brass
gravity die casting brass
yellow brass
brass alloy
brass tube
64
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
mosazné pájka
mosazní štítek, mosazit, pokovovat mosazí
mosazný
mosazný odlitek, lití mosazi
mosazný pás
mosazný plech
motiv, pohnutka
motorová nafta
motovidlo
motýlek, vázanka
mozaiková struktura
mozaiková struktura
mramor
mramorování
mramorový štuk
mraven an
mráz, jinovatka
mrznout, (z)mrazit
íž
íž, m ížka, m ížoví
íž, m ížový
ížka (vyšívací steh)
ížka, rastr
ížový vzor linek
mše svatá
mu ednický
mu ednictví
mu edník
mu írna
mu it
mu ivý
mudrc
mumie
muskovit, sv tlá slída
mušelín
mušlový ornament (rokaj)
muzeum um leckopr myslové
múzy
mydlá ský louh
mýdlo
mysl, myšlení, úmysl, rozum, v domí
myšlení, úvaha, uvažování
mythologie
mýtus, báje
mzda
mžiková destilace
brass solder
brass plate
brassy
brass casting
brass strip
brass sheet
motive
diesel fuel
reel
bow tie
mosaic structure
mosaic structure
marble
marbling
marbled stucco
formate
frost
freeze
bars
grating
lattice
couching stitches crossed
grid, screen
lattice work
mass
martyr’s
martyrdom
martyr
torture chamber
torture
torturing
wise man
mummy
muscovite
muslin
rocaille
museum of industral art
Musses
soap lye
soap
mind
reasoning
mythology
myth
wage
flash distilation
N
na hlavu
náb žník, komolý nástavec starok es . a karolínské
hlavice
nabídka, nabízet
per capita
dosseret
offer, to
65
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
nabídka; nabídnout, p edložit
náboj, vsázka, poplatek
náboženská medaile, p edm t
náboženský prsten
náboženský šperk
náboženství
náboženství
nabroušený
nabývat na objemu, bobtnat, nadouvat
nabývat, získat, osvojit si
ná iní
ná iní jídelní, stolní
ná iní k ijímání
ná iní k ijímání
ná iní kostelní
ná iní liturgické, kostelní
ná iní liturgické, kostelní
ná iní oltá ní
ná iní oltá ní
ná iní stolní b žné
ná iní st íbrné starožitné
ná rtek, kresba, návrh, navrhovat
nadání, vlohy, talent
nadbytek, p ebytek
nadedve ní p eklad
nadedve ní, nadokenní ímsa
nádoba
nádoba
nádoba, jímka
nádobí, mísa, miska
nadpr
rný, nad, výše, shora
nádrž, cisterna, jímka
nádrž, rezervoár
nadvláda
nafta
náhlý
náhodné poškození
náhon
nahradit, vym nit
náhražka, imitace; nahradit
náhrdelník
náhrdelník
náhrdelník – klenot
náhrdelník bajadér
náhrdelník korálový
náhrdelník obloukový
náhrdelník perlový
náhrdelník ecký
náhrdelník z kamen
náhrdelník z kamen , š ra na krk
náhrobek, hrob
náhrobní deska (zapušt ná do podlahy)
náhrobní kámen
offer
charge
religious article
religious ring
devotional articles
persuasion, faith
religion
uncut
swell
acquire
plate
table ware
communion plate
plate, communion
church plate
liturgical articles
plate - liturgical articles
altar plate
plate, altar
current tableware
antique silver(ware)
design, design to
talent
excess
lintel
hood-mould
vessel
vessel
receiver
dish
above averidge
tank
holding capacity
domination
erude oil
sudden
accidental damage
leat
replace
substitute, imitation
jewellery necklaces
necklace
necklet jewellery
bayadere necklace
coral necklet
bow necklace
pearl necklace
greek necklace
gem necklace
necklet
tomb
sepulcral slab
tomb stone ; tumbstone
66
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
náhrobní nápis, epitaf
náklad, vsázka, zatížení, vsázet
náklady, ceny
nákres, skica, skicovat
nákupní košík
nálevka; d lící nálevka
náležit
nálitek
nálitek
nálitek s podnálitkovou vložkou
námaha, práce, pracovní síla
nám stí (antické ecko)
nám t, téma
namísto ( eho)
namodralý diamant
námo nická mod
nantokit
nao kovat
naopak, opa
napadené d evo
napadení hmyzem
napadení houbami
napadení z uvol ování volného vápence v
Portlandském cementu
napadení, rozrušení, napadat
napadnout, zamo it
nap tí lázn
nap tí na lázni (rozdíl potencíál m ený mezi
anodou a katodou elektrolytické pokovovací lázn
nebo elektrolytického lánku p i elektrolyze)
memorial tablet, epitaph
load
costs
sketch, to; to outline
market basket
funnel; separatory f.
duly
feeder
riser
washburn riser necked-down riser
labour
agora
topic
instead (of)
blue white diamond
navy blue
nantokite
inoculate
vice versa
affected wood
insect infestation
fungus infestation
attack from the free lime in Portland cement
nap tí, p etvo ení, deformace, filtrovat
napínati ( emen), utahovat (šroub)
napnout, postavit, montovat
napnutý
napodobení
napodobenina, imitace, replika
napodobenina, imitovat
napodobit, kopírovat
napodobitel
napodobitel
napodobování
napojit, spojovat, p ipojovat
napoušt ní, impregnace
naprašování (postup nanášení, p i kterém je materiál
uvol ován z povrchu pevné látky nebo kapaliny
v d sledku zm ny hybnosti vyvolané bombardováním
energetickými ionty t žkého inertního plynu, nap .
argonu)
náramek
náramek
náramek (na nohy)
náramek alžírský
náramek brilantový
náramek lánkovaný
strain
tighten
mount, to assembly
tight
copy
reproduction, replica
imitation; to imitate, to copy
replicate, to; to reproduce
imitator
imitator
imitating
connect
impregnation
sputtering
attack
infested
bath voltage
tank voltage
bracelet
jewellery bangle
bracelet (anklet)
bracelet algerian
bracelet briliant
bracelet, link watch
67
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
náramek hadovitý
náramek indický, bangle
náramek kovový
náramek kruhový
náramek p átelský
náramek roztahovací
náramek etízkový
náramek ímský
náramek š rkový
náramek z etízkového pletiva
náramek zlatý
náramkové hodinky
náraz
Národní ú ad pro normalizaci (NBS)
národnostní menšina
nárost
nároží
nartex, p edsí kostela
nár st (anodicky oxidovaného povrchu)
ná adí, nástroj
ná adí, nástroj, ná iní
následek, d ležitost, význam
následovat, zda it se
násobit, znásobit
násoska na kyseliny
nást nná malba
nást nná tapiserie
nást nný svícen
nást nný svícen
nástr ný klí
nástroj
nástroj
nástroj m ící
nástroj p esný
nástroje diamantové
nástroje Kristova utrpení
nástroje ražební
nasunout
nasycení
nasycený
nasytit
nasytit, nasycovat, saturovat
natahování hodin
natahovat se, rozpínat
natavení
natavení (roztavení elektrolyticky vylou eného
povlaku následované jeho ztuhnutím) (povlaky cínu,
cín-olova)
nát r jader
nát r jader
nát r železa
nát r, lak
nát r, povlak, pokovovat
nát r, vrstva nát ru
bracelet, snake
bracelet - slave bangle
bracelet, metal
bangle
bracelet - friendship bangle
bracelet, expanding
bracelet, chain
roman bangle
bracelet, cord
bracelet milanese (wrought chain)
bracelet, gold
watch, bracelet
impact
National Bureau of Standards (NBS)
national minority
erosion scab
groin
narthex
build-up (of an anodized surface)
implement, utensils, tools
tool
consequence
succeed
multiple
acid egg
fresco, mural
wallhanging tapestry
sconce
sconde
box spanner
instrument
tools
tools - measuring clock (chronometer)
tools - precision instrument
tools, diamond
instruments of the passion
tools - punching dies
slip on
saturation
saturated
saturate, to
saturate
winding (of watch)
stretch, to
flow brightening
brightening, flow
core coating, core dressing
core facing
paiting iron
dope
coat
coat of paint
68
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
nát rová barva na d evo
nát rová hmota
nát rová hmota
nát ry pro železo
nát ry, povlaky
natírání, nanášení št tcem, kartá ování
natvrdo
nauka o kovech
náušnice
náušnice
náušnice
náušnice
náv trné pece
navíje pali ek
navléci pomocí kroužk
návlek perel
navlékání korálk , perel
navlhavost
návnada, navnadit
návrh plastiky
návrhá
navrhovat, nazna it
navšt vovat (školu)
nazna it, znamenat
nealkoholický nápoj
nebezpe í
ne inný, neú inný
ne istota
ne istota, p ím s
ne istota, špína
ne istý, zne išt ný
nedávný, z poslední doby
ned litelný, nedílný
nedestruktivní zkoušky
nedokonalé smá ení (vznik nesouvislého vodního
filmu na povrchu ukazujícího na nerovnom rnou
smá ivost, obvykle zp sobenou zne išt ním povrchu)
wood paint
coating material
dressing material
paints for iron
coatings
brushing
brazing pájení
physical metallurgy
ear button
ear ring point
earring
jewellery earrings
air furnaces
wind bobbin winder
link
pearl stringing
beading
moisture absorption ability
bait; to bait
bozzetto
designer
suggest
attend
signify
beverage
danger
inactive
grime
impurity
dirt
impure
recent
indivisible
nondestructive testing
water break
nedolití
nedostatek
nedostatek, neúplnost
nedot ený, neovlivn ný
nefrit
nefrit
nefrit (zelený), pazourek
negativní tisk, rezervní tisk
nehled na, mimo
nehmotný, nepodstatný
neho lavý
nechané smy ky
nejedovatý
kdy, kdy, v bec
nekone ný, nekone no
nekov
misrun
shortage
deficiency
unaffected
axestone
jade
nephrite (green stone)
resist printing
aside from
immaterial
non-inflammable
knot left in loops
non-toxic
ever
infinite
non-metal
69
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
nekovové vm stky
nema kavá úprava
mecko
nemísitelný
nemoc bronz
nemoc, choroba
nemoderní
nenamalovaný
neodd litelný, nerozd litelný
neodym
neogotika, novogotika
neolitické kultury
neon
neorenesance
nepatrný, drobný
nepochybn , bezpochyby
neporušený odlitek
nepravá empora (má jen pr hled do krovu)
nepravá klenba lková
nepravé jádro
nepravidelný
neprodyš. uzav ený, ut sn ný, zatavený
nepromokavý, odolný v i vod
nepropustný, odolávající
nepružný
nep erušovaný
nep esný, nesprávný, mylný, chybný
nep etržitý, spojitý, plynulý
nep íjemný
nep íznivý, opa ný
neptunium
nerez ocel
nerez ocel
nerez špendlík
nerovnost
nerovný, drsný
nerozbitný
nerozebratelný
nerozpustná anoda (anoda používaná pro katodickou
ochranu vloženým proudem, kde anoda není znateln
spot ebovávána)
non-metallic inclusions
anti creasing finishing
Germany
immiscible
bronze disease
disease
out of date
unpainted
inseparable
neodymium – Nd
neo-gothic
Neolithic cultures
neon – Ne
neo-renaissance
minute
undoubtedly
sound casting
pseudo gallery
pseudo wault
inset core
irregular
sealed
waterproof
impervious
non-elastic
uninterrupted
inacurate
continuous
disagreeable
adverse
neptunium – Np
stainless steel
stainless steel
stainless steel pin
disparity
uneven, coarse, rough
unbreakable
analyseless
insoluble anode
nerozpustná anoda (anoda, která p i elektrolyse
neuvol uje ionty kovu do elektrolytu)
nerozpustná vrstva (hornina)
nerozpustnost
nerozpustný
nesoum rnost
nesoum rnost
nesprávná struktura
nestálý
nestálý, vrtkavý, nestabilní
nestejnorodý materiál
netavitelný
anode, insoluble
aquifuge
impermeability
insoluble
assymetry
asymmetry
defective structure
variable
unstable
heterogeneous material
infusible
70
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
netavitelný, neroztavitelný
net snost odlitku
neúsp šné spojování
neušlechtilý kov
nevkusný, bez chuti
nezab hnutí
nezasazený
nezávadný
nezávislý na
nezbytné zkušenosti, úrove znalostí
neželezné kovy
neželezný
neželezný (obecný) kov
niello
nikelnatý
nikl
nikl (Niccolum - 28)
nikl a jeho slitiny
niklitý
niklování, poniklování
niklovaný, poniklovaný
niklový povlak, poniklovat
niob
níst j
níst j kuplovny
nit, vlákno, pramínek, p íze
nít nka, tkanina (am.)
nít nka, tkanina (brit.)
nitrocelulózové laky
nízkofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
nízkofrekven ní elektrická induk ní pec kelímková
nízký
nízký relief
nobelium
noha, stopa
nosník, živec, fluorit, kazivec
nosnost
nové lití
nový písek
nový písek
nožík
noží
noží
noží ské zboží
noží ství
nožová koroze (koroze, jejímž projevem je úzká
št rbina na rozhraní základní materiál/p ídavný
materiál svarového nebo natvrdo pájeného spoje nebo
v jeho blízkosti)
nudný, jednotvárný
nukleace (1. krok p i vylu . povlaku)
nula
še
nutnost, nezbytnost
infusible
casting leakage
connection failure
base metal
tasteless
misrun
unmounted
non-objectionable
idependent of
know-how
metals non-ferrous
non-ferrous
non-ferrous, metal
niello
nickelous
nickel – Ni
nickel (Ni)
nickel and nickel alloys
nickelic
nickeling
nickel-plated
nickel plate
niobium – Nb
hearth
cupola well
thread
heddle
heald
nitrocellulose lacquers
mains freguency erucible induction furnace
medium frequency crucible induction furnace
low
relief, bas
nobelium – No
foot
spar
lifting power
new castings
new sand
new sand
pen knife
cutler
cutler
cutlery
cutlery
knife-line corrosion
tedious
nucleation
zero
pannier
necessity
71
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ž
ž na žes ový plech
ž soustružnický
žky na plech
žky na plech
nýt, nýtovat
nýtek (drát ný)
nýtovací sv rka
nýtova ka
knife
knife - sheet metal shears
knife - turning chisel
cutters
scissors
rivet; to rivet
wire tack
rivetting clamp
rivetting machine
O
obal, kryt, víko, pokrývka, zahrnout
obalená – povle ená elektroda
obalená sm s
obalování písku
obdiv
obdivovat
období st hování národ
období, doba
období, výraz, termín
obecn rozší ený, obecný
obecný, celkový; (obecn )
obejít se bez
ob tovaná anoda (kovová složka používaná jako
anoda pro katodickou ochranu ob tovanou
elektrodou)
ob tovaná anoda (kovová složka používaná jako
anoda pro katodickou ochranu ob tovanou
elektrodou)
ob tovat
obhajoba
obchod
obchod
obchod klenotnický
obchod s diamanty
obchod s drahokamy
obchod s drahokamy
obchod s drahými kovy
obchod s hodinami
obchod s perlami
obchod, živnost, emeslo
obchodník s drahokamy
obíhat, proudit
obilí, zrno
obilnina, obilí, obilní
objem, kapacita, svazek
objemová míra
objev
objevení se, vn jšek, vzhled
objevit, nalézt, odkrýt
objevovat se, zdát se, jevit se
objímka
obklopit, obklí it
cover
coated electrode
coated moulding mixture
sand coating
admiration
admire
Migration period
period
term
widespread
general (in)
dispense (with)
galvanic anode (sacrificial anode)
sacrificial anode
sacrifice
defence
shop
traid
shop jeweller’s
shop, diamond (trade)
precious stone trade
shop, precious stone (trade)
shop, precious metal (trade)
watch (and clock) commerce
shop, pearl (trade)
trade
diamond merchant
circulate
corn
cereal
volume
measure of capacity
discovery
appearance
discover
appear
muff
surround
72
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
oblast stínu
oblast stínu
oblázek
oble ení
oble ení, od v, šaty dámské
oble ený podle poslední módy
oblékat, odívat
oblou kový obkro ný vlys (islámsko-normandský
ornam.)
oblou kový vlys (rom. a got. ornam.)
oblou kový vtok
oblouk hrotitý
oblouk hrotitý, rovnostranný
oblouk hrotitý, stla ený, tupoúhlý
oblouk k ížení
oblouk lalo natý
oblouk v architektu e
obloukové sva ování
obloukovitý
obloukový
obložení st n, táflování
obložení, dešt ní (táflování)
obložit, opravit vyzdívku pece
obnášet, rovnat se, init
obnovovat
obohatit, nasytit
obor, pole, oblast
obor, specializace
oboustranná modelová deska
obráb ní
obrace ka
obrace ka
obrácená perspektiva
obrácen
obrácené odm šování
obracení formy
obracení formy
obrácený, inverzní
obrácený, p evrácený, invertní
obrátit na víru
obrátit, opa ný, obrácený, opak
obraz
obraz, obrazec, obrázek, tabulka, diagram; tvar; osoba
obrazový znak
obrobitelnost
obroubit
obrou ka prstenu
obrousit
obrousit
obrovský
obruba
obruba
obruba a štít
shade area
shade zone
pebble
clothing
dress
fashionable
clad, to
interlacing arches
arched moulding, blank arches
horn gate
gothic arch
equilateral arch
four-centred arch
crossing arch
multifoil arch
arch
arc welding
bow shaped
curved
wainscotting
paneling
reline, to
amount to
reinstable
enrich, to
scope
line of study
matchplate
shaping
roll-over machine
turnover equipment
reversed perspective
up side down
inverse segregation
rolling over the mould
turning over the mould
inverse, inverted
invert
convert
reverse
picture, image
figure
pictorial coat (of arms)
machinability
skirt
ring shank
abrade, to
grind off
gigantic
claw
shank
border and shied
73
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
obruba pro zasazení diamantu
obruba pro zasazení drahokam
obruba pro zasazení/krapnová
obruba prstenová
obruba zlatá
obruba zrnkovaná
obruba, lem, hranice
obrube klenotu
obru do vlas
obrys
obrys
obrys
obrys
obrys, kontura, profil
obrys, tvar
obsah sušiny
obsah volných kyanid
obsah, objem
obsáhlý, vy erpávající, úplný
obsahovat, pojmout
obsahující kyselinu, dávající kyselinu
obsahující nikl
obsidian
obstarat, opat it, dávat
obvod, objem, rozsah
oby ej, zvyk, zp sob
oby ej, zvyklost
obytná v ž hradu
ocel
ocel chromniklmolybdenová
ocel chrommolybdenová
ocel chromniklová
ocel chromová
ocel chromwolframová
ocel kobaltová
ocel konstruk ní
ocel korozivzdorná
ocel k emíková
ocel kyselinovzdorná
ocel legovaná
ocel manganová
ocel molybdenová
ocel na odlitky
ocel nerezav jící
ocel neuklidn ná
ocel neuklidn ná
ocel niklová
ocel nízkolegovaná
ocel nízkouhlíková
ocel nízkouhlíková
ocel ot ruvzdorná
ocel polouklidn ná
ocel s vysokým obsahem uhlíku
claw diamond mining company
claw gem setting
claw (for setting)
claw ring mount
claw gold (price) quotation
claw milgrain border
border
jewel mounting
hair ring
contour
outline
outline, contour
profile
contour
shape
dry substance content
free cyanide
content
comprehensive
contain
acidiferous
nickel-bearing
obsidian
provide
circumference
manner
custom
keep, donjon
steel
chrome-nickel-molybdenum steel
chrome-molybdenum steel
chrome-nickel steel
chromium steel
chrome-tungsten steel
cobalt steel
structural steel
corrosion resistant steel
silicon steel
acid-resistant steel
alloy steel
manganese steel
molybdenum steel
cast steel
stainless steel
rimming steel
unkilled steel
nickel steel
low alloy steel
dead soft steel
low-carbon steel
wear resistant steel
semi-killed steel
high carbon steel
74
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ocel stavební
ocel uhlíková
ocel uklidn ná
ocel ušlechtilá
ocel vanadová
ocel vysokolegovaná
ocel wolframová
ocel zušlecht ná
ocel žárupevná
ocel žáruvzdorná
ocel, poocelovat
ocelárna
ocelárna
ocelárna
ocelorytina
ocelorytina, ocel na odlitky
ocelová (frézovací) korunka
ocelová konstrukce
ocelová kuli ka
ocelové lano
ocelový odpad
ocelový plech (tenký)
ocelový úhelník
ocen ní náhradního materiálu
ocen ní, zhodnocení
ocet
octan m natý
octan m ný
octan, acetát
iš ování od mech a lišejník
kovací látka, o kovací p ísada
kovaná litina
odbarvit, odbarvovat
odbo it, vychýlit
odborný asistent
odborný pr zkum a možné zásahy
odbouratelný, degradibilní
od ítací ryska
od ítat
odd lené k ížení
odd lené litá zkušební ty
odd lení, katedra
odd lit, uvolnit, odloupnout
odd lování, vycezování, odm šování
oddíl, d lení
odebrat, sejmout, odstranit
od v, oble ení
od vní studie
od vní studie
odezn ní o kovacího ú inku
odfiltrovat
odhad, ocen ní, rozpo et
constructional steel
carbon steel
high carbon steel
high-grade steel
vanadium steel
high alloy steel
tungsten steel
heat treated steel
creep-resisting steel
heat-resisting steel
steel
steel industry
steel mill
steel works
steel engraving
cast steel
steel bit
steel construction
steel ball
steel cable
scrap steel
iron sheet
angle iron
an evaluation of substitute materials
evaluation, assessment
vinegar
copper (ll) acetate
copper (I) acetate
acetate
run-off from lichens and mosses
inoculant
inoculated cast iron
decolo(u)rize
deflect
assistant-professor
survey and condition
degradable
reading line
subtract
detached crossing
seperately cast test bar
department
separate; to separate
segregation
division
remove, to
cladding
study of drapery
study of drapery
fading (of inoculation effect)
filter off
estimate
75
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
odhrotování (odstran ní hrot nebo ostrých hran
elektrolytickým lešt ním, broušením, pásovým
broušením nebo mo ením)
deburring
odchýlení, vychýlení paprsk
odchylka
odkaz, zmínka
odkrytí, o išt ní
odkyselený
odkyselit
odlávání metodou p elivu
odlévání
odlévání do pískové formy
odlévání do ztracené formy
odlévání mosazi pod tlakem
odlévání olov ných plech do pískových forem
odlévání píst
odlévání z bronzu (soch)
odlévat
odlévat
odlitek
odlitek do kovových forem
odlitek v litém stavu
odložit, odhodit, zmetek, odpad
odlu ova par
odlu ova strusky
odlu ova strusky
odlu ova železa
odlu ování železa
odlupování
odlupování ( áste né nebo úplné odlu ování povlaku
od podkladu nebo mezivrstvy)
odlupování (odd lení a odtržení ástí povrchové
vrstvy /povlaku/vcelku nebo v áste kách, které
vzniká bez z ejmých vn jších p in – nap .
sledkem rozdílné tepelné roztažnosti povlaku a
podkladu)
odmá knutí formy
odmá knutí jádra
odmastit, odmaš ovat
odmašt ní kovu
odmaš ovadlo
odmaš ování
odmaš ování rozpoušt dly
odmaš ování v parách
odmaš ování v parách ( išt ní parami rozpoušt del,
které kondenzují na išt ném p edm tu)
odm rný, volumetrický
odm it
odm šování, segregace
odmontovat
odnímat
odolávati, vydržet,
odolnost proti abrazi
odolnost proti kyselinám
beam deflection
fluctuation
reference
exposure
deacidification
deacidify, to
casting-on process
cast moulding
sand mould
cire-perdue
brass pressure die casting
sand cast lead sheet
piston casting
bronze casting
cast
to pour
casting
gravity die casting
raw casting
discard
flash chamber
dirt trap
front slagging spout
separator of iron
separation of iron
chipping
peeling
spalling
crush
Crush
degrease
seouring (of metal)
degreasing agent
degreasing
degreasing, solvent
degreasing, vapour
vapour degreasing
volumetric
measure out
liquation
dismount
detract
withstand
abrasion resistence
acid fastness
76
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
odolnost proti od ru
odolnost v i oxidaci
odolný proti pov trnostním vliv m
odolný proti zv trávání
odolný proti žáru, žáruvzdorný
odolný v i korozi
odpad
odpad
odpad, odpad, hlušina
odpad, odpadky, smetí, zmetek
odpadní plyn, spaliny
odpa it
odpa ovat se
odpichový otvor
odplyn ní, odplynit
odply ovací prost edek
odpojit, odd lit
odporové ízení (omezení korozní rychlosti
ohmickým odporem korozního lánku)
odporové sva ování natupo odtavením
odprýskat, odloupnout
odrazivost
odrazivost
odrazná m ížka
odrazná vrstva
odražená barva
odražené sv tlo
odrážení, odrazivost, odraz. pružnost
od ezávání zateklin
od ezek, plátek
odsát
odsávání oxidu si itého
odsávání prachu
odsávání prachu
odsolování
odstra ování kujného železa
odstra ování mastných ne istot
odstra ování nálitk
odstra ování ot epk
odstra ování ot epk
odstra ování ot epk
odstra ování ot epk
odstra ování pnutí (tepelné zpracování ke snížení
zbytkových pnutí v elektrolyticky vylou ených
povlacích anebo v podkladovém kovu)
abrasion resistance
oxidation stability
weathering resistant
weatherproof
refractory
non-corrosive
returns
waste
waste; to waste
refuse
fumes, gases
vaporize, to
boil off
tap hole
degas, to
degassing flux
detach, to
resistance control
odstra ování povrchové vrstvy
odstra ování specifických ne istot
odstra ování zateklin za tepla
odstra ování zelených povlak na zdivu
odst edivé lití
odst edivé lití
odst edivý licí stroj
odst edivý odlu ova
removal of surface layers
specifie contaminants to be removed
hot trimming
removal of green stains on masonry
centrifugal casting
centrifugal casting
centrifugal casting machine
whiri gate
flash butt welding
flake, to; to peel
reflectance
reflection power
reflection grating
reflective coating
reflective paint
reflective light
resiliency
press trimming
chip
draw away
sulphur dioxide exhaustion
dust extraction, dust removal
reclamation of used sand
desalination
replacement wrought iron
removal of grease and dirt
to remove feeders
burring
deflashing
flash removal
trimmink
stress relief
77
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
odst edivý odlu ova železa
odst edivý, centrifugální
odst ihnout
odst ižek, ezání
odstup ování
odškodn ní, náhrada
odšroubovat
odtah, digesto
odtok, odvodn ní, odsát, vypustit
odvodíkování (zpracování kov po povrchové úprav
s cílem snížit k ehkost zp sobenou absorbcí vodíku
do kovu)
centrifugal separator of iron
centrifugal
clip off
cutting
gradation
indemnity
unscrew
hood
drain
hydrogen embrittlement relief
odvodíkování (zpracování kov po povrchové úprav
s cílem snížit k ehkost zp sobenou absorpcí vodíku
do kovu)
de-embrittlement
odvodnit, vysušovat
odvod ování, vysoušení
odvozená vazba
odvozovat, odvodit
odvzdušn ní (odstran ní vzduchu z prost edí)
odvzduš ní formy
odvzdušn ní jádra
odvzduš ovací sítko
odzinkování mosazí (selektivní koroze mosazi
s p ednostním odstra ováním zinku)
odznak, znak
odznak, znak
odznak, znak
odznaky panovnické
odznaky ádové, insignie ádu
oficiální dar
ofukování formy
ohnisko
ohnout
ohnout
ohrozit, riskovat (co)
oh íva vzduchu
oh ívané p edpecí
ohyb, difrakce
ohyb, záhyb
ohýba ka drátu
ohýbaný, obloukovitý, kroucený, zkroucený,
zakroucený
ochrana elektrickou drenáží (elektrochemická
ochrana proti korozi bludnými proudy jejich
odvedením od kovového objektu)
ochrana ob tovanou elektrodou (elektrochemická
ochrana, p i níž se ochranný proud získává
z korozního lánku vytvo eného spojením pomocné
elektrody s chrán ným kovem)
desiccate, to
drainage
derived weave
derive
de-aeration
mould venting
core venting
venting sieve
dezincification of brasses
ochrana proti korozi /protikorozní ochrana/(úprava
korozního systému vedoucí ke snížení korozního
poškození)
corrosion protection
badge
emblem
sign
sovereign regalia
insignia (of order)
donation
blowing of the mould
focus
band
bend
jeopardize
hot-blast stove
preheated forehearth
diffraction
fold
wire bending machine
hooped
electrical drainage protection
galvanic protection
78
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ochrana vloženým proudem (elektrochemická
ochrana, p i níž ochranný proud p ichází z vn jšího
zdroje elektrické energie)
impressed current protection
ochrana, kryt, krytí
ochranná atmosféra (um lá atmosféra se sníženou
korozní agresivitou vytvo ená odstran ním nebo
vylou ením korozních inidel anebo p idáním
inhibitor koroze)
ochranná hlava (k odvrácení zla - románské um ní)
ochranná proudová hustota (proudová hustota, které
je zapot ebí k udržení korozního potenciálu v rozmezí
ochranného potenciálu)
protection
protective atmosphere
ochranná vrstva (vrstva vytvo ená na povrchu kovu,
která snižuje korozní rychlost)
ochranné štíty
ochranný potenciál (hodnota korozního potenciálu,
které je t eba dosáhnout, aby korozní potenciál byl
v rozmezí ochranného potenciálu)
protective layer
ochranný povlak (vrstva/y/z materiálu naneseného na
povrch kovu za ú elem ochrany proti korozi)
ochranný prost edek
ochranný radia ní kryt
ochranný štít
ochra ovat
okamžik, okamžitý
okamžitá hodnota
okap
okapní ímsa
okénko, pozorovati
okenní k íž
okenní m íž
okenní parapet
okenní sklo
okenní tabulky zasklené do olova
oklopná modelová deska
okno
oko
oko achátové
oko ko í turmalínové
oko tyg í (k emen)
okolí, prost edí
okolní, obklopující
okr
okraj medaile
okraj nádoby
okraj, obruba, lem
okraj-rundista výbrusu
okrasné prvky, štítonoši
okrasné prvky, štítonoši
okrasný rám
okružní hradba (ze ) hradu
okružní vedení proudu vzduchu
okružní vedení proudu vzduchu
okružní vedení vzduchu
protective coating
apotrophaic image
protection current density
protective or safeguarding coat of arms
protection potential
preservative
radiation sheld
protective or safeguarding coat of arms
protec, to
instant
reading instantaneous valeu
furrow, groove, trough
drip-stone
sight
window cross
window cross
sill
window glass
leaded lights
roll-over pattern plate
window
eye
eye agate
eye tourmaline cat’s
eye tiger’s (quartz)
environment
ambient
ochre
medalbrim
lip
hem
rondiste (girdle of cut gem)
supporters
supporters
cartouche
ring wall, enclosing wall, enceinte
air box
wind belt
air belt
79
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
okružní vedení vzduchu
okuj (pevná vrstva korozních produkt , oxid , která
vzniká tepelnými procesy a je tlustší než povrchová
vrstva ozna ovaná jako náb h /zmatn ní, vznik skvrn
nebo zabarvení povrchu v d sledku vytvo ení tenké
vrstvy korozích zplodin)
wind box
scale
okuje (kujné železo)
okyselovat
okysli ená slou enina
olej
olejnatý, umašt ný
olejomalba
olejová glazura
olejová skica
olejová sm s
olejová tempera
olejové pískové jádro
olejový plyn
olivín
olivín ušlechtilý
olivínový písek
olivínový písek
olov ná b loba
olov ná ochrana
olov ná pájka
olov né pruty
olov né úchyty
olov ný
olov ný bronz
olovnatá b loba, zásaditý uhli itan olovnatý
olovnatá slitina
olovnatá žlu
olovnice, svislý, kolmý
olovo
olovo (Plumbum - 82)
olovo se st íbrem
olovo, olovnice, vedení, ízení,
oltá
oltá blokový
oltá hlavní
oltá k ídlový
oltá k ídlový
oltá k ídlový
oltá pevný
oltá p enosný
oltá sarkofágový
oltá sk ový
oltá stolní
oltá vedlejší
oltá ní deska, mensa
oltá ní kazatelna
oltá ní k íž
oltá ní k íž
mill scale (wrought iron and steel)
acidulate
oxidized compound
oil
oily
oil colour
oil glaze
oil sketch
oil sand mixture
oil tempera
oil-sand core
oil gas
olivine
precious olivine
olivine sand
olivine sand
lead and oil
lead shielding
lead solder
cames
lead clasp
leaden
leaded bronze
lead white
lead-base alloy
massicot
plumb
lead – Pb
lead (Pb)
silver lead
lead
altar
altar, block
altar high
altar winged -piece, triptych
altar, folding
folding altar
altar, fixed
altar - portable
altar, sarcophagus
altar, chest
altar - tabular
altar, side
altar, mensa
altar with pulpit
altar cross
altar crusifix
80
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
oltá ní nábytek
oltá ní nástavec
oltá ní podstavec
oltá ní sk
oltá ní stupe na mense, pod retáblem
oltá ní svícen
oltá ní svícen
oltá ní zvonky
omá ník
omezení
omezení tepelné a vlhkostní roztažnosti
omílání v bubnech (hromadné zpracování zboží
v bubnech bez brusiv nebo prost edk pro hlazení
tlakem i s nimi ke zlepšení povrchové úpravy)
altar furniture
altar, pinnacle decoration
altar, stipes
altar, shrine
altar - predela
altar candelabrum
altar chalice
altar bell
gravy boat
limitation
restriktion of thermal movement
tumbling
onyx (achát s vrstvami ernými a bílými)
onyx erný
opakovací
opakovaná zkouška
opakovat, dvojitý, dvojný, zdvojovat
opál
opál australský
opál erný
opál pruhovaný
opálení, okuje
opalizování, irisování
opalování mosazi
opat
opat ení, vybavení
opat it ím
opatství
op rka
op rný
op rný oblouk
op rný oblouk
op rný systém, op rný pilí
op t získat, vracet se
opevn ná brána
opevn ný st edov ký kostel
opláchnout, spláchnout
oplechování
opletená láhev; ba ka s rovným dnem; ba ka
s kulatým dnem
opot ebení
opot ebovat
opracování odlitku
opracování odlitk
oprava a údržba
oprava bronzu
oprava formy
opravení
opravy a údržba zinkových st ech
opravy olovem
opravy starých nát
onyx (stratified agate)
onyx black
repetive
duplicate test
double
opal (precious stone)
opal Australian
opal black
opal banded
scale
opalescence (pearly)
brass dipping
abbot
provision
fit with
abbey
armrest
supporting
buttress flying
flying buttress
buttress
regain
defended gateway, gate-tower
fortified church
rinse, to
steel casing
flask flaesk; flat-bottomed; round-bottomend
abrasion, wear
wear out
work cast
fettling
repair and maintenance
repair of bronze
repairing of the mould
repair
repair and maintenance of zinc roofing
repair of lead
old paint and repainting
81
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
optická
ka (sklen ná)
oranž kadmiová
orato , modlitebna
organické pojivo
organobetonitová sm s
orientální
orientální lak
orientální tyrkys
orleánová oranž
orlí pult, tecí pult
ornament
ornament lenící
ornament okrasný
ornamentika
ornát
ornát, liturgické oble ení
orthoarsenitan m ný
echové sko ápky
echový elej
ezávání
osa, osy
osazovat kameny, kolekce
oslí h bet
oslí h bet
osl ující
osmiúhelník
osmium
osnova, snovat
osnovní k íž
osnovní k íž
osnovní k íž
osnovní ryps
osnovní válec
osnovní zratidlo
osový, axiální
ost ní dve í
ostrohranná zrna
ostrý
ostrý, pronikavý
ost í, hrana
ost í, hrana, kraj, okraj
ost ihovací lis
ost it
ost ivo
ost ivo
osv tlit, ozá it
osv tlování, svícení
osýchavost
ošacení, roucho, od v
ošatka
ošet ení
oškrábání, obrušování, odírání
oškrabat
lens
cadmium orange
oratory
organic binder
organobetonite
oriental
Oriental lacquer
oriental turquoise
annatto orange
eagle lectern
decorative composition
dividing ornament
decorative
ornamentation
chasuble
canonicals
copper orthoarsenite
walnut shells
walnut oil
trimming
axis
set ; seting
arch, ogee
ogee arch
dazzling
octagonal
osmium – Os
warp
cross piece
lease
warping lease
warp rib
warp beam
warp roller
axial
door-post
angular grains
sharp, pointed
punget
edge
edge
trimmink press, trim press
sharpen, to
opening material
opening material
iluminate, to
lighting
drying off
garment
dough basket
treatment
abrasion
scrape off, to
82
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
otesaný kámen
otev ená pórovitost (v povlaku /nespojitosti
pronikající až k p edchozímu povlaku nebo
k podkladu)
otev ený nálitek
oto né (rota ní, polygonové) síto
otopný st l (u mikroskopu)
ot es, trhlina, t ást
otvor
otvor, díra v kamenu
otvor, št rbina
ov í vlna
ov í vlna
ov í vlna
ov í vlna, rouno
ov it, potvrdit, zkoumat
ov ovací zkouška
ovládat, ídit, obsluhovat, pohán t
ovliv ovat, p sobit, ú inkovat
ovoce
oxaláty m di
oxid arzeni ný, v roztocích k bronzování
oxid cínatý
oxid cini itý
oxid cíni itý
oxid cíni itý
oxid draselný
oxid draselný
oxid dusi itý
oxid dusi itý dimertní
oxid dusi ný
oxid dusitý
oxid dusnatý
oxid dusný
oxid fosfore ný
oxid fosfori itý
oxid fosforitý
oxid hlinitý
oxid hlinitý
oxid ho natý
oxid chlori itý
oxid chlorný
oxid chlórový
oxid chromi itý
oxid chromitý
oxid chromnatý
oxid chromový
oxid jodi itý
oxid jodi ný
oxid jodistý
oxid kademnatý
oxid kobalti itý
oxid kobaltitý
oxid kobaltnato-kobaltitý
boast
open porosity (in a coating)
open feeder
sieve drum
vacuum hot table
shake
whole
stone hole
aperture
ewe wool
sheep wool
wool
fleece
verify
authenticity test
operate
affect, to; to influence
fruit
copper oxalates
arsenic oxide, in bronzing solutions
tin(mon)oxide, stannous oxide
tin dioxide, stannic oxide
stannic oxide
tin (IV) oxide
potassium oxide
potassium oxide
nitrogen dioxide
dinitrogen tetroxide
nitrogen pentoxide
nitrogen trioxide
nitrogen oxide
dinitrogen oxide, nitrogen monoxide
phosphorus pent(a)oxide
diphosphorus tetroxide
phosphorous trioxide
alumin(i)um oxide
aluminium oxide
magnesium oxide; magnesia
chlorine dioxide
chlorine monoxide
chlorine trioxide
chromium dioxide
chromic oxide, chromium sesquioxide
chromium(II) oxide, chromous oxide
chromium trioxide
iodine dioxide
iodine pentoxide
iodine heptoxide
cadmium oxide
cobalt dioxide
cobalt (sesqui)oxide
tricobalt tetroxide
83
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
oxid kobaltnatý
oxid k emi itý
oxid lithný
oxid manganato-manganitý
oxid mangani itý
oxid manganistý
oxid manganitý
oxid manganový
oxid m ditý
oxid m natý
oxid m natý
oxid m natý amoniakální
oxid m ný
oxid monoxide
oxid nekovu
oxid nikelnato-niklitý
oxid nikelnatý
oxid nikli itý
oxid niklitý
oxid olovi itý
oxid olovitý
oxid olovnato-olovi itý
oxid olovnatý
oxid olovný
oxid osmi elý
oxid plati itý
oxid platinový
oxid platnatý
oxid platný
oxid rtu natý (žlutý)
oxid rtu ný
oxid sirnatý
oxid sirnatý
oxid sírový
oxid si itý
oxid si itý
oxid sodný
oxid st íbrný
oxid s íbrný
oxid titani itý (rutilová forma)
oxid uhli itý
oxid uhli itý (pevný)
oxid vápenatý
oxid vápenatý, nehašené vápno (CaO)
oxid zásadotvorný
oxid zine natý
oxid zine natý, zinková b loba
oxid zírkoni itý
oxid zirkonitý
oxid zlatitý
oxid zlatitý
oxid zlatnatý
oxid zlatný
cobalt (mon)oxide
silicon dioxide
lithium oxide
trimanganese(II, III) tetroxide
manganese dioxide
manganese heptoxide
manganese trioxide, manganese sequioxide
manganese trioxide
copper sesquioxide
copper oxide, cupric oxide
cupric oxide
ammoniacal copper oxide
copper(I) oxide, cuprous oxide
carbon monoxide
acid oxide
trinickel(II, III, III) tetroxide
nickel oxide
nickel dioxide
nickel sesquioxide, (di)nickel trioxide
lead dioxide
lead sesquioxide
trilead tetroxide, red-lead oxide, minium
lead oxide
lead hemioxide, dilead (mon)oxide
osmium tetr(a)oxide
platinum dioxide, platinic oxide
platinum trioxide
platinum monoxide, platinous oxide
platinum hemioxide, diplatinum oxide
mercury(II) oxide, (yellow merc. oxide)
mercury(I) oxide, mercurous oxide
sulphur monexide
sulphur monoxide
sulphur trioxide
sulphur dioxide
sulphur dioxide
sodium oxide
silver oxide
silver oxide
rutile titanium dioxide
carbon dioxide
carbon dioxide, (solid carbon dioxide)
calcium (mon)oxide
calcium monoxide
basic oxide
zinc oxide
zinc oxide
zirconium dioxide
zirconium sequioxide
gold trioxide
gold trioxide, auric oxide
gold oxide
digold monoxide
84
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
oxid zlatný
oxid železa
oxid železitý
oxid železitý
oxid železitý
oxid železitý
oxid železnato-železitý
oxid železnatý
oxid železnatý
oxid, kysli ník
oxidace (proces, p i kterém reagující složka ztrácí
jeden nebo více elektron )
oxidace sv tlem
oxidace, okysli ení
oxidace, okysli ování
oxida
reduk ní potenciál
oxida -reduk ní potenciál
oxida -reduk ní výkon
oxida ní inidlo (látka, která zp sobuje oxidaci
íjmem elektron )
oxida ní inidlo (slou enina zp sobující oxidaci, p i
níž se sama redukuje)
oxida ní rozklad
oxida ní rozklad tuk (ho knutí)
oxida ní stav
oxida ní št pení
oxida ní št pení
oxida ní št pení uhlovodík. et zc
oxida ní tavení
oxida ní tavení
oxida ní zkouška
oxida ní zkouška pod tlakem kyslíku
oxida ní zóna
oxida ní zóna
oxida ní, okysli ující
oxidant, okysli ovadlo, oxida ní inidlo
oxidant, okysli ovadlo, oxida ní za ízení/p ístroj
oxidoredukce
oxidová bu ka (nejmenší jednotka amorfního
anodického oxidového povlaku se st edov
umíst ným pórem, který prochází k bariérové vrstv
ilehlé k povrchu hliníku; st ny bu ky jsou
z dostate
hutného oxidu)
oxidová ruda
oxidová vrstvi ka, tenký oxidový povlak
oxidovaný
oxidovat, okysli ovat
oxidovat, okysli ovat
oxidovatelný
oxidovatelný, podléhající oxidaci
oxidový vm stek
oxidy dusíku
oxidy dusíku, nitrózní plyny
oxon, peroxid sodíku
gold monoxide
ferric oxide
iron oxide
iron sesquloxide
iron trioxide
iron trioxide, iron sesquioxide, feric oxide
iron(II) diiron(III) tetraoxide
iron monoxide
iron(mon)oxide, ferrous oxide
oxide
oxidation
oxidation, photo
oxygenation
oxidation
oxidation-reduction potential
redox potential
oxidation-reduction power
oxidizing agent
agent, oxidizing
oxidative spollage
oxidative rancidity
oxidation state
oxidative cleavage
oxidizing splitting
oxidizing scission
oxidizing fusion
oxidizing smelting
oxidation test
oxygen bomb test
oxidation zone
oxidized zone
oxidative
oxidant
oxidizer
oxireduction
oxide cell
oxide ore
oxide skin
oxidized
oxidate, to
oxidize, to
oxidizable
oxidable
oxide inclusion
nitrogen oxides
oxides of nitrogen
oxone
85
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ozá ení UV paprsky
ozá it
ozdoba
ozdoba a hlava
ozdoba ze slámy
ozdoba, lišta, ímsa, drážka
ozdobit
ozdobný vzor
ozna it, udávat, m it (indikátorem)
ozonizace
ultraviolet radiation
irradiate, to
trim
decoration and heand
decoration of straw
fillet
embellish, to
moulding pattern
indicate
ozonation
P
pá idlo
pá idlo
padací beranidlo
pad lání, falzifikace
pad lek, imitace
pach, v , ich, von t, páchnout
pach, zápach, v
pájecí ho ák
pájecí klešt
pájecí lampa
pájecí lampa
pájecí mosaz, mosazná pájka
pájecí o ko
pájecí pasta
pájecí pistole
pájecí vodi ka/tekutina
pájení (natvrdo) v ochranné atmosfé e vodíku
pájení cínem
pájení st íbrnou pájkou
pájení st íbrnou pájkou
pájení, pájení natvrdo
pájený spoj
pájet, letovat, pájka
pájitelnost
pájka (tvrdá)
pájka cínová
pájková pasta
pájkovací sm s
pájkovací ty inka
páka
pakfong
pakfong, argentan, alpaka, niklová, mosaz („nové
st íbro“)
pákový buchar
palác, výstavný šlechtický d m
pálená magnezie, kysl. Ho natý MgO
pálené vápno, oxid vápenatý
pálený lupek
pálený lupek
paleta
jemmy
jumper
scrap breaker
falsification
imitation
smell
odo(u)r
brazing torch
soldering tweezers
brazing lamp
soldering lamp; torch
brazing brass
soldering ear ; lug ; tag
soldering fluy
soldering pistol
soldering fluid
hydrogen brazing
soft soldering
silver brazing
silver soldering
brazing
soldering jont; splice
solder
solderability
brazing solder
tin solder
paste solder
brazing mixture
brazing rod
bar
paitung
nickel silver
tilt hammer
great hall, hall keep
magnesia
calcium lime
slate clay
slate clay
palette
86
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
pálící stroj, stroj na ezání kyslíkem
pali ka
pali ka s pláštíkem
pali kování
palivo
palivo, pohonná látka
palladium
památník, pam tní tabulka
pam tní zlatý peníz, medaile
pancé ování, galvanické pokovování železem
pánev bubnová
pánev je ábová
pánev pojízdná
pánev ru ní
pánev ru ní
pánev se zátkou (se spodní výpustí)
pánev sifonová
pánev sklopná
pánev strusková
pánev strusková
panna
panny moudré a pošetilé
panoramatická kamera
pánvové ložisko
pap. hydrocelulóza
papež
papežská kúrie
papežský
papežský ád
papežství
papír na st ihy
papír, lánek, referát
papírová hra ka
papoušková zele
paprs itá sí
paprs itá trhlina
paprs itý, hv zdicový
paprsek
paprsková ší e
pár pali ek
parter, p ízemí
pa ení v kyselém prost edí
pás sv tla, vržené sv tlo
pásek
pasivace (snížení korozní rychlosti pasiva ní vrstvou)
pasiva ní potenciál (korozní potenciál, p i n mž
hodnota korozního proudu dosahuje vrcholu a nad
nímž je oblast potenciál , v níž je kov v pasivním
stavu)
pasiva ní proud (korozní proud p i pasiva ním
potenciálu)
pasiva ní vrstva /pasivní vrstva/(slabá, p ilnavá
ochranná vrstva vytvo ená na povrchu kovu b hem
reakce kovu s prost edím)
oxy-cutting machine
drumstick, pestle
covered bobbin
lace making
fuel
fuel
palladium – Pd
memorial
gold medal
iron plating
drum type ladle
crane ladle
buggy ladle
hand ladle
shank ladle
bottom pouring ladle stopper ladle
tea-pot spout ladle
tilting ladle
slag ladle
slag pot
Virgo
wise and foolish virgins
panoramic camera
brass bearing
hydrocellulose
pope
papal kurie
papal
papal order
papacy
pattern paper
paper
paper toy
parrot green
radial systém
radial rift
radial
ray
reed space
pair of bobbin
ground floor, parterre
acid ag(e)ing
glancing light
belt
passivation
passivation potential
passivation current
passive layer
87
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
pasiva ní vrstva /pasivní vrstva/(slabá, p ilnavá
ochranná vrstva vytvo ená na povrchu kovu b hem
reakce kovu s prost edím)
passivation layer
pasivátor (chemická látka zp sobující pasivaci)
pasivita (stav kovu, zpomalená reakce)
pasivní stabilizace
pasivní stav /pasivita/(stav kovu vzniklý pasivací)
pásková ocel
páskový barokní ornament
pásová ocel
pásové broušení
pásové broušení
pásové broušení
pásové lešt ní
pásové lití
pásový kyp písku
pásový odlu ova železa
pásový tryska
pasparta
paspartovací karton
pasta, maz, tmel
pastel
pastor
pastý ské hry
pašije (o utrpení Krista)
pašijový
pašijový sloup
pate ní klenák (první kámen oblouku)
patentka
paternosterová sušárna
patina
patinování
patinování (m di, slitin m di)
patka sloupu
patrný, zjevný, viditelný
patrný, z ejmý, zdánlivý
páv (symbol vzk íšení t la; nesmrtelnosti)
pavilon (vršek broušeného kamenu)
pazderna
pazourek
paže
pec bubnová
pec elektrická
pec elektrická induk ní
pec elektrická induk ní kelímková
pec elektrická induk ní žlábková
pec elektrická oblouková
pec elektrická odporová
pec induk ní
pec kelímková
pec plamenná
pec rota ní
pec Siemens-Martinova
passivator
passivity
passive stabilization
passive state
flat hop iron
baroque strapwork
skelp
bauding
graining
linishing
belt polishing
strip casting
royer sand mixer
belt separator of iron
belt shotblast machine
mount
mount card
paste
pastel
minister
shepherd's dramatic piece
Passion
Passions
column of flagellation
springer
friction nut
paternoster dryer
patina
patina
bronzing
column, plinth
noticeable
apparent
peacock
pavilion (upper part of cut gem)
hemp drying house
flint
arm
drum furnace
electric furnace
electric induction furnace
coreless crucible induction furnace
channel type induction furnace
electric arc furnace
electric resistance furnace
induction furnace
crucible furnace
reverberatory furnace
rotary furnace
open-hearth furnace
88
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
pec sklopná
pec smaltovací (emailérská)
pec udržovací
pec vakuová
pec, sušárna
pece /pomocná za ízení
peci ka (pali kování)
peci ková p dice
pe
pe etidlo
pe etní prsten
pe livý, d kladný, opatrný
PEG (polyetylénglykol)
chovadlo
chování
chování písku
pelikán, symbol ob tavé lásky (krmí mlá ata masem
ze své hrudi)
pemza
na mo ská (sepiolith)
na z um lé hmoty
na, p nit
pen zokazec
nová guma
nové místo
perfektní
perforovat, d rovat
pergamen
peritektická p em na
perla
perla barokní (nepravidelného tvaru)
perla ínská (s dvojím vrtáním)
perlit
perlitická tvárná litina
perlitický
perlový lesk
pero ptáka
perovka, skica
pérový chod hodin
pérový kroužek
peroxid sodíku
peroxid vodíku
perský uzel
tiúhelník
petrolej (na svícení), kerosin
pevné nohy, /volné nohy/(u sochy)
pevné palivo
pevnost
pevnost
pevnost (v tahu), p ilnavost
pevnost v tahu
pevnost v tahu
pevnost v ohybu
tilting furnace
enamelling furnace
holding furnace
vacuum furnace
oven
furnaces /auxiliary equipment
spot
ground dotted
seal
sealing-stick
seal ring
careful
PEG (polyethylene glycol)
rammer
ramming
ramming the sand
pelican
pumice stone
sea foam (sepiolite)
foamed plastic
foam
money forger
foam rubber
scum defect
perfect
perforate, to
parchment
peritectic transformation
pearl
pearl baroque (irregular form)
pearl china (p. with 2 drilling holes)
pearlite
perlitic SG cast iron
pearlitic
lustre of a pearl
feather
cartoon
escapement, spring drive
jumpring
oxygen powder
hydrogen peroxide
knot Persian
pentagon
kerosene
standing leg, /trailing leg/
solid fuel
resistance
strength
tenacity
tensile strength
tensile strength
bending strength
89
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
pevnost v tahu
pevnost v tlaku
pevnost za sucha
pevnost za syrova
pevný stav
pevný, nep enosný, stabilní
pevný, tuhý; firma
pietnost
pigment (prakticky nerozpustná, pevná a jemn
rozd lená barevná látka)
píchání pr duch , odvzduš ování formy
píchnout, bodnout, hrot, trn
pikotka
pila
píle
pilí k ížení
pilí ; svazkový pilí ; polosloup
pilka zlatnická
pilník
pilník na st žejky
pilník trojhranný
pilník, pilovat
pilová st echa
pilový odlu ova strusky
piniové d evo, borovice
pinzeta, nopovací klíš ky
pinzeta, p íru ky do ohn
písek
písek
písek sléva ský
pískomet
písková forma
pískování, otryskávání pískem
pískovec
písmo
píst
pistolové pájedlo, páje ka
pitný
plamen
plamen; plápolat
plast. rychlosuši
plastická – um lá hmota
plasti nost
plastika kovová
pláš pece
pláš ová ze
plat
plátek, krajíc, kus, díl
pláténko (krajká ství)
pláténko (krajká ství)
platina
platina (Platinum – 78)
platinová sí ka
tensile strength
compression strength
dry bond strength
green bond
rigid state
stationary
firm
reverent/pious
pigment
mould venting
prick
picot
saw
diligance
crossing pier
pillar; compound pier; demi-column
jeweller’s saw
file
joint file
three square file
file, file to
shed roof
saw tooth dirt trap
pine
tweezers
tweezers
sand
sand
moulding sand
slinger
sand mould
sandblasting
sand stone
writ
piston
soldering gun; iron
potable
blaze
flame
flash drier
plastic
plasticity
metal plastic (art)
furnace shell
outer wall, chemise
salary
slice
cloth stitch
white
platinum – Pt
platinum Pt
platinum-wire gauze
90
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
platinový azbest (katalyzátor)
platinový drát
platinový katalyzátor
platinový kelímek
plátno malí ské
plátnová vazba (tkalc.)
platný, opodstatn ný
plátování
plátování mosazí, mosazení
plátovaný m dí
plátové brn ní
plátýnko (krajka, vazba)
plavená k ída
plech
plech jemný
plechovka, konzerva, konzervovat
plést košíky
plést na rámu
pletací jehlice
pletací oko (hladce)
pletací zboží
pleta , pletací stroj
pletení jehlicemi
pletení na form , záp stková technika
pletení na rámu
pletení na rámu
pletení na rámu
pletení na rámu (krosienky)
pletení v rámu
pletení ze slámy (klobouky)
plísn
plnit, napl ovat
plnivo, plnidlo, výpl
plochá klenba
plocha, rovina, plochý, rovný
ploché dláto
ploché dno
plochý
plochý podkládaný steh (výšivka)
plochý svar (bez p evýšení)
plošná hmotnost povlaku
plošná míra
plošné cít ní
plout, plovat, plynout
plovoucí na povrchu
plstit
plutonium
plyn, amer. benzín
plynatost
plynné palivo
plynný, plynový
plynot sný
plynová chromatografie
platinum asbestos
platinum wire
platinum catalyst
platinum crucible
canvas
plain Weave
valid
cladding
brass plating
copper-clad
plate armour
linen stich
chalk priming
sheet metal
thin sheet
can
make baskets
make a sprang
knitting needle
knit stitch
knitwear
knitter
knitting
weft twining
Egyptian plaiting
loom braiding
sprang
frame plaiting
twine plaiting
plaiting of staw
molds
fill
filler
flat arch (vault)
flat
firmer chisel
flat bottom
flat, level, even
padded satin stitch
flat weld
coating mass
measure of area
planary feeling
float
supernatant
felt
plutonium – Pu
gas
gas content
gas fuel
gaseous
gas tight
gas chromatography
91
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
plynování (viditelný vznik plyn na elektrodách p i
elektrolýze)
plynulé lití
plynulé lití trub
plynulost
plyš
pneumatic. regenerace vratného písku
pneumatická doprava
pneumatická p chova ka
pneumatické išt ní tryskáním písku
pneumatické vytla ování, vytla ování stla eným
vzduchem
pneumatický tryska
pneumatika
po sob jdoucí, nep etržitý
pocínované plochy
po íta
po íta , po ítadlo, íta
po íta ová paprsková pam
po íta ový sníma
pod, dole, níže
podbodávka
poddajný
poddajný, pružný, ohebný
podesta (odpo ívadlo na schodišti)
podhoubí, mycelium
podchlazení
podíl, ást, t ída zrnitosti, zlomek
podíl, díl, sdílet
podíl, pom r, díl, rozsah
podklad (materiál na který se bezprost edn nanáší
povlak)
podkládaný vyšívací steh
podkladový materiál (kov) – na n mž se vylu ují
nebo vytvá ejí povlaky
podkovovitý, maurský oblouk
podkovovitý, maurský oblouk
podlaha, podlahová plocha
podmalba
podmínka, stav
podmínky pro užití nát ru na železo
podnálitková vložka
podn covat, stimulovat
podnikání, podnik
podniknout, provést
podnos
podnos (tác)
podnožka (tkalc.)
podnožka u stavu
podnožkový stav
podobat se
podobizna, portrét
podpažní jamka
podp ra, op ra, vyztužit
gassing
continuous casting
tubular continuous casting
fluensy
plush
pneumatic reclamation of used sand
pneumatic conveying
air rammer
compressed air sand-blasting
pneumatic knock-out
compressed air sand-blaster
tire (tyre)
consecutive
tinned surfaces
computer
counter
beam store
scanner
below
whipped seams
supple
flexible
dais
Mycelium
undercooling
fraction
share
proportion
substrate
raised couching over
basis material
arch, horseshoe
horseshoe
flooring
underpainting
condition
conditions for applying paint to iron
neck-down core
stimulate
enterprise
undertake
try
salver (tray)
stirrup treadle
pedal
treadle loom
resemble
image, portrait
arm pit
support; to support
92
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
podp rka jádra
podrobnost, detail
podrozd lit
podstata, záležitost, látka, hmota
podstatný, zna ný
podstavec
podstavec pod kelímek
podvinek (krajk.)
podvojná s l (dv soli, které spole
krystalizují ve
stechiometrických pom rech, ale ve vodném roztoku
vytvá ejí ionty reagující jako jednotlivé soli)
chaplet
detail
subdivide
matter
substantial
pedestal
stool
pricked pattern
double salt
podzemní
podzemní
podzemní, spodní (voda)
pohan, neznaboh
pohán t, ídit (v z)
pohár s vypuklinami
pohlcování vlhkosti
pohlcování, absorpce
pohlcovat, p ejímat
pohlcovat, vst ebávat
pohled na
pohled na dno
pohled, pozorovat, názor, zorné pole
pohledávka, požadavek, poptávka
pohlížet na, pokládat za
poh ební prost edí
poh ební štít
pohyb sem a tam, vratný pohyb
pohyb, chod
pohyblivá hra ka
pohyblivý
pochopení problému
pochromovaný
pochva kordu
pochva, pouzdro, obal
pojistit
pojistný há ek
pojišt ní
pojivo
pojivo na sušení
pojivo tvrdnoucí za studena
pojivo, vázání, tmelení
pojivost
pojivost
pojízdné p edpecí
pojízdný pískomet
pojmový
poklad
pokladní hotovost
pokovit (galvanicky), oplechovat, plech
pokovovací komora (na galvanické pokovování)
pokovování amalgamem
hypogenous
subterranean
underground
pagon, heathen
drive
hump cut ancient style
moisture absorption
absorption
take up
absorb
vief of
bottom view
view, to
demand
regard
burial environment
hatchment
reciprocating motion
motion
movable toy
mobile
understanding the problem
chrome-plated
scabbard
sheath
insure, to
safety hook
insurance
binder
dry binder
air-setting binder
binder, binding medium, vehicle
binding power
bonding efficiency
mobile forehearth
rolling slinger
conceptual
treasure
ready money
plate
plating cell
amalgamation coating
93
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
pokovování modulovaným proudem (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se katodová
hustota proudu periodicky m ní)
electroplating, modulated current
pokovování, kovový povlak
pokovování, plátování, kov. povlak
pokro ilý, zdokonalený, moderní
pokrok; postupovat, init pokroky
pokrývka na žehlení
pokrývka, p ehoz, pléd, kostkovaná skotská látka
pok ivený, k ivý
pokus; pokusit se (o)
polarizace elektrody (zm na elektrodového
potenciálu)
polariza ní k ivka /k ivka potenciálpolariza ní k ivka /k ivka potenciál-proudová
hustota/(diagram závislosti mezi elektrodovým
potenciálem a proudovou hustotou)
plating
plating
advanced
advance
ironing blanket
plaid
wry
attempt
elektrode polarization
polariza ní odpor (podíl zm ny elektrodového
potenciálu a odpovídající zm ny proudu)
pole nosníku, panel
pole, oblast, obor
poleva, nát r
politura
polo as rozpadu
poloha, parcela, místo
polohod
polomastný písek
polomastný písek
polonium
polorelief
polosloup
polotovar
polotovar, p edvalek
polotrvalá forma
polovalbová st echa
polštá
polštá
polyesterová prysky ice
polyetylen
polygonýlní záv r chóru
polychromie
polychromovaný
polymerizace
polymerní nát ry
polymerovat
polysacharid
polystyren
polyuretan
pom ný
pom ný
pom ný plech
pom ný, potažený m dí
pom r
polarization resistance
polarization curve /potential-current denpotential/current density curve
panel
field
coating
finish, polish
half-life
site
half stitch
medium strong sand
medium strong sand
polonium – Po
relief, half
demi-column
product semifinished
semifinished product
semi-permanent mould
half-hipped
cushion
pillow
polyester resin
polyethylene
polygonal termination
polychrome painting, version
polychromed, polychrome painted
polymerization
polymer coatings
polymerize
poly-saccharide
polystyrene
polyurethane
copper coated
coppered
copper-coated sheet
copper coated
ratio
94
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
pomeran ová k ra (povrchová úprava p ipomínající
strukturou pomer. k ru)
pom rný, týkající se, relativní
pomlázka
pomník
pomocná anoda
pomocná anoda (p ídavná anoda p i elektrolytic.
vylu ování k dosažení požadovaného rozložení
tlouš ky povlaku)
orange peel
pomocná elektroda
pomocná filtra ní hmota
pomocná katoda (p ídavná katoda p i elektrolytickém
vylu ování umíst ná tak, aby svád la ást proudu
z pokovovaného p edm tu, který by jinak byl
vystaven p íliš vysoké hustot proudu)
auxiliary electrode
filter aid
auxiliary cathode
pomocné práce
pomocné za ízení, vybavení
pomocník, asistent
pomocný, dodate ný
pom cka
pom cka, za ízení, možnost
poniklovaný
ponor
ponorové išt ní ( išt ní ponorem /obvykle do
alkalic. roztoku/bez použítí elektrického proudu)
pono it, potopit
pono it, vno it, pono ení
pono ovat, potáp t
poocelovat, nava ovat ocel
poolov ný
pootá et
popálenina kyselinou
popílek
popílek
popraskání
poprášení formy
poprášení formy
popruh
pór (malý kanál uprost ed každé oxidové bu ky
vytvo ený pr chodem elektrického proudu)
pórovitost
pórovitý
porter, silné erné pivo
portikus (p edstupující ást hlav. vchodu asto
s trojúh. štítem, sloupy /pilí i/)
portrét
portrét donátora
portrétování
portrétovat
po adí
posel
poselství
poselstvo
back work
accessory equipment
assistant
auxiliary
aid
facility
nickle-plated
draft
cleaning, immersion (soak)
relative
braide willow rods
monument
anode, auxiliary
auxiliary anode
plunge
dip, to
immerse
acierate
leaded
turn around
acid burn
flue ash
fly ash
stress cracking, crazing
dusting
powdering
webbing belt
pore
porosity
porous
stout
portico
portrait
donor portrait
portrating
portray
sequence
messenger
message
delegation, deputation
95
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
posílení - zesílení
poslední móda
poslední nanášený nát r
posoudit, d kaz, nepropustný, odolný
posoudit, oce ovat, ohodnotit, odhad
postament, podstavec, sokl op rného lánku nebo
sochy
postoupit, podrobit se
postraní, bo ní
post íb ený
post ikové išt ní (post ikem ist. rozt.)
postup odlévání do kovových forem
postup pro lití do kovových forem
postup, objevení se, p íchod
postup, proces
postup, proces zv trávání
postup, p echod, pokrok, vývoj
postup, zp sob práce
postupn , po sob jdoucí, následný
postupný
postupný, pozvolný
postupy chemického išt ní
posunutí v trem
posuvné m ítko
posuvné m ítko
posuzování, hodnocení
posvátný, svátostní, svatý
poškození
poškození (zkáza) kov
poškození a havárie
poškození za len ná do materiálu
poškození, vliv po así a d ív jších oprav
poškozený
poškozování železa
poškrábání, šrám
potaš, uhli itan draselný
potažený knoflík
potenciál bodové koroze (nejnižší hodnota korozního
potenciálu, p i níž je v daném korozním prost edí
možná iniciace bodové koroze na pasivním povrchu)
strengthen - reinforce
fashion latest
finishing, finish
proof
assess, to
pedestal
potenciál, nap tí
potenciodynamická zkouška (elektrochemická
zkouška, p i níž se elektrodový potenciál plynule
ní p edem stanovenou rychlostí)
potenciodynamická zkouška s konstantní krokovou
zm nou potenciálu (p i které doba trvání a p ír stek
nebo úbytek potenciálu jsou v každém kroku shodné)
potential
potentiodynamic test
potenciodynamická zkouška s krokovou zm nou
potenciálu (elektrochemická zkouška, v které se
elektrodový potenciál m ní po p edem stanovených
asových krocích)
potenciostatická zkouška (elektrochemická zkouška,
i níž je elektrodový potenciál udržován na
konstantní hodnot )
potentiostep test
undergo
lateral
silverplated
cleaning spray
gravity die casting process
gravity die casting alloy
advent
process, procedure
weathering process
progression
procedure
succeesive
gradual
gradual
chemical cleaning treatments
wind displacement
caliper
slide calliper
consideration
sacramental
impairment, injury, damage
deterioration of metals
defects and damage
defects integral to the material
deterioration, weathering and previous repairs
damaged, impaired
deterioration of iron
scratch
potash
coated button
pitting initiation potential
potentiostaircase test
potentiostatic test
96
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
potrubí
potrubí, trubkoví, trubky
pot eba, pot ebovat
pot eby zlatnické, klenotnické
potvrdit, ov it
pouhý
Pourbaixovy diagramy
pou , jarmark, veletrh
poutec (vodorovná ást okenního k íže)
pouzdernické kladívko
pouzdro hodinkové perle ové
pouzdro hodinkové st íbrné
pouzdro na r ženec
použitelnost, dostupnost
použitelný, dostupný
použití patinovacích olej
použití, aplikace, nanášení, užití
použíti, aplikovati
použití, nasazení, vsadka
použití, upot ebení, užít, upot ebit
povinnost, p íslušný, p esný
povinný, na ízený
povlak
povle ení
povlékání
povolání
povrch zrna
povrch; eln obráb ti
povrchová oxidace, oxidový povlak
povrchová staženina
povrchová tvorba závoj – vykvétání
povrchová úprava (1/vzhled povlaku nebo
podkladového kovu; 2/postup vedoucí k takovému
vzhledu
povrchová úprava (úprava m nící vlastnosti povrchu)
povrchová vrstva
povrchov aktivní inidlo, tenzid
povrchové úpravy jako ochrana p ed korozí bronzu
povrchový, povrchní
povýšit, podporovat, vzbuzovat
pozadí, p vod
pozinkovaný plech
pozlacené st íbro
pozlacení
pozlacený
pozlacený
pozlacený, potažený zlatem
pozlátko, lístkové zlato
pozorovací okénko
pozorování, výzkum
pozorovat, dodržovat, zachovávat
pozoruhodný
pozoruhodný, patrný, znatelný
požadovaný p íkon
piping
tubing
need
jeweller’s findings
confirm
mere
Pourbaix diagrams
fair
transom
hammer, case
mother-of-pearl watch case
silver watch case
rosary box
availability
available
use of patination oil
application
apply, to
insertion
use
due
compulsory
sheeting
bedcovers
coating
profesion
grain surface
surface
oxide coating
surface shrinkage
blooming, blushing
finish
surface treatment
callow
agent, surface active
surface treatments for the protection of bronze
superficial
promote
backround
zinc-coated sheet
gilt silver
gilt
gold plated
gold plated, golden, gilt
gold-coated
gold foil
peep-hole
obsarvation
observe
striking
appreciable
power demand
97
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
požehnání
práce cizelovaná ( akan ná)
práce figurální
práce filigránová
práce ražená
práce s tuší
práce tepaná (plastická)
práce um lecká z cínu
práce vykládaná
práce ze st íbra
práce ze zlata
práce, innost, dílo, zam stnání
práce, tvorba, d lání
prací (textilní) louh
pracovní prostor
pracovní st l
pracovní židle
prach
pramen, kašna, fontána
praní, mytí, prát, promývat, propírat
praporec
prapore ník
praseodym
praskání
prasklina
prášek, pudr
prášková metalurgie
pravá empora (má plné patro)
pravd podobnost koroze (kvalitativní a/nebo
kvantitativní vyjád ení o ekávaného korozního
projevu v ur eném korozním systému)
blessing
chasing
figure work
filigree work
stamping work
in ink
embossment
pewter (alloy with 80 % tin)
inlaid
silver work
gold work
work
making
scouring liquor
working area
bench
bench chair
dust
fountain
wash
pennon
flagbearer
praseodynium – Pr
crazing
colt crack
powder
powder metallurgy
genuine gallery
corrosion likelihood
prav k
pravidelnost (zrnitosti)
pravidelný, normální, správný, ádný
pravidlo, zákon, p edpis
pravítko
pravost, spolehlivost, platnost
pravý, autentický
praxe, zkušenost, užití
prázdný
prejzová st echa
primitivní textilní texnika
probíhat, postupovat, pokra ovat
problémy p i navrhování a tvorb
proces koroze
procesy barvení mo idly
pro ež, tudíž
prodej
prodejný
prodejný, p im ený
prodloužení
prodloužit, natáhnout
prodloužit, rozší it
primeval age
regularity (grain size)
regular
rule
ruler
authenticity
authentic, genuide
practice
empty
spanish tiling
primitiv textile technique
proceed
problems of design and manufacture
corrosion processes
mordant dyeing processes
hence
sale
marketable
salable
extension
elongate
extend, to
98
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
prodloužiti
prodyšnost
prodyšnost
prodyšný
prohloubit
prolamovaná práce
prolamování
prolévat, pronikat
prolomený
proložit
promethium
promítací plocha, obrazovka, clona
promývací láhev
pronaos (otev ená p edsí ec. chrámu)
proniknout, prostoupit
proplétané výrobky
proplétat, prokládat, k ižovat
propojené vedlejší chóry
proporcionální
propor ní systém
propustnost infra erveného zá ení
propustnost, prostupnost, prodyšnost
pro íznout
prosp šný, užite ný
prostírání
prostírání
prostor, vesmír, rozmís ovat
prostorová tapisérie
prost edek
prost edek, inidlo
prost edí
prost edí bez kyslíku
prost ední, p echodný, meziprodukt
prostupné inidlo (prost edek)
prostý, nekultivovaný, neum lý
prostylos (chrám se sloupovou p edsíní na elní
stran )
prošlup (tkalc.)
protahovací deska
protahovací deska se stíracím h ebenem
protahova ka drátu
protahova ka drátu
protahování na tylu
protaktinium
protažený
protein, bílkovina
proti molový prost edek
protiklad
protiskluzová úprava
protitlakové lití do kovových forem
prot epat
proud vzduchu
proud vzduchu, dmychadlo
prolong
breath ability
permeability
breathable
make deeper
open-work
drawn thread work
perlocate
broken
inset
promethium – Pm
screen; to screen
wash bottle
pronaos
penetrate, to
interlaced fabrics
interlaced
communicating apsidal choirs
proportional
theory of proportion
infrared permeability, transmittance
permeability
trough
beneficial
napery linen
table linen
space
three dimensional tapestry
means
agent
medium, pl. media
oxygen-free environments
intermadiate
embedding agent
artless
prostyle
shed
draw plate
stripping plate
draw bench
wire drawing machine
darning stitch on tulle
protactinium – Pa
elongated
protein
anti moth product
contradiction
anti slip finish
counter pressure die casting
shake together
blast
air blast
99
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
proud, paprsek
proud, proud ní, vodní tok
proud ní, te ení, pr tok, tok
proudová hustota (proud na jednotku plochy
elektrody)
proudová sušárna
proudová ú innost (v %)
provád t, vykonávat, uskute ovat
provaz
provazcový vlys
provázek
provedení p edstavení
provozní korozní zkouška (korozní zkouška
v podmínkách provozu)
provozní životnost /s ohledem na korozi/(doba, po
kterou korozní systém spl uje požadavky na
provozuschopnost)
provozuschopnost /s ohledem na korozi/(schopnost
korozního systému plnit jeho stanovenou funkci, aniž
by ji koroze zhoršila)
jet
stream
flow, to
current density
provzdušn ní, prosycení
prskat
prsten
prsten
prsten
prsten biskupský, pastý ský
prsten brilantový
prsten diamantový
prsten papežský, pe etní
prsten platinový s diamanty
prsten p átelský
prsten rybá ský, papežský pe etní
prsten etízkový
prsten s drahokamem
prsten s drahokamem
prsten s dutou obrou kou
prsten se znakem
prsten se znakem, s erbem
prsten smute ní
prsten svatební, snubní
prsten zlatý
prsten, obrou ka, uzav ený et zec
prstencová krypta
prstencová míra
prstencový vtok
prstenec (na d íku, p. román., r. gotic.)
prsteník (prst)
prstenový kámen
pr h, sm r, kurz
pr žná sušárna
pr žné traskání
pr žný mísi
pr žný tryska
pr bojník
aeration
sputter
jewellery ring
ring
ring(episcopal)
bishop’s ring
briliant ring
diamond ring
ring, fisher’s
ring, platinum diamond
ring, friendship
fisher’s ring
ring (of chain)
ring, gem
gem ring
ring, hinge
heraldic ring
ring, heraldic
ring, mourning
ring, welding
ring, gold
ring
ring crypt
ring sizer
ring gate
annulet, shaft-ring
engraving ring
ring stone
floof, course
tunnel drying stove
continuous shot-blasting
continuous mixer
continuous shotblast plant
hollow punch
continuous sand drier
current efficiency
accomplish
string
cable moulding
cord
performace
service corrosion test
service life
serviceability
100
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
pr elí
pr elí s patrovým len ním
pr elí s patrovým len ním
prudce, mocn
prudké chlazení
pr duch, výfuk
pruh, prstenec, pásmo, zóna, oblast
pr hlednost
pr lez, poklop, šrafovací ára
pr
r
pr
rný, pr
rná hodnota
pr mysl diamantový
pr mysl drahokam
pr mysl drahých kov
pr mysl hodiná ský
pr myslová revoluce
pr myslová škola
pr myslové oblasti
pr myslový
pr ramek
pr razné nap tí
pr ez
pr svitný
prut drahého kovu
pruty (úzké svislé kamenné prvky lenící gotická
okna)
pr zkum kovových soch
pr zkum, výzkum, bádání
pružina záme ková k náhrdelníku
pružná um lá hmota, elastomer
pružnost, ohebnost
prvky
první nát r
první pomoc
první produkt
první, základní
prvotisk
prvot ídní
prýmek, za iš ování okraj
prysky ice
prysky ice
prysky ice akrylová
prysky ná sm s
prysky né klížidlo
ádelna
adeno
adeno
adeno
adlena, sp ádací stroj, pavouk
ání, prosba, žádost, prosit
ást
ebrousit
ebroušení
facade ; face
facade, stacked
stacked facade
violently
flash cooling
vent
zone
transparency
hatch
diameter
average
diamond industry
precious stone industry
precious metal industry
horological industry
Industrial Revolution
technical school
industrial areas
industrial
armhole, armscye
breakdown voltage
cross section
transparent
bar (of prec. metal; ingot)
mullion
investigation of bronze statutes
research
collier snap
elastomer
elasticity
elements
undercoat
first aid
first crop
first
incunabula
first class
trimming
resin
resin
acrylic resin
resin bonded mixture
rosin size
spinning mill
hank
lea
skein
spinner
desire
roving
recutting
recut
101
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
edb žný návrh
edek
edem
edem p edpokládat
edešlý, d ív jší
edhoniti
edkreslená výšivka
edloha, model
edložit
edm t náboženský
edm t pro št stí
edm t skvostný
edm t um lecký
edm t zhotovovaný jednotliv
edm t, nám t, téma
edm ty st íbrné
ední steh
edpecí
edpecí
edpecí kuplovny
edplácet, p edplatit
edpoklad, komplex budov, celé místo
edpona
edpov t; p edpov
edpovídat
edsí
edsí
edsí , nartex, rajský dv r
edslitina
edslitina
edstava
edstavená (ze )
edstih, p ívod, p edbíhat
edstírat, napodobovat
edsušova , p edsušit
edtavenina
edtavenina
edtím, d íve
edtišt ná výšivka
ehled, recenze
ehlídka, výstava, zobrazení
ehradit
eh átí
eh átý
echlazení
echod; echodný
eklad
eklad, nadpraží
ekládat, p evád t
ekližka
emalba
emalovat
em na energie
rough draft
ancestor
in advance
presuppose
previous
outstrip
free embroidery
model
present
make - religious article
make - luck bringer (mascot)
make - show piece
make - art ware
make of individual pieces
subject
make - silver tableware
prick stich
foreheart
receiver
cupola-forehearth
subscribe
premise
prefix
forecast
predict
vestibule, hall
vestibule, hall
narthex
master alloy
master alloy
concept
facing
lead
simulate
flash dry
remelt alloy
secondary alloy
previously
pre printed embroidery
review
display; presentation
dam up
superheating
superheated
supercooling
transition
translation
lintel
translate
plywood
overpainting
overpain, to
energy conversion
102
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
em nit; transformovat
p enést, p eložit; p estup, p evod
enos iont
enosná klimatiza ní jednotka
enosný oltá
epad, p eliv, p etékat, zaplavit
epracovávání (klenotu)
erušení souvislosti
erušit, zav sit
erušovaný, st ídavý
ezat
esahovat, p ekro it
esahovat, p evyšovat, p estupovat
esazení
esívání
eslice
esná kopie, duplikát, otisk
esné lití na vytavitelný model
esn , správn , ur it
esnost
esnost, preciznost
esný
esný, jemný
esný, precizní
est íb ení
esun spektra
esunout (se)
esunout, p emístit, nahradit
esycení
etá ená páska (krajka)
etavenina
etlakový nálitek
evád t, p epo ítávat, p em ovat
evýšená (klenba)
evýšený svar
evyšovat, p edstihovat
ezka
ežití, poz statek, životnost materiálu
ibližn
íbor stolní
íbuznost, afinita
íbuzný
ka
ná lo
ná vazba
ný klenební pas
ný pr ez
ný ez
ný sál
idat, p imísit, s ítat
ihláška
ijatelný
íjem, p ijetí, p edpoklad
transform
transfer
ion transport
cabinet conditioner
portable altar
overflow
alteration (of a jewel)
discontinuity
suspend, interrupt, discontinue
intermittent
overlap, to
traverse
exceed
shift
screening
distaff
replica
investmen casting lost wax process
accurate, exact, precise
accuracy
accuracy
precice
precise
accurate
resilvering
spectral distribution
shift
displace
supersaturation
meandering tape
remelt alloy
pressure head
convert to
cambered
reinforced weld
surpass
buckle
survival
approximately
table knife, fork and spoon
affinity
related
cross bar
transept
cross-link
reinforcing arch
section - cross
cross-section
transverse hall
add, to
application for admission
acceptable
acceptance, to accept
103
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
íjemný
ijímací džbán
íklop zvonovitý
íkon, spot eba energie
ikrývka, pokrývka, houmn
ilbice, p ilba
ilepit, h l
ilitá zkušební ty
ilitá zkušební ty
ilnavost, adhese
ilnavost, soudržnost
íloha
im ený, vhodný
ím s, p ísada
ímý
ímý
ímý tisk
ímý záv r chóru
ípady poruch a metody oprav
ipe enina
ipíná ek
ipojit, p ipevnit
ípojnice (tuhý p ívod proudu, nap . k anodovým
nebo katodovým ty ím)
ípora (nese tíhu klenby, ást sloupu p edstupující
ed nosný pilí /ze /a p echází do žeber)
íprava o iš ování povrchu
íprava povrchu
íprava povrchu p ed malbu, nát r
ipravený pro instalaci, zabudovatelný
ipravit, vyrobit
ípravný, p edb žný
ipustit, uznat; vpustit
ípustná dávka zá ení
ípustná odchylka
íroda, povaha, podstata
írodní barva
írodní barvy
írodní formy, tvary
írodní kámen
írodní materiál
írodní písek
pleasant
communion flagon
globe
energy input
blanket
helmet, casque, bas(i)net
stick
attached test coupon
cast-on test bar
stickiness
adhesion
enclosure
adequate
admixture
direct
straight
printing direct
rectangular termination
causes of failure and methods of repair
burn-on
pin drawing
attach
busbar
shaft
cleaning and surface preparation
preparation of the surface
need for good surface preparation for painting
ready-to-fit
prepare
preliminary
admit
radiation, tolerance dose
allowance
nature
natural dye
natural color
natural form
natural stone
natural material
natural sand
írodní písek
írodní písek
írodní písek
írodní vlákno
írodní, p irozený
irozené nadání
íruba, lem, obruba, lemovat
ísada
ísada, složka, sou ást, p ím s
ísady olova
íslušenství dílny
natural sand
naturally-bonded moulding
naturally-bonded moulding sand
fibre natural
natural
in born talent
flange
addition, admixture, additive
ingredient
lead additives
workshop accessories
104
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
isp t
ísp vek
íst
ístroj k lešt ní
ístroj k rytí
ístroj na m ení tepelné vodivosti
ístroj na stanovení odplavitelných látek
ístroj na zkoušení formovatelnosti
istroj na zkoušení ot ruvzdornosti
ístroj na zkoušení pevnosti
ístroj na zkoušení prodyšnosti
ístroj rytecký te kovací
ístroj rytecký zmenšovací (reduk ní)
ístroj, aparatura
ístroj, za ízení
ístroje na zkoušení formov. sm sí
ístup
ístup, p iblížit se
isušená forma
išít
itažlivost
itažlivý
ítok, p ívod, vstupní otvor
ív sek
ív sek
iv sit, p ipojit
ivlastn ní, rezervování, vyhrazení
ívodní, výtoková trubice
íze
izp sobit, sestavit
izp sobit, upravit
izp sobitelný
izp sobování pot ebám m sta
psací pero
psací st l
da, zem , špína, zne istit
dice, krajka
pudlování
dní horizont
dní koroze (koroze kov uložených v zemi
/korozním prost edím je p da)
pufr, tlumivý roztok (látka, která v roztoku brání
zm nám pH)
puchý , bublina, tvo it puchý e
puchý ování (proces, jehož výsledkem jsou viditelné
vypouklé vady na povrchu p edm tu, které vznikly
místní ztrátou soudržnosti pod povrchem)
contribute
contribution
spin
brilliant metal polishing apparatus
engraving apparatus
thermal conductivity measuring instrument
clay wash analysis apparatus
mouldability testing apparatus
abrasion resistance tester
strength tester
permeability tester
engraving dotting apparatus
engraving reducing machine
apparatus
device
moulding material testing apparatuses
acces
approach
skin-dried mould
sew on
gravity
attractive
inlet
appendage
roundel
append
appropriation
delivery tube
yarn
fit to
adapt (for)
adaptable
urbanization
spring
desk
soil
ground
puddling
a soil horizon
underground corrosion
buffer
blister; to blister
blistering
lkruhové okno
lkruhový oblouk
lkruhový záv r chóru
lkulatý
round arched window
round arch
round termination
halfround
105
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
pulsní pokovování /p erušované pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se proud asto
erušuje nebo periodicky snižuje)
plating, non-autocatalytic
pulsní pokovování; p erušované pokovování (zp sob
elektrolytického pokovování, p i n mž se proud asto
erušuje nebo periodicky snižuje)
pulse plating
pultová st echa
puncování, punc
pun ocha
puntíkovaná látka
sobení kyselá deš ové vody na povrchy
sobení/ú inek kyselin
sobivý, ú inný
st
putto, d átko
vab
vab, p vabný
vod
vod
vodní povrch
vodní výroba a užití zinku
pyramida
pyrit
pyrit
pyrit (sulfid železnatý)
pyrit, uhlí s pyritem
pyrometalurgický proces, redukce
pyromorfit (olov ná ruda)
pyrop (krvav rudý – eský granát)
pytel
pytlovina
pytlovina
pytlovina
pytlovina
pytlovina
pent
hallmark
stocking
cloth dotted
acidified rainwater run-off from other surfaces
acid attack
effective
fast/abstention
putto
magic
grace, graceful
origin
provenance, origin
original surfaces
early zinc production and usage
pyramid
pyrite
sulphur ore
pyro-emerald
brassil
smelting
pyro morphite (coloured lead ore)
pyrope (carmine red garnet)
sack
burlap
jute sackcloth
sack cloth
sack linen
sacking
Q
Quattrocento (um ní 15. st. v Itálii)
Quattrocento
R
rabín
radiální ep
radiální ez
radiální symetrie
radikál
radiouhlíková metoda
radium
rádius, polom r, zaoblení
radnice, shromaždišt (antic. ecko)
radon
rafina ní pec
rabbi
trunnion
radial section
radial symmetry
radicle
radiocarbon dating
radium – Ra
radius
bouleuterion
radon – Rn
refining furnance
106
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
rafinovaný, jemný
Rajská brána (Ghiberti)
rajské eky
rajský dv r
rak
raketa
rákos pod omítku
rákos, paprsek, tkalc. dostava
rákosová, došková st echa
rám pily
ramena p né lodi (transeptu)
rameno svícnu
rámování portálu
rampouch
rastrovací elektronový mikroskop
rašelina
ratang (košíká ský materiál)
razidlo
razidlo na kov
razidlo na mince
razit
razit mince
raznice, razidlo, vzorovací forma
rázová pevnost
rázová vrubová zkouška (ohybem)
rázová zkouška
ražba mincí
ražení reliéf , reliéfní tisk
reagující látka
reakce
reakce prvního ádu
reakce, odezva, vzájemné p sobení
reak ní pájení
reaktivace (depasivace zp sobená poklesem
elektrodového potenciálu)
reaktiva ní potenciál (korozní potenciál, pod jehož
hodnotou dochází k reaktivaci)
realgar, sirník arzenatý
receptury
redukce (proces, p i kterém reagující složka p ijímá
jeden nebo více elektron )
reduk ní inidlo (látka, která vyvolává redukci
dodáním elektron )
reduk ní prost edek
redukovat
refektá
referen ní elektroda (elektroda se stálým a
reprodukovatelným potenciálem, která se používá pro
ení elektrodových potenciál )
rafined
Gates of Paradise (Ghiberti)
rivers of paradise
paradise
Cancer
rocket
reed lathing
reed
reed roofing
saw frame
projecting transepts
branch of candelabrum
portal frame
icicle
surface elektron microscope
peat
rattan stems
embossing stamp
metal stamper
coining
stamp, to
stamp
embossing die
impact strength
notched-bar impact test
impact test
coinade
embossing
reactant
reaction
first-order reaction
reaction
reaction soldering
re-activation
regenerace vratného písku
regenerace vratného písku za mokra
regenerace vratného písku za sucha
regenera ní za ízení
sand reconditioning
wet reclamation of used sand
dry reclamation of used sand
reclaiming plant
107
re-activation potential
realgar
recipes
reduction
reducing agent
deoxidant
smelt
refectory
reference elektrode
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
regenerovaný
regenerovaný písek
regenerovaný písek
regenerovaný písek
regenerovaný písek
regenerovat, obnovovat, oživovat
regionální výšivka
regulace, p izp sobení, upravení
regulátor vodní hladiny
rekrystaliza ní žíhání (s rychlým oh evem nad
krystaliza ní teplotu)
relativní molární objemy (RMV)
reliéf
reliéfní lešt ní (výbrusu)
reliéfní sádrový odlitek
relikviá sk ový
relikviá v podstavci olt e
relikviá , relikviá ový hrob
relikvie
rentgenofluorescen ní analýzy
rentgenová difrakce
rentgenová difrakce pomocí Laueho metody zp tného
odrazu
rentgenové paprsky, rentgenovat
rentgenový difraktogram
rentgenový paprsek
rentgenový rastrovací snímek
rentgenový snímek
rentgenový spektrograf
rentgenový spektrometr
requiem
restaurátor, konzervátor
restaurování
retábl, st na oltá e (obrazy, sochy)
retrochór (ochoz za hlavním oltá em)
retušování, retuš
retušovat,
reversní elektrolýza (elektrolýza s periodickým
epólováním proudu)
reversní modelová deska
rez (viditelné korozní produkty skládající se p evážn
z hydratovaných oxid železa)
rezerva, rezervní prost edek
rezervní tisk
rezinát(y) m di
rhenium
rhodium
rhodochrosit
rhodonit
ricinový olej
ripsová vazba
rizalit ( len ní pr elí p edstupující ástí stavby, od
ízemí v etn st echy - st ední, bo ní, nárožní)
108
regenerated
reclaimed sand
reclaimed sand
reconditioned sand
reconditioned sand
regenerate, to
regional embroidery
adjustment
hydrostat
flash annealing
relative molar volumes (RMV)
relief
relief, polishing
raised plaster ást
reliquary phylactery
altar - reliquary
reliquary
relic
X-ray fluorescent analysis
X-ray diffraction
Laue back-reflection X-ray diffraction
X-ray, to X-ray
X-ray difraction pattern
ray - X-ray
X-ray scan picture
X-ray picture
X-ray diffractometer
X-ray spectrometer
requiem
conservator
conservation
altar - retable, redos
retro-choir, retro-quire
retouching
retouch, to; touch up
periodic reverse electrolysing
reversible pattern plate
rust
resist
printing resist
copper resinate(s)
rhenium – Re
rhodium – Rh
rhodochrosite
rhodonite
castor oil
rib weave
wing pavilion (projektion)
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
rizalit (p edstupující ást v celé výšce)
ro ní, každoro ní, výro ní
rod
rod, t ída, ele , skupina
rodové sestavy
rodový hrad
roh
roh, kout
rohový, koutový svar
rohož
rochellova s l
Roland v sloup (socha rytí e /vojáka/ na hlav.
nám stí m sta – symbol m stských privilegií)
románský, románský sloh
ropa
rosol, želatina
rostlina; závod, podnik, továrna
rostlinná vlákna
rostlinné barvivo
rostlinný olej
rostlinný ornament
rostliný, vegetativní ornament
rota ní
rouno
routa holandská (24 plošek)
routa, diamantový výbrus
routová st echa
routový vlys (románský ornam.)
rovina ezu
rovné ost ní okna
rovnice
rovnob žný
rovnom rná koroze (celková koroze probíhající tém
stejnou rychlostí na celém povrchu)
rovnomocnost, ekvivalence
rovnováha
rovnováha kyselina/zásada
rovnovážný diagram
rovnovážný diagram
rovný, hladký, plochý, urovnat
rovný, jednoduchý, prostý
rovný,hladký, plochý, pravidelný, soum rný,
rovnom rný
rozbitá forma
rozbité jádro
rozbor barev
rozbor tkaniny
rozbrušovací kotou
rozbrušova ka
rozbrušování
rozd lit na
rozd lit, rozt ídit
projection, wing pavilion
annual
genus
family
family groub
coparcenary castle
horn
corner
fillet weld
mat
Rochelle salt
Roland’s column
Romanesque
crude oil
gelatin
plant
plant fibers
vegetable dye
vegetable oil
floral ornament
foliate ornament
rotary
wet
dutch rose (diamond cut)
rose (diamond cut)
rhomboidal
lozenge frieze
intersecting plane
jamb, reveal
equation
paraller
uniform corrosion
equivalence(cy)
equilibrium
acid-base equilibrium
constitutional diagram
phase diagram
even
plain
even
broken mould
broken core
paint analysis
cloth analysis
cut-off wheel
cut-off machine
cutting-off
divide into
distribute, to; to spread
109
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
rozd lovací pom r /elektrolytické pokovování/(pom r
tloušt k vylou eného povlaku na dvou vymezených
místech katody)
metal distribution ratio
rozebírání formy
rozebírání jaderníku
rozebrat, demontovat
rozetové okno
rozetové okno se sloupky nebo pruty
rozežrat, vyleptat
rozhodnutí
rozklad, rozpoušt ní
rozklad/št pení kyselinami
rozkládat (se)
rozlišování druh forem železa
rozlišování kujného železa od litiny
rozlišování kujného železa od oceli
rozlišující možnosti
rozlomit
rozložení grafitu
rozložení grafitu
rozložení, rozklad
rozložit, rozpadnout
rozmanitý
rozm r, velikost, objem
rozmezí ochranného potenciálu (v n mž se dosáhne
ijatelné korozní odolnosti pro vymezený ú el)
rozmezí proud lesklého elektrolytického pokovování
rozmíst ní
rozmíst ní, sestavení, likvidace
rozmotat, rozplést, rozuzlit
rozpad, rozklad
rozpadat se, rozkládat se
rozpadavost
rozpárat
rozp tí
rozpinka
rozplynout, zmizení, krvácení
rozpojit, rozebrat
rozpoušt dlo
rozpoušt dlo, rozpoušt cí, solventní
rozprašova mlhy
rozprašova , st íkací pistole
rozptyl, dif ze
rozpustit, rozm ovat, rozpadat se
rozpustit, rozplynout se
rozpustné leptané soli
rozpustnost
rozpustnost v tekutém stavu
rozpustnost v tuhém stavu
rozpustný v kyselinách
rozpustný v lihu
rozpustný, ešitelný
rozpušt ná látka
dismantle a mould
core box opening
dismantle, to
window, rose
wheel
erode
decision
resolution, disintegration
acid decomposition
decompose
distinguishing the forms of iron
distinguiching wrought iron from cast iron
distinguishing wrought iron from steel
indiscriminate alteratios
dismembre
graphite distribution
graphite distribution
decomposition, disintegration
decayed, rotted, decomposed
varied ; various
dimensions, size
protection potential range
110
bright elektroplating range
siting
disposition
disentangle
decomposition
break up
collapsibility
ravel, unravel
span
temple
bleeding
unjoin
dissolvent
solvent
nebulizer
airbrush, spray gun
scatter
disintegrate, to
dissolve, to
soluble corrosion salts
solubility
liquid solubility
solid solubity
acid-solube
spirit-soluble
soluble
solute
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
rozsah
rozsah, oblast, vzdálenost
rozsáhlý, zna ný
rozší it, rozptýlit sv tlo
roztahovat, rozši ovat (se)
roztavený
roztavený
roztavit
roztepat kov do tenkého lístku
roztíratelnost
roztloukání
roztloukat kámen
roztok(y), rozpoušt ní, ešení
roztoky na odstra ování rezatého povrchu
roztrhnout, p erušit, puknout, rozšt pit
rozumný, inteligentní, logický
rozumný, p im ený
rozvád cí kanál, odlu ova strusky
rozv tvený vtok
rozvírací formovací rám
rozvod energie
rozvoj
rozžhavený do ervena
rtu
rtu
rub
rub, zadní strana
rubidium
rubín (odr da korundu)
rubová úprava koberc
ru
tišt ný
ru
vázaný koberec
ru
vyrobený, ru ní práce
ru ní
ru ní bruska
ru ní brzda
ru ní filmový tisk
ru ní formování
ru ní kovadlinka, babka
ru ní lis
r ní ohýba ka trubek
ru ní p edení
ru ní p iprava
ru ní stav
ru ní stírání diamantu p ed brouš.
ru ní vrta ka
ru ní vrtání
ruda
rudy typu fahlerz
ruka, ru ka, pracovní síla
rukavice
rukavice
rukoje , násada, klika u dve í
capacity
area, region, range
extensive
diffuse
expand
molten
molten
fuse
foliate
brushability
knaping
knap
solution
rust removing solutions
rupture
rational
reasonable
runner
finger gate
snap flask
energy distribution
development
red-hot
mercury
mercury – Hg
reverse side
back
rubidium – Rb
ruby; rubelit
carpet backing, back finishing
hand printed
hand knotted
hand-made
manual
portable grinder
hand brake
printing hand screen
hand moulding
hand iron
hand press
hand bender
spinning hand
manual preparation
hand loom
bruting hand (of diamond)
hand drill
hand drilling
ore
Fahlerz ores
hand
glove
glove
handle
111
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
rukopis z Culross
rum lka
rum lka antimonová
rundysek
st (litiny)
st, p stovat
st, vzr st
rušit
ruthenium
znorodost, rozmanitost, druh
znorodý, rozdílný, heterogenní
znost
že, stup ovitý diamantový výbrus
ženec
ženec, v nec k ov ení hlavy
ženín (odr da k emene)
žicovité rozložení grafitu
žicovité rozložení grafitu
žová p dice
žové (rhodské) d evo
ryba, symbol Krista
rybí (vyzinový) klíh
rybí st íbro
ryby
rydla
rydla
rydlo
rydlo, dotykový (kopírovací) hrot
rychletvrdnoucí sm s
rychlost
rychlost absorpce kyslíku
rychlost chladnutí
rychlost tuhnutí
rychlost tuhnutí
rychlost, citlivost (filmu), sv telnost
rychlost, míra, pom r
rypsová vazba
rys, tvar, tvá nost, charakter. znak
rýsovací jehla
rýt do kovu
rýt, vrtat
rýt, vyrývat
rytec
rytec
rytec
rytec drahokam
rytecká jehla
rýti, ezati
rytina pe etní
rytina písma
rytina v drahokamu
rytí
rytí ské hry
Culross manuscript
vermilion
antimony orange
girdle
growth
grow, grew, grown
growth
disturb
ruthenium – Ru
variety
heterogeneous
dissimilarity
brabantine rose (diamond step cut)
rosary
chaplet
rose quartz
rosette graphite
rosette graphite
ground honey comb
rosewood
fish
fish glue
silverfish
Pisces
gravers
graving tools, burin
edgetool
stylus
rapid-hardening moulding mixture
velocity
oxygen absorption rate
cooling rate
solidification rate
speed of solidification
speed
rate
rep weave
feature
draving needle
grave
dig, to
engrave, to
engraver
graver
chaser
gem engraver
engraving needle
incise, to
signet engraving
letter engraving
gem engraving
knight
chivalrous games
112
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
rytí ský ád
rytí stvo
rýtko
rýtko árkovací
rýtko kulaté
rýtko na zasazování kamen
rýtko špi até
rýtko usazovací
rytmické pole
rýtová (rezedová) žlu
rytý
ryzí
ryzí istý p írodní kov
ryzí kov
ryzí, istý
ryzost
ryzost kovu nejvyšší (zlato 750/000, st íbro 925/000)
ryzost platiny 950/000
ryzost st íbra 925/000, 835/000
ryzost zákonitá
ryzost-druhá mezinárodní (zlato 750/000, st íbro
925/000)
rýže
rýžování zlata
rýžovat
ád heraldiky
ada, po adí, hodnost
ada, ádka, se adit
ada, et z, rozsah; adit
ádek, linie, odv tví, vedení, linka
edidlo
edina
edina
ehole
eholník
eholník
emeslník
emeslník
emeslo
emeslo um lecké
emeslo, dovednost
emesník
ešit
et z
et z benátský (z dukát. zlata)
et z kuli kový
et z lor onový
et z platinový
et z ádový
et z st íbrný
et z zlatý
et z, et zec, etízek
etízek (krajk.)
order of knitghthood
knights
burin
burin, thread
burin, ball
burin, setting
burin pointed
burin, adjusting
double bay
luteolin dye
engraved
native
turned
native metal
pure
standart (of prec. met.)
standart, first
standart, platinum (Intern. 950/000)
standart, silver
standart, legal
standart, second
rice
gold washing
cradle
system heraldry
rank
row
range
line
agent diluting
open grains
shrinkage porosity
rule
friar
friar
artisan, craftsman
handicraftsman
craft
craft, art
craft
craftsman
solve
chain
chain venetian (in Ducat gold)
chain, ball
chain lornette
chain platinum
chain order
chain silver
chain, gold
chain
plait braid bar
113
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
etízek hráškový
etízek na kotník
etízek náramkový
etízek s pikotkami (krajka)
etízek zlatý na krk
etízková krajka
etízková p dice
etízkový vyšívací steh
ez po linii
ez, pr ez, díl, ást, úsek, výbrus
ez, ezat, obráb t
ezané uzly
ezání
ezání
ezání diamanty
ezat závity
ezat, vy ezávat
ezba kosti (slonoviny)
ezbá
ezbá
ezbá ství
iditelný, ovladatelný, regulovatelný
ídký (uzly)
ímský ád
ímský vodovod (obloukový most)
íšské jablko
ízení výroby olova /lití olova
ízení, ovládání, vedení, dozor
ízení, vedení správy, p edstavitelé
ty stranná faceta v pavilonu (ve spodní ásti
broušeného kamenu, od kalety k rundist )
chain round belcher
anklet
chain for bracelet
picoted bar
chain - gold necklet
plaited lace
ground plaited
chain-stitch
line of intersection
section, cut
cut
knot cut
sawing
sawing
diamond sawing
chase
carve, to
woodcut bone (ivory)
carver
carver (of figures)
woodcarving
controllable
sparse
Roman order
aquaduct
imperial globe
direct manufacture lead /cast lead
control
management
pavilion facet
S
sádra
sádrová forma
sádrovec
sádrovec
sádrový model
safiánová use , safián
safír (modrá odr da korundu)
safír ametystový (fialový korund)
safír bílý ( irá odr da korundu)
safír ceylonský (sv tle modrý k.)
safír indigový (tmavomodrý k.)
safír purpurový (rudá odr da kor.)
saflorový pigment
sahat, dosahovat, zasáhnout
sacharin, cukerin
sacharosa
sako, kazajka, vyzdívka, pláš , obal
sakristie (místnost k uchovávání liturgických
edm )
gesso, plaster, gypsum
plaster mould
gypsum
plaster stone
plaster pattern
saffian leather
sapphire (blue corundum)
sapphire amethyst (violet corrundum)
sapphire, white
sapphire, ceylon
sapphire, indigo
sapphire, purple
safflower pigment
reach
saccharine
sucrose
jacket
sacristy, vestry
114
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
sálavé teplo
samarium
samet
samolepící
samorost
samorost
samotvrdnoucí sm s
samotvrdnoucí sm s
samotvrdnoucí sm s
samotvrdnoucí sm s
samovolná oxidace (látek)
samovolný korozní potenciál (korozní potenciál
v nep ítomnosti (vn jšího) výsledného elektrického
proudu ve sm ru k povrchu kovu i od n j)
radiation heat
samarium – Sm
velvet
self-adhesive
naturally shaped wood
self made form
no-bake moulding mixture
self-curing moulding mixture
self-hardening moulding
self-setting moulding mixture
oxidation, aut
free corrosion potential
samovolný korozní proud (korozní proud p i
samovolném korozním potenciálu)
samovolný, spontánní
sání, odsávání
sanktusník (v ži ka na h ebeni st echy)
santalová silice
santalové d evo
satén
saténová povrchová úprava
saze
saze
sb ra strusky
sbírat mléko, smetanu
sbor, personál
sdružené lití
sdružené odst edivé lití
sdružené okno
sdružené okno
sdružené okno podvojné
sdružené okno potrojné
secese
secese (v N mecku)
se ná zbra
sedat, srážet se, koagulovat
sedimenta ní p ístroj
sedlová st echa
sedm skutk milosrdenství
sedm svobodných um ní
segmentové okno
seká ek rytecký
seká ek, vrták, ezný nástroj
selektivní koroze (koroze slitiny, p i níž její složky
korodují v pom rech, které se liší od jejich pom ru ve
slitin )
selen
semeno, vysemenit
senzibilizace (elektrolytické pokovování nevodivých
podklad /adsorbce reduk ního inidla na povrchu
podkladu)
free corrosion current
separátor tryskacího prost edku
shot-blasting abrasives separator
115
spontaneous
suction
ridge turret
sandalwood oil
sandalwood
satin
finish, satin
carbon black
soot
slag receiver
skim
staff
composite casting
composite cetrifugal casting
coupled window
window, coupled
two-light window
three-light window
modern style, liberty, art nouveau
Jugendstil
weapon, cutting
coagulate
sedimentation testing apparatus
saddleback
seven works of mercy
the seven liberal arts
segmental pediment window
engraving chisel
cutter
selective corrosion
selenium – Se
seed
sensitization
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
série, ada
se ídit, nastavit, regulovat, upravit
sesazova hodin
sesazování st žejek
seskvikarbonát sodný
sestavení, montáž
sešít
setrva ka kotvová
sev ené k ížení
sežehnout
sféra, oblast; koule
shán ní zlata
sherardování/difuzní zinkování (vytvá ení povlaku
slitin zinek/železo na r zných výrobcích tím, že se
výrobky zah ejí ve sm si zinkového prachu s inertním
prost edkem nebo bez n ho)
series, row
adjust
watch assembler
jointing
sodium sesquicarbonate
assembly
sew together
compensated balance wheel
crossing, constricted
singe
sphere
parting of gold
sherardizing
shrnování formovací sm si
shromaž ovat, jímat
schodišt
schodišt to ité
schodišt venkovní
schodiš ová ást
schodiš ová v ž
schodiš ové odpo ivadlo, podesta
schodiš ové rameno
schodnice
schopnost pohlcování tepla
schopnost, výkonnost, ú innost
schopný
schopný, talentovaný
schránka
schránka na k íž
siena pálená
síla, moc, p sobnost
síla, tlouš ka niti
silikáty m di
siln
siln zašpin ný
silný, tlustý; hustý
simatan sodný
sintrovat, spékat, miner. tuf
síra
síra
síran
síran vápenatý (CaSO4)
síran zine natý
sirné barvivo
sirník vápenatý
sirník železnatý
sirník železnatý
sirný kv t
sirovodík, kyselý si itan
si itan vápenatý
striking of the sand
collect
staircase, stairway
staircase spiral
staircase, outer
staircase, arm
stair tower, circular
staircase, landing
staircase, flight
stringer
heat absorption ability
efficiency
able
capable
casket
staurotheca
burnt sienna
force
thickness of the thread
copper silicates
strongly
filthy
thick
hyposulphite of soda
sinter
sulphur
sulphur – S
sulphate
calcium sulphate
zinc sulphate
sulphur dye
calcium sulphide
iron disulphide
iron monosuplhide
sulphur flowers
hydrogen sulphide
calcium sulphite
116
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
sisal
sí
sí , sí ovina
sí ka
sítko na perly
síto
sí ovací jehlice
sí ovací jehlice
sí ovací uzel
sí ovaná sí
sí ování
sí ový rozbor
sí ový rozbor
situace v roce 1850
skalice
skaná p íze
skaná p íze
skaná p íze
skaná p íze
skandium
skaní, kroucení
skeletová konstrukce
skeletová konstrukce (ocelová)
skelná vlákna
sklad
sklad, uskladn ní, akumulátor. lánek
skládací m ítko
skládaná práce (kamenná drapérie jako soklový dekor
/pozd. gotika, renesance)
skládaná práce (plošná výpl z kolmých, t sn
iléhajících záhyb , vy ez. ze d eva /gotic. nábytek,
panely)
skládání formy
skládanka, hra ka
skládaný
skládat, tvo it
skládka
skladovatelnost
sklapka (spona) ušní
sklen ná mozaika
sklen né zboží, nádobí, sklo
sklen ný ter ík (nazelenalé kruh. sklo zasazené do
olov. rámu /15.,16. stol.)
sklí idlo
sklípková klenba
sklo achátové
sklo avanturinové
sklo facetované
sklo k iš álové ve st íbrné ozdob
sklo opálové, mlé né
sklo optické
sklo ploché tabulové
sklo s p esným objemem pro odm rnou analýzu
sklo zv tšovací
sisal
net
filet
mesh
pearl luster (orient)
screen
filet needle
neetting needle
netting knot
knotted net
netting
sieve analysis
sieve grading
situation in 1850
vitriol
doubled yarn
folded yarn
plyed yarn
twisted yarn
scandium – Sc
twisting
skeleton construktion
steel-cage construction
fiberglass
stock
storage
zigzag rule
folds, linenfold drapery
folds, linenfold
mould assembly
folder
wrinkled
compose
landfill
storage life
ear clip
mosaic glass
glassware
bull’s eye pans
chuck
cell-vaulting
glass, agate (imitation)
glass, avanturine
glass, bewelled
glass silver crystalware
glass, ground (opaline glass)
glass, optical
glass, ordinary
calibrated glassware
glass, magnifying
117
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
sklo(a), sklenice
sklon
sklon ke vzniku sraženin
sklon ke vzniku trhlin
sklon, úklon, šikmost
sklopné p edpecí
sklovina
sko epinová forma
sko epinová sm s
sko epinová st echa
sko epinová st echa
sko epinové jádro
skrytý steh
sk na akany
sk na hodiny
sk ob tní
sk s pot ebami ke zkoušení zlata
sk výkladní, klenotnická
sk ka na klenoty
sk ka na pracovní ná adí
sk ka na prsteny
sk ka pro posv cené hostie a monstranci na oltá ní
desce – mense
sk ka první pomoci
sk ová sušárna
sk ový relikviá
skupina, ada (trubek)
skupina, seskupit
skute ný – reálný obraz
skute ný, reálný, pravý
skute ný, sou asný
skvosty kostelní
skvosty kostelní
skvrna
skýtat, dávat, výt žek
slabý
slad, sladovat
sladká voda
sláma, stéblo slámy
slam ná rohož
sledování
slepá arkáda
slepá arkáda
slepá kružba
slepá nika
slepé pr elí (p edsazený štít)
slepé triforium
slepý
sléva
sléva litiny
sléva soch
sléva , odlévací stroj (na sazbu)
slévání, dekantace
glass(es)
inclination
shrinkage sensivity
cracking sensitivity
incline,to; to slant
tilting forehearth
glass fluor
shell mould
shel moulding mixture
shell roof
schell roof
shell core
blind stitch
punch case
clock case
poor box (in church)
gold assaying material case
jeweller’s window display
jewel boy
tool box
ring box
altar - tabernacle
first aid kit
cabinet drier
phylactery
bank
group
real image
real
actual
religious jewellery
religious jewellery
smear
yield
thin
malt
freshwater
straw
mat of straw
monitoring
arcade, blind
blind arcade
blind tracery, blank tracery
blind niche
blind wall, dead wall
blind triforium
blind
founder
iron founder
statue caster
caster
decantation
118
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
slévárenské sériové lití
slévárenské sva ování
slévárenské vlastnosti
slévárenské vlastnosti
slévárenský koks
slévárna
slévárna litiny
slévárna mosazi
slévárna mosazi, mosazná hu
slévárna oceli
slévárna zinku
slévatelnost
slézová barva
slída
slitina cínu
slitina drahých kov
slitina kov
slitina m di
slitina na tvrdé pájky
slitina niklo m ná
slitina olova
slitina olova a cínu - potažení nerez oceli
slitina slévárenská
slitina sp že, bronzová
slitina zlatá
slitina železa
slitinový prvek
slitiny arzenslitiny m di
sloh barokní
sloh byzantský
sloh dórský
sloh egyptský
sloh etruský
sloh gotický
sloh iónský
sloh klasický
sloh korintský
sloh románský
sloh ímský
sloh,styl
slonovina
slonovinová er
slou enina
slou eniny m di
sloup v Dillí
sloup, kruhový pilí
sloupek, k l, stožár, podp ra
sloupková struktura
sloupková struktura
sloupkový kostel
sloupová kašna
sloužit mši
duplicate casting
cast welding
casting properties
foundry properties
foundry coke
foundry
iron foundry
brass foundry
brass works
steel foundry
zinc foundry
castability
mauve
potassium mica
tin alloy
alloy precious metal
alloy
copper alloy
brazing alloy
alloy, nickel copper
lead alloy
terne-coated stainlesssteel
casting alloy
alloy, bronze casting
alloy gold
ferrous alloy
alloying constituent
arsenic-copper alloys
copper alloys
style, Baroque
style, Bizantine
style, Doric
style, Egyptian
style, Etruscan
style, Gothic
style, Ionian
style, classic
style, Corinthian
style, Romance (Romanesque)
style, Roman
style
ivory
ivory black
compound
copper compounds
Delhi pillar
column
post
columnar structure
columnar structure
stave church
fountain, pillar
say a mass
119
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
sloužit,
sloveso
slovník, slovní zásoba
složení formy
složený (z ástí), hotový, um lý
složený ze dvou, binární
složka
složka slitiny
složka, sou ást
slu ování, spojování, slou enina
slune ník
slune ný, lesklý, vylešt ný
slza (tvar)
smá edlo
smá edlo, smá ecí prost edek
smalt
smalt, email
smalt, emailování, glazura
smaltování, zp sob smaltování
smaltovaný
smaragd
smaragd
smaragd (syt zelená odr da berylu)
smaragd kolumbijský
sm r štípatelnosti
sm s
sm s, mísit se
sm si
sm sitelnost
smetky kovu
smirek
smirkový papír
smirkový papír
smirkový papír, smirkovat
smíšené ízení (omezení korozní rychlosti sou asným
sobením dvou nebo více ídících initel )
smolinec
smolinec, uranová ruda
smršt ní v tekutém stavu
smršt ní v tuhém stavu
smršt ní, stažení, sražení
smrštit se
smrš ování
smrš ování
smrš ování b hem tuhnutí
smrš ování v tekutém stavu
smrš ování v tuhém stavu
smrš ování, smršt ní
smrš ování, smršt ní
smrtelná dávka
smrtelný úraz, smrtelná havárie
smy ka
smy ka, kli ka, o ko
serve
verb
vocabulary
closing the mould
made up (of)
binary
constituent
alloying constituent
component
combination
parasol
shiny
drop (form)
agent, wetting
wetting agent
smalto
enamel
enamel
enamelling
enamelled
emerald, tiarem
smaragdus
emerald (green beryl)
emerald Columbian
cleaning
mixture
blend
compounds
miscibility
wastle (residue of metal)
emery
emery paper
emerypaper
sandpaper, to
mixed control
pitchblende
pitch ore uraninite
liquid shrinkage
solid shrinkage
contraction, shrinking
shring, to; to contract
contraction
shrinkage
solidification shrinkage
liquid shrinkage
solid shrinkage
contraction
shrinkage
fatal dose
fatal accident
sling
loop
120
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
smy ka, mašle
smy ky
snadno, pohotov
snadný
snažit se, namáhat se
snesitelný, p íjemný
snímací formovací rám
sníma , demodulátor, detektor
snímání
snímat
snímkování infra erveným zá ením
snížení náklad
snížení, zleh ování, pokles (ceny)
snížit, redukovat
snižovat, klesat, zmenšovat
snovací stroj
snovadlo
snovadlo
snování
snubní prsten
sodalit
sodík
sodík
sodný louh (roztok)
socha
socha
socha ský projev
socha ství, socha
sochy z olova a jejich restaurování
sokl
soklová ímsa
sokolí oko
solidus
solitér
solitér, jednotlivý velký briliant
sopka, vulkán
sopraporta (pole reliéfu nebo malby nade dve mi)
sorbit
soška
sotva, st ží
soub žný, spole ný, shodný
sou asné úpravy
sou asný, simultánní
sou ástka
sou ástka hodin
sou ástky
soudobý
soukání
soukání
soukání
soukat
soukat (amer.)
soukolí hodin
bow
knot looped
readily
easy
strive
livable
slip flask
detector, senzor
stripping
scan, to
infrared photograph
reduction of costs
depreciation
reduce
lower
warping machine
warfing mill
warping frame
warping
wedding ring
sodalite
sodium
sodium – Na
soda lye (caustic)
statue
sculptor
sculptor's expression (sculptural)
sculpture
lead sculpture and its conservation
dado, pedestal
base moulding
falcon’s eye
solidus (line)
solitaire
solitaire (great or centre gem, single ston)
volcano
sopraporta
sorbite
statuette
hardly
concurrent
more recent treatmens
simultaneous
gadet
watch part
materials
contemporary
quilling
spooling
winding
wind
quill
gearing (of watch)
121
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
soulad
souprava frézek
souprava krbová
sou adnicová modelová deska
sousední, vedlejší
sousedství, blízkost
soustava krystalografická
soustava válcované st ešní krytiny
soustruh
soustruh
soustruh
soustruh
soustruh - automatická revolverová hlava
soustruh – rovinný, lícní
soustruh natá ení pérovníku
soustruh pro jemnou mechaniku
soustruh revolverový
soustruh rovnací kovotla itelský
soustruh šroubový, závitový
soustruh univerzální
soustruh vytla ovací
soustružník
soustružník jantaru
soustružník r ženc
sout ž
souvisící navzájem
souvislost, souviset
spájení
spájet natvrdo
spájitelný
spálení (neúmyslné odstran ní autokatalytického
povlaku z nevodivého podkladu p i následném
elektrolytickém pokovování v d sledku použití p íliš
velkého proudu nebo špatné kontaktní plochy)
harmony
bur set
portfolio watch (travelling-)
coordinate pattern plate
adjacent
vicinity
crystal systém
rool cap systém
lathe
lathe
turner
turning lathe
lathe, automatic turret
lathe facing
machine, barel turning
small automatic (for fine mechanics)
lathe, revolving
planishing and pressing bank
lathe, tap
lathe, universal
lathe, pressing
turner
turner, amber
turner, rosary
contest
interrelated
cohere
soldering
braze
solderable
burn-off
spálení 1/(místní napadení hliníkového podkladu
zp sobené elektrickým pr razem v pr hu anodické
oxidace); 2/(vznik m kkého práškovitého povrchu na
oxidovém povlaku zp sobený místním p eh átím
v pr hu anodické oxidace)
spálený povlak (drsný nevhodný povlak vzniklý p i
íliš vysoké hustot proudu)
spaliny
spalitelnost
spalovací pásmo
spára
spára
spára, spojení, kloub, styk
specializovat se na
specifická váha
spékání, slinování
spékati, slinouti
spektrum
spektrum infra erveného zá ení
spessartin
burning
122
burnt deposit
combustion gases
combustibility
combustion zone
chink
solder seam
joint
major in
gravity specific
vitrification
vitrify, to
spectrum
infrared spectrum
spessartile
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
spínací šperk
spinadlo brože
spínat, p epínat, vypína
spinel
spíníní rám
spirála
spirálovitý
spíše
splašky, odpadní voda
spo ívat v
spodek formy
spodní kvašení
spodní voda
spodní vtok
spodumen
spojit
spojit há kem (krajk.)
spojit, slou it
spojit, slou it, p ipojit (se)
spojka (krajká ství)
spojka, svorka
spojovací steh
spojovací steh – vyšívací
spojování olova a oceli
spojovat, smontovat, sestavovat
spole enské v dy
spolehlivost
spolehlivost použití olova v praxi
spolupráce
spolupracovat
spona
spongioza /grafitizace/(selektivní koroze šedé litiny,
i níž áste
korodují kovové složky a zbývá
grafit)
sponka
sponka do vlas
sponka na opasku
sponka šatní
spot eba energie
spot eba, ztráta
spot ebovat
sprchový vtok
sraženina
srážet na mléko, sesy it
srážet se, kolidovat
srážeti, vylu ovati
srážka, st etnutí
srovnávací pravítko
srpovitý chod hodin
stabilita
stabilizace
stabilní
stabilní pískomet
stadium, stupe ; plošina
clasp jewel (gem)
brooch accessories
switch
spinel
clamping the moulding boxes
spiral (in – line)
spiral line
preferably
sewage
consist
drag
fermentation bottom
groundwater
bottom gate
spodumene
combine
sewing in
unite
join, to
connect, join
clutch
cross over stitch
seam insertion
lead-clad steel
assemble, to
arts subjects
reliability
good leadwork practice
cooperation
collaborate
clasp, fastener
graphitic corrosion
clasp
clasp hair
clasp belt
clasp costume
energy consumption
consumption
use up
pencil gate
precipitation, deposit, sediment
curdle
collide
precipitate
collision
scraper
escapement, grasshopper
stability
stabilization
stable
stationary slinger
stage
123
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
stáhnout (strusku), p itáhnout, od erpat
stahova ka strusky
stahovat (se), zúžit (se)
stahovat, smr ovat
stálost na sv tle
stálost, trvalost, trvanlivost
stálý na sv tle
stálý, stabilní
stálý, trvalý
stanová st echa
stanovení bodu spékání
stanovení ísla kyselosti
stanovení navlhavosti
stanovení obsahu plynu
stanovení obsahu vody
stanovení obsahu vody
stanovení odplavitelných látek
stanovení ot ruvzdornosti
stanovení problému
stanovení žáruvzdornosti
stárnutí
staro ký, antický, starožitný
starožitnosti
starý, starodávný
stá í, v k, životnost
státní znak
stav
stav tkalcovský
stavební ára (vymezení zástavby)
stavební d evo
stavební hu
stavební inženýrství
stavební kámen
stavební zdivo nesoucí klenbu
staženina
steadit
steh, o ko, oko, bodnutí, píchnutí, stehovat, šít
stehovací steh
st hování, migrace iont
stejnorodý, homogenní
stejnosm rnost
stejný, rovnom rný; dokonce
stereomikroskopie
sterilní, aseptický
st žejka
st žejka hodinového pouzdra
st žejka pérová
stín
stínící elektroda (pomocná elektroda umíst ná tak,
aby k sob p ivád la ást proudu od upravovaných
díl , které by jinak byly vystaveny p íliš vysoké
hustot proudu)
stínování
stínování
draw off
skimmer
contract
contract, to
light fastness
durability
light proof
stable
permanent
pavilion roof
sintering point determination
acidify test
moisture absorption ability determination
gas conten determination
moisture determination
water content determination
clay wash analysis
abrasion resistance test
assessing the problem
refractoriness determation
ageing
antique
antiquities works of art
ancient
age
state coat
condition, state
loom
alignement
timbers
mason's lodge
constructional architekture
building stone
reins of vault
shrinkage cavity
steadite
stitch
basting stitch, running stitch
ion migration
homogeneous
uniformity
even
stereo microscope
aseptic(al)
hinge
hinge, watch case
hinge, spring
shade, shadow
thief; robber
relieving
shading
124
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
stipendium
stírání diamantu p ed broušením
stla it
stla it
stla ovat, lisovat
stojan na lupu
stolový tryska
stonkový steh (výšivka)
stopa, sled, nárys
stopa , hleda
stopy po nástrojích
stoupat, zvyšovat se
stoupati, vystoupiti
strava, potrava, pokrm
stravitelnost
strážní and l
strážní vížka, arký ovitá v ži ka
stroj
stroj
stroj
stroj bicí
stroj bicí hodinový
stroj bicí, zvonící
stroj brousící (na drahokamy)
stroj budící
stroj akanovací (úpravní stolice mincovní)
stroj íslovací
stroj fasonový, tvarový
stroj formovací
stroj gilošovací
stroj hodin
stroj hodiná ský
stroj hodinový kalendá ní
stroj hodinový kole kový
stroj hrací
stroj k navíjení per
stroj kole kového chodu hodin
stroj kotvový
stroj kovací
stroj kulatící
stroj na broušení vnit ku
stroj na broušení vrták
stroj na broušení, lapidování
stroj na foukání sko epinových jader
stroj na hlazení ep
stroj na kroucení drátu
stroj na lešt ní žesti, plechu
stroj na lití do kovových forem
stroj na lití do kovových forem pod nízkým tlakem
stroj na lití pod tlakem
stroj na lití pod tlakem s teplou komorou
stroj na lití pod tlakem se studenou komorou
stroj na odlévání housek
scholarship
bruting (of diamond)
jam; press
squeese
compress
magnifying glass holder
bench-type shotblast plant
stem stich
trace
tracer
tool marks
rise
ascend
food
digestibility
angel guardian
echauguette, bartizan
machine
machine
machine
movement, strike
movement, hour chiming
movement, bell
machine, cutting
movement, alarm
machine adjusting
machine numbering
machine - shaped (watch) movement
machine, moulding
machine, engine turning
movement, watch
machine for making watches
movement, calendar clock
movement, watch gearing
movement, musical
machine, spring coiling
movement, gearing (of watch)
movement, lever
machine, swaging
machine, rounding
machine, internal grinding
machine, drill sharpening
machine burnishing
shell core blower
machine, pivoting lathe
machine, twisting
machine cutlery polishing
gravity die casting machine
low pressure die casting machine
pressure casting machine
hot chamber pressurecasting machine
cold chamber pressure die casting machine
pig casting machine
125
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
stroj na odlévání ingot
stroj na od ezávání vtok
stroj na opracování drátu
stroj na protitlakové lití
stroj na p esné nástroje
stroj na rovinné a vnit ní broušení
stroj na rovnání žesti, plechu
stroj na stá ení spirálových per
stroj na šperky
stroj na výrobu per, pružin
stroj na výrobu sko epinových forem
stroj na vyrovnávání
stroj na vy ezávání zub kole ek
stroj na vytloukání jader
stroj na zasazování hodinových kamen
stroj pérový (hodinový)
stroj pro ezávací
stroj reduk ní, zmenšovací
stroj rektifika ní na díry
stroj te kovací
stroj zmenšovací, reduk ní
stroj, motor, lokomotiva
stroje na úpravu formovacích sm sí
strojek na kroucení drátu
strojní formování
strojní sou ástka
strojová krajka
strojová výšivka
strojové vyšívání
strom života
strom života
strome kové lití
strome ky (rozv tvené nebo nepravidelné výr stky
vzniklé p i elektrolytickém vylu ování na katod ,
zejména na hranách a na jiných místech s vysokou
hustotou proudu)
stroncium
strop
stropní trám, nosník
struktura
struktura
struktura anodického oxidového povlaku
struktura jehlicovitá
struktura kovu
struktura rozvržení oprav
strukturní analýzy rent. paprsk
struna do hodin
struskovák
struskový otvor
struskový vm stek
st apec, chomá , trs
st ásací formovací stroj
st ásací formovací stroj na jádra
st ásací formovací stroj s dolisováním
ingot casting machine
sprue cutter
machine, wire working
counter pressure die casting machine
machine, precision tool
machine, face and internal grinding
machine, sheet metal
machine, wire spring coiling
machine, jewellgry industry
machine, spring manufacturing
shell moulding machine
machine, planishing
machine, wheel cutting
core knock-out machine
machine, watch stone setting
movenent, spring motor
machine, gouging
machine, reducing
machine, hole rectifying
machine, pointing
machine reducing
engine
sand preparation plants
machine, twisting
machine moulding
gadget
machine lace
machine embroidery
tambour machine embroidery
tree cross
tree of life
stack moulding
trees
strontium – Sr
ceiling
beam
structure
structure
structure of anodic oxide coating
acocular structure
metal structure
structural repair options
X-ray structure analysis
string for clock
dirt trap, runner
slag hole
slag inclusion
tuft
jolt moulding machine
core jolt moulding machine
jolt squeeze moulding machine
126
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
st ásací vytloukací rošt
st ásání
st ed, st ední, prost ední
st ední ty stranné facety ve vršku (v korun )
broušeného kamenu, mezi tabulkou a rundistou
st ední, pr
rný
st edomo í
st edov k
st elec
st elná zbra
st ep; rozt íštit
st epina, jehlicovitá t íska
st evíc
st íbrná konvi ka
st íbrná miska
st íbrná obrube
st íbrná pájka
st íbrná p ezka
st íbrná ruda
st íbrná váza
st íbrné tkaní
st íbrné zboží
st íbrnické um ní
st íbrník – sk ka
st íbrný džbán
st íbrný knoflík
st íbrný plech
st íbrný pohár
st íbrný prut
st íbrný p íbor
st íbrný rám
st íbro
st íbro (Argentum – 47)
st íbro lístkové
st íbro matné
st íbro mincové
st íbro na zasazování (m kká slitina)
st íbro nielované
st íbro obsahující zlato
st íbro rodinné
st íbro rybí (napodobení perel)
st íbro ryzí
st íbro v mušli (slitina)
st íbro zlomkové
st íb ení potíráním
st íb ení, post íb ování
st íb it (galvanicky)
st íb it (pono ením do st íb ící lázn )
st íb itá ocel (s lesklým povrchem)
st íb itý
st íb itý lesk
st ídání podpor
st ídání vrstev (barevných kamen )
vibrating shake-out machine
jolting
middle
bezel facet
mean
Mediterranean
the Middle Ages
Sagittarius
weapon, fire-arm
shatter
splinter
shoe
silver pot
silver dish
silver mounting
silver solder
silver buckle
silver ore
silver vase
silver spinning
silverwear
silverwork
silverware showease
silver jug
silver button
silver sheet
silver cup
silver ingot
silver knife (for and spoon)
silver frame
silver – Ag
silver Ag
silver leaf
silver mat
silver coin
silver seting soft (silver gold alloy)
silver niello
silver gold (silver containing gold)
silver family plate
silver first (fish scales f. pearl)
silver, pure
silver shell
silver, old ind pieces
silver plating by, friction
silvering
silver plate
silver coat
silver steel
silvery
silver lustre
alternating supports
alternating bands
127
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
st ídání, zm na, kolísání, úchylka
st ídavé namáhání
st ídavý, m nivý
st íha ka drátu
st iha ský st l
st íhaná krajka
st ihat, krájet
st íkat, rozprašovat, injektovat
studené zbran
student(ka) I. ro níku VŠ, za áte ník
studený spoj
stuha
st l na išt ní odlitk
st l pracovní
st l s odsáváním
st l s odsáváním
stupe
stupe nasycení S
stupe ochrany /procentuální/(snížení korozního
poškození dosa-žené ochranou proti korozi)
stupe pod oltá em
stupe tvrdosti
stup ovec (výbrus)
stup ovitý chór (hlavní chór a stup ovit se
zkracující vedlejší chóry)
stup ovitý štít
stup ovitý zkušební odlitek
stup ovitý zkušební odlitek
stvol
stylizace
sublima . vysoušení (vymrazováním)
suchý, sušit
sukn
sukno
sukno, vln ná látka
sukno, záv s, drapérie
l
l drahých kov
l na st íb ení
l na zlacení
l žíravá
l; osolit, solný
sulfát(y) m di
sulfid karbonylu
sulfidy m di
sulfitový výluh
sumak, etízek (tkalc.)
sunach (t íslovina)
superfosfát
superfosfát
superponovaný st ídavý proud (druh proudu p i
elektrolýze, p i které se na stejnosm rný proud vkládá
st ídavý)
128
variation
alternating stress
alternate
wire cutting-off machine
cutting table
cutwork
intersect, to cut
spray, to; to inject
weapon, cold
freshman
coldshut
ribbon
fettling bench
working bench
loow pressure table
vacuum table
degree, step
degree of saturation S
degree of protection
stipes
measure of hardness
trap cut
staggered choir
staffelgiebel
step bar test casting
step-bar
stem
conventionalization
freeze-dried
dry
skirt
woollen cloth
sheet
drapery
salt
salt precious metal
salt silver plating
salt gilding
salt caustig
salt
copper sulfate(s)
carbonyl sulfide
copper sulfides
sulphite lye
soumak
sumac
acid phosphate
calcium superphosphate
superimposed A:C:
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
suprahustý
supraporta (pole s malbou nebo reliéfem nad dve mi
/baroko, rokoko, klas.)
surová nafta
surové olovo (obsahující vzácné kovy)
surové železo
surové železo slévárenské
suroviny
surový kámen
surový, syrový, hrubý
su ík olovnatý
su ík železitý
suspendovat, usazovat (se)
suspenze, zav šení, zastavení
sušárna
sušárna (laboratorní)
sušárna (laboratorní)
sušárna forem
sušárna jader
sušárna písku
sušárna písku
sušená forma
sušené jádro
sušení jádra
sušení písku
sušení plamenem, prudké sušení
sušení, vysušování, vysýchání
sušící podložka
sušidlo, vysoušecí prost edek, pohlcova vlhkosti
svarový šev, sva ovat, nava ovat
svá . kyslíko-acetylenový
svá . kyslíko-acetylenový
svá . kyslíko-benzinový
sva . ezání kyslíkem
svá ení šedé litiny
svá ení vodíkem, vodíkové svá ení
sva ený plamenem
svá et, sva ovat, svár
sva ov. kyslíko-acetylen. plamenem
sva ování kujného železa
sva ování kyslíkovodíkovým plamenem
sva ování litiny
sva ování plamenem
sva ování v ohni, ková ské sva ování
sva ovat
Svatá rodina
svaté p ijímání
svatební šaty
sváte ní lidový kroj
svatostánek
svatozá
svatý
svázané p adeno
superdense
sopraporta
petroleum
lead bullion
pig iron
foundry pig iron
raw materials
rough stone
crude
red lead (minium)
red iron ochre
suspend
suspension
desiccating cabinet
laboratory drier
laboratory drying oven
mould drying stove
core drying stove
sand drier
sand oven
dry-sand mould
dry sand core
core drying
sand drying
flash drying
desiccation
core drier
desiccant
weld, to weld
oxy-acetylene
oxygen-acetylene
oxy-gasoline
oxygen cutting
cast iron welding
hydrogen welding
oxy-welded
weld
oxy-acetylene welding
welding wrought iron
oxy-hydrogen welding
welding cast iron
oxy welding
blacksmith welding
weld, to
The Holy Family
holy communion
wedding dress
festive folk costume
sacrament-house, ambry, shrine
halo, glory, aureole, mandorla
saint
skein tied
129
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
svazkový pilí
sv rá ek rytecký
sv rák p ímob žný
sv rák ru ní
sv rák, sv rka
sv rka na kámen
sv rka na kameny (kolí ek)
sv rka zasazova ská
sv tci
sv télkování, vyza ování
sv télkovat, irizovat
sv telná mikroskopie
sv telné zá ení
sv telný odraz, zrcadlení
sv telný paprsek
sv tlá obruba
sv tlý lom
sv tlý odstín, barva
svet ík
sv tský
sv ží, erstvý, syrový
svícen
svícen ramenný
svícen stolní
sví ka
svinibrodská zele
svislý pár (pali kování)
svislý, svislice, stojatý
svitek mosazného plechu
svítiplyn
svitky od Mrtvého mo e
svorka ke spájení
svorník
symbol, znak
symbolický
symetrický
syntetická litina
syntetická prysky ice
syntetická sm s
syntetický kámen
sypátko
sypká hustota
sýr
syrová forma
syrovátka
syrové d evo
syrové jádro
syrový (surovina), hrubý, nezpracovaný
sy idlo
systém trvalého drážkového spojování
systematický ád
šablona, sítotisková forma
šablonování
compound pier
engraver’s vice
parallel bench vice
filing vice (hand vice)
vice, vise, clamp
stoneholder
stone holder
mounter’s handvice
saints
fluorescence
opalescent, iridescent
light optical microscopy
radiation of light
reflection
beam, ray
bright border
bright fracture
tint
jumper
profane
fresh
candle-stick
candelabra
candelabrum, table
candle taper
emerald green
passive pair
vertical
brass coll
coal gas
Dead Sea Scrolls
soldering cramp
boss, keystone
attribute
symbolic(al)
symetrical
synthetic cast iron
synthetic resin
synthetic sand
synthetic stone
dredger
apparent density
cheese
green-sand mould
whey
green wood
green sand core
raw
rennet
standing seam system
systematic law and order
stencil
strickle-moulding
130
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
šablonový tisk
šafrán
šafránová silice
šafránová žlu
šachta pece
šachtová pec
šachtová pec
šál, šála, šátek na krk
šamot
šamot
šamotová sm s
šátek
šátek do ruky
šátek na hlavu
šedá litina
šedá místa
šedá stupnice (mezinárodní norma)
šelak
šelak
šerosvit
šestere ný
šestihran (výbrus)
šestihranný, šestiboký, šestiúhelníkový
šestiúhelník
šestnáctihran (výbrus)
šicí pot eby
šicí stroj
šikmé ost ní (okna, dve í)
šikmý
šikmý
šikmý
šikmý, kosý
šikmý, kosý
šikmý, kosý
šikmý, kosý
šikmý, úhlop ný, diagonální
šíp, šipka
šipka, ošt p
šipky
široký
široký sv telný svazek
ší e, ší ka
šitá batika
šitá batika
šitá krajka
škapulí (mnišská medaile)
škoda, poškození
škodlivé látky
škodlivý
škrabka
škrabka
škraloup, krusta, k ra
škrob
printing stencil
saffron
saffron oil
saffron yellow
furnace shaft
shaft furnace
shaft furnance
scarf
chamote, fireclay
chamotte, fireclay
chamotte sand
scarf
scarf hand
headscarf
grey cast iron
grey spots
grey scale
shellac
shellac
charoscuro
hexagonal (six-sided)
six facet (cut)
hexagonal
hexagon
sixteen facet
sewing kit, things
sewing machine
splay
leaning
slanting
sloping
diagonal, inclined, oblique, slanted
oblique
sidelong
sideways
diagonal
arrow
dart
arrowheads
wide
beam of light
width
stitch resist
tritik
needle point work
scapulary medal
damage
pollutant
harmful
scraper
scraper
crust
cereal binder
131
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
škrob
škrob, škrobit
šk dci
škumpa lakodárná
šlechtická korunka
šnekový mísi
šnekový mísi
šn rovací tkani ka
šn rova ka
ra perel, perlový náhrdelník
rka (vyšívací steh)
špachtle
špachtle, st rka
špalek ražební
špendlík, jehlice
šperk
šperk achátový
šperk do uší
šperk do vlas , ú esový
šperk filigránový
šperk granátový
šperk náboženský
šperk náramkový
šperk perlový
šperk polosmaltovaný
šperk s drahokamy
šperk smute ní
šperk starožitný
šperk svatební
šperk šatový
šperk um lecký
šperk ve erní
šperková móda
šperkový kámen
špetka, štipec
špi atý, ostrý, te kovaný
špi ka, bod, hrot
šrafovaná plocha
šrot
šroub, ep, kolík
šroub, sešroubovat
šroub, šroubovat
šroubovák
Št drý den, ve er
št pení tuk kyselinami
št pit se
št pit, rozkládat, disociovat
št pný, št pení
št pný, štípatelný
št rbina, propoušt t vodu
starch
starch
pest
lacquer tree
noble coronet
endless acrew mixer
worm mixer
bootlace
oddside
pearl rope
cord stitch
spatula
spatula
punch (marking stamp)
pin
jewel
jewellery, agate
jewellery - ear jewels
jewellery, hair
jewellery, filigre
jewellery, garnet
jewellery - devotional aticles
jewellery, bracelet
jewellery, pearl
jewellery, semi enamel
jewerlly, gem set
jewellery, mourning
jewellery, antique
jewellery - bridal ornaments
jewellery - costly object
jewellery, artistic
jewels, evening (dress)
jhewel fashion
gem stone
pinch
pointed
point, tip
hatched surface
scrap
stud
bolt
screw; to screw
screw driver
Christmas Eve
acid saponification
sliver
dissociate
fission
cleavable
leak
132
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
št rbinová koroze (místní koroze, která souvisí
s úzkými št rbinami nebo mezerami mezi kovovým a
jiným povrchem (kovovým nebo nekovovým) a která
probíhá podél nich nebo v jejich bezprost edním
okolí)
št rbinový vtok
št tec
št tec na barvení
št tec, št tka, kartá
št te ek na borax
št tina
štípa ky
štípaný prut
štír
štít znakový
štít, kryt; chránit, stínit
štítek
štítová ze
štítový relief (antické chrámy)
štítový reliéf (antické chrámy)
štola (pás látky)
štolová krypta
šum ní, p ní
šupina
šupinová zbroj
šupinový (vlo kový) grafit
šupinový vlys (románský ornam.)
švestka
crevice rorrosion
slit gate
paint brush
colouring brush
brush
borax brush
bristle
shears, pincers
strip of rod
Scorpio, gable, sew, shield
escutcheon
shield
label
curtain wall, chemise
relief, gable
gable relief
stole
tunnel crypt
effervescence
scales, flakes
scale armour
flake graphite
scale frieze
plum
T
tabat rka
tabernakl, svatostánek, oltá ní sk ka pro monstranci
tabernákl/schránka pro posv cené hostie na oltá i, pro
monstranci
tabulka broušeného kamene
tabulka výbrusu kamene
tabulky mešní
tabulové sklo
talentovaný, obdarovaný
tam a zp t
tambur (buben), pod kupolí
tamponové elektrolytické lešt ní
tamponové elektrolytické pokovování (zp sob
elektrolytického vylu ování, p i n mž je elektrolyt
obsažen ve št tci nebo tamponu spojeném s anodou)
tabacco box
tabernacle
Adikula
tantal
tapiserie (nást. koberec), tapeta
tapiserie pletená
tapisérie tkaná
tapisérie vázaná
tapiserie, gobelín
tát, rozmrazit
tauzování, taušování
tantalum – Ta
wall hanging
tapestry work
woven
tapestry, knotted
tapestry
thaw
in laying
133
table (of cut gem)
table
tablet
plate glass
gifted
to and fro
drum
brush polishing (elektrolytic)
brush elektroplating
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
tavení
tavení
tavení, roztavení, fuse, tavenina
tavící pásmo
tavící pec
tavící pec
tavidlo k pájení (na tvrdo)
tavidlo, struskotvorná p ísada, urychlova ; pájecí
pasta
tavírna zinku, zinková hu
tavit
tavit, tavenina, tavba
tavitelnost
tavitelný
tavitelný
tavivo
tavné sva ování m di
tažený drát
tažné za ízení
tažnost
tažnost
tažný (za studena)
tažný, tahový
te ení
te ení kov (p i zkoušce tahem za vyšších teplot)
te ka
te kovat
te kovat, posypat, post íkat
technecium
technická dovednost
technický
technický roztok
technický roztok
technik
technika, postup
techniky lešt ní
techniky oprav
techniky oprav za studena - lití
technologické vlastnosti
technologické zkoušky
technologie
kavé látky
kavé látky
kavé organické slou eniny (VOC)
kavý, prchavý
tekoucí voda
tekuté palivo
tekutina; tekutý, kapalina
tekutost
tekutost
tekutý kov
tellur
tempera
melting
melting
fusion
melting zone
melting furnace
smelting furnace
brazing flux
flux
zinc smeltery
smelt
melt, to
fusibility
fusible
meltable
flux
copper welding
drawn (wire)
traction
elongation
malleability (capable of being hammered)
ductile
tensile
creep
creep
jot
stipple
sprinkle, to
technetium – Tc
craft skill
technical
commercial solution
solute - commercial
technician
technique
polishing techniques
in situ repair techniques
cold repair techniques - castings
technologic properties
technologic test
technology
volatile components
volatile matter
volatile organic compounds (vocs)
volatile
running water
liquid fuel
fluid, liquid
flowability
fluidity
molten metal
tellurium – Te
distemper, tempera-paiting
134
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
temperovaná litina
temperovaná litina s bílým jádrem
tenerifka
tenký hliníkový plech
tenký; ídký
tenou ký
teoretický
tepací kladívko
tepání
tepání kovu
tepání zlata, zlatotepectví
tepaný
tepaný kov
tepaný ru
tepaný ze st íbra
tepelná regenerace vratného písku
tepelná roztažnost
tepelná vodivost
tepelné vlastnosti
tepelné zkoušky
tepelný
tepelný nást ik
tepelný ráz
teplo tání
teplo, horko, žár, oh ívat
teplota
teplota
teplota m knutí, bod m knutí
teplota okolí (pokojová)
teplota p em ny
teplota spékání
teplota varu
teplota, bod vzplanutí
teplý
teplý
teplý, horký
terbium
ter ový vlys (románský ornam.)
ter ový vlys (románský)
terminologie
termodynamika
termoplast
tesa
sn ní, t snící vložka
snící tmel, kyt (sklená ský)
sný, dokonalý
sný, hustý, nepropustný, hutný
sný, nepropustný, utažený, napjatý
stovitý, mazlavý
tetrasulfid
textil. b lení peroxidem v kyselém prost edí
textilní technika
textilní tisk
malleable cast iron
whiteheart malleable cast iron
tenerife lace
aluminium sheet
thin
wafery
theoretical
embossment hammer
hammering
embossing
gold beating
wrought hammer
beaten (metal)
beaten hand
embosed silver
thermal reclamation of used sand
thermal expasion
thermal conductivity
thermal properties
thermal test
thermic
thermal spraying
thermal shock
latent heat of fusion
heat
temperature
temperature
softening point
ambient temperature
transformation temperature
sintering temperature
boiling temperature
flash point
thermal
worm
hot
terbium – Tb
disc frieze
chequerwork
nomenclature
thermodynamics
thermoplast
carpenter
gasket
putty, filler
intimate
dense
tight
pasty
tetrasulfide
acid peroxide bleaching
textil technique
printing textile
135
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
textilní úprava kyselinou
textilní vlákna
žké kovy
thallium
thiomo ovina
thorium
thulium
tinktura
tinktura
tisk leptem
tisk z formy
tisk z výšky, reliéfní tisk
tisk ze zinkových što
tisk, tisknout, potiskovat
tiska ská er
tiska ská forma d ev ná
titan
titanit (sfén)
tit rnost
tíže, tíha, váha
tkadlec
tkalc. navád cí jehla
tkalcovna
tkalcovna
tkalcovský uzel
tká , tkanivo
tkaní
tkaní
tkaní bez stavu
tkaní na desti ce
tkaní na kartá kách
tkaní na karti kách
tkaní na stavu
tkanina
tkanina, látka
tkanina, výrobky
tkanivo kovové
tkanivo, pavu ina
tkát, vazba (tectilní)
tla it, posunovat, prosadit
tlak
tlou ek, pali ka; tlouci
tlumení
tmel
tmel
tmel
tmel na perly
tmel na perly
tmel rytecký
tmel zasazova ský
tmely obsahující sušící oleje
tmely, pojiva
to it
acid bath treatment
textile fibers
metals heavy
thallium – Tl
thiourea
thorium – Th
thulium – Tm
tincture
tincture
printing discharge
printing block
relief, printing
zincography
print
printer´s ink
printing block of wood
titanium – Ti
titanite
trifles
gravity
weaver
reed hook
weaving mill
weaving shop
weavers knot
tissue
spinning
weaving
without a loom
with rigid heddle
tablet weaving
cardweaving
weaving on loom
woof
cloth
fabric
metal texture
web
weave
push
pressure
pestle
damping capacity
binder
cement
putty
cement, pearl
pearl cement
cement, engraver’s
cement, mounter’s
binders containing drying oils
binders
turn, to
136
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
to it se, obíhat
tolerance barvy
toluen
tón
topas brazilský
topaz
topný olej, pohonný olej
topol
top rko
toužebný
tradi ní pokrývání st ech m dí
transkrystalický lom
transpasiva ní potenciál /potenciál
transpasivace/(korozní potenciál, nad nímž je kov
v transpasivním stavu)
transpasivní stav (stav kovu, který je polarizován na
hodnotu potenciálu nad oblastí pasivního stavu a je
charakterizován výrazným vzestupem korozního
proudu, a to bez výskytu koroze)
revolve
colour tolerance /colour limits
methylbenzene
hue, tone
topaz Brazilian
topaz (min.)
fuel oil
poplar
helve
wistful
traditional copper roofing
transcrystalline fracture
transpassivation potential
transportér, b žící pás
traviny
trh, tržišt
trhlina
trhlina
trhlina, roztrhat, praskat, pukat
trhlina; prasklý; rozštípnout, št pit
tribuna jeptišek
tricitrát amonný
trichlormetan
tripolyfosfát sodný
triumfální/pam tní oblouk
trn (klín) korunkového kola
trojcestný (kohout)
trojhran (výbrus)
Trojice Nejsv jší
trojitý, trojnásobný, trojný
trojlistový chór
trojplošník (výbrus)
trojrozm rná plastická mapa
trojúhelníková faceta od rundisty dol , v pavilonu (ve
spodní ásti br. kamenu)
trojúhelníková faceta v korun (ve vršku brouš.
kamenu, od rundisty nahoru)
trojúhelníková faceta v korun (ve vršku brouš.
kamenu, od tabulky dol )
trojúhelníkový štít
troostit
trpasli í arkáda
Trpitel, Bolestný Kristus
trs, chomá , shluk, svazek
trubka, trubice, zkumavka, dutinka
trubka; opat t trubkami
trubkový, trubicový, dutý
truhlá
conveyer
grasses
market
crevice
hot tear
crack, to; to tear
split
nun’s gallery
ammonium tricitrate
chfloroform
sodium tripolyphosphate
memorial arch
crown wheel cap
three-way (cook)
triangle (form. cut)
Trinity
triple
trefoiled apse
three facet cut
relief, map
lower-girdle facet
transpassive state
137
upper-girdle facet
star facet
triangular pediment
trostite
arcade, dwarf
Man of Sorrows
cluster
tube
pipe
tebelar
cabinetmaker
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
truhlá ství
tr n
tr n Milosti
trvalá forma
trvanlivost /s ohledem na korozi /(schopnost
korozního systému udržet provozuschopnost po
stanovenou dobu, p i které byly spln ny stanovené
požadavky na provoz a údržbu)
cabinet making
throne
portrayal of the Trinity
permanent mould
durability
trvanlivý
tryska, hubice
tryskací kabina
tryskací pistole
tryskací prost edek
tryskací stroj
tryskací stroj na išt ní odlitk
tryska
tryska k išt ní odlitk a pískovými obaly
tryskání (pro išt ní, úb r, zpevn ní p.)
tryskání drtí (abrazivní tryskání malými
ostrohrannými ásticemi nepravidel- ného tvaru
z oceli nebo litiny)
tryskání drtí (abrazivní tryskání malými
ostrohrannými ásticemi nepravidelného tvaru z oceli
nebo litiny)
tryskání sekaným drátem (tryskání krátkými
ásticemi drátu z železných nebo neželezných kov )
tryskání sklen nými, kuli kami, balotinou
tryskání vodou
tryskání za mokra
tryskání za mokra
tryskání, otryskávání
tryskání, otryskávání (ocelovými broky)
tryskati, otryskávání
asadlové síto
asadlové síto
áse k náušnici
ásn
ení
i Krále, den T í král
íbený
tvrte ní sloup
ída
íd ný odpad
íhrot (výbrus diamantu s tabulkou z plochy
osmist nu)
íš
ívazý kepr
pyt
pytit se
pytit se, blýskat se
pytit se, jisk it
pytivé sv télkování
tina cukrová
tudorský oblouk
durable
nozzle
abrasive blasting chamber
shot-blasting gun
shot-blasting abrasives
abrasive blasting machine
shot-blasting machine
shotblast plant
shotblast knock-out plant
blasting
blasting, grit
grit blasting
blastig, cut wire
bead blasting
water blasting
blasting, wapour (wet abrasive)
vapour blasting
shot-blasting abrasive blasting
steel grit blasting
to-shot-blast
oscillating sleve
vibrating screen
ear drop
fringed trimming
friction
epiphany
refined
three-quarter column
class
selected scrap
three pint
scattering
three end twil
varying colour
opalesce, to
flicker, to
coruscate
iridescence
cane
arch, Tudor
138
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
tuhá látka, pevná fáze
tuha, grafit
tuhnout, tvrdnout, zpevnit
tuhnutí
tuhnutí
tuhost, hustota, konzistence
tuhost, nepoddajnost, odolnost, hustota
tuhý roztok
tuhý, nehybný, pevný, neohebný
tuk
tuk(y), mazivo
tumulus (kruhová mohyla)
tuna
tuniské há kování
tupit, matovat, tlumit
tupost, otupení, mat
tupý
tupý, kalný
tupý, otupit
turecký uzel
turmalín
turmalín chromový
turmalín sibi ský
turnaj, klání
turnaj, klání
tuš
tuš, tušová barva
tvar
tvar grafitu
tvar grafitu
tvar zrna
tvar, model, obráb t, dát tvar
tvar, obraz, obrazec, íslice
tvar, podoba, forma; tiskopis, tvo it
tvar, vzor, úprava
tvárná litina
tvárná litina feritická
tvárnost, pr tažnost (schopnost kovu nebo kovového
povlaku odolat plastické deformaci bez porušení)
tvárný za tepla, termoplastický
tvárný, kujný, plastický
tvaroh, kyselé sražené mléko
tvarosloví
tvarová sušící podložka
tvarová sušící podložka
tvarovací klešt
tvarování
tvarovaný
tvary (formy) železa
tvá ené železo
tvorba
tvorba šupin
tvorba šupin
solid
graphite
solidify
solidification
solidification
consistency
toughness
solid solution
rigid
fat
grease, lubricant
tumulus
ton
plain Tunisian
dull, mat
dullnes
obtuse
dull
blunt
knot Turkish
tourmaline (min.)
tourmaline, chrome
tourmaline, Siberian
joust, tourney
joust, tourney
ink
drawing ink
shape, conformation, form
graphite form
graphite form
grain shape
shape
figure
form
shape
spheroidal graphite cast iron
ferritic SG cast iron
ductility
thermoplastic
plastik
curd
morphology
core carrier
core plate
tongs
shapeing
shaped
form of iron
wrought iron
creation
flaking, scaling
scaling, flaking
139
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
tvo ení krystalu
tvo ení trhlin
tvo ení trhlinek, praskání, krakování
tvo ení, výroba, vývin, generace
tvo it
tvrdá anodická oxidace
tvrdá pájka (se zinkem)
tvrdnutí za tepla, tvrdnutí teplem
tvrdom r
tvrdost
tvrdost
tvrdost
tvrdost formy
tvrdost p i broušení
tvrdý, t žký, tuhý
tvrzená litina
tvrzení stárnutím
tv rce, skladatel
tv í
ty
ty na zátku
ty ová ocel
tyg í oko (odr da k emene)
týkat se, vztahovat se, platit o n em
tylová krajka
tylová p dice
tympanon (štít nad vchodem)
tyrkys
tyrkys (modrozelený miner.)
tyrkys egyptský
tyrkys iránský
crystallisation
hot tearing
cracking
generation
create
hard anodizing
brazing spelter
thermosetting
hardness tester
hardness
hardness
hardness
mould hardness
hardness cutting
hard
chilled cast iron
age hardening
artist creator, composer
creative
rod
stopper rod
iron bars
tiger’s eye
apply to
tulle lace work
ground net
tympanum
turquoise
turquoise (blue-green min.)
turquoise Egyptian
turquoise Iran
U
u stavu
úb r, odebrání
úb žník (v perspektiv )
ubrat, odebrat
ubrousek
ubrus
ubrus, pokrývka stolu
ubytování
uctívání
astnit se ( eho)
ební osnova
el, cíl, úmysl
treadle
detachment, removal
vanishing point
detach, to; to remove
napkin
table cloth
table cover
accommodation
worship
participate (in)
curriculum
purpose
apprentice /eprentis/
invoice
radiation effect
embrittle
reading
et, faktura, fakturovat
inek zá ení
init k ehkým, lámavým
údaje na stupnici p ístroje tení, ode ítání, výchylky
údaj
událost
event
140
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ud lit
ud lit, poskytnout
ud lit, prop it
úder, foukat, dmýchat
úder, máraz; tlouci, ude it
úder, náraz, ot es
ude it
udit, kou it, dým, denaturák
údolí
údržba, obsluha, sanace
údržbá
udržování olov ných soch
udržovat, zachovávat
uhasit, prudce zchladit, zakalit (ocel)
uhel
uhel ke spájení
úhel kužele, úhel úkosu
úhel lomu
úhel lomu
úhel odrazu
úhel ost í
úhel, roh, kout, p ná chodba
úhledný
uhlí
uhli itan
uhli itan – kyselý
uhli itan alkalický
uhli itan amonný
uhli itan draselný
uhli itan draselný, kyselý
uhli itan hlinitý
uhli itan hlinitý
uhli itan ho natý
uhli itan ho natý, kyselý
uhli itan ho natý, zásaditý
uhli itan chromnatý
uhli itan kobaltitý
uhli itan kobaltnatý
uhli itan manganatý
uhli itan m natý
uhli itan m natý
uhli itan m natý, zásaditý
uhli itan nikelnatý
uhli itan nikelnatý, zásaditý
uhli itan olovnatý
uhli itan olovnatý, zásaditý
uhli itan sodno-draselný
uhli itan sodný
uhli itan sodný
uhli itan sodný, bezvodý
uhli itan sodný, kyselý
uhli itan st íbrno-draselný
uhli itan st íbrný
award
grant
confer
blow
strike
shock
smite
smoke
valley
maintenance
maintainer
maintenance of lead sculpture
maintain
quench
charcoal
soldering charcoal
angle of taper
angle of refraction
refraction angle
angle of reflection
angle of keeness
angle
sleek
coal
carbonate
carbonate hydrogen
carbonate alkali
carbonate ammonium
carbonate potassium
carbonate potassium hydrogen
aluminium carbonate
carbonate aluminium
carbonate magnesium
carbonate magnesium hydrogen
carbonate magnesium hydroxide
carbonate chromium(II), chromous car.
carbonate cobalt(III), cobaltic car.
carbonate cobalt(II), cobaltous car.
carbonate manganese(II)
carbonate copper(II), cupric carbonate
verditer
carbonate copper(II) hydroxide
carbonate nickel
carbonate nickel hydroxide
carbonate lead
carbonate lead(II) hydroxide
carbonate sodium potassium
carbonate sodium
sodium carbonate
carbonate anhydrous sodium
carbonate sodium hydrogen
carbonate potassium-silver
carbonate silver
141
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
uhli itan vápenato-ho natý
uhli itan vápenatý
uhli itan vápenatý (CaCO3)
uhli itan vápenatý, kyselý
uhli itan vápenatý, sražený
uhli itan zine natý
uhli itan zine natý, zásaditý
uhli itan železitý
uhli itan železnatý
uhli itan železnatý, kyselý
uhli itany
uhli itany zinku
uhlík
uhlík
uhlík, izotopové pom ry
uhlíkové železo
uhlovodík - acetylénové ady
uhlovodík - antracenický
uhlovodík – aromatický
uhlovodík – benzenový
uhlovodík – hydroxylovaný
uhlovodík – kancerogenní
uhlovodík – kau ukový
uhlovodík – lehký
uhlovodík – mastné ady
uhlovodík – metanové ady
uhlovodík – naftalenický
uhlovodík - nasycený; (alifatický)
uhlovodík – nitrovaný
uhlovodík – irozený
uhlovodík – substituovaný
uhlovodík – syntetický
uhlovodík – vyšší
uhlovodík nasycené ady
uhlovodík s otev eným et zcem
uhlovodíková paliva
ucházet, unikat, výtok
ucho, ouško, sluch, záv s
uchovat, konzerva, zava enina
ukázat, dokazovat, p edvést
úkol
ukon ení, zakon ení, záv r, výsledek
ukon ení, záv r, ukon it
ukon ování (krajka)
úkos, zešikmení
úkos, zkosená hrana
úkos, zkosená hrana
uk ižovat
uložený, zapušt ný
uložit, uskladnit, nahromadit
ultrafialové paprsky
ultrafialové paprsky
ultrazvuk
carbonate calcium magnesium
carbonate calcium
calcium carbonate
carbonate calcium hydrogen
carbonate precipitated calcium
carbonate zinc
carbonate zinc trihydroxide
carbonate iron(III), ferric carbonate
carbonate iron(II), ferrous carbonate
carbonate iron(II) hydrogen
carbonates
zinc carbonates
carbon
carbon – C
carbon, isotope ratios
carburized iron
hydrocarbon - alkyne
hydrocarbon, anthracenic
hydrocarbon, aromatic
hydrocarbon, benzene
hydrocarbon, hydroxylated
hydrocarbon, cancerogenic
hydrocarbon, rubber
hydrocarbon, light
hydrocarbon, aliphatic
hydrocarbon - alkane
hydrocarbon, naphtalenic
hydrocarbon saturated; (paraffin hydroc.)
hydrocarbon, nitrated
hydrocarbon, native
hydrocarbon substituted
hydrocarbon synthetic
hydrocarbon, higher /heavy hydrocar.
hydrocarbon, methane/alkane
hydrocarbon, open-chain
hydrocarbon fuels
escape, to
ear
preserve, to; to conserve
demonstrate
task
conslusion
finish, to
endinng, completion
beval
chamfer
chamfer, bevel
crusify
embedded
store
ray - ultra-violet rays
ultraviolet ray (UV)
ultrasonic
142
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
ultrazvukové snímání
umbra hn dá
um lá kožešina
um lá k že, koženka
um lá prysky ice
um lé hedvábí
um lé patinování
um lé prost edky v patinování
um lé stárnutí
um lé stárnutí p sobením pov trnotníchvliv
um lé vlákno, syntetická vlákno
um lec, mistr, artista
um lecká výroba
um lecké dílo
um lecké emeslo
um lecký
um lecký ková
um lecký emeslník
um lecký sleva
um lecký zlatník
um lý
um lý drahokam
um lý kámen
um lý, náhražkový
um ní babylonsko-assyrské
um ní ínské
um ní fénické
um ní indické
u ní islámské
um ní japonské
um ní k es anské
um ní orientální
um ní plastické, reliéfní
um ní p vodní
um ní rytecké (glyptika)
um ní rytecké (glyptika)
um ní ezbá ské
um ní sv tské
um ní syrské
um ní zlatnické
um ní, výtvarné um ní
umístit
umožnit
únava
únava
únava litiny
universitní student, vysokoškolák
univerzální
univerzální, všeobecný
upevn ní
uplat ování
úplné zakrytí osnovy
úplný, naprostý, d kladný, dokonalý
ultrasonic scanning
umber
artificial fur
artificial leather
synthetic resin
rayon
artificial patination
artificial patination formulae
artificial ageing
artificial weathering
fibre man made, synthetic fibres
artist
artistic product
artistic work
art – handcraft
artistic
artsmith
craftsman
arm founder
craftsman goldsmith’s
artificial, man-made, synthetic
paste jewel
artifical stone
artificial
art, Babylonian Assyrian
art, Chinese
art, phoenician
art, Indian
art, Islam
art, Japanese
art, Cristian
art, oriental
art, embossing
art, primitive
art, engraving
engraving art
art, carving
art, profane (lay art)
art, Syrian
art, goldsmit‘s
art, fine arts
situate
enable
fatigue
fatigue
embrittlement of cast iron
undergraduate
general-purpose
universal
attachment
claim
complete coverage of warp
thorough
143
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
upozorn ní, opatrnost, obez etnost
úprava a ošet ování poškozené zinkové sochy
úprava formovacích sm sí
úpravna zlata
uragán
uran
uran
ur it, vyšet it, zjistit
ur ování stá í
urovnat
ad puncovní
ad zkušební
usadit, sedimentovat se
usazenina, nános, sediment
usazování, nanášení
úsilí
uskute nit, realizovat, provést, splnit
uskute ovat
uskute ovat, provád t
usm rn né tuhnutí
usm ova
usnadnit, zjednodušit
uspokojivý, dostate ný
úsporné
uspo ádání, úmluva
uspo ádat, sestavit
ustálit, ada, tvrdnout, množina
ústrojí ru kové
úst ice
úst ná perla
ušlechtilý kov
ušlechtilý, vzácný
útek
útek
útek
ut sn ní solemi niklu
ut ování anodic. oxidových povlak
ut ování anodic. oxidových povlak
ut ování anodických oxidových povlak (úprava
povlak po anodické oxidaci, kdy se absorpcí,
chemickou reakcí nebo jiným mechanismem zvyšuje
odolnost anodického oxidového povlaku proti
zne iš ování a korozi, stálost, nebo jsou dosaženy
jiné požadované vlastnosti)
ut ování chromátového konverzního povlaku
ut ování chromátového konverzního povlaku
(nanesení anorganických ut ovacích prost edk
anebo ut ovacích prost edk nevytvá ejících film
na konverzní povlak)
caution
treatment of deteriorated zinc sculpture
preparation of moulding mixtures
gold ore sorting
hurricane
uranium
uranium – U
determine, to
age dating
level
hall marking office (assay-)
assay office
settle
sediment
deposition
effort
implement
materialize
relize
directional solidification
rectifier
facilitate
satisfactory
money saving
arrangement
arrange
set
minute whel
oyster
oyster pearl
metal noble
noble
filet work
filling (amer.)
weft
nickel sealing
anodic oxidation coating, sealing of
coating, sealing of anodic oxidation
sealing of anodic oxidation coating
ut ování párou
ut ování v dichromanech
ut ování v chromanech
útkový kepr
útkový ryps
stem sealing
dichromate sealing
chromate sealing
weft twill
weft rib
coating, sealing of chromate conversion
chromate conversion coating, sealing of
144
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
útlý
útvar, tvorba, vznik, formování
utvá ení reliéfu
UV spektroskopie
uvarovit
uve ejnit, vydat (knihu)
uvnit
uvoln ný
uvolnit
uvolnit, odloupnout
uvolnit, osvobodit
uvol ování modelu
uvol ovat
uzáv r pružinový
uzáv r pružinový
uzáv r, záv r
uzáv rka náušnicová
uzavírat, pohlcovat
uzav ený nálitek
uzav ený nálitek
uzel, kolínko rostliny
uzel, uzlík
uznat, poznat
uznat, p ipustit; potvrdit
uzrát, uležet se
užít, používat, p iložit
užité um ní
užite ná výška šachty
užite né pojmy v oboru kov
užití pilník
slender
formation
relief, configuration
ultraviolet spectroscopy
uvarovite
publish
inside
slack
release
loosen, to; to remove, to detach
set free
pattern rapping
liberate
snap
snap
closure
ear ring hooks
occlude
blind feeder
blind riser
node
knot
recognize
acknowledge
ripen
apply
applied art
useful height of cupola
useful definitions relating to metals
use of files
V
v souladu s církevním právem, kanonický
vada materiálu
vada nát ru
vada povrchu
vada tvarová
vady odlitk
váha na diamanty
váha, hmotnost
váhy
váhy
váhy analytické
váhy hydrostatické (stanovení hustoty)
váhy karátové
váhy na diamanty
váhy na zlato
váhy p esné
váhy p esné, jemné
váhy, rovnováha, vyrovnávat, vážit
váhy, stupnice
vaje ná tempera
canonical
material defect
coat pit
surface defect
wrong shape
casting defect
diamond scales
weight
Libra
scales
scale, analytical balance
scales, hydrostatic balance
scales carat
scales, diamond
scales gold
scales precision
scales, precision
balance
scale
egg tempera
145
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
vaje ný žloutek
vakuové formování
vakuové lití
vakuové tlakové lití
vakuum
valbová st echa
válce na prsteny
válcna
válcna, válcovací stolice
válcová poduška, herdule
válcování olov ného plechu
válcovaný
válcový tisk
válec
válec, ocelová láhev (na stla . plyn)
válec, sud, barel
válec, vále ek, válcovat
vále ek
vále ek leštící
vále ek na m ení prsten
vále ek na sí ování
vále ek náramkový
vále kový vlys (románsko normanský ornament)
vále ný praporec
válet, válcovat
valchovat
valchovat; mlýn, továrna
vanad
vánoce
váno ní ozdoba
váno ní strom
vápenec
vápenec
vápenné mléko
vápník
vápník (Ca)
vápno na bílení
var, va ení, bubliny
va ákový louh
vata k išt ní
vata, vatování, t sn ní
vázaný
vázaný bod
vázaný koberec
vázaný systém, tvercové schéma
vázaný uhlík
vázat, soudržnost
vazba, pojivo, spojení, tmel
vazba, spojení, soudržnost
vazební efekt
vazkost, viskozita, p ilnavost
vazný bod
vážit
egg yolk
vacuum sealed moulding process
vacuum casting
vacuum pressure die casting
vacuum
hipped
ring roller
rolling mills
rolling mill
cylindrical pillow
milled lead sheet
rolled
printing roller
roller
cylinder
barrel
roll, roller
cylinder
polishing
ring stick
mesh pin
bracelet mandrel
billet
warlike banne
roll
full (amer.)
mill
vanadium – V
Christmas
Christmas decoration
Christmas tree
limestone
wackstone
limewash; to limewash
calcium – Ca
calcium
limewash
boil
digester liquor
cleaning wadding
wadding
bound
binding point
knotted carpet
ad quadratum
combined carbon
bind, to; to cohere
bond, bonding
cohesion
weave efect
viscosity
crossing point
weigh
146
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
elí vosk
ve shod , v souladu
ve stejném po adí, dle uvedeného po .
ve erní toaleta
né sv tlo
né sv tlo
né sv tlo
nost
da, bádání, nauka, znalost ( eho)
dec, u enec
decký, odborný
vedení št tce
vedlejší prvky
vedlejší p ípory
domost, odborná vlastnost
domost, znalost
vedoucí speciální sbírky muzea
vegeta ní, vegetativní
jí
jí , ovívat
jí ová klenba
veletrh šperk
velikonoce
velikono ní svícen
velikost grafitu
velikost grafitu
velikost st edního zrna
velikost zrna
velikost, rozm r, rozsah, formát
velké množství
velké písmo, hlavice sloupu
velkok íž (nejvyšší t ída ádu)
velkok íž ádu (nejvyšší t ída ádu)
velkoobchod, uskladnit
velkoobchodník
velkoplošný
velkou m rou, zna
Velký pátek
velmi vysoký tlak
velmistr ádu, p edstavený ádu
nec
nec kaplí
nec myrtový
nec st íbrný
nec vav ínový
venkovní kazatelna
venkovní prost edí
ventil
veronská hn
veronská zele
veronská žlu
vertikální stav
vést, p ivád t
beeswax
correspondingly
respectively
dress evening dress
eternal light, Ner Tarnid
sanctuary lamp
sanctuary lamp
eternity/ages
science
scientist
scientific
brush stroke
attributs
secondary shaft
technical education
knowledge
curator
vegetative
fan
fan
fan-vaulting
jeweller industry
Easter
tenebar lamp
graphite size
graphite size
mean grain size
grain size
size
bulk
capital
grand cross (nighest class of ordes)
grand cross (nighest class of ordes)
warehouse
wholesaler
large-scale
largely
Good Friday
hyperpressure
superior church order
wreath
radiating chapel
wreath, myrte
wreath, silver
wreath, laurel
outdoor pulpit
outdoor environment
valve
Verona brown
Verona green
cassel’s yellow
vertical loom
conduct
147
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
vést, ídit; být vedoucím
vesuvián
tev, p ípojka, obor, odv tví
vetkati
trací otvor
trat
trovod
tší
tvoví (motiv ze sukovitých v tví bez listí /pozdní
gotika 1480 – 1525)
vevnost ve st ihu
ž
ž
ž a cimbu í
ž nad k ížením
vhodný
vhodný, náchylný
vhodný, p im ený, odpovídající
vhodný; umístit, zamontovat
vchod, vstup
vibrace
vibra ní koroze (d j se spole ným p sobením koroze
a vibra ního skluzu mezi dv ma sty nými povrchy)
vibra ní síto
vícesložkový systém
vícesytný
vícevrstvý povlak
ví ko (r žek kování)
ví ko pérovníku
viditelná oblast
viditelný
viditelný
viditelný
vidlice na ru ní pánev
vidli ka kotvová (hodin. stroje)
vidli ka na tkaní
viká , fará
víko kalichu
viký
vimperk
vínek (obvykle vyšívaný)
ví ivý proud
VIS reflexní spektrum
viskozimetr
viskozita
viskozita, vazkost
viskózní
visutý svorník, p ív šek
vít zný oblouk
vitrína
vkusný
vlá ková p dice
vlá ková p dnice
manage, to
vesuvianite
branch
weave in
vent
ventilate, to
blast pipe
major
raguly
shear strength
tower
tower
tower and battlement
crossing tower
suitable
apt (to)
appropriate
fit
entrance
vibration
fretting corrosion
vibratory screen
multicomponent systém
polybasic
deposit, multilayer
corner (mounting)
barrel cover
visible range
exposed, visible
visible
visible
ladle shank
lever fork
tapestry fork
vicar
chalice cover
dormer window
gotic gable, canopy
narrow strip of linen (usually embroidered)
eddy current
VIS-reflecting spectrum
viscosimeter
viscosity
viscosity
viscous
pendant
triumphal arch
display case
elegant
ground point
twist net
148
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
vlajka
vlákno
vlákno, nitka, ty inky
vlámská p dice
vlasové trhliny
vlastnictví
vlastnost
vlastnost(i)
vlastnosti a zkoušení formovacích sm sí
vlastnosti kov
vlastnosti kov a slitin
vlastnosti ocele
vlašská helmice (p ed cibulov. st echou)
vlašský o ech
vlh ení
vlhkom r
vlhkom r, hygrometr, psychrometr
vlhkost
vlhkost
vlhkost
vlhkost vzduchu
vlhký
vlhký
vliv tlouš ky st ny
vliv, p sobení, ovliv ování
vliv, ú inek, ovliv ovat, p sobit
vliv, ú inek, p sobení
vlna, vlnit
vlnitý
vlnitý
vlnová délka
vlnovka, ímský meandrový ornam.
vlo ka, šupina, plátek
vlo ková p dice
vložený
vložka
vložka kamenná
vložka kotvová
vložka st íbrná
vložka zlatá (vykládaná zlatem)
vltavín
vlys - s hlavami se zobákem
vlys - s pilovým ezem
vlys - ve tvaru cimbu í
vlys - zubo ez
vm stek
vm stek
vn jšek, venku
vn jší chladítko
vn jší, zevní
vnímání
vnit ek
vnit ní
flag
fibre
filament
ground Flanders five hold gr.
hirlines, hairline cracks
ownership
ascribe, to; attribute
property, characteristic, quality
moulding material properties and testing
properties of metals
properties of metals and alloys
steel - properties
bulbous cupole
walnut
wetting
moisture measuring apparatus
hygrometer
dampness, moisture
moisture
moisture content
humidity
damp, moist
moist
section sensitivity
effect, influence
influence
influence, to; to affect
wave
corrugated
curly
wave length
wawe pattern
flake
groundsnow flake
inlaid
lever
lever fork
lever setting
inlay silver
inlay gold
moldavite
beakhead frieze
saw-tooth
battlement moulding, crenellation
indentation
inclusion
inclusion
outside
external chill
external
perception
interior
inward
149
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
vnit ní chladítko
vnit ní prostor
vnit ní prost edí
vnit ní t ení
vnit ní vada
vnos (kapalina vnášená do lázn p edm ty, které se
do ní umís ují)
voda z vodovodu
vodi
vodík
vodík
vodíková k ehkost (d j, který zp sobuje snížení
houževnatosti nebo tažnosti kovu v d sledku
absorbce vodíku)
densener (internal chill)
inner space
indoor environment
internal friction
internal defect
drag-in
vodíková k ehkost (po mo ení)
vodíková termonukleární reakce
vodivost
vodivostní s l (s l p idávaná k elektrolytu pro
zvýšení jeho konduktivity)
vodivý
vodivý pár
vodivý pár v pali kování
vodná
vodnatý
vodné prost edí
vodní pára
vodní pára
vodní p íkop
vodní sklo
vodní sklo
vodní tryska
vodní, vodný, vodnatý, hydrata ní
vodný proces
vodný roztok
vodný roztok
vodný, vodnatý, obsahující vodu
vodorovná p ka, sv tlík
vodorovný, ležatý
vodot sný
vodotisk
vodováha
vodováha (libela)
vodové barvy, akvarely
vochlice, vochle
volánek
volba (výb r) náhradního materiálu
volba istících metod
volné nohy (u sochy)
volný šev
volný, nevázaný, neslou ený
volný, uvoln ný
volt
volutový ornament
acid brittleness
hydrogen thermonuclear reaction
conductivity
conducting salt
tap water
conductor
hydrogen
hydrogen – H
hydrogen embrittlement
conductive
runner pair worker
weavers worker bobbins
Aquarius
watery
aqueous environments
aqueous vapour
vapour
drawnbridge
water glass
waterglass
hydroblast equipment
aqueous, diluted
aqueous process
aqueous solution
hydrous solution
hydrous
cross-beam, transom
horizontal
watertight
waterprint
water level
hydrostatic balance
watercolor
hackle
frill
choosing a substitute material
selecting a method of cleaning
trailing leg
open seam
free
loose
volt
scrollwork
150
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
vonný, aromatický
vosk
vosk, voskovat
vosková batika
vosková malba (enkaustika)
voskované a leptané kraslice
voskové povlaky
voskový model
voskový papír
votivní kaple
vpravit, vsunout
V-proces
vrak
vráska
vratidlo na stavu
vratný materiál
vratný materiél
vratný písek
vratný písek
vratný písek
vratný, oboustranný, reverzibilní
vrbové proutí
vrbový prut, vrba
vrhat, házet
vrch; vrchní, horní
vrchní fermežový nát r
vrchní glazura
vrchní kvašení
vrchní, nejvyšší
vrchol
vroubkovaný, rýhovaný, s drážkami
vroubkovaný, zubatý
vrozený, vlastní
vrstva
vrstva
vrstva
vrstva chromu
vrstva kovu
vrstva zlata
vrstva(y) barvy
vršek (broušeného kamene)
vršek (koruna) broušeného kamenu
vršek formy
vrt
vrtací dláto
vrtá ek na perly
vrta ka
vrta ka stolní
vrta ka svislá
vrták
vrták diamantový
vrták, vrtat
vrtání
aromatic
wax
wax; to wax
wax batik
encaustic painting
Eggs decorated in batik and etching technique
wax coatings
wax pattern
waxed paper
chantry
insert, to
V-process
wreck
wrinkle
cloth beam
return scrap
scrap returns
burnt sand
used sand
used sand
reversible
osiers
osier
throw
top
final varnish
final glaze
fermentation top
supreme
apex
fluted
jagged
inherent
layer
layer
stratum
layer - chromium deposit
layer, metal
layer - gold deposit (of rolled gold)
paint layer
above part (crown of gem)
crown
cope
bere
chisel bit
drill ing machine
drill machine
drill table
machine, vertical boring
drill, auger, gimlet
diamond drill
drill, drill to
drilling
151
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
vrtání
vrtání kamene
vrtání perel
vrtat
vrubová houževnatost
vrubová houževnatost
eteno, trn, h ídel
vsázecí otvor
vsázecí otvor
vsázecí plošina
vsázecí plošina
vsázecí plošina
vsazení (hodin. stroje do pouzdra)
vsázka do pece
vstoupit, pronikat
vst elova ka na jádra
vst elování jader
vstup
všimnout si; poznamenat
vtažený chór (užší než st ední lo )
vtisknout
vtok
vtoková jamka
vtoková soustava
vtoková soustava
vtokový rám
vulkanizace chloridem sirným
vulkanizovat
, aroma
z na pánev
z na pánev
vybarvení, zbarvení
vybarvování /anodická oxidace/(vytvá ení barvy
ponorem neut sn ného povlaku do roztoku barviva)
vybavení, ná iní, pom cky
výb r ochranného nát rového systému
výb r, sortiment, kolekce
vybledlý
vyboulení
vybra ní vytloukání
vybrat, zvolit, vybraný, zvolený
výbrus
výbrus – pandlok
výbrus amsterodamský
výbrus diamantový
výbrus drakový
výbrus epoletový (5 plochý stup ovec)
výbrus facetovaný, ploškovaný
výbrus hladce zaoblený (kabašon)
výbrus lodi kový (naveta, marquise)
výbrus mírn
kovitý
výbrus motýlkovitý
výbrus osmiplošný
drilling
drilling stone
drilling pearl hole
drill ing
impact strength
impact value
spindle
charging door
charging hole
charging deck
charging floor
charging platform
watch casing
charge
enter
core shooter
core shooting
input
note
retracted choir
imprint, to
gate
pouring basin
gating system
running and feeding systém
pouring box
acid cure
vulcanize
aroma
ladle bogie
ladle truck
coloration, coloring
dyeing
equipment
selection of a protektive paint system
assortment
faded, bleached
swell
mechanical knock-out by vibration
select
cut (of gem. form)
cut – pear
cut, Amsterdam
cut diamond
cut klooven
cut epaulet (5sided step-)
cut facet
cut plain (without facets. f. ex. cabachon)
cut navet (marquise cut)
cut cabachon (roundish cut)
cut scissors
cut eight facet
152
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
výbrus šikmý
výbrus zrcadlový
výbušnina, výbušný
vycezování
vydání; sporná otázka, problém
vydat (knihu), upravit, sestavit
vydržet, vzdorovat, snášet
výfu na, dmyšna
výfuk
výhe
výhe , kovat
vyhledávání; vyhledávat
vyhledávat, znovu získat
vyhloubení, prohloubení, d lek
vyhnout se, rušit
výh ové pece
výhoda, p ednost (vužít n co)
vyhodnocení olov né sochy
výhonek; klí it
vyhov t, uspokojit, potkat
vyhrožovat, hrozit
výh evnost
výchylka
vyjád it, vyslovit
vyjmout, vytahovat, vyjímat
vykládaná práce, intarzie
výklenek
vyklepávání
vyklepávat
výklopné lití
výkon, t žba, výstup,výt žek, výroba
vykonávat, provést
vykovat
výkovek
výkresové návrhy
výkroj, zá ez; vykrojit, za íznout
výkv t (po ut sn ní)
výkv t krystal r zných solí
vykvétání (pozvolný vznik skvrn a vad na povrchu
elektrolyticky vylou ených povlak nebo na jinak
uprav. povrchu)
cut biseau (bevel-)
cut mirror (table)
explosive
litharge
issue
edit
resist
tuyer
vent
furnace, hearth
forge
search
retrieve
depression, recess
avoid
bowl furnaces
advantage (take a. of)
assessing lead sculpture
sprout
meet, met
threaten
calorific value
yaw
express
withdraw
inlay; to inlay
niche
shake-out
to shake out
tilt pouring
output
execute, to
hammering
forget piece
preliminary drawing
bulge; to bulge
sealing smut
efflorescence
spotting out
vykvétání síry
vylévací lití
výlevka, stoka
výlisek, lisování
výlitek, odlitek
vylou it
vylu ovací rozmezí (rozmezí hustot proudu, v
lze získat vyhovující povlak)
vyluhování, extrakce, t žení
vým na
vým na iont
vým na iont
sulphur bloom
slush casting
sink
stamping
casting
exclude
electroplating range
mž
extraction
replacement
ion exange
ion exchange
153
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
vým na, st ídání
vym nitelný
vymyslet
vynalézt
vynaložit
výnos (kapalina vynášená z lázn p edm ty, které se
z ní vyjímají)
vypá it, otev ít
vypalovací pec, sušárna
vypalovací technika
vypalování, sušení (v peci)
vypalovat, ho et
vypa it se
vypa ovací inhibitor koroze (inhibitor koroze, který
že dosáhnout kovového povrchu ve form par)
vypa ování, odpa ování
vypa ování, odpa ování
vypa ování, výpar, t kání
vypa ovat se
vypa ovat se, odpa ovat se
vypírka kyselého plynu
vypjatý cit
vyplétání
výpl (vyšívací steh)
výpl ová sm s
vypnout, vypojit
vypnout, vypojit, zhasnout
výpo et
výpo et vsázky
výpotek
vypouklina, vypuklina, vyboulení, vydutí, oblina
vypouklý, vydutý, hrbolatý, hrbatý
vypuklá práce, reliéf
vypuklý, reliéfní, kvádrovaný
vypuklý, reliéfní, vypouklý
výpust, odpichový otvor
výpust, odsát, od erpat
výpust, vybití (el.), vypustit, vybít
výpust, výtok, vývod
vyráb t (el. proud), vyvíjet (teplo, plyn)
vyráb t, zhotovovat
výroba
výroba forem
výroba jader
výroba kujného železa nep ímou metodou
výroba litiny
výroba m di
výroba model , vzor , st ih
výroba mosazi
výroba oceli kyslíkovým zp sobem
výroba stavebních dílc
výroba surového železa
výroba, produkce
interchange
interchangeable
devise
invent
exert
drag-out
erupt, to
kiln
firing technique
baking
fire, to (pottery, bricks)
boil dry
volatile corrosion inhibitor
evaporation
evaporation
vaporization
evaporate
evaporate
acid gas removal
extreme passion
interweaving
couched filing
backing sand
switch off
turn off
computation
calculating the charge
exudation
bulge
gibbous
embossed work
embossed
embossed
taphole
exhaust
discharge
outlet
generate, to
manufacturie to
manufacture
mould preparetion
core making
wrought iron production by the indirect method
cast iron production
copper extraction
pattern making
brassmaking
oxygen steelmaking
prefabrication
iron making
production
154
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
výrobce velkých hodin
vyrobit p edem
vyrobit, ud lat
výro ní trh
výronek
výronek
vyrovnání, vy ízení
vyrovnat, vyklepat
vyrovnat, vy ídit
vyrovnávací schopnost
výr stek (okrouhlý útvar vzniklý na katod p i
elektrolytickém pokovování)
vy ezávání, ezba
vy ezávaný, rytý
vy íznutá pasparta
vysázený perlami
vysazovaná batika
vysílat, vydávat (teplo)
vysílat, vyza ovat
vysívadlo
výskyt
výskyt a nalezišt olovnatých rud
vyskytovat se, nastati, dojít k
výsledek
výsledek, následek
vysoce jakostní
vysoce kvalitní litina
vysoká pec, šachtová pec
vysoká škola, fakulta
vysoké vakuum
vysokofrekven ní induk ní pec (bez jádra)
vysokofrekven ní vlny
vysokopecní koks
vysokopevnostní litina
vysokotlaká kapalinová chromatografie
vysokovodivá m
vysoký lesk
vysoký reliéf
vysoký(kolosální) ád /Palladi v
vysoušecí vítr
vysoušedlo
výstava
výstava um lecká
výstavba, postavit
vystavení olova pov trnostním vliv m
vystavení, p edvedení
výstavní místnost
vystavovat, ukazovat, vyložit
vystavovatel
výstružník
vysušit
vysv ení, potvrzení
vysv tlení, výklad
clock maker
prefabricate, to
make
annual fair
finning
veining
alignment
planish
align, to
levelling
nodule
carving
incised
mount window
set with pearls
tie dye
give off
emit
screening machine
occurrence
occurrence and extraction of leard ore
occure, to
outcome
result
first grade
high-quality cast iron
blast furnance
college
high vacuum
high frequency induction furnace
high frequency wave
metallurgical coke
high-strenght cast iron
high-pressure liquid chromatography
high-conductivity copper
super polish (lustre)
relief, high
colossal order
desiccating wind
siccative
exhibition, exhibit
art exhibition
erection, build up, set up; to erect, to set up
weathering of external leadwork
display
exposition room
display to, to present
exhibitor
milling cutter (tool)
scald (substraction of water by heating)
certificate
explanation
155
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
vyšet ení, zjišt ní
vyšívací bavlnka
vyšívací bubínek
vyšívací árkový steh
vyšívací jehla
vyšívací p ední steh
vyšívací p íze
vyšívací rám
vyšívací smykovací steh
vyšívací steh plný plochý
vyšívací steh, otev ený etízek
vyšívací steh, uzlí ky
vyšívací vr kový steh
vyšívací zadní steh
vyšívací, smikovací steh
vyšívání na bubínku
výšivka
výšivka
výšivka
výšivka na sí ovin
výšivka na tylu
výšivka na tylu
výšivka na vý ez
výšivka pavím brkem
výška
výška (vzep tí) oblouku
vyškrabované kraslice
vyšlé z módy
vytá ení tvaru
vytahovaná sí (výšivka)
výtažek, tres , esence, podstata
vytepat
vytla ovací lis
vytla ování fólie (na chlazený válec)
vytloukací rošt
vytloukací rošt
vytloukací teplota
vytloukání (formy)
vytloukání (kokily)
vytloukání jader
vytloukání jader
vytloukání za tepla
vytloukat
vytloukat (kokilu)
výtrus, spora
výtvarné dílo
výtvarné um ní
výtvarník
vytvá ení konverzních povlak (chemické nebo
elektrochemické vytvá ení povlak , které jsou
slou eninou povrchového kovu)
determination
embroidery cotton
embroidery tambour
herringbone Holbein stitch
embroidery needle
running stitch
embroidery yarn
embroidery frame
loop stitch
sativ stitch
open chain stitch
french knots
herringbone stitch
back stitch
blanket stitch
tambour work
embroidery
fancy work
needle woork
embroidery on knotted net
embroidery on tulle
needle run
drawn fabric work stitch
embroidery with peacock quill
height
rise, height
Eggs decorated in scratching technique
fashion out of fashion
forming (parts by machine)
drawn thread net
essence
embass, to
machine pressing
cast film extrusion
knock-out grid
shake-out grid
shake-out temperature
knock-out
discharge (of the die)
core breaker
vibrating shake-out machine decoring
hot shake-out
to knock out
to discharge (the die, the mould)
spere
creative work
visual art
plastik artist
conversion treatment
vytvrzovatelná slitina
využít, užít
age hardenable alloy
utilize, to
156
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
využití
vyvazovaná batika
vyvinout, odhalit
vývoj a výroba železa
vývoj dolování m di
vývoj, tozvíjení, vyvolávání (foto)
vývoj, uvol ování
vývojka
vývoz
vývozce
vyza ování, emanace
vyzdívka pece
výzdoba zlacením (knižních desek)
vyzdobit, ozdobit
výzkumnictví, bádání, výzkum
vyzna iti (na map ), vynést
význam, váha
vyzrát, aklimatizovat, oko enit
výztuha
vyztužování, zesilování
vyztužovat, zpev ovat, zesilovat
vzácný, ušlechtilý, ídký
vzájemné p sobení
vzájemný vztah, p íbuznost
vzd lávat, vychovávat
vzduch
vzduchot sný
vzduchové brousící techniky
vzít v úvahu, považovat za
vzniknout, stát se, vyskytnout se
vzor
vzor, vzorek, šablona
vzorec
vzorek
vzorek, p edloha, brát vzorky
vzorkova
vzp ra, výztuha, vyztužit
vžitý, zab haný, osv ený
whiskery /elektrolytické
pokovování/(monokrystalické, vláknité nár stky
kovu, asto mikroskopické, n kdy ale dosahující
délky n kolika centimetr ; mohou vznikat samovoln
i skladování nebo užívání, nebo vzácn ji p i
elektrolytickém vylu ování)
exploitation
plunged
develop, to
development and production of iron
development of copper mining
development
evolution
developer
export
exporter
emanation
lining
gold finishing
decorate
research work
plot
significance
saeson
reinforcement (core gride)
reinforcing
reinforce
rare
interaction
relationship
educate, to
air
air tight
air abrasive techniques
consider
arise
design, pattern, sample
pattern
formula
sample
sample
sampling apparatus
brace; to brace
well-established
whiskers
W
Widmannstättenova struktura
wolfram
wolfram
Widmannstätten structure
tugsten, wolfram – W
tungsten
X
xenon
xenon – Xe
157
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
xylen
Xylene
Y
yperit
ytterbium
yttrium
yperite
ytterbium – Yb
yttrium – Y
Z
za p edpokladu, že
zabalit, ovinout
záblesk, vzplanutí,
zábradlí
zabránit, zamezit
záclona, opona, záv s, p epážka
za ínat, zahajovat, podn covat
zadrobenina
zadržovat, zachovat, udržet
zahalený
záhn da, odr da k emene
zahnuté klešt
zahradní architektura
zahrani ní v ci, záležitosti
zahrnovat, obsahovat
zahrnovat, týkat se
zah ívat, teplý
záhyb, cop, vrko
záhyb, drážka, rýha
záhyb, zma kaný
zacházení
zacházet
zacházet s ím, podrobit (co)
zacházet, manipulovat, ídit
zachycení
zachycovat, past, odlu ova
zachytit, dokázat
zajímat, zam stnávat
zajistit
zákadní initele koroze
zákazník
základ
základ, podklad, zem
zakládání jader
základní
základní
základní deska
základní kov slitiny
základní kovová hmota
základní materiály
základní meteriál
základní textilní vazba
základní údržba
provided that
wrap
flash
banister
prevent
curtain
initiate
sand inclusion
retain
cloudy
smoky quartz, smoked crystal
curved pliers
landscape architecture
foreign affairs
include
involve
warm
plait
crease, fold, wrinkle
crinkle
manipulation
manipulate, to
treat
handle
detection
trap
detect, to; to prove
occupy
ensure
prime corrozive agents
customer
foundation
ground, reason
core setting
fundamental
grounding
bottom plate
primary constituent base metal
metallic matric
inventories
core material
back weave
essential maintenance
158
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
základní, basický, zásaditý (chem.)
základní, elementární
základní, prv adý
základnice, nejv tší ploška-faceta výbrusu
základová a antikorozní barviva
Zákon o istot ovzduší
zákon puncovní
zakon ovací práce
zakulacení
zalitá vložka
zálitek (šev, h bet výlitku)
záloha, výhrada, rezerva
zalomení
zálup
zálup
zámek
zámek, palác
zam stnanec
zamo ení,napadení
zanýtovat
zapálit
zapálit, podpálit, podnítit, za ít ho et
zápalka, p izp sobovat, spojovat
zápara, sladina, mladina
zape enina
zape enina
zape etit
zapíchnout špendlík
zapíná ek, há ek k zapínání
zaplyn ní
zaplynovací prost edek
zaplynovat
zapnout, zapojit
zapnout, zapojit, rozsvítit
zapnutí na há ek
zápraží
zarámovaný
zarámovat
zarážka, zátka
záru ní dopis
záru ní oprava a konzervace
záruka
záruka
zá ení, vyza ování
zá ez
zá ez (pro nehet k otvírání pouzdra)
zá
zá it, vyza ovat, ší it
zá ivost
za ízení galvanické
za ízení na chlazení písku fluidizací
za ízení na lití pod tlakem
za ízení na mechanickou regeneraci
basic
elementary
primary
main facet
primers and inhibiting pigments
Clean Air Act
hall marking law
final processing
rounding
inserted piece
casting seam
reserve
angulation
expansion scab
rat-tail
locker
palace
employee
infestation, attack
rivet, to
inflame
ignite
match
wort
burn-in
metal penetration
seal, to
place a pin, insert a pin
button hook
fumigation
fumigant
fumigate, to
switch on
turn on
hook
perron
framed
frane, to
stopper
back letter
undertaking repair and conservation
guarantee
warranty
emission
ingate
nail groove (of watch case)
radiation panel
radiate
emittance
galvanic plant
fluidized-bed cooler
pressure casting plant
mechanical reclaiming plant
159
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
za ízení na mokrou regeneraci
za ízení na pneumatickou regeneraci
za ízení na suchou regeneraci
za ízení na tepelnou regeneraci
za ízení na tryskání broky
za ízení na úpravu sm si
za ízení pro chlazení písku
za ízení, pom cka, p ístroj
zásada, základ, podklad
zasazeno ve st íb e
zasazený
zasazova drahokam
zasazova hodinových kamen
zasazování drahokam
zásoba, p ívod, p ítok
zásobní roztok
zásobník písku
zastavení se hodin
zastavit se
zást ra
zastín ná /stinná strana
zásuvka
zásuvka, šuplík
zašít
zateklina
zátiší
zatížení formy
zátka
zátka
zatvrdlina, zákalka
závada
zavád cí kolík
zavád cí kolík
zavád cí pouzdro
zavád cí pouzdro
závadný, nežádoucí
zavalenina
závaží
závaží
závaží
závaží
závaží hodinové
zavedení olova na st echách
zavedení, uvedení, provedení
záv r náramkový
záv re né poznámky
záv re ný klenák (naho e uprost ed)
záv rník (konzola zdobená ornamenty nebo
groteskními figurami)
záv rový kohout, ep
záv s
záv s
záv s (k uchycení díl )
wet reclaiming plant
pneumatic reclaiming plant
dry reclaiming plant
thermal reclaiming plant
shot-blasting plant
sand preparation plant
sand cooling plant
appliance
base
silver mounted
mounted
mounter
watch stone setter
setting of gem
supply
stock solution
sand bunker
stopping (of watch)
halt:come to a h.
apron
shady side
socket
drawer
sew up
flash
still life
weighing a mould
plug
stopper
hafd spot
defect
guide pin
pin
bush
pin bush
objectionable
coldshut
ballast
mould weidht
scales - weight
weights
clock weight
introduktion to lead in roofs
implementation
bracelet snap
concluding comments
keystone
bracket
stopcock
hinge
rack
jig, rack
160
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
záv s (náhrdelníku)
záv s (rám pro pokovování)
záv sný k íž
záv sný tryska
záv sové pokovování
záv sové pokovování (elektrolytické pokovování, p i
mž pokovované p edm ty jsou na katod upevn ny
nezávisle na sob )
pendant (jewel)
plating, rack
ankh cross
monorail shotblast plant
rack plating
plating, vat /stil/
zav šená fasáda (p ed skelet. konstr.)
zav šená st echa
zav šený pár
záv
zavírací špendlík
záviset
závislý
závitnice
závitník
závitník, kohoutek
závod, továrna
závody, podnik, továrna, dílny
závoj
závoj, opar
zazdívání železných díl
záznam ceny zlata
zázrak
zažít, strávit
zbavit eho, osvobodit od, prostý eho
zborcení
zborcení, hození odlitku
zboží
zboží
zboží achátové
zbož ovat n koho
zbožové vratidlo
zbožový válec
zbožový válec, vratidlo
zbra
zbytek, klid, podp ra
zbytek, z statek, rozdíl
zbytek, z statek, usazenina, sedlina
zdatný, dovedný
zdivo, zednická práce
zdobit, ozdobit, vymalovat byt
zdobný perník
zdroj sv tla
zdroj zá ení, sálavý, zá ící
zdroj(e), pramen
zdroje a p vod zinkové sochy
zdržení, zpožd ní, odklad, odložit
zdržovat, zpomalovat, potla ovat
zdviha (páka v hodinách)
zdvihání, vyzdvižení, p evrat
zdvojená osnova
curtiav wall
suspended roof
pasive pair hanging
testament
pin safety
depend
dependent
screw cutter
tap
tap
factory
works
veil
haze
rehousing ironwork into masonry
gold (price) quatation
miracle
digest
free from
warping
warpage
goods
ware
agate goots
idolize, to
fore beam
fabric roll
cloth roller
weapon
rest
remainder, remains
residue
skilful
masonry
decorate
decorated honey cako
light source
radiant
source
sources of zinc sculpture
delay
restrain
lifter
upheaval
doll
161
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
zdvojená osnova
zedník, kameník
zele zinková
zelená hlinka
zelená skalice, síran železnatý
Zelený tvrtek
zelený louh
zelený uhli itan m natý
zem
zem lství a kyselost p dy
zemní plyn
zemní plyn
zesílená trubka
zesílený kepr
zhotovení zkušebního vzorku
zhroucení
zhušt ní, srážení, kondensace
zhuš ování koroze
zhuš ování písku
zine natan
zine naté soli
zinek
zinek (Zincum – 30)
zinková ruda
zinková slitina
zinková st ešní krytina
zinková še
zinková žlu
zinkování (galvanické), pozinkování
zinkovat, pozinkovat, zinkový
zinkové st echy po roce 1920
zinkové st echy v Itálii
zinkové tašky
zinkovna, hu na výrobu zinku
zinkový plech
zinkový povlak, zinkovat
zinkový, pozinkovaný
zinkový, zinkovitý, zine natý
zirkon
zirkon
zirkonium
zirkonový písek
zirkonový písek
zisk, užitek, prosp ch
získat (chem. cestou), zužitkovat
získávat
získávat, vyráb t energii
zjemnit, istit, zušlechtit, rafinovat
zkalenost, nejasnost, roz enost
zkamen lina, zkamen lý, fosilie
zkapal ovat, tát, kapalnit
zkosení st echy valbou
zkosit, zešikmit
doubled warp
mason
zinc green
green earth
green vitriol
Maundy Thursday
green liquor
green verditer
earth
agriculture, and soil acidity
natural gas
natural gas
reinforced tube
backed twill
test specimen production
warp, to
condensation
condensation corrosion
packing the sand
zincate
zinc salts
zinc – Zn
zinc (Zn)
zinc ore
zinc-base alloy
zinc covering
silver grey
zinc yellow
zinc-plating
zinc
zinc roofing alter the 1920
italianized zinc roofing
zinc tiles
zinc works
zinc metal sheet, zinc sheet
zinc coat
zinc-coated
zincic
zircon
zircon
zirconium – Zr
zircon sand
zircon sand
profit
recover
obtain
raise power
refine, to
terbidity
fossil
liquefy
hip, slope
beveled
162
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
zkosit, zešikmit
zkoumání drahokam
zkoumání, snímání, skanování
zkoušení formovacích sm sí
zkoušení kov a slitin
zkoušet, zkoumat
zkouška
zkouška absorpce barviva
zkouška azidem sodným
zkouška FACT (korozní zkouška /Ford Anodized
Aluminium Corrosion Test/, p i níž se ve speciální
cele na oxidový povlak vkládá stejnosm rné nap tí)
slope
gem investigation
scanning
moulding material testing
testing of metals and alloys
examine
test piece
dye absorption test
sodium azide test
FACT test
zkouška formovatelnosti
zkouška impedance (m . zdánliv. odporu)
zkouška krutem
zkouška na kyselé srážení (mléka)
zkouška na únavu p i kmitav. nap tí
zkouška ohybem
zkouška pádem
zkouška pevnosti v tahu
zkouška pevnosti v tlaku
zkouška pevnosti ve st ihu
zkouška pevnosti ve st ihu
zkouška pevnosti za syrova
zkouška prodyšnosti
zkouška ryzosti
zkouška s indikátorovým papírem
zkouška solnou mlhou /zkouška NSS
zkouška stárnutí/ú ink pov trnostních vliv
zkouška tekutosti
zkouška tlouš ky tvrzené vrstvy litiny
zkouška tvrdosti
zkouška tvrdosti formy
zkouška tvrdosti podle Brinella
zkouška tvrdosti podle Rockwela
zkouška tvrdosti podle Vickerse
zkouška v ohybu
zkouška v tlaku
zkouška ve st ihu
zkouška vytvrzení
zkouška zabíhavosti
zkouška zdánlivé vodivosti
zkouška zp chovatelnosti
zkouška zp chovatelnosti
zkouška železa
zkouška, pokus
zkouška, pokus, experiment
zkouška, rozbor, zkoušet, zjistit
zkoušky tvrdosti
zkreslení, zborcení, zohýbání
zkroutit, zk ivit, deformovat
zk ížení, pletení na rámu plátnovou vazbou
zk ížit, rozvést (zuby u pily)
mouldability testing
impedance test
torsion test
acid coagulation test
fatigue test
bend test
shatter test
tensile strength test
compression strength test
shear test
shearing test
green bond test
permeability testing
assay
indicator-paper test
salt spray test /NSS test
weathering test
flowability test
chill test piece
hardness testing
mould hardness testing
Brinell hardness test
Rockwell hardness test
Vickers hardness test
transverse test
compression test
shear test
hardening-degree control
fluidity test piece
admitance test
compactibility test
compressibility testing
testing iron
trial
experiment
test
hardness tests
distortion
distort, to
interlacing
interlace, to; to interlock
163
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
zkuj ování
zkumavka
zkumavka
zkušební blok
zkušební kus
zkušební p ístroj
zkušební sm s
zkušební t leso
zkušební ty
zkušenost
zkušený, náro ný, komplikovaný
zlacená o ízka
zlacení
zlacení (galvanické)
zlacení (ponorem)
zlacení plátkové, lístkovým zlatem
zlacení ponorem
zlacení v ohni
zlatá bronz
zlatá hore ka
zlatá medaile (mince) pam tní
zlatá pájka
zlatá tinktura
zlatá žíla
zlaté ná iní
zlaté okuje (k pozlacování za studena)
zlatem protkávaná tkanina
zlatící láze
zlati
zlatnická práce
zlatnická prodejna
zlatnická škola
zlatnický emeslník
zlatnictví
zlatnictví
zlatník
zlatník
zlato
zlato
zlato (Aurum – 79)
zlato ametystové (fialov sm šované)
zlato bílé
zlato ervené (slité s dí)
zlato matné
zlato mincové
zlato plátkové
zlato ryzí
zlato válcované
zlato zelené
zlato zlomkové
zlatohn dý
zlatokop
zlatonosná ruda
malleablizing
testing glass
test-tube
test block
test specimen
testing apparatus
test moulding mixture
sample
test bar
experience
sophisticated
gilt edge
gilding
gold plating
gold coating
gilding with leaf gold
gold coating
gilding, fire
gold shell
gold rush
gold metal
gold solder
gold tincture
gold vein
gold ware
gold rags
gold tissue
haliotis bath
gilder
goldsmith’s work
goldsmith’s shop
goldsmith’s school
goldsmith gong
goldsmith’s trade
goldsmith's trade
goldsmith
goldsmith
gold
gold – Au
gold Au
gold amethyst (violet gold alloy)
gold white
gold red (with copper alloyed redish gold)
gold dead
gold coin
gold leaf
gold pure
gold rolled
gold greek
gold brooken
gold-brown
gold digger
gold ore
164
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
zlatonosné pole
zlatonosný k emen
zlatonosný písek
zlatotepec
zlatotepec
zlatotepecká k ži ka
zlatý aventurin
zlatý lesk
zlatý prut
zlatý ez
zlepšení, zdokonalení
zlomek, úlomek, fragment
zlomková litina
zmatek, popletení
zm na
zm na nap tí režimu (systému)
zm na, vým na, m nit
zmenšit
zmenšit
zmenšit
zmenšit
zmenšovat (se), pokles, zmenšení
zm ny, úpravy, up es ování
zmetek
zmetek
zmetkovat (odlitek)
zmetkovitost
zmetkovitost
zmír ova , tlumi
zna ka karátová
zna ka puncovní
zna ka ryzosti
znak rodinný
znak, erb
znak, známka, zna ka
znalec
znalec drahokam
znalec erb , heraldik
znalec, odborník
znamení berana
znamení zv rokruhu
znamení zv rokruhu
známka jádra
známka záru ní
známka, zna ka, rys
známý, oblíbený
známý, oby ejný, všední
zne istit
zne išt ní
zne išt ní
zne išt ní atmosféry
zne išt ní ovzduší
zne išt ní vody
gold field
gold quartz
gold sand
gold beater
gold beater
gold silver (silver containing gold)
gold aventurine
gold lustr
gold bar
golden section
improve, to
fragment
scrap iron
confusion
alteration
change stress regime
change
attenuate, to
lessen
make smaller
minimize, to
decrease
modification
reject
waste casting
refuse
rate of reject
rejection rate
moderant
carat punch
mark hall
mark standart
arms family
arms (coats of arms)
sign
expert
gemmologist
armorist
expert
Aries
signs of the zodiac
zodiac
core print
guarantee mark
mark
famous
familiar
contaminate
contamination
soiling
atmospheric pollution
air pollution
water pollution
165
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
zne išt ní životního prost edí
zne išt ný
zni it
zni it, rozrušit, demolovat
znovu vložit, obnovit
znovu zhotovit, obnovit, p estav t
znovupatinování
zobrazování pomocí gama paprsk
zoisit
zorný úhel
zoubkovací n žky
zp chovatelnost
zp chovatelnost
zp tná vazba
zp tná vazba, p epad
zpev ování kuli kováním (kuli kování k vyvolání
tlakových nap tí v povrchu, zvýšení tvrdosti nebo
k vyvolání dekorativních efekt )
pollution
soiled
smash, destroy
destroy, to
reinsert
reconstruct, to
repatination
gamma-ray imaging
zoisite
angle of view
pinking cutter
compactability
compressibility
back coupling
feedback
peening, shot
zpev ování sklen ných kuli ek
zpo átku, p vodn
zpomalovat, zpož ovat
zpov
zpov dní tajemství
zpov dnice
zpozdit, zpomalit
zpracování taveniny
zpracování taveniny
zpracování/úprava/ išt ní kyselinou
zpracovatelnost
zpráva, protokol, oznámit
zpravidla, obecn , celkov
zp sob
zp sob
zp sobený nš ím
zp sobit škodu
zrcadlov opakovaný efekt
zrcadlovina
zrdcadlo
zrna kovu ve strusce, výst ik, výbuch
zrn ní, granulace
zrn ní, žilkování
zrnitost
zrnitý
zrnitý grafit
zrnitý grafit
zrnitý grafit
zrnitý grafit
zrnitý, granulovaný
zrnkova , zrnkovací akan
zrnkovadlo
zrno
zrno
zrno nepravidelného tvaru
glass-bead peening
initially
slow down
confession
confessional secret
confessional
retard
melt processing
treatment of the melt
acid treatment
work ability
report
generally
method
way
due to
inflict damage
mirror effect
spiegel eisen
mirror
shot
granulation
grain
grain size distribution
granular
nodular graphite
nodular graphite
spheriodal graphite
spheroidal graphite
granular, grainy
fion’s tool
fion
grain
grain
irregular grain
166
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
zrosolovat t, ztuhnout
zru nost, dovednost
zrušení šlechtictví
zrychlení
zrychlit, urychlit
zrychlit, urychlit
ed ný klíh k napoušt ní
edit
ejmý, jasný
ídit, tvo it
ztavený, roztavený
ztekucená sm s
ztekucená sm s
ztekucená sm s
zten ení, zmenšení
ztmavit
ztráta
ztráta energie
ztráta lesku /zmatn ní/(vznik skvrn nebo zm na barvy
kovového povrchu zp sobená tvorbou tenké vrstvy
korozních produkt )
jell
skill
termination nobility (peerage)
acceleration
accelerate
speed up
diluted glue
dilute, to
palpable
constitute
fused
castable sand
fluid self-hardening mixture
fluid-sand mix
attenuation
darken, to
loss
energy dissipation
tarnishing
ztráta stálosti a poruchy pevnosti
ztráta žíháním
ztráta žíháním
ztužovadlo, aktivní plnidlo
ztvrdit kováním, zpevn ní
zuhel ování, koksování, karbonizace
zuhel ovat
stat, zbývat
statková cena; skute ná hodnota
zúžení
zv tralý
zv tšení
zv tšova prsten
zv tšovat, zvyšovat, r st, zv tšení
zviditelnit, odkrýt, odhalit
zví ecí ornament
zvládnutelný, poddajný
zvlášt
zvláštní, speciální, odborný
zvlh ova
zvolnit; zmírnit, ochabnout
zvon
zvonek
zvon ní
zvonice
zvoník, zvonit
zvonit, zvoník
zvonivý
zvonkohra
zvonková hra
zvuk, znít, zdravý, pevný, ádný
zvyklý
lack of fixings and failure of fixings
annealing loss
ignition loss
reinforcer
hammer hardening
carbonization
char
remain, to
present value
reduction of area
weathered
magnification, enlargement
ring enlarger
increase
expose, to
animal ornament
manageable
notably
special
humidifier
slacken
bell
bell-flower
chiming
belfry
bell-ringer
bell-ringer
ringing, sonorous
chime
chime
sound
wont
167
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
zvýšení, vzestup, vystup ování
zvýšit, zv tšit
zvyšovat, stup ovat
zvyšovat, zdvíhat
žádat, vyžadovat, pot ebovat
žádost o koncesi
žádoucí, vhodný
žakárový stav
žaket
žárové pokovování ponorem (pono ením p edm tu do
lázn roztaveného kovu)
žárov pozlacen
žárové st íkání (vytvá ení povlaku vrháním
roztaveného nebo teplem zm eného materiálu
z pistole na libovolný podklad)
enhancement
augment
enhance, to
raise
require
application for a concession
desirable
jacquard loom
morning coat
coating, hot dip metal
žárové st íkání kovu
žárové zinkování
žárové zlacení
žárupevný
žáruvzdorná litina
žáruvzdorná litina
žáruvzdornost
žáruvzdorný
žebro (konstruk ní archit. prvek)
žebrová k ížová klenba
žebrový mísi
žehlení
žehlící prkno
žehli ka
železárna
železá ská pec
železá ský pr mysl
železitá er
železitá erve
železitá hn
železitá struska
železitý
železitý kamenec
železná ruda
železnatý
železné okuje
železo
železo (Ferrum - 26)
želvovina
žes , plech
žezlo
žezlo
žíhat
žíhat (kovy)
žíla
žíla zlatonosná
žíravý
žíravý roztok
metal spraying
zinc dipping
ormolu
heat resisting
heat resisting cast iron
refractory cast iron
refractoriness
refractory
rib
ribbed rib vault
ribedd mixer
ironing
ironing board
iron yoke
iron mill
bloomery furnace
iron and steel industry
iron oxide black
iron oxide red
iron oxide brown
iron slag
ferric
iron alum
iron ore
ferrous
iron scale
iron – Fe
iron (Fe)
tortoiseschell
sheet metal
sceptre
sceptre
anneal
glowing (met.)
vein
gold wein
caustic
caustic liquor, alkali lye
168
fire gilded
spraying, thermal
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
živec
živec alkalický (draselný)
živina; výživný, živný
živné prost edí, p da
živnostenský list
životní, podstatný, d ležitý
životnost sm sí
životnost sm sí
živ tek, lajbl, šn rova ka, korzet, kordule
žlábek pro vypoušt ní strusky
žlábek pro vypušt ní litiny
žlábek, rýha
žlu neapolská (antimoni itan olovnatý)
žlu zinková
žlutá zem
župan
feldspar
potassium feldspar
nutrient
culture medium
trade licence
vital
durability of moulding mixtures
service life of moulding mixtures
bodice
slag spout
spout
furrow, groove
Naples yellow (lead antimoniate)
zinc yellow
yellow earth
morning wraper
169
PROFESNÍ SLOVNÍK ESKO - ANGLICKÝ
170
Download

PROFESNÍ SLOVNÍK ČESKO