T ECHNICKÝ L IST
PLASTSERVI S, a. s.
Zl í n
KÖM M ERLI NG
TL 2740
Datum vydání: 2000-02
HALOSOL W 5 FL
Datum revize: 2009-10
Dvousložkový halogena ní prost edek
K povrchové úprav TPE, pryžových a latexových podešví
Fluorescen ní (umož uje kontrolu provedení operace)
Popis výrobku
Základ:
Barva:
Hustota:
Viskozita p i 20 oC:
Zp sob nánosu:
Doba schnutí:
išt ní p ístroj :
ída ho lavosti:
derivát halogenové kyseliny, rozpoušt dlový
nažloutle transparentní
0,90 g/cm3
cca. 50 mPa.s
nylonový št tec (bez kovových sou ástí)
1 hodina až 3 týdny (podle materiálu)
Možno zkrátit dodate ným p ívodem tepla.
Körasolv CA, Körasolv M
ho lavina I. t ídy
Odpovídající bezpe nostní údaje získáte v bezpe nostním listu.
Zpracování
Pracovní teplota:
íprava:
Halosol, lepidlo a lepené materiály nezpracovávat p i teplotách nižších než
+ 18 oC.
Podchlazené sí ovadlo je nutno p ed zpracováním temperovat p i teplotách
25-35 oC po dobu nejmén 1 dne a p ed dalším použitím d kladn prot epat.
Halosol W 5 FL Složku A (malá lahvi ka) vsypat do Složky B (rozpoušt dlo),
sm s d kladn prot epat, po kat 1 hodinu (reak ní doba), znovu prot epat,
prov it transparentnost vzniklého roztoku. Halosol W 5 FL je nyní
použitelný. Skladovatelnost takto p ipravené sm si: 3 týdny.
Pryžové a latexové podešve (pokud možno) odrásat a oprášit.
TPE podešve omýt p ípravkem Körasolv CR z d vodu bezpe ného
odstran ní zbytk separace, p íp. vrstev barvy.
Nános:
Halosol W 5 FL nanášet nylonovým kartá em bez kovových sou ástí. Lepené
plochy opat it rovnom rným, nikoliv však p íliš silným nánosem p ípravku.
Kontrolu kvality a rovnom rnosti nánosu lze b hem zpracovatelského
procesu provád t pod UV lampou (Halosol W 5 FL obsahuje fluorescen ní
ísady).
Po nejmén 1 hodin obeschnutí lze provád t funk ní nános
polyuretanového lepidla.
Zvláštní upozorn ní
Skladovací podmínky:
12 m síc p i + 18 oC
Pracovní a skladovací nádoby nutno uchovávat stále dob e uzav ené, aby
bylo zamezeno vniknutí vlhkosti.
PLASTSERVIS, a.s., areál Svit, 96. budova, 762 02 Zlín, tel.: 577 522 931, fax: 577 522 453,
e-mail: [email protected], www.plastservis.cz,
bankovní spojení: VOLKSBANK CZ, a.s. Zlín, .ú. 4200201112/6800, DI : CZ00542512, I O: 00542512
T ECHNICKÝ L IST
PLASTSERVI S, a. s.
Zl í n
KÖM M ERLI NG
TL 2740
Datum vydání: 2000-02
HALOSOL W 5 FL
Datum revize: 2009-10
Upozorn ní
Uvád né hodnoty byly získány v laborato i a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ov it
vlastními zkouškami. Záruka nem že být odvozena na základ výše uvedených údaj . Záruku
ebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobk .
Výrobek firmy KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO, D-66929 Pirmasens, SRN
íslo produktu: 89044 Složka A
87063 Složka B
PLASTSERVIS, a.s., areál Svit, 96. budova, 762 02 Zlín, tel.: 577 522 931, fax: 577 522 453,
e-mail: [email protected], www.plastservis.cz,
bankovní spojení: VOLKSBANK CZ, a.s. Zlín, .ú. 4200201112/6800, DI : CZ00542512, I O: 00542512
Download

HALOSOL W 5 FL - Plastservis as