Náš-Net.org
Dlouhá 31, 741 01 Nový Ji ín
http://www.nas-net.org
I O: 266 50 029, DI : CZ 26650029 (jsme plátci DPH) e-mail: [email protected]
Zákaznická linka ( tel. Po - Pa 9:00 – 18:00 hod, sms nonstop ) : 603 789 279
Smlouva o p ipojení k síti ( internetu )
Jméno :
P íjmení :
Rodné íslo (datum narození ) :
Trvalé bydlišt :
Místo p ipojení :
Kontakt (Mobil.):
Podpisem zákazník souhlasí se všeobecnými podmínkami platnými ke dni podpisu.
V ……………… Dne: ………………
……………………………
podpis zákazníka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IP adresa
Maska
Brána
DNS
DNS2
: 192 . 168 .
.
: 255 . 255 . 255 . 0
: 192 . 168 .
. 1
: 62 . 84 . 128 . 6
: 62 . 84 . 132 . 6
P ipojeno na POP :
P ipojeno rychlostí : ……. Mbps
ástka/m sí n : …….. K
Variabilní symbol : ………………….
íslo ú tu : 78-8906270257/0100
Platbu za každý m síc provád jte vždy do 25.tého daného m síce.
Nutné uvád t variabilní symbol !
…………………………..
podpis zástupce Náš-Net.org
V p ípad výjezdu servisního technika na opravu poruchy zp sobené zásahem uživatele, jsme nuceni
tento výjezd zpoplat ovat.
Pakliže chcete této situaci p edejít, postupujte prosím dle následujících základních rad :
Otázka : Chci si koupit nový po íta , nebo vym nit n kterou jeho sou ást, p ípadn p einstalovat
opera ní systém (v tšinou Windows), co potom, bude mi p ipojení k internetu fungovat ?
Odpov
: Požádejte v prodejn , p ípadn osobu, která Váš po íta opravuje, aby Vám zp t
korektn nastavili IP adresy (uvedené ve Vaší smlouv ) p ípadn pokud využíváte wifi routeru, tak
požádejte o nastavení p ístupových údaj uvedených na krabici od wifi routeru.
Otázka: Mám wifi router a chci p ipojit další po íta e (notebooky) ? Musí p ijet technik ?
Odpov
: Nikoli, sta í vyplnit do notebooku p ístupové údaje, které dostáváte na krabici routeru.
Pokud chcete krabici vyhodit, tyto údaje si prosím uschovejte.
Otázka : Chci se p ipojit k internetu, ale p ipojení nefunguje?
Odpov
: Zkontrolujte, zda máte zapnutý adaptér v síti elektrické energie, zda máte kabel od
antény zapojen do napájecího adaptéru do zdí ky „POE“ a kabel mezi PC, p ípadn routerem
zapojen do napájecího adaptéru do zdí ky „LAN“. Pokud máte router tak ješt zkontrolujte zda je
kabel mezi napájecím adaptérem a routerem zapojen v routeru do zdí ky „WAN“ .
Pokud Vám nabídne prohlíže jako možnou opravu „Obnovit výchozí nastavení“, v žádném p ípad
toto tla ítko nepoužívejte, smaže nastavení Vašeho po íta e a bude nutné ho znovu nastavit ru n .
Pokud máte router, v žádném p ípad nezkoušejte použít tla ítko RESET na zadní stran routeru.
Op t dojde ke smazání nastavení a bude nutné toto nastavení obnovit ru n .
Napájecí adaptér a router je nutné mít na suchém míst . Na poškození vodou Vám bohužel
nem že být držena záruka
V p ípad problému s p ipojením vy kejte n kolik minut a pokud problém trvá, obra te se na telefonní linku
uvedenou ve smlouv . (V žádném p ípad ne ekejte n kolik dní, p ípadn t eba do víkendu, rad ji ohlaste
p ípadnou poruchu ihned a bude také ihned ešena)
V p ípad , že zavoláte na zákaznickou linku a bude práv probíhat technologický zásah do struktury sít
(odstra ování v tšího výpadku, p ípadn výpadek plánovaný) budete informovaní o p ibližné dob znovu
zprovozn ní.
V p ípad individuálního problému bude provedena kontrola Vaší p ípojky a problém ešen operativn
techniky.
Veškeré plánované výpadky jsou p edem oznámeny na webových stránkách www.nas-net.org, proto je
alespo ob asn navštivte. Dozvíte se tam rovn ž o všech novinkách, jako je nap íklad navyšování
rychlosti p ipojení apod.
Dodržením uvedených postup šet íte svou pen ženku, nervy i as, stejn jako as našich technik .
D kujeme za pochopení.
SML/16/11/2012
Download

Smlouva - Náš