BVF SYME termostat za regulaciju temperature
Uputstvo za upotrebu
_________________________________________________________________________________
BVF SYME Digitalni sobni termostat sa ekranom na dodir u boji
Digitalni termostat BVF SYME služi prvenstveno za upravljanje električnih i vodenih
grejnih sistema.
Veliki ekran u boji na dodir 4.3 cola obezbeđuje grafičku površinu za lako rukovanje.
Na uređaju se mogu podesiti 4 jezika.
Pet unapred podešenih načina rada pomaže u izboru idealnog podešavanja.
Unutar nedeljnog podešavanja od 5+1+1 dan postoji 6 vremenskih ciklusa i
dodatne vrednosti temperature omogućavaju elastično podešavanje.
Uključenje i isključenje se odvija prema unapred podešenom automatskom
programu. Termostat finu regulaciju na osnovu stvarne temperature u sobi i
merenih vrednosti utvrđuje na osnovu unapred podešenih
algoritama.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Možemo birati između tri različita podešavanja merenja temperature:
1. Regulacija samo sobne temperature putem ugrađenog senzora termostata.
2. Regulacija samo temperature zagrevane površine putem spoljnog senzora
termostata.
3. Regulacija temperature vazduha uz limitiranje temperature zagrevane površine.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA









Rukovanje putem ekrana u boji od 4.3 cola na dodir
Za sisteme električnog grejanja sa maks. opterećenjem do 16A
Unapred ugrađeni načini rada: komforno grejanje,
Štedljiv-, Parti-, Letovanje- i Programski način.
Nedeljna programabilnost 5+1+1 dan
Mogućnost odabira spoljnog i ugrađenog senzora
Dostupni jezici: engleski, francuski, nemački, holandski
Prikaz datuma i vremena
Kalibracija temperature
Zaštita od pregrevanja
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA







DISPLEJ
Mrežni napon: 230V, 50 Hz
Opterećenje: 16A (maks.)
Opseg temperature za podešavanje: 5~35˚C
Opseg pogonske temperature: 0~500C
Senzori: NTC3950,na 10Kohm 250C
Tačnost uključenja: ± 0.50C
Zaštita od dodira: IP30
1
2
3
ON/OFF
MODE
MENU
Termostat uk/isključenje
Izbor režima rada
Izbor podešavanja
4
DOLE
5
GORE
Smanjenje temperature (promena kod
podešavanja)
Povećanje temperature (promena kod
podešavanja)
6
7
8
EXTERNAL
ROOM
SET
9
TERMOMETAR
MODE
10
11
SAT
12
DAN
GREJANJE
13
14
16
REŽIM RADA
PROGRAMA
Podešavanje datuma i vremena
Za prikaz detalja režima rada 5+1+1
Izbor jezika displeja
Podešavanje donje i gornje granične
vrednosti temperature
KOMFORNI REŽIM
Radi na temperaturi za dati režim grejanja
21
ŠTEDLJIVI REŽIM
Radi na temperaturi za dati režim rada
22
PARTI REŽIM
Radi na temperaturi za dati režim rada
23
REŽIM LETOVANJE
24
REŽIM RADA
PROGRAMA
20
4
10
3
2
Za podešavanje temperature pri režimu rada
komforno, štedljivo-,parti-, letovanje- i režim
rada programa
IZBOR JEZIKA
ZAŠTITA OD
PREGREVANJA
19
6
Grejanje radi
Prikaz režima rada
18
9
Prikaz aktuelnog vremena i ulaz za
programiranje
Dan u nedelji
DATUM I VREME
PODEŠAVANJE REŽIMA
RADA
5
Prikaz izabranog režima rada
15
8 14
11
Aktuelna temperatura vazduha
Opseg željene temperature: 5-350C
Povratni grafički prikaz temperature
REŽIM RADA
17
7 12 13
Spoljna temperatura (obloge)
Radi na temperaturi za dati režim rada
Prati programirane vrednosti preko dana i za
dati dan u nedelji za dati režim rada
1
Distributer: Mark Master DOO,24000 Subotica,Boška Vujića 8.
www.bvfheating.rs
BVF SYME termostat za regulaciju temperature
Uputstvo za upotrebu
_________________________________________________________________________________
UREĐIVANJE REŽIMA RADA PROGRAMA
PROMENA FABRIČKIH VREDNOSTI
Pritisnite dugme MENU,
a zatim dugme za rad programa
(16).Pojaviće se vremena ciklusa i
temperature za dati ciklus.
Dodirom bilo kog stupca
dati stupac se može urediti.
U roku od 3 sekunde od isključenja termostata (OFF) pritisnite i držite
pritisnuto 2 sekunde taster SAT (11) u levom gornjem uglu displeja.
Za promenu vrednosti pritisnite taster “<<” ili “>>”, a stranice možete menjati
pritiskom na tastere „Pre” i „Next”.
Primer: ukoliko želite menjati
vreme ciklusa za nedelju,
dodirnite stubac
Sun. (nedelja), zatim pomoću
dugmeta
^ i ˅ možete menjati date
vrednosti.
Menu
Opis
01
Temp. Offset – kalibracija senzora
02
Dead Zone - histereza
03
Set Point Max. – max podesiva
temperatura
5 0C ~ 35 0C
04
Set Point Min. – min. podesiva
temperatura
NTC Select(Internal, External) izbor senzora
5 C ~ 35 C
05
08
09
11
ZAŠTITA OD PREGREVANJA I MRAZA
Nakon pritiska na taster MENU
birajte taster
za pregrevanje (19). Nakon toga
možete podesiti maksimalnu
temperaturu zagrevane površine i
minimalnu očekivanu temperaturu
prostorije. Za čuvanje izvršenih
promena pritisnite taster APPLY.
IZBOR JEZIKA
Nakon pritiska tastera MENU
birajte taster za izbor jezika (18).
Možete birati jedan od nabrojanih
jezika. Nakon izbora jezika za
čuvanje izvršenih promena
pritisnite taster APPLY.
Distributer: Mark Master DOO,24000 Subotica,Boška Vujića 8
0
0
I only, E only, I & E, I
or E
5 0C ~ 10 0C
0
0
0
0
5 C ~ 10 C
5 C ~ 90 C
High Protection Min. – Min.
vrednost pregrevanja
Backlight off Time – odlaganje
osvetljenja pozadine
10
UREĐIVANJE UGRAĐENIH REŽIMA
RADA PROGRAMA
Nakon pritiska na taster MENU
izaberite taster Rad (17), a nakon
toga možete menjati režime rada i
možete menjati temperature koje
su im pridodate. Za čuvanje
izvršenih promena pritisnite taster
APPLY.
0
0 C~3 C
Low Protection Max. – Max.
vrednost zaštite od mraza
Low Protection Min. – Min.
vrednost zaštite od mraza
High Protection Max. – Max.
vrednost pregrevanja
07
PODEŠAVANJE DATUMA I
VREMENA
Nakon pritiska tastera MENU
izaberite taster Datum/vreme (15),
zatim
podesite aktuelno vreme i dan. Za
čuvanje izvršenih promena pritisnite
taster APPLY.
-8 0C ~ +8 0C
0
06
U stupcu Sun. (nedelja) možete birati između 6 vremena ciklusa.
Aktueno vreme
ciklusa prikazuje ikona.
Vreme ciklusa možete menjatitasterima na levoj strani. Nakon izbora ciklusa
vrednosti sata (H) minuta (M) i temperature možete menjati tasterima koji se
nalaze uz njih. Za čuvanje izvršenih promena pritisnite taster APPLY.
Opseg
5 0C ~ 90 0C
3s ~ 180s
1% ~ 100%
Min.Backlight Brightness – min.
osvetljenje pozadine
0s ~ 250s
12
Relay Delay Time – odlaganje uključenja
13
Normal(NO);
Inverted(NC)
Relay Output – uključenje
Normalno/inverzno
Restore – vraćanje fabrički podešenih
vrednosti
14
<< or >>
ŠEMATSKI PRIKAZ POVEZIVANJA
MONTAŽA
Pomoću odvijača odvojite zadnji poklopac, a zatim u skladu sa šemom povezivanja
priključite vodove. Zadnji poklopac fiksirajte na zidu u skladu sa prikazanom slikom, a
na kraju vratite prednju ploču na zadnji poklopac.
1.
2.
3.
www.bvfheating.rs
Download

Uputstvo za upotrebu - BVF Heating Solutions