5. Rodinné domy
‡
‡
‡
‡
5.1 Charakteristika, výhody, nevýhody, tídní
5.2 Odstupové vzdálenosti RD
5.3 Domovní vybavení RD
5.4 Zástavba rodinnými domy
„
„
„
Rodinné domy
izolovaná
sdružená
skupinová
1/56
5.1 Charakteristika, výhody, nevýhody, tídní
Rodinné domy
2/56
Charakteristika rodinných dom
‡
SN 73 4301 Obytné budovy charakterizuje rodinný dm:
„
stavba pro bydlení, která svým stavebním uspoádáním odpovídá
požadavkm na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové
plochy místností a prostor urena k bydlení; rodinný dm mže mít
nejvýše ti samostatné byty, dv nadzemní a jedno podzemní podlaží a
podkroví
Rodinné domy
3/56
Výhody a nevýhody rodinných dom
‡
Výhody rodinných dom:
„
„
„
„
„
„
„
„
‡
individuální charakter bydlení
pímý vztah bytu k venkovnímu prostedí
akustická pohoda a soukromí
píznivé podmínky bydlení všech vkových kategorií
objemová rozmanitost
adaptabilita bytu podle životního cyklu rodiny
uplatnní individuálních zájm a seberealizace rodiny
univerzální orientace – oslunní, výhled, píné vtrání
Nevýhody rodinných dom
„
„
„
„
malá urbanistická ekonomie (mimo skupinových forem zástavby)
prodloužení docházkové vzdálenosti
náklady a spoteba materiál
zvtšení délky komunikací, technické a dopravní infrastruktury
Rodinné domy
4/56
Tídní rodinných dom
‡
Podle zpsoby zástavby a uplatnní v urbanistické struktue
„
izolované
‡
‡
‡
‡
„
sdružené
‡
‡
„
dvojdomy
tydomy
skupinové
‡
‡
‡
„
samostatné
pásová zástavba
etzová zástavba
hnízdová zástavba
adové
atriové
terasové
mobilní
Rodinné domy
5/56
Tídní rodinných dom
‡
‡
Rodinné domy
Izolovaná zástavba RD –
samostatná (A), etzová
(C), pásová (D) a hnízdová
Sdružená zástavba RD – dvojdomy
6/56
Tídní rodinných dom
‡
Skupinová zástavba rodinných dom – adová, atriová, terasová
Rodinné domy
7/56
Tídní rodinných dom
Rodinné domy
8/56
Tídní rodinných dom
‡
Podle výšky zástavby a vertikálního uspoádání
„
„
„
„
„
„
‡
pízemní
pízemní s podkrovím
dvoupodlažní a vícepodlažní
dvoupodlažní s podkrovím
dvouúrovové a víceúrovové
Každý z tchto typ mže být
‡ podsklepený
‡ ásten podsklepený
‡ nepodsklepený
Podle konfigurace terénu
„ na rovin
„ na svahu
Rodinné domy
9/56
Tídní rodinných dom
‡
Vertikální uspoádání RD – pízemní (1-4), vícepodlažní na rovin (5-12),
na svahu (13-16), víceúrovové (17-19)
Rodinné domy
10/56
Tídní rodinných dom
‡
Podle tvaru – pdorysné
formy
„
„
„
„
„
kruhové
tvercové
obdélníkové
(píné, podélné)
ve tvaru „L“, „T“, „Z“ a „U“
uzavené
Rodinné domy
11/56
Tídní rodinných dom
‡
Podle tvaru zastešení
„
„
‡
Podle charakteru bydlení a polohy v urbanistické struktue
„
„
„
‡
s plochou stechou
se šikmou stechou
‡ pultovou
‡ sedlovou
‡ valbovou
‡ stanovou
mstské rodinné domy
pímstské rodinné domy
venkovské rodinné domy
Podle zpsobu užívání (zda pouze bydlení, výkon povolání,
hospodáská innost doplková)
„
„
residenní
polyfunkní
Rodinné domy
12/56
Tídní rodinných dom
‡
Rodinné domy podle
tvaru zastešení
Rodinné domy
13/56
5.2 Odstupové vzdálenosti RD
Rodinné domy
14/56
Odstupové vzdálenosti rodinných dom
‡
Vzdálenost mezi samostatn stojícími RD nesmí být menší než 7,0 m
(individuální rekreace 10,0 m). Vzdálenost od spolených hranic pozemk
nesmí být menší než 2,0 m. Ve zvlášt stísnných územních podmínkách
mže být vzdálenost mezi RD snížena na 4,0 m, pokud v žádné z protilehlých
ástí stn dom nejsou okna obytných místností. Vzdálenost prelí s okny
obytných místností musí být nejmén 3,0 m od okraje komunikace (mimo
zastavní proluk adové zástavby)
‡
Odstupové
vzdálenosti RD
Rodinné domy
15/56
5.3 Domovní vybavení RD
Rodinné domy
16/56
Domovní vybavení
‡
Domovní vybavení slouží k zabezpeení hospodáského a
technického provozu
„
listovní schránky
„
pístešek na odpadky – dle vyhlášky .137/1998 Sb. musí mít
každý RD vymezen prostor pro ukládání odpadu z domácností,
není-li tento prostor situován v dom, je teba vymezit stanovišt
na pozemku RD
„
garáže na parkování a odstavení motorových vozidel – dle
vyhlášky .137/1998 Sb. musí mít RD min. jedno garážové stání
na jednu bytovou jednotku, není-li možné toto stání situovat v
dom nebo stavebním napojení, musí být vymezena plocha
odpovídající pro odstavení vozidla na pozemku RD
Rodinné domy
17/56
Domovní vybavení – pístešek na odpadky
‡
Píklady umístní pístešku na odpadky – v pímém napojení na komunikaci
Rodinné domy
18/56
Domovní vybavení – garáže
‡
Zpsoby ešení píjezdu do garáže
‡
Situování garáže na strmém svahu
1,3 – vhodný zpsob (garáže
nesmíme situovat nad obytnými
místnostmi), 2 – nevhodné ešení
Rodinné domy
19/56
Domovní vybavení – garáže
‡
Rozmry garáže – pro umístní jednoho auta 3,0x5,0-6,0 m, dv auta
6,0x6,0 m, auto a úschova kol 4,5x6,0 m
Rodinné domy
20/56
Domovní vybavení – garáže
‡
Dlení garáží RD dle umístní:
„ vestavná
„ pistavná
„ voln stojící
„ hromadné – pro skupinovou zástavbu
‡
Vestavné a pistavné garáže
„
„
‡
nejastjší použití
umístní – píjezd autem co nejjednodušší, pímý, nejkratší z ulice, na
neoslunné stran
Vestavná garáž
„
„
„
výhody - teplá, vytápná
nevýhody - nutno zvukovou izolaci, otázka výfukových plyn
pístup do garáže z venkovního prostedí, z bytu pouze pes zádveí,
pedsí, chodbu bytu, nesmí být pístupna z obytného prostoru
Rodinné domy
21/56
Domovní vybavení – garáže
‡
Umístní garáže u RD – vestavná
Rodinné domy
22/56
Domovní vybavení – garáže
‡
Umístní garáže u RD
„
pistavná
„
voln stojící
Rodinné domy
23/56
Izolovaný rodinný dm
‡
Vytváí nejvtší intimitu rodinného života
‡
Pímý kontakt se zahradou a pírodou
‡
Základní typ rodinného bydlení
‡
Výhody
„
„
„
„
‡
Nevýhody
„
„
‡
univerzální orientace
dostatené oslunní, vtrání
dobrý výhled
dobré podmínky bydlení bhem celého životního cyklu
vystavení povtrnostním vlivm (déš, vítr, mráz) – vtší ochlazovací
plocha a s tím spojené vyšší náklady na vytápní a vlastní údržbu
náronost na velikost pozemku
Izolovaný rodinný dm uplatujeme v zástavb samostatného RD,
etzové, pásové a hnízdové
Rodinné domy
24/56
Izolovaný rodinný dm
‡
etzová zástavba
„
„
„
‡
vzniká napojením vtšího potu RD k sob pes hospodáské píslušenství
nebo garáž. Oproti adové zástavb se liší vtší šíkou parcely (11-15 m) a
nesplnním podmínky styku 1/3 obvodové konstrukce
použitelnost – rovina, svahy
dispoziní ešení – umístní oken a vstupy ve dvou protilehlých stranách
– uliní a zahradní
etzová zástavba
Rodinné domy
25/56
Izolovaný rodinný dm
‡
Pásová zástavba
„
„
‡
umožuje zastavt užší parcely (10-14 m)
dispoziní ešení – obytné místnosti orientované na uliní nebo zahradní
prelí – protažení pdorysu do hloubky – pechodný tvar k adovým RD.
Okna jsou osazena na dv až ti strany, nezasahovat k sousedovi – z
tohoto dvodu osazujeme tak, že jedna boní stna tvoí optickou souást
sousedovy zahrady nebo jsou RD osazeny napí pes celou šíku parcely
Pásová zástavba
Rodinné domy
26/56
Izolovaný rodinný dm
‡
Hnízdová zástavba
„
„
„
vytvoení skupiny –hnízda z izolovaných RD
svým prostorovým uspoádáním tvoí uzavenou urbanistickou jednotku 3-6
dom, napojenou na krátkou pístupovou komunikaci se spoleným
prostranstvím
dispoziní ešení –
vchody RD orientované
do spoleného
prostranství, zárove zde
orientujeme hospodáské
a hygienické
píslušenství. Skupina
tvoí jednotný
architektonický celek s
rozdílným dispoziním
uspoádáním – ovlivnno
umístním ve skupin v
závislosti na orientaci
Rodinné domy
‡
Hnízdová zástavba
27/56
Sdružené rodinné domy
‡
Rodinný dvojdm
„
„
‡
horizontální sdružení dvou domovních rodinných jednotek samostatn
pístupných z pozemku
dispoziní ešení – ovlivnno spolenou dlící štítovou stnou dvou
bytových jednotek – poloha oken a dveí. Dispozice tchto byt mže být
rozdílná za pedpokladu jednotného hmotového a architektonického
výrazu
Rodinný tydm
„
„
„
obdobné vlastnosti jako dvojdm, skládá se ze ty bytových jednotek,
tvoící jeden objekt se spolenými dlícími stnami a samostatným
vstupem z pozemku do každého bytu
výhody – vtší koncentrace s ekonomicky vtšími ukazateli (urbanistická
ekonomie)
nevýhody – nižší kvalita bydlení, pedevším z hlediska orientace na
svtové strany, velký objem tydom zatžuje jejich urbanistické
zalenní
Rodinné domy
28/56
Sdružené rodinné domy
‡
Sdružené rodinné domy
„ skladba dvojdomu
Rodinné domy
29/56
Sdružené rodinné domy
‡
Rodinné domy
Sdružené rodinné domy
„ tydm
30/56
Skupinové rodinné domy – adový dm
‡
adový rodinný dm
„ vzniká azením jednotlivých objekt RD bezprostedn vedle sebe
se spolenými štítovými nebo požárními stnami
„ pdorys každé sekce zabírá celou šíku pozemku
„ má nejmenší zastavnou plochu ze všech typ RD
„ z hlediska urbanistické ekonomie až 14% úsporu oproti
izolovaným RD
„ min. velikost pozemku 300m2, šíka 6,0-9,0 m
„ pdorys – nejpoužívanjší obdélník, „L“, „T“, „U“ – do stedu
dispozice vloženo patio pro prosvtlení vnitní dispozice
„
Formy adové zástavby
‡
‡
‡
‡
Rodinné domy
rovná s podélnou dispozicí
rovná s velkou hloubkou dispozice – „U“ a patio (hl.= 20,0m)
uskakovaná s podélnou, velkou hloubkou nebo kosoúhlou dispozicí
výškov diferencovaná etzová zástavba
31/56
Skupinové rodinné domy – adový dm
‡
adový rodinný dm
„ Výhody
‡
‡
‡
„
Nevýhody
‡
„
hospodárnost v nároku na plochu pozemku
dobré využití inženýrských sítí
úspory stavebních a provozních náklad
zmenšená šíka parcely – negativn ovlivuje míru zvukové a optické
pohody – to lze ovlivnit vhodným urbanistickým a dispoziním
ešením – výšková lenitost, uskakovaná prelí – pechod k
etzové form zástavby, stídání dvoupodlažních sekcí s
jednopodlažními (garáže, hospodáské píslušenství)
Snažíme se o azení dom na kratší úseky – nejvhodnjší poet
bytových sekcí v rámci délky zástavby je 4-6 – možno sestavovat
do bohatších prostorových skupin s doplkovými prvkami . Zele,
komunikaní plochy, oplocení, dtská hišt
Rodinné domy
32/56
Skupinové rodinné domy – adový dm
‡
adové rodinné domy
Rodinné domy
33/56
Skupinové rodinné domy – adový dm
‡
adové rodinné domy
Rodinné domy
34/56
Skupinové rodinné domy – adový dm
‡
adové rodinné domy
Rodinné domy
35/56
Skupinové rodinné domy – adový dm
‡
adové pízemní RD s patiem
Rodinné domy
36/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriový rodinný dm
„ pedstavuje úsporný druh rodinného bydlení v nárocích na velikost
stavebního pozemku a na pomrnou délku inženýrských sítí
pipadající na jeden byt
„
ústedním prostorem domu je atrium
‡
‡
‡
‡
‡
„
sousteuje na sebe všechny obytné místnosti domu, je ohraniené
vlastním bytem a dlícími stnami, které mohou být zárove
obvodovými stnami sousedících atriových RD
spojuje interiér bytu s pírodou, umožuje optické rozšíení prostor
vlastního domu
plní funkci každodenního odpoinku s vysoukou mírou intimity
min. rozmr atria je 6,0x6,0 m
obytné prelí situujeme na jih, východ, západ
uplatnní v rámci souvislé kobercové zástavby – píznivé
ekonomické parametry (200 obyvatel/hektar) – jako výstavba
bytových dom s 3.NP
Rodinné domy
37/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriové RD
Rodinné domy
38/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriový rodinný dm
„
Pdorysné formy atriového domu
‡ pdorysný tvar „L“
ƒ nejrozšíenjší a nejjednodušší forma
ƒ atrium obklopené ze dvou stran vlastním domem, z dalších stran
sousedícími objekty
ƒ umožuje jasn a pehledné lenní dispozice na funkní celky
denní a noní zóny pi úsporných nárocích na vnitní komunikace
ƒ vstupní ást a píslušenství situováno v mén prosvtleném nároží
na rozhraní zón
ƒ poskytuje mnoho skladebných možností pi ešení kobercové
zástavby
ƒ pi správné orientaci na svtové strany je zabezpeeno optimální
proslunní všech obytných místností
Rodinné domy
39/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriový RD
pdorysné formy „L“
Rodinné domy
40/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriový rodinný dm
„
Pdorysné formy atriového domu
‡ pdorysný tvar „U“
ƒ atrium obklopeno ze tí stran vlastním domem, uzávr ze tvrté
strany tvoen dlící stnou nebo plnou stnou sousedního domu
ƒ pi využití všech tí kídel na bydlení, vzniká vtší kategorie bytu pi
relativn malém atriu
ƒ velké nároky na vnitní komunikace
ƒ v rozích mohou vznikat nedostaten
prosvtlené a provtrané prostory
ƒ má dobré pedpoklady na ešení
dispozice v tom pípad, pokud
chceme bohat rozvinout nkteré
doplkové funkce – hobby místnosti,
sauna apod. – umístní v jednom
kídle pdorysu, vlastní byt je
rozložen ve dvou kídlech „L“
Rodinné domy
41/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriový rodinný dm
„ Pdorysné formy atriového domu
‡ pdorysný tvar „T“ a „Z“
ƒ základem tchto pdorysných forem je tvar „L“ - pidáním kratšího
kídla ze strany pístupové komunikace na pravé i levé stran
pdorysu vzniká „T“ nebo „Z“
ƒ kratší kídlo má vtšinou funkci vstupního prostoru a hospodáskou
(garáž, sklad, hobby)
ƒ vlastní bydlení soustedno okolo atria jako u pdorysné formy „L“
ƒ pi tomto pdorysném ešení vzniká vtší poet vnitních funkních
prostor bez možnosti dostateného prosvtlení a provtrání
Rodinné domy
42/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriový rodinný dm
„
Pdorysné formy atriového domu
‡ pdorysný tvar „O“
ƒ vnitní atrium obklopeno vlastním domem ze ty stran s
ƒ velká zastavná plocha s obtížn ešeným pdorysem,
pedimenzované vnitní komunikace, vzniká mnoho nedostaten
prosvtlených a provtraných funkních prostor
Rodinné domy
43/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriový rodinný dm
„
Pdorysné formy atriového domu
‡ pdorysný tvar „I“
ƒ obdélníková dispozice RD s
obytnými místnostmi
orientovanými ne jedno z
delších prelí
ƒ v podstat se již nejedná o
atriový RD – rozvíjí dispozici
pouze v jednom kídle
ƒ atrium by bylo vhodnjší
nazývat obytný dvr
Rodinné domy
44/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriový rodinný dm
„ Zabezpeuje kvalitu bydlení pi správném dodržení zásad, které jsou
východiskem pro dispozin-architektonické ešení
‡
‡
„
plné uplatnní atria jako tžištní prostor celé dispozice
uplatnní atriového domu jako skladební jednotky v urbanistických
vazbách optimální hustoty – pedevším v kobercové zástavb –
dosažení optimálního ukazatele v potu obyvatel na hektar a pomrné
délky komunikací pipadající na jeden byt
Souvislá kobercová zástavba atriovými RD
‡
‡
‡
‡
‡
‡
zásah do mikroklimy území oproti zástavby izolovanými RD
ubírá z plochy zelen (regulátor mikroklimatu)
zhoršení plynulé výmny vzduchu tsn nad zemí – cca 1,0 m
mikroklima atria vykazuje vyšší teplotu než ve volné krajin
stny a dlažba v atriu mají schopnost akumulovat teplo a ohraniení
atria omezuje proudní vzduchu
nutno správn orientovat obytné místnosti na slunené strany
Rodinné domy
45/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Skupiny atriových RD
formy v kobercové zástavb
Rodinné domy
46/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Skupiny atriových RD
v kobercové zástavb
„
pdorysná forma
„L“
„
pdorysná forma
„T“ a “Z“
„
pdorysná forma
„O“
Rodinné domy
47/56
Skupinové rodinné domy – atriový dm
‡
Atriový rodinný dm
„ V kobercové zástavb atriovými RD rozlišujeme ti základní zpsoby
uspoádání jednotlivých pdorysných tvar
‡
‡
‡
‡
paralelní
zrcadlové
smíšené
Základní uspoádání jednotlivých pd. tvar – paralelní, zrcadlové a smíšené
Rodinné domy
48/56
Skupinové rodinné domy – terasový dm
‡
Terasový rodinný dm
„ Typologická forma RD s více byty, které jsou položeny nad sebou po
spádnici svahu s horizontálním posunem úmrným sklonu svahu tak,
že ped každým bytem vzniká terasa umístná na steše domu
položeného o podlaží níže
„ Každý byt má samostatný vstup z pozemku – ze svahové
komunikace
„ Bezprostední kontakt s pírodou pes terasu domu
„ Vhodné pi sklonu svahu do 20% (pokud nad 30% nutno provit
únosnost základové pdy)
„ Výrazný typologický prvek – terasa – dispoziní jádro, ke kterému
orientujeme všechny obytné místnosti. Jedná se o prostor, který
dává tomuto domu specifický charakter s pedpoklady vysokého
standardu bydlení
„ Nutno zajisti na terase soukromí upravenou šíkou a formou
zábradlí, které znemožní osobám vidt na nižší terasu
Rodinné domy
49/56
Skupinové rodinné domy – terasový dm
‡
Rodinné domy
Terasové rodinné domy
50/56
Skupinové rodinné domy – terasový dm
‡
Terasový rodinný dm
„ Výhody terasových dom
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
rodinné bydlení s velkou hustotou zástavby – urbanistická ekonomie
(200-250 obyvatel na hektar)
nejmenší plošné náklady na stavební pozemek
nejmenší délka inženýrských sítí na bytovou jednotku
velká míra soukromí
optická volnost – velký výhled do krajiny bez bariér
dostatené oslunní obytných místností
rozložení prostor bytu v jedné úrovni
Rodinné domy
51/56
Skupinové rodinné domy – terasový dm
‡
Terasový rodinný dm
„ Formy terasových rodinných dom
‡
podle smru azení jednotlivých bytových jednotek
ƒ pímoaré pod sebou
ƒ
ve smru nejvtšího spádu, vytvoení uceleného objektu
ƒ diagonáln
ƒ
‡
každá bytová jednotka je posunutá nejen vertikáln, ale i
horizontáln. Vytvoení volnjší struktury hmotné skladby s
pínosem v urbanistickém a architektonickém ztvárnní
podle zpsobu azení bytových jednotek do vyšších celk
ƒ jednotraktové
ƒ
azené po spádnici v jedné ad pod sebou
ƒ dvojtraktové
ƒ
azené po spádnici ve dvou adách – vytváejí jeden objekt
ƒ v souvislé zástavb kobercové
ƒ
byty seskupené po celé ploše svahu
ƒ kombinované formy
Rodinné domy
52/56
Skupinové rodinné domy – terasový dm
‡
Formy terasových RD podle
azení bytových jednotek do
vyšších celk
„
„
„
„
„
Rodinné domy
A 1-3
‡ jednotraktový terasový
dm pímoae azený
A4
‡ jednotraktový terasový
dm diagonáln azený
B 1-3
‡ dvojtraktový terasový dm
pímoae azený
C
‡ souvislá kobercová
zástavba terasových dom
D
‡ terasový dm v
oboustranné zástavb –
obytný pahorek
53/56
Skupinové rodinné domy – terasový dm
‡
Terasový rodinný dm
„
Jednotraktový terasový rodinný dm
‡
„
nejvíce realizovaný typ. Byty azené po spádnici v jedné ad pod
sebou. Podél boního prelí probíhá pístupová komunikace – terénní
schodišt, z kterého je samostatn pístupný každý byt. Druhé boní
schodišt navazuje na zahradu. Ped elním prelím je terasa,
umístná na steše nižšího podlaží. Pístupové schodišt se pevážn
využívá oboustrann – vzniká dvojice terasových jednotraktových RD se
stední komunikací
Dvoutraktový terasový rodinný dm
‡
v každém podlaží jsou dva byty azené vedle sebe s pístupovou
komunikací – terénním schodištm po obou stranách. Tento typ je
samostatn neekonomický a uplatuje se pevážn v souvislé
kobercové zástavb se stídáním pístupové komunikace a
dvoutraktových objekt s jednotraktovým v koncové sekci
Rodinné domy
54/56
Skupinové rodinné domy – terasový dm
‡
Terasový rodinný dm
„ Souvislá kobercová zástavba
‡
„
Kombinované formy
‡
‡
mní se charakter rodinného bydlení, nebo byty jsou zpístupnny pes
chodby probíhající pímo v samotném objektu. Byty mají k dispozici
jedno prelí – elní s terasou, která plní funkci nbezprostedního
kontaktu s pírodou. V souvislé kobercové zástavb je nejvhodnjší
pdorysná forma „L“, která umožuje dobré vzájemné optické a zvukové
pedlení teras
Vznikají kombinací istých forem terasových dom s jinými formami
obytných dom – schodišovými, pavlaovými. V podstat se již jedná o
formu bytového domu
Terasové domy zpístupujeme komunikan ze shora, zdola nebo v
obou úrovních. Pi poetnjších skupinách s vtšími výškovými rozdíly
se veejná pístupová komunikace navrhuje s píjezdem MHD na horní
komunikaci – výstupní zastávka a na dolní komunikaci s nástupní
zastávkou
Rodinné domy
55/56
Download

TYPOLOGIE - navrh RD