Vydanie 04 /Apríl 2010
www.ottobock.sk
DIALOG
2
DIALOG
DIALOG 01
03
Manu Comfort T
Stabilizačná ortéza zápästia
Otto Bock Slovakia s.r.o.
Čajakova 25, 811 05 Bratislava 1, Infolinka +421 915 090 060, Tel./Fax +421 2 5244 2188
[email protected] , www.ottobock.sk
Predstavujeme
Mobility
Predstavujeme
ÚvodnéSolution
slovo
Mobility
Slovo
na Solution
úvod
DIALOG
DIALOG 01
04
Úvodné slovo
riaditeľa spoločnosti
Otto Bock Slovakia s.r.o.
Vážení čitatelia,
srdečne vás vítam na stránkach štvrtého čísla nášho
firemného časopisu DIALOG.
Ako v predchádzajúcich číslach aj teraz by sme vás
radi informovali o produktových novinkách a marketingových aktivitách spoločnosti Otto Bock Health Care.
Minulý rok sa niesol v duchu 90. výročia založenia spoločnosti Otto Bock, ako aj v duchu otvorenia
nového HIGH-TECH medicínsko-vedeckého centra v Berlíne. Rok 2010 má tiež svoju veľkú udalosť, a tou je už tradičná odborná výstava ORTHOPADIE+REHA-TECHNIK 2010, ktorá sa usku
toční 12. – 15. mája v Lipsku. S touto výstavou je spojený aj 13. WORLD CONGRESS ISPO. Dovoľte mi
aby som vás touto cestou čo najsrdečnejšie pozval na návštevu výstavného stánku našej spoločnosti,
kde budete mať možnosť vidieť niekoľko významných noviniek týkajúcich sa nášho odboru.
Kolegovia z Otto Bock Slovakia vám budú pri tejto príležitosti plne k dispozícii a poskytnú vám všetky
potrebné informácie.
V živote našej spoločnosti Otto Bock Slovakia nastáva tiež jedna podstatná zmena. V tomto roku
opúšťame naše staré priestory na Čajakovej ulici v Bratislave a sťahujeme sa do nových priestorov.
Čo to znamená? Predovšetkým zmenu, a to nielen pre nás, zamestnancov firmy, ale najmä, a to je
najpodstatnejšie, zmenu pre vás, našich obchodných partnerov, klientov a telesne postihnutých spoluobčanov. Naše nové priestory vám budú plne k dispozícii pri odborných školeniach a seminároch,
konzultáciách, ako aj v rámci partnerskej technickej podpory pri riešení náročných protetických vybavení vašich pacientov v spolupráci s našimi technikmi. Snahou našej firmy je vytvoriť plnohodnotné
pevné zázemie firmy Otto Bock, ktoré bude kedykoľvek k dispozícii širokej odbornej verejnosti, ako
aj našim obchodným partnerom a najmä všetkým telesne postihnutým v Slovenskej republike.
Pri hľadaní riešenia pre postihnutých sa aktívne zapájame do života našich hendikepovaných spoluobčanov. V súčinnosti s našimi produktmi sa snažíme o ich plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti.
Záverom by som vám chcel poďakovať za váš čas venovaný tomuto časopisu a zaželať vám veľa
zdravia a úspechov. Team Otto Bock Slovakia sa teší na šťastné stretnutia s vami pri organizovaní
odborných vzdelávacích akcií, ako aj pri partnerských podujatiach pre telesne postihnutých.
S úctou
Juraj Jánošík
Konateľ spoločnosti
33
44
02
DIALOG
DIALOG 01
04
História
a súčasnosť
Technická
podpora priamo u zákazníka
Protéza s hydraulickým bedrovým
kĺbom Helix 3D
Po desaťročiach stagnácie v oblasti techniky
riešenia amputácie v bedrovom kĺbe zaviedla firma
Otto Bock nový štandard systémom bedrového
kĺbu Helix3D. Tento systém je v súčasnosti
prístupný aj našim pacientom na Slovensku.
V spolupráci so spoločnosťou NEOPROT, spol. s r. o.
bola týmto systémom vybavená už prvá pacientka.
Ako mnoho iných aj ona začala po úraze používať klasický
typ protézy, ktorý sa doteraz vyrábal pre pacientov s
exartikuláciou v bedrovom kĺbe. Táto protéza musí nahradiť
všetky tri kĺby na dolnej končatine, preto pacientom musí
zabezpečiť zvýšenú stabilitu, aktivitu a komfort nosenia.
Inovačný bedrový kĺb HELIX3D výrazne zvyšuje aj pohyblivosť pacienta. Každý deň mu ponúka značné výhody pri
zachovaní maximálnej stability pri chôdzi na nerovnom teréne, pri rôznej rýchlosti pohybu a pri chôdzi po schodoch.
Na začiatku je potrebné pacientovi podrobne vysvetliť, o aký systém
ide a poukázať na všetky funkcie, ktoré mu po vyhotovení protézy
pomôžu výrazne zlepšiť jeho mobilitu a zvládanie každodenných
činností. Dôležitou funkciou systému Helix3D je, že ovplyvňuje
trojrozmerný pohyb v bedrách a vďaka novej viacosovej konštrukcii
kĺbu možno dosiahnuť mimoriadne harmonický obraz chôdze.
V prípade konvenčného vybavenia po amputácii exartikulácie
v bedrovom kĺbe si amputovaní pacienti musia pri zdvíhaní
protézy silno pomáhať zdravou stranou, aby mohli prekročiť
prekážku a nezakopli, napr. o okraj koberca. Konštrukcia kĺbu
Helix3D umožňuje skrátenie protézy v švihovej fáze a znižuje
nebezpečenstvo zakopnutia a pádu.
Veľký uhol ohybu uľahčuje každodenný život pri obúvaní topánok alebo nasadaní do auta. Systém bedrového kĺbu
Helix3D okrem toho umožňuje pacientovi pohodlne a rovno sedieť.
Špeciálna kombinácia mechanickej pružiny a hydrauliky pri systéme Helix3D pomáha kompenzovať veľkú
časť chýbajúceho bedrového svalstva a znižuje výdaj energie, ktorá je potrebná pre chôdzu s protézou.
Umožňuje tlmený a kontrolovaný nášľap, rovnako ako harmonický odval chodidla pri plnom zaťažení. Týmto
spôsobom kombináciou mechanickej pružiny a hydrauliky zabraňuje trhavému pohybu a znižuje náklon panvy.
Takto účinne znižuje zaťaženie chrbtice a kĺbov a predchádza ochoreniam v dôsledku telesného postihnutia.
Systém Helix3D je vhodný pre amputovaných pacientov
s hmotnosťou do 100 kg. Pri najrôznejších každodenných
činnostiach ponúka maximálnu mieru stability a komfortu
a
ortopedický
technik
certifikovaný
špeciálne
pre
Helix3D ho nastaví presne podľa potrieb pacienta.
Okrem iného je zohľadnená aj telesná výška, hmotnosť a stupeň
aktivity pacienta.
Celý technologický postup výroby protézy s týmto systémom
bedrového kĺbu je úplne nový. Na dosiahnutie optimálneho
vybavenia sa ponúka bedrový kĺb Helix3D len v kombinácii
s mikroprocesorom riadeným systémom C-Leg.
Predstavujeme
História
a súčasnosť
Mobility
Solution
Technická podpora priamo
u zákazníka
DIALOG 01
04
Pokiaľ je už amputovaný pacient vybavený systémom C-Leg v kombinácii s iným bedrovým kĺbom, možno Helix3D
zaintegrovať do jeho aktuálneho systému protézy. Na výrobu protézového lôžka sa používa nový sádrovací aparát,
pomocou ktorého vieme vyhotoviť oveľa presnejší negatív, ktorý lepšie korešponduje s anatomickými danosťami
pacienta. Po vyhotovení negatívu je potrebné precízne vymodelovať pozitív a natiahnuť skúšobné lôžko. Vďaka
skvelej spolupráci s našou pacientkou sa podarilo zhotoviť veľmi dobré a presné skúšobné lôžko. Dôležitou časťou
výroby tejto pomôcky je samotná stavba protézy. Pred samotným zložením protézy je preto dôležitá balančná
skúška testovacieho lôžka použitím už spomínaného sadrovacieho stojana s balančným adaptérom. Adaptér je
potrebné trpezlivo a precízne polohovať a v spolupráci s pacientom presne určiť ťažisko tela v skúšobnom lôžku.
Na základe balančnej skúšky sa urobí v staviacom aparáte s laserovou
optikou samotná stavba protézy podľa predpísaných stavebných línií.
S poskladanou protézou sme pristúpili k prvej skúške, na ktorú sa naša
„pani“ veľmi tešila. Bolo príjemné sledovať jej prvé pohľady na protézu
a počúvať zvedavé komentáre k tejto technologicky špičkovej pomôcke.
Nasadenie protézy bolo jednoduché a pokračovali sme kontrolou stavby
na prístroji L.A.S.A.R. Posture. Je to prístroj, ktorý prostredníctvom
laserovej optiky ukazuje priebeh záťažových línií, podľa ktorých vieme
vyhodnotiť správnosť stavby protézy. Po mnohých zvedavých otázkach
našej pani sme sa pustili do prvého tréningu s celou protézou, ktorý však
bol zameraný najmä na používanie hydraulického bedrového kĺbu. Bolo
nutné opäť zopakovať princíp funkcie a vysvetliť, čo a ako je nutné urobiť
pri nácviku švihovej fázy. Už po niekoľkých minútach bol každý ďalší krok
ľahší a ľahší a mohli sme prejsť s protézou z bradlového chodníka na
dlhšiu trať pomocou barlí. Zase netrvalo dlho a mohli sme pokračovať
tréningom sadania na stoličku. Najťažším momentom bolo presvedčiť
„hlavu“, že táto protéza umožňuje sadať si s oboma nohami spolu rovnako
zaťaženými počas celej fázy sadania. Po viacnásobnom opakovaní stoja
a sedu bola táto činnosť plynulejšia, vykonávaná s väčšou ľahkosťou.
Po krátkej prestávke už nasledoval tréning chôdze, kde si naša „pani“
zlepšovala švihovú fázu bedrového kĺbu a pomaly sme prechádzali k tréningu
chôdze aj použitím švihovej fázy kolenného kĺbu C-Leg. Práve táto fáza
chôdze bola pre našu pacientku najťažšia, pretože pre správne používanie
tohto kolenného kĺbu je nevyhnutné zabudnúť na stereotyp chôdze, ktorý
sa používal pri chôdzi so starou protézou, a tiež na nadvihovanie sa na
druhej nohe pri začatí švihovej fázy. Môžeme povedať, že toto bol vážny
problém, ale naša pani svojou nezlomnou vôľou začala pomaly zdolávať
aj tento spočiatku ťažký oriešok. Chôdza bola čoraz lepšia a my sme
sa mohli posunúť na ďalší stupeň a začať trénovať pohyb na plošine
a schodoch. Aj túto činnosť pani zvládla veľmi dobre a po takejto úspešnej
práci sme sa rozišli s veľmi dobrým pocitom, že sa znovu stretneme po
dohotovení definívneho lôžka, ktoré je svojim spôsobom tiež novinkou,
pretože bolo vyhotovené z polyuretánovej živice Polytol. Lôžko vyrobené
z tejto živice je pevné iba v mieste pripojenia adaptéra bedrového kĺbu
a ostatná časť je mäkká, flexibilná a veľmi dobre sa rispôsobuje telu pacienta.
V súčasnosti prebieha dolaďovanie protézy a jej odovzdanie na každodenné
užívanie. Je však nutný ešte dôkladný tréning, aby naša pani vedela využiť
všetky výhody, ktoré jej táto protéza poskytuje a s istotou môžeme povedať,
že tých je viac než dosť...
Prehľad vlastností:
- Nanovo definuje mobilitu ľudí po amputácii v bedrovom kĺbe
- Viacej stability, mobility a komfortu
- Zníženie rizika zakopnutia a pádu
- V značnej miere priblíženie sa prirodzenému obrazu chôdze
- Znižuje zaťaženie chrbtice a kĺbov a účinne predchádza
ochoreniam v dôsledku telesného postihnutia
- MOBIS 2 a 3 (stupne aktivity)
- Pre telesnú hmotnosť do 100 kg
55
6
6
Ortotika
Protetika
DIALOG 01
04
DIALOG
Materiály s technológiou
SilverShield®
Používanie antibakteriálnych termoplastov pre protézové lôžka, skúšobné lôžka a ortézové objímky
je od samého začiatku určené na ochranu pokožky a protézového lôžka proti širokej škále rôznych
mikroorganizmov.
Výhodou pre používateľa je, že sa výrazne znížuje zápach a zafarbenie kýpťa spôsobené mikroorganizmami, a že sa predĺži
životnosť lôžka. Výsledkom používania týchto termoplastov je zlepšenie celkového komfortu nosenia pomôcky a zlepšený
komfort pokožky.
Princíp účinku
Antibakteriálne látky, ako je striebro sú zapracované do materiálu v priebehu výroby. Akonáhle prídu strieborné ióny do
styku s vlhkosťou, ich interakcia s baktériami významne narušuje rozmnožovanie rôznych mikroorganizmov. To bráni
nárastu bakteriálnej populácie v materiáli. Vďaka nepretržitému uvoľňovaniu iónov striebora, majú termoplasty dlhodobo
účinné antibakteriálne vlastnosti. Antibakteriálne termoplasty pokožka obzvlášť dobre znáša bez akejkoľvek zmeny ich
fyzikálnych a tvarovacích vlastností. Biologická kompatibilita antibakteriálnych termoplastov pre protézové lôžka bola
dokázaná skúškami biologickej kompatibility podľa EN ISO 10993.
Antibakteriálne termoplasty od spoločnosti Otto Bock úspešne prešli týmito testami v laboratóriu v súlade s uvedenými
štandardami.
• test cytotoxicity (EN ISO 10993 časť 5)
• podráždenie a precitlivelnosť (EN ISO 10993 časť 10).
V súlade s požiadavkami normy JIS Z 2801, nezávislé laboratórium preukázalo, že antibakteriálne termoplasty spôsobili
zníženie bakteriálnych kolónií Staphylococcus aureus (gram-pozitívne) a Escherichia coli (gram-negatívne) až o 99,9 %.
Je ale potrebné uviesť, že antibakteriálne termoplasty pre protézové lôžka nie sú určené na prevenciu infekcie.
Antibakteriálny ThermoLyn®
stiff (polystyrén)
• používa sa na výrobu nosných skúšobných alebo
dočasných protézových lôžok protéz dolných a
horných končatín.
Antibakteriálny ThermoLyn®
soft, bezfarebný (EVA)
ThermoLyn® EVA/LDPE Silver Shield ®
Pedilin ® Silver Shield ®
• používa sa na výrobu flexibilných vnútorných
protézových lôžok protéz dolných končatín.
Antibakteriálny ThermoLyn ® soft,
farba kože(EVA)
• používa sa na výrobu flexibilných protézových lôžok
protéz horných končatín.
ThermoLyn ® PP-C SilverShield ®
• používa sa na výrobu končatinových a trupových ortéz
• nízke zmrštenie
• dobré tvarovanie na ortotické kĺby
• dobré zvariteľné charakteristiky
• ľahko zafarbiteľný s Otto Bock termopapiermi
Predstavujeme
Neurostimulácia
Mobility
Solution
Protetika
Materiály s technológiou
SKINGUARD
Prirodzený antibakteriálny účinok striebra
na veľké
množstvo baktérií je nesporný a vedecky dokázaný. Striebro
narušuje bunkové membrány baktérií a tým zabraňuje ich
rastu. Okrem toho zabraňuje množeniu baktérií, ktoré sa
zúčastňujú na vzniku oderu. Laboratórne skúšky, ktoré
boli vykonané v nezávislom laboratóriu podľa normy JIS Z
2801, ukázali, že úpravou návleku SiliconGel Liner 6Y75
pomocou prísady Sanitized®, rovnako ako termoplastov
Pedilin SilverShield® a ThermoLyn EVA/LDPE sa o 95 %
zníži výskyt baktérií Staphylococcus aureus (grampozitívne
baktérie). Rovnako ako všetky výrobky technológie
SKINGUARD® a SilverShield® od firmy Otto Bock sa
aj výrobok Sanitized® vyznačuje spoľahlivosťou. Podľa
medzinárodne uznávaných postupov boli vykonané skúšky
na posúdenie rizík pre zdravie človeka a dopad na životné
prostredie.Sanitized® bráni rastu baktérií na povrchu
polyméru.
Akú výhodu poskytujú linery s antibakteriálnou
prísadou Sanitized®?
Funkčná antibakteriálna prísada Sanitized® chráni liner
pred baktériami, a tým aj pred tvorbou nepríjemného oderu
(odierania). Zaisťuje dlhodobú konzerváciu materiálu, lepšiu
hygienu a zvýšený komfort nosenia.
Je použitie linerov s prísadou Sanitized® zdravotne
nezávadné?
Sanitized® bol skúšaný podľa medzinárodne uznávaných
najprísnejších postupov na posudzovanie rizík pre človeka
a vplyvov na životné prostredie. Kvalitu zaisťujeme
pravidelnými kontrolami.
Môže výrobok, ktorý bol zošľachtený prísadou
Sanitized® spôsobiť podráždenie pokožky?
Pred uvedením do predaja sa všetky výrobky Sanitized®
skúšajú na bezpečnosť, ktorá vždy zaručuje ich
bezproblémové používanie.
Zostane zachovaná ochranná funkcia výrobku
Sanitized® aj po vypraní?
Áno, ochranná funkcia výrobku Sanitized® zostane
zachovaná po celú dobu predpokladanej životnosti lineru.
Ako dlho zostane zachovaná funkcia výrobku
Sanitized®?
Antibakteriálna ochrana bola vyvinutá tak, aby zostala
zachovaná po celý čas predpokladanej životnosti lineru.
Môže počas nosenia nastať zmena
zafarbenia lineru Sanitized?
Linery s aktívnou antibakteriálnou látkou
Sanitized® vykazovali zmenu zafarbenia
pri 1 – 4 % pacientov. Zafarbenie môže
nastať v dôsledku prítomnosti zvýšeného
množstva síry v pote, ktorá sa môže
objaviť v pote v dôsledku konzumácie
nasledujúcich potravín:
- potraviny obsahujúce síru, napr.
produkty
obsahujúce
bielkoviny
alebo kapustu, orechy, strukoviny,
- potraviny obsahujúce siričitany, napr.
niektoré druhy sušeného ovocia.
Zmena
zafarbenia
nastane
v dôsledku reakcie striebra
v Sanitized® so sírou, ktorú
obsahujú tieto potraviny. Ide však
o celkom prirodzenú reakciu,
s
ktorou
sa
môžeme
stretnúť
aj
pri
príboroch
alebo šperkoch zo striebra.
Na základe zmeny zafarbenia
povrchu teda nie je možné
uplatňovať žiadne reklamácie.
Zafarbenie nemá nijaký vplyv
na vlastnosti návleku, nedá sa
však odstrániť praním. Nie sú
známe nijaké škodlivé účinky
takéhoto návleku na kýpeť.
Podľa toho, v akom množstve
sa baktérie vyskytujú, mení sa
aj intenzita zafarbenia návleku.
Zafarbenie
má
čisto
kozmetický charakter a nemá
vplyv na funkciu návleku.
Návleky Sanitized® pokračujú
aj naďalej v boji s baktériami.
SKINGUARD® technológia – výhody na prvý pohľad
• Termoplasty a linery majú dlhodobo účinné antibakteriálne vlastnosti vďaka nepretržitému
uvoľňovaniu iónov striebra
• Účinné proti širokému spektru patogénnych baktérií ako Staphylococcus aureus
(gram-pozitívne) a Escherichia coli (gram-negatívne) ako je uvedené v JIS Z 2801 štandard
• Účinné zníženie produkovania zápachu
• Mimoriadne priateľský k pokožke ( dermatologicky testované, SGS Inštitút Fresenius G GmbH
Nemecko)
• Žiadne zhoršenie fyzikálnych charakteristík a tvarovacích vlastností termoplastov,
pridaním antibakteriálneho striebra
DIALOG 01
04
DIALOG
77
8
DIALOG
DIALOG 01
04
Novinky
Novinky
Silikónové protézy prstov a ruky
Silikónové protézy chodidla
Moderné na každý deň
Od roku 1919 je spoločnosť Otto Bock globálne vedúcim poskytovateľom inovatívnych produktov pre ľudí
s obmedzenou mobilitou. Silikónové protézy prstov a ruky a silikónové protézy nôh, od spoločnosti
Otto Bock, ponúkajú moderné riešenia pre veľký počet ľudí s amputovanými prstami
alebo
amputovanou
rukou
v
mnohých
každodenných
Protéza ponúka postihnutému pasívnu funkciu ako napríklad protiúchop pri uchopovaní predmetov.
Prirodzený výzor a individuálne prispôsobené zafarbenie spĺňa želanie pacienta mať nenápadnú protézu.
Fixácia protézy je zabezpečená pomocou vákuového
efektu elastického lôžka protézy. Tým sa protéza na kýpti drží bez ďalších rušivých pomocných upínacích prvkov.
Na tenko vypracované okraje podporujú vysoký
komfort nosenia.
Protézy sa ľahko čistia a pozostávajú z materiálov,
ktoré poskytujú príjemný pocit pri nosení.
situáciách.
Predstavujeme
Novinky
Mobility
Solution
Novinky
Technicko-medicínske funkcie
• Individuálny dizajn lôžka a kompresia kýpťa s rovnomerným rozložením tlaku.
• Vysoká povrchová priľnavosť a plný kontakt s dobrou fixáciou na kýpti.
• Tenkostenné lôžko a tvarované okraje na kýpti bez zbytočných upínacích prvkov.
• Histologicky bezchybný materiál.
• Ľahké čistenie, možnosť sterilizovať vyvarením vo vriacej vode.
Otto Bock silikónové protézy prstov a ruky
• Anatomickém a individuálne tvarovanie
• Individuálnem lôžko
• Individuálny farebný dizajn
Výhody pre pacienta
• Vyšší komfort pri nosení a dobrá fixácia
• Jednoduché a nekomplikované natiahnutie a stiahnutie protézy
• Mäkké a elastické okraje protézy zabraňujú vzniku otlaku
• Žiadne rušivé zapínacie systémy
• Jednoduché čistenie protézy vodou a mydlom
• Protiúchop k existujúcim prstom a vylepšenie úchopových funkcií
Otto Bock silikónové protézy chodidla
Silikónová protéza chodidla Otto Bock variant „Basic“ sa vyznačuje:
• Anatomickým a individuálnym tvarovaním v oblasti kýpťa
• Zadefinovaným dizajnom prstov
• Individuálne sfarebným dizajnom pre celú protézu
Silikónové protézy chodidiel harmonizujú celkový proces chôdze a prispievajú k prirodzenému odvalu chodidla. Protéza je fixovaná na kýpeť pomocou povrchovej priľnavosti.
Dokonalé držanie na kýpti podporuje vhodne vytvarovaný tenký okraj. Individuálny
dizajn lôžka poskytuje dokonalé uchytenie a dokonalé rozdelenie tlaku a kompresie
kýpťa. Vďaka tenkostennej forme lôžka možno bezproblémovo nosiť konfekčné topánky.
Proces vybavenia
Ortopedický technik odoberie miery a vyhotoví odtlačok postihnutej strany (končatiny) vo
funkčnej polohe. Ako prídavné informácie sú potrebné 4 fotografie z rôznych pohľadov.
Na základe týchto údajov vyhotoví spoločnosť Otto Bock skúšobnú protézu.
Túto skúšobnú protézu môže pacient testovať v každodennom živote,
a to v časovom horizonte asi 4 týždne. V priebehu tejto testovacej lehoty môže na skúšobnej protéze v prípade potreby ortope dický technik uskutočniť rôzne úpravy (forma, poloha alebo kompresia).
Pomocou vzorkovníka farieb technik vykoná doladenie zafarbenia protézy.
Po ukončení testovacej lehoty bude vyhotovená konečná definitívna silikó-
nová protéza, ktorú následne ortopedický technik odovzdá používateľovi.
DIALOG 04
01
DIALOG
99
10
10
DIALOG
DIALOG 01
04
Novinky
Protetika
Chodidlo 1M10 Adjust
Pohyblivosť a stabilita
Umožnuje pri chôdzi príjemný nášľap, dobrú charakteristiku tlmenia a ľahký odval.
Parametre päty možno prispôsobiť potrebám amputovaného - počas krátkej doby - bez potreby
opätovného nastavovania protézy.
Časti chodidla
Technické údaje
Max. telesná hmotnosť:125 kg
Hmotnostné kategórie: 1, 2, 3
Atraktívny kozmetický poťah sa dodává v normálnej a malej verzii, ide
o funkčný komponent chodidla Adjust. Je súčasťou dodávky chodidla.
Tvar:
normálny (N), malý (S)
Strany:
ľavá (L), pravá (R)
Farby:
béžová(4), svetlo hnedá (15)
Výška päty pri
normálnom poťahu : 10 ± 5 mm (vel. 22 – 30 cm)
Výška päty pri
malom poťahu:
20 ± 5 mm (vel. 22 – 26 cm)
Kĺbový pásik
Základná pružina
Misková podložka
Kĺb
Platnička
adaptéra
Funkčný modul
s vložkou
Pätný pásik
s vlnovcom
(mechom)
Pätná podložka
Predstavujeme
Mobility
Solution
Ortotika
Protetika
Oporný bod sa pri státí na udržanie rovnováhy tela posúva dopredu a dozadu.
Cielenou kontrakciou rôznych svalových skupín pritom rovnováha síl udrží telo vo
vzpriamenej polohe a umožňuje človeku stabilne stáť na rôznom teréne.
Keby záťažová línia prechádzala cez horný priehlavkový kĺb, nebola by potrebná
nijaká alebo len nepatrná sila svalov. Svaly pred a za kĺbom však musia kĺb
striedavo stále stabilizovať
Záťažová línia prechádza asi 6 cm
pred kĺbom, ťahá len silné lýtkové
svalstvo na udržanie rovnováhy do
takej miery, do akej je to potrebné.
01
DIALOG 04
1
Konfigurácia 1 poskytuje
najmäkší došľap na pätu.
Konfigurácia 2 umožňuje
tlmený došľap na pätu.
Nastavenie z tejto pozície
je jednoduché zmeniť.
2
3
Konfigurácia 3
poskytuje najpevnejší
došľap na pätu.
Na mieste záťažovej línie je umiestnený multiaxiálny kĺb.
Vďaka dizajnu chodidla stojí užívateľ stabilne – nezávisle od podielu telesnej
hmotnosti, ktorou je protéza zaťažená. Prenášanie hmotnosti z jednej nohy
na druhú stabilitu státia veľmi neovplyvní. To rovnako platí aj o prenášaní
hmotnosti dopredu, prípadne dozadu na udržanie rovnováhy tela.
1M10 Adjust
Stelesňuje zlepšenie mobility vďaka stabilnému postaveniu a prirodzenej chôdzi, ale tiež vďaka väčším možnostiam
individuálneho prispôsobenia potrebám klientov.
• Nastaviteľná charakteristika päty pre individuálne prispôsobenie potrebám a vzorcu
chôdze amputovaného, bez toho aby bolo potrebné opätovné nastavenie protézy
• Zlepšená stabilita v prípade zmien zaťaženia protézy a povrchu
• Ľahký odval na zabezpečenie fyziologickej chôdze
• Atraktívny a funkčný kozmetický poťah v normálnom alebo zúženom vyhotovení (béžová a svetlohnedá farba)
Chodidlo Adjust 1M10 je vhodné pre amputovaných, ktorí
trávia väčšinu času doma alebo na pracovisku a ktorí chodia
von len občas.
Indikácie a použitie
Odporúča sa pre pacientov triedy a aktivity1 alebo 2 - pre chôdzu v interiéroch a obmedzenú chôdzu v exteriéroch - podľa
systému aktivity Otto Bock MOBIS®.
Chodidlo Adjust je vhodné pre klientov po predkolennej amputácii, exartikulacii v kolene, transfemorálnej amputácii alebo
exartikulacii v bedre a triedy nízkej aktivity, ktorí potrebujú ľahké chodidlo a vysokú úroveň stability pri státí a chôdzi.
Max. 80 kg
Veľkosť 22–23 cm
Veľkosť 24-25 cm
Veľkosť 26–30 cm
11
12
01
DIALOG 04
Mobility Solutions
Antidekubitné sedačky OTTO BOCK
Užívať si všedný deň a voľný čas – tu má rozhodujúcu úlohu správna
sedačka. V širokej palete našich výrobkov vám ponúkame vhodné riešenie.
CombiFoam
Pena Relax si pri krátkodobom odľahčení podrží svoj obrys.
Látka poťahu, ktorú možno prať, má vrstvu odolnú proti
mikroskopickým hubám a baktériám.
Sedačka na vozík zaisťuje stabilný základ na sedenie. Pena Relax
si pri krátkodobom odľahčení podrží svoj tvar. Mimoriadne ľahká
polyuretánová podložka dodatočne podporuje rozloženie tlaku dobrou
prispôsobivosťou. CombiFoam ponúka účinný pamäťový efekt a nízku hmotnosť.
Evolight
Keď používate vozík, chcete nielen pokiaľ možno pohodlne sedieť,
ale predovšetkým byť chránení pred začervenaním kože a otlakmi.
Napokon chcete svoj všedný deň a voľný čas prežiť aktívne a nie
byť v mobilite obmedzovaní bolestivými a často aj dlhodobými otlakmi.
Potom by ste mali svoj vozík vybaviť našou sedačkou Evolight.
Optimálna rovnováha kože
Vankúš je váš každodenný kamarát. Poťah je vyrobený z priedušného materiálu,
ktorý nedráždi pokožku, takže môžete na nej sedieť dlhý čas bez zbytočného potenia.
Ak chcete, poťah môžete ľahko vyprať pri teplote 40 °C. Ak pot počas športovania alebo k a ž d o d e n n ý c h
aktivít penetruje dovnútra, vzduchové kanáliky v penovom jadre zaisťujú, že vlhkosť sa opäť rýchlo odvádza von.
Výsledok: Vaša pokožka je účinne chránená pred začervenaním a otlakmi.
Z Flo
Komfort a optimálne polohovanie – antidekubitná sedačka na vozíky
Z-Flo obidve tieto vlastnosti kombinuje. Ponúka pacientovi nielen
vyššiu kvalitu sedenia než pôvodný vankúš, ale aj účinne predchádza
vzniku dekubitov.
Sedačka Z-Flo sa skladá z obalu z penového materiálu, ktorý je
naplnený materiálom Floam. Floam je taký prispôsobivý ako gél a taký
ľahký, ako penový materiál. Rozhodujúce výhody: Floam znižuje zaťaženie
tlaku tela tým, že telesná hmotnosť pacienta sa rozloží na väčšiu plochu.
Nepôsobí spätnými silami, a tým znižuje nárazové sily a trenie, ku ktorým
môže dochádzať pri pohyboch počas sedenia. Súčasne sa odľahčia časti tela
namáhané tlakom.
Floam okrem toho zvyšuje stabilitu sedu, pretože sa vždy prispôsobuje obrysom
tela a zachováva ich. Šikovne vsadené záševky umožňujú, aby sa floamová výplň v našom vankúši Z-Flo prelievala
a optimálne sa rozložila.
Osobitnou výhodou je, že v podklade z penového materiálu je integrovaná vzduchová komôrka. Pomocou regulácie
vzduchu podklad kedykoľvek nadobudne individuálne kontúry. Nízka hmotnosť a jednoduchá manipulácia
podporujú mnohostranné možnosti použitia sedačky.
Predstavujeme
Mobility Solution
Mobility
Solutions
Advantage
Náš sedačka Advantage na vozíky optimálne uspokojí aktívnych
vozičkárov. Kombinuje účinné odľahčenie s komfortným vybavením
sedu.
V niekoľkých menej namáhaných oblastiach kontúrovaný podklad
z penového materiálu so zvýšenou abdukciou zabezpečuje vylepšenie
individuálnej polohy sedu. Inovatívne bunky v materiáli Floam odľahčia
namáhané miesta.
Sedačka Advantage poskytuje obzvlášť praktickú možnosť výmeny buniek
v materiáli Floam, aby si ho pacient mohol individuálne nastaviť práve v
najviac namáhaných oblastiach. Nízka hmotnosť a hydrofóbny povlak
zvyšujú komfort.
Cloud
Antidekubitná sedačka Cloud na vozíky je plne dimenzovaná na
individuálne prispôsobenie.
Je vhodný najmä pre vozičkárov, pre ktorých sú v popredí
maximálne možnosti polohovania a optimálne odľahčenie tlaku
tela.
Veľká kontaktná plocha
Sedačka Cloud je vyrobená na báze penového materiálu, plocha
sedu je rozdelená na 16 buniek, ktoré sú anatomicky usporiadané.
Tým sa dosiahne čo najväčšia kontaktná plocha a zaťaženie tlakom
sa tak efektívne zníži. Vnútorný poťah je vyplnený inovatívnymi bunkami
s materiálom Floam v troch rôznych veľkostiach.
DIALOG 04
01
DIALOG
13
14
14
DIALOG 01
04
Detský program
KIWI - rozžiari detské oči
Detský rehabilitačný kočík musí vo všedný deň zvládnuť
náročné požiadavky.
Pritom však môže vyzerať rovnako športovo ako
moderný Mainstream-Buggy.
KIWI presvedčí dizajnom primeraným pre dieťa
a prispôsobeným osobitne potrebám detí s malým
alebo stredným stupňom postihnutia.
Je ľahký, dobre ovládateľný a zároveň mimoriadne
stabilný a v úzkych priestoroch sa s ním dá
bezproblémovo
manévrovať.
Natočením
posuvných rúčok sa veľké kolesá vysunú cez
sedaciu jednotku dopredu tak, aby sa dalo
jazdiť aj po nerovných cestách.
Na prepravu sa dá kočík KIWI niekoľkými
pohybmi zložiť prakticky do ruky.
Sedacia jednotka je formovaná tak, aby sa dieťa cítilo ako v škrupinke.
Otočenie sedacej jednotky v / proti smeru jazdy robia z kočíka KIWI fexibilného
sprievodcu. Sedacia jednotka sa dá nezávisle od smeru otočenia nakloniť dozadu v troch stupňoch. Tak zostane uhol bedrovej kosti nezmenený, zatiaľ čo nohy
sa mierne zvýšia.
Ako pri bežných detských kočíkoch, tak aj pri kočíku KIWI sa operadlo dá skloniť
dozadu v troch stupňoch. Nastavenie uhla operadla umožňuje uvoľnené sedenie pri
dlhej jazde a zabraňuje, aby sa hlava dieťaťa nakláňala dopredu, napríklad, keď
zaspí. Pre optimálnu polohu sedenia sa môže nastaviť hĺbka sedu a dĺžka predkolenia. Vankúš vyrovnávajúci šírku sedu a abdukčný klin zabezpečujú stabilitu
a držanie panvy a stehien v neutrálnej polohe. Na oporu trupu a hlavy sa podľa
individuálnych potrieb môžu na operadlo pripevniť stabilizačné prvky.
Posuvné rúčky sa dajú individuálne nastaviť podľa potreby sprievodnej osoby, aj aretácia kolies a odkladacia taška sú veľmi vhodné a praktické. Strieška
chráni dieťa pred intenzívnym slnečným žiarením alebo dažďom, dá sa
jednoducho a bez náradia odmontovať a zložiť.
Aj pri dlhých prechádzkach s rodinou sa kočík KIWI osvedčuje ako optimálny
sprievodca.
V každej situácii na cestách bezpečný a flexibilný – s kočíkom KIWI
Predstavujeme
Mobility
Mobility Solution
Solutions
DIALOG 04
01
DIALOG
Avantgarde InfiniT
Moderná úprava v atraktívnych farbách
Vyberte si vozík podľa vlastného vkusu a vneste farbu do života! Model Avantgarde InfiniT
má osobitosti, ktoré sa vyznačujú nápaditou úpravou, mierou praktickej použiteľnosti
a veľmi dobrou manévrovateľnosťou. Očarí najmä výraznými farbami nábojov, vidlíc
predných kolies a ráfov zadných kolies. Na výber máte z troch farieb:
oranžovej, modrej a červenej. K tomu si môžete podľa vlastného výberu
vybrať farbu rámu spomedzi 16 farieb z nášho vzorkovníka.
Okrem farebnej úpravy je k vozíku nasledujúce špeciálne
príslušenstvo: penová sedačka 5 cm hrúbky, odľahčené zadné
kolesá Infinity Ultra Light, pneumatiky zadných kolies odolné proti
prerazeniu a ruksak Adidas.
Samozrejmosťou je možnosť výberu plnej alebo delenej stúpačky,
ofset predného rámu, prispôsobiteľná chrbtová opierka a mnohé
doplnky, vďaka čomu získate vozík presne podľa svojich
predstáv a potrieb.
15
15
16
16
DIALOG 01
04
Predstavujeme
Ortotika
Osteoporóza
Vývojové zmeny organizmu
Najčastejšie metabolické ochorenie kostí
Osteoporóza alebo degenerácia kostí, má pozvoľný
a skrytý priebeh. Z tohto dôvodu si mnoho ľudí toto
postihnutie ani neuvedomuje. Riziko vzniku osteoporózy je
však vysoké. Na základe štatistík zlomeninu v dôsledku
osteoporózy v priebehu života utrpí každá druhá žena
a každý piaty muž.
Typické dôsledky osteoporózy
Bolestivé body
Ťažisko
Posunutie ťažiska tela
Príčinou bolestí chrbta, ktoré prichádzajú spoločne
s pokračujúcou osteoporózou, býva napäté svalstvo
vplyvom statických zmien postavenia tela.
Vzdialenosť medzi
stenou a tylom hlavy
Pokles výšky
Zhoršená kvalita života
Chronická bolesť, malá a nedostatočná pohyblivosť znižuje kvalitu života.
Zhoršená funkcia pľúc
Zmeny zakrivenia chrbtice a pokles telesnej hmotnosti môžu mať za následok zhoršenie dýchania, pretože dutina
hrudného koša poskytuje menej priestoru pre činnosť pľúc.
Osteoporotické fraktúry
Zóny často postihované fraktúrami
Telo stavca
Krčok femuru
Radiálna kosť
predlaktie
Osteoporóza je ochorenie, ktoré má pozvoľný a skrytý
priebeh, pri ktorom nemusí postihnutý pociťovať dlhú
dobu žiadne problémy. Vzniknuté bolesti často pripisujú
pokročilému veku. Vo väčšine prípadov sú prvými príznakmi
prebiehajúcej osteoporózy zlomeniny predlaktia. Prvé
čiastočné zlomeniny stavcov môžu niekedy zostať bez
povšimnutia, niekedy však pacient môže pociťovať silnú
bolesť. Vplyvom klesajúcej kostnej hmoty dochádza ku
krehnutiu kostí. V dôsledku toho môže dôjsť k zlomeninám
aj pri normálne neškodných pádoch alebo zdvíhaní
ťažkých predmetov. Oblasti často postihované fraktúrami
predstavuje predlaktie, chrbtica a krčok stehennej kosti.
Ortézoterapia
Pacienti si sťažujú na bolesti, svalový a väzivový aparát je namáhaný, veľakrát vystavený nadmernému preťaženiu.
V takýchto prípadoch možno dosiahnuť značné zníženie týchto problémov pomocou aplikovania ortéz.
Najdôležitejšou úlohou ortézoterapie je však prevencia zlomenín. V tejto oblasti existujú v zásade dve možnosti:
zvyšovanie pevnosti kostí a zabránenie pádom. Aj to predstavuje cieľ terapeutického účinku moderných ortéz.
Podľa toho o aký druh ortézy ide, môžeme dosiahnuť zmiernenie bolesti, korekciu držania trupu, obmedzenie
pohybu preťažujúceho skelet, čím taktiež zabezpečí prevenciu zlomenín kostí (aj opakovaných).
Dlhodobý cieľ aplikácie ortéz pri vybavovaní pacientov s osteoporózou je dlhodobé udržanie pohyblivosti a aktivity
pacienta, prípadne jej obnovenie po zlomeninách. Avšak iba pokiaľ je terapia doplnená dostatočnou telesnou
aktivitou, možno zabrániť atrofii svalstva a stimulovať ich obnovenie.
Viac informácii o indikáciách a dostupnosti uvedených zdravotníckych pomôcok získate na tel: 0915 794 663
alebo [email protected]
Predstavujeme
Ortotika
Dorso Osteo Care
Trupová ortéza pre pacientov s osteoporózou
Dorso Osteo Care 50R20 podporuje mobilizáciu a aktivitu
pacienta v prípade osteoporotických zmien v thorakálnej
a lumbálnej oblasti chrbtice a tiež pri následnej liečbe
zlomenín
stavcov.
Ortéza
zabezpečuje
aktívne
napriamovanie hornej časti tela. Ťažisko tela sa posúva
a pacient pociťuje v stoji a pri chôdzi vyššiu istotu.
Trup sa napriamuje zaťahovaním ramenného pletenca
a stláčaním brucha. Tento účinok sa dosiahne pomocou
nastaviteľných pásov a chrbtovej peloty. Dorso Osteo
Care tak napomáha aktivovať chrbtové svalstvo, bez
toho aby obmedzovalo brušné a hrudné dýchanie.
Lumbo TriStep®
Multifunkčná bedrová ortéza
Lumbo TriStep® je multifunkčná bedrová ortéza,
ktorá umožňuje uskutočniť trojstupňovú terapiu tak,
že sa z ortézy postupne odnímajú stabilné elementy.
Cieľom terapie pomocou Lumbo TriStep® je obnoviť
svalovú rovnováhu v oblasti lumbálnej chrbtice.
Fixačné funkcie ortézy Lumbo TriStep® sa pri každom
ďalšom stupni terapie znižuje a dochádza k systematickému stupňovaniu pohyblivosti a mobility pacienta.
Coxa Stable
Stabilizačná ortéza bedrového kĺbu 17H50
Ortéza bedrového kĺbu s možnosťou nastavenia aretácie
flexie a extenzie, zamedzenie rotácie.
Indikácie:
• zlomenina krčka femuru
• nestabilita bedrového kĺbu
• prevencia a liečba TEP
• spasticita abduktorov bedrového kĺbu
Vlastnosti:
• stabilizácia bedrového kĺbu
• obmedzenie rotácie
• nízka hmotnosť
• modulárna konštrukcia
Zápästné ortézy®
Indikácie:
Všetky konzervatívne predoperačné a pooperačné
indikácie, ktoré vyžadujú funkčnú podporu alebo
znehybnenie zápästného kĺbu.
Vlastnosti:
Imobilizácia, funkčná podpora alebo stabilizácia
zápästného kĺbu.
DIALOG 04
01
DIALOG
17
17
18
DIALOG 04
01
DIALOG
Ortotika
spoločnosti
Aktivity
2
4
1
5
3
Malleo Immobil Walker
Produktový rad Malleo Immobil Walker je určený na
konzervatívnu a pooperačnú liečbu nohy a členka.
Malleo Immobil Walker ponúka širokú škálu možností fixácie
a stabilizácie pri terapii poškodených šliach, mäkkých
tkanív a väzivového aparátu až po fraktúry prednej časti
nohy, metatarzov, členkového kĺbu a tarzov. Jednoduché
prispôsobenie na pacienta použitím suchých zipsov
umožňuje ľahkú manipuláciu. Zaguľatený tvar chodidla
pre fyziologický vzorec chôdze je súčasťou všetkých verzií.
Všetky modely z produktového radu Melleo Immobil Walker
sú univerzálne použiteľné na ľavú aj pravú nohu.
1. 50S11 Malleo Immobil Walker, nízka
Indikácie: pooperačná a konzervatívna liečba stabilizácie
prednej časti nohy, metatarzov a/alebo fraktúr členkového
kĺbu, exostosektomia v súvislosti s Hallux Valgus, ako aj
poranenie mäkkých tkanív nohy.
2. 50S10 Malleo Immobil Walker, vysoká
Indikácie: liečba väzivového aparátu, poranenia mäkkých
tkanív a šliach, konzervatívna liečba nohy a členkového
kĺbu, poškodenia metatarzov a tarzov nohy, pooperačná
a konzervatívna liečba fraktúr distálneho konca fibuly (ihlice)
a prednej časti nohy, fraktúry metatarzov a členkového kĺbu.
3. 50S14 Malleo Immobil Air Walker, nízka
Indikácie: pooperačná a konzervatívna liečba stabilizácie
prednej časti nohy, metatarzov a/alebo fraktúr členkového
kĺbu, exostosektomia v súvislosti s Hallux Valgus, ako aj
poranenie mäkkých tkanív nohy. Integrovaná vzduchová
pumpa sa používa na požadované regulovanie kompresie.
Toto regulovanie stabilizácie poskytuje príjemné odpruženie
a komfort nosenia pre pacienta.
4. 50S12 Malleo Immobil Air Walker, vysoká
Indikácie: liečba väzivového aparátu, poranenia mäkkých
tkanív a šliach, konzervatívna liečba nohy a členkového
kĺbu, poškodenia metatarzov a tarzov nohy, pooperačná
a konzervatívna liečba fraktúr distálneho konca fibule (ihlice)
a prednej časti nohy, fraktúry metatarzov a členkového kĺbu.
Integrovaná vzduchová pumpa sa používa na požadované
regulovanie kompresie v poškodenej oblasti, zvýšenie
stability a lepší komfort nosenia pre pacienta.
5. 50S15 Malleo Immobil ROM Walker (ROM - range of
motion)
Indikácie: konzervatívna liečba prednej časti nohy, poškodenia metatarzov a tarzov, pooperačná a konzervatívna liečba
pretrhnutej Achilovej šľachy, poškodenia mäkkých tkanív,
väzivového aparátu a šliach, pooperačná a konzervatívna
liečba fraktúr distálnej časti fibuly (ihlice) a prednej časti
nohy, fraktúry metatarzov a/alebo členkového kĺbu. Kĺb
ROM Walker je nastaviteľný po 7,5° do maximálne z 45°
dorzálej flexie do 45° plantárnej flexie, nastavenie rozsahu
pohybu podľa odporúčania lekára.
Viac informácií o indikáciách a dostupnosti uvedených
zdravotníckych pomôcok získate na tel: 0915 794 663 alebo
[email protected]
spoločnosti
Aktivity
Novinky
DIALOG 04
01
DIALOG
Power your performance
Vstúpili sme do sveta ortéz a ochranných športových bandáží pred 25 rokmi. Vieme
ako ochrániť boľavé koleno vopred, počas alebo pri športe alebo stabilizovať váš
členok počas rehabilitácie.
Možno chcete znížiť poranenie alebo mu predísť. Možno sa chcete zlepšiť vo
vašom výkone. Nech je to akokoľvek, v našom produktovom portfóliu nájdete
viac než pomocné produkty. Anatomický dizajn pre dokonalé prispôsobenie sa.
Moderný dizajn a funkčnosť v spojení so špičkovou kvalitou.
POWER LINE
Produkty z Rehband oužívali siloví športovci a vzpierači viac ako 20 rokov.
Teraz predstavujeme novú líniu produktov Power Line vyrobených špeciálne
pre týchto športovcov. Optimalizovali sme všetky funkcie a výber materiálov tak,
aby vyhovovali všetkým typom pohybov a záťaži, ktoré sú pri týchto športoch
vykonávané.
Otto Bock Slovakia s.r.o. pozýva !
13. svetový kongres ISPO
a ORTHOPAEDIE + REHATECHNIK 2010
V dňoch 23. – 25. 9. 2010
sa v areáli Incheba Expo
Bratislava bude konať výstava
V dňoch 10. – 15. mája 2010
sa v Lipsku súčasne uskutočnia
13. svetový kongres Medzinárodnej spoločnosti pre
protetiku a ortotiku (ISPO) a najväčší medzinárodný
veľtrh ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK 2010 . Je to
po prvý krát, čo dve najpoprednejšie svetové udalosti
v tejto oblasti otvoria brány návštevníkom v rovnaký čas.
Žiadna iná udalosť neposkytuje taký široký prehľad pre
ortopedických technikov, ortopedických obuvníckych
technikov, rehabilitačných technikov, špecializovaných
SLOVMEDICA A NON - HANDICAP
Slovmedica predstavuje
najvýznamnejšie podujatie
svojho druhu na Slovensku.
Súbežné výstavy Slovenské dentálne dni a Non Handicap
vytvárajú z hľadiska odbornej návštevnosti priaznivý
synergický efekt.
Výstava Non Handicap je venovaná prístrojom a tiež
dodávateľov, terapeutov a lekárov.
pomôckam pre zdravotne postihnutých ľudí.
Očakáva sa účasť viac než 450 vystavovateľov z 37 Bude pre nás potešením privítať Vás na stánku
spoločnosti Otto Bock Slovakia s.r.o. vo výstavnom
krajín a 19 tisíc návštevníkov z 85 krajín.
pavilóve A
19
19
20
DIALOG 01
Individuálna protetika a ortotika
Odborná konzultácia:
Ing. Marek Bachura
mob: +421 918 956 445
mail: [email protected]
Mobility Solution a detský program
Odborná konzultácia:
Ing. Karin Kipikašová
mob: +421 917 519 018
mail: [email protected]
Ortotika a detský program
Odborná konzultácia:
Mgr. Slávka Reháková
mob: +421 915 794 663
mail: [email protected]
Individuálne silikónové protézy
Odborná konzultácia:
Mgr. Nataša Bancíková
mob: +421 918 956 449
mail: [email protected]
Servis a technická podpora
Mobility Solution
Odborná konzultácia:
Dušan Zváč
mob: +421 918 956 447
mail: [email protected]
INFOLINKA
0915 090 060
Otto Bock Slovakia s.r.o.
Čajakova 25, 811 05 Bratislava 1, Infolinka +421 915 090 060, Tel./Fax +421 2 5244 2188
[email protected] , www.ottobock.sk
Download

dialog - Otto Bock