©FEI, VŠB-TU Ostrava
Směrnice upřesňující práva a povinnosti doktoranda prezenční formy studia
Garant dokumentu:
proděkan pro vědu a zahraniční styky
FEI_SME_06_002 verze: A
Účinnost dokumentu od: 1.6.2006
Směrnice upřesňující práva a povinnosti
doktoranda prezenční formy studia
OBSAH
1.
Všeobecná ustanovení ................................................................................................................. 1
1.1. Cíl a účel směrnice ............................................................................................................... 1
1.2. Oblast platnosti .................................................................................................................... 1
1.3. Pravomoc a odpovědnost .................................................................................................... 1
2. Popis ............................................................................................................................................. 2
3. Související dokumenty ................................................................................................................. 2
4. Seznam příloh............................................................................................................................... 2
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu ........................................................................................ 3
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Cíl a účel směrnice
Tato směrnice upravuje přijatý fakultní Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských
studijních programech.
1.2. Oblast platnosti
H1.3 Proces Doktorské studium
1.3. Pravomoc a odpovědnost
Dokument je závazný pro všechny studenty a školitele doktorských studijních programů.
________________________________________________________________________________________________
Řízená kopie č.:
Razítko:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
1/3
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu:
Směrnice upřesňující práva a povinnosti doktoranda prezenční formy studia
proděkan pro vědu a zahraniční styky
FEI_SME_06_002 verze: A
2. Popis
1. Pracovní náplň doktoranda určuje školitel v souladu s individuálním studijním plánem a
dalšími povinnostmi na pracovišti.
2. Docházka doktoranda na pracoviště je povinná a o jejím rozsahu (obvykle 30 hod. týdně)
rozhoduje, na návrh školitele, vedoucí pracoviště. O délce trvání a důvodu nepřítomnosti
doktoranda na pracovišti musí být informován školitel.
3. V případě, že doktorand opakovaně nebude dodržovat výše uvedené zásady, školitel podá
k projednání v Oborové radě oboru návrh na krácení nebo zastavení vyplácení stipendia,
případně na ukončení studia v souladu s §56, 64 a 65 Zákona o vysokých školách č.
111/1989 Sb.
3. Související dokumenty
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
4. Seznam příloh
Bez příloh
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
2/3
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu:
Směrnice upřesňující práva a povinnosti doktoranda prezenční formy studia
proděkan pro vědu a zahraniční styky
FEI_SME_06_002 verze: A
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze
Datum
Obsah změny / revize
A
11.5.2009 Aktualizace a revize dokumentu
A
25.4.2012 Revize dokumentu – beze změn
Jméno a podpis garanta
dokumentu
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
3/3
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Download

Směrnice upřesňující práva a povinnosti doktoranda prezenční