©FEI, VŠB-TU Ostrava
Směrnice pro stanovení odměn za výsledky ve vědě a výzkumu
Garant dokumentu: proděkan pro vědu a zahraniční styky
FEI_SME_10_003 verze: E
Účinnost dokumentu od: 1.6.2014
Směrnice pro stanovení odměn
za výsledky ve vědě a výzkumu
OBSAH
1.
Všeobecná ustanovení ............................................................................................................... 1
1.1. Cíl a účel směrnice .................................................................................................................. 1
1.2. Definice pojmů ........................................................................................................................ 1
2.
Popis ........................................................................................................................................... 2
2.1 Stanovení odměn za výsledky ve vědě a výzkumu ............................................................. 2
2.2 Výše odměny ....................................................................................................................... 2
2.3 Přiznání odměny .................................................................................................................. 2
3.
Související dokumenty ............................................................................................................... 2
4.
Seznam příloh............................................................................................................................. 2
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Cíl a účel směrnice
Zlepšení vědeckého výkonu akademických pracovníků a doktorandů FEI a podpora vzniku
kvalitních výsledků vědy a výzkumu.
1.2. Definice pojmů
Časopis s impaktním faktorem (také impaktovaný časopis) v daném roce je časopis uvedený
v databázi ISI Web of Knowledge (http://apps.isiknowledge.com/) firmy Thomson Reuters (dále
jen ISI) v daném roce s nenulovým impaktním faktorem.
________________________________________________________________________________________________
Řízená kopie č.:
Razítko:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
1/3
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Směrnice pro stanovení odměn za výsledky ve vědě a výzkumu
Garant dokumentu: proděkan pro vědu a zahraniční styky
FEI_SME_10_003 verze: E
2. Popis
2.1. Stanovení odměn za výsledky ve vědě a výzkumu
V návaznosti na zlepšování vědeckého výkonu akademických pracovníků a doktorandů FEI bylo
rozhodnuto o zavedení motivační podpory za výsledky ve vědě a výzkumu, podporovány jsou
články v časopisech s impaktním faktorem a patenty.
2.2. Výše odměny
Počet bodů za článek v impaktovaném časopise se řídí pořadím časopisu v oboru na ISI, které je
aktuální v čase kontroly předloženého výsledku:
P
< 0.25
[0.25,0.5)
[0.5,0.75)
≥ 0.75
Body
2.5
2
1.5
1
Kde P = pořadí časopisu v oboru / počet časopisů v oboru. V případě, že je časopis zařazen ve více
oborech ISI, bere se v úvahu nejnižší hodnota P.
Počet bodů za patent je stanoven takto:
Patent
ČR
ČR, licence nad 100tis.Kč
EU, USA a Japonsko
Body
1.5
2.5
2.5
Cenu bodu stanovuje v daném roce děkan FEI.
2.3 Přiznání odměny
Odměnu vyplácí fakulta akademickému pracovníkovi nebo doktorandovi po předložení daného
výsledku (výpisem z ISI, potvrzením o získání patentu). Návrh předloží hlavní autor výsledku z řad
akademických pracovníků a doktorandů FEI vložením výsledku do fakultního informačního systému
http://katis.vsb.cz/. Tento autor zároveň navrhne rozdělení odměny mezi autory z řad
akademických pracovníků a doktorandů FEI. Odměnu za národní patent (ČR) je možné rozdělit na
dvě částky: po zveřejnění patentu a po prodeji licence. Podmínkou vyplacení odměny
akademickým pracovníkům a doktorandům FEI je evidování tohoto výsledku v databázi Výsledků
vědy, výzkumu a inovací (RIV, http://www.isvav.cz/) na FEI.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
2/3
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Směrnice pro stanovení odměn za výsledky ve vědě a výzkumu
Garant dokumentu: proděkan pro vědu a zahraniční styky
FEI_SME_10_003 verze: E
3. Související dokumenty
Nejsou
4. Seznam Příloh
Bez příloh
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze
A
B
Datum
Obsah změny / revize
Jméno a podpis garanta
dokumentu
24.5.2009 Vytvoření dokumentu
22.11.2O11 Doplnění přidávání výsledků do fakultního IS a
začlenění doktorandů
C
25.9.2012 Změna počtu bodů za články v impaktovaných
časopisech
D
E
16.10.2012 Změna počtu bodů za patenty
26.5.2014
Definice odměn za články v impaktovaných
časopisech dle umístění v dané čtvrtině pořadí
časopisu v oboru
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
3/3
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Download

Směrnice pro stanovení odměn za výsledky ve vědě a výzkumu