©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: proděkan pro vědu a zahraniční styky
Účinnost dokumentu od: 1.5.2013
Stipendia studentů doktorského studia
FEI_SME_13_003 verze: A
Stipendia studentů doktorského studia
OBSAH
1.
Všeobecná ustanovení ............................................................................................................... 1
1.1. Cíl a účel směrnice .................................................................................................................. 1
1.2. Definice pojmů ........................................................................................................................ 1
2.
Popis ........................................................................................................................................... 1
3.
Související dokumenty ............................................................................................................... 2
4.
Seznam příloh............................................................................................................................. 2
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Cíl a účel směrnice
Zvýšení kvality výstupů vědy a výzkumu studentů doktorského studia.
1.2. Definice pojmů
Nejsou.
2. Popis
Stipendia studentů doktorského studia jsou určena takto:
- 7tis.Kč v 1. a 2. ročníku,
- 8tis.Kč v 3. a 4. ročníku.
V případě porušení povinností studenta doktorského studia (neplnění zkoušek dle studijního
plánu, neúčast na fakultním semináři doktorandů apod.) může být stipendium na návrh školitele,
katedry či proděkana pro vědu a výzkum sníženo až na 0Kč na minimálně 4 měsíce. Po nápravě
nedostatků může doktorand požádat o přiznání stipendia v plné výši.
________________________________________________________________________________________________
Řízená kopie č.:
Razítko:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
1/3
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: proděkan pro vědu a zahraniční styky
Stipendia studentů doktorského studia
FEI_SME_13_003 verze: A
Dále může student doktorského studia získat následující zvláštní stipendium po dobu 6 měsíců za
výsledky vědy a výzkumu:
- +500Kč měsíčně za přijatý článek v časopise s impaktním faktorem, který je v pořadí
časopisů na Web of Science některého oboru setříděného dle impaktního faktoru umístěn
ve 3. třetině, přijatý článek v časopise evidovaném ve SCOPUS s nenulovým SJR a
indexovaný článek na konferenci evidované ve SCOPUS s nenulovým SJR.
- +1500Kč měsíčně za přijatý článek z 2. třetiny v pořadí časopisů některého oboru na WoS
nebo zveřejněný užitný vzor.
- +2500Kč měsíčně za přijatý článek z 1. třetiny v pořadí časopisů některého oboru na WoS
nebo zveřejněný patent.
Student o takovém navýšení stipendia žádá dopisem zaslaným na Oddělení vědy a doktorského
studia. Žádost bude obsahovat přesný popis výsledku (autory, název, datum přijetí/zveřejnění,
potvrzení přijetí/zveřejnění apod.). Částky se za případný větší počet výsledků nesčítají.
3. Související dokumenty
Nejsou
4. Seznam Příloh
Bez příloh
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
2/3
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: proděkan pro vědu a zahraniční styky
Stipendia studentů doktorského studia
FEI_SME_13_003 verze: A
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze
A
Datum
Obsah změny / revize
Jméno a podpis garanta
dokumentu
1.5.2013 Vytvoření dokumentu
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
3/3
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Download

Stipendia studentů doktorského studia