©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: Manažer jakosti FEI
Účinnost dokumentu od: 4.10.2004
Metrologický řád FEI, VŠB-TU Ostrava
FEI_PKP_04_002 verze: A
Metrologický řád
OBSAH
1.
Všeobecná ustanovení ............................................................................................................ 2
1.1. Cíl a účel Dokumentu ........................................................................................................... 2
1.2. Oblast platnosti.................................................................................................................... 2
1.3. Definice zkratek a pojmů ..................................................................................................... 2
1.3.1. Pojmy............................................................................................................................. 2
1.3.2. Seznam zkratek ............................................................................................................. 2
1.4. Pravomoc a odpovědnost .................................................................................................... 2
2.
Pravomoci a úkoly vyplývající z metrologického řádu ............................................................ 3
2.1. Vedoucí útvarů..................................................................................................................... 3
2.2. Metrolog fakulty .................................................................................................................. 3
2.3. Pracovníci provádějící monitorování a měření k prokázání shody s určenými požadavky . 3
3.
Návaznost ................................................................................................................................ 4
3.1. Etalony a stanovená měřidla ............................................................................................... 4
3.2. Identifikace Etalonů a stanovených měřidel ....................................................................... 4
3.3. Pracovní měřidla .................................................................................................................. 4
3.4. Identifikace pracovního měřidla .......................................................................................... 4
3.5. Informativní měřidla ............................................................................................................ 4
4.
Související dokumenty ............................................................................................................ 4
5.
Seznam příloh.......................................................................................................................... 4
________________________________________________________________________________________________
Řízená kopie č.:
Razítko:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
1/6
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: Manažer jakosti FEI
Metrologický řád FEI, VŠB-TU Ostrava
FEI_PKP_04_002 verze: A
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Cíl a účel dokumentu
Účelem tohoto pracovního a kontrolního postupu je dokumentovat postup zajišťující, že
monitorovací a měřicí zařízení používaná na FEI jsou v souladu s požadavky na monitorování a
měření a poskytují platné výsledky měření.
1.2. Oblast platnosti
Tento pracovní a kontrolní postup je závazný pro všechny pracovníky poskytujícími monitorováním
a měřením důkaz o shodě produktu s určenými požadavky.
1.3. Definice zkratek a pojmů
1.3.1. Pojmy
Etalon
Stanovená měřidla
Pracovní měřidla
Informativní měřidla
1.3.2. Seznam zkratek
FEI
SMJ
měřidlo, které slouží k realizaci a uchování měřicí jednotky
měřidla stanovená Úřadem pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví k povinnému ověřování
měřidla, která nejsou ani etalonem ani stanoveným měřidlem
a lze je využít k prokázání shody produktu s určenými požadavky
měřidla sloužící pouze pro účely výuky. Nelze je využít k prokázání
shody produktu s určenými požadavky!
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Systém managementu jakosti
1.4. Pravomoc a odpovědnost
Za metrologický pořádek na pracovištích FEI, kde se používají měřidla (katedry, laboratoře,
zkušební laboratoře) zodpovídají přímí vedoucí těchto pracovišť (dále vedoucí útvarů). Vedoucí
útvaru v rámci své řídící činnosti vytvářejí technické a ekonomické předpoklady pro provoz těchto
pracovišť z hlediska požadavků metrologického řádu.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
2/6
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: Manažer jakosti FEI
Metrologický řád FEI, VŠB-TU Ostrava
FEI_PKP_04_002 verze: A
2. Pravomoci a úkoly vyplývající z metrologického řádu
2.1. Vedoucí útvarů
Vedoucí útvarů zodpovídají z hlediska metrologického řádu zejména:
 za vyčleňování potřebných finančních prostředků na nákup, metrologickou kontrolu,
údržbu a provozuschopnost měřidel,

za pověření a stanovení povinností v oblasti metrologického dozoru podřízeným
pracovníkům a za promítnutí těchto činností do jejich pracovních náplní,

za stálou funkčnost systému zabezpečení metrologického dozoru na pracovišti, dle
právních předpisů a Metrologického řádu FEI.

rozhodnutí o způsobu zajištění metrologického pořádku pracoviště

za vedení seznamu etalonů, stanovených měřidel a pracovních měřidel na pracovišti a
evidenci dat o jejich konfirmaci a za informování metrologa fakulty o nákupu měřidel
nových a měřidel vyřazených z používání jako stanovené měřidlo nebo hlavní etalon (s
uvedením důvodu) a o změnách v zařazení používaných měřidel.
2.2. Metrolog fakulty
K realizaci výše uvedených úkolů v rámci fakulty jmenuje děkan FEI pracovníka pověřeného funkcí
metrologa FEI, který

aktualizuje seznam stanovených měřidel a hlavních etalonů fakulty podle informací
vedoucích útvarů o nákupu měřidel nových a měřidel vyřazených z používání jako
stanovené měřidlo nebo hlavní etalon (s uvedením důvodu) a o změnách v zařazení
používaných měřidel. Kopii aktualizovaného seznamu předává každoročně k 30.11.
manažerovi jakosti FEI,

provádí systematickou kontrolu metrologického pořádku na pracovištích fakulty,
především dbá o evidenci stanovených měřidel a hlavních etalonů, jejich ověřování,
kalibrace pracovních měřidel včetně zápisu těchto činností do evidenčních listů pracovního
měřidla,

hodnotí dodržování metrologického řádu na fakultě a přijímá potřebná rozhodnutí podle
informací vedoucích pracovišť o výsledcích pravidelných interních kontrol. Stručnou
hodnotící zprávu předává každoročně do 15.12. manažerovi jakosti FEI,

navrhuje ve spolupráci s vedoucími pracovišť systém řízení práce na fakultě pro zajištění
jednotnosti a správnosti měřidel a měření a podílí se na jeho realizaci.
Pracovníci provádějící monitorování a měření k prokázání shody s určenými požadavky
Pracovníci provádějící měření k prokázání shody s určenými požadavky zodpovídají:
 za justování měřidla před každým použitím

za ochranu měřidla před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a
skladování.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
3/6
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: Manažer jakosti FEI
Metrologický řád FEI, VŠB-TU Ostrava
FEI_PKP_04_002 verze: A
3. Návaznost
3.1. Etalony a stanovená měřidla
Ve vhodně stanovených konfirmačních intervalech zajišťuje metrolog fakulty navázání
stanovených měřidel a etalonů na jednotky SI na akreditovaném kalibračním pracovišti.
3.2. Identifikace Etalonů a stanovených měřidel
Metrolog fakulty ke každému etalonu a stanovenému měřidlu vede záznam umožňující
identifikovat stav kalibrace. Pro tento záznam použijí formuláře Evidenční list měřidla z přílohy č. 1
tohoto pracovního a kontrolního postupu. Po provedené konfirmaci označí měřidlo štítkem
s následujícími údaji:
 Etalon

datum kalibrace

platnost kalibrace
3.3. Pracovní měřidla
Za navázání pracovních měřidel na etalony fakulty zodpovídá vedoucí útvaru. Součástí kalibrace
v rámci této konfirmace pracovního měřidla je i pořízení záznamu o této konfirmaci do evidenční
karty pracovního měřidla. Za uchování těchto záznamů odpovídá vedoucí katedry.
3.4. Identifikace pracovního měřidla
Vedoucí útvarů vedou ke každému pracovnímu měřidlu záznam umožňující identifikovat stav
kalibrace každého pracovního měřidla. Pro tento záznam použijí formuláře Evidenční list měřidla
z přílohy č. 1 tohoto pracovního a kontrolního postupu. Po provedené konfirmaci označí měřidlo
štítkem s následujícími údaji:
 Pracovní měřidlo

datum kalibrace

platnost kalibrace
3.5. Informativní měřidla
Informativní měřidla nepodléhají pravidlům stanoveným tímto metrologickým řádem. Musí být
jako informativní označena a nesmějí být v žádném případě použita jako měřidla k monitorování a
měření poskytujícímu důkaz o shodě produktu s určenými požadavky. K evidenci informativních
měřidel na katedrách slouží modul Majetek IS SAP.
4. Související dokumenty
Výpis souvisejících dokumentů
5. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Formulář MR – Evidenční list měřidla
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
4/6
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: Manažer jakosti FEI
Metrologický řád FEI, VŠB-TU Ostrava
FEI_PKP_04_002 verze: A
Příloha č. 1 – Evidenční list pracovního měřidla - etalonu
Evidenční list pracovního měřidla - etalonu
Typ:
Rozsah / Měřená veličina:
Výrobce:
Výrobní číslo:
Evidenční číslo:
Umístění:
Doporučený interval konfirmace:
Poznámka:
ZÁZNAM O KALIBRACI
Datum
Použitý etalon
Kalibraci provedl
Výsledek
Podpis
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
5/6
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: Manažer jakosti FEI
Metrologický řád FEI, VŠB-TU Ostrava
FEI_PKP_04_002 verze: A
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze
Datum
Obsah změny / revize
A
12.5.2009 Aktualizace a revize dokumentu
A
24.2.2010 Revize dokumentu – beze změn
A
25.4.2012 Revize dokumentu – beze změn
Jméno a podpis garanta
dokumentu
Doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
6/6
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Download

Metrologický řád