©VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
Účinnost dokumentu od: 1.7.2014
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD
PRO STUDIUM V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA
ze dne 1. července 2014
________________________________________________________________________________________________
Řízená kopie č.:
Razítko:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
1/16
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
Vnitřní předpisy Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. července 2014 pod čj. MSMT-23317/2014
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity
Ostrava.
………………………………….
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Studium v doktorském studijním programu (dále jen „studium“) je uskutečňováno v souladu
s § 47 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), (dále jen „zákon“).
(2) Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v
oblasti výzkumu, vývoje a technologií. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického
základu celého oboru a dále na podrobné seznámení s nejvýznamnějšími poznatky v užším
zaměření, na které navazuje téma disertační práce. Studium je orientováno na přípravu k samostatné
tvůrčí vědecké práci v daném oboru a dosažená úroveň znalostí v oboru je prokazována státní
doktorskou zkouškou. Schopnost dosahovat původních vědeckých výsledků a dále je rozvíjet je
prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce.
(3) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“) je oprávněna
uskutečňovat studium v akreditovaných doktorských studijních programech. Seznam těchto
doktorských studijních programů je zveřejněn na úřední desce VŠB-TUO s uvedením fakulty, na
které je daný doktorský studijní program uskutečňován.
(4) Fakulta může uskutečňovat studium ve spolupráci s jinými vysokými školami (fakultami)
a dalšími vědeckými pracovišti na základě uzavřené dohody.
(5) Studium je uskutečňováno podle osobního studijního plánu studenta v doktorském studijním
programu (dále jen „doktorand“) pod vedením školitele.
(6) Absolventům studia uděluje VŠB-TUO akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“,
uváděné za jménem).
Čl. 2
Oborová rada
(1) Studium v jednotlivých doktorských studijních programech řídí nejméně pětičlenné oborové
rady. Členy oborové rady jmenuje děkan po projednání ve vědecké radě fakulty z předních
akademických a vědeckých pracovníků VŠB-TUO, jiných vysokých škol a vědeckých,
výzkumných nebo vývojových pracovišť nebo odborníků z praxe.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
2/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
(2) Pro obory studia zabezpečované současně více fakultami jmenují společnou oborovou radu
děkani všech zúčastněných fakult po projednání ve svých vědeckých radách.
(3) Předsedu oborové rady volí ze svého středu její členové a jmenuje děkan.
(4) Oborové rady zejména:
a) navrhují složení přijímacích komisí,
b) navrhují školitele pro studium a předkládají je prostřednictvím děkana ke schválení
vědeckým radám,
c) iniciují, projednávají a koordinují charakteristiku studijních předmětů (dále jen „předmět“),
seminářů, dalšího studia a vědecké práce studentů v doktorských studijních programech,
d) schvalují osobní studijní plán doktoranda a jejich případné změny,
e) vyjadřují se k návrhům témat disertačních prací a k jejich změnám,
f) vyjadřují se zejména k žádostem studentů o změnu formy či oboru,
g) navrhují děkanovi předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku, datum a místo
konání státní doktorské zkoušky,
h) navrhují děkanovi oponenty, předsedu a členy komise pro obhajobu disertační práce (dále jen
„komise pro obhajobu“), datum a místo konání obhajoby,
i) pravidelně, nejméně jednou za rok, hodnotí průběh studia a předkládají hodnocení děkanovi,
j) konají i jinou činnost směřující k tomu, aby studium mělo vysokou úroveň, a iniciují návrhy
na případné úpravy doktorských studijních programů.
(5) Oborová rada se schází z rozhodnutí jejího předsedy podle potřeby, zpravidla však dvakrát za
rok. Při svém zasedání se řídí jednacím řádem oborové rady, který vydává děkan. Kopie zápisů z
jednání oborové rady jsou zasílány děkanovi a na pracoviště, které vede administrativní a studijní
agendu na fakultě (dále jen „administrativní pracoviště“).
Čl. 3
Školitelé a učitelé
(1) Po dobu studia je studentovi určen na návrh oborové rady děkanem jeho školitel, který je
odborným garantem vědecké činnosti a vedení studenta ve studiu, včetně disertační práce. Evidenci
školitelů a jimi vedených studentů vede administrativní pracoviště.
(2) Školitelem může být profesor nebo docent fakulty nebo VŠB-TUO, případně významný
specialista v daném oboru. Ten však musí být nositelem akademického titulu Ph.D., respektive
některého z titulů Dr., CSc., DrSc., DSc., doc. nebo prof.
(3) Školitel navrhuje pro řešení vědeckého problému vypsání tématu studia, sestavuje pro
studenta za jeho spoluúčasti osobní studijní plán doktoranda, vede organizačně i odborně studenta,
provádí kontrolu studijních povinností a jejich plnění studentem a předkládá oborové radě výroční
hodnocení jeho studia. Vede studenta i při zpracování disertační práce. Má právo účastnit se
zkoušek studenta v rámci studia. Školitel je garantem aktivit disertačního semináře, určuje zaměření
činnosti studenta a hodnotí dosažené výsledky.
(4) V případě prokázaného neplnění povinností školitele nebo neuspokojivé činnosti studenta, na
kterou však školitel neupozornil, nebo nemůže-li školitel činnost školitele vykonávat, může děkan
na návrh oborové rady odejmout školiteli daného studenta a tomuto určit jiného školitele.
(5) Učitelem předmětů mohou být profesoři, docenti a další významní odborníci. Laboratorní,
teoretická a praktická cvičení mohou vést též odborní asistenti.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
3/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
(6) Pokud téma disertační práce má mezioborový charakter a vyžaduje potřebu specifického
vedení v úzké specializaci tématu, které nemůže vykonávat školitel, jmenuje se školitel specialista,
který zajišťuje po dohodě se školitelem dohodnutou část odborného vedení doktoranda.
Školitele specialistu navrhuje školitel a po schválení oborovou radou jmenuje děkan. Školitelem
specialistou může být akademický pracovník působící jako školitel na jiné univerzitě nebo přední
odborník s vědeckou hodností působící v praxi.
Čl. 4
Formy studia, přerušení studia
(1) Studium se uskutečňuje ve formě:
a) prezenční,
b) kombinované,
c) distanční.
(2) V prezenční formě studia je studium převážně uskutečňováno za přítomnosti studenta na
pracovišti garantujícím jeho osobní studijní plán doktoranda (dále jen „školicí pracoviště“).
(3) V distanční formě studia se uskutečňuje především na základě samostatné přípravy studenta,
převážně mimo školící pracoviště.
(4) V kombinované formě studia se předpokládá, že časově vymezená část studia probíhá
formou prezenční a jiná časově vymezená část probíhá formou distanční.
(5) Standardní doba studia je ve všech formách studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky.
Standardní doba studia určuje studijní zátěž, kterou je nutné za standardních podmínek v prezenční
formě studia zvládnout u tříletých doktorských studijních programů za tři roky, u čtyřletých
doktorských studijních programů za čtyři roky. Na standardní dobu studia je sestavován osobní
studijní plán doktoranda.
(6) Ze závažných důvodů může děkan na návrh školitele přerušit, i opakovaně, studium na
nezbytně dlouhou dobu, maximálně však na dobu 2 let. O dobu přerušení studia se prodlužuje doba
k odevzdání disertační práce. Disertační práce však musí být odevzdána nejvýše do 7 let od zahájení
studia pro všechny formy studia, včetně případných přerušení.
(7) Student nebo studentka má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím,
porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství.
(8) Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby
přerušení studia podle odstavce 6 ani do maximální doby studia stanovenou v odstavci 6.
(9) V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění
studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo
bloku vyplývající zejména ze studijního a zkušebního řádu, o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich
čerpání mateřské dovolené (§ 195, 197 a 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů), a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. Na uvedené období si
může student nebo studentka podat žádost o individuální osobní studijní plán. Ve studiu podle
individuálního osobního studijního plánu se studentovi určí zvláštní organizace studia při zachování
obsahu a rozsahu studia stanoveného studijním plánem příslušného studijního programu (studijního
oboru).
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
4/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
Čl. 5
Student
Přijatý uchazeč se stává studentem VŠB-TUO dnem zápisu do studia. Je členem Akademické
obce VŠB-TUO a příslušné fakulty a vztahují se na něj práva a povinnosti dané zákonem, vnitřními
předpisy VŠB-TUO a fakulty a doktorským studijním programem. Student přestává být studentem:
a) dnem obhájení disertační práce, která je poslední částí státní doktorské zkoušky,
b) po dobu přerušení studia,
c) zanecháním studia po písemném oznámení svého rozhodnutí děkanovi,
d) ukončením studia rozhodnutím děkana podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona; neplní-li student
požadavky vyplývající z osobního studijního plánu a zejména neodevzdá-li disertační práci
do 7 let od zahájení studia včetně všech přerušení,
e) odnětím akreditace doktorského studijního programu,
f) zánikem akreditace doktorského studijního programu podle § 80 odst. 4 zákona,
g) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo § 67 zákona.
Postup při rozhodování děkana podle písmen b), d) a e) se řídí § 68 zákona.
Jestliže rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až e) zákona student nepřevzal
osobně na administrativním pracovišti nebo se mu rozhodnutí nepodařilo doručit do vlastních rukou
na poslední sdělenou adresu, za náhradní doručení se považuje vyvěšení tohoto rozhodnutí na
úřední desce fakulty po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je považován za den doručení.
Čl. 6
Přijímací řízení
Podmínky přijetí ke studiu stanoví § 48 odst. 3 zákona, Statut VŠB-TUO a Řád přijímacího řízení
VŠB-TUO.
Čl. 7
Kreditový systém
(1) Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v doktorském studijním programu se na VŠBTUO používá jednotný kreditový systém, jehož znaky jsou:
a) jeden kredit představuje zpravidla 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době
studia, tj. celkem 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za ročník studia,
b) každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta
nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu,
c) tentýž předmět má stejné kreditové ohodnocení pro všechny doktorské studijní programy
a formy studia,
d) absolvováním předmětu předepsaného v osobním studijním plánu doktoranda (čl. 3 odst. 3)
získá student počet kreditů přiřazený danému předmětu,
e) kredity získané v rámci jednoho doktorského studijního programu se sčítají,
f) získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia,
g) za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
5/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
(2) Pro úspěšné ukončení studia v doktorském studijním programu musí student získat počet
kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu ročníků standardní doby studia, a to ve skladbě určené
studijním programem a osobním studijním plánem doktoranda.
(3) Kreditový systém VŠB-TUO je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů1) (dále
jen „ECTS“) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.
Čl. 8
Průběh a kontrola studia
(1) Studium se uskutečňuje podle osobních studijních plánů doktoranda. Osobní studijní plán
doktoranda studentovi stanoví, které předměty jsou pro studenta povinné a stanoví podrobnosti
a časové rozvržení jeho dalšího studia i odborné vědecké činnosti, případně studium a praxe na
jiných pracovištích (i zahraničních), jejich program a zaměření disertační práce, a pedagogické
aktivity. Osobní studijní plán doktoranda, který sestaví doktorand v informačním systému, navrhuje
po dohodě se studentem jeho školitel a schvaluje příslušná oborová rada.
(2) Studenti jsou zapojováni do pedagogické činnosti, která má formu řízené neplacené
pedagogické praxe, která je součástí studia, nebo výuky placené. Maximální celkový objem
neplacené pedagogické praxe studentů je 4 hodiny týdně v průměru za zimní a letní semestr.
Neplacená pedagogická praxe studentů se započítává do kreditového hodnocení základních aktivit
podle přílohy č.1.
(3) Studium má dvě části, které se mohou časově překrývat:
a) studijní část ukončenou státní doktorskou zkouškou,
b) vědecko-odbornou část zaměřenou na zpracování disertační práce ukončenou její obhajobou.
(4) Celkový rozsah studijní části studia v doktorském studijním programu je zpravidla 70 kreditů
a je pevně stanoven v osobním studijním plánu doktoranda. Vědecko-odborná část studia zaměřena
na zpracování disertační práce je zpravidla v rozsahu 110 kreditů u tříletých doktorských studijních
programů a 170 kreditů u čtyřletých doktorských studijních programů, její obsah je stanoven
v osobním studijním plánu doktoranda, hodnotí a započítává se v rámci aktivit disertačního
semináře. Kreditové hodnocení základních aktivit započítávaných v rámci disertačního semináře je
uvedeno v příloze č. 1.
(5) Kreditové hodnocení předmětů je v rozsahu 10 až 20 kreditů, přesně je stanoveno v osobním
studijním plánu studia v doktorském studijním programu. Studijní zátěž standardního
monotématického předmětu v rámci studia v doktorském studijním programu a cizího jazyka je 10
kreditů, kreditové hodnocení 20 kreditů je u komplexních předmětů širšího teoretického základu,
jejichž výuku a zkoušku zajišťuje více učitelů.
(6) Vykonání státní doktorské zkoušky je hodnoceno 20 kredity, přičemž 10 kreditů (součást
studijní části) připadá na vědeckou rozpravu ze tří stanovených předmětů a 10 kreditů (součást
vědecko-odborné části) na rozpravu k tezím disertační práce.
(7) Obvyklý počet předmětů v rámci studijní části studia je pět mimo minimálně jednoho cizího
jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Cizí jazyk nesmí být rodným
jazykem studenta. Významnou součástí celého studia je samostatné odborné studium pod vedením
školitele.
(8) Minimální počet zapsaných studentů pro obsazení organizované výuky předmětů ve studiu je
dán rozhodnutím děkana. Při nižším počtu studentů zapsaných pro daný předmět se výuka
uskutečňuje formou individuálně řízeného studia.
1)
European Credit Transfer System.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
6/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
(9) Splnění studijní části osobního studijního plánu doktoranda prokáže student vykonáním
zkoušek z předmětů studijní části (dále jen „zkoušky“) a státní doktorské zkoušky.
(10) Zkouškami se prověřují znalosti a schopnosti studenta v předmětu a činnostech, v nichž to
stanoví osobní studijní plán doktoranda. Zkoušky se konají minimálně za přítomnosti zkoušejícího
(učitele příslušného předmětu) a přísedícího, kterým je zpravidla školitel nebo člen oborové rady.
Zkoušky jsou klasifikovány „vyhověl(a)“, „nevyhověl(a)“ a mohou se jednou opakovat. Výjimečně
může děkan na žádost studenta při kladném stanovisku školitele a předsedy oborové rady povolit
druhé opakování zkoušky. V tomto případě se zkouška koná před zkušební komisí složenou ze
školitele, zástupce oborové rady, který je předsedou zkušební komise, učitele příslušného předmětu,
případně dalších členů určených oborovou radou. Výsledek „vyhověl(a)“ se zapisuje do
informačního systému a případně do výkazu o studiu a do zkouškového protokolu. Výsledek
„nevyhověl(a)“ se zapisuje do informačního systému a do zkouškového protokolu. Zkouškové
protokoly eviduje administrativní pracoviště.
(11) Student průběžně vkládá do informačního systému údaje o absolvovaných aktivitách
disertačního semináře. Vždy do konce června vypracuje student písemnou zprávu o výsledcích své
činnosti za uplynulý akademický rok, kterou odevzdá školiteli. Tato zpráva je jedním z podkladů
pro hodnocení studenta. Na základě předložených výstupů odborné činnosti studenta školitel uzná
jejich kreditové hodnocení a započtení v rámci disertačního semináře. Výsledek hodnocení studenta
v rámci disertačního semináře se zapisuje do informačního systému a případně do výkazu o studiu a
do protokolu, ve kterém se uvede výsledek „vyhověl(a)“ a započtené aktivity včetně získaných
kreditů. Protokoly eviduje administrativní pracoviště.
(12) Po skončení každého akademického roku předkládá školitel oborové radě výroční
hodnocení studenta. Informace o průběhu studia a doporučení zapíše školitel do informačního
systému a případně i do předepsaného formuláře, ve kterém student svým podpisem potvrdí, že byl
s hodnocením seznámen a že s ním souhlasí. V případě nesouhlasu bude toto postoupeno oborové
radě, která stanoví minimálně 3 člennou komisi pro nezávislé projednání hodnocení studenta.
Školitel studenta není členem této komise, ale vyjadřuje se k hodnocení na jednání komise. Pro
pokračování ve studiu beze změny osobního studijního plánu doktoranda je nutné získat alespoň 40
kreditů, v kombinované formě studia ve výjimečných případech alespoň 30 kreditů. V případě
menšího počtu získaných kreditů navrhne školitel oborové radě změnu osobního studijního plánu
doktoranda. Po projednání výročního hodnocení studenta v oborové radě může děkan na základě
stanoviska oborové rady rozhodnout o ukončení jeho studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
(13) Kontrola studia je prováděna elektronicky, její součástí je povinnost studenta verifikovat
údaje za kontrolované období. V případě, že student neverifikuje údaje v určeném termínu nebo se
neomluví anebo jeho omluva není děkanem uznána, posuzuje se to jako nesplnění požadavků
vyplývajících ze studijního programu a studentu se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b)
zákona a čl. 9 odst. 2. Na rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona.
(14) Zápis do dalšího roku studia probíhá v termínu stanoveném děkanem. Pokud se student ve
stanoveném termínu nezapíše a do pěti pracovních dnů se neomluví anebo jeho omluva nebude
děkanem uznána, bude studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona ke
stanovenému dni zápisu.
(15) Časový plán studia v průběhu akademického roku (zejména začátek a konec organizované
výuky v jednotlivých semestrech, prázdniny, období volna v době svátků) stanoví děkan. Celková
délka prázdnin v akademickém roce je minimálně 8 týdnů.
(16) Vědecko-odborná část studia spočívá ve zpracování disertační práce, ve které student
prokazuje schopnost dosahovat původních vědeckých výsledků.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
7/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
Čl. 9
Ukončení studia
(1) Studium se řádně ukončuje ve smyslu § 47 odst. 4 a § 55 odst. 1 zákona.
(2) Ukončení studia z jiných důvodů, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se řídí § 56 odst. 1
zákona a čl. 5.
(3) Rozhodnutí podle § 56 odst. 1 písm. b) nabývá právní moci dnem poté, kdy marně uplyne
lhůta pro podání žádosti o přezkoumání, nebo dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva podat
tuto žádost, anebo dnem poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora.
Čl. 10
Státní doktorská zkouška
(1) Na závěr studijní části se koná státní doktorská zkouška. Zahrnuje vědeckou rozpravu ze tří
předem stanovených předmětů a rozpravu k tezím disertační práce. Cílem je prověřit studentovu
schopnost myšlení v souvislostech studovaných předmětů a tematiky zpracovávané disertační práce.
Předměty státní doktorské zkoušky se nemusí odlišovat od předmětů studijní části. Státní doktorská
zkouška se klasifikuje „vyhověl(a)“, „nevyhověl(a)“. Státní doktorská zkouška je veřejná.
(2) Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je splnění povinností stanovených ve studijní
části osobního studijního plánu doktoranda.
(3) Státní doktorská zkouška předchází obhajobu disertační práce.
(4) Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí pro státní doktorskou zkoušku.
Komise je stálá nebo je jmenována a doplňována "ad hoc". Tato komise se skládá z předsedy,
místopředsedy a nejméně 5 dalších členů včetně odborníků v daném oboru, případně včetně
odborníků jmenovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).
(5) Právo zkoušet při státní doktorské zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci
schválení vědeckou radou a odborníci jmenovaní MŠMT.
(6) Komisi pro státní doktorské zkoušky jmenuje děkan. Předsedu a místopředsedu komise
jmenuje z profesorů nebo docentů. Nejméně dva členové komise nesmí být zaměstnanci VŠB-TUO.
Jednání komise svolává děkan. Komise pro státní doktorskou zkoušku je usnášeníschopná, jestliže
jsou přítomni nejméně 4 členové včetně předsedy nebo místopředsedy. Z přítomných členů nesmí
být alespoň 1 zaměstnanec VŠB-TUO.
(7) Na neveřejném zasedání zhodnotí zkušební komise průběh státní doktorské zkoušky
a v tajném hlasování rozhodne o její celkové klasifikaci. Nezíská-li klasifikační stupeň „vyhověl(a)“
nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných, je státní doktorská zkouška klasifikována stupněm
„nevyhověl(a)“. O státní doktorské zkoušce vyhotoví zkušební komise protokol podepsaný všemi
jejími přítomnými členy. Bezprostředně po ukončení zasedání oznámí předseda zkušební komise
studentovi celkové hodnocení státní doktorské zkoušky.
(8) V případě klasifikace „nevyhověl(a)“ má student právo opakovat státní doktorskou zkoušku
v termínu a za podmínek, které stanoví děkan na základě návrhu zkušební komise. Státní
doktorskou zkoušku lze opakovat pouze jednou.
(9) Přihlášku ke státní doktorské zkoušce podává student po splnění všech ostatních povinností
studijní části jeho osobního studijního plánu prostřednictvím administrativního pracoviště děkanovi
elektronicky a písemně. Přihláška je opatřena vyjádřením školitele a oborové rady, která zároveň
navrhne složení zkušební komise a termín konání státní doktorské zkoušky.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
8/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
(10) K přihlášce ke státní doktorské zkoušce přiloží student teze disertační práce v rozsahu cca
10 stran obsahující zhodnocení poznatků v dané oblasti, formulaci cílů a metod řešení své disertační
práce.
(11) Na základě stanoviska oborové rady rozhodne děkan o konání státní doktorské zkoušky.
V kladném případě jmenuje děkan na návrh oborové rady zkušební komisi. Rozhodnutí děkana je
oznámeno se zdůvodněním případného záporného stanoviska do třiceti dnů ode dne podání
přihlášky předsedovi oborové rady, školiteli a studentovi.
(12) Pro hodnocení tezí ke státní doktorské zkoušce určí děkan nejméně jednoho oponenta
z členů zkušební komise. Tímto oponentem nemůže být školitel.
Čl. 11
Disertační práce
(1) Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost
studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky
vědecké práce. Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje původní uveřejněné vědecké
výsledky studenta nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci lze výjimečně uznat
i soubor publikací nebo ke zveřejnění přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem.
(2) V případě, že jde o společnou práci více autorů, musí být jednoznačně a věcně vymezen podíl
studenta a přiloženo stanovisko všech spolupracovníků, obsahující jejich procentuální podíly.
(3) Disertační práce je psána v jazyce, ve kterém je akreditován doktorský studijní program
a uskutečňováno studium. Je-li studijní program akreditován a studium uskutečňováno v jazyce
českém, může být práce napsána také ve slovenštině. Děkan může, na základě žádosti studenta, po
dohodě se školitelem a předsedou oborové rady, povolit napsání disertační práce v některém
z jazyků podle čl. 8 odst. 7.
(4) Disertační práce zpravidla obsahuje tyto části:
a) anotace v českém nebo slovenském jazyce a v jazyce anglickém, v rozsahu jedné strany textu,
b) úvod a přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertace,
c) cíl a obsah disertace,
d) metody zpracování,
e) výsledky disertační práce s uvedením nových poznatků a jejich analýzy,
f) konkrétní závěry pro realizaci v praxi nebo pro další rozvoj vědního oboru,
g) použitou literaturu a jiné prameny, ze kterých student vycházel nebo na ně reagoval,
h) seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertace,
i) závěr práce a doporučení pro další postup ve výzkumu nebo vývoji také v některém z jazyků
podle čl. 8 odst. 7; rozsah tohoto závěru je přibližně jedna strana textu (je-li disertační práce
vypracována v některém z jazyků podle čl. 8 odst. 7, musí být závěr práce a doporučení pro
další postup vypracován v češtině nebo slovenštině).
Formální úpravu disertační práce stanoví fakulta.
(5) Student odevzdává disertační práci v elektronické podobě a současně v tištěné podobě na
administrativním pracovišti v nejméně 5 vyhotoveních s potřebnými doklady, specifikovanými
administrativním pracovištěm, a dále student podá žádost o obhajobu. Jedno vyhotovení disertační
práce bude uloženo v Ústřední knihovně VŠB-TUO.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
9/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
(6) Doplňkem disertační práce je autoreferát, který slouží k informování vědecké veřejnosti
o hlavních výsledcích práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce. Formální
úpravu stanoví fakulta. Autoreferát je psán v českém jazyce a jeho přílohou je jednostránkový
abstrakt v angličtině. Odevzdává se počet výtisků stanovený předsedou oborové rady.
Čl. 12
Obhajoba disertační práce
(1) Student podává na administrativním pracovišti žádost o obhajobu disertační práce spolu
s vyhotoveními disertační práce a autoreferáty podle čl. 11 odst. 5 a 6. Žádost je opatřena
vyjádřením školitele a oborové rady ve smyslu doporučení či nedoporučení obhajoby disertační
práce. Podmínkou k podání žádosti je doložení alespoň 3 vlastních publikací v odborných
časopisech nebo ve sbornících konferencí (seminářů). Student nemusí být jediným autorem těchto
publikací.
(2) Splňuje-li žádost a předložené materiály všechny formální náležitosti, administrativní
pracoviště postoupí žádost o obhajobu disertační práce děkanovi, který na návrh oborové rady
jmenuje do 30 dnů komisi pro obhajobu, jejího předsedu a oponenty.
(3) Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajobu. Obhajoba disertační práce je
přístupná veřejnosti.
(4) Komise pro obhajobu je vždy minimálně sedmičlenná včetně odborníků případně
jmenovaných MŠMT. Je složena z předsedy, místopředsedy, tří oponentů a dalších významných
akademických a vědeckých nebo výzkumných pracovníků fakulty, dalších fakult VŠB-TUO, jiných
vysokých škol a vědeckých pracovišť, případně i jiných významných odborníků z praxe. Nejméně 2
členové komise pro obhajobu nesmí být zaměstnanci VŠB-TUO. Členy komise pro obhajobu
mohou být pouze profesoři, docenti a odborníci schválení vědeckou radou fakulty a odborníci
jmenovaní MŠMT.
(5) Oponenti jsou odborníky v příslušném vědním oboru. Oponenty jmenuje děkan na základě
návrhu předsedy oborové rady po projednání v oborové radě. Nejméně 2 oponenti musí být
profesory nebo docenty. Nejvýše jeden oponent může být zaměstnancem VŠB-TUO. Oponentem
nemůže být jmenován školitel, přímý nadřízený a podřízený studenta.
(6) Každý oponent vypracuje samostatný písemný posudek nejpozději do 2 měsíců nebo oznámí
do 15 dnů ode dne doručení jmenování oponentem, že posudek nemůže vypracovat. Není přípustné,
aby některý oponent nahradil posudek prohlášením, že se připojuje k posudku jiného oponenta.
Pokud administrativní pracoviště neobdrží posudek do 2 měsíců, jmenuje děkan jiného oponenta.
(7) Oponentský posudek musí obsahovat zejména:
a) zhodnocení, jak disertační práce splnila stanovený cíl,
b) vyjádření k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního
přínosu studenta,
c) vyjádření k významu pro praxi a rozvoji vědního oboru,
d) vyjádření k formální úpravě disertační práce a jazykové úrovni,
e) vyjádření k publikacím studenta,
f) jednoznačné vyjádření oponenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci k obhajobě.
(8) Předseda komise pro obhajobu seznámí studenta a jeho školitele s hodnocením oponentů.
V případě negativního hodnocení alespoň dvěma oponenty rozhodne předseda komise pro obhajobu
o zastavení řízení a s rozhodnutím písemně seznámí děkana a studenta. Student má možnost
předložit přepracovanou disertační práci v termínu, který stanoví komise pro obhajobu.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
10/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
(9) V případě, že nebyly shledány překážky uvedené v odstavci 8 a disertační práce nemá
základní nedostatky formální či odborné povahy, určí předseda komise pro obhajobu do 4 týdnů po
obdržení posledního posudku termín a místo konání obhajoby disertační práce a administrativní
pracoviště to oznámí děkanovi s žádostí o vyhlášení konání obhajoby. Termín a místo vyhlášeného
konání obhajoby disertační práce oznámí administrativní pracoviště písemně nejméně 14 dnů před
termínem konání také studentovi a členům komise pro obhajobu a zveřejní na úřední desce fakulty.
(10) Alespoň pět pracovních dnů před obhajobou je disertační práce včetně oponentských
posudků vystavena na místě zveřejněném na úřední desce fakulty. Každý, kdo má o zkoumanou
problematiku zájem, může do disertační práce nahlížet, činit z ní poznámky i výpisy a podat
písemně předsedovi komise pro obhajobu nejpozději v den obhajoby svůj posudek či vyjádření
nebo je ústně přednést při veřejné obhajobě. Student je povinen k nim zaujmout stanovisko.
(11) Student může vzít zpět předloženou disertační práci a žádost o její obhajobu v celém
průběhu přípravného řízení až do zahájení obhajoby.
(12) Obhajoba disertační práce se skládá ze dvou částí:
a) jednání před komisí pro obhajobu,
b) neveřejné zasedání komise pro obhajobu.
(13) Veřejná obhajoba disertační práce je řízená předsedou komise pro obhajobu. V krátké
přednášce student seznámí komisi pro obhajobu s předmětem a hlavními závěry disertační práce.
Následuje vyjádření oponentů, odpovědi studenta a poté všeobecná diskuse.
(14) Při obhajobě je nezbytná přítomnost nejméně pěti členů komise pro obhajobu včetně dvou
oponentů. Nepřítomnost třetího oponenta je možná pouze v případě, že jeho písemný posudek byl
kladný a že všichni přítomní členové komise pro obhajobu souhlasí, aby se obhajoba konala bez
přítomnosti tohoto oponenta. V tomto případě se jeho posudek přečte.
(15) V případě, že se autor negativního posudku nebude moci zúčastnit obhajoby po dobu tří
měsíců od data původní obhajoby, předseda komise pro obhajobu tuto odloží a navrhne jmenování
dalšího oponenta.
(16) Komise pro obhajobu na neveřejném zasedání zhodnotí disertační práci i průběh obhajoby
a rozhodne tajným hlasováním o klasifikaci obhajoby stupněm „vyhověl(a)“ nebo „nevyhověl(a)“.
Stanovisko komise pro obhajobu je kladné, vyjádří-li se nadpoloviční většina přítomných členů
komise pro obhajobu pro hodnocení „vyhověl(a)“. O výsledku obhajoby sepíše předseda komise
pro obhajobu protokol podepsaný všemi přítomnými členy komise pro obhajobu. Předseda komise
pro obhajobu bezprostředně po vyhotovení protokolu veřejně oznámí studentovi výsledky
obhajoby. V případě klasifikace „nevyhověl(a)“ má student právo podat přepracovanou disertační
práci v termínu, který stanoví komise pro obhajobu.
(17) Protokoly s klasifikací obhajoby disertační práce, státní doktorské zkoušky a s celkovou
klasifikací studia a návrhem na udělení akademického titulu „doktor“ předloží předseda komise pro
obhajobu do 10 dnů ode dne obhajoby disertační práce děkanovi.
(18) Student může písemně požádat děkana o možnost vypracování či obhajoby disertační práce
či konání státní doktorské zkoušky v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština, španělština,
ruština).
(19) Student může opakovat obhajobu po přepracování disertační práce nejvýše jednou, nejdříve
však za půl roku. V případě opakovaného neobhájení disertační práce a přesvědčení studenta, že
tato má potřebnou úroveň, má student právo podat námitky k vědecké radě fakulty. Námitky dává
na vědomí své oborové radě. Rozhodnutí vědecké rady fakulty je konečné.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
11/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
Čl. 13
Udělení akademického titulu
VŠB-TUO vydává na návrh děkana vysokoškolský diplom s uvedením doktorského studijního
programu, studijního oboru a uděleného akademického titulu “doktor”. Absolvent studia dále obdrží
dodatek k diplomu, který dokumentuje obsah studia a dosažené výsledky v průběhu studia.
Čl. 14
Organizace a ekonomické zabezpečení studia
(1) Studium po odborné stránce zajišťují katedry a instituty fakult VŠB-TUO nebo další vědecká
pracoviště.
(2) Koordinaci výuky všeobecných předmětů (zejména matematiky, fyziky, chemie a jazyků)
a koordinaci výuky odborných předmětů společných pro více oborů zajišťuje, ve spolupráci
s oborovou radou, administrativní pracoviště.
(3) Vědecko-odbornou část studia zajišťují - v rámci grantových projektů a vyhlášených témat
prací - odborné katedry, instituty a další vědecká pracoviště.
(4) Studium je ekonomicky zabezpečováno z rozpočtu VŠB-TUO.
(5) Při výběru témat se přihlíží zejména k personálnímu a materiálnímu zabezpečení studia,
experimentů, stáží, účasti na konferencích, zabezpečení granty tuzemskými a zahraničními,
kompatibilitě s vědecko-výzkumnými záměry fakulty, zájmu praxe a očekávaným výsledkům.
Čl. 15
Cizinci
Na cizince studující v českém jazyce se pohlíží jako na studenty, kteří jsou státními občany České
republiky.
Čl. 16
Práva a povinnosti studentů
(1) Práva a povinnosti studentů jsou určeny § 62 a 63 zákona, vnitřními předpisy VŠB-TUO
a fakulty. Rozhodování o právech a povinnostech studentů upravuje § 68 zákona.
(2) Studenti nesmí při vykonávání zkoušek používat mobilních telefonů, audiovizuálních
technik či jiných elektronických zařízení bez předchozího souhlasu vyučujícího či zkoušejícího.
(3) Studenti nesmí plnit studijní povinnosti doktorských studijních programů pod vlivem
alkoholu, omamných látek či psychotropních látek.
Čl. 17
Styk studenta s fakultou
Pokud se student bez omluvy nedostaví ve stanoveném termínu k projednání otázek týkajících se
průběhu studia nebo jiných podstatných skutečností souvisejících s jeho studiem, ke kterému byl
prokazatelně pozván, nebo jeho omluva nebyla důvodná, může se považovat toto jednání za
disciplinární přestupek podle § 64 zákona.
Čl. 18
Způsob náhradního doručení
Jestliže rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona student nepřevzal
osobně na studijním oddělení fakulty anebo se mu toto rozhodnutí nepodařilo doručit do vlastních
rukou na poslední sdělenou adresu za náhradní doručení se považuje vyvěšení tohoto rozhodnutí na
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
12/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
úřední desku fakulty, nebo úřední desku VŠB-TUO po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je
dnem doručení.
Čl. 19
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Pro studenty, kteří byli zapsání do studia v doktorském studijním programu před 1. zářím
2007, se pro hodnocení plnění jejich schváleného studijního plánu nepoužívá kreditový systém ani
v případě úpravy studijního plánu. V čl. 8 se odstavce 2, 4 až 6 a 12 pro sestavení a hodnocení
plnění studijního plánu používají bez kreditů, hodnocení se soustřeďuje na rozsah plnění studijního
plánu s cílem řádně ukončit studium v doktorském studijním programu. Při neplnění studijního
plánu navrhne školitel oborové radě jeho změnu.
(2) Zrušuje se Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠBTUO registrovaný MŠMT dne 13. června 2013 pod čj. MSMT-18554/2013-30.
(3) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠB-TUO
dne 27. května 2014.
(4) Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
MŠMT.
(5) Tento studijní a zkušební řád nabývá účinnosti dnem platnosti.
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v. r.
rektor
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
13/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
Příloha č. 1
Kreditové hodnocení
základních aktivit studentů započítávaných v rámci disertačního semináře
Aktivita, výstup
Návrh experimentu, experimentálního pracoviště, zkušebního stavu.
Interní grant v doktorském studijním programu, obhájena závěrečná zpráva.
Počet kreditů
5 až 102)
10
Podíl na řešení doplňkové činnosti v návaznosti na téma disertační práce a
s využitím poznatků oboru disertační práce.
5 až 102)
Aktivní spoluúčast na řešení projektu - Grantová agentura České republiky,
oborové grantové projekty.
5 až 152)
Fond rozvoje vysokých škol - doktorský grant - obhájena závěrečná zpráva.
15
Publikování původního článku v časopise1) v České republice.
10
Publikování původního příspěvku1) na konferenci v České republice a aktivní
účast3).
1 až 5
Publikování původního příspěvku1) v cizím jazyce4) na konferenci v ČR a aktivní
účast3).
10
Publikování původního příspěvku1) v cizím jazyce4) na konferenci v zahraničí.
10
Publikování původního článku v časopise1) v cizím jazyce4) registrované
v databázích WOS a Scopus.
20
Publikování původního článku v časopise1) v cizím jazyce4) v zahraničí.
15
Publikování původního příspěvku1) v cizím jazyce4) na konferenci registrované
v uznávaných databázích (Scopus, WOS, IEEE)
20
Samostatná původní publikace1) k tématu disertační práce – článek s impakt
faktorem, monografie - kniha, respektive samostatné původní kapitoly (poměrná
část).
30
V návaznosti na téma disertační práce realizované inženýrské dílo, průmyslový
vzor, patent, respektive podíl na realizovaném inženýrském díle, na
průmyslovém vzoru, patentu – podle procentuální účasti.
5 až 302)
Zpracování disertační práce v celém rozsahu v konečné verzi.
30
Mobilita (1 až 3 měsíce) - studium na zahraniční univerzitě v oboru nebo stáž
s odborným obsahem na téma disertační práce, maximálně 15 kreditů za
studium.
5 až 152)
Aktivní účast na zajištění výuky školicím pracovištěm v oboru disertační práce
v rámci neplacené pedagogické praxe.
5kr/4hod.2)
Výzkumné a vývojové práce, řešení projektů v návaznosti na téma disertační
práce na pracovišti studenta.
5 až 152)
Předobhajoba disertační práce (v rámci vědecko-odborné části studia podle čl. 8
odst. 3b)
Poznámky:
10 až 302)
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
14/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
1)
Při započtení publikace je tato doložena výtiskem, respektive potvrzením vydavatele o přijetí do
tisku.
2)
Udělení počtu kreditů v uvedeném rozmezí navrhuje školitel a schvaluje oborová rada na základě
ročního hodnocení studenta.
3)
Za aktivní účast je považována fyzická přítomnost a přednesení příspěvku, zapojení se do odborné
diskuse, prezentace příspěvku publikovaného ve sborníku v rámci posterové sekce.
Za aktivní účast je také považováno spoluautorství studentů na článku. Počet kreditů se rovnoměrně
rozdělí mezi všechny studenty – autory příspěvku, pokud se všichni autoři nedohodnou jinak.
4)
Za cizí jazyk není považován jazyk český a slovenský.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
15/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
© VŠB-TUO
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
Garant dokumentu: 9200 - Prorektor pro studium
TUO_VP_07_005 verze: G
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Obsah změny / revize
Jméno a podpis garanta
Verze
Datum
A
20.7.2007
Nový dokument.
Prof. Ing. Petr Noskievič,CSc.
B
1.9.2009
Aktualizace dokumentu, úprava čl. 8.
Prof. Ing. Petr Noskievič,CSc.
C
1.7.2010
Změna garanta dokumentu.
D
Změny v :
čl. 3 odst. 3 – odstraněn odst. 3;
čl. 4 odst. 5 – doplněno o standardní dobu studia u
čtyřletých doktorských studijních programů;
19.10.2010 čl. 7, odst. 1 d) v závorce změna odstavce (z odst. 4 na
odst. 3);
čl. 8, odst. 4 – doplněny informace o kreditech ve
4
- letých studijních programech;
příloha č.1 – v poznámkách změna u bodu 3, doplňuje
se o informace.
E
23.4.2012
F
13.6.2013
G
1.7.2014
Změna garanta dokumentu
Aktualizace dokumentu, úprava čl. 2, 3, 4, 8, 12, 16, 17,
příloha č.1
Aktualizace dokumentu, úprava čl. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,
dokumentu
Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Prof. Ing. Petr Noskievič,CSc.
Prof. Ing. Petr Noskievič,CSc.
Prof. Ing. Petr Noskievič,CSc.
11, 16, 17, příloha č.1
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
16/16
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Download

Doktorský - Vysoká škola báňská