Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
č.j. OU-12593/11-2011
V Ostravě dne 21.2.2011
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Řád doktorského studia
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Studium v doktorském studijním programu (dále jen doktorské studium) sleduje
a hodnotí oborová rada doktorského studijního programu jmenovaná děkanem po
schválení vědeckou radou (dále jen oborová rada DSP), ustanovená podle § 47 odst. 6
zákona v platném znění.
(2) Doktorský studijní program vychází ze Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
v platném znění a řídí se ustanoveními Studijního a zkušebního řádu OU a Směrnice
rektora č. 119/2008 upravující kreditní systém v doktorských studijních programech
na OU.
(3) Doktorské studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením
školitele. Školitele na návrh oborové rady DSP jmenuje a odvolává děkan.
(4) Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu
hodnocení, které schvaluje oborová rada DSP.
a) Na závěr akademického roku (k meznímu termínu příslušného akademického
roku) vypracuje student doktorského studijního programu výroční zprávu (dle
vzoru) za uplynulý akademický rok a spolu s hodnocením školitele ji odevzdá
při zápisu do dalšího akademického roku.
b) Školitel je povinen uvést, zda doporučuje, či nedoporučuje studentovi
pokračovat ve studiu.
c) Nedoporučí-li školitel pokračovat ve studiu, rozhodne oborová rada
o pokračování ve studiu, nebo o předložení návrhu o jeho ukončení děkanovi
LF.
Článek 2
Formy doktorského studia
(1) Doktorské studium se uskutečňuje v těchto formách:
a) prezenční,
b) kombinované.
(2) Prezenční forma doktorského studia je uskutečňována obvykle na pracovišti školitele,
nebo jiném určeném pracovišti (dále jen školicí pracoviště).
(3) Kombinovaná forma doktorského studia znamená, že časově vymezená část
doktorského studia probíhá formou prezenční a jiná časově vymezená část
doktorského studia probíhá formou distanční. Obě formy doktorského studia se
vzájemně nepřekrývají a práva a povinnosti studenta doktorského studia jsou
odvozeny od příslušné formy doktorského studia.
(4) Standardní doba doktorského studia ve všech jeho formách je podle § 47 odst. 2
zákona nejméně 3 roky a nejvýše 4 roky. Maximální dobu studia stanoví SaZ řád a je
rovna standardní době studia plus dva roky. O pokračování ve studiu v prezenční
1
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
formě studia po uplynutí standardní doby studia rozhoduje děkan na základě návrhu
studenta se souhlasem školitele doloženým vyjádřením předsedy oborové rady. Pokud
student prezenční formy studia neukončí studium během čtyř akademických roků,
bude převeden do kombinované formy studia.
(5) Doba přerušení doktorského studia se do doby doktorského studia nezapočítává.
(6) Nejpozdější termín pro obhajobu disertační práce ve všech formách doktorského
studia je 8 let od přijetí do doktorského studia (maximální doba doktorského studia +
maximální doba případného přerušení studia), pokud děkan ve výjimečných případech
nestanoví jinak.
(7) Neodevzdá-li student disertační práci k obhajobě nejpozději do 7 let od zahájení
studia, děkan LF mu ukončí studium.
Článek 3
Oborová rada doktorského studijního programu
(1) Oborová rada DSP zejména:
a) projednává návrhy vyhlašovaných témat disertačních prací a jejich případné
změny,
b) specifikuje požadavky na přijímací řízení, stanovuje obsah přijímací zkoušky,
c) navrhuje složení přijímacích komisí,
d) navrhuje přijetí uchazeče ke studiu,
e) navrhuje vyloučení studenta ze studia,
f) navrhuje školitele,
g) schvaluje studijní plán studenta a posuzuje, zda individuální studijní plány
studentů jsou v souladu s obsahem studijního programu,
h) schvaluje témata disertačních prací,
i) projednává rozsah požadavků nutných ke státní doktorské zkoušce,
j) navrhuje děkanovi termíny konání státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertační práce,
k) navrhuje děkanovi předsedu a členy zkušební komise pro státní doktorskou
zkoušku,
l) navrhuje děkanovi předsedu a členy komise pro obhajobu disertační práce,
m) navrhuje oponenty disertační práce,
n) nejméně jednou za rok hodnotí průběh doktorského studia a o výsledcích
jednání pořizuje zápis, který je povinnou součástí dokumentace studenta,
o) schvaluje změny studijního programu doktorského studia týkající se obsahu
kurzů.
(2) Oborová rada DSP se schází, rozhodne-li tak její předseda, nejméně však jednou za
rok k projednání přijímacího řízení a k projednání hodnocení průběhu doktorského
studia. O výsledcích jednání se pořizuje zápis. Hlasování oborové rady lze uskutečnit i
korespondenčně nebo elektronicky. V tomto případě se oborová rada usnáší většinou
hlasů všech svých členů.
(3) Mezi zasedáními oborové rady DSP zastupuje radu její předseda.
(4) Oborová rada doktorského studijního programu má minimálně pět členů, z nichž
nejméně dva nesmí být členy akademické obce LF a alespoň jeden není členem
akademické obce OU. Předsedu a místopředsedu oborové rady volí ze svého středu
její členové a je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů oborové rady.
Předsedu a členy oborové rady jmenuje a odvolává děkan fakulty po schválení
2
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
Vědeckou radou LF OU. Doba ustanovení oborové rady je shodná s dobou platností
akreditace doktorského studijního programu. Návrhy změn ve složení oborové rady
předkládá děkanovi její předseda po schválení v oborové radě.
(5) Členové oborové rady jsou nositelé akademického titulu docent nebo profesor
v příslušném oboru nebo oboru příbuzném. V odůvodněných případech může být
členem oborové rady také nositel vědeckého hodnosti Ph.D., DrSc. nebo CSc.
Článek 4
Přijímací řízení
(1) Přijímací řízení se uskutečňuje zpravidla jednou ročně a řídí jej přijímací komise. Tuto
komisi jmenuje děkan fakulty na základě návrhu oborové rady a je nejméně tříčlenná.
Předsedou přijímací komise je předseda oborové rady.
(2) Termín přijímacího řízení, požadavky na uchazeče, požadované dokumenty a poplatky
za toto řízení vyhlašuje děkan LF na úřední desce fakulty nejméně 4 měsíce před jeho
konáním.
(3) Nedoloží-li uchazeč o studium všechny požadované náležitosti přihlášky na studijní
oddělení fakulty ve stanovených termínech, nesplňuje tím jednu z podmínek pro přijetí
ke studiu a přihláška je z přijímacího řízení vyřazena jako neplatná.
(4) O průběhu přijímacího řízení zpracuje přijímací komise zápis.
(5) Na základě výsledků přijímacího řízení navrhne oborová rada děkanovi fakulty
seznam uchazečů k přijetí a navrhne školitele pro jednotlivé uchazeče. Vyhovělo-li
požadavkům více uchazečů, rozhodne o přijetí pořadí jednotlivých uchazečů.
(6) O přijetí ke studiu rozhodne děkan fakulty.
Článek 5
Školitel studenta doktorského studia
(1) Školitelem studenta doktorského studia (dále jen školitel) může být profesor nebo
docent, popřípadě významný odborník v daném oboru.
(2) Školitel je jmenován děkanem na návrh oborové rady DSP.
(3) Školitel navrhuje téma disertační práce a sestavuje se studentem doktorského studia
individuální studijní plán. Školitel vede studenta doktorského studia v průběhu jeho
studia odborně i organizačně, provádí kontrolu plnění studentových studijních
povinností a oborové radě DSP předkládá každoroční hodnocení doktorského studia
studenta. Toto hodnocení se předkládá při zápisu do dalšího akademického roku a je
uloženo v osobním spisu studenta. Školitel dále vede studenta doktorského studia při
zpracovávání disertační práce. Školitel má právo účastnit se zkoušek studenta v rámci
jeho doktorského studia.
(4) V případě prokázaného neplnění povinností školitele uvedených v odstavci 3, nebo
nemůže-li školitel svoji činnost vykonávat, může děkan na návrh oborové rady DSP
školitele odvolat a jmenovat nového.
Článek 6
Student doktorského studia
3
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
(1) Přijatý uchazeč doktorského studia se stává dnem zápisu do doktorského studia
studentem LF OU a členem akademické obce LF OU, na níž je do doktorského studia
zapsán.
(2) Student doktorského studia přestává být studentem LF OU a členem akademické obce
LF OU, na které je zapsán do doktorského studia:
a) dnem složení státní doktorské zkoušky a dnem obhájení disertační práce podle
§ 47 odst. 4 a § 55 odst. 1 zákona,
b) ukončením doktorského studia podle § 56 zákona.
(3) Za ukončení doktorského studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona se považuje:
a) ukončení doktorského studia rozhodnutím děkana v průběhu akademického
roku na návrh oborové rady DSP po projednání se školitelem a studentem
doktorského studia, neplní-li student doktorského studia požadavky na něj
kladené a vyplývající z doktorského studijního programu,
b) ukončení doktorského studia rozhodnutím děkana po uplynutí maximální doby
doktorského studia, pokud tato doba nebyla prodloužena podle čl. 2 odst. 5.
(4) Při ukončení doktorského studia podle § 56 zákona je příslušné oddělení fakulty
povinno vystavit na požádání bývalému studentovi doktorského studia doklad o
zkouškách, které v doktorském studiu vykonal.
(5) Podmínkou zápisu do prvního ročníku doktorského studijního programu je odevzdání
evidenčního listu a individuálního studijního plánu dle vzorového studijního plánu se
souhlasem zvoleného školitele.
(6) Podmínkou zápisu do vyšších ročníků doktorského studijního programu je odevzdání
hodnocení průběhu doktorského studia za předcházející akademický rok (výroční
zpráva), souhlas školitele se zprávou a doporučení pokračování ve studiu, získání
minimálního počtu kreditů dle Směrnice rektora OU č. 119/2008.
(7) Individuální studijní plán se skládá z povinných, volitelných a doplňujících předmětů
hodnocených kredity podle přílohy 1 (Zásady kreditního systému v doktorských
studijních programech na OU v Ostravě – Směrnice rektora č. 119/2008).
(8) Důvodem pro ukončení doktorského studia je rovněž:
a) nezapsání se do příslušného akademického roku,
b) nezapsání se po uplynutí přerušení studia,
c) nezískání minimálního počtu kreditů za každý rok studia,
d) neodevzdání doktorské disertační práce v určeném termínu.
Článek 7
Individuální studijní plán doktorského studia a kontrola výsledků doktorského studia
(1) Individuální studijní plán doktorského studia je zaměřen na vědeckou práci, řešení
problému výzkumu nebo konkrétní cíl tvůrčí činnosti.
(2) Individuální studijní plán doktorského studia navrhuje a popřípadě každý rok
upřesňuje školitel spolu se svým studentem doktorského studia. Individuální studijní
plán doktorského studia a jeho případné úpravy schvaluje po projednání v oborové
radě DSP její předseda.
(3) Individuální studijní plán doktorského studia stanoví:
a) časovou a obsahovou posloupnost studijních aktivit, formu studia těchto
studijních aktivit a způsob ověřování studijních výsledků studenta doktorského
studia (zejména ústní zkouška, písemná zpráva, účast na konferenci) v souladu
se studijním programem, včetně státní doktorské zkoušky,
4
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
b) rámcově vymezené téma vědeckého bádání nebo tvůrčí činnosti studenta
doktorského studia v oblasti výzkumu a vývoje; rámcové vymezení tématu
tvoří základ disertační práce,
c) případné studium a praxe na jiných pracovištích, včetně zahraničních.
(4) Vykonání jednotlivých zkoušek se zaznamenává do studentova výkazu o studiu
zápisem „vyhověl”. Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání jedné
opravné zkoušky. Součástí výkazu o studiu je školitelem potvrzený záznam o splnění
dalších předepsaných povinností, jakož i periodické hodnocení studenta školitelem.
(5) Student doktorského studia má právo zúčastnit se výuky libovolného předmětu
vyučovaného na fakultě bez ohledu na předběžné znalosti, avšak za podmínky, že jeho
přítomnost nenaruší probíhající výuku.
(6) Doba platnosti každé zkoušky v doktorském studijním programu je pět akademických
roků od data jejího vykonání. V případě uplynutí platnosti zkoušek musí student
vykonat příslušné zkoušky znovu. Do platnosti zkoušek se však nezapočítává doba
přerušení a doba strávená na mateřské a rodičovské dovolené.
(7) Cizí státní příslušník studující doktorský studijní program v českém jazyce je povinen
vykonat zkoušku z angličtiny.
Článek 8
Změna formy doktorského studia
(1) Student doktorského studijního programu může požádat o přestup mezi formami
studijního programu a oboru, jestliže ukončil příslušný ročník studia a příslušná
oborová rada vydá souhlas s přestupem.
(2) Děkan může vyhovět písemné žádosti studenta doktorského studia, obsahující
doporučení jeho školitele a vyjádření příslušné oborové rady, o změnu formy
doktorského studia uvedené v čl. 2 odst. 1.
Článek 9
Přerušení doktorského studia
(1) Student doktorského studia může požádat formou písemné žádosti obsahující
vyjádření jeho školitele a příslušné oborové rady děkana o přerušení doktorského
studia. Děkan vydá v této věci rozhodnutí.
(2) Celková doba přerušení doktorského studia nesmí překročit dobu dvou let.
(3) V průběhu prvního roku studia může student požádat o přerušení studia v případě, že
k datu podání žádosti získal nejméně 10 kreditů. V dalším období studia se schválení
nebo neschválení přerušení studia řídí platným SaZ řádem a kreditním systémem
doktorského studia.
(4) Po uplynutí doby přerušení doktorského studia je student povinen se zapsat do dalšího
studia. Nezapíše-li se do pěti dnů po ukončení přerušení studia nebo nepožádá-li o jiný
termín zápisu nebo o prodloužení doby přerušení studia, jsou takové skutečnosti
důvodem k ukončení studia pro nesplnění studijních požadavků vyplývajících ze
studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
5
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
Článek 10
Zanechání studia
(1) Student doktorského studia, který se rozhodne zanechat doktorského studia, je
povinen oznámit tuto skutečnost písemně děkanovi. Student doktorského studia
může učinit toto oznámení kdykoliv v průběhu svého studia.
(2) Student doktorského studia, který se rozhodne studia zanechat, přestává být
studentem dnem, kdy bylo jeho písemné prohlášení o zanechání studia doručeno
děkanovi.
(3)Student je povinen po zanechání studia vypořádat všechny pracovní, právní a finanční
záležitosti spjaté s doktorským studiem.
Článek 11
Přihláška ke státní doktorské zkoušce
(1) Přihlášku ke státní doktorské zkoušce opatřenou vyjádřením školitele podává student
doktorského studia po splnění všech studijních povinností svého individuálního
studijního plánu prostřednictvím příslušného oddělení fakulty.
(2) Na základě doporučení oborové rady DSP rozhodne děkan o konání státní doktorské
zkoušky. Rozhodnutí děkana se oznámí do 30 dnů ode dne podání přihlášky ke státní
doktorské zkoušce předsedovi oborové rady DSP, školiteli a studentovi doktorského
studia. Bylo-li rozhodnutí děkana záporné, musí oznámení o tomto rozhodnutí
obsahovat jeho zdůvodnění.
(3) Student může vykonat státní doktorskou zkoušku v termínu rozdílném od obhajoby
disertační práce, avšak pouze za předpokladu, že splnil všechny povinnosti
vyplývající z individuálního studijního plánu.
(4) V době konání státní doktorské zkoušky musí mít student platné všechny předepsané
zkoušky.
Článek 12
Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku
(1) Zkušební komisi pro státní doktorskou zkoušku, která se skládá z předsedy,
místopředsedy a minimálně tří dalších členů jmenuje děkan na základě návrhu
oborové rady. Nejméně jeden člen zkušební komise nesmí být členem akademické
obce OU. Školitel není členem zkušební komise.
(2) Právo zkoušet studenty doktorského studia při státní doktorské zkoušce mají pouze
profesoři, docenti a odborníci schválení pro tento účel vědeckou radou fakulty.
Článek 13
Státní doktorská zkouška
(1)Státní doktorská zkouška se může v souladu s § 16 Studijního a zkušebního řádu OU a
dle rozhodnutí oborové rady konat v jeden den společně s obhajobou disertační práce a
6
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
je veřejná. Zkouška se koná v jazyce dle akreditačního spisu studijního programu a její
trvání nesmí přesáhnout 60 minut.
(2) Státní doktorskou zkouškou prokazuje student doktorského studia své odborné
a teoretické znalosti v daném studijním oboru, včetně znalostí základních metod
vědecké práce, způsobilosti osvojovat si nové poznatky vědy, hodnotit je a tvůrčím
způsobem využívat. Požadavky na znalosti vycházejí z individuálního studijního plánu
studenta doktorského studia.
(3) Státní doktorské zkoušce musí být po celou dobu jejího konání přítomna nadpoloviční
většina členů zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku, mezi nimiž musí být
předseda nebo místopředseda.
(4) Státní doktorská zkouška je veřejná.
(5) Na neveřejném zasedání zhodnotí zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku
průběh vykonané státní doktorské zkoušky.
(6) Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku rozhodne tajným a neveřejným
hlasováním o klasifikaci vykonané státní doktorské zkoušky, přičemž klasifikační
stupně jsou „vyhověl(a)“ nebo „nevyhověl(a)“. K dosažení klasifikace „vyhověl(a)“ je
zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů zkušební komise.
(7) Státní doktorská zkouška je neúspěšná, pokud je student doktorského studia u této
zkoušky ohodnocen kvalifikačním stupněm „nevyhověl(a)".
(8) Byla-li státní doktorská zkouška neúspěšná, seznámí předseda zkušební komise pro
státní doktorskou zkoušku studenta doktorského studia s podmínkami, které tato
komise stanovila pro její opakování. Státní doktorskou zkoušku lze opakovat nejvýše
jednou, a to v termínu nejpozději do konce následujícího semestru. O průběhu státní
doktorské zkoušky je pořízen podrobný záznam opatřený podpisy všech přítomných
členů zkušební komise. Do termínu opakované státní doktorské zkoušky může děkan
studentovi přerušit studium.
(9) Tematické okruhy státní doktorské zkoušky stanoví na návrh předsedy oborové rady
děkan LF, nejpozději však čtyři týdny před navrženým termínem konání státní
doktorské zkoušky. Student obdrží požadavky písemně.
(10) Student má právo se odhlásit od státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační
práce. Odhlášení musí student oznámit písemně na příslušné oddělení LF OU
nejpozději jeden kalendářní týden před jejím konáním. Příslušné oddělení LF OU o
této skutečnosti neprodleně informuje předsedu zkušební komise.
(11) Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce
přihlášen. Odstoupí-li student od zkoušky později, nedostaví-li se ke zkoušce bez
řádné omluvy nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, je klasifikován
„nevyhověl”. Student se může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, omluvit i
dodatečně, nejpozději však do pátého kalendářního dne od určeného termínu pro
konání státní doktorské zkoušky. O dostatečnosti omluvy rozhoduje předseda zkušební
komise.
Článek 14
Disertační práce
(1) Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké
práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací
prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat samostatně tvůrčím
způsobem vědecky.
7
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
(2) Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo
k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří
uceleným úvodem do problematiky a komentářem.
(3) Disertační práce je psána v českém jazyce. Pokud by měla být disertační práce psána
v jiném než českém jazyce, je k tomu třeba předchozího souhlasu oborové rady DSP.
(4) Disertační práce obsahuje zejména následující části:
a) přehled aktuálního stavu problematiky, která je předmětem disertace, včetně
odkazů na použité prameny,
b) cíle disertační práce,
c) popis vlastního řešení,
d) původní výsledky a jejich uplatnění zejména ve veřejně oponovaných
publikacích a projektech,
e) zhodnocení výsledků pro vědní obor nebo praxi,
f) seznam publikovaných prací studenta doktorského studia včetně případných
citací,
g) seznam použité literatury,
h) zvláštní prohlášení uvedené v úvodu disertační práce o duševním vlastnictví,
popřípadě autorských právech,
i) anotace, a to zpravidla v anglickém jazyce.
(5) Orientační rozsah disertační práce a další podmínky pro její vypracování určuje
oborová rada DSP.
(6) Práce se předkládá elektronicky a ve třech tištěných vyhotoveních. Práce musí splňovat
tyto požadavky:
a) Desky a titulní strana musí mít jednotnou úpravu a všechny exempláře musí být
vyvázány v pevné vazbě.
b) Další požadavky, například na rozsah, formu a úpravu disertační práce, stanoví
děkan nebo v rozsahu jeho zmocnění oborová rada.
(7) Disertační práce, která vznikla jako součást výzkumného projektu řešeného větším
pracovním kolektivem, musí obsahovat vyjádření nositele a řešitelů projektu, že
student doktorského studia je autorem té části disertační práce, kterou sám předkládá,
jakož i stanovení podílu studenta doktorského studia na celkovém výzkumném
projektu.
(8) K disertační práci musí být přiložen autoreferát v počtu určeném oborovou radou a
příslušným oddělením fakulty, nebo uveden odkaz, na jaké webové adrese lze
autoreferát nalézt. Autoreferát slouží k informování ostatní vědecké veřejnosti o
hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační
práce, a to podle členění a v pořadí uvedeném v odstavci 4. Autoreferát je napsán ve
stejném jazyce jako disertační práce a jeho přílohou je jednostránkový abstrakt
v anglickém jazyku. V případě, že disertační práce a autoreferát jsou napsány v jiném
než českém jazyce, je přiložen souhrn v českém jazyce.
(9) V souladu se zákonem o vysokých školách platí, že odevzdáním disertační práce autor
souhlasí se zveřejněním své práce bez ohledu na výsledek obhajoby.
(10) Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady
DSP. Oponenti mají ve zkušební komisi pro státní doktorskou zkoušku hlasovací
právo, jsou-li do ní jmenováni děkanem. Oponentem může být pouze profesor nebo
docent, popřípadě významný odborník v příslušném oboru. Oponentem nemůže být
školitel, konzultant, popřípadě jiný zaměstnanec, který se na disertační práci podílel.
Jeden oponent může být akademickým pracovníkem OU.
(11) Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně
vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 4 týdnů od doručení disertační práce a
8
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
jmenovacího dekretu. Nemůže-li oponent písemný posudek na disertační práci
vypracovat, je povinen tuto skutečnost oznámit do 10 dnů ode dne doručení listiny
o svém jmenování oponentem.
(12) Posudek oponenta disertační práce musí obsahovat zejména:
a) zhodnocení významu disertace pro příslušný obor,
b) vyjádření k postupu řešení problému, použitým metodám a splnění
stanoveného cíle,
c) stanovisko k výsledkům disertační práce a k původnímu konkrétnímu přínosu
předkladatele disertační práce,
d) případné další vyjádření, zejména vyjádření k uspořádanosti, přehlednosti,
formální úpravě a jazykové úrovni disertační práce,
e) vyjádření k publikacím studenta doktorského studia,
f) jednoznačné vyjádření, zda předloženou disertační práci doporučuje, či
nedoporučuje k obhajobě.
Oponent vyhotoví posudek ve trojím tištěném originálním provedení a v elektronické
verzi a doručí jej v dohodnutém termínu na příslušné oddělení LF OU.
Článek 15
Podmínky k vyhlášení obhajoby disertační práce
(1) Student doktorského studia může na příslušné oddělení LF OU podat žádost
o obhajobu své disertační práce, a to nejméně 8 týdnů před předběžným termínem
konání obhajoby disertační práce. K žádosti musí být přiloženo vyjádření školitele,
zda obhajobu této disertační práce doporučuje vyhlásit, nebo nikoliv. K žádosti je
rovněž nutno přiložit disertační práci a autoreferáty v počtu stanoveném oborovou
radou DSP, případně v elektronické podobě.
(2) Příslušné oddělení LF OU zkontroluje splnění formálních náležitostí žádosti o
obhajobu disertační práce, vykonání státní doktorské zkoušky (pokud již proběhla), a
poté ji postoupí děkanovi.
(3) Disertační práce musí být vystavena nejméně pět pracovních dnů před vykonáním její
obhajoby na místě uvedeném v autoreferátu (obvykle na příslušném oddělení fakulty).
Na stejném místě a ve stejné lhůtě jsou rovněž k nahlédnutí oponentské posudky
k disertační práci.
(4) Předseda komise pro obhajobu disertační práce navrhne děkanovi po obdržení všech
oponentních posudků na předloženou disertační práci termín a místo konání obhajoby
disertační práce. Obhajoba disertační práce se koná zpravidla do 30 dnů po obdržení
posudků od všech oponentů disertační práce.
(5) S oponentskými posudky a navrhovaným termínem obhajoby předložené disertační
práce je příslušné oddělení LF OU povinno seznámit studenta doktorského studia a
jeho školitele bez zbytečného odkladu, nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby.
(6) Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského
studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním
obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační
práci a autoreferát, nebo odkaz na umístění na webových stránkách.
(7) Místo a termín obhajoby disertační práce jsou podle pokynů předsedy oborové rady
DSP zveřejněny na oznámení o vyhlášení obhajoby disertační práce.
(8) Student doktorského studia může vzít disertační práci a žádost o její obhajobu zpět
kdykoliv v průběhu přípravného řízení její obhajoby, nejpozději však pět pracovních
dnů před termínem obhajoby.
9
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
(9) Podmínkou k vyhlášení obhajoby disertační práce je splnění všech podmínek
z kategorie publikací dle akreditačního spisu daného studijního oboru.
(10) K uznání publikace postačuje i doklad z redakce o přijetí do tisku.
(11) Příslušná oborová rada může svým rozhodnutím zvýšit počet publikací nutných
k vyhlášení obhajoby disertační práce. Studenti příslušného doktorského studijního
programu musí být o tomto rozhodnutí informováni.
Článek 16
Komise pro obhajobu disertační práce
(1)Komisi pro obhajobu disertační práce jmenuje děkan na návrh oborové rady DSP.
Školitel není členem komise.
(2)Komise pro obhajobu disertační práce musí mít nejméně pět členů s hlasem
rozhodujícím. Komisi tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí
a vědečtí pracovníci fakulty, OU, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě
i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně jeden člen zkušební komise nesmí být členem
akademické obce OU.
Článek 17
Obhajoba disertační práce
(1) Průběh obhajoby disertační práce řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda
komise pro obhajobu disertační práce.
(2) Podmínkou pro vykonání obhajoby disertační práce je účast předsedy nebo
místopředsedy, alespoň jednoho oponenta a alespoň dvou třetin členů z celkového počtu
všech členů komise pro obhajobu disertační práce po celou dobu konání obhajoby
disertační práce.
(3) Školitel je povinen zúčastnit se obhajoby disertační práce, není však členem komise pro
obhajobu disertační práce.
(4) Obhajoba disertační práce je veřejná; hodnocení obhajoby disertační práce je neveřejné.
(5) Je-li jeden z posudků oponenta negativní, není student povinen předložit práci k obhajobě.
Úmysl této možnosti využít je povinen oznámit nejpozději pět pracovních dnů před
termínem obhajoby, jinak je jeho přihláška o obhajobě disertační práce platná. Možnosti
nepředložit práci k obhajobě může student využít pouze jednou.
(6) Při obhajobě disertační práce je student doktorského studia představen předsedou
zkušební komise členům komise pro obhajobu disertační práce a požádán o prezentaci
stručného referátu o výsledcích disertační práce; následuje přečtení oponentských posudků
na předloženou disertační práci, vyjádření školitele a rozprava. Student doktorského studia
je povinen na oponentské posudky reagovat ihned, jakož i zodpovídat případné další
dotazy členů komise pro obhajobu disertační práce.
(7) Hodnocení obhajoby disertační práce se koná za přítomnosti členů komise pro obhajobu
disertační práce a školitele. Právo účastnit se hodnocení má i předseda oborové rady DSP,
předseda kolegia oboru a děkan. O tom, zda student doktorského studia svoji disertační
práci obhájil, či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování. Každý ze členů
komise pro obhajobu disertační práce má jeden hlas; k přijetí rozhodnutí je třeba
nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů komise. Klasifikační stupně jsou
„vyhověl(a)“ nebo „nevyhověl(a)“.
10
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
(8) Výsledek hodnocení obhajoby disertační práce oznámí studentovi doktorského studia
předseda komise pro obhajobu disertační práce ihned po ukončení obhajoby. Student je
povinen podepsat prohlášení, že ho předseda s výsledkem obhajoby seznámil.
(9) Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační
práce současně s hodnocením disertační práce i možnosti přepracování disertační práce.
(10) O průběhu obhajoby disertační práce a o výsledku této obhajoby se vyhotoví zápis, který
podepisuje předseda komise pro obhajobu disertační práce a přítomní členové. Kopie
podepsaného zápisu obdrží student, děkan a předseda oborové rady DSP do 7 dnů od
obhajoby. Originál zápisu je uložen na příslušném oddělení fakulty.
(11) Student doktorského studia může opakovat obhajobu disertační práce po jejím
přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od její první obhajoby.
(12) Pokud student doktorského studia svoji disertační práci neobhájil, má právo podat v této
věci zdůvodněné námitky děkanovi, a to do 30 dnů po obdržení rozhodnutí komise pro
obhajobu disertační práce o výsledku obhajoby. O podání námitek je student
doktorského studia povinen informovat oborovou radu DSP. Děkan může požádat
oborovou radu DSP o návrh nových oponentů disertační práce.
(13) Právo účastnit se hodnocení disertační práce mají také proděkani pro studijní záležitosti
a proděkan pro vědu a výzkum.
Článek 18
Řádné ukončení doktorského studia
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Student doktorského studia, který vykonal státní doktorskou zkoušku a obhájil
disertační práci, je absolventem doktorského studijního programu. Na žádost
absolventa vyhotoví fakulta potvrzení o ukončení studia. Absolventům doktorského
studia se uděluje akademicko-vědecký titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za
jménem).
Absolventu doktorského studijního programu vydá LF OU vysvědčení o státní
doktorské zkoušce a vysokoškolský diplom, ve kterém je uvedeno jeho jméno a
příjmení, název doktorského studijního programu, název studijního oboru a přiznaný
akademický titul. Vysokoškolský diplom se předává absolventům slavnostním
způsobem při promoci. Vysokoškolský diplom podepisují děkan a rektor. Vysvědčení o
státní doktorské zkoušce, které obdrží absolvent na příslušném oddělení LF OU, je
dokladem o vykonané státní doktorské zkoušce a jejích součástech a obhajobě
disertační práce s uvedením tématu disertační práce.
Dnem řádného ukončení doktorského studia je den, kdy byla studentem doktorského
studia úspěšně obhájena disertační práce a vykonána státní doktorská zkouška.
Článek19
Závěrečná ustanovení
Tento Řád doktorského studia LF OU byl schválen Akademickým senátem LF OU dne
8. 3. 2011
Kontrolou plnění této směrnice pověřuji proděkana pro studium a celoživotní
vzdělávání a proděkana pro vědu a výzkum.
Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
děkan Lékařské fakulty OU
11
Řád doktorského studia
___________________________________________________________________________
Příloha 1:
Individuální studijní plán – vzor
Příloha 2:
Průběžná (výroční) zpráva o studiu – vzor
Příloha 3:
Přihláška ke státní doktorské zkoušce, obhajobě disertační práce - vzor
Požadovaný počet kreditů za celou dobu studia : 4 roky (240 kreditů)
Minimálně nutný počet kreditů na rok:
30 kreditů/rok
Zpracovala: Mgr. Ivona Závacká
Rozdělovník: všechna pracoviště fakulty a Portál OU
12
Download

Řád doktorského studia na LF OU