Důležité informace k přijímacímu řízení
Pokud tě tedy naše nabídky ke studiu zaujala, stačí učinit poslední
krok a podat přihlášku ke studiu. Níže uvedené informace Ti mohou
pomoci.
Kompletní nabídka studijních oborů otevíraných pro akademický
rok 2013/ 2014:
http://www.studuj.upol.cz/prijimaci-rizeni/pedagogickafakulta/studijni-obory/
Termíny podání přihlášek:
do 28. února 2013 (do všech bakalářských a magisterských studijních programů
prezenčních i kombinovaných)
do 15. května 2013 (do doktorských studijních programů)
Termín přijímacích zkoušek:
Talentové zkoušky na jednooborovou Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 10.
dubna 2013
Písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky (bakalářské a magisterské studijní programy v
prezenční a kombinované formě) v týdnu: 17. – 22. června 2013
Doktorské studijní programy 24. – 25. června 2013
Administrativní poplatek:
560 Kč za elektronickou verzi přihlášky (bakalářské a magisterské studijní
programy)
560 Kč za elektronickou/písemnou verzi přihlášky (jen doktorské studijní
programy)
Banka: Komerční banka, a. s. Olomouc
Účet: 19 (předčíslí účtu) 1096330227 (vyplňovat zprava doleva)
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: 416492 (vyplňovat zprava doleva)
Konstantní symbol: 0379
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky, automaticky vygenerované počítačem při
jejím vyplnění (netýká se doktorandského studia)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
Ihned po zadání elektronické přihlášky (nejpozději však do 28. února 2013, v případě
doktorských studijních programů do 15. května 2013) uhradí uchazeč administrativní
poplatek. Pozdější platby nebudou již přijímány a uchazeč bude z přijímacího řízení vyřazen.
Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, oborů, typů nebo forem studia na
fakultě, jsou povinni podat na každý obor samostatnou přihlášku a doklad o zaplacení
administrativního poplatku.
Všichni uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou
přihlášku ke studiu, obdrží v průběhu měsíce května 2013 pozvánku k
přijímacím zkouškám. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává
závazným.
Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné
termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín
přijímacích zkoušek nebude realizován.
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Přesný termín bude uchazeči sdělen v
den konání přijímací zkoušky.
Písemné rozhodnutí děkanky o přijetí či nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30
dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
Nepřijatý uchazeč může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného
rozhodnutí děkanky podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Tato žádost se
podává děkance fakulty. Přezkumné řízení akademického roku 2013/2014
bude ukončeno v průběhu měsíce září. Všichni uchazeči, kteří si podají žádost
o přezkoumání rozhodnutí ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o
výsledku informováni písemně.
Druhé kolo přijímacího řízení:
V případě, že nebude naplněna kapacita některých oborů, může děkanka fakulty vyhlásit pro
tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na
těchto stránkách nejpozději do 29. 4. 2013. Pokud děkanka fakulty vyhlásí druhé kolo
přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do 12. 8. 2013.
Přihláška ke studiu:
Elektronická přihláška ke studiu:
www.prihlaska.upol.cz
Databáze pro vkládání osvědčení o studiu (= maturitní vysvědčení nebo diplom):
www.osvedceni-pdf.upol.cz
Náležitosti přihlášky ke studiu:
Všichni uchazeči o studium na PdF doloží v rámci přijímacího řízení osvědčení
o svém předchozím studiu (= maturitní vysvědčení nebo diplom). Bakalářské
a magisterské studium doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Všichni uchazeči o navazující magisterské studium doloží úředně ověřenou
kopii vysokoškolského diplomu (pokud již uchazeč o studium úspěšně ukončil
bakalářské studium). V případě, že je uchazeč v době konání přijímací zkoušky
studentem fakulty, doloží tuto skutečnost potvrzením studijního oddělení
dané fakulty (není nutné u uchazečů Pedagogické fakulty UP v Olomouci).
Osvědčení o ukončení (předchozího) stupně studia (= maturitní vysvědčení
nebo diplom) předkládá uchazeč v elektronické podobě současně s podáním
elektronické přihlášky. Osvědčení nezasílejte předem poštou!
Postup pro předložení osvědčení o kvalifikaci v elektronické podobě: Uchazeč
se po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky ke studiu přihlásí do
elektronické databáze osvědčení o studiu.
Po vstupu do databáze bude nutné vyplnit předdefinované identifikační údaje
a prostřednictvím příslušné formulářové kolonky nahrát sken osvědčení o
studiu, a to v podobě tří vložených obrázků do dokumentu formátu Wordu
(přípona .doc, .docx), přičemž 1. obrázek představuje 1. stranu osvědčení a 2.
obrázek druhou stranu osvědčení, na které musí být uvedeno úředně ověření
osvědčení o studiu. Třetí obrázek bude obsahovat vlastnoručně podepsané
čestné prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Já, ……………………(jméno uchazeče), rodné číslo……………………, univerzitní číslo……………..obor
studia…………forma studia……………………, prohlašuji, že uvedené osvědčení o studiu je platným
dokladem o ukončení mého předchozího studia a že v případě, že jsem uvedl nepravdivé
údaje, vystavuji se riziku nezapsání ke studiu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.
V………………………………dne………………………. Jméno a vlastnoruční podpis uchazeče
Tento soubor je nutné uložit pod názvem obsahujícím pouze univerzitní číslo uchazeče bez
mezer, tedy ve formátu „XXXXXX.doc“ (např. 123456.doc).
Úředně ověřenou kopii osvědčení o studiu dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet
dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu oborů, na které byl uchazeč přijat (stačí 1x
úředně ověřený originál + příslušný počet xerokopií originálu v souladu s počtem oborů, na
které se uchazeč zapíše ke studiu).
Do elektronické databáze osvědčení o studiu bude možné vkládat příslušné doklady do 25.
6. 2013. V případě uchazečů o studium, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky na
bakalářském stupni po 25. 6. 2013, je nezbytně nutné potvrzení zaslat v písemné podobě
poštou na adresu studijního oddělení do 15. 7. 2013. Uchazeči, kteří nedoloží absolvování
předchozího stupně studia do 15. 7. 2013, nemohou být ke studiu přijati.
Potvrzení o odborném foniatrickém a odborném logopedickém vyšetření předloží uchazeči
u prezence k přijímací zkoušce pouze k přihláškám na obory Učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Speciální
pedagogika předškolního věku a u oboru Logopedie (pouze foniatrické vyšetření). Potvrzení
je nutné zaslat nejpozději do 31. 3. 2013 na sekretariát pracoviště garantujícího daný studijní
obor (viz přehled studijních oborů). Zaslané potvrzení nesmí být starší 3 měsíců. Při zasílání či
předkládání jakéhokoliv dokladu k přihlášce je třeba uvádět zvolený obor a formu studia.
Potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti není vyžadováno.
Přijímací zkoušky:
Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním
programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
Test studijních předpokladů:
Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech a oborech (s výjimkou
navazujících magisterských a doktorských SP) test studijních předpokladů.
Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více oborů, absolvuje v daném roce
test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na obory, pro které je
TSP součástí přijímací zkoušky.
Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou
správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené
otázky se body neodečítají. Délka trvání testu je 60 minut.
Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na
Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných
znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní
(v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti.
K vyhodnocení TSP je použit odpovědní formulář, který je strojově snímán a anonymně
elektronicky zpracován.
K přípravě na přijímací zkoušku (zejména pro uchazeče s delším časovým odstupem od
maturity) doporučujeme využít publikace:
Literatura k přijímacím zkouškám na PdF UP pro studijní rok
2013/2014:
KOLEKTIV. Odmaturuj z dějepisu 1. Brno: Didaktis, 2006. ISBN 80-7358-059-4.
KOLEKTIV. Odmaturuj z dějepisu 2. Brno: Didaktis, 2006. ISBN 80-7358-069-1.
KOLEKTIV. Odmaturuj ze společenských věd. 1. akt. vyd. Brno: Didaktis, 2009.
ISBN 80-7358-122-0.
KOLEKTIV. Odmaturuj z českého jazyka. 1. akt. vyd. Brno: Didaktis, 2007.
ISBN 80-7358-082-9.
KOLEKTIV. Odmaturuj z literatury. 1. akt. vyd. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 807358-122-0.
ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Přepracované vydání
2007. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0190-6.
Doporučujeme pravidelné sledování aktuálního kulturně společenského a politického dění.
Podrobné požadavky a předměty přijímací zkoušky jsou konkretizovány u jednotlivých
studijních oborů na webových stránkách UP.
Prominutí přijímacích zkoušek:
Na studijní obory, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu oboru, může děkanka
fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.
Poplatky spojené se studiem v bakalářských a magisterských
studijních programech:
Zákon č. 111/1998 Sb. (novelizace zákonem č. 147/2001 Sb.) o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) zavádí některé druhy poplatků
souvisejících se studiem. Studuje-li student ve studijním programu déle než je standardní
doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
stanoví mu veřejná vysoká škola v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 citovaného zákona
poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně
jedenapůlnásobek základu. Základem pro stanovení poplatků spojených se studiem je 5 %
z průměrné částky připadající na jednoho studenta z celkových neinvestičních výdajů
poskytnutých ministerstvem ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám v kalendářním
roce. Do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských
a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst.
3 nebo § 46 odst. 3, přičemž období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních
programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají
pouze jednou.
Dalším druhem poplatků je poplatek podle § 58 odst. 4 citovaného zákona. Studuje-li
absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském
nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za
studium, který činí za každý další započatý jeden rok studia nejvýše základ (viz předchozí
odstavec). To neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studijního programu v navazujícím
magisterském studijním programu, či jde-li o souběh řádných studijních programů
nepřesahující standardní dobu studia programu jednoho. Pokud celková doba dalšího studia
překročí standardní dobu studia, stanoví veřejná vysoká škola poplatek za studium podle
odstavce 3.
Více se můžeš dozvědět na adrese:
http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimacirizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/
Přijď také na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – více
informací:
http://www.studuj.upol.cz/prijimacirizeni/pedagogicka-fakulta/den-otevrenychdveri/
Download

Důležité informace k přijímacímu řízení