Vzor textu na deskách disertační práce
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
DISERTAČNÍ PRÁCE
Rok
Jméno Příjmení
Vzor titulní strany disertační práce
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Název disertační práce
Jméno Příjmení autora
Název katedry nebo ústavu
Školitel: Jméno Příjmení se všemi tituly
Studijní program: Název studijního programu a studijního oboru
Rok
Příklad prohlášení autora zařazeného za titulní list
Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma <název disertační práce> vypracoval(a) pod
vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále
prohlašuji, že tato disertační práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
Datum
..........................................................
podpis
Případné poděkování autora uvedené na další straně
Na tomto místě může být případně uvedeno poděkování školiteli, konzultantovi, popř. dalším
osobám. Např.: Rád(a) bych touto cestou vyjádřil(a) poděkování <jméno školitele> za jeho
cenné rady a trpělivost při vedení mé disertační práce. Rovněž bych chtěl(a) poděkovat
<jméno konzultanta> za vstřícnost a pomoc při získání potřebných informací a podkladů.
..........................................................
podpis
Vzor abstraktu zařazeného na další straně
NÁZEV:
Název disertační práce v jazyce práce
AUTOR:
Jméno Příjmení
KATEDRA (ÚSTAV)
Název katedry nebo ústavu
ŠKOLITEL:
Jméno Příjmení se všemi tituly
ABSTRAKT:
Výstižná charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů disertační práce v rozsahu
100 až 200 slov. Výstižná charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů disertační
práce v rozsahu 100 až 200 slov. Výstižná charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a
závěrů disertační práce v rozsahu 100 až 200 slov. Výstižná charakteristika předmětu, cíle,
metod, výsledků a závěrů disertační práce v rozsahu 100 až 200 slov. Výstižná charakteristika
předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů disertační práce v rozsahu 100 až 200 slov. Výstižná
charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů disertační práce v rozsahu 100 až
200 slov. Výstižná charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů disertační práce
v rozsahu 100 až 200 slov. Výstižná charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů
disertační práce v rozsahu 100 až 200 slov.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Výčet 3 – 5 klíčových slov charakterizujících obsah práce
Vzor abstraktu v angličtině zařazeného před obsahem práce
TITLE:
Title of thesis in English language
AUTHOR:
Jméno Příjmení
DEPARTMENT:
Department in English language
SUPERVISOR:
Jméno Příjmení se všemi tituly
ABSTRACT:
Concise review of the subject, objective, methods, results and conclusions of thesis within the
range 100 - 200 words. Concise review of the subject, objective, methods, results and
conclusions of thesis within the range 100 - 200 words. Concise review of the subject,
objective, methods, results and conclusions of thesis within the range 100 - 200 words.
Concise review of the subject, objective, methods, results and conclusions of thesis within the
range 100 - 200 words. Concise review of the subject, objective, methods, results and
conclusions of thesis within the range 100 - 200 words. Concise review of the subject,
objective, methods, results and conclusions of thesis within the range 100 - 200 words.
Concise review of the subject, objective, methods, results and conclusions of thesis within the
range 100 - 200 words.
KEYWORDS:
Listing of 3 – 5 words characterizing subject of thesis
Download

Název disertační práce - Univerzita Karlova v Praze