Tisk formuláře
FAKULTA STROJNÍ
Přihláška k obhajobě disertační práce
!!!Dříve než začnete vyplňovat, přečtěte si pozorně pokyny uvedené na druhé straně přihlášky!!!
1. Jméno, příjmení a tituly:
2. Kontaktní adresa:
E – mail: .....@.....
Mobil:
3. Výška postavy (cm):
Tel.:
Obvod hlavy (cm):
Disertační práce
4. Doktorský studijní program P2301 Strojní inženýrství Obor: MISM
5. Školitel:
6. Konzultant (školitel) specialista:
7. Název disertační práce v češtině:
8. Název disertační práce v angličtině:
9. Seznam příloh:
a) disertační práci ve 3
vyhotoveních a autoreferáty v počtu: 20
b) doklad o státní doktorské zkoušce
c) stručný odborný životopis
d) doklad o zadání podkladů do IS STAG
e) seznam všech publikovaných i nepublikovaných prací a všech vystoupení na vědeckých setkáních,
potvrzený školitelem
f) hodnocení školitele – 2x
g) čestné prohlášení o shodě elektronické a tištěné verze
Přihlašuji se k obhajobě disertační práce.
Datum:
________________________________
podpis
Vyjádření školitele:
Doporučuji
–
Datum:
Nedoporučuji
obhajobu disertační práce
________________________________
podpis školitele
Vyjádření předsedy oborové rady:
Doporučuji
–
Nedoporučuji
Datum:
obhajobu disertační práce a přikládám návrh na složení komise:
________________________________
podpis předsedy oborové rady
Rozhodnutí děkana fakulty:
Souhlasím s podáním přihlášky
Datum:
Nesouhlasím s podáním přihlášky
________________________________
podpis děkana fakulty
Formulá ř DFST DDP verze 02
Pokyny k vyplnění žádosti
Tučně označené položky je nutné vyplnit nebo dodat s přihláškou.
1. Jméno a příjmení včetně titulů – je použito při tisku diplomu
2. Kontaktní adresa – zde uveďte adresu, na kterou budou zasílány informace týkající se obhajoby (oponentské
posudky, oznámení o konání obhajoby, pozvánka na promoci apod.). Ostatní údaje mohou být využity pro rychlejší
komunikaci, pro jednodušší vyřešení případných nesrovnalostí.
3. Výška postavy a obvod hlavy – Tyto údaje slouží pro zajištění taláru, ve kterém absolventi FST absolvují
slavností promoci.
4. Doktorský studijní program a obor:
Doplňte jednu z následujících zkratek:
a. Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
MISM
b. Průmyslové inženýrství a management
PIM
c. Stavba energetických strojů a zařízení
SESZ
d. Stavba strojů a zařízení
SSZ
e. Strojírenská technologie – technologie obrábění
STTO
5. Školitel – Vyplňte celé jméno školitele včetně titulů
6. Konzultant (školitel) specialista – Vyplňte celé jméno školitele v četně titulů
7. a 8. Název v češtině a v angličtině – Je pot řeba vyplnit název v obou jazycích (využívá se při tisku
diploma supplement)
9. Přílohy:
Všechny přílohy uvedené v seznamu je NUTNÉ dodat společně s přihláškou!!!
V případě, že nebude vše kompletní, bude Vám přihláška vrácena.
a. Počet disertačních prací – minimální počet je 3 . Ale je pot ř eba si uv ě domit, že v p ř ípad ě , že jsou
komisí zvoleni více než dva oponenti, je nutné odevzdat diserta č ních prací více. Pot ř ebný po č et diserta č
ních prací odpovídá po č tu oponent ů + jeden výtisk do univerzitní knihovny, pokud bude výtisk
požadovat i katedra a školitel je t ř eba po č et výtisk ů tomuto faktu p ř izp ů sobit . Po č et autoreferát ů –
minimální po č et je 20 . Autoreferáty jsou rozesílány spole č n ě s oznámením obhajoby všem č len ů m
komise, školiteli a studentovi.
b. Doklad o SDZ – stačí přiložit jeho kopii
c. Stru čný odborný životopis – Životopis je určen pro Vaše představení předsedou komise v úvodu
obhajoby.
d. Doklad o zadání údajů o disertační práci do IS STAG
Do IS STAG je nutné zadat Název v ČJ a AJ, Anotace v Č J a AJ, seznam klíčových slov v ČJ a AJ a
také celý text disertační práce ve formátu PDF.
Údaje se do STAGu vkládají na adrese http://www.portal.zcu.cz/ v části Moje studium - Kvalifikační
práce. Do portálu se přihlašujete Vaším jménem a heslem, které používáte pro přihlášení do prostředí
ORION na ZČU.
Jako doklad o zadání údajů a práce do STAGu stačí vytisknout z prohlížeče HTML stránky zadávacího
formuláře s vyplněnými a uloženými údaji v četně souboru v PDF po nahrání do databáze.
V případě problémů s přihlášením nebo s vkládáním údajů kontaktujte studijní oddělení.
e. Seznam publikovaných i nepublikovaných prací a všech vystoupení na vědeckých setkáních,
potvrzený školitelem – aktivity v průběhu studia musejí být zvlášť označeny, školitel seznam potvrdí,
v průběhu obhajoby je seznam rozdán mezi přítomné.
f. Hodnocení školitele – toto hodnocení si vyžádáte u svého školitele.
g. Čestné prohlášení o shodě elektronické a tištěné verze – Čestně prohlašuji, že tištěná verze disertační
práce je shodná s elektronickou verzí disertační práce zadanou do IS STAG.
Vyjádření školitele
Vyplňuje školitel zaškrtnutím svého vyjádření.
Vyjádření předsedy oborové rady
Vyplňuje předseda oborové rady - zaškrtne své vyjádření a přiloží návrh na složení komise pro obhajobu
disertační práce.
Formulář DFST DDP verze 02
Návrh (jmenování) komise pro obhajobu disertační práce
Student:
Školitel:
konzultant (školitel) specialista:
Téma disertační práce:
Doktorský studijní program P2301 Strojní inženýrství
2
Předseda
1
*1
Místo předseda
Složení komise: *
*1
*1
4
*1
5
*1
6
7
8
9
10
11
Další členové (min. počet 5)
3
Obor: MISM
Jméno a příjmení (v četně všech titulů )
Pracoviště – oddělení, instituce, adresa * 2
*1
*1
*1
*1
*1
*1
12
*1
13
*1
* - Členové komise (kromě oponentů) musí být v seznamu odborníků schválených VR FST pro členství v komisích pro obhajobu disertační práce.
- Minimálně dva členové komise musí být mimo akademickou obec ZČU.
- Minimálně dva členové komise musí být profesoři nebo doktoři věd.
- Členem komise nesmí být studentův školitel, ani bývalý školitel nebo konzultant (školitel) specialista.
* 1 - Oponenty označte křížkem, minimální po čet jsou dva.
- Oponentem nemůže být studentův školitel ani konzultant (školitel) – specialista.
* 2 - V případě externích pracovníků napište adresu na druhou stranu formuláře nebo přiložte adresy na dalším listu.
Datum:
________________________________
podpis předsedy oborové rady
Rozhodnutí děkana fakulty:
Souhlasím s návrhem komise a jmenuji navrženou komisi pro obhajobu disertační práce
Nesouhlasím s návrhem komise
Datum:
________________________________
podpis děkana fakulty
Formulář DFST DDP verze 02
Reset formuláře
Tisk formuláře
Download

Přihláška k obhajobě disertační práce