Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT
Foto: archiv Precheza
precheza
noviny
Aktuality z ochrany
životního prostředí,
řízení kvality
a bezpečnosti práce:
říjen 2014
listopad 2014 | číslo 9 | www.precheza.cz
MONOSAL prošel úspěšně audity
Dne 22.října 2014 proběhla
v Precheze tématická kontrola
České inspekce životního
prostředí.
Foto: archiv PRECHEZA
V říjnu se v podniku uskutečnily hned dva audity zaměřené na progresivně rostoucí výrobek MONOSAL30.
První v pořadí proběhl zákaznický audit našeho významného odběratele pro krmivářské účely nadnárodní firmy
DSM Nutrition. Druhý audit pokračoval formou kontrolní návštěvy na systém řízení dle standardu FAMI-QS,
jehož certifikát jsme obhájili v loňském roce.
Zákaznický audit společnosti DSM byl
naplánován na pátek 24. října. Ze strany
zákazníka audit provedla paní Krizstina
Kertész z Maďarska. A jak tedy získávání
objektivních důkazů – audit probíhalo?
Audit byl zahájen v zasedací místnosti Komerčního úseku, kde po úvodním představení naší společnosti Ing.Mollin oku
a sluchu paní auditorky představil povinné
prvky našeho systému řízení a příslušnou
dokumentaci. Poté se dění auditu přesunulo do provozu ŽPM. Paní auditorka si
prohlédla s komentovaným výkladem vedoucího provozu výrobní linku Monosalu
včetně přilehlého skladu, přitom jsme ji
zodpověděli její četné dotazy zaměřené
na uspořádání výrobní technologie, způsob odběru a archivace vzorků, provádění
údržby a kontrolní činnosti včetně vedení
záznamů.
Po prohlídce mlýnice Monosalu jsme se přesunuli do výrobny železitých pigmentů, kde
paní auditorka na její přání zhlédla výrobní
proces odstřeďování zelené skalice a následně dehydrataci skalice na monohydrát včetně řídícího velínu. Prostředí výrobní haly
železitých pigmentů udělalo na paní auditorku silný dojem, protože nám po úspěšném
ukončení provozní části auditu sdělila, že
nečekala výrobu Monosalu v podmínkách
„těžké chemie“ oproti jejím zvyklostem
z prostředí běžných krmivářských provozů.
Zde bych chtěl vyzdvihnout velmi pečlivou
přípravu na audit ze strany pracovníků provozu Monosalu i ŽP v podmínkách blížící se
generální zarážky. Po ukončení auditu v provozu jsme pomyslný štafetový kolík předali
kolegům z centrálních laboratoří.
V odpoledních hodinách proběhlo závěrečné jednání a vyhodnocení auditu. A jak jsme
tedy dopadli? Samozřejmě jako u každého
auditu se v závěrečné zprávě objevily oblasti
ke zlepšení a bohužel i záležitosti vyžadující
nápravu zjištěné přímo na místě, z nichž po
řádném projednání odbornou komisí vyplynuly konkrétní úkoly. Celkové hodnocení
auditu je ze strany zákazníka pozitivní - vztaženo k tzv. „Audit Score“ ve výši 93 % a hodnocení „GOOD“ jsme v auditu uspěli a byli
jsme doporučeni jako pokračující schválený
dodavatel společnosti DSM.
Další audit zaměřený na Monosal proběhl
v pátek 31. října. Tato kontrolní návštěva
systému řízení výroby přídavných látek do
Se zaměřením na nakládání
s odpady z výroby oxidu
titaničitého ve smyslu zákona
o odpadech, platného
integrovaného povolení a dalších
požadavků. Závěrem bylo
konstatováno, že kontrolovaná
výroba je provozována v souladu
s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství.
krmiv neboli FAMI-QS proběhla letos neobvykle v podmínkách odstaveného provozu,
neboť jsme museli z provozních důvodů
uspíšit podzimní zarážku a termín auditu
byl již pevně stanoven. Myslím si nicméně,
že jsme se s touto skutečností dokázali dobře vyrovnat a na pečlivě připravené mlýnici
Monosalu, kde auditor RNDr. Bašta ze společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance
při prohlídce provozu zavítal, odstávkové
práce ani nebyly příliš znát.
Kontrolní návštěva proběhla i letos v přátelském duchu, vcelku rychle a bez závažných
zjištění. S potěšením jsme mohli panu auditorovi sdělit novinky od poslední loňské
návštěvy – nárůst kapacity výroby Monosalu
o 25 %, podstatné zlepšení kvality a potěšitelnou bilanci reklamací. Provozní část
auditu byla ukončena prohlídkou výrobní
linky a skladovacích prostor.
Závěrem lze říci, že nás oba audity potvrdily
jako spolehlivého výrobce a dodavatele MONOSALU30 do krmivářského řetězce. Jelikož jsou na tento stanovený výrobek kladeny
specifické legislativní požadavky s ohledem
na zajištění jeho bezpečnosti a nezávadnosti, jsou zjištění a doporučení z auditů velmi
cenné a je nutné se s nimi seriózně zabývat.
S prudkým nárůstem výroby Monosalu
a rozšiřováním sítě zákazníků po celém světě můžeme očekávat další zákaznické audity
v dohledné době. Za přípravu a hladký průběh auditů bych chtěl poděkovat všem zainteresovaným pracovníkům. Tomáš Příkopa
Dne 29. října 2014 došlo
v souvislosti s nájezdem
výrobny kyseliny sírové
ke zhoršení imisní situace
na území města Přerova.
vozového parku Celní správy osobními
vozidly KIA CEE´D.
Jednání proběhlo krátce po konání běhu
ValachianRun 2014 v Precheze a vzhledem k blízkosti celnice v Přerově nám byl
nabídnuta možnost využít prostoru před
celním úřadem jako parkoviště pro návštěvníky nebo účastníky běhu, což bylo
přivítáno a samozřejmě jsme pozvali zástupce Celního úřadu k účasti na dalším
ročníku běhu.
Nezbývá než pokračovat v důsledném dodržování celních předpisů, abychom i za
rok při dalším výročním setkání se zástupci celního úřadu mohli opět konstatovat,
že si Precheza plní své povinnosti vzorně
a bez závad.
Dne 28. 10. 2014 v čase 19.00 h
byly zahájeny práce zaměřené
na nájezd výroby kyseliny sírové
do provozu po odstávce z důvodu
opravy na parním kotli, která
trvala od 27. 10. 2014 od cca
9.20 h. Vlastní nájezd započal dne
28. 10. 2014 v cca 22.30 h, kdy bylo
najeto spalování síry. Ke
stabilizaci procesu výroby
kyseliny sírové došlo dne 29. 10.
2014 cca v 4.50 h. Nájezd výrobny
je vždy spojen po dobu několika
hodin, než dojde ke stabilizaci
technologického režimu,
s vyššími emisemi. Není to
v rozporu s legislativou a je to
i zohledněno v Provozním řádu
zdroje znečišťování ovzduší pro
výrobnu kyseliny sírové,
schváleným příslušným krajským
úřadem. V případě uvedeného
nájezdu však došlo ke zhoršení
imisní situace v Přerově, které
bylo indikováno nárůstem imisí
SO2 na stanici CHMI na nám.
Přerovského povstání v Přerově.
Kulminace nastala mezi 00.00 h
a 01.00 h při hodnotě
12 687 µg/m3 a poté došlo
v průběhu dalších nočních hodin
k pozvolnému poklesu imisí SO2.
Cca po 6.00 h již byly okamžité
hodnoty imisí v souladu s imisním
limitem stanoveným zákonem
č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, tzn. 350 µg/m3 pro
jednohodinový průměr. V reakci
na situaci probíhalo 29. 10. 2014
v noci měření imisí SO2
zásahovou skupinou HZS
Olomouckého kraje. HZS
Olomouckého kraje v následném
vyjádření konstatoval, že dle
celkového vyhodnocení stavu sice
došlo ke zhoršení stavu ovzduší,
nicméně hodnoty naměřené
jednotkou HZS nepřesahovaly
hodnoty, pro které by bylo nutno
realizovat bezprostřední opatření
vůči obyvatelstvu. Záležitost byla
nahlášena České inspekci
životního prostředí, OI Olomouc,
a její příčiny a důsledky jsou
aktuálně předmětem šetření.
Marian Bartoš
Pavel Mikulík
Komerční úsek
Foto: archiv Celní správa ČR
Výroční jednání s Celním úřadem Olomouckého kraje
Dne 9. 10. 2014 proběhlo za účasti generálního ředitele a zástupců komerčního
úseku výroční jednání se zástupci Celního úřadu pro Olomoucký kraj,
pod vedením ředitele plk. Ing. Šatrana. Precheza svým výrobním a prodejním
zaměřením patří mezi největší „zákazníky“ Celního úřadu pro Olomoucký kraj,
a to jak nákupem surovin, tak i prodejem svých hlavních výrobků.
Toto výroční jednání hodnotí spolupráci
naší společnosti s celním úřadem. Konalo
se již podruhé a věříme, že byla zahájena
nová profesní tradice, která dává příležitost oběma stranám možnost zhodnotit
uplynulý rok, sdělit si úspěchy i problémy,
které jsme zažili při celním řízení a připravit se na další rok tak, aby byly naplněny
všechny požadavky, které celní předpisy
ukládají.
Rovněž dává prostor ke sdělení všech
nových skutečností, které oba subjekty
potkaly nebo je čekají v následujícím
období.
Byli jsme tudíž seznámeni, že Celní správa
České republiky má od září letošního roku
nového generálního ředitele plk. Mgr. Petra Kašpara, který chce nadále pokračovat
v co nejefektivnějším výběru daní a cel
a v měsíčníku Celní správy ČR sděluje:
„Celní správa je institucí, jejíž provoz je
financován z peněz daňových poplatníků,
a ti od nás očekávají co nejkvalitnější služby i lepší výběr daní, účinné odhalování
daňové kriminality, ochranu spotřebitelů
a poctivého obchodu. Naše práce tedy
nemá pouze efekt fiskální, ale podporuje
i konkurenceschopnost a prosperitu legálně podnikajících subjektů. Neplacení
daní či obchodní podvody je totiž nutno
vnímat i jako neoprávněnou konkurenční
výhodu.“
Je nutno vyzdvihnout práci všech našich
pracovníků, kteří přicházejí do styku
s celní problematikou, protože nedošlo
ze strany celního úřadu k žádné uložené
sankci vůči naší společnosti za uplynulé
období. Toto je vnímáno velmi pozitivně
a nezbývá, než si přát, aby takovýto stav
trval co nejdéle. Jde o to si řádně plnit
své povinnosti a preventivně projednávat
možné komplikace.
Precheza informovala o modernizaci své
technologie výroby titanové běloby, která
se projevila nárůstem výrobních kapacit
a tím i zvýšením množství surovin a produktů, které podléhají celnímu řízení.
Dále byly projednány a oboustranně
diskutovány otázky spojené s uvalením
sankcí mezi EU a Ruskem, zlepšující se
komunikace Celního úřadu s čínskými
celními autoritami, možnost provedení
auditu k usnadnění celního řízení a rovněž dlouho očekávaná modernizace
2
události
precheza
www.precheza.cz
listopad 2014
Energetika
Investice v roce 2014 v Energetice
Další významnou investicí je rekonstrukce topného okruhu s využitím odpadního
tepla z mikronizačních linek na výrobně titanové běloby. Tato akce probíhá s využitím
dotačního titulu OPPI (operační program
podnikání a inovace) Ekoenergie III. Dotčeny jsou topné okruhy pro horkovodní
stanici titanové běloby a výměníkovou sta-
nici kantýna II. Aktuálně je projekt ve fázi
komplexních zkoušek jednotlivých topných
stanic, tak aby následně mohly být provedeny zkoušky garanční. Především jde o to,
abychom s ohledem na nadcházející zimu
začali v lokalitě akce dodávat teplo do radiátorů. V rámci dodávky je vybudován
i nový dispečink pro kompletní dálkové
řízení a monitorování jednotlivých rekonstruovaných topných uzlů.
V rámci přípravy na zmíněnou rekonstrukci topného okruhu jsme museli vybudovat
novou páteřní komunikační síť určenou pro
energetiku. Jedná se především o „zasíťování“ jednotlivých výměníkových stanic
a rozvoden v rámci areálu Prechezy a. s.
Technický servis
a následné uvedení do provozu serveru pro
související aplikace.
Koncem roku 2014 nás čeká ještě rekonstrukce VN (vysokonapěťových) rozvoden
R21 a R30. Akce je rozdělena do tří etap.
První dvě etapy proběhnou ještě do konce
tohoto roku, poslední třetí etapa bude realizována začátkem roku 2015. Na rekonstruovaných rozvodnách se zvýší spolehlivost
a především bezpečnost při prováděných
provozních manipulacích. Součástí zmíněné rekonstrukce je i zahájení modernizace
dispečerského pracoviště velínu energetiky,
kde stávající dosluhující systém monitoringu
elektrické energie – „Energomat“ – z roku
1992 nahradí systém nový. Ludvík Prášil
Foto: archiv PRECHEZA
V tomto roce se nám podařilo v rámci investiční výstavby na útvaru Energetika provést několik důležitých
akcí. O instalaci transformátoru T10.1 22/6kV 16MVA jsme informovali už po jejím dokončení. V hledáčku se
objevily i další distribuční transformátory. Nahrazujeme staré olejové za nové suché. Ty mají nižší technické
ztráty a novější „datum narození“. Většina vyměňovaných transformátorů je provozována od počátku výroby
na jednotlivých provozech, takže roky výroby transformátorů „1962“ nejsou ničím neobvyklým. V rámci
instalace nové sušárny „B“ na výrobně titanové běloby je navíc vybudována zbrusu nová rozvodna TB-G, která
je pro lokalitu PS09 dimenzována i s výhledem na další instalaci nových technologií.
Pozn.: Použito článku ze sborníku konference: Ing. Jan Bandžuch, Synpo a.s.
- Aktuální směry ve vývoji nových typů nátěrových hmot a pojiv pro jejich výrobu
Foto: Shutterstock
Nejnovější trendy a situace v oblasti nátěrových hmot
Ve dnech 10. a 11. listopadu se v Seči
u Chrudimi konala dlouho očekávaná VII. konference pigmenty a pojiva,
která nahradila každoroční konání
Mezinárodní konference o nátěrových
hmotách. Zaměření akce na aplikovaný
výzkum z oblasti pigmentů, pojiv a specialit pro povrchové úpravy materiálů
pomocí organických povlaků a nátěrových hmot bylo důvodem, proč se naši
odborníci z úseku Vývoje a výzkumu
a zaměstnanci Technického servisu
setkání aktivně zúčastnili.
PRECHEZA a.s. se kromě výstavní sekce
prezentovala přednáškami pro odbornou
veřejnost. Příspěvek Ing. Přikryla a Mgr.
Jehlářové se týkal tradičního i nevšedního
použití pigmentů PRETIOX a FEPREN,
RNDr. Pikala a Ing. Ostrčila různých způsobů měření velikosti částic a kolektivu
Ing. Ostrčil, Ing. Pinková, RNDr. Pikal
objektivní metody hodnocení dispergovatelnosti pomocí přístroje Tidas.
Při přednáškách a konzultacích jsme
byli znovu překvapováni, kolik různých
využití může naše „bílé zlato“ mít. Jeho
pigmentová podoba, kdy částice vykazují
schopnost maximálně odrážet dopadající
záření ve viditelné oblasti, je nám důvěrně
známá. Částice oxidu titaničitého mohou
ve vysoké míře světlo odrážet i v infračervené oblasti, což vede k použití speciálních druhů pro nátěry ochlazující povrchy
stěn, střech apod. Další forma může být ve
viditelné oblasti transparentní a to už se
dostáváme k fotokatalytickým druhům,
uplatnitelným v oblasti čištění vzduchu
a vody, respektive k samočištění povrchů.
V neposlední řadě je potřeba se zmínit
o formě s extrémně velkým specifickým
povrchem pro katalytické reakce.
Uplatnění částic, jejichž velikost je v jednotkách či desítkách nanometrů a také tzv.
„smart coatings“ (českým ekvivalentem
by snad bylo nejlépe použití termínu „inteligentní nátěrové hmoty“) je bezesporu
největším současným vývojovým trendem
v oboru nátěrových hmot s rozsáhlým dopadem na budoucí vývoj. Tyto dvě oblasti
se ve značné míře překrývají, protože řada
aplikací ve „smart coatings“ by bez nano-
částic jako takových nebyla vůbec možná.
Sortiment nanočástic a jejich povrchových
modifikací, které nacházejí uplatnění v nátěrových hmotách je přitom poměrně široký. Může se jednat o jíly (montmorilonit),
grafen (nanotrubičky), kovy (zinek, stříbro)
nebo oxidy kovů (oxid titaničitý, oxid ceričitý, oxid křemičitý). Využívá se jich k urychlení zasychání nátěrů, ke zvyšování korozní
odolnosti nebo ohnivzdornosti apod. O této
problematice a jejich zajímavostech se z důvodu rozsáhlosti tématu zmíníme v některém z dalších čísel Novin Precheza.
A jaká je situace v oblasti nátěrových
hmot? Velikost celosvětového trhu se
v současné době odhaduje na cca 38 milionů tun s hodnotou přibližně 90 miliard Euro. V nejbližších letech se očekává jeho růst tempem 4,1 % ročně, takže
v roce 2020 by měl dosáhnout hodnoty
116,3 mld. Euro. Bude docházet k přesunu výroby z Evropy a USA směrem do
asio-pacifické oblasti z důvodu daleko
menších regulačních opatření, než jakými jsou výrobci zasaženi v Evropě či
USA a zároveň i z důvodu očekávaného
silného nárůstu spotřeby. Předpokládá
se, že asijský region se stane v roce 2020
největším spotřebitelem nátěrových hmot.
Nejrychleji rostoucími trhy jsou Čína a Indie. Největší růst v celosvětovém trhu s nátěrovými hmotami nastane v segmentech
práškových nátěrových hmot (7,2 %), vodouředitelných nátěrových hmot (5,3 %)
a UV tvrditelných nátěrových hmot.
Díky konkurenčnímu boji dochází globálně k stále větší koncentraci v oboru,
tedy roste objem výroby největších výrobců nátěrových hmot. Podle magazínu
PCI byli v roce 2013 výrobci s nejvyššími
prodeji v oblasti nátěrových hmot na světě firma AkzoNobel nv. (13,4 mld. USD),
PPG Industries Inc. (12,8 mld. USD) a The
Sherwin –Williams Co. (7,64 mld. USD).
Situace v České republice je v současnosti stabilní. Žádný významný výrobce nezkrachoval. Naopak lze pozorovat
soustavný mírný nárůst výroby od krize
v letech 2008 až 2009. Převládá dovoz nad
vývozem.
Eva Jehlářová
Komerční úsek
Výstava na břehu Kaspického moře, Bakubuild 2014
Mezinárodní výstava v Baku probíhala ve
slavnostní atmosféře jubilejního 20. ročníku stavebních výstav pořádaných v rámci
ITE Group plc (společnost specializující se
na mezinárodní výstavy o oblasti Ruska,
SNS, východní Evropy a nově v Indii a Indonésii). Na Bakubuild letos přijalo účast
490 vystavovatelů z 29 zemí. Všechny stánky
byly rozloženy do čtyř vnitřních pavilónů,
na venkovní plochy a nouzově i do vnitřní
vstupní haly. Letošní ročník, dle dostupných
informací, navštívilo přes 10 000 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.
Na stánek Prechezy v průběhu konání výstavy zavítalo několik desítek zájemců z řad
distributorů a stavebních firem se zájmem
o aplikaci železitých pigmentů v betonu
a asfaltu. Výrobce nátěrových hmot a plastů s nabídkou titanové běloby jsme opačně
kontaktovali my. Vedli jsme jednání s domácími, ale i zahraničními firmami, především z Turecka a Iránu.
Podívejme se na zjištěné informace z marketingu jednotlivých aplikačních oblastí.
Domácí produkci nátěrových hmot zastřešuje šest výrobních závodů domácí skupiny
NB Group, dále firma Azpol s industriálními NH a vodoemulzními barvami Corella.
Kromě této výrobní skupiny je dalším velkým výrobcem Metanet, s produkcí tmelů,
základových, antikorozních NH a alkydů.
Odvětví výroby plastů v Ázerbájdžánu
představuje především výroba prvotních
polymerů v rámci olejářského průmyslu
skupiny Azerkiimyia, v rámci které probíhá
výroba polyolefinů, která byla včleněna i do
státního naftařského koncernu SOCAR.
Po roce 2008 bylo obnoveno i zpracování
plastů v Sayan Plastic Kuetle. Hlavními typy
výrobků s růstem spotřeby jsou PE pytle,
trubní materiály, ale také výrobky z HDPE
a PVC rámy pro plastová okna a dveře. Vedle
dominujícího tureckého importu surovin
a hotových plastových výrobků je také patrna značná aktivita iránských dodavatelů
poloproduktů i hotových plastových výrobků, zastoupení dodavatelů z Ruska a SNS je
malé.
Ke spotřebě železitých pigmentů je nutno
zmínit prozatímní dominanci přírodních
materiálů, tzn. pískovce a mramory pro
Foto: archiv PRECHEZA
Strategicky plánovaná akvizice pro zajištění rozvoje našeho exportu v zakavkazských republikách
byla zahájena již v roce 2012. Rozšíření dodávek titanové běloby a železitých pigmentů bylo
realizováno nejprve v Arménii a následně v Gruzii. V roce 2013 následovala do těchto zemí i úspěšná
mise s účastí na stavební výstavě Causasus Build 2013. Ale vůbec posledním a chybějícím střípkem
v mozaice akvizic, nejen na samotném Kavkaze, ale i na teritoriu bývalých sovětských republik,
zůstával jako poslední Ázerbájdžán. Země s nejrozvinutějším trhem a nejbohatší země Kavkazu, kde
ekonomika stojí a padá společně s cenou ropy.
venkovní architekturu. Masový stavební
rozvoj ale nutí sahat i po dostupnějších
materiálech, jako je (barevný) beton. Trh
se teprve rozvíjí, z tohoto hlediska lze potvrdit dobré načasování akvizice, kdy zatím
nejsme ohroženi konkurencí.
V rámci tamní činnosti bylo nutné prověřit
i oblast cementu s ohledem na možné užití
síranů železnatých. Aktuálně jsou v Ázerbájdžánu tři výrobní závody, díky neuvěřitelnému stavebnímu ruchu je spotřeba cementu
až 10 mil. tun ročně (tzn. dvojnásobek zemí
EU v přepočtu na obyvatele). Mimo vlastní
produkci je tedy nutný import, především
z Íránu, Turecka. Samotná problematika přítomnosti šestimocného chrómu v cementu
zatím není aktuální, jelikož všichni výrobci
užívají jako palivo pro výpal slinku pouze
čistý plyn, prozatím nevyužívají alternativní
paliva a nespalují odpady. Budoucnost nám
může být v tomto ohledu nakloněna.
Plánovaná služební cesta splnila svůj vytýčený cíl, jímž bylo uzavření teritoria trhu
zakavkazských zemí, tedy Arménie, Gruzie o Ázerbájdžán. Na výstavě Bakubuild
2014 v Baku se podařilo kontaktovat nové
potenciální odběratele v nejrozvinutější
zakavkazské republice s velkým finančním
potenciálem a dlouhodobě se rozrůstajícím stavebním průmyslem. Návštěvou
nás poctil i ředitel kanceláře Czech Trade
v Baku Ing. Lukáš, kdy popsal principy
obchodních vztahů v Ázerbájdžánu a projevil náklonost v pomoci při zajišťování
dalších obchodních kontaktů do budoucna. Úkolem je nyní prověrka možností
logistiky dodávek do tohoto nového teritoria. Mimo vše výše uvedené jsme získali
četné indicie o naprosté dominanci Turecka v oblasti Středního východu, které
bude zásadním způsobem propracováno
v roce 2015.
Zdeněk Dostál, Jan Přikryl
precheza
události
www.precheza.cz
listopad 2014
3
PRECHEZA
120 let s vámi
120 LET S VÁMI
Foto: archiv PRECHEZA
Petr Synek vzpomíná na své začátky i na sírovku…
Ve třetím ročníku, v rámci odborných praxí,
jsem byl přidělen na výrobu Superfosfátu.
Chemická výrobna to byla jen částečně.
Hlavně to byla posilovna, kde základní
nástroj byla lopata (na vytečenou komoru práškového SF) a kladivo se sbíječkou
(na zacpané skluzy a elevátory granulace).
Po vyučení v roce 1968 jsem nastoupil na
výrobnu kyseliny sírové S1. Nejprve jako
tavič kusové síry, potom jako jeřábník na
manipulaci se sírou, posléze jako kyselinář.
Začal jsem pracovat na směny a dojížděl
jsem z Olomouce. Tramvaje už po 23. hodině nejezdily, a tak jsem chodíval z nádraží
pěšky mezi tanky přátelské armády. Věřte, že jsem chodil hodně rychle. Jak se již
zmiňoval Franta Prusek o různých kolektivech lidí na jednotlivých výrobnách, i mne
udivila profesní skladba na S1, kde jsem
pracoval s krejčím, cukrářem, mlynářem,
Když padlo v roce 1965 rozhodnutí, že budu chemikem, nikdo netušil,
jak to nakonec dopadne (ale k výbuchu nakonec nedošlo…).
Učební smlouvu pro tehdejší Přerovské chemické závody, uzavíral
s mými rodiči pan Burda (typický kádrovák), a já tak nastoupil
do učebního poměru „Provozní chemik“ na učiliště Farmakon Olomouc.
zemědělcem. Můj profesní růst na chvíli
zastavila základní vojenská služba a po ní
jsem se vrátil na S1. Po absolvování povinné
praxe na parním kotli a složení státní topičské zkoušky jsem nastoupil na parní kotel,
později na obsluhu kontaktního aparátu
a ve volných směnách jsem se zaučoval na
obsluhu K-systému. Kolektiv pracovníků na
„káčku“ již byl složen z mladých odborníků,
chemiků. Později jsem při zaměstnání vystudoval SPŠCH v Hranicích a nastoupil na
funkci směnového mistra S1+K. Po nájezdu
výrobny S2 jsme se stali největší výrobci kyseliny sírové v Československu. Jak jíž vzpomínal Fredy Prusek problémy s parním kotlem při nájezdu S2, tak při rekonstrukci S1
v roce 1989 dodala polská strana parní kotel
s předimenzovaným výkonem. Přijel polský
konstruktér, pan Jenta, na místě zhodnotil
stav, popřemýšlel, započítal, a následně vydal pokyn k zaslepení části trubek a úpravě
parního dómu – a bylo po problému. (Jak
mě mrzelo, že při poslední rekonstrukci S1
(2013) se výběrového řízení nezúčastnili
odborníci z Polska). Po nájezdu S2 se výrazně snížila fyzická práce obsluh – začala
se zpracovávat kapalná síra z cisteren. Při
rekonstrukci S1 1989 byl vyměněn hlavní
mistr, pan Mrnka (důchod), za moji maličkost a původní vodotrubný kotel byl vyměněn (šrot) za kotel žárotrubný, zařazený za
pec na síru. Toto uspořádání se nám velmi
vyplatilo při povodni v 90. letech, kdy při
nedostatku napájecí vody stačilo otevřít
boční průlez ke kotli, a tak snížit teplotu.
Další významný prvek při této rekonstrukci
bylo zavedení trubkových výměníků kyseliny (CHAO), což dále zvýšilo bezpečnost
obsluh. Na chladičích byla použita anodická
ochrana, která se natolik osvědčila, že stejný systém byl postupně zaveden i na všech
skladovacích zásobnících kyseliny sírové.
Při každém sjetí a najetí do GZ byl používán jako technologické palivo lehký topný
olej, s poměrně velkým dopadem na životní
prostředí. Nástupem 21. století, se podařilo
tento problém vyřešit – využitím zemního
plynu (jako první v ČR). Tím se najíždění
a sjíždění zrychlilo a zlevnilo. V roce 1999
se začala připravovat rekonstrukce S1,
kterou v r. 2001, celkem úspěšně, provedl
Chemoprojekt Praha. Došlo k výměně věže
vložené absorpce a nahrazení tělesa kontaktního reaktoru za těleso nerezové, bez
vyzdívky. I tehdy se po nájezdu projevily
drobné nedostatky, které se v krátké době
odstranily. Chemoprojekt tehdy disponoval
takovým potenciálem, že přes víkend postavil na dozor technologa z Francie, který
sice věděl co se děje a co se má udělat, ale
nikdo z přítomných mu nerozuměl (tenkrát
patřil Chemoprojekt pod mateřskou francouzskou firmu Krebs).
Když jsme na konci 90. let zrušili na sírovce směnové mistry, kolegové ze Spolany
a Synthesie, kde jsou také sírovky, byli toho
názoru, že to není možné, že jedeme do
průšvihu. Ale ono to tak jede bez větších
problémů do dneška! A ti nevěřící už také
mistry na směnách zrušili. Jak plynul čas,
bylo zrušeno neekonomické zpracování
štěpné kyseliny, K-systém přešel do správy
výrobny železitých pigmentů, S2 byla odstavena, bourána a zůstala S1, která neustále
zvyšovala svůj výkon, a to z původních 300t
MH/den až na 500 denních tun před poslední rekonstrukcí 2013…
Petr Synek
Výrobní úsek
Jubilejní desátá odstředivka roztočena!
Deset odstředivek by se dalo přirovnat
k deseti sestrám, které mají tři různé
matky, tedy tři dodavatelské firmy. Snad
každá vypadá trochu jinak. Také chování,
náladovost a nemocnost je značně odlišná. Ale přeci jen mají něco společného,
a to svého otce. Je jím Ing. Libor Stefan,
vedoucí konstrukce odstředivek a speciálních zařízení ze společnosti SULTRADE
Praha spol. s r.o., který byl u zrodu konstrukcí všech odstředivek, které jsou u nás
v podniku provozovány. Ing. Stefan nám
přiblížil historii odstřeďování sádrovcové
suspenze v našem podniku:
Pro klesající odbyt barevného průmyslového sádrovce po roce 1990 firma
PRECHEZA a.s. zahájila vývoj výroby
nového druhu průmyslového sádrovce
s vlastnostmi vyhovujícími potencionálním odběratelům. Vývoj byl prováděn pod
vedením ing. Skopalíka současně i jako
zvýšení kapacity neutralizace rozšířením
o neutralizaci vápencem.
V roce 1995 byla uvedena do provozu
1. etapa – neutralizace vápencem. K disposici tak byla sádrovcová suspenze
umožňující výrobu nového druhu sádrovce a zahájena intenzivní spolupráce
s ing. Skopalíkem, při které v úvodu
byly diskutovány výpočty procesních
parametrů odstřeďování a formována
koncepce odstředivky pro nový výrobek. Nutno dodat, že firma PRECHEZA
a.s. měla s odstředivkami nějaké zkušenosti, a to na odstavené výrobně s úplně
jinou technologií. Jednalo se o výrobu
fluorokřemičitanu. Na dříve odstavené
a znovu zprovozněné odstředivce byla
technologie odstřeďování zkoušena a byl
vyroben velkoobjemový vzorek pro možného zákazníka. Shoda v předpokládaných parametrech a výsledky zkoušek
vyústily v dodávku tří typově nových
odstředivek, které byly postupně uvedeny
do provozu od června 1997 s přerušením
pro katastrofické povodně. Důkazem, že
daná technologie se osvědčila, bylo zakoupení čtvrté odstředivky, zprovozněné
v roce 1999.
Poté začala příprava nové odstředivkové
stanice včetně velkého skladu v bývalé
budově superfosfátů, kde bylo připraveno šest pozic pro nové odstředivky. Zde
byla požadována vyšší produktivita, než
firmou SULTRADE Praha spol. s r.o. nerezové bubny, vyrobené ze speciální nerezavějící oceli. Nerezové bubny jsou postupně
dodávány do stávajících odstředivek jako
náhrada již značně poškozených bubnů
pogumovaných. Této volbě ovšem předcházelo dlouhodobé ověřování vhodnosti
korozní odolnosti daného materiálu v daném prostředí, protože unáhlené rozhodnutí by mohlo mít fatální následky, dodává
Ing. Stefan.
Věříme, že i za přispění této nové investice posuneme pomyslnou laťku v ročním
objemu výroby zase o něco výše a uspokojíme tak stále se zvyšující poptávku po
sádrovci, což dokládají i rekordní prodeje
v letošním roce.
Pavel Šnejdrla
Foto: archiv PRECHEZA
Na začátku listopadu nabrala plné pracovní otáčky nová „ždímačka“,
která produkuje více než tři tuny sádrovce PREGIPS za hodinu.
„Specialitka“, i tak by se dalo označit tohle poměrně technicky náročné
zařízení, které obsadilo poslední volné poziční místo na výrobně Separace
sádrovce II. Historie odstřeďování sádrovcové suspenze se v PRECHEZA a.s.
datuje od roku 1997. Postupným navyšováním kapacity se zvýšila špičková
produkce až na dnešních úctyhodných 600 tun za den.
měly stávající stroje. Tyto odstředivky mají
zvýšený objem bubnu a jsou vybaveny
radioizotopovou detekcí tloušťky vrstvy
sádrovce v kapalině v bubnu, sdělil Ing.
Stefan.
Letos byla dodána jubilejní desátá odstředivka firmou SULTRADE Praha spol.
s r.o..Tímto byla obsazena všechna dosud
vybudovaná poziční místa odstředivek.
Na odstředivce je opět něco nového, bude
se testovat jiný, jednodušší způsob detekce
množství produktu v bubnu.
Na odstředivkách je třeba zkoušet nové
věci, které mohou usnadnit jejich provoz. Daná technologie odstřeďování je
poměrně náročná na abrazi produktem
a kapalinou. Místo dříve dodávaných pogumovaných bubnů jsou dnes dodávány
4
události
precheza
www.precheza.cz
listopad 2014
Dalkia Česká republika
Teplárna Přerov
Teplárna Přerov vyrábí teplo a elektřinu na principu procesu kombinované
výroby tepla a elektřiny – tzv. kogenerace. Kogenerací se rozumí přeměna
primární energie v palivu na energii elektrickou a užitečné teplo ve
společném, současně probíhajícím procesu, v jednom výrobním zařízení.
Tento způsob produkce tepla zajišťuje, že energie obsažená v palivu je
využívána na maximum a tento proces je tak šetrný k životnímu prostředí.
V přerovské teplárně je teplo vyráběno
v práškových kotlích, kam je přiváděna
demineralizovaná voda. Spalováním kvalitního nízkosirnatého černého uhlí z karvinských dolů je z vody produkována pára
o vysokých parametrech. Ta je přiváděna
do turbín, kde je energie tepelná přeměněna na mechanickou energii a dále pak
v generátorech na energii elektrickou. Po
vykonání uvedené práce je pára odváděna
na vhodném tlakovém stupni k dalšímu
využití – tentokrát jako teplonosné médium.
Teplo patří k základním produktům teplárny a je prostřednictvím tepelných rozvodů
dodáváno do průmyslových společností,
bytů, škol, správních budov, kulturních
a zdravotnických zařízení na území města. Tepelné rozvody jsou parovodní a horkovodní. Síť dálkového vytápění pokrývá
téměř 80 % města Přerova. Značná část vyrobeného tepla se přivádí do výměníkových
stanic společnosti Teplo Přerov, která zajišťuje jeho předání koncovým zákazníkům.
Dalším produktem jsou tzv. podpůrné služby elektrizační soustavy, jejímž principem je
regulace nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Zde můžeme konstatovat,
že Teplárna Přerov patří z hlediska kvality
mezi nejvýznamnější poskytovatele této re-
gulace v ČR. Pro lepší názornost lze uvést
jako příklad, že když svítí sluníčko, jsou
v provozu fotovoltaické elektrárny, a když
sluníčko zapadne, vyvstává – zejména
v zimě ‒ potřeba tyto zdroje něčím nahradit.
Teplárna tedy během dne elektrický výkon
sníží a po setmění zvýší na požadovanou
úroveň. Problematika je samozřejmě daleko
složitější, vždyť řízení elektrizační soustavy
je oříškem pro přední odborníky v energetice na celém světě.
Teplárna Přerov má však i další význam – je
totiž největším elektrickým zdrojem v regionu a tím významným stabilizačním prvkem. Mnozí možná znají pojem blackout
– oblastní výpadek elektrizační soustavy,
který již postihl různé části světa. Teplárna
Přerov má schopnost tzv. ostrovního provozu, kdy se umí vydělit z elektrosoustavy
a zachovat provoz krytý vlastní výrobou
elektřiny. Odtud není daleko k tomu, aby
byla schopna zajistit provoz „velkého ostrova“, tedy např. města Přerova. Myslím,
že pro obyvatele města je dobré vědět, že
mají za zády takový zdroj jistoty – vždyť
být bez tepla a ještě bez elektřiny může být
velmi dramatické.
V Teplárně Přerov je instalováno následující výrobní zařízení:
• 2 vysokotlaké uhelné kotle K1, K2
• 2 středotlaké uhelné kotle K3, K4
• záložní kotelna na zemní plyn se 2 kotli
K11, K12
• turbogenerátor TG1 na admisní páru
z kotlů K1 a K2, turbína je kondenzační
se dvěma regulovanými odběry a jedním
neregulovaným odběrem pro dodávky
tepla
• kondenzační turbogenerátor TG2 na
admisní středotlakou páru z vnitřního
kolektoru 0,9 MPa
• chemická úpravna vody a vodní hospodářství pracující na principu ionexových
filtrů
• technologický celek zauhlování včetně
kolejiště a uhelné skládky
• technologický celek odstruskování
a odprášení spalin včetně popílkových
sil a odkališť
• elektrozařízení – VN a NN transformátory, rozvodny a elektromotory, elektroodlučovače popílku, řídicí systémy PLC,
měření a regulace, radiokomunikační
systém, kamerový systém atd.
• řídicí systém Honeywell TDC 3000, prostřednictvím kterého je řízen a monitorován chod teplárny
• další pomocné technologie jako např.
kompresorovna, olejové hospodářství,
apod.
Instalovaný výkon kotelny a strojovny:
parní
498 t/hod
tepelný
341,4 MWt
elektrický
52 MWe
průměrné dodávky tepla1 200 000 GJ/rok
Nezbytnou součástí výrobního bloku jsou
i koncové technologie. V roce 1996 byl zbudován nový technologický celek odprášení
spalin se švédskou technologií ABB Flakt
a od té doby komín teplárny nekouří. Emise tuhých znečisťujících látek tzv. popílku
klesly z dřívější roční produkce přibližně
2 300 tun na dnešní pouhé tři tuny! Nejmodernější systémy hlídají dodržování stanovených emisních limitů a nutno říci, že ty
české jsou jedny z nejpřísnějších v Evropě.
Teplárna Přerov se může právem pochlubit,
že po celé roky dané limity plní a v někte-
rých směrech je výrazně pod nimi. Teplárna
také přijala přísná pravidla pro Integrovaný
systém řízení, jenž spočíval v postupném
souladu s náročnými normami kvality ISO
9001, životního prostředí EMS 14001 a bezpečnosti OHSAS 18001.
Teplárna Přerov stojí před dalšími výzvami,
jež spočívají především v další ekologizaci
zdroje tak, aby splňoval podmínky Evropské směrnice o průmyslových emisích a požadavky na vysokou účinnost energetických
zdrojů na úrovni BAT (nejlepší dostupná
technologie). Zaměstnanci Teplárny Přerov pozorně sledují nejmodernější trendy
ve světové energetice a jsou připraveni zajišťovat i nadále celoročně spolehlivé a cenově
příznivé dodávky tepla a elektřiny.
Michal Gardián, vedoucí závodu
Řízení jakosti
Foto: Shutterstock
Nový strašák manažerský termín: Kontext organizace
Kontext je vztah určité části textu k textu, v němž je tato část obsažena. Pomáhá
textové kritice osvětlit autorem zamýšlený význam určitého slova, spojení, věty
či většího úseku textu. Hraje tak významnou úlohu v hermeneutice tohoto textu.
Typickým příkladem významu kontextu je např. bible, kde každá jednotlivá část
textu je interpretována s ohledem na svůj kontext od věty, v níž je spojení obsaženo,
až po celý korpus biblických spisů. Organizace je buď formální skupina lidí se
společnými cíli, nebo se tak označuje činnost, která je součástí procesu řízení. Slovo
pochází z řeckého ὄργανον (organon), což znamená nástroj. Organizací je řada
druhů, od komerčních firem přes vládní a mezinárodní organizace a politické strany
až po občanské spolky (říká teta Wiki).
Od cca července 2015 bude nedílnou součástí íza i „kontext organizace“ (pokračuje ISO TC 176), čili by se mohlo zdát, že
se bude jednat o vztah určité části textů
sepsaných jedněmi úředníky k textům jiným, jinými úředníky sepsanými (hermeneutiku nevyjímaje), přiřazený formální
skupině lidí se společnými cíli (čenglič-
tino manažerštinou „fokusy, ejmy, gouly
a tárdžety“, kdo prošel posledním školením v kinosále, může přidat i „oprávněný
zájem“). Věcný záměr („White Papers“)
nového systému nejlépe osvětluje přístup
LRQA, na jejichž webových stránkách
najdete, že
KONTEXT ORGANIZACE
Kapitola nastavuje nový požadavek na
určení všech významných externích a interních vlivů, které jsou rozhodující pro
záměry a strategické plánování společnosti, přičemž:
• externími vlivy mohou být např. kulturní, sociální, ekonomické a mezinárodní,
resp. národní, resp. regionální prostředí,
legislativní požadavky, změny v technologiích, konkurenční prostředí atp.,
• interními vlivy pak mohou zahrnovat
vnímání, hodnoty a kulturu organizace.
Určeny musí být rovněž zainteresované
strany, které jsou relevantní vzhledem
k systému managementu kvality a požadavky těchto zainteresovaných stran.
Výše uvedené vlivy a požadavky zainteresovaných stran pak zcela přirozeně určují
hranice, uplatnitelnosti a rozsah systému
managementu kvality, který musí být zdokumentován.
Vlastní systém managementu kvality pak
musí být vybudován v určeném rozsahu
s důsledným uplatněním procesního přístupu, přičemž v souladu s filosofií revize
ISO 9001:2015 je nedílnou součástí určení
procesů potřebných pro systém managementu kvality i určení rizik neshodného
zboží a služeb, resp. nespokojenosti zákazníka v případě, že výstupy procesu
jsou nežádoucí nebo interakce procesu
neefektivní.
Pokud jste tento článek dokázali dočíst
až sem, paruku, čepici a klobouk dolů.
Máte všechny předpoklady být chytrým,
bystrým a chápavým ízoznalcem (ale než
se dáte na kariéru ízokrata, jenom připomenutí, že nejen řidič, ale i kvalitář tvrdej
chleba má …). Anebo jste snad v půlce
předchozího odstavce otočili noviny na
další stranu s hlubokým vnitřním znechucením kecivkleci škodačasu? Pak jste v zátěžovém testu neobstáli a máte půl roku
na reparát. Nastavte si mobil, budíka nebo
Excel na prvního července 2015, pak už
bude z „kontextu organizace“ dobrovolně
povinná součást řídicího systému jakékoli
ízocertifikované firmy ve 176 zemích celého světa, ČR nevyjímaje.
No a co „kontext organizace“ přeloženo
do srozumitelné češtiny znamená? Jednoduše a krátce, úspěšně fungující firma
neznamená pouze a jen kšeft za každou
cenu, ale také ohled na mínění, požadavky
a potřeby svých vlastníků, zaměstnanců,
okolního obyvatelstva a místní podmínky.
A pokud právě teď někoho napadlo „tohle
přece není ízo, to je týkvíem“, má samozřejmě pravdu. Ano, tohle už skutečně
není jakost normalizovaná (ČSN EN ISO
01 0321/9001), ale TQM, jakost totální.
A tu mimochodem chceme a ta je věcí nás
všech.
Pavel Mollin
Zdroj kurzivou zvýrazněných textů: ANON http://
cs.wikipedia.org/wiki/Kontext; ANON
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace; Miller, Jan:
White paper - Návrh revize standardu ISO 9001
http://www.lrqa.cz/images/white paper - navrh revize iso 9001_tcm44-250082.pdf
precheza
precheza a my
www.precheza.cz
listopad 2014
5
Vydejme se na cesty s našimi distributory a objevujme svět
AGROFERT Hungária Kft.
V dnešním vydání novin vám nabídneme krátké
seznámení s naší distribuční firmou AGROFERT
Hungária Kft. Maďarsko. Společnost představí
ředitelka kanceláře Ing. Margita Vargová.
Jaká je historie vaší společnosti, jak zajišťujete její chod? Kolik máte zaměstnanců,
kdo je za co zodpovědný?
Naše firma patří k nejstarším zahraničním
dceřiným společnostem skupiny AGROFERT. Od začátku se věnujeme jen zprostředkovatelské činnosti, v rámci toho jsme
však prošli širokou škálou výrobků: od paliv
a plastů přes drůbež, obalové materiály, průmyslové trhaviny... Jak se rozšiřovala skupina, měnilo se i naše portfolio. Z původních
dvou pracovníků má firma dnes jen jednoho. Kromě zprostředkovatelské činnosti se
firma stále více věnuje podpoře akviziční
činnosti skupiny AGROFERT v Maďarsku.
Zvykla jste si v Maďarsku rychle? Jak dlouho zde působíte?
Právě před nedávnem, 18. října jsem oslavila 25. výročí „příchodu na maďarské území“.
Protože jsem neměla jazykovou bariéru,
myslela jsem si, že si budu rychle zvykat.
V principu se tak i stalo, ale navzdory teritoriální, politické a kulturní blízkosti, jsou
tu věci, na které se nedá zvyknout. Nejvíc mi
vadí stav cest. Mimo hlavních tras, v okrajových čtvrtích (i v hlavním městě!) není
problém narazit na zablácené cesty s nezpevněným povrchem.
Ale povím i pozitivní příklad: Na poliklinice, kam patřím, se ordinuje každý pracovní
den do 19.30 hod. Na jakékoliv základní vyšetření (oční, ušní, kožní, radiologii apod.)
se můžete objednat bez problémů i na po
obědě, po pracovní době. Myslím si, že
v dnešní době je to velké plus, ne každý zaměstnavatel toleruje „běhaní po doktorech“
v pracovní době. (Nechci tím říci, že situace
v maďarském zdravotnictví je růžová. Tak
stejně se tu čeká měsíce na některé vyšetření a zákroky, nedostatek financí je cítit na
každém kroku. Chtěla jsem jen poukázat na
jednu pozitivní stránku.)
Jste náš distributor a zboží kupujete od
Prechezy a následně jej prodáváte vašim
zákazníkům. Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí vašich obchodních partnerů?
Myslím tím zejména záležitosti obchodního styku, jako jsou platební podmínky,
zajištění pohledávek a obchodní etika.
Nekupuji, jen zprostředkovávám. Ve smluvním vztahu se zákazníkem je Precheza.
Veškerou komunikaci se zákazníkem však
zabezpečuji já. Co se týká platební morálky,
platební disciplína v rámci Maďarska – teda
mezi maďarskými firmami navzájem – je ve
všeobecnosti dost volná. Vůči zahraničním
dodavatelům jsou však disciplinovanější,
snaží se platit včas. Navzdory tomu se řídíme všeobecnou praxí zavedenou ve skupině a všechny prodeje s odloženou platbou
máme pojištěné. Při tom přísně sledujeme
splatnosti a v případě nejmenšího zpoždění
okamžitě urgujeme. Za celou dobu mého
působení jsme neměli ani jeden případ ne-
vizitka
Ing. Margita Vargová
vymožené pohledávky.
Jak byste zhodnotila pozici Prechezy na
trhu v Maďarsku?
S výrobky Prechezy jsme na maďarském
trhu začínali prakticky od nuly. Myslím si,
že k dnešnímu dni se nám podařilo vybodovat velmi silné pozici v oblasti Monosalu,
v krmivářském sektoru, i v sektoru stavebnictví (výroba cementu). S titanovou bělobou jsme též přítomní, ale nepodařilo se
nám výrazně prolomit vázanost partnerů
na tradiční dodavatele.
Je značka PRECHEZA v Maďarsku známou značkou?
V odborných kruzích samozřejmě ano. Do
povědomí širší veřejnosti se snažíme dostat
mimo jiné i prostřednictvím stále intenzívnější akviziční činnosti AGROFERTU v teritoriu. Při prezentacích skupiny, při rozhovorech s odběrateli jiných výrobků skupiny
nikdy nevynecháme příležitost propagovat
PRECHEZU a její výrobky.
V jakých produktech na maďarském trhu
můžeme naše výrobky objevit? Popřípadě
máte nějakou zajímavou aplikaci, která
není běžná v jiných zemích?
Určitě byste mohli objevit síran železnatý
z Přerova ve velké části maďarských krmných směsí. Z ostatních výrobků je to titanová běloba v barvách a nátěrových hmotách firmy Poli-Farbe, či běžné aplikace.
Jedná se o evropskou destinaci, najdeme
nějaká obchodní specifika?
Na tuto otázku se mi špatně odpovídá,
protože v Maďarsku žiji tak dlouho, že už
asi mám „místní slepotu“. Spíš se vyjádřím
k tomu, jak vnímají maďarští partneři české:
z jejich pohledu jsme někdy až moc předpisoví, byrokratičtí. Na druhé straně, když
dojde k uzavření kontraktu, pochvalují si
spolehlivou a precizní realizaci.
Jaké máte výhledy prodejů na rok 2014?
U titanové běloby bohužel náš odběratel
zápasí s lacinou nabídkou no-name nátěrových hmot pochybné kvality, proto se
nám nedaří zvyšovat množství. Na druhé
straně v prodejích Monosalu vylepšíme svůj
rekord z roku 2013, očekávám, že překonáme hranici 1200 tun.
Chtěla bych ještě na okraj uvést jako specifikum, ale i jako poučení zkušenosti s maďarským Úřadem proti katastrofám: Od 1. 7.
2013 byl v Maďarsku vytvořen nový centrální úřad s názvem Úřad proti katastrofám,
pod který spadá civilní ochrana, protipožární ochrana a dozor nad bezpečností průmyslových provozů. Úřad disponuje rozsáhlými pravomocemi a za krátkou dobu své
působnosti se stal postrachem všech, kteří
mají co dočinění s výrobou anebo přepravou nebezpečného zboží.
Jejich náplň činnosti by se dala nejlépe
charakterizovat jako výběr pokut. Úřad
s oblibou kontroluje např. železniční vozy
s nebezpečným zbožím podléhajícím RID
a okamžitě nekompromisně sankcionuje i nejmenší nedostatky – chybějící údaj
v nákladním listě, špatně umístněnou,
anebo chybějící nálepku na vagóně, nebo
také zbytky zboží na vnějším plášti cisterny
a podobně. Pod kontrolu spadají i tranzitní
zásilky nacházející se na území Maďarska.
V případě zjištění nedostatků hrozí pokuty
řádově několik stotisíc HUF a k tomu ještě
rozsáhlá korespondence s Úřadem v maďarštině. Měli jsme už i my takové případy
a všichni zainteresovaní kolegové potvrdili,
že tento postup nemá v jiných krajinách EÚ
obdoby. Proto chceme i touto cestou upozornit, abyste při expedicích do Maďarska
a přes Maďarsko víc než obvykle dbali na
důsledné vyplňováni průvodních dokladů,
vnější čistotu dopravních prostředků a na
těsnost všech uzávěrů. Můžete takto předejít mnohým problémům.
Za rozhovor děkujeme.
tivalový den roztančila kanadská klavíristka
a zpěvačka Laila Biali svým nekonvenčním
a jedinečně osobitým přístupem k hudbě.
Renomovaný americký kontrabasista Rodney Whitaker se svojí kapelou Soul-R Energy, v jejichž vystoupení zazníval hard-bop,
gospel, rhythm & blues i soul, uzavřel páteční večer. Sobotní večer strávili festivaloví
fanoušci se slovenským saxofonistou Nikolajem Nikitinem a jeho kvartetem, kteří spo-
lečně s trumpetistou Michaelem „Patches“
Stewartem předvedli dechberoucí výkon.
První část festivalu zakončila stylově trumpeta Roye Hargrova z Texasu. Posledním
koncertem v rámci festivalu bylo vystoupení
big band Clayton Hamilton Jazz Orchestra
15. listopadu, které celý festival uzavřelo. Na
vedlejší scéně s názvem Jazz u piva, zahráli
a zazpívali Laco Deczi, legenda ve hře na
klávesy Marian Varga a maďarská skupina
Special Providence s těžko vyslovitelným,
ale skvěle poslouchatelným stylem „progjazzrockmetalturbochill“.
Letošní ročník festivalu se konal za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova,
Olomouckého kraje a Ministerstva kultury
České republiky. Na podpoře festivalu se
opět podílela Precheza – stálý partner festivalu, Česká spořitelna – oficiální sponzor
projektu a další partneři. Alena Okáčová
AGROFERT Hungária Kft., sídlo Budaörs
– předměstí Budapešti, činnost začala 1.
ledna 1997.
Zabývá se zprostředkováním prodeje
a nákupu zboží pro firmy skupiny
AGROFERT.
Hlavní komodity: surový dehet, technické
výrobky z Duslo, a.s. Šaľa, dále síran
železnatý monohydrát, titanová běloba,
nitrocelulóza.
Obchodní obrat: cca 5 mil. EUR ročně
Počet pracovníků: 1
Jitka Koppová
Personalistika
Precheza podpořila jazz
31. československý jazzový festival zněl letos Přerovem od 16. do 18. října.
I tentokrát se městem nesly tóny saxofonů, trumpet a pozounů, jejichž rytmus
podtrhovaly struny basy a bicích souprav. Kdybychom hledali odpověď na
otázku, jak se dostal jazz právě do Přerova, by bylo určitě zajímavé pátrání.
Americký New Orleans, kde se jazz na
počátku 20. století zrodil, je totiž hodně,
hodně daleko. Musíme ale připustit, že
jazzovou hudbu díky její dynamice, naléhavosti a nádechu afrických rytmů zachy-
tily uši celého světa, a tak semínko jazzové
tradice vzklíčilo i na Moravě.
Zahájení festivalu v Městském domě mělo
tentokrát podobu funkovo-rapové smrště
Dana Bárty se skupinou J.A.R. Druhý fes-
Moravský ornitologický spolek
Video tohoto druhu najdete na: http://youtu.be/cRF4-qGFXqc
Jednou ze zajímavých skupin motýlů jsou okáči. Řada druhů okáčů
je běžně k vidění i v okolí Prechezy a v jejím areálu. Snad nejnápadnějším
z nich je okáč bojínkový. Je natolik odlišný od ostatních u nás žijících
druhů motýlů, že se s nimi ani nedá zaměnit.
Základní barva jeho křídel je bělavá nebo
žlutavá, někdy s mírně nazelenalým tónem.
Na tomto podkladu je na lícové straně křídel spousta nepravidelných hnědočerných
skvrn, které se různě navzájem propojují
a dávají tak vzniknout celé řadě světlých ok
v podkladové barvě. Tmavé tělíčko motýla
je porostlé výraznými chloupky, které vytvářejí dojem osrstění. Tmavé skvrny na rubu
křídel jsou mnohem světlejší a v kombinaci
s podkladovou světlou barvou tvoří velmi
elegantní síťovitou kresbu.
Předpokládá se, že různé výrazné kontrastní
barvy a oka jsou jistou obranou před ptáky
a jinými predátory. Konzumenti hmyzu se
obvykle poučí ze zkušenosti s jinými druhy, že nápadné barvy jsou vlastně formou
varování před žihadlem nebo jedovatostí
a odpornou chutí kořisti. Tuto zkušenost
pak aplikují i na druhy, které jen blafují. Oka
zase působí dojmem, že se jedná o oči tvora,
který musí být určitě hodně veliký a nemusí
být celý vidět. Podobné přemítání predátora dává v případě chystaného útoku čas na
únik. Rozpětí křídel okáčů bojínkových je
asi 3,5 až 5 cm. Samičky jsou, jak je u motýlů
obvyklé, o něco větší než samečci.
Tito motýli mají jen jedinou generaci ročně
a létají od června do srpna. Okáči bojínkoví
nemají nijak zvláštní požadavky na prostředí, ve kterém žijí. Poletují všude tam, kde je
dostatek květů. Uvidíme je na loukách, křovinatých stráních, na lesních pasekách i na
rumištích. Samičky kladou vajíčka přímo na
zem. Housenky se vyvíjejí na lipnicovitých
rostlinách (travách). Oblíbenými druhy jsou
bojínek luční, pýr a lipnice. Housenky se ve
dne většinou ukrývají a živí se až s příchodem noci, což jim zajišťuje větší bezpečnost
před predátory. Nedospělé housenky přezimují a dospívají až následující rok.
Kdysi bývaly největším ohrožením motýlů
postřiky. Dneska se situace změnila a toto
ohrožení je mnohem nižší. Proč motýlů
ubývá? Je to změnou prostředí, které potřebují jejich housenky. Proč je ve městech
a zahrádkách tak málo motýlů? Hodně za
to může přehnaná snaha o estetiku ve spojení moderní technikou. Jak posmutněle
říkávají lepidopterologové (odborníci na
motýly) při procházce u zahrádek: „Je tady
víkend, vytáhněme sekačky, rozsekejme zase
všechny housenky na ... (množné číslo pro
v lepší společnosti nepoužitelné pojmenování kašovité odpudivé masy). A ty, co tomu
náhodou ujdou, stejně hlady pojdou.“ Ve
spoustě zemí, a někdy už i u nás, se najdou
lidé, kteří si udělají zahradu pro motýly.
Foto: Adolf Goebel
Oka, kam se podíváš
Stačí v nějakém zapadlém koutku vysadit
vhodné rostliny a nechat všemu volný průběh. Každá housenka má své živné rostliny.
Rozhodně vám luční druhy nenapadnou zelí
nebo stromy. Motýli jsou také důležitými
opylovači, takže se vám mohou odvděčit i na
úrodě. Adolf Goebel, jednatel MOSu
8
po práci
precheza
VK PRECHEZA
Životní
jubileum
Volejbalový klub Precheza Přerov úspěšný
LISTOPAD
Foto: archiv VK Precheza
Extraligové týmy Volejbalového
klubu Precheza Přerov si
vedou velmi dobře a všechny
tři družstva jsou na předních
místech tabulky. Ženy jsou po
pěti zápasech, třech výhrách
a dvou porážkách, na čtvrté
příčce.
Na úvod porazily TJ Sokol Šternberk
3:1 a SG Brno 3:0. Pak následovaly
prohry 0:3 s TJ Sokol Frýdek-Místek
a s favorizovaným VK Agel Prostějov.
Na domácí půdě po velmi pěkném
utkání zvítězily nad SK UP Olomouc
3:1. Juniorky si v moravské skupině
nejvyšší republikové soutěže drží
po desíti odehraných zápasech třetí
a kadetky dokonce první příčku. Přejme
našim týmům, ať vynikající úvod vydrží
po celou sezónu a my diváci se těšíme
www.precheza.cz
listopad 2014
60 let
Majdan Pavel
strojní zámečník
odchod do důchodu
Zmeškal Josef
provozní zámečník
Jubilea
v zaměstnání
na špičkové zápasy a rádi vás přijdeme
podpořit.
LISTOPAD
Dana Lehnertová
20 let
AK PRETIOX
Hejl Zbyněk
mistr TB-II.odd.
35 let
Autoklub Pretiox v roce 2014 aneb co se povedlo
Blíží se konec roku a to je
dobrá příležitost k bilancování,
a to jak v soukromém, tak
i v autoklubovém životě. Jako
každá slušná společnost i ta
naše činnost na příští období
plánuje, i autoklub měl
plány. A jak se nám povedlo
je plnit? Vcelku dobře, ale
o tom trošku podrobněji.
Peníze jsou jako všude důležité až v první řadě, proto krátká zmínka o nich. Na
letošní akce jsme z části našetřili v minulých letech, nezklamal ani náš hlavní
– titulární – sponzor, společnost Precheza a.s., dále máme buď už zaplaceny
nebo alespoň přislíbeny příspěvky od
dalších sponzorů, část výdajů pokryly
též příspěvky účastníků našich akcí,
startovné. V lednu a únoru je období
pravidelných školení a zkoušek licencovaných funkcionářů. Licence se nám
podařilo obhájit, takže první úspěch.
Ale první vlaštovka jaro nedělá, že.
Na přelomu května a června následovala klubová AOS, „Cesta do neznáma?“,
akce připravená pečlivě rodinou Babiánkových tak, že se na ni bude dlouho
vzpomínat jako na jednu z nejvydařenějších klubovek. Zavedla nás do okolí
Buchlova a Buchlovic, program byl prvotřídní a všichni bez vyjímky odjížděli
domů spokojeni tak, jak už dlouho ne.
Hned o týden později, 7. června nás čekal
jeden z vrcholů naší sportovní činnosti a zároveň jedna z organizačně velmi
náročných akcí, XIX. Pretiox slalom na
přerovském letišti. Akce už byla zhodnocena samostatně, ale pro připomenutí,
opět mistrovství České republiky, Zóna
střední Evropy, letos bohužel ne mistrovství Rakouska pro kolizi termínů, ale
i tak – mezinárodní akce se vším všudy.
Účast slušná, sportovní hodnota vysoká
a ohlasy všeobecně kladné. Tak snad to
na ten dvacátý ročník dotáhneme.
Pak chvilka oddechu, prázdniny, ale už
v jejich průběhu příprava XXXI. AOS
Pretiox. Po skončení minulého ročníku
AOS Pretiox jsme opravdu zodpovědně
zvažovali, že tuto oblast automobilového
sportu opustíme a populární áóesky dál
z nejrůznějších i závažných důvodů pořádat nebudeme – například i proto, že
aktivních soutěžících v zásadě nepřibývá.
Dalo by se vcelku bez zaváhání prohlásit, že ubývá. Pak nám to však nedalo
(zvláště Luďkovi P.) a ve snaze „nenechati
zahynouti AOS na Moravě“ (psáno sice
v uvozovkách, ale ani pořadatelů, zvláště
na Moravě, už mnoho nezůstalo – taky
Vlček Petr
projektant elektro
Kebza Petr
chemik hydroseparace
notně prořídli) jsme XXXI. AOS Pretiox
uspořádali. Sice v méně honosné formě,
tedy „jen“ jako Moravský pohár a Shell
cup Morava, ale i tak nám příprava dala
zabrat. Přece jen stejně jako kádr aktivních áósáků ani členové autoklubu bohužel věkem nemládnou. Soutěž to byla
povedená, podle ohlasů expertů jedna
z nejpovedenějších áóesek v Přerově, za
což patří dík hlavně duchovnímu otci
soudobých Pretioxek, Luďkovi Prášilovi.
Takže ještě jednou velký dík všem pořadatelům a účastníkům. Hodnocení aktivní
sportovní činnosti nechám povolanějším,
takže teď už jen výroční schůze a přání do
nového roku. A co v něm? Pokud to jen
trochu půjde, tak klubovka, snad i ten již
zmiňovaný XX. slalom a možná i XXXII.
Pretioxka. Na shledanou v příštím roce
a „Všechno nejlepší“!!!.
Dne 4. prosince 2014 se otevřou
brány našeho podniku i pro
naše nejmenší.
Již tradičně připravujeme
Mikulášskou nadílku v kinosále
hlavní budovy. Těšíme se na vás!
Další informace se dozvíte
u pana Michala Mlčocha nebo
na nástěnkách.
Aktuality z odborů
Výsledky bowling 22. 11. 2014
muži:1. Sachr J.
2. Lakomý R.
3. Raška S.
ženy: 1. Mikešková T.
2. Páníková P
3. Čulíková L.
Jiří Procházka, předseda AK Pretiox
Soutěž
odpočinku v Priessnitzových lázních
Vánoční relax pro dva!
Prodloužený víkend v lázních v Jeseníku!
Užijte si vánoční pobyt v Priessnitzových lázních se skvělým relaxačním a wellness programem úplně zdarma.
ZO OS ECHO zorganizovala a vyhlašuje ve spolupráci s redakční radou NOVIN PRECHEZA soutěž pro zaměstnance Prechezy o získání poukázky na rekondiční pobyt pro 2 osoby v Priessnitzových lázních.
Stačí málo a můžete relaxovat v tomto lázeňském komplexu i vy. Jediné, co je potřeba udělat, do 5. prosince
zaslat na adresu [email protected] správné odpovědi na tři jednoduché otázky.
1. soutěžní otázka
Kdo napsal do našich novin článek
„Bílou stopou 2014“?
a) Pavel Valášek
b) Martin Čevela
c) Zdeněk Babiánek
2. soutěžní otázka
Kolikrát jsme v našich novinách soutěžili o pobyt v Lázních Teplice (od
1. 1. 2013)?
a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát
Výhercem soutěže z minulého čísla
novin o rekondiční pobyt v Lázních
Luhačovice, kterého vylosovala
vedoucí Controlingu Ing. Marta
Petrželová se stal Josef Ministr.
Výherci blahopřejeme a přejeme
příjemný pobyt.
ZO OS ECHO a redakce NOVIN
PRECHEZA
Foto: archiv Precheza
Tři dny
Dárkový poukaz
čeká jen na vás!
Foto: Shutterstock
Vánoční pobyt se skvělým relaxačním a wellness programem
3. soutěžní otázka
Kolik běžců se postavilo na start
prvního ročníku běhu PRECHEZA
VALACHIA RUN?
a) 833
b) 338
c) 383
TIRÁŽ
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov | Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana
Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected]
Download

- Precheza, as