Průvodce prváka
Informace pro studenty
Průvodce prváka
Informace pro studenty
ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA
Úvodní slovo děkana
3
Historie fakulty
4
Mapa areálu
4
Kdo je kdo – vedení univerzity,
fakulty a univerzitních pracovišť
5
Studium a předpisy
6
Předpisy
6
Harmonogram
7
Jaké jsou statusy předmětů?
7
Co jsou kredity?
7
„Zelená knížka? Jde se na vojnu!“
7
Na jaké stipendia máš nárok?
8
Poplatky za delší studium
8
Studium na ZF JU
9
ISIC – studentský průkaz
9
Informační systémy
9
IS MOODLE - http://zf-moodle.zf.jcu.cz/
10
IS/STAG - http://wstag.jcu.cz/portal/home/index.jsp
10
Existují i další odkazy, které ti budou užitečné?
11
Jsi akční? Vyjeď s námi do zahraničí!
11
Akademická knihovna
11
Střecha nad hlavou
12
Bájný život na kolejích
13
Šifra mistra K
13
Jak to vypadá na pokoji aneb vybavení?
13
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Nastěhování se na kolej neboli „akce kulový blesk“
14
Placení kolejného
15
Kodex chování
15
Chci být on-line
16
Privát
16
Menza
17
Nabití studentské karty
17
Otvírací doba pokladny
18
Copak je v menze dobrého a kolik to stojí?
18
Jak si objednám?
19
Služby poskytované v budově menzy
19
Odpočinek od studia aneb jak trávit volný čas
19
Zajdeme na „jedno“
19
O trochu více kultury
21
Sportem ku zdraví
22
Průvodce prváka
Informace pro studenty
ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA
Milé studentky a studenti,
jsem rád, že jste se při výběru studia na
vysoké škole rozhodli pro Zemědělskou
fakultu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, a chtěl bych Vás na úvod
této brožury přivítat.
Většina z Vás vstupuje na půdu vysoké
školy poprvé. Režim vysokoškolského studia se poněkud liší od středoškolského,
a proto bychom Vám chtěli tento přechod
usnadnit. Přečtení této příručky by Vám
mělo pomoci orientovat se nejen v prostoru areálu univerzitního kampusu, ale i v systému studia. Výuku si budete zčásti organizovat sami, budete si vybírat studijní předměty, cvičení
a přednášky, které chcete navštěvovat, sami si budete plánovat termíny
zkoušek aj. Na vysoké škole se očekává větší míra samostatnosti a vlastního aktivního přístupu, budete se více věnovat samostudiu - k tomu je
Vám k dispozici nová akademická knihovna a samozřejmostí je využívání
internetu. V brožuře se dočtete, jak a kde se přihlásit, je zde nabídka
ubytování, stravování a dalších aktivit, které automaticky patří k vysokoškolskému studentskému životu.
Důvody Vašeho výběru naší fakulty byly asi různé – láska k přírodě, zvířatům, rostlinám nebo k zemědělské technice, někteří chtějí pokračovat ve
šlépějích svých rodičů, jiní navazujete na střední odbornou školu a jiní teprve chtějí proniknout do tajů zemědělské a potravinářské výroby. V každém
případě přeji Vám všem, abyste zde nalezli, co očekáváte, a abyste byli ve
Vašem studiu úspěšní.
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.
děkan ZF
3
Průvodce prváka
Informace pro studenty
HISTORIE FAKULTY
Zemědělská fakulta JU byla založena roku 1960 jako součást Vysoké školy
zemědělské v Praze. V roce 1991 stála jako jedna ze dvou zakládajících
fakult u zrodu Jihočeské univerzity. Kromě tradičních zemědělských oborů
je současná Zemědělská fakulta zaměřena též na aplikované přírodní vědy
– agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Od svého vzniku do současnosti vychovala Zemědělská fakulta
JU v Českých Budějovicích tisíce úspěšných odborníků pro výrobní praxi,
služby, řídící sféru i výzkum.
Mapa areálu
4
Průvodce prváka
Informace pro studenty
KDO JE KDO?
VEDENÍ UNIVERZITY, FAKULTY
A UNIVERZITNÍCH PRACOVIŠŤ
Rektor – rektor reprezentuje, jedná a rozhoduje ve věcech celé
Jihočeské univerzity, jmenuje ho
a odvolává akademický senát,
funkční období je čtyřleté.
Děkan – děkani stojí v čele každé fakulty, rozhodují a jednají ve
věcech fakulty. Jsou jmenováni
a odvoláváni rektorem a voleni
akademickým senátem.
Proděkani – proděkany jmenuje děkan dané fakulty jako své
poradce pro přesně stanovené
oblasti. U nás na ZF JU máme 4 proděkany: proděkana pro pedagogickou
činnost, pro vědu a výzkum, pro vnější vztahy a pro rozvoj.
Tajemník – stará se o chod rozpočtu fakulty a vnitřní správu fakulty. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
Ředitel kolejí a menz (KaM) – jedná a rozhoduje ve věcech týkajících se
KaM. Hospodaří s prostředky k danému provozování.
Ředitel školního statku (ŠZP) – řídí činnost školního zemědělského podniku a hospodaří s prostředky k jeho provozování. Je jmenován rektorem.
5
Průvodce prváka
Informace pro studenty
STUDIUM A PŘEDPISY
Co musíš vědět?
Předpisy - http://www.zf.jcu.cz/copy_of_studenti/informace-pro-studujici/dokumenty%20pro%20studenty/studijni-predpisy/
Po celý průběh svého studia se budeš řídit Studijním a zkušebním řádem
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stanovuje ti přesná pravidla,
která musíš dodržovat. Pokud nebudeš pravidla dodržovat, budeš posuzován podle Disciplinárního řádu pro studenty JU, kde jsou tři možnosti,
co se s tebou může stát. Jedná se o napomenutí, podmíněné vyloučení
ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení nebo vyloučení ze
studia.
V případě problémů spojených se studiem nalezneš pomoc u studijních
referentek nebo se můžeš obrátit přímo na proděkana pro pedagogickou
činnost. Rádi ti s problémem pomůžou.
6
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Harmonogram -http://www.zf.jcu.cz/copy_of_studenti/informacepro-studujici
Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – letní a zimní. V harmonogramu každého roku nalezneš, kdy máš zkouškové období,
výuku a prázdniny.
Jaké jsou statusy
předmětů?
Povinný předmět - A - tyto
budeš muset absolvovat.
Povinně volitelné předměty - B – zde si vybereš
předměty z nabídky, která
ti bude nabídnuta. Musíš
splnit určitý počet kreditů
za dobu svého studia.
Výběrové předměty - C –
předměty si můžeš vybrat
v rámci celé JU, většina
studentů volí nenásilný
výběr – tělocviky (pedagogická fakulta nabízí široké spektrum tělocviků, např. jóga, zumba, fotbal, ;orbal, atd.).
Co jsou kredity?
Zde již nebudeš hodnocen jako na střední škole. U nás na fakultě se hodnotí úspěšnost slovním hodnocením. Každý předmět má různý počet kreditů, který se odvíjí od obtížnosti předmětu. V prvním semestru musíš
získat 20 kreditů do určité doby.
„Zelená knížka? Jde se na vojnu!“
Na zápisu dostaneš zelenou knížku. Jsou zde zapsány předměty, které
absolvuješ, a jejich hodnocení. O index se starej, je to tvá vizitka na vysoké škole.
7
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Na jaká stipendia máš nárok?
Prospěchové stipendium – dává se za
vynikající studijní výsledky v uplynulém
roce. Tak proč se nesnažit a nemít dobré
známky, když za ně můžu dostat peníze?
Ubytovací stipendium – slouží jako
<nanční pomoc při tvém ubytování.
Podmínkou je studovat v prezenční formě studia a tvé trvalé bydliště musí být
mimo okres místa studia (vyplácí se za
měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí
zpětně).
Mimořádné stipendium – v případech zvláštního zřetele hodných. Můžeš
ho dostat za zapojení do vědocko - výzkumné a pedagogické činnosti, za
vynikající výsledky celého studia.
Sociální stipendium – v případě tíživé sociální situace studenta, kdy se
musí vykázat, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku
na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima
rodiny.
Poplatky za delší studium
V případě, že naše škola je první, kterou studuješ, máš nárok na bakalářském studijním programu na 3 + 1 roku studia bez poplatku. Pokud přesáhneš daný limit 4 let, platíš za každý započatý semestr určitou danou
částku.
Na magisterském studiu máš nárok na bezplatné studium 2 +1 rok. Zde
také platí poplatek za překročení požadovaného limitu 3 let.
8
Průvodce prváka
Informace pro studenty
STUDIUM NA ZF JU
ISIC – studentský průkaz
Na co je dobrý? Studentský průkaz ISIC slouží studentům jako registrace,
umožňuje vstup do budov, platí se s ním v menze, můžeš si na něj půjčovat knížky z akademické knihovny. Kartu získáš na začátku svého studia
a má roční platnost. Platba v prvním roce za zavedení studentského průkazu ISIC je 220 Kč, student dálkového studia si musí zařídit kartu Student
–karta JU, která stojí 80 Kč.
Nejdříve je dobré si na ISIC kartu uložit peníze. Minimální vklad je 100Kč.
To ti umožní dojít si na oběd do menzy nebo se občerstvit například
v bufetu v akademické knihovně. ISIC kartu si můžeš dobít jak v menze,
tak i v bufetu v knihovně.
Pokud budeš chtít tisknout nebo kopírovat, je zde možnost si dobít kartu
v akademické knihovně. Tato transakce se musí provádět zvlášť, není totiž
propojená s kreditem do menzy.
Studentskou kartou ISIC prokazuješ status studenta. Nos jí pořád u sebe,
nabízí mnoho slev, ať půjdeš do kina, do McDonald´s, KFC, na festival Okolo Třeboně nebo si nakoupit v GIGACOMPUTER. Slevy, které můžeš získat
prostřednictvím karty, nalezneš na stránkách http://www.isic.cz/index.
php/slevy/vyhledani-slev.
Informační systémy
Na celé Jihočeské univerzitě slouží pro přístup do všech informačních systémů jedny přihlašovací údaje. To znamená, že budeš mít jedno přihlašovací jméno a heslo.
Uživatelské jméno (IDM účet) má tvar např.: novak00. Na adrese https://
orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr si vyhledáš uživatelské jméno, stačí zde
vyplnit políčka s PŘÍJMENÍM a RODNÝM ČÍSLEM.
Heslo - první heslo je automaticky generováno a doporučujeme ho při nejbližší příležitosti změnit. Je tvořeno ze druhého písmena tvého křestního
jména (bez diakritiky), ze druhého písmena tvého příjmení (také bez diakritiky) a z posledních šesti číslic tvého rodného čísla, přičemž první písmeno v heslu je velké. Heslo si můžeš v průběhu studia libovolně měnit.
9
Průvodce prváka
Informace pro studenty
IS MOODLE - http://zf-moodle.zf.jcu.cz/
Jedná se o e-learningový systém určený pro podporu výuky. Najdeš zde
studijní materiály, diskuzní fóra, přednášky a úkoly. V prvním semestru
bude pro tebe tento portál velmi důležitý, protože se zde odevzdávají úkoly z předmětu Matematika.
IS/STAG - http://wstag.jcu.cz/portal/home/index.jsp
Tento portál si pořádně zapamatuj, slouží k přihlašování na zkoušky,
k předzápisu na předměty a v posledním ročníku bakalářského studia
zde budeš zveřejňovat svou
bakalářskou práci.
Je nutné si zde hlídat, zda
ti vyučující zapsali zápočet,
jinak se nebudeš moci přihlásit na zkoušku. Předzápis
se provádí v přesně stanoveném čase, kdy musíš hlídat harmonogram roku. Přihlašování doporučujeme co
nejdříve. Pokud se přihlásíš
na IS/STAG pozdě, je možné,
že dané předměty, které jsi
chtěl mít zapsané, budou již
obsazené.
Existují i další odkazy, které ti budou užitečné?
Ano, existuje jich celá řada a časem na všechny přijdeš. Napíšeme ti pár
užitečných stránek.
http://www.zfjcu.cz
O<ciální stránka ZF JU, pro tebe bude alfou i omegou. Jsou zde aktuality,
informace pro studující, informace pro zájemce o studium.
Pokud nechceš nahlížet do aktualit na stránkách ZF JU, existuje i jednodušší varianta, a to přes Facebook.
https://www.facebook.com/ZemedelskaFakultaJcu?ref=hl
10
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Jedná se taktéž o o<ciální webové stránky Zemědělské fakulty, zde můžeš
klást i otázky, na které ti bude odpovězeno.
Nejlepší pro tebe bude přidat se na FB i na skupinu Zemědělská fakulta,
Jihočeská univerzita (https://www.facebook.com/groups/45096475492
1369/), tady ti poradí tví starší spolužáci nebo třeba žáci v ročníku na
jiném oboru, nebo celouniverzitní FB stránky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (https://www.facebook.com/groups/33064031598/
?fref=ts). Obě tyto stránky vytvořili studenti pro sebe. Záleží na tobě, jak
se do jejich konverzace přidáš.
Jsi akční? Vyjeď s námi do zahraničí!
Můžeš vycestovat, kamkoliv budeš chtít. Je to jen na tobě, pokud se necháš
vést a pojedeš tam, kde má škola kontakty, nebo tam, kam chceš vyjet
sám. Nabízíme studijní pobyty a pracovní stáže, které jsou od 3 měsíců
do 12 měsíců. Přihlášky se podávají v závislosti na termínech přijímacích
institucí (zpravidla na zimní semestr v dubnu/květnu a na letní semestr v listopadu/prosinci. Více informací nalezneš na http://www.zf.jcu.cz/
obecne/zahranicni-vztahy. V případě zájmu kontaktuj Ing. Fuskovou tel.:
+420 38 777 2722 a e-mail: [email protected]
AKADEMICKÁ KNIHOVNA
Knihovna se nachází naproti rektorátu, je
to ta menší ze dvou nových budov s proskleným průčelím. V přízemí knihovny je
bufet s kavárnou, zasedací místnost pro
konání různých schůzí a prodejna skript.
Knihovna má dvě patra. Ve druhém patře jsou studijní materiály, které budeš
potřebovat pro studium na ZF.
Do knihovny se dostaneš pouze přes turniket, tudíž budeš potřebovat svou studentskou kartu (ISIC). Na tomto území
jsou vládkyněmi paní knihovnice. Jsou to
velice milé a ochotné dámy, které rády se
vším poradí. Proto se jich při jakémkoliv
problému či nevědomosti neboj optat
11
Průvodce prváka
Informace pro studenty
(opravdu nekoušou). Poradí ti, jak hledat knihy, časopisy, s kopírováním
či skenováním…
Knihovna disponuje poměrně slušným počtem odborných knih, učebnic,
časopisů a skript. Najdeš zde i obhájené bakalářské, diplomové a disertační práce svých starších kolegů. Kromě časopisů odebíraných v papírové podobě disponuje knihovna i poměrně rozsáhlou databází odborných
časopisů, ke kterým má zaplacený přístup on-line. Kromě toho je knihovna
zásobena i denním tiskem. K dispozici jsou též kopírky a scannery pro
okopírování čehokoliv z knihovního fondu. Vymožeností knihovny je knihovní systém, který umožňuje provádět prodlužování výpůjček, zadávání
rezervací a další potřebné úkony, aniž by se tvé nohy musely namáhat dojít do knihovny osobně. Navíc ti umožňuje podat elektronickou žádanku
o kopii nebo knihu z jiné knihovny přímo na webu.
Tady je odkaz na stránky knihovny: www.lib.jcu.cz
Najdeš na něm:
§
§
§
§
§
Přístup do databáze
Odkazy na důležité elektronické databáze (pod záložkou e-zdroje)
Otevírací doby knihovny a prodejny skript.
Ceník všech skript dostupných v prodejně
Aktuality o provozu knihovny (například změnu provozní doby o prázdninách).
Pokud máš nějaké otázky či problém se službami knihovny, můžeš napsat
na [email protected] nebo přijít osobně.
Nezapomeň, že knihovna bude tvým druhým domovem a prvotním místem, kam zamíříš pro cenné studijní materiály a kde získáš vědomosti :)
STŘECHA NAD HLAVOU
Možností, kam na noc složit hlavu, je několik. Nejjednodušším a také nejběžnějším způsobem je bydlení na kolejích (a tím nemyslím na železničních), dál je privát – buďto u někoho v bytě či v domě anebo si s partou
kamarádů od někoho pronajmete byt.
Všechny varianty mají své klady a zápory, záleží jen na tobě, kterou si
vybereš.
12
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Bájný život na kolejích
Ubytovací kapacitu JU tvoří čtyři vysoké budovy označené jako K1 až K4,
které se nachází mezi menzou a areálem Akademie věd a Přírodovědecké
fakulty v univerzitním areálu ve Čtyřech Dvorech. Kolej K5 se nachází na
levém břehu Vltavy na okraji sídliště Vltava u obchodního domu Tesco
a kolej K6 ve sportovním areálu JU v ulici Na Sádkách. Celková kapacita
kolejí je 2300 lůžek.
Ubytování studentů na jednotlivých kolejích se řídí podle celouniverzitních zásad pro ubytování. Informace najdeš na www.kam.jcu.cz. V pravém
sloupci pod názvem aktuálně je odkaz žádosti o kolej. Vesměs se koleje přidělují podle vzdálenosti od bydliště a doby dojíždění, ale kritériem
mohou být rovněž zdravotní důvody nebo prospěch.
Pokud ti byla přidělena kolej, tak ti začíná ten legendární život na koleji
– gratuluji. Na jaké koleji a na jakém pokoji budeš bydlet, se dozvíš na již
výše uvedeném odkazu (ostatně tam najdeš vše, včetně menzy). Bude
tam vyvěšen seznam ubytovaných, ale i neubytovaných studentů, stejný
seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích každé koleje.
Šifra mistra K
Zjistíš, že u tvého jména je jakýsi
zvláštní dodatek jako např. K2 108 –
co to znamená? Šifra? Jasně je to šifra,
ale neboj, pomůžu ti ji dešifrovat :) Tak
tedy K je označení koleje a 2 je její číslo (K1, K2, K3, K4). Trojčíslí 108 je kód
pro patro a pokoj. První číslo náleží
patru, v tomto případě 1. Konečné
dvojčíslí znamená pokoj, v tomto případě 08. Jiný příklad K3 722 znamená
kolej 3, 7. patro a pokoj č. 22. A je rozšifrováno.
Jak to vypadá na pokoji aneb vybavení?
Co se týče vybavenosti pokojů, je to takový standart. Odlišnosti nastávají v uspořádání pokoje. Tak tedy, na K1 až K3 jsou dvojlůžkové pokoje,
13
Průvodce prváka
Informace pro studenty
kde každý pokoj je vybaven 2 postelemi, velkou skříní, umyvadlem, malou
ledničkou, policemi a jedním dlouhým společným stolem. Místa tam není
zrovna moc, ale pro studentský život to stačí. Co se týče sociálního zázemí, je společné a na chodbě. Sprchy jsou dámské a pánské, ale to se moc
nedodržuje, prostě kde je zrovna volno :), WC je samozřejmě oddělené, přičemž pánové jsou u druhých (pánských) sprch (průchod mezi chodbami)
a dámy se nacházejí na konci chodby, naproti kuchyňce. Ono se tu a tam
stane, že se obě pohlaví střetnou na jednom místě. Kuchyňka sousedí
s balkónem a je vybavena plynovým sporákem s troubou. Kuchyňka slouží
jako takové společenské centrum, dalo by se to nazvat srdcem patra. Brzy
přijdeš na to proč :). K4 je uspořádána jinak. Každá ubytovací jednotka
obsahuje dva dvojlůžkové pokoje, které jsou spojeny v tzv. buňku. Společná je chodbička vybavená skříněmi, ledničkou a také malou koupelnou se
sprchou a WC. Více to připomíná takový menší společný byt. Na chodbě
(na patře) je kuchyňka vybavená elektrickým sporákem s troubou.
K celkovému vybavení kolejí se řadí i společenská místnost s televizí
a někdy i s klavírem, neboli „televizárna“, možnost kam zaparkovat kolo
vyřeší kolárna, na každém patře je pračka a sušárna, na K3 je posilovna
(nově by měla být i na K2), na K4 je stolní tenis (ale nutno mít vlastní pálky
a míček) a na K1 se nachází hospoda, malá a útulná.
Nastěhování se na kolej neboli „akce kulový blesk“
Nastěhování musíš zvládnout během prvních dnů semestru (od 28. září
do 2. října), pak tvé místo propadá dalším zájemcům. Již v této době je
zároveň rozhodnuto, kde a s kým budeš bydlet. Pokud ale chceš bydlet
s kamarádem nebo kamarádkou (možno i holka s klukem), tak nevěš hlavu
a zajdi co nejdříve (ideální je hned při zápisu) za vedoucím koleje.
Vedoucí koleje:
14
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Při tvém prvním vstupu na kolej se musíš nahlásit na vrátnici u paní kolejné, ta ti poví, kde bydlíš (pokud to již nemáš domluvené), předá ti klíč
od pokoje a vystaví ti kolejenku. Při zřízení kolejenky je nutná fotogra<e.
Kolejenka je takový průkaz, který tě opravňuje ke vstupu na kolej v kteroukoliv denní i noční dobu. Je lepší jí mít u sebe, alespoň ze začátku, než se
vryješ do paměti kolejných. Je totiž dost možné, že po tobě budou chtít
kolejenku, aby se přesvědčily, že opravdu bydlíš na koleji a nejsi veřejný
nepřítel. Při nástupu ti také budou zapůjčeny záclony, povlečení (které si
můžeš nechávat v průběhu roku pravidelně vyměnit za čisté) a deka, vše
ovšem musíš vrátit při vyklizení pokoje na konci roku.
Přibližně od 24:00 do 5.00 jsou přístupové dveře uzamčené a na kolej se
dostaneš za použití karty (ISIC) a pokud ji nemáš, budeš muset zazvonit.
Ale je v tom malý fígl, fungují totiž jen karty ubytovaných na dané koleji.
Po zazvonění na zvonek ti kolejná otevře, občas ale chodí na obchůzku,
takže to může chvíli trvat.
Co se týče návštěv, je jejich přístup na kolej omezený časovým rozpětím
5:00 – 24:00. Samozřejmě, že můžou u tebe na pokoji přespat, ale musí
si nocleh zaplatit.
Placení kolejného
Placení kolejného se provádí inkasem, ve výjimečných případech lze po
domluvě s vedoucí koleje platit hotově na vrátnici. Kolejné musí být zaplacené za daný měsíc při platbě inkasem do dvacátého a v hotovosti do
patnáctého, jinak budeš platit pokutu za prodlení, což činí 25,- Kč za
každých započatých 5 dní. Cena kolejného za měsíc je 1860,- Kč (K1 - K3)
nebo 2170,- Kč (K4) plus poplatky za elektrické spotřebiče (cca 20-50 Kč/
měsíc), případně za internet (250,- Kč/měsíc včetně poplatku za počítač,
200,- Kč za počítač bez připojení k internetu). Zrada ovšem tkví v tom,
že pokud nebudeš na pokoji bydlet celý měsíc (přestěhuješ se, odcházíš
z koleje), budeš muset platit denní sazbu, která je však poměrně vysoká
(85,- Kč namísto 60,- Kč za den) a jakmile překročíš 15 dnů bydlení, platíš
celou měsíční sazbu.
Kodex chování
Kromě řádného a včasného placení kolejného by bylo vhodné dodržovat
ještě další ustanovení kolejního řádu. Najdeš ho na opět na www.kam.jcu.
cz. pod sekcí koleje. Ten však asi nikdy nikdo nečetl, takže se ani vlastně
moc neví, co je tam napsáno. Hlavní je ale dodržování nočního klidu po
22. hodině. Obecně se ale na koleji toleruje tak do půlnoci (podle kolejné)
15
Průvodce prváka
Informace pro studenty
a také podle stupně hluku a nepořádku. Je ovšem logické, že vše má své
hranice. Jak se říká: „všeho s mírou“ (často i bez Míry). Ono totiž, až si ráno
dojdeš na toaletu a zjistíš, že je absolutně nepoužitelná nebo si budeš
chtít udělat snídani v kuchyňce, která bude vypadat jak po výbuchu atomovky a nebo jestli se vůbec dokážeš vyspat, protože celou noc značné
bujaré hlasy křičí něco jako „pivóóóó“, pochopíš jak moc je rozdílná teorie
od praxe :). Ale jinak je život na koleji fajn, poznáš spoustu nových tváří
a těch zážitků, které jsou často opravdu k nezaplacení :). Co se týče zvířecích mazlíčků, je jejich chov na koleji zakázán, to ale platí v případě psů,
koček, hospodářských zvířat nebo extrémně jedovatých živočichů. Myslím, že ani takový několikametrový hroznýš nebo krajta taky asi nebude
to pravé ořechové, ale výjimky se najdou. Morčata, králíčci, myši, potkani,
rybičky, ještěrky, strašilky a spousta dalších je povolena. Pozor jen na to,
aby o tvém miláčkovi věděl i tvůj spolubydlící, může mít třeba alergii nebo
fóbii.
Chci být on-line
Připojení k internetu a na kolejní síť je třeba domluvit se správcem kolejní
sítě té které koleje. Informace (např. kde najdete správce) ti však podají
i na vrátnici. Podrobně je vše popsáno na www.kam.jcu.cz/ohlasy/interk2.
htm
Privát
V okolí školy, ale i po celém městě se nachází spousta privátů, které nabízejí studentům ubytování. V průměru nebývá privát o moc dražší než koleje, ale standard každého bytu je jiný. Běžná měsíční taxa za byt 3+1 na
sídlišti v okolí fakulty se pohybuje tak nějak mezi 9 000,- Kč až 12 000,- Kč
(včetně energií), takže když vás bude na bytě 6, zaplatíš za bydlení 1500,- 2000,- Kč měsíčně. Obyčejně to bývá o něco více, ale dají se sehnat
i levnější pronájmy. Při výběru bydlení by se měla kromě ceny zohlednit
také vzdálenost od univerzity. Každodenní doprava na fakultu z větší vzdálenosti může být občas problém, zejména v noci. Při shánění ubytování
najdeš na fakultních nástěnkách hromadu nabídek, ale ne všechny jsou
vždy aktuální. Jeden ze způsobů, kde bydlení hledat je zakoupení místních
inzertních novin. Ať už využíváš jakoukoliv formu bydlení, nemělo by se
zapomenout sepsat ubytovací smlouvu.
Bez ní by se totiž mohlo stát, že by byl tvůj domov na ulici i s tvými věcmi,
což by bylo krajně nemilé. Taková smlouva musí obsahovat údaje identi<16
Průvodce prváka
Informace pro studenty
kující smluvní strany (jméno, rodné číslo, trvalé bydliště), předmět smlouvy (v tomto případě pronájem bytu, pokoje, apod., musí to být uvedeno
zcela konkrétně a s adresou), dobu platnosti smlouvy a potom podmínky,
zejména výše nájemného a zda toto zahrnuje poplatky za energie a vodu
či nikoliv, způsob a časové rozložení plateb, za jakých podmínek je možná
změna výše nájemného, speci<kace částí bytu, které jsou ti k dispozici
(sklep apod.), je-li byt zařízený, či nikoliv, kdo hradí náklady na opravy zařízení bytu. Velmi důležitá je taktéž výpovědní lhůta (rozumná je tak 2 - 3
měsíční), eventuálně další podmínky. Na závěr hlavně nezapomeň připojit
datum, místo a podpisy obou smluvních stran. Pamatuj si, že smlouvu
musíš vyhotovit ve dvou originálech – jeden ti zůstane a druhý připadá
tvému ubytovateli. De<nitivní verzi smlouvy podepsanou oběma stranami
je každopádně třeba mít v ruce předtím, než se nastěhuješ. V opačném
případě lze počítat se značně omezenou vyjednávací pozicí vůči svému
pronajímateli, protože on moc dobře ví, že raději skousneš nějaké drobné
ústupky, než aby sis hledal volné místo pod mostem.
Menza
„Kde se dobře vaří, tam se dobře daří“, to se dá bezpochyby o menze říci.
Menza JU je nízká jednopatrová budova naproti koleji K1. Vaří se v pracovních dnech a podávají se zde snídaně, obědy, minutky, pizza a večeře.
Navíc, v době oběda, si můžeš dát i něco z doplňků jako jsou polévky,
bagety, saláty a moučníky.
Nabití studentské karty
K tomu, abys mohl plně užívat služeb menzy, potřebuješ mít vložené
peníze na svůj ISIC. Toho dosáhneš tím, že v úředních hodinách přijdeš
k pokladně menzy (nalevo hned za vchodem), kde ti na základě předložení tvé karty bude zřízen účet. Minimální vklad peněz na kartu (na účet)
je 100,- Kč. Od této chvíle si můžeš objednat nebo koupit cokoliv, co ti
17
Průvodce prváka
Informace pro studenty
padne v menze do oka. Vlastně nejen v menze, s takto nabitou kartou se
dá platit i bufetu v přízemí knihovny, což je dost velká výhoda. Při nabití
či dobití dostaneš doklad o vložení peněz na kartu, na kterém bude i tvé
přihlašovací jméno a heslo k účtu na internetu. Doklad dostaneš vždy při
vložení peněz, ale jméno a heslo jen při prvním vložení, proto je vhodné
ten první doklad nevyhazovat. Nemusíš mít ale strach, při jeho ztrátě ti
samozřejmě dají nový.
Otvírací doba pokladny
Po 11 – 14:00
Út 11 – 14:00
St 11 – 12:45
Čt 11 – 14:00
Pá 11 – 12:30
Copak je v menze dobrého
a kolik to stojí?
Nabídka jídel je poměrně pestrá
a co se týče ceny, je nutno podotknout, že u všech jídel (nevztahuje se na doplňkový sortiment)
se rozlišuje cena dotovaná
a nedotovaná. Pokud zrovna nejsi
extrémně velký nenasyta, tak se
s nedotovanou cenou nesetkáš.
Každý student má totiž nárok
denně na dvojnásobek, rozuměno na 2 kusy od všeho (snídaně,
oběd, večeře, minutka, bagety)
za dotovanou cenu.
Výdej jídla:
Snídaně 6:30 – 8:00
Obědy 11:00 – 14:30
Večeře 17:30 – 19:00
Minutky 11:00 – 13:30
Specialita 11:00 – 13:00
18
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Jak si objednám?
Pokud nechceš stát nekonečnou frontu (obzvlášť na začátku semestru
a od 11 hodin) u bezobjednávkových jídel, můžeš si jídlo objednat přes
objednávkový systém na webu. Kde si můžeš objednat něco k snědku,
najdeš na www.menza.jcu.cz (zde najdeš vše, co se týká menzy). Lze si
i objednat rovnou v menze u dotykové „bedny“, která je vpravo naproti
schodům do jídelny nebo to jde také na objednávacím panelu (vpravo
u vchodu do menzy, vedle nástěnky na zdi).
Snídaně a večeře se musí vždy objednávat, a to u snídaně den předem
do 14:00, večeře si je možné objednat ještě týž den do 9:00. Obědy jsou
objednávkové i bez objednávkové a je vždy na výběr z osmi hlavních jídel
a jedné polévky, dvou minutek a nově z několika druhů pizzy.
Služby poskytované v budově menzy
§ Prodejna knih, skript a novin, drogerie, kopírovací služby a bufet
Mgr. Miroslava Šte;ová a Stanislav Šte; (7:00 až 14:30 hod.)
§ Dámské a pánské kadeřnictví
Hana Lišková (10:00 až 18:00 hod.)
ODPOČINEK OD STUDIA ANEB JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS
Rady na to, jak využít volného času jistě nepotřebuješ, ale trocha motivace
neuškodí. V Českých Budějovicích je nepřeberné množství různých možností, jak trávit chvíle volna, od různých klubů a hospod přes kino nebo
divadlo až po sport.
Zajdeme na „jedno“
Hospod, barů a klubů je zde jako máku. Nejblíže kolejím a univerzitnímu
komplexu je bezpochyby malá hospůdka K1 (přezdívaná Kolejní nebo Káčko), která je přímo v přízemí koleje K1, otevřeno je PO - ČT + NE 17.0000.30. Kousek za kolejemi se naproti budově Zemědělské fakulty (pavilon
B, velká bílá krychle) nachází hospoda Na Louce. Otevřeno mají PO - PÁ
v době 17.00-23.00 a v neděli 19.00 – 23.00. O kousek dál, pokud půjdeš
19
Průvodce prváka
Informace pro studenty
od parkoviště u menzy směrem k Husovce, najdeš hospůdku U Nezmara.
Poznáš ho podle výrazného nápisu na stěně a vývěsce Samson. Otevřeno
je v týdnu od 14.30 do 22.00. Zavíračka se občas bohužel dodržuje. Dál
je blízko také Pivobar (o<ciálně Pivnice Domino). Nachází se hned kousek
od křižovatky Branišovské a Opletalovy. Odsud tě vyhodí nejdéle ve dvě.
Ale nezoufej, stačí zajít za roh a může se vesele pokračovat dál v nonstop
herně Domino (zvané též jako Áčko nebo Alex). Kousek od Alexe (pořád
rovně po hlavní) je komplex Šumava, najdeš tady jak Billu, tak i drogerii,
kadeřnictví, lékárnu a poštu. Vedle stejnojmenné zastávky trolejbusu se
nachází Jiskra. Otevíračka je od 10.00 do 23.00, takže si sem můžeš zajít
např. na oběd. Až tě někdo pošle k (U) Šípku, tak to není myšleno nějak
ve zlém, ba právě naopak. V ulici Šípkové, hned vedle ze zadní strany školního statku totiž stojí tato krásná hospůdka. Je o něco dražší, ale vaří tam
opravdu dobře. Trochu (ale opravdu jen trochu) vzdálenější je hospoda
U Kapličky. Narazíš na ni, když půjdeš po Husovce anebo kratší způsob je,
že projdeš okolo menzy směrem na studijní, akorát půjdeš pořád rovně, až
na konci uličky (okolo plechového plotu a polorozpadlého baráku) zahneš
doprava. U Kapličky mají otevřeno každý den do 23.00, krom neděle. Další
podniky nacházející se poblíž jsou třeba U Toncarů, DT Rock bar, Zahrádka
a mnoho a mnoho dalších.
Ve víru velkoměsta stojí za zmínku Singer, který se skrývá kousek od
náměstí v České ulici. Otevřeno je o<ciálně do jedné, ale často to bývá
déle. Tady pozor – kouří se venku. Z dalších studenty vyhlášených podniků
jsou to Modrý dveře (jazz & blues restaurant, Biskupská ulice kousek od
náměstí), K2 Vrtule (klasická diskotéka, Sokolská ulice, před krytým bazénem), Železná panna a Staré časy (za plavečákem přes most a doprava,
na nábřeží Malše), U Černého Koníčka (při cestě trolejbusem na nádraží
– kousek za předposlední zastávkou před nádražím), Žlutá ponorka (ulice
Chelčického, nalevo od Lannovky, kousek od Mercury. Vyhlášena je svými
koktejly a happy hours od 19.00 do 20.00, kdy je 1+1 koktejl zdarma),
Masné krámy (vyhlášená restaurace v Českých Budějovicích, kousek od
náměstí), Dobrá čajovna (u Černé věže u náměstí) a U tří lvů (čajovna,
Hradební ulice).
Spousty dalších a dalších na tebe čekají při objevování města. Myslím si
ovšem, že tato činnost bude ta první a jistě nejzábavnější ze všech činností vůbec :).
20
Průvodce prváka
Informace pro studenty
O trochu více kultury
Pokud máš chuť zajít do kina či divadla nebo na výstavu či do galerie,
určitě se podívej na www.c-budejovice.cz. Je to velmi podrobný seznam
kulturních akcí konajících se v Budějovicích.
Multikino Cinestar (www.cinestar.cz) najdeš v ulici Milady Horákové
v nákupním centru Čtyři Dvory. Multikino Cinestar disponuje 8 promítacími sály. Cena lístků je variabilní, od 129,- Kč (platný studentský průkaz) do
199,- Kč (plná cena za 3D <lmy).
Jihočeské divadlo (www.jihoceskedivadlo.cz). Umělecký soubor Jihočeského divadla působí hned na čtyřech scénách a to v historické budově
Jihočeského divadla na nábřeží Malše (Dr. Stejskala 19), v divadelním sále
DK Metropol (www.metropol-cb.cz, Senovážné náměstí), kousek od Černé
věže v prostorách Malého divadla (www.maledivadlo.cz/aktualne, Hradební ulice 18), a v letním období také před proslulým otáčivým hledištěm
v zámeckém parku v Českém Krumlově.
SUD – studentské univerzitní divadlo (www.divadlo-sud.cz). Divadlo vzniklo teprve v roce 2002 a většinu jeho tvůrčího týmu tvoří studenti teologické a pedagogické fakulty. Program je dosti pestrý, od literárních večerů
s předčítáním básní, až po přednášky a diskuze s osobnostmi české kulturní scény a samozřejmě divadelních představení, která hrají sice neprofesionální, ale přesto vynikající herci z řad studentů.
Jihočeská komorní +lharmonie (www.music-cb.cz). Pořádá každoročně
jarní a podzimní orchestrální cyklus klasické i současné hudby v koncertní
síni O. Jeremiáše.
Budějovická konzervatoř (www.konzervatorcb.cz). Koncerty pořádané
konzervatoří přímo v sále konzervatoře, v koncertní síni O. Jeremiáše či
v Alšově jihočeské galerii (www.ajg.cz), jsou velice kvalitní a často také
zdarma.
Festivaly se pořádají na půdě Jihočeské univerzity každoročně a jmenovitě
jsou jimi Majáles (www.budejovickymajales.cz), Open Air festival PřF, Votvírák a Odpadfest (www.odpadfest.cz). Podrobný přehled dalších festivalů
v celé republice nalezneš na adrese www.muzikus.cz/festivaly.
Jihočeské muzeum (www.muzeumcb.cz). Muzeum se nachází na Senovážném náměstí. Ve stálé expozici, která je až do roku 2020 se skýtají infor21
Průvodce prváka
Informace pro studenty
mace o lidové kultuře, přírodě jižních Čech, o pravěku, renesanci, husitech
i o uměleckém kovářství. Kromě těchto expozic se v muzeu konají i četné
krátkodobější výstavy.
Alšova jihočeská galerie (www.ajg.cz). Alšovu galerii najdeš na překrásném bílém zámku Hluboká (Hluboká n. Vltavou) a soustřeďuje se na rozsáhlé sbírky exponátů od gotického umění až po poutavé kolekce českého moderního i současného umění.
Sportem ku zdraví
Sportovní výuku na JU zajišťuje katedra tělesné výchovy a sportu, která
spadá pod Pedagogickou fakultu JU (KTVS PF JU). Seznam sportovních
aktivit je velice pestrý a najdeš ho na www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv. Na
této webové adrese jsou všechny důležité informace (kde a kdy kurz běží,
kdo jej vyučuje apod.). Všechny kurzy (aktivity) je ovšem nutné si zapsat
ve STAGu.
Veškeré sporty pod hlavičkou JU se provozují buďto v tělocvičnách (budovy H1 a H2) nebo na hřištích či kurtech poblíž tělocvičny (tenisové a volejbalové kurty či fotbalové hřiště).
Ve volném čase můžeš chodit plavat do krytého plaveckého bazénu, který
je umístěn na Sokolském ostrově, kousek od sportovní haly. Veškeré informace o provozu plaveckého stadionu a cenách najdeš na http://www.
c-budejovice.cz/cz/turistika-a-volny-cas/sport/stranky/plavecky-stadion.
aspx.
Jízdě na kole a in–linech či běhání se meze nekladou, nejlepšími místy pro
tato využití jsou městský park Stromovka (kousek cesty od školního statku) a cyklostezka na Hlubokou (podél pravého břehu Vltavy).
V zimě je možné vyrazit na svah a zalyžovat si do areálu na Kramolíně
(vesnice u Lipna nad Vltavou). Nejlepší ale asi je, pokud je k dispozici auto,
zajet do Alp. Na rakouské straně Šumavy se nachází dostatečné množství
sjezdovek.
Přímo na louce před kolejemi je hřiště na softball či baseball, takže pokud
tam bude zrovna volno, můžeš si s partou jít zahrát.
Asi pro většinu holek ze ZF bude užitečná informace o jezdectví. Má to
ovšem menší háček, je nutno si tento předmět vyučovaný ZF zapsat do
STAGu, a to již v zimním semestru jako jezdectví I., a následně při postupu
do letního semestru jako jezdectví II. Kapacita je omezená na přibližně 50
míst, přičemž přednost mají studenti ZF a především zootechnici. Je tu
ale ještě jedna možnost, jak být koním na blízku, a to výuka vozatajství.
22
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Ta je ovšem ale nepravidelná a záleží na domluvě s doc. Ing. Miroslavem
Maršálkem, CSc., který sídlí ve 3. patře zoopavilonu (pavilon B). Co se týče
výuky jezdectví, je moudré se otázat Ing. Jany Zedníkové, PhD., která má
sídlo rovněž tam, co předchozí jmenovaný, jen o jedny dveře vedle.
Sice to není přímo sport, ale je tu možnost chodit do útulku a pomáhat
venčit psy. Městský útulek je hned ve dvoře školního statku (žlutá budova). Problém je jen s časem, možnost vypůjčit si hafana je možná většinou
v dopoledních hodinách v týdnu. Záleží ovšem na domluvě, stačí se jít
zeptat.
23
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Průvodce prváka ZF
Vydala Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Uvedené skutečnosti v příručce jsou aktuální k říjnu 2013
24
Průvodce prváka
Informace pro studenty
Poznámky
25
Průvodce prváka
Poznámky
Informace pro studenty
Download

Průvodce prváka - Zemědělská fakulta