Magazín
3 | 2014
strana 8 Téma
Vyplatí se koupě nemovitosti na pronájem?
A o jaké mají Češi největší zájem?
strana 10 Styl
Letošní Designblok poprvé s VIP zónou
Erste Premier Lounge
Vítejte na
cestě světem
Erste Premier
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
se začátkem podzimu vás opět vítám na stránkách Erste Premier
Magazínu. Váš stále rostoucí zájem o Magazín nás velmi těší.
Vážíme si také vašich názorů a komentářů k minulému vydání. Tato
zpětná vazba je pro nás povzbuzením pro tvorbu obsahu každého
dalšího čísla i jistotou, že zvolená témata vás zajímají a jsou pro vás
důležitým zdrojem informací.
Hlavním tématem aktuálního čísla jsou tentokrát trendy v oblasti
investic do nemovitostí. V rubrice Téma se proto podrobně věnuje­
me hypotékám, úvěrům i příležitostem na realitních trzích obecně
a v kapitole Víte, že... souvisejícím investičním produktům v nabíd­
ce Erste Premier.
Obsah
4.
Letem ekonomickým světem
5.
Investice & Byznys
6.
Novinky
8.
Téma
Každý o tom mluví, nikdo ale neví,
jak na to…
Reality jako součást investičního
portfolia
Jistotní účet ochrání před nepoctivci
Finanční nezávislost? I hypotéka může
být jednou z cest
10.
Styl
11.
Pod lupou
12.
Mezi námi
14.
Představujeme
Designblok 2014 v secesi
Svět podle MasterCard World Elite
Pleť má dobrou paměť
S mistralem na modrých plachtách
V části Investice & Byznys vás blíže seznámíme s příležitostmi inves­
tování prostřednictvím nemovitostních fondů. Samozřejmě nevyne­
cháme ani oblíbené makroekonomické zamyšlení hlavního ekonoma
České spořitelny a Pod lupou se zaměříme na vše, co svým majite­
lům může zprostředkovat nová prémiová debetní karta MasterCard
World Elite. Novinky již tradičně patří k vašim nejoblíbenějším rubri­
kám a věřím, že i v tomto čísle bude čím se inspirovat. Kromě jiného
se zde s vámi podělíme o naše uspokojení z mezinárodního oceně­
ní Nejlepší investiční společnost v ČR, které magazín World Finance
udělil v červenci Investiční společnosti České spořitelny. A milou
zprávou je i to, že si nyní budete moci v centrech Erste Premier listo­
vat také v tištěné podobě našeho Magazínu.
Abychom nebyli zaměřeni jen na ekonomická témata, připravili
jsme materiál věnovaný letošnímu Designbloku, dále zajímavý roz­
hovor s estetickou dermatoložkou MUDr. Yvonne Bergerovou či
poutavou reportáž z dalšího ročníku závodů Erste Premier Throphy.
5
8
6
Příroda pomalu barví listy do krásných tónů pastelu, a tak vám s ce­
lou redakcí přeji příjemné podzimní čtení.
Romana Vlková
10
11
Magazín – informační materiál pro klienty nadstandardního bankovnictví Erste Premier Erste Premier Magazín, www.erstepremier.cz Vydavatel: Česká spořitelna, a. s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 Šéfredaktorka: Romana Vlková Editorka: Jana Křížová Redakce: Alice Martinovská, Kateřina Ševčíková, Milena Pelová, Magda
Kudějová, Martina Mencová, Jiří Zelinka, Ladislav Šlápota Kontakt na redakci: [email protected] Spolupracovníci: David Navrátil, Jan Vocelka, Monika Bartoňová, Lenka Němcová, Lucie
Mikulková, Žaneta Matuška Pavlů, Daniel Brabec, Marek Petráš, Jiří Košťálek Premier Benefit Club: Alena Zelinková, [email protected] Evidenční číslo: MK ČR E 21746
3 – 2014
/ Magazín
3
Letem ekonomickým světem
Každý o tom mluví, nikdo
ale neví, jak na to…
David Navrátil
Prognózy nejsou doménou jen ekonomů.
Naštěstí, chce se mi dodat. Prognózují
všichni. Ať už mluvíme o krátkodobých prognózách, zda si vzít deštník, až po dlouhodobé, kolik že potřebuji měsíčně spořit,
abych měl v důchodu dostatečný příjem.
Věštba, nebo
plánování?
A není prognóza jako prognó­
za. Nate Silver ve své knize
Signál a šum ukazuje, že anglič­
tina proto rozlišuje „prediction“
a „forecast“. Slovo „predikce“
vychází z latinského predicere.
A znamená výrok o budoucnos­
ti, který nemusí být založen na
zkušenostech nebo znalostech.
Znamená tedy něco jako věšt­
bu. Na druhou stranu „forecast“
vychází z germánských koře­
nů a má základ v protestantství.
Nepřekvapí proto, že není tak
fatalistický jako „prediction“,
protože má blízko k protestant­
ské představě světa, kde každý
může vzít osud do svých rukou.
A vzít osud do svých rukou zna­
mená mít schopnost plánovat v podmínkách nejistoty. Takže
prognózy děláme všichni. Otázkou je, zda naše prognózy se
více blíží k věštbě, nebo k plánování.
Velká data heslem moderní doby
Někdo by si mohl myslet, že dnešní svět, kde máme přístup
k neuvěřitelnému množství dat, usnadní tvorbu prognóz.
Vždyť co jiného potřebujeme pro lepší předpověď než další
4
Magazín / 3 – 2014
data. Například IBM odhaduje, že každý den vytváříme 2,5 tri­
lionu bytů dat. To je neuvěřitelné množství. A 90 procent všech
dat na celém světě bylo vytvořeno v posledních dvou letech.
Umět používat tato data je považováno za svatý grál podniká­
ní. Velmi módním termínem se tak stal „big data“. Ale jak říká
behaviorální ekonom Dan Ariely: „Big data“ je jako sex nácti­
letých: každý o tom mluví, nikdo ale neví, jak na to. Každý si
myslí, že to ostatní dělají, a tak tvrdí, že oni taky. Řečeno méně
expresivně: data nejsou informacemi, ač tato slova často zamě­
ňujeme. Proto, abychom data přeměnili na informace, musíme
data umět zpracovat, odfiltrovat, roztřídit.
Vize futurologa
Jsme v situaci, kdy toto ještě neumíme dělat efektivně. Zatím.
Každopádně teď jsme daty zahlceni. Alvin Toffler ve své knize
Šok z budoucnosti ukazuje, že ačkoli se svět stává různoroděj­
ší a složitější, tak naším obranným mechanismem na zahlcení
informacemi je zjednodušování světa tak, aby vyhovoval našim
předsudkům. Jinými slovy, když se neumíme vyznat v přehrš­
li informací, tak je pro nás jednodušší si vytvořit vlastní svět.
Samozřejmě riskujeme, že svět, který si vytvoříme, může být
na hony vzdálený tomu skutečnému.
Obvyklým obranným mechanismem je ideologie. Existuje mnoho
experimentů, které ukázaly, že horlivým stoupencům či odpůr­
cům nějaké teorie či ideologie dodatečné informace způsobily, že
se tyto dvě skupiny od sebe jen vzdalovaly.
Sokrates: Vím, že nic nevím
Aby prognóza nebyla věštbou a nesvedla nás z cesty, mu­
síte si při její tvorbě neustále uvědomovat své předsudky.
Pokud to nebudeme dělat, tak nám další informace budou
jen k minimálnímu užitku. Anebo dokonce vyloženě na ško­
du. Pozor, pokud si myslíte, že dosáhnete naprosto objek­
tivních prognóz, tak budete zklamaní. Ty budou vždy sub­
jektivní. Ale odhodlání hledat objektivní pravdu je prvním
předpokladem k zlepšení vlastních předpovědí. Ano, často si
myslíme, že chceme informace. Ale ve skutečnosti potřebuje­
me znalosti.
Investice & Byznys
Reality jako součást
investičního portfolia
Monika Bartoňová
Ukládání volných finančních prostředků do
nemovitostí je dlouhodobě považováno za
jednu z nejoblíbenějších forem investování. Realitní trh představuje poměrně stabilní prostředí a i přes možné výkyvy má v horizontu deseti a více let vysokou míru návratnosti. Investice do nemovitostí nabízejí roční výnos, který se zpravidla pohybuje
o několik procent výše, než je tomu například u státních dluhopisů nebo spořicích
účtů. Jako každá investice má však své zákonitosti, výhody a úskalí.
Ne každý, kdo má právě k dispozici vhodný kapitál,
disponuje také odpovídajícím know-how a dalšími
předpoklady pro naplnění požadovaného záměru. Pro
takové případy je tu možnost investovat prostřednictvím
nemovitostních fondů. Jedná se o otevřené podílové fon­
dy, které peníze vložené jednotlivými podílníky investují
do konkrétních nemovitostí. Každý investor se tak stává
částečným majitelem nemovitostí fondu.
Peníze vložené do nemovitostních fondů jsou na roz­
díl od akcií a dluhopisů velmi málo závislé na vývoji ka­
pitálových trhů, což v praxi může znamenat, že zatímco
hodnota jednoho aktiva klesá, hodnota druhého aktiva
stoupá, a naopak. Díky tomu je sníženo riziko propadu
ČS nemovitostní fond
V současné době existují na českém trhu
celkem čtyři otevřené podílové nemovitostní
fondy. Největším a nejstarším je ČS nemovitost­
ní fond obhospodařovaný investiční společ­
ností REICO patřící do Finanční skupiny České
spořitelny, který vznikl v roce 2007 a z pohledu
svého investičního zaměření a výše hodnoty
vlastního kapitálu je jediným českým fondem
tohoto typu u nás.
hodnoty investice a záro­
veň se zvyšuje pravděpo­
dobnost vyššího výnosu.
Rozumný investor by tedy
měl s nemovitostními fon­
dy počítat a při diverzifi­
kaci svých financí je opti­
málně z 10 až 15 procent
zařadit do svého portfolia.
Inflace na vás bude krátká
Investování do nemovitostních fondů je rovněž účinný
způsob, jak se zajistit proti inflaci. Jedná se prakticky o je­
diný investiční nástroj, jenž ji využívá ve svůj prospěch,
neboť každá nájemní smlouva v rámci budov portfolia
fondu zahrnuje tzv. inflační doložku, která každoročně na­
vyšuje nájemné o inflaci vykázanou v daném roce. Díky
tomu je sníženo riziko propadu hodnoty investice a záro­
veň se zvyšuje pravděpodobnost vyššího výnosu. Když si
k tomu připočtete ještě fakt, že nemovitosti si dlouhodo­
bě drží svoji hodnotu, nemusíte mít u tohoto aktiva z in­
flace prakticky žádné obavy.
Investice do nemovitostních fondů eliminuje nízkou
likviditu nemovitostí
Při investování do nemovitostních fondů odpadá hlavní nevý­
hoda investice do realit, kterou je nízká likvidita. Každý, kdo
má zkušenosti s prodejem nemovitosti, ví, jak dlouho trvá,
než se ji podaří zpeněžit. Podíl v nemovitostním fondu je na­
proti tomu možné prodat kdykoliv a vložené peníze obdržíte
zpět zpravidla do dvou pracovních dnů.
ČS nemovitostní fond se soustřeďuje převážně
na dokončené prémiové komerční nemovitos­
ti s dlouhodobě udržitelnou hodnotou. Na konci
března tohoto roku ČS nemovitostní fond zakou­
pil v Praze 4, v blízkosti stanice metra Vyšehrad,
multifunkční nemovitost Qubix s převládající­
mi kancelářskými prostory a s nejvyšším mož­
ným stupněm environmentální certifikace LEED
Platinum. Investice v přibližné výši 950 mil. Kč
je jednou z největších transakcí tohoto roku na
českém realitním trhu a celková hodnota nemo­
vitostí v portfoliu fondu tak přesáhla 5 mld. Kč.
Pronajímatelná plocha této nejnovější akvizice
ČS nemovitostního fondu činí téměř 14 tisíc m2,
z nichž je již zhruba 93 procent obsazeno.
V nedávné době investiční společnost REICO ČS
rovněž úspěšně dokončila jednání o podpisu nové
desetileté nájemní smlouvy se společností
Marks & Spencer, největším nájemcem budovy
Melantrich v Praze na Václavském náměstí, která je
také součástí portfolia ČS nemovitostního fondu.
Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmy
z pronájmu vlastněných nemovitostí. Tyto
příjmy mohou v kombinaci s aktivní správou
nemovitostí a s růstem tržní ceny nemovi­
tostí generovat velmi zajímavé výnosy. Fond
investuje až 80 procent svých prostředků do
hmatatelných, viditelných a snadno ocenitel­
ných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí.
Zbývajících 20 procent drží pro zajištění výplaty
odkupujících podílníků v rychle likvidních
finančních aktivech.
Vedle dluhopisových fondů s nízkou mírou rizi­
ka se tak ČS nemovitostní fond jeví jako velmi
dobrá investice. A v době nízkých úrokových
sazeb to platí dvojnásob.
Roční výkonnost ČS nemovitostního fondu
k 31. 7. 2014 byla 3,1 % při 95% obsazenosti
nemovitostí. A za posledních pět let fond
klientům přinesl 16,0 %.
3 – 2014
/ Magazín
5
Novinky
Novinky
Jistotní účet ochrání před nepoctivci
Jak maximálně ošetřit všechna rizika spojená s prodejem či koupí
nemovitosti? Vhodným nástrojem může být postupné uvolňování peněz
v návaznosti na časovou posloupnost plnění jednotlivých podmínek kupní
smlouvy. Část financí je například převedena po jejím podpisu, další po
zápisu změny vlastníka do katastru, po odhlášení současných nájemníků
z trvalého bydliště a podobně. Erste Premier pod názvem Jistotní účet pro
tyto účely nabízí specializovaný produkt, který je možné použít jak při
nákupu nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru, tak v případě, že
již máte finance k dispozici a potřebujete nezávislý subjekt, který peníze
bezpečně uloží a bude je uvolňovat v jednotlivých krocích v souladu
s kupní smlouvou. Obdobně to funguje, i když naopak prodáváte.
Banka garantuje, že peníze byly složeny na jistotní účet s pevně danými
podmínkami čerpání sjednanými v kupní smlouvě. Jistotu, že o nic
nepřijdou, tak mají kupující i prodávající. Více informací o investicích do
nemovitostí přinášíme v rubrice Téma na stránkách 8 a 9.
Nová debetní karta MC World Elite
Portfolio debetních platebních karet ERSTE Premier bude již
brzy bohatší o nejvyšší kartu MasterCard. Od listopadu začneme
provádět automatickou výměnu MasterCard World Elite všem
držitelům MasterCard Standard Premier, se začátkem roku 2015
zahájíme výměnu rovněž karet Visa Classic Premier. Není třeba
navštívit pobočku, své nové karty obdržíte poštou. Více prostoru
této novince věnujeme v rubrice Pod lupou.
Při všem, co děláme, myslíme na vás
Na přelomu června a července proběhlo další kolo dotazování klientů
Premier na jejich spokojenost. Děkujeme všem, kteří nám věnovali
svůj čas a dotazník vyplnili. Zvláště si ceníme vašich osobních sdělení,
pomocí nichž můžeme lépe pochopit vaše potřeby a přání. O vaše
názory skutečně stojíme!
Zde je malá ukázka vylepšení vzešlých z vašich námětů...
– Projevili jste zájem o Magazín Erste Premier v tištěné podobě a toto
vydání již na vás čeká ve všech Premier centrech.
– Sledujme vaše preference a neustále rozšiřujeme nabídku Premier
Benefit Clubu. Každý měsíc vás e-mailem budeme informovat nejen
o nových partnerech klubu, ale i o zvýhodněných akcích pro vás
a vaši rodinu. Právě teď vás chceme pozvat na nedělní brunch za
zvýhodněnou Premier cenu. Nebo máte chuť na něco jiného? Stačí si
jen vybrat zde.
– Zajímá vás, jak je to s parkováním na Letišti Václava Havla Praha?
V rámci Premier Benefit Clubu můžete parkovat za speciální cenu.
Intenzivně se věnujeme i dalším oblastem a změny vám budeme
představovat postupně v dalších číslech Premier Magazínu. Pokud
máte okamžitý nápad či podnět pro rozvoj našich služeb, nemusíte
čekat na další dotazování. Budeme velmi rádi, když nám napíšete
třeba hned na e-mail: [email protected]
6
Magazín / 3 – 2014
ISČS je nejlepší investiční společností v ČR
Mezinárodní magazín World Finance se zaměřuje především na kapitálové trhy, risk
management, obchodování, technologie či corporate governance. Jeho odborná porota
vyhodnotila Investiční společnost České spořitelny (ISČS) jako nejlepší investiční
společnost v ČR. ISČS spravuje majetek přesahující 160 miliard korun a více než 20 let je
jedním z lídrů na trhu poskytování investičních služeb a produktů. Ocenění v této oblasti
bylo magazínem udělováno poprvé, hodnoticí kritéria zohledňovala zejména dlouhodobou
výkonnost, poskytování služeb a portfolio management fondů. Ve službě Premier se s ISČS
setkáváte při nákupu fondů, jako je například You invest, které tato společnost pro vás
vytváří.
Erste Premier Magazín
ve všech podobách
Jak již bylo naznačeno dříve, své možnosti rozšiřuje
i Premier Magazín. Kromě elektronické verze máme pro
milovníky nejmodernějších komunikačních technologií
i mutaci pro tablet, kterou si snadno a rychle stáhnete,
abyste ji vždy a všude mohli mít u sebe. Pro ty z vás, kteří
si v časopisech rádi listují, je ve všech Premier centrech
titul nově k dispozici i v tištěné podobě.
Víte, co je chargeback?
Užitečné služba, kterou získáváte automaticky
s platební kartou. Díky ní můžete reklamovat
jakoukoli kartovou transakci. Třeba při nákupu
přes internet, když obdržíte jiné zboží, než jste si
objednali, nebo je zboží poškozené, neodpovídá
popisu, anebo v dané lhůtě nepřijde vůbec nic.
Pokud jste se s obchodníkem spojili a ten na vaši
stížnost nereaguje, využijte chargeback a obraťte
se na nás. Zavolejte na naši klientskou linku a my
za vás převezmeme celou reklamaci. Zasadíme se
o dodání zboží podle původního popisu či zajistíme
vrácení peněz na váš účet. Reklamační řízení
s obchodníkem vede banka sama, vy jen dodáte
potřebné podklady. To vše zdarma, ovšem pouze
v tom případě, že váš nákup byl hrazen platební
kartou.
3 – 2014
/ Magazín
7
TÉMA
Finanční nezávislost?
I hypotéka může být
jednou z cest
Jan Vocelka
Nejdražším německým městem je
z hlediska koupě nemovitostí bavorský
Mnichov, kde se nové byty prodávají
trojnásobně dráž, než je průměrná cena
v Německu.
Vlastnit nemovitost se vám
vyplatí nejen kvůli zajištění
vlastního bydlení, ale také
kvůli diverzifikaci investičního
portfolia. Ideální je, když
své další byty či domy dobře
pronajmete. Za běžnou úroveň
se považuje roční nájemné
ve výši pěti procent hodnoty
nemovitosti. Jinými slovy,
pokud koupíte byt a budete
ho pronajímat, investice se
vám vrátí za dvacet let.
Koupit si byt či dům ve velkoměstě
bývá obvykle mnohem dražší než
v menších městech daného státu.
Platí to i pro Českou republiku. Jen
v Praze podle studie Property Index
od společnosti Deloitte ceny bytů
převyšují republikový průměr více
než dvojnásobně a podobně jsou
na tom i další evropská velkoměsta,
jako je Hamburk, Londýn nebo Paříž.
Z výsledků výše uvedené studie dále vy­
plývá, že v roce 2013 za nový byt u nás
zaplatíte v průměru kolem 1186 eur
za metr čtvereční. A pražské ceny no­
vých rezidenčních nemovitostí jsou ješ­
tě vyšší, podle údajů Realitní společnosti
České spořitelny (RSČS) kolem 2500 eur
za metr čtvereční.
Za kolik se v roce 2013 v průměru
ve světě prodávaly nové byty:
Praha
2500 eur/m2
Bratislava
2260 eur/m2
Vídeň
3000 eur/m2
Moskva
4200 eur/m2
Mnichov
5600 eur/m2
Paříž
8140 eur/m2
Londýn
přes 10 000 eur/m2
Vysoké pořizovací náklady při kou­
pi bytu také diktují podobu poptáv­
ky: Češi mají zájem především o malé
Tip pro vás
S procesem výběru, financováním i koupí
vám pomohou realitní makléři RSČS. Navíc se
postarají o celý doprovodný právní a finanční
servis jako například převod do osobního
vlastnictví, odhad ceny, zprostředkování hypoték
a úvěrů i převod a zápis do katastru nemovitostí.
Obrátit se můžete také na svého Premier bankéře.
8
Magazín / 3 – 2014
a jednoduché byty do tří milionů korun.
V Praze se za první čtvrtletí letošního
roku prodalo 1350 bytů, přičemž byty
typu 2+kk tvořily 43 procent a 3+kk
27 procent. A obdobný trend lze sledo­
vat ve většině velkých měst, kde nejvyšší
hrubý výnos z pronájmu je ve většině vy­
spělých zemí světa právě u malých
bytů (do 50 m2).
Kdy se vyplatí
nemovitost na
pronájem a pro jakou se
rozhodnout
Investoři v dobách nejnižších úrokových
sazeb hypoték nezahálí a investují právě
do realit. Stále více lidí si proto v sou­
časnosti kupuje byty a domy na proná­
jem. Pokud o tom uvažujete i vy, měli
byste si podle expertů RSČS propočítat,
kolik vám může nemovitost přinášet
zisk a zároveň vybírat nejlépe tam, kde
žijete nebo kde to dobře znáte. Zvažte si
také, jak chcete v budoucnu o kupované
domy pečovat. Pokud chcete investovat
do starších nemovitostí, které bývají
levnější než ty nové, je třeba plánovat
i rekonstrukci. S častějšími úprava­
mi bytu musíte jako investor počítat
i u malých bytů, které se sice pronajmou
rychleji, ale většinou jen na kratší dobu.
„U větších bytů může být výnosnost
méně zajímavá a nájemníci se hledají
déle, zpravidla je ale zase získáte na
delší dobu, protože větší byty si vybírají rodiny s dětmi, které
se nechtějí moc stěhovat. Máte pak méně starostí s opravami
i s hledáním nájemníků“, podotýká realitní makléř Miroslav
Kovář, vedoucí makléřů RSČS/Fresh Reality.
Financování nákupu
nemovitostí
V době nejnižších úrokových
sazeb hypoték bývá efektivnější
si na nemovitost půjčit v bance než uhradit její cenu najednou
ze svého. A platí to i tehdy, když plánujete vyhlédnutý dům či
byty pronajímat. I pro tyto případy totiž banky nabízejí speci­
ální hypoteční úvěry.
Jedním z nich je speciální varianta Hypoteční úvěr na proná­
jem. Výhodou je, že se mezi dokládané příjmy dá započítat
i budoucí příjem z pronájmu kupované nemovitosti. Pokud
si tak kvůli pronajímání bytů plánujete pořídit činžovní dům,
můžete si při dokládání příjmu kvůli schválení vaší žádos­
ti o hypoteční úvěr započítat už i příjmy z pronájmu byto­
vých jednotek v kupovaném činžovním domě. Nemusíte kupo­
vat ale celý bytový dům, stejnou hypotéku můžete využít tře­
ba i při nákupu rodinného domu s nebytovými prostory, který
budete pronajímat.
Desatero – co ovlivňuje cenu nemovitosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lokalita
stav
u bytu umístění v domě, dispozice
podlahová plocha
měsíční náklady spojené s užíváním bytu
druh budovy
výhledy
sklep, balkon, terasa, lodžie
vlastní parkování
stáří
Další zajímavé možnosti, jak financovat nemovitost prostřed­
nictvím úvěru, nabízí také Erste Premier Hypotéka, která
umožňuje například mimořádné splátky úvěru zdarma. Pro
podnikatele a OSVČ je zase výhodná takzvaná Obratová hypo­
téka, u níž je možné do příjmu započítat i obrat, nikoli tedy
jen samotný příjem z podnikání uvedený v daňovém přizná­
ní. Pokud již nějaké nemovitosti vlastníte a ještě nevíte přesně,
na co vše budete peníze z úvěru potřebovat, můžete to vyřešit
pomocí americké hypotéky, která je ve své podstatě lépe úro­
čeným neúčelovým úvěrem.
g
Zdroj: Realitní společnost České spořitelny, Deloitte Property Index
(Overview of European Residential Markets), Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR
Vít
e, ž
e…
…Česká spořitelna v první
polovině roku 2014 poskytla
celkem 11 tisíc hypoték?
Při průměrné ploše jednoho domu
s pozemkem 950 m2 by tyto domy pokryly
dvojnásobek plochy městské části Praha 1.
…zhruba 12,3 miliardy CZK čerpali klienti České spořitelny v prvním pololetí roku 2014 prostřednictvím spotřebitelských úvěrů?
Za tuto cenu lze pořídit 19 sedmivozových vlakových sou­
prav Pendolino. V řadě za sebou by takový vlak měl 3,3 km.
…s Hypotékou Premier máte vždy zajištěnu nejnižší
sazbu v rámci ČS?
Ať už ČS připraví jakoukoli hypoteční akci, vy jako klient
Premier se můžete spolehnout, že vaše sazba bude vždy
ta nejnižší z nabízených, a to bez jakýchkoli dalších pod­
mínek.
…při mimořádném splácení hypotéky se nemusíte obávat vysokých sankcí?
Speciální konstrukce Hypotéky Premier umožňuje klien­
tům Erste Premier také možnost splácet jejich hypoteční
úvěr prostřednictvím mimořádných splátek. K měsíčním
splátkám hypotéky mohou každým rokem zdarma využít
jednu takovouto splátku. A to platí nejen pro stávající
klienty Erste Premier, ale i pro ty, kdo si svou hypotéku
teprve převedou z jiné banky. Díky aktualizaci osobního
finančního plánu s Premier bankéřem se můžete i lépe
rozhodovat, zda je vhodnější část hypotéky umořit mimo­
řádnou splátkou a kdy je naopak výhodnější tyto peníze
investovat jiným způsobem.
…za vyřízení hypotečního úvěru nic neplatíte?
Nejen, že se Premier bankéř společně s hypotečním specia­
listou snaží vždy co nejvíce urychlit vyřizování hypoteční­
ho úvěru, ale navíc je pro klienty Erste Premier jeho vyří­
zení zcela zdarma.
…také OSVČ a jiní podnikatelé už mohou nyní získat hypotéku snáze?
Až donedávna platilo, že kdo podniká a počítá s využitím
daňových paušálů a s maximalizací nákladů, můžemít se
získáním hypotéky problém. Pokud na úvěr vůbec
někdy dosáhne, zpravidla to bývá za vysoký úrok. U tak­
zvané Obratové hypotéky to již ale neplatí. Při posuzování
žádosti o takovýto hypoteční úvěr se dokládá příjem pod­
le obratu z daňového přiznání. Banka tak může jako pří­
jem klienta uznat až 20 procent obratu za předpokladu,
že předcházející zdaňovací období neskončilo v minusu.
…úvěr téměř na cokoli se dá pořídit nejen bez poplatků za
vyřízení, ale i bez sankcí za doplacení?
Nový automobil, zařízení domu, rekonstrukci chaty či za­
jištění jiných snů můžete zaplatit i přes speciální úvěr
Premier, který je možné získat až do 2,5 milionu korun
aktuálně za skvělou sazbu 5,9 % (p. a., tzn. per annum/roč­
ně). Na rozdíl od hypotéky na to nepotřebujete ani zajiště­
ní. Správa a vedení úvěru Premier jsou samozřejmě
zcela zdarma. Kdykoli také můžete svůj Premier úvěr
zdarma doplatit.
3 – 2014
/ Magazín
9
STYL
Designblok 2014
v secesi
Lucie Mikulková
Každoroční svátky designu a módy, Designblok a Designblok
Fashion Week, proběhnou letos v říjnu už pošestnácté. Praha
bude opět hostit jednu z nejprestižnějších evropských přehlídek
současných trendů, které by neměly nechat chladným žádného
z milovníků výtvarné kvality s dotekem světovosti.
Od 7. do 12. října se otevřou hlav-
ní výstavní prostory, zejména pak
Superstudio Evropa umístěné v secesním architektonickém skvostu Grand
Hotelu Evropa na Václavském náměstí
a určené primárně pro prezentace novinek českých a mezinárodních výrobců.
V druhém Superstudiu, které návštěv­
níci najdou v budově bývalé základní
školy Mikulandská, bude umístěna vel­
koryse pojatá interaktivní výstava Hra.
Centrum města nabídne i znovuotevře­
ný Art House v Colloredo-Mansfeldském
paláci určený pro nekomerční prezen­
tace špičky současného dění v oblasti
uměleckého designu.
Dalším dějištěm letošního Designbloku
se stane Openstudio v domě U Minuty na
Staroměstském náměstí, které bude
určeno designérům, instalacím módních
návrhářů, designérům šperku a školním
ateliérům. Módní přehlídky Designblok
Fashion Weeku pak proběhnou v krás­
ném a luxusním prostředí barokního
kostela svatého Šimona a Judy.
Designblok a Designblok Fashion Week
každoročně uvítá více než 40 tisíc ná­
vštěvníků. Česká spořitelna podporu­
je tuto přehlídku nepřetržitě již od roku
2003. Poslední roky je generálním part­
nerem Erste Premier, což s sebou přináší
řadu výhod pro klienty, včetně exkluziv­
ních workshopů a prezentací, zajímavých
dárků a cen v soutěži Erste Premier, ale
i jedné překvapivé letošní premiéry.
Soutěž s Designblokem
Nevšední inspirace
Návštěvníci
mohou mimo
hlavní pro­
gram navští­
vit originální
workshop fir­
my EYE-EYE
o nejnověj­
ších trendech
v brýlích od
prestižních značek, jakými jsou Moscot,
Barton Perreira, Paul Frank či Cutler
& Gross. Jedinečná akce nabídne rov­
něž slosování o vybrané designové brýle.
Klienti Erste Premier se mohou těšit také
na workshop s Bomma – vůdčí firmy v ob­
lasti hi-tech skla, jenž bude patřit novým
kolekcím nápojového skla vytvořeného
designérem Františkem Víznerem či tvor­
bě studia Olgoj Chorchoj. Milovníci skla se
zde mohou také dozvědět více o vztahu
broušeného křišťálu k sommeliérství a další zajímavosti.
Pro ženy bude připravena prezentace
exkluzivní kosmetiky z portfolia pré­
miových značek parfumerie Douglas
i s praktickými ukázkami líčení. A chy­
bět nebude ani odměna pro milovní­
ky originality v podobě Design tom­
boly plné příjemných cen. Nevšedních
akcí spojených s Designblokem je
však nachystána celá řada. Více infor­
mací všem zájemcům rádi poskytnou
Premier bankéři, kteří pomohou také
s výběrem programu.
Letos poprvé s Erste
Premier Lounge
Chvíle strávené v prostředí současného
špičkového designu mohou mít různé
podoby. Odpočinout si od shonu
přehlídky současných trendů, vstřebat
zážitky, užít si Designblok z trochu
jiné perspektivy, to vše nabízí letošní
novinka určená exkluzivně pro klienty
Erste Premier i jejich doprovod.
V překrásném prostředí Grand Hotelu
Evropa na Václavském náměstí, jen
několik málo kroků od hlavních
výstavních prostor Designbloku,
v prostorách Francouzské restaurace,
bude po dobu přehlídky poprvé
situován Erste Premier Lounge. Stačí se
prokázat kartou s logem Erste Premier
(ČS Premier) a vychutnat si pohodlné
zázemí Lounge. Kromě zážitků z nově
zrekonstruovaného interiéru na klienty
Erste Premier čekají služby v podobě
wi-fi připojení a nápojů zdarma, a to
například luxusní voda Aqua Angels
nebo prémiové pivo Heineken. Naleznou
zde rovněž kompletní informace
o výstavních prostorách spojené
s možností nákupu vstupenek na
Designblok a Designblok Fashion Week,
ale také řadu doprovodných akcí.
Jednou z letošních připravovaných novinek je soutěž o originální a hodnotné designové ceny. Lákavý je například pobyt pro
dvě osoby v Grande Luxury Suit v Chateau Herálec nebo exkluzivní čajová souprava z ateliéru Thun Studio. A nechybí ani dal­
ší zajímavé výhry. Ten, kdo nebude mít příležitost zapojit se do designové soutěže během týdne Designbloku, může tak učinit
ještě před zahájením tohoto svátku designu. Stačí vyplnit soutěžní lístek při své návštěvě v jakémkoli centru Erste Premier.
10
Magazín / 3 – 2014
POD LUPOU
Svět podle
MasterCard
World Elite
Monika Bartoňová
Uvádíme na trh novou platební kartu
MasterCard World Elite určenou pro
klienty Erste Premier. Elegantní design
v černé barvě s decentně matovým
povrchem a se stříbřitým logem ladí
s portfoliem karet Premier a navozuje
dojem výjimečnosti, který není
samoúčelný.
celého světa. Pozdní check-out či privilegia VIP hosta
v hotelech doslova na všech kontinentech, bezplatné
spa procedury, golf nebo stylové nákupy. Ty můžete realizovat například pod hlavičkou VIP Personal Shopping na
MR PORTER.COM se značkovým oblečením pro muže, či na
NET-A-PORTER.COM s nejluxusnější dámskou módou. To
vše přináší MasterCard® ELITE program společně s A World
of VIP Recognition*. Další benefity tohoto programu nalez­
nete na našich webových stránkách v průběhu podzimu.
MasterCard World Elite ve vašich službách
Výměna vaší stávající modré karty za novou MasterCard
World Elite bude velmi snadná a nevyžaduje návštěvu po­
bočky. Počátkem listopadu 2014 kartu obdrží poštou všich­
ni klienti, kteří nyní mají MasterCard Standard Premier.
Vaším jediným úkolem bude kartu do konce listopadu ak­
tivovat. Držitelé karet Visa Classic Premier si stejné potěše­
ní budou moci dopřát v novém roce 2015. Na začátku roku
pošta karty MasterCard World Elite doručí i jim. Pokud bu­
dete chtít získat novou kartu dříve, obraťte se na svého
bankéře.
Optimální kartové portfolio v Erste Premier tvoří kreditní karta Visa Infinite a debetní karta MasterCard World
Elite, které vám přinášejí řadu benefitů:
– Cestovní pojištění Premier
– Osobní asistent Concierge
Nová karta s bezkontaktní technologií přináší svým
majitelům nadstandardní služby a rozšiřuje benefity, které
již znáte. Po jejím předložení máte volný vstup do letištního
salonku MasterCard v Praze a do partnerských salonků
MasterCard ve Vídni. A pilně se pracuje i na zpřístupnění
dalších v rámci Evropy. Díky MasterCard World Elite tak
nemusíte čerpat vstupy na kartě Priority Pass, stačí ukázat
kartu MasterCard World Elite.
Karta MasterCard World
Elite není dostupná běž­
ně a je určena výhradně pro
bonitní klienty s nejvyššími
nároky. Rozšiřuje výhody
Premier Benefit Clubu do
– Emergency Servis
– Vstupy do letištních salonků
– Členství v Premier Benefit Clubu
– MasterCard® ELITE program
– A World of VIP Recognition*
– My Visa Luxury Hotels
Placením našimi kartami získáváte nejen tyto benefity,
ale navíc můžete ovlivnit svou cenu za službu Premier
a mít ji i zcela zdarma.
* Komplex výjimečných bezplatných služeb a privilegií, které jsou poskytovány po celém světě.
Podle průzkumu společnosti
MasterCard hodnotí přes
80 % držitelů prémiových
karet tyto karty jako
výborný produkt. Největší
procento uživatelů (30 %)
využívá benefity spojené
s vlastnictvím prémiové
karty k nejrůznějším slevám
a k členství ve věrnostních
programech. Průzkum také
ukázal, že většina vlastníků
prémiových karet (81 %) ji
využívá jako svoji hlavní kartu
ke každodenním nákupům.
3 – 2014
/ Magazín
11
Mezi námi
Pleť má dobrou paměť
Lenka Němcová
Před čtyřmi lety otevřela Yvonne Bergerová
se svou kolegyní soukromou kliniku estetické dermatologie BcD Clinic a pomáhá ženám „krásnět“. Ale nemá ráda radikální zásahy. „Raději jsem, když klientka řekne, že
to na ní nikdo nepoznal, ale z okolí slyšela,
že vypadá odpočatě.“
Musí se pro krásu trpět?
Každá druhá dáma tady v tom křesle to pronese a zatne zuby.
A vy?
Já mám práh bolesti vysoký, když vím, k čemu ta bolest je, tak
držím. Ale je fakt, že třeba u zubaře mám práh o dost níž.
Dostávají dámy vouchery k vám „na estetiku“ i jako dárek
od svých manželů a partnerů?
Ano, ale žena si to musí sama výslovně přát. Že by to muž sám
vymyslel, to ne.
To by taky mohla brát jako urážku, ne?
No právě. „Tady máš poukaz a něco se sebou udělej!“ To by
manželce asi moc hezké Vánoce neudělalo (směje se). Musí si
to sama přát.
Díváte se po lidech, co mají vepsané ve své tváři? Vidíte
hned, co dělají špatně?
Je pravda, že lidi si docela prohlížím. A často. Čeho si všimnu
hned, je pleť kuřáka a kuřačky. Většinou je zažloutlá, hrubá
s nápadně rozšířenými póry. A taky samozřejmě poznám na
pleti solárium.
A zvedáte varovný prst?
U některých klientů je to stále marné. Solárium je pro pleť
špatné a pro zdraví nebezpečné, ale některé mladé slečny
na něm bývají téměř závislé, pořád mají pocit, že musí být
opálené, jinak nejsou hezké. Daň je vysoká. V pokožce se
UV-záření sčítá, naše kůže má dobrou paměť. Pleť je pak
předčasně zničená, přeschlá, brzy vznikají vrásky, a ne
ty hezké od smíchu, ale tvrdé a hrubé čárky, jenže dívky
přirozeně nemyslí tak dopředu.
„Solárium je pro pleť špatné a pro
zdraví nebezpečné, ale některé
mladé slečny na něm bývají téměř
závislé, pořád mají pocit, že musí být
opálené, jinak nejsou hezké.”
12
Magazín / 3 – 2014
Estetická dermatoložka
Yvonne Bergerová
Vystudovala medicínu v Olomouci. Působila ve fakultních
nemocnicích v Ostravě a v Praze, deset let pak v Private
Medical Centre a laserovém centru LaserPlastic.
Nyní je spolumajitelkou a vedoucí lékařkou BcD Clinic.
Má dvanáctiletého syna.
Dermatologii jste si vybrala už na
medicíně?
Ano. Toužila jsem totiž dělat alespoň
malou chirurgii, což dermatologie nabízela.
A říkala jsem si, je to malý obor, který žena
obsáhne, soutěžit na velké chirurgii s muži-dravci se mi nechtělo.
To jste těm chlapům uhnula z cesty
hned?
Když má žena děti, nestačí jim. Noční
služby, mnohahodinové operace,
neustálé sebevzdělávání po nocích.
Možná je lepší si to přiznat předem než
být pak nešťastná z toho, že nejste dost
vyoperovaná na větší zákroky, že vás
k nim nepustí. Je to začarovaný kruh.
Po několika letech praxe v nemocnici
a po deseti letech na soukromé klinice
jste se dala na dráhu podnikatelky.
Co vás vedlo k tomu opustit
zaměstnaneckou „jistotu“?
Měla jsem hezké místo, ale po deseti
letech jsem měla pocit, že se již
nevyvíjím, a říkala jsem si, že je přede
mnou ještě dost let práce na to, abych
nezkusila něco jiného. Lidé poznají, když
svou práci děláte rutinně, když vás to
nebaví, když se cítíte vysátá.
A nehrozí vám to i tady?
Zatím určitě ne. Nejsem robot, který
by píchal celý den botulotoxin. Máme
pestrou škálu metod a vedle toho se
starám o reklamu, marketing, vymýšlím
projekty, starám se o chod firmy.
Vyhoření mi opravdu zatím nehrozí.
Kliniku jste před čtyřmi lety založily
s kolegyní a zároveň kamarádkou.
Často se říká: „S kamarádem do
holportu nechoď!“ – hodně přátelství
už kvůli byznysu skončilo. Vám to
pořád klape?
Ano. Kdybych to měla udělat znovu,
nešla bych do toho s nikým jiným. Těch
problémů je opravdu hodně a věřím, že
málokteré kamarádství to ustojí. My se
dobře doplňujeme. Já jsem ta prudší,
tlačím to dopředu, kolegyně naopak
klidnější, dělá důležité zázemí. Funguje to.
Založit vlastní kliniku, ještě v době
hospodářské krize, byl docela
riskantní krok…
Ale já jsem to tak začala vnímat vlastně
až mnohem později. Na začátku jsem
jakékoli senzory pro riziko v hlavě nějak
vypnula, šla jsem jak pěšák od úkolu
k úkolu, vyřizovala a zařizovala jedno
po druhém, vůbec jsem nepřemýšlela
nad tím, že je to riziko. Až později jsem
se zastavila: „Aha! Teda, jak to, že jsem
do toho šla? Jak to, že jsem se nebála?“
Asi jsem měla zatmění mysli. Až dnes
si říkám, jak velký krok to byl a že jsme
vlastně byly dost odvážné.
Využíváte i v podnikání služeb Erste
Premier?
Jistě. Mám svého osobního bankéře už
několik let, jsem moc spokojená. Kdykoli
něco potřebuji a zavolám, pomůže mi,
řešíme spolu mé soukromé i firemní
finance. Jednou za čas probereme
všechny možnosti, nemusím ztrácet čas
průzkumem trhu, to za mě udělá on.
Využíváte také jinou formu péče,
kterou vám Erste Premier nabízí?
Vyzkoušela jsem příznačně „na vlastní
kůži“ asistenční službu Erste Premier,
když jsem měla problém s autem v Itálii.
Její pracovníci se postarali o auto i o mě.
Zabezpečili odtah, opravu, vyjednali dobré
podmínky, sama jsem nevládla jazykem,
tak to bylo velmi příjemné. V rámci této
služby vám zajistí i ubytování, když auto
nejde „ošetřit“ ambulantně.
nemilou životní situaci a hledají
v estetice spásu, ale v takovém případě
už dobře vím, že ať uděláme, co
uděláme, nebude to dobře, dokud se
nevyřeší ta situace.
Vy sama na své pleti jste někdy
spáchala hřích?
Před čtrnácti lety jsem si na obličeji
nechala příliš dlouho chemický
peeling. Natřela jsem se a nějak jsem
na to zapomněla…, a když jsem to
sloupla, kůže vypadala jak odřené
koleno, drobné ranky, na kterých byly
kapičky krve. A pak z toho byly strupy.
A zůstaly dva velké fleky, které postupně
zrůžověly. Ale ještě dnes se objeví,
když jsem třeba na horách v mrazu.
Od té doby mám respekt i k takovému
„obyčejnému“ peelingu, který nemusí
dělat pouze lékař, ale já moc dobře vím,
že chyba může být hodně drahá.
A jak si vede klinika?
Přicházejí k nám stále noví pacienti, což
je důležité. Když stálá klientka přivede
kamarádku, je to sice pomalejší, ale
nejtrvalejší cesta k úspěchu.
Není vlastně trochu zvláštní být „stálá
klientka“? Neznamená to trochu
závislost?
My děláme poměrně jemné zákroky
a neinvazivní plastickou chirurgii, ale
nejsme plastická chirurgie. Trend je
provádět spíš méně invazivní zásahy,
drobné a jemné úkony, které nejsou
na první pohled třeba ani poznat, ale
ty je potřeba opakovat. Výsledek pak
nepůsobí uměle, násilně, jen se zpomalí
projevy „stárnutí“. Radikální zákroky
nemám moc ráda, pokud nejsou nutné.
Není to protimluv, nechat si udělat
„estetiku“, že to nikdo nepozná?
Naše klientky to dělají v prvé řadě pro
sebe, aby se ony cítily lépe. Když mi pak
klientka řekne: „Nikdo to nepoznal, jen mi
hodně lidí řeklo, že vypadám odpočatě…“
– připadá mi to jako nejlepší vyznamenání.
Nemusí být nutně poznat, že jste si dala
něco „spravit“, stačí vypadat zrelaxovaně,
i když máte zrovna pracovní shon.
až
50%
sleva
BcD Clinic je
zároveň partner
Premier Benefit
Clubu. Klienti Erste
Premier zde získají
až 50% slevy na
některé estetické
úkony a zdarma
lékařskou konzultaci
se specialistou
dermatologie
a laserové medicíny.
www.bcdclinic.cz
Zrazujete zákaznice od nějakých
výkonů?
Určitě. Když vím, že si vybrala zákrok,
který u ní nebude mít žádoucí nebo
příznivý efekt. Jsou ale i klientky,
u kterých poznám, že řeší spíš nějakou
3 – 2014
/ Magazín
13
Představujeme
S mistralem na modrých
plachtách
Lucie Mikulková
Vítězná posádka Štěpána
Pšeničky právě odstartovala
Čtrnáct lodí na závětrné bóji
v minutě a půl, mistral mezi
10 až 18 uzly, teplota mezi
20 až 25 stupni, 1 bod rozdílu
mezi 3. a 5. místem. Takové
bylo květnové závodění na
dalším ročníku závodu Erste
Premier Trophy.
a snaží se maximálně soustředit
na rychlost lodě.
Posádka Erste Premier
s kapitánem Jiřím Zelinkou
právě otočila první bóji*
a chystá se k vytažení spinakru.
Posádka zástupců Erste
Premier.
Start je v jachtingu velmi
Květen v Biogradu na Moru ukázal velmi
vyrovnané výkony jachtařů. Setkáte se zde
s majiteli firem, jejich obchodními partnery,
manažery, přáteli a obecně milovníky
jachtingu. Regaty se pravidelně účastní, jak
úplní nováčci, tak zkušení jachtaři jezdící
několik regat ročně. Letos například špičkový
finnař Tomáš Vika v posádce kapitána Martina
Zgraji nebo fireballista Martin Kubový na lodi
Igora Salomona. Navíc se všem během regaty
věnují přímo na lodích profesionální trenéři
z řad nejlepších českých jachtařů.
V letošním ročníku to byl nejznámější český
jachtař David Křížek: „S tímto modelem
akce začala YFA před sedmi lety a zlepšení
pravidelných účastníků je až neuvěřitelné.
Na málokterých závodech námořních lodí
vidíte, aby polovina startovního pole protnula
pravidelně startovní čáru do 5–10 vteřin po
startu.“
důležitý a bojuje se o každý
centimetr. V popředí vítězná
posádka s číslem 26, druhá
posádka s číslem 20 kapitána
Salomona a posádka složená
z jednotlivců s kapitánem
Petrem Stýblem číslo 24.
Závod byl opravdu
vyrovnaný a lodě pluly velmi
natěsno od sebe.
Regata kombinovala okruhové a navigační
rozjížďky a během tří dnů se flotila přesunula
z Biogradu na ostrov Murter a dále do oblasti
známého ostrovního národního parku
Kornati. „Vícedenní závodění a večerní zábava
v přístavech umocňuje naše vztahy s klienty.
Letos se jel již třetí ročník Erste Premier
Trophy a tentokrát byl obsazen nejsilněji.
Atributy regaty mají shodné prvky se službou
Erste Premier. I proto jsme zvolili pro
závod lodě BAVARIA 40s, které tvoří jednu
z nejlepších z ONE DESIGN flotil plachetnic
dostupných v Chorvatsku. Netradiční modré
oplachtění navíc dobře ladí s naší značkou,“
řekl Jiří Zelinka, obchodní ředitel Erste
Premier a kapitán bankovní posádky.
* Otočit bóji je odborný jachtařský výraz pro obkroužení
lodi kolem bóje.
14
Magazín / 3 – 2014
3 – 2014
/ Magazín
15
Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, a. s., Erste Premier, a byl uvolněn k rozšiřování 9. září 2014. Jedná se o informační materiál,
jehož cílem je upozornit na služby či produkty v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal jakákoli práva a povinnosti
k České spořitelně, a. s., nebo ke čtenářům. Všechny informace zde obsažené mají pouze informativní charakter a jejich případné využití
by mělo být vždy konzultováno s odborným investičním poradcem.
16
Magazín / 3 – 2014
Download

Magazín Erste Premier