Chválov
Trpín
Do bišův Mlýn
RBK1
RBC1581
RBK2
NBK173
Nová Boubská
RBK5
Bučin a
Knížecí Pláně
RBK10
RBK6
Kubova Huť
Milešice
RBC3365
Račí
Vlčí Jám y
Kořen n ý
RBK22
U Baštýře
Dubí
Zá toň
RBK20
Strážný
Hliniš tě
Hloužn á
RBK7
Mlynářovická Myslivna
N
Ě
Radvanovice
RBK18
Brixův Dvůr
Vltava
Siplův Dv.
VOLARY
Klen ovice
M
Planerův D vůr
Čtyři DomySedmidomí
Spále nec
Va dkov
Zá hoří
RBC599
Tis ov ka
E
C
RBC616
K
Chlum
Perkar
U Mačů
U Ondřeje
RBC615
U Běťáků
Kukačka Stupenské Jednoty Bohou škovice
U Běhounků Štroba
Hamry
Stup ná
Rojš ín
ZV
U Bendaře
O
Pěkn á
Nové Údo lí
RBK34
NBC77
Zá hvozdí
NBK0
Jelen í
RBC591
RBC594
Beníkovice
Mazník
Dlouh ý B or
Pernek
Nové Ch alu py
RBC620
Lá z
Klápa
Hory
Maňava
Maňávka
Pih lov
Jasenka
RBK3026
Prámské D vory
HORN Í PLANÁ
Jelm
Jenišov
Karlovy Dvory
Květušín
Hostinov
Dětochov
Baštýřské Chalupy
RBC589
Žlábek
Další Lhota
RBK43
Myslivecké Údolí
NBC619
Hůrka
RBC588
Valtrov
ZÁ MEK ČERV ENÁ L H OTA
Jestřabí
RBK41
Račín
Bližn á
Radslav
Lesní Domky
Malo tín
Lu žn á
Bláha
Světlík
Na Pískárně
Bohdalovice
NBK174
Sv érá z
Kovářov
RBK49
Na Hájence
Větrník
NBK174
Svatonina Lhota
Mo ravice
Frym burk
RBK3052
Náhlov
Ostrov
Frýdava
RBC576
Zdroj: Obec Bořetín, dostupné z <http://www.boretin.cz/images/cervena_lhota.jpg>
ŠU M AVA - R OKLA NSKÝ POTOK
Otov
Svatý Tomáš
Plís kov
RBK3056
Kyselov
Slup ečn á
RBK55
Lipno nad Vltavou
RBC557
NBK174
Vejrovna
Svatý Prokop
Lipová
Zdroj: Památky UNESCO v ČR, 2010,
dostupné z <http://www.pamatky-unesco.cz/unesco-holasovice-%E2%80%93-historicke-centrum-123>
Zdroj: FotoAparát.cz, foto: Pavel Ouředník, 2012,
dostupné z <http://www.fotoaparat.cz/gallery/popup/813203>
Spáleniště
RA
KO
US
KO
RBC574
NBK172
Kapličky
RBC573
RBC572
NBK174
NBK174
Rožmitál na Šumavě
Přibyslav
Hn ěvan ov
Metlice
NBK174
VYŠŠÍ BROD
Na Papírně
RBC583
Daleké Popelice
Ješkov
U Kovářů
Pšenice
RBC584
Do bechov
RBK62
Desky
Kuří
Vše m ěřice
Suchd ol
Štědrkov
Dolní Dvořiště
RBC598
NBK174
Mýto
Jen ín
Rapotice
Leopoldov
Janova Ves
U Školky
Herbertov NBK175
Do lní Drkolná
RBC513
Če ský Heršlák
Rapšach
Malý Londýn
Ochůzky
NBK172
Poh oří na Šu m a vě
RBK100 RBC534
Pernárec
Ostojkovice
Nové D vory
U Smrčku
Loucký Mlýn
Staré H obzí RBK93
Báňovice
Zámeček
Veselíčko
Chva le tín
Slavětín
Hejnice
RBC546
Vá clav ov
Jan ov
RBK89
Nové H ob zí
RBC545
Modletice
Bělčovice
Markéta
Krokovice
Chva lkovice
RBK87
Písečné
RBK90
Nové Sa dy
Županovice
RBK94
ZV
Pla čovice
Dešná
Dan čovice
RBC544
RBC544
RBK91
JM
KR .
AJ
Ran cířov
NBK167
RBK83
Kunšach
Hranice
RBC554
U Moravců
U Sládků
Hořejší Chalupy
Hranice
Lesní Chalupy
RBC553
NOVÉ H RADY
ZM
Obora
RBK76
ZM
Stará Střelnice
RBC548
U Kollérů
Štiptoň
RBC549
Záblatí
Žofina H uť
Nakolice
Nová Ves nad Lužnicí
Krabonoš
Zámecký Dvůr
Vyšné
Městský Mlýn
RBK84
RBK3077
Sv ětví
Veveří
Vyhlídky
RBK3079
RBC555
RBK82
Pa seky
RBC547
Šejby
RBK3080
Borová
RBK86
Mu tná
RM
RM
Budečský Mlýn
Třebětice
Vnorovice
Spáleniště
Žižkovo Předměstí
ČESKÉ VELENICE
LEG ENDA
H RA N ICE A ZNAČE N Í
Hranice státu
H O D N OT Y Ú ZEM Í
Přírodní hodnoty
Lokalita zvláště chráněných druhů
Hranice kraje
Dálnice
Železnice regionální
1-1
Civilizační hodnoty
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
D
Významný hrad

Významný zámek
Natura 2000 - Ptačí oblast
A Rozhledna
Natura 2000 - Evropsky významná lokalita
P
Chráněná krajinná oblast
Národní park
Národní kulturní památka
â
,
Památka UNESCO
Lesy - VKP ze zákona (č. 114/1992 Sb.)
Vodní plochy - VKP ze zák. (č. 114/1992 Sb.)
RM
RV
r
Venkovní koupání
ZM
u
Golfové hřiště
ZV
;
Lázeňské místo
?
Letiště
Splavnění Vltavy
Nadregionální prvky ÚSES
(
!
(!
!
(
Významné cyklotrasy
1-2
¨
Krajinná památková zóna
Technická atraktivita
ZPF - I. třída ochrany
Archeologická památková rezervace
â
C
Ç
k
Přírodní park
Regionální prvky ÚSES
Kulturní hodnoty
& Zimní stadion
Přírodní rezervace
D

* Lyžařský areál
Přírodní památka
Zastavěné území
Železnice celostátní
Mlýnec
Maříž
RBC647
Hlub oká
Silnice II. a III. třídy
RBK67
Ve clov
SLAVONICE
RBK88
Ves ce
Vlažinka
Chlum ec
Bosn a
NBK168
Silnice I. třídy
Baronův most
RBC567
Velký Londýn
Rychlostní silnice
RBK66
Horní Dvořiště
NBK172
RBC564
Nový York
ZÁKL AD N Í D O P R AVN Í SÍŤ
Uhliště
NBC79
Těchoraz
Studánky
Žofín
Terčí Dvůr
RBC568
Tichá
Fran tiškov
Javory
Pivonice
Horní Mlýn
NBK174
Mnichovice
Pohorská Ves
Do brohoř
Mutišov
Budeč
Man eš ovice
VelflůvMlýn
Máchův Mlýn
O
K
S
U
O
K
RA
RBC563
Hranice obcí
Leopold
Rybn ík
RBC364
Filipov
Kadolec
Hradišťko
Spálený Mlýn
NBK122
Hranice ORP
Če rn é Úd olí
Lu žn ice
Rapotice
RBK76
Staré H utě
Mlýnský Vrch
Radčice
Trpn ouze
U Kahunů
RBK81
Dlouh á Strop nice
Hojná Vod a
Staré M ěsto pod Landštejnem
Drobotín
Ná vary
RBK73
U Cihelny
RBK85
Meziluží
Třebíčko
Velký Jindřichov
U Dudáků
U Bavluků
Do lejší Chalupy
NBK169
Kapinos
Horní Stropnice
Věrtele
NBK170
Bělá
Stropnický Mlýn
Dobrá Vod a
RBK63
Bukovsko
Humenice
Blata
RBC552
Podles í
Zavadilka
Dvory nad Lužnicí Halámky
Blata
NBK169
Filipov
Pele
Nová H uť
NBK167
Paříž
NBC39
Janovka
Sv ébohy
Olbramov
Pila Gabriela
Malonty
RBK65
Krčín
Střeziměřice
NBK168
Cizkrajov
Budíškovice
Borecký Dvůr
RBC646
Holešice
NBK122
Lip ovky
Klikov
Tu šť
Klín
Jakule
RBK71
Dobrohošt
Borek
Horní Slatina
RBK523
RBK78
Hlínov
Meziluží
Meziříčí
Jarom ěř
ZV
Hartun kov
RBC9
Jandovka
RBC562
U Klikova
Na Primárně
Jiříkovo Údolí
Svaryšov
Novohradsko
Vesce
NBK170
Janovka
RBC1576
Kamenná
Va ltéřov
ZM
Petříkov
Byňov
Žár
Bože jov
Suchdol nad Lužnicí
Vlastkovec
Karlov
Hejbalův Mlýn
Dolní Bolíkov
Stálkov
RBC649
Bílkov
Frelův Mlýn
Cizkrajov
RBK74
Za jíc
Bor
Karlov
RBK75
Žu m b erk
Na Hrbech
Kojan
Tomkův Mlýn
Chu dějov
Konratice
Svatý Vít
Te rezín
Buková
RBC550
Bedřich ov
Kam en ice
U Koudelů
Olešnice
Rych n ov u N ový ch H rad ů
RBC585
Květoňov
Drochov
Kla ža ry
Chvalkov
Synochov
Stará Myslivna
Hrádek
U R ybníků
Dluh oště
Mo stky
Skoronice
Kukle
Kond ra č
Klen í
Na Hvízdalce
Pařezí
Toužín RBK521
Urban eč
RBC645
Jersice
RBK72
Žabárna
Hrd lořezy
RBC551
Strouha
Nová Stavení
NBK174
Troja ny
Buda
Hradiště
Hamr
DAČICE
Peč
RBK507
V Koutech
Zahrádky
Lid éřovice
Do ubkův Mlýn
Jersický Dvůr
Hříšice
ZM
Peníkov
Horní Mlýn
RBC648
Tomáškův Mlýn
Skalka
Purkrabí
Cepská Myslivna
Těšín ov
Na Robotské
Troský
Předměstí
Do lní Němčice
Hostkovice
Nová Ves
La nd štejn
Malý Pěčín
Bedřichov
Poustevna
Lipolec
Český Rudolec
Matě jovec
Chlum u Třeboně
NBK167
Tři Facky
Čížkrajice
Kroha
Děkan ské Skaliny
RBC561
Bašta Petříkov
Pěčín
Lhotka
Zikeš
RBK61
Rych n ov n ad M alší Bud ákov
Sosnice
Štěpán Zá luží
Mlýn u Dubu NBK170
Velké Skaliny
V Srbovech
Pom ezí
Červený Hrádek
Kostelní Vydří RBK520
Brázdův Mlýn
Markvarec
Šprynelův Mlýn
Radíkov
Vitin ěve s
RBC556
Amerika
Volfířov
Rubašov
V Chalupách
U H vízdalů
Velký Pěčín
Podcestný Mlýn
Horn í Rad íkov
Za Strážníkem
RBC1569
Prostřední Vydří
Stoječín
Klášter
Klášter I
Klášter II
ZM
RBC560
U Řežábů
Svobo dák
Mo krovec
Na Stráni
Slavče
Dobrkovská Lhotka
Rejta
Hlivkův Mlýn
Marouškův Dvůr
U Svaté Trojice
Boršíkov
Louzův Mlýn
Sýkorův H amr
Sv atý K ám en
Hlásná
Hrudkov
ZM
Blansko
ZM
Pusté Skaliny
RBC569
ZM
Loučovice
KAPLICE
Kebla ny
Mohu řice
Ličov
Nažidla
Studenec
Lachovice
Bujanov
Ln iště
TRHOVÉ SVINY
Na Staré Rychtě
RBK57
Sedlíkov
Přízeř
Kleštín
Soběnov
Přísečn o
NBK170 Žďár
Strad ov
Zd íky
ZM
Do Parizů
Horšov
Michničky
U Kroupů
Traierův Mlýn
Bída
Lh otka
Staňkov
Lip ová
Plucarův Mlýn
Valtínovský Mlýn
Blato
Te rezín
Mýtinky
V Texasu
Do lní Mlýn
Buková
Hajnice v Zadním lese
D
Nové Dom ky
RBK3054
NBK172
Lomský Dvůr
Do lní Jílovce
Mich n ice
Podolí
Hájek
Hrby
Pořešinec
Malý Stradov
Bočkov
Jiříčkov
Machnatec
Sm rh ov
Hubenov
Omlenice
Jistebník
Dvorečná
Přední Výtoň
RBC515
Lopatné
Větrná
Horní Jílovice
Bolechy
U Štoiberů
Pasečná
Zadní Ostrov
Březovice
Na Martě
RBC575
Mo čerady
Om len ička
Březí
Jednota
U Kudlátů
Červený Mlýn Lospecen
Albeř
Šach
Nové D vory
RBC665
Ovčárna
NOVÁ BYST ŘICE
NBK166
Kopaniny
V Ochozí
Svodnice
Radovna
U Svitáků
Hůrecké Samoty
Hradiště
Mládkův Mlýn
D
H OLAŠ OVICE
Zdroj: Rajče.cz - uživatel paptabe,
dostupné z <http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/5/5694/5694493
_fd54166d7641c52e13abf548322acbc5/images/20111113_34_Jeleni_vrchy
_Schwarzenbersky_kanal_Muzeum_tunel_Lipno_2587.jpg?ver=0>
NBK172
Zadní Kruhová
Závratná
Malšín
RBC1893
RBC582
Kosky
RBC565
Podřezanská Bašta
Šalm a novice
Potočn á
Na Obci
Radlice
Artolec
U H ajnů
NBK167
Rožn ov
1-2
Řečice
NBK121
Va ltínov
NBK122
Hůrky
Sádky
Bukovská
Lip nice
Za Horou
Nový Svě t
Klenová
NBK121
Velká Lhota
RBC667
NBK121
Te rezín
Klenovské Samoty Dělnický Dům
Senotín
Lh ota
Bra nd lín
Klepákův Mlýn
Bazar
U Panského lesa
Kap rou n
Dobrá Vod a
ZV
Novákův Kout
Fricovna
Na Hvízdalkách
RBC606
Besednice
Malče
U Němického
Na Hájkách
Pořešín
Rozpoutí
Blažkov
Výn ězda
Budinka
Traierův Mlýn
Cihelna
U H olemých
Raveň
Rožnov
Vracov
Skupečné
Běleň
Chvalín
Lojzovy paseky
RBK3053
RBC577
Zá toň
RBC570
Horní Dlouhá
Do lní Dlouhá
Osovský
U Masáka
Úchozí
U Brousků
Mlýn
Velký Ch uchele c
RBC579
Krakovice
Do lní Světlá
Vřesná
Posudov
Silniční Domky
Če řín
RBK48
Rejty
Chlu m
Cajsův Mlýn RBK59
U H ajného
Vavřín
Malý Chuchelec
Vyšší Hodonice
Na hořan y
Blatn á
Buchtice
Výh eň
Kap lice-ná dra ží
Lannovy Domky
Branná
Hrdoňov
Hruštice
Horní Pláně
Střítež
Jednota Třebeč
Otěvěk
U Mikšálů
Ne sm eň
Majdalena
U Jo uzů
U Brůdku
RBK70
Ne pom u k
NBC56
RBC670
Sedlo
Maršovský Dvůr
Heřmaneč
Zv ůle
RBC666
NBK121
Čím ěř
Mosty
Na Jitrá ch
Kun ějov
RBK502
Do brovo dské Jednoty
RBK506
Lesovna v Dubovici
RBK497
RBC559
U Kanclíře
U Tikalských
Herda
Bílá
Kunějovský Dvůr
V Koutech
U Kosařů
Jiterní Ves
Běhounek
Na Zastávce
Třebíčko
Jednota
Zadní Cihelna
RBC592
Žíte č
Zámecká Myslivna
Lip nice
Blatská Hajnice
Hutě u Příbraze
Mirochov
U Janů
Branná
Nová Ves
RBK503
U Medenice
ZV
Lu tová
Benátky
Brouskův Mlýn
Nežetice
Něchov
Pod H orou
RBK3060
NBK174
RBC597
Včelíny
Peškův Mlýn
Vráž
RBK40
Šaršanova
Kra m olín
Jílovice
Vlčinec
Dvorec
Rankov
Todně
Ločenice
Dlouh á
Hřeben
Věžovatá Pláně
Polžov
NBK169
Čeřejov
V Chalupách
Bašta
Cep
Vla ch novice
Hluboká u Borovan
RBC607
U Širků
Veselka
Sedlo Strad ov
Argentina
Zahrádky
Korbel
Netřebice
Pešlův Hamr RBK40
Jedovary
Ostrolovský Újezd
RBK64 Denzingrův Mlýn
Chodeč
Zvíkov
U Želízků
Mokrý Lom
Svatý Jan nad Malší
Svachov
Bor
Zu bčická Lhotka
Osek
Za hořán ky
Sedlce
Pa šÍn ovice
Bra niš ov ice
Úlehle
Zadní Bor
Brusnické Chalupy
Hrachovy Hory
BOROVANY
RBK494
Mn íšek
NBK166
RBC566
Hrachoviště
Lh ota
Na Cihelně
Blatská Bašta
Kunějovské Samoty
Vojířov
Prohánidla
V Mokřinách
U Kazdů
U Soukupů
Ovčín
RBK504
RBC671
Nový Vojířov
Novořecká Bašta
NBK168
ZV
ZV
Nový Dvůr
RBC605
Kla diny
RBK58
Markvartice
V Háji
Zá toňs ké Dv ory
Černíkov
RBC586
Zá luží
VELEŠÍN
Řím ov
U Dušáků
U Berhartů
Trocnov
Komařice
U Růžičků
U Máců
U Skalníků
Ruda
Vrcov
Řevň ovice
Větrník
La hu ť La hu ť
Strahov
PflegrůvMlýn
Sedlice
RBC581
U Nádraží
Mirkovice
Přídolí
Všeměry
Slubice
Ža lčice
Střížov
Dolní Strop nice
RBK3039
Horn í Ve sce
Holkov
Paseky
Zubčice
Dub ov á
Haš lovice
Suš
Miln á
Hamr
Dolní Vesce
Veselka
RBC11
ZV
Římovsko
Chrastí
Pikov
Stašek
Radostice
Strážkovice
U Kohoutů
Barbora
Kojákov ice
Včelnice
U Řepů
Kolomazna
Mladošovice
Cikánov
Příbraz
Novoveský Dvůr ZV
RBK505
U Beránků
Stříbřec
Činát
Růžov
ZV
Lib ořezy
Obora
Mysletín
Paseka
Lom e c
Kra sejovka
Prostře dn í Svin ce
Zá horkovice
NBK170
Žárský
Bačkovák
Ham r
U Pilaře
Vítmanov
Leština
RBK69
Petrov ice
Pod Paseckou Hrází
RBK496
Stávecká Bašta
U Palečků
Domanín
U H rbka
Maršov
Olšan y
V Jednotě
Vlkův Mlýn
Jitra
Na Stráni
Na Mořidle
Poldovka RBC650
Lány
Bašta
Lásenice
Dvorce RBK491
Kravovna
Bašta
Vrchy
Opatovický Mlýn Prátr
U Císaře
Ledenice
Ovčín
Člunek
RBC669
Chalupy
RBC1909
Suchd ol
Kunžak
Malíkov na d N ežá rkou
Řasy
RBK499
Velký Jeníkov
Krvavý
Lom y
RBC674
RBK494
Hvízdalky
RBK68
Ohrazen í
Vojdlesák
Stráž nad N ežárkou
Střížovice
Malý Jen íkov
Leš tina
Jalovčí
Kačlehy
Lipovská Bašta
RBK494
Bud kov
RBK500
RBK500
Na Šejbě
Horní Pěna
Dolní Žďár
ZV
Dolní Lh ota
Strom ovka
Bašta
Ohrazen íčko
Klukov
Na Hrádečku
Odměny
Spolí
Libín
Slavošovice
mlýn
Vydří
RBK495
Holičky
U Sv. Petra a Pavla
RM
Ovčín
Nováček
NBK169
Bartochov
U Čápa
Zb orov
Fähnrichův
Horn í Lh ota
Hospříz
RBK500
ZV
Dolní Pěna
RBC675
Holičky
RM
U Votavů
U Chárů
Straň an y
Borek
Otmanka
Milíkov ice
Čekanov
Malčice
Práčov
RBC578
Štokov
RBC587
Dolní Vlta vice
Za hrád ka
Zátes
Veles lavice
ZV
Žabař
RBK3051
Dobrné
Krnín
U Zajíčků
Doudleby
Ovčín
Houška
Nová Ves
TŘEBOŇ
Dvorce
Spolský Mlýn
Plavsko
Hájnice
Vlčí Jámy
Obecní Mlýn NBC38
Skalice
Za liny
Svatá Voršila
Hů rka
Břilice
Vlkovice
Třebotovice
Na Štětkách
Heřmaň
Borovnice
Hastrman
Amerika
Plavnice
Bukovec
Mojné
NBK170
NBK174
Bednářství
U Burdů
Na Dolinách
RBC604
Plav
Kaliště
U Šoupných
Nedabyle
NBK117
Kam enný Újezd
Horn í Svince
Cha bičovice
Spolí
NBK174
Český Mlýn
Kosov
RBC603
NBK117
Ran čice
Horn í Třebon ín
NBK174
Drahoslavice
Machovice
U Kotka
Sklář
NBK174
Ně m če
Kaliště
RBC596
Rybáře
RBC598
Na Dolech
Dolní Třebonín
Harazín
Sýlavka
RBC580
HOR NÍ BRÁNA
SLUPENEC
Do lní Němče
U Jakubců
Bernášek
Kronet
RBK47
NBK174
Na Vršku
Zlatá Koruna
Rájov
Pinskrův Dvůr
Větřní
Slavkov
Jámy
Plá nička
Jezvinec
Hostínova Lhota
Mu ckov
Zadní Z vonková
ZM
RM
NOVÉ SPOLÍ
Mezipotočí
Hořice na Šum avě
Mýtina
Slavkovice
RBK44
U Dumků
RBK46
Černá v Pošum aví
Přední Zvonková
RBK3050
NBK174
Mašek
Hora
ZV
Svachova Lhotka
PLEŠIVEC
Mlýnské Údolí
ZM
UVelflů
Mokrá
U Baštýře
Záhorkov
NÁDRAŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
Kvítkův Dvůr
Štěkře
Če rn ice
ČESKÝ KRUMLOV
Kla dn é
U Bugenů
Vaňkův Mlýn
Čertův Mlýn
Skláře
U Vetešníků
RBC595
Novos edly
Kla den ské Rovn é
Drahoslavice
Mýto
Olšov
Přelstice
Prov odice
Petrov
Ořechovka
Zadní H amry
SCH WA RZ EN BERS KÝ KA NÁ L
Zdroj: Rajče.cz - uživatel fukan, dostupné z <http://img2.rajce.idnes.cz/d0201/6/6511/6511687_c9df8847
c909584567c11bc9c6a73e99/images/20120526_131_Kratochvile.jpg?ver=2>
RBK45
Olšina
Bližší Lhota
Kovařovice
Lštín
Hodňov
Kájov
Nový Křenov
Polná na Šumavě
U Čechů
Do brá voda
RBC600
Staré Dob rkovice
Polečnice
RBC590
U Tlustého Bártla
Křenovský Dvůr
NBK174
Přísečná
VYŠNÝ
Rasovka
Do lní Brzotice
Otice
ZV
Kovárna RBK3025
Olymp
Srnín
Nový Dvůr
Chlumec
U Janečků
Podlesí
Nová K oru n a
Mo křady
La ze c
Kře nov
Boletice
Horní Brzotice
Horní Les
Ve Strouze
U Martínka
Do lany Finské Domky
Bělá
V Zátíší
NBK118
Opalice
ZV
Rados tice
Zá luží
Pleš ov ice
Konopáč
Plá ns ký
NBK178
Podvoří
RBK42
Polská
Na Kopečku
NBK117
Hvízdalka
Če rty ně
Nad Vsí
Na Lazích
U Rohana
Če rv ený D vůr
Červený Mlýn
Želnava
Nová Pec
NBC51
ZM
U Kokše
Vyhlídka
Uhlířská
Hejdlov
Slun ečná
RBK24
U Pasáka
Lorenc
Jednota
České Švýcary
Doubravice
Vidov
RBC602
NBK118
Březí
Těšín
Podhradský ostrov
NBC52
NBK118
U R ybáka
U Prokopa
Tříšov
Jam né
Kroclov
U Cáby
Holubov
Kra setín
Podluží
U Rechlí
U D vořáčků
Roudné
Zvíkov
Ortvínovice
Staré H odějovice Srubec NBK117
NBK169
Boršov nad Vltavou Včelná
Hrozinka Za horčice
Mříč
Na Škardě
U Veselských
Nové Roudné
U Karla
RBC608
Stará Pohů rka
Nové H odějovice
Rožnov
ZV
RBC558
Če rn ý D ub
Korose ky
Vrábče
Na Borech
Holubovský Mlýn
Do l. Hajný
Borová
RBK35
V Černém Lese
ZÁ MEK KR ATO CH V ÍL E
Kovář v Poli
U Nové
Planá
Homole
Nové H omole
Dvůr Koroseky
U Zastávky
U Krátkých
Prakéř
Brod
RBC621
Slavče
Hospody
Chlu m
Lou čej
U Šim á čků
Střemily
U Veverků
U Kadlece
Hurák
Rohy
Závraty
Mladé
Malé Dubičné
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Suché Vrbné
Pohůrka
Hradce
U Konopí
Na Padělku
Křem že
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Štecherův Mlýn
Vackův Mlýn
U Bendů
Litvínovice
RBC611
Vyhlídky
Nová H lína
Hru tkov
HOR NÍ Ž ĎÁ R
Polště
U Krupičků
Hlína
Vran ín
Hatín
RBC672
Políkno
RBK492
Šimanov
U Kostela
Starý H amr
Přeseka
Gigant
Hvozdec
Hlincová Hora
Smítka
Hodějov
Štěpánovice
Konířův Mlýn
Kocanda
Mláka
U Peštů
Kašpary
RBC676
Na Pustém
Pohodnice
RBK493
U Šestáků
Nový Řadov
Rožmberská Bašta
Horn í Miletín
Jem čin a
Novosedly nad Nežárkou
Stará Hlína
Sosn í
Jivno
Šputův Mlýn
RBK490
U Lapiců
U H arazima
Dunajovice
Hatínská H áj.
Stradinka U Štěpků
Lipič í
Hamr
Hůrky
Slabce
U Beránků
Lužnice
Do lní Miletín RBC1903
Sam oty
NBK117
Kolen ce
RBK483
U Šochta
Sádek
LIŠOV
Adam ov
RBK482
Šaloun
Bašta
Slověnický Mlýn
RBK386
Pazderna
RBK485
Štícha
U Šafránků
OTÍN
Stajka
Na Sýkoře
RBC677
U Blažků
U Zahradníků
Horní Slověnice
Vykopal
U Fišáka
Na Žabicích
Bašta
RBK481
Do lní Slověnice
U Šírků
Na Klaudě
Dubičné
Hlinsko
RM
Lipí
Červený Mlýn Chlu m eček
Lh otka
Nové Vráto
Cihlář
RBK30
U Šimečků Šlap
Borovští Uhlíři
Smolná Pec
Habří
Na Haldách
Vráto
U Cihelny
Šind lov y D vory
Mokré
Na Hradišti
Levín
U Obrázků
RU DOLFOV
Husova kolonie
Čtyři Dvory
U Lesa
Třebín
Hrutov
U Jiříků
Libníč
Světlík
Sídl. Máj
V Boru
Jelm o
Hůry
Zavadilka
U Jankarů
U Šachlů
Pohodnice
RBK478
RBK384
RBC758
RBK3038
Úsilné
RBC609
Hvízdal
NBK117
RBC759
Kněžské Dvory
Haklovy D vory
Hluchá Bašta
Kaliště u Lip í
České Vrbné
RBC610
Branišov
U Matušů
U Zedníků
Adámek
Katovy Lesní Chalupy
Vin n á
Klímšův Mlýn
Jan ské Ú dolí
Rubeš
Bedlan
Do lní Vít
Háječky
Lesák
Chm e ln á
U Smetanů
Rych tářov
Nová H ospoda
Kvítkovice
Kačerova Chalupa
Výšlap
U Šindelářů
Nový Mlýn
U Beneda
U Rubalů
Pláně
Ča kove c
Horní Vít
U Brodských U Valšů
Kovářov
NBK171
NBK171
Nová Ves
U Vítu
Honza u KapličkyU Bychů
U Bajsu v Luži
Štruták
Třebovice
RBK3009
NBC2014
RBK29
Brloh
Cvrčkův Mlýn
Do bročkov
Jankov
RBC612
RBK31
Ktišský Mlýn
Mackova Lhota
RV
Trojar
Jednoty
Dubné
Podvrážský Mlýn
U Vacla
Kukačka
Matějka Charvát
Špatenka
Kře novice
Čakov
NBK118
Bílý
Červený Újezdec
RBK3038
Nemanice
Dvořiště
Velechvín
Borek
Hrdějovice
RBK37
Trögrův D vůr
Nové D vory
U Vávrů
Borovka
Jaronín
Kuklov
Březovík
Nové Chalupy
Černý Kříž
Sm ěd eč
Tesař
Kalouch
ZV
RBK3036
Jaronice
Špicuk
RV
Plešný
Sedm Ch alu p
Čejkovice
ZV
Kolný
Chyňava
Jednota
Klec
Papírna
Smržov
RBC756
RBC684 RBK484
Bašta Naděje
LOM N ICE nad Lužnicí
Hvížďalka
NBK117
Hosín
Opatovice
Pávek
RBC683
U Špuláka
RBK385
Bavorovice
Dasný
RBK479
Kolomazní pec RBC757
Lhotice
NBK118
RBC760
Žabovřesky
Holub ov ská Baš ta
Curna
ZV
Florián
RBK33
ZV
Na Hliňáku
Sm ěd eček
Ktiš NBK110
Arn oštov RBK13
Dobčice
Lip an ov ice
RBC613
NBK110
Ktiška
Dehtá ře
RBC682
RBK383
Podskalí
Vondrov
Mazelovská Háj.
RBK382
Chotýčany
HLUBOKÁ nad Vltavou
Picina
Břehov
U Nádraží
Dobře jovice
U Macarů
Pazderna
ZV
U Kahounů
Budka
Nová Obora
Če šnovice
Na Drahách
Holašovice
Příslop
RBC617
Markov
Amerika
Vod ice
Třešň ov ý Újezde c
ZV
Dvojdomí
RBC623
RBK28
Tu pes y
Chrášťan y
RV
RBK32
Křišťanov
Nový Dvůr Horn í
NBK119
Suchá
Strýčice
U Janečků
Zámostí
Pištín
ZV
Perglův Mlýn
Jám a
U Mlýna
Ovesn é
Chvalovice
Dolní Chraš ťa ny
Munice
Zá lužice
Radošovice
Na Mlejnku
Mičovice
Borovka
Jelení hora
RBC624
RBK17
U Movčáku
Miletín ky
RBC622
Stožec
Fran toly
Chroboly
Koryto
Spálenec
Brusenský Mlýn RBC1723
Lhenice
Klenovická mysl.
Do lní Sněžná
RBK14
Hra dce
Bru sn á
RV
Dobrá
Če ské Žleb y
U Vlčků
NBC26
Němčice
Sedlovice
ZV
ZLIV
Na Lib ochové
ZV
Malé Ch rá šťany
RV
Babice
RBC761
Vlh lavy
ZV
Lužice
Grejnarov
Brusná
Podlesí
Mo šna
Svatá Magdaléna
RV
RBK8
RV
Jelem ek
RBC593
Skřín ěřov
Kalvárie
Stögrova Huť
Mlýn Řasnice
Vršitý
RV
Pa šice
Hlo dačky
Bašta
Hrb ov
U Kozáků
Třeban ice
Lu čen ice
Sv iňovice
U Kalíšků
Plzel
Ratiborov a Lh ota
Roha nov
Zbytiny
Na Pile
RBK27
Žlin
La žíš ťka
U Toncarů
NBK110
Zelené Dvory
Karlov ice
Le ptač
U Suchých
Švarcenberk
Kočičí Vršek
LIBÍNSKÉ SEDLO RBC618
Můstek
RBK15
Nebahovy
Strachotínský Dvůr
Kandlův Mlýn
Velišův Mlýn
Blažejovice
RBC625
Meindlova Pila
RBK21
PRACHATICE
Křišťa n ov ice
Blanický Mlýn
Vrbice
Triumf
Olšovice
Mahouš
Peklo
Ovčín
Starý Bolech
Alb rechtovice
Žitn á
Mužský
ZM
RBC772
Dvůr U Lípy
Do lejší-Chalupy
Hořejší-Chalupy
PERLOVICE
NBK110
Mlynářovice
Myslivny
Řasn ice
RBC630
Do brá Voda
RBK12
Lenora RBK19
Brdová
Šalava
Plešivec
RBK16
ch.
Soumarský Most
Do lní Silnice
Hlás ná Lhota
RM
Volovice
Lázně Sv. Markéty
RBC614
Nová H oužná
Orlovka
RBK3
Kap lice
Křeplice
RBK3011
RBC626
Nová H orní Vltavice
NBK173
RBC631
NBK110
Idina pila
Cvrčkov
Zvěřenice
Krejčovice
Horní Vltavice
Polka
Stádla
Záblatí
Basumská ch.
RBC629
Anenský D vůr
U Bartlů
Milešice
Žernovice
Třetina
Petrův Dvůr
MĚSTSKÁ LHOTKA
STARÉ PRACH ATICE
KAHOV
NETOLICE
RBK376
Paseky
Slepý Mlýn
Putín
RBC635
PODOLÍ
Obora
ZV
Dub ov ice
OSTROV
Sedlm ín
Hamr
Bělečská Lh ota
RBK357
OSEKY
Kratušín
Chlístov
Řepeš ín
RBC632
NBK173
RBC627
U Palečka
ch.
Drslavice Zábrdí
RBC792
¢
Důra
ZV Milešín
¢
Borová Lada
Na Pile
Veselka
Arnoštka
Šerava
Včeln á pod Bou bín em NBK110
Studená
(
!
Tokaniště
Švajglova Lada
Ška rez 1.díl Šv ihov
D
RBC663
Sv inn á Lad a
Brdo
D
NBK173
Urbánkův Mlýn
NBK110
Korkusova Huť RBC628
RBC634
D
Hrabická Lada
D
NBK173
Smrčí
Nový Svě t
Františkov
Městská památková rezervace
Vesnická památková rezervace
Městská památková zóna
Vesnická památková zóna
Ú ZEM N Ě ANA LYT ICK É PO D KL ADY
JIH O Č ESK Ý KR AJ
2. AK T UAL IZACE
VÝ KR ES H O D N OT Ú ZE M Í
Regiony lidové architektury
Území archeologických nálezů 1. stupně
Zpracoval:
Krajský úřad Jihočeskéh o kraje
Odbor regionálního rozvoje, územ ního
plán ování, stavebníh o řádu a investic
oddělení územ ního plán ování, úsek ÚAP
Datum :
červen 20 13
Měřítko:
1:10 0 00 0
Download

Výkres hodnot 1-2