ÚZEMNÍ STUDIE VLTAVA
V ÚSEKU
TÝN NAD VLTAVOU - ČESKÉ BUDĚJOVICE
LEGENDA
Podklad pro Studii / analýzu splavnosti Vltavy v Jižních Čechách (výstup 4.5.2, pilotní aktivita PA 16)
Podklad pro Studii vazeb mezi prevencí povodňových rizik a vodního cestovního ruchu (výstup 4.2.1, pilotní aktivita PA 12)
æ
!
Kostel
Zámek
Zastavěné území přejaté z územních plánů
ò
.
!
Hranice správ. obvodů obcí s rozšíř. působností
!
)
Železniční zastávka
Hranice správního území obce
e
e
Letiště
Hranice katastrálního území
VK
*
x
+
Veřejné kotviště
Název krajského města
!
+
Muzeum voroplavby a plavby
ZLIV
Název malého města
ÉÄ
Veřejné přístaviště lodní dopravy
Hosín
Název obce
*
t
+
Kemp - stav
Munice
Názvy sídel
HRANICE A ZNAČENÍ
Basis for the Study / analysis navigability South Bohemia (Output 4.5.2, Pilot action PA 16)
Basis for the Study of linkage between risk prevention and water-related tourism (Output 4.2.1, Pilot action PA 12)
Řešené území územní studie Vltava
Č.Budějovice
3. VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Olešník
k.ú.Purkarec
M 1:50 000
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
LBC11366
LBK12444
LBK12449
LBC11361
Nad rybníkem
Na sekerách
14
LBK12368
k.ú.Štipoklasy
Červený Dvůr
Jiříkovský ryb. Kociánský ryb.
LBC11328
LBK12462
VPZ
LBK12359
â
Národní kulturní památka
â
Nemovitá kulturní památka
!
Architektonicky významná stavba/soubor
!
Významná stavební dominanta
!
Historicky cenná stavba/soubor
II/105
¢
C
C
Kopaniny
Bahnitá
J
J
J
LBK12968
Pod lesem
))
LBK12586
f
ff
Ochranné pásmo jaderné elektrárny
)))
)))
Švadlenovka
LBC11558
Malý kameník
PR Karvanice
SPA CZ0311036 Hlubocké obory
!
!
!
!
Teplovodní přivaděč do města Zliv
!
!
!
!
!
!
!
!
Struskovod - na dožití
PRODUKTOVODY
7#
#
7
Y
Y
s
J
#
#
II
Přechodně chráněná plocha
Anoda SKO pro produktovod
#
Ptačí lokality Natura2000
Ochranné pásmo anody
Evropsky významné lokality Natura 2000
Památné stromy včetně ochranného pásma
Poddolované území (velké)
!
I/3
I/3
Poddolované území (malé)
!
Staré zátěže a kontaminované plochy
C
Ochranná pásma letišť - s výšk. omezením staveb
Ochr. pásma letišt pro ochranu před nebezpeč. a klamavými světly
4
Odkaliště vč. ochranného pásma
a
Ochr. pásma letišť se zákazem staveb
a
Ochr. pásma letišť s omezením staveb vzduš. vedení VN a VVN
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A LESY
a
Hluková ochranná pásma letišť
Zemědělská půda s I. třídou ochrany
Ochranné pásmo železniční tratě
ás
to
ka
Zemědělská půda s II. třídou ochrany
Ochranné pásmo hřbitova
Õ
)
)
)
Ochranné pásmo zemědělského areálu převzaté z ÚP
Õ
Õ
)
Õ
Õ
)
Õ
Õ
II/105
!
Õ
)
České Budějovice 3
Celé řešené území je v ochr. pásmu leteckých pozem. zařízení radionavigačních
Obětování Panny Marie
Bagr
RBC 611
U Švába
Svatý Mikuláš 1
České Budějovice
Božské srdce Páně
æ
!
æ!æ
!
LBC21
æ
k.ú.České Budějovice
1
!
žst. České Budějovice
Lesy ochranné
Lesy zvláštního určení
PODKLADOVÁ VEKTOROVÁ MAPA
Panna Maria Růžencová
æ
!
U Kropáčků
Vzdálenost 50m od okraje lesa
Lesy hospodářské
Ochranné pásmo ČOV
Husův sbor
Svatý Václav
Silnice dálnice
LBC26
ČESKÉ BUDĚJOVICE
II/156
Stromovka
Litvínovice
Stráňka
U Stromovky
I/3
II
LBC11640 I/14330
Litvínovice
LBC11641
k.ú.Litvínovice Šindlovský ryb.
cký p.
L i tv ínov i
Prost.litvínov.
litvínov. r. r.
LBK12725 Horní
LBK12726
litvínov. r.
ZaDolní
humny
Cesta
LBK22
Produktovod
Svatý Jan Nepomucký
z. České Budějovice jižní zastávka
æ
!
U lesa
III/
0
České Budějovice 7
Lesní průsek
České Budějovice 6
LBC27
M al
III/15529
03
54
Homolský les
Liniová vegetace
NBK019
Rozvodnice
k.ú.České Budějovice 6
še
va
ta
Vl
Mladé
Štecherův Mlýn Pod jezem
Pod pilou
Plavební komora
Za hřbitovem
H o d ěj ov
LBK24
ic ký p.
Nové Hodějovice
k.ú.České Budějovice 7
U Konopy
Rožnov
Za lineckou tratí
Panna Maria Královna andělů
Nové Roudné
6
II/15
RBC 558
Přehradní hráz, jez
Vodní tok
z. Nové Hodějovice
II/ 156
III/15523
III/
14
32
3
J
!
Čertík
RBC 609
Pod vrškem
Šindlovy Dvory
!
Õ
æ
!
Švábův hrádek
331
Parovod DN 500- mimo provoz
!
!
OCHRANNÁ PÁSMA
Svatý Prokop a svatý Jan Křtitel
LBK12705
LBK12723
!
Svatý Vojtěch
U Cihelny
Mokré
III/14
J
!
)
LBK12704
!
!
Õ
CPS1
U Lesa
LBC11634
ds
k
Nejsvětější Trojice
k.ú.České Budějovice 2
U branišovské silnice
LBC11633
LBK12707
J
a
Čtyři Dvory
!
Produktovod včetně ochranného pásma
o
Jahelník
k.ú.Branišov u Dubného
LBK12703
V Boru
III/14322
v
bro
Do
LBK12687
U Jankarů
!
Ochranné pásmo maloplošných zvláště chráněných území
!J
CPS2
České Budějovice
!
Propojení anody s produktovodem
k.ú.České Budějovice 3
LBC11632
!
NEPŘÍZNIVÉ GEOOGICKÉ VLIVY
z. České Budějovice severní zastávk
ava
Branišov
LBC10
Velký Vávrovský ryb.
Sídl. Máj
Branišov
!
Přírodní památka
Nemanický ryb.
Špitálské louky
LBK12702
!
RBC 609
Če
rtí
k
Svatá Otýlie
Lišovský ryb.
LBC11
Malý branišovský ryb
!
Kněžské Dvory
U Voříškova dvora
LBK15
Mladohaklovský ryb.
Do trávníků
!
!
!
"
Dolní Světlíky
Vlt
LBK12689
LBK12690
III/14
Zavadilka
539
3
Y
Horní Světlíky
Hvízdal
Novohaklovský ryb.
Štičí sádky
LBC11629
Bašta
NávesnýHluchá
LBC11628
Velký branišovský ry
II/ 6
0
6
ka
LBK14
I/3
!
57
J
!
Výměnky
Palouky
Za humny
s to
Dubský ryb.
II/6 0
3
Y
III/10578
ka
U kání rampy
Haklovy Dvory
II/6
03
III/1461
sto
k.ú.České Černiš
Vrbné
Na úlehlích
Nemanice
OZNRBK17
!
a
III/12230
III/14
64
III/
10
Domin
tá
Zla
Zdráhanka k.ú.Haklovy Dvory
Starohaklovský ryb.
LBK11
J
z. Hrdějovice
oda
Na Výhonech
LBC11644Ostrov
RBC 610
U pískárny
Trögrův Dvůr
á
sk
Nové Starý
Dvory
houženský ryb. Šnejdlík
Nový vrbenský ryb.
Na baště
J
Mezi cestami
od
Na Blatci
LBK12865
České
Vrbné
Kuchyňka
PR Vrbenské rybníky
!
Õ
Starý vrbenský ryb.
V rybníkách
elá
v
LBK19
v
ro
Dasenský ryb.
ý p.
!
Y
!
!
U obecní louky
J
b
Do
Dehtářsk
LBC11655 Kys
RBK141
U potoka
!
Y
76
Výhony
LBC11643
!
Přírodní rezervace
!
RBK210
!
!
řský p.
Dehtá
Širnice
!
!
Díly
Y
Hrdějovice
V dílech
05
Ochranná zóna nadreg. biokoridorů
!
Hrdějovice
!
!
LBK12602
Y
Za stokou
Trubice
III/
1
!
!
Široké
Parovod
LBC11570
k.ú.Hrdějovice
a
av
Vlt
Na pískách
Biokoridor regionální
Lokality výskytu zvláště chrán. druhů rostlin a živoč. s národním význ.
!
Spodní Dehuť
LBC11578
LBK12611
Výměníková stanice
Významný krajinný prvek registrovaný
!
Horní Dehuť
Výhony
RBK382
Předávací stanice - P/HV
!
#
Mun
i
LBK12612
U hájů
LBK12697
LBC11276
Březové stovky
Prostřední baba
Nad kamenem
V lukách
III/10585
LBC11523
I/20
LBK12343
Za Dehutí
!
k.ú.Bavorovice
Dasný
LBK12694
LBC11577
Ochranné pásmo anody
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Biocentrum lokální - vymezený
PŘÍRODA A KRAJINA
Y
U staré řeky
LBK12614
Za loučky Na osičí
Na vrchu
Y
III/10583
Rajloch
Lopata
Svatý Petr a PavelHrobce
z. Hosín
LBK12339
Chyňava
V olší
Bavorovice
!
!
U Bahen
k.ú.Dasný
Splena
Na dílech
Na úzkých
Sirotčí
Jednota
Na dlouhých
Na hájku
p.
!
!
Horkovod
Y
LBK12992 Bezdrevský
LBK12994
!
!
A Chyňavský ryb.
LBC11569
Y
U pastvišť
III/1463
Do drženína
Příkřice
Na zahrádkách
Borek
!
!
LBK12604
Y
RBC 760
LBC11522
LBC11579
J
))
))
OZNRBK10
Y
p.
OpatoviceZa tůní
NBK045
Y
ký
Bory
LBC11575
LBC11568
LBK12601
Hosín
!
!
Biokoridor nadregionální
J
46
Y
vs
Naděje
Ve starém
Račice
5
57
10
III/
d re
Klíny
U lísek
LBK12613
Na loukách
LBK12600
k.ú.Hosín
LBK12610
V jitrech
!
!
))
III/10584
Na borech
Vývarka LBK12609
LBK12608
ní p.
Za loukami
z
Be
LBC11524
Nadýmaček
LBK12993
II/1
č
Lu
LBC11463
Na kobylině
LBK12495
LBK12991
Velký Zvolenov
t oka
LBK12496
LBC11521
ká s
òLBK12989
!
!
Biocentrum regionální
J
LBC11574
vic
LBK12492
Hluboká nad Vltavou
!
s NBK60
s
s
))
III/10582
!
#
#
IRBC151
I#
I#
I#
I#
I
J
zám. Ohrada
Vondrov
V zádušním lese
žst. Hluboká nad Vltavou-Zámostí
LBC11519 Ve stráni U kapličky
a to
Op
LBC11462
Češňovický cíp
Na turovech
LBC11573
NBK005
G
!
Podskalská louka+
Podskalí
!
! CPS1 Teplárna
s
LBK12607
III/1
4 62
Biocentrum nadregionální
7#
#
7#
7#
7#
7
LBC11567
s
ò
Y
Y
NBC26
Pod bory
Doubravky
Y
Y
#
##
II
I#
I#
I#
I
ò
II/14
6
Obecní les
Y
Y
LBC11628
Y
LBK12988 Munický ryb. Podhradský ryb.
LBK12998
LBC11517
Y
Y
#
#
II
æ
!
LBC11457
II/ 14
Na dlouhýchNa výměnkách
LBC11516
III/1463
II/146
Svatý Jan Nepomucký
LBK12494
6
II/14
LBK12997
Zámostí
6
Y
LBC11525
Bezdrev
Na příčných
U strouhy
Vyšehrad
Vondrov
Y
Y
Y
Bor
Biokoridor lokální - vymezený
LBK12705
Y
Y
Y
U Bezdreva
Holubčí
7#
#
7
OZNRBK16
Pod plání
Y
Y
NBK001
LBC11565
LBC11566
Y
LBK12996
Mezi bory
LBC11456
jov ický p.
LBK12599
U Kánína
Pod dřevnicí
Za loukami
Piš tín
ský p.
Kánín
ÚSES
LBK12606
Na klínkách Do b ře
Anoda SKO pro VTL plynovod
#
Y
LBK12985
BaldovskéU malého boru
V Kravinách
STL regulační stanice včetně ochranného pásma
Za vrchy
LBC11571
Dobřejovice
U Macarů
Vlt
av
a
Velký Hvězdář
Malý Hvězdář
U dráhy
Na stříbrných
Hosín
LBC11518
A
LBK12984
VTL regulační stanice vč. ochr. a bezpeč. pásma
80
Na Zuntech
Za sady
LBC11572
Na kopaninách
Y
Ve Hvězdářích
Paseky
5
10
Hůrka
Amerika
Nová Obora
Y
Na dolejškách
U Janečků
Plynovod STL vč. ochranného pásma
LBK12597
U obory
Do lomu
Pod Hůrkou
Y
Munice
Plynovod VTL vč. ochran. a bezp. pásma
!
Ochranné pásmo radiových směrových spojů - stav
Optický kabel vč. ochranného pásma
Y
III/12229
ORP České Budějovice
Za splavem
U obory
Pod vysokou
Na nezplihlých
Králičí vrch
Krásný buk
Rudolfův kout
/
III
5
Křese
Na pískách
0
II/ 1
V liškách
LBC11527
p .Pěnský ryb.
Bezpečnostní pásmo tranzitního plynovodu
Kabel komunikačního vedení vč. ochranného pásma
7#
#
7#
7#
7
LBC11455 Na hobiznách
Za hrází
c ký
Latce
LBC11460
Přední Topole
Zadní Topole
Bezdrývka
C
Na rovinách
Uhelniště
Y
Nahoře u Pašic
Pod písky
Na vartách
æ
!
Nalezení svatého Kříže
Zliv
Zeliště
%
Y
.
U Pašic
Jelení vrch
Baba
PP Baba Nová obora
V Tolomech
Pod Jitry
žst. Zliv
C
Křivonoska
k.ú.Hluboká nad Vltavou
LBK12983U Almesbergerova kamene U Krásného buku
k.ú.Munice
K Blanskému
rybníku
Radioreléová trasa vč. ochranného pásma
Spálený ryb.
Lib o
LBC11563
cho
vk a
k.ú.Dobřejovice
u
Hosína
Skopojed
RBK054
LBC11564
Zlatěšovický ryb.
C
C
PR Libochovka
LBK12982
Tranzitní plynovod včetně ochranného pásma
!!!
C
Hořejší kolmice
Vysílač vč. ochranného pásma
LBK12489
Zlivský ryb.
#
%
Pískovna u Zlivi
Radiokomunikační objekt vč. ochranného pásma
C
Zliv
k.ú.Zliv u Českých Budějovic
Dolní výrub
Hradec
Obůrka
LBK12981
Pod Bojskem
!
Dolní výrub
U pěti lip
LBK12543
Blanský ryb.
Na pláništích
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
LBK12596
%
LBC11459
Tupé jitro
SPOJE
Rulík
C
Ve vlčině
C
Pod hrází
VYUŽITÍ VODNÍ PLOCHY
Hranice vodohospodářského díla
%
p
ký
vs
re
zd
Be
Pacák
III/12228
RBC 761
9
57
10
III /
NBK012
Vodní elektrárna - stav
Horní výrub
Návesný
ryb.
U Cáby
LBK
#
#
Objekt pro účely obrany státu - plocha
Baba
Řídká blana
LBK12487
ý p. Mydlovarský ryb.
vars k
lo
d
y
M
LBK12591
Teplárna
LBK12589
U jelena
Skopojed
Háj
Velký Knapr
LBK12590
k.ú.Poněšice
Kameniště
NBC 26
Mazalka
Kněžská
Zahájí
Překážka
LBC11557
!
PR Karvanice
LBC11528
LBK12542
LBK12588
Objekt pro účely obrany státu - bod
Zóna havarijního plánování jaderné elektrárny (13 km)
Cirhan
Šnekl
U rozcestí Dílce k.ú.Zahájí u Hluboké nad Vlt.
Praška
Hora
PR Karvanice
U obrámu
Nad lukami
Malý Knapr
V bocích
Prognózní zdroj nerostných surovin - plošný
Staré důlní dílo vč. ochranného pásma
C
Zvěstování Panny Marie
Osiková
Vlt av
a
Velký kameník
Okrouhlý ryb.
LBC11529 Malá blana
U Překážky
LBK12587
Poněšická obora
Proti třešni
Na Překážce
Cirhanský vrch
Stará Obora
U obory
Zahájí
III/12227
Obůrka
)))
Hluboká nad Vltavou
Písky
LBC11514
)))
LBC11515
LBK12539
Ložisko nerostných surovin - plošné
f
C
!
Olešnický vrch
U Zahájí
U kapličky
f
OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ
Vnitřní zóna havarij. plánování jaderné elektrárny (5 km)
))
))
Pařezí
Poněšice
Vrkoč
f
Dobývací prostor - těžený
f
Elektrorozvodna - plošné vymezení
LBK12967
III/10571
))
Kmentová
f
Trafostanice vč. ochranného pásma
Vlkov
LBK12966
Na stráni
ff
Y
f
Elektrorozvodna VVN - 110kV vč. ochranného pásma
f
U Petra
LBC11794
U Háje
Y
f
f
f
!!
Dubenecká
LBK12541
C
C
é
Elektrorozvodna ZVN - 400kV - vč. ochranného pásma
J
k.ú.Olešník
bbb
III/10
572
74
Vlkov
Štreinův les
U cihelny
!
!
LBC11513
k.ú.Vlkov u Drahotěšic
LBC11511
ò
Y
Kabelové vedení el. energie 22 kV - stav vč. ochran. pásma
!
LBK12965
LBK12969
Šafaříka
zříc. hr. Karlův Uhrádek
Holý vrch
LBC11530
LBK12540
Vyhlídka
05
Koz lov s k ý p .
LBK12970
Kozí hřbet
LBC11512
Dlouhá leč
Koz lovská zát
oka
Na soudných
Vaňkova
LBK12964
Pařezí
Plíšně
Plániště
III/
1
U hrádku
Za díly
Myslina
Na dlouhých
LBC11510
LBK12562
Nové jámy
LBC11486
Olešník
Za Rožmánkem
LBC11499
LBK12571
RBK025
k.ú.Kostelec
Vedení elektrické energie 22 kV vč. ochran. pásma
f
Ole
šn
ík
Na dílech
Nad struhami
NEROSTNÉ SUROVINY
Vorpil
Olešník
LBK12962
Vedení elektrické energie 110 kV vč. ochran. pásma
C
Ovčín
LBC11501
Ostrov
LBC11508
Jitra
U šindele
Na boru
! ! ! !! ! !
II/
10
5
šní
k
Ole
eš
ní k
Ol
LBK12537
Staré jámy
LBC11507
LBK12884
Vedení elektrické energie 400 kV vč. ochran. pásma
f
k
Třeboňská alej
Chlumec
Pod vápenicí
5
10
top
lu
LBK12979
LBK12963
LBC11509
Tesy
f
U ohrad
Záhoří
II/
Sv a
LBC11482
Na studánkách
LBC11500 Černý les
Výštice
Na kopaninách
LBK12536
A
5 79
III/1 0
Na hlíně
U olešnické hráze
LBK12561
LBK12558
LBK12560
Líšnice
LBK12974
Y
V širokých
LBK12523
III/
12
22
5
LBK12524
U dubu
Močál
LBC11505
Purkarec Svatý!
æ Jiří
Červený Kříž
Prchlík
Lí š
U tří lip
U tří lip
LBK12559
Němčice
J
LBK12535
Na hájkách
Strážiště
Pod záhorskou cestou
ý p. LBC11506
n ick
Přísežný
Vyhlášené záplavové území (Q 100)
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
LBC11504
Němčice
J
Na bábě
Borky
Radonice
f
Dolní velický ryb.
LBC11487
Výštice
U kedličky LBC11502
LBC11493
U chlumecké aleje
Hlína
k.ú.Líšnice u Kostelce
f
LBK12534
LBK12557
LBK12971
Na Kukli
Chráněná oblast přiroz. akumulace vod (CHOPAV)
OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI
Dobrá voda
LBK12975
LBK12978
Ochr. pásmo vodního zdroje II. stupně - vnější
O
LBK12972
Ochr. pásmo vodního zdroje II. stupně - vnitřní
b bb bb bb b
f
k.ú.Purkarec
C
f
LBC11492
Svatý Vavřinec
Purk NBK002
a rec
ká z
átok
v.n.Hněvkovice
a
Štětka
C
Železniční vlečka vč. ochranného pásma
U kočů
Na pahorku
C
f
V novoveské špici
Kobylí hlava
LBK12526
æ
Kostelec !
C
f
LBK12886
LBC11489
Na jitrech
LBC11498
LBK12887
ff
Železniční trať - regionální vč. ochranného pásma
LBC11321
Poklasný
Na dříteňském vrchu
Rachačky
ff
Železniční trať celostátní vč. ochranného pásma
U Doktorova lomu
Zádušní
LBK12999
Nekřtěňátka
LBK12529
LBC11488
LBK12527
Stráně
Silnice III. třídy vč. ochranného pásma
Na prkovech Na dlouhých
Pod lesem
LBC11491Invalidka
Senný vrch
LBC11503
ff
f
V hliníku
Silnice II. třídy vč. ochranného pásma
RBK011
LBK12556
ff
Y
Pařezí
Na stránkách
U vršku
U silnice
Čistírna odpadních vod vč. ochr. pásma
OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ
Silnice I. třídy vč. ochranného pásma
Kamenný ryb.
LBC11322
RBC 765
Babince
Úsek silnice se čtyřmi a více pruhy vč. ochranného pásma
Na širokých
Na širokých
Babinec
Kotořice
LBK12521
LBK12364
Hroznějovice
st eleck ý p
.
Ko
Spáleniště
LBK12552
U buku
Hlavní kanalizační sběrač
f
Padělky
Urbanistické hodnoty
DOPRAVNÍ INFRASTRUTURA
Slávnice
k.ú.Hroznějovice
LBC11496
LBC11497 Na lomu
Chlumečnice
Hlavní vodovodní řad vč. ochr. pásma
Území s archeologickými nálezy
Vlčí jámy
LBK12555
k.ú.Jeznice
U tří lip
Budáček
V podsádčí
Na vršcích
LBC11490
Na hromadišti
čihadle
NováNaVes
C
bb
Sáhový
U Pakostova
NBK030
Zabitý
C
K lesíku
Na honech
Hrušky
Budáček
B u d á če k
LBK12550
Krejcárka
a
Vodojem vč. ochranného pásma
Y
V loukách č
k
U Hory
Pakostov
LBC11793
U březí
C
ach
a
Jeznice
Tuchonice
LBC11323
LBK12548
Zdroje - pramen využívaný pro odběr vody vč. ochr. pásma
ff
LBK12544
Na lhotách
á
Vltava
sk
ov
zk
Bu
LBC11338
S t r ou h a
LBK12369
LBC11494
ka
to
zá
!
Y
LBK12530
C
Hořejší louky Do Bučí LBC
Pod Ambrožovými
Budá
če k
LBK12547
Zdroje - místo odběru vody vč. ochr. pásma
bbbbbbbb
Za stružkou
Coufalka
KrejcárkaR
III/10
570
Jaroslavický vrch
k.ú.Jaroslavice u Kostelce
Zátok
a
III /1
222
1
OZNRBK10
I
L
C
U lomu
Objekt podz. vod využívaný k odběru vody vč. ochr. pásma
C
Mlýnský ryb.
Nový ryb. u Býšova
LBK12386
Bučí
LBC11792
Vápenice LBC11339
Strouha
k.ú.Knín
LBK12387
C
!! ! ! ! ! !
V jitrech
Na hradu
@
LBC11329
LBC11337
Knín
Zlatnice
Zdroje vody - bez rozlišení vč. ochr. pásma
2
Pořežánky
! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !
Za stružkami
Janoch
S LBC11347
Libívský ryb. trouh
LBC11349
a
Lesíky
LBK12379
!
Nanebevzetí Panny Marie
Hrby
LBK12370
!
C
LBC11340
Na velkých
Za Babou
LBK12365
!
O
C
u
Stro
uh a
U řeky
ka
Hradní záto
Barbora LBK12385
Starý ryb.
Vrch
Žimutice
Za stružkami
æ
8!
56
10
III /
Mezi cestami
Pořežany Na obcích
k.ú.Pořežany
LBC11336
RBC 763
Dlouhé záhony
Pohrobný ryb.
Ouporovice
Ouporovice
ha
!
! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !
tro
Temelín
Stezky
LBK12380
14
7
Modrá Hůrka
LBC11324
LBK12371
s
ní
Janův vrch
LBK12384
II/
Modrá Hůrka
H
ra
d
Pod křížkem
Brožinky
C
Březí
C
LBC11341
Za litoradlickými humny
Za trávníkem
LBK12390
k.ú.Modrá Hůrka
a
av
Vlt
II/1
38
LBK12391
Karlovec
Studený
C
Litoradlice
ORP Týn nad Vltavou
Úpravna vody vč. ochr. pásma
Na vlkovkách
K Pořežanům
RBC 764
C
LBC11335
LBC11344
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
MP R
¢
LBC11330
7
Nad rybníkem LBK12374
LBK12378
k.ú.Litoradlice
Na hubeném
LBK12373
k.ú.Třitim
III /1
Na březích
056
Štipoklasy
7
C
III/12220
LBK12377
KULTURNÍ HODNOTY
T
Městská památková zóna
T
Vesnická památková zóna
Horní Kněžeklady
Za hliníky
LBK12372
II/
Pod hájky
Na průhoně
LBK12375
LBC11334
LBC11332
Klapačka
V poli
LBC11360
LBK12376Za Hořejškou
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
7 10
ff
LBC11342
4
III /1
ff
V hájku
III /1472
Plochy pro občan. vybavení pro sport a rekreaci - golf
ff
NBK029
Dolní Kněžeklady
LBK12450
Štěpnice
G
!
+
Židova strouha
LBC11363
Plocha zastavěného území přejaté z územních plánů
Na plaňkách
LBK12448
Hněvkovice na pravém břehu Vltavy
LBC11331
23
6
LBC11362
LBK12445
H oř ejškovský p.
LBK12447
LBK12446
Kozlovák
III /0
Na novině
ff
III/1472
LBK12443
Třitim
66
05
I/1
LBC11365 II
LBC11364
Břehy
MV
C¢
LBK12439
Mimoúrovňové křižovatky na silnicích I. a II. třídy
Vodní plocha
Letiště
Účelová zástavba
Hřbitov
Povrchová těžba, lom
VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Budova nebo blok budov
A+U DESIGN, spol s r.o.
Ostatní plocha v sídlech
ing.arch. J. BRŮHA
ing.arch. D. POLCAROVÁ
ing.arch. V. FUČÍK
U ČERNÉ VĚŽE 9, ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel. 387 436 898, e-mail: [email protected]
Parkoviště
Letiště
Usazovací nádrž, odkaliště
Lesní půda se stromy
Orná půda a ostatní neurčená plocha
Louka, pastvina
Okrasná zahrada, park
Ovocný sad, zahrada
S
;
POŘIZOVATEL:
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE, ČESKÉ BUDĚJOVICE
NÁZEV AKCE:
ÚZEMNÍ STUDIE VLTAVA V ÚSEKU
TÝN NAD VLTAVOU ČESKÉ BUDĚJOVICE
Podklad pro Studii / analýzu splavnosti Vltavy v Jižních Čechách (výstup 4.5.2, pilotní aktivita PA 16)
Podklad pro Studii vazeb mezi prevencí povodňových rizik a vodního cestovního ruchu (výstup 4.2.1, pilotní aktivita PA 12)
Basis for the Study / analysis navigability South Bohemia (Output 4.5.2, Pilot action PA 16)
Basis for the Study of linkage between risk prevention and water-related tourism (Output 4.2.1, Pilot action PA 12)
VÝKRES:
VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
ČÍSLO ZAKÁZKY:
STUPEŇ:
Z/60-2009
ANALYTICKÁ ČÁST
MĚŘÍTKO
DATUM
1 : 50 000
KVĚTEN 2010
ČÍSLO VÝKRESU
ČÍSLO PARÉ
3
Download

3 - Územní plánování