PR Vrbenské rybníky
k.ú.Haklovy Dvory
l
Haklovy Dvory
V22
Štičí sádky
39
U35
V2
LBK15
ro
LBK12689
b
LBK12690
Du
Do trávníků
V1
České Budějovice
Malý branišovský ryb
ORP České Budějovice
LBK12702
V10
Branišov
U J an k a rů
32
14
II I/
LBK12687
Na
Dubenském
Jahelník
Ep5
U5
Č ty ři D v ory
LBK12703
V3
Svatý Prokop a svatý Jan Křtitel
V3
České Budějovice 3
II I/ 14322
U23
U C ih e ln y
U39
U41
Pod vrškem
U30LBK22 U27
U28
LBK12705
České Budějovice 1
U5
N-OVSR
U7 Švábův hrádek
1
OP4
V8
V7
LBK12724
V7
Ee38
Ee37
V6
V9
k.ú.Litvínovice
V9
D12/5
U31
U37
LBC22
Stráňka
V9
NBK019
LBC26
U Stromovky
L i tvínov ic ký
LBK12725
Ee36
p.
V4
V5
Ee34
II I/ 14330
Horní litvínov. r.
LBC11641
Prost.litvínov. r.
Dolní litvínov. r.
Ee35 V4
V5
V9
OP4
V5
D11
V4
LBK12726 k
ic
Li tv nov
í
I/3
p.
V5
D12/3
II/156
D12/2
Ee6
LBK22
V2
OP4 LBK12726
OP5
V9
Ee31
OP5
LBC23 D12/4
žst. České Budějovice
Panna Maria Růžencová
ČESKÉ BUDĚJOVICE
St ro m o vka
LBC12
U4
Litvínovice
LBC11640
Šindlovský ryb.
V9
OP5
LBK18
OP5
Na Dlouhé louce
k.ú.České Budějovice 1
54
Šindlovy Dvory
RBC 611 Stromovka
OP5
ULBK17
Kropáčků
U11
Obětování Panny Marie
II I/ 003
II I/ 1433
V8
U Švába
ý
LBK12723
V9
Mokré
V7
Bagr
U34
Božské srdce Páně
Svatý Mikuláš
še
OP 1 - Zpřesnit vymezení hranic NBC004 Hlubocká obora
OP 2 - Doplnění kostry lokálních prvků ÚSES v celém řešeném území, zejména
v k.ú. Zahájí
OP 3 - Doplnění kostry lokálních prvků ÚSES v celém řešeném území, zejména
v k.ú. Modrá Hůrka
OP 4 - Řešení případných střetů lokálních prvků ÚSES a navrhovaných záměrů
OP 5 - Řešení případných střetů regionálních a nadregionálních prvků ÚSES a
navrhovaných záměrů
LBC21
U43
Smrtelné úzkosti Páně
U40
V2
Ee39
D2/2
Husův sbor
Ma l
Ep 1 - Návrh vysokotlakého plynovodu v trase Ševětín – Hosín. Trasa představuje
propojení dvou bodů na stávající síti.
Ep 2 - Návrh prodloužení stávajícího středotlakého plynovodu od vstupu do JETE
k připravovanému areálu Býšov.
Ep 3 - Možnost plošné plynofikace sídla Dasný
Ep 4 - Možnost plošné plynofikace sídla Munice
Ep 5 - Možnost plošné plynofikace sídla Branišov
CPS1
Et2
N-SO
LBC11634
V7
LBC33
D12/1
Svatý Václav
LBK12704
V9
Urbanistické a civilizační problémy (U)
LBK31
Nejsvětější Trojice
LBC20
Svatý Vojtěch
U branišovské silnice
LBC11633
LBK12707
Problémy v oblasti ochrany přírody (OP)
z. České Budějovice severní zastávk
V2
k.ú.České Budějovice 2
V11
Problémy v oblasti zásobování teplem (Et)
Problémy v oblasti zásobování plynem (Ep)
s
k.ú.České Budějovice 3
U L e sa
Et 1 - Návrh přivedení tepla od JETE k připravovanému výrobnímu areálu Býšov.
Záměr není definitivně vyjasněn – JETE nabízí dodávky tepla ve formě horké vody.
Et 2 - Fyzická likvidace vyřazeného parovodu v blízkosti Švábova hrádku v
Č. Budějovicích. Koncová část posilovací větve MÁJ - DN 500 byla
vyřazena z provozu, ale demontována je pouze částečně.
Et 3 - Záměr výstavby horkovodního přivaděče vyvedeného z areálu JETE, přes Olešník,
Zahájí a Zliv do Českých Budějovic.
Et 4 - Rozšíření horkovodní sítě v Č. Budějovicích o úsek přes řeku Vltava.
Záměr je ve stadiu příprav.
Et 5 - Zrušení struskovodu vedeného od teplárny v Č. Budějovicích na odkaliště
Hodějovice (na hranici ŘÚ). Do roku 2012 má být ukončen provoz tohoto zařízení.
ká
Dlouhé role
V B oru
U5
V3
LBC19 U36
U23
V2
k.ú.Branišov u Dubného
ds
V3
OP5
LBC11632
LBK12706
3
V10
Et4
V2
Sí d l. M á j
Branišov
CPS2
D12/6
LBC11 LBK15
Lišovský ryb.
p.
LBK26
V2
ka
to
U39
Mladohaklovský ryb.
vo
b
en
ý
sk
LBC10
Velký Vávrovský ryb.
Zavadilka
II I/ 14
5
LBK12
Velký branišovský ry
I/3
4
V2
Do
LBC11628
LBC17
H ví zd a l
H lu ch á B a št a LBC11629
Návesný
Nemanický ryb.
Svatá Otýlie
Ee40
Čertík RBC 609
U11
LBC18
LBK14
Novohaklovský ryb.
D23
Svatý Jan Nepomucký
II/156
Dubský ryb.
tí k
Dolní Světlíky
NBK005
U Voříškova dvora
LBK11
er
LBK21
Kn ě žs ké D vo ry
OP5
75
Č
U6
D5/1
LBK12699
V21
LBK11
05
OP5
LBC 11656
N e m a n ice
Za humny
N-SO
Starohaklovský ryb.
U5
se lá v o d a
II I/
1
576
Hrdějovice
RBK141 D3/3
D3/2
U káníZ rampy
OP5 K y
I/3
OZNRBK17
at
á st
o
k.ú.České Vrbné
D22
Ostrov
II I/ 10
Palouky
D2/1
LBC 11644
ka
Domin
78
ka
Černiš RBC 610
D4
LBC11644
Et3
U pískárny
LBC 11611
Zdráhanka
sto
LBK12694
D23
Horní Světlíky
OP4
Na baště
Šnejdlík
Na Výhonech
LBK12865
Nový vrbenský ryb.
Starý houženský ryb.
Výměnky
á
Nové Dvory
Kuchyňka
PR Vrbenské rybníky
LBK12698
D6
sk
V rybníkách
Na Blatci
České Vrbné
t o ka
LBK12995
LBC15
Mezi cestami
Trö grů v D v ů r
od
5-5
LBC 11610
Starý vrbenský ryb.
ov
D
LBK12673 ehtářs ký p.
Hluboká nad Vltavou
Zlat á
s
Dasenský ryb.
LBK19
br
LBK12994
Do
Dasný
N-VI
U20
II I/ 105
U obecní louky
LBK12696
V3
U 1 - Plochy starých zátěží – odkaliště DIAMO, odkaliště popílku Teplárna Č. Budějovice
U 2 - Neúměrné zatížení obytných částí obcí těžkou dopravou související s rekultivací
odkališť DIAMO
U 3 - Vymezení optimálního členění plochy pro veřejné logistické centrum (VLC)
Hrdějovice a zajištění dopravních vbazeb na silniční, železniční a vodní dopravu
U 4 - Freetime park na území městského parku Stromovka v Č. Budějovicích
U 5 - Rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení, kolize některých ploch s koridory dopravy
a technické infrastruktury.
U 6 - Rozsáhlé rozvojové plochy pro smíšenou funkci výrobních a komerčních aktivit,
kolize některých ploch s koridory dopravy a technické infrastruktury.
U 7 - Rozsáhlé rozvojové plochy pro sportovně rekreační aktivity
U 8 - Provizorní rekreační objekty na břehu Hněvkovické nádrže
U 9 - Návrh obnovy zaniklého sídla Jaroslavice
U 10 - Návrh krajinné památkové zóny Hlubocko
U 11 - Špatná kvalita vody v Hněvkovické nádrži a dlších rybnících využívaných k rekreaci,
zejména v letním období
U 12 - Vymezení ploch a přístupů pro pláže II. kategorie u Hněvkovické nádrže
U 13 - Vymezení nových kempů a tábořišť
U 14 - Stavební uzávěra u Hněvkovické nádrže vymezená kótou 374.60 m.n.m.
U 15 - Potřeba dovybavení, či vybudování plavebních komor na Vltavské vodní cestě
U 16 - Nedostatečný záchranný systém - zřízení stanovišť hladinové, nebo vodní záchranné
služby
U 17 - Nedostatečný záchranný systém - zřízení stanoviště policejního sboru
U 18 - Problém vymezení nákladního přístavu ve vazbě na VLC
U 19 - Problém vymezení marín
U 20 - Problém vymezení sportovních přístavů
U 21 - Problém vymezení sportovních kotvišť
U 22 - Problém vymezení jachetních kotvišť
U 23 - Problém nedostatečného množství veřejných přístavišť osobní lodní dopravy
zajišťující dopravní obslužnost stálých
obyvatel a zvýšení turistické atraktivnosti oblasti
U 24 - Problém vymezené vodní plochy pro vodní lyžování a vodní skúry - zvýšení turistické
atraktivnosti oblasti, ale současně problém hluku
U 25 - Problém vymezené vodní plochy pro přistávání hydroplánů - zvýšení turistické
atraktivnosti oblasti, ale současně problém hluku
U 26 - Problém yvmezení plochy pro rybářskou osadu
U 27 - Projekt město a voda - pohyblivý jez u Předního mlýna
U 28 - Projekt město a voda - sklápěcí most u Předního mlýna
U 29 - Projekt město a voda - Lannův plavební kanál - Sokolský ostrov (napojení na
Vltavskou vodní cestu)
U 30 - Projekt město a voda - plavební komora u Jiráskova jezu (napojení na Vltavskou
vodní cestu)
U 31 - Projekt město a voda - vodácký přístav Valcha
U 32 - Projekt město a voda - úprava Trilčova jezu pro vodáky (sportovní plavební propust)
U 33 - Projekt město a voda - půjčovna loděk Malý jez
U 34 - Projekt město a voda - půjčovna loděk Sokolský ostrov
U 35 - Projekt město a voda - pobytová louka a koupání ve volné přírodě pod
Novým mostem
U 36 - Projekt město a voda – krátkodobé kotviště Nový most
U 37 - Záměr revitalizace koněspřežní dráhy v ulicích města České Budějovice
U 38 - Nutné prohrábky dna
U 39 - Areály brownfields
U 40 - Městské molo slepé rameno Malše (Projekt město a voda)
U 41 - Krátkodobé kotviště Lannova loděnice (Projekt město a voda), potřeba koordinovat s
přístavištěm OLD
U 42 - Návrh vesnickké památkové zóny Vlkov
U 43 - Problém střetu poddolovaného území s navrhovanovanou rozvojovou
plochou pro bydlení
Problémy v oblasti dopravy (D)
D 1/1 - Dálnice D3 Praha – České Budějovice – MÚK Dolní Třebonín v rozsahu řešeného
území (úsek MÚK Lhotice – Borek, kú Hosín)
D 1/2 - Dálnice D3 Praha – České Budějovice – MÚK Dolní Třebonín v rozsahu řešeného
území (úsek MÚK Pohůrka – MÚK Nové Hodějovice, kú Č.Budějovice 6)
D 2/1 - V. tranzitní železniční koridor (trať 220) Praha – České Budějovice v úseku Ševětín –
České Budějovice, Nemanice, v rozsahu řešeného území
D 2/2 - IV. tranzitní železniční koridor (trať 220) Praha – České Budějovice v úseku
Č. Budějovice, Nemanice – Č. Budějovice žst.
D 2/3 - IV. tranzitní železniční koridor (trať 196) České Budějovice – Kaplice – Linz rozsahu
řešeného území (úsek Č. Budějovice, žst. – Č. Budějovice, Nové Hodějovice)
D 3/1 - Silnice I/20 Plzeň – České Budějovice, přeložka obcí Češňovice a Dasný, v rozsahu
řešeného území, včetně úpravy MÚK I/20x II/105
D 3/2 - Silnice I/20 České Budějovice „severní spojka“ v úseku VOK Globus – přemostění
Vltavy – Kněžské Dvory – Okružní - VOK I/34 x II/634 Okružní.
D 3/3 - Silnice I/20 České Budějovice „severní tangenta“ v úseku MÚK II/105 – křiž. I/34
nebo křiž. D3 x I/34 – územní rezerva dle ZÚR
D4
- Zdvojkolejnění železniční tratě č. 190 Plzeň – České Budějovice v úseku Zliv –
Č. Budějovice, Nemanice.
D 5/1 - Vltavská vodní cesta v úseku Č. Budějovice – Hluboká nad Vltavou zač.
v.n. Hněvkovice
D 5/2 - Vltavská vodní cesta v úseku v.d. Hněvkovice – Týn nad Vlt. v rozsahu řešeného území
D6
- Veřejné logistické centrum České Budějovice, Nemanice - Hrdějovice
D7
- České Budějovice „jižní tangenta“ - silnice II/143, napojení prostoru letiště na D3 v
rozsahu řešeného území
D8
- Silnice II/146 v úseku Hluboká nad Vlt. – křiž. II/603, křížení s IV.TŽK a stávající
železnič. tratí
D9
- Silnice II/147, přeložka místní části Bzí v rozsahu řešeného území
D 10 - Silnice II/156 v úseku MÚK D3 České Budějovice, Nové Hodějovice – Nová Ves,
obchvat Nedabyle v rozsahu řešeného území
D 11 - Silnice I/3 (II/603) České Budějovice Litvínovická v úseku Na Dlouhé louce – Planá –
Boršov nad Vlt. v rozsahu řešeného území
D 12/1 - Č. Budějovice silnice I/34 propojení okruhů“ v úseku Okružní – Strakonická
(v současné době ve stavbě)
D 12/2 - České Budějovice, „Zanádražní komunikace“ silnice II/156 v úseku „propojení okruhů“ –
Rudolfovská - Nové Hodějovice
D 12/3 - České Budějovice podjezd pod nádražím v úseku Dobrovodská – Nádražní/Mánesova
D 12/4 - Č. Budějovice tzv. „jižní spojka“ v úseku Litvínovická – Lidická – Plavská –
Novohradská – Zanádražní komunikace – D3 v MÚK Pohůrka (včetně nového
přemostění Vltavy)
D 12/5 - České Budějovice tzv. „západní půloblouk“ v úseku sídl. Máj,Branišovská – Litvínovice
křiž. se silnicí I/3
D 12/6 - České Budějovice, Čtyři Dvory, propojení Strakonická – Milady Horákové
D 13 - Přívoz přes Hněvkovickou nádrž v poloze obce Purkarec
D 14/1 - Cyklostezka na území města Hluboká nad Vltavou v trase dálkové cykloturistické
trasy č.12 Praha – České Budějovice
D 14/2 - Cyklostezka na území města České Budějovice, Rožnov v trase dálkové cykloturistické
trasy č.12 České Budějovice – Český Krumlov směr Včelná, Boršov v rozsahu
řešeného území
D 15/1 - Obchvat Zahájí na silnici III/10579 v rámci dopravních staveb spojených s rekultivací
odkaliště Mydlovary
D 15/2 - Obchvat Olešník na silnici III/10579a v rámci dopravních staveb spojených s rekultivací
odkaliště Mydlovary
D 15/3 - Homogenizace silnice III/10579a v úseku Olešník – křiž.II/105 Chlumec v rámci
dopravních staveb spojených s rekultivací odkaliště Mydlovary
D 16 - Liniová dopravní závada – silnice I/20 na průtahu obcí Dasný
D 17 - Liniová dopravní závada – silnice II/146 na průtahu městem Hluboká nad Vltavou
v úseku Zámostí – most přes Vltavu – zač. přeložky
D 18 - Liniová dopravní závada – silnice II/146 v úseku Dobřejovice – křiž. se silnicí II/603
D 19 - Liniová dopravní závada – silnice III/10579 v úseku Munice – Zahájí – Olešník,
silnice III/10579a na průtahu obcí Olešník a silnice III/12227 v úseku
Zahájí – Mydlovary
D 20 - Liniová dopravní závada – silnice III/10575 v úseku Hrdějovice – Hluboká nad Vlt.,
Zámostí
D 21 - Liniová dopravní závada – MK v úseku Hrdějovice – Hosín (s provozem MHD)
D 22 - Bodová dopravní závada – úrovňové železniční přejezdy na železniční trati č. 190 a
silnicích III. třídy (3x – Kněžské Dvory, dvůr Vondrov a Zliv)
D 23 - Bodová dopravní závada – úrovňové železniční přejezdy na železniční trati č. 220 a
silnicích III. třídy (4x – Kněžské Dvory a 3x v obci Hrdějovice)
D 24 - Bodová dopravní závada – křiž. silnic II/146 a II/603 na kú obce Hosín (u kafilerky)
D 25/1 - Bodová dopravní závada – křiž. silnic II/105 a III/10579a u obce Chlumec
D 25/2 - Bodová dopravní závada – křiž. silnic II/105 a III/10579 Hluboká nad Vltavou
D 26
- Chybějící spojení pro automobilovou dopravu - České Budějovice, Čtyři Dvory, úsek
Strakonická – Milady Horákové D 27
- Chybějící kapacitní spojení pro automobilovou dopravu - Č. Budějovice, severní spojka,
úsek silnice I/20 VOK u Globusu – silnice I/34 VOK Okružní k převedení tranzitní dopravy
D 28
- Chybějící spojení pro automobilovou dopravu Purkarec - Kostelec – silnice III. třídy řešitelné přívozem a rekonstrukcí MK na kú Kostelec pro místní dopravu v
rámci jedné obce
D 29
- Chybějící spojení pro automobilovou dopravu – napojení budoucí obnovené obce
Jaroslavice silnicí III. třídy
D 30
- Hluboká nad Vlt. - záměr přeložky silnice III. třídy dle ÚPn města Hluboká nad Vlt.
D 31
-Bavorovice - záměr dobudování silnice III. třídy dle ÚPn města Hluboká nad Vlt.
D 32
- Poněšice - problém nereálnosti přeložky dle ÚPn města Hluboká nad Vlt.
D 33
- Kostelec - problém nereálnosti přeložky dle ÚPn města Hluboká nad Vlt.
D 34
- Problém vedení cykloturistické trasy po silnici II. třídy č. II/105 v úseku Hluboká nad Vlt. Chlumec
D 35
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Č. Budějovice – Rudolfov
D 36 - Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Č. Budějovice
Rožnov – Včelná - Boršov
D 37 - Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Č. Budějovice sídl. Máj –
Branišov – ryb. Dehtář
D 38 - Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku České Budějovice
sídl. Vltava – Vrbenské rybníky – ryb. Bezdrev
D 39 - Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Hluboká nad Vltavou –
Purkarec po levém břehu řeky Vltavy
D 40 - Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Purkarec – hráz
Hněvkovické přehrady s využitím nové lávky Jeznice - Buzkov
přes zátoku Strouha
D 41
D 42
D 43
D 44
D 45
D 46
D 47
D 48
D 49
D 50
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku hráz Hněvkovické
přehrady –Týn nad Vltavou po levém břehu Vltavy
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Zahájí – cyklotrasa
podél silnice II/105
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Purkarec – Kostelec –
Líšnice,lihovar s využitím přívozu Purkarec
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Hroznějovice – Buzkov
s využitím nového přívozu Pardovice - Buzkov
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Pořežany – Jeznice s
využitím přívozu Pardovice - Jeznice
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v lesním celku v kú Poněšice
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v lesním celku Hroznějovice –
Hněvkovice na pr. břehu vč. odbočky na hráz přehrady
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Hněvkovice na pravém
břehu – Týn nad Vltavou po pravém břehu řeky Vltavy
- Chybějící nebo nevyhovující spojení pro pěší a cyklisty v úseku Opatovice –
Hluboká nad Vlt.
- Návrh nového přívozu Hněvkovickou nádrž v poloze Pardovice – Jeznice / Buzkov
Problémy v oblasti zásobování el. energií (Ee)
Ee1 - Temelín, výstavba el. vedení 400kV mezi TR Kočín – TR Mírovka, napojení do
elektrizační soustavy mimo Jč.kraj
Ee2 - Temelín, zdvojení stávajícího el. vedení 110kV mezi TR Kočín – TR Veselí n.L,
pro zabezpečení dodávky el. energie na Táborsku a Jindřichohradecku
Ee3 - Hluboká n.V., zdvojení stávajícího el. vedení 400kV mezi TR Dasný – TR Přeštice
Ee4 - Hluboká n.V., , výstavba el. vedení 110kV mezi TR Dasný – TR Větřní, pro
zabezpečení dodávky el. energie na Českokrumlovsku
Ee5 - Temelín, výstavba transformovny s rozvodnou TR 110/22 kV, pro potřebu FVE Býšov
Ee6 - České Budějovice, výstavba transformovny s rozvodnou TR 110/22 kV, pro zajištění
elektrizace krajského města
Ee7 - Temelín, přeložka vedení 22 kV k TS Býšov, vyvolaná výstavbou FVE Býšov
Ee8 - Hosín, výstavba další TS Letiště, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee9 - Hosín, místní část Dobřejovice, v rámci bytové výstavby na severu obce
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee10 - Hluboká n.V., místní část Poněšice, v rámci bytové výstavby na severu
obce vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee11 - Hluboká n.V., místní část Kostelec, v rámci bytové výstavby na jihozápadě
obce vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee12 - Hluboká n.V., místní část Líšnice, v rámci bytové výstavby na západě
obce vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV,
Ee13 - Hluboká n.V., místní část Jeznice – Buzkov, v rámci rekreační oblasti
na severu obce vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV,
Ee14 - Hluboká n.V., místní část Jaroslavice, v rámci bytové a rekreační výstavby
v obci vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee15 - Hluboká n.V., místní část „Pod Jaroslavicemi“?, v rámci bytové a rekreační
výstavby vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee16 - Hluboká n.V., místní část Purkarec, v rámci výstavby přístaviště vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee17 - Olešník, místní část Nová Ves, v rámci výstavby veřejné vybavenosti
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee18 - Olešník, místní část Chlumec, v rámci zóny podnikání na západě obce
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee19 - Olešník, v rámci bytové výstavby na východě obce vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV,
Ee20 - Hluboká n.V., místní část Vlkov, v rámci bytové výstavby na západě
obce vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee21 - Hluboká n.V., místní část Munice, v rámci bytové výstavby na severu obce
vybudovat TS,včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee22 - Zahájí, v rámci bytové výstavby na severovýchodě obce vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee23 - Žimutice, místní část Pořežany, v rámci bytové výstavby na jihu obce
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee24 - Hluboká n.V., místní část Zámostí, v rámci bytové výstavby jižně u
nádraží vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee25 - Hluboká n.V., místní část Zámostí, v rámci bytové výstavby Na Pahorku 1
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee26 - Hluboká n.V., místní část Zámostí, v rámci bytové výstavby Na Pahorku 2
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee27 - Hluboká n.V., místní část Zámostí, v rámci bytové výstavby na severu obce
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee28 - Hluboká n.V., místní část Zámostí, v rámci bytové výstavby u nádraží
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee29 - Dasný, v rámci bytové výstavby na západě obce vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee30 - Dasný, v rámci bytové výstavby na východě obce vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee31 - Litvínovice, v rámci bytové výstavby u rondelu vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee32 - Litvínovice, v rámci bytové výstavby u řeky Vltavy vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee33 - Litvínovice, v rámci bytové výstavby na jihu obce vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee34 - Litvínovice, v rámci bytové výstavby „U Stromovky“ vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee35 - Litvínovice, v rámci bytové výstavby v centrální části obce vybudovat TS,
včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee36 - Litvínovice, místní část Šindlovy Dvory, v rámci bytové výstavby na východě obce
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee37 - Litvínovice, místní část Šindlovy Dvory, v rámci výstavby RD na severu obce
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee38 - Litvínovice, místní část Mokré, v rámci bytové výstavby na jihovýchodě obce
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee39 - Litvínovice, místní část Mokré, v rámci bytové výstavby na severu obce
vybudovat TS,včetně venkovní přípojky 22 kV
Ee40 - České Budějovice, místní část Zavadilka, v rámci bytové výstavby na západě obce
vybudovat TS, včetně venkovní přípojky 22 kV
Download

5-5