Drahotěšice
U Čížka
Lhota
U Chrtů
Gebrovna
U VohnoutkůU Nohavů
ZV
V Běrdáku
Švamberk
U Prokšů
Cirhan
Ševětín
Mazelo v
Evženovo Údolí
U Strakatého
Sednička
Mazelovská Háj.
ZV
Bašta Naděje
U Špuláka
Klec
U Nádraží
Ch otýča ny
Kolomazní pec
Papírna
Dvořiště
Kolenc e
U Holubů
Lipičí
U Šochta
Šaloun
Bašta
U Bártů
No vosedly nad Ne žárk ou
U ČuchnůU Lapiců
U Šachlů
Dolní Slověnice
U Šírků
Kocanda
Rožmberská Bašta
M lá ka
Smítka
U Obrázků
Du najov ice
Na Klaudě
Samoty
Hvízdalky
Hv ozdec
Hlincová Hora
Ortvínovice
Ovčín
Kaliště
Spolí
Do manín
O hraz eníčk o
Barbora
Mysletín
Činát
Růž ov
Chrastí
Nováček
Pikov
Stašek
Radostice
Vrcov
Vlac hnovice
Kra molín
Peškův Mlýn
Na Zastávce
Jednota Třebeč
Rejta
Na Hvízdalce
Tři Facky
Na Jandovci
U Koudelů
Terez ín
Petříkov
Hrádek
Janovka
Kapinos
Y
Y
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
ff f
fff
fff
f ff
ff
ff
f
fff
fff
fff
ff
ff
fff
ff
f
ff
f
ff
ff
ff
Zóna havarijního plánování JETE (13km)
Vnitřní zóna havarijního plánování JETE (5km)
zóna parametru 2R pro nadzemní nádrže (Branice)
D
D D
D
2
Ochranné pásmo letiště s výškovým omezením staveb
Och rana pam átek
Památka UNESCO
¢
Archeologická památková rezervace
P
> > > >
Krajinná památková zóna
RM
Městská památková rezervace
RV
Vesnická památková rezervace
ZM
Městská památková zóna
ZV
Vesnická památková zóna
Záso bo ván í elektrickou en ergií
q """ B
Vedení ZVN včetně ochranného pásma
q B
Vedení VVN včetně ochranného pásma
q B
Vedení VN včetně ochranného pásma
é
é
â
,
é
Národní kulturní památka
¢
â
!
!
!
!
k
#
Ochranné pásmo elektrorozvodny
Jaderná elektrárna
Hydroelektrárna
Ochranné pásmo JE Temelín
2
f
f
f
f
I#
#
I#
I
))
f
bbb
#
#
77
s
J
"
))
Y
fff
ff f
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
Poho ří na Š um avě
f
2
Ochranné pásmo letiště k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly
))
> >
f
f
Y
s
fff
ff
fff
fff
2
Ochranná zóna nadregionálních biokoridorů
J
"
> > > > >
fff
ff
fff
2
Ochranné pásmo letiště se zákazem staveb
J
"
))
Odkaliště
2
Regionální biokoridor
J
"
))
#
Plocha objektu zařazených do skupiny A nebo B
2
bbbbbbbbbbb
J
"
Y
Ulrichov
2
Ochranné pásmo letiště hlukové
J
"
Y
Objekty skupiny A nebo B s nebezpečnými látkami
Ochranné pásmo stanice katodové ochrany
<
A
2
Regionální biocentrum
I#
#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I
2-3
2-4
O
!
Bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu
Ochranné pásmo regulační stanice
bbbbbbbbbb
f
O
¶
É
letiště s vnitrostátním provozem
f
Vod n í rež im
s
I#
#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I
Y
Ochranné pásmo skládky
e
e
f
"
f
Y
"
Baronův most
letiště s mezinárodním provozem
f
Ochranné pásmo letiště s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN
s
s
I
Ochranné pásmo spalovny
NATURA2000 - Evropsky významná lokalita
f
Nadregionální biokoridor
s
s
s
s
s
Staré ekologické zátěže
Vlečka včetně ochranného pásma
f
s
#
7#
7#
7#
7#
7#
7#
7
>
P
!
NATURA2000 - Ptačí oblast
2-2
Plynovod STL včetně ochranného pásma
f
Lanová dráha
s
f
H ygiena živo tn íh o p rostřed í
Leopoldov
Úzkokolejné železnice včetně ochranného pásma
Plynovod VTL včetně ochranného pásma
!
#
7#
7#
7#
7#
7#
7#
7
Sesuvné území (malé)
#
Uhliště
D
f
Terčí Dvůr
D
f
Pivonice
Přírodní rezervace
!
Nadregionální biocentrum
))
Sesuvné území (velké)
Rapotice
Regionální železnice včetně ochranného pásma
Plynovod VVTL včetně ochranného pásma
bbb
Poddolované území (malé)
Přírodní památka
Lokalita zvláště chráněných druhů
J
"
Javory
½
Celostátní železnice včetně ochranného pásma
! !
f
Poddolované území (velké)
Žofín
½
Národní přírodní rezervace
2-1
Záso bo ván í plynem
2
Leopold
½
½
I#
#
I#
I
Staré důlní dílo
½
s
Lužnice
Dobývací prostor
½
#
7#
7#
7
Y
Y
Y
s
Y
Chráněné ložiskové území
½
D
s
½
D
f
s
½
f
s
½ D ½ D½ D½
Silnice III.třídy včetně ochranného pásma
2
s
½
D
½
f
Ï
½
Ložisko nerostných surovin (bodové)
â â
Čer né Údolí
½
D
Mlýnský Vrch
½
D
D
Ložisko nerostných surovin (liniové)
D
D
Velký Jindřichov
M eziříčí
Ložisko nerostných surovin (plošné)
½
f
Staré H utě
½
D
f
½
f
½
D
f
½
f
Národní přírodní památka
f
f
Silnice II.třídy včetně ochranného pásma
f
f
f
Še jby
H orn in o vé p ro střed í a g eolo gie
Přírodní park
Ochranné pásmo čistírny odpadních vod
f
Y
Y
Silnice I.třídy včetně ochranného pásma
f
>
¨
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Chráněná krajinná oblast
Kanalizační řad včetně ochranného pásma
@
f
Pa sek y
Dálnice včetně ochranného pásma
2
Y
Y
>
½
Dobrá Voda
Hojná Voda
Pohorsk á Ve s
>
Har tunkov
Třebíčko
Rapotice
>
¨ ¨ ¨ ¨
Urbanizované území ostatní
Dlouhá S tropnice
Pila Gabriela
Radč ic e
>
Y
Y
Urbanizované území obcí 3.typu
M eziluží
Y
Y
Y
Národní park
Y
Y
Y
Vodovodní řad včetně ochranného pásma
`
f
Hranice obcí s rozšířenou působností
Žižkovo Předměstí
D op ravní infrastru ktu ra
f
Vyhlídky
Och rana přírod y
Záso bo ván í vod o u
2
Hranice kraje
Veveří
D op ravní a tech nická infrastru ktu ra
2
Hranice státu
Och rana přírod y a krajiny
2
ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ
Vyšné
Humenice
Věrtele
Kuří
Městský Mlýn
LEGENDA
>
¨
Be nešov nad Černo u
Krabonoš
Zámecký Dvůr
ZM
Ho rní Stropnice
Bedř ic hov
Svatý Vít
Žofina Huť
No vá Ves n ad L užnicí
Stropnický Mlýn Sv ětv í
Ryc hnov u Nov ých H radů
Konra tice
Záblatí
2
Olbramov
Valtéřo v
Obora
Nakolice
Stará Střelnice
Kam en ic e
U Kollérů
Sv ébohy
M eziluží
Dluhoště
Lesní Chalupy
2
Střeziměřice
U Rybníků
Klení
Daleké Popelice
U Sládků
Hořejší Chalupy
Hranice
Údolí
Krčín
Vesce
Na Staré Rychtě
Kunšach
U Moravců
U Kahunů
Štiptoň
ZV
Hlínov
Ka men ná
Strouha
Blata
Trpnouz e
Dolejší Chalupy
Hranice
2
Bož ejov
Kroha
Spáleniště
Svaryšov
Žumbe rk
Kondra č
Ochůzky
2
Na Hrbech
Lhotka
Do Parizů
Blata
Janovka
Chvalkov
Štěpán Záluží
U Bavluků
Byňov
Žár
Chudě jov
U Dudáků
Karlov
Jakule
Klaž ary
Šimkův Mlýn
Bosn a
½
D
Slavč e
Danč ovice
Dv ory nad Lužnicí Ha lám ky
Klín
Tomkův Mlýn
Louzův Mlýn
Dobrk ovsk á Lhotk a
Na Primárně
Bašta Petříkov
Mezilesí
Kukle
Na Panském
De šná
Hluboká
Jandovka
Čížkrajice
Sýkorův Hamr
Ra pšach
Jiříkovo Údolí
Pěčín
Na Stráni
Plač ovice
Ranc íř ov
Malý Londýn
Stará Myslivna
Buko vá
Boršíkov
Velký Londýn
U Cihelny
Hrdlořez y
Svobodák
Mokrovec
M ohuřice
ZV
Nový York
f
Marouškův Dvůr
U Svaté Trojice
Županovice
f
Traierův Mlýn
Nová Huť
Františ kov
Tušť
Radovna
Olešnice
Hlivkův Mlýn
Denzingrův Mlýn
Chva lk ovice
Nové S a dy
Na Robotské
Troský
Lniš tě
Valcha
Bělčov ic e
Paříž
Bor
U Řežábů
ZM
Buškův Hamr
Píseč né
Klik ov
Kojan
Těšínov
TRHO VÉ SVINY
U Kroupů
M arké ta
Suchdol nad Lužnicí
U Kudlátů
Červený Mlýn Lospecen
Lhotka
Bukvice
Traierův Mlýn
U Mikšálů
Nové H obz í
Krokovice
f
Březí
Ša lm ano vice
Fricovna
Na Hvízdalkách
Keblan y
Vá clavov
Žabárna
Synochov
Nepo muk
Hejnice
Janov
f
Nežetice
Cepská Myslivna
Jiterní Ves
U Svitáků
Budinka
Otěvěk
Něchov
Veselíčko
Chva le tín
M odle tice
Benátky
Běhounek
Bá ňovice
Podřezanská Bašta
Lipnice
Jílovice
Vlčinec
Třebíčko
Hájek
Pernárec
Hrachov iště
Brouskův Mlýn
V Chalupách
Jednota
Veclov
Náv ary
Lipov ky
Maříž
U Smrčku
Zámeček
Slav ětín
Zajíc
Dvorec
U Širků
Vráž
Šaršanova
Staré Hobzí
f
Borovanský Mlýn
Čeřejov
Todně
Kadolec
RM
Pele
O stojk ovice
Nové D vor y
Loucký Mlýn
Dobrohoř
Purkrabí
Nový Dvůr
Beran
Rankov
Stradov
M utná
f
Jedovary
Mutišov
f
Os tro lovs ký Újezd
Veselka
Pařezí
Drobotín
Velflův Mlýn
Ce p
Řev ňovice
U Želízků
Ha mr
Spálený Mlýn
Lhota
Hluboká u Borovan
Ko mařic e
V Srbovech
Novákův Kout
Trocnov
Strá žkovice
U Jouzů
U Brůdku
U Hvízdalů
ZV
Kojáko vice
Amerika
Předměstí
Y
Y
Paseka
Lome c
Cikánov
Ch lum u Třeboně
Svodnice
Cizkrajov
Vnor ovice
Máchův Mlýn
Tundr
Moštěnice
Na Chalupách
Y
Y
U Zajíčků
Kosk y
Třebětice
Holešice
Staré M ěsto pod L andštejne m
Borov á
Vlažinka
Dolní B olíko v
Vlastkovec
Budečský Mlýn
M aneš ovice
Chlumec
Skalka
Filipov
Hradišťko
Vesc e
Bu díšk ovic e
Zavadilka
Hejbalův Mlýn
Podles í
Y
Y
U Pilaře
U Kosařů
Ruda
Bu deč
Do brohošt
Frelův Mlýn
Cizkrajov
Rubašov
V Chalupách
Ho rní Slatina
Karlov
Borek
Urba neč
Stálkov
Filipov
Lomy
DAČICE
Toužín
Peč
Landštejn
Staňko v
Y
Y
Klukov
Pe trov ic e
Klášter II
Mýtinky
V Texasu
V Ochozí
U Hajnů
Mladošov ice
Ledenice
Vojdlesák
Lidé řovice
Stoje čín
Kopaniny
U Kanclíře
ZM
Bílkov
Borecký Dvůr
Pom ez í
V Koutech
Majdalena
Her da
Če ský Rudole c
M atě jov ec
Nová V es
Klášter I
Jers ic e
Zahrádky
Tomáškův Mlýn
Terez ín
Klášter
V Koutech
Hostkovice
Artolec
Zámecká Myslivna
U Císaře
Šprynelův Mlýn
Vitiněv es
ZV
Hříš ice
Dolní Němčice
Lipolec
Buková
Bašta
U Tikalských
M arkv are c
Horní Mlýn
Jersický Dvůr
Bedřichov
Poustevna
Brázdův Mlýn
Radíko v
Blato
Albeř
Hajnice v Zadním lese
U Janů
Branná
Horní Ra dík ov
Doubkův Mlýn
Ovčárna
Malý Pěčín
Podcestný Mlýn
Peníkov
> ¨
> ¨
> ¨
>
¨
Zborov
Svatá Voršila
O hraz ení
Hůrecké Samoty
Sm rč ná
ZV
U Kazdů
U Berhartů
U Soukupů
Klenovské Samoty Dělnický Dům
Če rvený Hrádek
Ko stelní Vydří
Valtínovský Mlýn
Hradiště
M iroc hov
Žíteč
Nové Dvory
Za Strážníkem
Rož nov
Volfířo v
r
U Čápa
V Mokřinách
Novořecká Bašta
Lutová
Bašta
Potočná
Nový Vojířov
U Máců
U Medenice
Terez ín
Hůrky
ZM
Obora
Slav ošovice
Zaliny
U Šoupných
Se dlo
Stromovka
Vrchy
Opatovický Mlýn Prátr
U Votavů
Na Štětkách
U Růžičků
U Skalníků
Valtínov
Klenová
Mládkův Mlýn
U Řepů
Kolomazna
Velký Pěčín
Zvůle
U Panského lesa
Senotín
Hutě u Příbraze
Liboř ezy
Lipov á
Prostřední Vydří
Nový S v ět
Lesovna v Dubovici
Libín
Třebotovice
Srubec
Hůrk a
Odměny
Vlkovice
U Rejžků
Na Hrádečku
Kuně jov
Dobrá Voda
Lhota
Holičky
Dolní Mlýn
Lipnice
Za Horou
Na Jitr ách
Se dlo
M níš ek
Ša ch
M osty
Kunějovský Dvůr
Prohánidla
Stříbřec
Na Kopečku
Holičky
U Sv. Petra a Pavla
U Dušáků
U Kohoutů
Spolský Mlýn
Do brá Voda u Česk ých Budějovic
České Švýcary
RM
Čím ěř
U Beránků
Na Obci
Radlice
Lány
Kapr oun
Terezský Dvůr
Blatská Hajnice
Leština
V Jednotě
Vlkův Mlýn
Dobrovodské Jednoty
Blatská Bašta
Vítmanov
Skalice
Zvík ov
Jednota
Dvorce
Vranín
Vyhlídky
Malé Dubičné
U Palečků
Obecní Mlýn
TŘEBOŇ
Příbraz
ZV
Pístina
Bílá
Na Cihelně
Stávecká Bašta
Vlčí Jámy
Břilice
Štěpán ovic e
Konířův Mlýn
Du bičné
ZV
Slabce
Jivn o
Vráto
Horní M iletín
Bašta
Nová V es
Vojířov
Řeč ic e
He řm aneč
Jitra
Kunějovské Samoty
Ovčín
Včelnice
Kravovna
Nová Hlína
Gigant
Sos ní
Pod Paseckou Hrází
U Krupičků
Hlína
Ad amov
Koranda
Novoveský Dvůr ZV
Bazar
Člunek
Bašta
Řasy
Vaňkův Mlýn
Sádky
Bukovská
Velká Lhota
Klepákův Mlýn
Plucarův Mlýn
Lásenice
U Hrbka
Dolní Lhota
Přeseka
Dolní Miletín
Hů ry
Dvor ce
Ovčín
Hájnice
Stará Hlína
Na Haldách
Strá ž n ad Nežárk ou
Starý Hamr
Hodějov
Hůrky
mlýn
Bra ndlín
Maršovský Dvůr
Suc hdol
Ku nžak
Na Stráni
Na Mořidle
2-4
M aršov
Lomy
Lipovská Bašta
Fähnrichův
Chalupy
Poldov ka
O lš any
Jalovč í
Ka čle hy
Zelená ch.
Ho rní Něm čice
Dvůr
Velký Je ník ov
Krvavý
M alík ov nad Ne žá rkou
ZV
Leština
Šimanov
U Kostela
Slověnický Mlýn
Levín
Na Dobré Vodě
U Harazima
Sádek
Plavs ko
U Šestáků
Hamr
Horní Slověnice
Vykopal
U Fišáka
U Jiříků
Jelm o
Libníč
Hrutov
Horní Lhota
Vydří
Střížov ice
Ho rní M eziříčko
Balkův Mlýn
M alý Jeníkov
Na Šejbě
Ho rní Pěna
Do lní Žďár
Budk ov
ZV
Do lní Pě na
Nový Řadov
Lužnice
Červený Újezdec
HORNÍ ŽĎÁR
Kašpary
U Šimánků
Velechvín
Chyňava
Jednota
M alý Ratm írov
Ho spříz
Polště
Kotrčův Mlýn
Kočvárův Mlýn
Lísky
Sum ra kov
Sk rých ov
Vlčice
Na Pustém
Hrutkov
Dolní Mlýn
Strm ilov
Blaže jov
Políkno
Jilem
Vackův Mlýn
Dřevěný Mlýn
Hanusův Mlýn
Pohodnice
Ha tín
Studená
Pa lupín
O ld řiš
Dvor eče k
Rudolfov
Jem čina
Šputův Mlýn
StradinkaU Štěpků
U Zahradníků
Lišný Dvůr
U Peštů
Hatínská Háj.
U Beránků
Hvížďalka
Kolný
JINDŘICHŮV HRADEC
Na Valše
Stajka
Pazderna
Na Žabicích
Bašta
Smržov
Lhotice
Na Sýkoře
Štícha
U Šafránků
Jindřiš
Amerika
No vá Olešná
Humlův Mlýn
M utyně ves
OTÍN
U Blažků
Pohodnice
BUK
Ro seč
Pávek
Bašta
U Malíře
MATNÁ
RM
Obecní Mlýn
DOLNÍ SKRÝCHOV
U Kanclova
Hodův Mlýn
Kužel
Zábla tí
RADOUŇKA
Na Obci
Ra tiboř
U Kahounů
Budka
Sádky
Nový Dvůr
Holenská Bašta
Bašta
Frahelž
RV
Hrobárna
Na Libochov é
Ponědra ž
Lhotský Dvůr
Pazderna
Vyšné
U Láfa
Holenská Háj.
Karštejn
Ovčín
Vršková
Na Jednotě
Vitín
Holenský Dvůr
Šindelka
Karštejnská Bašta
Y
Y
Y
Y
Y
Y
U Petra
Vlkov
Ne plac hov
0
1
2
Ochranné pásmo produktovodu
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Ochranné pásmo vodního zdroje
Zranitelná oblast
Vodní plocha
Záplavové území (Q100)
Zvláštní povodeň
ZP F a PU PF L
Lesy
ZPF - I.třída ochrany
6
8 km
¨
Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje
Vodní zdroj
4
Ú ZE M N Ě A N A LY TIC K É P O D K LA D Y
JIH O Č E SK Ý K R A J
VÝKRES LIM ITŮ VYUŽITÍ ÚZEM Í
Zpracoval:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
oddělení územního plánování, úsek ÚAP
Datum:
červenec 2010
Měřítko:
1:100 000
Download

2-4 - Jihočeský kraj