RBC 632
Kubova
Huť
D5/9
RBK 5
D5/9
NBK 173
RBK 3
SR#4
Milešice
Horní
Vltavice
Polka
Nová Horní
Vltavice
RBC 631
Dubí
Vlčí Jám y
Koř enn ý
H lin iště
Ep/F
Strážný
H lou žn á
Lenora
RBK 20
Ep9
RBC 630
Dolní
Silnice
RBK 12
Kalvárie
D31/6
VOLARY
Do brá
D/C
SR27
Ee19
Stožec
RBK 17
Dvojdomí Spále nec
RBK 13
Záho ří
Sedm
Florián Cha lup
Špatenka
Sm ěd eč
RBC
616
Ková řov
NBC 77
V Černém
Lese
U Ondřeje U Plánských
Střemily
oNBC77
NĚ
M
U Kokše
Slu ne čná
Chvalšiny
EC
KO
RBC 620
Nová Pec
D#9a
D#2a
D#2b
D83
Láz
Klápa
D#2c
D13/5
D/P
RBK 42
Ep/G
N ové Kovárna
Cha lupy
D65/1
D#9b
Horní
Les
Pernek
RBK 3025
Hory
Pihlo v
Jasenka
Dobrá
voda
RBC 600
D65/2
Prámské
Dvory
Bližší
Lhota
HORNÍ
PLANÁ
U Čechů
D72
Myslivecké
Údolí
Jelm
D75/13
Záměr S13 - PÚR2008
Zadní
Zvonková
Hůrka
Karlovy
Jenišov Dvory
RBC 588
Přední
Zvonková
Zadní
Hamry
RBK 41
Žlábek
Račín
V8
V8
D3
2
Větrník
RBK 3052 RBC 577
3
Svatý
Tomáš
Otov
H ašlovice
D75/11
Vřesná
Posudov
Frymburk
Frýdava
Moravice
Náhlov
RBK 48
I/ 4
NBK 172
D72
Na Martě
Spáleniště
Dolní
Jílovce
Lopatné
Slu pečn á
Dvorečná
D72
Lipno nad Vltavou
RBK 3054
RBC
N ové NBK 174 557
Do m ky
NBK 174
Svatý
NBK
172
Běleň
Chvalín
Prokop
Kapličky
RBC 573
Ostrov
Větrná
Přední
Loučovice
Kleštín
Lachovice
Studenec
Loučovice
Kozinec
VYŠŠÍ
BROD
RBC
598
Mýto
NBK 174
Horní
Mlýn
KAPLICE
Blansko
Stradov
Studánky
RBC 583
Ee17
D39
Skoro nice
Bujanov
Zdíky
Ješkov
U Kovářů
Dolní
Drkolná
Pusté
Skaliny
NBK 170
Zikeš
Velké Skaliny
Mlýn u
Děk anské
Dubu
Daleké
Popelice
Skaliny
Kam en ice
Svatý
Vít NBK 170
Ličov
RBC 585
De sk y
Nažidla
Pšenice
Sosnice
Trojany
Jen ín
Rybn ík
Drochov
Suchd ol
RBC
569
Rych nov
nad M alší
Štědrkov
D2/2
Kuř í
D2/3
Dolní
Dvořiště
Buk ovsko
Bělá
Pohorská
Ves
Rapotice
RBC 568
Tichá
Janova
Ves
Žofín
Pivonice
Uhliště
Javory
Terčí
Dvůr
NBC 79
oNBC79
Leopoldov
RBK 66
U Školky
RBC 513
Ep14
RBK 76
Nový
York
NOVÉ HRADY
SR23
Nakolice
Obora
Záblatí
Horní
Stropnice
Vyhlídky
Dlouh á
Stropn ice
RBK 82
RBC 547
Šejby
RBK 3080
Pom ezí
D/M
Baronův
most
RBC 567
RBK 507
Landšte jn
Stálkov
Filipov
Dro botín
Filipov
Dobrohoř
Veclov
Staré
Město pod
Landštejnem
Mutišov
Kadolec
Pernárec
D53/1
D53/2
Spálený
Mlýn
V25
Vn orovice
V26
N ové
H obzí
Malý
Londýn
Bosn a
Spáleniště
NBK
167
RBC 647
Třebětice
Ostojkovice
U Smrčku
RBK 93
Hejnice
RBK 89
RBC
545
M odletic e
Bělč ovice
M arkéta
Písečné
Chva lkovice
RBK 94
RBK 90
Županovice
US#8
Plačovice
SR#3
Dan čovice
Šimkův
Mlýn
RBC 544
JM
KR .
A
RBK 91
D55/2
Ranc ířov
H lubo ká
oV23
Ee4
LEG EN DA
RBC 555
D#12/1a
Ee25
Žižkovo
Předměstí
KP33
ČESKÉ
VELENICE
M APOVÝ PODKLAD A HRAN ICE
Hranice ČR
ZÁM ĚRY NA PROVEDEN Í ZM ĚN V ÚZEM Í
Záměry z oborových a jiných dokumentů
oD35
Dopravní infrastruktura - úpravy
oEe1
Technická infrastruktura - elektro - úpravy
oEp9
Technická infrastruktura - plyn - úpravy
Hranice obce
oV4
Technická infrastruktura - vodovody - úpravy
Dálnice
D#3
Dopravní infrastruktura - nový
Hranice kraje
Hranice ORP
Rychlostní silnice
Ee#1
Technická infrastruktura - elektro - nový
Ep#2
Technická infrastruktura - plyn - nový
V#1
Železnice regionální
Vodní toky
3-1
Záměry z platných ZÚR
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura - plyn, teplo
Technická infrastruktura - elektro
Technická infrastruktura - voda
Rozvojové plochy
regionální prvky ÚSES
nadregionální prvky ÚSES
3-2
¨
Technická infrastruktura - vodovody - nový
rozvojové plochy
cyklistické cesty
Železnice celostátní
Záměry bez konkrétní specifikace
!
Vodní plochy
!
Zastavěné území
!
Dopravní infrastruktura
Rozvojové plochy
Protipovodňová opatření
ÚSES
Technická infrastruktura - vodovody
oblasti k prověření ÚSES
ÚZEM NĚ ANALYT ICKÉ POD KLADY
JIHOČESKÝ KRAJ
2. Ú PLNÁ AKT UALIZACE
VÝKRES ZÁM ĚRŮ NA PROVEDEN Í
ZM ĚN V ÚZEM Í
Zp raco va l:
Krajský ú řa d Jih o české h o kraje
O db or re gion á ln íh o rozvoje , ú ze m n íh o
plán ová n í, staveb n íh o řá d u a inve stic
od dě le n í ú ze m n íh o p lá n ová n í, ú sek ÚA P
Mlýnec
RBK 100
RBC 534
NBK 172
Poh oří n a
Šum avě
Borov á
Bá ňovice
Veselíčko
Václav ov
D55/1
Vlažinka
N ové
D vor y
Zámeček
RBC 546
Janov
Vesce
Budeč
Ee#1
Staré
Hobzí
RBK 86
Budíškovice
Budečský
Mlýn
M ane šovic e
Chlumec
Loucký
Mlýn
M utn á
D17
Dobrohošt
Zavadilka
Velflův
Mlýn
Máchův H ole šice
Mlýn
Horní
Slatina
RBK 523
Hradišťko
RBK 87
Velký
Londýn
Rapšach
Borek
N ové
Sady
RBC
563
V27
Karlov
RBK 521
U rbane č
oD52/2
Chva letín
RBK 74
DAČICE
Frelův
Mlýn
SLAVONICE
Maříž
RBC 649
Zahrádky
Hejbalův
Mlýn
Cizkrajov
Jersice
oD38/2a
RBC 646
RBK 88
úprava vymezení ÚSES
RBK 67
Vlastkovec
V Koutech
Jersický
Dvůr
Hříšice
RBC 648
D#24
Toužín
V25
V25
Slav ětín
!
Ulrichov
Do ln í
Bolíkov
Podcestný
Mlýn
Bílkov
Peč
N ová Ves
RBC 645 Cizkrajov
Rubašov
N ávar y
NBK 122
V25
Skalka
Mýtinky
D52/2
Horní
Mlýn
Malý
Pěčín
Krabonoš
D#12/1b
Paseky
Vitin ěve s
Klášter
Klášter I
Klášter II
Lidéř ovic e
V25
RBK 520
oD38/2b
V25
Doubkův
Mlýn
Stoječ ín
Tomáškův
Mlýn
RBK 73
Nová Ves
nad Lužnicí
Vyšné
RBK 85
Český
Rudolec
Hostkovice
Peníkov
Blato
Terezín
V25
Dolní
Němčice
Nová Huť
RBK 3077
Veveří
Šprynelův Mlýn
D52/1
Kostelní
Vydří
Poustevna Bedřichov
Červený
Hrádek
V25
D#12/3
RBK 3079
Sv ětv í
RBC 562
Kunšach
Lesní
Chalupy
ŽofinaH uť
Albeř
Lipolec
M arkv arec
Radík ov
Velký Pěčín
Krokovice
RBC 554
RBK 84
Ep/J
Ochůzky
D#12/4a
D#12/2
H orn í
Radík ov
RBC 1569
V25
Volfířov
Brázdův
Mlýn
M atějov ec
Podlesí
RBC 564
Na Primárně
D#10
U Kollérů
RBC 549
NOVÁ
BYSTŘICE
Ep/H
Staňkov
Františkov
D#12/4b
RBC 553
Sm rčn á
D#8
Lipov á
Prostřední
Vydří
Nové
Dvory
RBC 665
!
Horní
D vořiště
Český
H eršlák
Paříž
V23
U Moravců U Sládků
U Kahunů Hořejší
Chalupy
Hranice
Ovčárna
Dolní
Mlýn
Šach
Plucarův
Mlýn
Lipn ice
Buková
Silnice II. a III. třídy
Leopold
Sv atý
Kám en
RBK 78
Stará
SO18
Střelnice
Městský Mlýn
RBC 548
Blata
Nový
Vojířov
NBK 166
NBK 167
D vory nad
Lužnicí Ha lám ky
Trpn ou ze
Rožnov
N ový
Sv ět
Řečice
Na Obci
Radlice
RBC 667
Za Horou
3-2
Sádky
RBK 72
V23
Hranice
Hůrky
Vlkův
NBK 121
Mlýn
Valtínov
NBK 122
Klenová
Lipovk y
U Cihelny
RBK 83
Dělnický
Dům
Bukovská
Heřm a neč
NBK 121
Za Strážníkem
Hradiště
Mládkův
Mlýn
oNBC56
Hůrecké
Samoty
Potoč ná
Velká
Lh ota
Bazar
Terezín
Silnice I. třídy
Lu žn ic e
Rapotice
M ezilu ží
Mlýnský
Vrch RBC 364
NBK 170
Radčice
Bedř ich ov
Humenice
Stropnický
Mlýn
D42/7
NBK 169
RBC 552
RBK 81
Štiptoň
Zámecký Dvůr
Sv ébohy
Olbramov
Staré
H utě
Čern é
Ú dolí
Údolí
Krčín
Střeziměřice
Do brá
Voda
Velký
Jindřichov
RBK 76
Hlínov
H ojn á
Voda
RBK 63
M eziříčí
Bud ákov
Kon ratice
H artun kov
Blata
Byňov
Kapinos
Janovka
Svaryšov
D42/6
M ezilu ží
Třebíčko
Malonty
RBK 65
D56/5
Pila Gabriela
RBC
9
Karlov
Janovka
NBK 168
Jandovka
U Dudáků
U Bavluků Dolejší
Chalupy
NBK 121
Senotín
RBC 560
U Klikova
Stará
Myslivna
Klín
Pařezí
Purkrabí
Žabárna
H rdloř ezy
Tomkův
Mlýn
RBC 1576
Věrtele
RBK 62
Jarom ěř
Všem ěřice
Benešov
nad Černou
Žár
V Srbovech
Ha m r
NBK 167
Tušť
NBC 39
RBK 75
Vesce
Rych nov u
N ový ch
H radů
Ep/I
Petříkov
NBC 56
RBC
559
K likov
NBK 168
Jiříkovo
Údolí
RBK 503
Lh ota
Klenovské
Samoty
Lomy Moštěnice
Tundr
Amerika
Na Chalupách
Pele
Předměstí
RBK 71
Zajíc
oEe4
oNBC39
Buk ová
NBK 167
U Hvízdalů
D10/4
Bor
Sedlo
Do brá
Voda
Bran dlín
Klepákův
Mlýn
Valtínovský
Mlýn
U Panského
lesa
Kapro un
RBC
556 NBK 122
Svodnice
Tři
Facky
Jakule
Kam enná
Valtéřov
Kojan
Bašta
Petříkov
Božejov
Kon drač
Šalm anov ice
Číměř
oD27
NBK 121
RBC 670
Zvů le
N a Jitrách
Chlum u Třeboně
Kosk y
RBC
561
Tě šíno v
Terezín
U Koudelů
SR#5
Synochov
D27
Jitra
Poldovka
M aršov
Maršovský
Dvůr
M osty Ep8
RBC 666
Artolec
V Ochozí V Texasu
Benátky
N epo m u k
Hutě u
Příbraze
Dobrovodské
Jednoty
RBK 504
V4
RBK 506
Na Cihelně RBK 494
RBK 496 Terezský
Dvůr Blatská
U Beránků
Hajnice
Lesovna v Dubovici
RBK 502
Bílá
Vojířov
D38/1 Lány
Kun ějov
Kopaniny
Novákův
Kout
Suchdol nad
Lužnicí
Ovčín
Včelnice
Hajnice v
Zadním lese
U Hajnů V Chalupách
U Brůdku
Cepská
Myslivna
Pod
Paseckou
Hrází
Olšany
V Jednotě
Kunějovský
Dvůr
Kunějovské
Samoty
SO16
Zámecká
Myslivna
D15
RBK 70
Koranda
Novoveský N ová Ves
Dvůr
Na Stráni
Na Mořidle
Řasy
Velk ý
Jen íkov
ch.
RBC 650
RBK 476
Chalupy
RBC 1909
oD38/1
Lom y
Bašta
Lu tová
U Kanclíře
U Jouzů
NBK 169
U Rybníků
Dluho ště
Mostky
Dobechov
RBC
584
RBC 551
Olešnice
RBC
550
Barbora
RBK 494
Člunek
NBK 121 Zelená
Horní N ěm čice
Suchd ol
Kunžak
RBC 669
RBC
671
M alý
Jen íkov
Leštin a
Rozkoš
Krvavý
Kačlehy
V Koutech
Majdalena
H erda
Lásenice
D/B
Bud kov
V11
Dvůr
RBK 499 Balkův
Mlýn
Jalov čí
M alíkov nad
N ežárkou
RBK 505
M iro chov
Žíte č
U Janů
Radovna
Hrádek
Na Staré
Rychtě
K len í
Na Hvízdalce
Na Jandovci
Žum berk
Strouha
Hradiště
Květoňov
Chvalkov
D49/2
Herbertov
Mnichovice
RBK 61
Na Papírně
Buda
Svobodák
Rejta
Chu dějov
K lažary
Kroha
Horšov
KP30
NBK 175
varianta Plzeň - Písek - Tábor - Pelhřimov D1
případné propojení variant
oNBK170
Malý Stradov
KP32
Hrudkov
oD47
H něv anov
Metlice
Rožmberk
nad Vltavou
Př ízeř
Hlásná
RBC 572
Soběnov
Př íseč no
D47
NBK 172
varianta Plzeň - Písek - České Budějovice - JH - Třebíč - Brno
Sedlíkov
NBK 174
NBK 174
Žďár
D2/1
Podolí
Bída
RBK 3060
Kukle
Na Panském
Na Hrbech
Lhotka
Na Robotské
Troský
Čížkrajice
Slavče
Štěpán Zálu ží
Nová
Stavení
NBK 174
US#9
D3/6
Louzův
Mlýn
Dobrkov
U Berhartů U Soukupů
RBC 565
U Řežábů
TRHOVÉ SVINY
Denzingrův
Marouškův Dvůr Mlýn
U Svaté
Trojice
Boršíkov Mokrovec
Pěčín
Na Stráni
Mezilesí
M ohu řice
Do brkovská
Lh otka
D#3c
Lipn ice
Fricovna
U Svitáků
Červený
U Kudlátů
Mlýn
Lospecen
Lh otka
Bukvice
Lniště
ValchaRBK 64
Sýkorův
Hamr
Brouskův
Mlýn
Na Zastávce
Bašta
Činát
Podřezanská
Bašta
U Medenice
NBK 166
U Tikalských
Cep
V Mokřinách
Novořecká Bašta
U Kosařů
Jiter ní
Ves
Běhounek
Na Hvízdalkách
D#3b
Kram olín
Jílovice
Vlčinec
Peškův
Mlýn
Třebeč
Jednota
D#3a
Buškův Hamr
Keblany
U Mikšálů
Dvorec
Budinka
Do Parizů
Pořešinec
Hubenov
RBC 607
U Kroupů
Traierův
Mlýn
Hrby
Mlýn
NBK 169
Nový
Dvůr
Třebíčko
D#3d
Březí
Besednice
Závratná
Machnatec
Lomský
Dvůr
Přibyslav
V20
Raveň
Om lenice
Michničky
RBK 57
NBK 174
Jiříčkov
Těchoraz
Legenda
M ich nice
Rožm itál
na Šum avě
Horní
Jílovice
Bolechy
Kyselov
Lipová
RBC 574
Čeřín
U Masáka
M alče
Sm rh ov
Blažkov
Bočkov
Jistebník
U Hajného
Na Hájkách U Holemých
U Houdků RBC 582
Rozpoutí
Pořešín
KP29
Rožnov
Om len ičk a
U Brousků
NBK 169
D#1b
Otěvěk
Hájek
Traierův
Šaršanova
Mlýn
Jednota
Něchov
Cihelna
Beran
Vlachn ovice
U Dušáků
NBK 168
Hrachoviště
Lh ota
Hluboká u
Borovan
Čeřejov
RBC 606
Ee5
U Růžičků
U Máců
Branná
D#1c
BOROVANY
U Širků
Kojákovice
Vrcov
Vráž
Jednota
Úchozí
Dom anín
Cikánov
Chrastí
Rankov
Todně
N esm e ň
Chlum
Cajsův
Mlýn
Výhe ň
Kaplice -nádra ží
Velk ý
Chu che lec
Kruhová
Močerady
RBC 570
Zadní
Ostrov
Březovice
SR22
Vejrovna
Skupečné
RBC
592
RBK 59
Růžov
Borovanský Mlýn
Veselka
D42/3
Nežetice
RBC
566
Ruda
M níšek
U Řepů
U Kazdů
M ladošovice
Petrov ice
Nováček
Trocnov
V Chalupách
Zadní
Cihelna
Dlouh á
Hřeben
Vavřín
Střítež
Rejty
Buchtice Osovský
Krakovice Výn ězda
Zadní Vracov
Úlehle
SR15
Spolí
Slav ošovice
Ledenice
Ostrolovský
Újezd Štrob
Stradov
Stromovka
Opatovický Prátr
Mlýn
Obora
Vrchy
Prohánidla
U Skalníků
U Kohoutů
RBK 69
D#1a
RBK 40
Ločenice
Pod
Zahrádky
Horou
Korbel
Sedlo
Polžov
Svatý Jan
nad M a lší
U Němického
NBK 170
RBC 579
NBK 174
M alšín
RBC 1893
RBK 55
Přední
Výtoň
Pasečná
Horní
Dlouhá Dolní
Dlouhá
Plískov
RBC 515
Zátoň
Dolní
Světlá
Svatonina
Lhota
Do ln í P láně
RBC 605
Odměny
Příbraz
Liboř ezy
Kolomazna
RBK 68
oSR14
D vorce
U Hrbka
D12/4
RBC 674
RBK 497
oNBC38
Dolní
Žďár
Horní M eziříčko
RBC 668
Kočvárův Mlýn
Na Šejbě
Horní
Pěna
Lipovská
Bašta
Do ln í Lh ota
Holičky
U Sv.
Petra a
Pavla
H orn í
Lh ota
U Krupičků
Pístina
Stříbřec
Leština
Vydří
Vaňkův Mlýn
Stávecká
Bašta
Vítmanov
Na Kopečku Holičky
D12/1 SR14
Spolský
Mlýn
Kravovna
NBC 38
D12/3
TŘEBOŇ
Libín
D#36c
Pikov
Radostice Stašek
oD42/2b
Jedovary
Pešlův
Hamr RBK 40
Vlčí
Jámy
D#14
Vran ín
Starý Hamr
RBK 492
Hospříz
Kotrčův Mlýn
Střížovice
Na Pustém
H rutko v
Dolní
Pěna
V10
RBC 675
Nový Ovčín
Dvůr
Stráž nad
Nežárkou
Bašta
Hvízdalky
U Palečků
Hlína
Obecní
Mlýn
Mysletín
oEp13
U Želízků
PašÍn ovice
Argentina
Chodeč
Netřebice
Vyšší
Hodonice
Slubice
Branná
Pflegrův
Mlýn
V Háji
Horní
Pláně
Silniční
Domky
Bor
Zvíkov
Lannovy
Malý Domky
Chuchelec
Zátoň ské NBK 174
D vor y
N aho řany
Brusnické
Chalupy
Osek
Zaho řánk y
Du bová
Všeměry
Sv éráz
Na Hájence
Suchý
Dvůr
Na Pískárně
Blatn á
RBC 575
RBK 3056
I/ 24
Štokov
Suš
U Štoiberů
I
Světlík
Zálu ží
Práčo v
RBC 578
Sedlice
Věžovatá
Pláně
Zadní
Bor
Svachov
Nový
Mlýn
Lahu ť
Sedlce
Kom ařice
M okrý
Lom
Lahu ť
U Pilaře
oD42/2c
Nová
Hlína
Polště
Vlčice
M alý
Ratm írov RBK 500
RBC 1910
OTÍN
HORNÍ
ŽĎÁR
RBK 494
V31
Hájnice
Stará
Hlína
U Císaře
Vojdlesák
Paseka
Řevň ovice
Břilice
Bašta
Oh raze níčko
Strážkovice
Bačkovák
Větrník
U Čápa
Zboro v D43/2
oD42/2a
Střížov
Bran išov ice
K ladiny
Strahov Hrachovy
Hory
VELEŠÍN
Zubč ická
Lh otka
Zubčice
Včelíny
RBK 3051
Zátes
NBK 174
Přídolí
Ee3
NBK 174
Černíkov
Lojzovy
paseky
3
4
/3
Lu žn á
Bohdalovice
M alčice
NBK 170
Machovice
Žalč ice
Hamr
NBK 174
N ěm če D46
Do brn é
Zahrá dka
Straňan y
Sosn í
Oh raze ní
Lom e c
Zahrádka
H orn í
M iletín
D#36c
Políkno
V10
Šimanov
U Šestáků
RBK 491
Nový Řadov
Fähnrichův
U Kostela
mlýn
M láka
D10/3
Ha tín
Plavsko
Blažejov
D12/5
Pohodnice
U Peštů
Kašpary
RBK 495
RBK 498
Lišný
Dvůr Na Valše
Rudolfov
RBC 672
RBK 493
U Čuchnů RBC 676
U Lapiců
Hodějov
Gigant
Skalice
Ovčín
U Zajíčků
U Chárů
Žárský
Doudleby
Římov
RBC
581
U Nádraží
M arkv artic e
Hastrman
Do ln í Ř ím ov
RBK 3039
RBK 58
Ep13 Holkov
Heřm a ň
Borovnice
Přeseka
Jem čin a
BUK
Stajka
Hatínská
Háj.
U Štěpků
U Jiráků U Bártů
U Holubů
U Šimánků
Novosedly
nad Nežárkou
Rožmberská Bašta
Dunajovice
Na Sýkoře
Stradinka
Hamr
Kocanda
Smítka
U Harazima
V3
Šputův
Mlýn
U Beránků
Lipičí
U Šochta
RBK 478
U Votavů
Klukov
Nová Ves
NBK 117
V43
V5
H am r
Do ln í
Stropn ice
H orn í
Řím ov
Veselka
Skřídla
Paseky
M irkovice
D41/2
H orn í
Sv in ce
RBC
11
Drahoslavice
RBC 598
Veleslavice
Bláha
D43/3
Spolí
D48
RBK 47
RBC 576
NBK 172
Dolní
Němče
Kaliště
Bernášek
Kronet
Bednáře
HORNÍ
BRÁNA
NOVÉ
SPOLÍ
SLUPENEC
U Jakubců
RBK 44
V8
4
I/ 2
I/ 3 9
Hrdoňov SR21
RBK 3053
I/
Plánička
PLEŠIVEC
Cha bičov ice
oEp13
D41/1
D42/1
Na Dolinách
Sádek
U Blažků
Štícha Zadní
Dvůr
Kolen ce
RBK
483
Roseč
RBC
677
RBK 490
D10/2
Vlkovice
Zaliny
Svatá
Voršila
H ůrka
Dolní
Miletín
Zvíkov
SR13
Třebotovice
Na Štětkách
oD42/1
RBK 482
RBC Evženovo Údolí RBK 486
679
RBK 485
U Šafránků
Pazderna
Na Žabicích
Bašta
Pávek
RBK 484
Pohodnice
U Zahradníků
Horní
Slověnice
Hvozdec
Kaliště
U Šoupných
U Mareše
Otmanka
Bartochov
H orn í
Vesce
Staré U Veselských
Hodějovice D43/1
Srubec
oD10/1
Šaloun
Štěpánovice
Konířův
Mlýn
Jednota
oNBK117
Klec
Papírna
Sednička
RBC 684
Bašta
Naděje
KP#2
Slabce
Samoty
Ortvínovice
U Rejžků
Na Škardě NBK 117
Ned abyle
604
Amerika
Borek
Do ln í
Pro středn í Svin ce Vesce
oD3/6
Záho rkovice
NBK 170
ČESKÝ KRUM LOV
Pinskrův Dvůr
Větřní
Slavk ov
Rybáře
Ková řov
Hruštice
22
Jezvinec
Malotín
U Dumků
RBC 596
M ilná
NBK 174
I/ 3
I/
oEe13
RBK 3050
RBC 597
RBK 49
I/ 1 9
M ezipo to čí
Lhota
Jámy
RBC 586
I/ 29
Vaňkův
Mlýn
Mýtina
M uckov
Záhorkov
Svachova
Lhotka
Ovčín
Do ln í Sv in ce
M ojné
Jílkův
Mlýn
Žabař
RBC 580
NBK 174
SR18
SR19
DOMORADICE
NOVÉ DOBRKOVICE
LATRÁN
Kvítkův
D13/3
Dvůr
D/J
NBK 174
D56/4 Buk ovec
Krase jovka
D13/1
Harazín
oD26
Bednářství
Plavnice
M ilíkov ice
Dolní
Třebonín
D/H
Stará
Poh ůrka
Doubravice
RBC 603 RBC
NBK 117
U Burdů
D63/2
Roudné
Plav
Houška
H orn í Třeb onín
Sklář
Čern ic e
Český
Mlýn
Čekanov
Hora
NBK 174
Sýlavka
KP28
NÁDRAŽNÍ
PŘEDMĚSTÍ
Staré Do brkovice
K ladn é
Žestov
D49/1
D16
SR20
I/ 4
R R4
I/ 2
Lesní
Domky
RBC 587
Do ln í V ltav ice
0
Černá v
Pošumaví
Šeban ov
Bláhův
Mlýn
U Bugenů
RBK 46 Hostínova
Slavkovice
Jestřabí Bližná
V8
Radslav
I/ 2
V8
D72
oNBK174
Hořice na
Šumavě
UVelflů
Ep12
D13/4
Valtrov
M okr á
Mlýnské
Údolí
U Vetešníků
Kájov
N ovo sedly
K lade nské
Rovn é
Čertův
Mlýn
Skláře
M ýto
RBC 595
U Baštýře
D/Q-2
Drahoslavice
Petrov
Ořechovka
Ep#1
Nový
Křenov
Přelstice
Prov odice
Ee13
Hostinov
Rasovka
Koruna
Rájov
D13/2
Přísečná
Koso v
Kr nín
Na Vršku
U Hvězdáře
Ve Strouze
U Janečků
D75/8
Nový
Dvůr
Opalice
D1/6
Hvízdalka
Lorenc
Kamenný
Újezd
Ranč ice
Pohůrka
NBK 169
RBC 602
Na Dolech
U Kotka
Chlum ec
Štěkře
Srnín
Mašek
Malé
Dubičné
D10/1
RBC 1903
D#16
Hlincová
Hora Vyhlídky
RBC 608
Slověnický
Mlýn
LIŠOV
Jivno
Dvořiště
Hůrky
U Obrázků
SO13
NBK 117
RBK 481
U Fišáka
Levín
Hůry
Dubičné
Suché
Vrbné
Nové
Roudné
D26
Hlinsko
D7/8
Nové Hodějovice
SO14
US#11
U Karla
Lesní
Kolonie
Včelná
NBK 118
Březí
NBK 118
NBK 117
Hvízdalka
Čertyn ě
Rožnov
RBC 558
D75/7
NBK 118
U Rybáka
oEe12
Zálu ží
NBK 178
Podlesí
Zlatá
Mokřady
N ová Ko ru na
NBK 174
VYŠNÝ
Křenovský Dvůr
Kovařovice
Baštýřské Chalupy
RBC 589
Olšov
Další
Lhota
Dětochov Květušín
Olšina RBK 43
oEp10
Radostice
Plešovice
Poř íčí
Těšín
Pozděraz
Podhradský ostrov
U Hvízdala
V Zátíší
Laze c
Kře nov
Olymp
oEp12
Lštín
RBK 45
Finské
Dolany Domky
Ee12
Na Kopečku
Plánský
U Martínka
Podvoří
Boletice
Horní
Brzotice
Polná na
Šumavě
D/O-1
RBC 590
D/O-2
D/Q-1
Ee18
Polečnice
Hodňov
V19
RBK 3026
NBC 619
Dolní
Brzotice
Otice U Šimandlů
U Tlustého
Bártla
Maňávka
Maňava
Beníkovice
Tříšov
Na Drahách
Kro clov Jam n é
U Prokopa
oNBC52
Konopáč
U Rechlí
U Cáby
U Rohana
NBC 51
Zaho rčice
NBC 52
Nad Vsí
Na Lazích
Hrozinka
U Dvořáčků
Na Borech
Krase tín
Podluží
Vyhlídka
Vrábče
Ee34
Vráto
Vykopal
Na Klaudě
RUDOLFOV
U Strakatého
RBC 683
Obecní
Mlýn
Lužnice
Dolní
Slověnice
U Šírků
U Jiříků
Na Haldách
KP23 KP34
Adamov
Světlík
D63/3
Ee30
Mladé
Štecherův Mlýn
Hom ole
Čern ý
Du b
Libníč
Hrutov
Na Dobré
Vodě
D81
D3/5
Bašta
RBK 384
RBC 758 RBK
386
Jelm o
RBK 3038
KP22
oNBK118
RBC 756
U Šachlů
NBK 117
LOMNICE nad
Lužnicí
Sm ržov
RBK 383
Kolný
Červený
Újezdec
RBC 759
Nové D1/6
Vráto
Planá
D#17
U Veverků Dvůr
Koroseky
U Veverků
U Nové
Hospody
Kor oseky
Lhotice
Husova
kolonie
D57
D20
Kolomazní
pec
Hvížďalka
oD1/5
Úsilné
D7/7b
Kněžské
Dvory
SO10
SO11
RBK 385
RBC 757
Jednota
RBK 3038
RBC 609
Kužel
RBK 479
U Špuláka
Velechvín
KP#4
Nemanice
KP21
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Nové
Homole
Závraty
České
Vrbné Et1
oSO11
Šin dlov y
D vor y
M okr é
Slav če
M říč
Holubov
Na Hradišti
Hradce
U Zastávky
US#6
Holubovský
Mlýn
U Konopí
Na Padělku
Uhlířská
Červený
Mlýn
RBC 594
SR/A
Kocova
pila
H ejdlov
RBC 591
Polská
Dlouhý
Bor
U Krátkých
oNBC51
Čer ven ý
D vů r
Želnava
Bělá
D#6
U Lesa V Boru
U Cihelny
Lipí
Adámek
Hluchá
Bašta
Třebín
Kaliště
u Lipí
U Zedníků
Ha bří
RBK 30
Chlum
Lou čej
Kovář v
Poli
Dol. Hajný
U Šim áčků
U Pasáka
NBK 0
Mazník
V21
Borov á
RBK 35
Cihlář
Lesák
Křemže
Prakéř
Záhvo zdí
RBK 24
Rohy
Borovští
Uhlíři
Ep10
Jele ní
Hurák
U Mačů
Dolní Bedlan
Vít
Horní
Vít Ludvík
Stupenské
U Šimečků Šlap
Boh ou šk ovice
Jednoty
Kukačka
U Běhounků Štroba
Stupn á
Hamry
Červený
Rojšín
Chlum eček
Mlýn
Vackův
Janské Ú d olí
Rubeš
U Kadlece Mlýn
Lh
otka
U
Přibylů
U Bendaře
Perkar
U Bendů
Nová
Třebovice
Hospoda
RBK 34
Kvítkovice
Háječky
Vinn á
Klímšův
Honza
U Bychů
Mlýn
u Kapličky
U Bajsu v Luži
U
Běťáků
Štruták Rych tá řov
NBK 110
RBC 615
U Valšů
U Matušů
D19
Hvízdal
Zavadilka
Sídl.
Máj
Čtyři
Branišov
Dvory
U Jankarů
Na Kotlovech
RBC 612
Kačerova
Chalupa
Katovy
Chm eln á Lesní
Chalupy
Pláně
RBK 37
Trögrův
Dvůr
Zábla tí
RBC 682
U Kahounů
RBK 382
oEp7
Borek
Hrdějovice
oD/R
D7/7a
Haklovy
Dvory
U Vávrů
Bílý
Jednoty
Dubné
Čakove c U Šindelářů
Nový
Mlýn
U Beneda
Charvát
Brloh
Podvrážský
Mlýn
Jankov
U Rubalů
Výšlap
U Brodských
U Smetanů
NBK 171 Březovík
NBK 171
Nová Ves
U Vítu
Kukačka
oEp11
Cvrčkův
Mlýn
Dobročkov
Ktišský
Mlýn
RBK
31
Kuklov
Ep11
Matějka
Čakov
U Vacla
Vojta
RBK 29
České
Cha lupy
Kře nov ice
RBK 3036
RBC 610
Trojar
Hosín
Opatov ice
D/R
N ové
D vor y
Jaron ice
Kalouch
H olašov ice
Jaron ín
Žabovřesky
U Nádraží
SO#1
KP#3
Bavorovice
Dasný
Čejkovice
Špicuk
Na Hliňáku
RBC
599
Ktiška
H olu bovská
Bašta
Borovka
RBC
760
Ee#4a
Picina
D18/1
D7/6
Tesař
Plešný
RBC 613
Sm ěd eček
Mackova
Lhota
RBK 33
RBK 3009
Brod
Vadkov
Záboří
D75/6
Češno vice
Břehov
NBK 117
D36
M azelov
Hrobárna
Mazelovská
Háj.
Ep7
D3/4
Chotýčany
Zámostí
Podskalí
Vondrov
Na Drahách
Curna
NBK 118
HLUBOKÁ nad
Vltavou
Do břejov ice
U Macarů
D56/3
Pazderna
V2
Budka
D3/4
D3/3
Vitín
N a Liboch ové
Nová
Obora
U Janečků
NBK 119
Deh táře
Lipan ovice
Třešň ový
Ú jezdec
Tup esy
Radošovice
Strýčice
Perglův
Mlýn
Munice
D14/1
Suchá
D1/5
NBC 26
oNBC26
Zálu žice
Do bčice
Vodice
Př íslo p
Tisovka
Ar no štov
Pěkn á
H orn í
Chr ášťa ny Amerika
Chvalovice
RBK 28
Jám a
M arkov
Smolná
Pec
RBC
621
M ičovice
Ktiš
NBC 2014
Nové
Údolí
Nový
Dvůr
Sedlovice
U Cáby
ZLIV
Pištín
Něm čice
D35/3
Na Mlejnku
Do ln í
Chr ašťa ny
Bru sná
Borovka
Chroboly
Ba bice
D7/5
M alé C hrášťany
Ee#4b
Zvě řetic e
Brusenský
Mlýn
Lhenice
Vlhlav y
Lužice
RBC 1723
O vesné
RBK 32
Nové
Chalupy
Chlum
K len ovice
Bašta
Brusná
H radce
U Movčáku
Frantoly
RBC 617
Křišťanov
Čtyři
Domy
RBC 623
Černý
Kříž
RBC 624
U Vlčků
Klenovická
mysl.
M iletín ky
Sedmidomí
RBK 14
Žlin
U Toncarů
U Mlýna
H rbov
Hlodačky
Grejnarov
NBK 119
RBC
761
Ep/E
Pašic e
M ahouš
D82/1
Překážka
Plásto vic e
Olšovice
Peklo
Ovčín
Ratibo rova
Lh ota
U Žahoura
Podlesí
Jelení
hora
Mošna
Spálenec
RBC 622
oNBC2014
Jele m ek
NBK 110
Kor y to
Dolní
Sněžná
Planerův
Dvůr
České
Žleby
Lažíšťka
Vršitý
Třetina
Sedlec
Hlavatce
Triumf
Mužský
Na Pile SR8
U Kozáků
Třeban ic e
Kočičí
Vršek
NBK 110
RBK 8
Švarcenberk
Karlovice
Leptač
Svatá
Magdaléna
RBC 772
H oříkovice
Plzel
Nebahovy
Starý
Bolech
Velišův
Mlýn
Skř ín ěřov
Zbytiny
U Kalíšků
oEp9a
Stögrova
Huť
Brixův
Dvůr
Siplův
Dv.
Kandlův
Mlýn
Sv iň ovice
U Suchých
RBK 15
Meindlova
Zelené
Pila
Dvory
Soumarský Most
Vltava
Zden ic e
RBC 593
RBC 625
Vrbice
NETOLICE
Petrův
Dvůr
Žitn á
Lu čen ice
Můstek
Obo ra
RBK 27
Roha nov
D31/5 Blažejo vice
Blanický Mlýn
Mlynářovická
Myslivna
Myslivny
RBK
18
Radvanovice
Palas
Žernovice
Šalava
SR10
LIBÍNSKÉ
SEDLO
Kratochvíle
Paseky
Brdová
H láska
RBK 376
Hořejší-Chalupy
Dolejší-Chalupy
RBC 618
D31/3
Kř išťan ovice
MĚSTSKÁ
LHOTKA
D31/4
ch.
Mlýn Řasnice
RBK 21
Albrech to vice
Hracholusky
Vitějovice
Du bovice
Irův
Dvůr
Kroupův
Strachotínský Dvůr
Dvůr
PERLOVICE
NBK
110
Běle čská Lhota
STARÉ
PRACHATICE
Lázně Sv.
Markéty
Voda
Plešivec
Mlynářovice
Slepý
Mlýn
Na Osuli
Běle č
PRACHATICE
Volovice
Zábla tí
RBC 626
SO9
Cvrčkov
Stádla Křeplice
H lásn á
Lh ota Dobrá
RBC 614
RBK 19
oEp6
RBK 377
KP20
D31/2
Ep6 OSTROV
KAHOV
Sedlmín
RBK 7
oEp9
Řasnice
RBK 16
U Baštýře
OSEKY
PODOLÍ
H orn í
Zábla tí
Zvěřenice
U Pavlíků
NBK 173
Nová
Houžná
Orlovka
RBK 22
Milešice
Zábrdí
Ee8
Bělečský Mlýn
SR#1
U Bartlů
Krejčovice
Kaplice
Zátoň
Hamr
RBC 792
Kratušín
NBK 110
Idina
pila
D5/10
Chlístov
Podedvorský
Mlýn
Milešín
Řepešín
RBK 3011
Basumská
ch.
Račí
Studená
Chválov
La žiště
Salad ín
RBC 627
RBC 3365
RBC 629
Anenský
Dvůr
U Palečka
Putín
SR9
Drslavice
Trpín
Dobišův
Mlýn
ch.
Šv ih ov
NBK 110
RBK 10
D5/8
D#31
Důra
Na Pile
Veselka
Škarez
1.díl
Škarez
2.díl
RBC 773
H orou ty Sirkovna
Výrov
RBK 357
D vory
O
RBK 6
Matulkův Mlýn
Urbánkův Mlýn
U Lady
oEe8
K
Chalupy
Ep/D
Arnoštka
Vojslavice
Brdo Včelná pod Bo ubíne m
Huť pod
Boubínem
Šerava
NBK 173
Nová
Boubská
Knížecí
Pláně
Černá
Lada
Machův
Mlýn
S
RBC 635
Švajglova
Lada
RBC 628
Trytlův
Mlýn
U
Buč in a
Korkusova
Huť
U Obory
U Petra
Veselka
O
Sv in ná
Lada
RBK 1
RBK 2
Borová
La da České
NBK 173
Tokaniště
RBC
1581
Hrabická RBC 634
Lada
RBC 663
RBK 355
D5/7
Brantlova
Pila
Lipka
Smrčí
K
Františkov
NBK
173
Michlova
Huť
A
oNBC76
N ový
Sv ět
R
RBC 1580
D a tu m :
červen 2013
M ěř ítko :
1:100 000
J
Download

Výkres záměrů 3-2