43. Mezinárodní konference
o nátěrových hmotách
pod odbornou záštitou
Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
14. – 16. května 2012
Dům kultury Dukla, Pardubice
2. cirkulář
závazná přihláška
ODBORNÁ NÁPLŇ KONFERENCE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Současný stav oboru ve světě
Nátěry se sníženým obsahem VOC
Perspektivní pojiva
Pojiva pro výrobu nátěrových hmot
Suroviny a aditiva pro nátěrové hmoty
Speciální a funkční aditiva pro nátěrové hmoty
Netoxické antikorozní pigmenty
Nové typy plniv
Pokroky v technologii nátěrových hmot
Kompozitní materiály
Nanotechnologie a nanomateriály v oblasti nátěrových hmot
Dispergační a strojní zařízení pro výrobu nátěrových hmot
Povrchové předúpravy
Trendy v povrchových úpravách a předúpravách kovů, dřeva a minerálních podkladů
Ekonomika a ekologie povrchových úprav
Zkušební metody a přístroje
Legislativa
FIREMNÍ PREZENTACE, VÝSTAVA
Zahrnuje možnost komerčně zaměřené přednášky v délce 30 min. a prostor pro výstavku. Částka
za kompletní firemní prezentaci činí 7000,- Kč (přednáška + výstavka). Za samotnou výstavku je
účtována částka 5000,- Kč. Po přihlášení firemní prezentace bude obratem vystavena faktura –
daňový doklad na příslušnou částku. V této položce není zahrnuto vložné pro účastníky
konference.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek v plném rozsahu je 3.100,- Kč. V této částce jsou zahrnuty organizační náklady, náklady na sborník, občerstvení během jednání a účast na společenském večeru. Ubytování si účastníci zajišt‘ují a hradí sami. Nabídka hotelů pro rezervaci je uvedena v příloze a na
http://www.hotely.cz/pardubice/. Obědy a večeře budou k dispozici po úhradě a vyplnění závazné přihlášky. Při neúčasti se vložné nevrací.
ÚČEL KONFERENCE
Účelem konference je informovat odborníky o nejnovějších výsledcích a znalostech z výzkumu,
vývoje a výroby nátěrových hmot, technologií a jejich aplikací. Budou prezentovány přednášky
zástupců jak vysokých škol a výzkumných ústavů, tak významných výrobců a dodavatelů surovin
pro nátěrové hmoty a povrchové úpravy. Pro postery a firemní prezentace bude vytvořen
dostatečný prostor.
VĚDECKÝ VÝBOR
Dr. Ing. Petr Antoš, PhD.
Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Jankura, Ph.D.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
Ing. Petr Koutník
Ing. David Pohl, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc.
Ing. Petr Teplý, CSc.
Ing. Zdeněk Tůma
Ing. David Veselý, Ph.D.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Ing. David Veselý, Ph.D.
Miroslava Přerovská
Marie Hubíková
KONTAKTNÍ OSOBA PRO ORGANIZACI A VĚDECKÝ PROGRAM
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
Přihlášení zájemci obdrží koncem dubna 2012 přesný program konference a organizační
pokyny.
SEKRETARIÁT KONFERENCE
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
tel.: 466 037 272
e-mail: [email protected]
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
tel.: 466 037 277
e-mail: [email protected]
KORESPONDENCE
prof. Ing. Andréa Kalendová Dr.
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 Pardubice
DATUM A KONÁNÍ KONFERENCE
14. – 16. května 2012 Dům kultury Dukla, Pardubice.
ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE
14. 5. 2012
15. 5. 2012
16. 5. 2012
11.00 – 14.00
14.00 – 18.00
18.00 – 19.00
9.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 18.00
18.00 – 19.00
20.00
9.00 – 12.00
registrace
zahájení KNH 2012, odborný program
večeře
odborný program
oběd
odborný program
večeře
Galavečer KNH 2012 s předáním cen
odborný program,
zakončení konference KNH 2012
DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE
Dne 15. 5. 2012 je pro účastníky konference připraven Galavečer, spojený s již tradičním předáním cen významným odborníkům z oblasti nátěrových hmot.
Pokud máte zájem o účast na konferenci, zašlete vyplněnou závaznou přihlášku obratem na adresu prof. Ing. Andrey Kalendové, Dr. a poukažte účastnický
poplatek do 15. dubna 2012. Počet účastníků je omezen na maximální počet 300 z důvodu
kapacity přednáškové haly a proto také jen do tohoto počtu budou přijímány přihlášky.
Dům kultury Dukla, Pardubice je vzdálen od centra města cca 1.500 m (tři stanice trolejbusem).
Pro přednášející a diskutující bude k dispozici zpětný projektor a dataprojektor.
Závazná přihláška
k účasti na 43. Konferenci o nátěrových hmotách ve dnech 14. – 16. května 2012.
Příjmení, jméno, titul:
Adresa zaměstnavatele, (adresa pro korespondenci) vč. PSČ:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
e-mail:
telefon:
Přesný název a sídlo firmy (pro vystavení daňového dokladu)
..................................................................
..................................................................
DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO:
Objednávám
účastnický poplatek
večeře dne 14. 5.
oběd dne 15. 5.
večeře dne 15. 5.
celkem k úhradě
Cena
3.100 Kč
80 Kč
90 Kč
80 Kč
Hrazená částka
Účastnický poplatek v základním rozsahu je 3.100,- Kč. V této částce jsou zahrnuty
organizační náklady a náklady na sborník. Účast na konferenci je vázána na zaplacení účastnického poplatku, přihlášky bez zaplacení nebudou akceptovány. Registrace účastníků probíhá dne
14. 5. 2012 od 11.00 hodin. Účastnický poplatek poukažte do 15. 4. 2012 na účet
konference. Daňový doklad bude předán účastníkům při registraci 14. 5. 2012. Účastnický
poplatek se při neúčasti nevrací.
Potvrzujeme, že jsme poukázali na účet Česká spořitelna Pardubice, Palackého 1908,
číslo účtu: 121 0847319 / 0800, variabilní symbol 0043
název účtu: Marie Hubíková
IBAN- CZ23 0800 0000 0012 1084 7319
BIC- GIBACZPX
IČO 481 80 319 (není plátcem DPH )
dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z našeho účtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
částku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................…….
razítko a podpis
Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na adresu:
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice,
Studentská 573, 532 10 Pardubice
rd
43 International Conference
on Coatings Technology
under the auspices of
the Department of Paints and Organic Coatings
of the Faculty of Chemical Technology
at the University of Pardubice
May 14 – 16, 2012
Cultural Centre Dukla, Pardubice, Czech Republic
2nd Circular
TOPICS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Contemporary situation of this field in the world
Paints with a reduced VOC content
Prospective binders
Binders for the production of paints
Raw materials and additives for paints
Special and functional additives for paints
Non-toxic anticorrosion pigments
New types of binders
Progress in the technology of paints
Composite materials
Nanotechnology and nanomaterials in the area of paints
Dispersing and mechanical equipment for the [production of paints
Surface pre-treatment
Trends in the surface finish and pre-treatment of metal, wood and mineral background
materials
Economy and ecology of surface treatment
Testing methods and devices
Legislation
COMPANY PRESENTATION, EXHIBITION
The binding application entitles you to give a commercially oriented, 30-minute-long lecture and to
display your materials in a designated place. A complete corporate presentation costs CZK 7,000(lecture + exhibition). On placing your application for a corporate presentation we will immediately
invoice (a tax document) a respective amount to you. This fee, however, does not include a conference
fee.
PARTICIPATION FEE
http://www.hotely.cz/pardubice/
DESTINATION
This conference is meant to inform professionals about the recent results and knowledge gained in the
area of paints research, development and production, as well as technologies and application. The
conference will present lectures given by university and research institute representatives, leading manufacturers and suppliers of base materials for paints and surface treatments. Sufficient space will be
reserved for posters and corporate presentation.
Scientific Committee
Dr. Ing. Petr Antoš, PhD.
Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Jankura, Ph.D.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
Ing. Petr Koutník
Ing. David Pohl, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc.
Ing. Petr Teplý, CSc.
Ing. Zdeněk Tůma
Ing. David Veselý, Ph.D.
Organizational Committee
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Ing. David Veselý, Ph.D.
Miroslava Přerovská
Marie Hubíková
SCIENTIFIC CORRESPONDENCE
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr. or Ing. David Veselý, Ph.D.
Further information will be sent together with the scientific program by the end of April 2012.
REGISTRATION ENQUIRES
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr. or Ing. David Veselý, Ph.D.
University of Pardubice
Studentská 573
e-mail: [email protected]
532 10 Pardubice
e-mail: [email protected]
Czech Republic
fax.: 466 037 068
DATE AND PLACE OF ARRANGEMENT OF THE CONFERENCE
May 14 – 16, 2012 in the Cultural Centre Dukla, Pardubice, in Czech Republic.
PROGRAM SCHEDULE OF THE CONFERENCE
May 14, 2012
May 15, 2012
May 16, 2012
11.00 –14.00
14.00
14.10 – 18.00
18.00 – 19.00
9.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 18.00
18.00 – 19.00
20.00
9.00 – 12.00
12.00
Conference registration
Opening conference CCT 2012
Plenary lectures
Dinner
Plenary lectures
Lunch
Plenary lectures
Dinner
Gala Dinner CCT 2012
Plenary lectures
Closing conference CCT 2012
SUPPLEMENTING CONFERENCE PROGRAM
On May 15, 2012, all participants are invited to a gala evening that is traditionally connected
with the giving of prizes to the notable specialists in the area of paints.
If you are interested in attending this conference, please send your complete
binding application form to the Andréa Kalendová address by return and remember to remit your participation fee by April 15, 2012. The number of participants
is limited to 300 due to the seating capacity of the auditorium. All application forms received after beyond this limit will have to be rejected.
Download

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách