TITANOVÉ BĚLOBY PRETIOX®
PRO NÁTĚROVÉ HMOTY
Titanové běloby PRETIOX® patří mezi špičkové výrobky z pohledu
účinnosti a designu. Jejich kvalita naší společnosti umožňuje
nabízet pigment, který představuje celkovou vyváženost ve všech
důležitých vlastnostech, potřebných pro vaši aplikaci v oblasti
barev a nátěrových hmot.
www.precheza.cz
PRETIOX
PRETIOX
TITANOVÉ BĚLOBY PRETIOX®
PRO NÁTĚROVÉ HMOTY
Při vývoji titanové běloby PRETIOX® pro barvy
a nátěrové hmoty a.s. PRECHEZA využila
svých dlouhodobých výrobních zkušeností
k tomu, aby bylo dosaženo řady výhod
pro odběratele:
dosažení vysokého standardu kvality
a zároveň splnění náročných požadavků,
kladených na konkrétní aplikaci.
dostupnost v několika typech a z toho
vyplývající použití v širokém spektru
dekorativních a průmyslových barev.
www.precheza.cz
TITANOVÉ BĚLOBY PRETIOX®
PRO NÁTĚROVÉ HMOTY
Klasifikace a přehled charakteristických vlastností velmi jemně mletých a mikronizovaných druhů PRETIOX®
s různou kombinaci a výší anorganické a organické povrchové úpravy a u rutilových druhů s modifikací
krystalové mřížky, jsou uvedeny v tabulce 1. Aplikační možnosti v různých typech nátěrových hmot jsou
zobrazeny v tabulce 2.
Tabulka 1: Klasifikace a přehled charakteristických vlastností PRETIOX® druhů.
KLASIFIKACE / VLASTNOSTI
AV-01SF
R-200M
RGU
RG-18
RGZW
Obsah TiO2 [%]
99
99
96
94
95
Anorganická povrchová úprava
ne
ne
Al2O3
SiO2
ZrO2
Organická povrchová úprava
ne
hydrofilní
hydrofilní
hydrofilní
hydrofilní
Specifická hmotnost [g/cm³]
3,8
4,2
4,1
4,0
4,1
Těkavé látky při 105 °C [%] a)
0,3
0,2
0,4
0,6
0,6
Setřesná hmotnost [g/cm3 ] b)
0,7
0,8
1,0
0,9
1,1
20 d)
15
20
24
20
7-8
8-9
7-8
7-8
7-8
velmi nízká
nízká
dobrá
velmi dobrá
velmi dobrá
A1
R1
R2
R2
R2
I
II
II, III, (IV)
II, III, IV
II, III, IV
Spotřeba oleje [g/ 100g] c)
pH
Povětrnostní odolnost
Klasifikace podle ISO 591
Identifikace podle ASTM D476
a) Měřeno do 48 hodin od výroby
b) Stanovení založeno na ISO 787/11
c) Stanovení založeno na ISO 787/5
d) Spotřeba vody
PRETIOX® PRO BARVY
A NÁTĚROVÉ HMOTY
Titanové běloby PRETIOX® pro barvy a nátěrové hmoty mají optimální velikost a velmi úzkou distribuci
částic, vysokou barvivost a neutrální nebo namodralý podtón. Vysoká míra rozptylu světla na částicích
pigmentu a z ní vyplývající intenzivní schopnost odrážet světlo právě v jeho viditelné oblasti přináší do
současně používaných aplikací maximální výhodu.
Homogenita produktových řad v oblasti optických parametrů zaručuje stabilní barevný odstín a umožňuje
použití v rozličných tónovacích systémech, zejména v případě použití mikronizovaných rutilových druhů.
Efektivní povrchová úprava minimalizuje flokulaci v nátěrových systémech a dovoluje jednoduché
zapracování a následnou dobrou stabilitu v příslušné aplikaci.
PRETIOX AV-01SF
PRETIOX RG-18
Organicky povrchově upravená universální anatasová velmi
jemně mletá titanová běloba s velmi dobrou bělostí, opacitou
a dispergovatelností. Je určena do interiérových rozpouštědlových
a vodouředitelných barev. Je vhodná rovněž pro plnění do papíru
a k pigmentaci gumárenských směsí.
Vysoce koncentrovaná anatasová suspenze vyvinutá pro účely
jednoduchého a rychlého zpracování ve vodouředitelných, zejména
malířských aplikacích.
Mikronizovaná vysoce kvalitní rutilová titanová běloba s organickou
a zvýšenou anorganickou povrchovou úpravou (Al2O3, SiO2)
s modifikací krystalové mřížky (Al2O3). Vyznačuje se kombinací
vynikajících dispergačních a optických parametrů, má vysokou
barvivost, bělost a opacitu srovnatelnou s chloridovými druhy
titanových bělob. Velmi dobrá povětrnostní odolnost s vysokou
retencí lesku exponovaných nátěrů ji předurčuje zejména
pro lesklé, sofistikované dekorativní barvy a průmyslové
nátěrové hmoty vyžadující velmi dobrou povětrnostní odolnost:
na vzduchu schnoucí a vypalovací nátěrové hmoty, dvousložkové
a kyselinotvrditelné systémy, práškové barvy.
PRETIOX R-200M
PRETIOX RGZW
Organicky povrchově upravená velmi jemně mletá rutilová titanová
běloba s výbornou bělostí, opacitou a dispergovatelností. Je určena
do řady dekorativních barev a nátěrových hmot, u kterých není
vyžadována zvýšená povětrnostní odolnost: základní a podkladové
barvy, plniče a tmely, malířské barvy, epoxidové barvy a barvy na
značení vozovek.
Mikronizovaná rutilová titanová běloba se silně hydrofilní
organickou a speciální anorganickou povrchovou úpravou (Al2O3,
ZrO2) s modifikací krystalové mřížky (Al2O3). Má excelentní
odolnost vůči povětrnostním vlivům s vysokou retencí lesku, velmi
dobré optické parametry, barvivost a vynikající dispergovatelnost.
PRETIOX AV-SL
PRETIOX RGU
Universální mikronizovaná rutilová titanová běloba s organickou
a středně vysokou anorganickou povrchovou úpravou (Al2O3, SiO2)
s modifikací krystalové mřížky (Al2O3). Je dobře zpracovatelná při
použití běžných technologií a zařízení. Vhodnost použití pro lesklé
barvy, vysoká opacita a stabilní optické parametry ji předurčují
pro výrobu rozpouštědlových i vodouředitelných nátěrových hmot.
Je doporučována zejména do dekorativních barev a běžných
průmyslových nátěrových hmot vyžadujících dobrou povětrnostní
odolnost, jako jsou disperzní vodouředitelné barvy, emulze a na
vzduchu schnoucí syntetické emaily.
Je určena pro výrobu vodouředitelných a rozpouštědlových
nátěrových hmot, jakými jsou špičkové druhy dekorativních
barev a vysoce kvalitní průmyslové nátěrové systémy vyžadující
mimořádnou povětrnostní odolnost: disperzní barvy, na vzduchu
schnoucí a vypalovací akrylátové a alkydové emaily, polyuretanové
nátěrové hmoty, práškové barvy, coil coatings, can coatings apod.
ZÁKLADNÍMI POŽADAVKY NA TITANOVÉ BĚLOBY
URČENÉ K EFEKTIVNÍ VÝROBĚ DEKORATIVNÍCH
BAREV JSOU:
univerzálnost (pro vodouředitelné i rozpouštědlové systémy,
pro vnitřní účely i do vnějšího prostředí)
snadná dispergovatelnost (včetně možnosti výroby
pomocí disolverů)
dobré a stabilní optické vlastnosti
PRŮMYSLOVÉ
NÁTĚROVÉ HMOTY
ZÁKLADNÍMI POŽADAVKY KLADENÝMI NA TITANOVÉ
BĚLOBY URČENÉ K VÝROBĚ SOFISTIKOVANÝCH
PRŮMYSLOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT JSOU:
výsledné vlastnosti nátěrového filmu v dané aplikaci
velmi dobrá dispergovatelnost (pro všechny typy
dispergačních zařízení)
vysoká odolnost agresivnímu prostředí
i povětrnostním vlivům
velmi dobrá kvalita a stabilita optických parametrů
(barvivost, opacita, bělost, podtón)
KONTROLA KVALITY
Společnost PRECHEZA a.s. přikládá velkou důležitost kontrole
výrobního procesu, který má přímý vliv na kvalitu výsledných
produktů. Kromě standardních kvalitativních analýz jsou výrobky
průběžně porovnávány s konkurenčními protitypy, vyráběnými
sulfátovou (S) a chloridovou technologií (Cl). Hodnocení je zdrojem
informací pro optimalizaci stávajících druhů a vývoj druhů nových.
www.precheza.cz
DEKORATIVNÍ BARVY
Tabulka 2: Použití titanových bělob PRETIOX® v nátěrových hmotách
DEKORATIVNÍ BARVY
AV-01SF
AV-SL
R-200M
RGU
RG-18
RGZW
Interiérové matné barvy pro zdi a stropy,
lesk ≤ 25 jednotek při 60°
Interiérové lesklé barvy pro zdi a stropy,
lesk > 25 jednotek při 60°
Exteriérové barvy pro zdi a minerální podklady
Interiérové/exteriérové neprůhledné barvy na dřevo
a kov (plast), včetně dřevěných obkladů
Základní/podkladové barvy
Funkční barvy
PRŮMYSLOVÉ BARVY
Barvy pro opravárenství-automobily
„Can“, „Coil“ nátěrové hmoty
Práškové barvy, interiér
Kovové stavební produkty, kontejnery
Domácí spotřebiče
Ochranné barvy pro dřevo
Tiskové barvy, rozpouštědlové
Barvy pro značení vozovek
Tmely, plniva, lepidla
doporučené použití
možné použití
Graf 1: Barvivost PRETIOX RGU v klasickém na vzduchu
schnoucím alkydu o středně dlouhé olejové délce v porovnání
se sulfátovými (S) a chloridovými typy (Cl) používanými v této
aplikaci
Graf 2: Opacita PRETIOX RGU v konvenčním dekorativním
styren-akrylátu porovnaná se sulfátovými (S) a chloridovými
typy (Cl) používanými v této aplikaci
1880
91.5
1870
1850
Poměr kontrastu/opacity
Relativní síla tónování [body]
91.0
1860
1840
1830
1820
1810
90.5
90.0
89.5
89.0
1800
1790
88.5
RGU
S1
S2
Cl 1
Cl 2
RGU
S1
S2
Cl 1
Cl 2
Graf 3: Křídování PRETIOX RGZW (Expozice v QUV panelu, stanovení podle ASTM D 4587-01) v tradičním na vzduchu schnoucím
alkydu o středně dlouhé olejové délce v porovnání se sulfátovými
(S) a chloridovými typy (Cl) používanými v této aplikaci.
začátek křídování
konec křídování
1600
1400
Doba expozice [hodiny]
1200
1000
800
600
400
200
0
RGZW
S3
S4
Cl 3
Cl 4
Graf 4: Lesk PRETIOX RGZW v klasickém na vzduchu schnoucím
alkydu o středně dlouhé olejové délce v porovnání
se sulfátovými (S) a chloridovými typy (Cl) používanými v této
aplikaci (Expozice v QUV panelu, 1100 hodin, stanovení podle
ASTM D 4587-01).
Graf 5: Výborné dispergační vlastnosti PRETIOX RG-18 v tradičním
alkydu o dlouhé olejové délce v porovnání se sulfátovými (S)
a chloridovými typy (Cl) používanými v této aplikaci.
25
Jemnost tření [mikrometry]
20
Cl 4
Cl 3
S4
S3
15
10
5
RGZW
0
0
10
20
30
40
Úbytek lesku [%]
50
60
70
RG18
S5
S6
Cl 5
Cl 6
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KVALITA
BALENÍ
PRETIOX®
Titanová běloba
je standardně balena do dvouvrstvých
papírových ventilových pytlů po 25 kg čisté váhy nebo do obřích
vaků 1000 kg čisté váhy. PRETIOX® je dodáván na dřevěných
paletách (1 tuna na paletě), palety jsou překryty polyetylenovou
smršťovací fólií. Speciální balení a značení lze na požádání
dohodnout.
Výroba a prodej titanové běloby PRETIOX® je realizován
v certifikovaném systému řízení kvality, ochrany životního prostředí
a bezpečnosti práce (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Titanová běloba PRETIOX® je za normálních podmínek stabilní
a inertní k většině chemickým látkám. Obecně není titanová
běloba klasifikována jako nebezpečná pro lidské zdraví a pro
životní prostředí. Není klasifikovaná jako nebezpečná látka pro
přepravu. Při manipulaci s titanovou bělobou PRETIOX® může
docházet k prášení. Při dlouhodobém vystavení prachu musí být
používán vhodný respirátor. Pro titanovou bělobu PRETIOX® je
zpracován bezpečnostní list v souladu s evropskou legislativou
REACH (Směrnice 1907/2006).Titanová běloba PRETIOX® splňuje
zákonné požadavky nutné pro aplikaci do materiálů přicházejících
do styku s potravinami.
Tento prospektový materiál uvádí základní informace o vlastnostech a oblastech použití titanové běloby PRETIOX®. Informace o aplikaci je podávána v dobré víře a nezakládá žádné
záruky. Pro výběr vhodného typu PRETIOX použijte prosím specifikace výrobků nebo kontaktujte Technický servis PRECHEZA a.s. Bezpečnostní listy a další informace o výrobcích
a společnosti PRECHEZA a.s. jsou k dispozici na www.precheza.cz. Nabídkové vzorky výrobků jsou k dispozici na vyžádání, doporučujeme vždy provést zkušební aplikační testy.
PRECHEZA a.s.,
Nábř. Dr. E. Beneše 24 | 751 62 Přerov | Česká republika
Tel.: +420 58125 3861 nebo 386 | Fax: +420 58125 2744 nebo 3830
E-mail: [email protected] | www.precheza.cz
GRAPHIC DESIGN: © www.rabbitdesign.cz | 2012
Download

- Precheza, as