VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
ROMEA, o. s.
Nad Primaskou 38
118 00 Praha 10
Kancelář
Žitná 49
110 00 Praha 1
http://www.sdruzeniromea.cz
[email protected]
[1]
Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s.
Text
Kolektiv ROMEA, o. s. – Zdeněk Ryšavý, Jarmila Balážová, František Kostlán,
František Bikár, Iva Hlaváčková, Radka Steklá, Jitka Votavová, Lukáš Houdek, Adéla Gálová
Editace a korektury
Lenka Jandáková, Zdeněk Ryšavý
Fotografie
Lukáš Houdek, Jaro Vacek, František Kostlán, Kateřina Čopjaková, Iva Hlaváčková,
Zdeněk Ryšavý, Jiří Salik Sláma, Dalibor Puchta a archiv ROMEA, o. s.
Grafické zpracování
Zdeněk Ryšavý
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[2]
Obsah
Úvodní slovo ....................................................................................... 3
Realizované projekty ................................................................................. 6
MEDIÁLNÍ OBLAST
Zpravodajský server Romea.cz .............................................................. 7
Měsíčník romano voďi ........................................................................... 9
Romská internetová televize ROMEA TV ............................................. 10
VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Vzájemnou spolupráci neromských a romských žáků k odstranění
rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti ................................ 11
Menšiny mezi námi 2011 ..................................................................... 13
Stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty .................. 16
Projekt Romský mentor ........................................................................ 17
Evropský školící program pro romské mediátory – ROMED ............... 18
LIDSKO-PRÁVNÍ OBLAST
Boj proti násilí z nenávisti a medializace ............................................. 19
SOCIÁLNÍ OBLAST
Podpora zaměstnávání Romů v Praze ................................................. 21
Ethnic Friendly zaměstnavatel ............................................................. 22
KULTURNÍ OBLAST
Výstava portrétů romských spisovatelů Lačho lav sar maro ............... 23
Organizace ................................................................................................ 26
Organizační struktura a orgány sdružení ............................................. 27
Poděkování .......................................................................................... 28
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[3]
Úvodní slovo
Vážení přátelé, občanské sdružení ROMEA, které má za cíl přispět k rehabilitaci romství a
romské menšiny a ke zlepšení vzájemného soužití, svoji činnost od počátku existence, tedy
od roku 2002, rozděluje do čtyř základních oblastí.
A to mediální s vědomím toho, že žádná jiná nevládní organizace se systematicky
nezabývá monitorováním obrazů Romů v českých médiích a snahou o objektivizaci velmi
špatné image této menšiny v naší zemi.
Další oblast činnosti sdružení tvoří antidiskriminační projekty mající za cíl nejen
shromažďovat takovéto případy, ale rovněž pomoci konkrétním obětem diskriminačního
chování nebo násilí z nenávisti.
Třetí významný pilíř naší práce od počátku představuje oblast vzdělávací, jež zahrnuje
práci se školáky (romskými i neromskými), jejich pedagogy, pozitivními vzory z řad menšin,
Mgr. JARMILA BALÁŽOVÁ
již se aktivně zapojují do našich projektů. V neposlední řadě je součástí této oblasti
předsedkyně ROMEA, o. s.
naopak učitele, které by jim měly pomoci získat další informace využitelné ve školství a
publikační činnost, jejímž cílem je nabídnout další dostupné materiály pro děti nebo
snaze o inkluzivní přístup.
K dalším projektům, na nichž participujeme, patří také zprostředkování pomoci a servisu
osobám hůře zaměstnavatelným (což výrazná část romské menšiny bohužel je) při hledání
zaměstnání.
Jsem opravdu ráda, že mohu říci, že si ROMEA, o. s. vydobylo svojí činností a záběrem
naprosto nepřehlédnutelné místo v neziskovém poli organizací zabývajících se lidskými
právy. Patří k respektovaným a vyhledávaným organizacím jak novináři, politiky, aktivisty,
tak samotnou romskou komunitou. Myslím, že mohu říci, že rok 2011 to opět potvrdil.
POSLÁNÍ
Nechci rozebírat konkrétní projekty, to děláme společně s kolegy dál v této zprávě, spíše
zmínit společenskou atmosféru, jež naši činnost výrazně ovlivňovala a kterou jsme se
Občanské sdružení ROMEA vzniklo
31. 12. 2002 jako dobrovolná, nevládní,
nezisková organizace sdružující romské a
neromské občany, jejichž primárním
cílem je podpora boje proti rasismu,
rozvíjení dodržování lidských práv,
napomáhání k rozvoji demokracie a
tolerance ve společnosti.
snažili naopak svojí prací ovlivňovat i my.
Mezi základní poslání patří snaha
sdružovat zejména mladé občany romské
a české národnosti, kteří chtějí na
různých úrovních pomáhat romskému a
českému národu ke zlepšení jejich
vzájemného soužití.
Policii ČR.
Rok 2011 byl velmi těžký právě v oné zmiňované společenské atmosféře. Musím určitě
zmínit nepokoje a demonstrace v regionu Šluknovského výběžku, které odstartovaly sérii
podobných shromáždění a následně jejich blokád v dalších městech ČR. Většinu těchto
událostí jsme zdokumentovali, při demonstraci tzv. „slušných lidí“ v Rumburku, z nichž
někteří křičeli nenávistná protiromská hesla, se nám podařilo natočit videozáběry, jež pak
byly odvysílány různými televizními společnostmi a sloužily jako důkazní materiál rovněž
Snažili jsme se zapojit do poklidných iniciativ a vtáhnout do nich ty, kterým není násilí
blízké a preferují klidné soužití, i proto jsme spoluorganizovali nenásilnou blokádu
pochodů neonacistů Novým Borem, stejně tak jsme později podpořili nenásilnou blokádu
v Brně nazvanou v Brně neonacisty nechceme. Z mnoha měst jsme zajišťovali on-line
přenosy a opět předávali informace dál. Snažili jsme se nejen monitorovat, ale občansky
též formovat společnost nenásilnou cestou nebo spíše se o to aspoň pokusit.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[4]
ZÁKLADNÍ CÍLE
 podpora boje proti rasismu, rozvíjení
dodržování lidských práv, napomáhání
k rozvoji demokracie a tolerance ve
společnosti
 vydávání nezávislých časopisů, novin i
jednorázových publikací o Romech a
jejich šíření jak mezi romskou tak i
ostatní populací v celé České republice
 podpora vzdělávání Romů, s akcentem
na prohlubování znalostí a
profesionálních dovedností mladé
generace v oblasti mediální, ale i
dalších
 podpora romských kulturních a
všeobecně volnočasových aktivit,
zejména romské mládeže
 podpora rozvoje romských komunit,
pořádání kurzů a školení, výstav
romských umělců, propagace romské
kultury ve všech jejích odvětvích
 vyhledávat, aktivizovat a podporovat
v České republice instituce, sdružení i
jednotlivce k naplňování cílů
uvedených výše.
Ráda bych zmínila ještě naši zainteresovanost ve stažení serveru Necyklopedie
z finálového klání soutěže Křišťálová lupa 2011, které vybírají sami uživatelé internetu.
Při prostudování obsahu tohoto sice satirického, nicméně dle našeho pohledu již zákon
překračujícího serveru, jsme se rozhodli upozornit jeho provozovatele, policii, organizátory
i donátory soutěže na jeho závadnost. Nakonec se nám podařilo, že Necyklopedie byla
z klání stažena a nejvíce urážlivá hesla týkající se Romů, homosexuality ad. vymazána nebo
opravena.
A teď k samotným projektům. Na naprosté většině z nich pracujeme léta, což poznáte
z textů na následujících stranách. Ráda bych ale teď zmínila dva nové, i proto, že nám byly
nabídnuty vzhledem k naší předchozí práci.
První je ryze český a nabídka na partnerství přišla od spřátelené nevládní organizace z Brna
IQ Roma servis. Jde o udělování a propagaci značky Ethnic Friendly zaměstnavatel těm
z podniků, ale i nevládkám nebo dokonce státním institucím, které samy od sebe ctí tradici
rovného přístupu a zaměstnávají příslušníky vizuálně odlišných menšin nebo etnik.
A další potěšující nabídka přišla z Budapešti. ROMEu si jako národního partnera vybrala
Open Society Foundations v rámci Programu umění a kultura Budapešť pro mezinárodní
projekt , jenž běží v dalších 4 zemích (Bulharsku, Slovensku, Makedonii a Maďarsku). Jedná
se o realizaci volnočasových aktivit zaměřených na integraci znevýhodněných dětí
prostřednictvím umění a kultury. Do projektu jsou zapojeny školy, NNO a charity, které na
své půdě pořádají ve spolupráci s romským mentorem sérii obsahově propojených
16 aktivit, jejichž charakter a náplň se odvíjí od profesního a uměleckého zaměření
každého mentora.
Se všemi ostatními našimi projekty se můžete seznámit sami a já doufám, že získáte pocit,
že svoji práci děláme poctivě a s velkou snahou a že ta snaha a projektová činnost má
HLAVNÍ ČINNOSTI
smysl.
 propagační a popularizační činnost,
vydávání tiskovin, šíření informací
prostřednictvím elektronických médií
 vzdělávací akce (přednášky, semináře,
krátkodobé kurzy, školení)
 spolupráce s orgány státní správy a
samosprávy, napomáhání k lepšímu
soužití majoritní společnosti a Romů
 spolupráce s romskými organizacemi
v ČR i v zahraničí a usilování o zapojení
do mezinárodních nevládních struktur
zabývajících se romskou
problematikou.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
REALIZOVANÉ PROJEKTY
[7]
Zpravodajský server Romea.cz
Způsob informování majoritních médií o romské menšině není uspokojivý – zpravidla se
téma do médií dostane jedině tehdy, když s ním má většinová část společnosti takzvaný
problém. Vzniká tak neúplný a více či méně pokroucený mediální obraz Romů, který pak
společnost přebírá bezezbytku.
Zpravodajský server Romea.cz funguje už od roku 2003 a snaží se nabízet protiváhu –
místo, kde se informuje o celkovém, tedy nikoli pouze problematickém dění v životě
Romů, a kde se tak činí s tolik potřebnou znalostí tématu a souvislostí.
I v roce 2011 jsme nabízeli aktuální zpravodajství o věcech, které se Romů jakkoliv dotýkají
– o lokální i evropské politice vůči Romům, životě Romů v regionech České republiky,
o sociálním systému, školství, dopadech politického rozhodování na život Romů,
o problematice sociálního vyloučení, o romské kultuře, literatuře či inspirativních
osobnostech z řad Romů.
Sledovali jsme jevy jako diskriminace, rasismus a činnost ultrapravicové scény. Například
podrobnosti o osobách a politice ultrapravice, o jejím pronikání do státní správy, důsledné
on-line zpravodajství z neonacistických akcí či informace o vyšetřování násilí z nenávisti.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Server Romea.cz vznikl v roce 2003. Snaží
se nabízet místo, kde se informuje
o celkovém, tedy nikoli pouze
problematickém dění v životě Romů a
kde se tak činí s tolik potřebnou znalostí
tématu a souvislostí.
Server Romea.cz se samozřejmě věnoval i pozitivnějším tématům. Bohužel ty si takovou
širokou čtenářskou obec nenašly. Stejně tak jsme nebyli úspěšní prosadit tyto kladné
informace o Romech do majoritních médií.
Na konci roku jsme se však museli věnovat i velmi smutnému tématu: zemřel prezident
Václav Havel a na stránkách Romea.cz na něj vzpomínali romské osobnosti.
V roce 2011 jsme se snažili působit různými prostředky i na česká média, aby informovala
objektivněji, přesněji, aby plnila svoji roli skutečně odpovědně. Různé redakce tak po
intervenci Romea.cz změnily své titulky či fotografie, které čtenáře manipulovaly a
podporovaly stereotypní vnímání Romů. Média také čím dál častěji citují ze zpravodajství
Romea.cz. Jindy redakce Romea.cz plní pro majoritní média roli jakéhosi informačního
servisu o tématech spjatých s romskou menšinou.
On-line rozhovory s osobnostmi
NÁVŠTĚVNOST V LETECH 2003 - 2011
V průběhu roku se uskutečnily 4 on-line rozhovory s osobami z různých oblastí
- 4 562 767
návštěv
- 24 180 174 zobrazení stránek
společenského života. Čtenáři serveru měli jedinečnou možnost ptát se pozvaných hostů
na cokoli souvisejícího s předem danou tematickou oblastí, jejich profesí, zkušenostmi,
názory, apod. Na otázky odpovídali David Tišer, Drahomír R. Horváth, Renata Berkyová,
Vlado a Martin Oláhovi.
Speciály
Déle trvající kauzy na soudobé politické scéně či významné události v kultuře vedly
ke vzniku speciálních rubrik, v nichž je možné najít veškeré, chronologicky řazené,
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
MEDIÁLNÍ OBLAST
[8]
zpravodajské informace spojené s konkrétním tématem. Jedná se např. o rubriky:
-
Agentura – shromažďuje informace od počátku vzniku myšlenky na vytvoření
Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách po současnost.
NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2011
- 1 119 667
návštěv
- 5 126 545
zobrazení stránek
- 504 639
unikátních návštěvníků
-
Diskriminace – mapuje a dokumentuje aktuální případy diskriminace v naší
společnosti.
-
Neonacismus – monitoring událostí dokumentujících vzrůstající napětí ze strany
krajně pravicových extrémistů vůči Romům v ČR a do zahraničí.
-
Šluknovsko – mapovali jsme události a protiromské demonstrace v druhé polovině
roku 2011 na Šluknovsku. Přinášeli jsme informace ze všech uskutečněných
POČTY ČLÁNKŮ
demonstrací, o životě a názorech Romů žijících v tamních ghettech či ubytovnách, i
o názorech protiromských demonstrantů. Vedle zpravodajství jsme informovali
- 2 469 článků a videí v českém jazyce
prostřednictvím on-line reportáží a videí. Kamerové záběry z první demonstrace
- 962
v Rumburku, z nichž je na první pohled patrné, že šlo o pokus o pogrom na Romy, zcela
článků v anglickém jazyce
změnily do té doby alibistický přístup českých médií k tomuto tématu.
-
Ladislav Bátora na MŠMT - Čtenář nalezne v archivu serveru Romea.cz plejádu článků
sledujících působení sympatizanta Národní strany Ladislava Bátory na ministerstvu
školství, kde díky prezidentovu spolupracovníkovi Petru Hájkovi a ministru školství
Josefu Dobešovi zastával vysoký post. Současně byly v průběhu sledovány kroky
odpůrců proti setrvání Bátory v úřadu.
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo publikováno celkem 2 469 článků a videí v českém
jazyce a 962 článků v anglickém jazyce.
Odkazy na jednotlivé články v češtině a angličtině jsou zároveň pravidelně
VŠE O ROMECH NA JEDNOM MÍSTĚ
http://www.romea.cz
zveřejňovány i na
webové sociální síti
Facebook,
kde má
ROMEA, o.
s.
(http://www.facebook.com/sdruzeniromea) přes 3 500 fanoušků.
Server Romea.cz umožňuje, aby mohly i ostatní servery automaticky přebírat aktuální
romské zpravodajství, které vytváříme. Zpravodajství provozované sdružením ROMEA
naleznete vedle stránek iDnes a Lidových novin také na pravděpodobně největším a
nejpropracovanějším serveru monitorujícím český internet www.pravednes.cz. Zprávy a
články z časopisu Romano voďi od nás přebírá také například server Mezikulturnidialog.cz
nebo news.google.com.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[9]
Měsíčník Romano voďi
Měsíčník Romano Voďi vychází od roku 2003. Za dobu své existence si vybudoval stabilní
pozici – články jsou přebírány či citovány majoritními médii, zejména těmi internetovými.
Myšlenka na jeho založení vznikla v roce 2002 coby reakce na absenci periodika, které by
moderním zpracováním dokázalo zaujmout romské i neromské čtenáře, a to přesto, že se
zabývá „menšinovým“ tématem. Dalším cílem bylo a je motivovat Romy, aby se jeho
prostřednictvím začali více angažovat ve věcech veřejných a zapojovat se do širšího
společenského života v České Republice.
V roce 2011 doznal měsíčník Romano Voďi několika zásadních úprav, a to zejména
v oblasti grafického zpracování. Nová podoba magazínu je současnější, atraktivnější a
přehlednější, důraz je kladen na odbornost článků ze širokého tematického spektra a na
kvalitní obrazový materiál. Na stránkách Romano Voďi dostává stejnou měrou prostor
aktuální oblast společensko-politická a příspěvky z oblasti kulturního dění. Jednotlivá čísla
jsou vždy zastřešena hlavním tématem. Krom pravidelných rubrik (Komentář, Fejeton ad.)
přibyla od března 2011 také nová rubrika Dvojí pohled, která dává formou „vzájemné
zpovědi“ prostor názorům osobností z řad Romů i Neromů, které sdílí společnou profesní
platformu.
Romano Voďi i nadále spolupracuje se stálým okruhem externích přispěvatelů, jako jsou
ZÁKLADNÍ INFORMACE
například fotografové Lukáš Houdek a Jiří Sláma, žurnalista Tomáš Bystrý, aktivista a
novinář František Kostlán či překladatelka a romistka Karolina Ryvolová.
Ročník: IX
Periodicita: měsíčník
Měsíčník se dlouhodobě tematicky věnuje společensky palčivým tématům jako je sociální
exkluze, rasismus a anticiganismus, segregace ve vzdělávání, mediální manipulace,
Cena: 20 Kč
korupce, chudoba a podobně. Zároveň přináší zprávy z oblasti aktuálního kulturního dění
Předplatné: 18 Kč
(nejen) Romů v ČR i jinde, nabízí analýzy, komentáře, recenze, fejetony, fotostory,
Náklad: 1 000 ks
Registrační číslo MK ČR: E 14163
rozhovory, reportáže, glosy a mnoho dalšího.
Pojďme se podívat na nejzajímavější témata, kterým jsme se v roce 2011 věnovali.
V červnovém vydání přinesl rozhovor Františka Kostlána s Michalem Demeterem, který se
spolu se svou rodinou stal obětí žhářského útoku. Trestným činům z násilí z nenávisti se
věnuje i Kateřina Čopjaková ve svém článku o Ottovi Absolonovi: tragické oběti
nejznámější rasové vraždy u nás.
WEBOVÉ STRÁNKY
Říjnové číslo RV se věnovalo mimo jiné událostem v severních Čechách, a to v článku
Andreje Giňi „Novodobý hon na čarodějnice?“ Na otázky týkající se inkluzivního vzdělávání
http://www.romanovodi.cz
odpovídala Saše Uhlové bývalá náměstkyně ministra školství Klára Laurenčíková.
V prosincovém čísle jsme tak například otiskli unikátní článek „Může se to stát každému
z nás“ Saši Uhlové, která se vydala do pražských ulic zjišťovat, jaká atmosféra panuje
FINANCOVÁNÍ
Projekt „Romano voďi“ 2011
spolufinancuje Ministerstvo kultury ČR
částkou 1 173 000 Kč.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
v adventním čase mezi lidmi bez domova.
Měsíčník RV má cca 1000 stálých odběratelů a je distribuován také do základních a
speciálních škol či knihoven. Vybrané texty jsou dostupné v archivu RV na internetové
adrese www.romanovodi.cz.
MEDIÁLNÍ OBLAST
[10]
Romská internetová televize ROMEA TV
CÍLE PROJEKTU
- dokumentace romské kultury, zvyků
Vznikla v roce 2007. V jednotlivých rubrikách naleznete následující: Zpravodajství přináší
reportáže a zprávy z dění ze světa Romů a související témata. Sekce Vzdělávání nabízí
reportáže s tématy celospolečenskými, kulturními, lidskoprávními, historickými, dále
- návrat některých zapomenutých zvyků
do běžného života
odborné debaty, portréty, ankety, apod. Rubrika Film obsahuje ukázky ze snímků
- vyšší informační úroveň Romů i
majority o kulturních zvycích Romů,
o jejich způsobu života a událostech
spjatých s Romy v ČR
světového festivalu Khamoro, koncerty, videoklipy a hitparáda. V roce 2009 vznikla také
- větší zájem Romů i majority o romské
kulturní akce (koncerty, výstavy,
divadelní představení apod.), větší
povědomí o jejich konání (lepší
informovanost)
s romskou tematikou, recenze apod. V sekci Hudba a zábava jsou k nalezení sestřihy ze
nová rubrika Desetiminutovka, která během roku 2011 byla obohacena o dalších deset
dílů této talk-show. Romští moderátoři Jarmila Balážová, Richard Samko a Tomáš Bystrý,
kteří se v přípravě pořadu během roku pravidelně střídali, přinášeli divákům rozhovory
s výraznými osobnostmi romského původu napříč společenským spektrem.
- seznamovaní majority s romskými
osobnostmi nebo s osobnostmi
pracující s romskou komunitou.
WEBOVÉ STRÁNKY
http://www.romeatv.cz
Dokumentace romské kultury a její trvalé zpřístupnění široké
veřejnosti
Projekt je zaměřen na monitoring akcí vztahujících se k romské kultuře v užším slova
smyslu a následné informování, avizování, přinášení reportáží apod.
FINANCOVÁNÍ
Stěžejní část projektu spočívá především ve video-dokumentaci kulturních akcí,
Projekt „Dokumentace romské kultury a
její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti
v roce 2011“ spolufinancovalo v roce
2011 Ministerstvo kultury ČR částkou
160 000 Kč.
natočil účastník mediálních kurzů pořádaných sdružením Transitions – František Bikár.
demonstrací, konferencí a jiných aktuálních událostí. Velké množství reportáží a záznamů
Moderátorský tým romské zpravodajské relace doznal výrazné změny. Zpravodajství
v roce 2011 uváděla Veronika Grundzová a Magdaléna Klimentová. Krátké zprávy stejně
jako předchozí léta uváděl v olašštině Vincent Holub. Další spolupracovníci se rekrutují
z řad ROMEA, o. s. a dalších externích spolupracovníků.
Pokračovalo se v publikaci jednotlivých video-reportáží na serveru www.romeatv.cz a také
ve výrobě unikátního romského zpravodajství s názvem Hiri, což česky znamená zprávy.
Do jednotlivých relací jsou zařazovány vždy 3–4 reportáže, součástí relace byly i bloky
krátkých zpráv z oblasti politické a kulturní. Hlavním jazykem zpráv byla opět romština.
Všechna
videa
byla
umisťována
na
server
YouTube.com,
konkrétně
na
http://www.youtube.com/romea01.
V roce 2011 vzniklo deset zpravodajských relací Hiri (http://www.romea.cz/cz/video/hiri).
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[11]
Vzájemnou spolupráci neromských a
romských žáků k odstranění rasismu a
xenofobie ve školách a ve společnosti
Tříletý projekt tvořený pěti klíčovými aktivitami podporuje rovné příležitosti romských
žáků ve vzdělávání, posiluje motivaci těchto dětí a jejich rodičů účastnit se vzdělávacího
procesu, zaplňuje informační mezeru na ZŠ a SŠ o socio-kulturních aspektech Romů a
vytváří vůči minoritám otevřené a tolerantní klima zejména ve školách. Tento projekt byl
zahájen v září 2009 a potrvá do srpna 2012. Klíčovými partnery projektu jsou ZŠ Most a
Masarykova Univerzita v Brně.
Romano voďori v roce 2011
ZÁKLADNÍ AKTIVITY
- Časopis pro multikulturní mládež
Romani Voďori
- Vzdělávací interaktivní server nejen
o Romech www.romanovodori.cz
- Přednášková činnost pro ZŠ
- Vydání metodické příručky pro
pedagogy ZŠ na téma Jak využívat
dějiny a literaturu Romů ve výuce na
2. stupni ZŠ
-
Semináře pro pedagogy ZŠ
Během roku vyšlo celkem 5 čísel časopisu Romano voďori, jejichž obsahové naplnění
probíhalo ve spolupráci s 10 vybranými základními školami, ve kterých má časopis své
externí redakce, a odbornými redaktory, kteří s časopisem nárazově spolupracují na
článcích na určitá témata, jejichž směrem jsou jednotlivá čísla zaměřena. Externí redakce
ve školách mají aktuálně cca 100 přispívajících žáků (10 žáků/škola). Školy byly vybírány
ROMANO VOĎORI
Ročník: II
tak, aby byly v blízkosti sociálně vyloučených lokalit a měly žáky z řad příslušníků menšin.
V současné době má projekt spolupracující Romy, Vietnamce, Bulhary, Mongoly, Ukrajince
aj. Časopis má svou internetovou mutaci s adresou www.romanovodori.cz, kde jsou
publikovány i texty, které nebyly v tištěné podobě uveřejněny. Současně je na těchto
Periodicita: dvouměsíčník
stránkách k dispozici psychologická poradna, prostřednictvím níž na dotazy čtenářů
Cena: zdarma
odpovídá psycholožka Dana Hajná.
Náklad: 3 000 ks
Témata čísel byla následující: 5/2011 (vyšlo v lednu) – Konflikty, 6/2011 (vyšlo v březnu) –
Registrační číslo MK ČR: E 19367
V pohybu, 7/2011 (vyšlo v květnu) – Múzování, 8/2011 (vyšlo v září) – Místo pro život,
9/2011 (vyšlo v listopadu) – Závislosti.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
VZDĚLÁVACÍ OBLAST
[12]
Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ
V roce 2011 proběhly dva druhy přednášek pojatých formou interaktivních workshopů.
V období leden–červen dobíhaly dílny na téma Historie Romů, v měsících září–prosinec
WEBOVÉ STRÁNKY
http://www.romanovodori.cz
http://vodori.blog.idnes.cz
započala nová série tvůrčích dílen s lektory (umělci) z řad Romů a cizinců.
Historické workshopy na 10 ZŠ byly vedeny lektory z řad romistů a dvou Romů, z nichž
první – Pavel Berky – je studentem oboru oděvní design na VŠUP v Praze a druhý – Emil
Cina – je význačný romský prozaik a básník, překladatel a bývalý redaktor romského
vysílání na Rádiu Regina a romských periodik. S jejich pomocí žáci nahlédli do romských
dějin, na které na rozdíl od těch českých a světových nebývá až na výjimky ve škole
prostor.
Kromě vyprávění zážitků s nucenou koncentrací Romů za druhé světové války si žáci
zahráli roli výzkumníků a sami na podkladě fotografií, úryvků z memorátů a fakt z historie
Romů připravili pro své spolužáky povídání o příchodu Romů do Evropy, počátcích
romského usazování na Moravě či osudech za holokaustu.
FINANCOVÁNÍ
Projekt „Vzájemnou spoluprací
neromských a romských žáků
k odstranění rasismu a xenofobie ve
školách a ve společnosti“ je v letech 2009
– 2012 financován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České
republiky částkou 9 460 345, 40 Kč.
Tvůrčí dílny, jež probíhaly v prvních měsících školního roku 2011/2012 na 3 ZŠ (a od ledna
mají své pokračování na zbývajících 7 ZŠ), jsou postaveny na konceptu „menšina učí
většinu“. Renomovaní a zkušení mladí umělci z řad Romů, Poláků či sexuálních menšin sdílí
s žáky své umění – oděvní tvorbu, malířství, divadlo, tanec. Během praktické ukázky a
spolupodílu na tvorbě ale i uvažují nad tématy různých kultur, včetně té české, odlišnostmi
mezi lidmi i způsoby, jak tyto překlenout hledáním společného. Žáci tak mají možnost
aktivně strávit tři hodiny s člověkem, který je pro ně zajímavým svým oborem činnosti a
zároveň je reprezentantem menšiny, o níž se děti dozvídají spíše zprostředkovaně a často
jednostranně například z médií.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[13]
Menšiny mezi námi 2011
Projekt Menšiny mezi námi se již osmým rokem snažil nabourávat předsudky a stereotypy
vůči menšinám žijícím v české společnosti, a to zejména u dětí a mladých lidí. Stejně jako
v minulých letech probíhal jednak formou workshopů na základních školách se zástupci
menšin a cizinců žijících v České republice, jednak formou literární a výtvarné soutěže na
témata týkající se menšin, ať už národnostních, náboženských, sexuálních či jiných.
Workshopy na ZŠ
Žákům základních škol byla určena jedna z klíčových aktivit „Besedy a workshopy“
založená na přímém osobním, motivačním setkání. Poměr žáků (cizinci vs. Češi) byl
proměnlivý, mnohdy v závislosti na lokalitě, typu školy, ročníku apod. Počet účastníků,
kteří se zúčastnili besed a workshopů, byl přibližně 400 – tzn. v každé z deseti
navštívených škol přibližně 40 osob, přičemž do tohoto počtu řadíme žáky navštívených
škol a přítomné pedagogy.
Série 10 besed pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ se týkala tématu národnostních menšin v ČR.
HISTORIE A ZÁKLADNÍ CÍL
Uskutečnila se v 10 městech, které vykazují vysoký podíl příslušníků národnostních menšin
Projekt realizuje sdružení ROMEA, o. s. od
roku 2004. V roce 2011 proběhl již osmý
ročník.
9 krajů ČR. V každé ze škol proběhla společná beseda a 3 workshopy vedené cizinci žijícími
Hlavním cílem je nabourávat předsudky a
stereotypy vůči menšinám žijícím v české
společnosti.
POČET BENEFICIENTŮ
Celkový počet přímých beneficientů
projektu je 585 osob (účastníci besed a
workshopů 400, účastníci soutěže 135,
hosté vyhlášení 50).
na celkovém počtu obyvatel města či regionu. Celkově jsme během projektu navštívili
v ČR.
Datum
26. 9.
17. 10.
21. 10.
25. 10.
7. 11.
11. 11.
16. 11.
24. 11.
30. 11.
5. 12.
Škola/město
Teplice, ZŠ Na Stínadlech 2386
Stříbro, ZŠ Gagarinova 1039
Rumburk, ZŠ U Nemocnice 1132/5
Mimoň, Mírová 81
Cheb, ZŠ Obětí nacismu 16
Trutnov, ZŠ Komenského 399
Týn nad Vltavou, ZŠ Žižkova 285
Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská 2817
Frýdek-Místek, ZŠ Pionýrů 400
Ústí nad Orlicí, ZŠ Komenského 11
Kraj
Ústecký
Plzeňský
Ústecký
Liberecký
Karlovarský
Královéhradecký
Jihočeský
Středočeský
Moravskoslezský
Pardubický
Během projektu proběhly následující workshopy:
Arabský workshop byl veden zkušeným syrským pedagogem Marwanem Alsolaimanem,
který v Praze vyučuje matematiku a fyziku, češtinu pro cizince a arabštinu pro Čechy.
ZÁKLADNÍ AKTIVITY
- Workshopy na ZŠ
- Literární a výtvarnou soutěž Menšiny
mezi námi 2011
- Internetový cyklus skola.romea.cz
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
V rámci jeho workshopu se děti seznámily s arabskými reáliemi, kulturou, jazykem,
písmem, ale také hudbou a zpěvem.
Africký workshop byl veden hydrologem a DJem Paulusem Natangem Amakutuwou, který
pochází z Namibie. V současné době studuje doktorandské studium v oboru
environmentální modelování na ČZÚ v Praze. V jeho workshopu se žáci seznámili s životem
v Namibii, ať už se jedná o kulturu, politiku, gastronomii či vzdělávání. Následovala diskuse
o kulturních rozdílech a předsudcích v obou zemích.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST
[14]
Filmový worshop byl veden polskou studentkou divadelní vědy a překladatelkou
Krystynou Mogylnickou. Účastníci tohoto workshopu zhlédli krátký polský dokumentární
WORSHOPY NA ZŠ
film, který měli následně možnost ve skupinkách analyzovat na základě předem daných
10 workshopů a besed pro 400 žáků
z osmých a devátých tříd základních škol.
témat.
Workshop argentinského tanga vedla polská herečka a tanečnice Ula Wojtkoviak. Během
dílny měli žáci možnost seznámit se s historií a proměnami tohoto tance, vnímat různé
Typy workshopů:
pohledy na tango a přemýšlet nad stereotypy, které i kolem tohoto tance existují.
-
Arabský
-
Africký
-
Romský
-
Lidskoprávní
-
Argentinského tanga
-
Filmový
situaci v Barmě a také na Barmánce žijící v ČR. Děti se s jednotlivými aspekty života
-
Divadelní
v Barmě seznamovaly prostřednictvím interaktivních her, dokumentárního filmu i diskuze.
-
Výtvarný
Výtvarný workshop byl veden výtvarníkem Dmitrijem Proškinem pocházejícím
Divadelní workshop probíhal pod vedením polské herečky a scénografky Ewy Woźniak.
Dílna byla zaměřena zejména na pohybovou přípravu, soustředěnost a vyjadřování emocí.
Lektorka s dětmi pracovala především prostřednictvím různých pohybových cvičení a her.
Lidskoprávní workshop byl veden ředitelkou pražského Barmského centra, která přímo
z Barmy pochází, Sabe Soe. Dílna byla zacílena na lidská práva, se zaměřením právě na
z Kazachstánu, který se již devět let věnuje sprejování graffiti. Jeho workshop byl pojat
jako exkurze do světa graffiti, děti se dozvěděly, co sprejování obnáší, prohlédly si některá
díla a získaly stručný přehled o graffiti ve světě. Součástí byl i tzv. sketch-battle – souboj
v malování návrhu. Nejlepší návrhy byly v závěru programu vyhodnoceny a oceněny.
Romský workshop byl využit jako doplňkový, vedený byl studentem VŠ Policejní akademie
LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Tomášem Ščukou. Během workshopu se děti měly možnost seznámit s jeho běžným
povoláním a studiem, a odhlédnout tak od jeho etnické příslušnosti. Na druhou stranu pak
Zapojeno 25 subjektů
následovala diskuze, ve které se hovořilo na téma Romů v české společnosti. Děti měly
Celkem 135 příspěvků
možnost vyjádřit své názory na tuto problematiku a společně s lektorem se zamyslet nad
řešením některých problémů.
- Výtvarné práce: 98 příspěvků
- Literatura:
25 příspěvků
Literární a výtvarná soutěž Menšiny mezi námi 2011
- Foto a video:
12 příspěvků
Dalším z pilířů projektu byla soutěž Menšiny mezi námi 2011. Do soutěže se zapojilo
celkem přes 130 účastníků z 25 vzdělávacích institucí.
Subjekt
Základní školy
Střední školy
Dětské domovy
Nízkoprahová zařízení
Občanská sdružení
Soukromé osoby
Celkem
Počet
7
6
3
3
3
3
25
Soutěž byla rozdělena do 3 oblastí: výtvarná, literární a fotografie a video. Celkem jsme
obdrželi 135 příspěvků, nejvíce se soutěžící zapojili ve výtvarné oblasti.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[15]
Internetový cyklus skola.romea.cz
INTERNETOVÝ CYKLUS
Jednou z částí projektu je také Internetový cyklus www.skola.romea.cz, jenž má za cíl
zvyšovat u romských i neromských žáků informační úroveň o romské historii, jazyku a
http://skola.romea.cz
osobnostech, přibližovat další menšiny žijící v České republice a také informovat
-
12 891 návštěv
o probíhající soutěži a workshopech na základních školách.
-
11 388 unikátních návštěvníků
Během roku 2011 navštívilo internetové stránky celkem 11 388 unikátních návštěvníků,
které označujeme jako nepřímé beneficienty projektu. Zpětnou vazbu nám poskytují i
reakce dětí na zde zveřejněné informace, aktivní vyplňování hodnotících dotazníků
z workshopů apod.
Součástí letošního projektu bylo průběžné doplňování a aktualizace stávajících rubrik na
webu. Aktualizovány byly samozřejmě informace týkající se soutěže, objevilo se zde
vyhlášení soutěže, její pravidla, termín uzávěrky a následně i zpráva o slavnostním
předávání cen spolu s výsledkovou listinou. Doplněny byly aktuální fotografie ze
slavnostního ceremoniálu a videozáznam a také ukázky všech vítězných děl – obrázků,
fotografií i literárních příspěvků.
FINANCOVÁNÍ
Projekt „Menšiny mezi námi 2011“
spolufinancovalo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy částkou 333 000,Kč.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
Další doplněné informace se týkaly besed na základních školách. Na webu byl umístěn
hodnotící formulář, který měli žáci i pedagogové po realizaci workshopu na jejich škole
vyplnit. Objevily se zde i medailonky jednotlivých lektorů a fotogalerie z letošního ročníku.
Vytvořena byla nová rubrika Žijí tu s námi, kde budou postupně představovány jednotlivé
národnostní menšiny žijící v ČR.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST
[16]
Stipendijní program pro romské
vysokoškolské studenty
HISTORIE
Hlavním cílem programu je skrze stipendia zvýšit vzdělanostní úroveň romské menšiny
v terciárním stupni vzdělání a působit desegregačně na vzdělávací systém.
V roce 2011 již 12. ročník pamětního
univerzitního stipendijního programu pro
romské vysokoškolské studenty (RMUSP)
v bakalářském, magisterském a
doktorandském programu.
V roce 2011 Romský vzdělávací fond vyhlásil dvanáctý ročník pamětního univerzitního
stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP) v bakalářském,
magisterském a doktorandském programu. Stipendijní program se vztahuje na občany
13 zemí střední a východní Evropy, včetně České republiky. Program v České republice,
který ROMEA, o. s. koordinuje, podporuje studenty denní i dálkové formy studia a bez
omezení věku žadatelů.
Výše stipendia je vypočítávána na základě částky 80 eur na studijní měsíc. Stipendia
RMUSP musí být využita na pokrytí učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na náklady
spojené s bydlením.
Propagace programu v ČR probíhala v průběhu března a dubna 2011. Byly realizovány
3 informační schůzky ve třech největších městech ČR (Praha, Brno, Ostrava), na
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
- Přijato 44 žádostí
- Podpořeno 31 vysokoškolských
studentů
- Rozdělená částka: 32 528,- Eur
www.romea.cz, dalších informačních serverech a pomocí dalších médií. Informace byly
šířeny pomocí dostupných komunikačních kanálů a určeny žadatelům, středním a vysokým
školám, zástupcům státní správy a neziskových organizací.
Novinkou v roce 2011 bylo podávání přihlášek prostřednictvím on-line aplikace a žadatelé
se mohli přihlásit do 30. 4. 2011. Celkem bylo přijato 44 žádostí o stipendium. Polovina
z tohoto byli studenti či uchazeči o studium prezenční formy studia, zbývajících 22 žádostí
činili studenti dálkové formy studia. Z celkového počtu bylo 33 žádostí podáno studenty
bakalářského programu, 9 magisterského programu a 2 žádosti studenty doktorandského
studia.
Orientační schůzka žadatelů se zástupcem REF proběhla 20. června 2011. Téhož dne se
konala porada Národní výběrové komise a zástupce REF s cílem posouzení a výběru
vhodných žadatelů o RMUSP stipendium. Žadatelé museli prokázat svůj studijní průměr,
FINANCOVÁNÍ
ale i odhodlání ke studiu a další zkušenosti. Do poloviny října pak žadatelé dokládali
potvrzení o studiu pro daný akademický rok.
Náklady na koordinaci Stipendijního
programu pro romské vysokoškolské
studenty v ČR hradí Romský vzdělávací
fond a v roce 2011 činily 11 796,- Eur.
Na podzim roku 2011 REF oznámil finální výsledky stipendijní soutěže pro rok 2011.
Celkově bylo podpořeno 31 vysokoškolských studentů, kterým bylo rozděleno
32 528,- eur. Stipendium získalo 23 studentů bakalářského studia, 6 studentů
magisterského studia a 2 studenti doktorandských programů.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[17]
Projekt Romský mentor
Hlavním cílem projektu je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím
realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury na školách.
Projekt do České republiky přinesla Open Society Foundations (OSF) v rámci Programu
umění a kultura Budapešť, která jej plně financuje. Projekt probíhá v rámci Dekády romské
inkluze. V Česku v roce 2011 začala realizace prvního ročníku projektu. Projekt úspěšně
probíhá v Bulharsku, Maďarsku, Makedonii a na Slovensku.
Realizace projektu probíhá v průběhu celého školního roku. Romský mentor ve spolupráci
s pedagogem a dle potřeb dětí vytvoří tematický plán šestnácti obsahově propojených
aktivit. Prvních osm setkání je uskutečněno v prvním pololetí školního roku, zbylých osm
v druhé polovině roku. Formou zážitkového učení se žáci seznámí s určitou uměleckou
činností dle uměleckého zaměření romského mentora a informacemi o romské historii a
kultuře. Šestnáctá, poslední, aktivita je určitým vrcholem projektu, kdy je uspořádáno
CÍLE PROJEKTU
- rozvíjet sebevědomí a představy
budoucnosti romských dětí
prostřednictvím procesu učení
- vytvořit otevřenou atmosféru, která
podněcuje jejich osobní rozvoj, účast
ve skupinové práci, sociální chování,
učení prostřednictvím pozitivního
vzoru (mentora), a rozvoj představ
pro budoucnost
- dozvědět se informace o romské
kultuře a historii, posílit identitu
romských dětí, zvýšit vzájemnou
toleranci, napomáhat integraci ve
škole
- podporovat umělecké aktivity, které
přispívají k rozvoji dovedností dětí ve
škole
- podpora vzniku smíšených dětských
skupin.
například představení či výstavka děl dětí. Tým mentor – pedagog se v průběhu školního
roku účastní tří školení.
Do projektu bylo v roce 2011 vybráno celkem 9 subjektů (školy, NNO, nízkoprahová
zařízení, charity) a 9 romských umělců z různých měst ČR: Praha, Slaný, Kladno, České
Budějovice, Krásná Lípa, Valašské Meziříčí, Chomutov a Ostrava.
V rámci projektu Romský mentor proběhlo od 1. 9. – 3. 9. 2011 úvodní školení pro romské
mentory a učitele/pracovníky NNO. Školení vedli zahraniční lektoři z OSF a Pressley Ridge.
Aktéři projektu se seznámili s logistickou a administrativní částí projektu, proběhl
interaktivní seminář na téma Romská kultura a tradice. Dále bylo hlavním cílem osvětlit
zážitkovou pedagogiku, skladbu aktivit a započít plánování setkání s dětmi. Po celou dobu
školení byl kladen důraz na vytvoření spolupracujícího páru mentor – pedagog.
Od září 2011 byla ve všech devíti subjektech za vzájemné spolupráce učitelů (pracovníků
NNO) s romskými mentory započata realizace série 16 obsahově propojených aktivit dle
uměleckého zaměření konkrétního mentora. Jelikož se jedná o projekt probíhající v rámci
celého školního roku, bude část aktivit realizována v roce 2012.
Do projektu byl ze známých romských osobností a umělců zapojen například žurnalista
Patrik Banga, který se na kladenské škole věnoval mediální tvorbě. Děti v rámci aktivit
poznávají další romské osobnosti, jako je např. zpěvák Gipsy.cz a další a učí se dělat
rozhovory, blogy, psát recenze atd. Médiím se věnuje i žurnalista a moderátor Martin
Grinvalský v Ostravě, kde se děti seznamují hlavně s televizním prostředím. Akademická
malířka Laďa Gažiová s dětmi v průběhu roku objevuje různé kreativní možnosti
výtvarného vyjádření. Mezi další mentory patří módní návrhář Pavel Berky, který děti
FINANCOVÁNÍ
seznamuje se světem módního návrhářství, ale i modelingu. Zpěvu a pěveckým
dovednostem se věnuje zpěvačka Pavlína Matiová, hudebníci Kristián Drapák a Ivan
Projekt „Roma Mentor Project“
financuje nadace Open Society
Foundations v rámci Programu umění a
kultura Budapešť na období 1. 2. 2011 –
31. 1. 2012 částkou 55 068,- USD.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
Kandráč. Nedílnou součástí těchto setkání jsou i rytmická cvičení a tanec. Spisovatel
Michal Šamko se v dětech snažil povzbudit zájem o literaturu a divadlo. Všestranně
muzikálně nadaná Marcela Surmajová dává dětem základní průpravu ve všech muzikálních
dovednostech s důrazem na dramatické zaměření.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST
[18]
Evropský školící program pro romské
mediátory - ROMED
MEDIÁTOŘI
Česká republika se v roce 2011 nově připojila k evropskému programu ROMED - Evropský
školící program pro romské mediátory, který z iniciativy Rady Evropy vznikl v patnácti
evropských státech coby podpora sociálního začleňování Romů. Národním koordinátorem
programu pro ČR se stalo občanské sdružení ROMEA.
- 25 mediátorů v ČR
- snaží se navázat s představiteli
zúčastněných stran vztah založený na
otevřenosti a důvěře
- snaží se pochopit situaci a reflektovat
různé úhly pohledu a východiska pro
názory, pocity, postoje a počiny
- zajištěním efektivní komunikace
pomohou jednotlivým stranám
navázat kontakt
- usnadní případně posílí komunikaci a
vztahy mezi Romy a veřejnými
institucemi (v oblasti vzdělávání,
zdravotnictví a zaměstnanosti).
Mediace je jedním z nástrojů, jež jsou obecně v Evropě využívány pro překonávání
nerovností, s nimiž se musí potýkat Romové při hledání zaměstnání, v přístupu ke
zdravotní péči a ke kvalitnímu vzdělání.
Projekt ROMED spočívá v tom, že jsou zaměstnávání lidé s romskými kořeny, z místních
romských komunit nebo s dobrou znalostí romské problematiky, kteří pak působí jako
mediátoři mezi Romy a veřejnými institucemi. Program usiluje o zlepšení spolupráce mezi
mediátory a zástupci veřejných institucí a místních samospráv, které by mělo přispět právě
k větší efektivitě aktivit v oblasti integrace sociálně vyloučených Romů.
Skrze program získali podporu lidé, kteří jakožto mediátoři v jednotlivých regionech
zprostředkovávají kontakt mezi romskou komunitou a veřejnými institucemi; terénní
pracovníci, romští poradci, pedagogičtí asistenti apod.
V roce 2011 byla vytvořena pracovní skupina 25 mediátorů, která by se měla pravidelně
scházet na společných schůzkách a seminářích, získávat zde nové poznatky a dovednosti
v oblasti metodiky práce mediátora, diskutovat o svých problémech a také konfrontovat
své postupy a snahy na poli sociálního začleňování Romů s pozvanými zástupci místních
samospráv.
FINANCOVÁNÍ
První 2 semináře se uskutečnily letos v červnu a říjnu v Praze. Mediátoři se zde seznámili
Projekt ROMED byl financován Radou
Evropy částkou 20 708,- Euro.
s několika pozvanými hosty z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřadu veřejného
s postupy, které Rada Evropy pro zlepšení jejich práce navrhuje. Prostor byl i pro diskusi
ochránce práv a městských úřadů Ostrava či Přerov.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[19]
Boj proti násilí z nenávisti a medializace
Projekt a jeho hlavní cíl spočívá ve zprostředkovávání právní a případně psychologické
pomoci obětem násilí z nenávisti a diskriminace a medializaci problematiky násilí
z nenávisti a diskriminace jako takové včetně jejího posouvání k masmédiím.
V rámci projektu funguje bezplatná telefonní linka 800 307 307, na kterou se za rok 2011
se svými problémy obrátilo 49 osob z České republiky. Patnáct osob volalo s prosbou
o pomoc v případech, které byly kontaktními pracovníky linky vyhodnoceny jako možné
nebo jisté násilí z nenávisti. Dvanáct případů se týkalo diskriminačního jednání (zbylých 22
volání bylo informativního rázu).
Dva kontaktní pracovníci linky prošli v březnu 2011 školením pořádaným Sdružením pro
probaci a mediaci v justici (dále jen SPJ) v Ústí nad Labem, kde se naučili díky praktickým
cvičením a teoretickému backgroundu rozpoznávat projevy násilí z nenávisti.
Při nabírání případů vyhodnocovali povahu případu a od volajícího získávali co nejvíce
relevantních dokumentů (např. policejní protokol z výslechu, lékařskou zprávu apod.),
které dokládaly klientovo tvrzení a následně byly předány spolupracujícím organizacím. Za
účelem právního posouzení případu a následné pomoci obětem násilí z nenávisti byli klienti
linky předáváni občanskému sdružení In IUSTITIA či Českému helsinskému výboru.
Za účelem širšího a hlubšího informování o případech násilí z nenávisti je zaměstnán
redaktor, dlouhodobě působící v médiích a zaměřující se na lidská práva a jejich porušování
a samozřejmě na konkrétní případy násilí z nenávisti.
Obsahem mediálních textů byly jak řešené případy, tak kontext, v němž k těmto činům
dochází.
BEZPLATNÁ LINKA
Informace
byly
zveřejňovány
na
serveru
Romea.cz
(www.romea.cz,
www.romeatv.cz) a v měsíčníku Romano Voďi.
800 307 307
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Na linku se obrátilo celkem 49 osob.
- 15 případů násilí z nenávisti
- 12 případů diskriminačního jednání
- 22 volání informativního rázu
V průběhu roku 2011 jsme uveřejnili na serveru www.romea.cz přes 2 000 článků týkajících
se extremismu, rasismu a problematiky násilí z nenávisti. Z toho byly dvě desítky článků
o konkrétních případech násilí z nenávisti. V měsíčníku Romano voďi jsme zveřejnili další
zásadní texty zabývající se konkrétními projevy násilí z nenávisti.
Dále jsme zveřejnili 20 informativních článků, které mapovaly rasistické vraždy, k nimž
v Československu a poté v České republice docházelo v 90. letech.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
LIDSKO-PRÁVNÍ OBLAST
[20]
Účast na veřejných setkáních, seminářích a konferencích
MEDIALIZACE
- Přes 2 000 článků na serveru
Romea.cz týkající se se extremismu,
rasismu a problematiky násilí z
nenávisti
- 20 článků o konkrétních případech
násilí z nenávisti
- 20 článků mapující rasistické vraždy
v ČR
Koncem listopadu se zástupci občanského sdružení ROMEA, ředitel Zdeněk Ryšavý a
kontaktní pracovnice antidiskriminační linky Jitka Votavová, zúčastnili mezinárodní
konference věnované problematice násilí z nenávisti pořádané pod záštitou německé
nadace EVZ v Berlíně. Na konferenci vystoupili představitelé více než 60 neziskových
organizací ze 14 zemí světa. ROMEA měla možnost prezentovat svou činnost a výsledky
projektu.
František Kostlán se 4. listopadu účastnil diskuse o krajní pravici, sociálním vyloučení a
situaci na Šluknovsku se studenty vysokých a středních škol z celé republiky, která
proběhla v pražském gymnáziu Na Zatlance.
Zástupci sdružení ROMEA Jitka Votavová a František Kostlán se 4. 10. 2011 zúčastnili
diskuze nazvané „Pochody nenávisti na Šluknovsku“. Pořadatelem akce byla iniciativa
Nenávist není řešení.
Zástupci sdružení ROMEA Zdeněk Ryšavý a František Kostlán se v březnu 2011 zúčastnili
panelové diskuse „Televize menšinám a pro vzdělávání“. Diskutovalo se na téma, zda
FINANCOVÁNÍ
Projekt byl v roce 2011 financován Nadací
Erinnerung, Verantwortung und Zukunft
(EVZ) částkou 24 800,- Euro a Nadací
Open Society Fund Praha částkou
150 000,- Kč.
Česká televize plní své úkoly ve službě menšinám, zejména národnostním a etnickým,
tělesně i smyslově postiženým, seniorům, neúplným rodinám, opuštěným dětem aj.
Setkání proti rasismu, které v březnu pořádala v Olomouci Charita, se zúčastnili i zástupci
sdružení ROMEA Zdeněk Ryšavý a František Kostlán, kteří hovořili o mediálním obrazu
Romů.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[21]
Podpora zaměstnávání Romů v Praze
Cílem tohoto projektu byla podpora zaměstnávání a prohlubování profesních dovedností
(motivační a rekvalifikační kurzy, asistenční služba při hledání zaměstnání, internetový
portál s nabídkami práce) pražských Romů majících zájem o uplatnění na trhu práce.
Projekt byl realizován občanskými sdruženími Slovo 21 a ROMEA.
Sdružení ROMEA mělo na starost aktivity týkající se asistence klientům při hledání
vhodných pracovních pozic. Projekt se kromě zapojování Romů do trhu práce snaží
o dosažení dlouhodobého zaměstnání a tím posílení pracovních návyků, které někteří po
letech nezaměstnanosti ztratili anebo jakožto čerství absolventi neměli šanci vůbec získat.
Za dobu dvou let (2010, 2011) se na sdružení ROMEA obrátilo s žádostí o pomoc 136
HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU
- Asistence při hledání pracovních
pozic
klientů, kterým jsme poskytli potřebnou podporu a asistenci. Více než 120 z nich si
vytvořilo životopis, který jim posléze pomáhal při hledání vhodné práce. 37 klientů
nakonec úspěšně nalezlo zaměstnání a 36 přesáhlo tříměsíční zkušební lhůtu u nalezeného
zaměstnavatele.
- Komunikace s firmami
- Internetová burza práce
http://burzaprace.romea.cz
Vedle práce s nezaměstnanými osobami probíhalo navazování spolupráce s firmami,
v nichž by klienti mohli nalézt své uplatnění. Z více než tří set oslovených zaměstnavatelů
se však do projektu zařadili pouzí čtyři. K těm, s nimiž je navázána spolupráce, patří
například IKEA Česká republika, SKANSKA nebo Hermia Pyšely.
VÝSLEDKY
- 136 zapojených klientů
- 120 klientů vytvořilo svůj životopis
Pro firmy, ale nejen pro ně, spravuje sdružení ROMEA internetovou burzu práce
http://burzaprace.romea.cz. Stránky umožňují klientům (nezaměstnaným osobám, či
osobám hledajícím nové místo) vkládat své životopisy, z nichž si zaregistrované firmy mají
možnost následně vybírat zaměstnance. Denně jsou pro klienty stránky doplňovány
- 37 klientů nalezlo zaměstnání
o aktuální pracovní nabídky.
- 300 oslovených firem
Projekt, jehož prostřednictvím dlouhodobě nezaměstnaní či absolventi získávali šanci na
- 4 firmy zapojené do projektu
zaměstnání, ušetřil za dobu necelých dvou let svého fungování státnímu rozpočtu částku
blížící se 4,5 miliónu korun. Z tohoto pohledu je velmi snadné vyhodnotit efektivitu
vynaložených
ÚSPORA STÁTNÍMU ROZPOČTU
investic
na
podporu
popisovaného
nezaměstnané či znevýhodněné osoby.
4 454 424,- Kč
FINANCOVÁNÍ
Projekt „Podpora zaměstnávání Romů
v Praze (2010 - 2012)“ financoval
Evropský sociální fond a státní rozpočet
České republiky. Na aktivity ROMEA, o.
s. byla alokována částka 2 069 330,- Kč.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
SOCIÁLNÍ OBLAST
programu
pro
dlouhodobě
[22]
Ethnic Friendly zaměstnavatel
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Myšlenka certifikace zaměstnavatelů za účelem podpory rovného zacházení s lidmi
menšinového etnického původu a zvýšení jejich zaměstnanosti vznikla v roce 2006.
- Značku uděluje od roku 2007
organizace IQ Roma servis
V průběhu roku 2007 pak byla občanským sdružením IQ Roma servis definována koncepce
- ROMEA zapojena v projektu od roku
2010
prosazování zásady rovného zacházení s etnicky odlišnými pracovníky na trhu práce.
značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, která byla šířena jako hlavní nástroj projektu na
Značka slouží k ocenění zaměstnavatelů dodržujících zásadu rovného zacházení a
podporujících fungování nediskriminačního prostředí a vztahů.
VÝSLEDKY
Od roku 2010 se na realizaci projektu podílí i občanské sdružení ROMEA jako partner.
- Osloveno 350 zaměstnavatelů
Šíření značky Ethnic Friendly zaměstnavatel během roku 2011
- ROMEA ocenila 10 nových Ethnic
Friendly zaměstnavatelů
Koncepce Značky Ethnic Friendly zaměstnavatel (EFZ) prošla v roce 2011 významnou
- Celkem 25 nových Ethnic Friendly
zaměstnavatelů
etnicky odlišné kandidáty. Splnění minimální kvóty pro zaměstnávání příslušníků etnických
- 4 slavnostní certifikace (3 v Praze, 1
v Brně)
transformací. Od r. 2011 je kladen důraz na to, aby zaměstnavatel reálně zaměstnával
minorit je tedy jedním ze základních kritérií, které musí uchazeč o značku splňovat, aby mu
byla udělena.
V rámci šíření značky EFZ bylo aktivně vyhledáno a osloveno 350 konkrétních
zaměstnavatelů a cca 100 nepřímo skrze zaměstnavatelské svazy, čímž došlo k šíření
povědomí o principech rovného zacházení a zásadách nediskriminace. Dále došlo
k oslovení Úřadu práce v Praze, Středočeském kraji a oslovení nestátních organizací
zabývajících se zprostředkováním zaměstnání.
Osobně došlo na základě žádosti o získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel k setkání
se zástupci 10 zaměstnavatelů (Trutnovská zeleň, o. p. s., Martin Sysel – třídění odpadu,
Etnocatering – InBáze Berkat, o. s., Mamacoffee, s. r. o., Café Rozmar – Rozmarýna o. p. s.,
FINANCOVÁNÍ
Bespro, s. r. o., Jůnův statek – Fokus praha, o. s., Technické služby Český Brod, Občanské
Projekt „Ethnic Friendly zaměstnavatel“
financuje Evropská komise a Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Na aktivity
ROMEA, o. s. bylo v roce 2011 alokována
částka 25 542,- Eur.
šetření a značka byla zaměstnavatelům udělena.
sdružení Puellae cantantes, KANO stavitelství s. r. o.), při nichž současně proběhla úspěšná
Během roku 2011 proběhly 4 slavnostní certifikace nových Ethnic Friendly
zaměstnavatelů. V Brně proběhla 1 a v Praze 3 certifikace. V roce 2011 bylo celkem
uděleno 25 nových značek Ethnic Friendly zaměstnavatel.
V polovině roku 2011 byly vytipovány 4 nositelé značky z řady Ethnic Friendly
zaměstnavatelů, konkrétně Aramark, s. r. o., CzechPak Manufacturing, s. r. o., Trutnovská
zeleň, o. p. s., Stavem, s. r. o., se kterými byly natočeny 4–5 minutové videomedailonky
prezentující příklady dobré praxe rovného přístupu a pozitivní vnímání různorodosti na
pracovišti.
V rámci projektu byl vytvořen i televizní spot „Neviditelní“, který si klade za cíl poukázat
na negativní předsudky a předat majoritní společnosti sdělení, že i Romové pracují a
pracovat chtějí. Spot vysílala Česká televize průběžně na podzim 2011.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[23]
Výstava portrétů romských spisovatelů Lačho
lav sar maro
Sdružení ROMEA v roce 2011 navázalo na projekt Romštinou k úctě a toleranci, který
realizovalo v roce 2010, a vytvořilo putovní výstavu portrétů romských spisovatelů, kteří
se do projektu publikace vlastních textů na stránkách Romea.cz a Skola.romea.cz
v roce 2010 zapojili.
Možnost publikovat svá díla na internetu zapůsobila na spisovatele jako nový motor –
vznikly tak desítky zcela nových děl, prozaických i básnických. Na internetových stránkách
našly romští autoři své čtenáře, kritiky i obdivovatele a tolik cennou odezvu a zpětnou
vazbu.
Zájem o díla se stal podnětem k vytvoření putovní výstavy 15 fotoportrétů romských
autorů Lačho lav sar maro (Dobré slovo je jako chleba). Vernisáže snímků fotografa
Lukáše Houdka, doplněné ukázkami z děl autorů, byly na mnoha místech republiky
spojeny se sérií čtení romských spisovatelů.
FOTOPORTRÉTY ROMSKÝCH AUTORŮ
Výstava tak přináší opomíjené téma romské literatury do veřejného prostoru – do
kaváren, knihoven a dalších institucí. Romská literatura pomalu dostává nejen do zorného
Duben:
Kavárna Jericho
Květen:
Kladenské dvorky
Červen – srpen:
Dům čtení
Listopad – prosinec:
Knihovna Václava Havla
pole zájmových skupin, ale i těch, kteří by se s ní běžně nesetkali.
Výstava představující méně známou součást českého literárního světa – tvorbu Romů –
vedle sebe staví etablované tvůrce jako básníka Vlado Oláha či prozaičku Eriku Olahovou, i
debutanty Ivetu Kováčovou nebo Renátu Berkyovou.
Premiéru měla výstava v pražské kavárně Jericho (duben 2011), odkud se přesunula na
festival Kladenské dvorky (květen 2011), kde byla k vidění pod otevřeným nebem.
V průběhu letních měsíců výstavu hostil pražský Dům čtení (červen – srpen 2011) a
v listopadu byla výstava součástí literárního romského večera v Knihovně Václava Havla –
Galerii Montmartre s názvem Na vakerav me, miro jilo vakerel (To nemluvím já, ale moje
sdrce). V této instituci byla potom k vidění až do ledna 2012.
FINANCOVÁNÍ
Výstava fotografií vznikla díky projektu
„Romštinou k úctě a toleranci“,
spolufinancovanému v roce 2010 Úřadem
vlády ČR částkou 232 000 Kč. V roce 2011
financuje výstavu ROMEA, o. s. z vlastních
zdrojů
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
KULTURNÍ OBLAST
Chcete, aby server Romea.cz existoval i v příštím roce? Chcete, aby dál
vycházel časopis Romano voďi? Chcete, aby ROMEA dále pomáhala
obětem diskriminace nebo obětem násilí z nenávisti? Chcete, aby ROMEA
i v příštím roce uspořádala realizovala vzdělávací projekty pro děti
a uspořádala soutěž Menšiny mezi námi?
PODPOŘTE NÁS!
Číslo účtu: 1965602379/0800 (Česká spořitelna)
IBAN: CZ23 0800 000 0019 6560 2379
BIC: GIBACZPX
Jako variabilní symbol, prosím, uveďte číslo podle toho, na jakou oblast
činnosti ROMEA, o. s. chcete přispět:
0001 – Mediální oblast
0002 – Vzdělávací oblast
0003 – Lidsko-právní oblast
0004 – Sociální oblast
0005 – Kulturní oblast
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
ORGANIZACE
[27]
Organizační struktura a orgány sdružení
Předsedkyně sdružení
Mgr. Jarmila Balážová
Výkonný ředitel
Ing. Zdeněk Ryšavý
Členové výkonného výboru
Mgr. Jarmila Balážová, Ing. Zdeněk Ryšavý, František Kostlán
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011
přepočtené úvazky: 12,79
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
[28]
V roce 2011 v ROMEA, o. s. pracovali tito
zaměstnanci. Děkujeme
Jarmila Balážová, Zdeněk Ryšavý, František Kostlán, František Bikár, Zdenka Kainarová, Iva
Hlaváčková, Lukáš Houdek, Radka Steklá, Jitka Votavová, Alexandra Uhlová, Miroslav
Kudrna, Michal Gunár, Jana Rejžková, Radan Žemlička, Tomáš Bystrý, Jana Hejná, Jindra
Marešová, Lenka Jandáková, Kateřina Čopjaková, Milan Kováč, Laďa Gažiová, Pavel Berky,
Pavlína Matiová, Arkadiy Huliyev, Renata Berkyová, Simona Cigánková, Emil Cina, Dan
Stewart, Dmitrij Proškin, Ewa Wozniak, Helena Sadílková, Ivan Kadrnáč, Jana Horváthová,
Jiří Hanzal, Jitka Kalová, Ivan Kandráč, Magdalena Karvayová, Klára Vomastková, Kristián
Drapák, Krystyna Mogilnicka, Marcela Surmajová, Marie Pavlovská, Martin Grinvalský,
Marwan Al Solaiman, Máša Bořkovcová, Milada Závodská, Natango Paulus Amakutuwa,
Petr Lhotka, Sabe Amthor Soe, Stolařová Jiřina, Michal Šamko, Tomáš Ščuka, Ula
Wojtkowjak, Vladimíra Neužilová, Zuzana Pokorná.
Dík patří i jednotlivcům a firmám, kteří v roce
2011 poskytovali ROMEA, o. s. své služby
Jiří ARBE Miňovský, Patrik Banga, Richard Samko, Jiří Winter - Studio Winter, Dub, s. r. o.,
Marcela Nejedlá, Admission, Leonardo, s. r. o., Lada Viková, Eva Danišová, Drahomír
Radek Horváth, Irena Eliášová, Karolína Ryvolová, Michal Komárek, Michal Kříž, Vojtěch
Pelikán, Kateřina Andršová, Ondřej Klípa, Veronika Patočková, Pavel Pečínka, Viktor Elšík,
Karol Lazár, Alena Scheinostová, Michal Schuster, Jiří Sláma, Jarmila Váňová, Ilona
Ferková, Markéta Hrbková, Markéta Richterová, František Vlček, Martin Holík, Aleš
Vlachovský, Pavlína Mirgová, Jan Horváth, Veronika Kačová, Vlado Oláh, Soňa Millerová,
Jan Dužda, Vincent Holub, Lyuba Grunkovskaya, Lucie Harvanová, Veronika Grundzová,
Magdalena Klimentová, Norbert Fráter, Andrej Giňa, Kristýna Frydrýšková, Tomáš Lindner,
Marta Vodenková, Darina Alster, Šimon Borna, Jan Bendig, Tomáš Zmeškal, Dalibor
Puchta, Dana Hajná, Eva Lencová – Auroton Electronic, Michal Holík, Jakub Homola –
NoBrother, Hotel Olšanka, s. r. o., EasyTalk Translations, s. r. o., Jerome Travel, s. r. o.,
Česká tisková kancelář a další.
Děkujeme neziskovým organizacím a školám,
které s námi spolupracovaly na realizaci
našich projektů
Slovo 21, IQ Roma Servis, In IUSTITIA, Český helsinský výbor, ZŠ Chanov – David Vaňo,
Markéta Kršková, Sára Marková, Richard Karsa, Tibor Bili, Roman Šváb, Michaela
Pompová, Anna Siváková, Jitka Vaňová, Anastázie Grunzová, Zdeněk Cina, Masarykova ZŠ
(Tanvald), ZŠ B. Němcové (Přerov), ZŠ (Kladruby u Stříbra), ZŠ T. G. Masaryka (Zastávka u
Brna), ZŠ V Sadech (Havlíčkův Brod), ZŠ Národní (Prachatice), ZŠ M. C. Sklodowské
(Jáchymov), ZŠ Studánka (Pardubice), ZŠ Bulharská (Ostrava), R- Mosty, Econnect, Dům
národnostních menšin a další.
ROMEA, o. s. – Výroční zpráva 2011
V ROCE 2011 ROMEA, o. s. PODPOŘILY NÁSLEDUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE - DĚKUJEME
Dáváme slovo Romům!
ROMEA, o. s.
Nad Primaskou 38, 118 00 Praha 10
Kanceláře: Žitná 49, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 329 667, 257 322 987, 222 543 842, 222 543 832
E-mail: [email protected]
Web: http://www.sdruzeniromea.cz
IČO: 26613573
Bankovní účet: 1965602379/0800
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011