S
í
v
10 st
20 n
D e
C ár
v
lé
1–2/2011
Myslíme
i na nebezpečí
Chráníme
Vás
Reach
New Age
Naše nestandardní novoroční přání pro rok 2011
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny
v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů,
které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se
řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku
tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním
zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou
lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání
zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
Foundry Industry Journal
r o č n í k L I X . 2 0 11 . č í s l o 1 – 2
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
tematické zaměření / všeobecně zaměřené číslo
special topic / general topic number
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +421 244 455 238,
fax: +421 244 455 239.
Vychází 6krát ročně. 6 issues a year
Číslo 1–2 vyšlo 24. 2. 2011.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
Tisk Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, telefon: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 7. 1. 2011, do tisku 28. 1. 2011.
Náklad 700 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
obsah
Redakce / editorial office:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ÚVODNÍ SLOVO
5
Žižka,I.
ODBORNÉ ČLÁNKY
6
Šerák,J. a kol.
Využití sedimentační metody pro snížení obsahu železa v recyklovaných
hliníkových slitinách
Utilization of a sedimentation method for decrease of iron content in recycled aluminium alloys
11
Matvija,M.– Fujda,M.
Mikroštruktúra odliatku spaľovacieho motora zo zliatiny Al-Si-Mg
Microstructure of combustion-engine casting made from Al-Si-Mg alloy
15
J e l č , I . – F u t á š , P.
Znižovanie spotreby energie v zlievarni
Reducing of energy consumption in a foundry
19
Pálka,S.
Vliv nauhličení a kalení na životnost lité austenitické oceli DIN 1.4848
Influence of carburization and hardening on the lifetime of cast austenitic steel DIN 1.4848
22
F u t á š , P. a ko l .
Možnosti výroby syntetickej tvárnej liatiny EN-GJS-500-7 v prevádzkových
podmienkach zlievarne
Possibilities of synthetic spheroidal graphite cast iron production (EN-GJS-500 -7) in operating
conditions of a foundry
z praxe
25
C u p á k , P.
Mikrovlnný ohřev ve slévárenství
Microwave heating in foundry practice
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
redaktorka / editor
Mgr. Milada Haasová
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Ivo Žižka, předseda
69. světový slévárenský
kongres 16.–20. října 2010
Hangzhou, Čína
(s. 47–50)
4
ç é æ Ý ¥ —À å Þ ¥ —Ë æ ä [ ‡ —¼ ã Ù Ü ã £ —º Ê Ú ¥
Â×ßÜçÞì“ÕØí“éÔד
ā“Þßk`“ÞؓæáܑâéWák
áWÞßÔ׍“éؓ
æßbéWåáWÖۓ
çÔÞÜáړãßÔÖؓÔç“çÛØ
½ØÚìãëð—æݗÄÜÚßØåàÚØ㗼åÞàåÜÜéàåÞ£—ËÜÚßåàÚâؗ©£—¹éå棗ºñÜÚߗÉÜçìÙãàÚ
À åÞ¥—ÇÜëé—ÃàÚߒ£—Çߥ »¥
É Ì Æ Â ¾ % “ Ì “ ¼ Á ¹  À È ½ .
¶ÂÁ¹¸Å¸Á¶¸“·¸Ç´¼¿Æ­
ÃÔãØå“ÔáדâåÔߓãåØæØáçÔçÜâᓢ¥£“àÜá¢
ā“ÜáæçåèÖçÜâáæ“Ûâê“çâ“êåÜçؓçÛؓÔÕæçåÔÖç“ÔáדçÛؓãÔãØå“ÔåؓÔççÔÖÛØד
ā“ÔßߓãÔãØåæ“êÜßߓÕؓãèÕßÜæÛØדÜᓶâáÙØåØáÖؓÃåâÖØØ×ÜáÚ擢¼ÆµÁ¢
Çß»—ÚæåÝÜéÜåÚܗãØåÞìØÞܱ—¼åÞãàêß
¶âáÙØåØáÖؓÙØØ­“€“ª£“¢“¶Í¾“¤ª££“
¼áÖßè×Ø歓¶âáÙØåØáÖؓãåâÖØØ×ÜáÚ染¥“ßèáÖÛØæ“ÔáדåØÙåØæÛàØáç染ºØç ÇâÚØçÛØå“ÃÔåçì“
´ÖÖâààâ×ÔçÜâ᭓
ÊëìÛÜå뗿æëÜã—ÇØãØÚâð£—ÂæãÜáåà—©£—¹éå旟îîî¥ßæëÜã¤çØãØÚâð¥Úñ— ÆÜáÚßؓåââà“€“§£“¢“¶Í¾“«ª£“¢“ãØåæâᓢ“áÜÚÛ瓓“““·âèÕßؓåââà“€“¨£“¢“¶Í¾“¤¤¦£“¢“¥“ãØåæâá擢“áÜÚÛç
·ØÔ×ßÜáØæ­
Ë ß Ü—Ù à å Û à å Þ—Ø ç ç ãàÚ Øë à æ å—Ý æ é ä ±—Ùð—¨ê 뗸 ç éà㗩§¨¨
—Ÿëæ—ÙܗêÜåë—ë汗ÇéæÝ¥—ÄàãØ嗿æéØÚÜ⠓ā“¸ÜçÛØå“Õì“Ø àÔÜß­“ÛâåÔÖØÞ³ÙàØ¡éèçÕå¡Öí
“ā“Âå“Õì“ãâæç“çâ“çÛؓÙâßßâêÜáړÔ××åØææ­
“ÃåâÙ¡“ÀÜßÔᓻâåÔÖØޟ“·Øã硓âٓ¹âèá×å쓸áÚ¡Ÿ“ÇØÖÛáÜÖÞԓ¥Ÿ“©¤©“©¬“µåá⟓¶íØÖۓÅØãèÕßÜÖ
“
¸ Ù ê ë éØ Ú ë—æ ݗë ß Ü—ç Ø ç Ü é ±—Ùð—¨ê 뗸 ç éà㗩§¨¨
“—Ÿëæ—ÙܗêÜåë—ë汗ÀåÞ¥—ÀíÜëؗÄìêàãæíØ “ā“¸ÜçÛØå“Õì“Ø àÔÜß­“ãå³æéÔíæßØéÔåØá¡Öí
“ā“Âå“Õì“ãâæç“çâ“çÛؓÙâßßâêÜáړÔ××åØææ­
“¼áÚ¡“¼éØçԓÀèæÜßâéԓÃÛ·Ÿ“ÆéÔí“æßØéÔåØá“"ş“ÇØÖÛáÜÖÞԓ¥Ÿ“©¤©“©¬“µåá⟓¶íØÖۓÅØãèÕßÜÖ
ɓåâÖؓ¥£¤£“èÞâá`Üßâ“æçè×Üèà“áԓÞÔçØ× €Ø“æßbéWåØáæçék“¹ÔÞèßçì“àØçÔßèåÚÜؓԓàÔ çØåÜWßâébÛⓠÜá‘ØáŽåæçék“ ¥©“ æçè×Øá獡““
͓ çâÛⓠÕìßⓠ¬“ æçè×Øá獓 ÕÔÞÔßW€æÞbÛⓓ
æçè×Üԓ›©“í“âÕâåè“ÈàcßØÖÞb“æßbéWåØáæç “
ék“Ô“¦“í“âÕâåè“ÆßbéWåØáæÞb“çØÖÛáâßâÚÜ؜¡“
·Üãßâà“ Üá‘ØáŽåԓ íkæÞÔßⓠ¤¨“ ÔÕæâßéØá獓
âÕâåè“ÆßbéWåØáæÞb“çØÖÛáâßâÚÜØ¡“·éԓæçè ×Øáçܓ‡æãcƒác“èÞâá`Üßܓ×âÞçâåæÞb“æçè×Ü èà“é“âÕâåè“ÀØçÔßèåÚÜÖÞW“çØÖÛáâßâÚÜØ¡“
¼áÚ¡“½ÔåâæßÔ铵Øu⟓ÃÛ¡·¡Ÿ“âÕÛWÝÜߓ×ÜíØå çÔ`ák“ ãåWÖܓ áԓ çbàԓ Æçè×Üèà“ Ô“ éŽéâݓ
æàcæáŽÖۓ ÕØáçâáÜçâéŽÖۓ ãâÝÜé“ Ô“ ¼áÚ¡“
Éؓ×áØÖۓ¥¡“Ô“¦¡“íW€k“¥£¤£“èæãâ€W×Ôßԓ
ãâÕâ`Þԓ "ÆƓ ã€Ü“ ÞÔçØ׀ؓ æßbéWåØáæçék“
ÉGµ“ ā“ Çȓ ÂæçåÔéԓ â×Õâå᎓ éí×cßWéÔÖk“
Þèåí“Â×ßÜçÞì“ÕØí“éÔדā“Þßk`“ÞؓæáܑâéWák“
áWÞßÔ׍“ éؓ æßbéWåáWÖÛ¡“ ´ÞÖؓ ãåâÕkÛÔßԓ“
é“àâ×ØåákÖۓãåâæçâåWÖۓáâéc“éìÕè×âéÔ áb“`WæçܓÔåØWßè“ÉGµ“ā“ÇȓÂæçåÔéÔ¡
¾èåí“ æؓ íÔՎéÔߓ æçWßؓ ÔÞçèWßák“ âçWíÞâè“
éÔדè“â×ßÜçލŸ“éØ×âèÖkÖۓÞؓéíáÜÞè“áØ æÛâ×áŽÖۓ éŽåâÕލ“ ā“ íàØçލ¡“ Çì“ ã€Ø× æçÔéèÝk“ãåâ“àáâÛb“æßbéWåáì“íáÔ`áb“íçåW çì“ Ô“ Ýæâè“ éŽíáÔàáâè“ áWÞßÔ×âéâè“ ãâ ßâ‘Þâ術 K`ÔæçákÖܓ Þèåíè“ æؓ æØíáWàÜßܓ“
æ“áØÝ`Ôæçc݃kàܓéÔ×Ôàܓâ×ßÜçލŸ“æ“ã€k`ÜáÔ ———
——
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“ß Ø × Ø á ā ‡ á â 哥£¤¤“¡“¤ā¥ “
ºæ¤æéÛàåØëæé—æݗëßܗÇß»—ÚæåÝÜéÜåÚܱ
ÃåâÙ¡“ÀÜßÔᓻâåÔÖØޟ“·Øã硓âٓ¹âèá×å쓸áÚÜáØØåÜáڟ“µåáâ“ÈáÜéØåæÜçì“âٓÇØÖÛáâßâÚì“
çØß¡­“ž§¥£“¨§¤“¤§¥“©©¦“Ø àÔÜß­“ÛâåÔÖØÞ³ÙàØ¡éèçÕå¡Öí
“ ¬²
39
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“ß Ø × Ø á ā ‡á â 哥£¤¤“¡“¤ā¥ “
——
OdØêëåoÚà—åؗçéÜÛå[‡âØÚß
¶ÆÖ¡“ ÂÞåØà“ âåÚÔáÜíÔ`áŽÖۓ ÚÔåÔáçâé“
ÞâáÙØåØáÖÜؓ×âÖ¡“¼áÚ¡“´¡“ÃåÜÕèßâéØݟ“¶ÆÖ¡Ÿ“
ԓ×âÖ¡“¼áÚ¡“¼¡“ÉÔæÞâéØݟ“ÃÛ·¡Ÿ“æԓáԓâåÚÔ áÜíâéÔák“ ÞâáÙØåØáÖÜؓ ãâ×ÜØrÔßܓ Ôݓ ¼áÚ¡““
ᓹèçWƒŸ“ÃÛ·¡“Ô“×âÖ¡“¼áÚ¡“·¡“µÔåÜÖâéWŸ“ÃÛ·¡
¶ÜØrâà“ÞâáÙØåØáÖÜؓÕâßԓãåØíØáçWÖÜÔ“æ‡ `ÔæáŽÖۓãâíáÔçÞâé“í“âÕßÔæçܓéŽåâÕì“â× ßÜÔçÞâé“ íⓠíßÜÔçÜᓠ‘ØßØíԓ ԓ áؑØßØíáŽÖۓ
Þâéâ韓ÔÞâ“ÔݓéìçéâåØáÜؓÙxåԓޓéŽàØáؓ
æއæØáâæçk“ ԓ ãâíáÔçÞâ韓 çŽÞÔ݇ÖÜÖۓ æԓ
íßÜØéÔåØáæçéԓԓçâ“éâ“æÙbåؓéŽæÞèàèŸ“éŽ éâÝԓԓãåÔÞçÜÖގÖۓÔãßÜÞWÖÜk¡
Ãâ“íÔÛWÝØák“ÞâáÙØåØáÖÜؓ×âÖ¡“¼áÚ¡“´¡“ÃåÜ Õèßâéâ蟓¶ÆÖ¡Ÿ“áÔæßØ×âéÔߓãåkÛâéâå“ãåâ ×ØÞÔáÞ쓻¹“Çȓ×âÖ¡“¼áÚ¡“µ¡“Ãß؃ÜáÚØåâ éØݟ“ ¶ÆÖ¡Ÿ“ ԓ éØׇÖØݓ ¾ÀUÔ͓ ãåâÙ¡“ ¼áÚ¡““
À¡“¹åzÛßÜÖÛâéØݟ“¶ÆÖ¡Ÿ“ÞçâåW“íÛâ×áâçÜßԓ
`Üááâ慓ÞÔçØ×åì“íԓãâæßØ×áb“åâÞì¡
ɓãåÜØÕØÛè“×éâÖۓ×ák“â×íáØßܓãåkæãØéÞì“
çŽÞÔ݇ÖؓæԓáÔæßØ×è݇ÖÜÖۓâÕßÔæçk­“‡ßâÛԓ
íßÜØéÔåØáæçéԓ ãåܓ åâíéâÝܓ ÔèçâàâÕÜß⠓
ébÛⓠãåÜØàìæß讓 áÔÝáâéƒÜؓ íßÜØéÔåØáæÞb“
çØÖÛáâßxÚÜØ®“ àØçÔßèåÚÜԓ ԓ çØÖÛáâßxÚÜԓ
éŽåâÕì“ íßÜÔçÜᓠ‘ØßØíáŽÖۓ ԓ áؑØßØíáŽÖۓ
Þâéâ鮓ÞâáÙåâáçWÖÜԓçØxåÜؓԓãåÔëؓé“íßÜØ éÔåØáæçéØ®“ æçÔé“ íßÜØéÔåØáæçéԓ áԓ Æß⠓
éØáæÞ蟓 é“ "ØÖÛWÖۓ ԓ é“ ÃâræÞ讓 éãßì铓
½ì ãã—ë Üï ë—æ ݗë ß Ü—ç Ø ç Ü é ±—Ù𗩰 ë ߗ¸ ç éà㗩§¨¨—
—Ÿëæ—ÙܗêÜåë—ë汗ÀåÞ¥—ÀíÜëؗÄìêàãæíØ ā““¼Ù“çÛؓæÜíؓÜæ“æàÔßßØå“çÛÔᓨ“ÀµŸ“æØáדÜç“Õì“Ø àÔÜß­“ãå³æéÔíæßØéÔåØá¡Öí
ā“¼Ù“çÛؓæÜíؓÜæ“ÕÜÚÚØå“çÛÔᓨ“ÀµŸ“ãâæç“Üç“âᓶ·“çâ“çÛؓÔ××åØææ­
“¼áÚ¡“¼éØçԓÀèæÜßâéԓÃÛ·Ÿ“ÆéÔí“æßØéÔåØá“"ş“ÇØÖÛáÜÖÞԓ¥Ÿ“©¤©“©¬“µåá⟓¶íØÖۓÅØãèÕßÜÖ
ÆÙ饗¨¥—— »Üå—dÜêâ’ÚߗăéÜä—åؗíÜãÜëéßì—ÊîàêêËÜÚß
ÑØdàØëæâ—âæåÝÜéÜåÚàܗą—çéoßæíæé—
íÜۋÚÜá—ÂØëÜÛéð—äÜëØãìéÞàܗ•Ü¤
ãÜñؗ ؗ ñãàÜíØéÜåêëíؗ çéæÝ¥— ÀåÞ¥—
Ä[éàܗ½éæßãàÚßæíÜᣗºÊÚ¥
ÛèçákÖçéԓ ԓ íßÜØéÔåØáæçéԓ áԓ ‘Üéâçáb““
ãåâæçåØ×ÜØ®“‡ßØç쟓ãåÔÖÛì“Ô“çåâæÞì“íâ“íßÜØ éÔåØáæçéԓԓÛèçákÖçéԟ“àØçx×ì“ÜÖۓaÔß ƒÜØÛⓠæãåÔÖâéÔáÜÔ®“ àâ‘áâæçܓ éìè‘ÜçÜԓ“
íßÜØéÔåØáæގÖۓ ԓ ÛèçákÖÞìÖۓ â×ãÔ×â铓
é“ÜáŽÖۓãåÜØàìæØßáŽÖۓâ×éØçéÜÔÖÛ®“éìè ‘ÜçÜؓâ×ãÔ×âé“í“ÜáŽÖۓãåÜØàìæØßáŽÖۓâ× éØçék“é“íßÜØéÔåØáæçéؓԓÛèçákÖçéØ¡
ÁÔãåÜØޓ áÔÔÞèàèßâéÔábàè“ àáâ‘æçéè“
â×ÕâåáŽÖۓíßÜØéÔåØáæގÖۓÔÞÖÜk“é“çâàçâ“
âÕ×âÕk“æԓáԓÞâáÙØåØáÖÜܓí‡`ÔæçáÜßâ“ÖÖԓ
«£“‡`ÔæçákÞâ韓íÔæç‡ãØáb“ÕâßܓèáÜéØåíÜ “
çì“ ›ÆÇȓ µåÔçÜæßÔéԟ“ UÜßÜáæÞW“ èáÜéØåíÜçԓ“
UÜßÜáԟ“»èçákÖÞԓÙÔÞèßçԓÇȓ¾âƒÜÖ؟“ÇåØá `ÜÔáæÞԓèáÜéØåíÜçԓÇåØá`k៓ÉGµ“ÇȓÂæçåÔ éԟ“ ÉÈǓ µåá⟓ "ÉÈǓ ÃåÔÛԟ“ Ƚ¸Ã“ Kæçk““
áÔד¿ÔÕØàŸ“´º»“¾åÔÞâꟓÅíØæíxê“ÈáÜ éØåíÜçì“ âٓ ÇØÖÛáâßâÚ윟“ æãâßâ`áâæçܓ íÔ ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™ªć «¨ «©ªª
——
âÕØåÔ݇Öؓ æԓ íßÜØéÔåØáæçéâà“ ›ÍßÜØéÔåØu“
ÇåáÔéԟ“æ¡“å¡“â¡Ÿ“ÇåáÔéԟ“ÉÆƓ¹âèá×å쟓ԡ“æ¡Ÿ“
¾âƒÜÖ؟“¸èåâÖÔæ矓桓塓⡟“¾âƒÜÖ؟“ÁØàÔޟ“
桓塓⡟“UÜÔå“áÔד»åâáâàŸ“ÈáØë“ÆßâéÔÞÜԟ“
Ô¡“æ¡Ÿ“¹ÔÚâ哸×ØåßÔá“ÆßâéØáæÞ⟓ԡ“æ¡Ÿ“UÜÔå“
áÔד»åâáâàŸ“ÀÂÃƓÃåØæ染桓塓⡟“ÆáÜáԟ“
ÆßbéWåáԓÁâéb“ÅÔáæÞ⟓GÞâ×Ô ´èç⟓ԡ“æ¡Ÿ“
ÀßÔ×W“ µâßØæßÔ韓 ÃÅÂÀ¸ÁŸ“ ÅíØæíxꟓ“
ÀØçÔíØߟ“ ÅíØæíxꜟ“ ÔÞⓠÔݓ åyíáؓ æãâ ßâ`áâæçܓíÔâÕØåÔ݇ÖؓæԓíßÜØéÔåØáæçéâà“
ԓ ÛèçákÖçéâà“ ›ÉèßÞàâá矓 Ô¡“ 桟“ ¾âƒÜÖ؟“
¾ØåÔàâæ矓ԡ“æ¡Ÿ“Àâæ矓ÆØ×ßØÖގ“ÞÔâßÜ៓
Ô¡“æ¡Ÿ“µâ‘Ü`Ôá쟓Ƶ“ÅØÖìÞßÜáڟ“桓塓⟓ÇåØá `k៓¼Úâå“ÉԃÞâ Çâà“ÆãØØן“æ¡“å¡“â¡Ÿ“UÜßÜáԟ“
´æÛßÔá× Æ‰×ÖÛØàÜØ ¶ÍŸ“ 桓 塓 ⟓ µåá⟓
·ÔèÕԟ“æ¡“å¡“â¡Ÿ“µåØíá✡“
ÃåéW“`Ô慓ãåØ×áWƒâޓÕâßԓéØáâéÔáW“ãåØ ×âéƒØçÞŽà“ éãßìéè“ íßÜØéÔåØáæçéԓ áԓ ‘Ü ÑÙæáåoÚâð—íÜdÜé
ºÜÚßæí[Úàؗ êã[íåæꉗ ą— êâæ◠ÚÜñ—
âæ•ì
éâçáb“ãåâæçåØ×ÜØ¡“#ÔßØݓáÔæßØ×âéÔßܓãåØ× áWƒÞì“çŽÞÔ݇ÖؓæԓàØçÔßèåÚÜؓßÜÔçÜ៓âÖØ ßk“Ô“áؑØßØíáŽÖۓÞâéâ韓çØÖÛáâßxÚÜkŸ“Þâá çåâßì“ÞéÔßÜç쟓éŽåâÕì“ÙâåÜØà“Ô“æÜàèßWÖÜk¡“
¾Øa‘Ø“ ãⓠ‡éâ×áâà“ èãåƒÔáâà“ ×áܓ æԓ
åâíæéÜØçÜßâ“æßáÜØ`Þ⟓æçåØ×Ô݃Üؓãâãâßè× áÜؓ ÕâßⓠéØáâéÔáb“ ãâÕìçè“ é“ çÔçåÔáæÞØݓ
ãåkåâ×Ø¡“ Ãâ`Ôæ“ ÞâáÙØåØáÖÜؓ æܓ ‡`ÔæçákÖܓ
â×׎ÖÛßܓãåܓ×éâÖۓæãâßâ`ØáæގÖۓéØ`Ø åâÖ۟“ãåÜ`âà“ãå鎓éØ`Øå“æԓáÜØæâߓé“íÕâÝ ákÖÞâà“ ×èÖÛ蟓 æãåØéW×íÔ݇Öԓ rè×âéW“
Ûè×Õԓ éìçéâåÜßԓ ãåkÝØàᇓ ÔçàâæÙbåè“ Ôݓ
ãåؓãåÜÔçØræÞb“×ÜæÞèæÜØ¡
·åèێ“ éØ`Øå“ Õâߓ áÔíéÔ᎓ ÇåÔ×Ü`᎓ Ûèç ákÖÞì“éØ`Ø埓Þ×ؓæԓ‡`ÔæçákÖܓÞâáÙØåØáÖÜؓ
í‡`ÔæçáÜßܓ ÖØÖÛâéÔÖØݓ æßWéáâæçܟ“ ÞçâåW“
æãâ`kéÔßԓ é“ ãåÜÝkàÔák“ áÜØÞçâåŽÖۓ ‡`Ôæç ákÞâé“íԓ`ØæçáŽÖۓ`ßØáâ链ÔçØ×åì“àØçÔ ßèåÚÜؓ‘ØßØíԓԓíßÜØéÔåØáæçéԓãâ“æãßáØák“
ãâçåØÕáŽÖۓ ÞåÜçbåÜk“ ԓ çåÔ×Ü`áâà“ æÞâÞè“
ÖØí“ Þâ‘è¡“ ÍWéØå“ éØ`Øåԓ ãÔçåÜߓ çÔáØ`áØݓ
Ûè×ÕØ¡
¶ÜØr“ÞâáÙØåØáÖÜ؟“Þçâ厓æܓæçÔáâéÜßܓâåÚÔ áÜíWçâåܟ“ÕâߓæãßáØ᎓ԓׇÙÔà؟“‘Ø“é“çåÔ ×kÖÜܓçØÝçâ“ÞâáÙØåØáÖÜؓæԓÕè×ؓãâÞåÔ`â éԅ“Ôݓé“ÕèׇÖáâæçÜ¡“
ɆÞìçh™åâíq
¯ëߗÀåëÜéåØëàæåØã—Çß»—½æìåÛéð—ºæåÝÜéÜåÚÜ
®ëߗą—¯ëߗÁìåܗ©§¨¨
àܓÝØÝÜÖۓéíáÜÞè“Ô“íkæÞÔßܓÜáÙâåàÔÖ؟“ÝÔޓ
çcàçâ“éÔ×Wà“ã€Ø×ÖÛWíØç¡
Éí×cßWéÔÖk“Þèåí“Õìߓèå`Øá“ã€Ø×Øéƒkà“ãåâ“
ãåÔÖâéákÞì“í“âÕßÔæçܓ€kíØák“ÝÔÞâæçܓԓçØÖÛ áÜÖÞb“ Þâáçåâß쟓 ãåⓠàØçÔßèåÚ쟓 çØÖÛáâ ßâÚì“æßbéWåØá“Ô“éØ×âèÖk“ãåÔÖâéákÞì“éŽ åâÕ졓 ÇÔÞb“ ãåÔÖâéákÖܓ âÕÖÛâ×ákÖۓ â× ×cßØák“ æßbéWåØᓠܓ ÝØÝÜÖۓ ×â×ÔéÔçØߍ“ í×ؓ
àâÛßܓ íkæÞÔç“ íWÞßÔ×ák“ éc×âàâæçܓ ⓠéÔ ×WÖۓâ×ßÜçލ¡“¾èåí“ÕìߓéØ×Øá“ÜáçØåÔÞçÜé ák“Ùâåàâè“Ô“é“×ÜæÞèíܓæؓàâÛßܓ‡`ÔæçákÖܓ
éìÝW׀Üç“ Þؓ ÞâáÞåbçákà“ ã€kãÔ×à“ éÔד“
è“â×ßÜçލ“íؓæéŽÖۓãåÔÖâé܃…¡
Â×ÕâåáŽà“ÚÔåÔáçØà“Þèåíè“ÕìߓãåâÙ¡“¼áÚ¡“
ÇâàWƒ“¸ßÕØߟ“¶ÆÖ¡“·Ô߃kàܓã€Ø×áWƒØÝkÖk àܓÕìßܓ¼áÚ¡“¼éØçԓ¾åWßâéW“›ÀÜççÔߓÂæçåÔéԟ““
Ô¡“æ¡œŸ“ãåâÙ¡“¼áÚ¡“½Ü€k“µÔ‘Ô៓¶ÆÖ¡“›ÞÔçØ×åԓ
àØçÔßèåÚÜ؟“ ¹ÀÀ¼Ÿ“ ÉGµ“ ā“ Çȓ ÂæçåÔéԜŸ“
µÖ¡“½âæØٓÂ×ØÛáÔߓ›ÃÜßæØá“ÆçØØߟ“æ¡“å¡“â¡œ“
ԓ`ßØáâéb“ÞÔçØ×åì“æßbéWåØáæçékŸ“ÉGµ“ā“Çȓ
ÂæçåÔéԓ ãåâÙ¡“ ¼áÚ¡“ ¹åÔáç܃Øޓ »Ôéßk`Øޟ“
ãåâÙ¡“¼áÚ¡“ÃØç哽ØßkáØޟ“¶ÆÖ¡Ÿ“×塓ۡ“Ö¡Ÿ“×âÖ¡“
¼áÚ¡“ÉßÔæçԓµØ×áW€âéWŸ“¶ÆÖ¡Ÿ“×âÖ¡“¼áÚ¡“¿Ü Õâå“"ÔàØޟ“ÃÛ¡·¡Ÿ“×âÖ¡“¼áÚ¡“½Ü€k“»Ôàãߟ“
ÃÛ¡·¡Ÿ“×âÖ¡“¼áÚ¡“Åè×âßٓ¾â€Ø᎟“¼áÚ¡“ÃØçå“
¾âíØßæގŸ“¶ÆÖ¡Ÿ“¼áÚ¡“ÃØç哿ÜÖێŸ“ÃÛ¡·¡Ÿ“¼áÚ¡“
¹åÔáç܃ØޓÀÜރâéæގŸ“¶ÆÖ¡Ÿ“Ô“¼áÚ¡“ÀÜÖÛÔߓ
¶ÔÚÔßÔ¡
¶ØßÞØà“æؓÞèåíè“í‡`ÔæçáÜßⓧ¥“ãåÔÖâé ákލ“ æßbéWåØᓠԓ ×Ô߃kÖۓ ¤©“ æãâßØ`áâæçk“
í“ ÖØßb“ "ØæÞb“ åØãèÕßÜÞì“ Ü“ íÔÛåÔáÜ`k“ ›Æßâ éØáæÞW“åØãèÕßÜÞԜ“Ô“âæçÔçák“`ßØáâéb“ÞÔ çØ×åì“ æßbéWåØáæçék“ é`Øçác“ ×âÞçâåÔá׍¡“
K`ÔæçákÖܓíkæÞÔßܓ¶·“æ“ã€Ø×áWƒÞÔàܓԓ×Ôß ƒkàܓã€kæãcéÞì“çŽÞÔÝkÖkàܓæؓãåâÕßØàÔçÜ Þì“ éÔד â×ßÜçލ“ ԓ âæéc×`Øák“ ⓠÔÕæâßéâ éWák“ Þèåí術 Áԓ íWÞßÔ×c“ íWÝàè“ Ô“ åØÔÞÖk“
‡`Ôæçákލ“ Ýؓ àâ‘áⓠ€kÖܟ“ ‘Ø“ Þèåí“ æãßáÜߓ
æéÝ“`Øß¡
ÃâÕâ`Þԓ "ÆƓ ã€Ü“ ÞÔçØ׀ؓ æßbéWåØáæçék“
Ûâ×ßW“ é“ ãâ€W×Wák“ ×Ô߃kÖۓ ÜáâéÔ`ákÖۓ“
ܓéí×cßWéÔÖkÖۓÞèå퍓ãâÞåÔ`âéÔç“Ü“é“Õè ×âèÖáè¡
ÆÙ饗¨¥—— OdØêëåoÚà—ÛíæìÛÜååoßæ—âìéñì—ÆÛãàëâð—ÙÜñ—íØÛ
­­™™
“ ­¬
43
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“ß Ø × Ø á ā ‡á â 哥£¤¤“¡“¤ā¥
44
Æ ß b é W å Ø á æ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“ß Ø × Ø á ā ‡ á â 哥£¤¤“¡“¤ā¥ “
“ ®ª
51
FIREMNÍ PREZENTACE
28
Ivanov,S. a kol.
Některé praktické aspekty nové klasifikace slévárenských chemikálií
(Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
30
Významný rok pro společnost Kovobrasiv
(KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r. o., Mníšek pod Brdy)
34
Zemánek,R.–Vondráček,R.
Prodloužení životnosti odlévacích zařízení, licích pánví a nářadí používaných
v tavírenských provozech. Nátěr pánví a příslušenství Solitec R MS 501
(ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno)
4
Čv a n d a , P. – K r ň á v e k ,V.
Nová generace naběraček pro dávkování taveniny Al navýší kapacitu licího
pracoviště a současně sníží náklady (LAC, s. r. o., Rajhrad)
RUBRIKY
36
Roční přehledy
47
Slévárenské konference
39
Zprávy Svazu sléváren České republiky
52
Umělecká litina
40
Zprávy České slévárenské společnosti
52
Blahopřejeme
44
Vysoké školy informují
53
Nekrolog
45
Vzdělávání
54
Z historie
inzerce
ÚØáØåWßák“æØÞåØç ÔåÜWç“
ÆâÛáæ çåÔææؓª£
· § £¥¦ª“·‰ææØß×âå Ù
ᡵâ들£“¤¬“©¤
· § £ £¤£“·‰ææØß×âå Ù
Á càØÖÞâ
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“¤¨
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“£ «“
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“¤ª
ÙÔ ë­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“£¨
ÜáÙâ ³ÖÔØÙ ØèåâÙâèá×å ì¡âåÚ
ê ê ê¡ÖÔØÙ ØèåâÙâèá×å ì¡âåÚ
½Ø“áԓàkæçcŸ“ÔÕìÖÛâà“çâèçâ“ÖØæçâè“ãâ ×cÞâéÔßܓéƒØà“åØæãâá×ØáçàŸ“Þç؀k“ã€Ü æãcßܓ æéŽà“ â×ÕâåáŽà“ ãâæè×ÞØà“ ã€Ü““
ƒØç€Øák“ ÛæçØÛæíf— êëìÛàܗ ÀÇǺ“ ãåⓓ
ÀÜáÜæçØåæçéⓠãåàìæßè“ Ô“ âÕÖÛâ×è“ "œ
›ÀÃœ¡“ Æçè×Üؓ åâíØÕkåÔßԓ ×âãÔ×ì“ èãåÔ éØáŽÖۓØàÜæákÖۓßÜàÜ獓×â“â×écçék“Ûèç áÜÖçék“‘ØßØíԓԓæßbéWåØáæçék¡“´Õì“æؓéìÛâ écßâ“éƒØà“ãâ‘Ô×Ôéލà“íÔ×WéÔÖk“æçè×Üؓ
ā“ã€Ø×Øéƒkà“Öâ“æؓçŽ`ؓßÜàÜ獓ãåâ“ØàÜæؓ
×â“âéí×èƒk“è“çèÛb“íáØ`܃…èÝkÖk“ßWçÞ쟓Ôßؓ
çÔÞb“ÆÂ¥Ÿ“ÁÂë“Ôçס“ā“áԓ‡åâéáܓáܑƒk“ÛåÔ áÜÖؓ ßÜàÜ獓 èéØ×ØáŽÖۓ ãåⓠáØÝßØãƒk“ ×â æçèãáb“ çØÖÛáÜÞì“ é“ åØÙØåØá`ákÖۓ ×âÞè àØáçØÖۓµÅ¸¹Ÿ“Õè×ؓáèçáâ“×â“åâÞ蓥£¥£“
éìáÔßâ‘Üç“ácÞâßÜޓ×ØækçØޓàÜßÜÔåדÞâåèᡓ“
ÃåⓀÔ×è“æãâßØ`áâæçk“ÕØí“æãâßè‡`ÔæçܓæçW çè“ áԓ ÿáÔáÖâéWák“ çcÖÛçⓠéìáèÖØáŽÖۓ
ØÞâßâÚÜÖގÖۓÜáéØæçÜÖ“à‘Ø“àkç“æãßácák“
çcÖÛçâ“ãâ‘Ô×Ôéލ“Ô‘“ßÜÞéÜ×Ô`ák“ÖÛÔåÔÞ çØ塓¾åâàc“çâÛâ“Õè×ؓàkç“éßÜé“áԓáԃؓ
â×écçék“âÕßÔæç“çØãßWåØá“Ô“ØßØÞçåWåØ៓Þ×ؓ
Ýæâè“áÔæçÔéØáì“âãåâçܓ×á؃Þè“éØßàܓákí Þb“ßÜàÜçì“ÇÍ¿¡“¼“ãåâ“çâçâ“â×écçék“Õìßԓ›æçØÝ ác“ÝÔÞâ“ãåâ“ÖÛØàÜÖގ“ãåàìæߜ“íãåÔÖâ éWáԓâÕ×âÕáW“×âãÔ×âéW“æçè×Ü؟“ÝØÝk“éŽ ÀÔåçÜáԓ»âàâßâéW ·èÕâéW“âÕÛWÝÜßԓ×Ü íØåçÔ`ák“ãåWÖܓáԓçbàԓÂÕæÔۓãßìፓé“ßÜ çÜác“Ô“ÝØÝÜÖۓéßÜé“áԓÞéÔßÜçè“çØÞèçbÛâ“Þâé術
´ÕæâßéØáçܓ ÕÔÞÔßW€æÞbÛⓠæçè×Üԓ ãâÞåÔ `èÝk“éؓƒÞâßákà“åâÖؓ¥£¤£¢¥£¤¤“é“áÔéÔ íèÝkÖkà“àÔÚÜæçØåæÞbà“æçè×Üè“ÆßbéWåØáæÞb“
çØÖÛáâßâÚÜØ¡
Ãâ“àáâÛԓßØçØÖۓáW€Þ“â×Õâåáb“æßbéW åØáæÞb“é؀ØÝáâæçܓáÔדáØ×âæçÔçÞØà“ÔÕ æâßéØá獓éìæâÞâƒÞâßæÞbÛâ“æçè×ÜԓæßbéW åØáæÞbÛⓠâÕâåè“ æؓ ÕâÛè‘Øߓ é“ ãâæßØ× “
ákÖۓßØçØÖۓæØçÞWéWàؓæ“çkàŸ“‘Ø“æßbéWåáì“
â“áâéb“çØÖÛáÜÞì“áØàÔÝk“íWÝØà“Ô“çܓãâ“×Øß ƒkà“ÛßØ×Wák“èãßÔçácák“Þâá`k“éؓÿåàWÖۓ
àÜàâ“áWƒ“âÕâå¡
Æ ¿ % É Å ¸ Á ƾ % “ ¾Â Á ¹ ¸Å ¸ Á ¶¸
ÆéÔí“æßbéWåØá“"ØæÞb“åØãèÕßÜÞ ì“
Ýؓ〠Ü×åè‘ØáŽà“`ßØáØà“¶´ ¸¹
¶âààÜç çØؓâٓ´ ææâÖÜÔçÜâáæ“
âٓ¸èåâãØÔᓹ âèá×åÜØæ“
› ´ æâÖÜÔÖؓØéåâãæÞ ŽÖۓ
æßbéWåØáæÞ ŽÖۓæ éÔ퍜
Áâék“ÔÕæâßéØáçܓ
æçè×ÜԓæßbéWåØáæގÖۓ
âÕâ卓áԓ“
ÉGµ“ā“ÇØÖÛáÜÖÞb“
èáÜéØåíÜçc“é“ÂæçåÔéc
º¸Ã×½Æɗ¸ºËÀͼ—ǸÉËÀºÀǸËÀÆÅ
¶íØÖۓ¹âèá×åìàØá“ÆâÖÜØçì“
Ôáד¼áæçÜçèçؓâٓÀÔáèÙÔÖçèåÜáړÇØÖÛáâßâÚ쟓¹ÔÖèßçì“âٓÀØÖÛÔáÜÖÔߓ¸áÚÜáØØåÜáڟ“µåáâ“ÈáÜéØåæÜçì“âٓÇØÖÛáâßâÚì
êâèßדßÜÞؓçâ“ÜáéÜçؓìâè“çâ“çÛØ
ÆÙ饗©¥—— Çæñí[åâؗåؗêë[åÜâ—ăéäð—Ìżϗ
Ø¥—꥗ŸñãÜíؗɥ—Çæêço‡àãæí[£—Á¥—¿ãؤ
íàåâؗؗÀ¥—¹ØéÙæ„oâæí[ Í Ã Å É Ì “ Æ É´ Í È “ Æ ¿ % É Å ¸ Á “ " ¸ Æ ¾ % “ Å ¸ Ã È µ ¿ ¼ ¾ Ì
ÉWƒ“ãÔå çáØå“ãåâ“`ØåãWák“í“Ùâá׍“¸È
ÉW‘Øák“ `çØáW€ÜŸ“ ×âéâßçؓ áWàŸ“ ÔÕìÖÛâà“
æؓæ“ÉWàܓãâ×cßÜßܓâ“áØÝíÔÝkàÔéc݃k“è×W ßâæçܓèãßìáèßbÛâ“âÕ×âÕk¡“É“ßÜæçâãÔ×è“æؓ
áWƒ“æéÔí“í‡`ÔæçáÜߓíÜãÜëéßì—êìÙÛæÛ[¤
íÜâ—ÊîàêêËÜÚߗíܗ‡í’ÚØéêâf—¹ØêàãÜáà—
›æÙ饗 ¨ąªœ¡“ ·kÞì“ ÔÞçÜéÜçc“ áԃØÛⓠæéÔíè“
Õìßԓãåâ“éƒØÖÛáì“éìæçÔéâéÔçØßؓáԓéØßØ çåÛè“ íÔÝ܃çcáԓ ÿáÔá`ák“ ãâ×ãâåԟ“ ÞçØåW“
éŽåÔíác“æák‘ÜßԓÖØßÞâéb“áWÞßÔ×졓ÉØßØçåÛè“
æؓí‡`ÔæçáÜßâ“Ôæܓ¤¨“âåÚÔáÜíÔÖk“í“"ØæÞb“
åØãèÕßÜÞ쟓 écçƒÜáԓ í“ áÜÖۓ íؓ æßbéWåØá “
æÞbÛâ“ãåâæç€Ø×k¡“Æâè`Wæçk“éØßØçåÛè“Õìßâ“
æØçÞWák“`ØæގÖۓÿåØà“æ“âÕÖÛâ×ákàܓãÔåç áØå졓ÃâíÜçÜéák“â×ØíéԓéìæçÔéâéÔçØߍ“áԓ
çØáçâ“éØßØçåۓé“áWæ“ãåWéØà“éìéâßÔßԓãâ ÖÜ矓 ‘Ø“ ÔÞçÜéÜçì“ áԃØÛⓠæéÔíè“ æؓ èÕkåÔÝk“
æãåWéáŽà“æàcåØࡓÃåâçâ“Ü“é“åâÖؓ¥£¤¤“
ãåⓠéWæ“ ã€ÜãåÔéèÝØàؓ ácÞâßÜޓ éØßØçåۍ““
æ“ÿáÔá`ák“ãâ×ãâåâ術½ÔÞâ“ãåéák“çâ“Õè “
×ؓ¿ØååæíÜ闫¥ą¯¥—«¥—©§¨¨“Ô“×Wß؟“Ôæܓ
áØÝ׍ßؑÜçc݃k“ÔÞÖؓé“çâàçâ“åâÖ؟“éØßØçåۓ
¾À½¸—©¯¥—¯¥ą©¥—®¥—©§¨¨¡“ÍWÝØàÖܓⓇ`Ôæç“
áWæ“àâÛâè“ÞâáçÔÞçâéÔç“áԓÔ×åØæؓæØÞ³
æéÔíæßØéÔåØá¡ÖퟓåW×ܓÉWà“æ×cßkàؓãâ× àkáÞ쓇`ÔæçÜ¡“Áԓ×âàWÖk“ã×c“ãÔޓã€Ü ãåÔéèÝØàؓáԃܓ‡`Ôæç“áԓÄÊ͗헹éåg¡
ɓ×âÕcŸ“Þ×ì“ãkƒØàؓçØáçâ“`ßWáØޟ“ÿá܃è Ýk“ãåWÖؓáԓêÚßí[ãÜåfä“çéæáÜâëì—íñÛg¤
ã[í[åo— çéØÚæíåo⑗ íܗ êãfí[éÜåêëío¡“
ÇØáçâ“ĈÚßâÕWßákû“ãåâÝØÞç“Õè×ؓƒÞâßÜç“ãåÔ ÖâéákÞì“æßbéWåØá“铃ØæçܓåØÚÜâáØÖۓ"Øæ Þb“åØãèÕßÜÞ졓ÃåâÝØÞç“æؓíÔ`áؓåØÔßÜíâéÔç“
í—ãÜÛå엩§¨¨—Ø—ìâæådÜå—ÙìÛܗí—çéæ¤
êàåÚà— ©§¨ª¡“ ÂÕßÔæç“ éŽèÞì“ æàc€èÝؓ ×â“
ãåâÙØæác“â×ÕâåáŽÖۓ×âéØ×áâæçk“Ô“ÝؓÞâá ÖÜãâéWá“áԓíWÞßÔ×c“æÖÛéWßØáŽÖۓéŽèÞâ éŽÖۓâæáâé“ÁKÂÉ¡“ÇØáçâ“àÔçØåÜWߓÝØ“éŽ æçèãØà“ãåWÖؓæØÞçâåâéŽÖۓåÔן“ÞçØ厓áWƒ“
æéÔí“ã€Øד`ÔæØà“ÜáÜÖÜâéÔß¡“
£
7
ÀåÞ¥—ÁæêÜݗ¿ãØíàåâØ
é ŽÞâá᎓€Ø×ÜçØߓÆÆ"Å
ÇØ ÖÛáÜ ÖÞW“¥« ¬ © ¢ ¥
©¤©“£ £“µ å á â
çØ ß¡­“¨ §¤ “¤§¥“© §¥
çØ ß¡­“¨ §¤ “¤§¥“© «¤
çØ ß¡žÙÔ ë ­ “¨ §¤ “¤§¥“© § §
æéÔí³æéÔíæßØéÔåØá¡Öí
ê ê ê¡æ éÔ í æ ß Ø éÔ åØ á¡Ö í
¸éåâãæÞW“ÈáÜØ
íðêæâf—‡âæãð—
àåÝæéäìáo
´ÞçÜéÜç쓓
ÆéÔíè“æßbéWåØá“"Å
ÆéÔíè“æßbéWåØᓓ
"ØæÞb“åØãèÕßÜÞì
v
“ ¼ ¡ “ ÉÔ æ Þâ é W
Ç¡“¸ß Õ Ø ß“¢“á“¿ Ü Ö ÛŽ
½ ¡“» ß Ô é Ü á Þ Ô
ñçé[íð“
5
4
/
% &
$ ˜3
7
- 3 – 4 / 2 0 11 p r o g r e s i v n í s l é v á r e n s k é t e c h n o l o g i e / a d v a n c e d
foundry technologies
OBÁLKA
Hüttenes-Albertus CZ,
s. r. o., Děčín
KOVOBRASIV Mníšek,
spol. s r. o., Mníšek pod Brdy
SHENGQUAN GROUP
SHARE-HOLDING Co, Ltd., Čína
ASK Chemicals Czech s. r. o.,
Brno
inzerce
53
ACTIVCONZULT, s. r. o.,
Kroměříž
32
60
Ediční plán Slévárenství na rok 2011, CD 2010
18
1
HANNOVER MESSE
GIFA
MSV Brno
4.–8. dubna 2011
www.hannovermesse.com
28. června–2. července 2011
www.gifa.com
3.–7. října 2011
www.bvv.cz/msv
ASK Chemicals GmbH,
Německo
Deutsche Messe
Hannover, Německo
FORMAT 1, spol. s r. o.,
Křenovice u Brna
27
FOSECO,Ostrava
4
LAC, s. r. o., Rajhrad
53
Targi Kielce Sp. z. o. o.,
Polsko
47
Veletrhy Brno, a. s.,
I. Žižka
úroveň někdejší produkce se ale obor dostane nejdříve
za pět až šest let. Nicméně je to dobrá zpráva, protože
v loňském roce jsme situaci viděli mnohem hůře. Na druhé
straně se budeme muset vyrovnat s problémy, jako je např.
zhoršená platební morálka odběratelů. Zdražily suroviny a zákazníci razantně tlačí na cenu při zachování jakosti. Dalším
problémem je avizovaný růst energií. Toto všechno působí problémy v hospodaření sléváren. A nárůst výroby rovněž „znepříjemňuje“ řízení cash flow.
Sva z s l é vá r e n Č R v r o c e 2 0 1 0
Ing. Ivo Žižka
prezident
Svazu sléváren České republiky
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rád bych Vám poděkoval za spolupráci v uplynulém roce 2010
a pokusil se o malé ohlédnutí za tímto rokem a o odhad toho,
co nás čeká v roce 2011.
Činnost svazu značně přesahovala hranice České republiky.
Museli jsme reagovat na aplikaci evropské legislativy do národních podmínek, kdy je snaha zavádět často přísnější kritéria, než má EU. Významného úspěchu bylo dosaženo zejména v oblasti aplikace legislativy REACH, která se nijak
nedotkne našich sléváren ve formě registrací a poplatků
spojených s celou administrativou. Byly zajištěny dotace pro
účast na zahraničních veletrzích. O všech aktivitách včetně
výsledků jsme členskou základnu pravidelně informovali.
A tady mi dovolte malé postesknutí.
Vše, co především v oblasti legislativy zajistíme, se týká CELÉHO oboru, nejen členů svazu. O to víc
potom zamrzí zrušení členství ve svazu v zájmu „šetření nákladů“ či nezájem o vstup, protože „Vy
pro nás nemůžete nic udělat!“ Opak je však pravdou!
C o p o t ka l o č e s ké s l é vá r e n s t v í v r o c e
2 0 1 0?
Doznívala krize a průmysl jako celek začal oživovat. Zvýšená
poptávka se projevila také ve slévárenství. Zdá se tedy, že se
nepotvrdily odhady, že vývoj se bude podobat písmenu W,
kdy po oživení počátkem roku 2010 dojde k poklesu v jeho
polovině, byť poptávka po odlitcích koncem roku byla mírně
nižší. Lze to ale mimo jiné přičítat zvýšené opatrnosti odběratelů oproti letům předchozím při tvorbě zásob a také sezonním vlivům. V sektoru nedocházelo k razantnímu propouštění kvalifikovaných lidí, jak tomu bylo v devadesátých
letech. Neopakovali jsme tedy chybu, která přinesla hodně
negativ. Bylo cílem zachovat a udržet zaměstnanost, zejména
v klíčových profesích. Zaměstnanci se naopak naučili akceptovat problematiku nedostatku pracovní náplně, nedostatku
zakázek a zkrácení pracovní doby na třídenní nebo čtyřdenní
provoz. Jejich flexibilita je vyšší. Slévárny se musely naučit pracovat ve zvláštních režimech, postupovat operativně, snižovat
variabilní a lépe rozkládat fixní náklady. Zdá se tedy, že jsme
na krizi jako obor dokázali rychle reagovat a že české slévárenství se odrazilo ode dna. Nicméně došlo k několika
konkurzům a některé slévárny jsou v nepříliš příznivé situaci.
C o n á s č e ká v r o c e 2 0 1 1?
Výhled je poměrně optimistický. Odhady hovoří o růstu kolem pěti procent, a to i v následujících letech. Na
Sva z s l é vá r e n Č R v r o c e 2 0 1 1
Budeme pokračovat ve všech aktivitách z roku 2010, přičemž
vycházíme z plnění programových priorit uložených valnou
hromadou svazu. Připravujeme zajištění podpory pro účastníky veletrhu GIFA a NEWCAST 2011. Čeká nás práce na
NEPSI, abychom minimalizovali dopady do oboru, stejně jako
v případě REACH. Bude pokračovat projekt vzdělávání pracovníků sléváren plně hrazený z ESF (Evropské sociální fondy).
Pochopitelně budeme i nadále nápomocni v mezích možností našim členům při řešení jejich konkrétních problémů.
Stále pokračujeme v úsilí o zapojení většiny subjektů,
podnikajících v našem oboru.
Závěrem bych rád poděkoval výkonnému řediteli, sekretariátu svazu a redakci Slévárenství za odvedenou práci v roce
2010 a rovněž všem členům představenstva a dozorčí rady
svazu za čas věnovaný naší společné práci. Děkuji také za
spolupráci České slévárenské společnosti a všem kolegům
z oboru. Dovolte mi, abych Vám všem pro rok 2011 popřál
zejména pevné zdraví, osobní pohodu a jen samá dobrá rozhodnutí v podnikání.
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 ú vodn í slovo
Slévárenství
v roce 2011
F r a n z J o s e f F e i ku s
roční přehledy
Odlitky z lehkých
neželezných kovů
lité do pískových
a do kovových forem
3. část: tavení, odlévání,
tuhnutí
Franz Josef Feikus
ročn í p ř ehled y
Te c h n o l o g i e t a ve n í a p e c e
Přes intenzivní diskuzi o zvyšování využití energie ve slévárnách, která právě
probíhá, je počet článků k tomuto tématu velmi přehledný. T. Niehoff a K. Waldmann [1] ukazují ve svém článku přednosti hořáku se spalováním kyslíkem
ve srovnání s hořákem se spalováním
vzduchem. W. Eckenbach [2] předkládá
srovnání náklady–užitek pro kanálovou
a kelímkovou indukční pec. Tématem
žárovzdorná vystýlka tavicích pecí pro
tavení druhotných hliníkových slitin se
ve své práci zabývají K. Raić, R. Rudolf
a I. Anžel [3]. Po základním popisu tepelné a mechanické zátěže podmíněné
provozními podmínkami se zaměřují na
erozi taveninou a doporučují nejvhodnější žárovzdorniny a způsoby šetrného
provozu pecí (obr. 1).
B. Prillhofer aj. [4] podávají obsáhlý přehled o využívání vsázky ve formě tekutého kovu. Zaměřují se přitom na hodnocení jakosti taveniny. Pro čištění tavenin
hliníku se etabloval postup s rotorem pro
vhánění inertního plynu (Rotor-Impeller-Technik). R. Gallo [5] ukazuje v rozsáhlé
studii, jaký vliv na účinnost čištění mají
různé konstrukce rotoru. Dále srovnává
rafinaci rotorem při proplachování pouze plynem se stejnou rafinací kombinovanou s dodatečným zaváděním čisticích
solí. Ukazuje se, že pro odstraňování
vměstků je účinnější metodou kombinace použití čisticích solí a rotorové rafinace. Práce B. F. Prillhofera a G. Lukesche
[6] se více zaměřuje na mechanizmus působení rotorové rafinace.
Ko n t r o l a t ave n i ny
Přímé hodnocení stupně čistoty taveniny
ve slévárně metodou Prefil je tématem
publikace A. Kesslera, F. J. Feikuse a G.
Wolfa [7]. Ukazuje se přitom, že tato metoda je vhodná jen pro hrubou indikaci
stupně znečištění. Dále se jeví, že vypovídací schopnost této metody se ještě
snižuje u tavenin, u kterých se ke zjemnění zrna používají přísady titan–bor.
Tento výsledek potvrzuje také R. Gallo
v odkazu [5]. K. Haberl aj. [8] odvozují
vypovídací schopnost různých metod
hodnocení čistoty taveniny z výsledků
zkoušek pevnosti při cyklickém a plynule narůstajícím namáhání. Dospívají
k závěru, že rozhodující význam má rozlišování nerozpuštěných nečistot, protože oxidické pleny lze považovat za
původce plynových bublin, zatímco kompaktní vměstky snižují tažnost odlitků.
Pokud jde o techniku měření, znamená
to, že podtlaková zkouška těsnosti poskytuje lepší výpověď o oxidických ple-
Po s t u py l i t í , n á t ě r y
G. van de Kerkhoff a K.-H. Schütt [10]
popisují licí zařízení, kterému byl přizpůsoben postup nízkotlakého lití na
formovacím stroji s formovacími rámy.
Hlavní novinku postupu, který je sám
o sobě známý, přitom představuje oddělení licího stanoviště od formovacího
rámu. Toho se docílí použitím vsunutého
pískového jádra (obr. 2). P. Hairy aj. [11]
vypracovali postup výroby odlitků s mimořádně malou tloušťkou stěny odlévaných do kovové formy, který je však
zatím omezen jen na využití v laboratorním měřítku. Základní technologická
idea byla odpovídajícím způsobem realizována i pro tlakové lití. Speciální
úpravou postupu odstředivého lití plní
A. Montes [12] přání zpracovávat tvařitelné slitiny s vysokou pevností (které
Obr. 2. Základní zobrazení postupu „multi-pouring“ [10] – zleva doprava: písková forma vyrobená na formovacím zařízení ve vodorovné poloze, svisle otočená písková forma s předvrtaným otvorem pro uzavírací píst, řízené lití spodem, uzavření vtoku pískovou zátkou, definované otáčení pro podporu a optimalizaci
procesu tuhnutí
Obr. 1. Schematické zobrazení napadení žárovzdornin obsahujících SiO2 korozí taveninami hliníku [3]
36 nách, protože ty způsobují větší pórovitost, zatímco nákladná metoda PoDFA
(porous disc filtration analysis – analýza
filtrací pórovitým kotoučem) dává spolehlivější hodnoty měření, jedná-li se
o tvrdé vměstky. Stejným tématem se
zabývá článek E. Velasca, F. Valdese a
J. Nińa [9]. Autoři zkoušejí pro stanovení obsahu vodíku metodu AlSCAN,
podtlakovou zkoušku těsnosti, metodu
Prefil a zabíhavosti testem Ragone. Pro
vysoký obsah vodíku konstatují dobrou
korelaci mezi hodnotami AlSCAN a indexem těsnosti.
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
Obr. 3. Multifunkční odlitek pro zjišťování technologických
vlastností [17]
F r a n z J o s e f F e i ku s
mají výrazně větší potenciál pevnostních
vlastností než slévárenské slitiny hliníku),
rychleji, s rozměry více odpovídajícími
rozměrům konečným, a tím hospodárněji, než to umožňuje procesní posloupnost plynulé lití a průtlačné lisování/
válcování a mechanické obrábění. Práce
o plynulém lití několika slitin, která stojí za zmínku a která se poněkud odchyluje od lití do pískových a do kovových
forem, publikoval T. Jungmann [13]. Na
téma nátěry existuje zajímavá práce
V. Hofmanna aj. [14].
Pl n ě n í f o r my a v l a s t n o s t i
lití
Z p ra c ová n í t a ve n i ny
p r o ov l i v n ě n í t u h n u t í
Množství publikovaných článků o zpracování tavenin ultrazvukem, resp. elektromagnetickým mícháním, vedlo k tomu, že jsou uvedeny v následující samostatné kapitole. Účinky obou postupů
zpracování taveniny jsou zaměřeny na
způsob průběhu tuhnutí a mohou se
týkat jak vylučování alfa fáze, tak u slitin Al-Si eutektických fází AlSi (zušlechtění) nebo primárních fází Si. J. I. Youn
aj. [19] pojednávají o zpracování taveniny Al-Si17Cu4 ultrazvukem, aby se vytvořily zárodky primárního křemíku.
W. Khalifa, Y. Tsunekawa a M. Okumiya
[20] používají ultrazvuk ke zpracování taveniny AlSi7Mg při teplotě těsně nad
teplotou likvidu a docilují tím mimořádně jemnozrnné struktury (< 60 µm)
s oblými zrny, která je vhodná pro další
zpracování v polotuhém stavu. Sem patří i studie A. Pola, A. Arrighiniho a R.
Robertiho [21], která zpracování ultra-
a)
b)
Obr. 4. Snímky slitiny AlSi se 6 % Si z elektronového řádkovacího mikroskopu a) bez působení
elektromagnetických vibrací, b) s elektromagnetickými vibracemi (B = 10 T, I = 10 A) [22]
Tuhnutí
Na zkušebním tělese ze slitiny AlSi7Mg0,3
napodobujícím stojan ložiska bloku motoru zjistili T. Pabel a G. Schindelbacher
[28] v systematické studii příznivý účinek
chladítek na průběh tuhnutí. Práce D.
Vianoa, M. Wellse a D. StJohna [29] je
důležitým příspěvkem k charakteru tuhnutí – struktuře pevností v intervalu tuhnutí – a trhlin. Problému experimentální-ho potvrzení teoretických výpočtů čelí
ve svých laboratorních zkouškách slitiny
AlCu se 4,5 % Cu v příspěvku autorů
H. D. Zhao, C. Z. Wu a Y. Y. Li [30].
Teoretické základy k růstu dendritů poskytuje práce H. Zhanga aj. [31].
Zjemnění zrna
Novou přísadu na zjemnění zrna především pro tvářené slitiny představují R. Vainik, J. Courtenay a M. Bryant [32]. Chemické složení sice není nové, ale díky velmi husté objemové distribuci boridů se
dosahuje obzvláště vysoké účinnosti
krystalizačních zárodků. D. StJohn aj. [33]
uvádějí nový analytický přístup k hodnocení účinnosti zjemnění zrna a řeší tím
přetrvávající slabinu hodnocení různých
přísad na zjemnění zrna. Velmi dobrý
přehled o stavu znalostí o zjemnění
zrna přináší publikace W. Schneidera,
D. StJohna a A. L. Greera [34], která obsahuje údaje uvedené již v odkazu [33].
Z u š l e c h t ě n í e u t e k t i ka A l S i
W. Prukkanon, N. Srisukhumbowornchai
a C. Limmaneevichitr [35] zkoumají účinnost skandia a zirkonia na zušlechtění
slitiny AlSiMg se 6 % Si a 0,25 % Mg.
Množství 0,2 % přidaného skandia vede
ke zušlechtění eutektika AlSi, doplňkové
přísady zirkonia zlepšují účinnost. Objasňují to výsledky tepelné analýzy: skandium snižuje teplotu eutektického růstu stejně jako stroncium. S. Shankar aj.
[36] publikovali zajímavé nové poznatky
o mechanizmech působení stroncia na
tuhnutí eutektického křemíku. Měření
u slitin AlSi ukazují, že stroncium snižuje viskozitu taveniny (obr. 5). Na základě zkoušek s tepelnou analýzou zjišťují M. Djurdevic aj. [37], že pro dosažení optimálního účinku zušlechtění
slitiny AlSi6Cu4 je třeba, aby obsahovala 140 ppm stroncia. Při vyšším obsahu
nad 210 ppm konstatují autoři nepříznivý účinek na průběh tuhnutí fází obsahujících Cu. Také práce S. MacDonalda
aj. [38] ukazuje, že použití stroncia k zušlechtění slitin AlSi může mít jiné nepříznivé vedlejší účinky. Dokazují, že běžné malé přísady stroncia podporují vznik
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 37
ročn í p ř ehled y
Přesné dávkování množství taveniny při
odlévání je zásadním předpokladem
výroby odlitku vysoké jakosti. Pro tento
účel vyvinuli Y. Noda, K. Yamamoto
a K. Terashima [15] vysoce přesné řízení
ruční pánve, které se dá snadno integrovat do stávajícího řízení. U postupu lost
foam se plnění formy řídí v rozhodující
míře polystyrenem (polystyrenovým
modelem). Příslušné studie provedli
N. Dahata aj. [16]. Ch. Kneißl aj. [17]
představují zkušební kovové formy vyvinuté speciálně pro nízkotlaké lití, které se vyznačují precizním řízením teploty, které je nezbytným předpokladem
pro zjištění použitelných údajů o zabíhavosti, a také o sklonu ke vzniku trhlin
a staženin (obr. 3). Zjišťování technologických vlastností je předmětem rozsáhlé studie, kterou publikovali M. Gugisch
aj. [18].
zvukem rozšiřuje vedle slitiny AlSi7Mg
i na slitinu s vysokou pevností AlMg
a také na jednu slitinu zinku. Zpracování
hliníkových tavenin elektromagnetickou
vibrací je předmětem řady vědeckých
prací. J. Yu aj. [22] provedli příslušná
šetření na zařízení pro řízené tuhnutí se
syntetickou slitinou AlSi obsahující 6 %
Si. Elektromagnetickými vibracemi (50
Hz, síla magnetického pole až do 14 T)
se homogenizuje rozdělení teploty taveniny a krystalizačních zárodků. Tím se
nejprve velmi účinně zjemní zrno hliníku
α a během dalšího průběhu tuhnutí se
změní morfologie eutektické AlSi bez
přísady zušlechťovacích prostředků, jako
je Sr nebo Na (obr. 4). Odpovídajícím
způsobem jsou ovlivněny také mechanické vlastnosti. A. L. Berezina aj. [23]
představují ve své práci kombinované
zařízení skládající se z nízkofrekvenční
indukční pece a elektromagnetického
čerpadla, které ovlivňuje charakter tuhnutí stejně dobře. O použití elektromagnetických vibrací v plynulém lití referují
T. Anuradee aj. [24]. Další práce o ovlivňování růstu dendritů elektromagnetickým mícháním, která je více zaměřena
na základní výzkum, publikovali L. Ratke a S. Steinbach [25]. Stejně zaměřená
je práce Q. Wanga aj. [26], kteří na laboratorním zařízení zjišťovali účinky
elektromagnetických polí na odměšování slitiny AlMg s 10 % Mg a slitiny AlCu
s 5 % Cu. B. Willers aj. [27] zkoumali
vlastnosti tuhnutí slitiny AlSi se 7 % Si
(mimo řady dalších syntetických slitin) na
zařízení, které umožňuje nastavení rotujícího magnetického pole nebo magnetického pole pohybujícího se střídavě
podle směru tuhnutí. Také oni docházejí k závěru, že parametry magnetického
pole se musí pečlivě nastavit na slitinu,
aby se pozitivně ovlivnila tvorba struktury (struktura zrn, eutektikum AlSi).
F r a n z J o s e f F e i ku s
pórovitosti podmíněný nepříznivým vlivem na morfologii tuhnutí. Dále se změní korozní vlastnosti do té míry, že dojde ke korozi na méně místech, ale do
větší hloubky. Vysvětluje to zhrubnutí
fází AlCu, které je popsáno v odkazu [37].
Pr i m á r n í t u h n u t í
k ř e m í kov ýc h fá z í
M. Zuo, X. Liu a Q. Sun [39] předkládají
novou přísadu ke zjemnění primárního
křemíku. Přípravek Al-17 však ve srovnání
s původními prostředky nevykazuje žádné očividně výrazné zlepšení způsobu
přidávání. Aby se docílilo požadovaného
účinku zjemnění, je zapotřebí teploty taveniny 800 °C, doba udržování 30 min.
a množství přísady fosforu 375 ppm.
ročn í p ř ehled y
L i t e ra t u ra
[1] Aluminium, 2009, 85, č. 6, s. 56–60.
[2] Aluminium, 2009, 85, č. 6, s. 31–
32, 34.
[3] Livarski vestnik, 2008, 55, č. 2,
s. 97–112.
[4] Giesserei, 2010, 97, č. 1, s. 30–41.
[5] Modern Casting, 2008, 98, č. 11,
s. 32–37.
[6] Giesserei-Rundschau, 2009, 56, č.
3–4, s. 38–43.
[7] Giesserei, 2009, 96, č. 2, s. 16–31.
[8] 3rd International Symposium Shape Casting, TMS Annual Meeting
& Exhibition 138, Proceedings, San
Francisco, CA, USA, 15.–19. 2. 2009,
Tagungsband 2009, s. 181–188.
[9] 3rd International Symposium Shape Casting, TMS Annual Meeting
& Exhibition 138, Proceedings, San
Francisco, CA, USA, 15.–19. 2. 2009,
Tagungsband 2009, s. 79–86.
[10] Giesserei, 2010, 97, č. 2, s. 56–59.
[11] Fonderie, Fondeur d’aujourd’hui,
2008, č. 279, s. 12–27.
[12] 6th International Conference on
Permanent Mold Casting of Aluminium and Magnesium, Proceedings,
Dallas, TX, USA, 11.–12. 2. 2008,
Tagungsband 2008, s. 27–33.
[13] Automobiltechnische Zeitschrift –
ATZ, 2009, 111, č. 5, s. 354–356.
[14] Giesserei, 2009, 96, č. 3, s. 30–35.
[15] International Journal of Cast Metals Research, 2008, 21, č. 1–4, s.
287–292.
[16] Light Metals in Transport Applications, COM, 46th Annual Conference of Metallurgists of CIM, Toronto,
ON, CA, 25.–30. 8. 2007, Tagungsband 2007, s. 55–66.
[17] Giesserei-Rundschau, 2009, 56,
č. 5–6, s. 120–125.
[18] Giesserei-Rundschau, 2009, 56,
č. 3–4, s. 50–54.
[19] International Journal of Cast Metals Research, 2008, 21, č. 1–4, s.
354–356.
[20] International Journal of Cast Metals Research, 2008, 21, č. 1–4, s.
129–134.
[21] ICAA 11, 11th International Conference on Aluminium Alloys, Their
Physical and Mechanical Properties, Vol. 2, Aachen, Německo,
22.–26. 9. 2008, Tagungsband
Obr. 5. Srovnání hodnot viskozity tavenin slitin Al-Si se 6 % Si nezušlechtěných a zušlechtěných stronciem [36]
38 S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
2008, s. 321–327.
[22] Acta metallurgica Sinica (English
Letters), 2009, 22, č. 1, s. 35–39.
[23] ICAA 11, 11th International Conference on Aluminium Alloys, Their
Physical and Mechanical Properties, Vol. 2, Aachen, Německo,
22.–26. 9. 2008, Tagungsband
2008, s. 470–476.
[24] International Journal of Cast Metals Research, 2008, 21, č. 1–4, s.
198–202.
[25] SP 07, 5th Decennial International
Conference on Solidification Processing, Proceedings, Shefield,
Velká Británie, 23.–25. 7. 2007,
Tagungsband 2007, s. 14–17.
[26] ISIJ International, 2009, 49, č. 7,
s. 1094–1097.
[27] ICAA 11, 11th International Conference on Aluminium Alloys, Their
Physical and Mechanical Properties, Vol. 2, Aachen, Německo,
22.–26. 9. 2008, Tagungsband
2008, s. 497–502.
[28] Giesserei, 2009, 96, č. 2, s. 31–38.
[29] Light Metals 2009, San Francisco,
USA, 15.–19. 2. 2009, Tagungsband
2009, s. 817–822.
[30] International Journal of Cast Metals Research, 2008, 21, č. 1–4, s.
313–318.
[31] ISIJ International, 2009, 49, č. 7,
s. 1010–1018.
[32] Aluminium International Today,
2009, 21, č. 2, s. 25, 26, 28.
[33] SP 07, 5th Decennial International
Conference on Solidification Processing, Proceedings, Shefield,
Velká Británie, 23.–25. 7. 2007,
Tagungsband 2007, s. 99–103.
[34] ICAA 11, 11th International Conference on Aluminium Alloys, Their
Physical and Mechanical Properties, Vol. 2, Aachen, Německo,
22.–26. 9. 2008, Tagungsband
2008, s. 383–392.
[35] Journal of Alloys and Compounds,
2009, 477, č. 1–2, s. 454–460.
[36] 3rd International Symposium Shape Casting, TMS Annual Meeting
& Exhibition 138, Proceedings, San
Francisco, USA, 15.–19. 2. 2009,
Tagungsband 2009, s. 173–180.
[37] Praktische Metallographie, 2009,
46, č. 3, s. 137–152.
[38] Shape Casting: 2nd International
Symposium TMS (The Minerals and
Metals Society, Tagungsband 2007,
s. 59–66.
[39] Journal of Materials Science, 2009,
44, č. 8, s. 1952–1958.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei,
2010, 97, č. 5, s. 66–73, 45. pokračování)
Lektor: doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.
J. Hlavinka
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
Te c hni c ká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: 5 41 142 6 42
te l.: 5 41 142 6 81
te l.+fa x : 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom
se s Vámi podělili o nejzajímavější události uplynulého období. V listopadu se
náš svaz zúčastnil veletrhu subdodávek SwissTech ve švýcarské Basileji
(obr. 1–3). Díky aktivitě našeho svazu
byla pro všechny vystavovatele na veletrhu zajištěna finanční podpora, která
výrazně snížila celkové náklady. Veletrhu
se zúčastnilo asi 15 organizací z České
republiky, většina z nich ze slévárenského prostředí. Součástí veletrhu bylo
setkání českých firem s obchodními partnery. Pozitivní odezva vystavovatelů na
tento veletrh v nás právem vyvolala pocit, že aktivity našeho svazu se ubírají
správným směrem. Proto i v roce 2011
pro vás připravujeme několik veletrhů
s finanční podporou. Jako první to bude Hannover 4.–8. 4. 2011 a dále, asi
nejdůležitější akce v tomto roce, veletrh
GIFA 28. 8.–2. 7. 2011. Zájemci o účast
nás mohou kontaktovat na adrese sek@
svazslevaren.cz, rádi Vám sdělíme podmínky účasti. Na domácí půdě pak připravujeme naši účast na MSV v Brně.
V době, kdy píšeme tento článek, finišují práce na schváleném projektu vzdělávání pracovníků ve slévárenství.
Tento „globální“ projekt bude školit pracovníky sléváren v šesti regionech České republiky. Projekt se začne realizovat
v lednu 2011 a ukončen bude v prosinci 2013. Oblast výuky směřuje do
profesně odborných dovedností a je koncipován na základě schválených výukových osnov NÚOV. Tento materiál je výstupem práce sektorových rad, který náš
svaz před časem inicioval.
Obr. 2. Pozvánka na stánek firmy UNEX
a. s. (zleva R. Pospíšilová, J. Hlavinka a I. Barboříková)
Je na místě, abychom touto cestou poděkovali všem respondentům, kteří přispěli svým odborným posudkem při
šetření dopadové studie IPPC pro
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
(MPO). Studie rozebírala dopady upravených emisních limitů do odvětví hutnictví železa a slévárenství. Aby se vyhovělo všem požadavkům zadávací studie
– především co se týče limitů pro emise
do ovzduší u tuhé znečišťující látky, ale
také SO2, NOx atd. – na úrovni nižší hranice limitů uvedených pro nejlepší dostupné techniky v referenčních dokumentech BREF, bude nutno do roku 2020
vynaložit několik desítek miliard korun.
Pro řadu společností bez spoluúčasti státu na financování těchto vynucených
ekologických investic může mít splnění
těchto požadavků až likvidační charakter. Kromě toho bude mít vliv na naše
odvětví oblast tepláren a elektráren, kde
jsou nastaveny oproti dnešku velmi nízké limity TZL. I pro toto odvětví byla (stejně jako pro chemický průmysl) zpracována obdobná dopadová studie, její vý-
Obr. 1. Den českých firem na veletrhu SwissTech
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 39
zpr áv y svazu sl é vá ren česk é republik y
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Aktivity
Svazu sléváren ČR
J. Hlavinka / L. Mar tínek
zprávy
České slévárenské
společnosti
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á z na mní k , fa x :
5 42 214 4 81
m o b il: 6 03 3 42 176
s l e va re ns ka @ vo lny.c z
w w w.s l e va re ns ka.c z
zpr áv y Č esk é sl é vá rensk é společnosti
Obr. 3. Slavnostní zahájení dne českých
firem (zleva Ing. T. Rak, Ing. J. Hlavinka)
sledky nám však nejsou doposud známy. Teprve po jejich zpřístupnění bude
možno dopočítat celkový dopad na naše
odvětví. Velmi důležitá pak bude implementace směrnice do českého právního řádu, která proběhne v roce 2011.
V současné době očekáváme, kdy bude
tento materiál oficiálně zveřejněn a vyvěšen na stránkách MPO.
Závěrem nám dovolte, abychom ještě jednou popřáli všem našim čtenářům úspěšný rok 2011.
4. Holečkova konference
Termín: 16.–17. března 2011
Místo konání: Technické muzeum Brno
B liž ší informace: lana.i@ slevarna.c z
Hlav ním tématem konference js ou
Trendy ve zpracování slitin neželeznýc h kov ů. S ouč asn ě prob ě hne jako
d o provo dný pro gram prezent a ce d o davatelů. P řednes ené referát y budou
v ydány ve sborní ku (publikace s ISBN).
Konference je určena pro nejšir ší slé várenskou ve řejnos t, z v lá š tě pak pro
zaměstnance sléváren neželezných kovů
a zejména pro vedoucí pracovní k y, me talurgy, technology a konstruktér y. Pre zentace dodavatelů je určena pracovníkům zajišťujícím investice a pracovní kům ze zásobování.
40 ČSS je členskou organizací W F O
T he World Foundr y Organization Ltd.
W inton House
Lyonshall
Kington
Herefordshire
HR5 3J P
Velká Brit ánie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 76
fa x: 0 0 4 4 15 4 43 4 03 32
secret ar y @ thew fo.com
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
XIX. celostátní
konference
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
předseda OK 04 při ČSS
Ve dnech 22.–24. 9. 2010 proběhla již
tradičně v rekreačním středisku ŽĎAS,
a. s., ve Svratce XIX. celostátní konference „Výroba a vlastnosti oceli na odlitky
a litiny s kuličkovým grafitem“, na níž
dochází k pravidelnému setkání (každé
dva roky) odborníků a specialistů z firem
zaměřených na výrobu odlitků z oceli
a LKG. Společně s nimi se těchto konferencí účastní renomovaní zástupci
vysokých škol, především z VUT v Brně
a VŠB – TU Ostrava. Tato dlouhodobá
spolupráce výrobní sféry s vysokoškolskými profesory a docenty vede k obohacení obou stran o nové poznatky
z vědy a praxe. I proto je tato konference vyhledávaným místem pro výměnu
zkušeností a názorů, o čemž svědčí vysoká účast.
Konference byla členěna do dvou sekcí.
Po úvodním slovu předsedy OK 04,
přivítal přítomné člen představenstva
a výrobní ředitel Žďas, a. s., Ing. Jaromír
Ošťádal (obr. 1). Zdůraznil, že hlavní
náplní XIX. celostátní konference jsou
přednášky zaměřené na technologické
inovace a technicko-ekonomické analýzy. Právě oblast vývoje, výzkumu a inovací je směrem, který umožňuje výrobcům odlitků rozvoj oboru a ve svém
důsledku i prosazení na nových segmentech trhu. Dále seznámil přítomné s grantovými úkoly řešenými ve společnosti ŽĎAS, a. s., přičemž zdůraznil
podporu majitelů i vrcholového vedení
právě v oblastech technologických inovací.
Pilotní přednáška prof. Ing. Karla Stránského, DrSc., z VUT v Brně byla zaměřena na „Rýžování zlata v lokalitě Opatovské zákopy“ (obr. 2) a vyvolala velký zájem přítomných.
Obr. 1. Výrobní ředitel ŽDAS, a. s., Ing.
Jaromír Ošťádal při úvodním slovu
L . M a r t í n e k / V. K a f k a
Obr. 2. Prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.,
při prezentaci své přednášky
na níž spolupracoval s doc. Šenbergerem,
poutavě a s velkým nadhledem seznámil
přítomné s možnostmi i praktickým využitím simulací u konkrétních odlitků.
Za autory Ing. Balcara, Ing. Svatoně, Ing.
Nováka, Ing. Filu a Ing. Martínka ze
ŽĎAS, a. s., přednesl přednášku „Příspěvek k soudobému trendu omezení koncentrace kyslíku v oceli“ prvně jmenovaný Ing. Balcar. Jednalo se o velmi
aktuální přednášku, protože celá řada
zákazníků požaduje v současnosti kromě standardně uváděných prvků v atestu chemického složení také obsahy kyslíku (celkového) jak v tavenině před litím,
tak i v hotovém výrobku.
Další společná přednáška, tentokrát autorů z VUT v Brně a ŽĎAS, a. s. (Ing. Záděra, doc. Šenberger, Ing. Čech, Ing. Sochor a Ing. Doležal) byla zaměřena na
dezoxidaci oceli pro masivní odlitky. Na
tuto zajímavou přednášku pak plynule
navázal příspěvek autorů Ing. Tomka,
Ing. Záděry, doc. Šenbergera, Ing. Carbola, Ing. Veselého (VUT v Brně, Vítkovice Heavy Machinery, a. s., a DSB EURO,
s. r. o., Blansko) s názvem „Izolace nálitků masivních ocelových odlitků“. Poté
Ing. Kaňa přednesl za tým spoluautorů
z VUT v Brně (Ing. Laštovica a doc. Šenberger) přednášku zaměřenou na souvislosti mezi metalurgickým zpracováním litin a jejich vlastnostmi. Předposlední přednáška autorů Ing. Pernicy
a Ing. Veselého (VUT v Brně a DSB EURO,
s. r. o., Blansko) se věnovala „Použití filtrace u středně těžkých armaturních odlitků“. Na konkrétních příkladech bylo
demonstrováno použití různých typů
filtrů a zhodnocen jejich vliv na snížení pracnosti při cídírenských operacích.
Ing. Kamenný (Linde Technoplyn, a. s.)
přednesl na závěr svůj příspěvek „Uplatnění kyslíku při výrobě oceli“. Použitím
kyslíku, případně i jiných technických
plynů, lze výraznou měrou snižovat nákladovost produkce tekutého kovu, případně i optimalizovat procesy spojené
s ohřevem licích pánví atd.
Zhodnocením průběhu XIX. celostátní
konference byl pověřen doc. Ing. Václav
Kafka, CSc. Vyzdvihl vysokou úroveň
přednášek i přednášejících a zmínil, že
diskuzních příspěvků reagujících na jednotlivé přednášky bylo více než šedesát. Zdůraznil vynikající úroveň technického zabezpečení i vlastní organizace
konference a podtrhl zodpovědnou práci Bc. Malé. Na závěr poděkoval všem
přítomným předseda OK 04 za vzorný
přístup a popřál podobný úspěch také
XX. celostátní konferenci, která je připravována pro rok 2012.
VI. mezinárodní
ekonomická
konference
ve slévárně
Mencl Guss, s. r. o.,
Roudnice nad Labem
doc . I ng. Václav Kafka , C Sc .
předseda OK ekonomické při ČSS
Není náhodou, že konference měla název Ekonomické problémy českého slévárenství v období doznívání finanční
a hospodářské krize. Nejde slovy plně
přiblížit atmosféru dvoudenního rokování řady osobností českého slévárenství,
které se s plnou vážností zamýšlejí nad
současností a zejména budoucností českého slévárenství. Nicméně pokusme se
čtenářům Slévárenství průběh konference alespoň přiblížit.
Konferenci zahájila 2. listopadu exkurze
do slévárny Mencl Guss, s. r. o. Účastníci
zhlédli moderní bezrámovou formovací
linku od firmy Hunter a seznámili se s tavicími agregáty, pískovým hospodářstvím, čistírnou odlitků a laboratořemi.
Vlastní konferenci v hotelu Lípa zahájil
úvodním vystoupením Dušan Doupovec,
který přítomné seznámil s historií stroj-
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 41
zpr áv y Č esk é sl é vá rensk é společnosti
Druhý den probíhaly po každé přednášce v obou sekcích živé diskuze posluchačů k jednotlivým tématům (obr. 3).
První přednáškou doc. Kafky z VŠB – TU
Ostrava pod názvem „Poučení ze světové finanční a hospodářské krize pro
české slévárny“ bylo připomenuto, že
tato krize dosud nepominula. Současně
pak doc. Kafka nastínil směry umožňující zmírnění dopadů krize na výrobce
odlitků. Následovala přednáška autorů
ze společnosti. ŽĎAS, a. s., a VŠB – TU
Ostrava, Ing. Martínka, Bc. Malé a doc.
Kafky pod názvem „Taviči a mistři tavicích
agregátů k ekonomické výrobě tekutého
kovu potřebují odpovídající informace“.
V ní bylo zdůrazněno, že taviči mnohdy
nemají informace, které potřebují k racionálnímu rozhodování o způsobu vedení tavby, přičemž oni samotní je vyžadují (potřebují). Společná přednáška
z DSB EURO, s. r. o., Blansko, a VŠB – TU
Ostrava, autorů Ing. Veselého, Bc. Firkové, doc. Kafky, Ing. Figaly, Ing. Vavrince,
Ing. Koudelky, Ing. Soukupa a Ing. Nykodýmové na téma „Závěry technickoekonomické analýzy výroby tekutého
kovu v podmínkách slévárny DSB EURO,
s. r. o., Blansko“ ukázala nejen na možné rezervy v nákladové oblasti, ale seznámila přítomné se způsoby a řešeními
realizovanými v této slévárně. Možnostmi využívání syntetických strusek při výrobě oceli se zabývala přednáška autorů
prof. Michálka a doc. Čamka z VŠB – TU
Ostrava. V současné době již existuje poměrně široká nabídka těchto strusek
umožňujících zcela nahradit kazivec
(CaF2) jako ředidlo všech typů ocelářských strusek jak v oblasti primární, tak
i sekundární metalurgie.
Další společná přednáška DSB EURO,
s. r. o., Blansko, a VŠB – TU Ostrava autorů Ing. Nykodýmové a doc. Kafky pod
názvem „Přístupy a možnosti vedoucí ke
snižování nákladů ve slévárnách“ zobecnila vlastní zkušenosti přednášející
Ing. Nykodýmové z celé řady sléváren.
Následně Ing. Záděra v přednášce „Využití simulačních programů při řešení
problematiky tuhnutí ocelových odlitků“,
Obr. 3. Pozorní účastníci konference
V. K a f k a
zpr áv y Č esk é sl é vá rensk é společnosti
P řednáška Ing. Pavla Sobíška ze
společnosti Unicredit bank, Praha
ní a slévárenské výroby v Roudnici nad
Labem (spoluautoři J. Lumbach a K. Řeháčková). Dále informoval J. Pilát o zařízení hostitelské slévárny, výrobním sortimentu a dalším výhledu společnosti.
Pak byl zahájen první blok přednášek,
který se zaměřil na ekonomiku slévárenství v době doznívající finanční
a hospodářské krize. Jako první vystoupil P. Sobíšek s obsáhlým tématem
Česká ekonomika v poločase oživení.
K tomuto bloku byl ve sborníku uveden
příspěvek V. Bálinta „Jak se krize projevila ve slévárnách Slovenska a jak jsou
připraveny na další rozvoj?“. Na stejné
téma se zaměřil V. Bechný za Rakousko.
I. Žižka (spoluautor J. Šlajs) pojednal
o podobné tematice, co se týče České
republiky. Poslední příspěvek tohoto bloku přednesl ������������������������
Marko Grzinčiče „Ztráty
a zisky společnosti Nemak Slovakia v období krize“.
Druhý blok přednášek se věnoval motivaci pracovníků. Zde se Z. Ondráček
zaměřil na nutnost pracovat se zaměstnancem jako s člověkem a s jeho osobností (zveřejněno pouze ve sborníku).
Následně se Z. Král vyjádřil k některým
námětům ke zvýšení motivace pracovníků ve slévárnách.
Obsáhlý byl třetí blok řízení nákladové
spotřeby, který zahajovala V. Nykodýmová (spoluautor V. Kafka) s referátem
Postupy vedoucí ke snižování nákladů ve
slévárnách. O.
�������������������������
Poloková (spoluautoři
V. Kafka, V. Nykodýmová, M. Herzán,
B. Výletová, P. Veselý, L. Hřebíček, M.
Novobilský, I. Lána, D. Doupovec) se věnovala nákladovosti výroby slévárenské
formy a její vazby na naturální a nákladové faktory výroby odlitků. I. ��������
Lána porovnal ve svém vystoupení náklady na
tavení v kuplovně s náklady na tavení ve
středofrekvenční indukční peci v podmínkách slévárny litin společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.
Následně se M. Herzán (spoluautoři
J. Sypták a J. Šenberger) zaměřil na porovnání nákladů tavení oceli v elektrické
obloukové a indukční peci v podmínkách
Královopolské slévárny, s. r. o.
Závěrečný blok přednášek se zaměřil na
42 Účastníci mezinárodní ekonomické konference
perspektivy slévárenství. J. Šlajs prezentoval vztah elektromobilního průmyslu a slévárenství a v kritickém příspěvku
diskutoval P. Chytka otázku grantů jako
možné šance nebo vyhozených peněz.
Zcela organicky se do programu zařadilo
vystoupení sponzorů konference. V prvním se V. Tůček zaměřil na využití kyslíku pro hospodárný provoz průmyslových pecí, J. Veselý za nepřítomného
P. Pazderu informoval přítomné o faktoru efektivity při volbě odsávacího a filtračního zařízení a na závěr M. Tegel (za
P. Veselého, L. Hřebíčka a S. Uhdeho) seznámil přítomné s filtrací těžkých odlitků
z oceli použitím filtračních karuselů ve
slévárně DSB EURO, s. r. o.
Společenský večer byl zahájen příjemnou
událostí. Účastníci konference popřáli I.
Žižkovi, prezidentu SSČR, k osobnímu
jubileu a poděkovali mu za jeho dlouholetou práci, kterou vykonává pro naše
slévárenské řemeslo.
VI. ekonomická konference byla zakončena opět panelovou diskuzí, v níž vystoupil J. Šlajs, S. Chudáček, Z. Král,
P. Chytka, K. Řehůřková, H. Medvecová,
I. Žižka a M. Grzinčič. Každý z přítomných odborníků (i účastníci pléna) odpovídali na následující otázky: Co považujete za největší poučení z hospodářské
a finanční krize pro vaši slévárnu? Jaké
jsou podle vás hlavní úkoly sléváren
v současné době (v etapě doznívání hospodářské krize)? V čem jsou podle vás
největší rezervy vaší slévárny? Jaké vidíte
příležitosti pro slévárny v rámci Evropy?
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
Blahopřání Ing. Žižkovi k životnímu jubileu (zleva doc. Kafka,
Ing. Žižka a Ing. Knirsch, který
předává odlitou slévárenskou
kostku)
Často velice pozoruhodné odpovědi se
v současné době zpracovávají. Zde musíme zdůraznit skutečně brilantní přípravu účastníků panelové diskuze.
Atmosféru konference dotvářela dataprojektorem promítaná časomíra a loga
sponzorů: Mencl Guss, s. r. o., Ashland-Südchemie-CZ, Cipres filtr Brno, s. r. o.,
a Messer Technogas, s. r. o. Nutno pochválit práci čtyř pracovních předsednictev, v nichž byli zastoupeni i mladí adepti našeho oboru. Proběhla rovněž volba
nejzajímavější přednášky a nejpopulárnějšího přednášejícího. Vítězi se stali
I. Žižka a Z. Král.
O zajímavosti přednesených příspěvků
vypovídá velké množství diskutujících (ke
každé přednášce byly téměř čtyři dotazy,
poznámky či komentáře). Nejvíce diskutovaný byl příspěvek P. Sobíška a nejčastějším vystupujícím v diskuzi byl Ivo
Lána. Rovněž je příjemné konstatování,
že mnohdy se sál se 45 účastníky zastupujícími 25 různých sléváren a firem rozezněl smíchem z vyřčeného bonmotu.
Charakteristická pro konferenci byla snaha o hledání nejvhodnějšího směřování
našich sléváren. Patrně jsme se již poučili z toho, že téměř 20 sléváren, jmenovaných na konferenci, je v insolventním procesu. Možnost vyřazení z tržní soutěže,
což je velmi kulantní označení pro „zastavení slévárny“, není pouze virtuální strašák, ale dnešní realita, která může potkat kohokoliv. Je třeba se tedy pozorně
podívat na ty nejlepší (i o nich byla řeč
na tomto rokování) a poučit se od nich.
Závěrem ještě konstatujme, že na přípravě této konference pracoval tým OK
ekonomické půl roku. Poděkování patří
V. Nykodýmové, Z. Ondráčkovi, K. Horutové a především O. Polokové. Z pořádající slévárny je třeba ocenit její vedení
a zejména K. Řeháčkovou za aktivní
pomoc při zajištění konference. Rádi připomínáme také obětavou práci F. Urbánka, tajemníka ČSS. Na konec je třeba dodat, že bez dlouhodobého, téměř
rok trvajícího úsilí Dušana Doupovce, jak
při zajišťování sponzorů, tak i při vlastní
konferenci, by se akce asi stěží uskutečnila v tak úspěšné podobě.
CALL FOR ACTIVE PARTICIPATION
Czech Foundrymen Society
and Institute of Manufacturing Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology
would like to invite you to the
8th International PhD Foundry Conference
7th – 8th June 2011
taking place at the
Faculty of Mechanical Engineering, Technicka 2, Brno, Czech Republic
CONFERENCE DETAILS:
Paper and oral presentation /20 min/
– instructions how to write the abstract and the paper are attached
– all papers will be published in Conference Proceedings /ISBN/
PhD conference language: English
Conference fee: € 70 / CZK 1700
Includes: Conference proceedings, 2 lunches and refreshments, Get-Together Party
Accommodation:
Student Hotel Palacky, Kolejni 2, Brno (www.hotel-palacky.cz )
Single room € 40 / CZK 870 / person / night
Double room € 50 / CZK 1130 / 2 persons / night
Deadlines:
T h e b i n d i n g a p p li c a t i o n f o r m : by 1s t A p ril 2011
(to be sent to: Prof. Milan Horacek)
– Either by e-mail: [email protected]
– Or by post to the following address:
Prof. Milan Horacek, Dept. of Foundry Eng., Technicka 2, 616 69 Brno, Czech Republic
A b s t ra c t o f t h e p a p e r : by 1s t A p ril 2011
(to be sent to: Ing. Iveta Musilova)
– Either by e-mail: [email protected]
– Or by post to the following address:
Ing. Iveta Musilova, PhD, Svaz slevaren ČR, Technicka 2, 616 69 Brno, Czech Republic
Fu ll t ex t o f t h e p a p e r : by 29 t h A p ril 2011
(to be sent to: Ing. Iveta Musilova)
– If the size is smaller than 5 MB, send it by e-mail: [email protected]
– If the size is bigger than 5 MB, post it on CD to the address:
Ing. Iveta Musilova, PhD, Svaz slevaren ČR, Technicka 2, 616 69 Brno, Czech Republic
Co-ordinator of the PhD conference:
Prof. Milan Horacek, Dept. of Foundry Engineering, Brno University of Technology
tel.: +420 541 142 663 e-mail: [email protected]
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 43
T. El b e l / P. L i c hý
vysoké školy
informují
Noví absolventi
studia slévárenských
oborů na
VŠB – Technické
univerzitě v Ostravě
Martina Homolová-Dubová obhájila dizertační práci na téma Obsah plynů v litině a jejich vliv na kvalitu tekutého kovu.
Absolventi bakalářského studia pokračují ve školním roce 2010/2011 v navazujícím magisterském studiu Slévárenské
technologie.
Po mnoha letech nářků odborné slévárenské veřejnosti nad nedostatkem absolventů vysokoškolského studia slévárenského oboru se bohužel v posledních letech setkáváme s tím, že slévárny
o nové techniky nemají zájem a ti po delším hledání uplatnění končí ve firmách
mimo náš obor.
p r o f . I n g . To m á š E l b e l , C S c .
Odlitky bez vad
– klíč ke snižování
nákladů ve
slévárnách
v y sok é škol y infomuj í
I ng. Petr Lichý, Ph. D.
V roce 2010 ukončilo studium na katedře slévárenství Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 26 studentů.
Z toho bylo 9 studentů bakalářského
studia (6 z oboru Umělecké slévárenství a 3 z oboru Slévárenské technologie).
Diplom inženýra získalo 15 absolventů
oboru Slévárenské technologie. Dva studenti úspěšně ukončili doktorské studium v oboru Metalurgická technologie.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D., obhájil dizertační práci na téma Studium a vývoj
směsných bentonitových pojiv a Ing.
Ve dnech 2. a 3. září 2010 uspořádala
pobočka ČSS při katedře slévárenství
VŠB – TU Ostrava odborný vzdělávací
kurz Odlitky bez vad – klíč ke snižování
nákladů ve slévárnách. Akce probíhala
v moderních prostorách nově vybudované části areálu VŠB – TU Ostrava.
Kurz se zabýval stále aktuální otázkou
vad u odlitků, vedoucích ke vzniku neshodných výrobků – zmetků. Ty představují pro mnohé slévárny značné ztráty a jsou významnou nákladovou položkou. Účastníci kurzu se seznámili
s nejčastějšími vadami odlitků, s příčina-
Obr. 1. Účastníci dvoudenního kurzu Odlitky bez vad
44 S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
mi jejich vzniku a získali informace, jak
těmto vadám předcházet.
Vzdělávací kurz byl určen především pro
pracovníky z oblasti řízení jakosti a technické kontroly, pro metalurgy, technology sléváren a vedoucí pracovníky výroby. Také pracovníci obchodních oddělení sléváren i jejich dodavatelů zde
mohli získat základní vědomosti o vadách odlitků. Kurz byl veden interaktivní formou a v diskuzi se mohli účastníci
vyjádřit ke konkrétním případům vad
u odlitků ze svých pracovišť.
Odborným garantem kurzu byl prof. Ing.
Tomáš Elbel, CSc. Dalšími přednášejícími byli Ing. Iveta Králová (Mittal Ostrava,
a. s.), prof. Ing. Jiří Bažan, CSc. (katedra
metalurgie, FMMI, VŠB – TU Ostrava),
Bc. Josef Odehnal (Pilsen Steel, s. r. o.)
a členové katedry slévárenství, VŠB – TU
Ostrava prof. Ing. František Havlíček,
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., doc.
Ing. Vlasta Bednářová, CSc., doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hampl,
Ph.D., doc. Ing. Rudolf Kořený, Ing. Petr
Kozelský, CSc., Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing.
František Mikšovský, CSc., a Ing. Michal
Cagala.
Celkem se kurzu zúčastnilo 42 pracovníků sléváren a dalších 16 společností
z celé České republiky i zahraničí (Slovenská republika) a ostatní členové katedry slévárenství včetně doktorandů.
Účastníci získali CD s přednáškami a dalšími příspěvky týkajícími se problematiky vad odlitků a osvědčení o absolvování kurzu. Na základě zájmu a reakcí
účastníků je možno říci, že kurz splnil
svůj ůčel.
Pobočka ČSS při katedře slévárenství
hodlá v pořádání dalších inovačních
i vzdělávacích kurzů pokračovat i v budoucnu.
J. Šenberger / J. Ševčík
XVII. mezinárodní
konference polských, českých a
slovenských slevačů
WSPÓŁPRACA
– SPOLUPRÁCE
– SPOLUPRÁCA
2011
V rubrice Vysoké školy informují pokračuje odbor slévárenství FSI VUT v Brně se
zveřejňováním výsledků studia na odboru
a seznamuje s našimi novými absolventy.
Oslavy 125 let
a Dny otevřených
dveří průmyslovky
na Sokolské
Ing. Jiří Ševčík
S P Š a VO Š T, S o ko l s k á 1, 6 02 0 0 B r n o
t e l .: 5 41 427 19 9; m o b i l: 6 03 29 4 8 8 7
s e v c i k @ s p s s b r n o.c z
fo t o: S . H e m a l a
Ing. Vladimír Pecina, Ph.D., obhájil
30. 6. 2010 dizertační práci na téma Vliv
aktivity kyslíku během tavby a odlévání
na metalurgickou jakost slitin železa
a následně mu byl udělen titul Ph.D. Práce byla součástí řešení projektu GAČR
ev. č. 106/05/0446. Cílem práce bylo
usnadnit analýzu příčin vnitřních dutin
v odlitku na základě znalosti složení
a morfologie vměstků.
Oponenti: prof. Ing. Karel Stránský,
DrSc., a prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., ocenili erudici a přehled termodynamiky
metalurgických pochodů v oceli, kterou
doktorand ve své práci prokázal. Dále
vyzdvihli teoretické znalosti i experimentální dovednosti a jeho nové poznatky
k mechanizmu vzniku bublin a nekovových vměstků v ocelích.
Noví absolventi
doktorandského
studia na odboru
slévárenství FSI VUT
v Brně v roce 2010
d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r,
CSc.
vzdělávání
Ing. Iveta Musilová, Ph.D., obhájila
25. 11. 2010 dizertační práci na téma
Progresivní výrobní postupy a modelování struktur a vlastností litin s kuličkovým grafitem a následně jí byl udělen
titul Ph.D. Během doktorandského studia publikovala jako hlavní autor i jako
spoluautor více než 30 odborných publikací, včetně referátu na světovém slévárenském kongresu v Istanbulu.
Oponenti: doc. Ing. Antonín Mores, CSc.,
a doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc., ocenili
řešení náročného úkolu s mnoha experimenty. Také hodnotili pečlivé zpracování
práce a její formální a jazykovou úroveň.
Dne 4. 11. 2005 proběhly oslavy 120 let
průmyslovky na Sokolské, o nichž vyšel
článek ve Slévárenství číslo 1/2006.
Uplynulo 5 let a je zde další jubileum.
V pátek 3. 12. 2010 oslavila naše škola
125 let existence.
Této akce se zúčastnila celá řada významných hostů – Mgr. Josef Dobeš,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Ing. Ladislav Němec, náměstek ministra školství pro všeobecné, odborné
a další vzdělávání (v současné době uvolněný ředitel školy), RNDr. Hana Slobodníková, zástupkyně vedoucího odboru
školství JMK, Mgr. Ivana Ondráková, vedoucí oddělení trhu práce Úřadu práce
Brno-město, ředitelé významných podniků a celá řada dalších osobností.
Po slavnostním zahájení následoval program konference mapující historii školy, úspěchy žáků, spolupráci s firmami atd.
Hosté si také prohlédli školu a mohli
zhodnotit, kam se z hlediska vybavení od
posledního výročí posunula. Slavnostní
část zakončil raut. Odpoledne pak pokračovaly dny otevřených dveří, které probíhaly i v sobotu dopoledne 4. 12. 2010.
Pozornost si zaslouží zhodnocení předchozího pětiletého období.
V září 2005 (rok po sloučení se slévárenskou průmyslovou školou) bylo po
několika změnách s konečnou platností
rozhodnuto o názvu školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
technická, Brno, Sokolská 1. Dochází
k opuštění pracoviště Hybešova 15 a zahajují se práce na přístavbě dílen na
Sokolské (ateliér výtvarných oborů a slévárna). V květnu 2006 je stavba dokončena.
V září 2006 poprvé vychází zcela nový
formát reklamní brožury Sokolská plus
SPECIÁL, ze které se v následujících letech stává významné periodikum školy.
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 45
v y sok é škol y informuj í / vzd ě l á v á n í
Termín: 13.–16. 4. 2011
Místo konání: zámek Książ k/Wałbrzycha
Organizátoři: Wydział odlewnictwa
Akademii górniczo-hutniczej im. St. Staszica w Krakowie; VŠB – Technická univerzita Ostrava, katedra slévárenství; Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline,
katedra technologického inžinierstva.
Chceme Vás pozvat na již tradiční
17. setkání slevačů ze 3 pořadatelských zemí. Problematika konference
zahrnuje široké spektrum vědeckých
problémů ze slévárenství a rovněž
aktuální problémy fungování sléváren.
Název konference SPOLUPRÁCE 2011
reaguje na potřebu diskuze nejen pracovníků ve vědě, ale také výměny názorů
s pracovníky sléváren. Vyzýváme proto
také slevače z praxe k prezentování svých
výsledků.
Informace: www.tf.agh.edu.pl
V tomto čísle se věnujeme letošním absolventům doktorského studia. Naším cílem v této rubrice budou i nadále pravidelné informace o nových absolventech,
kteří v budoucnosti rozšíří obec slevačů.
Odbor slévárenství s radostí sděluje slévárenské obci, že v roce 2010 ukončili
doktorandské studium dva studenti doktorandi Ing. Vladimír Pecina a Ing. Iveta
Musilová a získali tak právo používat titul Ph.D.
vzd ě l á v á n í
J. Ševčík
Slavnostní zahájení oslav – příchod „císaře Františka Josefa“
Představení hostů
Projev Mgr. Josefa Dobeše, ministra školství
Projev Ing. Ladislava Němce, náměstka ministra školství
pro odborné vzdělávání
Dochází k opuštění prostor na Cyrilské
ulici 16, slévárna a ateliér získávají novou
budovu na Sokolské. Prostory pro ryteckou dílnu se řeší přesuny ve staré budově dílen a pro kováře se využívá stávající
Prezentace prací žáků zaměření
robotika a automatizace
Konference k 125. výročí – prezentace
46 kovárna. Tímto je poprvé od optimalizace konečně škola „pod jednou střechou“. Dne 5. 6. 2007 je zahájen provoz
technologického centra firmy SolidVision
s 5osým obráběcím centrem Herme.
Od 1. 9. 2009 probíhá výuka podle nových školních vzdělávacích programů,
modernizuje se struktura a design školních webových stránek, mění se logo
školy. Díky projektu Modernizace techniky pro výuku odborných předmětů
spolufinancovaným Evropskou unií se
modernizují laboratoře elektrotechniky,
automatizace, nedestruktivní defektoskopie, rekonstruuje se část dílen a získává se prostor pro nové CNC stroje.
V červnu 2010 začíná rekonstrukce technologických laboratoří.
V průběhu mapovaných let také dochází k vybavení odborných učeben, počítačových učeben a dalších.
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
Prohlídka odborných učeben automatizace
Návštěva ve výuce CAD – předvedení využití 3D
Průmyslová škola na Sokolské velice úzce
spolupracuje s celou řadou významných
firem, především z oblasti strojírenství.
V oblasti slévárenství je snaha obdobná,
byť z důvodu nezájmu žáků došlo ke zrušení studijního oboru slévárenství. V daném období předchozích 5 let proběhl
projekt ve spolupráci se Svazem sléváren ČR Profesní vzdělávání pracovníků
ve slévárenství I. Dále škola pomáhala při
organizaci reprezentačních slévárenských plesů a k 20. výročí Svazu sléváren
ČR vytvořil výtvarný ateliér průmyslové
školy návrh pamětní medaile. Úzká spolupráce probíhala také např. se slévárnami Kuřim a Heunisch v oblasti odborných
praxí a vzdělávání.
Dá se tedy říci, že škola dostála svému
slibu – po optimalizaci i přes zrušení oboru slévárenství zachovat vazbu na tuto
oblast.
slévárenské
konference
69. světový slévárenský
kongres
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
past-prezident WFO
Ve dnech 16.–20. října 2010 se pod patronací Světové slévárenské organizace (WFO – www.thewfo.
com) konalo v čínském Hongzhou 69. světové setkání slevačů. Hlavním pořadatelem byla čínská slévárenská společnost (FICMES – Foundry Institution
of Chinese Mechanical Engineering Society) a na
organizaci se podílela také místní vláda historického
města Hangzhou (6,6 mil. obyvatel).
Kromě vlastního kongresu (tj. odborných přednášek,
kterých bylo buď přímo předneseno, nebo prezentováno formou posterů více než 200) se uskutečnila
i doprovodná výstava převážně dodavatelů surovin
a služeb, ale i některých místních sléváren. Určitým
zpestřením akce pak bylo uspořádání mezinárodní výstavy fotografií se slévárenskou tematikou. Po
skončení odborné části kongresu byla účastníkům
nabídnuta možnost návštěvy místních sléváren (celkem 6 různých tras s rozdílnými typy sléváren).
Autor tohoto příspěvku navštívil slévárnu těžkých
odlitků z litiny s kuličkovým grafitem (vyrábějící
v současnosti odlitky o hmotnosti do 150 t s plány
vyrábět odlitky až 250tunové) a dále slévárnu pracující s technologií vytavitelného modelu (1 050 zaměstnanců!).
Celkový počet účastníků kongresu byl odhadnut na
1 500 s tím, že oficiálních delegátů bylo registrováno asi 300. Účastníci obdrželi sborník přednášek
a dále publikaci zabývající se historickými uměleckými odlitky zhotovenými v Číně. Z České republiky
se kongresu zúčastnilo celkem 5 účastníků a byly
předneseny 2 odborné přednášky, obě autorů z VUT
Brno (jedna zaměřená na možnosti rychlého zhotovení náhrad kolenních kloubů a druhá s tematikou
použití cementových formovacích směsí).
V průběhu kongresu proběhlo zasedání exekutivy
WFO a následně i její valné hromady. Řešeny byly
především otázky dalšího rozšiřování členské základny (v současnosti je řádným členem WFO 30 zemí,
další se o členství vážně ucházejí – bližší informace
na již uvedené webové stránce). Dalším důležitým
bodem jednání pak bylo schvalování násleujících
světových kongresů (WFC) a technických fór (WTF).
V současnosti je jasno až do roku 2019 (2011 – WTF
GIFA, 2012 – WFC Monterrey, Mexiko, 2013 – WTF
USA, 2014 – WFC Bilbao, Španělsko, 2015 – WTF
GIFA, 2016 – WFC Nagoya, Japonsko, 2017 – WTF
Jižní Afrika, 2018 – WFC Polsko, 2019 WTF GIFA).
sl é v á rensk é konference
Prof. Horáček při přednášce „Medical implants by using
RP and investment casting technologies“
Pohled do kongresového sálu při
zahájení 69. světového slévárenského kongresu
Čínská architektura minulého
století
48 EXPO 2010 – Šanghaj – pavilony
ČR a Slovenska
Starodávná čínská osada – dnes ráj turistů
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
Ing. Tomek z VUT (zcela vlevo) prezentoval výsledky výzkumu zaměřeného na cementové formovací směsi
Oficiální delegáti za ČR (Ing. Jan
Tolar) a jeden ze dvou slovenských
účastníků (prof. Augustin Sládek,
Ph.D.) s hosteskami největší místní dodavatelské firmy (SQ)
„Yellow mountains“ – jedna z turistických atrakcí dnešní Číny
Večerní plavba lodí po West Lake
– Hangzhou
Příprava čerstvého čaje
Čínské rychlé občerstvení na ulici
Účastníci exkurze do slévárny přesného lití
V ý t a hy z p ř e d n á š e k n a 6 9. s v ě t o v é m s l é v á r e n s ké m ko n g r e s u 16 . –20 . 10 . 2010, H a n g z h o u , Čí n a
Výtahy z přednášek
na 69. světovém
slévárenském
kongresu
16.–20. 10. 2010,
Hangzhou, Čína
1. část
Př e d n á š k y v p l é n u
Energy conservation and emissions
reduction strategies in foundry industry
(Strategie úspory energie a snižování
emisí ve slévárenském průmyslu)
Yuanyuan, L. aj.
předn. č. 1a, s. 3–10, 5 obr., 5 rovnic,
lit. 52
Diskutovány rozdíly a shody v šetření
energií a snižování emisí ve slévárenství
mezi Čínou a ostatními zeměmi světa
a také budoucnost a vývojové trendy
v této oblasti.
The mystery of molten metal
(Mystérium roztaveného kovu)
Sobczak, N. aj.
předn. č. 3a, s. 19–32, 14 obr., lit. 22
Pojednáno o metodických, vědeckých
a praktických aspektech studií (IOd Krakov) jevů při zpracování materiálů za vysokých teplot, a to z hlediska výroby nových litých materiálů se speciálním zřetelem na jevy ovlivňující jakost odlitků
díky vzniku různých vad odlitků. Popsán
soubor experimentů použitých pro hodnocení tekutého materiálu při vysokých
teplotách. Ke zkouškám byly vybrány slitiny Al a Ni.
Advanced casting technologies for
lightweight automotive application
(Pokrokové postupy lití automobilových
odlitků nízké hmotnosti)
Luo, A. A. – Sachdev, A. K. – Powell, B. R.
předn. č. 5a, s. 42–48, 7 obr., 3 tab., lit. 30
Souhrn posledních novinek ve vývoji slitin a postupů výroby hliníkových a hořčíkových automobilových odlitků. Z moderních postupů lití jsou zahrnuty např.
tlakové lití ve vakuu, nízkotlaké lití nebo
lití kompaundních odlitků.
Hydrogen micro pores in cast aluminum alloys
(Mikropóry způsobené vodíkem ve slévárenských slitinách hliníku)
Toda, H. aj.
předn. č. 6a, s. 49–53, 5 obr., lit. 11
Předloženy výsledky studie základního
mechanizmu tvoření mikropórů, růstu
a zániku během procesů zpracování.
Trojrozměrné pozorování in situ (s využitím synchrotonové rentgenové mikrotomografie) ukázalo, že takové mikropóry výrazně ovlivňují mechanické
vlastnosti a přispívají ve značné míře
k houževnatému lomu. Popis podmínek
a průběhu práce, vyhodnocení výsledků.
S l i t i ny h l i n í k u
The chinese traditional casting techniques
(Tradiční čínské postupy odlévání)
Derui, T. – Haiping, L.
předn. č. 7a, s. 54–65, 39 obr.
Přehled tisíciletého vývoje čínské výroby
odlitků je rozčleněn na stručný popis používaných postupů lití, materiálů a způsobů úpravy a zdobení povrchu. Přednáška je ilustrována velkým počtem fotografií historických odlitků.
Cast iron – a predictable material.
New capabilities in casting process
simulation to assess iron casting
production and properties
(Litina – předvídatelný materiál. Nové
schopnosti simulace procesu odlévání
pro stanovení výroby a vlastností litinových odlitků)
Sturm, J. C. – Busch, G.
předn. č. 8a, s. 66–76, 23 obr., lit. 15
Podán přehled aktuálních možností kvantitativní předpovědi vad a jakosti odlitků
a novinek v simulaci litinových odlitků
a odlitků z ADI a také pnutí v odlitcích.
Impact analysis of casting parts considering shrinkage cavity defect
(Rázové zkoušky vlivu staženin v odlitcích)
Kwak, S. – Cheng, J. – Choi, J. K.
předn. č. 9a, s. 77–81, 9 obr., lit. 11
Práce navazuje na předchozí, při které
byla vyvinuta metoda modelování účinků staženin na mechanické vlastnosti odlitků, a rozšiřuje ji na simulaci rázových
zkoušek. Zahrnuje modelování staženiny, numerické modelování a aplikaci modelu na odlitek hliníkového kola. Popis
podmínek a průběhu práce, vyhodnocení výsledků.
Agility in volume changes as a success
factor in the future global foundry
industry
(Schopnost rychlé reakce na změny objemu výroby jako faktor úspěchu v budoucí globální slévárenské výrobě)
Piha, O. – Niini, E. – Orkas, J.
předn. č. 1, s. 85–93, 4 obr., 3 tab., lit. 30
Diskuze o aspektech agility v subdodavatelských vztazích ve výrobě odlitků.
Zahrnuto je i využití vzdálených subdodavatelů. Obecně se zvažuje literatura
o obchodu a hospodárnosti výroby, subdodavatelské vztahy, jejich agilita a pružnost, které jsou důležitými faktory jejich
funkčnosti. Pozornost je zaměřena především na malé a střední slévárny. Celá
problematika je názorně popsána na
konkrétních příkladech.
Analyzing the gap between sustainability and the supply of new talented people within the global
foundry sector
(Rozbor rozporu mezi trvale udržitelným
rozvojem a zajištěním nových talentovaných lidí pro globální slévárenskou výrobu)
Styger, L. E. J.
předn. č. 2, s. 94–97, 1 obr., lit. 15
Pojednává se o perspektivách nynějšího
celkového vzdělávání a výzkumu z hlediska provozní praxe. Je předložena diferenční analýza a nabídnut rámec budoucích potřeb průmyslu. Diskutuje se
i o příčinách, proč tolik absolventů od-
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 49
sl é v á rensk é konference
Global casting trends & combating
international competition. A SWOT
(strength, weakness, opportunity,
threat) – analysis of low cost nations
competing with developed countries
(Globální trendy slévárenství & boje mezinárodní konkurence. Analýza SWOT
(síla, slabost, příležitost, riziko) nízkonákladových zemí soutěžících s rozvinutými zeměmi)
Spada, A. – Rajan, Ch.
předn. č. 2a, s. 11–18, 12 tab.
Podán přehled o minulosti, současnosti
a vývoji celosvětové slévárenské výroby
v budoucnosti. Jako podklad jsou použity statistické přehledy (Census, Modern
Casting). Příspěvek se zaměřuje na hlavní výrobce odlitků podle regionů (Amerika, Evropa, Asie).
Advanced manufacturing technologies of large martensitic stainless
steel castings with ultra low carbon
and high cleanness
(Pokrokové výrobní technologie velkých
odlitků z nerezové oceli s mimořádně
nízkým obsahem C a vysokou čistotou)
Yanchun, L. – Zhongqiu, Z.
předn. č. 4a, s. 33–41, 23 obr., 7 tab.,
lit. 10
Popsána výroba odlitků oběžného kola
a lopatek turbín pro elektrárnu „Tři soutěsky“. Uvedeny vlastnosti martenzitické
nerezavějící oceli ZG03 a vyvinuté výrobní technologie. Ty zahrnovaly např.
postup VOD, AOD, simulaci průběhu
tuhnutí procesu odlévání na počítači,
kombinaci odlévání a svařování, řízení
struktury a mechanických vlastností atd.
V ý t a hy z p ř e d n á š e k n a 6 9. s v ě t o v é m s l é v á r e n s ké m ko n g r e s u 16 . –20 . 10 . 2010, H a n g z h o u , Čí n a / I . Va s ko v á
borného vzdělání nelze v praxi zaměstnat. Uvedeny požadavky na nové přístupy v některých oblastech vývoje, výzkumu, výroby a obchodu.
sl é v á rensk é konference
2030 green foundries & new concepts for foundrymen in China
(Ekologické slévárny v r. 2030 a nové
koncepce pro čínské slevače)
Padki, G.
předn. č. 3, s. 98–103, obr. a tab. v textu
Shrnut současný stav čínského slévárenství, problémy, které je nyní nutné řešit
a způsoby, jak do r. 2030 docílit ekologicky přijatelné výroby odlitků. Uvedeno
několik koncepcí.
The golden age of castings,
2005–2050, revisited – implications
for asian metal casters
(Zlaté časy výroby odlitků, 2005–2050,
revize – souvislosti vyplývající pro asijské
výrobce odlitků)
Schwartzlander, M. W.
předn. č. 4, s. 104–110, 2 obr., 1 tab.,
lit. 16
Příspěvek navazuje na dva předchozí
články zabývající se prognózou vývoje
výroby a uplatnění odlitků do r. 2050
a reviduje tehdy uváděné hlavní impulzy prudkého nárůstu – mj. rychlý vývoj
nových trhů, výrazné zlepšení poměru
výkon/cena díky novým slitinám, mimořádně velké snížení nákladů na výrobu materiálů s vynikajícími vlastnostmi
apod. Zabývá se významnými změnami
v ekonomice a sociální politice, které mohou vést ke strukturálním změnám světových trhů s odlitky. Vyvozuje z nich důsledky pro asijský slévárenský průmysl.
What do we do next; to survive,
grow and be distinguished
(Co musíme udělat dál; pro přežití, růst
a vlastní rozeznatelnost)
Günay, Y.
předn. č. 5, s. 111–117, 11 obr., lit. 12
Obecně pojednáno o současném postavení slévárenství v průmyslové výrobě
jako takové. V jednotlivých kapitolách
jsou pak popsány kroky nezbytné pro
přežití, rozšiřování a pevné zakotvení sléváren ve výrobním řetězci.
Controlled production by the foundry route of crack initiation sites for
modelling purposes
(Řízená výroba litých zkušebních tyčí s místy vzniku trhlin pro účely modelování)
Gaillard, Y. – Chabod, A. – Stuky, M.
předn. č. 6, s. 118–126, 15 obr., 8 tab.,
lit. 21
Uvedeny důvody vedoucí CTIF k vývoji
postupu, který uměle reprodukuje určité vady odlitků řízeným a reprodukovatelným způsobem. Popsaným způsobem
50 byly vyrobeny zkušební tyče s touto vadou (středová a rozptýlená pórovitost)
a zkoušel se její vliv na statické vlastnosti. Jsou navrženy modely pro předpověď zmíněných vad.
Crystallization of non-equilibrium
alfa-aluminum and primary silicon
with acoustic cavitation in hypereutectic Al-Si alloy
(Krystalizace nerovnovážného hliníku
alfa a primárního křemíku s akustickou
kavitací v nadeutektické slitině Al-Si)
Tsunekawa, Y. aj.
předn. č. 7, s. 127–131, 7 obr., 1 tab., lit.
14
Cílem popsaných prací bylo přispět k objasnění mechanizmu zjemnění zrna působením ultrazvuku zaváděného během
tuhnutí do taveniny (Al-18 hmot. % Si).
Zjistilo se, že při použití ultrazvuku během tuhnutí se ve slitině objevují zrna
hliníku alfa současně se zjemněnými částicemi primárního Si. Uvedeny podmínky
zkoušek, vyhodnoceny výsledky.
Effect of high magnetic field on
phase transformation of 7085 alloy
during homogenization
(Vliv silného magnetického pole na fázovou přeměnu slitiny 7085 během homogenizace)
Lizi, H. aj.
předn. č. 8, s. 132–135, 4 obr., lit. 20
Struktura hliníkové slitiny 7085 v litém stavu se skládá z eutektika alfa a sloučenin
AlZnMgCu, Al2Cu2Fe a AlTiCuFe. Silné
magnetické pole výrazně zrychluje tavení
fáze AlZnMgCu a S. Optimálních výsledků homogenizace se docílilo při 460
°C/10 h + 480 °C/8 h a magnetickém poli
12 T. Popis podmínek a průběhu prací.
Effect of microstructural characteristics of semi-solid slurry on flow behavior in rheo-diecasting of A356 alloy
(Vliv vlastností mikrostruktury polotuhé
břečky na zabíhavost při reo lití slitiny
A356)
Kim, J. M. – Sim, J. G. – Hong, C. P.
předn. č. 9, s. 136–140, 9 obr., 1 tab., lit. 9
Ke zkouškám vlivu vlastností mikrostruktury (hustota částic, jejich velikost, oblost, průměrná vzdálenost mezi částicemi) na zabíhavost odlévaného materiálu
se použily tři postupy přípravy polotuhé
břečky. Z výsledků lze odvodit, že při odlévání tenkostěnného deskového odlitku
má na laminární proudění velký vliv hustota částic a průměrná vzdálenost mezi
nimi. Popis zkoušek.
Effects of scandium and zirconium
combination alloying on the microstructure and mechanical properties
of Al-4Cu-1,5Mg alloy
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
(Vliv legování slitiny of Al-4Cu-1,5Mg
kombinací skandia a zirkonu na její mikrostrukturu a mechanické vlastnosti)
Qingchon, X. aj.
předn. č. 10, s. 141–144, 2 obr., 1 tab.,
lit. 14
Z výsledků zkoušek vyplývá, že ve srovnání s nelegovanou slitinou se zlepšení
vlastností struktury v litém stavu a mechanických vlastností dosáhne přidáním
0,4 % Sc a 0,2 % Zr. Popis podmínek
a průběhu zkoušek.
Effects of scandium and zirconium
on the evolution of annealing texture in cast Al-6Mg alloy
(Vliv skandia a zirkonu na vývoj žíhané
struktury slévárenské slitiny Al-6Mg)
Banerjee, M. K.
předn. č. 11, s. 146–149, 12 obr., 1 tab.,
lit. 8
Zjišťoval se vliv různě velkých přísad
skandia a zirkonu na strukturu a lomovou houževnatost slitiny Al-6Mg. Ukázalo se, že na vývoj struktury po žíhání
má rozhodující vliv morfologie a vlastnosti odmíšenin. Dále je ukázáno, že
zlepšení lomové houževnatosti, které se
dosáhlo po přísadě zirkonu do slitiny
Al-6Mg-0,4Sc, je výsledkem zmenšení
anizotropie v rovině díky vhodné morfologii odmíšenin.
QUO VADIS
ZLIEVARENSTVO?
3. ročník
medzinárodnej
konferencie
doc . Ing. Iveta Vasková,
PhD.
Quo vadis zlievarenstvo? – Kam kráčaš zlievarenstvo? bol názov medzinárodnej konferencie, ktorej 3. ročník sa
konal v dňoch 5.–7. októbra 2010 v hoteli Slovakia v Tatranskej Lomnici. Tento
ročník bol rozšírený o sekciu Ekologické
aspekty zlievarenstva a hutníctva.
Konferencia sa konala pri príležitosti
50. výročia založenia Katedry metalurgie
železa a zlievarenstva, jednej z najväčších katedier Hutníckej fakulty TU v Košiciach a bola zorganizovaná tímom
pedagógov oddelenia Zlievarenstvo Katedry metalurgie železa a zlievarenstva
HF TU v Košiciach pod záštitou dekana
Hutníckej fakulty prof. Ing. K. Tomáška,
I . Va s ko v á
Začiatok konferencie – príhovor
vedúcej Katedry metalurgie železa a zlievarenstva prof. Ing.
Márie Frohlichovej, CSc.
Účastníci na prednáškach
oberajúce sa zlievarenstvom (Zlievareň
Trnava, s. r. o., Trnava, VSS Foundry, a. s.,
Košice, Eurocast, s. r. o., Košice, Nemak,
s. r. o., Žiar nad Hronom, Unex Slovakia,
a. s., Fagor Ederlan Slovensko, a. s., Žiar
nad Hronom, MOPS Press, s. r. o., Snina,
Slévárna Nové Ransko, Škoda-Auto, a. s.,
Mladá Boleslav, PROMEN, Rzeszów,
Metazel, Rzeszów), ako aj rôzne spoločnosti zaoberajúce sa zlievarenstvom
a hutníctvom (Vulkmont, a. s., Košice,
Keramost, a. s., Most, Sedlecký kaolin,
a. s., Božičany, SB Recykling, s. r. o, Trenčín, Igor Vaško-Tom Speed, s. r. o., Žilina,
Ashland-Südchemie-CZ, s. r. o, Brno,
Dauba, s. r. o., Brezno).
Prvá časť prednášok bola venovaná predovšetkým vplyvu zlievarenstva na ži-
Zbojnícky večer
Cechovácia slávnosť – skok cez
kožu
votné prostredie. Ďalej nasledovali prednášky týkajúce sa metalurgie liatin, ocelí a neželezných kovov, technológií, kontroly kvality, výroby foriem a simulácií.
Keďže po úvodnom upršanom dni sa
rozsvietilo slniečko, stredajšie popoludnie bolo venované pobytu v tatranskej
prírode. Počas konferencie si účastníci
oddýchli pri dvoch spoločenských večeroch, pričom prvý večer sa niesol v zbojníckom duchu, sprevádzajúca ľudová
hudba vytvorila príjemnú atmosféru aj
pre priateľské diskusie.
Druhý večer bol nazvaný Tradičný hutnícky večer, kde sa účastníci konferencie
zúčastnili cechovacej slávnosti, ktorá
spočívala v prijímaní niektorých účastníkov za čestných členov Katedry metalurgie železa a zlievarenstva po splnení
potrebných kritérií a tradičnom skoku
cez kožu. Záver večera patril tanečnej
hudbe.
Cieľ konferencie, ktorý si stanovili organizátori, bol splnený a dúfame, že v tradícii tejto konferencie sa bude pokračovať aj v budúcnosti.
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 51
sl é v á rensk é konference
CSc. Okrem organizačných garantov
konferencie doc. Ing. A. Pribulovej, CSc.,
a doc. Ing. I. Vaskovej, PhD., sa na organizovaní konferencie podieľali aj Ing.
P. Futáš, PhD. a doc. Ing. D. Baricová, PhD.
Cieľom konferencie bola prezentácia súčasných poznatkov z oblasti výroby odliatkov zo zliatin železa a neželezných
kovov, ako aj vytvorenie fóra k výmene
skúseností a poznatkov, týkajúcich sa
zlievarenstva a to vo sfére výskumu, vývoja a praktických aplikácií.
Po zahájení konferencie doc. Ing. A. Pribulovou, CSc., nasledoval príhovor prodekanky HF TU doc. Ing. B. Plešingerovej, CSc., a vedúcej KMŽaZ prof. Ing.
M. Fröhlichovej, CSc., ktorá zhodnotila
činnosť katedry za posledné roky.
V priebehu dvoch dní odzneli príspevky
týkajúce sa nasledujúcich oblastí: úloha
zlievarenstva pri rozvoji automobilového priemyslu; najnovšie zlievarenské
technológie; metalurgia a technológia
výroby zliatin železných a neželezných
kovov; konfrontácia teórie a praxe v zlievarenstve; stav zlievarenstva na Slovensku, v Čechách a v Poľsku; vplyv hutníctva
a zlievarenstva na životné prostredie;
úlety, prachy a trosky zo zlievarenstva
a hutníctva, metódy ich ďalšieho spracovania; možnosti využitia zlievarenských a hutníckych odpadov v iných
priemyselných odvetviach; využitie odpadov z iných priemyselných odvetví
v zlievarenstve a hutníctve.
Napriek naakumulovanému množstvu
odborných zlievarenských akcií v tomto
období sa na konferencii zúčastnilo cca
80 účastníkov, zastúpené boli univerzity (STU Bratislava, Žilinská univerzita
Žilina, Hutnícka fakulta TU Košice, Trenčianska univerzita Trenčín, VŠB TU Ostrava, VUT Brno, ČVUT Praha, UJEP Ústí
nad Labem, AGH Krakow, Rzeszów Univerzity of Technology), spoločnosti za-
J . H u č k a / r e d a kc e a S S ČR / P. Sý ko r a
umělecká litina
Xi Zun – nádoba
v podobě býka
um ě leck á litina / blahop ř ejeme
datace: 770–475 př. n. l.
materiál: bronz
výška: 33,7 cm, délka: 58,7 cm
místo nálezu: Huyuan, provincie Shanxi,
Čína
uloženo: v muzeu v Šanghaji
Nádoba Xi Zun, která byla vyrobena
v pozdním jarním až podzimním období
v rozmezí let 770–475 př. n. l., byla používána pro ohřívání vína a má podobu
býka. Na krku, zádech a v zadní části nádoby jsou umístěny otvory, přičemž poslední je zakryt malou nádobkou, kterou
lze vyjmout a v níž bylo uchováváno víno.
Břicho býka je duté, takže se do něj mohla přilévat horká voda k ohřívání vína
v malé nádobce nad otvorem.
Co se týče ornamentů, nádoba je zdobena vzory tváří zvířat a svíjejících se
a proplétajících se draků a hadů. Dekorace jsou působivé a složité. Krk býka
a vnější povrch otvoru nádobky jsou
dekorovány zobrazením tygrů a nosorožců, dokonce je zřetelná jejich srst
a kůže. Jedná se o velmi precizní a elegantní práci.
Nádoba Xi Zun je odlita vcelku při použití složených keramických forem. Dekorativní prvky byly vyrobeny následujícím způsobem: vzory byly nejdříve vytlačeny na vnitřní stranu vnějších keramických forem a po sestavení formy
a odlití kovu tak vznikl jejich pozitivní
dekorativní reliéf na nádobě. Nohy býka
jsou, stejně jako břicho, duté a jejich
52 tloušťka stěny byla dána velikostí mezery mezi vnitřní a vnější keramickou formou.
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 7, 2010, č. 3, s. A3)
blahopřejeme
K sedmdesátinám
paní Edity
Bělehradové
r e d a kc e č a s o p i s u S l é v á r e n s t v í
a pracovníci SSČR
Je milou povinností nejen redakce časopisu Slévárenství popřát vše nejlepší paní
Editě Bělehradové, která dne 23. 1. 2011
oslavila neuvěřitelné 70. narozeniny.
Paní Bělehradová nastoupila v roce 1967
do VTEI (oddělení vědecko-technických
informací v rámci technické knihovny) ve
Státním výzkumném ústavu materiálů,
Výzkum slévárenský (SVÚM-VSL) v Brně.
Byla jednou z prvních, kteří stáli u zro-
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
du rozsáhlého informačního vědeckotechnického zázemí, které slouží jako
zdroj informací ve slévárenském oboru
pro celou Českou republiku až do současnosti. V roce 1995 bylo středisko přesunuto do technické knihovny na VUT
v Brně, FSI, ÚST, odbor slévárenství, kde
působí paní Bělehradová dodnes.
Chtěli bychom jubilantce poděkovat za
její laskavý, vstřícný a vysoce odborný přístup ke všem, kteří k ní zamířili se svou žádostí o slévárenské informace, a popřát jí
pevné zdraví a ještě mnoho let mezi námi.
70 let doc. Ing.
Antonína Morese,
CSc.
Ing. Pavel Sýkora, CSc.
Doc. Ing. Antonín Mores, CSc., se 15. 3.
2011 dožívá 70 let. Během dlouholeté
slévárenské praxe se doc. Mores seznámil s celým slévárenským oborem. Od
roku 1966 se intenzivně zabývá výrobou
odlitků z litiny s kuličkovým grafitem.
Rodák z Olomouce vystudoval Vysokou
školu báňskou, Fakultu hutnickou v Ostravě. Většinu svého pracovně aktivního
života strávil v závodě ČKD Slévárny.
V roce 1985 získal titul kandidáta technických věd a v roce 1998 habilitoval na
docenta na Technické univerzitě v Liberci. Doc. Mores již 32 let vede OK pro
LKG při ČSS, kde jsou vždy zajímavé prezentace předních našich i zahraničních
odborníků působících ve slévárenství.
Publikoval a stále publikuje především
v časopise Slévárenství a věnuje se velmi aktivně svému oblíbenému oboru,
ať již jako pracovník Sdruženého pracoviště Fakulty strojní při ČVUT v Praze,
nebo jako spolupracovník firmy PROMET
Ostrava a DIAMANT servis.
Přejeme doc. Moresovi do dalších pracovních let mnoho úspěchů, invence a tvůrčího elánu a v osobním životě pak samozřejmě hodně zdraví a spokojenosti.
P. Sý ko r a / J . H u č k a
Ing. Zdeněk Fait
oslavil 85 let
Ing. Jan Hučka
nekrolog
Zemřel Josef Hykel
Ing. Jan Hučka
37. konference
s mezinárodní účastí
Projektování a provoz
povrchových úprav
Te r m í n : 9. –10. b ř e z na 2011
Místo konání: Praha hotel P yramida
Bližší informace:
w w w.j e l i n ko va zd e n k a .e u w e b.c z
Ing. Zdeněk Fait oslavil 23. prosince 2010
své významné jubileum, 85 let. Od roku
1951 působil ve Škodových závodech
v Plzni a zůstal tomuto podniku věrný.
Nejdříve prošel různými technickými funkcemi v závodě Hutě, v roce 1977 byl jmenován ředitelem závodu České Budějovice a od roku 1983 byl do začátku roku
1989 na generálním ředitelství koncernu.
I v důchodu se zajímá o technické dění
a pravidelně se účastní akcí západočeského oblastního výboru ČSS.
Do dalších let přejeme jubilantovi zdraví
a životní optimizmus v rodinném kruhu a
mnoho radosti ze zahrádky a chalupaření.
55. rakouské slévárenské
dny
S politováním oznamujeme slévárenské
veřejnosti, že dne 17. listopadu 2010 nás
krátce po svých 90. narozeninách opustil Josef Hykel z Plzně. Byl jedním z nejstarších slévárenských odborníků Škodových závodů v Plzni, kam nastoupil
v roce 1941 a kde pracoval do roku 1981.
Podrobnější článek o něm byl uveřejněn
ve Slévárenství č. 11–12/2005.
Te r m í n : 14 . –15. d u b na 2011
M í s t o ko n á n í : L e o b e n, R a ko u s ko
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.o g i. a t
115. slévárenský kongres
AFS
Termín: 5.– 8. dubna 2011
Místo konání: Schaumburg, USA
Bližší informace:
w w w.metalcastingcongress.org
blahop ř ejeme
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / M . K a r b o w n i c ze k / L . St r á n s k ý
z historie
K těžbě a zpracování
stříbronosných rud
na pernštejnském panství
p r o f. I n g . K a r e l St rá n s k ý, D r S c .
Ing. Drahomíra Janová
p r o f. D r. h a b i l . i n ž . M i r o s l a w K a r b o w n i c z e k
I ng. Lubomír Stránsk ý, C Sc .
z historie
Ú vo d
Do nejstaršího údobí otevření stříbrných dolů na pernštejnském
panství je možno zařadit doly v prostoru osad Koroužné a Švařec (obr. 1). Toto období je spojeno s vybudováním hradu
Zubštejn a s počátky panství pánů z Medlova, později zvaných
z Pernštejna [1]. Údobí je spojeno a časově snad jen mírně opožděno za rozvojem dolování v první a druhé polovině 13. stol.
v západně ležícím horním revíru jihlavském a severozápadně
se rozvíjejícím důlním revíru havlíčkobrodském. Počátky dolování byly v okolí Švařce po právní stránce svázány se založením ženského kláštera v Tišnově (rok 1233). Desátky, které
klášteru z dolování stříbra tehdy právem náležely, nařídil u jihlavského horního soudu chránit moravský markrabě Přemysl
již listinou z roku 1238. Některé ze stříbrných dolů byly přímo
v majetku dalšího ženského kláštera doubravnického, založeného v roce 1230, a jejich ochranu před rozpínající se šlechtou vyžadoval přímo král Václav I., který ji v roce 1248 přikázal
purkrabímu královského hradu Veveří u Brna. Ve dnech 4. až
5. srpna 1328 bylo dolování postiženo zemětřesením, které
těžce poznamenalo důlní práce v celé rozsáhlé oblasti Jihlavska,
Havlíčkobrodska a Žďárska. Závěr údobí je možno časově spojit s vybudováním hornické kaple zasvěcené Nejsvětější Trojici,
k níž se váže první písemná zmínka z roku 1348 spojená se
jménem moravského markraběte Karla Lucemburského.
Po útlumu dolování spojeném s husitskými válkami a spory
mezi králi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem, pokračoval
na panství Viléma z Pernštejna (*1438 †1521) úspěšný rozvoj
místní těžby a zpracování rud barevných kovů – mědi, zinku
a cínu – a také rud olovnato-stříbrných, a to převážně v oblasti znázorněné na obr. 2. Vilém z Pernštejna zastával funkci nejvyššího královského hofmistra a zároveň vlastnil i provozoval doly ve Švařci, u Horního Čepí, v Rozseči u Kunštátu
a řadu dalších ještě v době, kdy bylo králem Vladislavem Jagelonským předepsáno kutnohorské horní právo. Vilém z Pernštejna patřil tehdy k nejbohatší šlechtě a měl vysoké postavení v tehdejším království. V letech 1475 až 1484 byl komorníkem brněnského soudu a v letech 1483 až 1490 nejvyšším maršálkem. Jeho starší syn Jan z Pernštejna (*1487
†1548), zvaný Bohatý, šel cestou svého otce a usiloval také
o rozmnožení pozemkového majetku. V letech 1522 až 1534
získal postupně Jaroměřice, Velké Meziříčí, Valašské Meziříčí
a v Čechách Rýzmburk. V roce 1537 obdržel od krále Ferdinanda I. do zástavy hrabství Kladsko zároveň s právem razit
stříbrné a zlaté mince a s možností těžit ve stříbrných a zlatých dolech v lokalitě Złoty Stok v Kladsku (obr. 13). Po smrti
svého bratra Vojtěcha (*1490 †1537) zdědil Jan z Pernštejna
54 S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
všechen majetek a ke stříbrným dolům ve Švařci u Horního
Čepí a v Rozseči u Kunštátu připojil také doly a hutě v lokalitě
Złoty Stok v Kladsku. Avšak má se za to, že mince, které Jan
z Pernštejna v kladském hrabství razil, nebyly raženy jako výraz
rudního bohatství pernštejnského panství, tj. ze stříbra z dolů
ve Švařci a v Horním Čepí, ale ze stříbra a zlata kladského [2].
K velmi starým důlním dílům je počítána Korouženská štola
a šachta na Zemanově poli v téže obci. Štola je vpravo při silnici z Koroužné do Víru a koncem šedesátých let 18. století,
po oživení zdejšího dolování, se v ní začalo pracovat na prastarém díle, na němž se kutalo již od pradávna, a to sázením
ohněm. Štola má profil 2 × 1,8 m, byla ražena východním směrem, její ověřená délka činí osmdesát metrů, její novověký provoz byl zahájen v 18. století a těžba byla ukončena v roce 1773.
Štola je v současnosti uzamčena a nepřístupná (obr. 3).
Šachta na Zemanově poli (obr. 4) pod zříceninami hradu Zubštejna není zakreslena na žádné ze starých důlních map a představuje velmi staré důlní dílo. Šachta je ražena ve vápenci, který je metasomaticky zatlačován žilovinou karbonátovou a barytovou. Podle A. Poláka je také toto dílo pravděpodobně
velmi staré [2]. Vlastivědný badatel J. Tenora v roce 1907 uvádí
[1], že již ve 13. století se pod Zubštejnem dolovalo stříbro.
Podle vzpomínek pamětníků z Koroužného měla šachta na
Zemanově poli ještě po druhé světové válce hloubku několik
metrů a z jejího dna pokračovala přibližně v jihozápadním směru štola [5]. Přestože je šachta postupně zavážena, ještě dnes
je ji možno podle její hloubky, která činí kolem dvou metrů,
a díky rozměrnému odvalu ze šachty a štoly vyvezené hlušiny
a rudniny v terénu nalézt. V téměř rovném terénu nad šachtou, který zde tvoří jistý traverz a postupně se zvedá směrem
k Zubštejnu (obr. 1), se přibližně asi padesát metrů sz od šachty nachází dnes kolmá, převážně vápencová stěna (obr. 5),
z níž byl v minulosti odebírán vápenec k pálení vápna.
K ověření složení původní rudniny vytěžené ze šachty a snad
i štoly na Zemanově poli byly z odvalu i z vápencové stěny odebrány vzorky k chemické analýze. Poněvadž byly zároveň získány vzorky strusek z lokality Havírna a vzorky strusek z Kladska, ze stříbrných a zlatých dolů v lokalitě Złoty Stok, které měl
Jan z Pernštejna od roku 1537 asi deset let v zástavě od krále, byl uvedený soubor rudnin a strusek podroben analýze
s cílem posoudit jejich společné znaky a informace cenné pro
posouzení hutního režimu v obou lokalitách.
Analýzy rudnin a strusek
z p e r n š t e j n s ké o b l a s t i a z Kl a d s ka
K základní analýze průměrného chemického složení byly z rudnin vybrány vzorky odebrané z odvalu šachty a z vápencové
stěny pod traverzem na Zemanově poli. Ve vzorku odebraném
ze šachty na Zemanově poli a rudniny z Havírny (z dobývky 6)
proběhla také semikvantitativní poměrná analýza (SPA) [6]
akcesorických, tj. zbytkových, menšinových minerálů. K objasnění a ke stanovení analýzy průměrného složení hutnických
strusek byly vybrány jednak již analyzované strusky z lokality
Havírna [3] u Štěpánova nad Svratkou [3], jednak také dva
vzorky strusek značené čísly 1 a 2 z lokality Złoty Stok v Kladsku [3]. Ve vzorcích obou strusek z Kladska proběhla rovněž
SPA. K určení průměrného chemického složení prvků (v hm.
%) byl v této práci použit analytický komplex sestávající z elektronového rastrovacího mikroskopu PHILIPS XL30 a energiově
disperzního rentgenového mikroanalyzátoru PHILIPS EDAX.
K určení poměrného složení prvků (v mg/kg) byl použit tentýž analytický komplex a metoda semikvantitativní poměrné
analýzy.
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / M . K a r b o w n i c ze k / L . St r á n s k ý
Obr. 1. Okolí hradu Zubštejna, Koroužného a Švařce zahrnující lokality Zemanovo Pole, Korouženskou štolu
a Havírnu
Obr. 2. Oblast dolování polymetalických
Zn-Cu-Ag-Pb rud na Pernštejnském
panství
Obr. 4. Bývalá šachta na Zemanově poli,
uváděná jako šachta pod hradem
Zubštejnem, patřící k nejstarším
těženým lokalitám na Pernštejnském panství
Obr. 5. Vápencová stěna na Zemanově poli,
ležící severně nedaleko od šachty
Obr. 6. Struska číslo 2 z hutní lokality Złoty Stok v Kladsku (obr. 13) – základní mikrostruktura, zvětšeno
50×. Podrobnosti mikrostruktury
v oblastech A a B jsou zobrazeny
na obr. 7 (A) a obr. 8 a 9 (B)
Obr. 7. Homogenní fáze strusky Złoty Stok
č. 2 v oblasti A – 1 o složení v hm.
% 41,8 O; 12,9 Mg, 25,9 Si; 0,79 Ag;
11,5 Ca; 5,49 Fe a 0,07 Cu (celkem
98,45), zvětšeno 500×
Obr. 3. Korouženská štola vpravo od silnice z Koroužného do Víru nad
Svratkou
Obr. 11. Vztah mezi obsahem (Pb) a obsahem (Fe + Mn) v hutnických struskách z lokalit: 1 – Štukhejlský mlýn
3 vzorky; 2 – Grodlův mlýn 8 vz.; 3 – Simtany 9 vz.; 4 – Bartoušov 8
vz.; 5 – Stříbrné Hory 7 vz.; 7 – Redukční pochod [9] 6 vz.; 8 – Havírna
4 vz. (celkem 45 vzorků hutnických
strusek)
Obr. 12. Vztah mezi obsahy (Cu + Zn) a obsahy (Fe + Mn) v hutnických stuskách z lokalit: 1 – Štukhejlský mlýn
3 vzorky; 2 – Grodlův mlýn 8 vz.; 3 – Simtany 9 vz.; 4 – Bartoušov 8
vz.; 5 – Stříbrné Hory 7 vz.; 6 – Złoty Stok (Kladsko) 2 vz. (celkem 37
vzorků hutnických strusek)
Obr. 13. Kladsko – bývalé hrabství, spolu s
důlní a hutní lokalitou Złoty Stok,
propůjčené zástavou českým králem Ferdinandem I. v roce 1537
Janu z Pernštejna, zvanému Bohatý, spolu s právem ražby stříbrných a zlatých mincí
Obr. 14. Zřícenina hradu Zubštejna, dnes
částečně opravovaná s přispěním
finančního fondu z Evropské unie,
bývalé důlní a hutnické centrum
Pernštejnska
Z tab. I obsahující průměrné složení rudnin z Havírny a ze Zemanova pole je patrno, že rudninu z obvalu dobývky označené 6 tvoří vyvřelá kyselá hornina s obsahem v hm. % 27,6 Si, 13,7 Al, 6,4 K,
2,8 Fe a 46,5 O (celkem 97,0 %). Semi-
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 55
z historie
Výsledky analýz vzorků
rudnin
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / M . K a r b o w n i c ze k / L . St r á n s k ý
Tab. I. Rudnina
prvek
O
Na
Mg
Al
Si
P
S
Ag
K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Cu
Zn
Z rudnina
Průměrné chemické složení rudnin − Havírna a Zemanovo
pole [hm. %]
dobývka 6 obval
Havírna
x
sx
46,45
0,48
0,66
0,29
0,77
0,19
13,67
0,08
27,63
0,39
0,24
0,12
0,32
0,05
(0,29)
(0,10)
6,39
0,08
0,19
0,04
0,23
0,03
0,11
0,02
0,15
0,04
0,14
0,06
2,75
0,10
–
–
–
–
11,865
odval šachty
Zemanovo pole
x
sx
53,03
0,31
0,65
0,09
0,64
0,08
0,51
0,03
0,75
0,02
0,26
0,03
0,31
0,04
(0,16)
(0,15)
0,25
0,06
41,14
0,12
0,06
0,07
–
–
0,10
0,03
0,34
0,04
1,51
0,06
0,25
0,05
0,05
0,08
13,604
vzorek ze stěny
Zemanovo pole
x
sx
50,73
4,25
0,55
0,12
2,8
1,82
5,63
7,06
11,44
14,31
0,17
0,06
0,28
0,03
(0,29)
(0,14)
2,62
3,31
22,80
19,59
0,16
0,11
–
–
0,12
0,12
0,13
0,1
1,49
1,05
0,45
0,42
0,32
0,34
12,763
z historie
kvantitativní poměrná analýza (tab. II) rudniny z obvalu objektu 6 v Havírně nasvědčuje původní možnosti jejího užití
k redukci galenitu a pyritu, které byly pravděpodobně zdrojem stříbra. Poměr olova a stříbra v akcesorických minerálech
je podle SPA analýzy Pb/Ag ∼ 70 (akcesorické minerály tvoří
nerostné složky horniny vyskytující se v ní v tak malých množstvích, že k nim není přihlédnuto ani v definici, ani v chemickém
vzorci). V daném případě však nešlo o typickou polymetalickou
rudu, neboť v akcesorických minerálech chybí zinek i měď,
avšak rudnina (hornina) obsahuje vysoký podíl lanthanidů, vázaných pravděpodobně na fosforečnan typu (La, Ce, Nd, Pr,
Sm, Gd) . PO 4 (tab. II).
Rudnina z odvalu šachty na Zemanově poli je bazická, tvoří ji
vápenec CaCO3, v němž celkový (součtový) obsah vápníku
a kyslíku obnáší v hm. % i s příměsí 1,5 Fe celkem 95,5 %
(tab. I) (uhlík nebyl použitou metodou stanoven). Analýzou
podle metody SPA je v rudnině z odvalu šachty na Zemanově
poli poměr olova a stříbra Pb/Ag ∼ 85,4 (tab. II), tj. přibližně
stejný jako v rudnině z Havírny, přičemž rudnina zároveň přinášela měď a zinek. Dá se soudit, že původní ruda těžená
v šachtě měla vskutku polymetalickou povahu (Ag-Zn-Cu-Pb)
a byla zdrojem stříbra, zinku, mědi a olova. Podle průměrné
analýzy vzorku odebraného ze stěny na Zemanově poli lze
soudit, že zde původně mohl být těžen vápenec k pálení vápna, jak o tom vypovídá místní tradice [5] a nasvědčuje terén
(obr. 5). Jde o bazickou horninu, obsahující v hm. % 22,8 Ca,
11,4 Si, 5,6 Al, 2,6 K, 50,7 O a 1,5 Fe (celkem 94,6 %) a jako
další příměsi také 0,45 Cu a 0,32 Zn. Metodou SPA byly ve
vzorku nalezeny poměrně vysoké podíly mědi, zinku a stříbra
a pouze nízký podíl olova (tab. II).
V ý s l e d k y a n a l ý z s t r u s e k p o t ave n í C u - Z n - Pb - A g r u d z l o ka l i t H a v í r n a a Z ł o t y St o k
Strusky − Havírna
Původní analýza strusky po tavení Pb-Ag rud z oblasti Havírny
byla zveřejněna v zevrubné práci [4] týkající se středověkého
důlního komplexu ve sborníku Mediaevalia Archaeologica 6,
v roce 2004. Výskyt strusek zde byl vázán na rozlehlé, trasováním upravené plochy v méně svažitém a poměrně dobře do-
56 S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
stupném terénu. Průvodním znakem byla poměrně mohutná
reliktní souvrství, prostoupená zbytky dřevěného uhlí. Struska nebyla datována, avšak podle data 31. 3. 1773, kdy zde
byly všechny kutací práce ukončeny [2], lze soudit, že pochází z doby před tímto datem nebo nedlouho poté. Kromě
toho lze podle chemického složení strusku z Havírny s velkou
pravděpodobností přiřadit k tavbám vedeným pochodem redukčního, popřípadě pražně-redukčního tavení (viz závěr
příspěvku). Stanovené složení souboru čtyř strusek z lokality
Havírna je obsaženo v příloze k práci [4] a její složení také
v tab. III a VI (SPA – akcesorické minerály). Ze složek s obsahem
vyšším než 1 hm. % obsahují vzorky strusek z Havírny v hm.
% 35,38 O; 3,25 Al; 9,15 Si, 1,43 K, 2,15 Ca, 46,80 Fe a 1,08
As (celkem 99,24), obsah Cu a Pb je v nich nízký a železa extrémně vysoký.
Strusky − Złoty stok
Podrobným rozborem složení a struktury dvou vzorků strusek
z této stříbronosné a zlatonosné lokality v Kladsku, nacházející se v blízkosti severozápadní hranice mezi Polskem a Moravou (obr. 13), bylo stanoveno jednak průměrné složení obou
vzorků a vzorek strusky č. 2 byl navíc podroben metalografické analýze. Průměrné chemické složení obou vzorků strusek
je, jak plyne z porovnání v tab. III, velice podobné a ze složek
s obsahem > 1 hm. % obnáší v hm. %: 41,79 O; 2,9 Al; 10,91
Mg; 23,30 Si; 8,60 Ca a 10,48 Fe (celkem 97,17), přičemž společný obsah Cu a Zn činí 0,36 hm. %.
Tab. II. Semikvantitativní poměrná analýza rudnin z lokalit Havírna
a Zemanovo pole – šachta a stěna [mg/kg]
Havírna – objekt 6
prvek
Gd
Ni
Co
Ag
Y
U
Ti
Cr
Mn
Ca
V
Sm
Na
Th
Mg
Pr
K
Nd
S
La
P
Al
Ce
[mg/kg]
0,0050
0,0070
0,0082
0,180
0,195
0,218
0,241
0,251
0,269
0,280
0,306
0,323
0,402
0,421
0,565
0,610
1,83
2,37
2,45
2,68
4,60
4,89
5,31
Zemanovo pole –
šachta
prvek
[mg/kg]
Hf
0,00191
Sc
0,00294
Ti
0,0157
Cr
0,0187
Zr
0,0301
Na
0,0523
K
0,0530
P
0,0601
Sr
0,0616
Mg
0,0663
Ag
0,0749
Al
0,0827
Si
0,166
Zn
0,448
S
0,506
Fe
0,508
Cu
0,658
Ca
0,664
Mn
2,73
O
3,59
Pb
6,40
částic
20
Z mineral
13,604
Zemanovo pole –
stěna
prvek
[mg/kg]
Sr
0,0192
Pb
0,0387
Ba
0,0395
Na
0,0653
Gd
0,0884
S
0,155
P
0,308
Ti
0,317
Ag
0,318
Ce
0,394
Cr
0,433
Mn
0,602
Al
0,700
K
0,869
Zn
1,05
Mg
1,37
Cu
1,66
Fe
1,90
Si
3,60
Ca
6,03
Zr
6,26
O
6,96
Hf
7,74
Si
12,2
částic
20
Pb
12,6
Z mineral
12,763
Fe
Zr
O
částic
Z mineral
12,6
14,5
37,4
20
12,763
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / M . K a r b o w n i c ze k / L . St r á n s k ý
Tab. III. Strusky z lokalit Havírna a Złoty Stok v Kladsku – plošná
analýza [hm. %]
Tab. IV. Semikvantitativní poměrná analýza akcesorických minerálů ve struskách z lokality Złoty Stok v Kladsku
Analýza
Struska
lokalita
prvek
O
Na
Mg
Al
Si
P
S
Pb
Ag
K
Ca
Ti
Cr
Mn
Fe
Cu
Zn
As
Z struska
plošná rentgenová spektrální mikroanalýza [hm. %]
Złoty
Złoty
Złoty Stok
Havírna
Stok č. 1 Stok č. 2 struska č. 1 a č. 2
x
sx
x
x
x
sx
35,38
0,45
41,26
42,31
41,79
0,53
0,00
0,00
0,49
0,62
0,56
0,07
0,23
0,11
11,18
10,63
10,91
0,27
3,25
0,21
2,04
2,14
2,09
0,05
9,15
0,72
24,33
22,26
23,30
1,04
0,08
0,03
0,10
0,08
1,43
2,15
0,13
0,00
0,10
46,80
0,05
0,00
1,08
17,992
0,04
0,04
0,07
0,04
0,15
0,35
0,04
0,00
0,07
1,72
0,05
0,00
0,16
–
0,13
0,24
0,12
0,21
1,02
8,73
0,1
0,05
0,12
9,64
0,12
0,20
0,00
13,232
0,18
0,22
0,00
0,14
0,92
8,47
0,11
0,07
0,19
11,31
0,32
0,08
0,00
13,273
0,16
0,23
0,06
0,18
0,97
8,60
0,11
0,06
0,16
10,48
0,22
0,14
0,00
13,253
0,03
0,01
0,06
0,04
0,05
0,13
0,01
0,01
0,04
0,84
0,10
0,06
0,00
–
n
1
2
3
4
5
6
7
Poznámky: a) strusky lokality Havírna – energiově disperzní rentgenový mikroanalyzátor LINK AN 10/85 S ve spojení s elektronovým rastrovacím mikroskopem JSM 840, plošná analýza z plochy metalografických výbrusů při zvětšení 200×, každý obsah prvku v tabulce značí průměrnou hodnotu ze tří měření (celkem z dvanácti měření – viz [4]�������������������������
����������������������������
); b) strusky z lokality Złoty Stok v Kladsku, Polsko, – energiově disperzní rentgenový mikroanalyzátor PHILIPS EDAX
ve spojení s elektronovým rastrovacím mikroskopem PHILIPSXL30, plošná analýza z plochy metalografických výbrusů při zvětšení 25×, každý obsah prvku v
tabulce značí průměrnou hodnotu ze tří měření (celkem ze šesti měření); x – aritmetický průměr; s x – směrodatná odchylka.
struska Złoty Stok číslo 1
x max prvek [mg/kg]
[hm. %]
V
0,00769
0,2
Cl
0,0630
1,92
Cr
0,0742
0,74
Ti
0,0828
0,41
Th
0,171
1,55
K
0,228
1,93
Na
0,248
1,13
struska Złoty Stok číslo 2
x max
prvek [mg/kg]
[hm. %]
Cr
0,00175
0,26
Ni
0,00420
0,54
P
0,00447
1,09
Ti
0,00458
0,28
Ag
0,00471
0,45
Mn
0,00504
0,48
Zn
0,00583
0,56
8
Pr
0,269
2,01
K
0,00812
0,87
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Al
Au
Mn
Nd
S
La
P
Ce
Mg
Ca
Ag
Bi
Cu
0,531
0,649
0,858
0,901
1,27
1,40
1,50
2,49
2,77
2,85
2,86
2,88
3,17
3,58
1,92
1,46
6,74
4,88
10,49
8,24
18,63
8,85
8,25
12,41
73,09
45,62
Na
Al
Cu
Ca
Au
S
Mg
Si
O
Fe
As
částic
Zmineral
0,0171
0,0250
0,0408
0,0610
0,0688
0,0716
0,135
0,226
0,401
0,814
0,893
21
23,836
1,20
2,15
7,62
8,92
32,24
8,89
13,87
26,92
35,82
39,62
47,86
22
23
24
25
26
As
Si
Fe
O
Pb
částic
Zmineral
4,17
4,68
6,89
17,4
21,2
20
37,669
50,81
18,60
47,02
33,46
78,94
Poznámka: x max – maximální koncentrace prvku v souboru akcesorických částic ve strusce
párových korelací prvků a posoudit tak vzájemnou významnost
vazeb mezi prvky v analyzovaných částicích. Testem korelace
bylo ověřeno, že ve strusce č. 1 zlato koreluje s mědí a koeficient korelace kAu-C = 0,9196 je silně statisticky významný, na
hladině spolehlivosti lepší než 0,001. Ve strusce č. 2 má korelace zlata s mědí koeficient kAu-C = 0,3790, tj. stejnou povahu, avšak menší statistickou váhu (mezi hladinami 0,1
a 0,05). Ve strusce č. 2 koreluje zlato statisticky významně se
zinkem, koeficient korelace kAu-Zn = 0,6483, a je významný na
hladině spolehlivosti lepší než 0,02. Ve strusce č. 2 koreluje
zinek s mědí s koeficientem párové korelace kZn-Cu = 0,5015,
který je při 19 stupních volnosti významný na úrovni spolehlivosti lepší než 0,05. Ve strusce č. 1 nebyl zinek vázaný na akcesorické minerály nalezen.
Nejvyšší obsahy prvků stanovené v částicích při SPA metodě
jsou uvedeny v tab. IV (ve sloupcích xmax). Ve strusce č. 1 bylo
zlato v částicích nalezeno v zrnech s nejvyšší koncentrací 1,92
hm. %, stříbro s koncentrací 12,41 hm. %. Ve strusce č. 2 bylo
zlato stanoveno v zrnech s koncentrací až 32,24 hm. % a stříbro s koncentrací 0,45 hm. %. V obou struskách stříbro koreluje statisticky silně významně se sírou, ve strusce č. 1 s koeficientem korelace kAg-S = 0,9004, ve strusce č. 2 s koeficientem
korelace kAg-S = 0,9217, které jsou oba významné na hladině
spolehlivosti lepší než 0,001. To zároveň ukazuje, že stříbro
je do strusky přinášeno sulfidickými rudami během tavení
rudné vsázky. Také měď má silně statistiky významné korelace se sírou, ve strusce č. 1 má korelační koeficient hodnotu
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 57
z historie
Metalografická analýza složek. Charakteristická mikrostruktura strusky č. 2 je doložena na obr. 6. Sestává z homogenní,
tmavě se zobrazující fáze, v detailu zobrazené na obr. 7 číslem 1, a z eutektika, jehož části jsou v podrobnostech doloženy také na obr. 7. V homogenní fázi dominují s postupně
se snižujícími obsahy oxidy křemíku, hořčíku, vápníku a železa
s celkovým součtem 97,6 hm. %. Eutektikum je velmi členité
(obr. 8, čísla 2 až 7), jeho převládající struktura se morfologicky podobá krystalitům fayalitu železářských hutnických
strusek (číslo 5); světle se zobrazující kostrovité – dendritické
útvary, krystalizující jako první (číslo 3), jsou tvořeny převážně
oxidy křemíku, železa a vápníku a jehlicovitý útvar (číslo 4) postupně přechází do složení blížícímu se homogenní fázi téže
strusky. Globulitickou částici 2 tvoří vměstek a složky značené
čísly 6 a 7 představují svým složením s druhotně vyloučenými
sekundárními částicemi utuhlou sklovitou taveninu, tuhnoucí
jako poslední. V částici č. 8 na obr. 9 je obsažen arzen.
Semikvantitativní poměrné analýze byly podrobeny oba vzorky strusek č. 1 a č. 2. Výsledky jsou v tab. IV, přičemž analýza prokázala, že jako akcesorické minerály (a. m.) jsou ve
strusce obsaženy stříbro a zlato a také velký podíl arzenu.
Spodní poměrné obsahy zmíněných tří prvků byly v obou
vzorcích strusek stanoveny o následujícím geometrickém průměru − stříbro 0,116, zlato 0,649 a arzen 4,17 mg/kg. Je patrné, že ve strusce č. 1 byl počet prvků vázaných na akcesorické minerály větší (celkem 26) než ve strusce č. 2 (celkem
pouze 19 prvků). Ve strusce č. 1 byly nalezeny navíc lanthanidy (La, Ce, Pr, Nd), dále radioaktivní thorium (Th), bizmut (Bi)
a chlor (Cl). SPA metoda umožňuje stanovit také koeficienty
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / M . K a r b o w n i c ze k / L . St r á n s k ý
Obr. 8. Eutektikum ve strusce Złoty Stok
č. 2 v oblasti B – 2 v hm. % 42,4 O;
3,71 Mg; 3,51 Al; 23,9 Si; 0,42 Ag;
1,65 K; 8,13 Ca; 14,5 Fe; 0,29 Cu a 0,12 Zn (celkem 96,63); – 3 v hm.
% 42,6 O; 2,88 Mg; 5,09 Al; 24,8 Si;
0,33 Ag; 3,05 K; 7,26 Ca; 12,4 Fe a 0,10 Zn (celkem 98,51); – 4 v hm.
% 41,8 O; 28,3 Mg; 18,2 Si; 9,84 Fe;
0,15 Cu a 0,16 Zn (celkem 99,45); – 5 v hm. % 41,8 O; 4,61 Mg; 2,95Al;
24,4 Si; O,38 Ag; 1,43 K; 9,93 Ca a 13,3 Fe (celkem 98,80); – 6 v hm.
% 42,0 O; 6,68 Al; 24,6 Si; 4,13 K;
3,61 Ca a 16,2 Fe (celkem 99,00); – 7 v hm. % 42,0 O; 2,91 Mg; 4,80
Al; 25,2 Si; 0,16 Ag; 2,15 K; 9,30 Ca
a 12,57 Fe (celkem 99,09), zvětšeno
1 000×
Obr. 9. Struska Złoty Stok č. 2. Částice v okolí rozhraní homogenní fáze a eutektika – 8 v hm. % 36,1 O; 26,3 Mg;
1,42 As; 15,7 Si; 0,11 Ag; 17,8 Fe;
0,26 Cu a 0,33 Zn (celkem 98,02);
kromě Ag, Cu, Zn nejsou v celkovém součtu prvků v částicích 1 až
8 na obr. 7 až 9 zahrnuty obsahy
prvků ≤ 1,00 hm. %
Obr. 10. Zlato se ve strusce Złoty Stok č. 2
nacházelo nejčastěji v zrnech (cca
s 24% četností analyzovaných částic) spolu se stříbrem a dalšími prvky. V daném případě je znázorněno
zrno obsahující i Au o složení v hm.
%: 9,43 O; 4,93 Mg; 4,88 Si; 1,14 Ca;
32,98 Fe; 4,95 Cu, 4,21 S, 0,13 Zn;
34,6 As; s obsahem 1,39 Au a 0,21
Ag (SPA metoda)
Tab. V. Složení strusky získané při tavení v plamenné peci podel [9] [hm %]
Prvek
Cu
Zn
O
Si
Fe
Ca
Al
Mg
S
c e lke m
průměr
0,22
0,99
37,69
19,76
22,91
6,70
6,05
0,48
0,03
94,82
odchylka
0,15
1,72
13,11
5,77
11,36
4,82
0,58
0,64
0,06
3,12
Pozn.: v práci [9] uvedeny příklady složení tří strusek, oxidy prvků jsou přepočteny na kyslík a čisté kovy
kCu-S = 0,9135, ve strusce č. 2 hodnotu kAg-S = 0,8071, které
jsou obě silně statisticky významné na hladině spolehlivosti
lepší než 0,001. Taktéž měď, s níž je v těsné korelaci na lokalitě Zloty Stok zlato, je přinášena do rudní vsázky převážně
sulfidickými rudami.
z historie
K t e c h n o l o g i i t ave n í v h u t í c h v l o ka l i t á c h
H av í r n a a Z ł ot y St o k
Podle prvků vázaných na akcesorické minerály v rudninách
odebraných z lokalit Havírna a Zemanovo pole je možno soudit, že zde byly v minulosti hutnicky zpracovávány sulfidické
Pb-Cu-Zn-Ag rudy, obdobně jako tomu bylo v zsz ležícím hutním revíru havlíčkobrodském. Zhodnocením rozsáhlého souboru chemických analýz hutnických strusek odebraných z lokalit Štukhejlský mlýn, Grodlův mlýn, Simtany, Bartoušov
a Stříbrné Hory mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví a také
strusky ze současného redukčního tavení surového olova [7]
vidíme, že metalurgie tavení zde byla orientována na zpracování olovnato-sulfidických rud. Jejím cílem přitom bylo vytavit
surové olovo pokud možno s co nejnižším obsahem olova
v odpadních hutnických struskách.
Přiřadíme-li totiž ke shora uvedeným struskám také strusky
z lokality Havírna uvedené v tab. III, získáme graf vyjadřující
vztah mezi obsahem olova ve struskách a obsahem železa
a manganu v týchž struskách, který je na obr. 11. Z grafu plyne, že olovo ve struskách během redukčního (popř. pražně redukčního tavení) se při rostoucím obsahu železa a manganu
ve strusce snižuje. Tato závislost, která byla známa již Georgiu
Agricolovi [8], může být pro uvedený soubor strusek vyjádřena semilogaritmickým vztahem
ln (% Pb) = 85,70 . exp [–0,1405(% Fe + % Mn)]
(1)
s koeficientem korelace r = 0,8554, jemuž odpovídá vysoká
hladina spolehlivosti α, v daném případě lepší než 0,02. Jestliže však porovnáme složení strusek z lokalit Havírna a Złoty
Stok, vidíme, že jejich složení se významně odlišuje, a to pře-
58 S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
devším v obsazích základních oxidických složek (tab. III). Celkový obsah pěti složek – O, Mg, Al, Ca, Si a Fe, je v obou lokalitách téměř shodný (96,96, resp. 97,07), avšak obsahy
Mg, Ca, Si vázané na oxidy jsou v lokalitě Havírna pouhých
11,53 hm. %, zatímco obsah oxidů Fe je zde extrémně vysoký
– 46,80 hm. %, kdežto obsahy Mg, Ca a Si v lokalitě Złoty
stok jsou 42,81 hm. %, tj. vysoké, a obsah oxidů Fe je nízký
– 10,48 hm. %. Z těchto rozdílů je možno usoudit, že základní rudní vsázky měly rozdílné složení a rovněž způsob vedení taveb základních vsázek byl rozdílný. Předpokládáme-li,
že redukční tavby podle obr. 10 byly původně vedeny s cílem
získat odpadové strusky s minimem olova a kovový produkt
s maximem surového olova, získáme analytickým zpracováním
dat rovnici (1). Jestliže však předpokládáme, že v lokalitách kolem Havlíčkova Brodu a Złotého stoku mohly být tavby vedeny
s cílem získat odpadové strusky s minimem mědi (a zinku)
a produkt tavení s maximem mědi (a zinku), pak získáme graf
na obr. 12 a výslednou rovnici, která analyticky určuje vztah
mezi obsahem mědi a zinku ve strusce jako funkci obsahu železa a manganu ve strusce, ve tvaru (2)
ln (% Cu + % Zn) = 0,132 . exp [0,1133(% Fe + % Mn)]
(2)
s koeficientem korelace r = 0,9143, jemuž odpovídá vysoká
hladina spolehlivosti α, která je lepší než 0,02. Jestliže nyní
porovnáme koeficienty korelace v rovnicích (1) a (2), vidíme,
že obě relace mají stejnou váhu spolehlivosti. Je přitom pozoruhodné, že zatímco podíl olova ve strusce s obsahem železa a manganu ve strusce při redukčním tavení klesá (obr. 11),
potom podíl mědi (i zinku) ve strusce s obsahem železa ve
strusce podle obr. 12 roste.
Složení strusky při tavení v plamenné peci se v současnosti řídí
s cílem minimalizovat ztráty mědi ve strusce, používat co nejméně struskotvorných přísad a také paliva. Příklad složení tří
druhů strusek podle autorů [9]) při tavení rud v plamenné peci
je uveden v tab. V. Vidíme, že chemické složení strusky může
být značně proměnlivé, avšak v rámci výběrových směrodatných odchylek prvků je složení obou strusek z lokality Złoty
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / M . K a r b o w n i c ze k / L . St r á n s k ý
Stok pro kyslík, křemík, vápník, železo a měď i zinek (kromě
hořčíku) shodné se složením uváděným autory [9] pro tavení
měděných rud v plamenné peci. Tavením v plamenné peci reagují oxidy mědi se sulfidem železnatým a přecházejí na sulfid měďný reakcí Cu2O + FeS = Cu2S + FeO. Koncentrace mědi
ve struskách bývá obvykle 0,15 až 0,40 hm. % (tab. III – strusky Złoty stok). Obsah stříbra ve struskách se podle práce [9]
pohybuje v rozmezí 0,6 až 4,0 mg/kg a obsah zlata podle téhož pramene bývá asi 0,03 mg/kg. Také tyto údaje získané
metodou SPA (tab. IV) se řádově shodují s výsledky podle práce [9]. V tzv. kamínku (lechu [10]), který je meziproduktem při
výrobě mědi z rud a koncentrátů a v němž se při tavení soustřeďuje měď a specificky těžší kovy, bývá při tavení rud obsahujících stříbro a zlato podle autorů [9] obsah těchto cenných kovů podstatně vyšší.
Z á vě r
Příspěvek mohl být zpracován díky projektům GAČR reg. číslo 106/08/0606, 106/08/1243 a 106/09/0969
L i t e ra t u ra a p o z n á m k y
[1] TENORA, J.: Vlastivěda moravská. Okres Bystřice nad
Pernštejnem. Brno : Musejní spolek, 1907, 268 s.
[2] POLÁK, A.: Nerostné bohatství Bystřicka. Brno : Krajské
nakladatelství v Brně, 1960, 58 s.
[3] BAŽAN, J. – ADOLF, Z. – KARBOWNICZEK, M. – BUCHAL,
A. – STRÁNSKÝ, K.: The iron slag from Starachowice in
Poland. Acta Metallurgica Slovaca 7, 2001, 5 (1/3) special
issue, s. 90–95. (Strusky ze stříbronosné a zlatonosné
lokality Złoty Stok v Kladsku byly získány v rámci spolupráce přispěním pana prof. Dr. habil. inž. Miroslava Karbowniczka, děkana hutnické fakulty AGH v Krakově.)
[4] DOLEŽEL, J. – SADÍLEK J.: Středověký důlní komplex
v trati Havírna u Štěpánova nad Svratkou. Mediaevalia
Archaeologica 6. Příspěvek k dějinám těžby stříbra v oblasti severozápadní Moravy ve 13. a 14. století. Praha–
–Brno–Plzeň, 2004, s. 43–119. ISBN 80-86124-48-7. Příloha III. BLAŽÍKOVÁ, J. – STRÁNSKÝ, K.: Analýza strusek
z lokality Havírna, k.ú. Štěpánov nad Svratkou, s. 118–119.
[5] CHALUPNÍK, V.: Osobní sdělení dne 12. 7. 2010. Původní majitel Zemanova pole žil ještě v předchozí generaci.
Vlastníkem Zemanova pole je dnes pan Karel Chalupník,
který celé rozsáhlé pole zdědil, oplotil ohradníkem a využívá k pastvě skotu. Jeho bratr pan JUDr. Václav Chalupník (*28. 9. 1954) zde postavil přímo nad šachtou
nacházející se pod rovinným plató (terénní traverz), v něž
zde pole přechází, celoročně obyvatelnou chatu. Původní
šachta, otevřená podle tradice a Vlastivědy moravské pod
hradem Zubštejnem [1], [2] již ve třináctém století (údajně 1238), kdy hrad náležel pánům z Pernštejna, sloužila
Pernštejnům jako zdroj těžby stříbrných rud.
[6] STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – POSPÍŠILOVÁ, S. – DOBROVSKÁ, J.: Možnost poměrné semikvantitativní mikroanalýzy těžkých kovů v horninách, rudninách a struskách. Slévárenství, 2009, roč. LVII, č. 7–8, s. 268–270.
ISSN 0037-6825.
[7] STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – STRÁNSKÝ, K.: Těžba
a hutnické zpracování Pb-Ag rud v utínském horním revíru. Slévárenství, 2010, roč. LVIII, č. 3–4, s. 126–130.
ISSN 0037-6825.
[8] AGRICOLA, G.: De Re Metallica Libri Basileae MDLVI.
Dvanásť kníh o baníctve a hutníctve. Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR. Ostrava : MONTANEX
a. s., 2006, 546 s., ISBN 80-7225-218-6.
[9] SEVRJUKOV, N. N. – KUZMIN, B. A. – ČELIŠČEV, J. V.:
Obecné hutnictví. Praha : SNTL, 1958, 563 s.
[10] QUADRAT, O.: Základy metalurgie kovů. Praha : Josef
Hokr, 1948, 239 s.
[11] VOREL, P.: Páni z Pernštejna. (Českomoravský rod v zrcadle
staletí). Pardubice : Muzejní spolek v Pardubicích, 1993. 54 s.
[12] VOREL, P.: Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Východočeské muzeum v Pardubicích. Pardubice 1997, 320 s. ISBN 80-86046-07-9.
S l é vá re ns t v í . L I X . l e d e n – ú n o r 2011 . 1–2 59
z historie
Analýzy rudnin a strusek z oblasti Pernštejnska a Havlíčkobrodska, z panství pernštejnského a z lokality Złoty Stok, kterou
držel Jan z Pernštejna v zástavě, svědčí o rozdílném způsobu
hutnického zpracování vytěžených rud. U sulfidických rud těžených mezi Havlíčkovým Brodem, Přibyslaví a v katastru
Štěpánova nad Svratkou bylo redukční tavení (popř. pražně
redukční tavení) vedeno s přísadou železných strusek tak, aby
obsah olova ve strusce byl co nejmenší (obr. 11). Pochod byl
soustředěn na co nejvyšší produkci surového olova, z něhož
bylo následně sháněním získáváno stříbro.
U rud těžených v lokalitě Złoty Stok, jejichž složení doposud
neznáme, avšak lze přepokládat oxidické i sulfidické rudy
s obsahem mědi i zinku a podle použité SPA metody také
stříbro a zlato, mohlo být součástí jejich hutnického zpracování tavení v plamenné peci, které bylo vedeno s cílem dosáhnout co nejmenšího obsahu surové mědi a zinku ve
strusce (obr. 12), a tím co nejvyšší podíl obou kovů v tavenině.
Strusky z této lokality, pocházející velmi pravděpodobně z plamenné pece, představují v grafu na obr. 12 ve srovnání se zbývajícími struskami z lokalit 1 až 5 po redukčním tavení vskutku minimum obsahu mědi i zinku.
Jan z Pernštejna zvaný Bohatý, který žil v letech 1487 až 1548,
získal v roce 1537 od českého krále Ferdinanda I. za zapůjčení
velké finanční sumy do zástavy nejen hrabství Kladsko a tím
hraběcí titul, ale i mimořádně prestižní právo ražby vlastních
zlatých a stříbrných mincí [11], [12]. S tím byla spojena možnost
vlastní těžby a také hutnického zpracování vytěžených stříbrných a zlatých rud (tj. v podstatě polymetalických rud) z Kladských dolů a hutí v lokalitě Złoty Stok (obr. 13). Spojení výtěžků
cenných kovů, stříbra a také zlata z Kladska a z četných lokalit
tehdy prosperujících hutí na jeho vlastních dolech v pernštejnském panství, spojené navíc s ražbou vlastních mincí, vytvořilo
tehdy pro Jana z Pernštejna – Bohatého, nositele hraběcího titulu, výjimečné postavení v české a moravské stavovské obci.
Dnes už nevíme, nebo snad dosud ještě nevíme, jaké byly ražby pernštejnských mincí, ani z jakého kovu, pokud jde o jakost,
byly raženy. Víme však, že v osobě Jana z Pernštejna dosáhlo
pozemkové i finanční bohatství a tím i přímý vliv Pernštejnů
na hodpodářský život českých zemí svého vrcholu. Po úmrtí
Jana z Pernštejna 8. září 1548 byl v následujících mužských
generacích jejich vliv stále menší a 26. července 1631, necelých
83 let po Janově úmrtí, ve čtvrté generaci, osobou Vratislava,
Eusebia z Pernštejna (*1594) vymřel aristokratický rod Pernštejnů po meči [11], [12].
Na teritoriu Českomoravské vrchoviny jsou viditelnou dominantou jejich působení hrady, z nichž Pernštejn bývá nazýván
perlou moravských hradů, dále málo známý Aueršperk a Pyšolec a zdaleka viditelná nejvýše stojící zřícenina hradu Zubštejna (obr. 14), jednoho z prvních sídel pernštejnského rodu
a centra bývalé těžby a hutního zpracování polymetalických
Pb-Cu-Zn-Ag rud.
Předplatitelé
časopisu Slévárenství
obdrží zdarma ročník 2010
na CD ve formátu pdf
Pro ostatní čtenáře
je CD dostupné v redakci
Slévárenství v ceně 320 Kč
(+ 20 % DPH + poštovné)
A d r e s a / e d i t o r i a l of f i c e
redakce časopisu Slévárenství
Technická 2, 616 00 Brno
tel.: +420 541 142 664
+420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ediční plán 2011
170
297
265
210
170
75
125
210
85
297
265
170
70
1–2
1. 12. 2010
December 1th, 2010
3–4
10. 2. 2011
February 10th, 2011
5–6
6. 4. 2011
April 6th, 2011
7–8
10. 6. 2011
June 10 th, 2011
9–10
14. 7. 2011
July 14th, 2011
11–12
12. 10. 2011
October 12th, 2011
85
125
145
100
ceník inzerce 2011
297
265
číslo
uzávěrka pro
Ausgabe zasílání podkladů
Issue No Redaktionsschluss
Deadline
umístění
velikost číslo vyjde
Erscheinungstermin
Publication Date
24. 2. 2011 Všeobecně zaměřené číslo
February 24th, 2011 Allgemeine Themen
General topic number
14. 4. 2011 Progresivní slévárenské technologie
April 14th, 2011 Progressive Giessereitechnologien
Advanced foundry technologies
14. 6. 2011 Představení firem na veletrhu GIFA (28. 6.–2. 7. 2011)
June 14th, 2011 Forstellung der Firmen, GIFA (28. 6.–2. 7. 2011)
Presentation of firms at the GIFA Fair (28th June–2nd July 2011)
26. 8. 2011 Konference ALUMINIUM
August 26th, 2011 ALUMINIUM Tagung
ALUMINIUM Conference
27. 10. 2011 Hodnocení veletrhu GIFA 2011
October 27th, 2011 Bewertungsberichte zur Giessereimesse GIFA 2011
Evaluation of the GIFA Fair 2011
16. 12. 2011 Vady odlitků
December 16th, 2011 Gussfehler
Casting defects
rozměry (š × v) v mm
na spad
do zrcadla
cena inzerátu (Kč . €) čb.
čb.+1 bar.
barva
horizon.
vertikál.
horizon.
vertikál.
1. strana 1 A4
–
–
22 000 Kč . 950 €
210 × 297
2. strana 1 A4
–
–
20 000 Kč . 890 €
210 × 297
170 × 265
3. strana 1 A4
–
–
19 500 Kč . 865 €
210 × 297
170 × 265
4. strana 1 A4
–
–
21 000 Kč . 910 €
210 × 297
170 × 265
–
22 500 Kč . 1 150 €
210 × 297
170 × 265
15 600 . 680 € 18 600 Kč . 780 €
210 × 297
170 × 265
OBÁLK A
UVNITŘ
1 list (2 A4)
1 A4
–
12 500 Kč . 515 €
1/2 A4
6 300 Kč . 257 €
7 800 Kč . 340 €
9 300 Kč . 390 € 210 × 145 100 × 297 170 × 125 85 × 265
1/3 A4
4 200 Kč . 171 €
5 200 Kč . 226 €
6 200 Kč . 260 €
1/4 A4
3 150 Kč . 130 €
3 900 Kč . 170 €
4 700 Kč . 195 €
1/8 A4
1 560 Kč . 68 €
1 950 Kč . 88 €
2 350 Kč . 98 €
vlepený list (A4) dodaný zákazníkem
volně vložený list dodaný zákazníkem
55
tematické zaměření
Themenbereich
Special Topic
e d e n – ú n o r 2011 . 1–2
Ceny jsou uvedeny bez DPH (20 %)
70 × 297
55 × 265
170 × 75 85 × 125
85 × 62
17 000 Kč . 660 €
9 000 Kč . 300 €
Download

Myslíme i na nebezpečí Chráníme Vás Reach New Age