11–12/2010
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny
v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů,
které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se
řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku
tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním
zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou
lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání
zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
Foundry Industry Journal
r o č n í k L V I I I . 2 0 1 0 . č í s l o 11 – 1 2
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
tematické zaměření / přesné lití
special topic / investment casting
o db orný garant / prof. I ng. Milan H orá ček, CS c.
Redakce / editorial office:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ÚVODNÍ SLOVO
371
Hlavinka,J.
PŘESNÉ LITÍ
372
Williams,R.– Hirst,R.– Horáček, M.
Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného
modelu
Survey of the world production of castings made by the investment pattern method
374
Kosour,V.– Horáček,M.
Numerická simulace vstřikování voskové směsi pro výrobu modelů
Numerical simulation of wax filling into dies for production of patterns
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +421 244 455 238,
fax: +421 244 455 239.
379
Hrbáček,K. a kol.
Stabilita struktury a mechanických vlastností lité slitiny 718 Plus
po dlouhodobém účinku teploty
Stability of structure and mechanical properties of 718 Plus cast alloy after a long-run
effect of temperature
Vychází 6krát ročně. 6 issues a year
Číslo 11–12 vyšlo 15. 12. 2010.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
383
Zemčík,L.– Dlouhý,A.
Vznik termoelastických napětí v odlitcích ze slitin TiAl odlévaných
do keramických skořepinových forem
On the origin of thermo-elastic stresses in TiAl castings poured into ceramic shell moulds
387
H a k l , J . – V l a s á k ,T. – N o v á k , P.
Žárupevné kobaltové slitiny odlévané v České republice
High temperature Co base alloys cast in the Czech Republic
391
Bolibruchová,D. a kol.
Hodnotenie mechanických a štruktúrnych vlastností zliatiny AC 42200
odlievanej metódou na vytaviteľný model
Evaluation of mechanical and structural properties of AC 42200 alloy cast by the investment
casting method
Tisk Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, telefon: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 2. 11. 2010, do tisku 26. 11. 2010.
Náklad 700 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
obsah
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
redaktorka / editor
Mgr. Milada Haasová
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Ivo Žižka, předseda
Přesné Al odlitky určené pro letouny AIRBUS (ALUCAST, s. r. o., Tupesy)
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™ªªć ª«¨ «©ª©
1 – 2 / 2 0 11 v š e o b e c n ě z a m ě ř e n é č í s l o / g e n e r a l t o p i c n u m b e r
¿ ¡ “ ÉØ é Ø å Þ Ô “ ¢ “ ½ ¡ “ » ß Ô é Ü á Þ Ô
ñçé[íð“
Ãåâ“ãåéák“›ãåâçâçìãâéâ蜓áèàØåÜÖÞâè“æÜàèßÔÖܓÕìߓáØÝ׀kéؓéì çéâ€Øá“ãâ`kçÔ`â鎓àâ×ØߓÚØâàØçåÜؓéâæÞâébÛâ“àâ×Øßè“é“æâÙç êÔåè“Ãåâ¸áÚÜáØØ塓ÁWæßØ×ác“ÕìßԓÚØâàØçåÜؓØëãâåçâéWáԓéؓ
ÙâåàWç蓡æçØã“×â“Ãåâ¶Ôæç術Ãâ“ÝØÝk“‡ãåÔéc“Õìßԓåâí×cßØáԓáԓ
Æ×åè‘Øák““
ã€ØæábÛâ“ßÜçk
ÅÔ×ԓÆ×åè‘Øák“
ã€ØæábÛâ“ßÜçk“
à èå Þ ì u âéԓ¤£¨
©¤¥“£ £“µå á â
çØ ß¡­“ž §¥£“¨ §¤“§¥¤“§ ©¤
ÙÔ ë ­“ž §¥£“¨ §¤“§¥¤“§ ©¤
Ø àÔÜß­“
àåÔ íØ Þ ³ çØ ÖÛáÜ Ö Ôßàèæ Øèà¡Ö í
ê ê ê¡ã åØ æá Ø ßÜ ç Ü¡ÜáÙâ
éæêëæ죗ì—ågâëÜé’Úߗؕ—åؗ‹éæíÜy—ãÜ뗩§§­ą§®£—áÜáàÚߗñàêâæíæêë—
Ùæßì•Üã—åÜåo—ñÛØãÜâؗìêçæâæáàí[¥—À—ëæ—áܗí‡Øâ—éÜØãàëؗÛæçØۑ—
éÜÚÜêܗåÜáÜå—åؗå؇ܗæÛígëío¥—ÍܗÊíØñì—êãfí[éÜå—&ɗáܗêàëìØÚܗ
¼áÚ¡“¿ÜÕâå“
ÉØéØåÞÔ
ãåØíÜ×Øáç
æÙÛæÙå[¥—Í—ßàêëæéàà—åÜçØäØëìáÜäܗëØâæ풗ñ[Ùgé—åÜáé‘ñågá‡oÚߗ
Øâëàíàë—Ø—ÛoãdoÚߗ‹âæ㑥—¹æßì•Üã—Čç„àÛØå[—ßæÛåæëØÿ—åÜæÛçæío¤—
ÛØãؗíðåØãæ•Üåfä엋êàão—ØÛÜâí[ëåg—áØâæ—í—ãÜëÜÚߗâæåáìåâëìéð¥—
»Øãæ—Ùð—êܗ„oÚ룗•Ü—áêäܗíðdÜéçØãà—í‡ÜÚßåð—å[âãØÛæíf—çæãæ•âð¥—
çæäØãf—æ•àíæí[åo£—äìêoäܗêܗÚßæíØë—éØÚàæå[ãåg—Ø—çéØÞäØëàÚâ𥗗
͗ç„ÜåÜêÜåfä—êãæíؗêäðêãì—äìêo—à—å؇ܗçé[Úܗ‹ñÚܗêæìíàêÜ뗗
¹æßì•Ü㥗ÃÜÞàêãØëàíåo—ñ[ëg•—ìâìêìáܗdoä—Û[ã—ígë‡o—çéæÚÜåëæ—
ê—çæë„ÜÙØäà—Ø—ñÜáäfåؗçéæÙãfäð—dãÜåêâf—ñ[âãØÛåð¥—
æ—ãÜÞàêãØëàíì—ɼ¸º¿¥—ÅؗÛéìßf—êëéØåg—å[ê—dÜâ[—æÙÛæÙ咗‹âæ㗗
ÇæÛoí[äܤãà—êܗëÜÛð—åؗçéæÚÜê—í’éæÙð—æÛãàë④—ä[äܗåؗêëéØåg—
íêëì瑗å[âãØÛð—åؗêìéæíàåð£—Ú敗áܗØãܗçéæÙãfä—ÞãæÙ[ãåoßæ—
í—æÙãØêëà—åÜçÊà—ą—ñ؄ØñÜåo—Êà—äÜñà—âØéÚàåæÞÜååo—ã[ëâð£—Ø—Û[ãܗ
ëéß죗âëÜ钗dàååæêë—êíØñì—ç„oãà‡—æíãàíåàë—åÜ䑕ܥ—À—ç„Üêëæ—áêäܗ—
çæ—éæÚܗ©§¨©¥—Í—êæìdØêåf—ÛæÙg—ëØâëf•—„܇oäܗÛæçØÛæíæì—êëìÛàà—
êܗêåؕàãà—åØáoë—ågáØâæì—ÚÜêë엋êçæé—çéæêë„ÜÛåàÚëíoä—å[âìç엗
åؗâæäæÛàëåo—ÙìéñÜ£—æ—âëÜéf—áêäܗÍ[ê—àåÝæéäæíØãॗ
åؗñç„oêågåo—ÜäàêåoÚߗãàäà둗í—é[äÚà—ÀÇǺ—å؇àÚߗêãfí[éÜ嗗
ŸíoÚܗꥶ ¥—ÑÛ[åãàíg—êëéæßf—Ýé[ñܗåÜáêæì—Ùæßì•Üã—çæìߒä—âãà‡f£——
»Øã‡o—å[âãØÛæíæì—çæãæ•âæì—áܗÚÜåؗÜåÜéÞào¥—ÊçæãÜdåg—êܗ—
Øãܗäæßæì—í—ç„oçØÛg—å܋êçgÚßì—ífêë—â—ÛéØêëàÚâ’ä—çæçãØëâ‘ä—
ÊíØñÜä—çé‘äðêãì—Ø—ÛæçéØíð—&ɗíðíoáoäܗëãØâ—åؗíã[Ûì—æßãÜÛåg—
çéæ—å؇ܗêãfí[éå𥗺Üã[—ñ[ãܕàëæêë—ä[—ØãܗåØÛå[éæÛåo—ÚßØéØâëÜ闗
ؗÙìÛܗåìëåf—áà—„Ü‡àë—åؗÜíéæçêâf—‹éæíåࣗâÛܗêçæãfß[äܗåؗ
åØۗ‹éæíÜy—Üíéæçêâfßæ—ëéß쥗DŽÜêëæ•Ü—áܗå؇ܗÜåÜéÞàܗí’éæÙåg—
åÜáãÜíågá‡o—í—¼íéæçg£—áÜáo—çéæÛÜáåo—ÚÜåؗáܗåؗæçØdåf—êëéØåg—
ÛæÙéf—íñëØßð—Ø—ñ[ñÜäo—í—º¸¼½¥—ÊëÜáåg—ëØâ—ÙìÛܗíÜãäà—Û‘ãܕàë[—
ÚÜåæíf—êëìçåàÚÜ¥—Ñ[íØñÜâ—â—íðêæâfäì—çæägéì—ÜåÜéÞào——
ØÛÜâí[ëåoÚߗàåÝæéäØÚo—íÜÛæìÚoÚߗâܗñÛ[éåfäì—Úoãà¥
ñ—æÙåæíàëÜãå’ÚߗñÛéæᑗŸâëÜéf—çæ—å[ê—åàâÛæ—åÜçæ•ØÛæíØ㣗—
ÁØâ—ä‘•Ü—êíØñ—åØçæäæÚà—å؇àä—æéÞØåàñØÚoä—åؗêëéØåg—í’êëìç춗
åØíéßãà—áêäܗêà—ßæ—êØäà —í‡ÜÚßåð—ñÙðëÜdåg—ñØëg•ìáÜ¥——
ÇæêãÜÛåoä—ß„ÜÙoâÜä—Ûæ—éØâíܗáܗČâéÜØëàíàëØÿ—å؇o—íã[Ûð——
ºÜåì—æÛãàë⑗Øêà—åÜæíãàíåo¥—Ä‘•Ü—ØãܗåØçæäæÚà—ç„à—íðßãÜÛ[í[åo—
í—æÙãØêëà—ČÝæëæíæãëØàâðÿ¥——ëæäìëæ—ëfäØëì—áêäܗç„ÜÛãæ•àãà—
çéæßã[‡Üåo—â—íã[Ûg£—êíæãØãà—ëàêâæíæì—âæåÝÜéÜåÚà—Ø—åÜç„oä旗
ñؗç„àdàågåo—å؇Üßæ—êíØñì—ñoêâ[åؗçæÛçæéؗíÜãÜëéߑ—¿ØååæíÜ飗—
ÄÊ͗¹éåæ—Ø—ÊîàêêëÜÚߥ—Í—ç„o‡ëoä—éæÚܗÚßÚÜäܗæÙÛæÙå’ä—
áêäܗÛàêâìëæíØãà—ê—äàåàêëéÜä—çé‘äðêã쥗͗âæåâéfëåo—éæíàåg——
ñç‘êæÙÜä—ñØáàêëàë—çæÛçæéì—åؗíÜãÜëéßì—í—¿ØååæíÜé죗åؗíÜãܤ
áêäܗßãÜÛØãà—„Ü‡Üåo—çéæ—å؇ܗæéÞØåàñØÚܗÝæéäæì—å[âìç엗
ëéß엾À½¸—Ø—ÄÊ͗헹éåg¥—Åؗíð‡‡o—‹éæíåà—ä[äܗñ[áÜä—çæÛç椗
ÜåÜéÞào—çéæêë„ÜÛåàÚëíoä—&ÜêâæäæéØíêâf—âæäæÛàëåo—Ùìéñð¥—
éæ¤íØë—äð‡ãÜåâì—çéæÜïçæéëåo—çæãàëàâð—å؇o—ñÜäg—ê—Û‘éØñÜ䗗
Ígë‡àåؗæéÞØåàñØÚo—áà•—í—äàåìãæêëà—éÜØãàñæíØãؗåÜçæçìã[éåo—
åؗíñ[áÜäåæì—âææéÛàåØÚà—dàååæêëo—äàåàêëÜéêëÜí—æÙÚßæÛ엗
æçØë„Üåo£—ØÙð—êåo•àãؗå[âãØÛð—åؗçéØÚæíåo—êoã쥗ÇæâãÜꗗ
ñØâ[ñâæíf—å[çãåg—åìëåg—ç„àåÜêã—ëãØâ—åؗêåo•Üåo—äñÛæí’Úߗ
ؗñØßéØåàdåoÚߗígÚo¥—
å[âãØۑ¥—Í—ñ[áäì—ñØÚßæí[åo—•àíæëØêÚßæçåæêëà—çæÚßæçàãð—
êܗÛæ—éìëàååo—dàååæêëà—å؇Üßæ—êÜâéÜëØéà[ë쥗ÉæñÜçàêæíØë—êܗæ—áÜáo—
çæÛåàâæíf—æÛÙæéæíf—æéÞØåàñØÚܗåìëåæê뗋çéØíð—dØêæífß旗
ÝæåÛ죗éì‡Üåo—ÙÜåÜÝà둣—êåà•æí[åo—çéfäào—ØëÛ¥—ËØëæ—æçØë„Üåo——
å[çãåà—ŸêëØëàêëàâØ£—çéæáÜâëæí[—dàååæê룗áÜÛå[åo—ëéàçØéëàë—åؗâéØáêâf—
êܗØãܗÙæßì•Üã—çéæäoëãؗÛæ—íðáÜÛå[í[åo—ê—ÆʗÂÆÍƗæ—ÂÊÍÊ£——
æÛÙæéå’ÚߗâæäàêoÚߗ&ÊÊ£—º¸¼½—ØëÛ¥ —Ùð—Øêà—ñØÙéØãæ—íÜã⒗çéæêëæ饗
íܗâëÜéfä—áØâæ—Ùð—êܗÚßëgãæ—ñØçæäÜåæìë—åؗÛæÙ죗íܗâëÜéf—
•àáÜäÜ¥—Å؇o䗋âæãÜä—áܗíðáÜÛåØë—çæÛäoåâð—ØâÚÜçëæíØëÜãåf—
ËØëæ—çé[ÚܗáܗÛoãdo—Ø—íÜÛܗâܗâæäçãÜïåoäì—çæßãÜÛì—åؗêãfí[éÜå¤
ê⒗æÙæé—í—&É¥
æÙgäؗêëéØåØäà—Ø—åàáØâ—åÜçæ‡âæÛàë—å[‡—æÙæ饗ºßÚÜäܗؗç„ÜáÜäܗ
Í[•Üåo—dëÜå[„ࣗÛé•oëܗí—éìâæì—çæêãÜÛåo—doêãæ—dØêæçàêì—
í‡Ü䣗ØÙð—áÜáàÚߗæßæÛåæÚÜåo—Ùðãæ—à—äæëàíØdåo£—åؗÛéìßf—êëéØåg——
Êãfí[éÜåêëío—í—ãÜëæ‡åoä—éæÚÜ¥—»æíæãëܗå[䣗ØÙðÚßæä—ëæìëæ—
ÚÜêëæì—í‡Üä—çæÛgâæíØãà—ñؗêçæãìçé[Úà—Ø—çæç„[ãà—âãàÛåf—
áܗåìëåf—Ùé[ë—ñ„ÜëÜã—åؗêàëìØÚà—í—çæÛåàâì—Ø—áÜßæ—äæ•åæêëॗ
åæí’Úߗëéߑ—Ø—åæí’Úߗç„oãܕàëæêëo¥—Í—ãÜëæ‡åoä—éæÚܗÙðãؗ—
ÆÙ饗¬¥—— Çæéæíå[åo—ñØçãyæí[åo—Ûìëàåð—íܗêâìëÜdåæêëà—ŸíãÜíæ £—í—êà¤
äìãØdåoÚߗçéæÞéØäÜÚߗÇéæºØê뗟ìçéæêë„ÜÛ —Ø—ÄæãÛ½ãæî—
Ò°Ô
¹ÜÚ¡“¨¡““ ¶âàãÔåÜæâá“âٓÖÔéÜçì“ÿßßÜáړÜá“åØÔߓ›ßØÙ眓ÔáדÜá“çÛؓæÜàèßÔçÜâá“
ãåâÚåÔàæ“Ãåâ¶Ôæ瓛àÜ××ß؜“ÔáדÀâß×Āâê“άÐ
Æçìêëoäܤãà—äð‡ãÜåâì—çéæí[ñØåæêëà—êãfí[éÜå—Ø—êíØñ죗Ûæêë[¤í[äܗ
‹éæíåࣗdàååæêë—íܗí’ÙæéÜÚߗêíØñì—çé‘äðêã죗êíØñì—äæÛÜã[éÜ壗
çéæ•àëo—êí[ë⑗í[åædåoÚߗê—ëgäà—åÜáÙãà•‡oäॗ»æ—åæífßæ—
åؗñíð‡æí[åo—áÜáàÚߗâíØãàÝàâØÚÜ¥—¿ãØíåoä—Û‘íæÛÜä—åÜåo—áÜå—
çéæÝÜêåo—é‘ê룗å’Ù镗ìÛé•àëÜãåæêë—Ø—éæñíæᥗ͒ñåØäåæì—éæãà—ßéØáܗ
‹êçgÚߑ¥—&Øêæçàêì—Êãfí[éÜåêëío—íÜãâf—äåæ•êëío—âéÜØëàí¤
íðêæ⒗ígâæ풗çé‘ägé—å؇àÚߗñØägêëåØåڑ¥—Ígë‡àåؗñØägêëåؤ
íØëÜ㑗êà—ëÜåëæ—çéæÙãfä—ìígÛæäìáܗؗçéæí[Ûo—æÛÙæéå[—‡âæãÜåo¥—
ÃÜç‡o—éæâ—åܕ—Ùðã—ëÜå—ãÜëæ‡åo£—ñÜáäfåؗÚæ—êܗë’â[——
Å[‡—êíØñ—ÚßÚܗْë—êëÜáåg—áØâæ—ãÜëæê—à—í—ç„o‡ëoä—éæÚܗå[çæäæÚÜ套
ؗØÛÜâí[ëåoßæ—çæãàëàÚâfßæ—âãàäØë쥗ÑÜáäfåؗØãܗåæëåæì—
Û[íâì—ëæßæ—çæÛåàâØëÜãêâfß旇ëgêëo¥
ÆÙ饗°¥—— ÑæÙéØñÜåo— çé‘Ùgßì— ñØçãyæí[åo—
êàãàâæåæíf—Ýæéäð—íܗêëÜáåfä—dؤ
êæífä—æâØä•àâì—ç„à—åìãæíf—ßæÛ¤
åæëg— çæíéÚßæífßæ— åØçgëo— Ÿíãܤ
íæ £—íðêæâf—ßæÛåæëg—Ÿìçéæêë„ÜÛ —
ؗæçØâæíØå’äà—êàäìãØÚÜäà—êëؤ
åæíÜå[— æçëàä[ãåo— ßæÛåæëؗ åؤ
çgëo—ŸíçéØíæ —Ò¯Ô
¹ÜÚ¡“¬¡““ ´á“ÜßßèæçåÔçÜâá“âٓçÛؓæÜßÜÖâáؓàâèßד
ÿßßÜáړÔç“çÛؓæÔàؓçÜàؓÜá“íØåâ“æèåÙÔ ÖؓçØáæÜâᓛßØÙ真“ÛÜÚۓçØáæÜâᓛàÜ× ×ß؜“ÔáדåØãØÔçØדæÜàèßÔçÜâáæ“ÚØç çÜáړçÛؓâãçÜàÔߓçØáæÜâᓛåÜÚÛ眓ΫÐ
éæâ엩§¨¨—ç„ÜáÜäܗí‡Üä—ßæÛåg—ñÛéØío£—‡ëgêëo—Ø—æêæÙåoÚߗ
åoÚߗç„oêçgí⑗ؗç„oñÜy—dëÜå[„‘¥—¸—å؇àä—êãfí[éå[䶗—
ČçéæÝàëØÙàãàëðÿ—ñØâ[ñÜ⣗âíØãàëð—çéØÚæíåoßæ—çéæêë„ÜÛo—
“ Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿É ¼ ¼ ¼“¡“ßÜ æ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Üá Ø Ö“¥£¤£“¡“¤¤ā¤¥ “
ÆÙ饗­¥—— ÄØêëÜé—äæÛÜã—ñßæëæíÜ咗åؗª»—
ëàêâ[éåg—äÜëæÛæ엽»Ä—Ò®Ô
¹ÜÚ¡“©¡““ ÀÔæçØå“àâ×ØߓãåÜáçØדÔç“Ô“¦·“ãåÜá çØ哛ÙèæØד×ØãâæÜçÜâá“àØçÛâל
¬°¯™™
“¬°ª
371
ÆÙ饗¯¥—— ÍãÜíæ—êàãàâæåæí[—ÝæéäØ£—Ûéìߒ—æÙé[ñÜâ—ñãÜíؗêàäìãØÚܗÞéؤ
íàëØdåoßæ—çãågåo—íܗêßæÛåfä—dØêæífä—æâØä•àâ엟¨£—­£—
¨¨—ê—æۗñØd[ëâì—ãàëo ¥—ÑْíØáoÚo—æÙé[ñâð—ą—Ùædåo—çæßãÜۗ—
í—ëæäëf•—dØêܗҮÔ
¹ÜÚ¡“«¡““ ´“æÜßÜÖâáؓàâèßדâá“çÛؓßØÙ矓çÛؓæØÖâáדãÜÖçèåؓÙåâà“çÛؓßØÙ筓
æÜàèßÔçÜâá“âٓçÛؓÚåÔéÜçì“ÿßßÜáړÔç“çÛؓæÔàؓàâàØáç“Üá“çÜàؓ
›¤Ÿ“©Ÿ“¤¤“æØ֓Ùåâà“çÛؓâٓçÛؓÖÔæçÜáړæçÔå眡“ÇÛؓåØàÔÜáÜáړÿ ÚèåØæ“ā“æÜ×ؓéÜØê“Ôç“çÛؓæÔàؓçÜàØ
æÙæìêëéØåå[—âæäìåàâØÚܗê—dãÜåêâæì—ñ[âãØÛåæì—Ø—ñoêâ[åo—
Ä[¤ãà—Ù’ë—ßæÛåæÚÜåo—çéØÚæíåo⑗‹ägéåf—áÜáàÚߗâíØãàë[䗟åàâæãàí—
ÛæêؕÜåfäì—íñÛgã[åo £—áܗåìëåf—åØÛ[ãܗàåëÜåñàíåg—çéØÚæíØ뗗
Åæíàåâæì—í—éæÚܗ©§¨¨—ÙìÛܗñØáà‡ëgåo—ÝàåØåÚæí[åo—çéæ—ÙÜñçãØëå[—
‡âæãÜåo—Ø—âìéñð—å؇àÚߗdãÜ呥
éÜÖØãåØíÜ×Øáç
í’áàäâؗñ—æÙÚßæÛæí[åo—ê—çæíæãÜåâØäà—ºÆ ©—çéæ—å؇ܗêãfí[éåð—
¼áÚ¡“ÀÔåçÜá“
ÀåWíØޟ“ÃÛ¡·¡
æØÞåØçW€
Í Ã Å É Ì “ Æ · Å È U ¸ Á . “ à D ¸ Æ Á % »  “ ¿ ¼ Ç .“
åÜêäðêãåfßæ—é‘êëì—ÚÜå—áØâ—çéæ—çæÛåàâð£—ëØâ—à—çéæ—Ûæä[Úåæêëà—
¼áÚ¡“¿è×cޓ
½ÔáލÝ
å[âãØÛæífßæ—âæã[dÜ¥—Áêäܗé[Ûࣗ•Ü—êܗçæÛ؄àãæ—êåo•àë—éæñçædÜ뗗
ãåâÙ¡“¼áÚ¡“
´èÚèæçÜá“
ÆßW×Øޟ“ÃÛ¡·¡
¼áÚ¡“½Ôᓓ
¿zÙÙØßàÔá
ãåâÙ¡“¼áÚ¡“ÀÜßÔá“
»âåW`Øޟ“¶ÆÖ¡
¼áÚ¡“ÃÔçåÜޓ
Éԃ…WÞ
ÆÙ饗®¥—— Êàãàâæåæí[—Ýæéäؗçéæ—í’éæÙì—äؤ
ã’Úߗêféào—íæêâæí’ÚߗäæÛÜ㑗ҮÔ
¹ÜÚ¡“ª¡““ ÆÜßÜÖâáؓàâèßדÙâå“ãåâ×èÖçÜâá“âٓæàÔßߓ
æØåÜØæ“âٓêÔë“ãÔççØåáæ
­«©™™
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿É ¼ ¼ ¼“¡“ßÜæ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Üá Ø Ö“¥£¤£“¡“¤¤ā¤¥
376
ÉW‘Øák“ã€WçØßbŸ
ã€Øæáb“ ßÜçk“ àW“ é“ "ØæÞb“ ԓ ÆßâéØáæÞb“ åØ ãèÕßÜÖؓ ×ßâèÛâßØçâè“ Ô“ ÕâÛÔçâè“ çåÔ×ÜÖܓ
æÔÛÔÝkÖk“ÛßèÕâÞâ“×â“×âՓæãâßØ`ábÛâ“æçW ç術 Æ×åè‘Øák“ ã€ØæábÛⓠßÜçk“ ›ÆÿœŸ“ ÞçØåb“
éíáÜÞßâ“é“åâÖؓ¤¬¬¤“Ô“áÔéWíÔßâ“áԓ`Üá áâæç“ ÇØÖÛáÜÖÞbÛⓠæÕâåè“ æßbéWåØᓠã€Øæ ábÛâ“ßÜçk“›ÇÆÆÿœŸ“çbàc€“ãâ“×âÕ蓥£“ßØç“
‡æãcƒác“ ãßáÜßⓠæéb“ ãâæßWák“ æãâ`kéÔÝkÖk“
ÛßÔéác“é“ãåâãÔÚÔÖܓã€ØæábÛâ“ßÜçkŸ“éؓéíW ÝØàáb“ ãâ×ãâ€Ø“ éƒØÖۓ `ßØፓ æ×åè‘ØákŸ““
é“âåÚÔáÜíâéWák“â×ÕâåáŽÖۓÔÞÖk“ā“éŽæçÔ韓
æØàÜáW€Ÿ“ƒÞâßØák“Ôçס“ā“æ“ÖkßØà“áØèæçW ßؓ íéìƒâéÔç“ çØÖÛáÜÖÞâè“ ‡åâéØu“ ԓ Þâá ÞèåØáÖØæÖÛâãáâæç“ã€ØæábÛâ“ßÜçk“é“"ØæÞb“
ԓ ÆßâéØáæÞb“ åØãèÕßÜÖØ¡“ ÃâæçèãØà“ `Ôæ蟓
×kÞì“éßÔæçáÜÖގà“íàcáWàŸ“íâæç€Øábàè“
ÞâáÞèåØá`ákàè“ ãåâæç€Ø×k“ ԓ ÚØáØåÔ`ák àè“×âãÔ×è“â×ÖÛâ×è“ÖØßb“€Ô×ì“â×Õâåák ލŸ“Þç؀k“æçWßܓè“íåâ×è“Ô“åâíéâÝؓã€ØæábÛâ“
ßÜçk“é“âÕâè“áԃÜÖۓæçWçØÖ۟“×âƒßâ“é“åâÖؓ
¥££¬“ ޓ éìéåÖÛâßØák“ ×ÜæÞèíؓ ⓠÕè×âèÖ áâæçܓÆÿ¡“Áԓãâ×íÜà“ßâuæÞbÛâ“åâÞè“Õìߓ
×â“`ØßԓÆÿ“íéâßØá“áâ鎓ãåØíÜ×Øá瓼áÚ¡“
ÃÔéØߓÀÜÖÛÔß`kޟ“ÞçØ厓ã€ÜƒØߓæ“éØßàܓÔà ÕÜÖÜxíákà“ãåâÚåÔàØàŸ“ÝÔޓâ‘ÜéÜç“`Üááâæç“
Æÿ“é“áâéŽÖۓãâ×àkáÞWÖÛ¡“Ãåâ“çØáçâ“ãåâ ÚåÔà“æؓàè“ãâ×ԀÜßâ“íkæÞÔç“ãâ×ãâåè“écç ƒÜáì“ `ßØፓ Æÿ“ ԓ áâéc“ éíáÜÞßW“ åÔ×ԓ íÔ `ÔßԓãâדÝØÛâ“éØ×Øákà“ã€ÜãåÔéâéÔç“áâ鎓
ãåâÚåÔà“ Ô“ ãßWᓠ`Üááâæçܓ Æÿ¡“ µâÛè‘Øߓ“
é“ ×æßØ×Þè“ ãØåæâáWßákÖۓ íàcá“ é“ àÔ ç؀æÞb“ÿåàc“Õìߓ¼áÚ¡“ÀÜÖÛÔß`kޓãâ“áØÖØ ßbà“ãß“åâÖؓãæâÕØák“éؓÙèáÞÖܓãåØíÜ ×Øáçԓ áèÖØᓠáԓ çèçⓠÙèáÞÖܓ ԓ `ßØáæçék“
é“åÔ×c“åØíÜÚáâéÔ硓Ãâ“×âÕè“çbàc€“ƒØæçܓ
àcæk֍“ æؓ çÔޓ `Üááâæç“ Æÿ“ íåØ×èÞâéÔßԓ
áԓ íWÞßÔ×ák“ Ô×àÜáÜæçåÔçÜéák“ `Üááâæçܓ“
íÔÝ܃…èÝkÖk“ ãåâæçb“ ÙèáÚâéWák“ Æÿ¡“ Ãåâçâ“
æçWߓ ã€Øד ×ØßØÚWçì“ ãâ×íÜàákÛⓠæÛåâ àW‘×cák“ ÆÿŸ“ ÞçØåb“ æؓ ÞâáÔßⓠ¤£¡“ ¤¤¡“
¥£¤£“铵åácŸ“áØßØÛގ“‡Þâߓā“åâíÛâ×áâèç“
ⓠ×Ô߃kà“ ãâÞåÔ`âéWák“ `Üááâæçܓ Æÿ“ çÔޟ“
ÔÕì“ áÔãßuâéÔßⓠæéb“ ãâæßWák“ ԓ ÔÕì“ Õìßâ“
`ßØáæçék“ãåâ“æèÕÝØÞçì“íÔՎéÔÝkÖk“æؓã€Øæ áŽà“ ßÜçkà“ Þ×쑓 áؓ ÔçåÔÞçÜéákŸ“ çÔޓ ÔßØæ “
ãâu“ æàìæßèãßáb“ ԓ è‘ÜçØ`áb¡“ ÀØד æÛåâ àW‘×cákà“×ØßØÚW獓æçWߓÝ؃çc“×Ô߃k“‡Þâߟ“
ÞçØåŽà“ Õìßԓ àÜàâ€W×áW“ éâßÕԓ áâébÛâ“
ãåØíÜ×Øáçԓԓ×âãßácák“æçWéÔÝkÖk“åÔ×ì“Æÿ¡“
ÁԓíWÞßÔ×c“éâßÕì“âãåWéácáŽÖۓ×ØßØÚW獓
ÝæØà“ÕìߓíéâßØá“áâéŽà“ãåØíÜ×ØáçØà“Æÿ¡“
·ØßØÚWçܓ í‡`Ôæçácák“ áԓ æÛåâàW‘×cák“
çÔÞb“ãâçéå×Üßܓ×âãßácák“åÔ×ì“Æÿ“çÔޟ“ÔÕì“
àâÛßԓé“ã€kƒçkà“âÕ×âÕk“€W×ác“ãßáÜç“æéâè“
ÙèáÞÖÜ¡“ÉíÛßØ×Øà“Þ“Ýܑ“鎃ؓèéØ×Øábàè“
ñçé[íð“
ͺø͗Ѽ»Å2—ą—ÄÀÅÂÆ
¿ÜßÜâéW“«¨¥Ÿ“¥«§“£¤“¾èçáW“»âåÔ
çØß¡­“ž§¥£“¦¥ª“¨¤¥“£ª¥
ÙÔ뭓ž§¥£“¦¥ª“¨¤§“ª£¨
àÜáÞâ³àÜáÞâ¡Öí
ÍÌ˗¹éåæ
KæçÔé“æçåâÝkåØáæÞb“çØÖÛáâßâÚÜØ
â×Õâå“æßbéWåØáæçék
ÇØÖÛáÜÖÞW“¥Ÿ“©¤©“££“µåáâ
ÛâåÔÖØÞ³ÙàØ¡éèçÕå¡Öí
Ÿ´¶»“â×ÖÛWíkŸ“
¸àÜæák“ãâéâßØáÞ쓓
ԓÁ¸ÃƼ“ã€ÜÖÛWíØÝk
ÆéÔíè“æßbéWåØᓓ
"ØæÞb“åØãèÕßÜÞì
ÀåÞ¥—ÁæêÜݗ¿ãØíàåâØ
é ŽÞâá᎓€Ø×ÜçØߓÆÆ"Å
ÇØ Ö ÛáÜ Ö Þ W“ ¥« ¬ © ¢ ¥
©¤© “ £ £ “ µ å á â
çØ ß¡­ “ ¨ §¤ “ ¤§¥ “ © §¥
çØ ß¡­ “ ¨ §¤ “ ¤§¥ “ © «¤
çØ ß¡žÙÔ ë ­ “ ¨ §¤ “ ¤§¥ “ © § §
æéÔí³æéÔíæßØéÔåØá¡Öí
ê ê ê¡æ éÔ í æ ß Ø éÔ åØ á¡Ö í
ÀåÞ¥—ÑÛÜågâ—ÑØßé[ÛâØ
Æàå`ØáæÞW“¥ÔŸ“¨«©“£¤“½ÜÛßÔéÔ
çØß¡¢ÙÔ뭓ž§¥£“¨©ª“¥¦£“¤¨¤
íÔÛåÔ×ÞÔ¡ÝÜÛßÔéÔ³æØíáÔà¡Öí
ÇÔÞçâ“Õì“æؓÝØ×áâ×èƒØ“×Ôßì“áÔíéÔç“áØÝ ×ßؑÜçc݃k“ ÔÞçÜéÜçì“ áԃØÛⓠæéÔíè“ é“ ãâ æßØ×ák“ ×âÕc¡“ ÀWàؓ íԓ æØÕâè“ ñÛ[éåf“
íéßW×áèçk“ éŽÞßÔ×è“ ãÜÞàêãØëàíð— ɼ¸º¿Ÿ“
ÞçØåW“æؓåàáØâ“åÜÛæëâåܓáԃÜÖۓæßbéWåØá“
éؓ Ùâåàc“ åØÚÜæçåÔÖk“ ԓ çæçãØë⑗ æãâÝØ áŽÖۓ æ“ ÖØßâè“ Ô×àÜáÜæçåÔçÜéâ術 ¼“ ã€Øæç⟓“
‘Ø“ÝæàؓãåÔéÜ×Øßác“ÜáÙâåàâéÔßܟ“×âéâßçؓ
ÔÕìÖÛâà“íåØÞÔãÜçèßâéÔßܟ“‘Ø“ƒåâ矓ÞçØ厓
æßbéWåáì“ ãâè‘kéÔÝk“ áԓ éæçèã蟓 Ýؓ éìuÔ瓓
í“ãâéÜááâæçܓåØÚÜæçåÔÖؓé—êæìãØÛì—ê—í’¤
áàäâæì—ìíÜÛÜåæì—í—d㥗©£—æÛê륗®£—çoê¤
äÜåæ—Û —å؄oñÜåo—ɼ¸º¿—ā“ãâ×åâÕáb“
ÜáÙâåàÔÖØ­
ßëë籦¦ÞìàÛØåÚÜ¥ÜÚßØ¥ÜìéæçØ¥Üì¦ÛæÚê¦
ÞìàÛØåÚÜÖÛæÚìäÜåë¦îØêëÜÖéÜÚæíÜéÜÛÖ
Úê¥çÛݶíÜéê´¨©Ö§¬Ö¨§
ɓæâè`Ôæáb“×âÕc“áWæ“çåWãk“ãåâÕßØàÔçÜÞԓ
żÇÊÀ“ ›ÁÔçÜâáÔߓ ¸ãåØæÖåÜÕÜáړ ÃÔçÜØá瓓
ÆÔÙØç쓼áÜçÜÔçÜé؜Ÿ“éؓÞçØåb“æؓãåâÝØ×áWéW“
âçWíÞԓ×âãÔ׍“ÆܓãåÔÖÛè“áԓßÜ×æގ“âåÚÔ áÜíàè桓ÆáÔÛâè“çbçâ“ÔÞçÜéÜçì“ÝؓíàÔãâéÔç“
æÜçèÔÖܓé“ØéåâãæގÖۓæßbéWåáWÖۓéìè‘kéÔ ÝkÖkÖۓހØàØá᎓ãkæØޓԓãâàâÖk“ÝØ×áâç áb“ áâàØáÞßÔçèåì“ ãåâÞWíÔ矓 ‘Ø“ çØáçâ“
ãåÔÖۓåÜåo—âØéÚàåæÞÜååo¡“¶kßØà“ÝؓíÔ ÕåWáÜç“ íԀÔíØák“ ހØàØááŽÖۓ ãkæލ“ ×â“
æÞèãÜáì“ÞÔåÖÜáâÚØáákÖۓßWçØÞ¡“ÇÔçâ“ãåW ÖؓÕè×ؓéØßàܓâÕçk‘áW“Ô“Õè×ؓéì‘Ô×âéÔç“
ãâ×ãâåè“éƒØÖۓáԃÜÖۓæßbéWåØá“éìè‘kéÔ ÝkÖkÖۓ ހØàØá᎓ ãkæØÞ¡“ ÁÔæÔíØák“ Õè×ؓ
æçØÝáb“ÝÔÞâ“é“ã€kãÔ×c“ßØÚÜæßÔçÜéì“Ÿ´¶»¡“
ɓíÔÛåÔáÜ`k“Ýæâè“ÔÞçÜéÜçì“æãÝÔçb“æ“Á¸ÃƼ““
é“ãßábà“ãåâè×讓"ØæÞW“åØãèÕßÜÞԓíÔ`káW“
×WéÔç“ éŽæçèãì“ æßbéWåØᓠãâàÔßè“ ×âÛåâ àÔ×졓ÉìÛâ×áâÖØák“Ô“ãåéák“éŽæßØ×Þì“Õì“
àcßì“ÕŽç“ãåØíØáçâéWáì“áԓàØíÜáWåâ×ákà“
æØçÞWák“铵åác“áԓãâ×íÜà“¥£¤¤¡“ÉíÛßØ×Øà“
ޓáWåâ`áâæçܓæÕcåè“×Ôç“Ô“ƒÜåâÞbàè“åâí æÔÛè“àWàؓã€ØדæØÕâè“æãâèæçè“ãåWÖØ¡“
·Ô߃kà“ áØàbác“ ׍ßؑÜçŽà“ Õâ×Øà“ `Üá áâæçܟ“ÔßؓÝܑ“áԓáWåâ×ák“‡åâéáܟ“Ýؓãåâ ÕßØàÔçÜÞԓ æÙÚßæÛæí[åo— ê— Üäàêåoäà“
çæíæãÜåâØäà“çéæ—êãfí[éåð“é“"Å¡“
ÑÃÀ¼Íɼ=—ѹɼY£—Ø¥—ê¥
ÂåÔéæÞW“ÃâåèÕԓ¦¨¦Ÿ“£¥ª“¨§“
ÂåÔéæÞW“ÃâåèÕԟ“ÆßâéØáæÞW“åØãèÕßÜÞÔ
çØß¡­“ž§¥¤“§¦¨“«©©“¦¦¬
íßÜØéÔåØá³íßÜØéÔåØá¡æÞ
êêê¡íßÜØéÔåØá¡æÞ
ÑÇ׺ÀÅƹ¸=¸—꥗饗æ¥
¶ÜáâÕÔuԟ“ÆßâéØáæÞW“åØãèÕßÜÞÔ
çØß¡­“ž§¥¤“§ª§“¦¬¨“§«¥
ßØáÛÔåçÝá³ÚàÔÜß¡Öâà
ÉWƒ“ãÔå çáØå“ãåâ“`ØåãWák“í“Ùâá׍“¸È
¸éåâãæÞW“ÈáÜØ
YÀÃÀÅÊ—ÌÅÀͼÉÑÀ˸—Í—YÀÃÀż
ÆçåâÝákÖÞԓÙÔÞèßçÔ
¾ÔçØ×åԓçØÖÛáâßâÚÜÖÞbÛâ“Üá‘ÜáÜØåæçéÔ
èß¡“ÈáÜéØåíÜçáW“¤Ÿ“£¤£“¥©“UÜßÜáÔ
ÆßâéØáæÞW“åØãèÕßÜÞÔ
çØß¡­“ž§¥¤“§¤¨“¤¦¥“ª¨ª
ÔèÚèæçÜá¡æßÔ×ØÞ³ÙæçåâÝ¡èáÜíÔ¡æÞ
ÆéÔí“æßbéWåØá“"ØæÞb“åØãèÕßÜÞ ì“
Ýؓ〠Ü×åè‘ØáŽà“`ßØáØà“¶´ ¸¹
¶âààÜç çØؓâٓ´ æ æâ ÖÜÔçÜâáæ“
âٓ¸èåâã ØÔᓹ âèá×åÜØæ“
› ´ æâ ÖÜÔÖؓØéåâãæÞ ŽÖۓ
æßbéWåØáæÞ ŽÖۓæ éÔ퍜
ÚØáØåWßák“æØÞåØç ÔåÜWç“
Æ âÛáæ çåÔæ æؓª£
· § £¥¦ª“·‰æ æØß×âå Ù
ᡵâ들£“¤¬“©¤
· § £ £¤£“·‰æ æØß×âå Ù
Á càØÖÞâ
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“¤¨
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“£ «“
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“¤ª
ÙÔ ë­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“£¨
ÜáÙâ ³ÖÔØÙ ØèåâÙâèá×å ì¡âåÚ
ê ê ê¡ÖÔØÙ ØèåâÙâèá×å ì¡âåÚ
“ Æ ß b é W å Ø á æ ç é k“¡“¿É ¼ ¼ ¼“¡“ß Ü æ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Ü á Ø Ö“¥£¤£“¡“¤¤ā¤¥ “
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿É ¼ ¼ ¼“¡“ßÜæ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Üá Ø Ö“¥£¤£“¡“¤¤ā¤¥
420
396 První Brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize metalurgie (První brněnská
strojírna Velká Bíteš, a. s.)
398
Kovoprojekta Brno a. s.
“­«¬
423
FIREMNÍ PREZENTACE
Í Ã Å É Ì “ Æ É´ Í È “ Æ ¿ % É Å ¸ Á “ " ¸ Æ ¾ % “ Å ¸ Ã È µ ¿ ¼ ¾ Ì
ÍñßãÜÛÜä—â—ëæä죗•Ü—ædÜâ[í[äܗí—å[êãÜÛìáoÚoä—éæÚܗçæìñܗ
ÀåÞ¥—ÃàÙæé—ÍÜíÜéâØ
ãåØíÜ×Øáç“Æÿ
ɆÞìçh™åâíq
Çéíåo—ą—çéæëæëðçæí[—êàäìãØÚÜ
inzerce
ñç‘êæÙÜå’ä—êígëæíæì—ßæêçæÛ[„êâæì—âéàño¥—Ç„Üêëæ•Ü—í‡Øâ—ñØâ[ñâð—
ÃD¸ÆÁ%“¿¼Ç.
KÉ·Á.“Æ¿ÂÉÂ
åØÚß[ñoäܗêܗí—æÙÛæÙo£—âÛð—é‘êë—ñØâ[ñÜâ—çæäØãì—éæñߒÙ[í[—
Üâæåæäàâì—å؇o—ñÜäg—æíãàíågåæì—ÛéØäØëàÚâ’ä—çéæçØÛÜä—
¿ ¡“ÉØ é Ø å Þ Ô
“É¡“¾â æ â è å“ā“À ¡“» â å W ` Ø Þ ““Á è à Ø å Ü Ö Þ W“æ Ü à è ß Ô Ö Ø“é æ ç € Ü Þâ é W á k“é â æ Þâ é b“æ à c æ ܓã å â“é Ž å â Õ è“à â × Ø ß 
½ ¡“» ß Ô é Ü á Þ Ô
Í[•Üåo—dëÜå[„à£
v
OBÁLKA
První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a. s.
400 Přesné lití + ALUCAST = kreativní řešení Al odlitků (Alucast, s. r. o., Tupesy)
ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s.,
Uherský Brod
402 Slévárna přesných odlitků / Investment Casting Foundry / Feingussgiesserei
Přesné odlitky, s. r. o., Kunovice
404 Obor činnosti: slévání železných i neželezných obecných kovů (CIREX CZ,
FORMAT 1 spol. s r. o.,
Křenovice u Brna
(AGRO Brno-Tuřany, a. s.)
s. r. o., Kopřivnice)
406
408
410
412
Slévárna přesného lití, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem
415
Igor Láník – Techservis Boskovice
inzerce
OTECO CZ, spol. s r. o., Bučovice
403
AGRO BRNO-Tuřany,
a. s., Brno
401
ALUCAST, s. r. o.,
Tupesy
367
Capital Refractories
Ltd., Velká Británie
405
CIREX CZ, s. r. o.,
Kopřivnice-Vlčovice
409
Igor Láník – Techservis
Boskovice
412
JUNKER Industrial
Equipment s. r. o.,
Boskovice
399
Kovoprojekta Brno a. s.
386
LAC, s. r. o., Rajhrad
411
OTECO CZ, spol. s r. o.,
Bučovice
419
Pozemstav Brno, a. s.
370
Rappold Brno, s. r. o.,
Brno
407
Slévárna přesného lití, s. r. o., Dvůr Králové
n. L.
414
Technické muzeum
v Brně
413
Zlieváreň Zábrež a. s.,
Oravská Poruba
Kvalitní značka a servis je jistota provozu a úspora nákladů – není to jen
fráze… (Junker I. E., s. r. o., Boskovice)
Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1 spol. s r. o., Křenovice
u Brna
RUBRIKY
416
Roční přehledy
420 Zprávy Sdružení přesného lití
423 Zprávy Svazu sléváren České republiky
426 Zprávy České slévárenské společnosti
428
429
430
430
431
Vysoké školy informují
Vzdělávání
Umělecká litina
Blahopřejeme
Z historie
435 CELOROČNÍ OBSAH S LÉVÁRENSTVÍ 2010
pf 2011
LŠ
J. Hlavinka
nacházíme se v období, kdy růst zakázek pomalu rozhýbává
ekonomiku naší země ovlivněnou dramatickým propadem
způsobeným světovou hospodářskou krizí. Přestože však zakázky
rostou, u některých až na úroveň let 2006–07, jejich ziskovost
bohužel není zdaleka uspokojivá. I to je však realita dopadů
recese nejen na naše odvětví. Ve Svazu sléváren ČR je situace
obdobná. V historii nepamatujeme takový záběr nejrůznějších
aktivit a dílčích úkolů. Bohužel „přidaná hodnota“ neodpoví-
dala vynaloženému úsilí adekvátně jako v letech konjunktury.
Vzhledem k tomu, že očekáváme v následujícím roce pouze
pomalé oživování, musíme se chovat racionálně a pragmaticky. V přeneseném slova smyslu musí i naše práce úzce souviset s potřebami a zejména problémy členské základny.
Podíváme-li se tedy na proces výroby odlitků, máme na straně
vstupů náklady na suroviny, což je ale problém globálního
trhu, který činnost svazu příliš ovlivnit nemůže. I přesto jsme se snažili najít nějakou cestu úspor prostřednictvím nákupu na komoditní burze, o které jsme Vás informovali.
Další nákladovou položkou je cena energií. Společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyvíjíme tlak na vládu ohledně
nesmyslného růstu cen jak pro podniky, tak i pro domácnosti
nad úroveň evropského trhu. Přestože je naše energie výrobně
nejlevnější v Evropě, její prodejní cena je na opačné straně
cenové stupnice. Závazek k vysokému poměru energií z obnovitelných zdrojů (které po nás nikdo nepožadoval, navrhli jsme si ho sami) všechny zbytečně zatěžuje. Posledním hřebíkem do rakve je „kreativita“ naší vlády v oblasti „fotovoltaiky“. K tomuto tématu jsme předložili
prohlášení k vládě, svolali tiskovou konferenci a nepřímo jsme diskutovali s ministrem průmyslu. V konkrétní rovině jsme hledali řešení pro naše organizace formou nákupu energií prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy.
Většina organizací již v minulosti realizovala nepopulární
opatření, aby snížila náklady na pracovní sílu. Pokles zakázkové náplně nutně přinesl tlak na snížení mzdových
nákladů. V zájmu zachování životaschopnosti pochopily
podnikové odborové organizace nutnost úpravy časového fondu, rušení benefitů, snižování prémií atd. Tato opatření se ale bohužel promítla do vyjednávání s OS KOVO o KSVS, ve kterém jako by se chtělo zapomenout na dobu, ve které
žijeme. Naším úkolem je vyjednat podmínky akceptovatelné
oběma stranami a nijak nepoškodit náš obor. Chceme a přejeme
všem, aby jejich ohodnocení bylo i motivační, na druhé straně je nutné brát zřetel na situaci v podniku a jeho možnosti.
Má-li být hodnocení pracovníků úměrné jejich kvalitám (nikoliv
dosaženému vzdělání), je nutné nadále intenzivně pracovat na zvyšování jejich kvalifikace. Hlavním důvodem není jen
profesní růst, nýbrž udržitelnost a rozvoj. Významnou roli hraje
vysoký věkový průměr našich zaměstnanců. Většina zaměstnavatelů si tento problém uvědomuje a provádí odborná školení.
Náš svaz chce být stejně jako letos i v příštím roce nápomocen.
Novinkou v roce 2011 bude zajištění financování pro bezplatná
školení a kurzy našich členů.
ú vodn í slovo
Vážení čtenáři,
Dalo by se říct, že jsme vyčerpali všechny nákladové položky.
Bohužel. Legislativní zátěž ukusuje čím dál větší procento
nákladového koláče. Jsme rádi, že se podařilo snížit rozpočet o legislativu REACH. Na druhé straně nás čeká obdobný úkol v oblasti nepSi – zařazení Si mezi karcinogenní látky, a dále
výjimka z obchodování s povolenkami CO 2 pro naše slévárny
po roce 2012. V současné době taktéž řešíme dopadovou studii
na zpřísnění emisních limitů v rámci IPPC našich sléváren (více s. 423). Zdánlivě strohé fráze nejsou bohužel pouhým klišé, ale mohou v případě neúspěchu vést k drastickým poplatkům
pro naše slévárny. Celá záležitost má ale nadnárodní charakter a bude nutné ji řešit na evropské úrovni, kde spoléháme na
dobré vztahy a zázemí v CAEF. Stejně tak bude velmi důležitá
oboustranná komunikace s členskou základnou a získání
adekvátních informací vedoucích ke zdárnému cíli.
Jak může svaz napomoci našim organizacím na straně výstupu?
Cenu odlitků asi neovlivní. Může ale napomoci při vyhledávání
nových trhů a nových příležitostí. V letošním roce byla za přičinění našeho svazu získána podpora veletrhů Hannover, MSV Brno a Swisstech. V příštím roce chceme obdobným
způsobem zajistit podporu na veletrhu v Hannoveru, na veletrhu GIFA a MSV v Brně. Na vyšší úrovni máme zájem podpo-
rovat myšlenku proexportní politiky naší země s důrazem na vzájemnou koordinaci činností ministerstev obchodu a zahraničních věcí.
Opustíme-li myšlenku provázanosti sléváren a svazu, dostá-váme
se do rutinní činnosti našeho sekretariátu. Rozepisovat se o její
náplni (statistika, projektová činnost, jednání tripartit na krajské
úrovni, činnost ve výborech svazu průmyslu, svazu modeláren,
odborných komisích ČSS, CAEF atd.) by asi zabralo velký prostor.
Tato práce je dílčí a vede ke komplexnímu pohledu na slévárenský obor v ČR.
Vážení čtenáři, držíte v rukou poslední číslo časopisu
Slévárenství v letošním roce. Dovolte nám, abychom touto
cestou všem poděkovali za spolupráci a popřáli klidné
prožití svátků vánočních s těmi nejbližšími. Do nového
roku 2011 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobních
úspěchů. Časopisu Slévárenství velké množství kreativních příspěvků a přízeň čtenářů. A našim slévárnám?
Lepší rok než byl ten letošní, zejména co se týká
„profitability“ zakázek, kvality pracovního prostředí
a adekvátního politického klimatu. Zejména ale notnou
dávku toho podnikatelského štěstí.
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 371
Leonhard Heusler
roční přehledy
Odlitky z lehkých
kovů odlévané
do pískových a
do kovových forem
1. část: hliník – základy
nauky o materiálu, materiály
a jejich vlastnosti
ročn í p ř ehled y
Leonhard Heusler
St a t i c ké a m e c h a n i c ké
vlastnosti
G. K. Sigworth a T. A. Kuhn [1] zjišťovali vhodnost dvou amerických forem na
zkušební tyče (ASTM B 108 a stupňovitá deska Společnosti pro hliník – Aluminium Association) z hlediska dosažitelných charakteristických hodnot
mechanických vlastností a případných
technologických problémů. U obou typů
nebylo možné zcela zabránit vzniku pórovitosti způsobené smrštěním při tuhnutí, a proto autoři iniciovali další vývoj.
C. Kneißel aj. [2] představují novou kovovou formu na stupňovitou desku
a také multifunkční kovovou formu, do
které se při jednom lití odlévají všechny běžné zkušební odlitky. Tím se zajistí,
že u všech zkušebních odlitků jsou přibližně stejné podmínky, co se týče složení slitiny, zjemnění zrna, obsahu plynů a stupně znečištění. Výsledky jsou
popsány na příkladě slitiny AlSi7Mg0,3.
Z. Guo aj. [3] vyvinuli model pro předpověď mechanických vlastností slévárenských slitin při teplotě okolí.
Te p e l n é z p ra c ová n í
G. Dambauer, T. Pabel a P. Schumacher
[4] referují o možnostech úspor, kterých
lze dosáhnout upraveným tepelným
zpracováním. Práce však byla téměř ve
stejném znění už jednou v r. 2006 publikována a referovalo se o ní v ročním
přehledu 2007 uvedeném v odkazu [5].
L. Zhang, Y. Jiang a Z. Ma [6] představují nový postup tepelného zpracování, u kterého lze upustit od rozpouštěcího žíhání (homogenizování).
Vlastnosti rozpouštění fází Cu ve slitině
A319 (podobná AlSi6Cu4) zkoumali
416 Y. M. Han aj. [7]. Zjistili přitom, že přítomnost Mg a Sr zesiluje sklon k odmíšení mědi. Fáze Al2Cu ve formě dendritů
se rozpouštějí snáze jako fáze ve formě
kompaktních útvarů. Při vyšším obsahu
Mg se tvoří fáze Al5Mg8Cu2Si6, které mají
o něco nižší bod tání než fáze Al2Cu,
a proto zvyšují nebezpečí natavení. Tímto tématem se autoři zabývají hlouběji
v další práci [8] o tvoření struktury ve slitinách AlSiCuMg zušlechtěných a v nezušlechtěných stronciem. Věnují se zde
podrobněji různým fázím a pórovitosti
způsobené natavením.
S. Haro aj. [9] zkoumali vliv rozpouštěcího žíhání (homogenizace) a stárnutí na
strukturu a mechanické vlastnosti slitiny
A319. Nejlepší kombinace pevnosti
a tažnosti při přetržení se dosáhlo při
rozpouštěcím žíhání (homogenizaci) při
teplotě 504 °C po dobu 8 h, rychlým
ochlazením do vody (60 °C) a následném umělém vytvrzování 6 h při 154 °C.
M. A. Talamantes-Silva aj. [10] hodnotí
vliv rychlosti chladnutí a tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitiny
A206 (AlCu4Ti).
Slitina A356.2 (AlSi7Mg0,3) a závislost
jejích mechanických vlastností na podmínkách kalení po rozpouštěcím žíhání
(homogenizaci) a předběžném stárnutí při teplotě okolí byly předmětem
zkoumání M. Jeyakumara, M. Hameda
a S. Shankara [11].
Je už déle známo, že pro dosažení určité pevnosti je potřeba o to kratší doba
rozpouštěcího žíhání (homogenizace),
o co je stávající struktura jemnější. Jemná struktura je výsledkem vysoké rychlosti chladnutí a kvantifikuje se často
vzdáleností větví dendritů. M. Stucky
a E. Guedi [12] se zabývali tímto jevem
podrobněji a došli k závěru, že zkrácením
DAS na méně než 25 µm nevede k žádnému dalšímu zlepšení indexu jakosti
a že maximálních hodnot mechanických
vlastností se při tomto stavu struktury
dosahuje po 1 až 2 h rozpouštěcího žíhání (homogenizace).
Relativně složité pochody odměšování
ve slitinách s různými legujícími prvky,
jako je např. AlSi7Cu3Mg, popisují na
základě podrobných zkoušek TEM (transmisní elektronová mikroskopie) N. Cherdoudi aj. [13]. Podobným směrem se ubírá i práce J. Y. Hwanga aj. [14]. Pochody
odměšování je možné zkoumat i diferenční kalorimetrií a dilatometrií, jak dokazují F. Lasagni aj. [15].
K měření vnitřního pnutí se často používá metoda vrtaného otvoru nebo kruhového jádra, která je poměrně nákladná a má sklon k chybám, protože se
zde musí na součást nalepit relativně
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
malé podložky tenzometrických elementů. V postupu, který popisují K. Li,
B. Xiao a O. Wang [16] se místo podložek
tenzometrických elementů používají
mikrotvrdostní vtisky, jejichž relativní
změny vzdálenosti se během vrtání kruhového jádra měří laserovou interferometrií, z čehož pak lze zjistit uvolněné
vnitřní pnutí. Metody měření byly předvedeny na speciálním tvaru zkušební
tyče. Bylo přitom naměřeno napětí v tahu až 200 MPa na povrchu a tlakové napětí až 50 MPa uvnitř. Obě metody (DMS
a laserová interferometrie) poskytují
podle autorů spolehlivější výsledky než
rentgenová nebo neutronová difraktometrie.
Odlitky pro motory
E. Köhler aj. [17] podávají přehled o aktuálních a budoucích požadavcích na lehké konstrukce bloků motoru. A. Pithan,
H. Fuchs a S. Röpke [18] se zabývají možnostmi slitin hliníku pro vysoce namáhané hlavy válců. Pro hlavy válců naftových
motorů preferují autoři sklopné lití. Zjistilo se, že u slitiny AlSi8Cu3 se poměr průměrného napětí (M = (σstřídavé /σprahové) – 1)
se zvyšující teplotou snižuje, tzn. že se
tento materiál s rostoucí teplotou stává
méně citlivý na střídavé namáhání. V posledních letech se pro výrobu hlav válců
navrhovaly slitiny jako AlCu5NiSbZr,
AlMg3Si1ScZr a AlSi12CuNiMg.
C. Reeb, H. Zak a B. Tonn [20] představují novou slitinu na bázi AlMn, kterou
také srovnávají se slitinami uvedenými
v odkaze [19]. Pro slitinu AlMn3ZnZr byly
zjištěny výrazně vyšší hodnoty žárupevnosti (obr. 1) a také při termomechanické únavě podstatně převyšuje např. slitinu AlSi6Cu4.
K. Sadayappan aj. [21] referují o vývoji
slitiny AlCu2Mg1SiNiMn s přísadami
skandia a titanu pro výrobu turbodmychadel. Po rozpouštěcím žíhání (homogenizaci) při 590 °C a stárnutí při 300
°C se dociluje hodnot meze průtažnosti
(meze kluzu), které jsou 3krát vyšší než
u tvářené slitiny 2618-T6 a 2krát vyšší
než u dosud užívané slévárenské slitiny
354-T6. Pevnostní vlastnosti slitiny A319
(podobná AlSi6Cu4) při různých teplotách zkoušení je předmětem rozsáhlé
práce E. Rincona aj. [22].
Pístové slitiny jsou často téměř eutektické slitiny AlSi s přísadou Cu, Ni a Mg pro
zvýšení pevnosti. Zásadním problémem
legujících přísad je snížení teploty likvidu, které ve svém důsledku vede k nižší stabilitě teploty. Y. V. Milman aj. [23]
proto sledují myšlenku kvazi-binární slitiny Al-Mg2Si, která s teplotou 597 °C
Leonhard Heusler
Y. N. Kwon, K. Lee a S. Lee [36] použili
různé postupy lití (reo, squeeze atd.),
aby získali různou distribuci Si, a potom
zjišťovali zkouškami na místě (in situ)
lomové vlastnosti těchto různých variant.
Zatímco u zkušebních odlitků vyrobených
reo litím byl lom iniciován zlomenými
fázemi Si, u zkušebních odlitků vyrobených litím s kováním – u kterých byla
vzdálenost mezi částicemi Si větší – začínal lom na vrubu a pokračoval v základní
kovové hmotě podél střižných pásů.
M. Merlin, L. Pivetti a G. L. Garagnani
[37] se zabývají vlivem zušlechtění a rychlosti tuhnutí na rázovou houževnatost
slitin A356.
V podobné práci zjišťovali M. Merlin aj.
[38] rázovou vrubovou houževnatost slitiny nízkotlakých odlitků kol osobního
auta ze slitiny A356.
Obr. 1. Tvrdost podle Brinella po tepelném zpracování
Vliv struktury
C. Y. Jeong aj. [25] diskutují o vlivu struktury u slitiny A356 na mechanické vlastnosti, přičemž se zabývají zvláště vlivem vzdálenosti sekundárních větví dendritů (DAS) na mez únavy při kmitavém
napětí (únava při vysokocyklovém a nízkocyklovém namáhání).
Výraznější výskyt Sn jako prvku znečištění v druhotných slitinách hliníku bylo
podnětem pro studii D. Emadiho, L. V.
Whitinga a R. Schmid-Fetzera [26]. A. P.
Druschitz a J. Griffin [27] předkládají
vývoj dvou slitin hliníku s vysokou pevností. První je slitina AlCu s 5,7 % Cu
a malými přísadami Mg, Mn, Ti, V, Zr
a Ag, která díky relativně vysokému obsahu Cu dosahuje dostatečně dobrých
vlastností a hodnot pevnosti vyšších než
400 MPa. Druhá je slitina typu AlZnCuMg, která dosahuje hodnoty pevnosti 500 MPa, ovšem při téměř nulové
tažnosti při přetržení.
Ve velmi rozsáhlé práci se A. M. A. Mohamed aj. [28] zabývají vlivem dalších
přísad Cu, Mg, Fe a Mn na slitinu AlSi11Cu2MgMnFe. U podobné slitiny, jako je
v odkazu [28] – slitiny AlSi10Cu2 s různým obsahem Fe a Mn – zjišťovali L. Ceschini aj. [29] statické a dynamické vlastnosti v závislosti na vzdálenosti větví
dendritů (DAS 10, resp. 50 µm).
T vá r n o s t a h o u ž e v n a t o s t
Renesance se dočkal, díky publikacím
Cacerese v posledních letech, index jakosti. M. Tiryakoglu a J. Campbell [30]
objasňují stručně různé koncepce a vzorce indexu jakosti, které byly dosud publikovány, a pak navrhují další, který oproti dosavadním indexům popisuje maximální potenciál plastických vlastností
slitiny. Je to objasněno na přehledu dat
z literatury pro slitiny AlSi7Mg, A201 a
A206. Podle toho by se u slitiny AlSi7Mg
mělo teoreticky dosáhnout při 17 až 20 %
tažnosti při přetržení pevnosti 320 MPa.
Tato práce byla v podobné formě publikována ještě v odkazu [31].
S. S. Swaminathan aj. [32] zkoumali
chování slitiny AlSi7Mg při extrémně silné plastické deformaci. X. Teng aj. [33]
se zabývají statistickou analýzou plastických lomových vlastností odlitku ze
slitiny AlSi7Mg. Plastické vlastnosti, jakost struktury a lomová houževnatost
odlitků ze slitiny AlCuMgAg (A201)
jsou předmětem studie M. Tiryakioglua
a J. Campbella [34]. U struktury bez vad
lze dosáhnout pevnosti 450 MPa při lomové houževnatosti 13,5 %.
N. D. Alexopoulos a M. Tiryakioglu [35]
zjišťovali souvislost mezi lomovou houževnatostí a pevností v tahu slitiny A357.
Ú n avové v l a s t n o s t i
Tento rok předložil D. Krätschmer [39]
závěrečnou zprávu AiF o dalším vývoji
modelu mechanizmu poškození pro výpočet maximálně přípustného vytížení
materiálu kmitavým namáháním. Model
byl aplikován na slitinu hliníku. Studie se
soustředila na únavové vlastnosti slitiny
AlSi12Cu4MgNi2 při teplotě okolí 250
a 400 °C. Při teplotě okolí lze selhání
spojit s lomem velkého primárního krystalu Si, zatímco při 250 °C se více vyskytují pásy kluzu. Nakonec při teplotě
400 °C se vyskytuje porušení (dezintegrace) homogenní základní kovové
hmoty, aniž by došlo k poškození částic.
Optimalizace struktury, jako je zmenšení velikosti krystalů křemíku nebo
zaformování vměstků, která se nabízí,
nevede k cíli obecně u všech teplot. Rozhodující roli hrají také složité struktury
odmíšení a dislokace základní kovové
hmoty, které dosud nebyly dostatečně
prozkoumány.
Negativní vliv pórovitosti na pevnost při
kmitavém namáhání je dostatečně znám,
kvantifikovat tento efekt je ovšem relativně obtížné. Právě o to se pokoušejí
P. Li aj. [40] ve své práci o kvantifikaci interakce uvnitř populací vad na únavové
vlastnosti slitiny A356-T6. Od faktoru
napětí a intenzity prodloužení odvozují
další faktor, který popisuje interakci počátku trhliny se sousedícími póry.
M. Ostermeier, H. Hoffmann a E. Werner [41] se zabývají již známým vlivem
izostatického lisování za horka (HIP) na
životnost litých hliníkových součástí. Postupem plánování zkoušek identifikují
teplotu procesu HIP jako podstatnou
ovlivňující veličinu, zatímco délka a tlak
hrají roli podružnou. Měřením hustoty
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 417
ročn í p ř ehled y
vykazuje vyšší eutektickou teplotu než
soustava AlSi. Vyrábějí se systematicky
slitiny s různým obsahem Mg2Si, které
se pak podrobují zkoušce opotřebení.
Přitom se ukázalo, že nejmenšího opotřebení se dosahuje při eutektickém složení (13 % Mg2Si). Mají následovat další zkoušky s touto základní slitinou s běžnými přísadami zvyšujícími pevnost.
Pro zvýšení odolnosti proti opotřebení
se také stále více uvažuje o zpevnění
částicemi nebo vlákny. R. Mahadevan
a R. Gopal [24] vyvinuli píst s částečným
zpevněním krátkými vlákny, který byl vyroben postupem squeeze casting (lití
s krystalizací pod tlakem). Použitím vláken z oxidu hlinitého a silikátu se kromě
zvýšení pevnosti docílilo i výrazného
zlepšení opotřebitelnosti.
ročn í p ř ehled y
Leonhard Heusler
bylo možné sestavit vztah mezi hustotou zkušebního kusu a jeho životností
(obr. 2), přitom se při výpočtu hustoty
bere v úvahu vliv rozpuštěného a vyloučeného křemíku.
M. Luke a S. Schwarz [42] se zabývají
zlepšením únavových vlastností slévárenské hliníkové slitiny povrchovým zpracováním a izostatickým lisováním za horka (HIP).
Vlivem různého tepelného zpracování
na mez časované únavy (únava nízkocyklickým namáháním (LFC = Low Cycle
Fatigue) u slitiny A356 se blíže zabývají
A. R. Emami aj. [43]. Tepelné zpracování
T5 sice zpočátku vede k vyšší míře zpevnění, ale zkušební kusy zpracované T6
vykazují při větších stupních deformace
znatelné cyklické zpevnění, což má příznivý vliv na životnost.
G. Nicoletto, P. Baicchi a R. Konečná [44]
se věnují předpovědi životnosti slitin AlSi
zatížených vadami.
Případem z praxe se zabývají Y. Birol
a A. A. Ebrinc [45]. Zkoušejí selhání vlivem únavy hlav válců vyrobených nízkotlakým litím ze slitiny AlSi10Mg.
Zkouška na únavu ohybem za rotace
pro zjištění životnosti hliníkových kol je
předmětem práce P. Ramamurtyho Raju
aj. [46].
Ko r o z e a o p o t ř e b i t e l n o s t
V hlavě válce a bloku motoru je chladicí
prostředek v přímém kontaktu s materiálem odlitku, vysoké teploty a lokální
prvky tvořící prvky slitiny (např. Cu) přitom podporují korozi. Podrobnou studii
korozních procesů, ke kterým dochází
při provozu motoru, předkládají W. Zhou
aj. [47] ve své práci o korozi při přestupu
tepla u slitiny typu AlSi6Cu4.
C. N. Panagopoulos, E. P. Georgiu a K. I.
Giannakopoulos [48] objasňují vliv různých tepelných zpracování na korozní
vlastnosti slitiny 319 (podobná AlSi6Cu4).
K. Ratnakumar a K. Srinivasa Rao [49] se
zabývají strukturou a důlkovou korozí
natavených oblastí svarů u slitiny A356
(AlSi7Mg0,3). Zkušební kusy se svařovaly impulzním postupem svařování WIG
v litém stavu, resp. po tepelném zpracování T6.
Vliv zpracování kovu a parametrů zkoušení na opotřebitelnost eutektické hliníkové slitiny (LM13, AlSi12CuNiMg) je
předmětem zkoumání D. Dwivediho,
A. Sharmy a T. V. Rajana [50].
D. K. Dwivedi aj. [51] předkládají práci
o vlivu Mn jako korektury Fe na stavbu
struktury a opotřebení třením u eutektické pístové slitiny.
418 Obr. 2. Korelace mezi hustotou a životností zkušebních odlitků litých do pískové formy (body a plná čára: naměřená hustota; křížky a čerchovaná čára: opravená
hustota) [41]
D. E. Lozano aj. [52] hodnotí opotřebitelnost těsně nadeutektické slitiny vyvinuté pro odlitky motoru, protože tato
slitina slouží současně jako kluzná plocha válce a má nahradit dosud používanou litinovou kluznou plochu. Zkoušené vzorky byly odebrány přímo z bloku motoru, který byl vyroben ze slitiny
AlSi14Cu2FeMnMgZnNi.
S. K. Dey, T. A. Perry a A. T. Alpas [53]
popisují podrobně mikromechanizmy
jemného opotřebení ve slitině AlSi18.
Jednotlivé stupně procesu opotřebení
jsou názorně ukázány na vynikajících
snímcích struktury a 3rozměrných digitálních profilech.
L i t e ra t u ra
[1] Use of „Standard“ molds to evaluate metal quality and alloy properties. Shape Casting. 3rd int. symp.
Light Metals, TMS Annual Meeting,
San Francisco, 15.–19. 2. 2009,
sborník 2009, s. 19–26.
[2] Giesserei- Praxis, 20 09, č. 9,
s. 320–324.
[3] Casting, Properties and Microstructure: Prediction of Room Temperature Mechanical Properties
in Aluminium Castings, ICAA 11,
Aachen 2008, s. 1204–1210.
[4] Giesserei- Praxis, 20 09, č. 9,
s. 294–300.
[5] Giesserei-Rundschau, 2006, 53,
č. 3/4, s. 50–56.
[6] Int. J. of Modern Physics B 23,
2009, č. 6/7, s. 906–913.
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
[7] Int. J. of Cast Met. Res., 2008, 21,
č. 5, s. 387–393.
[8] Int. J. of Cast Met. Res., 2008, 21,
č. 5, s. 371–380.
[9] Mat. Sci. and Techn., 2009, 25,
č. 7, s. 886–891.
[10] Met. Mat. Trans 39B, 2009, č. 12,
s. 911–919.
[11] Heat treatment of A356.2 aluminium alloy: effect of quench rate and
natural ageing. Shape casting: 3rd
int. Symp. Light Metals, TMS Annual
Meeting, San Francisco, 15.–19. 2.
2009, sborník 2009, s. 87–95.
[12] Fonderie Fondeur d´Aujourd´ hui,
2009, č. 281, s. 10–18.
[13] Precipitation: Influence of Silicon
and Residual Elements on the Precipitation of CastAluminium-Copper Alloy. v: ICAA 11, Aachen 2008,
s. 969–974.
[14] Acta materialia, 2009, 57, s.
1308–1317.
[15] Int. J. of Mat. Res., 2009, 100, č. 7,
s. 1005–1013.
[16] Residua Stresses in As-Quenched
Aluminium Castings SAE, Experiments in automotive engineering
SAE International, Warrandale PA,
USA, 2008, s. 107–114.
[17] MTZ, 2009, 70, č. 10, s. 712–721.
[18] Giesserei- Praxis, 20 09, č. 6,
s. 203–207.
[19] Giesserei- Praxis, 20 09, č. 6,
s. 199–202.
[20] Foundry Alloys: Alloy Development
for Drive Train Applications. ICAA
11, Aachen 2008, s. 121–126.
?????
San Francisco, 15.–19. 2. 2009,
sborník 2009, s. 11–17.
[31] Mat. Sci. and Engin., 2009, 506A,
s. 23–26.
[32] J. Mat. Sci., 2008, 43, s. 7501–7506.
[33] Eng. Frac. Mechanics, 2008, 75,
s. 4610–4625.
[34] Mat. Sci. and Techn., 2009, 25, č. 5,
s. 784–789.
[35] Met. and Mat. Trans., 40A, 2009,
č. 3, s. 702–716.
[36] Effect of Si Distribution on the
Fracture Toughness of A356 Aluminium Alloys. TMS Annual Meeting, New Orleans, 9.–13. 3. 2008,
sborník 2008, s. 155–161.
[37] Met. Sci. and Techn., 2008, 26, č. 1,
s. 22–29.
[38] J. of Mat. Processing Techn., 2009,
209, s. 1060–1073.
[39] Weiterentwicklung eines schädigungsmechanischen Modells zur
Berechnung einer maximal zulässigen Werkstoffausnutzung unter
schwingender Beanspruchung angewandt auf eine Aluminiumgusslegierung. AiF-Vorhaben, Nr. 909,
2009, Abstract: s. 261–278.
[40] Acta Materialia, 2009, 57, s.
3539–3548.
[41] Strenght, Deformation & Fracture:
Improvement of Fatigue Life of Aluminium Castings by Hot Isostatic
Pressing. ICAA 11, Aachen 2008,
s. 1403–1408.
[42] Mechanical Properties: Improvement
of the Fatigue Behaviour of an Alu-
minium Cast Alloy by Surface Modification and Heat Treatment.
ICAA 11, Aachen 2008, s. 1717–1722.
[43] Mat. Sci. and Engineering, 2009,
519A, s. 31–41.
[44] Fatigue Life Prediction of Al-Si
Alloys with Casting Defects. 2nd
Fatigue Symposium Leoben 2008,
sborník s. 2–11.
[45] Int. J. of Cast Metals Research,
2008, 21, č. 6, s. 408–415.
[46] Fatigue Draft. Engng. Mater. Struct.,
2009, 32, s. 119–126.
[47] Corrosion Science, 2008, 50,
s. 3308–3313.
[48] Material and Corrosion, 2009, 60,
č. 6, 415–418.
[49] Trans. Indian Indy. Met., 2008, 61,
č. 4, s. 283–291.
[50] Int. J. of Cast Metals Research,
2008, 21, č. 6, s. 439–444.
[51] Effect of Mn as Fe corrector on
microstructure and adhesive wear
of eutectic Al-Si piston alloy. TMS
2008, Fabrication, Characterization
and Applications, TMS Annual
Meeting, New Orleans, 9.–13. 3.
2008, sborník 2008, s. 177–186.
[52] Wear, 2009, 267, s. 545–549.
[53] Wear, 2009, 267, s. 515–524.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei,
2010, 97, č. 5, s. 54–64. 47. pokračování)
Lektor: doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.
Nabízíme k prodeji
modelové zařízení na skříň převodovky
traktoru ZETOR v poslední modifikaci.
Vhodné k okamžité výrobě. Jedná se o skříň převodovky 64121001-4 v provedení Al-plast, půlený model
s jednou dělicí rovinou a 3 ks jaderníků Al včetně vstřelovacích a mrazicích desek (vhodné pro vstřelovací
stroje cold box do 30 kg vstřelu s rozebíraním do tří os).
Cena dohodou
Kontakt: JUDr. Složilová, Pozemstav Brno, a. s., Masarykova 31, 656 22 Brno, tel: 606 722 963,
[email protected]
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 419
ročn í p ř ehled y
[21] Development of an aluminium alloy for elevated temperature applications. Shape casting: 3rd int.
Symp. Light Metals, TMS Annual
Meeting, San Francisco, 15.–19. 2.
2009, sborník 2009, s. 207–214.
[22] Mat. Sci. and Engineering, 2009,
519A, s. 128–140.
[23] Alloy Development: Cast Piston Alloys Based on Ternary Al-Mg-Si System with Increased Mechanical
Characteristics for Automobile
Industry. ICAA 11, Aachen 2008,
s. 229–233.
[24] Int. Found. Res., 2008, 60, č. 4,
s. 2–7.
[25] Int. J. of Cast Research, 2008, 21,
č. 1–4, s. 193–197.
[26] Melt Treatment, Braun Refinement
& Modification I: Influence of Sn on
Solidification Characteristics and
Properties of AlSiCuMg Cast Alloys:
Experimental and Thermodynamic
Aproaches. ICAA 11, Aachen 2008,
s. 328–335.
[27] Advanced Cast Aluminium Alloys.
Shape casting: 3rd int. Symp. Light
Metals, TMS Annual Meeting, San
Francisco, 15.–19. 2. 2009, sborník
2009, s. 53–60.
[28] Material and Design, 2009, 30,
s. 3943–3957.
[29] J. of Mat. Processing Techn., 2009,
209, s. 5669–5679.
[30] Duality indices for cast aluminium
alloys. Shape casting: 3rd int. Symp.
Light Metals, TMS Annual Meeting,
L . Ve v e r k a
zprávy
Sdružení
přesného lití
Rada Sdružení
přesného lití
P ur k y ň ova 10 5
612 0 0 B r n o
te l.: + 420 5 41 421 4 61
fa x : + 420 5 41 421 4 61
e - ma il:
mra ze k @ te c hni c a lmus e um.c z
w w w.p re sn e li t i.info
Ing. Libor
Veverka
prezident
Ing. Luděk
Jankůj
viceprezident
Ing. Martin
Mrázek, Ph.D.
zpráv y sdružen í p ř esn é ho lit í
sekretář
prof. Ing.
Augustin
Sládek, Ph.D.
Ing. Jan
Löffelman
prof. Ing. Milan
Horáček, CSc.
Ing. Patrik
Vašťák
420 S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
Ing. Libor Veverka
prezident SPL
Vážení přátelé,
přesné lití má v České a Slovenské republice dlouholetou a bohatou tradici
sahající hluboko do dob společného státu. Sdružení přesného lití (SPL), které
vzniklo v roce 1991 a navázalo na činnost Technického sboru sléváren přesného lití (TSSPL), téměř po dobu 20 let
úspěšně plnilo své poslání spočívající
hlavně v propagaci přesného lití, ve vzájemné podpoře všech členů sdružení,
v organizování odborných akcí – výstav,
seminářů, školení atd. – s cílem neustále zvyšovat technickou úroveň a konkurenceschopnost přesného lití v České
a Slovenské republice. Postupem času,
díky vlastnickým změnám, zostřenému
konkurenčnímu prostředí a generačnímu dopadu odchodu celé řady odborníků, kteří stáli u zrodu a rozvoje přesného
lití v obou našich státech, došlo v roce
2009 k vyvrcholení diskuze o budoucnosti SPL. Na podzim loňského roku byl
do čela SPL zvolen nový prezident Ing.
Pavel Michalčík, který přišel s velmi ambiciózním programem, jak oživit činnost
SPL v nových podmínkách. Pro tento program se mu podařilo získat podporu většiny členů SPL a nově vzniklá rada začala pod jeho vedením připravovat nový
program a plán činnosti SPL. Bohužel
v důsledku personálních změn v mateřské firmě byl Ing. Michalčík po necelém půl roce působení ve funkci prezidenta nucen na tuto funkci a členství
v radě rezignovat. Po dobu téměř šesti
měsíců se tak činnost SPL zredukovala
na základní administrativní činnosti
zajišťující prosté fungování SPL. Proto
stál před delegáty podzimního shromáždění SPL, které se konalo 10. 11.
2010 v Brně, nelehký úkol – rozhodnout
o dalším pokračování činnosti SPL tak,
aby naplňovalo své poslání a aby bylo
členství pro subjekty zabývající se přesným litím když ne atraktivní, tak alespoň smysluplné a užitečné. Před shromážděním delegátů stál ještě další úkol,
kterým byla mimořádná volba nového
prezidenta a doplnění stávající rady SPL.
Na základě volby oprávněných delegátů
jsem byl zvolen novým prezidentem SPL.
Delegáti zúčastnění na shromáždění
také potvrdili doplnění rady SPL tak, aby
mohla v příštím období řádně plnit svou
funkci. Vzhledem k již výše uvedenému
L . Ve v e r k a
Děkuji za důvěru vyjádřenou volbou
delegátů a přeji všem členům SPL
a celému odvětví úspěšný rok 2011.
Seznam členů
Sdružení přesného
lití
AGRO BRNO-TUŘANY, a. s.
Dvorecká 31, 620 00 Brno-Tuřany
tel./fax: +420 545 219 185
[email protected]
www.agro-turany.cz
ALUCAST, s. r. o.
687 07 Tupesy 120
tel.: +420 572 597 785
[email protected]
www.alucast.cz
CIREX CZ, s. r. o.
Průmyslový park 301
742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 821 340
[email protected]
www.cirexcz.cz
ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s.
Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod
tel.: +420 572 653 621
[email protected]
www.czub.cz
DISA Industries, s. r. o.
Za Balonkou 269, 261 01 Příbram
tel.: +420 318 479 860
[email protected]
ESTCOM CZ – oxidová keramika, a. s.
Provozovna Louny
Postoloprtská 2685, 440 15 Louny
[email protected]
www.estcom.cz
FIMES, a. s.
Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 522 648, 572 522 111
[email protected]
www.fimes.mesit.cz
MILOŠ HOMOLKA – Hotis
Soukenická 3, 602 00 Brno
tel.: +420 543 248 533
[email protected]
IEG, s. r. o.
Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 310 773, 567 132 550
[email protected]
www.iegslevarna.cz
INVERA, s. r. o.
S. K. Neumanna 2476, 269 01 Rakovník
tel./fax: +420 313 512 430
[email protected]
www.invera.cz
Petr Janíček
Josefa Hory 626/10, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 224 831
[email protected]
KAHAK, s. r. o.
Rýzmberská 650, 345 06 Kdyně
tel./fax: +420 379 799 631
[email protected]
www.kahak.cz
KDYNIUM, a. s.
Nádražní 104, 345 06 Kdyně
tel.: +420 379 715 111
[email protected]
www.kdynium.cz
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 421
zpráv y sdružen í p ř esn é ho lit í
jsem si vědom, že situace v SPL není jednoduchá a že v nejbližší době bude nutné spolu s radou připravit nový program
a plán činnosti SPL. Jsme si vědomi, že
program musí být přínosný pro členy
sdružení a zároveň musí být realizovatelný s výsledky viditelnými v reálném
čase. Program a plán činnosti bude rozpracován až na nejbližším jednání rady,
které by mělo proběhnout do čtyř týdnů tak, aby s programem a plánem mohli být členové SPL i odborná veřejnost seznámeni do konce tohoto roku.
Přesto již dnes mohu uvést základní témata, na kterých jsme se na podzimním
shromáždění delegátů dohodli:
– propagace SPL a technologie přesného lití (nové internetové stránky
SPL; propagační panely na školách
a v Technickém muzeu v Brně);
– prezentace výrobců zabývajících se
přesným litím – výstavy a veletrhy
organizované s podporou SPL;
– organizace odborných seminářů
a workshopů;
– ve spolupráci s vysokými a středními
školami hledání cesty, jak přitáhnout
k oboru přesného lití mladé odborníky, kteří by pomohli vyřešit vleklý
generační problém v oboru.
Věřím, že se nám spolu se členy rady
a s podporou všech členů sdružení podaří najít smysluplnou náplň činnosti
SPL v nových podmínkách a navázat tak
na úspěšnou činnost našich předchůdců. Byl bych rád, kdyby se i v současné
složité hospodářské situaci, kdy jsou členové SPL mnohdy v přímém konkurenčním postavení, podařilo najít tolik společných zájmů, které by ospravedlnily
existenci SPL. Myslím, že dobrou cestou
je neustále získávat díky rostoucí konkurenceschopnosti nové zákazníky a navyšovat potenciál přesného lití v České
a Slovenské republice namísto vzájemného boje o přerozdělení neustále klesajícího objemu výroby v regionu. Jsem
přesvědčen, že tomuto trendu může
dobře fungující profesní organizace, jakou SPL bylo a mělo by znovu být, výrazně pomoci.
L . Ve v e r k a
KONŠTRUKTA – Zlievareň
K Výstavisku 13, 912 50 Trenčín
Slovenská republika
tel.: +421 327 404 523
[email protected]
www.zlievaren.kotaind
MOTORPAL, a. s.
Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava
tel.: +420 567 132 227
[email protected]
www.motorpal.cz
OTECO CZ, spol. s r. o.
Výroba tryskacích
zaĜízení
Marefy
35,
685 01 Bučovice
provozovna Slavkovská 853, Bučovice
tel.: +420 517 383 506–519
[email protected]
www.oteco.cz
CZ 685 01 Buþovice, Marefy 35
tel. + fax: +420 517 383 506, +420 739 086 611
[email protected]
www.oteco.cz, www.otecocz.cz
Tryskání
tlakovzdušné
tryskací boxy
injektorové kabiny
tlakové kabiny
jednoúþelové kabiny
Tryskání
s metacími koly
prĤbČžné s váleþkovou dráhou
bubnové
závČsné
speciální
jednoúþelové automaty
Filtrace
automatická – pro suchý prach
Automaticky Ĝízené závČsné dráhy pro linky s nosností max. do 5 t
Popis obrázkĤ
1. Areál firmy 2. ZávČsný tryskaþ OPTIMA – Hanakov ProstČjov 3. OPTIMA – Alucast Tupesy 4. OPTIMA – Kermi StĜíbro
5. OPTIMA – MWG Bzenec 6. Bubnový tryskaþ SMART 6 v Saúdské Arábii 7. SMART 1 – Agro Brno-TuĜany 8. SMART 4
– Stürm Bratislava 9. Metací kolo MK 360 10. PrĤbČžný tryskaþ Maxima – Chart Ferox DČþín 11. Maxima – 1.SD Bílina
12. PrĤbČžný závČsný tryskaþ – Worthington Cylindres Hustopeþe 13. Tryskací a metalizaþní box – PSL Považská Bystrica
zpráv y sdružen í p ř esn é ho lit í
14. Tryskací box – Škoda Transportation PlzeĖ 15. Filtr s ventilátorem
LAC, s. r. o.
Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad
tel.: +420 547 230 016
[email protected]
www.lac.cz
Igor LÁNÍK – TECHSERVIS BOSKOVICE
Chrudichromská 2376/17, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 428 460
[email protected]
www.lanik.cz
MEDEKO cast, s. r. o.
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
tel.: +421 424 324 495
[email protected]
www.medeko.sk
MH CONSULTING
Mokrohorská 31, 644 00 Brno
tel.: +420 602 738 494
[email protected]
422 Ing. JIŘÍ SCHNEIDER
– TECHMAPOS, s. r. o.
Příkrá 3569, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 213 505
[email protected]
www.volny.cz/techmapos.zlin
OTECO CZ, spol. s r. o.
KOVOPROJEKTA BRNO a. s.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
tel.: +420 541 644 111
[email protected]
www.kovoprojekta.cz
MCAE Systems, s. r. o.
Knínická 1771, 661 34 Kuřim
tel.: +420 549 128 811
[email protected]
www.mcae.cz
SEEIF Ceramic, a. s.,
ZÁVOD 03 KERAVIT
Kotěrova 3, 706 02 Ostrava-Vítkovice
tel.: +420 597 357 949
[email protected]
www.keravit.cz
PRAGUE CASTING SERVICES, a. s.
Radlická 227, 158 00 Praha 5
tel.: +420 222 531 552
[email protected]
www.praguecast.cz
PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA Velká
Bíteš, a. s.
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš
tel.: +420 566 822 410, 566 822 412
[email protected]
www.pbsvb.cz
PŘESNÉ ODLITKY, s. r. o.
1. máje 236, Popovice, 686 04 Kunovice
tel./fax: +420 572 574 332
[email protected]
www.presne-odlitky.cz
Ransom & Randolph
DENTSPLY International Inc.
3535 Briarfield Boulevard
435 37 OH – Maumee
tel.: 420 572 631 616
[email protected]
REMET
Bystrická 840, 036 05 Bystřička
Slovenská republika
tel.: +421 907 858 454
[email protected]
www.remet.net
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
Slévárna přesného lití, s. r. o.
Roháčova 544, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem
Tel.: +420 774 525 403
[email protected]
www.splslevarna.cz
SPO, s. r. o.
Nábřeží 674, 760 01 Zlín-Prštné
tel./fax: +420 577 211 401
[email protected]
www.spo-zlin.cz
STACIS
Benešovo nábřeží 3745, 761 01 Zlín
tel./fax: +420 577 210 389
[email protected]
[email protected]
TAVRON, s. r. o.
Za Olomouckou 2460, 796 01 Prostějov
tel./fax: +420 582 366 745
[email protected]
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: +420 541 421 411
[email protected]
www.technicalmuseum.cz
L . Ve v e r k a / J . H l a v i n k a
zprávy
VÁCLAV ZEDNÍK – MINKO
Liliová 852, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 072
fax: +420 327 514 705
[email protected]
VUT Brno
Ústav strojírenské technologie
odbor slévárenství
Technická 2, 616 00 Brno
[email protected]
Svazu sléváren
České republiky
Te c hni cká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: 5 41 142 6 42
te l.: 5 41 142 6 81
te l.+fa x : 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
Takto by se jednoduše daly nazvat nejdůležitější aktivity našeho svazu v poslední době. Máme za sebou zdárné
zvládnutí výkladu legislativy REACH,
která se nijak nedotkne našich sléváren
ve formě registrací a poplatků spojených s celou administrativou. I přesto,
že jsme pravidelně informovali, dovolte
abychom zrekapitulovali, že šrot, který
slévárny používají na vstupu, je vyňat
z povinnosti registrace v souladu s výjimkou uvedenou v čl. 2, odst. 7, písmeno d) nařízení REACH – podrobné
informace:
http://guidance.echa.europa.eu/docs/
guidance_document/waste_recovered_
cs.pdf?vers=12_05_10
V současné době nás trápí problematika
NEPSI (National Eprescribing Patient
Safety Initiative), ve které se projednává
otázka dopadů Si prachu na lidský organizmus. Snahou této aktivity je zmapovat
situaci v evropských slévárnách využívajících křemenný písek a pomocí jednotné nomenklatury prokázat, že tento
prach není karcinogenní. Cílem je zabránit zařazení křemenných písků do
skupiny karcinogenních látek. Tato práce bude velmi obtížná a bude vyžadovat
podporu všech našich sléváren využívajících křemenný písek. Nasazení bude
stejné jako v případě legislativy REACH.
V zahraničí jsou aktivity spjaté s NEPSI
v plném proudu; Česká republika začíná
dávat výstupy sléváren pomalu dohromady. Vyhodnocení a první výsledky by
měly být prezentovány na mezinárodním
setkání v Brně na podzim 2011. Vzhledem
k náročnosti sběru dat a širokému rozsahu máme před sebou spoustu práce.
Dalším neméně důležitým bodem činnosti, ale již na národní úrovni, je problematika obchodování s emisními
povolenkami pro slévárny v ČR.
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 423
zpráv y svazu sl é váren česk é republik y
ZLIEVÁREŇ ZÁBREŽ, a. s.
Oravská Poruba 353, 027 54
Slovenská republika
tel.: +421 435 866 339
[email protected]
www.zlievaren.sk
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Strojnícka fakulta
Katedra technologického inžinierstva
ul. Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Slovenská republika
tel.: +421 415 132 757
[email protected]
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
Ing. Zdeněk Zahrádka
Smrčenská 2a, 586 01 Jihlava
tel./fax: +420 567 230 151
[email protected]
ZPL CINOBAŇA s. r. o.
Cinobaňa, Slovenská republika
tel.: +421 474 395 482
[email protected]
REACH odchází,
Emisní povolenky
a NEPSI přicházejí
J. Hlavinka
zpráv y svazu sl é váren česk é republik y
Do roku 2012 totiž platí výjimka povinnosti obchodování s emisními povolenkami ve slévárnách s emisemi do 25 kt
a příkonem pod 35 MW. V našem zájmu
je, aby tak bylo nadále i po roce 2012.
V tuto chvíli zpracováváme materiály
s vhodnými argumenty pro podporu zachování stejného režimu jako doposud.
Všichni tušíme, že to nebude jednoduchá záležitost, vzhledem ke krokům naší
vlády spojeným s kompenzací dopadů
špatně nastavených podmínek podpory
obnovitelných zdrojů energie, zejména
pak „fotovoltaiky“.
Společně s hutním odvětvím náš svaz
zpracovává dopadovou studii spojenou
s implementací směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu
pro zařízení na výrobu surového železa,
oceli a také odlitků. Cílem je porovnání směrnice o průmyslových odvětvích
přijaté Radou EU a Evropským parlamentem z července 2010 se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2008/01/
ES. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná
o ekonomickou revizi dopadů změn
emisních limitů nově vyžadovaných s těmi,
Obr. 1. Setkání J. Hlavinky s premiérem
P. Nečasem
Obr. 2. Po jednání výkonného ředitele
SSČR s ministrem M. Kocourkem
424 Obr. 3. Rokování o Kolektivní smlouvě pro rok 2011 s odborovou organizací OS KOVO
které jsou uváděny v BAT (best available
technology). Vzhledem k tomu, že každý stát má právo úpravy na národní úrovni, musíme se pokusit národní úroveň
srovnat s evropskou, aby se náš stát nechoval „papežštěji než papež“, jak je
u nás zvykem.
Vážení čtenáři, cílem našeho svazu je napomáhat vytvářet takové prostředí, které umožní životaschopnost a udržitelnost našeho oboru v České republice.
Často prezentujeme náš názor na palčivá témata, jako jsou ceny energií, sociální politika země, dopady změn legislativy životního prostředí atd. K tomu
využíváme nejrůznější možnosti. Jako
příklad uveďme tiskovou konferenci
v Praze (pro ČTK, ČT 24, Z14, Prima, …)
k projektu sociální tripartity SP a ČMOS,
jednání u kulatého stolu zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR a tripartity na
krajských úrovních atd. Velký důraz klademe na možnost osobního setkání
a řešení těchto problémů s předními zástupci naší vlády, jako je premiér Petr
Nečas (obr. 1), ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (obr. 2) či jiný
významný představitel naší země. Vždy
však musíme mít na mysli, že jsme apolitická, oborová organizace.
V současné době projednáváme návrh
nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně s odborovou organizací OS KOVO pro
rok 2011 (obr. 3). Podnikové odborové
organizace většinou velmi dobře chápou
kritické období, ve kterém se nachází jejich organizace, a přistoupily k řadě nepopulárních opatření s cílem přežít. Obětavost pracovníků a loajalita vůči zaměstnavateli dokazuje hodnotu těchto
lidí. Náš svaz na druhé straně volá po
jednotné sociální rovině průřezově.
Máme na mysli nevyváženost, kdy na
jedné straně průmyslová odvětví pod tlakem ekonomiky ustála platové škrty
a snižování platů místy až o dvacet pro-
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
cent. Na straně druhé desetiprocentní
snížení platu státních zaměstnanců vede
k obrovské nevoli – bez ohledu na současnost jsou všichni státní zaměstnanci
stále hodnoceni na úrovni roku 2007,
tedy období hospodářského růstu, které už dávno není pravdou. Je smutné že
v tomto bodě jsme nenašli se zástupci
OS KOVO shodu.
Nabídka nové
služby „oborový
second hand“
N a s t rá nká ch č a s o p isu Sl é vá re n s t ví a na webov ých s tránkách Sva z u s l é v á r e n ČR m ů ž e t e N A B Í D N O U T č i P O P TÁVAT s l é vá re ns ké
s t ro j e a z a ř íze ní.
Cena:
• v č a s o p is e Sl é vá re ns t v í – č á s tka b u d e s t a n ove na P O D O H O D Ě
• na webov ých stránkách svazu
– inzerce bud e umís tě na Z DA R M A
Z a š l e t e n á m s vo j i n a b í d k u /
poptávku + kontak t na od po vě d n o u o s o b u :
re d a kce @ s va z s l e va re n.c z,
s e k @ s va z s l e va re n.c z
I . M u s i l o v á / M . P o l e d ň á ko v á
„Moje volba –
moje budoucnost“,
projekt, který
propaguje řemesla
v Jihomoravském
kraji
Ing. Iveta Musilová, Ph.D.
M g r. B c . M i l a d a P o l e d ň á k o v á
Úvodní konference projektu „Moje volba – moje budoucnost“ dne 1. 6. 2010
Koncepce celého projektu je inovativní
v tom, že se zaměřuje přímo na konkrétní profese. Není tedy jen prezentací
středních škol a jejich nabídky studia.
Aktivní spoluprací s profesními odborníky, firmami a zaměstnavateli v kraji,
stejně jako i odborníky z řad hospodářských komor, Svazu průmyslu a dopravy
ČR nebo úřadů práce chce dosáhnout
zvýšeného povědomí o technických a řemeslných oborech a představit je jako
perspektivní volbu povolání.
V současné době přechází projekt do své
aktivní části, kdy po pracovních workshopech s výchovnými poradci a profesními odborníky začíná rozjíždět tři klíčové aktivity pro základní školy a cílovou
skupinu projektu.
V průběhu celého školního roku budou
probíhat besedy na základních školách
s profesními odborníky, kteří budou žákům představovat jednotlivá odvětví
z pohledu své profese a zajímavé exkurze do firem v propagovaných odvětvích v rámci celého Jihomoravského
kraje, které mohou žákům a učitelům
nabídnout komplexní pohled do chodu
firmy, včetně jejího administrativního
a sociálního zázemí. Rovněž proběhnou
tzv. Oborové dny, které jsou bezesporu
tou nejzajímavější aktivitou směřovanou právě k žákům. Budou monotematicky rozděleny, na každé odvětví jeden
Oborový den. Na těchto dnech si žáci
řemeslo vyzkouší, seznámí se s jeho náplní, s pracovními nástroji a přístroji
a budou si moci sami vyrobit vlastní výrobek. Oborové dny tak nabídnou přímé
setkání s profesí a řemeslem jako takovým, a to vše za účasti profesních odborníků z praxe, kteří budou žáky celým
dnem provázet.
Součástí projektových aktivit bude zpracování kvalitních prezentačních materiálů, CD, DVD s motivačním filmem či webový portál informující o aktuálních aktivitách projektu se zajímavými odkazy
a informacemi.
Výchovní poradci, resp. učitelé na základních školách, získají díky projektu
kvalitní, aktuální a souhrnné metodické
podklady, které jim poslouží k předávání informací o reálných potřebách trhu
práce směrem k žákům a jejich rodičům.
Aktuální novinkou bude Katalog řemesel, ze kterého se žáci a jejich rodiče
mimo jiné dozvědí, kam může žák po
absolvování studia nastoupit, co která
konkrétní pracovní pozice obsahuje,
s jakými platovými podmínkami či možnostmi kariérového růstu lze počítat
a mnoho dalších zajímavých informací.
Webové stránky projektu:
http://mvmb.iss-sokolnice.cz
www.svazslevaren.cz.
Setkání nad výstupy projektu v Mikulově
Exkurze do oblasti gastronomie
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 425
zpráv y svazu sl é váren česk é republik y
Svaz sléváren České republiky jako součást Svazu průmyslu a dopravy ČR je
partnerem projektu, který propaguje řemeslné a technické obory v Jihomoravském kraji.
Právě probíhající dvouletý projekt podpořený v rámci Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost má
hlavní myšlenku v popularizaci řemeslných a technických oborů a zvýšení zájmu žáků základních škol o jejich studium
vhodným plošným představením jednotlivých oblastí a profesí v nich. Cílovou
skupinou projektu jsou primárně žáci
7. až 9. tříd základních škol a sekundárně pracovníci škol a školských zařízení
– jedná se o ředitele, výchovné poradce
a pedagogy základních a středních škol.
Realizace projektu vychází z potřeb na
trhu práce, z informací získaných přímo
od zaměstnavatelů, úřadů práce a zástupců škol. Statistické údaje Jihomoravského kraje vykazují trvalý nedostatek
kvalifikovaných pracovníků především
z odvětví strojírenství, stavebnictví, dřevovýroby, elektrooborů, autodopravy
a v rámci poskytování služeb z oborů
gastronomie a oděvnictví.
A . Mores
zprávy
České slévárenské
společnosti
zpráv y Č esk é sl é várensk é společnosti
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á z na mní k , fa x :
5 42 214 4 81
m o b il: 6 03 3 42 176
s l e va re ns ka @ vo lny.c z
w w w.s l e va re ns ka.c z
ČSS je členskou organizací W F O
World Foundr ymen Organization
c /o T he National Met alforming Centre
47 Birmingham Road, Wes t Bromwich
B70 6PY, Anglie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79
fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81
secret ar y @ thew fo.com
426 Zasedání odborné
komise pro litinu
s kuličkovým
grafitem
doc. Ing. Antonín Mores, CSc .
p ře ds e da O K pro L KG
Dne 19. 5. 2010 se v Praze na ČVUT, Fakultě strojní, konalo 64. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem (LKG), které bylo spojeno s prezentací firmy ABP Inductions Systems
GmbH Dortmund. (ABP – výroba a realizace indukčních zařízení pro slévárny.)
V úvodu zasedání doc. Ing. M. Němec,
CSc., zástupce vedoucího Ústavu strojírenské technologie, sdělil, že na ČVUT
v Praze studuje v 1. ročníku kolem 800
posluchačů, což je značně menší počet
než dřívějších 1 200 posluchačů. Obor
Strojírenské technologie studuje 50 studentů, z toho diplomové práce z oblasti
slévárenství si vybralo 12 posluchačů.
Stále platí, že oddělení slévání patří mezi
největší v oboru strojírenské technologie.
V současné době se zaměřuje hlavně na
oblast technologie odlévání slitin hliníku
a hořčíku.
V technické části zasedání Mgr. K. Kobyláková vysvětlila změny, které proběhly ve firmě ABB, známé v ČR tím, že
již v 90. letech minulého století začala
v českých slévárnách s náhradou většinou již starých, neekologických studenovětrných kuploven za indukční pece
ABB. V současnosti dodává pece firma
ABP, která se vyčlenila z ABB a má nyní
470 zaměstnanců.
Ing. E. Lerner podal přehled technického
vývoje indukčních pecí od prvních, vyrobených v roce 1903, až po současnost.
Prudký rozvoj výroby těchto pecí je spojen s výstavbou nových pecních zařízení v Číně, Indii a Koreji a v Evropě v Německu a ve Švédsku. Velmi zajímavé jsou
údaje o energetické bilanci z hlediska
spotřeby energie. Nejlepší výsledky se
dosahují právě u indukčních pecí, kde teoretická spotřeba energie k natavení
kovu je 396 kWh/t. Naopak energeticky
velmi náročné jsou podle zpravodaje
pece rotační. Toto srovnání je značně
diskutabilní, neboť spotřeba energie je
dána více činiteli, např. tvarem a objemem pece, systémem chlazení, požadovaným chemickým složením, odsáváním, systémem regulace atd.
Indukční pece se ve slévárnách většinou
používají v objemovém rozsahu 0,3 až
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
70 t. V ČR jsou nejčastější pece o objemu
4–6 t. V energetické teoretické bilanci
je nutno započítat ztráty, které jsou např.
na cívce 89 kWh/t, na měniči 17 kWh/t,
na transformátoru 8 kWh/t a také jiné
ztráty. Celková spotřeba elektrické energie při tavení na teplotu 1 500 °C je 517
kWh/t. Značné úspory lze dosáhnout na
cívce jejím pevným upevněním, čtyřhranným profilem a způsobem izolace.
Ing. Lerner zdůraznil, že největší ztráty
vznikají přímo v provozu tavírny. Zdržení
10 minut v důsledku úpravy chemického
složení, změny teploty, organizačních
problémů, činí až 100 kWh/t.
Velmi zajímavé úvahy pro naše slévárny:
– netryskaný vratný materiál značně
zvyšuje spotřebu elektrické energie.
Určíme-li, že použijeme do vsázky
např. 5 t vratného materiálu, dodáme ve skutečnosti pouze 4,5 t kovu,
0,5 t tvoří zbytky formovací směsi na
netryskaném vratném materiálu;
– příliš mnoho ocelového šrotu ve vsázce prodlužuje tavbu, neboť se musí
dosáhnout vyšších tavicích teplot.
Tato úvaha je velmi zajímavá, neboť
nelze pouze snižovat obsah surového
železa ve vsázce při výrobě LLG a LKG
a nahrazovat jej nízkouhlíkov ým
ocelovým šrotem, většinou ve formě
paketovaných plechů, navíc často pozinkovaných. Např. u indukční pece
o obsahu 15 t při vsázce složené pouze z ocelového šrotu a netryskaného
vratu se zvýší spotřeba elektrické
energie o 250 kWh/t. Další náklady
pak vznikají v důsledku úpravy chemického složení, náklady na nauhličovadlo a náklady na výběr vhodného
očkování;
– značné ztráty mohou vznikat i nevytížením indukčních pecí;
– při provozu indukčních pecí se zvyšuje spotřeba elektrické energie i častým snímáním víka při měření teploty
a dolegování; při odlévání je důležitá
rovněž požadovaná teplota kovu,
která je ovlivněna i velikostí pánve
(lepší je větší pánev), průběhem očkování a záleží i na transportu kovu
k formám;
– elektrickou energii šetří také použití
licích zařízení, která mohou být podle druhu s vlastním indukčním ohřevem, nebo bez ohřevu. V každém případě licí zařízení u formovacích linek
podstatně šetří elektrickou energii,
neboť během lití dochází k poklesu
teploty pouze o max. 20 °C proti běžným 50 °C a často i podstatně více
při odlévání přímo z licích pánví.
Závěrem svého příspěvku Ing. Lerner
zdůraznil, že u indukčních pecí by mělo
A . M o r e s / V. K a f k a
Odborná komise
ekonomická ČSS
se sešla na svém
36. zasedání
doc . I ng. Václav Kafka , C Sc .
předseda OK ekonomické
Tentokrát jsme nevolili, jak bývá zvykem,
za místo jednání Odborné komise ekonomické (OK) konkrétní slévárnu, ale využili jsme toho, že ve 37. týdnu probíhal
v Brně veletrh FOND-EX a sešli jsme se
dne 14. 9. 2010 ve Velké Bíteši ve známé restauraci U Raušů.
Dvacítka našich členů se potkala v době
doznívající hospodářské krize. Ta také určila nosné téma zasedání: Hospodářská
krize a její projevy v českých slévárnách.
Účastníci si vyměnili stanoviska tradiční
formou „kolečka“. Je jasné, že atmosféra několikahodinového jednání je prakticky nepřenosná. Nicméně snad tedy
alespoň několik zajímavých postřehů.
Prvním je známá skutečnost, že hospodářská krize dosud neskončila. Očekáváme její doznívání ještě rok, spíše rok
a půl. A vše nasvědčuje tomu, že období „pokrizové“ by mělo být zcela jiné,
než byl hospodářský boom před vypuknutím světové finanční a hospodářské krize.
S jistým podivem je přijímána skutečnost, že i v dnešním období, kdy se nezaměstnanost blíží v České republice 9 %,
pracovníci přicházející z úřadů práce do
našich sléváren s jistou pravidelností po
několika dnech obvykle odcházejí. Jejich
zájem o trvalou práci v našem oboru je
snad až na výjimky velice malý. Tuto skutečnost potvrdil i prezident Združenia
zlievarní a kováční Slovenska Ing. Vladimír Bálint. A to je nezaměstnanost na
Slovensku vyšší než v České republice
(blíží se 15 %). Kolega Bálint podal také
zevrubnou informaci o situaci ve slévárenství na Slovensku.
Novou skutečností, kterou jsme dosud
ve významnější míře prakticky nepoznali, je, že jistá část našich sléváren se dostává do vážných problémů. V některých
slévárnách již byla zastavena výroba,
v několika působí správce konkurzní
podstaty a jistá část je v insolvenci. Ve
vážných problémech je přibližně 10 až
20 sléváren. Před touto situací jsme řadu
let důrazně varovali. Stejně tak jsme informovali, že naopak existovalo pár sléváren, které i v době krize vyráběly na
plnou kapacitu. Bohužel patrně období
silného boomu před vypuknutím krize
způsobilo, že slévárny byly méně vstřícné k vážnému naslouchání těmto chmurným predikcím. A tržní mechanizmy
v oblasti sléváren ukázaly svoji odvrácenou tvář. Ať je to jakkoli, tento proces je
v zásadě pro naše slévárenství ozdravný.
Bohužel, když výrobní jednotky dlou-
Účastníci 36. zasedání OK ekonomické
Dalším zajímavým poznatkem důležitým zejména pro budoucnost je, že u některých sléváren se „podařilo“ (samozřejmě ze současného pohledu) propustit špičkové pracovníky, kteří jsou
nyní velice těžce nahraditelní. Nastala
známá situace, že vynikající odborník si
svoji novou práci obvykle najde. A nyní,
kdy ho slévárna potřebuje zpět, bohužel
již není k dispozici.
hodobě nedbají na maximální úspornost
v hospodaření, zvyšování jakosti výrobků, na vývoj a zavádění nových technologií, inovací atd., pak zákonitě přichází „tržní trest“.
Na zasedání OK byla také konstatována
velice nelichotivá skutečnost, a sice že
dochází k odvolávání špičkových manažerů sléváren jejich majitelem. Byť je tento jev zatím zcela výjimečný, tak k němu
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 427
zpráv y Č esk é sl é várensk é společnosti
být cílem dosažení spotřeby elektrické
energie vždy pod 580 kWh/t.
Ing. V. Tůmová, zástupkyně firmy Lungmuss, informovala o možnostech vyzdívek a výdusek pro indukční pece, indukční předpecí, udržovací pece, kuplovny, konvertory pro výrobu LKG a rovněž pánve pro odlévání oceli (se spodní
výpustí).
Ing. Sýkora, CSc., ve svém příspěvku hovořil o nauhličování litin při určitém podílu ocelového šrotu ve vsázce indukčních pecí a o použití nového přípravku
SC 325 pro očkování do proudu.
Využití metody Phassed Array pro diagnostiku vnitřních vad a strukturu odlitků vysvětlil Ing. D. Bílek z Technické
univerzity Liberec. Jedná se o novou metodu ultrazvukové defektoskopie, kde
klasické ultrazvukové sondy obsahují
maximálně dva piezoelektrické měniče
elektrického signálu na mechanické
(akustické) kmity. Phassed Array (PA)
sondy obsahují až 64 piezoelektrických
měničů v jednom pouzdře. Řídicí počítač ultrazvukového defektoskopu lze
naprogramovat tak, aby přiváděl do měničů kmity v takové fázi, že dohromady
složí ultrazvukovou vlnu libovolného
tvaru a směru a lze měnit ohniskovou
vzdálenost soustředění vln. Z jednoho
místa na odlitku tak lze prozvučit všechny přístupné i původně ultrazvuku nepřístupné oblasti (tepelné uzly) pouze
jednou sondou, přičemž dříve bylo nutno použít několik sond. Jedná se tedy
o třírozměrné zobrazení výsledku prozvučení. Lze dokonce usuzovat i na
strukturu odlitků.
Doc. A. Mores se zamýšlel nad těžkou
situací sléváren v ČR v roce 2009 a v prvních měsících roku 2010. Celkem došlo
k uzavření 7 sléváren, převážně v severních a východních Čechách. Některé
slévárny jsou v insolvenci, jsou však zájemci o jejich koupi a další provoz. Největší potíže měly slévárny vyrábějící LLG,
případně LLG a LKG. Slévárny oceli zatím krizí procházely poměrně dobře,
pouze jedna malá je uzavřena a jedna
v insolvenci. Nejlépe si vedou slévárny
odlitků ze slitin hliníku vyráběných tlakovým litím. Jedná se převážně o odlitky
pro automobilový průmysl.
Celé jednání odborné komise pro LKG je
možno považovat za úspěšné; zúčastnilo se ho 41 opravdových zájemců
o tento slévárenský obor. Naše poděkování patří nejen všem aktivním přednášejícím, ale i pracovníkům ČVUT Praha,
kteří pomáhali zasedání organizačně zabezpečit.
v y sok é školy informuj í
V. K a f k a / J . Š e n b e r g e r
OK nemůže mlčet. Plně uznáváme, že
majitel má právo jmenovat a odvolat svůj
vrcholový management zcela podle
svého uvážení. To je v jeho kompetenci
a stěží mu do těchto přístupů může někdo hovořit. Nicméně nemůžeme se ztotožnit s tím, když se daný akt výměny
děje postupem bezdůvodně zcela neetickým a bez alespoň formálního poděkování špičkovému a v českých slévárnách uznávanému manažerovi.
Na zasedání podal Ing. J. Šlajs, předseda
České slévárenské společnosti, informace o činnosti ČSS, pohovořil o úspěšném
průběhu 47. slévárenských dnů® a mj.
informoval i o přípravě příštích, 48. slévárenských dnů® v roce 2011. Ing. Stanislav Chudáček přiblížil práci SSČR a vyzdvihl dvacet let usilovné práce tohoto
svazu pro české slévárenství.
O činnosti řešitelského týmu „PROJEKTU
XI“ (následujícím po „PROJEKTU X“) zaměřeném na nákladovost přípravy formy podala informace Ing. O. Poloková.
Na tomto problému pracují v současné
době čtyři slévárny a dvě vysoké školy.
Očekává se úspěšné zakončení úkolu,
sepsání závěrečné zprávy, její oponentura a následující zorganizování 11. semináře. Ten by se měl konat v březnu
2011 v Královopolské slévárně v Brně.
Nemalou část 36. zasedání zabrala
příprava VI. mezinárodní ekonomické konference, která se uskutečnila
ve dnech 2. a 3. 11. 2010 ve slévárně
Mencl Guss, s. r. o., Roudnice nad Labem.
Na závěr jednání se účastníci dohodli, že
další, 37. zasedání, které se bude konat
v KPS Brno, proběhne v březnu 2011
spolu s 11. seminářem.
428 vysoké školy
informují
Doktorandské
studium na FSI VUT
v Brně
d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r,
CSc.
Odbor Slévárenství na FSI VUT v Brně je
akreditován pro doktorské studium
v oboru strojírenské technologie. Doktorské studium má formu prezenční
i kombinovanou. Standardní doba studia v prezenční formě je 4 roky. Jedná
se o individuální formu studia. Každý
doktorand je veden svým školitelem. Celkové doba studia do odevzdání doktorské práce činí maximálně 7 let.
Na odboru Slévárenství FSI VUT v Brně
ukončilo v posledních 5 letech studium
5 doktorandů, kteří získali vědeckou
hodnost Ph.D. V současné době studuje
prezenční formou 10 doktorandů. Témata jejich práce souvisejí s výzkumnými
projekty řešenými odborem slévárenství.
Jedná se o projekty vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu a projekty
GAČR. Na řešení projektu GAČR „Výzkum interakce atmosféry a slévárenské
formy s taveninami na bázi železa“ se
podílejí v rámci doktorské práce:
– Ing. Klára Burianová dílčím úkolem
„Formovací cementové směsi – ekologická náhrada směsí furanových“,
– Ing. Ivo Stachovec dílčím úkolem „Vývoj technologie lití odlitků střední
hmotnosti do cementových forem“,
– Ing. Ladislav Tomek dílčím úkolem
„Interakce tekutého kovu se slévárenskou formou na jejich mezifázovém
rozhraní“.
Řešitelem projektu a školitelem je prof.
Ing. Karel Rusín, DrSc.
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
Problematikou výroby odlitků metodou
přesného lití se zabývají následující témata doktorských prací:
– Ing. Vojtěch Kosour „Využití simulace
k optimalizaci technologických postupů vedoucích ke zhotovení prototypových sérií odlitků“,
– Ing. Martin Macků „Využití technologie RP a přesného lití pro odlitky
v oblasti lékařství“,
– Ing. Vít Mikulka „Zvyšování kvality
odlitků odlévaných metodou vytavitelného modelu“.
Školitelem doktorandů zabývajících se
problematikou přesného lití je prof. Ing.
Milan Horáček, CSc.
V oblasti lehkých slitin je řešena otázka
jakosti odlitků vyráběných metodou tlakového lití v doktorské práci Ing. Markéty Říhové na téma „Výzkum pórovitosti u tlakově litých odlitků ze slitin Al“
– školitel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Pod vedením školitele doc. Ing. Jaroslava Šenbergera, CSc., pracují doktorandi
na následujících vědecko-výzkumných
projektech:
Na řešení programu Tandem MPO s názvem „Výzkum a optimalizace výroby
vysokolegovaných litin pro odlitky“ se
podílí Ing. Václav Kaňa v rámci své doktorské práce „Výzkum, optimalizace
a zavedení výroby těžkých odlitků z vysokolegovaných litin“. Projekt byl úspěšně ukončen a doktorand dokončuje
doktorskou práci. Projekt byl řešen ve
spolupráci s akciovou společností ŽĎAS.
Dílčí část projektu GAČR s názvem „Nukleace grafitu a možnosti řízení jeho morfologie ve slitinách železa“ řeší v rámci
doktorské práce s názvem „Vliv metalurgické jakosti litin na morfologii grafitu“
Ing. Jaroslav Laštovica. Projekt je řešen
ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava.
Ing. Vítězslav Pernica se podílí na řešení
projektu TIP „Výzkum a optimalizace
technologie výroby masivních ocelových
odlitků“ v rámci své doktorské práce
„Sekundární oxidace slitin železa při odlévání těžkých odlitků“. Projekt je řešen
ve spolupráci s ŽĎAS a. s.
Cílem doktorandského studia je připravit
absolventy vysokých škol na vědeckou
práci. V rámci odboru slévárenství FSI
VUT v Brně směřuje výchova doktorandů
zejména k tomu, aby mohli řešit nejnáročnější technické úkoly ve slévárenské
praxi. Doktorské studium je individuální
– každý doktorand je veden svým školitelem. Naskýtá se jedinečná příležitost,
aby školitelé předali své znalosti a zkušenosti následujícím generacím.
J. Ševčík
vzdělávání
Významné aktivity
na začátku školního
roku
Ing. Jiří Ševčík
S P Š a V O Š T, S o ko l s k á 1, 6 0 2 0 0 B r n o
t e l .: 5 41 4 27 19 9, m o b i l: 6 0 3 2 9 4 8 8 7
[email protected] z
Začátek školního roku je vždy náročný,
tentokrát byl však více než hektický. Již
v sobotu 4. září 2010 proběhl 11. ročník
soutěže Mladý těšanský kovář (obr.
1–3). Akce se uskutečnila v rámci národopisných slavností v kovárně v Těšanech.
Na organizaci se kromě obce podílelo
Technické muzeum v Brně a naše škola.
Letošní téma Svět dětských her, se snažili převést do různých exponátů nejen
žáci brněnské průmyslovky, ale i žáci SOŠ
Obr. 3. Mladý těšanský kovář – předávání cen (2. místo)
foto: J. Hájek
a SOU z Hradce Králové a ze Střední školy řemeslné v Jaroměři. První místo získala dvojice Jakub Hylák a Zdeněk Trávníček, druhé místo žáci Milan Mozolič
a Jan Čuhel (všichni jsou žáky naší školy), třetí místo pak obsadil Jan Celer ze
Střední školy řemeslné v Jaroměři.
Z důvodu větší informovanosti žáků devátých tříd základních škol a jejich rodičů z hlediska dalšího studia probíhá
každý rok v listopadu v areálu Výstaviště
Veletrhy Brno, a. s., Veletrh středních
škol. Snaha zviditelnit technické obory
vedla k tomu, že již třetím rokem proběhl rovněž Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí, který se konal ve dnech 13.–17. 9. 2010
v rámci 52. mezinárodního strojírenského veletrhu v pavilonu D (obr. 4). Další
Obr. 5. Strojírenská praxe a absolventi základních a středních
škol – zahájení pracovního setkání
foto: S. Hemala
Obr. 4. Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí – zájem
žáků byl velký
foto: Ing. A. Juračka
Obr. 6. Strojírenská praxe a absolventi základních a středních
škol – velká účast nás potěšila
foto: S. Hemala
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 429
vzděláván í
Obr. 1. Mladý těšanský kovář
foto: J. Hájek
Obr. 2. Mladý těšanský kovář – Svět dětských her (3. místo)
foto: J. Hájek
náročná akce, významem určitě nepřesahující veletrh v listopadu, nicméně chybět zde znamená, jako bychom ani nebyli (a to si v současnosti nemůže dovolit žádná škola). Organizátorem akce
byl Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje – oddělení strategického rozvoje, kontaktní osobou pak Ing. Veronika Holcová. V pondělí v 11 hod. expozici středních odborných škol oficiálně
otevřel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Brožek, CSc. Žáci
ze 24 základních škol v Brně a okolí (asi
500 žáků) tak měli ideální možnost přímo na místě porovnat studijní nabídku
17 středních škol s potřebami praxe.
Další tradiční akcí je pracovní setkání
s názvem Strojírenská praxe a absolventi základních a středních škol
(obr. 5 a 6). Ve čtvrtek 7. 10. 2010 se již
posedmé na naší škole sešli pracovníci
informačních a poradenských center Úřadů práce Jihomoravského kraje (Brno-město, Brno-venkov, Břeclav a Znojmo),
výchovní poradci 27 základních škol
a personální ředitelé významných podniků Jihomoravského regionu (DI Industrial, s. r. o., SolidVision, s. r. o., SLÉVÁRNA KUŘIM, a. s., Šmeral Brno, a. s.,
ABB, s. r. o., Slévárna HEUNISCH Brno,
s. r. o., Siemens, s. r. o.). Informace o ak-
J. Ševčík / J. Hučka
tivitách školy, ukázky připravené žáky,
krátké představení firem, diskuze všech
zúčastněných – dohromady nabitý program, který se líbil. Chceme-li však udržet povědomí o slévárenství, bude pro
příští ročník vhodné, pokusit se zajistit
větší účast sléváren a firem z oblasti slévárenství.
byly z bronzu odlity tak, aby měly tvar
sloní hlavy, příp. draka (detaily na obrázcích). Část Bi byla také odlévána
z bronzu. Jejich povrch byl celý vyložen
tyrkysem rovněž ve tvaru draků, sloních
hlav, masek zvířat a listů banánovníku.
Tato dekorace je velmi krásná. Vykládání tyrkysem představovalo běžnou dekorativní metodu v raném období doby
bronzové v Číně.
umělecká litina
(Zkrácený přetisk z časopisu China Foundry, 7, 2010, č. 1, s. A3)
Již nepřetržitě 24 let vede OK pro formovací materiály (KOFOLA) při ČSS.
Četné detaily z jeho odborné činnosti
i osobního života jsme uvedli v jubilejních
statích ve Slévárenství č. 11–12/2000
a 10/2005.
Milý Lojzo, k tvým kulatým narozeninám Ti přejeme hodně zdraví, duševní
a tělesné svěžesti, které podporuješ tak
rád aktivním pohybem na horách. Ještě
hodně dlouho se chceme těšit z Tvého
inspirujícího vedení při práci v našem oblíbeném „pískařském“ oboru.
blahopřejeme
Ing. Rudolf Šolar
se dožívá 80 let
Bronzová zbraň
„Ge“ s tyrkysovým
dekorativním
vykládáním
v podobě draků
umělecká litina / blahop ř ejeme
datace: dynastie Shang (17.–11. stol. př.
n. l.)
materiál: bronz
výška: 35,4 cm
nález z Anyangu, provincie Henang
uloženo ve Freerově galerii umění,
Washington DC, USA
Ge představuje druh bronzové zbraně,
která byla ve velké míře používána v raném období historie Číny. Je složena ze
čtyř částí, a to Ge Tou, tj. ostří, které
sloužilo k usmrcení nepřítele, Bi, což je
rukojeť Ge, vršek Bi, který je upevněn na
horní části Bi, a Dun, jenž je umístěn na
spodní části Bi.
Bronzové Ge Tou bylo obvykle vyrobeno
metodou odlévání, díl Bi byl zpravidla
dřevěný. Pokud byla část Bi delší, než je
výška člověka, byla tato zbraň používána
především v boji s jezdci na koních.
Na ostří Ge Tou zbraně Ge jsou vyryta
vyobrazení masek zvířat. Vršek Bi a Dun
430 Ing. Jan Hučka
Ing. Alois Burian, CSc.
sedmdesátníkem
spolupracovníci z firmy
S a n d Te a m , s p o l . s r. o . ,
Holubice
Alois Burian se narodil 20. 12. 1940 v Rousínově. Je kabinetním příkladem toho,
že v současné době jsou tvůrčí pracovníci aktivní (a v případě našeho oslavence na vynikající výzkumné úrovni)
do podstatně pokročilejšího věku, než
tomu bylo dříve.
V posledních letech vybudoval nové sídlo firmy Sand Team v Holubicích, které
má kromě prostor pro tradiční servisní
činnosti pro slévárny v oblasti formovacích materiálů i moderní a flexibilní jadernu. V současnosti je nejvýznamnější
jeho výzkum progresivních metod výroby forem a jader zohledňující ekologické požadavky (GEOPOL). Osobně se
účastní jejich zavádění do sléváren a aktivně šíří poznatky z vývoje oboru nejen
mezi svými spolupracovníky, ale i na mezinárodním fóru periodickým organizováním monotematických konferencí.
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
Jubilant se narodil 17. prosince 1930 ve
Starém Potenci. Po vyučení kovomodelářem a po absolvování průmyslové školy strojnické pracoval v technologických
projektech závodu Hutě Škodových závodů. Při zaměstnání vystudoval strojírenskou technologii na Vysoké škole
strojní a elektrotechnické v Plzni a později absolvoval postgraduální studium
slévárenství na Vysoké škole báňské
v Ostravě. Působil také v rokycanské slévárně litiny a nakonec se stal výzkumným
pracovníkem Výzkumného a zkušebního
ústavu Škoda. Do důchodu odešel koncem roku 1990. Pak ještě krátkodobě
působil jako technický poradce ve slévárně Libenia. Během dlouholeté praxe
se vypracoval v uznávaného odborníka,
zejména v oblasti výroby litinových odlitků a projektování sléváren. V mládí se
věnoval také sportu, hrál závodně lední
hokej. Do současnosti je v dobré kondici, zajímá se o problematiku sléváren
a pravidelně se účastní akcí oblastního
výboru České slévárenské společnosti západních Čech. Podrobnější článek vyšel
v časopise Slévárenství č. 11–12/2005.
Do dalších let přejeme našemu kolegovi
mnoho zdraví, stálý optimizmus a osobní pohodu.
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý / P. R o u p co v á
z historie
v částicích o vyšších atomových číslech vázaných na akcesorické minerály zahrnuje rovněž údaj o maximálním obsahu
analyzovaného prvku v celém souboru analyzovaných částic.
Tabulka obsahuje kromě jiného také informaci o průměrném
atomovém čísle Z analyzovaných částic akcesorických minerálů, které je vyšší než průměrné atomové číslo analyzované rudniny (porovnej údaje Zrudnina a Zmineral v tab. I a III).
Těžba a zpracování
stříbronosných rud ve Švařci
u Štěpánova nad Svratkou
Rudniny Za kaplí
Z tab. I udávající průměrné chemické složení rudnin plyne, že
v prvních dvou rudninách (1, 2) dominuje vápník, další dvě
rudniny (3, 4) představují křemennou horninu s živcem (3 – Al,
Na, K) – (4 – Al, Na, Mg, K, Ca, Fe) a poslední, pátý vzorek
rudniny (5) představuje v podstatě směs křemičité a vápenato-železnaté rudy s velmi nízkým obsahem hliníku. Testem
fázového složení sejmutých difrakčních spekter byla podle
tab. II v rudninách potvrzena dominantní přítomnost minerálů kalcitu, muskovitu (slídy) a křemene (1), převládající obsah
kalcitu (2), vysoký obsah křemene a albitu (sodného živce) (3),
vysoké obsahy křemene, albitu a muskovitu (4) a směs minerálů křemene, kalcitu a goethitu (5).
Semikantitativní poměrnou analýzou (SPA) [8], [9] bylo zjištěno široké spektrum prvků, které jsou v rudninách vázány na
akcesorické minerály, jak o tom podávají informaci výsledky
analýz v tab. III a zejména ve výsledné tab. IV, která obsahuje SPA metodou analyzované prvky seřazené v rudninách
podle vzestupné posloupnosti v poměrném množství v mg/kg
rudniny (což je také v g/t). Uvážíme-li, že lokalita je známá
výskytem a těžbou polymetalických rud obsahujících Fe-CuZn-Ag-Pb, potom z výsledků rozboru realizovaného metodou
SPA plyne, že v rudninách 1 a 2 z lokality Za kaplí (obr. 4), jsou
v akcesorických minerálech tyto prvky zcela spolehlivě za-
II. část
prof. I ng. Karel Stránsk ý, Dr Sc .
Ing. Drahomíra Janová
I ng. Lubomír Stránsk ý, C Sc .
Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
Analýzy vzorků rudnin
K rozborům byla využita metoda energiově disperzní rentgenové spektrální mikroanalýzy ke stanovení chemického složení odebraných vzorků rudnin, jejíž varianta (semikvantitativní poměrná analýza – SPA [8], [9]) umožňuje kromě stanovení průměrného složení rudniny také analýzu v rudnině
obsažených akcesorických (zbytkových, minoritních) minerálů. K měření byl aplikován energiově disperzní rtg. analyzátor
PHILIPS-EDAX, který pracuje ve spojení s elektronovým rastrovacím mikroskopem PHILIPS. Ke stanovení základního mineralogického složení vzorků rudnin byl využit rentgenový
difraktometr PHILIPS−X’Pert, který pracuje ve spojení s testovacím databázovým systémem
PDF-4 obsahujícím fázová data ICDD
a umožňuje poměrně rychlou a přiměřeně spolehlivou identifikaci fáTab. I. Průměrné složení práškových vzorků rudnin 1, 2, 3, 4, 5 a rudniny z objektu 6 odezového složení analyzovaných vzorků.
braných Za kaplí a Havírna stanovené plošnou analýzou [hm. %]
Jednotlivé celistvé vzorky rudnin byly
Švařec
Za kaplí – obr. 4 až 7
Havírna obr. 9
před analýzou rozdrceny na menší
rudnina
1
2
3
4
5
objekt 6
úlomky a poté ve vibračním kulovém
mlýnku rozemlety na prášek o zrniprvek
x
sx
x
sx
x
sx
x
sx
x
sx
x
sx
tosti cca 1 až 50 µn. Prášek rudniny
O
51,45 0,06 51,50 0,85 47,94 1,28 48,07 0,40 46,54 0,61 46,45 0,48
byl k analýze chemického složení naNa
0,34 0,13 0,00 0,00 3,68 0,30 2,49 0,35 0,65
0,10 0,66
0,29
nesen v tenké vrstvě na elektricky
Mg
1,79 0,09 0,49 0,02 0,29 0,09 1,30 0,12
0,54 0,02 0,77
0,19
vodivou karbonovou pásku o rozměAl
3,23 0,12 0,32 0,03 7,65
0,16 7,44 0,13
1,56 0,01 13,67 0,08
rech 8 × 12 mm a poté analyzován.
Si
6,07 0,14 0,41 0,01 34,07 0,69 32,16 0,27 16,34 0,13 27,63 0,39
K fázové analýze byl prášek vsypán
P
0,25
0,04 0,10
0,01 0,23 0,08 0,38 0,05 0,21 0,04 0,24
0,12
do plexisklového rámečku a v komoS
0,16 0,01 0,31 0,03 0,39 0,05 0,48 0,10 0,29 0,07 0,32
0,05
ře difraktometru z něj bylo sejmuto
Ag
(0,04) (0,04) (0,22) (0,06) (0,20) (0,22) (0,19) (0,02) (0,00) (0,00) (0,29) (0,10)
rentgenové difrakční spektrum.
K
1,55
0,05
0,17
0,02
3,40
0,28
2,12
0,16
0,51
0,06
6,39
0,08
Ca
31,93
0,63
41,30
0,91
0,99
0,14
2,47
0,10
11,66
0,52
0,19
0,04
Ti
0,21
0,04
0,10
0,04
0,00
0,00
0,24
0,02
0,07
0,09
0,23
0,03
V
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Cr
0,15
Mn
Fe
Cu
Zn
suma
Zrudniny*
0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
0,11
0,02
0,18
0,12
0,15
0,04
0,09
0,11
0,23
0,92
0,31
2,28
–
–
–
–
–
–
–
–
0,01
0,04
0,03
0,16
0,38
0,07
0,80
0,05
2,49
0,02
2,84
0,15
–
–
0,32
–
–
1,07
0,03
0,04
0,06
0,02
0,18
0,25
0,14
0,06
0,20
21,45
0,81
2,75
0,10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100,00 0,02 100,00 0,00 100,00 0,03 99,99 0,01 100,01 0,01 100,00
13,22
14,12
11,64
11,58
14,50
0,01
11,87
Poznámky: x − aritmetický průměr ze tří plošných analýx; s x − výběrová směrodatná odchylka; ( ) – hodnoty
v závorce jsou pod mezí detekovatelnosti; *) Z – průměrné atomové číslo rudniny.
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 431
z historie
Analýzy vzorků rudnin
z lokalit Za kaplí a Havírna
Průměrné chemické složení vzorků
rudnin 1 až 5 ze svahů Za kaplí a z
Havírny z objektu 6 je spolu vždy
s výběrovou směrodatnou odchylkou složení uvedeno v tab. I. Mineralogické složení jednotlivých vzorků rudnin 1 až 5 z lokality Za kaplí
je uspořádáno v tab. II. Analýzy částic akcesorických minerálů jsou shrnuty v tab. III, která kromě průměrného chemického složení prvků
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý / P. R o u p co v á
Tab. II. Fázová (mineralogická) analýza rudnin 1 až 5 z lokality Za kaplí
Rudnina 1
rudnina 2
rudnina 3
rudnina 4
rudnina 5
minerál
hm. zl. minerál
hm. zl. minerál
hm. zl. minerál
hm. zl. minerál
hm. zl.
kalcit
0,737
kalcit
0,968
křemen
0,547
křemen
0,619
křemen
0,549
muskovit
0,113
křemen
0,016
albit
0,337
albit
0,279
kalcit
0,284
křemen
0,108
dolomit
0,016
mikroklín 0,116
muskovit
0,075
goethit
0,167
aragonit
0,042
kalcit
0,027
Poznámka: kvantitativní analýza metodou podle Rietvelda – identifikované minerály v rudnině jsou redukovány na hmotnostní zlomek: hm. % = hm. zl. × 100
Tab. III. Výsledky bodové analýzy prvků v mikroskopických částicích akcesorických minerálů v rudninách z lokalit Za kaplí a Havírna [hm. %]
Švařec
rudnina
z historie
prvek
Za kaplí
rudnina 1
x
xmax
rudnina 2
x
xmax
rudnina 3
x
xmax
Havírna
rudnina 4
x
xmax
rudnina 5
x
xmax
objekt 6
x
xmax
O
35,24 51,61 12,02 38,24 18,07 47,28 31,35 49,47 31,99 46,27 31,48 48,66
Na
0,25
0,60
0,41
2,28
0,91
2,73
1,41
3,15
1,07
3,58
0,33
1,70
Mg
1,17
1,77
0,47
1,2
0,20
0,52
0,43
1,04
0,64
1,01
0,49
1,26
Al
3,11
7,18
0,92
3,78
3,17
9,59
4,91
12,1
1,18
2,35
5,89
12,63
Si
5,96
18,32
0,42
0,79
10,88
31,5
16,22 27,41
6,50
18,58
9,03
17,96
P
0,85
4,57
0,57
1,86
0,33
2,48
0,68
4,24
2,57
11,8
4,25
13,74
Zr
1,85
22,19
0,00
0,00
2,87
28,65
4,44
29,76
0,00
0,00
3,01
36,6
S
0,14
0,27
12,06 33,38
0,17
0,43
0,44
4,52
1,94
4,96
1,96
6,75
Pd
0,00
0,00
0,80
8,76
1,57
12,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pb
0,28
1,41
3,17
33,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,13 37,09
Bi
0,03
0,41
0,00
0,00
0,12
0,36
0,57
2,51
7,22
32,48
0,00
0,00
Ag
0,32
1,12
5,43
57,04
0,00
0,00
0,25
3,05
0,00
0,00
0,21
0,61
Pa
0,00
0,00
0,27
3,01
0,00
0,00
0,13
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
K
1,36
4,52
0,22
0,47
2,00
9,67
1,07
2,46
0,42
1,67
2,07
4,22
Ca
12,13 32,05
6,32
19,22
0,47
1,75
3,56
9,10
2,47
6,22
0,23
0,67
Ba
2,12
9,64
0,00
0,00
0,00
0,00
2,09
25,06
1,88
15,01
0,00
0,00
Ti
0,17
0,47
1,07
10,63
0,12
0,46
0,17
0,53
0,31
0,93
0,18
0,50
La
2,51
9,62
0,00
0,00
0,00
0,00
5,71
15,08
4,58
13,41
4,71
15,5
Ce
5,37
21,74
0,00
0,00
0,00
0,00
7,95
24,71
8,76
26,28
9,10
29,15
Pr
0,82
4,41
0,00
0,00
0,00
0,00
1,33
5,55
1,32
4,09
1,13
5,83
Nd
3,36
12,60
0,00
0,00
0,00
0,00
4,81
14,71
4,25
13,08
4,30
17,45
Cr
0,32
1,08
0,30
0,91
0,33
0,92
0,62
5,90
0,31
0,89
0,18
0,83
Sm
1,02
5,21
1,07
11,74
0,00
0,00
0,17
1,20
0,85
2,86
0,80
5,1
Mn
8,22
33,00
0,54
2,95
0,74
1,38
0,35
1,29
0,32
0,67
0,15
0,48
Gd
0,68
3,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56
3,09
0,88
3,99
0,07
1,69
Fe
11,71 39,58
2,52
7,55
57,72 94,32 10,74 60,32 20,30 51,52
8,79
27,5
Co
0,00
0,00
2,04
22,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
1,45
Cu
0,62
2,69
0,66
5,54
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,22 90,15
Zn
0,42
1,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
2,83
0,00
0,00
Au
0,00
0,00
4,50
49,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Hf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,44
0,00
0,00
0,05
1,25
Y
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,51
34,7
Th
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
1,82
U
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,94
V
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,51
Fmineral*
Zmineral**
66,7/12
4732,9/11
1963,1/10
1150,9/12
877,1/8
189,5/23
23,02
49,89
22,06
25,40
27,25
30,73
Poznámky: *) Fmineral je průměrná plocha částice (µm )/(počet analyzovaných částic minerálů); x – průměrný obsah prvku v souboru analyzovaných částic; xmax – maximální obsah prvku v souboru částic; **) Z – průměrné
atomové číslo akcesorických minerálů.
2
432 S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
stoupeny. Ve sloupcích 1 a 2 je jejich semikantitativně stanovený obsah vyznačen spolu se sírou. Např.
stříbro vázané na sulfidické akcesorické minerály bylo identifikováno
ve všech vzorcích rudnin 1 až 5.
Nositelem zmíněné pětice prvků je
především rudnina 2 tvořená převážně kalcitem (vápencem) obsahující převládající podíl zinku, ale také
olova, stříbra a mědi. Podle statis-tické korelační analýzy, kterou metoda SPA umožňuje, lze soudit, že
zinek je v rudnině vázán jako sfalerit
(ZnS) (koeficient párové korelace je
k Zn-S = 0,9529) a v malém podílu je
jako ryzí; přičemž stříbro je rozpuštěno v galenitu (PbS) a v pyritu (FeS2).
V každém případě se stříbro nachází stejně jako zinek výhradně v sulfidech (k Ag-S = 0,9904). V rudnině 2
byl pozoruhodný výskyt ryzího zlata obsahujícího paladium a měď.
Mikročástice se nacházela v sousedství téměř ryzího zinku s příměsí
železa. Mikroanalýza částice je doložena snímkem v odražených elektronech (BSE) na obr. 11. Pro rudninu 1 je charakteristický vysoký
obsah lanthanidů, jmenovitě lanthanu, ceru, praseodymu, neodymu,
samaria a gadolinia, zatímco v rudnině 2 bylo nalezeno pouze samarium (tab. IV).
Rudnina 3 obsahovala z akcesorických minerálů zirkonium a hafnium
(tato dvojice prvků v minerálech velmi často navzájem koresponduje
a v rudnině 3 je korelační koeficient
k Zr-Hf = 1,0000). Nositelem stříbra
v této rudnině je především pyrit
(kAg-Fe = 0,7743), zatímco zinek a měď
a rovněž lanthanidy nebyly v rudnině 3 pocházející z místa doloženého
na obr. 6 vůbec identifikovány.
Rudnina 4 obsahuje v akcesorických
minerálech lantahnidy (La, Ce, Pr,
Nd, Sm, Gd), a to stejné prvky jako
rudnina 1, a navzájem korespondující radioaktivní thorium a uran
(kTh-U = 1,0000). Stříbro je v této rudnině rozpuštěno v pyritu (FeS2) –
koeficienty párové korelace jsou
k Ag-Fe = 0,9969, k Ag-S = 0,9985 a kFe-S
= 0,9995 a přitom silně statisticky
významné, zatímco olovo nebylo
v této rudnině identifikováno.
Rudnina 5 vyzvednutá z míst zobrazených na obr. 5 představuje
poměrně dobře redukovatelnou železnou rudu, tvořenou v daném případě směsí goethitu, kalcitu a křemene, s poměrem goethit : kalcit :
křemen = 16,7 : 28,4 : 54,9, přičemž
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý / P. R o u p co v á
Tab. IV. Výsledná tabulka spodního poměrného obsahu prvků vázaných na akcesorické
minerály v rudninách z lokalit Za kaplí a Havírna [mg/kg]*)
Za kaplí
n
rudnina 1
rudnina 2
rudnina 3
Havírna
rudnina 4
rudnina 5
rudnina obj. 6
1
Bi
0,0074
Pa
0,0023
Hf
0,0061
U
0,0011
Zn
0,0015
Gd
0,0050
2
Gd
0,0089
Sm
0,0031
Pb
0,0117
Th
0,0022
Ti
0,0060
Ni
0,0070
3
Cu
0,0106
Co
0,0059
Zr
0,0581
Ba
0,0116
Mn
0,0070
Co
0,0082
4
Ti
0,0131
Na
0,0528
Ti
0,111
Ti
0,0163
Ba
0,0079
Ag
0,180
5
Zr
0,0158
Cu
0,230
S
0,290
P
0,0695
Cr
0,0088
Y
0,195
6
Sm
0,0182
Pd
0,461
P
0,447
S
0,265
K
0,0145
U
0,218
7
Pr
0,0189
Cr
1,06
Na
0,537
Gd
0,292
Gd
0,0322
Ti
0,241
8
S
0,0206
Ti
2,15
Ca
0,555
Sm
0,319
Sm
0,0323
Cr
0,251
9
Na
0,0298
Au
2,60
Ag
0,733
Zr
0,442
Pr
0,0499
Mn
0,269
10
Cr
0,0300
Mn
3,27
K
0,793
Ag
0,450
Ag
0,0854
Ca
0,280
0,306
11
P
0,0311
Ag
3,51
Mg
0,937
Cr
0,649
S
0,157
V
12
Ag
0,0335
K
4,74
Cr
1,21
Pr
0,730
Nd
0,162
Sm
0,323
13
La
0,0504
Al
6,96
Al
1,77
Mg
0,748
La
0,170
Na
0,402
14
Nd
0,0639
Si
7,42
Si
4,35
Ni
1,24
Ce
0,324
Th
0,421
15
Ce
0,107
Mg
7,43
Mn
4,97
Ca
2,41
P
0,455
Mg
0,565
16
Pb
0,110
P
7,79
O
12,5
Mn
2,53
Ca
0,612
Pr
0,610
17
Zn
0,120
Pb
18,0
Fe
360
Nd
2,76
Al
1,08
K
1,83
18
K
0,161
Ca
26,7
Na
3,32
Na
1,19
Nd
2,37
19
Mg
0,190
Fe
44,7
La
3,40
Mg
1,38
S
2,45
20
Al
0,212
O
146
K
5,38
Si
2,37
La
2,68
21
Si
0,715
S
465
Ce
6,14
O
59,2
P
4,60
22
Ba
0,971
Zn
1170
Al
11,8
Fe
70,0
Al
4,89
23
Fe
1,13
Si
31,8
Ce
5,31
24
Ca
1,14
O
70,5
25
Mn
3,44
Fe
170
26
O
5,53
27
28
celkový obsah prvků – Fe, Ca, Si a O činí v daném případě
95,99 hm. % (a na zbývající prvky – Na, Mg, Al, P, S, Ti, Cr
a Mn připadá 4,01 hm. % a jsou vázány kromě síry také na oxidy). Jde tedy o železnou rudu využitelnou ve vysokopecní vsázce. I v této rudnině se nacházejí lanthanidy (La, Ce, Pr, Nd, Sm,
Gd), nevelký obsah zinku a také stříbro, jehož nositele v akcesorických minerálech se korelační analýzou nepodařilo určit.
Ke z h o d n o c e n í a z ávě r ů m
analýz
V poměrně rozsáhlém, asi dva km širokém a kolem čtyř km dlouhém prostoru
Si
12,2
v povodí řeky Svratky mezi obcí Horní
Pb
12,6
Čepí a Koroužné je v posledních letech
Fe
12,6
známo téměř třicet horních komplexů
i jednotlivých, dávno před lety opuštěZr
14,5
ných a zaniklých důlních děl [2 až 5]. VětO
37,4
šina z nich je dnes zachována v podobě
obvalů, obvalových polí a tahů, místně
často hlubokých šachet i jen mělkých
šachtic, rozesetých po strmých lesních stráních a částečně odlesněných, nebo zcela holých či jen řídce lesem porostlých loukách, sloužících dnes povětšinou jako pastviny. K památkám
na zaniklou horní a důlní činnost zde patří také důlní štoly,
dnes již většinou uzavřené a evidované. Primární rudní minerály a kovem bohaté rudniny, které v minulosti sloužily jako
cenná surovina k hutní výrobě kovů se v tomto kraji až na ojedinělé a vzácné výjimky již dnes nenacházejí. Má se za to, že
jak středověcí havíři, tak zejména havíři v již novověkém
18. století velmi důsledně vytěžili nejen stříbrem, ale i polymetalickými kovy – železem, mědí a zinkem – bohaté povrchové i přípovrchové části žil, takže zanechali víceméně jen
jalovou rudninu a horninu.
Jakoby navzdory tomuto stavu jsme se přesto vypravili do této
známé hornické a hutnické lokality, jejíž činnost je spojena
s počátky 13. století, s cílem ověřit, zda je možno současnými
běžně dostupnými analytickými metodami přispět k poznání
stavu rudnin, který se zde po úředním ukončení těžby v roce
1773 ještě zachoval.
Výsledky, které jsou v kondenzované formě shrnuty v tab. IV
a podrobně diskutovány v předchozí části textu, jsou zajímavé
a v souhrnu ukazují:
Soubor pěti rudnin Za kaplí, z nich rudnina 1 a zejména rudnina 2 tvořená převážně vápencem, odebraná podle obr. 4
z bývalého obvalového pole ze svahu Za kaplí, dnes porostlého roztroušeným jalovcem, obsahuje informaci o možnostech
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 433
z historie
Obr. 11. Rudnina 2 – mikročástice ryzího zlata v hm. % 83,6 Au,
14,8 Pd a 1,6 Cu o rozměrech 16,0 × 8,94 µm a téměř ryzího zinku v hm. % 95,5 Zn, 3,7 Fe, 0,3 Mn, 0,3 Cr a 0,2
Ti o velikosti 9,33 × 10,9 µm
Rudniny Havírna
Vzorek rudniny odebraný k analýze z obvalu u objektu 6 v Havírně představuje
směs křemičitanů, křemene a draselného
živce. Semikvantitativní poměrnou analýzou (tab. IV) bylo zjištěno, že akcesorické minerály jsou v něm tvořeny z velké části lanthanidy (La, Ce, Pr, Nd, Sm,
Gd), obsahují také ytrium a radioaktivní
prvky ve dvojici prvků thoria a uranu
(kTh-U = 1,0000). Lanthanidy kromě gadolínia korelují statisticky významně
s fosforem (kLa-P = 0,8192, kCe-P = 0,8191,
k Pr-P = 0,8139, k Nd-P = 0,8162, kSm-P =
0,7999), což svědčí o tom, že jsou, přesněji řečeno mohou být, významně vázány na minerál monazit, kterým je fosforečnan (La, Ce, Pr, Nd, Sm)PO4. Stříbro
obsažené v akcesorických minerálech
vzorku rudniny z Havírny je statisticky
významně vázáno na síru (k Ag-S = 0,9943)
a jeho nositelem v minerálech je galenit
(PbS) (kPb-S = 0,9982) spolu s pyritem
(FeS2) (kFe-S = 0,9987).
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý / P. R o u p co v á
[5]
[6]
[7]
Obr. 12. Vzestupně uspořádaný obsah prvků vázaných na akcesorické minerály v rudnině 2 z lokality Za kaplí. Vzorek rudniny 2 byl odebrán z obvalového pole znázorněného na obr. 3
původní těžby polymetalických rud typu Fe – Cu – Zn – Ag – Pb.
Výsledky přitom preferují těžbu sfaleritu (ZnS) před galenitem
(PbS) a pyritem (FeS2), které obsahují stříbro, a naznačují také
možnost bývalé těžby zlata. Uspořádaná posloupnost prvků
v rudnině 2 je znázorněna na obr. 12.
Rudniny 3 a 4 nevylučují možnost těžby stříbra vázaného na
pyrit, avšak informační hodnota výsledků v tab. IV naznačuje
spíše možnost průzkumné těžby v lokalitách zobrazených na
obr. 6 a 7, z nichž byly odebrány, než vlastní racionální těžbu
tohoto drahého kovu.
Rudnina 5 tvořená dobře redukovatelnou nepříliš bohatou křemičitano-vápenatou železnou rudou, pocházející z míst zobrazených na obr. 5, mohla sloužit jako přísada do železářské
pece nebo také jako přísada do pece při tavení surového olova. V té době již bylo známo, že přísadou železářských strusek či rud do olovářské pece během tavení surového olova klesá podíl olova přecházejícího do strusky.
Orientační analýza rudniny z obvalu objektu 6 v Havírně nasvědčuje původní možnosti užití rudniny k redukci galenitu
a pyritu, které jsou v ní nositeli stříbra. V daném případě však
nejde o typickou polymetalickou rudu, protože chybí zinek
i měď, ale rudnina obsahuje vysoký podíl lanthanidů, vázaných
velmi pravděpodobně na fosforečnan typu Ln . PO 4 .
L i t e ra t u ra
z historie
[1] TENORA, J.: Vlastivěda moravská. Okres Bystřice nad
Pernštejnem. Brno : Musejní spolek, 1907.
[2] POLÁK, A.: Nerostné bohatství Bystřicka. Brno : Krajské
nakladatelství v Brně, 1960, 58 s.
[3] JURMAN, H.: Štěpánov nad Svratkou 1285–1985. MNV
Štěpánov nad Svratkou 1984, 170 s.
[4] DOLEŽEL, J. – SADÍLEK, J.: Středověký důlní komplex v trati Havírna u Štěpánova nad Svratkou. Mediaevalia Archaeologica 6. Příspěvek k dějinám těžby stříbra v ob-
[8]
[9]
lasti severozápadní Moravy ve 13. a 14. století. Praha,
Brno, Plzeň, 2004, s. 43–119. ISBN 80-86124-48-7.
PAŘÍZEK, J.: Dobývání nerostných surovin v okrese Žďár
nad Sázavou a okolí. Listy Horáckého muzea, svazek 3.
Nové Město na Moravě 2000, 68 stran.
STRÁNSKÝ, K. – USTOHAL, V. – REK, A. – STRÁNSKÝ, L.:
Železné hamry a hutě Českomoravské a Drahanské vrchoviny. Brno : VUT, FSI, ÚMI, 2003, 109 s. ISBN 80-214-2431-1.
STRÁNSKÝ, K. – STRÁNSKÝ, L. – JANOVÁ, D. – BUCHAL,
A.: Železné hamry a hutě Českomoravské a Drahanské
vrchoviny II. část. Brno : VUT, FSI, ÚMI, 2009, 107 s. ISBN
978-80-214-5853-8, CD-ROM ISBN 978-80-214-5854-5.
STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – POSPÍŠILOVÁ, S. – DOBROVSKÁ, J.: Poměrná semikvantitativní mikroanalýza těžkých kovů v horninách, struskách a rudách. Hutnické listy, 2009, roč. LXII, č. 3, s. 84–89. ISSN 0018-8069.
STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – POSPÍŠILOVÁ, S. – DOBROVSKÁ, J.: Možnost poměrné semikvantitativní mikroanalýzy těžkých kovů v horninách, rudninách a struskách. Slévárenství, 2009, roč. LVII, č. 7–8, s. 268–270.
ISSN 0037-6825.
(První část článku byla zveřejněna ve Slévárenství č. 9–10/2010,
s. 364–366, vč. obr. 4–7 zmíněných v této části.)
Zasedání VDI Odlitky ve výrobě motorů
Te r m í n : 8 . – 9. ún o ra 2011
M í s t o ko n á n í : M a g d e b ur k , N ě m e cko
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.vd i - w is s e ns fo r um.d e
11. německé mezinárodní zasedání
tlakového lití
Te r m í n : 22. –23. ún o ra 2011
M í s t o ko n á n í : N o r im b e r k , N ě m e cko
B l i ž š í i n f o r m a c e : ve ro nika.wa nn @ b d g us s .d e
11. konference s mezinárodní účastí
Projektování a provoz povrchových
úprav
Te r m í n : 9. –10. b ř ezna 2011
M í s t o ko n á n í : P ra ha, h ote l P y ra mi d a
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.j e linkova zd e nka.e u w e b.c z
o b j e d n e j t e s i n a r o k 2 0 11 č a s o p i s
434 S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
časopis pro slévárenský průmysl
Foundry Industry Journal
ro ční k LV I I I . 1. leden – 31. prosinec 2010 . Brno
obsah – contents www.feroslitiny.cz
DoDáváme
#$ %
4#:!8(3 #:!#73#9(5"3(!93
3; (59 300.-
&#
'()%* &"
!
$
#$
FeS
FeV
Mo
FeW
Ni
FeNb
W
FeTi 30 a 70
Co
FeCr HC a LC
Cu
FeMn HC a MC
Cr
FeSi
FeP
FeSiMn
FeSiCa
FeSiZr
Commexim Group a.s.
Barákova 237/8, 251 01 Říčany
Česká republika
tel.: +420 323 610 710
fax: +420 323 610 720
mobil: +420 731 156 861
e-mail: [email protected]
FeS
FeV
Mo
FeW
Ni
FeNb
W
FeTi 30 a 70
Co
Cu
FeMn HC a MC
Cr
Mn
FeSi
Mn
Sn
FeP
Sn
Zn
FeSiMn
Zn
Pb
FeSiCa
Pb
Al
FeSiZr
Al
FeB
Commexim Group a.s.
Barákova 237/8, 251 01 Říčany
Česká republika
tel.: +420 323 610 710
fax: +420 323 610 720
mobil: +420 731 156 861
e-mail: [email protected]
FeB
oDkoupíme
nadnormativní zásoby a materiály
s vysokým obsahem níže uvedených
prvků včetně výrobních odpadů
Ni
Mo
W
Co
FeMo
FeCr HC a LC
Cr
Ti
V
Ta
oDkoupíme
ÁèÝçèÜÞçq™ïÞåÞíëáÈǽ¦¾Ñ™«©ª©
#
!
"
!
feroslitiny a neželezné kovy
FeMo
Éèìíîé™ï”ëèÛò™ìí†ÞÝçi™ïÞåä”Üá™Ú™ïÞåä”Üá™èÝåâíä“
#
$%
,
Éèìíîé™ï”ëèÛò™ìí†ÞÝçi™ïÞåä”Üá™Ú™ïÞåä”Üá™èÝåâíä“
ÈÝåâíäò™óޙìåâíâç™áåâçqäî
ÈÝåâíäò™óޙìåâíâç™áåâçqäî
"
#
%
!
-
-
$
'+
6-'-./-6
12%0.2,0/0+7
%*-68/'-7&*
/+9/:.-;/7%-6&*
'
'9
v
DoDáváme
feroslitiny a neželezné kovy
'2/2(,.-0
-8,1-4+/0
v
www.feroslitiny.cz
nadnormativní zásoby a materiály
s vysokým obsahem níže uvedených
prvků včetně výrobních odpadů
Ni
Mo
W
Co
Cr
Ti
V
Ta
ɆÞìçh™åâíq
!!!
"
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™ªªć ª«¨ «©ª©
v
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™²ć ª©¨ «©ª©
¾
v
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™°ć ±¨ «©ª©
v
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™®ć ¯¨ «©ª©
£
7
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™¬ć ­¨ «©ª©
5
4
/
% &
$ ˜3
7
- ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™ªć «¨ «©ª©
4
v Vedoucí redaktorka
Mgr. Helena Šebestová
Redaktorka
Mgr. Milada Haasová
Redakční rada
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuľa, prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc.,
Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing.
Petr Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Václav Krňávek, doc. Ing.
Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.,
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček, prof. Ing. Karel
Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D., Ing. Ivo
Žižka (předseda)
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 435
Jmenný rejstřík autorů
Kubíček, J.: 326 (9–10)
Láník, B.: 145 (5–6)
Lefner, J.: 159 (5–6)
Machuta, J.: 22 (1–2)
Malik, J.: 104 (3–4)
Martinák, R.: 156 (5–6)
Menoušek, J.: 148 (5–6)
Michna Š.: 6, 8, 10 (1–2), 328 (9–10)
Morávek, J.: 22 (1–2)
Mores, A.: 317 (9–10)
Mróz, M.: 391 (11–12)
Musilová, I.: 90 (3–4)
Náprstková, N.: 6 (1–2)
Nezvalová, H.: 336 (9–10)
Nová, I.: 22 (1–2)
Novák, M.: 29 (1–2)
Novák, P.: 387 (11–12)
Nováková, I.: 17 (1–2)
Novotný, F.: 26 (1–2)
Pacal, B.: 83 (3–4)
Paděra, V.: 170 (5–6)
Pastirčák, R.: 34 (1–2)
Pastirčáková, M.: 13 (1–2)
Pazderka, J.: 340 (9–10)
Pecina, V.: 332 (9–10)
Petrenec, M.: 90 (3–4)
Petrík, J.: 99 (3–4)
Pluháček, J.: 136 (5–6)
Podhorná, B.: 379 (11–12)
Rousek, J.: 222 (7–8)
Rusín, K.: 273 (7–8), 336 (9–10)
Říhová, M.: 159 (5–6)
Saforek, P.: 154 (5–6)
Sládek, A.: 79 (3–4)
Sláma, A.: 106 (3–4)
Smutný, I.: 311 (9–10)
Sochor, J.: 95 (3–4), 141, 174 (5–6)
Stránský, K.: 70 (1–2), 126 (3–4), 213 (5–6),
292 (7–8), 332, 364 (9–10), 431 (11–12)
Stunová, B.: 26 (1–2)
Šebesta, B.: 313 (9–10)
Šenberger, J.: 136, 141 (5–6), 332 (9–10)
Šimeček, V.: 106 (3–4)
Škeřík, M.: 26 (1–2)
Šmíd, M.: 90 (3–4)
Šolar, S.: 156 (5–6)
Šolc, P.: 83 (3–4)
Štverák, J.: 17 (1–2)
Tesařová, H.: 90 (3–4)
Tomek, L.: 145 (5–6)
Tompoš, T.: 99 (3–4)
Trombik, J.: 152 (5–6)
Vajsová, V.: 269 (7–8), 328 (9–10)
Válová, M.: 26 (1–2)
Veselý, P.: 145 (5–6)
Vítů, T.: 29 (1–2)
Vlasák, T.: 95 (3–4), 387 (11–12)
Vojtěch, D.: 29 (1–2)
Walkarz, R.: 152 (5–6)
Williams, R.: 372 (11–12)
Záděra, A.: 136 (5–6), 141 (5–6), 320 (9–10)
Zemčík, L.: 383 (11–12)
Zítko, V.: 106 (3–4)
Zýka, J.: 379 (11–12)
Žarnovský, J.: 104 (3–4)
Žižka, I: 5 (1–2)
Adamus, P. a kol.: Výsledky zkušebního provozu s novým českým bentonitem (Sedlecký
kaolin, a. s., Božičany) . ........................ 106
Results of test operation with a new Czech
bentonite
Burianová, K. – Rusín, K.: Integrovaný měřicí systém pro analýzu deformačních charakteristik a tepelných reakcí ST směsí . .... 273
An integrated measuring system for analyzing
the deformation characteristics and thermal
reactions of self-setting sands
Evaluation of the effect of technological and
metallurgical factors on porosity of die-cast
Al alloys
Bolibruchová, D. a kol.: Hodnotenie mechanických a štruktúrnych vlastností zliatiny
AC 42200 odlievanej metódou na vytaviteľný
model .................................................. 391
Evaluation of mechanical and structural
properties of AC 42200 alloy cast by the
investment casting method
Cieslar, G. – Menoušek, J.: Výroba ocelových odlitků pro kolejová vozidla ve slévárně
ČKD Kutná Hora ................................. 148
Production of steel castings for rail vehicles
in the foundry of ČKD Kutná Hora
Adamus P.: 106 (3–4)
Beňo, J.: 106 (3–4)
Beran, P.: 90 (3–4)
Blažek, J.: 326 (9–10)
Bolibruchová, D.: 13, 34 (1–2), 79 (3–4), 391
(11–12)
Brůna, M.: 79
���������������������
(3–4), �����������
391 (11–12)
Burianová, K.: 273 (7–8), 336 (9–10)
Carbol, Z.: 136 (5–6)
Cieslar, G.: 148 (5–6)
Cileček, J.: 324 (9–10)
Čech, Jar.: 83 (3–4), 159 (5–6)
Čech, J.: 95 (3–4), 141 (5–6)
Dlouhý, A.: 383 (11–12)
Doležal, P.: 141 (5–6)
Fošum, J.: 313 (9–10)
Hakl, J.: 95 (3–4), 387 (11–12)
Hirst, R.: 372 (11–12)
Hlavinka, J.: 371 (11–12)
Hlous, J.: 379 (11–12)
Horáček, M.: 372, 374 (11–12)
Hrbáček, K.: 379 (11–12)
Hřebíček, L.: 145 (5–6)
Chrást, J.: 174 (5–6), 305 (9–10)
Jelínek, P.: 166 (5–6), 276 (7–8)
Jiřikovský, J.: 309 (9–10)
Joch, A.: 379 (11–12)
Kantorík, R.: 34 (1–2)
Koplík, R.: 135 (5–6), 303, 316 (9–10)
Kosour, V.: 322 (9–10), 374 (11–12)
Kováč, I.: 104 (3–4)
Kováč, M.: 136 (5–6)
Krutiš, V.: 83 (3–4), 136 (5–6)
obsah
Bolibruchová, D. – Brůna, M. – Sládek,
A.: Vplyv pretavovania na vlastnosti zliatiny
AlSi7Mg0,3 modifikovanej stronciom .... 79
Influence of remelting on properties of
AlSi7Mg0.3 alloy modified with strontium
Bolibruchová, D. – Pastirčáková, M.: Vplyv
pretavovania na vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3
modifikovanej antimónom .................... 13
Influence of remelting on properties of AlSi7Mg0.3 alloy modified with antimony
Burianová, K. – Nezvalová, H. – Rusín, K.:
Je možná renesance cementových směsí?
........................................................... 336
Is the renascence of cement mixtures possible?
436 Cileček, J.: Přesné odlitky na výstavě FOND-EX 2010 ............................................ 324
Investment castings at the FOND-EX 2010
Čech, J. a kol.: Predikce pórovitosti a mikrostruktury u tlakově litého odlitku z Al slitiny
pomocí simulace a experimentu ............ 83
Prediction of porosity and microstructure
in pressure die-casting of Al alloy, using
simulation and experiment
Čech, J. a kol.: Vady masivních ocelových
odlitků ................................................ 141
Defects of heavy steel castings
Čech, J. – Říhová, M. – Lefner, J.: Hodnocení vlivu technologických a metalurgických faktorů na pórovitost tlakově litých Al
slitin ................................................... 159
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
Fošum, J. – Šebesta, B.: FOND-EX 2010 –
novinky v oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader; měřicí přístroje
pro kontrolu formovacích materiálů a řízení
procesu přípravy směsi . ...................... 313
FOND-EX 2010 – novelties in the field of
moulding materials and methods of moulds
and cores manufacture; measuring equipment
for checking of moulding materials and sand
preparation control
Hakl., J. – Vlasák, T. – Novák, P.: Žárupevné kobaltové slitiny odlévané v České republice ................................................ 387
High temperature Co base alloys cast in the
Czech Republic
Hlavinka, J.: Úvodní slovo . ................. 371
Hrbáček, K. a kol.: Stabilita struktury a mechanických vlastností lité slitiny 718 Plus po
dlouhodobém účinku teploty ............... 379
Stabilit y of struc ture and mechanical
properties of 718 Plus cast alloy after a long-run effect of temperature
Chrást, J.: Zařízení formoven, jaderen a čistíren na veletrhu FOND-EX 2010 ......... 305
Equipment of mould, core and fettling shops
at the FOND-EX 2010
Chrást, J. – Sochor, J.: Modernizace metalurgického provozu v závodu ŽĎAS, a. s.
........................................................... 174
Modernization of the metallurgical plant in
the joint-stock company of ŽĎAS, a. s.
Jelínek, P.: Natrifikace montmorillonitických
jílů a jejich funkce v bentonitových směsích ........................................................... 166
Natrification of montmorillonitic clays and
their function in bentonite mixtures
Jelínek, P.: Uhlíkaté plény – specifická vada
odlitků způsobená přebytkem pyrolýzních
produktů organických aditiv formovacích
směsí .................................................. 276
Lustrous carbon films – a specific casting
defect caused by excess of pyrolysis products
of moulding mixtures additives
Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX 2010 ......................... 309
Melting and holding furnaces at the FOND-EX 2010 Fair
Kantorík, R. – Bolibruchová, D. – Pastirčák, R.: Reoxidácia a jej štúdium pomocou
simulácie prúdenia kovu v zlievarenskej forme . ...................................................... 34
Reoxidation and its study with aid of metal
flow simulation in casting mould
Koplík, R.: 13. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2010 – indikátor stavu a perspektiv slévárenství ............................. 303
The 13th international foundry Fair FOND-EX
– an indicator of the state and prospects of
foundry industry
Koplík, R.: Profil modeláren vystavujících na
veletrhu FOND-EX .............................. 316
Background of pattern shops exhibiting at
FOND-EX Fair
Koplík, R.: Výroba středně velkých a velkých
odlitků v České republice – tradice a perspektiva .............................................. 135
Kosour, V.: FOND-EX a MSV 2010: Novinky
v oblasti numerické simulace slévárenských
procesů a technologií Rapid Prototyping
............................................................ 322
FOND-EX and International Engineering
Fair 2010: Novelties in the field of numerical
simulation of foundry processes and Rapid
Prototyping technologies
Kosour, V. – Horáček, M.: Numerická simulace vstřikování voskové směsi pro výrobu
modelů................................................. 374
Numerical simulation of wax filling into dies
for production of patterns
Kubíček, J. – Blažek, J.: Povrchové úpravy odlitků na veletrhu PROFINTECH 2010
........................................................... 326
Surface treatment technologies of castings
on the PROFINTECH 2010 Fair
Martinák, R. – Šolar, S.: Výroba velkých odlitků v ZPS – SLÉVÁRNA, a. s. .............. 156
Manufacture of heavy castings in the joint-
-stock company of ZPS – SLÉVÁRNA, a. s.
Michna, Š: Celkový přehled světové výroby
hliníku a hliníkových odlitků .................... 8
Michna, Š.: Problematika legování hliníkových slitin chromem pomocí legovacích tablet . ....................................................... 10
Problems of aluminum alloys alloying with
the aid of chromium alloying tablets
Michna, Š. – Náprstková, N.: Konference
Aluminium, její historie a současnost . ..... 6
Mores, A.: FOND-EX 2010 a oblast technologie výroby odlitků ........................ 317
FOND-EX 2010 and the field of casting manufacture technology
Nová, I. – Morávek, J. – Machuta, J.: Sledování dilatačních změn slévárenské slitiny
hliníku AlSi12CuMgNi určené pro odlévání
pístů spalovacích motorů ...................... 22
M onitoring of dilatation changes of
AlSi12CuMgNi aluminium alloys used for
manufacture of combustion engine pistons
Nováková, I. – Štverák, J.: Sledování struktury odlitků v závislosti na licích parametrech ...................................................... 17
Monitoring of HPDC microstructure in dependence on process parameters
Paděra, V.: Posouzení stavu systému OPTI ve
slévárně DSB EURO s. r. o., Blansko ..... 170
Evaluation of the OPTI system in the foundry
of the DSB EURO s. r. o. (Ltd.)
Pazderka, J.: Snižování emisí bentonitových
formovacích směsí .............................. 340
Pecina, V. – Šenberger, J. – Stránský, K.:
Chemická (mikro)heterogenita v ocelových
odlitcích jednoduchého tvaru ve spojení s reoxidačními pochody ............................ 332
Chemical (micro)heterogeneity in steel
castings of simple forms in connection with
reoxidation processes
Petrík, J. – Tompoš, T.: Spôsobilosť skúšky
zabiehavosti horizontálnou metódou .... 99
Capability of the horizontal fluidity test
Rousek, J.: Úvodní slovo .................... 222
Saforek, P.: Výroba těžkých odlitků ve slévárně společnosti ArcelorMittal Ostrava
........................................................... 154
Manufacture of heavy castings in the foundry
of the ArcelorMittal Ostrava company
Smutný, I.: Co nového přinesl veletrh FONDEX 2010 v oblasti lití pod tlakem, v kokilovém
lití a nízkotlakém lití ............................ 311
Foundry Fair FOND-EX 2010 from the point
of view of die-pressure, chill and low pressure
casting
Stránský, K. a kol.: Po stopách těžby zlata
a stříbra v Deblíně . ................................ 70
Stránský, K. a kol.: Těžba a hutnické zpracování Pb-Ag rud v utínském horním revíru
u Havlíčkova Brodu .............................. 126
Stránský, K. a kol.: Průzkum těžby olovnato-stříbrných rud v okolí České Bělé na Havlíčkobrodsku ....................................... 213
Stránský, K. a kol.: Rýžování zlata v Horském potoce – lokalita Opatovské zákopy
........................................................... 292
Stránský, K. a kol.: Těžba a zpracování stříbronosných rud ve Švařci u Štěpánova nad
Svratkou – I. část ................................ 364
Stránský, K. a kol.: Těžba a zpracování stříbronosných rud ve Švařci u Štěpánova nad
Svratkou – II. část . ............................... 431
Stunová, B. – Válová, M. – Škeřík, M. – Novotný, M.: Problematika propustnosti tlakově litých dílů
............................................................. 26
Leakage problems of high pressure die-casting parts
Šenberger, J. a kol.: Podmínky tuhnutí těžkých odlitků a jejich vliv na vlastnosti odlitků
........................................................... 136
Solidification conditions of heavy castings
and their influence on casting properties
Tesařová, H. a kol.: Cyklická plasticita a únavová životnost izotermicky zušlechtěných LKG
legovaných niklem ................................ 90
Cyclic plasticity and fatigue life of nickel alloyed ADI
Trombik, J. – Walkarz, R.: Výroba velkých
odlitků ve Slévárnách Třinec, a. s. . ...... 152
Manufacture of heavy castings in the joint-
-stock company of Slévárny Třinec, a. s.
Vajsová, V.: Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlCu4MgMn . .................... 269
Influence of a casting mould on structure of
AlCu4MgMn alloy
Vajsová, V. – Michna Š.: Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 . ................................................ 328
Influence of a casting mould on structure of
AlZn5.5Mg2.5Cu1.5 alloy
Veselý, P. a kol.: Filtrace těžkých odlitků
z oceli použitím filtračních roštů ve slévárně
DSB EURO s. r. o. ................................ 145
Using ceramic filtration grates for filtration
of heavy steel castings in DSB EURO s. r. o.
(Ltd.) foundry
Vlasák, T. a kol.: Creep austenitické litiny
s kuličkovým grafitem ........................... 95
Creep of austenitic ductile cast iron
Vojtěch, D. – Novák, M. – Vítů, T.: Vliv zvýšených teplot na degradaci tvrdých povlaků
Ni-P na slévárenských slitinách hliníku
.............................................................. 29
Influence of increased temperatures on degradation of hard Ni-P coatings on foundry
aluminium alloys
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12 437
Williams, R. – Hirst, R. – Horáček, M.: Přehled světové produkce odlitků vyráběných
metodou vytavitelného modelu ........... 372
Survey of the world production of castings
made by the investment pattern method
Záděra, A.: FOND-EX 2010 z pohledu metalurgie slitin železa ............................ 320
FOND-EX 2010 from the point of view of metallurgy of ferroalloys
Zemčík, L. – Dlouhý, A.: Vznik termoelastických napětí v odlitcích ze slitin TiAl odlévaných do keramických skořepinových forem
............................................................ 383
On the origin of thermo-elastic stresses in
TiAl castings poured into ceramic shell moulds
Žarnovský, J. – Malik, J. – Kováč, I.: Vplyv
pôsobenia dotlaku pri liatí hliníkových a železných zliatin pod tlakom . ................. 104
Process pressure influence at aluminium and
ferrous pressure die casting
Fimes, a. s., Uherské Hradiště
Pověst moderní progresivní firmy .......... 42
První Brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize metalurgie ................................... 396
FORMAT 1, spol. s r. o.
Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy
FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
...................... 48, 108, 190, 234, 344, 415
PPP TECHNICAL Sp. Z o. o., Nowa Sól, Polsko
Použití zařízení pro obrábění tryskáním
........................................................... 109
FOSECO, Ostrava
Kvalita odlévání zdokonalená moderními geometrickými licími systémy . ................ 228
MTS 1500 – automatizovaná stanice pro
úpravu kovů . ...................................... 182
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH,
Německo
FBA 24 Turbo – opracování kol s turbo efektem. Skvělý výkon zařízení a dokonalý lesk
kol ...................................................... 265
Moderní koncepce slévárny vybavené tryskacím zařízením s podvěsnou dráhou ..... 348
Otryskávání dílců o šířce až 5 200 mm a váze
80 000 kg . ......................................... 188
Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
Dílčí výsledky zkoušek povlaku formy HA produktem Trennstoff DPw 222B v sériových
podmínkách společnosti ŠKODA-AUTO, a. s.
........................................................... 224
Nová klasifikace furfurylalkoholu a furanových pryskyřic z pohledu výrobce ........ 178
Podpora dělicí schopnosti běžných vodou ředitelných mazadel za pomocí Trennstoff DPw
222B povlaku na povrchu formy . .......... 44
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.,
slaví letos 125 let od založení .............. 268
Slévárna přesného lití, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem . ............................... 406
Žižka, I: Dáváme kovům tvar .................. 5
Igor Láník – Techservis Boskovice . ... 408
AAGM Aalener Gissereimaschinen GmbH
Mechanická regenerace WÖHR pro chemicky
pojené směsi . ..................................... 238
ACESO Praha, s. r. o .......................... 346
AGRO Brno-Tuřany, a. s.
Slévárna přesných odlitků / Investment
Casting Foundry / Feingussgiesserei ..... 402
Alucast, s. r. o., Tupesy
Přesné lití + ALUCAST = kreativní řešení Al
odlitků ................................................. 400
Junker I. E., s. r. o., Boskovice
Den otevřených dveří společnosti JUNKER
Industrial Equipment ........................... 342
Kvalitní značka a servis je jistota provozu
a úspora nákladů – není to jen fráze . ... 415
KERAMOST, a. s., závod Obrnice
KERAMOST, a. s., výrobce slévárenských bentonitů ................................................. 246
Snižování emisí bentonitových formovacích
směsí .................................................. 340
CIPRES FILTR BRNO, s. r. o., Brno
Identifikace nadměrných provozních nákladů
při aplikaci odsávání a filtrace vzduchu
........................................................... 262
CIREX CZ, s. r. o., Kopřivnice
Obor činnosti: slévání železných i neželezných
obecných kovů . ................................... 404
EGAP, a. s., Praha
Nepodceňujte vývozní rizika . .............. 254
Ferro Trade, Německo
FoundPlan – software pro plánování výroby
ve slévárnách ...................................... 345
438 Wöhr CZ, s. r. o., Brno
Průběžné vysokorychlostní vířivé mísiče
WÖHR ................................................ 186
ZPS – SLÉVÁRNA, a. s., Zlín
Záruka jakostních odlitků ze ZPS – Slévárna,
a. s. .................................................... 250
Konrad Rump Oberflächentechnik,
Salzkotten (Německo) ....................... 49
Kovoprojekta Brno, a. s. . ................. 398
ASK Chemicals CZ, Brno
Filtrace těžkých odlitků z oceli použitím filtračních karuselů ve firmě DSB EURO s. r. o.
............................................................. 38
Impregnační zirkonový nátěr SILICO ® IM 801
ve spreji – efektivní nástroj zamezení vzniku
penetrace ........................................... 226
Veletrhy Brno, a. s.
FOND-EX 2010 – obchodní příležitost pro
české slévárenství . ................................ 56
Rakousko – partnerská země MSV 2010 a váš
partner v oblasti inovací ....................... 112
LAC, s. r. o., Rajhrad
SiC chladítka pro slévárny ................... 266
METOS, v. o. s., Chrudim
METOS, v. o. s., metalurgický technicko-obchodní servis . ..................................... 242
Moldcast s. r. o., Holešov
Rozměrově přesné odlitky společnosti Moldcast s. r. o., Holešov .......................... 192
Optimal Technology, spol. s r. o., Brno
Slévárenský simulační software WinCast ®
od firmy Optimal Technology, spol. s r. o.
........................................................... 230
OTECO CZ, spol. s r. o., Bučovice ..... 410
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Přesně lité odlitky vyráběné ve slévárně První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s.
........................................................... 258
S l é vá re ns t v í . LV I I I . li s to p a d – p ro s in e c 2010 . 11–12
Aktuality: 208, 291
Blahopřejeme: 69, 125, 210, 363, 430
Nekrolog: 69, 210
Recenze: 209
Roční přehledy: 50, 113, 193, 349, 416
Slévárenská výroba v zahraničí: 122, 205
Slévárenské konference: 67, 289
Slévárny a krize: 62
Umělecká litina: 68, 209, 361, 430
Vysoké školy informují: 359, 428
Vzdělávání: 63, 121, 205, 290, 360, 429
Vzpomínáme: 212
Z historie: 70, 126, 213, 292, 364, 431
Z praxe: 106, 170, 174, 340
Zprávy České slévárenské společnosti:
59, 118, 200, 284, 359, 426
Zprávy Sdružení přesného lití: 61, 420
Zprávy Svazu modeláren České republiky:
283
Zprávy Svazu sléváren České republiky:
54, 116, 196, 278, 353, 423
Download

stáhnout [pdf]