Tento projekt je
realizovaný s podporou
EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia
Do vašej budúcnosti
Prioritná OS 1:
Opatrenie 1.1:
Podopatrenie 1.1.1:
Inovácie a rast konkurenceschopnosti
Inovácie a technologické transfery
Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Názov projektu:
Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti ZLIEVÁREŇ
TRNAVA s.r.o.
Prijímateľ:
Dátum realizácie projektu:
Výška finančného príspevku:
Miesto realizácie:
Názov a popis objektu:
ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o., www.zlievaren-trnava.sk
07/2014 – 12/2015
160 664,00; celková investícia 321 328,00 EUR
(uvedené sumy sú bez DPH).
Coburgova 48, 917 01 Trnava
technológia bude umiestnená vo výrobnej hale
prijímateľa
Charakteristiku predmetu realizovaného projektu:
- Prostredníctvom
obstarania
inovatívnej
technológie
zvýšiť
konkurencieschopnosť spoločnosti ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o. a prispieť
k rozvoju Trnavského kraja
- Inovovaním výrobného postupu zabezpečiť zvýšenie podielu na trhu
a upevnenie konkurenčnej výhody znížením ceny a zvýšením produktivity práce
- Vytvorením dvoch pracovných miest podporiť zamestnanosť v regióne
- Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty v spoločnosti ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.
nákupom inovatívnej technológie
www.economy.gov.sk
www.siea.sk
Download

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE