7–8/2011
www.feroslitiny.cz
DoDáváme
feroslitiny a neželezné kovy
FeMo
FeS
FeV
Mo
FeW
Ni
FeNb
W
FeTi 30 a 70
Co
FeCr HC a LC
Cu
FeMn HC a MC
Cr
FeSi
Mn
FeP
Sn
FeSiMn
Zn
FeSiCa
Pb
FeSiZr
Al
FeB
oDkoupíme
nadnormativní zásoby a materiály
s vysokým obsahem níže uvedených
prvků včetně výrobních odpadů
Ni
Mo
W
Co
Cr
Ti
V
Ta
Commexim Group a.s.
Barákova 237/8, 251 01 Říčany
Česká republika
tel.: +420 323 610 710
fax: +420 323 610 720
mobil: +420 731 156 861
e-mail: [email protected]
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny
v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů,
které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se
řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku
tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním
zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou
lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání
zadavatele korigovány. SDo.
časopis pro slévárenský průmysl
Foundry Industry Journal
r o č n í k L I X . 2 0 11 . č í s l o 7 – 8
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
tematické zaměření / konference ALUMINIUM
special topic / A LUMI N I UM Conference
odborný garant / doc. Ing. Štefan Michna, PhD.
Redakce / editorial offi ce:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ÚVODNÍ SLOVO
obsah
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
211
Michna,Š.
Konference ALUMINIUM 2011
212
Michna,Š.
Současnost a budoucí trendy ve využití hliníkových materiálů
KONFERENCE ALUMINIUM
214
Rokyta,L.
Konstrukce formy pro tlakové lití s využitím systému Catia
Design of a mould for pressure casting with use of the Catia system
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECo, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202,
242 459 203, [email protected]
Vychází 6krát ročně. 6 issues a year
Číslo 7–8 vyšlo 26. 8. 2011.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
216
Vliv formy k odlévání na kvalitu povrchu a strukturu slitiny
AlZn5,5Mg2,5Cu1,5
Influence of the casting mould on surface and structure quality of the AlZn5.5Mg2.5Cu1.5 alloy
219
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
redaktorka / editor
Mgr. Milada Haasová
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Ivo Žižka, předseda
Nováková,I.–Štverák,J.
Vliv stupně vakuování na pórovitost tlakových odlitků
Rate of vacuuming effect to HPDC components porosity
223
Brůna,M.–Sládek,A.
Vplyv pretavovania a filtrácie na vlastnosti hliníkových zliatin
Influence of remelting and filtration on properties of aluminium alloys
227
Michna,Š.– Náprstková,N.
Kvalita očkovací slitiny AlTi5B1 a optimalizace očkování při odlévání
hliníkových slitin
Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 13. 7. 2011, do tisku 8. 8. 2011.
Náklad 800 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Weiss,V.
Quality of inoculating AlTi5B1 alloys and optimization of grain refining at casting of aluminium
alloys
230
Medlen,D.– Bolibruchová,D.
Vplyv antimónu na vlastnosti zliatiny AlSi6Cu4
Influence of antimony on properties of AlSi6Cu4 alloy
235
Střihavková,E.– Michna,Š.
Nové slitiny typu Al-Si-Mg s různým obsahem Ca, s ohledem na strukturu
a zabíhavost
New type of Al-Si-Mg alloys with different contents of Ca, with respect to structure and fluidity
Částice nerozpuštěného křemíku
u nemodifikovaného siluminu
Modifikovaný podeutektický silumin
AlSi7Mg0,3
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™°ć ±¨ «©ªª
9 – 1 0 / 2 0 11 h o d n o c e n í v e l e t r h u G I F A 2 0 11 / e v a l u a t i o n
o f t h e G I F A F a i r 2 0 11
v
www.feroslitiny.cz
½ ¡“» ß Ô é Ü á Þ Ô
ÆÙ饗«¥—— ¿ãàåoâæíf—âæçìãܗүÔ
Wߓ¨£“ßØ真“áØãâç€ØÕèÝk“‡×å‘Õ蟓àÔÝk“éØßÞâè“ÕÔåØéáâ蓃ÞWßè“Ô“
æçWßâæç“ÕÔåØ韓Ýæâè“áØåâíÕÜçáb“Ô“àÔÝk“ßØéác݃k“×âãåÔéè¡
ÍWécåØà“ßíؓæÛåáâè矓‘Ø“æçWßؓØëÜæçèÝk“áØéìè‘Üçb“àâ‘áâæçܓãåâ“
ƒÜåƒk“ éìè‘Üçk“ ÛßÜákÞâéŽÖۓ àÔçØåÜWߍŸ“ ԓ çⓠÛßÔéác“ é“ âÕßÔæçܓ æçÔ éØÕáÜÖçék“Ô“ÔèçâàâÕÜßâéb“×âãåÔé졓ȓÔèçâàâÕÜßâéb“×âãåÔéì“
Õì“ Õìßⓠàâ‘áb“ í鎃Üç“ ãâ×kߓ ÛßÜákÞâéŽÖۓ àÔçØåÜWߍ“ ԑ“ áԓ ÖÖԓ
¥¨ā¥«“˜“í“ÖØßÞâéb“ÛàâçáâæçܓÔèçâàâÕÜß蟓æák‘Üç“çkà“ÖØßÞâéâè“
Ûàâçáâæç“ÔèçâàâÕÜßè“â“ÖÖԓ¤¨£“Þڟ“Ô“çkà“æák‘Üç“æãâç€ØÕè“ãÔ ßÜéԓâ“ÖÖԓ¤£“˜“άС“Áԓ×åèÛâè“æçåÔáè“Ýæâè“í×ؓãÔçåáì“áâéb“
ÞâáÖØãÖ؟“Ô“çâ“áÔ〡“é“ßØçØÖçékŸ“éؓÞçØåbà“áÔæçWéW“â×Þßâá“âד
çåÔ×Ü`ákÖۓÛßÜákÞâéŽÖۓàÔçØåÜWߍ“Þ“àÔçØåÜWߍà“ÞâàãâíÜçákàŸ“
Ö⑓Õè×ؓãæâÕÜç“ÝØ×áâíáÔ`ác“áØÚÔçÜéác“áԓéŽåâÕè“ÛßÜákÞâéŽÖۓ
àÔçØåÜWߍ¡“ÁԓíWÞßÔ×c“éƒØÖۓãâíÜçÜéákÖۓܓáØÚÔçÜéákÖۓÙÔÞçâ卓
Ýؓàâ‘áb“ÞâáæçÔçâéÔ矓‘Ø“é“áØÝÕßܑƒkà“âÕ×âÕk“×â“åâÞ蓥£¥£“
Ýæâè“åØWßáb“àâ‘áâæçܓàØíÜåâ`ákÛâ“í鎃Øák“éŽåâÕì“ãåÜàWåákÛâ“
ÛßÜákÞè“é“åâíàØík“àÔ롓§ā¤¥“˜¡“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“` Ø å éØ á Ø Öā æ å ã Ø á“¥£¤¤“¡“ªā « “
ÉW‘Øák“`çØáW€ÜŸ“
ÉWƒ“ãÔå çáØå“ãåâ“`ØåãWák“í“Ùâá׍“¸È
ÀåÞ¥—ÁæêÜݗ¿ãØíàåâØ
é ŽÞâá᎓€Ø×ÜçØߓÆÆ"Å
¸éåâãæÞW“ÈáÜØ
ÆéÔí“æßbéWåØá“"ØæÞb“åØãèÕßÜÞ ì“
Ýؓ〠Ü×åè‘ØáŽà“`ßØáØà“¶´ ¸¹
¶âààÜç çØؓâٓ´ ææâÖÜÔçÜâáæ“
âٓ¸èåâãØÔᓹâèá×åÜØæ“
› ´ æâÖÜÔÖؓØéåâãæÞ ŽÖۓ
æßbéWåØáæÞ ŽÖۓæ éÔ퍜
ÚØáØåWßák“æØÞåØçÔåÜWç“
ÆâÛáæçåÔææؓª£
· § £¥¦ª“·‰ææØß×âå Ù
ᡵâ들£“¤¬“©¤
· § £ £¤£“·‰ææØß×âå Ù
Á càØÖÞâ
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“¤¨
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“£ «“
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“¤ª
ÙÔ ë­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“£¨
ÜáÙâ ³ÖÔØÙ ØèåâÙâèá×å ì¡âåÚ
ê ê ê¡ÖÔØÙ ØèåâÙâèá×å ì¡âåÚ
“«ª¬
213
¼áÚ¡“¼éâ“UܑÞԓ
ÝàØáâéWá“
ãåØíÜ×ØáçØà“
¶´¸¹“
ãåâ“åâޓ¥£¤¥
"Ôæâ鎓ãßWá“ãåâÚåÔàè“
§«¡“æßbéWåØáæގÖۓ×áĴ
ΤГ Ûççãæ­¢¢æçÔçæ¡êâåß× ÔßèàÜáÜèà¡âåÚ¢
ΥГ À¼¶»Á´Ÿ“G¡“Ô“Þâß¡­“¸ãìäàåàìä—äØëÜéàØãê—ØåۗëÜÚßåæãæÞàÜê—
Ýéæ䗸—ëæ—Ñ¡“Ãå؃â铭“´×Ü៓桓塓⡟“¥££ª¡“¼ÆµÁ“¬ª« «£ «¥§§ ¤« «¡“
ΦГ ºßâÕÔߓ´ßèàÜáÜèà“ÅØÖìÖßÜáÚ­“´“¶âåáØåæçâáؓâٓÆèæçÔÜáÔ Õßؓ·ØéØßâãàØá矓¼áçØåáÔçÜâáÔß¡“
ΧГ Ûççã­¢¢ØÞâáâàÜÞÔ¡Ü×áØæ¡Öí¢áØÝéØçæÜ ÔàØåÜÖÞì éìåâÕÖØ ÛßÜ áÜÞè ÔßÖâÔ ÝØ íáâéè é íÜæÞè ãíà ¢
ØÞâ íÔÛåÔáÜÖáÜ¡Ôæãë
ΨГ À¼¶»Á´Ÿ“G¡“ā“ÁÂɓ¼¡­“ËÜÚßåæãæÞàܗ
ؗ ñçéØÚæí[åo— âæíæí’Úߗ äØëÜéà[㑡“
Ãå؃â铭“´×Ü៓桓塓⡟“¥££«¡“¼ÆµÁ“
¬ª« «£ «¬¥§§ ¦« ©¡
ΩГ Ûççã­¢¢êêê¡Ôè×Ü ÖßèÕ¡Öí¢àâ×Øß¡ãÛã
ΪГ Ûççã­¢¢ê ê ê¡ÛìÕåÜסÖí ¢âÕåÔíÞì¢
Ùâå× ÔÜåæçåØÔà àÜáÜéÔá áÔ éâ×ÜÞ
ΫГ ¾¼ÆƸ¿¿Ÿ“½¡“Å¡“ā“¹¸ÅÅ̟“Å¡“¿¡­“¸ãì¤
äàåàìä— ÊëéìÚëìéÜ꣗ ¸— ¾ìàÛܗ ë旗
ËßÜàé— ÊçÜÚàăÚØëàæåê— Øåۗ »ÜêàÞ埓“
¥¡“éìסŸ“½Â»Á“ʼ¿¸Ì“™“ÆÂÁƟ“¼Á¶¡Ÿ“
ÈÆ´Ÿ“¼ÆµÁ­“£ §ª¤ £¤¬©¨ «¡
ÆÙ饗¬¥—— ¿ãàåoâæíf—‡àåÛÜãܗؗë؇âð
άГ Ûççã­¢¢êêê¡ØÔÔ¡áØç¢Øá¢æçÔçÜæçÜÖæ¢
“
ÆßbéWåØáæÞb“×áì“æؓèæÞèçØ`ák“×áؓ¤¤¡“Ô“¤¥¡“¤£¡“
¥£¤¤“ é“ µåác“ é“ áâéŽÖۓ ãåâæçâåWÖۓ é“ ÛâçØßè“
´éÔáçÜ¡“É“‡éâ×ák“`Wæçܓā“ãßØáWåákà“íÔæØ×Wák“
ā“ íÔíák“ ãⓠæßÔéáâæçákà“ íÔÛWÝØák“ ã€Ø×áWƒÞì“
íÔàc€Øáb“×â“âÕßÔæçܓæâè`ÔæábÛâ“æçÔéè“æßb éWåØáæçék“é“"ş“ØÞâáâàÜؓԓ×WßؓâÕâ卟“ÞçØ åb“ àÔÝk“ ãåⓠæßbéWåØáæçék“ æçåÔçØÚÜÖގ“ éŽíáÔà“
›ÔèçâàâÕÜßâ鎓ãåàìæߓԓØáØåÚØçÜÞԜ¡“É“×Ôß ƒk“`WæçܓÝؓãåâÚåÔà“ã€Ø×áWƒØޓåâí×cßØá“ãâ× ßؓèéØ×ØábÛâ“æÖÛbàÔçè“Ô“ãåâÕkÛW“ãÔåÔßØßác“
éؓ ×éâè“ æØÞÖkÖÛ¡“ ¾âàãßØçák“ æØíáÔà“ éƒØÖۓ
ã€Ø×áWƒØޓ é`Øçác“ ÝàØᓠÛßÔéákÖۓ Ôèçâ卓 Ýؓ
èéØ×Øá“ák‘Ø¡“µßܑƒk“ÜáÙâåàÔÖؓßíؓíkæÞÔç“çÔÞb“
áԓ êØÕâéŽÖۓ æçåWáÞWÖۓ "ØæÞb“ æßbéWåØáæÞb“
æãâßØ`áâæçܓ›êêê¡æßØéÔåØáæÞÔ¡Ö휡“
âדéì×Wák“ãâæßØ×ákÛâ“`kæßԓ`ÔæâãÜæè“Æßb éWåØáæçék“ ×âƒßⓠéؓ ÆéÔíè“ æßbéWåØᓠ"œ“
ޓ €Ô×c“ éŽíáÔàáŽÖۓ æØçÞWák“ ԓ ÝØ×áWákŸ“
ÞçØåb“âéßÜéák“áԃܓ×Ô߃k“`Üááâæç¡
·áؓ ¤«¡“ Þécçáԓ ãåâÕcÛßԓ é“ ãåâæçâåWÖۓ
µèæÜáØææ“ ÖØáçåԓ µÉɓ ÍØãå[— ßéæäØÛؗ
ŸÍ¿ —ÊíØñì—êãfí[éÜå—&ɗ›æÙ饗¨œ¡“Æãâ ßØ`áb“ æØçÞWák“ íWæçèã֍“ áԃÜÖۓ `ßØፓ“
é‘×ì“ã€ÜáØæؓáâéb“ãâ×ácçì“ãåâ“`Üááâæç“
æéÔí術
É»“ ãåâÕcÛßԓ éؓ ç€ØÖۓ ÕßâÖkÖÛ¡“ ɓ ãåéák“
`Ôæçܓ ã€Ø×áØæߓ ãåØíÜ×Øáç“ ¼áÚ¡“ ¼éⓠUܑÞԓ
›æÙ饗©œ“ÜáÙâåàÔÖܓâ“`Üááâæçܓé“âÕßÔæçØÖۓ
æÜçèÔÖؓæéÔí蟓íÔÛåÔáÜ`ák“éíçÔÛì“ā“¶´¸¹Ÿ“
ãåâØëãâåçák“ãâßÜçÜÞԓā“ãâ×ãâåâéÔáb“éØ ßØçåÛì“Ô“éŽæçÔé쓛éÜí“`ßWáØޓéؓÆßbéWåØá æçék“ `¡“ ¨ā©¢¥£¤¤Ÿ“ 桓 ¤¬£œŸ“ ÞéÔßÜÿÞâéÔáW“
ãåÔÖâéák“ækßԓéؓæßbéWåØáæçék“ā“éí×cßWéWák“
é“âÕâåè“Ô“ãåWÖؓæéÔíè“é“ÆØÞçâåâéb“åÔ×c“
ÛèçáÜÖçékŸ“æßbéWåØáæçék“Ô“ÞâéWåØáæçék¡“Éؓ
×åèÛbà“ÕßâÞè“ãåâÕcÛߓêâåÞæÛâã“Â×Ø íákéWák“ÞåÜíؓéؓæßbéWåØáæçékŸ“áâéb“çåØá ×ì“Ô“àâ‘áâæçܟ“éؓÞçØåbà“Õìßܓ‡`ÔæçákÖܓ
™Q í Þ ë ”™ª ª§™ª ©§™« © ª ª
«¡££ā¬¡££“ÃåØíØáÖؓ‡`Ôæçákލ
ÇãÜå[éåo—êÜâÚܗŸ°¥§§ą¨©¥§§ ¬¡££ā¬¡¤¨“ÆßÔéáâæçák“íÔÛWÝØák“§«¡“Æ·“
¬¡¤¨ā¬¡§¨“Êƹ2K¼Â—ÇØíÜ㣗ÀåÞ¥±“´ÞçèWßák“éŽ éâݓ`ØæÞb“ØÞâáâàÜÞ쓛ÌåàºéÜÛà뗹Øå⣗إ—꥜
¬¡§¨ā¤£¡¤¨“ ¿Ã¸ÍÀŸ— ÁæêÜÝ£— ÀåÞ¥±— Æâè `Ôæ᎓ æçÔé“ Ô“ éŽéâݓ æßbéWåØáæÞb“ éŽåâÕì“ é“ "œ
›ÊíØñ—êãfí[éÜå—&ɜ“
¤£¡¤¨ā¤£¡¦£“¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
¤£¡¦£ā¤¤¡££“K2Ǽ—¸åëæåo壗ÀåÞ¥±“´èçâàâ ÕÜßâ鎓ãåàìæߓé“"ØæÞb“åØãèÕßÜÖؓā“ÆâèÛåááb“
éŽæßØ×Þì“íԓàÜáèߎ“åâޓԓÔÞçèWßác“€ØƒØáW“ãåâ ÕßØàÔçÜÞԓ›ÊÛéì•Üåo—ØìëæäæÙàãæífßæ—ç鑤
äðêãìœ
¤¤¡££ ā¤¤¡¦£“ ÂÌ&¼É¸— Àí棗 ÀåÞ¥±“ Â×ßÜçÞ쓓
é“ ØáØåÚØçÜÖؓ ›ÊàÜäÜåê— ÀåÛìêëéàØ㗠ËìéÙæ¤
äØÚßàåÜéð£—꥗饗楜
¤¤¡¦£ā¤¥¡££“·ÜæÞèíؓޓã€Ø×áWƒÞWà“é“ãßØáWå “
ák“æØÞÖܓ
¨©¥§§ą¨ª¥§§—ÆÙgۗ
¨ª¥§§ą¨®¥§§—ÆÛÙæéåf—ç„ÜÛå[‡âð—
ʼº¼—¸—ą—ļ˸ÃÌɾÀ¼—ƺ¼ÃÀ—
Ÿ—Æ»ÃÀËÂЗ¸—ÀžÆËÐ
ÆØÞÖܓ€k×k­“¼áÚ¡“¿è×ékޓÀÔåçkáØޟ“ÃÛ¡·¡
¤¦¡££ā¤¦¡¥¨— ¹ÌÃ2ŗ Áà„o£— ÀåÞ¥±— ÍÞèƒØáâæçܓ“
æ“àâ×ØåáÜíâéÔáâ蓸ÂÓé“ÃÜßæØá“ÆçØØߟ“æ¡“å¡“â¡“
›ÇÀÃʼŗÊ˼¼Ã£—꥗饗楜
¤¦¡¥¨ā¤¦¡¨£“ º¸É¹Æ× ÑÛÜåg⣗ ÀåÞ¥±“ ÍÞè ƒØáâæçܓ æ“ ãåâéâíØà“ àâ×ØåáÜíâéÔáb“ ¸ÂÓ éؓ
ÉkçÞâéÜÖؓ»ØÔéì“ÀÔÖÛÜáØå쟓ԡ“æ¡“›Í2ËÂÆÍÀº¼—
¿¼¸ÍЗĸº¿ÀżÉУ—Ø¥—꥜
¤¦¡¨£ā¤§¡¤¨“ ÊÐÇË— ÑÛÜåg⣗ ÀåÞ¥±— ÍÞè ƒØáâæçܓæ“ãåâéâíØà“áâéc“ÜáæçÔßâéÔáb“ç€kçèáâ éb“ØßØÞçåÜÖÞb“Üá×èÞ`ák“ãØÖؓԓãâåâéáWák“æ“ãØÖk“
ÆÙ饗¨¥— OdØêëåoÚà—íØãåf—ßéæäØÛð—ÊÊ&ɗ
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“` Ø å éØ á Ø Öā æå ã Ø á“¥£¤¤“¡“ªā « “
“«®²
259
«¯­™™
¨ª¥§§ą¨®¥§§—ÆÛÙæéåf—ç„ÜÛå[‡âð—
ʼº¼—¹—ą—ļ˸ÃÌɾÀ¼—ÃÀËÀÅ
ÆØÞÖܓ €k×k­“ ×âÖ¡“ ¼áÚ¡“ ½Ü€k“ »Ôàãߟ“ ÃÛ¡·¡Ÿ“ ×âÖ¡“
¼áÚ¡“´áçâáká“ÀâåØ染¶ÆÖ¡
¤¦¡££ā¤¦¡¥¨—¼Ã¹¼Ã—Ëæä[‡£—çéæÝ¥—ÀåÞ¥—ºÊÚ¥±“
ÉíáÜޓÕâ×ßÜá“é“ßÜçÜáâéŽÖۓâ×ßÜçÖkÖۓ›ÍK¹—ą—Ë̗
ÆêëéØí؜
¤¦¡¥¨ā¤¦¡¨£— ÂÆÅÁ¼É— ÁæßØ壗 »àç㥗 ÀåÞ¥±“
´ãßÜÞÔÖؓàâ×ØåákÖۓÜá×èÞ`ákÖۓçÔéÜÖkÖۓíԀkíØ ák“ãåâ“×âÕåâè“ØáØåÚØçÜÖÞâè“ÕÜßÔáÖܗ›¸¹Ç—ÀŤ
»ÌºËÀÆŗÊÐÊ˼Äʗ¾äÙ¿£—»æéëäìåÛ£—»œ
¤¦¡¨£ā¤§¡¤¨—Íü—Ëæä[‡£—ÀåÞ¥—Çߥ»¡­“Éì è‘Üçk“çØåàÜÖÞb“ÔáÔߎíì“Þ“ãåØ×ÜÞÖܓàØçÔßèåÚÜÖ Þb“ ÞéÔßÜçì“ ¼¶·Ã“ ßÜçÜᓠ›ÍoëâæíàÚâf— êãfí[éåð£—
êçæ㥗ê—饗楜
¤§¡¤¨ā¤§¡§£—Æ»¼¿Å¸Ã—ÁæêÜÝ£—¹Ú¥±—ÇéâåÕԓ
ԓØßÜàÜáÔÖؓæØÞèá×Wåák“æçåèæÞì“è“àâ×ÜÿÞâéÔ áŽÖۓßÜçÜᗛÇÀÃʼŗÊ˼¼Ã£—꥗饗楜“
¤§¡§£ā¤¨¡££“¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
¤¨¡££ā¤¨¡¥¨—ÊÂɹ¼Â—¹„ÜëàêãØí£—ÛæÚ¥—ÀåÞ¥—
ºÊÚ¥±—ÍãØéácák“ßÜÖk“ލåì“çåìæÞWákà“è“â×ßÜçލ“
í“ßÜçÜáì“æ“ÞèßÜ`ÞâéŽà“ÚåÔÿçØà“›Ë̗ÃàÙÜéÜڜ
¤¨¡¥¨ā¤¨¡¨£—º¿Ð˸—ÇÜë飗ÀåÞ¥—ºÊÚ¥±—ÉŽ åâÕԓßÜçÜáâéŽÖۓâ×ßÜçލ“àØçâ×âè“éìçÔéÜçØßáb Ûâ“àâ×Øß蓛À¼¾£—꥗饗楣—ÁàßãØí؜
¤¨¡¨£ā¤©¡¤¨—¿¸ÅÌʗ¸ã܇£—ÀåÞ¥—Çߥ»¥±—ÉŽ åâÕԓ ßÜçÜáì“ æ“ ÞèßÜ`ÞâéŽà“ ÚåÔÿçØà“ àØçâ×âè“
¹ßâçåØ痛ÍK¹—ą—Ë̗ÆêëéØí؜
¤©¡¤¨ā¤©¡§£— ÄÆɼʗ ¸åëæåo壗 ÛæÚ¥— ÀåÞ¥—
ºÊÚ¥£—Øâæ㥗±—Ãâè‘Üçk“æßbéWåØáæÞbÛâ“æèåâébÛâ“
‘ØßØíԓã€Ü“çÔéØák“ßÜçÜáì“é“ÞèãßâéáWÖ۟“Üá×èÞ` ákÖۓԓåâçÔ`ákÖۓãØÖkÖۗ›¸¾Ä¸—ÇéØßØ£—Ø¥—꥜
¤©¡§£ā¤ª¡¤£“ ÈÞâá`Øák“ ÕßâÞè“ ã€ØáWƒØޟ“ íW écåØ`áW“×ÜæÞèíØ
¨¯¥§§ą¨¯¥«¬—ÍÜd܄ܗ
©§¥§§ą©ª¥§§—ÊÜëâ[åo—êãÜíØd‘—
™Ìí † Þ Ý Ú™ª « §™ª ©§™« © ª ª™
¯¥§§ą¨©¥§§—ÆÛÙæéåf—ç„ÜÛå[‡âð—
ʼº¼—º—ą—¼ÂÆÅÆÄÀºÂ
ÆØÞÖܓ€k×k­“×âÖ¡“¼áÚ¡“ÉWÖßÔ链ÔÙÞԟ“¶ÆÖ¡
«¡££ā«¡¥¨—¸½Â¸—Í[ÚãØí£—ÛæÚ¥—ÀåÞ¥—ºÊÚ¥±—
ÃåâÕßbàì“`ØæގÖۓæßbéWåØá“ãâ“â×Øíácák“æéc çâéb“ÿáÔá`ák“Ô“Ûâæãâ×W€æÞb“ÞåÜíؓ›É¸ºÀƗ—
ɸºÀƜ
«¡¥¨ā«¡¨£— ǸËÃƸ— Íàãf䣗 ÀåÞ¥±“ Éìè‘Üçk“
¿ØÔá“ÆÜë“ÆÜÚàԓÞؓí鎃Øák“ÞéÔßÜç쟓íåìÖÛßØák“
ãåâÖØ捓ԓâ×æçåÔácák“ãߎçéWák“éؓæßbéWåáWÖۓ
›Êºº—ÇØéëåÜ飗êçæ㥗ê—饗楜
«¡¨£ā¬¡¤¨—º¿Ð˸—ÇÜë飗ÀåÞ¥—ºÊÚ¥±“ÃåâÕßb àì“éìè‘kéWák“ÚåÔáçâéŽÖۓ×âçÔÖk“›À¼¾£—꥗饗楣—
ÁàßãØí؜
¬¡¤¨ā¬¡§£—¾ÉÑÀÅ&À&—ÄØéâ棗»é¥—ÀåÞ¥±“ÍÞè ƒØáâæçܓ æßbéWåáì“ íÔÛåÔáÜ`ákÛⓠéßÔæçákÞԓ“
é“×âÕc“ÞåÜíؓԓáWæßØ×ábÛâ“â‘ÜéØák—›Å¼Ä¸Â—
ÊÃÆ͸ÂÀ¸£—꥗饗楜
¬¡§£ā¤£¡££“¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
¤£¡££ā¤£¡¥¨—Íø»É—ÑÛÜåg⣗ÀåÞ¥£—Ø—âæ㥱“
ÍÞèƒØáâæçܓæ“éìçéW€Øákà“ØÞâáâàÜÖÞbÛâ“ãâ éc×âàk“éؓæßbéWåác“›Êãfí[éåð—Ë„àåÜÚ£—Ø¥—꥜
¤£¡¥¨ā¤£¡¨£—¿¼ÉÑŗÄàéæêãØí—Ø—âæ㥱“ÁW ÞßÔ×âéb“Ûâ×áâÖØák“éŽåâÕák“ÙWíؓÔãåØçÔÖؓâ× ßÜçލ“ā“ÃåâÝØÞç“˼¼“›ÂÉÃÆÍÆÇÆÃÊ—ÊÃ)¤
ÍÉŸ£—꥗饗楜
¤£¡¨£ā¤¤¡¤¨— ½À¾¸Ã¸— Í[ÚãØí£— ÀåÞ¥£— ؗ âæ㥱“
»ßØ×Wák“ íWéÜæßâæçk“ çØÖÛáâßâÚÜÖގÖۓ ԓ áWÞßÔ ×âéŽÖۓÖÛÔåÔÞçØåÜæçÜޓã€Ü“çÔéØák“âÖØßܓáԓØßØÞ çåÜÖގÖۓ âÕßâèÞâéŽÖۓ ãØÖkÖۓ ›Í2ËÂÆÍÀº¼—
¿¼¸ÍЗĸº¿ÀżÉУ—Ø¥—꥜
¤¤¡¤¨ā¤¤¡§£—½ÀÉÂÆ͗ÃÜåâØ£—ÀåÞ¥£—Ø—âæ㥱“
½ÔޓâéßÜéuèÝk“çÔéÜ`ܓԓàÜæç€Ü“áWÞßÔ×ì“çØÞèçbÛâ“
Þâéè“è“çÔéÜÖkÖۓãØÖk“›ÍK¹—ą—Ë̗ÆêëéØí؜
¤¤¡§£ ā¤¥¡££— ÅÐÂÆ»VÄÆ͗ ÍÜéæåàâØ£—
ÀåÞ¥£—Ø—âæ㥱“½ÔޓæçÔáâéÜç“æÞèçØ`áb“áWÞßÔ×ì“áԓ
ã€kãåÔéè“ÙâåàâéÔÖk“æàcæܓ›»Ê¹—¼ÌÉÆ£—꥗饗楜
¨©¥§§ą¨ª¥§§—ÆÙgÛ
ÆÙ饗¨¥—— ¿ìëåo—éÜíoéð—í—æâæão—¿Øíãodâæíؗ¹éæÛ쥗¨—¾éæÛã‘í—äã’å—åؗçæ¤
ëæÚܗYØÙàåÚಗ©—ÊàäëØåð—åؗÊàäëØåêâfä—çæëæÚܲ—ª—¹Øéëæì‡æí£—
áà•åg— æۗ íêà— áܗ äoêëåo— ãæâØãàëؗ ñíØå[— ¿éìّ— ãÜêoⲗ «— Êë„oÙéåf—
¿æéð£—ãæâØãàëؗ»æãåo—»í‘é—áܗíãÜíæ—æۗ¹æéæíêâfßæ—çæëæâØ
ÆÙ饗©¥—— ¹’íØ㒗¾éæÛã‘í—äã’å—í—‹Ûæão—çæëæ¤
âؗYØÙàåÚܗêÜíÜéæñ[çØÛåg—æۗæêؤ
Ûð—ÊíØ뒗„o•
ÆÙ饗ª¥—— ¹æéæíê⒗çæëæ⣗çæßãÜۗñܗêàãåàÚܗ
Êë„oÙéåf—¿æéð—ą—Â܄âæí£—êëéìêâð—êܤ
êÙoé[åð— ñ— ÚÜêëð— íãÜíæ— æۗ çæëæâؗ
áÛæìÚo—äÜñà—ãæìâæì—Ø—ãÜêÜä—
ÆÙ饗¬¥—— ÍñëØߗ äÜñà— æãæíÜä— Ø— •ÜãÜñÜä— íܗ
êëéìêâ[Úߗ ëØíÜåo— êìéæífßæ— æãæíØ¥—
Êëéìêâð— ñ— ãæâØãàë— ¨— ؗ ©— ą— âéæì•âð—
Ÿ¾éæÛã‘í—äã’壗ÊàäëØåð —ą—Ø—ñ—ãæâؤ
ãà뗪—Ø—«—ą—ëéæá‹ßÜãåoâ𗟹Øéëæì‡æí£—
Êë„oÙéåf—¿æé𠥗ÃæâØãàë𗨣—©—Ø—ª£—«—
áêæì—æۗêÜÙܗñ„ÜëÜãåg—æÛÛgãÜåð
ÆÙ饗­¥—— ÍñëØߗäÜñà—æÙêØßÜä—æãæíؗؗæÙêؤ
ßÜ䗕ÜãÜñؗؗäØåÞØåì—íܗêëéìêâ[Úߗ
ëØíÜٗ êìéæífßæ— æãæíؗ í— ßØíãodâæ¤
ÙéæÛêâ’ÚߗãæâØãàë[Úߗ¨—Ø•—«—Ÿâéæ앤
âð —Ø—í—ëØíÙ[ÚߗíÜÛÜå’Úߗ헇ØÚßëæ¤
í’ÚߗçÜÚoÚߗéÜÛìâdåoä—çæÚßæÛÜä—
ҫԗ ŸdëíÜéÚÜ ¥— Çé‘êÜdo◠ç„oäâæíg—
ØçéæïàäæíØå’ÚߗßæÛåæë—ñåØdo—ío¤
ÚÜäfåg—êßæÛåf—äÜëØãìéÞàÚâf—çæÛ¤
äoåâð—ëíæéÙð—ÚßÜäàÚâfßæ—êãæ•Üåo—
áÜÛåæßæ—Ø—Ûéìßfßæ—êæìÙæéì—êëéìêÜâ
ÆÙ饗®¥—— ÍñëØߗäÜñà—æÙêØßð—æãæíؗíܗêëéìê¤
â[ÚߗؗæÙêØßð—•ÜãÜñؗؗäØåÞØåì—íܗ
êëéìêâ[ÚߗëØíÜٗíÜÛÜå’Úߗí—ãæâؤ—
ãàë[Úߗ ¨— ¾éæÛã‘í— äã’å— Ÿâéæì•â𠣗—
©— ÊàäëØå𗠟dëíÜéÚÜ £— ª— ¹Øéëæì‡æí—
Ÿ‹êÜdâð — Ø— «— Êë„oÙéåf— ¿æé𗠟ëéæዤ
ßÜãåoâð —
ÆÙ饗¯¥—— ÍñëØߗäÜñà—æÙêØßÜä—ñàåâì—Ø—í[ç¤
åoâì—íܗêëéìêâ[Úߗñ—ãæâØãàë𗪗¹Øé¤
ëæì‡æ헟âéæì•âð —Ø—êëéìêâ[Úߗñܗñْ¤
íØáoÚoÚߗßØíãodâæÙéæÛêâ’ÚߗãæâØãà뗗
ą— ¨— ¾éæÛã‘í— äã’壗 ©— ÊàäëØåð— ؗ «—
Êë„oÙéåf—¿æéð—ŸdëíÜéÚÜ —
ÆÙ饗°¥—— ÍñëØߗäÜñà—æÙêØßÜä—ñàåâì—Ø—í[ç¤
åoâì—íܗêëéìêâ[Úߗñܗí‡ÜÚߗßØíãod¤
âæÙéæÛêâ’Úߗ ãæâØãàë— ëØíÜåo— êìé椗
ífßæ—æãæíؗ¨—Ø•—«—ŸdëíÜéÚÜ —Ø—ñ—éܤ
Ûìâdåoßæ—ëØíÜåo—í—‡ØÚßëæí’Úߗçܤ
ÚoÚߗҫԗŸâéæì•â𠣗ØåØãðëàÚ⒗çæçàê—
íàñ—éæíåàÚܗŸ¨ —Ø—Ÿ© —
ÆÙ饗¨§¥—— ÍñëØߗäÜñà—æÙêØßÜä—ñàåâì—Ø—â„ܤ
äoâì—íܗêëéìêâ[Úߗñ—ßØíãodâæÙéæÛ¤
êâ’ÚߗãæâØãàë—ëØíÜåo—êìéæífßæ—æãæ¤
íؗ¨—Ø•—«—ŸdëíÜéÚÜ —Ø—ñ—éÜÛìâdåoßæ—
ëØíÜåo— í— ‡ØÚßëæí’Úߗ çÜÚoÚߗ ҫԗ
Ÿâéæì•â𠣗ØåØãðëàÚ⒗çæçàê—íàñ—éæí¤
åàÚܗŸª —Ø—Ÿ« ÆÙ饗¨¨¥—— ÍñëØߗ äÜñà— êë„oÙéÜä— Ø— æãæíÜä— íܗ
êëéìêâ[ÚߗßØíãodâæÙéæÛêâ’Úߗãæâؤ
ãà뱗¨—¾éæÛã‘í—äã’å—Ÿâéæì•â𠣗Êàä¤
ëØåð—ŸdëíÜéÚÜ £—ª—¹Øéëæì‡æ헟‹êÜd¤
âð —Ø—Êë„oÙéåf—¿æéð—Ÿëéæá‹ßÜãåoâ𠣗
éæñãæ•Üåo—ØåØã’ñ—çæÛãܗãæâØãàë—åÜåo—
êëØëàêëàÚâð—í’ñåØäåf
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“` Ø å éØ á Ø Öā æå ã Ø á“¥£¤¤“¡“ªā «
Æ ß b é W å Ø á æ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“` Ø å é Ø á Ø Öā æ å ã Ø á“¥£¤¤“¡“ªā « “
Rudy,C.– Novotný,J.
Kafka,V. a kol.
Zkušenosti s vytvářením ekonomického povědomí ve slévárnách
244
Mo
FeW
Ni
FeNb
W
FeTi 30 a 70
Co
FeCr HC a LC
Cu
FeMn HC a MC
Cr
FeSi
Mn
FeP
Sn
FeSiMn
Zn
FeSiCa
Pb
FeSiZr
Al
Commexim Group a.s.
Barákova 237/8, 251 01 Říčany
Česká republika
tel.: +420 323 610 710
fax: +420 323 610 720
mobil: +420 731 156 861
e-mail: [email protected]
oDkoupíme
nadnormativní zásoby a materiály
s vysokým obsahem níže uvedených
prvků včetně výrobních odpadů
Ni
Mo
W
Co
Cr
Ti
V
Ta
“«°°
Modulové přípravny bentonitových formovacích směsí – Technical Nowa Sól
242
FeS
FeV
277
Z PRAXE
239
FeMo
FeB
¯¥§§ą¨©¥§§—ÆÛÙæéåf—ç„ÜÛå[‡âð—
ʼº¼—»—ą—ʼº¼—½ÆÉÄÆ͸º2—ĸ˼ÉÀÃЗ
ÆØÞÖܓ€k×k­“¼áÚ¡“´ßâÜ擵èåÜÔ៓¶ÆÖ¡Ÿ“¼áÚ¡“½Ü€k“¹ßâ åÜWá
«¡££ā«¡¥¨— Á¼Ã2ż— ÇÜë飗 çéæÝ¥— ÀåÞ¥— ºÊÚ¥±“
´áâåÚÔáÜÖÞb“ãâÝÜéâéb“æìæçbà쓛ÍK¹—ą—Ë̗Æê¤
ëéØí؜
«¡¥¨ā«¡¨£—ÍÆÅ»É&¼Â—ÉØÛÜ⣗ÀåÞ¥±“¸Þâ ßâÚÜÖÞb“ ÖÛÔåÔÞçØåÜæçÜÞì“ æàcæk“ æ“ âåÚÔáÜÖގàܓ
ãâÝÜé쓛¸Ê—º¿¼ÄÀº¸ÃʗºÑ¼º¿£—꥗饗楜
«¡¨£ā¬¡¤¨—ż̻¼É˗¸ãæà꣗ÀåÞ¥—Çߥ»¥±“ÃåØ éØáçÜéák“ €kíØák“ ÝØ×áâçáb“ ÙâåàâéÔÖk“ æàcæܓ
Ÿ¸Ê—º¿¼ÄÀº¸ÃʗºÑ¼º¿£—ê¥—é¥—æ¥ ¬¡¤¨ā¬¡§£“ ¹ÌÉÀ¸Å— ¸ãæà꣗ ÀåÞ¥— ºÊÚ¥±“ ¹âå àâéÔÖk“æàcæܓæ“ÚØâãâßìàØåákàܓãâÝÜé쓛ʸŻ—
˼¸Ä£—꥗饗楜
¬¡§£ā¤£¡££“¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
¤£¡££ā¤£¡¥¨“ ½Æ
— Áà„o£— ÀåÞ¥±— Æâè`Ôæ᎓
æçÔé“éŽéâÝؓԓãâè‘Üçk“ÆǓæàcæk“áԓÕWíܓÔßÞÔßÜÖ ÞŽÖۓÙØáâßÜÖގÖۓåØíâߍ“›Ê¸Å»—˼¸Ä£—꥗饗楜
¤£¡¥¨ā¤£¡¨£— ĸÉËÀÅ— ÉæêëàêãØí£— ÀåÞ¥——
ؗâæ㥱—»ßÜákޓéؓéâ×ákà“æÞßؓԓÝØÛâ“éßÜé“áԓéì ÕåÔáb“çØÖÛáâßâÚÜÖÞb“éßÔæçáâæçܓæÔàâçéå×áâè ÖkÖۓÙâåàâéÔÖkÖۓæàcæk“›Ñ¤ÄÆ»¼Ã£—꥗饗楜
¤£¡¨£ā¤¤¡¤¨—½ÉÌÃÀ—»Øåàã汗Èæؓâٓ´á×Ôßè æÜçؓÔ擹âèá×åì“ÆÔáד´ßçØåáÔçÜéؓç⓶ÛåâàÜçؓ
ÔáדÍÜåÖâᓛÀļÉÐʗ½ÆÌÅ»ÉЗÄÀżɸÃʗ
¼ÌÉÆǼœ
¤¤¡¤¨ā¤¤¡§£— ÇÀÂÌ× ÄàÚßØ㣗 ÀåÞ¥±“ ÂßÜéÜáؓ
¹âèá×åì“ÆÔáדā“´×éÔáçÔÚØæ“âٓÈæÔÚؓÜá“çÛؓ
¹âèá×åÜØ擛ÊÀ¹¼ÃºÆ—ÇÆøŻ—ÊÇ¥—їƥƥœ
¤¤¡§£ā¤¥¡££— ÈÞâá`Øák“ ÕßâÞè“ ã€ØáWƒØޟ“ íW écåØ`áW“×ÜæÞèíØ
¨©¥§§ą¨ª¥§§—ÆÙgÛ
264
feroslitiny a neželezné kovy
ÆÙ饗«¥—— ǑíæÛåg—ßæéåàÚ⒗âæê¤
ëÜã—êí¥—ÂØë܄àåð—çæêëؤ
íÜ咗ßæéåoâð—Ø—ßìëåoâð—
í— ÛæÙg— ëg•Ùð— ؗ ñçéؤ
Úæí[åo— ñÛÜá‡oÚߗ æãæí¤
åØëæ¤êë„oÙéå’Úߗ éìÛ¥——
͗ ÛìÙåì— í— éæÚܗ ©§§§—
êܗ Øêà— ¬§— ä— ñ[çØÛåg——
æۗâæêëÜãؗíðëíæ„àã—âé[¤
ëÜ闟ÚÚؗ«—ķ—«—ķ—ª—ä —çéæ¤
çØÛåìëoä— ñÜäàåð— Ûæ—
çæÛÛæãæíØå’Úߗ çéæ¤
êëæé— ą— êåØۗ Ûæ— ‡ëæãð£—
âëÜé[— íÜÛãؗ çæۗ âæê¤
ëÜãÜä— Ø— Ùðãؗ åØñíØå[—
¹ÜñÜáäÜåå[
À¿º™«©ªª
Ä Þ饗½éØ åë à ‡ Ü â—Ì é Ù [ å Ü â
çÔÝØàákޓ"ÆÆ
âÕßâèÞâéâè— ›ÂÉÃÆÍÆÇÆÃÊ— ÊÃ)Íɤ
Ÿ£—꥗饗楜
¤§¡¤¨ā¤§¡§£— ͼʼÃV— ÇØíÜ㣗 ÀåÞ¥±— ÁcÞçØåb“
ã€káâæì“ í“ €ØƒØák“ ÚåÔáçâébÛⓠ‡Þâßè— ›»Ê¹—
¼ÌÉÆ£—꥗饗楜“
¤§¡§£ā¤¨¡££“¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
¤¨¡££ ā¤¨¡¥¨— ËÉÆÊÑÆ— ÍãØÛàäo飗 ÀåÞ¥£——
ؗ âæ㥱— Àâ‘áâæçܓ æáܑâéWák“ ÞÔíÜéÖؓ áԓ ¸ÂÓ
ãâàâÖk“ ÛßÜáÜçÔáâéŽÖۓ æçåèæØޗ ›ËHÀżºÂ)——
Y¼Ã¼ÑÉÅУ—Ø¥—꥜
¤¨¡¥¨ā¤¨¡¨£— K¼Å¹¼É¾¼É— ÁØéæêãØí£— ÛæÚ¥—
ÀåÞ¥—ºÊÚ¥£—Ø—âæ㥱—ÉßÜé“×ØíâëÜ×ÔÖؓáԓéßÔæç áâæçܓâÖØßܓâ×ßÜçb“×â“àÔæÜéákÖۓâ×ßÜçލ—›ÍÌ˗
헹éågœ
¤¨¡¨£ā¤©¡¤¨—Ñ»*ɸ—¸åëæåo壗ÀåÞ¥—Çߥ»¥£—
ؗâæ㥱“·ØÚåÔ×ÔÖؓéßÔæçáâæçk“âÖØßk“ÕcÛØà“çèÛ áèçk“àÔæÜéákÖۓâ×ßÜçލ“›ÍÌ˗헹éågœ
¤©¡¤¨ā¤©¡§£— ¹¸Ãº¸É— ÄØéëà壗 ÀåÞ¥±— À①áâæçܓéŽåâÕì“Ô“Ûâ×áâÖØák“âÖØßk“æ“ákíÞâè“Þâá ÖØáçåÔÖk“ÞìæßkÞ藛Y'¸Ê£—Ø¥—꥜
¤©¡§£ā¤ª¡£¨— ½Àø— ÇØíÜ㣗 ÀåÞ¥±— ÆØÞèá×Wåák“
àØçÔßèåÚÜؓ ›¿¹žÉ·¢ É·œ“ é“ ãWáéܓ ⓠÛàâç áâæçܓ©ā¤¥“çèᓛY'¸Ê£—Ø¥—꥜
¤ª¡£¨ā¤ª¡¤¨“ÈÞâá`Øák“ÕßâÞè“ã€Ø×áWƒØޟ“íW écåØ`áW“×ÜæÞèíØ
¨¯¥§§ą¨¯¥«¬—ÍÜd܄ܗ
©§¥§§ą©ª¥§§—ÊÜëâ[åo—êãÜíØd‘
͓»¼ÆÇÂż¸
ÆÙ饗ª¥—— ¿ãàåo âÜä— çæâé ð ëf——
çØåÜãð—ì—íÚßæÛì—Ûæ—
ÎØã뗻àêåÜð—êígëæíf¤
ßæ— ¼ÇºÆ˗ êë„ÜÛàêâؗ
åؗ½ãæéàÛg—Ò¯Ô
À å Þ ¥ —¸ å ë æ å o å —Ñ [ Û g é Ø £ —Ç ß ¥ » ¥
âåÚÔáÜíÔ`ák“ÚÔåÔá瓧«¡“Æ·
Í Ã Å É Ì “ Æ É´ Í È “ Æ ¿ % É Å ¸ Á “ " ¸ Æ ¾ % “ Å ¸ Ã È µ ¿ ¼ ¾ Ì
ÛàâçáâæçܓÔèçâàâÕÜߍ“Ô“áØÝæâè“ÔáܓãÔçåáb“çåØá×ì“Þ“ÝØÝÜÖۓíéì ƒâéWák¡“½ÔÞâ“ÝØ×Øá“í“ãâíÜçÜéákÖۓçåØá׍“í鎃Øák“âÕÝØàè“ÛßÜák ÞâéŽÖۓ àÔçØåÜWߍ“ ßíؓ âíáÔ`Üç“ ÞâáÖØãÖܓ éâ×kÞâébÛ◠¹âå×è“
´ÜåæçåØÔà—›æÙ饗¨“Ô“©œ—ÞèßÔçbÛâ“çéÔåè“æ“ÛßÜákÞâéŽà“ãâéåÖÛØàŸ“
ÞçØ厗àW“×âÝØíדékÖؓáؑ“¨££“ÞÜßâàØç卡“ÁØçåÔ×Ü`ák“ÞÔåÔéÔá“
àW“çÔÞb“àâ‘áâæç“ØßØÞçåÜÖÞbÛâ“ãâÛâá蟓áØÕâ“ÞâàÕÜáâéÔábÛâ“
ãâÛâáè“æ“àÔߎà“çèåÕâ×ÜØæßØà¡
“ éØßގÖۓ àâ‘áâæçØÖۓ éìè‘Üçk“ ÛßÜákÞâéŽÖۓ àÔçØåÜWߍ“ ×ⓠÕè ×âèÖáԓæؓàßèék“é“æâèéÜæßâæçܓæ“åâíéâÝØà“ÞâæàâáÔèçÜÞ쟓Ôßؓí“
ÛßØ×ÜæÞԓÖØßÞâéb“鎃ؓãâãçWéÞì“áØßíؓé“çbçâ“âÕßÔæçܓâ`ØÞWéÔç“
ãâ×æçÔç᎓×âãÔדáԓéŽåâÕè“ÛßÜákÞ術ÍÔÝkàÔéŽà“ã€kÞßÔ×Øà“éì è‘Üçk“ÛßÜákÞâéŽÖۓàÔçØåÜWߍ“ÝؓæØæçåâÝØák“æâá×쓻èìÚØá染ÞçØåW“
ÕìßԓéìæßWáԓޓÝØ×áâàè“í“àcæk֍“ÆÔçèåáè“ā“ÇÜçÔá蟓áԓÝØÛ⑓
ãâéåÖÛè“ ã€ÜæçWßԓ ¤§¡“ ¤¡“ ¥££¨¡“ Æâá×ԓ »èìÚØáæ“ àcßԓ ãåàcå“
¥Ÿª¨“à“Ô“Ûàâçáâæ瓦¨¥“ÞÚ¡“Ãâèí×åâ“çbçâ“æâá×ì“àcßâ“ÛßÜákÞâ éâè“ Þâæçåè“ Ô“ ÔãÔåÔçèåԓ ܓ ãåâéâíák“ æèÕæìæçbàì“ Õìßì“ áԓ ×éâè“
ãßâƒÜáWÖۓí“ÛßÜákÞâéb“éâƒçÜáì“íÔÞåìçŽÖۓÛßÜákÞâéŽà“ãßWƒçcࡓ
¶ØßÞâéc“ßíؓæÛåáâè矓‘Ø“é“×âãåÔéc“áØÝæâè“é“áØÝÕßܑƒkà“âÕ×âÕk“
ãÔçåáb“ãâíÜçÜéák“çåØá×ì“ãåâ“í鎃Øák“âÕÝØàè“æãâç€ØÕì“ÛßÜákÞâ éŽÖۓàÔçØåÜWߍ“Ô“ÝØ×Üáb“í鎃Øák“ßíؓâ`ØÞWéÔç“í“ã€Ø×ãâÞßW×Ô ábÛâ“ÖØßâæécçâébÛâ“áWåæçè“éŽåâÕì“ÔèçâàâÕÜߍ¡
·åèێà“áØÝécçƒkà“æãâç€ØÕÜçØßØà“ÛßÜákÞâéŽÖۓàÔçØåÜWߍ“ÝؓæçÔ éØÕáÜÖçékŸ“éؓÞçØåbà“ÝؓÝ؃çc“éØßގ“ãåâæçâå“Ô“àâ‘áâæçܓãåâ“éì è‘Üçk“ÛßÜákÞâéŽÖۓàÔçØåÜWߍ¡“ÇÔÞb“éìè‘Üçk“ÛßÜákÞâéŽÖۓàÔçØåÜWߍ“
é“ÝØ×áâçßÜéŽÖۓâÕßÔæçØÖۓæécçԓ›Öâ“æؓçŽ`ؓæçÔéØÕáÜÖçékœ“ÝؓéØ ßÜÖؓáØåâéáâàcåáb“Ô“×âæçܓâ×ß܃áb¡“ÁԓÝØ×áb“æçåÔác“Ýæâè“í×ؓ
éØßÜÖؓíÔÝkàÔéb“çåØá×ì“éؓéìè‘Üçk“ÛßÜákÞâéŽÖۓàÔçØåÜWߍ“éؓæçÔ éØÕáÜÖçék“é“ÆØéØåák“´àØåÜÖؓā“ÝÔÞâ“áÔã€kÞßÔדíÔæç€ØƒâéWák“æãâå çâéákÖۓÛÔߟ“ÖØßÞâéb“ÛßÜákÞâéb“ãâÞåìçk“Õè×âé쓛æÙ饗ªœŸ“ÛßÜákÞâ éb“ Þâãèßؓ æç€ØÖۓ ›æÙ饗 «œ“ ÔçסŸ“ Þ×ؓ æؓ ãåâÖØáçⓠéìè‘Üçk“ ãâ ÛìÕèÝؓáԓ‡åâéáܓ¥©ā¥«“˜“í“ÖØßÞâéb“éŽåâÕì“ÛßÜákÞâéŽÖۓàÔ çØåÜWߍ¡“Áԓ×åèÛb“æçåÔác“ÝؓçÔ×쓸éåâãԟ“éؓÞçØåb“æؓéìè‘Üçk“ÛßÜ ákÞâéŽÖۓàÔçØåÜWߍ“éؓæçÔéØÕáÜÖçék“í“ÖØßÞâéb“éŽåâÕì“ãâÛìÕèÝؓ
ÆéÔíè“æßbéWåØᓓ
"ØæÞb“åØãèÕßÜÞì
ÇØ ÖÛáÜ ÖÞW“¥« ¬ © ¢ ¥
©¤©“£ £“µå á â
çØ ß¡­“¨ §¤“¤§¥“© §¥
çØ ß¡­“¨ §¤“¤§¥“© «¤
çØ ß¡žÙÔ ë ­“¨ §¤“¤§¥“© § §
æéÔí³æéÔíæßØéÔåØá¡Öí
ê ê ê¡æ éÔ í æ ß Ø éÔåØ á¡Ö í
DoDáváme
¾ ¡ “ Æç å W á æ Þ Ž “ ¢ “ ·¡ “ ½ Ô á â é W “ ¢ “ ¿ ¡ “ Æç å W á æ Þ Ž
§«¡“æßbéWåØáæÞb“×áìĴ“
铵åác
ñçé[íð“
KÉ·Á.“Æ¿ÂÉÂ
ÆÙ饗¨—Ø—©¥—————½æéۗ¸àéêëéÜØä—ê—ßãàåoâæíæì—âØéæêÜéào—åؗíæÛoâæ풗ؗÜãÜâëéàÚ⒗çæßæå—Ò®Ô—
áԓ ‡åâéáܓ ¤¥ā¤§“ ˜“ ԓ ã€kãÔ×ì“ éìè‘Üçk“
çcÖÛçâ“æçÔéØÕákÖۓàÔçØåÜWߍ“ã€Ü“éŽæçÔéÕc“
Ýæâè“æãkƒØ“éŽÝÜàÞâ術´éƒÔޓܓí×ؓßíؓáÔ ßbíç“ íÔÝkàÔéb“ çåØá×쟓 ÝÔÞⓠÝؓ áÔã€kÞßÔד
éŽåâÕԓ ÛßÜákÞâéŽÖۓ ƒÜá×Øߍ“ ԓ çԃØޓ ãåâ“
æç€ØÖÛì“ åâ×ÜááŽÖۓ ×âà“ ›æÙ饗 ¬œ¡“ Ɏ Ûâ×âè“âãåâçܓãWßØáŽà“Ô“ÕØçâáâéŽà“çԃ ÞWà“ÝؓÝØÝÜÖۓæáÔ×áb“ãâÞßW×Wák“Ô“àÔáÜ ãèßÔÖ؟“áܑƒk“áWåâÞì“áԓáâæáâæç“Þåâ鍟“
â×âßáâæç“ãåâçܓÞâåâíܓ›íWåèÞԓáԓàÔçØåÜ Veverková,J.
Inovace technologie keramických skořepinových forem pro přesně lité odlitky
ze superslitin na bázi niklu a kobaltu
inzerce
Æ â è ` Ô æ á â æ ç “Ô“Õ è × â è Ö k“ç å Ø á × ì“é ؓé ì è ‘ Ü ç k “Û ß Ü á k Þâ é Ž Ö Û “à Ô ç Ø å Ü W ß  ““G¡“À Ü Ö Û á Ô
OBÁLKA
CoMMEXIM GRoUP a. s.,
říčany
KERAMTECH, s. r. o., Žacléř
Veletrhy Brno, a. s., Brno
FoRMAT 1, spol. s r. o.,
Křenovice
INZERCE
FIREMNÍ PREZENTACE
250
Bühler Druckguss AG,
Švýcarsko
MSV 2011 opět v celém areálu brněnského výstaviště (Veletrhy Brno, a. s.)
247
250
Strukturální výrobní systém pro Švýcarsko je nejlepší ve své třídě
(Bühler Druckguss AG, Švýcarsko)
CoMMEXIM GRoUP a. s.,
říčany
210
253
RRB 42/6 – Konzervační linka splňující ty nejvyšší požadavky na ekonomičnost
provozu a kvalitu (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
FVTM, UJEP,
Ústí nad Labem
254
Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1 spol. s r. o., Křenovice
u Brna
245
INDUSTRIEWERT, Německo
255
KoNRAD RUMP, Německo
207
KTMI, UJEP,
Ústí nad Labem
252
Rakovnické tvářecí stroje,
s. r. o., Rakovník
253
RÖSLER,
oberflächentechnik
GmbH, Německo
234
Targi Kielce Sp. z. o. o.,
Polsko
245
48. slévárenské dny ®
246
Commexim Group a. s.
248
RUBRIKY
256
Roční přehledy
270
Slévárenské konference
259
Zprávy Svazu sléváren České republiky
273
Umělecká litina
261
Zprávy České slévárenské společnosti
273
Blahopřejeme
266
WFO
274
Vzpomínáme
267
Diskuzní fórum
274
Nekrolog
269
Vysoké školy informují
275
Z historie
Struktura slitiny AlCu4MgMnPb
po homogenizaci (11 hodin)
Mikrostruktura peříčkovitých zrn
u litého materiálu slitiny AlSi11Cu3,5
Ko nfe r e n c e A L U M I N I U M 2011 Š. M i c h n a
doc. Ing. Štefan Michna, PhD.
KTMI, FV TM UJEP v Ústí nad Labem
Ve dnech 11. až 13. října 2011 se v Litoměřicích uskuteční již
7. ročník mezinárodní konference ALUMINIUM 2011, která
bude zaměřena na celkovou problematiku výroby a zpracování hliníkových materiálů. Místo konání konference se tedy
přesouvá z hotelu Bezděz u Máchova jezera na nové místo do
hotelu Koliba v Litoměřicích (obr. 1). Město Litoměřice je starobylé královské město na soutoku Labe a ohře v severních
Čechách v Ústeckém kraji. Královským městem se staly v rozmezí let 1219 a 1228. Historické jádro města je již od roku
1950 městskou památkovou rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 ulic a 9 náměstí. Ve městě také sídlí biskupství litoměřické diecéze.
Obr. 1.
Konferenční sál hotelu Koliba
I letos bude hlavním pořadatelem konference Fakulta výrobních
technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem a společnost Alcan Děčín Extrusions, s. r. o. Dalšími spolupořadateli této akce jsou Hutnická fakulta Technické univerzity v Košicích, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulta strojní
Technické univerzity v Liberci, Fakulta strojní Žilinské univerzity v Žilině a společnost oLyMPUS C&S, s. r. o.
Hlavním cílem a zaměřením konference ALUMINIUM 2011 je
podat souhrnný přehled o současném stavu v těchto oblastech:
– metalografie a fraktografie Al slitin, vlastnosti, zkoušení
a strukturní analýzy Al materiálu, metalografie při řešení
výrobních problémů;
– hliníkové materiály v dopravě – nové trendy;
– tavení, recyklace Al odpadů, lití a krystalizace Al slitin;
– tváření, tepelné zpracování a obrábění hliníku a jeho slitin;
– koroze a povrchová ochrana proti korozi u Al slitin;
– prášková metalurgie Al, kompozitní Al materiály, nové hliníkové materiály a technologie;
– využití CAx technologií v oblasti produkce výrobků z Al
a jeho slitin;
– spojování hliníkových materiálů.
Dále konference přiblíží poznatky v oblasti vývoje a výzkumu,
metodiky a techniky v oblasti metalografie a zkoušení materiálů a přípravy projektů ve výzkumu a vývoji v dané oblasti.
Umožní prezentaci firem a společností nabízejících přístroje,
výrobky a přípravky související se zkoumáním a testováním
materiálů, využitím v oblasti zpracování Al materiálů atd.
Neodmyslitelnou součástí konference je i celá řada doprovodných akcí:
– výstava a prezentace jednotlivých firem;
– soutěž „o nejlepší barevnou a černobílou fotografii Al struktury“;
– vyhodnocení a ocenění „Nejlepší Ph.D. prezentace“;
– výstava a prodej odborné literatury a časopisů;
– prohlídka katakomb a královského města Litoměřice;
– společenský večer s programem (ilustrační foto obr. 2).
Program konference počítá s více než 50 přednáškami a příspěvky. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština,
polština a angličtina. Dle obsahu, jazyka a možností budou příspěvky publikovány v časopisech Slévárenství, Strojírenská technologie a Manufacturing Technology. Všechny příspěvky budou
také souhrnně publikovány ve sborníku z konference na CD.
Obr. 2.
Společenské prostory hotelu Koliba
Zveme všechny zájemce na tuto ojedinělou konferenci. Přihlášky lze zasílat až do 30. 9. 2011 na níže uvedené kontaktní
osoby. Přesný časový plán konference, přednášek, příspěvků
a další informace najdete na: http://aluminium.fvtm.ujep.cz.
Kontakt pro Českou a Slovenskou republiku
a pro Polsko:
Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D.
[email protected]
tel.: +420 475 285 513
Kontakt pro anglicky mluvící účastníky konference
Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
[email protected]
tel.: +420 475 285 513
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
211
ÚVoDNí SLoVo
Konference
ALUMINIUM 2011
úv o dn í sl o v o
Š. M i c h n a
S o u č a s n o s t a b u d o u c í t r e n d y v e v y u ž i t í h l i n í ko v ý c h m a t e r i á l ů
Současnost a budoucí
trendy ve využití
hliníkových materiálů
celkové výroby hliníku pro rok 2020 by to znamenalo nárůst
o 120 % v porovnání s rokem 2010. Při absenci podrobného
rozboru možných příčin tohoto zásadního nárůstu výroby v porovnání s předchozím obdobím to však nelze považovat za reálný předpoklad. Za reálnější lze považovat prognózy největších
výrobců hliníků a hliníkových materiálů – například představitelů společnosti Alcoa, u které meziročně stouply tržby o 22 %
(na 5,96 miliardy dolarů) a výroba o cca 10 %. Předseda a generální ředitel společnosti Alcoa Klaus Kleinfeld uvádí, že firma jak v letošním roce, tak i v dalších letech počítá s nárůstem
celosvětové poptávky po hliníku o 12 % [4]. Tento předpoklad
je vcelku reálný a kopíruje vývoj v posledních 15 letech, avšak
nebere v úvahu možné negativní nebo pozitivní trendy.
doc. Ing. Štefan Michna, PhD.
Jaké možné trendy a faktory mohou tedy ovlivňovat negativKTMI, FV TM UJEP v Ústí nad Labem
ně nebo pozitivně celosvětovou výrobu hliníku jako základní
suroviny pro výrobu polotovarů a výrobků z hliníkových slitin?
Z hlediska nejdůležitějších faktorů, které mohou zásadně ovlivnit celkovou světovou výrobu hliníku v budoucím období, lze
Z hlediska vývoje celosvětové výroby primárního hliníku lze
uvést následující oblasti:
konstatovat, že do roku 2008 výroba neustále stoupala a do– vývoj poptávky po hliníkových materiálech v automobilovém
sáhla 25,654 mil. tun. Když k tomu připočteme cca 18 mil. tun
a leteckém průmyslu;
sekundárního hliníku získaného recyklací odpadů, tak v roce
– nové oblasti použití hliníkových materiálů (kosmonautika);
2008 dosáhla celková výroba hliníku téměř 44 mil. tun. V roce
– rozšíření možnosti využití lehkých hliníkových materiálů ve
2009 došlo k výraznějšímu meziročnímu poklesu primárního
stavebnictví;
hliníku v důsledku celosvětové hospodářské a ekonomické kri– celosvětový rostoucí hospodářský vývoj;
ze a ani v roce 2010 výroba nedosáhla úrovně z roku 2007
– ekonomický vývoj v Číně a Indii;
(tab. I). Z vývoje výroby primárního hliníku v posledních de– vývoj ceny elektrické energie;
seti letech je možné konstatovat, že se nenaplnilo očekávání
– podíl hliníku získaného recyklací.
z první poloviny 90. let minulého století, kdy se výroba v pěZatím stále platí, že největším spotřebovatelem hliníkových
tiletém období zvýšila o 37 % (tab. II) a předpokladem byl
materiálů je doprava, a to především letecká a automobilová.
nárůst o cca 30–40 % i na další pětiletá období. Toto očeProto i změny spotřeby v této oblasti zásadně ovlivní celkovou
kávání se tedy nenaplnilo a další pětileté přírůstky výroby pripoptávku po hliníku v následujícím období. V leteckém průmárního hliníku se pohybovaly kolem 10 %. V období let 2005
myslu tvoří podíl hliníkových materiálů z celkové hmotnosti
až 2010 to bylo již pouze 3,5 % (tab. II).
letadla 70–75 %, ale u jiné koncepce se tento poměr může
Nenaplnění očekávaného růstu výroby primárního hliníku se
zásadně změnit. Příkladem může být porovnání mezi největším
projevilo i v nesouladu mezi nově spuštěnou celosvětovou výdopravním letadlem Airbus A380 od francouzské společnosti,
robní kapacitou, která představovala v období let 2004 až 2008
ve kterém podíl hliníkových materiálů z celkové hmotnosti docelkově 6,53 mil. tun [2], avšak výroba se v daném období zvýsahuje 72 %, a americkou společností Boeing s novým letadlem
šila pouze o 3,719 mil. tun. To představuje celosvětově cca
Boeing 787 Dreamliner s podílem hliníkových materiálů jen
2,8 mil. tun nevyužité kapacity uvedené do provozu v daném
20 % [5].
období. Pozitivním trendem je postupné zvyšování podílu hliRovněž v automobilovém průmyslu nejsou trendy ke zvyšováníku získaného recyklací z celkové světové výroby, který poní objemů hliníkových materiálů jednoznačné. Je možné konstupně rostl z 26,1 % v roce 2000 na 40,6 % v roce 2008. Je
statovat, že pouze automobilka Audi u svých jednotlivých
velmi důležité zvyšovat podíl recyklovaného hliníku na celkové
modelů (Audi A2, Audi A8) dosahuje vyššího objemu hliníkovýrobě, a to z toho důvodu, že výroba hliníku elektrolýzou je
vých materiálů, protože z hliníkových materiálů vyrábí také
energeticky velice náročná a představuje
rám celého vozidla, kapotu a dveře [6].
cca 15 MWh na 1 t vyrobeného hliníku.
U ostatních automobilek se objem hliPřitom veškeré procesy modernizace
níkových materiálů u automobilů poTab. I. Roční primární a sekundární výa automatizace procesu elektrolýzy vedhybuje v rozmezí 11–13 % z celkové
roba hliníku [1]
ly k tomu, že celkově se energetická náRok výroby
celosvětová výroba
ročnost na 1 t vyrobeného primárního
primárního hliníku [t . 103]
hliníku v průměru snížila z 16,1 MWh
Tab. II. Pětileté období nárůstu nebo po1975
9 722
v roce 1990 na 15,1 MWh v roce 2006 [3].
klesů výroby primárního hliníku
1980
12 606
oproti předchozímu období
Jaký lze tedy očekávat vývoj ve výrobě
1985
11 994
hliníku v nejbližším období do roku 2020
Časové pětileté
nárůst nebo pokles
1990
14 186
a co bude zásadně ovlivňovat pozitivně
období [roky od do]
výroby primárního
1995
19 442
hliníku [%]
nebo negativně tento vývoj? Zde lze kon2000
21 191
1975–1980
+ 29,70
statovat, že jednotlivé prognózy jsou ve2005
23 463
1980–1985
– 4,86
lice rozdílné, a to od silně optimistických
2006
23 869
1985–1990
+ 18,30
až po velice pesimistické. Silně optimis2007
24 812
1990–1995
+ 37,00
tická prognóza předpokládá pro rok 2020
2008
25
654
1995–2000
+ 8,99
celkovou světovou výrobu hliníku 97 mil.
2009
23
398
2000–2005
+
10,70
t, z čehož 31 mil. t hliníku bude získáno
2010
24 290
2005–2010
+ 3,50
recyklací [3]. Při splnění této prognózy
212 S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
S o u č a s n o s t a b u d o u c í t r e n d y v e v y u ž i t í h l i n í ko v ý c h m a t e r i á l ů Š. M i c h n a
Ford Airstream s hliníkovou karoserií na vodíkový a elektrický pohon [7]
hmotnosti automobilů a nejsou ani patrné trendy k jejich zvyšování. Jako jeden z pozitivních trendů zvýšení objemu hliníkových materiálů lze označit koncepci vodíkového Fordu
Airstream (obr. 1 a 2) kulatého tvaru s hliníkovým povrchem,
který má dojezd více než 500 kilometrů. Netradiční karavan
má také možnost elektrického pohonu, nebo kombinovaného
pohonu s malým turbodieslem.
O velkých možnostech využití hliníkových materiálů do budoucna se mluví v souvislosti s rozvojem kosmonautiky, ale z
hlediska celkové výše poptávky nelze v této oblasti očekávat
podstatný dopad na výrobu hliníku. Zajímavým příkladem využití hliníkových materiálů je sestrojení sondy Huygens, která
byla vyslána k jednomu z měsíců Saturnu – Titanu, na jehož
povrchu přistála 14. 1. 2005. Sonda Huygens měla průměr
2,75 m a hmotnost 352 kg. Pouzdro této sondy mělo hliníkovou kostru a aparatura i provozní subsystémy byly na dvou
plošinách z hliníkové voštiny zakrytých hliníkovým pláštěm.
Celkově lze shrnout, že v dopravě nejsou v nejbližším období
patrné pozitivní trendy pro zvýšení objemu spotřeby hliníkových materiálů a jediné zvýšení lze očekávat z předpokládaného celosvětového nárůstu výroby automobilů.
Druhým největším spotřebitelem hliníkových materiálů je stavebnictví, ve kterém je ještě velký prostor a možnosti pro využití hliníkových materiálů. Také využití hliníkových materiálů
v jednotlivých oblastech světa (co se týče stavebnictví) je velice nerovnoměrné a dosti odlišné. Na jedné straně jsou zde
velice zajímavé trendy ve využití hliníkových materiálů ve stavebnictví v Severní Americe – jako například zastřešování sportovních hal, celkové hliníkové pokrytí budovy (obr. 3), hliníkové kopule střech (obr. 4) atd., kde se procento využití pohybuje na úrovni 26–28 % z celkové výroby hliníkových materiálů. Na druhé straně je tady Evropa, ve které se využití hliníkových materiálů ve stavebnictví z celkové výroby pohybuje
Obr. 3. Hliní kem pokr y té
panely u vchodu do
Walt Disney světového EPCOT střediska
na Floridě [8]
Obr. 4. Hliníkové kopule [8]
ál 50 let), nepotřebují údržbu, mají velkou barevnou škálu a
stálost barev, jsou nerozbitné a mají levnější dopravu.
Závěrem lze shrnout, že stále existují nevyužité možnosti pro
širší využití hliníkových materiálů, a to hlavně v oblasti stavebnictví a automobilové dopravy. U automobilové dopravy
by bylo možné zvýšit podíl hliníkových materiálů až na cca
25–28 % z celkové hmotnosti automobilu, snížit tím celkovou
hmotnost automobilu o cca 150 kg, a tím snížit spotřebu paliva o cca 10 % [9]. Na druhou stranu jsou zde patrny nové
koncepce, a to např. v letectví, ve kterém nastává odklon od
tradičních hliníkových materiálů k materiálům kompozitním,
což bude působit jednoznačně negativně na výrobu hliníkových
materiálů. Na základě všech pozitivních i negativních faktorů
je možné konstatovat, že v nejbližším období do roku 2020
jsou reálné možnosti meziročního zvýšení výroby primárního
hliníku v rozmezí max. 4–12 %.
[1] https://stats.world-aluminium.org/
[2] Michna, Š. a kol.: Aluminium materials and technologies
from A to Z. Prešov : Adin, s. r. o., 2007. ISBN 978-808244-18-8.
[3] Global Aluminium Recycling: A Cornerstone of Sustainable Development, International.
[4] http://ekonomika.idnes.cz/nejvetsi-americky-vyrobce-hliniku-alcoa-je-znovu-v-zisku-pzm-/
eko-zahranicni.aspx
[5] Michna, Š. – Nová I.: Technologie
a zpracování kovových materiálů.
Prešov : Adin, s. r. o., 2008. ISBN
978-80-89244-38-6.
[6] http://www.audi-club.cz/model.php
[7] http://w w w.hybrid.cz /obrazky/
ford-airstream-minivan-na-vodik
[8] Kissell, J. R. – Ferry, R. L.: Aluminium Structures, A Guide to
Their Specifications and Design,
2. vyd., JOHN WILEY & SONS, INC.,
USA, ISBN: 0-471-01965-8.
Obr. 5. Hliníkové šindele a tašky
[9] http://www.eaa.net/en/statistics/
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 213
úv o dn í sl o v o
Obr. 1 a 2.
na úrovni 12–14 % a případy využití
těchto stavebních materiálů při výstavbě
jsou spíše výjimkou. Avšak i zde lze nalézt zajímavé trendy, jako je například
výroba hliníkových šindelů a tašek pro
střechy rodinných domů (obr. 5). Výhodou oproti páleným a betonovým taškám je jejich snadné pokládání a manipulace, nižší nároky na nosnost krovů,
odolnost proti korozi (záruka na materi-
P e t e r- M i c h a e l G r ö n i n g
roční přehledy
Formovací látky
2. část: formovací postupy
se směsmi nepojenými
bentonitem, nátěry, postup
lití do plné formy
Peter-Michael Gröning
r o čn í p ř ehled y
Přehledy, srovnání postup ů
Slévárenský průmysl má za sebou velmi
obtížný rok a je uprostřed procesu zvládání hospodářské krize. Tato situace vyžaduje od všech partnerů v průmyslové
výrobě zvýšené úsilí, aby na konci vyšli
z krize posíleni. Další zpřísnění legislativy na ochranu životního prostředí,
resp. snížení mezních hodnot, a navíc
nové úkoly, jako je obchod s emisními
povolenkami, váže zdroje.
Prof. H. J. Wojtas se podílí na hledání
trendů u chemických pojivových systémů. V odkazu [1] „Anorganika versus
organika, nechť zvítězí ten nejlepší“ se
referuje o soutěži mezi pojivovými systémy. Nejdříve autor podává krátký historický nástin vývoje pojivových systémů.
Na příkladě malého virtuálního experimentu jsou pak názorně popsány výhody a nevýhody anorganických pojiv.
Dále se pojednává o mechanizmu reakce, resp. zpevnění anorganických pojiv
(obsahujících silikáty). Zbytky, které vznikají v anorganických pojivových systémech, resp. zůstávají ve formovací směsi (soli rozpustné ve vodě), mohou poškodit pojivový jíl v syrové směsi. Vzhledem k veřejnému tlaku na přijatelnost
pojivových systémů pro životní prostředí
pracovali všichni dodavatelé pojiv v uplynulých deseti letech paralelně na vývoji
anorganických a organických pojivových
systémů. U zlepšování pojivových systémů pro postup cold box z ekologického hlediska vidí autor u dodavatelů dvě
strategie:
– použití upravených nebo jiných rozpouštědel s nižšími emisemi,
– úprava reaktivity a s tím spojená nižší spotřeba pojiv.
Pojivový systém pro cold box je univerzální, cenově výhodný pojivový systém,
který má vysokou produktivitu a nízkou
spotřebu energie. Potenciál zlepšování
256 jeho ekologické stránky není ještě zcela
vyčerpaný. Anorganické systémy už mají
naproti tomu tento potenciál vyčerpaný
úplně. Tyto pojivové systémy však lze použít jen s vysokou spotřebou energie
a v současnosti se nedají použít univerzálně a levněji než pojivové systémy pro
cold box. Oba pojivové systémy se budou dále vyvíjet, takže nakonec „nechť
zvítězí ten nejlepší“.
Po s t u py s a n o r g a n i c k ý m i
pojivy
Pod názvem „Snadné odjádrování beze
zbytků“ referují P. Stingl a G. Schiller
o jádrech ze solné směsi pro hliníkové
odlitky [2]. Autoři stručně popisují stav
používání jader ze solných směsí. Jejich
první použití v průmyslové výrobě sahá
do 70. let minulého století, kdy již byla
pro vhodné formy vyrobena vkládaná
jádra odlitím roztavené soli. Později, od
začátku 90. let, se používala lisovaná
jádra na bázi kuchyňské soli ve velkosériovém měřítku při výrobě pístů. Tak
dodaly firmy Emil Müller GmbH, Wilhelmsdorf, a CeramTec AG, Plochingen,
v minulém roce více než 50 mil. jader ze
solné směsi. Předností solných jader je,
že se dají odstranit snadno a beze zbytku. Neobsahují žádné organické složky,
a tím při odlévání ani nevznikají plynné
produkty rozkladu. Dosavadní použití
solných jader se omezovalo na jádra relativně jednoduchých tvarů. Aby bylo
možné vyrábět i složitější jádra, byl upraven postup pro jejich vstřelování. Použitím vhodných anorganických pojiv zůstávají zachovány i ekologické přednosti. Navíc k použití solných jader při
lití do kovových forem se nyní zkoumá
i jejich vhodnost pro tlakové lití. Aby bylo
možné dále rozvíjet tlakové lití zejména
pro hliníkové odlitky, byl v polovině loňského roku zahájen sdružený projekt
podporovaný BMBF nazvaný „Trojrozměrné kanály volné formy v tlakovém
lití“. Součástí tohoto projektu je i ověření vhodnosti jednorázových solných
jader pro tlakové lití. Jádra se přitom
vyrábějí vstřelováním. Aby úspěšně vydržely vysoké namáhání při tlakovém lití,
musí jádra nezbytně splňovat následující požadavky:
Tab. I.
– žádné vymílání z povrchu jader,
– žádná penetrace hliníkové taveniny,
– žádné uvolňování plynů z jader,
– snadné a bezezbytkové odjádrování.
Regeneraci jádrových směsí s anorganickým pojivem popisují H. Schwickal
aj. [3]. Toto hledisko je rozhodujícím faktorem pro budoucí použití anorganických pojiv ve výrobě odlitků. Pokud se má
hodnotit vhodnost použití směsí s anorganickými pojivy v nějaké slévárně, je
nezbytné seznámit se s celým průběhem
výrobního procesu. Odhad nákladů výroby jader z anorganicky pojené směsi
bez ostatních souvislostí vede nutně
k ekonomickým nevýhodám. Důvodem
jsou vyšší investiční náklady podmíněné
použitím ohřívaných kovových nástrojů.
Ve slévárně lehkých neželezných kovů
firmy BMW Group, Landshut, bude během roku 2010 dokončen přechod výroby jader pro všechny konstrukční díly
na anorganický pojivový systém Inotec
firmy Ashland-Südchemie Kernfest
GmbH, Hilden. Plánuje se, že ve stejném
čase budou dokončeny také vývojové
práce katedry tváření a slévárenství TU
Mnichov týkající se regenerace vznikajících vratných směsí. V rámci studie proveditelnosti se zkoumaly různé způsoby
regenerace. Srovnávaly se mechanické,
pneumatické, tepelné a mokré postupy.
Výsledky této studie jsou zachyceny
v tab. I. Pro její prohloubení byl uskutečněn pilotní projekt pro velikost dávky 250 kg vratné směsi. Při něm se směs
regenerovala mechanicko-pneumatickým postupem a tepelně.
Další zkoušky chování vratné směsi při
oběhu se realizovaly v kombinaci mechanického a tepelného postupu zpracování (regenerace).
Tématem regenerace se zabývá i T. Steinhäuser [4]. Jedná se přitom o regeneraci jádrových směsí s pojivem AWB. Základem postupu s teplými jaderníky
(warm box) je modifikované vodní sklo,
ovšem s výrazně nižší viskozitou a tím
lépe homogenizovatelné než běžná jádrová pojiva. Základní myšlenkou všech
postupů a zkoušek je, pokud možno, získat regenerát se stejnými vlastnostmi,
jaké má nový písek. Přesto je opětovné
použití takových písků možné, kvůli
zásaditosti pojiv z vodního skla, pouze
Výsledky studie proveditelnosti regenerace [3]
Redukce podílu
pojiva
doba zpracování
vratné směsi
prachový
podíl
pevnost
jádra
náklady/zatížení
životního prostředí
mechanická
max. 19 %
krátká
až 20 %
–13 %
krátká
tepelná
max. 40 %
dlouhá
až 5 %
–2 %
středně dlouhá
za mokra
max. 89 %
středně dlouhá
–
–21 %
dlouhá
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
P e t e r- M i c h a e l G r ö n i n g
v monosystémech. Při rozsáhlých zkouškách se dalo prokázat, že použití oběhové směsi s dílčí reaktivací ulpělého
pojiva je možné pro směsi pojené systémem AWB. Platí to pro formovací směsi bez přísad nebo s přísadami pro zlepšení jakosti povrchu. K rozdružování zrna
a jeho otěru se dají použít jednoduchá,
běžně prodávaná mechanická zařízení, což je výhodné i z hlediska nákladů.
Pro použití oběhové směsi má rozhodující význam dobré odlučování prachu
z regenerátu. Platí však, že tyto regeneráty nejsou kompatibilní se žádným druhem pryskyřičných pojiv. Musí se držet
odděleně, protože zbytky pryskyřičných
pojiv vedou k nežádoucím reakcím.
Po s t u py s o r g a n i c k ý m i
pojivy
losti podařilo částečně redukovat tvoření kondenzátu použitím silikátových
rozpouštědel a díky menšímu množství
uhlíkatých sloučenin snížit objem škodlivin a emisí zápachu. Nedávno byl na trh
úspěšně uveden nový pojivový systém
pro postup cold box. Obsahuje ještě
méně uhlíkatých sloučenin a podíl rozpouštědel se podařilo, oproti standardním řešením, snížit více než o 50 %. Bilance uhlíku vychází při použití nové
pryskyřice o 30 % lépe než u klasických
receptur. Nová pryskyřice vytvrzovaná
plynem představuje nové pojetí, vyznačující se anorganickými podíly v molekulární struktuře a menším obsahem
uhlíku. Výsledkem této modifikace je snížení viskozity vyráběné pryskyřice a tím
snížení množství použitého rozpouštědla. Pryskyřice má ve srovnání s dosavadními recepturami vyšší molekulární hmotnost a v důsledku toho vyšší
tepelnou odolnost. Tato vlastnost je obzvláště důležitá, aby bylo možné odlévat
bez deformací filigránová jádra, která
jsou neustále složitější. Snížení množství
ředidel snižuje při odlévání do kovových
forem tvoření kondenzátu. Při provozních zkouškách se ukázalo, že nový pojivový systém snižuje u kritických odlitků
vady způsobené plyny (obr. 1).
O přísadě Antrapex do jádrových směsí
pro postup cold box informují O. Podobed aj. [7]. Zpráva uvádí zkušenosti s touto přísadou získané ve slévárně litiny
Baumgarte, Bielefeld. Firma S&B Industrial Minerals GmbH vyvinula a vyrobila
speciální přísadu pod názvem Antrapex. Je to směs syntetických, organických
a anorganických složek. Přidává se do jádrové směsi, aby se předešlo tvoření výronků a zlepšila se jakost povrchu odlitků.
Přísada Antrapex se ve slévárně Baumgarte používá od roku 2006 ke spolehlivé výrobě vnitřních prostor, mj. těles čerpadel a jiných mechanických strojních
součástí. Odlitky nemají žádné výronky.
N á t ě r y n a f o r my
Kontrolu schnutí nátěrů infračerveným teploměrem popisují R. Puhakka
a J. Campbell [9]. Příznivý vliv nátěrů na
bázi alkoholu a vody na dosažení dobré
jakosti odlitku je nesporný. Při použití
nátěru se však musí respektovat některá
hlediska. Velmi důležitým aspektem je
v tomto ohledu správné sušení nátěru.
Nedostatečně usušené nátěry mohou
kvůli zbylým odpařitelným látkám, jako
je např. voda nebo alkohol, vést ke vzniku vad odlitků. Doposud neexistuje žádná jednoduše použitelná technologie
umožňující zkontrolovat stav usušení
částí formy před odlitím. V tomto příspěvku je představen bezkontaktní měřicí postup infračerveným teploměrem. Na základě tepelného profilu vrstvy naneseného nátěru má být možné
vyhodnotit stav vysušení. Nový postup
nanášení nátěru PCT – Pure Coating
Technology představují G. Eder a A. Psimenos [10]. Jedná se přitom o postup
nanášení práškových nátěrů. Nátěr se
nanáší ve stacionárním, uzavřeném, bezprašném procesu bez emisí elektrostatickým postupem EPS (elektrostatický
postup rozprašování prášku), obr. 2.
Před nanášením nátěru se musí povrch
jader k nanášení připravit. Podle použi-
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 257
r o čn í p ř ehled y
A. Psimenos, M. Sipos a G. Eder [5] popisují novou ekologicky nezávadnou pryskyřici pro postup alpha-set. O novinkách
v tomto postupu se v posledních letech
psalo jen zřídka. Příčinou jsou omezené
možnosti odbytu a použití a napjatá cenová situace. Firma Furtenbach GmbH,
Wiener Neustadt, Rakousko, však zastává jako relativně malý výrobce pryskyřic stanovisko, že vysoká jakost okrajových produktů může zvýšit jejich prodávané množství. Z tohoto důvodu realizoval podnik v roce 2007 vývojový
projekt v oblasti alkalických rezol-fenolových pryskyřic vytvrzovaných esterem.
V rámci tohoto projektu měla být vyvinuta a vyrobena nová alkalická rezol-fenolová pryskyřice a příslušné esterové
tvrdidlo. Rezol-fenolový postup je zajímavou alternativou ke známému a velmi rozšířenému postupu výroby forem
a jader ze samotuhnoucích směsí.
Obzvláště je třeba zdůraznit nezávadnost pro životní prostředí, ale např.
i dobrou jakost povrchu odlitků a vysokou tepelnou plasticitu. Důležitou vlastností je i nepřítomnost dusíku, síry a fosforu ve složkách pojiva. Nový pojivový
systém alpha-set (Furtoset N), který kromě nezávadnosti pro životní prostředí
a vysoké úrovně ochrany zdraví pracovníků díky nízkým emisím, dobré metalurgické snášenlivosti a možnosti omezení vad odlitků umožňuje dosáhnout
i vysokých pevností a rychlého vytvrzení,
byl vyvinut zvláště pro slévárny ušlechtilé oceli.
Silikátové pojivové systémy pro cold box
– lze z nich odstranit těkavé látky? Na
tuto otázku odpovídá A. Serghini [6].
U organických pojiv, speciálně u pojiv
pro postup cold box, který je rozšířen
v automobilovém průmyslu, se v minu-
Obr. 1. Snížení vad odlitků způsobených
plynem (vpravo) jako výsledek
použití 5. generace pojiv pro postup cold box [6]
Podařilo se docílit následujících výsledků:
– bezpečné použití na formovacích zařízeních s horizontální a vertikální dělící rovinou,
– spolehlivá výroba jader s různými pojivovými systémy,
– vysoká pevnost a jakost povrchu,
– u určitých jader je možná výroba bez
nátěrů,
– nízký vývin plynů a emisí.
J. Biezanek podává v odkazu [8] zajímavý přehled postupu výroby skořepinových forem. Je popsán historický průběh
jejich výroby až po současný význam,
také z hlediska konkurence (postup cold
box). Postup objevený v roce 1936 J. Croningem, v roce 1944 patentovaný v Německu, vzbudil v roce 1945 zájem Američanů. V roce 1948 založil vynálezce
v USA firmu pro zajištění odbytu patentu na trhu v USA a Kanadě. Vrcholu
použití dosáhla výroba skořepinových
forem (tehdy postup croning) v 80. letech. Když se objevil postup cold box,
jeho využívání výrazně pokleslo, aby se
jeho význam v roce 2008 znovu potvrdil
z důvodů zvyšování jakosti odlitků. Přednosti postupu spočívají ve vysoké rozměrové přesnosti, možnosti odlévání
velmi složitých odlitků a množství formovacích látek, které se dají použít.
P e t e r- M i c h a e l G r ö n i n g
svršku formy. Tím odpadá celá vtoková
soustava. Postup lití do pískové formy
s lisováním je nyní ve stádiu zavádění.
Přednosti postupu spočívají ve vyšší výtěžnosti (kovu) a nízké licí teplotě podmíněné menšími tepelnými ztrátami.
Parametry ovlivňujícími úspěšné odlití je
lití do spodku formy a rychlost spouštění svršku formy. Zkušebně se odlévaly
brzdové kotouče a brzdové bubny.
L i t e ra t u ra
r o čn í p ř ehled y
Obr. 2. Schéma elektrostatického rozprašování práškového nátěru [10]
tého typu nátěru se přitom rozlišují dva
postupy nanášení. U prvního postupu
se práškový nátěr skládá z minerálních
plnidel a z 1 až 10 % termoplastického nebo aminoplastického polymeru.
U druhého obsahují práškové nátěry
jen minerální plniva. V prvním případě
se musí jádra nebo části formy postříkat elektrolytickým roztokem a ve druhém pak elektricky vodivým polymerním
roztokem. Po nanesení nátěru se musí
jádra vysušit. Ohřev a nebo vypálení
předmětů s naneseným nátěrem probíhá
v peci s průběžným nebo dávkovým zavážením. Teploty sušení se pohybují
podle účelu použití mezi 100 až 400 °C.
Od tohoto postupu se očekává několik
výhod, jako např. není třeba použít rozpouštědla (alkohol, voda), nedochází
k sedimentaci, vývoj plynů je minimální,
zkrátí se výrobní doba a doprava, skladování a manipulace jsou bezpečné
a také se ušetří náklady na dopravu.
O s t a t n í p o s t u py
O novém postupu lití do pískové formy
referují v odkazu [11] A. Takaoka a K. Terashima. U tohoto postupu má k tvarování docházet v tekutém stavu. Je
představen a popsán nový postup lití do
pískové formy vyvinutý v Japonsku, při
kterém se odlévá přímo do spodku formy a tvaru odlitku se docílí spuštěním
[1] Giesserei, 2009, 96, č. 9, s. 74–75.
[2] Giesserei-Erfahrungsaustausch,
2009, č. 6, s. 4–8.
[3] Giesserei, 2009, 96, č. 11, s. 40–44.
[4] Giesserei, 2009, 96, č. 8, s. 70–73.
[5] Giesserei, 2009, 96, č. 7, s. 60–65.
[6] 8. Formstofftage Duisburg, Tagungsband, Duisburg 2010.
[7] Giesserei-Erfahrungsaustausch,
2010, č. 1–2, s. 14–17.
[8] Hommes et Fonderie, 2009, č. 396,
s. 62–66.
[9] Modern Casting, 2009, 99, č. 6,
s. 27–29.
[10] 8. Formstofftage Duisburg, Tagungsband, Duisburg 201.
[11] Hommes et Fonderie, 2009, č. 396,
s. 17–27.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei,
2010, 97, č. 10, s. 48–56, 47. pokračování)
Lektor: Ing. Jiří Fošum
Sv a z s l é vá re n Če s ké re p u b lik y v e s p o lu p rá c i
s o d b o re m s l é vá re ns t v í Ú s t av u s t ro j í re ns ké te c hn o l o g i e V U T- F S I v B r n ě v y d áv á
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
A n ot a ce č lá nků ze 33 z a hra ni č ní c h s l é vá re ns k ýc h č a s o p i s ů. V e l e k t ro n i c ké p o d o b ě a rc h i v o v á n o 18 0 0 0 a n ot a c í,
z n i c h ž lze v y p ra co va t re š e r š e na s t a n o v e n é té m a . I nfo r m a č ní z p rav o d a j v y c há z í č t y ř i k rá t ro č n ě, k a ž d é v y d á ní
o b s a hu j e 20 0 a n ot a c í. L ze o b j e d na t na d i s ke t ě n e b o s e z a s í lá e - m a i l e m. Ce n a: 4 0 0 0 Kč + p o š t ov n é + D P H
D a l š í s l u ž by :
– N a CD R O M lze o b j e d na t v š e c hny a n ot a ce o d ro ku 19 9 4; p ř ís l u š ný s of t w a re u m o ž ní p ro v á d ě t re š e r š e
v y h l e d ává ní m p o d l e k lí č o v ýc h s l o v. Ce na: 4 0 0 0 Kč + p o š t ov n é + D P H
– Ko p i e č lá nků v o r i g iná lu. Ce na z a j e d nu s t r á nku: 5 Kč + D P H
– L i te rá r ní re š e r š e na u r č i té té ma . Ce na z a j e d nu r e š e r š i: 4 0 0 0 Kč + D P H
O b j e d n áv k u z a š l e t e n a a d r e s u :
Sv a z s l é vá re n Če s ké re p u b lik y, Te c hni c k á 2, 616 0 0 B r n o, fa x : 5 41 142 6 4 4 , e - m a i l: s va z @ s v a z s l e v a re n.c z
Bližší informace:
Ed i t a B ě l e hra d o vá, te l.: 5 41 142 6 4 6
258 S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
J. Hlavinka
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
Te c hni c ká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: 5 41 142 6 42
te l.: 5 41 142 6 81
te l.+fa x : 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Ing. Ivo Žižka
jmenován
prezidentem
CAEF
pro rok 2012
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
od vydání posledního čísla časopisu Slévárenství došlo ve Svazu sléváren ČR
k řadě významných setkání a jednání,
které ovlivní naši další činnost.
Dne 18. května proběhla v prostorách
Business centra BVV Valná hromada
(VH) Svazu sléváren ČR (obr. 1). Společné setkání zástupců našich členů
vždy přinese nové podněty pro činnost
svazu.
VH proběhla ve třech blocích. V první
časti přednesl prezident Ing. Ivo Žižka
(obr. 2) informaci o činnosti v oblastech
situace svazu, zahraniční vztahy – CAEF,
proexportní politika – podporované veletrhy a výstavy (viz článek ve Slévárenství č. 5–6/2011, s. 190), kvalifikovaná
pracovní síla ve slévárenství – vzdělávání
v oboru a práce svazu v Sektorové radě
hutnictví, slévárenství a kovárenství. Ve
druhém bloku proběhl workshop Odeznívání krize ve slévárenství, nové trendy a možnosti, ve kterém byli účastníci
Obr. 1. Účastníci valné hromady SSČR
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 259
zpr áv y svazu sl é vá ren česk é republik y
Vážení čtenáři,
zpr áv y svazu sl é vá ren česk é republik y
J. Hlavinka
Obr. 2. Ing. I. Žižka při svém vystoupení
Obr. 3. Ing. J. Hlavinka referuje o světovém ekonomickém klimatu
informováni o ekonomické situaci u nás
a ve světě a dále také o slévárenské výrobě v zahraničí (Evropa) a v ČR (obr. 3).
Workshop dále definoval vývoj odběratelů odlitků v průmyslových odvětvích
a nastínil segmenty trhů, ve kterých se
očekává růst poptávky po odlitcích. Ve
třetí části valné hromady obdrželi všichni účastníci vstupenku k návštěvě veletrhu Stainless. Věříme, že toto vzájemné
setkání přineslo řadu informací a podnětů pro práci v oboru.
Jednou z nejvýznamnějších událostí
v dějinách našeho svazu je jmenování
Ing. Ivo Žižky prezidentem CAEF pro
rok 2012. Tuto funkci naše země přebírá po Velké Británii. Jmenování bylo
oficiálně odhlasováno a schváleno začátkem června na jednání CAEF Council
meeting v Londýně (obr. 4).
Znamená to, že povinnosti s organizací
a řízením CAEF v roce 2012 bude mít naše republika, tedy náš svaz. Je proto namístě trochu více přiblížit oblasti činností CAEF.
Tato evropská asociace byla založena
v roce 1953 a je tvořena 21 evropskými
svazy. Své zástupce má v Evropské hospodářské komisi v Bruselu. Jedním z cílů
práce asociace je podílet se na tvorbě
a výkladu evropské legislativy, která nebude poškozovat zájmy slévárenského
oboru v EU a bude konkurenceschopná
vůči ostatním zemím světa. Struktura
činnosti je rozložena do řídícího orgánu – Committee of Managing Directors
– a do pracovních komisí pro oblasti:
vzdělávání, životní prostředí, výzkum
a vývoj, byznys a statistika. Dále následují odborné pracovní skupiny pro odlitky z neželezných kovů, oceli, tvárné litiny, odlitky pro automobilový průmysl,
strojírenský průmysl, pro tlakové lití a odlitky pro větrné turbíny.
V minulosti náš svaz mimo jiné využil
podklady CAEF při výkladu a překladu
BAT (Best available techniques), BREF,
při implementaci IPPC a výkladu legislativy REACH. Dále nás čeká práce vyplývající z jednání Evropské tripartity, spa-
dající do sociálních dohod (SDA social
dialog agreement), konkrétně k registraci evropských sléváren do systému NepSi (dobrovolná dohoda o bezpečnosti
při práci s křemenným ostřivem). Více se
dozvíte na www.nepsi.eu.
V této souvislosti nám dovolte upozornit na ZMĚNU termínu a místa jednání mezinárodního odborného workshopu NepSi pod názvem Worker’s Protection against Respirable Crystalline
Silica. Toto jednání proběhne v Praze
dne 22. září 2011 (místo původně plánovaného Brna v průběhu MSV) za účasti zástupců Evropské komise.
V následujícím roce 2012 nás v červnu
čeká organizace jednání řídícího orgánu CAEF v Praze a dále na podzim
spoluorganizace IFF (International
foundry forum) taktéž v Praze. O dalších aktivitách našeho svazu souvisejících
s řízením CAEF vás samozřejmě budeme
průběžně informovat.
Závěrem bychom chtěli popřát Ing.
Ivu Žižkovi k jeho jmenování prezidentem CAEF na rok 2012 a do jeho
práce na tomto postu mu přejeme
mnoho úspěchů.
Hutní keramika
Te r m í n : 5. – 6 . ř í jna 2011
M í s t o ko n á n í : Rož n ov
pod Radhoštěm
Bližší informace:
w w w.hu t nike ra mika.c z
SteelMET
Obr. 4. Zasedání CAEF v Londýně, první zleva Ing. J. Hlavinka
260 S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
Te r m í n : 18 . –20. ř í jna 2011
Mí s to ko nání: S osnow ie c, Polsko
Bližší informace: w w w.steelmet.pl
M. Horáček
zprávy
České slévárenské
společnosti
8. mezinárodní
konference
doktorandů
p r o f. I n g . M i l a n H o r á č e k , C S c .
hlavní garant konference
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á z na mní k , fa x :
5 42 214 4 81
m o b il: 6 03 3 42 176
s l e va re ns ka @ vo lny.c z
w w w.s l e va re ns ka.c z
Pohled na část účastníků konference v posluchárně P6 FSI
Tab. II. Vyhodnocení nejlepších prezentací
ČSS je členskou organizací W F O
T he World F oundr y Organization Ltd.
W inton House
Lyonshall
Kington
Herefordshire
HR5 3J P
Velká Brit ánie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 76
fa x: 0 0 4 4 15 4 43 4 03 32
secret ar y @ thew fo.com
1. cena
J. T. Svidro
(TU Miskolc)
Studying binder decomposition characteristic in chemically binder
moulding materials through gas evolution measurement
2. cena
G. Huber
(TU Magdeburg)
obr. 2
Determination of dendrite coherency point of cast Al alloys
3. cena
M. Petrič
(TU Ljubljana)
Grain refining of pure aluminium
Tab. III. Ceny děkana FSI VUT v Brně
1. cena
V. Kosour
Optimization of wax injection simulation by Procast software
2. cena
K. Burianová
obr. 3
Integrated measuring system for plasticity and calorimetric analysis
of self hardening sand mixtures
3. cena
V. Mikulka
Optimization of investment castings by numerical simulation
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 261
zpr áv y Č esk é sl é vá rensk é sp o lečn o sti
Ve dnech 7. a 8. června 2011 se na půdě
Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
uskutečnila již 8. mezinárodní konference doktorandů slévárenského oboru
(obr. 1).
Bylo to poprvé, kdy tato konference nebyla součástí Slévárenských dnů, což
ale nemělo vliv na tradičně hojnou účast
doktorandů z Polska (AGH Krakov), Německa (TU Magdeburg), Maďarska (Universita Miskolc), Slovenska (Žilinská univerzita Žilina), Slovinska (TU Ljubljana),
Turecka (TU Istanbul) a samozřejmě z ČR
(ČVUT Praha, TU Liberec, VŠB Ostrava
a VUT Brno).
Celkem bylo na konferenci prezentováno
v angličtině (jediném jednacím jazyce
akce) více než 30 příspěvků zaměřených převážně na řešená doktorská té-
mata jednotlivých účastníků (tab. I).
Dvoudenní konference byla rozdělena
do čtyř hlavních sekcí dle odborné orientace: 1.) přesné lití na vytavitelný model,
2.) formovací směsi, 3.) metalurgie slévárenských slitin a 4.) různé.
Na závěr konference byly vyhodnoceny
nejlepší prezentace ze zahraničí cenou
ředitele ÚST FSI a cenami organizátorů
konference (tab. II). Navíc nejlepší prezentace „domácích“ doktorandů z FSI
byly oceněny děkanem FSI mimořádným
jednorázovým stipendiem (tab. III).
Organizátoři neopomněli také společenskou stránku celé akce; zahraniční studenti byli provedeni po pamětihodnostech Brna a nakonec se všichni setkali na
„get-together party“ ve vinárně Baroko.
Cílem těchto konferencí je totiž nejen
seznámení se s odborným zaměřením
jednotlivých univerzit, ale také navázání
potřebných kontaktů k případné spolupráci a samozřejmě i výměna zkušeností z průběhu vlastního studia. To vše probíhá v jazyce anglickém, bez kterého je
jakákoliv činnost ať už v oblasti slévárenského výzkumu nebo při vlastní činnosti ve slévárnách či dodavatelských
organizacích prakticky nemyslitelná.
M. Horáček
Tab. I. Seznam přednášek na 8. Ph.D. konferenci
Session I – Investment casting
K. Altug Guler (M. Cigdem)
The effect of different bonded investment powders on surface
quality and dimensional accuracy of investment castings
A. Kisasoz (K. Altug Guler,
A. Karaaslan)
Production of AL2O3-AL composites using vacuum assisted block
mould investment casting
J. Kolczyk (J. Zych)
High temperature strength of ceramic moulds applied in the investment casting method
V. Kosour
Optimization of wax injection simulation – “Procast” software
V. Mikulka
Optimization of investment castings by numerical simulation
L. Tomek (B. Láník, V. Vinter, Water leachable cores for aluminium investment foundries
J. Sedláček)
Session II – Sand Mixtures
D. Urgela (R. Pastirčák, D.
Medlen)
Effect of grain size on the dilatation and mechanical properties
of the CT moulding mixture with air set
J. Kamińska (J. Dańko)
Investigation of the selected properties of dusts from the reclamation
of spent sands with bentonite
A. Kmita (B. Hutera, B.
Stypuła, P. Nowicki)
Modification of water glass with colloidal solutions of metal oxides
S. Żymankowska-Kumon
Temperature influence on properties of moulding sands with
bentonite
J. Tamás Svidró
Studying binder decomposition characteristics in chemically bonded
moulding materials through gas evolution measurement
J. Toth
Hot distortion of resin bonded sand cores
Obr. 2. Jednu z cen za nejlepší přednášku převzal z rukou ředitele ÚST
FSI prof. Píšky (uprostřed) Ing.
Gerhard Huber z TU Magdeburg
(vpravo)
zpr áv y Č esk é sl é vá rensk é sp o lečn o sti
N. Špirutová (J. Beňo, J. Kříž, Degradation montmorillonitic clay by interaction with organic binders
J. Komárek, M. Kandrál)
K. Burianová
Integrated measuring system for plasticity and calorimetric analysis
of self hardening sand mixtures
I. Stachovec (V. Pernica,
A. Záděra)
Active coats of moulds
M. Macků
Design of new methodology for evaluating the plasticity of moulding
sand
Session III – Metallurgy of foundry alloys
H. Mollaoglu Altuner (A.
Topuza)
Diffusion bonding of SiCP/2124 aluminium composite with 380
casting aluminium alloy using copper interlayer
D. Medlen (D. Bolibruchová)
Effect of antimony on cast properties of AlSi6Cu4 alloy
G. Huber (M. B. Djurdjevic,
B. Rüdiger, B. Stauder)
Determination of dendrite coherency point of cast automotive
AlSiCu alloys using improved single thermocouple technique
M. Břuska
Influence of repeated using of alloys RR.350 on tensile properties
M. Steinacher
Fluidity of AlSi9Cu3 alloy with additions of AlTi5B1 and AlSr10
master alloys
M. Vončina
Influence of Ce on the microstructure of A380 foundry alloy
M. Petrič
Grain refining of pure aluminium
M. Říhová
Research influence used technology on mechanical and structural
properties of die cast block of motor from Al-alloy
N. Hong Hai (N. Huu Dung)
Processing window of ADI alloyed by copper
V. Kaňa (J. Laštovica)
Relationship between the cast irons metallurgical treatment and
their properties
Session IV – Miscellaneous
S. Altuner (E. Keleşoğlu)
Dry sliding behaviour of 6061-Al2O3 composites manufactured by
squeeze casting in case Y2O3 interface coating
G. Ozer (A. Kisasoz, K. Altug Aluminium matrix composite fabrications by infiltration of SiC preGuler, A. Karaaslan)
forms using squeeze casting technique
M. Hajos (B. Stypuła)
Synthesis of ZnO nanoparticles in the process of anodic dissolution
of Zn in methanol solutions of salts
M. Tokár (J. Dúl, T. Mende)
Study of the inhomogeneous parts of thick-wall high pressure die
castings by computer image analysis
Z. Andršová (B. Skrbek)
Non-destructive structuroscopy of ADI
W. Sebzda
Grey cast iron continuous casting process computer simulation
T. Szuter (M. Cholewa)
Mechanical testing of skeleton casts with various filling
D. Fecko
Change of the gating system and its influence on shrinkage occurrence
A. Dulęba (M. Cholewa)
AlSi/CrFeC composite cast produced under electromagnetic field
A. Walasek (C. Baron,
J. Szajnar)
The influence of silicon on the process of surface alloy layer forming
M. Česal
Influence of alloying magnesium alloy AM60 by rare earth metals
and oxides of rare earth metals on microstructure of alloy
D. Scelina (M. Cholewa,
A. Dulęba)
Call adhesive in casting composites epoxy resin/AlSi
262 S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
Obr. 3. Ing. Klára Burianová při prezentaci svých doktorských tezí
Konference proběhla pod patronací prof.
Miroslava Doupovce, děkana FSI, a prof.
Miroslava Píšky, ředitele ÚST. Sponzorem
celé konference byla firma ASK, za což
jí organizátoři vyslovují dodatečný dík.
O konferenci byly v dostatečném předstihu informovány také slévárny v ČR,
kdy organizátoři předpokládali, že za symbolické vložné na dvoudenní akci (1 000
Kč) bude ze strany sléváren zájem o setkání s mladou nastupující generací slévárenských odborníků. Bohužel náš
předpoklad se nenaplnil (pouze s výjimkou slévárny DSB, která na akci vyslala 2 účastníky).
Výše uvedenou poznámku (povzdech)
organizátorů lze stále ještě částečně
napravit koupí sborníku konference,
který je možno objednat za cenu 250 Kč
(10 € ) do vyprodání zásob na e-mailu
[email protected]
J. Fošum / L. Mar tínek
160. pracovní
porada OK pro
formovací materiály
a 12. mezinárodní
konference
Formovací materiály,
duben 2011,
Vysočina
Ing. Jiří Fošum
– zpráva o činnosti podskupiny pro bentonitové směsi (Ing. Alois Neudert,
Ph.D.);
– novinky z oboru podle zkušeností
z pracovišť jednotlivých členů komise.
Ve dnech 19.–20. 4. 2011 uspořádala
ČSS a její odborná komise KOFOLA v hotelu Devět Skal v Milovech již 12. mezinárodní konferenci s tematikou formovacích materiálů (obr. 1 a 2). Na
24 přednáškách se kromě českých zástupců podíleli přední odborníci ze Slovenska, Polska, Německa, Anglie, Francie a Norska, mj. profesoři T. Steinhäuser
(Universität Duisburg, Essen), H. Polzin
(Bergakademie Freiberg), P. Jelínek (VŠB
Ostrava), K. Rusín (VUT Brno) a M. Murgaš (TU Bratislava).
Více než 100 účastníků konference si odneslo řadu aktuálních poznatků z praxe,
především z oblasti zlepšování pracovního prostředí a zvyšování produktivity
ve slévárnách.
Přednášky věnované nekřemenným
ostřivům pojednávaly o olivínu, lupku,
andaluzitu (Kerphalit) a separaci chromitu; z křemenných písků pak o přínosu
speciální otírky a vlivu typu písku na
vlastnosti bentonitových směsí. U těch
byl důraz kladen hlavně na snižování
emisí ve spojitosti s výběrem uhlíkatých
přísad a na řízení jakosti jednotných
směsí a na jejich přípravu. Novinky z chemicky vytvrzovaných směsí se týkaly
především využití geopolymerních pojiv,
ST směsí s vodním sklem a cementových
směsí; z výzkumných prací na vysokých
školách, např. aplikace solných jader, vliv
nanostruktur na vlastnosti formovacích
materiálů či modifikace vodních skel.
Členové odborné ekonomické komise
ČSS tentokrát přispěli sdělením svých
závěrů z hodnocení nákladů výroby slévárenských forem.
Ke konferenci byl vydán sborník přednášek o 232 stranách. Spolupořadatel
a organizátor konference, firma Sand
Team, spol. s r. o., Holubice, má pro případné zájemce k dispozici ještě několik
výtisků tohoto sborníku.
128. zasedání
Odborné komise
tavení oceli na odlitky
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
předseda odborné komise
Obr. 2. Jak k dílu, tak k jídlu – ani tato stránka konference nebyla organizátory opomenuta…
Ve dnech 2.–3. 6. 2011 proběhlo na VUT
v Brně 128. zasedání Odborné komise
tavení oceli na odlitky (OK 04) při ČSS.
Po několika letech, ve kterých se konala
pravidelná zasedání OK (4× ročně) výhradně v hotelu ŽĎAS, a. s., ve Svratce,
byl pro změnu místa zasedání pádný
důvod. Všichni zástupci komise se zúčastnili historické tavby, která probíhala
pod patronací našich členů prof. Ing.
Karla Stránského, DrSc., doc. Ing. Jaroslava Šenbergra, CSc., a Ing. Antonína
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 263
zpr áv y Č esk é sl é vá rensk é sp o lečn o sti
Odborná komise pro formovací materiály (KOFOLA) se sešla 18. 4. 2011
ve slévárně ŽĎAS, Žďár nad Sázavou,
na své již 160. pracovní poradě. Členové
komise prošli za doprovodu vedoucího
výroby odlitků Ing. Stanislava Sklenáře
slévárenskými provozy ŽĎAS, především
výrobou forem a jader, která prodělala
v posledních letech zásadní technologickou inovaci – přechod na ST směsi na
bázi furanových pryskyřic a křemenného
a chromitého ostřiva. Spolu s vedoucími
a technickými pracovníky slévárny pak
zhodnotili stav technologie formovacích
směsí.
Vlastní jednání komise řídil v zastoupení
předsedy Ing. Aloise Buriana, CSc., Ing.
Jiří Florián.
Hlavními body jednání byly:
– výběr přednášek pro sekci formovacích materiálů na 48. slévárenských
dnech®;
– hodnocení technologií forem a jader
v českých a slovenských slévárnách –
příští oblastí budou chemicky vytvrzované směsi s anorganickými pojivy;
– metodika zkoušení formovacích směsí a surovin (Ing. František Mikšovský,
CSc.);
Obr. 1. Zaplněný sál svědčí o velkém zájmu o přednášky i o samotnou konferenci
48. slévárenské dny®
v Brně
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
organizační garant 48. SD
M gr. Fra nt i š e k U r b á n e k
tajemník ČSS
Slévárenské dny se uskuteční dne 11. a 12. 10.
2011 v Brně v nových prostorách v hotelu
Avanti. V úvodní části – plenárním zasedání
– zazní po slavnostním zahájení přednášky
zaměřené do oblasti současného stavu slévárenství v ČR, ekonomie a dále oborů, které mají pro slévárenství strategický význam
(automobilový průmysl a energetika). V další části je program přednášek rozdělen podle uvedeného schématu a probíhá paralelně
ve dvou sekcích. Kompletní seznam všech
přednášek včetně jmen hlavních autorů je
uveden níže. Bližší informace lze získat také
na webových stránkách České slévárenské
společnosti (www.slevarenska.cz).
Časový plán programu
48. slévárenských dnů®
Ú t e r ý 1 1 . 1 0. 2 0 1 1
8.00–9.00 Prezence účastníků
Plenární sekce (9.00–12.00)
9.00–9.15 Slavnostní zahájení 48. SD
9.15–9.45 Sobíšek Pavel, Ing.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UniCredit Bank, a. s.)
9.45–10.15 Hlavinka Josef, Ing.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR
(Svaz sléváren ČR)
10.15–10.30 Coffee break
10.30–11.00 ŠÍPEK Antonín, Ing.: Automobilový průmysl v České republice – Souhrnné
výsledky za minulý rok a aktuálně řešená problematika (Sdružení automobilového průmyslu)
11.00 –11.30 KUČERA Ivo, Ing.: Odlitky
v energetice (Siemens Industrial Turbomachinery, s. r. o.)
11.30–12.00 Diskuze k přednáškám v plenární sekci
12.00–13.00 Oběd
13.00–17.00 Odborné přednášky
Sekce A – Metalurgie oceli
na odlitky a ingoty
Sekci řídí: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
13.00–13.25 BulÍn Jiří, Ing.: Zkušenosti
s modernizovanou EOP v Pilsen Steel, s. r. o.
(Pilsen Steel, s. r. o.)
13.25–13.50 Carbol Zdeněk, Ing.: Zkušenosti s provozem modernizované EOP ve
Vítkovice Heavy Machinery, a. s. (Vítkovice
Heavy Machinery, a. s.)
13.50–14.15 Sypták Zdeněk, Ing.: Zkušenosti s provozem nově instalované třítunové elektrické indukční pece a porovnání s pecí
264 obloukovou (KráloVOpolská slévárna, s. r. o.)
14.15–14.40 Veselý Pavel, Ing.: Některé
přínosy z řešení grantového úkolu (DSB
EURO, s. r. o.)
14.40–15.00 Coffee break
15.00 –15.25 TroSzok Vladimír, Ing.,
a kol.: Možnosti snižování kazivce na EOP
pomocí hlinitanových strusek (Třinecké
železárny, a. s.)
15.25–15.50 Šenberger Jaroslav, doc.
Ing. CSc., a kol.: Vliv dezoxidace na vlastnosti oceli odlité do masivních odlitků (VUT
v Brně)
15.50–16.15 Záděra Antonín, Ing. Ph.D.,
a kol.: Degradace vlastností ocelí během tuhnutí masivních odlitků (VUT v Brně)
16.15–16.40 Balcar Martin, Ing.: Možnosti výroby a hodnocení ocelí s nízkou koncentrací kyslíku (ŽĎAS, a. s.)
16.40–17.05 FILA Pavel, Ing.: Sekundární
metalurgie (LF+VD/ VOD) v pánvi o hmotnosti 6–12 tun (ŽĎAS, a. s.)
17.05–17.15 Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze
18.00–18.45 Večeře
20.00–23.00 Setkání slevačů
13.00–17.00 Odborné přednášky
Sekce B – Metalurgie litin
Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc.
Ing. Antonín Mores, CSc.
13.00–13.25 Elbel Tomáš, prof. Ing. CSc.:
Vznik bodlin v litinových odlitcích (VŠB – TU
Ostrava)
13.25–13.50 konjer Johan, Dipl. Ing.:
Aplikace moderních indukčních tavicích zařízení pro dobrou energetickou bilanci (ABP Induction systems GmbH, Dortmund, D)
13.50–14.15 Válek Tomáš, Ing. Ph.D.: Využití termické analýzy k predikci metalurgické kvality ICDP litin (Vítkovické slévárny,
spol. s r. o.)
14.15–14.40 Odehnal Josef, Bc.: Tvorba
a eliminace sekundární strusky u modifikovaných litin (Pilsen Steel, s. r. o.)
14.40–15.00 Coffee break
15.00–15.25 Skrbek Břetislav, doc. Ing.
CSc.: Zpevnění licí kůry tryskáním u odlitků
z litiny s kuličkovým grafitem (TU Liberec)
15.25–15.50 chytka petr, Ing. CSc.: Výroba litinových odlitků metodou vytavitelného modelu (IEG, s. r. o., Jihlava)
15.50–16.15 Hanus Aleš, Ing. Ph.D.: Výroba litiny s kuličkovým grafitem metodou
Flotret (VŠB – TU Ostrava)
16.15–16.40 MORES Antonín, doc. Ing.
CSc., a kol. : Použití slévárenského surového
železa při tavení litiny v kuplovnách, indukčních a rotačních pecích (AGMA Praha, a. s.)
16.40–17.10 Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze
18.00–18.45 Večeře
20.00–23.00 Setkání slevačů
St ř e d a 1 2 . 1 0. 2 0 1 1
8.00–12.00 Odborné přednášky
Sekce C – Ekonomická
Sekci řídí: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
8.00–8.25 Kafka Václav, doc. Ing. CSc.:
Problémy českých sléváren po odeznění světové finanční a hospodářské krize (Racio &
Racio)
8.25–8.50 Patloka Vilém, Ing.: Využití
Lean Six Sigma ke zvýšení kvality, zrychlení
procesů a odstranění plýtvání ve slévárnách
(SC&C Partner, spol. s r. o.)
8.50–9.15 Chytka Petr, Ing. CSc.: Problémy využívání grantových dotací (IEG, s. r. o.,
Jihlava)
9.15–9.40 Grzinčič Marko, Dr. Ing.: Zkušenosti slévárny zahraničního vlastníka
v době krize a následného oživení (Nemak
Slovakia, s. r. o.)
9.40–10.00 Coffee break
10.00–10.25 VladÁr Zdeněk, Ing., a kol.:
Zkušenosti s vytvářením ekonomického povědomí ve slévárně (Slévárny Třinec, a. s.)
10.25–10.50 Herzán Miroslav a kol.: Nákladové hodnocení výrobní fáze apretace odlitků – Projekt XII (KRÁLOVOPOLSKÁ slévárna, s. r. o.)
10.50–11.15 figala Václav, Ing., a kol.:
Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích (VÍTKOVICE
HEAVY MACHINERY, a. s.)
11.15–11.40 firková Lenka, Ing., a kol.:
Jak ovlivňují taviči a mistři náklady tekutého
kovu u tavicích pecí (VŠB – TU Ostrava)
11.40 –12.00 NYKODÝMOVÁ Veronika,
Ing., a kol.: Jak stanovit skutečné náklady na
přípravu formovací směsi (DSB EURO, s. r. o.)
12.00–13.00 Oběd
8.00–12.00 Odborné přednášky
Sekce D – Sekce Formovací materiály
Sekci řídí: Ing. Alois Burian, CSc., Ing. Jiří Florián
8.00–8.25 Jelínek Petr, prof. Ing. CSc.:
Anorganické pojivové systémy (VŠB – TU Ostrava)
8.25–8.50 Vondráček Radek, Ing.: Ekologické charakteristiky směsí s organickými
pojivy (ASK Chemicals Czech, s. r. o.)
8.50–9.15 Neudert Alois, Ing. Ph.D.: Preventivní řízení jednotné formovací směsi
(ASK Chemicals Czech, s. r. o.)
9.15–9.40 Burian Alois, Ing. CSc.: Formovací směsi s geopolymerními pojivy (SAND
TEAM, s. r. o.)
9.40–10.00 Coffee break
10.00–10.25 Fošum Jiří, Ing.: Současný
stav vývoje a použití ST směsí na bázi alkalických fenolických rezolů (SAND TEAM, s. r. o.)
10.25–10.50 MARTINáK Rostislav, Ing.
a kol.: Hliník ve vodním skle a jeho vliv na vybrané technologické vlastnosti samotvrdnoucích formovacích směsí (Z-Model, s. r. o.)
10.50–11.15 fruli Danilo: Use of Andalusite as Foundry Sand Alternative to Chromite
and Zircon (Imerys Foundry Minerals
Europe)
11.15–11.40 PIKUL Michal, Ing.: Olivine
Foundry Sand – Advantages of Usage in the
Foundries (Sibelco Poland Sp. z o.o.)
11.40–12.00 Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze
12.00–13.00 Oběd
13.00–17.00 Odborné přednášky
Sekce E – Technologická
Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
13.00–13.25 König Zdeněk, Ing.: Porovnání mechanických vlastností mezi odlitkem
planetového kola a zkušebním blokem z materiálu G42CrMo4V (UNEX, a. s.)
13.25–13.50 Brázda Zdeněk, Ing.: 10 dnů
od výkresu k finálnímu odlitku (JMA Hodonín, s. r. o.)
13.50–14.15 Janíček David: Aplikace izolace jako cesta náhrady podnálitkových kapes (DSB EURO, s. r. o.)
14.15–14.40 Čech Jan, Ing.: Validace proudění ve vtokových soustavách (Žďas, a. s.)
14.40–15.00 Coffee break
15.00–15.25 Kováč Marek, Ing.: Kam kráčíš, simulace (MECAS ESI, s. r. o.)
15.25–15.50 Roučka Jaromír, doc. Ing.
CSc.: Filtrace a její implementace v praxi
(VUT v Brně)
15.50–16.15 Herman Aleš, Ing. Ph.D.: Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro
automobilový průmysl (ČVUT Praha)
16.15–16.40 Břinčil Tomáš, Ing. Ph.D.:
Moderní přístup k nálitkování – cesta k úspěchu (FOSECO)
16.40–17.00 Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze
13.00–17.00 Odborné přednášky
Sekce F – Neželezných kovů a slitin,
tlakového lití a ekologie
Sekci řídí: Ing. Ivo Lána, Ph.D., Ing. Petr Lichý,
Ph.D.
13.00–13.25 Lichý Petr, Ing. Ph.D.: Hořčíkové slitiny typu Mg-Al pro slévárenské použití (VŠB–TU Ostrava)
13.25–13.50 ČESAL Marek, Ing. a kol.:
Kovy vzácných zemin jako legura slitiny Mg
AM60 pro aplikace za zvýšených teplot
(ČVUT Praha)
13.50–14.15 HAŠKOVÁ Irena, Ing. a kol.:
Cold-Box jádra a jejich nátěry pro nízkotlaké
odlitky ve slévárně Beneš a Lát a.s. (ČVUT
Praha)
14.15–14.40 Roučka Jaromír, doc. Ing.
CSc.: Vměstky ve slitinách hliníku a hodnocení čistoty kovu (VUT v Brně)
14.40–15.00 Coffee break
15.00–15.25 Bryksí Stunová Barbora,
Ing.: Studium modifikačního účinku stroncia
z hlediska času po modifikaci a koncentrace
v předslitině (ČVUT Praha)
15.25–15.50 Bláha Vladimír, Ing.: Novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb.
a změny z ní vyplývající (vedlejší produkty),
Ekoaudit MŽP ČR, příprava nového zákona o
odpadech (EMPLA, a. s.)
15.50–16.15 Grzinčič Marko, Dr. Ing.:
Zkušenosti z oblasti modifikace slitin AlSi
(Nemak Slovakia, s.r.o.)
16.15–16.40 Bryksí Vlastimil, Ing., a kol.:
Interpretace výsledků Dross-Testu a jeho zavedení ve slévárně Kovolis Hedvikov a.s.
(Kovolis Hedvikov, a. s.)
16.40–17.00 Lána Ivo, Ing. Ph.D.: Vliv odplynění taveniny na vnitřní kvalitu odlitků
v závislosti na použité technologii (Slévárna
a modelárna Nové Ransko, s. r. o.)
Organizační pokyny
a informace
stravovací talony, které účastníci obdrží
u prezence jako součást konferenčních materiálů.
• Místo konání
Hotel AVANTI, Střední 549/61, Brno
• Společenský večer
Společenský večer s rautem a hudebním programem se bude konat v sále hotelu AVANTI dne 11. 10. 2011 od 20 do 23 hodin. Vstupenky obdrží účastníci u prezence jako součást konferenčních materiálů. Vystavovatelé
mají možnost si přikoupit vstupenky pro účast
svých hostů pouze na společenském večeru
za 900 Kč (750 Kč + 20 % DPH).
• Závaznou přihlášku odešlete nejpozději do 12. 9. 2011 na adresu:
Česká slévárenská společnost, Mgr. František
Urbánek – tajemník, Divadelní 6, p. s. 134,
657 34 Brno, tel./ zázn./fax: +420 542 214 481,
mobil: 603 342 176, [email protected]
• Účastnický poplatek – vložné
člen ČSS
nečlen ČSS
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
Kč s DPH
vložné oba dny
2 750
3 300
3 000
3 600
první den
2 000
2 400
2 250
2 700
druhý den
1 500
1 800
1 750
2 100
doktorandi oba dny
1 600
1 920
1 600
1 920
Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Česká slévárenská společnost) a odběratelem (účastník) a zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení
a stravování včetně společenského večera.
Platba před termínem konání akce je zálohou
ve výši 100 % sjednané ceny. Zúčtování bude
provedeno do 15 dnů po přijetí platby zasláním daňového dokladu. Pokud se přihlášený účastník nebude moci zúčastnit, je možná účast jeho zástupce. Při neúčasti se vložné nevrací.
• Způsob úhrady
Příslušné vložné z výše uvedené tabulky
uhraďte bankovním převodem do 19. 9. 2011
na účet České slévárenské společnosti u Komerční banky Brno-venkov, Kobližná 3, 631 32
Brno.
Číslo účtu příjemce: 30736641/0100, variabilní symbol: 111011, adresa příjemce:
Česká slévárenská společnost, Divadelní
6, p. s. 134, 657 34 Brno, IČ: 00532983,
DIČ: CZ00532983, IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641,
SWIFT (pro platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX
• Audiovizuální technika
Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor a notebook. Přednášky odevzdávejte
prosím v dostatečném časovém předstihu obsluze audiovizuální techniky v sále.
Seznam vystavujících
firem ke dni 9. 8. 2011
Firma
ASK Chemicals Czech s.r.o.
BAS Rudice s.r.o.
GUT CZ, s.r.o.
Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.
KARAT Software a.s.
LAC s.r.o.
Linde Gas a.s.
MECAS ESI s.r.o.
METOS v.o.s.
RMT s.r.o.
VA Technology Ltd.
č. stánku
S1
S17
S2
S4
18
S13 + S14
S5 + S6
S8 + S9
S10 + S11
S3
S16
• Ubytování
Ubytování účastníků konference je rezervováno v hotelu AVANTI, Střední 549/61, Brno,
v jednolůžkových a dvoulůžkových, příp. i třílůžkových pokojích. Přihláška k rezervaci ubytování je součástí přihlášky k účasti. Ubytování objednávejte do 12. 9. 2011. Po tomto datu
se rezervace ruší a ubytování nelze zaručit.
• Ceny za ubytování
Jednolůžkový pokoj: 1 268 Kč / 1 osoba / noc,
dvoulůžkový pokoj 1 380 Kč / 2 osoby / noc,
třílůžkový pokoj 1 643 Kč / 3 osoby / noc. Cena za ubytování není součástí vložného,
tyto náklady si hradí účastníci sami v recepci
hotelu.
• Stravování
Stravování je zajištěno dle programu v restauraci hotelu AVANTI. Obědy po oba dny
a večeře první den budou vydávány pouze na
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 265
zpr áv y Č esk é sl é vá rensk é sp o lečn o sti / W F O
L. Mar tínek / M. Horáček
Záděry, Ph.D. Obzvláště přednáška prvně jmenovaného byla tím, co přítomné velmi zaujalo a připomnělo jim, jak
„kdysi dávno“ naši předchůdci získávali
doslova v potu tváře železo z rud.
Kromě této historické tavby byla hlavní
náplní příprava XX. celostátního školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli
na odlitky (ingoty) a litiny s kuličkovým
grafitem, které je pravidelně pořádáno
OK 04 každý lichý rok. V rámci tohoto
128. zasedání proběhlo jednání přípravného i organizačního výboru XX. celostátního kurzu, který je pořádán pod
patronací výrobního ředitele ŽĎAS, a. s.,
ve Svratce.
Letošní školení tavičů se uskuteční
ve dnech 21.–23. září 2011 ve dvou
sekcích s těmito přednáškami:
Sekce A
Šenberger, J.: Teoretické základy výroby
oceli na odlitky
Stránský, K. – Dobrovská, J. – Podrábský,
T. – Stránský, L. – Kavička, F.: Model lasturových lomů ocelí na odlitky v hutích
a slévárnách a jeho ověření
Balcar, M. – Palán, P. – Bažan, J.: Technologická zařízení na výrobu a zpracování oceli a litiny
Martínek, L. – Balcar, M. – Fila, P.: Příprava vsázky, tavení, oxidační perioda tavby na EOP
Záděra, A.: Dezoxidace, redukční perioda tavby
Carbol, Z.: Odlévání oceli
Sekce B
Kafka, V.: Směřování českého slévárenství, jeho problémy a hlavní úkoly tavičů
a mistrů
Sud, J.: Keramika pecí, pánví (životnost,
náklady)
Palán, P.: Výroba litiny s kuličkovým grafitem v elektrických pecích, hlavní metody modifikace
Širůček, J.: Hodnocení kvality litin
Poloková, O. – Firková, L.: Náklady (vsázka, feroslitiny…)
Kamený, J.: Technické plyny a jejich využití v metalurgii
Sborník
Sypták, Z.: Zkušenosti s provozem nově
instalované 3t elektrické indukční pece
a porovnání s pecí obloukovou
Trozsok, V.: Grafitové elektrody
Cílem XX. celostátního kurzu (tréninku
znalostí) je podat tavičům a mistrům takové informace, které jednak srozumitelnou formou ukáží, jak se má jejich
určitá činnost provádět správně (z pohledu technologického i nákladového)
a současně vysvětlit, jaké negativní dopady bude mít porušení technologického procesu u EOP (IP) především na ob-
266 last nestandardní (zmetkové) produkce,
tedy i nákladů. Témata jednotlivých
přednášek jsou volena tak, aby byla zajímavá především pro zaměstnavatele
našich tavičů a mistrů. Všechny přednášky směřují k tomu, aby ukázaly, jak
se má daná činnost provádět správně.
A pokud se neprovede správně, budou
ukázány následné ztráty. Přítomní taviči
a mistři budou rozděleni do soutěžících
týmů tak, aby 3–4 účastníci tvořili firemní „manšaft“. Všichni pak budou absolvovat přednášky v obou sekcích i následné testy získaných znalostí. Poslední
den pak proběhne slavnostní vyhodnocení výsledků a ocenění nejlepších týmů
parafované, kromě jiných, také zástupcem České slévárenské společnosti.
Tuto informaci berte prosím i jako
pozvánku pro vaše taviče a mistry
EOP i IP na XX. ročník tréninku znalostí v oboru tavič, který bude, podobně jako v minulých letech, přínosem nejen pro vaše zaměstnance.
Kontakt:
Bc. Jarmila Malá, tel.: 566 643 660,
[email protected]
WFO
World Foundry
Organization
na veletrhu GIFA
prof. Ing. Milan Horáček,
CSc.
Past prezident WFO
Členové exekutivy WFO
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
V průběhu veletrhu GIFA a NEWCAST
se uskutečnila dvě významná setkání
Světové organizace slevačů (WFO). Jednak 30. 6. 2011 proběhlo zasedání exekutivy WFO a další den pak následovala valná hromada WFO (celkem
30 členských organizací).
Z a s e d á n í e xe k u t i v y W F O
Z hlavních bodů jednání:
– Příští světové kongresy (WFC) a světová technická fóra (WTF) se uskuteční takto:
WFC – 2012 Monterrey, Mexiko; 2014
Bilbao, Španělsko; 2016 Japonsko;
2018 Polsko; 2020 Brazílie a 2022
Korea;
WTF – 2013 USA; 2015 GIFA; 2017
Jižní Afrika; 2019 GIFA; 2021 Indie.
– Stav financí WFO – rozpočet vyrovnaný umožňující ponechání stávajících
členských poplatků (u ČR je to 2 000
EUR/rok) – poplatky jsou stanoveny
podle množství vyráběných odlitků
– ČR je v kategorii zemí vyrábějících
odlitky v rozmezí 0,2–1 milionů tun.
– Mezinárodní komise WFO – vzhledem
k určitým problémům ve fungování
některých komisí budou tyto komise
zredukovány asi na 4–5 včetně jejich
nových názvů lépe charakterizujících
jejich činnost.
Nově bude zřejmě založena komise pro
vzdělávání, kde je oceňována naše Česká slévárenská společnost (ČSS) díky
organizování mezinárodních konferencí
Ph.D.
– K dalšímu rozvoji WFO lze konstatovat, že trendy jsou vcelku pozitivní,
což vyplývá i z velkého zájmu o pořádání WFC a WTF (termíny prakticky
obsazeny až do roku 2022!). Také je
zaznamenán zvýšený zájem o členství ve WFO jak od zemí, které již členy byly (Rusko, Itálie), tak od zemí nových (Ukrajina, Argentina, Brazílie).
M . H o r á č e k / V. K a f k a
– Zvýšená úroveň se očekává v propagaci činnosti WFO pomocí webové
stránky www.thewfo.com, která má
být v nejbližší době inovována.
Va l n á h r o m a d a W F O
(c e l ke m 3 0 č l e n s k ýc h
organizací )
Na valné hromadě WFO byly odsouhlaseny prakticky všechny body projednávané na předchozím zasedání exekutivy.
Novinkou bylo vystoupení všech členských států přítomných na valné hromadě, seznamující se situací v jednotlivých zemích. Obecně lze konstatovat
pozitivní změny v zemích zasažených krizí v letech 2008 až 2009 a další prudký
nárůst výroby odlitků v zemích, které krize nezasáhla (Čína, Indie).
Jako další prezident WFO na léta 2012–
–2013 byl valnou hromadou zvolen
Xabier Gonzales Azpiri ze Španělska
a na obdoví let 2014–2015 byl navržen
Vinod Kapur z Indie.
diskuzní fórum
doc . Ing. Václav Kafka , CSc .
předseda OK ekonomické ČSS
Kdyby se chtěla Odborná komise (OK)
ekonomická ČSS trochu pochlubit, tak
by svoji činnost za více než deset let
mohla představit například takto: pravidelně se scházíme dvakrát až třikrát
za rok. Víme, že na naše zasedání přijde
vždy 25 až 35 zástupců sléváren. Jednání jsou racionálně vedena – velice užitečně využíváme vymezený čas. Náplní
je obvykle „kolečko“ (tedy výměna informací z jednotlivých sléváren), probírají se nosná témata, která v dané chvíli slévárny trápí, předávají se aktuální
informace z ČSS, SSČR, o pořádaných
konferencích a seminářích atd. Máme
svoji „zavedenou klientelu“ účastníků
– tedy ředitelů sléváren, finančních ředitelů a zástupců sléváren, kterými jsou
jak metalurgové, technologové, tak i jiné
profese, kterým ekonomika není lhostejná. Na akce není vložné, přičemž téměř vždy je jednání spojeno s exkurzí do
slévárny. Máme za sebou šest uspořádaných konferencí s mezinárodní účastí,
sazené v OPTI atd. A dokonce jsme se
setkali i s chybějícími tavebními listy
a neexistencí nebo naprosto formálním
zpracováním finančního plánu. Tristní je,
že na naznačený stav se bohužel někdy
ve slévárnách pohlíží jako na standard.
Tedy, kde je chyba? První příčina může
spočívat v tom, že slévárny o aktivitách
OK ekonomické vůbec nevědí. Silně by
to bylo v kontrastu s tím, že všichni členové ČSS jsou o našich aktivitách pravidelně informováni jak zpravodajem
ČSS, tak i tištěnými i mailovými pozvánkami. Připusťme, že některé slévárny
nemají v ČSS svého zástupce. Nicméně
stejně pravidelně o naší práci informujeme v časopise Slévárenství, který by
neměl chybět v žádné slévárně; v řadě
našich sléváren však bohužel skutečně
chybí. Zjišťujeme také, že i ve slévárnách,
kde je tento časopis předplacen, mnohdy není k dispozici všem pracovníkům,
kteří by mohli se zveřejněnými informacemi užitečně pracovat! Ano, Slévárenství prostě zůstane založeno u pracovníka XY (dosaďme si podle vlastní
zkušenosti konkrétní jméno) a prakticky
jako by nebylo.
Dalším důvodem nízkého využívání informací z OK ekonomické může být to,
že zprávy z PROJEKTŮ jsou rozsáhlé, pro
někoho i nesrozumitelné apod. Ano,
skutečností je, že v každé naší oponované studii se řešitelský tým snaží předat
veškeré informace získané při řešení.
Obsahují tedy i sdělení, která momentálně ve slévárnách nevedla k využitelnému kroku, nicméně i informace o cestě, která je nevyužitelná, může být zajímavá pro budoucnost. Každá uzavřená
studie vždy obsahuje konkrétní doporučení pro zúčastněné slévárny k redukci nákladů v řešené oblasti, přičemž
tato doporučení mohou být využita i v
jiných slévárnách.
OK ekonomická uvažovala i o možnosti
zpracovat z každé rozsáhlé studie ukončeného PROJEKTU krátký zjednodušený
výtah, který by zahrnoval pouze informace pro slévárny přímo použitelné. Nicméně tato snaha naráží na časové možnosti řešitelů a na společenskou objednávku sléváren. A rovněž je také dosti
problémové zpracovávat obecně pro anonymní podmínky sléváren návod na aplikaci bez podrobné znalosti jejich potřeb.
Je také třeba uvést, že organizované semináře k ukončeným a oponovaným
PROJEKTŮM mimo jiné slouží, či měly by
sloužit k objasnění problémů jak v oficiální diskuzi, tak i k podrobné rozpravě
v kuloárech.
Je zde ještě jedna významná skutečnost.
Slévárny, které se opakovaně zúčastňu-
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 267
W F O / diskuzn í F ó rum
Zamyšlení
jedenáct uzavřených a oponovaných
projektů a stejný počet seminářů. Toto
vše je rovněž uvedeno na webových
stánkách (http://www.oke.wu.cz). Součástí zasedání je vždy společenský večer, který je příležitostí jak k odreagování, tak i k navázání pracovních kontaktů
(viz obrázek na webových stránkách).
A dokonce jsou na kontě naší OK i jisté
finance, byť vzhledem k bilanci celé ČSS
jsou spíše rázu hypotetického. Možno
tedy konstatovat, že jsme konsolidovanou a fungující OK a „není tedy co řešit“.
Nicméně členové a nové vedení naší OK
(Herzán M., Chytka P., Kafka V., Knirsch
V., Nykodýmová V., Ondráček Z., Řehůřková K.) si kladou „kacířské“ otázky. Například: ekonomické problémy přece
zajímají (nebo by měly zajímat) všechny
slévárny v České republice. A těch je,
včetně malých, možná až 220. Což tedy
znamená, že OK ekonomickou pravidelně navštěvuje cca 13,6 % ze všech sléváren! Otázka zní proč?
V jedenácti ukončených PROJEKTECH
a ve dvanáctém, který je v roce 2011
v řešení, jsme se věnovali nákladovosti
výroby odlitků. Tedy od výroby tekuté
fáze, přípravy formovacích směsí, výroby
forem až k apretaci odlitků. Získané informace byly vždy předány slévárnám
formou semináře. Nicméně tyto semináře navštívilo 20 a výjimečně někdy
i 30 účastníků. A dodejme, že to bylo
včetně přednášejících. Tedy otázka zní:
jaký je zájem o pracně získané poznatky
o nákladovosti, které mnohdy těžce „dobývají“ obětavci ze dvou až šesti sléváren? Vůbec to neznamená, že by naše
poznatky měly být slepě přijímány! Překvapující však je, že výsledky PROJEKTŮ
jsou obvykle bez jakékoliv odezvy. Odpovědí může být námitka, že slévárny
nebo většina z nich má nákladové problémy řešeny na dostačující úrovni. Skutečností však spíše je, že pouze deset až
dvacet sléváren tyto problémy opravdu
se vší zodpovědností řeší. Nezřídka dochází i k tomu, že se slévárny „uzavírají
do sebe“ a nemají zájem se o své poznatky podělit.
Nicméně vraťme se nazpět k nemalé části sléváren, kde skutečnost je často jiná
a nákladovosti se pozornost nevěnuje.
Vidíme to při návštěvách těchto provozů.
Byť to již bylo publikováno, připomeňme
si alespoň některé problémy. Chyby při
vedení tavicího procesu, nevážení tekutého kovu, neměření spotřeb například
elektrické energie, pravidelné nehodnocení předváhy nebo propalu, zbytečné
přidávání nového ostřiva do výplňové
bentonitové směsi, chybné normy na-
diskuzn í F ó rum
V. K a f k a / J . Š e n b e r g e r
jí řešení PROJEKTŮ, zdůrazňují, že je pro
ně velice důležitým přínosem praktické zvládnutí metodiky stanovení neúplných vlastních nákladů pro různé fáze
výroby odlitků. A dále pak podrobné
srovnání s jinými slévárnami v posuzované oblasti. Zásadní skutečností je, že
se členové řešitelských týmů učí navzájem. V každé slévárně je vždy něco zajímavého a pozoruhodného. V krajním
případě si názorně uvědomíme nepříznivý dopad chybného postupu, který
v dané slévárně registrujeme.
Na druhé straně např. u nákladovosti
tekutého kovu byly již dříve provozně zavedeny nákladové modely (např. v ocelárně ŽĎAS, a. s., VÍTKOVICE – Heavy
Machinery, a. s, EVRAS VÍTKOVICE, a. s.),
které dlouhodobě dosahují pozoruhodných výsledků. Je také připraveno
řešení, které s využitím Excelu dokáže
v „malém“ získat podobné informace.
Se zajímavými výsledky byly rovněž
zveřejněny informace o provedených nákladových analýzách v několika slévárnách. V oblasti nákladovosti přípravy formovacích směsí má praktické řešení
zpracováno v rámci své dizertační práce
V. Nykodýmová.
Připomeňme si také, že nám chybí kritická diskuze o dobrých i méně dobrých zkušenostech z našich sléváren týkajících se nákladovosti všech oblastí výroby odlitků. Mohla by se odehrávat
například na stránkách časopisu
Slévárenství nebo na webu OK ekonomické. Jak na takovou výzvu zareaguje slévárenská veřejnost? Která zajímavá témata slévárny trápí? Bude
o tuto výměnu názorů vůbec zájem?
Nechme se překvapit – za pokus to přece stojí. Doc. Šenberger to kdysi vhodně nazval nákladovým trenažérem. Ďáblův advokát ale našeptává „co je zadarmo, je bezcenné“.
Na stesky týkající se nízkého zájmu o poznatky získávané na zasedáních OK ekonomické a sporadického zájmu o výsledky uzavřených PROJEKTŮ zajímavě
reagoval známý vysoký úředník jednoho
ministerstva ČR: „Jistě víš, že žijeme
v tržním státě. A v tržní ekonomice – jak
je známo – jsou v zásadě dvě možnosti.
Dostáváš nabídku na využití určité informace a ty ji buď využiješ, nebo necháš být. Zdaleka nejsme v situaci, abychom někoho přesvědčovali, opakovaně
mu doporučovali nebo ho nedej bože
i prosili. To je jeho výsostná osobní volba. Každý sám nese následky svého rozhodnutí. Přežití přece není povinné.
Konečný verdikt nad každou výrobní jednotkou vyřkne trh, který ji prostě vyřadí
z tržní hry.“
268 Nechci polemizovat s tímto názorem.
Vím, že jednu z největších hodnot má
pro člověka čas a nejcennějším zbožím
je pak informace. A efektivní a využitelné informace je možné v OK ekonomické
ČSS získat. Proto mi nezbývá než uzavřít toto zamyšlením známým úslovím
„buď vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš“.
Tímto konstatováním by mohl příspěvek končit. Ale obávám se, že by
to byl spíše „výkřik do tmy“. Tedy na
závěr prosba či spíše výzva ke všem
slevačům:
Proč je o závěry šetření OK ekonomické nízký zájem? O které oblasti
z nákladovosti výroby (ekonomiky
sléváren) je zájem? Jak může naše
OK pomoci při řešení problémů sléváren?
Při diskuzi na toto téma hodnotí situaci
šéfredaktorka Slévárenství Mgr. Helena Šebestová zcela jasně: „Vždyť nám
všem jde o společnou věc: vyrábět jakostní odlitky s co nejnižšími náklady.“
Nenechte si proto prosím svůj názor pro
sebe a sdělte nám jej! Na vaše reakce čekáme na: [email protected]
Tedy, kde je chyba?
d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r,
CSc.
Kolega Kafka ve svém Zamyšlení klade
otázku, proč slévárny v mnoha případech
ignorují zkušenosti z oblasti ekonomie,
které mohou levně získat lepší spoluprací s odborníky v OK ekonomické. Zaráží
ho i skutečnost, že v některých podnicích
nejsou dodržovány elementární předpoklady pro hospodárnost výroby.
Je dobré, že tato otázka na stránkách
našeho časopisu zazněla. Hospodárnost výroby by měla být ve středu zájmu
každého zaměstnance, reálně snad v zájmu všech řídících a kvalifikovaných zaměstnanců. Příklady nehospodárnosti
uvedené kolegou Kafkou skutečně existují a není problém je ve vybrané slévárně odhalit.
Jistou odpovědí na položenou otázku
by mohla být diskuze k tomuto tématu.
Diskuze, která se ale možná neuskuteční, což vyvolá další otázku, proč na toto
téma nikdo nediskutuje? Uvedená otázka, proč na toto téma je jen malá nebo
žádná reakce, může být i částečnou odpovědí na otázku první.
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
Výše uvedenou otázku lze použít i na
oblast technologie. Proč roste výroba litiny s kuličkovým grafitem v posledních
20 letech tak pomalu, proč nikdo nevyrábí ADI litiny, proč klesl podíl výroby
materiálů s vyšší přidanou hodnotou,
jako vysokolegované oceli a litiny, proč
jsou v mnoha slévárnách velké ztráty
způsobené slévárenskými vadami, když
jsou příčiny těchto vad známé a odstranitelné, proč na vysokých školách
nestojí výrobci ve frontě na spolupráci
a ještě mnoho dalších proč?
Na uvedené otázky neexistuje jedna odpověď. Jestliže se ale podaří vyvolat diskuzi, mohou se poučit obě strany, tj. jak
odborníci, kteří s novými myšlenkami
přicházejí, tak i ti, kteří na základě nových myšlenek vytvoří větší hodnoty.
V mnoha podnicích je organizačně zakotvena odpovědnost jednoho kolektivu za výrobu a druhého kolektivu za
technologii. Mezi oběma kolektivy vzniká rozpor. „Výrobáci“ se snaží udržet výrobu na stávající úrovni a každá změna
ve výrobě je pro ně další komplikací.
Výsledky jejich práce jsou ale měřitelné,
viditelné a důležité každý měsíc. Technici mají mnohem menší vliv, protože výsledky jejich práce se dostavují obvykle
za delší čas a kolikrát nejsou měřitelné
nebo se neměří. Konzervativní „výroba“
může být příčinou toho, že měřitelný
„pokrok“ v hospodárnosti není realizován.
Dílčí odpověď na výše položenou otázku může dát i naše národní povaha. Myslíme si, že máme nejen zlaté ručičky, ale
i zlaté hlavičky a co nevymyslíme sami,
to není dobré. V časopise Včelařství byl
v roce 1995 uveden v souvislosti s touto vlastností příklad. Američan, který
začíná včelařit, si zjistí „technologii“,
která je osvědčená, a tu zavede; jeho jediným cílem je vymýšlet, jak vydělat
peníze. Čech, který začíná včelařit, vymyslí svůj úl. V Americe se používají nejčastěji dva druhy úlů, u nás několik desítek. Není tomu ve slévárenství také tak,
že se periodicky vymýšlejí nová řešení,
která byla v našem časopise publikována
před 20 nebo 40 lety a stačí si jen článek
vyhledat a přečíst? Redakce Slévárenství
vydává rešerše ze světových odborných
časopisů a nezdá se, že by o tuto práci
byl velký zájem. Shrnutí lze říci jednou
větou. Nechováme se racionálně.
Kdo čekal, že se dočte odpověď na otázku v nadpise, bude asi zklamán. Významnější než okamžitá odpověď, která
neexistuje, bude, jestliže se o tomto
důležitém problému začne diskutovat.
L. Mar tínek / A . Záděra
Vážení čtenáři,
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
předseda OK 04
vysoké školy
informují
Rekonstrukce tavby
na VUT v Brně
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Dne 2. června 2011 se na VUT v Brně
uskutečnila již posedmé rekonstrukce
tavby ve staroslovanské šachtové peci.
Místo konání bylo tradičně v objektu Fakulty strojního inženýrství na Palackého
vrchu. Akce probíhala po celý den od
Obr. 1. Přednáška prof. Stránského vždy
získá své posluchače
přibližně devíti hodin a končila až v pozdních večerních hodinách. Oficiální zahájení bylo „odpáleno“ ve 14 hodin salvou
z replik historických bronzových děl.
Průběh naší tavby, tj. výroby svářkového
železa, spočívá v postupném přisazování železné rudy a dřevěného uhlí do
šachtové pece za současného vhánění
vzduchu. Pec pro tuto tavbu byla zhotovena z jílové hmoty z rudické oblasti.
Průměr pece v oblasti dmyšny byl cca
220 mm a pec se postupně zužovala
až na průměr cca 180 mm při výšce
šachty zhruba 1 m. Výsledný produkt
(železná houba) se shromažduje v nístěji pece, která se vytahuje z pece po odpichu strusky a následně se zpracovává
v kujnicích výhních kovářským způsobem. Celou tavbu, tj. přisazování rudy,
dřevěného uhlí i vlastní dmýchání vzduchu pomocí měchu, si v podstatě řídili
sami studenti. Postupně bylo přisazeno
asi 20 kg železné rudy a přibližně 30 kg
dřevěného uhlí. Vlastní redukce probíhala přes deset hodin, z čehož lze vyvodit, jak studenty tavba zaujala. Výtěžkem
naší tavby byla železná houba o hmotnosti cca 10 kg. Z tohoto pohledu lze proto tavbu hodnotit jako velice úspěšnou.
Nedílnou součástí tavby byla přednáška
prof. Karla Stránského (obr. 1), která seznámila účastníky s historií výroby železa v oblasti dnešní Moravy a Českomoravské vrchoviny. Letošní akce byla navíc
doplněna i praktickou ukázkou kovářského umění. Tavby se zúčastnil umělecký kovář Michal Truksa (obr. 2), který studenty i některé účastníky natolik
zaujal, že bušení kladiv bylo slyšet až do
úplného závěru celé akce. Někteří studenti tak měli možnost zkusit si pod jeho
vedením sami něco vykovat. Důležitý význam této akce spočívá také v možnosti
setkávání studentů, pracovníků fakulty
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 269
diskuzn í f ó rum / v y s o k é šk o ly inf o rmuj í
dovolte mi reagovat na předcházející
článek doc. Kafky (s. 267) možná trošku netradičním až provokujícím způsobem s cílem podnítit diskuzi k některým
důležitým otázkám provázejícím náš
obor v posledních letech. Na otázku
„Proč je o závěry šetření OK ekonomické malý zájem?“ je možno odpovědět
třeba i následovně.
Někteří producenti tekutého kovu, a nemusí to být jen a pouze výrobci odlitků,
se skutečně uzavírají do sebe. V ČR se
takových firem najde poměrně hodně.
Je to dáno třeba i tím, že majitelé mají
obavu z toho, že jimi dodané know-how
bude prozrazeno na trhu odlitků. Tito
„ochránci“ svých znalostí ovšem jaksi
zapomínají na to, že ČR má velmi dlouhou tradici a bohaté zkušenosti včetně
odborného zázemí na vysokých školách a ve výzkumných ústavech právě
v této oblasti. Z historie víme, jak taková
„Čínská zeď“ končí. Ano, jedná se o cestu, která nemá budoucnost, ovšem přesto je neustále opakována se stejnými
chybami i závěry. Právě proto, aby tito
„ochránci“ svých znalostí utajili před odbornou veřejností svoje „ideální“ technologické procesy produkce, velmi striktně a pod značnými sankcemi zakáží svým
specialistům účast na jakýchkoliv odborných akcích. A nejen to, oni zamezí
i dalšímu vzdělávání svého personálu
studiem na VŠ z obav, že by i zde na akademické půdě mohlo být vyzrazeno jejich „jedinečné“ know-how.
Dalším faktorem pak může být i to, že ti,
kteří by měli mít zájem o závěry šetření
OK ekonomické, jej skutečně nemají.
Může se jednat o střední řídící a technický personál, který si odpracuje svůj
povinný počet hodin, (denně od 6.00 do
14.00 hod.) a po této „šichtě“ se věnuje
svým soukromým zájmům a aktivitám.
Zaměstnání ve firmě mají pak jaksi navíc,
snad jenom pro zdravotní a sociální pojištění, přičemž jim mnohdy až překáží
v jejich privátním rozletu. Jedná se většinou o přímo vynikající herce, kteří dokáží své okolí přesvědčovat o tom, jak moc
jim leží na srdci prosperita firmy, ve které jsou zaměstnáni, ovšem skutek utek.
Jistěže ani toto, podobně jako „Čínská
zeď“, není dlouhodobě udržitelný postoj.
Anebo se může jednat o záměrně negativní přístup k těmto závěrům šetření
OK ekonomické, protože ti, kteří mohou
a mají rozhodovat, tak něco utajují před
vrcholovým vedením anebo před majiteli a nemají tedy sebemenší zájem
o rozkrytí jednotlivých nákladových položek, třeba včetně nákladů na vstupní
suroviny či na agenturní zaměstnance.
Zde se pak můžeme také setkat s názorem „Vždyť přece máme svůj systém
sledování a řízení nákladů na naši produkci a nepotřebujeme nějakou (hraběcí) radu“. Jistěže se jedná o zvlášť zavrženíhodný postoj. Jste ale přesvědčeni,
že vůbec neexistuje?
Může se ovšem také stát, že v příslušné
firmě již prostě není personál schopný
jakékoliv práce navíc, třeba i proto, že
v rámci pochybných úspor nákladů byl
stav THP zaměstnanců redukován tak,
že ti, kteří zůstali, pracují „od nevidím
do nevidím“ a skutečně již nejsou schopni cokoliv dalšího přijmout. Ani tato cesta nevede k cíli a tito fandové svého
řemesla budou zřejmě v brzké době přemýšlet o změně zaměstnavatele.
Nechám na vás a na vašem posouzení,
jak moc je některý z uvedených stavů
ve vaší společnosti rozšířen. Je také
možné, že žádný; nebo se může jednat
i o jiný, zde neuvedený. Z racionálního
pohledu je však malý zájem o výsledky poměrně důkladných a přesných rozborů nákladovosti produkce
odlitků nelogický.
A . Z á d ě r a / V ý t a hy z p ř e d n á š e k n a 6 9. s v ě t o v é m s l é v á r e n s ké m ko n g r e s u
v y s o k é šk o ly inf o rmuj í / sl é v á rensk é k o nference
Obr. 2. Umělecký kovář Michal Truksa
v akci
i zástupců z řad sléváren. V letošním roce
se rekonstrukce v průběhu celého dne
zúčastnilo přibližně 90 lidí. Krátce nás na
tavbě přišli podpořit i členové Odborné komise pro tavení oceli na odlitky při
ČSS. Čilý ruch okolo pece je zachycen na
obr. 3. Akce se zúčastnili studenti slévárenské specializace, ale ve velké míře
i možná budoucí slevači druhého ročníku bakalářského studia.
ocenit přístup jednotlivých sponzorů,
kdy slévárna Shaw byla sponzorem
všech ročníků našich taveb a slévárna
DSB Euro a firma Mecas ESI se sponzorským darem podílejí na našich tavbách již poněkolikáté. Byli bychom rádi,
kdyby nám zůstali tito tradiční i ti noví
sponzoři nakloněni a cítili naši každoroční akci ne jako povinnost, ale jako možnost propagace oboru slévárenství a také
jako příležitost pro příjemné setkání se
svými přáteli v oboru i se studenty, kteří se možná u nich budou v budoucnu
ucházet o místo. V letošním roce se nám
podařilo získat i nového sponzora mimo
obor slévárenství, kterým byl pivovar
a hotel PEGAS. Jedná se o menší Brněnský pivovar a hotel, který nám v rámci svého sponzorského daru poskytl pro
osvěžení své chuťově velice zajímavé
a vyvážené pivo. Podle reakce všech
účastníků byl tento dar přijat s velkým
ohlasem. Za organizátory bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám
svým finančním příspěvkem umožnili
uspořádat tuto akci a přispěli tak ke zviditelnění našeho oboru i navázání nových kontaktů nejen mezi studenty a pedagogy na Fakultě strojního inženýrství,
ale i z řad zúčastněných firem. Dále bych
Obr. 3. Pohled na „místo činu“ a účastníky rekonstrukce tavby
Díky našim sponzorům se nám každoročně daří zajistit i občerstvení, které
bylo pro všechny účastníky zdarma. Díky
sponzorům bylo možné doplnit Rajhradský kotlík v podání doc. Šenbergera
o další chutné pokrmy a také o tradiční
chmelový nápoj hutníků. Našimi sponzory v letošním roce byly slévárna Shaw,
s. r. o., Brno, slévárna DSB Euro, s. r. o.,
Blansko, firma Mecas ESI, s. r. o., Plzeň,
pobočka Brno, a Králopolská slévárna, s. r. o., Brno. S historií bývá spojena tradice. V tomto ohledu je nutné
270 rád poděkoval panu prof. K. Stránskému
za zajímavou přednášku a také dalším
organizátorům, kteří se ochotně, obětavě a také bezplatně zapojili do příprav.
Závěrem lze říci, že úsilí související s přípravou této akce nebylo vynaloženo
zbytečně a že účastníci akce odcházeli
v dobré náladě. Cíle akce byly naplněny
a to jak z poznatkového hlediska, tak
i z hlediska společenského. Takže si můžeme přát a těšit se, že se v příštím roce
při stejné příležitosti zase všichni šťastně shledáme.
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
slévárenské
konference
Výtahy z přednášek
na 69. světovém
slévárenském
kongresu
16.–20. 10. 2010,
Hangzhou, Čína
4. část
Electromagnetic field numerical model for interfacial reaction between
titanium and zirconia
(Numerický model reakce na styčné ploše mezi titanem a zirkonem v elektromagnetickém poli)
Liu, A. H. aj.
předn. č. 83, s. 532–536, 5 obr., 1 tab.,
7 rovnic, lit. 25
Na základě modelu simulace reakce na
styčné ploše v gravitačním poli byl vypracován model simulace této reakce
v poli elektromagnetickém. Modely na
výpočet přestupu tepla a hmoty berou
v úvahu vliv na koncentrace a licí teploty
na reakci vysoce reaktivních kovů s formou během odlévání. Popis podmínek
a průběhu prací, vyhodnocení výsledků.
Experimental study and numerical
simulation of solidification in large
steel ingot
(Experimentální studie a numerická simulace průběhu tuhnutí masivního ocelového ingotu)
Wensheng, Li aj.
předn. č. 84, s. 537–540, 6 obr., 2 tab.,
6 rovnic, lit. 11
Byl sestaven 3rozměrný matematický
model průběhu tuhnutí ocelových ingotů o hmotnosti 100 t. Cílem byla optimalizace konstrukce kokily a nálitků.
Během tuhnutí 53t ingotu byly měřením
teplot v sytému ingot–forma–žárovzdornina stanoveny koeficienty přestupu tepla na styčné ploše různých kovových materiálů. Popis podmínek a průběhu prací, vyhodnocení výsledků
Numerical simuation of aluminum
colander’s HPDC process with back
pressure conditions
V ý t a hy z p ř e d n á š e k n a 6 9. s v ě t o v é m s l é v á r e n s ké m ko n g r e s u
(Numerická simulace tlakového lití víka
motoru s protitlakem)
Wenjiong, C. aj.
předn. č. 85, s. 541–544, 7 obr., 1 tab.,
2 rovnice, lit. 7
Ke studiu procesu plnění formy byla použita numerická simulace, která počítala s protitlakem při vstřikování. Analyzovaly se také faktory vzniku pórovitosti.
Na základě výsledků simulace se optimalizoval směr vtoku a změnilo se rozmístění odvzdušňovacích průduchů, tak se
zabránilo vzniku pórovitosti. Protitlak výrazně ovlivňuje proces plnění a numerickou simulaci zahrnující účinky protitlaku,
lze proto využít ke studiu chování proudění a k optimalizaci procesu.
Optimization of die casting plunger
velocity using distribute control
algorithm
(Optimalizace rychlosti pístu tlakového
licího stroje algoritmem rozložení řízení
rychlosti)
Kuriyama, Y. aj.
předn. č. 87, s. 550–553, 7 obr., 1 tab.,
11 rovnic, lit. 3
Cílem studie bylo navrhnout řešení problémů s optimalizací řízení rychlosti pístu licího stroje simulátorem CFD, který
ne vždy poskytuje dobré v ýsledky.
Uvedené problémy byly analyzovány
a z výsledků se vycházelo při řešení tohoto nedostatku.
Rapid patternless casting technology on CNC manufacturing
(Technologie rychlé výroby odlitků litých
do forem vyráběných bez modelů číslicově řízeným obráběním)
Zhongle, S. aj.
předn. č. 88, s. 554–556, 7 obr., lit. 6
Popsán princip nového postupu, vývoj
technologie, příslušných zařízení a software. Uveden konkrétní příklad použití.
Postup je vhodný pro kusovou a malosériovou výrobu složitých odlitků.
Simulation of microporosity in gravity die cast Al-Si foundry alloys
(Simulace mikropórovitosti ve slévárenských slitinách AlSi odlévaných gravitačně do kovové formy)
Akhtar, S. aj.
předn. č. 90, s. 562–566, 8 obr., 1 tab.,
lit. 21
Je popsán kombinovaný experimentální
a numerický přístup k analýze vzniku pórovitosti ve slitině A356 gravitačně odlévané do stupňovité formy. Ukázalo se,
že existuje dobrá shoda výsledků modelu tvoření pórovitosti a růstu založeném
na mikro rozsahu difuze plynu/transportu v tavenině spojeném s modelem
dosazování a tlaků během tuhnutí s experimentálními výsledky rozdělení pórovitosti řízeně ztuhlých zkušebních odlitků. Popis prací.
A novel pattern material for investment casting: foam wax
(Nový materiál na modely pro přesné odlitky: pěnový vosk)
Guler, K. A. – Ozer, G. – Taslicukur, Z.
předn. č. 91, s. 567–572, 11 obr., lit. 8
Vosk byl napěněn vodou a vysokorychlostním mícháním. Na výrobu modelu
z napěněného vosku a referenčního voskového modelu byl použit běžně prodávaný vosk. Mechanické míchání nezpůsobuje chemické změny vosku a lze
k němu použít stávající zařízení. Popsány
podmínky a průběh zkoušek a uvedeny
zjištěné vlastnosti modelů. Předpokládá
se, že přesnější výsledky se získají při poloprovozních či provozních zkouškách.
Lost foam casting technique applications for Al/SiC composite production
(Použití postupu „lost foam“ na výrobu
kompozitnítních odlitků na bázi Al zpevněné částicemi SiC)
Kisasoz, A. – Guler, K. A. – Karaaslan, A.
předn. č. 92, s. 573–576, 8 obr., 2 tab.
lit. 13
Pojednáno o výhodách a perspektivách
zmíněného postupu ve výrobě odlitků
z kompozitních materiálů (hliníková základní kovová hmota zpevněná částicemi
SiC). Popsány podmínky a postup vlastních zkoušek, vyhodnocení mechanických vlastností zkušebních odlitků.
Medical implants by using RP and investment casting technologies
(Lékařské implantáty vyrobené postupem RP a technologiemi přesného lití)
Horáček, M. aj.
předn. č. 93, s. 577–581, 15 obr., 1 tab.,
lit. 8
Příspěvek se zabývá zcela novou výrobní
technologií náhrady kolenního kloubu,
která využívá postupy RP, a může tak poskytnout pacientovi implantát „na míru“
podle jeho individuálních potřeb. V jednotlivých kapitolách pojednáno o problémech nahrazování kloubů, anatomii
kolenního kloubu, zobrazovací metodě
CT, materiálech na výrobu implantátů
a návrzích nového přístupu k tomuto
problému ve slévárenské výrobě. Příspěvek rovněž podává bližší analýzu jednotlivých procesů výroby.
Research and application of lost
foam iron casting in engine cylinder
head & block
(Výzkum a aplikace litinových odlitků hlav
a bloku motoru odlévaných postupem
lost foam)
Xinje, W.
předn. č. 94, s. 582–586, 4 obr., 3 tab.,
lit. 5
Technologie lití postupem lost foam do
pískových forem na výrobu uvedených
odlitků z GJL se zkoušela na prototypech
a v malosériové a velkosériové výrobě.
Pojednává se o volbě surovin a pomocných látek, výrobě polystyrenového modelu a o problémech, které se vyskytly
při jejich řešení.
The technical progress of V-process
casting in China
(Technický pokrok při odlévání V procesem v Číně)
Shengping, Y. aj.
předn. č. 95, s. 587–591, 12 obr., 3 tab.,
lit. 4
V jednotlivých kapitolách popsány: typy
a vlastnosti fólií používaných v Číně, zdokonalení vakuového čerpadla a využívání V procesu k odlévání ocelových odlitků.
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 271
vzd ě l á v ásl
n íé /v á
slrensk
é v á rensk
é k o nference
é k o nference
Numerical simulation of remelt
thickness of work roll under centrifugal casting process
(Numerická simulace tloušťky natavení
pracovního válce při odstředivém lití)
Song, N. N. aj.
předn. č. 86, s. 545–549, 9 obr., 1 tab.,
6 rovnic, lit. 12
Byl sestaven matematický model procesu
tuhnutí dvou vrstev horizontálně odstředivě litého válce pro válcovací stolici.
Vnější válec se odlévá z rychlořezné oceli. Model byl použit ke stanovení optimálního času k odlévání vloženého válce. Popsány podmínky a průběh práce,
shrnuty a vyhodnoceny výsledky.
Research and development of 2D
casting process CAD system based
on AutoCAD2006
(Výzkum a vývoj 2rozměrného postupu systémem CAD na základě AutoCAD2006)
Dunming, L. aj.
předn. č. 89, s. 557–561, 7 obr., 3 rovnice, lit. 8
Metodou návrhu na základě parametrů
a techniky ODBC byl navržen praktický
2rozměrný CAD systém postupu odlévání ocelových odlitků, který je založen
na AutoCAD2006. Systém zahrnuje návrh běžných parametrů procesu lití, soustavy nálitků a nákres standardních nálitků, návrh vtokové soustavy, soustavy
chladítek, jader a dalších pomocných
soustav. Popis prací.
V ý t a hy z p ř e d n á š e k n a 6 9. s v ě t o v é m s l é v á r e n s ké m ko n g r e s u
The technology of ceramic mould
manufacture for investment casting
of titanium alloys
(Technologie výroby keramické formy
pro přesné lití slitin titanu)
Karwiňski, A. aj.
předn. č. 96, s. 592–599, 24 obr., 3 tab.,
1 tab., lit. 16
Pojednáno o požadavcích na vlastnosti
skořepinových keramických forem pro
odlévání přesných odlitků ze slitin Ti. Pro
vývoj technologie výroby takových forem se zjišťovala použitelnost koloidních roztoků zirkonu ZrO, yttria Y2O3
a ceru CeO2. Jako ostřivo byl zvolen zirkon stabilizovaný oxidem hafnia. Popis
podmínek a průběhu zkoušek, shrnutí
a vyhodnocení výsledků.
sl é v á rensk é k o nference
Casting defects such as gas bubbles
and finning in organically bonded
molds and cores
(Vady odlitků, jako jsou plynové bubliny
a výronky, odlévaných do forem a jader
s organickými pojivy)
Löchte, K.
předn. č. 97, s. 600–602, 7 obr., 1 tab.,
lit. 6
Shrnuty výsledky výzkumu zaměřeného
na vznik exogenických plynových bublin
větších rozměrů. K výzkumu byla použita metoda vyvinutá Levelinkem a Julienem. Zjišťoval se význam objemu a tlaku uvolněného plynu, vliv zrnitosti ostřiva, množství a typu pojiva a přísad.
Coating application consistency – the
Total Coating Management concept
(Stálost při použití nátěrů – koncepce
„Celkového řízení nanášení nátěrů“)
Genzler, Ch.
předn. č. 98, s. 603–605, obr. v textu
Stručné informace o koncepci „Celkové
řízení nanášení nátěrů“ firmy Foseco,
která zahrnuje volbu a specifikaci surovin, složení a výrobu nátěrů, manipulaci,
skladování a distribuci, skladování a manipulaci u zákazníka, použití nátěrů,
standardizaci kontroly surovin, výrobní
postupy a příslušné zařízení.
Development trends of foundry
technology
(Vývojové trendy slévárenské technologie)
Jianxun, Z. – Kefeng, Z. – Zhiming, W.
předn. č. 99, s. 606–614, 33 obr., 3 tab.,
lit. 20
Obsáhlý přehled současného stavu
a prognóza vývoje slévárenských technologií, tak jak je ovlivňují vlivy globalizace, ochrany životního prostředí, dominantní obory průmyslové výroby (např.
výroba automobilů). Přednáška pojednává o nových materiálech, postupech
odlévání, využití IT apod.
272 Effects of filter materials on the
microstructure and mechanical properties of AZ91
(Vliv materiálu filtrů na mikrostrukturu
a mechanické vlastnosti AZ91)
Guohua, W. aj.
předn. č. 100, s. 615–622, 14 obr., 13
rovnic, lit. 14
Studie se zabývá vlivem různých materiálů porézních keramických filtrů na
strukturu a mechanické vlastnosti slitiny
AZ91 prvního tavení. Navíc je tato práce prvním pokusem analyzovat reakce
mezi filtry a hořčíkovou slitinou během
filtrace. Cílem je vytvořit teoretický základ technické podpory čištění hořčíkových slitin filtrací přes keramické filtry.
Foundry sand reclamation – theory
and industrial practice
(Regenerace slévárenských formovacích
směsí – teorie a provozní praxe)
Dańko, R. – Dańko, J. – Holtzer, M.
předn. č. 101, s. 623–631, 7 obr., 3 tab.,
lit. 25
Příspěvek se zabývá zvláště vědeckým
výzkumem a vývojem zaměřeným na regeneraci vratných směsí. Jedná se o druhy vratné směsi v polských slévárnách
a způsobech jejich zpracování. Systematicky byly uspořádány aktuální znalosti
o funkčních vlastnostech regeneračních
zařízení pro typické způsoby regenerace,
mechanizmech zbavování pískových zrn
pojivových obálek, vlivu způsobu regenerace na jakost regenerátu aj. Navíc
jsou představeny stávající systémy používané v polských slévárnách a pojednáno o možnostech jejich inovace.
High integrity oxide mold material
for titanium investment casting
(Vysoce jakostní oxidický materiál na formy pro přesné odlévání titanu)
Choi, B. J. – Lee, S. – Kim, Y. J.
předn. č. 102, s. 632–636, 10 obr., 3 rovnice, lit. 8
Studie mechanizmu vzniku povlaku tvořeného alfa fází (nazývané alpha case)
v důsledku reakce forma/kov při odlévání slitin titanu do skořepinových forem,
jeho nepříznivého vlivu na obrobitelnost,
vznik trhlin apod. Pojednáno o možnostech předcházení této vadě. Popis
podmínek a průběhu zkoušek.
High performance refractory coatings – markets and requirements
(Vysoce jakostní žárovzdorné nátěry –
trhy a požadavky)
Stölzel, R. aj.
předn. č. 103, s. 637–640, 17 obr., lit. 2
Shrnuty požadavky na jakost automobilových odlitků (bloky motorů, hlavy vál-
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
ců, turbodmychadla, kotoučové brzdy).
Řešení těchto problémů umožňují nové
nátěry MIRATEC MB a MIRATEC TS firmy Ashland-Südchemie-Kernfest. Stručně popsány jejich vlastnosti a možnosti
využití.
Influence of cement moulding sands
on the structure of castings
(Vliv cementových formovacích směsí na
strukturu odlitků)
Tomek, L. – Rusín, K. – Stachovec, I.
předn. č. 104, s. 641–647, 19 obr., 11
tab., 1 rovnice, lit. 9
Po úvodní analýze mechanizmu penetrace kovu popsány vlastní zkoušky,
shrnuty a vyhodnoceny výsledky. Cílem
prací bylo navrhnout zkušební odlitek,
na kterém by se zjišťoval vliv GJL na penetraci do formy z cementové formovací směsi. Výsledky se srovnávaly s výsledky jednoduchého matematického
modelu mechanické penetrace. Na základě těchto výsledků se pak uskutečnily dvě zkoušky s odlitkem z GJS.
Influence of new sol-gel refractory
coating on the casting properties of
cold box and furan cores for grey
cast iron
(Vliv nového koloidního žárovzdorného
nátěru na jádra cold box a z furanových
formovacích směsí na vlastnosti odlitku
z GJL)
Nwaogu, U. C. aj.
předn. č. 99, s. 648–653, 12 obr., 2 tab.,
lit. 8
Zkoušel se zmíněný nátěr, který má zlepšit jakost povrchu odlitků z GJL. Použilo
se lití do pískových forem. Účinky vysoké teploty taveniny na jádra se zjišťovaly
měřením teplotních křivek. Hodnotila se
viskozita nátěru, obsah vlhkosti a prodyšnost jader. Uvedeny podmínky a průběh zkoušek, vyhodnoceny výsledky.
Performance characteristics of the
sodium silicate sand hardened by
twice microwave heating process
(Technické parametry formovací směsi
s vodním sklem vytvrzované postupem
dvojího mikrovlnného ohřevu)
Zitian, F. aj.
předn. č. 106, s. 654–659, 6 obr., lit. 7
Popsán nový postup vytvrzování jader
ze směsí s vodním sklem spočívající
v „dvojím mikrovlnném ohřevu“. Systematicky se zkoušely vlastnosti takto
vyrobených jader a srovnávaly se s výsledky běžně používaného postupu vytvrzování mikrovlnným ohřevem. Uvedeny podmínky a průběh zkoušek, vyhodnoceny výsledky, shrnuty výhody.
J . H u č k a / r e d a kc e S l é v á r e n s t v í
umělecká litina
Bronzový čtvercový
podstavec stolu
vykládaný zlatem
a stříbrem
s dekoracemi čtyř
draků a čtyř Fénixů
datace: období válek států středu
475 př. n.l. – 221 př. n.l.
rozměry: výška 36,2 cm, délka a šířka
47,5 cm
materiál: bronz
nalezeno v kraji Pingshan, provincie Hebei, Čína
uloženo v Provinčním institutu kulturních
relikvií v Hebei
Čtvercový rám stolu podpírá tzv. Dougong – specifické uspořádání několika
ozdobných konzol – nesený na hlavách
čtyř draků. Na kruhové základně pod-
stavce stolu leží na boku dva jeleni a dvě
laně. Těla draků, kteří stojí široce rozkročeni na zmíněné kruhové základně,
se za nohama rozdělují na dvě části doleva a doprava a konec každé části se
jako stočený ocas draka zahákne za rohy
na jeho hlavě.
Vedle sebe stojící draci tak vzájemně se
prolínajícími ocasy vytvářejí určitou
smyčku. Každému drakovi vyrůstají z ramen dvě křídla, která se rozpínají do
vnitřního prostoru podstavce.
V každé smyčce vytvořené z ocasů vedle sebe stojících draků je Fénix; jeho hlava a pařátky vyčnívají ven z této smyčky
a křídla a ocas jsou v prostoru za ní. Rozepjatá křídla Fénixů působí dojmem,
jako by ptáci chtěli vzlétnout a s ostatními prvky vypadají velice dekorativně.
Popsaná sestava podstavce stolu byla
nejdříve odlita jednotlivě po částech
a následně pospojována navařováním
litím, pájením a nýtováním. Všechny
prvky jsou vyloženy zlatem a stříbrem.
Struktura podstavce je velice složitá
a dekorace opravdu nádherné, což svědčí o výjimečných možnostech metalurgické technologie ve starověké Číně.
(Zkrácený přetisk z časopisu China Foundry, 7, 2010, č. 4, s. A3)
blahopřejeme
Ing. Josef Belec
se dožívá 80 let
Ing. Jan Hučka
objednejte si na rok 2012 č as opis
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 273
um ě leck á litina / blah o p ř ejeme
Narodil se 2. září 1931 v Plzni. Po absolvování hutnické fakulty VŠB v Ostravě
v roce 1954 nastoupil do slévárny kovů
(Hutí Škodových závodů v Plzni), kde
působil v letech 1972–1978 jako její
vedoucí. Podílel se na modernizaci slévárny, a to především na mechanizaci
výroby náročných Al odlitků litých do
kovových forem. Později pracoval jako
vedoucí technického rozvoje (převedení
výroby těžkých a složitých ocelových
odlitků do samotvrdnoucích směsí s organickými pojivy). V posledním roce se
opět vrátil jako vedoucí do slévárny kovů.
Jako důchodce (od roku 1991) se věnoval poradenské činnosti. Dlouhodobě
byl činný v ČSS, a to v krajských a ústředních orgánech. V současnosti spolupracuje s oblastním výborem. Podrobnější
informace o jubilantovi jsou ve Slévárenství č. 10/2001.
K životnímu jubileu, dovršení 80 let, přejeme našemu kolegovi ještě mnoho dalších let prožitých v dobrém zdraví, které mu umožní věnovat se jeho zálibám
– vážné hudbě a rybaření.
r e d a kc e S l é v á r e n s t v í / K . St r á n s k ý / J . Š e n b e r g e r
Pětašedesátiny
prof. RNDr. Jaroslava
Cihláře, CSc.
blah o p ř ejeme / vzp o m í n á me / nekr o l o g
redakce Slévárenství
Dne 14. září oslaví prof. Cihlář krásných
pětašedesát let. O jeho životní dráze, rozsáhlé pedagogické a vědecké činnosti,
o jeho zásluhách při zakládání Ústavu
materiálových věd a inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
a o jeho významu jak v národním, tak
i mezinárodním měřítku (program COST
v Bruselu, Evropská komise pro posuzování mezinárodních projektů Copernicus
a INCO – Copernikcus atd.) jsme informovali ve Slévárenství č. 7–8/2006,
s. 322 u příležitosti jeho 60. narozenin.
Dnes bychom chtěli panu profesorovi za
všechny jeho bývalé i současné spolupracovníky upřímně popřát hodně zdraví, životního optimizmu a osobní pohody do dalších let.
vzpomínáme
K nedožitým
75. narozeninám
pana Josefa Dudy
redakce Slévárenství
Při příležitosti nedožitých 75. narozenin
bychom chtěli dne 11. září 2011 vzpomenout na pana Josefa Dudu jménem
všech těch, kteří ho znali a spolupracovali s ním v oblasti slévárenství, a to nejen v Odborné komisi pro formovací
materiály při ČSS (KOFOLA), kde byl dlouholetým aktivním členem, ale i v závodě
Obrnice a. s. Keramost, kde pracoval až
274 do konce svého života. Jistě bude na něj
vzpomenuto jako na odborníka, jehož
hlavní specializací byly bentonity a formovací směsi na syrovo. K jeho zásluhám
patří i to, že byl prakticky prvním v Československu, kdo provozně zavedl ST
směsi na bázi alkalických fenolových rezolů vytvrzovaných estery. Zapomenut
by neměl být ani jeho příslovečný životní optimizmus, který kolem sebe tento dobrý člověk šířil.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte na něho
s námi.
nekrolog
Rozloučení
s Ing. Petrem
Levíčkem, CSc.
pracoval s českými i zahraničními podniky jako poradce a konzultant. Rozsáhlá a záslužná byla také jeho práce
v ČSS, v níž měl dnes nevděčnou funkci
hospodáře. V ČSS bylo Petru Levíčkovi
uděleno při příležitosti jeho životního jubilea v loňském roce čestné členství.
Petr Levíček byl velkorysý člověk, věrný
přítel a spolupracovník, ochotný vždy vyjít vstříc a pomoci. Příkladná byla jeho
celoživotní starost a péče o rodinu. Při
překonávání těžké nemoci, která v posledním údobí znamenala zhoršení fyzického stavu, byl jeho postoj a chování
hodny obdivu.
Milý Petře, děkujeme Ti za všechno dobré, co jsi pro nás a naše společné přátele v životě vykonal. Pokoj a radost Tvé
duši na věčnosti.
prof. I ng. Kar el Stránsk ý,
DrSc.
d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r,
CSc.
V sobotu 18. června 2011 zemřel v rodinném kruhu po dlouhé a zákeřné nemoci náš dlouholetý přítel a spolupracovník Ing. Petr Levíček, CSc. Se zesnulým se v pátek 24. června v kostele
sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích rozloučili spolu s jeho rodinou přátelé a zástupci slévárenské obce. Petr Levíček byl
jako špičkový vědecký pracovník v oboru slévárenské metalurgie autorem
četných odborných prací v časopisech
Slévárenství a Hutnické listy, autorem
přednášek na pěti Mezinárodních slévárenských kongresech a do povědomí
slévárenské obce se vepsal zejména jako
autor a spoluautor dvou knižních publikací – Metalurgické vady ocelových odlitků, příčiny a odstraňování a Vady odlitků ze slitin železa – klasifikace, příčiny
a prevence. V posledních letech spolu-
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
Lehké konstrukce
z odlitků
Te r m í n : 25. –26 . ř í jna 2011
M í s t o ko n á n í : Stu t tg a r t ,
N ě m e cko
Bližší informace:
w w w.ha ns e r-t a g un g e n.d e
Freiberger
Ledebur-Kolloquium
Te r m í n : 27. –28 . ř í jna 2011
Místo konání: Freiberg, N ěmecko
Bližší informace:
s im o n e.b e d na re ck @ b d g us s .d e
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý
z historie
Technologie tavení
olovnato-stříbrných rud
v hutních revírech
na Havlíčkobrodsku
1. část
prof. I ng. Karel Stránsk ý, Dr Sc .
Ing. Drahomíra Janová
I ng. Lubomír Stránsk ý, C Sc .
Ú vo d
V ý b ě r v z o r k ů s e k u n d á r n í h o h u t n i c ké h o
odpadu k analýze
Pozornost je v této práci soustředěna především na oblasti,
které bylo možno řadit k lokalitám relativně nejstarším, avšak
dříve opuštěným, a v protikladu k nim na oblasti časově později, tj. nověji otevřené, avšak po delší dobu těžené. Zároveň
však na takové oblasti, kde zůstalo až do současnosti lokálně
zachováno, tj. soustředěno, větší množství sekundárního hutnického odpadu (strusek).
Z četných oblastí, kde byly v okolí Havlíčkova Brodu soustředěny ve větším množství hutnické strusky, byly v závěru několikaletého terénního průzkumu hutnických lokalit vybrány
jako vhodné Simtany a oblast severozápadně od osady Svatý
Kříž, v údolí potoka Žabince, poblíž bývalého Grodlova mlýna
(obr. 1 – 1). Severně od Simtan byly z louky a z koryta Simtanského potoka sesbírány strusky, nacházející se nedaleko
dosud patrných již nehlubokých šachtic a již ne zcela zřetelných
dobývek (obr. 1 – 2). Jihozápadně od osady Svatý Kříž byly
sesbírány strusky zčásti z louky vpravo od koryta potoka
Žabince a v úseku doposud protékaného koryta potoka od
splavu oddělujícího náhon na bývalý Grodlův mlýn až pod
samotný mlýn (obr. 2). Dále byly vybrány a sesbírány strusky
z cesty vlevo od Borovského potoka (obr. 3) ve směru od Dolního Dvora až po silnici vedoucí ze Stříbrných Hor do Keřkova
(obr. 1 – 4), což je oblast, kde stála až do švédských válek tavírna olovnato-stříbrných rud a podle zpráv zde bylo soustředěno množství strusek v množství několika chalup, které
byly použity k vyrovnání terénu při stavbě silnice do Keřkova.
Jižně od této silnice stojí zdejší nejstarší původně hornický
kostel sv. Kateřiny (obr. 4) počítaný k vesnici Stříbrné Hory.
Další soubor strusek byl sesbírán přímo z pole severně od nevelkého lesíka, místně jmenovaného jako Hrubů lesík, obsahujícího několik šachtic a dobývek, který se nachází asi jeden km
jižně od vesnice Bartošova (obr. 1 – 3). Soubory strusek z těchto čtyř lokalit obsahovaly vždy 7 až 9 typických vzorků hutnických strusek o velikosti větších vlašských ořechů. Soubor
tří vzorků strusek od Stukhejlského mlýna, který lze zařadit do
mladšího údobí hutnického zpracování olovnato-stříbrných
rud, již nebyl k oběma porovnávaným souborům, který obsahoval celkem 32 vzorků, přiřazen.
Po r ov n áva c í a n a l ý z a s o u b o r u v z o r k ů
h u t n i c k ýc h s t r u s e k
Hutnické strusky, které představují sekundární odpad po tavení surového olova, jsou oxidické povahy a jako hlavní složky obsahují oxidy typu SiO2, Al2O3, FeO, CaO, menší podíly
oxidů MnO, ZnO, Na2O, K 2O a prvky P, S, Cu, Pb, As, Ag aj.
vázané na různé minoritní fáze nebo rozpuštěné v oxidech.
Strusky se tvoří za vysokých teplot, v kapalném stavu a v závislosti na teplotě mívají heterogenní chemické složení. Současnými analytickými metodami jsou jednotlivé prvky určovány buď přímo ve vazbě na oxidy, nebo přímo jako prvky a obsah kyslíku ve strusce je často určován sumárně jako celkový.
V daném případě byly všechny analyzované prvky, včetně kyslíku, určovány samostatně jako jednotlivé prvky.
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 275
z hist o rie
Těžební a metalurgické lokality v okolí dnešního Havlíčkova
Brodu, spojené s dobýváním olovnato-stříbrných rud a s jejich
následným metalurgickým zpracováním tavením, náleží k nejstarším na Českomoravské vysočině a jejich počátky se datují
do první poloviny 13. století. Jsou spojeny s kolonizačním úsilím šlechtického rodu Lichtenburků, které následovalo nedlouho po otevření stříbrných dolů na Jihlavsku. Dolování se
pak rozvinulo přímo v režii českých králů.
Počátky dolování a zpracování stříbrných rud mezi Havlíčkovým
Brodem a Přibyslaví (obr. 1), kde leží i osada Simtany, se ztrácejí v hlubokém středověku. Podobně je tomu i s osadou, jmenovanou Svatý Kříž, která leží vlevo od silnice z Jihlavy do Brodu. Kolem roku 1240 se ujal úřadu krajského hejtmana nad
Čáslavským krajem po svém otci Jindřichovi ze Žitavy, bývalém
purkrabí budišínském, pan Smil z Lichtenburka sídlící na hradě Lichnici u Čáslavi. Ten se psal i se svými potomky z Lichtenburka. Jako dobrý hospodář obracel hlavní úsilí ke stříbronosným dolům v okolí Havlíčkova Brodu (tehdy ještě Brodu Smilova a později Brodu Německého), Přibyslavi, Bělé a Šlapanova. Ke zvýšení výnosů z těchto dolů zval na svá území
obyvatele z Německa, tehdejšího Švábska, a zakládal pro ně
nové osady.
Totéž činil král Přemysl Otakar II. u stříbronosných dolů kolem
Jihlavy. Tak zde vznikl německý jazykový ostrov, který se v okolí Havlíčkova Brodu a Jihlavy a mezi oběma městy udržel až
do odsunu německých obyvatel po druhé světové válce. Smil
z Lichtenburka, jehož lze podle dochovaných zpráv pokládat
za prvního významného podporovatele dolování a těžaře stříbronosných rud na Havlíčkobrodsku a Přibyslavsku a jehož jméno se objevuje na listinách ještě 1. května v roce 1269 (o němž
se však píše již v září následujícího roku (1270) jako o zemřelém)
byl pohřben v konventním kostele kláštera žďárského, v kněžišti na jeho evangelijní straně.
Simtany (původně Siebentanen) a prostor západně od dnešní
osady Svatý Kříž, s původním kostelem sv. Markéty, je možno
počítat k nejstarším místům, kde byly těženy a také hutnicky
zpracovávány olovnato-stříbrné rudy. Následně se těžba rud
rozšířila do okolí Stříbrných Hor, západně od Brodu, kde těžené lokalitě dominoval kostel sv. Kateřiny, a jižním směrem
k dnešní osadě Utín (původně Uttendorf), kde byl podle tradice postaven kostel sv. Barbory, která je do současnosti patronkou horníků a hutníků. Místo, kde kostel sv. Barbory pů-
vodně stával a podle pověsti se propadl do poddolovaných
prostor, se doposud označuje jako Hajba (Heilige Barbara).
Základní informace o začátcích, rozvoji těžby a hutnickém zpracování stříbrných rud zpracoval začátkem 20. století F. Půža
[1] a podrobné informace soustředili ve svých pracích historikové a geologové v posledních letech 20. a počátkem 21. století badatelé P. Rous, K. Malý [2] aj.
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý
Stříbrných Horách než v obou předchozích lokalitách 1 Grodlův mlýn a 2 Simtany.
4 Stříbrné Hory (7)
Poměr průměrných obsahů železa a olox
sx
va ve struskách 1 Grodlův mlýn a 2 Sim32,67
1,47
tany je Fe/Pb ≈ 7, zatímco ve struskách
0,67
0,75
3 Bartoušov a 4 Stříbrné Hory činí Fe/Pb
1,03
0,18
≈ 24, což značí, že se struskami odchá0,00
0,00
zelo do hutního odpadu z hutí v lokali4,53
0,41
tách 1, 2 (Grodlův mlýn, Simtany) mno23,90
1,57
hem více olova než z hutí 3 a 4 (Bar0,20
0,08
toušov, Stříbrné Hory). V poměru k že1,33
0,39
lezu cca 4krát více a v případě surového
0,25
0,15
olova to bylo dokonce 5krát více (v hm.
1,97
0,14
% Pb 6,31 v lokalitách 1 a 2 ve srovnání
0,00
0,00
s 1,24 Pb v lokalitách 3 a 4).
2,74
0,33
Můžeme proto říci, že hutníci v mladších,
0,31
0,09
tj. v nověji otevřených a těžených loka0,06
0,05
litách přisazovali do vsázky při tavení
2,59
0,60
surového olova větší podíly železářských
strusek, což vedlo k nižším obsahům olo24,93
3,46
va ve struskách a tím k vyšším výtěž0,00
0,00
kům surového olova z jednotlivých ta0,11
0,12
veb. Pozitivní vliv přísady železářských
2,01
0,65
strusek do vsázky na zvýšení výtěžku
0,79
0,65
olova z olovářských taveb v 16. století
100,09
zdejší hutníci již znali a s velkou pravděpodobností jej také dokázali využít.
Poznamenejme, že o příznivém vlivu zvýšené přísady železa na zvýšení výtěžku
olova ve struskách tavení olova věděl a psal v 16. století již
Georgius Agricola [3].
Vztah mezi obsahy olova a železa ve struskách olovářských
taveb se odráží také v grafickém znázornění. Lokality 1, 2
(Grodlův mlýn, Simtany) a 3, 4 (Bartoušov, Stříbrné Hory) jsou
od sebe v grafickém znázornění vztahu mezi olovem a železem
lokalit zřetelně odděleny (obr. 5). Starší strusky po tavení surového olova od Grodlova mlýna a Simtan jsou soustředěny
v levé horní části grafu, naproti tomu mladší strusky od Bartoušova a Stříbrných Hor nacházíme v tomtéž grafu v jeho dolní pravé části a mají zřetelně nižší obsah olova a zvýšený obsah železa než předchozí strusky.
V současných technologiích tavení surového olova se přísady
železa (železné rudy) do vsázky běžně využívají. V tab. II jsou
uvedena složení strusek z redukčního tavení surového olova
podle N. N. Sevrjukova, B. A. Kuzmina a J. V. Čeliščeva [4]
v šachtové peci. Autoři [4] pokládají účinek společné přísady
železa a manganu (analyzované jako FeO a MnO) na vytěsnění olova z hutnických strusek za ekvivalentní a jejich obsah
v tabulkách udávají přímo jako součtový (tab. II). Ve struskách
z havlíčkobrodských lokalit 1 až 4 je poměr MnO/FeO podle
Tab. I. Chemické složení hutnických strusek z taveb surového olova v lokalitách z okolí Havlíčkova Brodu [hm. %]
Lokalita 1 Grodlův mlýn (8)
prvek
2 Simtany (8)
3 Bartoušov (9)
x
sx
x
sx
x
sx
O
38,39
5,12
33,34
2,79
29,15
2,75
Na
0,37
0,35
0,79
0,46
0,01
0,024
Mg
0,92
0,18
0,79
0,23
0,68
0,14
As
0,00
0,00
0,15
0,16
0,00
0,00
Al
4,50
0,45
3,98
0,39
3,37
0,53
Si
20,68
2,11
19,97
2,73
16,13
3,04
P
0,21
0,07
0,28
0,21
0,27
0,03
S
0,99
0,51
0,87
0,19
2,70
2,58
Ag
0,26
0,11
0,18
0,11
0,13
0,087
K
2,02
0,22
2,01
0,14
1,13
0,20
Sb
0,00
0,00
0,21
0,17
0,00
0,00
Ca
2,83
0,84
2,39
0,52
0,89
0,20
Ti
0,30
0,06
0,31
0,07
0,27
0,04
Cr
0,09
0,04
0,16
0,08
0,00
0,00
Mn
3,83
1,11
2,52
1,66
0,56
0,12
Fe
15,63
5,44
24,29
5,34
33,50
3,21
Ni
0,06
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
Cu
0,36
0,34
0,61
0,14
1,07
1,23
Zn
2,00
0,77
1,54
0,45
7,74
1,97
Pb
6,39
2,64
5,63
1,31
1,62
1,08
suma
99,83
99,87
99,22
Pozn.: ( ) v závorce záhlaví je počet vzorků analyzovaných strusek
K prvkovému rozboru strusek byla aplikována energiově disperzní rentgenová spektrální mikroanalýza na přístroji PHILIPS–EDAX ve spojení s elektronovým rastrovacím mikroskopem od téže firmy. Přibližně polovina vzorků byla k analýze
připravena jako metalografické výbrusy, druhá polovina vzorků byla rozdrcena na úlomky velikosti čočky a rozemleta v kulovém vibračním mlýnku na prášek o zrnitosti cca 1 až 20 µm.
Prášek byl nanesen na speciální karbonovou pásku a chemická analýza proběhla v práškové formě. Výsledné chemické
složení soborů strusek z Havlíčkobrodska je uvedeno v tab. I.
z hist o rie
A n a l ý z y s o u b o r u s t r u s e k z o ko l í
H av l í č kova B r o d u
a) Ke vztahu mezi obsahy olova a železa ve struskách.
Je pozoruhodné, že jednotlivé soubory strusek z lokalit 1 až 4
na Havlíčkobrodsku měly významně rozdílné chemické složení. Rozdílné složení bylo zjištěno mezi struskami od Grodlova mlýna 1 a od Simtan 2 na jedné straně a struskami od
Bartoušova a Stříbrných Hor na straně druhé. Obsah olova činil v hm. % 6,39 ± 2,64 ve struskách od Grodlova mlýna
a 5,63 ± 1,31 v Simtanech. S obsahem
olova zde korespondoval ve struskách
obsah železa v hm. % 15,63 ± 5,44
Tab. II. Chemické složení strusek z redukčních taveb surového olova podle [4] (s. 244,
u Grodlova mlýna a 24,29 ± 5,34 v Simtab. 47) [hm. %]
tanech. Od těchto strusek odlišné obSérie
O
Si
Fe + Mn
Ca
Zn
Al
Cu
Pb
suma
sahy olova a železa byly nalezeny u stru1
21,89
19,05
32,45
15,42
2,67
6,71
0,10
1,50
99,80
sek z Bartoušova a ze Stříbrných Hor.
2
21,84
22,30
30,00
15,42
5,35
2,49
0,00
0,90
98,30
Obsahy olova zde byly nižší 1,62 ± 1,08
3
19,98
15,93
32,36
12,50
10,69
5,54
0,16
1,60
98,76
hm. % v lokalitě 3 v Bartoušově a 0,79
4
19,63
15,80
34,38
8,09
16,04
4,78
0,90
2,30
101,90
± 0,65 hm. % v lokalitě 4 Stříbrných
5
15,02
8,60
35,86
3,92
34,30
0,00
0,00
3,00
100,70
Horách a obsahy železa byly v průměru
x
19,67
16,34
33,01
11,07
13,81
3,90
0,23
1,86
99,89
podstatně vyšší 33,50 ± 3,21 hm. %
sx
2,80
5,08
2,22
5,00
12,55
2,67
0,38
0,81
1,46
v Bartoušově a 24,93 ± 3,46 hm. % ve
276 S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý
Obr. 4. Původně hornický kostel sv. Kateřiny postavený horníky a hutníky
v době těžby a zpracování zdejších olovnato-stříbrných rud.
V dubnu v roce 2000
se asi 50 m západně
od kostela vytvořil kráter (cca 4 × 4 × 3 m) propadnutím zeminy do
poddolovaných prostor – snad do štoly,
která vedla pod kostelem a byla nazvaná
Bezejmenná
Obr. 1. Hutní revíry v okolí Havlíčkova Brodu. 1 Grodlův mlýn na potoce Žabinci; 2 Simtany na Simtanském potoce; 3 Bartoušov,
jižně od vsi je místní lokalita zvaná Hrubů lesík; 4 Stříbrné
Hory, lokalita Dolní Dvůr je vlevo od Borovského potoka
Obr. 5. Vztah mezi olovem a železem ve
struskách tavení surového olova.
Strusky z lokalit 1 a 2 – kroužky
(Grodlův mlýn, Simtany) – a z lokalit 3 a 4 – trojúhelníky (Bartoušov,
Stříbrné Hory). Lokality 1, 2 a 3, 4
jsou od sebe zřetelně odděleny
Obr. 3. Borovský potok, pohled ze silnice
Stříbrné Hory – Keřkov, strusky sesbírány z cesty vlevo od potoka
jdoucí mezi loukou a lesem
Obr. 6. Vztah mezi obsahem olova a obsahem železa a manganu ve struskách
taveb surového olova v havlíčkobrodských lokalitách 1 až 4 (kroužky) a v tavbách vedených v šachtových pecích redukčním pochodem
[4] (čtverce). Průsečík přímkově
aproximovaných hodnot značí víceméně shodné metalurgické podmínky tvorby chemického složení
jednoho a druhého souboru strusek
Obr. 7. Vztah mezi obsahy olova ve struskách a obsahy železa a manganu ve
struskách taveb vedených v lokalitách 1 Grodlův mlýn (kroužky),
2 Simtany (čtverce), 3 Bartoušov
(úsečky) a 4 Stříbrné Hory (trojúhelníky)
Obr. 8. Vztah mezi obsahem zinku a vápníku ve struskách z lokality 3 Bartoušov (kroužky) a struskách ze zbývajících havlíčkobrodských lokalit
– 1 Grodlův mlýn, 2 Simtany a 4
Stříbrné Hory (čtverce)
Obr. 9. Vztah mezi obsahem zinku a vápníku ve struskách ze všech havlíčkobrodských lokalit tavení surového olova 1 až 4 (čtverce) a z redukčního tavení v šachtových pecích [4] (kroužky), analytický popis
viz rovnice (1) a (2)
Obr. 10. Vztah mezi obsahem zinku a křemíku ve struskách z havlíčkobrodských lokalit tavení surového olova 1 až 4 (čtverce) a z redukčního
tavení v šachtových pecích [4]
(kroužky), analytický popis viz rovnice (3) a (4)
Obr. 11. Vztah mezi stříbrem a olovem ve
struskách havlíčkobrodských lokalit: 1 Grodlův mlýn (kroužky), Simtany (čtverce), 3 Bartoušov (úsečky) a Stříbrné Hory (trojúhelníky),
rozložení analýz podle lokalit není
statisticky významné
S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8 277
z hist o rie
Obr. 2. Bývalý Grodlův mlýn v údolí potoka Žabince severozápadně od osady Svatý Kříž
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý
tab. I nevelký a činí 0,118 ± 0,082, tj. asi 12 %, takže se graf
mezi olovem a železem ve struskách příliš nezmění.
Vztah mezi olovem ve struskách a společným účinkem železa
a manganu ve struskách v tavbách surového olova v havlíčkobrodských lokalitách 1 až 4 (tab. I) z 13. až cca 17. století a ve
struskách z taveb v šachtových pecích vedených redukčním
pochodem ve 20. století podle [4] (tab. II) je znázorněn na
obr. 6 (kroužky – lok. 1 až 4; čtverce – redukční pochod). Průměrné hodnoty jsou aproximovány přímkami, jejichž průsečík
značí shodné metalurgické podmínky průběhu taveb surového
olova v lokalitách 1 až 4 v minulosti a v šachtových pecích [1].
Obdobně je znázorněno rozložení poměrů mezi obsahem olova a součtem železa a manganu pro tavby olova v oddělených
havlíčkobrodských lokalitách 1 až 4 ze 13. až cca 17. století
vedených v tehdejších hutnických pecích na obr. 7. Tavby surového olova v tehdejších hutnických pecích byly vedeny sice
rozdílnými, ale v mezích zkušeností a tehdejších znalostí standardními technologiemi.
b) Ke vztahu zinku a vápníku ve struskách z taveb surového olova. Tuto relaci je možno pozorovat na struskách
z lokality 3 Bartoušov a struskách ze zbývajících lokalit havlíčkobrodských 1 Grodlův mlýn, 2 Simtany a 4 Stříbrné Hory,
kde byly hutnicky zpracovány vsázky s rozdílnými obsahy zinku a vápence. Vztah mezi obsahem zinku a vápníku v těchto
struskách je graficky zobrazen na obr. 8. Z grafického zobrazení plyne, že tavby surového olova v hutní lokalitě 3 Bartoušov byly vedeny při zvýšeném obsahu zinku ve vsázce a při
velmi nízkém obsahu vápence, zatímco ve zbývajících hutních
lokalitách tomu bylo obráceně, tj. základní vsázky měly nízký
obsah zinku a zvýšený obsah vápence.
Vliv vápníku na zvýšení rozpustnosti zinku ve struskách lze pozorovat také při redukčním tavení surového olova v současných
šachtových pecích a odvodit jej z dat [4] uvedených v tab. II.
Vztah mezi vápníkem a zinkem ve struskách z taveb surového
olova v šachtových pecích z 20. století i v primitivních pecích
v lokalitách 1 až 4 byl zakreslen společně do grafu na obr. 9.
V obou případech se rozpustnost zinku ve struskách snižuje
s obsahem vápníku nepřímo s jeho rostoucí koncentrací. K redukčnímu tavení olova v šachtových pecích se vztahuje křivka (kroužky), kterou lze aproximovat rovnicí
(1)
a které odpovídá koeficient korelace r = 0,9125 (r krit. 0,05 =
= 0,8403). K tavení olova v havlíčkobrodských pecích v lokalitách 1 až 4 se váže křivka aproximovatelná rovnicí
(2)
z hist o rie
s koeficientem korelace r = 0,8021 (rkrit. 0,001 = 0,5541).
c) Ke vztahu zinku a křemíku ve struskách z taveb surového olova. Obdobné chování zinku ve struskách po tavení surového olova bylo zjištěno ve vztahu zinku ke křemíku. Výsledný graf vztahující se jak pro strusky z redukčních
taveb olova v šachtových pecích podle [4] (kroužky), tak pro
strusky z primitivních pecí z okolí Havlíčkova Brodu (čtverce)
je na obr. 10. Z grafu plyne, že v obou případech pozorujeme
kvalitativně shodný vliv křemíku na zinek rozpouštějící se ve
strusce. Vidíme, že v obou případech se rozpustnost zinku
278 S l é vá re ns t v í . L I X . č e r ve n e c– s r p e n 2011 . 7– 8
vlivem rostoucího obsahu křemíku v olovářských struskách
snižuje. V havlíčkobrodských lokalitách je možno vliv křemíku
na rozpustnost zinku ve struskách vyjádřit relací
(3)
které odpovídá korelační koeficient o hodnotě r = 0,6358
(rkrit.α0,001 = 0,5541). Při tavení surového olova v šachtové peci
podle [4] je závislost rozpustnosti zinku na obsahu křemíku ve
strusce obdobná a lze ji popsat rovnicí
(4)
s přibližně stejným exponentem ≈ 2,3. Koeficient korelace má
hodnotu r = 0,8529 a je (rkrit.α0,1 = 0,8054), stejně jako v předchozích rovnicích (1) až (3), statisticky významný.
d) Ke vztahu olova a stříbra ve struskách při tavení surového olova. Vztah olova a stříbra v havlíčkobrodských struskách byl analyzován jako statisticky nevýznamný. Graficky je
znázorněno rozdělení stříbra a olova na obr. 11, a to pro jednotlivé lokality 1 Grodlův mlýn (kroužky), 2 Simtany (čtverce),
3 Bartoušov (úsečky) a Stříbrné Hory (trojúhelníky). Použitou
metodou jsou obsahy stříbra ve struskách měřeny poblíž meze
detekovatelnosti, což kromě jiného přispívá také k tomu, že
byla registrována pouze tendence ke zvýšení obsahu Ag ve
struskách se zvýšením obsahu olova.
L i t e ra t u ra
[1] PŮŽA, F.: Kronika Přibyslavská. Nákladem Společenstva
různých živností v Přibyslavi. Přibyslav 1914, s. 410.
[2] ROUS, P. – MALÝ, K.: Průzkum terénních stop po zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku. In Mediaevalia Archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých
kovů: sídelní a technologické aspekty. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2004, s. 121–144. ISBN 80-86124-48-7.
[3] AGRICOLA, G.: Georgius Agricola Dvanásť kníh o baníctve a hutníctve. Ostrava : MONTANEX, a. s., 2006,
546 s. ISBN 80-7225-218-6. (Georgii Agricolae: De re
metallica libry XII, Basileae MDLVI).
[4] SEVRJUKOV, N. N. – KUZMIN, R. A. – ČELIŠČEV, J. V.:
Obecné hutnictví. Praha : SNTL, 1958, 564 s.
[5] TYLECOTE, R. F.: A history of metallurgy. Londýn : The
Metals Society, 1976, 182 s. ISBN 0 904357 06 6.
[6] MERTA, J.: Výzkum tavicí pece v údolí potoka Stříbrnice
(kat. úz. Lesní Hluboké – okr. Brno-venkov). Archeologia
technica, 3, 1984, s. 108–109.
[7] STRÁNSKÝ, K. – MERTA, J. – BUCHAL, A.: Důlní a hutnická činnost v údolí potoka Stříbrnice. Archeologia technica, 15, 2003, s. 31–35.
[8] ROUS, P.: Stříbrorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od
13. do 17. století. Archeologia technica, 15, 2003, s. 49–58.
[9] JANGL, L. – MAJER, J. – ROUS, J. – VOSÁHLO, J.: Nákres
stříbrné hutě ze 17. století ze sbírek Městského muzea
v Přibyslavi. Archeologia technica, 16, 2004, s. 54–58.
ISBN 80-86413-27-6.
[10]QUADRAT, O.: Základy metalurgie kovů. Nakladatel Josef
Hokr, Praha 1948, s. 240.
Druhá část bude zveřejněna ve Slévárenství č. 9–10/2011.
Download

stáhnout [pdf] - Časopis SLÉVÁRENSTVÍ