PŘEDSTAVUJEME
Mitsubishi Dutlander PHEV
Text J.Lasík Foto autor, archiv
Shybridem do terénu
Mitsubishi vícenež čtyři cet let zkoumáhranice, které by umožnily elektrom obi lům vydat setaké doterénu.Výzkum avývoj elektrických vozů , pohonnýchjednotek, akum ulátorů i systémů při náší prvnívýsledky.
p
o představe ní mod elu i-MiEV v roce 2009 je
totiž dalším důkazem techn ické zdatno st i Milsubish i založená plug-in hybridní verze Ou tlan deru 3. gene race, o značená jako Ou tla nd er PH EV.
Kombi nuje technologie SUV (Pajera ), technologie
4WD ( Lance r Evo) a technologie elektromobilu
(i -M iEV ).
/ 18 / OFFROAD4x4 MAGAZiN
Jde o prvn í vůz, II kterého se od počátku předpoklá ­
dalo, že bude vybaven běž ným spalovacím motorem
nebo plug-in hybridním pohonem.
Outlander PHEV ne ní ani adaptaci stávajícího vezl dia pohán ěného spalovacím moto rem , an i speciální
výkladní
skří n í
plug-in hybrid ní techno logie poho -
nu , ale další variantou m od elu O utlander 3. generace.
Jako prv ní plug-In hybrid Mitsubishi vychá zí
z elektromobilu. kter ý spolé há na zkušenosti s vývojem elekt rické ho pohonu , dopl n ě n é h o záiehovým motorem . Bere si také to nejlepší ze zkušeností Mitsub ishi s pohonem č ty ř kol a stává se pr vním
elektrický m osob ním voze m s pe rm ane nt ním po ho nem čtyř kol sériově vyrá bě ným velkým výrob cem . Protože byl vyvinu t v rám ci mo delové řa dy
Outlanderu 3. generace. net rpí žád ným z nedos tatků jednoduchých adap tací, zejm éna pře káže ­
jícími při d anými so uč ást m i elekt rického pohonu.
Současné hybr-idní automobil}' d ělíme do následujících kategorií :
Sériové hyb rid y 2W D (spa lovací motor vp řed u
+ elektro mo tor vpřed u )
Sério vé hyb rid y 4WD (spa lovací moto r vpředu
+ elektromotor vzadu )
Sé r i ově/p ara l el n í hybridy 2WD (spalovací
motor vpřed u + elektromotor vpředu )
S ériově/para lel n í hybridy 4WD (spalovací
mot or vpředu + elektro motor vpředu + e1ektro
motor vzadu)
Sér i ově/p a ra lel n í
plug -in hyb ridy 2WD
(spa lovací motor vpředu + elektromotor
vpřed u + možnost dobíje ní)
S é ri ově/p ara lel n í
plug -in hybridy 4WD
(spalovací mo tor vpředu + elektromotor vzadu
+ možnost dobíjení)
Spalovati molOl'
Tlanwle
Měni t napěli
--'.;,;;,;,;,
•
,
GeneJátor
Transaxle
EleklromolOl'
Mit sub ish i nyní
Sér i ově/p a ra l el n í
př idává
k
tě m t o
kategoriím
Eleklromolcr
Měni t napěli
ještě
plug-in hybrid s páre m elektro-
motorů
(spalovací motor vpřed u + elektromotor
«elektromotor vzadu + mož nost dobíje ní).
Zážehový mot or 2.0 (87 kW ) se nac hází na pravé
s t ra ně motor ového pro sto ru ja ko v klasickém Outlander u. Vlevo je elektromotor (60 kW ) + měni č
na pět í (137 N) + generátor (70 kW ). Aby nezasahoval do interiéru, tak je modu l t rakč ního aku mu látoru uložen upro st řed. Tí m se také podařil o
optimalizovat roz ložení hm otnosti mezi před ní
a zad ní nápravu SS : 45. Zad ní elektro motor (60
kW) + m ěn i č n apě tí ( 195 Nm) jsou pod podlahou,
aby nenarušovaly zavazadlový pro stor.
Toto u spo řád án í ne má ani ko nve n č ní převodovku
ani hnací h ř ídel , systém je ř ízen elektron icky, při­
če m ž zážehový motor po hání přední kola (v paralelním hybrid ním režimu ) prostřed nictví m převo ­
dového soukoli. Navic primárn í hnací síla pochází
z před n ího a zadního elektromoto ru jako u 100 %
elektr omobilu 4WD . Systém PH EV vyuiívá nový
systém pohonu č t yř kol s párem elektromo torů
vhod ný pro systém Mitsubishi S·AWC, který vychází z technolog ie4WD vyvinuté a odzkoušené
v Lanceru Evolutio n a integ ruje ovládán í sys t é m ů
vpřed u
4WD. ASC a ABS.
Dva elektromotory poháněj í předn í a zad ní nápra vu nezávisle. Vzh ledem k tomu, že v pods tatě nemají zpoždě n í a jsou dobře regulovatelné, zaji šťují
jem n ěj š í ovládán í systému poh on u všech kol. Systém n ep ot řebuj e hnací hří d el. hyd rau lický systé m
a ni spojku, které v ko nven čních systémech poh onu
čty ř kol slouží k propojen í přední a zad ní nápravy.
Systém Mitsub ishi PH EV po skytuje oka mžitý
točivý momen t, který je vlastní elekt rickým 010 t orům , a akcele raci srovnatelnou s vidlicovým i
t ř íl it rový m i šestiválci, zat ímco pár e lek tromoto rů
za r uč í plynulou jízd u i v n á ročn ýc h zimních pod m ínkách.
O utland er PHEV mů že být zapojen do jakékoliv
elektr ické 7..1S11Vky stejným zp ůs o bem jako model
i-Mi EV, p ř iče m ž doba nabíjeni je 4 hod iny pro
pln é nab ití (240 V - 15 A) nebo 30 m inu t při pou žiti r yc hlo n abíj c č k y, Díky to mu se dojezd v režimu
č is tého elektromobilu rozšl ňl . i'ti d ič si m ů že zvolit
Rež imu dobíjen í aku mulá tor u - do bíjení z ben zínového mot oru . pokud ncni k d ispozici žádný jiný
zd roj energie. Při brzd ěn í fungují p ředn í i zad ní
elektro motory ja ko generátory, p řem ěň uji kinetickou energii a po užívají ji k dob íjeni t ra k čn í ho
akumuláto ru.
Ope rační systém sh romažďuje údaje a informa ce
ze všech hlavn ích so učá s t í elektrického poho nu
a na jejich zákla dě zaji šťuje integ rova né říze ní výkonu vozu. Tento systém ří ze n í neu stále sleduje
stav nabití akumu látoru a mn ožství energie získané z rekupera č ních brzd a přitom reguluje výkon
tak, aby byla za ruč en a plynulá a rychlá akcele ra ce. Systém opt ima lizuje a m inimalizuje spot řeb u
elektrické energie, aby moh l poskytovat co nejlepší s k u t eč ný jízd ní výkon. Dojezd se tak zvýšil až
na 880 k il om et rů .
Outlander PHEV používá j eště p okro č i l ej ší systém
vycházející z in tegro vaného systému ří zen í pro
vozy řa dy MiEV, včetn ě fun kcí systém pro plug-i n.
Ov ládá nejen akum ulátor a elektromotory. ale také
spalovací moto r a gene rátor. O peračn í systém au tomat icky vybírá jed en ze tří jízd ních rež i mů (čistě
elekt rický, sériový hybridni a paralelní hybridní)
podle ú rovn ě nabití akumulátoru a podle jízdních
podm ínek. č ímž vylepšuje jízd ní výko n i spotřebu
paliva.
vpřed u
i vzadu. Ge nerátor dist ribuuje dodat eč ný
mom ent, který vzniká , aby po sílil účinnos t
spalovacího motoru a uš e třil e l ektř inu z t rakčn í ­
ho akumu látoru . Systém se automat icky vrátí b u ď
do sér iového hybridního režim u nebo do režimu
či st ého elektromo bilu.
Od O utlan dcru se verze PHEV liší několi ka vizuáln ím i z m ě n a mi. ať už v exteriéru (nová barva
« tech nická st říb rná ~ , specifická pře d ní mřížka ,
zadní s vět l a s LED d iodami , l 8"lité disky kol, nárazníky v ba rvě karoser ie), nebo v interiéru (pan el
s unikátními akcenty. vysoce kontrastní ukazatele
s mě ři čem výkonu. hlavice řa d icí páky p řípo ml ­
na jlcí joystick, atd.). O utlande r PHEV využívá
stej nou karoserii vylad ěnou v aerodyna mickém
tunelu.
Outla nder PHEV byl p řed s t ave n vloni na pa řížském auto salon u a v Japon sku se už prodává
od ledna. V Evro pě bu de k dispozici od letošního
léta. •
t oč ivý
Čistě elektrický
(elektromob il s pohonem č tyř kol a dvě m a elektromoto ry)
Vů z p oh án ějí dva elekt romo tory. energii dod ává mo dul tra kčn ího akumulátoru. Maximá ln í
rychlostí pře sa h uje 120 km Ih , dojezdem více než
S2km.
SériovÝ hybridní
(elektro mobil s poh onem č t yř kol a párový mi elektromoto ry. které pod poruje gene ráto r)
Za hranicí rychlosti 120 km Ih, nebo když je zapotřebí více výkonu , nebo p ři u rč i té úrovni nabití
(30 %), se autom aticky aktivuje sériový hybridn í
režim. Zážehový motor n a sko čí, aby napájel generáto r a znovu dob il tra kční akumulátor, ovšem
s možností návratu do režimu č i s téh o elektromo bilu. Systém je nast aven tak. aby se vracel k p ln ě
elektrickému provo zu co možná nej ča stěji.
Paralelní hybridní
(zážehový motor podporovaný po ho nem čt yř kol
s pá rovými elektrom otor y)
V tomto reiimu využívá Ou tland er PHEV svých
zd roj ů. Zážehový mot or po hání p ředn í kola pře s
spojku, pár elekt ro m otorů ho plynule podpo ruje
www.offroad4x4magazin.com
Download

S hybridem do terénu: Mitsubishi Outlander PHEV