Fryšavský
obecník
Ročník XIII
číslo 2
2011
PROSINEC
Z. Svěrák
Je prosinec a vrabec prosí:
mějte lásku v duších,
a listonoši klapky nosí
na promrzlých uších.
Spí včelí úl,
spí bílá zahrada,
spí světa půl,
mráz řeku opřádá.
Slyš, koledu si dítě zpívá,
hlas má trochu tklivý,
však v jablku se hvězda skrývá,
budem dlouho živí.
Spí včelí úl,
spí bílá zahrada,
spí světa půl,
mráz řeku opřádá.
Vážení občané, chalupáři a přátelé Fryšavy,
přiblížil se čas vánočních svátků a konec roku 2011. Dovolte mi krátké ohlédnutí za tímto
uplynulým rokem. Nebyl to pro obec a vás občany určitě rok vůbec lehký, nesl se celý ve
znamení realizace největší akce v historii obce – výstavby ČOV a splaškové kanalizace.
Každého z vás se dotkl určitým způsobem, hlavně omezeními a překážkami při průběhu
vlastních stavebních prací, někteří jste již vybudovali vlastní přípojku. Jsem přesvědčen a
myslím si i s velkou většinou vás, že absolvovat všechny tyto překážky stálo zato, že je zde
dílo, které po připojení všech nemovitostí bude velkým přínosem pro příjemné a pohodlné
bydlení v obci. Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za podporu, vstřícnost a toleranci,
kterou většina z vás projevila s tím, že v příštím roce doladíme zbývající drobné nedostatky.
Ostatní činnosti a aktivity v obci proběhly standardně tak, jak jsme na ně zvyklí dle
možností úspěšně.
Je tedy zcela na místě popřát vám všem příjemné prožití předvánočního a vánočního času
plného pohody v kruhu svých blízkých a do nového roku pevné zdraví, spokojenost a
úspěchy ve veškerém Vašem konání.
Ing. Josef Fiala
starosta obce
-1-
Vánoční strom před Obecním úřadem nám krásně svítí a každému je tak jasné, že se
blíží vánoce. Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce a uznává je asi úplně každý,
bez rozdílu vyznání či společenského postavení. Všichni se na ně těšíme, protože
budou naplněny láskou, setkáním s bližními a snad nikdo nezůstane úplně sám.
Vánoce se blíží, ale ještě tady nejsou. Nyní prožíváme jakési „přípravné“ období,
kterému říkáme advent. A právě smysl adventu je připravit se na tu velikou událost,
jakou je narození Ježíše Krista.
Adventem nás provází také postava Jana Křtitele, který nás neustále vybízí
k bdělosti, připravenosti, abychom změnili své smýšlení a tak se připravili a to hlavně
ve svém srdci. Proto doba adventní má být dobou klidu, usebrání, odříkání a
modlitby. Proto je třeba si to stále dokola opakovat, zvláště v současné době, kdy
každý z nás prožívá možná právě to „nejhorší“ období v roce. Jsme vrženi do proudu
nakupování, uklízení, obstarávání všeho možného, různých účetních uzávěrek na
konci roku a „dohonění“ toho, co jsme za celý rok nestihli. Přesto je třeba stále znovu
a znovu hledat alespoň malá ztišení a zastavení se, třeba i s Biblí v ruce.
Proto právě v adventu bývají tzv. rorátní mše sv. Rorátní mše bude každou sobotu
v 6:30, kdy je ještě tma, den se pomalu probouzí a my můžeme v klidu, i když víme,
že nás toho ještě spoustu čeká, prožít radost ze setkání s Bohem. Tato naše radost
může být ještě umocněna, vzájemným setkáním a povzbuzením, po mši na faře u
něčeho dobrého.
Také již nyní vás mohu pozvat na krásný adventní koncert skupiny Sourozenci, které
známe již z loňského adventu. Toto setkání u krásné hudby bude v sobotu 17. 12.
v 18:00.
Přeji nám všem, aby se nám podařilo nenechat si vzít advent, i když na nás budou
ze všech stran dorážet koledy a plno povinností. Podaří-li se nám to, tak vánoce pak
budou mít úplně jiný rozměr a to mnohem krásnější a přitažlivější.
P. Jiří Janoušek, farář
Mše sv. na vánoce:
24. 12. Štědrý večer
16:00
25. 12. Boží hod vánoční
8:45
26. 12. Svátek sv. Štěpána
8:45
31. 12. Silvestr
16:00
1. 1. Nový rok
8:45
-2-
Zprávy z fryšavské školy a školky…
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše Mateřská škola ve Fryšavě pod Žákovou horou má pro letošní školní rok
2011 – 2012 školní vzdělávací program Duhový svět. Zapsaných máme 19 dětí a to
z Fryšavy 8, z Kadova 2, ze Třech Studní 7, z Vlachovic 1 a z Brna 1 dítě.
Vzhledem k různosti věkového složení dětí jsou přizpůsobovány jednotlivé činnosti
tak, aby se všechny děti rozvíjely přiměřeně svým věkovým schopnostem. Vytváříme
různé projekty, kde se prolínají hudební, pěvecké, pohybové, výtvarné a pracovní
činnosti. To vše vede k tomu, aby děti z naší mateřské školy odcházely optimálně
rozvinuté.
Tento rok mají děti možnost navštěvovat tyto kroužky: Hrajeme si s angličtinou,
Výukové programy pro předškoláky a hudebně – pohybový kroužek. Kroužky jsou
vhodné pro nejstarší děti.
Na začátku školního roku jsme navštívili místní kravín. Příznivé počasí jsme využili
k turistickým výletům po okolí, např. výlet ke studánkám Vitulka a Barborka. Dále
navštěvujeme divadlo ve Žďáře nad Sázavou. Je rozvinuta velice dobrá spolupráce
se ZŠ, tudíž některé akce jsou připravovány společně. Jednou z mnoha byla beseda
s Policií ČR
ze Žďáru nad Sázavou.
Na měsíc listopad jsme si připravili spolupráci s rodiči pod názvem Štrůdlování aneb
mamko, taťko, pojď si se mnou hrát. Hned po příchodu si rodiče s dětmi společně
oloupali a nastrouhali jablíčka a paní kuchařka štrůdl dodělala. (Tímto bychom chtěly
poděkovat paní kuchařce za pomoc a ochotu). Mezitím ve třídě panovala klidová
atmosféra, rodičům byla nabídnuta káva, čaj. Dobu čekáním na upečený štrůdl jsme
rodičům předvedli krátké cvičení na hudbu „Elce pelce“ a zahráli pohádku „Budka“.
Po této krátké ukázce jsme se všichni s chutí zakousli do výborného, teplého štrůdlu.
Rodičům jsme dále ukázali hrací koutky, kde si se svými dětmi i pohráli. Tato akce se
vydařila a již teď chystáme předvánoční setkání – zdobení perníčků. Doufáme, že se
nás opět sejde plná školka J. Kromě této akce se dále chystáme do Solné jeskyně
ve Žďáře nad Sázavou, pojedeme na vánoční představení Legenda o hvězdě do
DDM ve Žďáře nad Sázavou a chystáme krátké pásmo na vánoční setkání v KD
Fryšava.
Za MŠ vypracovala vedoucí učitelka Iva Schneiderová a Martina Šedá
-3-
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nezadržitelně se nám blíží Vánoce a my jsme toho od začátku školního roku už
mnoho zažili.
1. září 2011 do základní školy nastoupilo 23 žáků. Vzdělávání v 1. – 5. ročníku
probíhá podle školního vzdělávacího programu Barevná škola.
S novým školním rokem jsme zahájili realizaci projektu EU peníze školám. Projektový
záměr vychází z cílů ŠVP, je zaměřen na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT, rozvoj čtenářské, informační a matematické gramotnosti a výuku anglického
jazyka. Zároveň jsme vstoupili do posledního roku tříletého projektu „Málotřídky
společně“. Novinkou je zapojení školy do projektu realizovaného ve spolupráci
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Kompetence pro život“. Projekt
sleduje trendy moderní pedagogiky, vede k posílení měkkých kompetencí učitelů a
žáků (jedná se o kompetence k efektivní komunikaci, týmové spolupráci,
podnikavosti, řešení problémů, objevování a orientaci v informacích a kompetenci
k celoživotnímu učení).
Během září a října jsme využili sponzorského daru žďárské firmy ŽĎAS k výměně 2
oken na chodbě a částečné výmalbě chodby v 1. podlaží.
A my, děti, jsme hned začátkem září začali s kulturním životem – navštívila nás paní
Inka Horáková se svým velice zdařilým divadelním představením „Raneček veselých
pohádek“. Kromě toho, že jsme se po představení směli opravdu zblízka podívat na
loutky, s námi tradičně zopakovala znakovou řeč pro neslyšící.
V říjnu nám začaly kroužky. Letos máme nabídku malinko obměněnou – zůstává
literární kroužek, flétna, hudebně-pohybový kroužek a letošní novinkou je hojně
navštěvovaný kroužek dovedné ruce, kde rozhodně nenecháme zahálet svoji fantazii
a tvůrčí schopnosti. Výuku náboženství u nás organizuje P. Jiří Janoušek z místní
farnosti. V říjnu jsme pozvali rodiče dětí prvního a druhého ročníku do výuky, aby
viděli, jak nám to jde. Také nás navštívili příslušníci Policie České republiky.
Předvedli nám svoje auto a připomenuli zásady bezpečné jízdy na kole i jiného
pohybu kolem silnice. Pro kluky ale určitě byla nejatraktivnější příležitost prohlédnout
si služební zbraň a želízka a vyzkoušet si neprůstřelnou vestu. Jak všichni určitě víte,
v říjnu jsme pod záštitou žďárské společnosti ODAS uspořádali sběr starého papíru.
Naše škola se umístila na 5. místě s 1 400 kg. Získáme tak peníze, které využijeme
ve prospěch dětí navštěvujících naši školu. Děkujeme vám, všem našim věrným
přispěvatelům. V říjnu jsme také měli velice milou návštěvu z tasovského sdružení
Slepíši s programem „Hele, lidi“. Přijel za námi nevidomý pan Pavel s doprovodem
a ukázal nám spoustu zajímavých věcí. Zjistili jsme například, co znamenají
vystouplé tečky na krabičce od léků, viděli jsme knihu pro nevidomé a zjistili, že ani ti
nejlepší čtenáři by si asi moc nepočetli. Pan Pavel nám předvedl práci na speciálním
psacím stroji, na kterém může napsat dopis svému nevidomému kamarádovi.
Předvedl nám zajímavé pomůcky, které používá – například hodinky s odklápěcím
-4-
sklíčkem k ciferníku a bílou hůl pro nevidomé. Připojil také příhodu, jak mu v Praze
dveře metra hůl skříply a ona ujela. Co teď? Naštěstí se našla paní s dobrou duší,
která na příští zastávce vystoupila a přivezla mu ji zpět. Nejvíce se nám líbil začátek
programu, kde jsme vešli do třídy se zavázanýma očima, usadili se a hmatem jsme
poznávali předměty. Další úžasnou součástí programu byla práce s keramikou. Sice
jsme tvořili s pomocí zraku, ale postupem, jaký využívají nevidomí. Každý si vytvořil
masku na krabičce od fruka. Pan Pavel si pak všechny masky „prohlédl“ rukama
a vyhodnotil nejzajímavější dílo. (Velice nás potěšilo, že nás pan Pavel nedávno
přišel opět navštívit.) Stejný den večer se nám podařila zorganizovat lekce zumby pro
maminky a jejich dcery pod vedením zkušeného tanečníka Martina. Další říjnovou
aktivitou byla „Bramboriáda“, při které jsme zažili spoustu legrace. Do školy jsme si
přinesli zajímavé tvary brambor, zapojili jsme svoji fantazii a bramborám dávali názvy
podle toho, co nám připomínaly. Poté jsme si z nich vyrobili bramborová tiskátka.
Z dalších brambor jsme měli za úkol uvařit nebo upéct s pomocí či pouze radou
maminky nebo babičky nějakou bramborovou specialitu. Ukázalo se, že jsme zdatní
kuchaři a kuchařky, mnozí donesli svoje výdobytky k ochutnání. O bramborách jsme
se dozvěděli i spoustu zajímavostí – odkud k nám přišli, jaká byla jejich cesta, jaká
panovala nedůvěra Evropanů k nové plodině, jak se brambory řeknou původní řečí
Indiánů Inků, jak je pojmenujeme italsky a německy…
Samozřejmě také pravidelně navštěvujeme divadelní představení v městském
divadle ve Žďáru nad Sázavou, poté chodíme na besedy do Knihovny Matěje Josefa
Sychry, využíváme dětské i hudební oddělení, a neopomeneme ani Regionální
muzeum na Tvrzi. Několikrát jsme navštívili i místní obecní knihovnu, kde nám pan
Zrůst ochotně připravil literární besedu.
V listopadu jsme se společně sešli u slavnostního rozsvěcení obecního vánočního
stromu na první adventní neděli a pokusili jsme se vám, návštěvníkům, zpříjemnit
tuto společenskou událost krátkým vystoupením.
Na prosinec se velice těšíme, určitě si z něho odneseme spoustu skvělých zážitků!
Mikuláš s čerty a andělem je už jistě připraven a sečte nám všechny naše skutky.
Uvidíme, jak jsme si letos vedli a jestli si zasloužíme nějaký milý balíček, nebo spíše
brambory. Také nás čeká vánoční noc, tentokrát s obměnou – přespíme na statku
na Krátké. To bude něco! Určitě si ozdobíme i školní stromeček a třeba pod ním
najdeme i nějaký ten dárek… A na co se těšíme nejvíc? Samozřejmě na
prázdniny! J
Dovolte, abychom Vám popřáli požehnané vánoční svátky prožité v klidu a radosti se
svými nejbližšími. A do nastávajícího roku ať vykročíte ve zdraví tou správnou nohou
a vše se Vám daří.
Za ZŠ Jana Humlíčková
-5-
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve Školní družině se scházíme po vyučování. Odpolední zájmové vzdělávání slouží
dětem k rekreaci, zábavě a odpočinku. Jsou jim nabízeny zájmové činnosti.
V letošním školním roce jsou to tyto kroužky – Dovedné ruce, literární a hudebněpohybový kroužek a flétna.
Kromě společných her s kamarády patří k oblíbeným činnostem také tvoření.
První sněhové vločky nám připomněly blížící se Vánoce. Prosinec bude patřit zimním
písničkám a koledám, vyrábění, povídání a zdobení stromečku, abychom byli
připravení, až u nás zazvoní zvoneček…
Za ŠD Lenka Ježová
Zápis do Základní školy a mateřské školy Fryšava
pro školní rok 2012/2013
Zápis se koná ve čtvrtek 2. února 2012
ZŠ: od 14.00 do 15.00 hod.
MŠ: od 15.00 do 16.00 hod.
Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:
vyplněnou žádost o přijetí (k vyzvednutí v kancelářích školy)
-6-
-7-
5.
-8-
-9-
- 10 -
- 11 -
- 12 -
-13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
Miroslav Kružík
- 17 -
Oznámení občanům
Starosta SDH Fryšava se obrátil na zastupitelstvo obce se žádostí o
spolupráci při řešení vážné situace vzniklé poruchou motorové stříkačky.
Protože se jedná o méně používaný a starý typ stroje, současné snahy o
opravu nejsou úspěšné. Tuto situaci musí obec bezodkladně řešit. Bude
učiněn ještě pokus o opravu specialisty z HZS ve Žďáře. Nicméně je
jisté, že se nevyhneme nákupu nového stroje. To představuje náklad cca
200 000 Kč. S tím obec nepočítala a v současné finanční situaci je
uvolnění takových prostředků téměř vyloučeno. Hledáme proto jiné
možnosti financování – od úvěru, leasingu, sponzoringu aj. Připravujeme
také záměr veřejné sbírky občanů, jejíž výnos by velice pomohl.
V minulosti se podobné potřeby obce řešily nejčastěji veřejnou sbírkou.
Požární bezpečnost a akceschopnost našich hasičů jsou věci, které
potřebují všichni. V předstihu se na Vás obracíme s touto informací a
věříme, že najdeme pochopení a pomoc při řešení nadmíru vážného
problému. Pokud dojde k organizaci veřejné sbírky, budeme vás včas
informovat o podrobnostech a způsobu shromažďování prostředků.
Lesy ČR s.p. , lesní správa Nové Město na Moravě upo zorňuje občany n a prodej vánočních
strom ků.
Zakoupit b ude možné dřevinu SMRK po dle výšky za následu jící ceny :
výška do 1m 7 0,- Kč, 1-2m 90,- Kč, 2+ m 120 Kč.
K d ispozici bude i klest z jedle po provedených prořezá vkách
.
Prodej se uskuteční od 12.12.20 11 v p racovní dny v čase 7 – 8 h od. u budo vy sídla revírů
Milovy a Koníkov (Fryšava 1 21 – bytovka), neb o po telefonické domluvě :
in g. Vašek 724 524 191, p. Brázda 7 24 623 7 49.
Lesní sprá va dále upo zorňuje na záka z řezá ní ván očních stromků a ozdo bné jedlové klesti
v lesních kulturách s tím, že při zjištění toho to přestupku b ude postupováno velmi přísně .
- 18 -
Kulturně - společenské akce v nejbližším období:
- Oslava Silvestra 2011,volný přístup do KD Fryšava,zajištěna reprodukovaná hudba........31.12.2011
- XI.Obecní ples,KD Fryšava .............................21.1.2012
- Maškarní ples,KD Fryšava ..............................11.2.2012
Během dne maškarní průvod obcí-SDH Fryšava
- Hasičský ples,KD Fryšava...............................18.2.2012
- Čokoládový ples,KD Fryšava ..........................10.3.2012
Všichni jste srdečně zváni
Komunální odpad - 2012
Po jednání na Technických službách N.M. můžeme konstatovat, že poplatky za svoz
komunálního odpadu se pro rok 2012 nebudou měnit. Platby včetně výdeje známek budou
po Novém roce v úředních hodinách. Svoz odpadu během svátků zůstává také beze změn tedy ve svátek 26.12. a pak 9.1.2012.
Obecní úřad ve Fryšavě pod Žákovou horou bude ve
dnech
20. 12. 2011 – 30. 12. 2011 uzavřen.
- 19 -
Pranostiky na měsíc prosinec
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec - brzké jaro.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Nepřijde-li předzimek bude dlouhý podzimek
Hvězdičky
Papírovými hvězdičkami můžeme ozdobit vánoční dekoraci, uplést si z nich
řetěz, zavěsit do okna, nebo použít jako základ vánoční dekorace. Výroba je
velmi jednoduchá. Budeme potřebovat:
- noviny na roličky
- lepidlo
- provázek - nejlépe papírový z krouceného papíru, který se také používá
na twist-art. Vhodný je nějaký, který "nechlupatí", protože po nastříkání ty
chloupky nevypadají hezky
- zlatou barvu ve spreji
Vezměte si roličku a rozměřte si ji po 8 cm (záleží na tom, jak velká má
být výsledná hvězda) na 5 dílů plus na konci o 1-1,5 cm přesah (pro slepení).
V místech označení (po 8 cm) roličku ohněte, složte pěticípou
hvězdu a konce slepte k sobě. Po zaschnutí hvězdu nepravidelně obmotejte
provázkem a přestříkejte zlatou barvou.
Ozdoby ze včelího vosku
Vánoční ozdoby si můžeme vyrobit i z plátků včelího vosku, který je určen
k domácí výrobě svíček. Plátky asi mají ve vícero formách, dají se sehnat
barevné i přírodní.
Postup je jednoduchý: vykrájíme si tvary pomocí vykrajovátek na pečení
cukroví vždy po dvou kusech. Připravíme si buď bavlnku, nebo přírodní
lýko, dva vykrojené stejné tvary si nahřejeme mezi dlaněmi aby se lépe
spojily a mezi ně uděláme z lýka či bavlnky smyčku na zavěšení. Pokud
se nám budou zdát dvojité ozdoby zbytečné, můžeme udělat z jednoho
kousku ozdobu a udělat do ní silnou zahřátou jehlou dírku na mašličku.
Vosk moc hezky voní.
- 20 -
Recepty na cukroví, které jsme ochutnali při rozsvěcování
vánočního stromu obce
Opilí vodníčci
250 g hladké mouky
170 g másla
20 g droždí
trochu mléka na kvásek
1 kostka cukru, špetka soli
rum na máčení
cukr moučkový a vanilkový na obalování
Ve vlažném mléce rozpustíme cukr, přidáme droždí, lžíci mouky a necháme
Vzejít kvásek. Do mouky nalejeme kvásek a přidáme změklý tuk a sůl. Vypracujeme tužší těsto a
zabalíme je do utěrky.
Ponoříme na 2 hod. do studené vody.
Na pomoučeném vále vyválíme plát o síle asi 5 mm a vykrajujeme různé
tvary.
Pečeme na suchém plechu dorůžova. Upečené máčíme (krátce) v rumu a
obalujeme v moučkovém cukru s vanilkou.
Čertovské sušenky
100g másla, 50g cukru krupice, 1 vejce, 100g polohrubé mouky, 100g čokolády na vaření,
150g vlašských ořechů.
Vyšleháme máslo s cukrem, přidáme vajíčko, mouku, polovinu ořechů nastrouhaných a
polovinu nahrubo nasekaných, také čokoládu nahrubo sekanou. Z těsta tvoříme na plechu
vyloženém pečícím papírem malé hromádky (asi velikosti vlašského ořechu), necháváme
trochu rozestupy, poněvadž těsto se při pečení rozteče na placičky. Pečeme asi 10 minut v
předehřátě troubě.
Čokoláda
250g tuku Omega, 250g cukru moučka, 100g sušeného mléka polotučného, 2 lžíce mleté
kávy, 80g kakaa, 2 vanilkové cukry.
Sypké věci přesejeme, aby se nedělaly hrudky. Tuk nakrájíme a spolu se vším ostatním
dáme do hrnce a za stálého míchání rozpustíme ve vodní lázni.
Ananasové kokosky
1 konzerva ananasu
4 hrnečky strouhaného kokosu
1 hrneček cukru krystal
1 sáček vanilkového cukru
3 bílky
ananasovou konzervu přelijete do vyšší nádoby a ručním mixerem rozmixujte.
Kaši poté přelijte do hrnce, přidejte cukr krystal, vanilkový cukr a vařte
dokud se štáva nevyvaří a nevznikne hustá hmota.
Tu poté nechte vychladnout.
Do zchladlé kaše přidejte bílky ale pozor musí být nevyšlehané. Vařečkou
ještě přimíchejte kokos a vše propracujte, dokud se hmota nespojí.Z ní se
tvarují pyramidy nebo homole. Pečte při teplotě 175°C
Zde je místo pro Vaši reklamu.
3.
Vydává: Obecní úřad Fryšava pod Žákovou horou
Řídí redakční rada ve složení: MVDr. Jiří Humlíček, Mgr. Jana Humlíčková, Eliška Kružíková
Download

Číslo 2, rok 2011 - Obec Fryšava pod Žákovou horou