Výtisk.č.:1
Poťtzování
neověřenýchkopiínenídovo|eno.
Datum účinnosti:1. 10. 2012
)AHAMO
sMĚRNIcE
18-26.
Revizní řád pro e|ektrická zařízení
r. Úeel
Pro zajištěníbezpečnostia-provozníspoleh|ivostie|ektrickýchzaíízenía v sou|adu
s poŽadavkem
Čst.t33 2000-6,Čst.tss 15oo,Čsn eN 60079-17ed. 3, Čsrurru 50172je
e|ektrickou
vydána tato směrnice, která je závazná a p|ati pro veškerá zaÍizenívyuŽivď1icí
energii.
2. Rozsah platnosti
PARAMo, a.s'
Tatosměmicep|atív celéspolečnosti
3. odpovědnost a spo|upráce
odpovědnosta spo|uprácevyplýváz textu.
4. Definice
a
Preventivníúdržba- soubor ěinnostízaměřenýchna udrženíprovozuschopného
stavu e|ektrickéh
o zařízeni.
bezpečného
Bezpečnost električkéhozařízení- schopnost elektrickéhozařízeníneohroŽovat
za stanovenýchpodmínek
lidskézdraví,užitkovázvířatanebo majeteka okolníprost'.ředí
proudemnebo napětímnebojevyvyvo|anými
provozuelektrickým
účinky
elektřiny.
Tento pojem zahrnuje i poŽárníbezpečnostz hlediska moŽnéhovzniku poŽáru
proudu,napětínebojevy vyvo|anými
působením
účinky
elektřiny.
prováděná
na elektrickémzařizení,při které
Kontrola e|ektrickéhozařízenÍ činnost
se zjišťujetechnickýstav elektrickéhozařízení(např. zkouškou,měřením,prohlídkou,
apod.).
zařízení,při kterése
Revize elektrickéhozařízeni- činnostprováděnána elektrickém
prohlídkouměřením,zkoušenímzjišťujestav e|ektrickéhozařízeníz hlediska jeho
zprávy o revizi.
bezpečnosti.
Součástírevizejevypracování
prováděná
na novémnebo rekonstruovaném
elektrickém
Výchozí revize revize
zařízenípřed jeho uvedenímdo provozu.
zařízeníprováděnápravide|ně
Pravide|ná revize - revize provozovanýche|ektrických
ve stanovených|hŮtách.
nouzového
osvět|ení
kontro|aprovozuschopnosti
Kontro|aprovozuschopnosti- roční
zařízenildle
č.24612001
Sb..o
|ng'Zdeněk Hů|a
vedoucíolMS a lA
Novela í
Změna2 - str. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, pří|ohač.í
Směrnice 18-26
Strana 2 z 9
Zpráva o revizi – písemný doklad o výsledku revize, z něhož je patrný stav elektrického
zařízení z hlediska bezpečnosti v době vykonávání revize.
Řád preventivní údržby – předpis organizace pro provádění preventivní údržby
elektrického zařízení, který obsahuje způsob a lhůty provádění preventivní údržby.
Rekonstrukce – zásahy do konstrukční a technologické části dosavadního elektrického
zařízení, které mají za následek změnu technických parametrů, popř. změnu funkce a
účelu elektrického zařízení.
Oprava – úkon, kterým se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za
účelem uvedení elektrického zařízení do provozuschopného stavu, obnovují se jeho
technické vlastnosti, odstraňují funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky.
Pověřený zaměstnanec – zaměstnanec s příslušnou kvalifikací podle předpisů orgánů
státního odborného dozoru pro provádění nebo řízení prací prokazatelně pověřený
organizací k provádění kontrol elektrického zařízení.
Záznam o kontrole – písemný doklad o výsledku provedené kontroly, který obsahuje
soupis provedených úkonů, vč. výsledků měření a zkoušek, z něhož je patrný stav
elektrického zařízení v rozsahu provedených úkonů.
5. Zkratky
ASŘT
OHSE
OZF
ČBÚ
ČÚBP
FTZÚ
OIP
OIT
zóna
nn
vn
–
–
–
–
–
–
–
–
automatizované systémy řízení technologií
odbor bezpečnosti a životního prostředí
obnova základních fondů
Český báňský úřad
Český úřad bezpečnosti práce
Fyzikálně technický zkušební ústav
Oblastní inspektorát práce
odbor informačních technologií
prostor s nebezpečím výbuchu
nízké napětí (50 – 1 000V)
vysoké napětí (1 000 – 52 000 V)
6. Citované ČSN v platném znění
ČSN 33 1500 změna Z4, Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1: Základní hlediska,
stanovení základních charakteristik
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrotechnické instalace nízkého napětí. Část 5-51: Výběr
a stavba elektrických zařízení.
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
ČSN 33 2000-7-704 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení
jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická
zařízení
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN EN 60079-17 ed. 3 Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba
elektrických instalací
ČSN EN 60079-26 Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga
Směrnice 18-26
Strana 3 z 9
ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1:
Všeobecné požadavky
ČSN EN 60439-4 Rozváděče nn – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní
rozváděče (ACS)
7. Výchozí revize
7.1 Každé elektrické zařízení musí být podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 1500 a
ČSN 33 2000-6 během výstavby nebo po dokončení a předtím, než je uživatelem
uvedeno do provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize. Účelem je
ověření, jsou-li splněny požadavky výše uvedených ČSN.
7.2 Zaměstnanci provádějící revizi musí mít k dispozici informace požadované v ČSN
33 1500 čl. 4.1 (viz čl. 9 této směrnice).
7.3 Musí být učiněna taková bezpečnostní opatření, aby v průběhu prohlídky a
zkoušení zařízení nedošlo k ohrožení osob, majetku a instalovaných předmětů.
7.4 Tam, kde je zařízení rozšiřováno, nebo jen pozměňováno, existující zařízení je
nutné ověřit, zda takové rozšíření nebo změny vyhovují této směrnici a nesnižují
bezpečnost existujících zařízení.
7.5 Elektrická zařízení nebo jejich části, které ze závažných společenských,
národohospodářských nebo technologických důvodů nemohou být během provádění
rekonstrukce bez napětí po celou dobu trvání prací, lze v průběhu těchto prací provozovat
bez provedení výchozí revize. V těchto případech je nutné na částech elektrického
zařízení, na kterých byly práce prováděny a které je nutno uvést do provozu, provést
taková opatření a kontroly, aby nebyla ohrožena bezpečnost. O provedených opatřeních a
kontrolách je nutné vyhotovit písemný záznam s podpisem pověřeného zaměstnance.
Výchozí revize bude provedena po ukončení celkové rekonstrukce na těch částech
elektrického zařízení, na kterých byly práce prováděny. V ostatních případech je možno
rekonstruované elektrické zařízení uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav ověřen
výchozí revizí.
7.6 Za nová, ani rekonstruovaná elektrická zařízení pro účely této směrnice, se
nepovažuje rozšíření existujícího elektrického obvodu nn, které nevyžaduje změnu jištění.
Zprávu o výchozí revizi nahrazuje v tomto případě záznam o kontrole s podpisem
pověřeného zaměstnance.
7.7 Výchozí revizi elektrických zařízení, která jsou sestavována na místě a jejich
uvedení do provozu z části, je možno provádět po částech. Na těch částech elektrického
zařízení, jejichž stav byl ověřen a doložen dokladem dle odst. 1) výchozí revize, není
samostatně prováděna. Doklady o provedených zkouškách jednotlivých částí elektrického
zařízení jsou podkladem pro provedení výchozí revize celého elektrického zařízení.
7.8 U elektrických zařízení, která mění svoji dřívější polohu a u nichž přemístění na
nová stanoviště dopravou nebo skladováním mohou mít za následek změny elektrických a
funkčních vlastností nebo změny zapojení proti původní dokumentaci, musí být před
uvedením do provozu provedena alespoň jejich kontrola. O této kontrole musí být
vyhotoven záznam s podpisem pověřeného zaměstnance. Pokud tato elektrická zařízení
jsou na místě sestavována z částí, musí být provedena před uvedením do provozu jejich
výchozí revize.
7.9 U elektrických zařízení, nebo jejich částí, na kterých byly v průběhu jejich užívání
provedeny práce charakteru oprav a které mohou mít vliv na bezpečnost, je možno dále
provozovat jen tehdy, jestliže stav elektrického zařízení nebo jeho částí byl prověřen
kontrolou a o této kontrole byl vyhotoven záznam s podpisem pověřeného zaměstnance.
Směrnice 18-26
Strana 4 z 9
8. Pravidelné revize
8.1 Provozovaná elektrická zařízení, kromě zařízení podle následujícího odst. 8.2,
musí být pravidelně revidována dle ČSN 33 1500/Z4 a ČSN EN 60079-17 ed. 3 nejpozději
ve lhůtách stanovených touto směrnicí. Termíny pravidelných revizí určuje revizní technik
elektro v plánu na jednotlivé roky.
8.2 Dle ČSN 33 1500 – změna 2-4/2000 čl. 3 – v distribuční a přenosové soustavě
dodavatele elektrické energie se nemusí provádět pravidelné revize, pokud bezpečnost
elektrických zařízení je zajišťována pravidelnými kontrolami a údržbou podle řádu
preventivní údržby dílny elektro, MaR, ASŘT a provozu energetiky.
8.3 V organizaci s vlastním řádem preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a
údržbou elektrických zařízení je zajišťována bezpečnost, lze lhůty pravidelných revizí
podle tab. 1 s výjimkou bodu 12, 13 (tab. 1a) a bodu 1 (tab. 1c) prodloužit až na
dvojnásobek. V případě prodloužení lhůty pravidelné revize ve smyslu tohoto článku musí
být pravidelné kontroly prováděny nejméně ve lhůtách stanovených v tab. 1 - pro
pravidelné revize.
8.4 Řád preventivní údržby musí stanovovat lhůty a způsob provádění pravidelných
kontrol. V případě prodloužení lhůt pravidelných revizí ve smyslu odst. 8.3 také lhůty
pravidelných revizí a způsob evidence jejich výsledků. O výsledcích pravidelných kontrol a
odstraňování závad zjištěných kontrolou musí být prováděny písemné záznamy
s podpisem pověřeného zaměstnance. Prodloužení revizních lhůt dle odst. 8.2 a 8.3 určuje
revizní technik elektro. Pravidelné kontroly zajistí ve stanovených termínech vedoucí
těchto odborů: dílny elektro, MaR, ASŘT a provozu energetiky. Na základě předaných
plánů preventivní údržby a na základě předaných písemných záznamů o provedených
kontrolách zajistí revizní technik elektro provedení pravidelných revizí. Zaměstnance pro
provádění pravidelných kontrol určí uvedení vedoucí.
9. Podklady k provádění revizí
9.1 Podklady pro výchozí revize jsou:
a) dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení;
b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí dokumentace;
c) písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrických zařízení (ČSN 33
1500, čl. 2.5);
d) záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém
zařízení před jeho uvedením do provozu;
e) doklady stanovené příslušným předpisem (viz ČSN 33 1500, čl. 2.1). Za takový
doklad se považuje:
♦
označení státní značkou jakosti, značkou prvního stupně jakosti, schvalovací
nebo certifikační značkou podle zákona o státním zkušebnictví;
osvědčení o jakosti a kompletnosti, nebo atest vydaný příslušnou státní
♦
zkušebnou;
♦
protokol o kusové zkoušce výrobce;
♦
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a návazných nařízení vlády
č. 168, 169 a 176/97 Sb., že vlastnosti zařízení splňují zákonné technické
požadavky;
Výše uvedené podklady předloží dodavatel zařízení.
Směrnice 18-26
Strana 5 z 9
9.2 Podklady pro pravidelné revize jsou:
a) dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (uložena
u příslušného mechanika provozu, mechanika provozu údržby, rozvoden elektro a
MaR);
b) protokoly o určení vnějších vlivů (uloženy u příslušného vedoucího provozu, OZF);
c) zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a
měření (pracovní postup preventivní a provozní údržby - hlavní mistr MaR, mistr
dílny elektro a ASŘT);
d) záznamy výsledků provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem
pověřeného zaměstnance (mistři provozu údržby - dílen elektro, MaR a OIT ASŘT);
e) zpráva o předchozí revizi - uložena u příslušného vedoucího provozu a v OZF;
f) záznamy o provedených kontrolách při pracích prováděných ve smyslu ČSN
33 1500, čl. 2.3, 2.6, 2.7 a ČSN EN 60079-17 (mistři provozu údržby, OHSE);
g) doklady z dozorové činnosti orgánu Státního odborného technického dozoru
(uloženy v OHSE);
h) karty rozvaděčů a karty panelů MaR (mechanici provozu údržby – dílen elektro,
MaR a OIT - ASŘT).
Výše uvedené doklady předloží provozovatel dle ČSN 33 1500.6.4.
Výchozí revize zajišťuje dodavatel. Pravidelné revize jsou prováděny dle plánu revizí
elektrických zařízení, který zpracovává OZF.
Plán pravidelných kontrol zpracovávají mistři provozu údržby – dílen elektro, MaR a OIT –
ASŘT dle pracovního postupu.
10. Organizační opatření
10.1 Pravidelné a výchozí revize
Provádí revizní technik elektrických zařízení dle platných ČSN.
10.2 Pravidelné kontroly a kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení
Pravidelné kontroly provádí určení zaměstnanci dle této směrnice a ČSN 33 1500.
Kontrolu provozuschopnosti nouzového osvětlení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární
prevenci a ČSN EN 50172 provádí určení zaměstnanci dle této směrnice 1x za rok
se záznamem o provedené kontrole provozuschopnosti (viz příloha č. 2).
10.3 Prozatímní elektrické zařízení dle ČSN 34 1090
Lze ho zřídit jen na základě písemného požadavku a pouze na dobu stanovenou
v tomto požadavku (max. 1/2 roku). Zřizovat prozatímní elektrické zařízení smí pouze
elektrikáři s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. Zřizovat
prozatímní elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých
par a plynů se ZAKAZUJE. V prostorách mokrých, pařných a s chemickým působením se
NEDOPORUČUJE. Prozatímní elektrické zařízení smí být zhotoveno pouze za dodržení
podmínek ČSN 34 1090 čl. 61, 62, 63, 64, ČSN EN 60439-4 (Zvláštní požadavky pro
staveništní rozvaděče), ČN 332000-7-704/7.2001 (Elektrická zařízení na staveništích a
demolicích).
Směrnice 18-26
Strana 6 z 9
Po zřízení prozatímního zařízení musí být provedeno provádějícím útvarem měření
v rozsahu kontroly dle ČSN 33 1500. Výchozí revizi pak provádí revizní technik
elektrických zařízení.
10.4 Elektrické ruční nářadí, spotřebiče a pohyblivé přívody
Pro používání, revize a kontroly elektrického ručního nářadí, spotřebičů a pohyblivých
přívodů platí ustanovení směrnice 18-25 v celém rozsahu a ČSN 33 1600 ed. 2.
10.5 Pracovní stroje
Revizi elektrických zařízení pracovních strojů ve smyslu ČSN EN 60204-1 (ČSN
33 2200) provádí revizní technik.
Před provedením výchozí revize musí být dodavatelem elektrického zařízení
předložena dokumentace odpovídající skutečnému provedení. U složitých zařízení, která
jsou náročná na údržbu a obsluhu, je nezbytnou součástí dokumentace též pracovní
návod k obsluze a údržbě zařízení.
U dovážených elektrických zařízení je nutno dodavatelem doložit, že elektrické
zařízení odpovídá příslušným ČSN (protokolem zkušebny). Pro elektrická zařízení určená
do prostoru zón je nutno dodavatelem doložit, že elektrické zařízení vyhovuje danému
prostředí (protokolem FTZÚ Ostrava Radvanice).
11. Provozovatel elektrických zařízení, doklady o revizích a kontrolách - součinnost
11.1 Za provozování elektrických zařízení (udržování v čistotě, zajištění volného
přístupu apod.) odpovídá příslušný vedoucí provozu nebo odboru.
11.2 Za provozuschopnost elektrických zařízení (včetně oprav a údržby) odpovídá
vedoucí mistr dílny MaR a mistr dílny elektro (vedoucí provozu energetiky v rozsahu svého
provozu).
11.3 Za provoz a údržbu zařízení pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické
energie jsou odpovědní tito pracovníci:
HS
Středisko, objekt
VVN a VN trafostanice,
rozvodny energetiky
ostatní rozvodny a
Pardubice
venkovní rozvody,
včetně koncových
rozvaděčů
VN trafostanice TS I - V
a CHÚV Klavary,
rozvodny nn kotelna a
vodní stanice
Kolín
ostatní rozvodny a
venkovní rozvody,
včetně koncových
rozvaděčů
rozvodna
DiS Lípa
Funkce
vedoucí výroby a rozvodu
elektrické energie
Jméno
mechanik elektro HS Pardubice
Spálenský Marcel
vedoucí rozvodů elektro a
vodního hospodářství
Navrátil Jiří
mechanik elektro HS Kolín
Rovenský Ladislav
mechanik elektro HS Pardubice
Spálenský Marcel
Šebestián Miloš
Pokud jsou rozvodny vn a nn společné, odpovídá zaměstnanec provozu energetiky za
část vn a zaměstnanec provozu údržby za část nn.
11.4 Za provoz zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické
elektřiny (hromosvodů) jsou odpovědní tito pracovníci:
Směrnice 18-26
Strana 7 z 9
HS
Středisko, objekt
Pardubice
Kolín
Pardubice
Lípa
DiS
Hlučín
Pracejovice
Most
Funkce
mechanik elektro HS Pardubice
mechanik elektro HS Kolín
vedoucí DiS Pardubice
vedoucí DiS Lípa
vedoucí DiS Hlučín
vedoucí DiS Pracejovice
vedoucí DiS Most
Jméno
Spálenský Marcel
Rovenský Ladislav
Novotný Robert
Kučera Stanislav
Míčková Jitka
Novotná Jarmila
Kadlec Petr
11.5 Za provoz ostatních elektrických zařízení (mimo výše uvedených) a plnění úkolů
organizace v péči o bezpečnost a ochranu zdraví s tím souvisejícím zodpovídají příslušní
vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí na jimi řízených
střediscích.
11.6 Součinnost provozu údržby – elektro, MaR, OIT - ASŘT:
• při přípravě podkladů pro provedení revize;
• při přípravě elektrických zařízení k provedení revize;
• zajištění účasti odborného zaměstnance v průběhu provádění revize.
11.7 U vedoucích provozů budou uloženy tyto doklady:
a) zprávy o výchozích revizích;
b) zprávy o periodických revizích;
c) příslušná technická dokumentace elektro;
d) záznamy o provedených kontrolách;
e) záznam o provedení kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení;
f) protokoly o provedení kusové zkoušky;
g) protokoly o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3;
h) doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru.
Zpráva o výsledku revize je závazná. Zaměstnanci odpovídající za odstranění
zjištěných závad musí zajistit jejich odstranění podle závažnosti závady v odsouhlaseném
termínu.
Doklady uvedené pod body 11.7 b) a 11.7 d) musí být uloženy nejméně dvojnásobnou
dobu revizní lhůty podle tabulky uvedené v ČSN 33 1500. Nesouhlasí-li provozovatel
elektrického zařízení s výsledky revize, může požádat prostřednictvím OHSE Státní
odborný dozor o přezkoumání výsledků revize.
12. Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení – tabulka 1
Poř.
číslo
a) Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí (viz ČSN 33 0300)
revizní lhůty
druh prostředí (podle ČSN 33 0300)
v rokách
1
základní
5
2
normální
5
3
studené
3
4
horké
3
5
vlhké
3
6
mokré
1
7
se zvýšenou korozní agresivitou
3
8
s extrémní korozní agresivitou
1
Směrnice 18-26
Strana 8 z 9
9
prašné s prachem nehořlavým
3
10
s otřesy
2
11
s biologickými škůdci
3
12
pasivní s nebezpečím požáru
2
13
pasivní s nebezpečím výbuchu
2
14
venkovní
4
15
pod přístřeškem
4
b) Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem
ohrožení osob
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních
1
2
a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné
dopravy apod.)
5 2/
2
zděné obytné a kancelářské budovy
3
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací
zařízení
3
4
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně
hořlavosti C 2, C 3 (podle ČSN 73 0823)
2 2/
5
pojízdné a převozné prostředky
1 3/
6
prozatímní zařízení stanoviště
0,5
c) Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické
elektřiny
objekty a prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru,
2
1
objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3
2
ostatní
2/
5 4/
Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.
3/
Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např.
pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.
4/
Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.
Norma ČSN 33 0300/1988 – Prostředí pro elektrické zařízení byla nahrazena normou ČSN
33 2000-3 (srpen 1995) Elektro-technické předpisy, elektrické zařízení část 3: Stanovení
základních charakteristik + změna 1 (prosinec 1995) + změna 2 (srpen 1997).
12.1 Dle této normy elektrická zařízení provedená podle předpisů a norem platných
v době, kdy byly tato zařízení zřizována, a zahájila provoz, lze postupovat podle
ustanovení ČSN 33 0300 až do doby rekonstrukce, změny technologických postupů, nebo
zpracování hmot.
12.2 Dle ČSN 33 2000-3, kterou nahrazují společně ČSN 33 2000-1 ed. 2,
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se změnou Z1, se určují prostory
podle působení vnějších vlivů pro potřeby posouzení nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, elektrickým či magnetickým polem, který může nastat při provozu elektrického
zařízení. Dle těchto norem se člení prostory na:
a) prostory normální – v nichž používání elektrických zařízení je považováno za
bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu
elektrickým proudem;
b)
prostory nebezpečné – jsou takové, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné,
nebo stálé nebezpečí úrazu elektrickým proudem;
Směrnice 18-26
Strana 9 z 9
c)
prostory zvlášť nebezpečné – jsou takové, ve kterých působením zvláštních
okolností, vnějších vlivů, příp. i jejich kombinací dochází ke zvýšenému nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Dále je třeba navíc určit, zda se v takových prostorách nebezpečí úrazu mimořádně
zvyšuje nepříznivými poměry, nebo kde se pracuje ve zvlášť ztížených podmínkách (např.
ve vodě, kotlích, kovových nádržích a podobných těsných prostorách s kovovými hmotami.
12.3 O určení vnějších vlivů a opatřeních, která určené vnější vlivy podmiňují, musí
být písemný doklad – Protokol o určení vnějších vlivů. Protokol je součástí dokladové části
dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu archivována.
Při změnách využití objektu, technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných
látek atd. musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.
12.4 V ČSN 33 2000-3 nejsou stanoveny termíny pro provádění pravidelných revizí,
a proto se používají termíny stanovené v ČSN 33 1500 se změnami Z2 až Z4.
13. Související dokumenty
TOP 13-01
Postup při vypracování dokumentace IMS
TOP 13-02
Zásady pro vedení dokumentů IMS
Směrnice 18-25 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
Zákoník práce 262/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická
zařízení nízkého napětí
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska
jejich elektromagnetické kompatibility
Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a
ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
14. Závěrečná ustanovení
Vydáním této směrnice se zrušuje Rozhodnutí č. 1/97 Revizní řád pro elektrická
zařízení.
Vedoucí OHSE zajistí kontrolu dodržování této směrnice.
Novela 1 nahrazuje Směrnici 18-26 z 24. 5. 2004.
Změna 1 nahrazuje Směrnici 18-26 ze 7. 5. 2007.
Změna 2 nahrazuje Směrnici 18-26 z 15. 9. 2010.
15. Změnové řízení
Za změnové řízení této směrnice odpovídá bezpečnostní technik.
Termín prověrky: jednou za pět let.
Za provedení prověrky této směrnice odpovídá bezpečnostní technik.
16. Rozdělovník
výt.č.1)
Intranet PARAMO, a.s.
17. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Žádost na provedení prozatímního zařízení pro HS Kolín
Příloha č. 2 – Záznam o provedené kontrole provozuschopnosti požárně
bezpečnostního zařízení
Příloha č. 1
Směrnice 18-26
Strana 1 ze 2
Žádost
Na provedení prozatímního zařízení
Žadatel………………………………………………………..Provoz…………………………………
Uživatel……………………………………………………….Objekt………………………………….
Ved.provozu………………………………………………….Žadatel…………………………………
V Kolíně……………………….
Účel prozatímního elektrického zařízení……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Montáž prozatímního elektrického zařízení provedl………………………………………………..
Revize
Soustava…………………………………………………………………………………………………
Popis……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Prostředí…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Impedance smyčky…………………………………………………………………………………….
Izolační odpor…………………………………………………………………………………………..
……………………………………
Revizní technik
Příloha č. 1
Směrnice 18-26
Strana 2 ze 2
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s obsluhou prozatímního elektrického zařízení a zvláště
s umístěním hlavního vypínače v souladu s ČSN 34 1090.
Byl jsem seznámen s nebezpečími, které z provozu tohoto zařízení mohou vzniknout.
1.
…………………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………………………………………………
4.
…………………………………………………………………………………………………
5.
…………………………………………………………………………………………………
Prozatímní elektrické zařízení předáno do provozu dne…………………………………………..
Předal ………………………………………………
Kontroly
Datum…………………výsledek………………………………………..kontroloval…………………
Datum…………………výsledek………………………………………..kontroloval…………………
Datum…………………výsledek………………………………………..kontroloval…………………
Datum…………………výsledek………………………………………..kontroloval…………………
Datum…………………výsledek………………………………………..kontroloval…………………
Prozatímní elektrické zařízení bylo zrušeno
dne………………………………………………………..
Mechanik elektro…………………………………………………………
Příloha č. 2
Směrnice 18-26
Strana 1 z 1
ZÁPIS O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ
provedené podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 7 a průvodní dokumentace výrobce
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
PARAMO, a. s. , Přerovská 560, 530 06 Pardubice,
VÝROBCE:
IČ: 48173355
TYP:
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992.
Umístění
Výsledek kontroly
Termín
odstranění
závady do:
Provozuschopnost od:
Kontrolu provedl:
Jméno,
§ 10, odst. 2
Datum
Podpis
Montáž na pozici provedl:
(jméno, datum, podpis)
§ 6, odst. 2
Termín
příští
kontroly
Download

Revizní řád pro elektrická zařízení