285
OBSAH
STÁT A PRÁVO
285
1. Kapitola
287
2. Kapitola
302
3. Kapitola
321
4. Kapitola
329
5. Kapitola
344
6. Kapitola
368
7. Kapitola
390
8. Kapitola
406
9. Kapitola
413
10. Kapitola
428
Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.
Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i j ejich orgánů a institucí,
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
Žák/žákyně objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů.
Žák/žákyně vyloží smysl voleb do zastupitelstev v d emokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů.
Žák/žákyně přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí,
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod.
Žák/žákyně objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství.
Žák/žákyně provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých
smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci.
Žák/žákyně dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich
porušování.
Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti
a spolupráce při postihování trestných činů.
Žák/žákyně rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady.
286
Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná
jejich znaky.
1
„My, občané České republiky v Č echách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i s tátnosti
československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na
zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a
duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České
republiky.“
(preambule Ústavy České republiky) (1)
1. Přečti si preambuli a odpověz na otázky.
a) Co to znamená, že je stát samostatný?
b) Co znamená sousloví "nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody"?
c) Jak si představuješ občanskou společnost?
d) Ústava zmiňuje tyto typy bohatství: přírodní, kulturní, hmotné a duchovní.
Uveď příklady.
e) Kdo jsou svobodně zvolení zástupci?
287
2. Jaké podmínky musí každý stát splňovat, aby mohl být uznán státem?
Přemýšlej a pak zkontroluj ve slovníčku.
3. Státní občanství znamená příslušnost občana k určitému státu, se všemi jeho
právy i povinnostmi. Vyhledej, jak se člověk může stát občanem České republiky.
Je možné být zároveň občanem několika států? Dolož na příkladech z denního
tisku či encyklopedie.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Každý stát plní určité funkce vůči svým občanům i vůči ostatním státům.
K navrženým funkcím vymysli vždy alespoň jeden příklad, jak Česká republika
danou funkci plní. Můžeš napsat i instituci, která je pověřená výkonem této funkce.
Organizačně právní funkce _______________________________________________
Bezpečnostní funkce
_______________________________________________
Hospodářská funkce
_______________________________________________
Sociální funkce
_______________________________________________
Kulturní funkce
_______________________________________________
Diplomatická funkce
_______________________________________________
5. Každý stát má pro zajištění bezpečnosti své ozbrojené síly. Přečti si o změně
v ozbrojených silách České republiky a odpověz na otázky.
„Po 136 letech skončila české mužské
populaci povinná vojenská služba, která
byla zavedena v roce 1868. Od 1. ledna
2005 jsou ozbrojené síly budovány na
profesionálním základě ve všech hodnostních sborech, což představuje zásadní změnu koncepce zajištění obrany
státu.“
288
(2)
a) Vymysli pozitiva i negativa zrušení povinnosti chodit na vojnu.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Znáš vojenské hodnosti? Rozlušti názvy některých hodností příslušníků Armády
České republiky:
ŘETČA
RAJOM
TMISOTRR
______________________
______________________
______________________
PARPOČÍKR ______________________
KNÍTESDÁ
______________________
LÍNOVKUPK ______________________
6. Přečti si text o státních hranicích. Jaký typ státních hranic má Česká republika?
Území státu je suchozemský prostor,
vnitřní a pobřežní vody i pod nimi a
vzdušný prostor nad nimi – odděleno státní
hranicí. (3)
„Státní hranice členíme na přírodní a umělé. Vhodné a přesnější označení pro přírodní hranice je přírodou vymezené.
K přírodou vymezeným hranicím počítáme
hranice tvořené pohořími, vodními toky,
probíhající podél pobřeží, jezer, pouští
atd.“ (4)
7. Pracuj s Atlasem světa a vyhledej 5 dvojic států, které mají alespoň část své
hranice přírodně vymezenou a 5 dvojic států, které mají část své hranice
vymezenou uměle.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
289
8. Poznáš podle tvaru státních hranic evropské i světové státy?
(5)
(6)
_________________________________
_________________________________
(7)
_________________________________
9. Připrav podobný úkol pro své spolužáky. Překresli nebo okopíruj (a zvětši)
obrysovou mapu některého ze států světa. Spolužáci budou poznávat, o který
stát se jedná. Můžeš si o d aném státu připravit krátký medailon, který by stát
charakterizoval.
290
10. Každý stát má svou hymnu. Poznáš, který stát reprezentuje tato hymna?
Nápovědu hledej ve formě vlády.
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.
O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall.
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all.
Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen
1.
Najdi si překlady jiných státních hymen. Jaká jsou v textech nejčastěji
používaná témata?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.
Myslíš, že hymna Kde domov můj reprezentuje vhodně náš stát? Svou
odpověď zdůvodni.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
291
11. Doplň do příběhu správné termíny. (Nápověda je na konci textu.)
Příběh jedné daleké země
V nedávné historii země Farland vládl
král Richard III. Moudrý. Vládu zdědil jako
nejstarší syn předchozího vládce, krále
Richarda II. Krásného, svého otce.
Nejprve byl sice příliš malý, takže zemi
spravoval jeho poručník (strýc Matěj), ale
v den své plnoletosti byl korunován a
usedl na trůn. Takovému státnímu zřízení
se říká ________________
Jenomže šlechta a bohatí obchodníci si stále stěžovali, že má král příliš pravomocí,
o všem může rozhodovat sám a chtěli tedy jeho moc omezit. Richard III. Moudrý
byl opravdu moudrý, a tak svolal další moudré muže a sepsal s nimi listinu různých
hlavních ustanovení, práv a svobod, která se nazývá ústava (konstituce). Takže
zřízení jeho státu se nazývalo stále tím jedním slovem, ale k němu se přidal důležitý přívlastek a nyní to již byla __________
Obchodníci bohatli, šlechta cestovala po světě a učenci bádali a ti všichni se chtěli
podílet na řízení Farlandu. Král se tedy rozhodl ustavit instituci zástupců lidu, kterou nazval Parlament a vyhlásil do ní volby. To znamená, že obyvatelé státu, kteří
byli občany, volili své zastupitele, aby za ně rozhodovali v parlamentu o důležitých věcech. Král si ponechal hlavní slovo například v otázkách vyhlášení války,
jeho stát se nyní stal _____________ (stejně jako Velká Británie)
Lidu se to líbilo, ne však veliteli vojska maršálu Arpádu Něvskému. S ostatními
generály kuli pikle. Jednoho dne vojáci pod jejich velením obsadili i parlament,
i královský palác, i všechna ministerstva a další důležitá místa. Toto nové státní
zřízení má název ___________________
Král Richard III. byl ve vězení, ale nastydl, dostal zápal plic a zemřel. Protože se
neoženil, děti neměl a jiní královští příbuzní již také nežili, celý královský rod vymřel. Lidé ve státě spokojení nebyli, Arpád omezil cestování, zrušil svobodné
noviny, rozpustil parlament a vládl sám. Vymýšlel různé hloupé zákony, zvyšoval
292
daně, do státních úřadů dosadil jen své kamarády, stavěl si vlastní sochy, zatímco
cesty v celém království byly samá díra. Nakonec to lidé nevydrželi, rozhněvali se
a začala revoluce. Všichni vyšli do ulic, v ruce vařečky a sekáčky na maso a armádu
zahnali zpátky do kasáren. Vůdci revoluce se mezi sebou nedokázali dohodnout,
nikdo v této situaci nevěděl, kdo vládne zemi, vydává rozkazy a koho poslouchat,
policie nefungovala, a tak si každý dělal, co chtěl. Tomu se říká _____________
Ale lidem se nelíbilo, že nefungovala pošta, obchody ani doprava. Ve státě musí
být pořádek a to znamená, že musí být stanovena i nějaká forma vlády. Zorganizovali si svobodné volby a hned měli nový parlament a vládu. Parlament pak
nejmoudřejšího ekonoma zvolil prezidentem. Tomuto státnímu zřízení se říká
_____________ a státní útvar se nazývá ___________
Jenomže ve státě žily různé národy, nejpočetnější byli Horňáci a Dolňáci. Pořád se
hádali, u koho se víc staví a kde se kácí více lesů, až se rozhodli oddělit svoje území od sebe. Měli každý svou vládu, i když byli stále občané Farlandu. Takové
zřízení se nazývá ____________
Když to ve Farlandu viděly ostatní národy, chtěly také mít své malé státy v tom
velkém. Středňáci a Nováci a Lesňáci a mnozí jiní založili své malé státečky v rámci
Farlandu a vládli si sami. Farland se nyní stal _____________
Teď už v tom byl pekelný zmatek, všechny vlády vydávaly své zákony, měly svá
ministerstva, svoje úředníky a ostatním lidem se nelíbilo, že musí tolik úředníků
živit. Prezident nemohl nic dělat, a tak odešel do důchodu. Až se objevil člověk,
muž jménem Teodor, který tvrdil, že je samotným vnukem velkého boha Thora.
Ukázal několik zázraků, výborně kázal a za několik měsíců již získal velký dav následovníků. Za další měsíce ho už podporovala velká část obyvatel a Teodor
sjednotil zemi, vyhnal podplacené a nenažrané úředníky, usedl na trůn a přijal
jméno Matouš I. Bohabojný. Farland se tím stal _____________________
Nápověda:
Konstituční monarchie, parlamentní monarchie, teokratická monarchie, anarchie,
unie, demokracie, monarchie, diktatura, federace, republika.
Zapamatuj si ale, že jednotlivá státní zřízení se nevyvíjejí takto postupně jako
v našem příběhu .
293
12. Zapátrej v e ncyklopedii nebo se zeptej učitele/učitelky zeměpisu a dějepisu.
Doplň tabulku typů států, které fungovaly v historii lidstva.
Egypt
Plnoprávní občané se podílejí na vládě
(netýká se žen, otroků a cizinců)
Panovník nemůže rozhodnout bez
souhlasu stavů
Veškerá moc v rukou panovníka („Stát
jsem já.“- Ludvík XIV.)
Český stát
Konstituční monarchie
Totalitní stát
Zamysli se, v j akém typu státu bys chtěl žít. Proč? Zohledni pozitiva i n egativa
daného typu.
13. Vyrob si časovou osu dějin českého státu. Zaznamenej vždy časové období a
tehdejší název státu.
14. Přečti si promluvy dětí a poznej, z j akého státu jsou a jaká je tam forma vlády.
Svou odpověď zdůvodni.
294
15. Přečti si citáty. Jak jim rozumíš? Vyber si jeden z nich a napiš krátkou úvahu.
„Demokracie je vláda lidu, lidem, pro lid.“
(Abraham Lincoln)
„Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“
(Albert Einstein)
„Demokracie má své výhody, ale občas lze dosáhnout víc s trochou laskavé
diktatury.“
(Gerard Durrel)
„Království je nejlepší anebo nejhorší forma státu podle toho, jaký je panovník.“
(František Vymazal)
295
16. Doplň na vynechaná místa slova z n abídky.
Vatikán, typech, vládce, Říma, sofokracii, aristokracii, vládě, moc, teokracie,
demokracii, bohatých
„Pokaždé, když se ve škole dozvím něco zajímavého, chci se o nové informace
podělit s o kolím. Nedávno jsem přišel za tatínkem a vyprávěl jsem mu o různých
____________ států. Dělí se podle toho, kdo v n ich vykonává ____________.
Táta hned věděl, že budu mluvit o ____________ (vládě lidu) a autokracii
(____________ jedné osoby). Vůbec ho ale nenapadlo, že existuje více typů států.
V e ncyklopedii jsem se dočetl i o ____________ (vládě privilegovaných), oligarchii
(vládě ____________), nebo třeba ____________ (vládě moudrých).
Na internetu jsem ještě našel typ ____________. Ten vysvětlovali tak, že moc
____________ je odvozena z boží vůle a jako příklad uvedli ____________.
Tenhle stát znám, v létě jsme byli na dovolené kousek od ____________, jehož
součástí tenhle malý stát je.
Můžu vám říct, že táta koukal, co všechno o různých státech vím.“
17. Co myslíš, který režim více ctí a zaštiťuje dodržování lidských práv –
autokratický nebo demokratický? Zkus vyjmenovat lidská práva, která jsou podle
tebe dnes (nebo i v minulosti) často porušována.
18. Přečti si novinovou zprávu a odpověz na otázky pod textem.
Utužení cenzury
„Československý parlament přijal zákon o s tátní kontrole vydávání a distribuce
knih. Pod státní dohled, řízený ministerstvem informací, se na přechodnou dobu
dostala všechna nakladatelství, než byla zestátněna či zrušena. Po zavedení
cenzury v tisku a v rozhlase v p ředchozím roce tak bylo dovršeno úplné ovládnutí
všech médií komunistickou mocí. Mnoho moderních světových autorů nesmělo
téměř celé půlstoletí vycházet.“ (8)
296
a) Jaké vládní zřízení popisuje ukázka?
b) Co je pro tento režim typické?
c) Existuje dnes takovéto zřízení ještě někdě?
d) Jaký máš názor na cenzuru? Vymysli, co může být ještě cenzurováno.
19. Vytvořte ve třídě 6 skupin a chopte se úkolu, při kterém ZMAPUJETE FORMY
VLÁDY EVROPSKÝCH STÁTŮ. Během své práce se budete věnovat vaší vylosované
oblasti. Práce spočívá ve vyhledání forem vlády konkrétních států, vytvoření
nákresu mapy dané oblasti, zanesení údajů (vytvoření legendy k zaznamenávání
údajů), prezentování své mapy ostatním skupinám.
Pro všechny: S pomocí mapy vypište všechny státy, které náleží vaší oblasti.
U těchto států najděte na internetu nebo v encyklopedii jejich formu.
Dále si v rámci skupiny mezi sebou rozdělte následující role: kreslíři (mapa
oblasti, zakreslení států), mluvčí (prezentace před třídou), písaři (popisky na
mapě, zpracování legendy, zdrojů) - všichni se ale musí podílet na obsahu
plakátu (vyhledávat informace).
Všechny jmenované úkoly jsou povinné. Můžete se však rozhodnout a zkrášlit
svou mapu i j inak. Jakákoli další vylepšení jsou vítaná, kreativitě se meze
nekladou.
(9)
297
20. Přiřaď státy z n abídky k j ejich vlajkám, formám a hlavním představitelům.
Nakonec státy zakresli do slepé mapy světa.
Státy:
USA
Saudská Arábie
a)___________________
Švédsko
b)___________________
d)___________________
Formy států:
Konstituční monarchie:
Prezidentská republika:
Absolutní monarchie:
Parlamentní republika:
298
c)___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(11)
1)___
Indie
e)___________________
C)
D)
E)
Jména hlav států:
A)
Abdulláh
B)
Pratibha Pátilová
(10)
Maroko
(12)
2)___
Mohammed IV.
Carl XVI. Gustaf
Barrack Obama
(13)
3)___
(14)
4)___
5)___
Jak se stali hlavou státu:
Volby:
_____________
Dědic trůnu – prvorozený:
_____________
Dědic trůnu – seniorát (= právo vládnout má nejstarší člen rodu): _____________
(15)
21. Přečti si článek z internetového deníku a odpověz na otázky.
Inaugurace Václava Klause
„Složením prezidentského slibu zahájil Václav Klaus 7. března 2008 svoje druhé
funkční období. Slavnostní inaugurace začala položením věnce u s ochy Tomáše
Garrigua Masaryka. Poté složil Václav Klaus ve Vladislavském sále Pražského
hradu prezidentský slib, následovalo zhlédnutí vojenské přehlídky na III. nádvoří
Pražského hradu.
Odtud se prezident přesunul uctít památku svatého Václava ve Svatovítské
katedrále. Ve Španělském sále se poté setkal s h osty. Na nádvoří mu přišla vyjádřit
podporu řada lidí, kteří se přišli podívat na inauguraci.“
1. Pokus se podle informací v textu vysvětlit, co je to inaugurace.
_________________________________________________________________________
2. Najdi si pojem ve slovníku cizích slov a napiš si jeho definici.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
299
22. Vylušti křížovku. Znáš pojem z tajenky?
Otázky:
1)
Stát (s p oloprezidentským
systémem), kterému se
přezdívá země galského
kohouta
2)
Státní hranice vymezuje
.............. daného státu.
3)
Domov malé mořské víly a
taky severská monarchie
4)
Jeden ze státních symbolů
5)
Křestní jméno prezidentky
Indie
6)
Co omezuje panovníkovu moc
ve zřízení konstituční
monarchie?
7)
Sociálně demokratické strany
patří v rámci politického
spektra do ............... (př. ČSSD)
8)
Obecný název hlavy výkonné
moci v republice
1
2
3
4
5
6
7
8
TAJENKA: ____________________________________
300
a) Vysvětli slovo z tajenky. Nápovědu najdeš ve slovníčku.
b) V rámci ____________________ (tajenka) se státy, které ji tvoří, nazývají různě.
Vyhledej konkrétní příklady států, které mají:
Spolkové země:
__________________________________________________
Spolkové státy:
__________________________________________________
Kantony:
__________________________________________________
Provincie:
__________________________________________________
Slovníček pojmů
Stát je vymezen státním územím, má své obyvatelstvo (občany státu) a vládne mu státní
moc (vláda, státní aparát - byrokracie). Svrchovaný stát (tedy takový, který není podřízen
žádnému dalšímu státu) může vstupovat do vztahů s o statními státy.
Formy státu podle toho, kdo je v čele:
- monarchie - doživotní vláda jednoho panovníka (monarchy)
- republika - v čele volený zástupce (odvíjí se od občanů)
Typy podle toho, kdo vykonává moc:
- demokracie - pochází ze spojení řeckých slov démos (lid) a kratos (vláda), v překladu vláda lidu. Demokracie zajišťuje uznávání a dodržování základních lidských
práv a svobod. Vládu tvoří zástupci volení občany při volbách.
- autokracie - základ z řeckého slova auto (sám), moc je soustředěna do rukou
jedné osoby nebo úzké skupiny lidí; ostatní státní orgány jsou plně závislé na její vůli.
Typy podle územní struktury:
- unitrátní stát - moc vykonává jedna centrální vláda a parlament. Stát má jednu
ústavu, nejvyšší orgány státní moci a správy.
- federace - suverenita a moc je rozdělena mezi centrální (federální) vládu a
jednotlivé státy, které mohou mít své vlastní zákony. V ú stavě společné celé
federaci jsou sepsány konkrétní pravidla a vztahy mezi všemi úrovněmi státu.
- konfederace - spojení dvou a více nezávislých států.
301
2
Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR
i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu.
1. Přečti si text a přemýšlej, co znamená poslední (podtržená) věta.
„Taková je tedy základní ústava vlády, o které mluvíme: Sbor zákonodárný skládá
se tam ze dvou částí a jedna bude poutati druhou vzájemnou možností zabrániti.
Obě dvě budou vázány mocí výkonnou, která bude sama tím zákonodárnou."
Rozdělení moci je zárukou svobody, její koncentrace cestou k tyranii.(1)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Vysvětli, v čem je výhoda rozdělení moci ve státě oproti absolutní moci v rukou panovníka.
(4)
(2)
(3)
(5)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
302
Rozdělení státní moci v České republice na zákonodárnou, výkonnou a soudní je
vymezeno v Ú stavě České republiky.
3. Přiřaď pojmy, které k sobě patří:
Zákonodárná
moc
Exekutiva
Výkonná
moc
Soudní
moc
Poslanecká
sněmovna
Prezident
Senát
Justice
Legislativa
Soustava soudů
Vláda
MOC ZÁKONODÁRNÁ
4. Ve dvojicích si přečtěte Článek 15 a 16 Ústavy ČR. Nakreslete strukturu
Parlamentu České republiky.
Moc zákonodárná
Čl.15
(1) Zákonodárná moc v Č eské republice
náleží Parlamentu.
(2) Parlament je tvořen dvěma komorami,
a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.
Čl.16
(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců,
kteří jsou voleni na dobu čtyř let.
(2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni
na dobu šesti let. Každé dva roky se volí
třetina senátorů.
(6)
303
Parlament je jediným a výlučným zákonodárným orgánem České republiky.
Parlament má v kompetenci i j iné pravomoci, jako např. dávat souhlas k některým
mezinárodním smlouvám, volit prezidenta republiky. Poslanecká sněmovna může
vyslovovat důvěru nebo nedůvěru vládě ČR.
DĚTSKÝ PARLAMENT
5. Postupně si čti odstavce textu a odpovídej na otázky. Víš, co je to dětský
parlament?
To, že existuje parlament, kde zasedají politici a rozhodují o všech důležitých
i méně důležitých věcech České republiky, asi víte. Ale to, že existují i dětské parlamenty, zas tak známé není.
Dětský parlament je skupina dětí, která má za úkol ve městě nebo vesnici, kde působí, hájit práva dětí a mládeže, učit se demokratickým principům života
společnosti a hlavně podílet se na tvorbě atmosféry lidských vztahů mezi
vrstevníky i mezi generacemi. Snaží se tak zlepšovat různé věci v o bci, vyjadřovat
se k věcem, které projednává zastupitelstvo obce. Sami děti přinášejí různé nápady, co by se dalo zlepšit v j ejich obci –
zvláště záležitosti týkající se dětí a mládeže.
Tak např. dětské zastupitelstvo v Rychnově nad Kněžnou dokázalo vyřešit
otázku odpadních košů a psích exkrementů, zasadit se o n ovou tvář hřiště,
které vzniklo, uspořádat několik akcí pro
děti, udělat klubovnu pro starší děti. (7)
(8)
Co bys chtěl/a změnit ve vašem městě/vesnici?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
304
V Č eské republice nevznikly dětské parlamenty jen tak náhodou. Úplně první
vznikl Národní parlament dětí a mládeže, pod který spadají ostatní parlamenty
v regionech, v o bcích. Národní parlament dětí a mládeže pořádá pro zapojené děti
různá školení, semináře, výlety a snaží se tak dětem i veřejnosti ukázat, že každý
člověk může něco změnit, jenom když chce a když se snaží.
Podívej se na webové stránky Národního parlamentu dětí a mládeže. Zaujala tě
myšlenka dětského parlamentu? Co by ti umožnila účast v takovém parlamentu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Některé dětské parlamenty mají ještě svoje výbory – jsou to skupiny, které se
starají o j ednu konkrétní oblast v o bci. V p arlamentu v Rychnově nad Kněžnou jsou
tři výbory: Volný čas, Mezilidské vztahy a Životní prostředí. Celý parlament se
schází jednou za tři týdny, ale výbory se scházejí i častěji. Schůze probíhají
v zasedací místnosti Městského úřadu v Rychnově.
Jejich parlament má 15 členů, mezi které patří i předseda, místopředseda, tiskový
mluvčí a grafik. Členové parlamentu jsou voleni demokratickou cestou na třech
školách v Rychnově - na dvou základních a nižším stupni místního gymnázia. Jsou
to žáci od 7. do 9. třídy.
Porovnej činnost dětského parlamentu a Parlamentu České republiky. Najdeš
stejné znaky a některé rozdíly?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
O důležitosti a možnostech dětského parlamentu píše jedna ze členek takové
skupiny na Praze 6: „Není to jen o tom, že se snažíme vymýšlet ta nejlepší řešení
pro naši společnost, hledáme vzájemná východiska a kompromisy, ale také se
učíme komunikovat, nazývat věci pravými jmény, budujeme si sebevědomí.
Činíme vše pro to, abychom obstáli ve světě.
A věřte mi, dětské parlamenty nejsou jen přechodnou fází, určitou módou
společnosti. Jsem členkou Dětského světového parlamentu, byla jsem na
305
Modelovém Evropském parlamentu a vím, že dětské parlamenty jsou ve světě
uznávanou a prestižní záležitostí. A m y to zvládneme prosadit i tady, v České
republice.“
A co vy? Nezaložíte také dětský parlament, pokud u vás ještě není?
Přemýšlej nad otázkami.
Kolik by měl Parlament členů? Byl by také rozdělen na dvě komory?
Jaké by byly hlavní úkoly takového Parlamentu?
Jaké by měl váš Parlament pravomoci?
Které problémy by Parlament řešil?
Chtěl/a bys být jeho členem?
MOC VÝKONNÁ
6. Pracujte ve dvojici (nebo ve skupině). Představte si, že vaše škola je stát. Stát
je třeba vést a řídit. Tuto funkci (tzv. státní správy) vykonává v České republice
ve spolupráci s d alšími úřady Vláda ČR.
Mezi typické činnosti vlády patří stanovení cílů a priorit politiky státu, řízení státu,
jmenování a odvolávání funkcionářů v čele ústředních státních orgánů (například
vedoucího Úřadu vlády ČR nebo nejvyššího státního zástupce), řízení a koordinace
činnosti státního aparátu, dozor, kontrola a evidence činnosti jednotlivých
ministerstev, reprezentace státu atd. (9)
•
Které oblasti ve škole je třeba řídit? Navrhni názvy ministerstev.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
•
Jaké by asi bylo ideální složení tvé školní vlády?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
•
Co všechno dělá ministr? Jaké má povinnosti a pravomoci?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
306
7. Představte si, že jako vláda navrhujete rozpočet vaší školy. Když jste sečetli
všechny příjmy, získali jste částku 1 milion korun. Vaším úkolem je rozdělit
finanční prostředky mezi jednotlivá ministerstva podle jejich potřeb.
Pozor: Na konci jednání musejí všichni ministři s rozdělením peněz souhlasit.
Proto musíte svoje požadavky (a jejich nutnost) dobře obhájit!
8. Porovnejte vaši školní vládu s Vládou České republiky. Nejprve vypište
jednotlivá ministerstva a jména ministrů Vlády ČR.
MINISTERSTVO
MINISTR
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Co všechno můžete porovnávat:
- názvy ministerstev
- úkoly jednotlivých ministerstev (co všechno je potřeba řídit ve škole/ve státě)
- počet ministerstev
- rozpočet (ten, který jste si sestavili s tím reálným - státním)
- odbornost ministrů (porovnejte, zda váš školní ministr se vyzná v problematice
svého ministerstva s tím, jak se hodí reálný ministr pro své ministerstvo - jakou má
předchozí profesi apod.)
307
9. Co je úkolem jednotlivých ministerstev Vlády ČR? Přečtěte si 5 krátkých textů,
které popisují, jak se určité ministerstvo zapojilo do pomoci po povodních v roce
2009. Do textů dopište vynechané názvy ministerstev.
Ministerstvo ________________________ připravilo návrh projektu na vyhodnocení
stávajících povodní, který bude koordinovat ve spolupráci s m inisterstvy
zemědělství, pro místní rozvoj a vnitra. Vyhodnocení by mělo být hotové do konce
roku.
Ministerstvo ___________________________ informovalo ÚPK o n ávrhu pomoci
občanům na opravy jejich poškozených domů a bytů i novou výstavbu, která
nahradí domy stržené povodní nebo v j ejím důsledku.
Ze svého rozpočtu a Státního fondu rozvoje bydlení je Ministerstvo životního
prostředí připraveno uvolnit na tento účel 480 milionů korun. Spolu s M inisterstvem _______________________ do ukončení stavu nebezpečí
shromáždí potřebné podklady pro následnou obnovu základních funkcí
postižených území tak, aby bylo možné do 20 dnů od ukončení stavu nebezpečí
navrhnout vládě strategii obnovy zasažených regionů. Ta bude poté sloužit jako
základ pro uvolňování státní pomoci z j ednotlivých resortních programů.
Škody na státním majetku mapuje i M inisterstvo ___________________________,
které informovalo, že již uvolnilo 30 milionů Kč, které jsou ihned k d ispozici
správcům vodních toků. Ve svých programech na odstraňování povodňových škod
a protipovodňová opatření by mělo mít k d ispozici dostatečné množství peněz.
Ministerstvo __________________________ na svých webových stránkách
zprovoznilo novou rubriku Povodně. V n í je k d ispozici například návod, jak
postupovat při sanaci studní nebo při výskytu plísní v domech. Kde je pouze jeden
zdroj pitné vody, nabízí toto ministerstvo zabezpečení bezplatného odběru a
rozbor vody. (10)
308
Kromě ministerstev vykonávají státní správu také tzv. ústřední orgány státní
správy – těmi jsou: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální,
Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České
republiky, Český telekomunikační úřad.
10. Pročti si denní tisk (případně internetové deníky) a vyhledej zprávu
o některém z výše uvedených úřadů. Jaké záležitosti daný úřad řeší?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Přečti články 54, 62 a 63 Ústavy ČR. V textu vyhledej pravomoci prezidenta
republiky.
Prezident republiky
Čl.54
(1) Prezident republiky je hlavou státu.
(2) Prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor.
(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.
Čl.62
Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi,
odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích
funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení
nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v n ěm nepokračovalo, a zahlazuje
odsouzení,
309
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky,
l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a jeho
výsledek.
Čl.63
(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv
může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) má právo udělovat amnestii.
12. Vysvětli slova, která jsou v textu podtržená.
13. Myslíš, že je správné, že prezident České republiky má právo odpustit
někomu trest? Diskutujte ve dvojici. Shromažďujte argumenty PRO a PROTI.
Můžete si o tzv. udílení milosti zjistit více informací na stránkách prezidenta ČR.
310
PRO
PROTI
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
14. Spojte ve dvojici jména prezidentů s lety jejich vlády a přiřaďte k o brázku.
Václav Havel
Edvard Beneš
Gustáv Husák
Klement Gottwald
Václav Klaus
Antonín Novotný
Tomáš Garrigue Masaryk
Antonín Zápotocký
Ludvík Svoboda
Emil Hácha
1918 – 1935
1935 – 1938, 1945 – 1948
1938 – 1945
1948 – 1953
1953 – 1957
1957 – 1968
1968 – 1975
1975 – 1989
1989 – 2003
2003 -
(11)
(12)
(13)
(15)
(14)
(18)
(17)
(16)
(19)
(20)
311
312
MOC SOUDNÍ
15. Přečti články Ústavy ČR o moci soudní. Odpověz na otázky pod textem.
Čl. 81
Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.
Čl. 82
(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo
ohrožovat.
Čl. 90
Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem
poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
Čl. 91
(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a
okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení.
Čl. 93
(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení.
Své funkce se ujímá složením slibu.
Co znamená, že jsou soudy „nezávislé"?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dovedeš si představit, jak by mohla být ohrožována nestrannost soudce?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Co je to soustava soudů? Vytvoř seznam soudů od nejnižší po nejvyšší instanci.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kde sídlí Nejvyšší soud?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
313
16. Do soustavy soudů není zařazen Ústavní soud. Zjisti jeho úlohu a jeho
pravomoci.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17. Navrhněte ve tříčlenných skupinách 10 vlastností, které by měl soudce mít.
Vybrané vlastnosti zdůvodněte.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
Jak jsme se již zmínili u moci výkonné, funkci státní správy vykonává Vláda ČR,
ministerstva, ústřední správní úřady. Tyto úřady mají působnost v celé České
republice.
Dále však existují menší úřady státní správy, které mají působnost regionální a
jsou zaměřeny na určitou oblast. Jedná se o finanční úřady, celní úřady, úřady
práce, okresní správy sociálního zabezpečení, katastrální úřady a krajské
hygienické stanice.
314
18. Přečti si situace lidí a navrhni, na kterém úřadě by měli svůj problém či
požadavek řešit.
1) Paní Kamila byla s rodinou na dovolené v jižních Čechách. Cestovali po hradech
a zámcích, často obědvali v některé z místních restaurací. Den před odjezdem
domů se zastavili v restauraci U Supa v malé vesničce Velbloudín. Všichni si
objednali k obědu řízek s bramborovým salátem, který mají moc rádi. Když jim
však jídlo neochotný číšník přinesl, nevypadalo příliš lákavě. Řízek byl
nedopečený, maso mělo pod strouhankou nazelenalou barvu a bramborový salát
vypadal oschle, byl kyselý a ani nijak zvlášť nevoněl. Oběd v restauraci U Supa měl
zdravotní následky v podobě nákazy salmonelozou. Paní Kamila podala stížnost
______________________
2) Pan Krajíček se chystá příští měsíc skončit v zaměstnání a odejít do penze. Dva
roky už si šetří peníze na koupi malé zahrádky, na které by v období odpočinku
pěstoval zeleninu a relaxoval s manželkou. Vyhlédl si v inzertní rubrice místních
novin malý pozemek v zahrádkářské kolonii kousek za městem. Prodejce pozemku
s panem Krajíčkem sepsal u notáře smlouvu a zaplatil požadovanou finanční
částku. Smlouvu musí pan Krajíček zaslat na ____________ úřad, kde evidují
všechna vlastnictví pozemků a nemovitostí. Připsání pozemku mu ______________
úřad potvrdí do smlouvy a zašle zpět.
3) Petr chodí do 9. třídy a začíná se zajímat o to, jaké povolání by chtěl v životě
dělat. Má spoustu zájmů, ale ne a ne si vybrat tu správnou střední školu.
Potřeboval by s volbou povolání poradit. Možná by mu pomohlo, kdyby nějaký
odborník otestoval jeho dovednosti a doporučil mu obor, na který by se Petr
opravdu hodil. Takovou službu poskytuje úřad _____________________
19. Dokážeš vymyslet další příběh? Zeptej se rodičů, zda už někdy využili službu
některého z uvedených úřadů.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Samosprávu vykonávají v České republice krajské úřady, magistráty statutárních
měst, městské úřady a obecní úřady.
315
20. Pokus se vytvořit správné trojice podle toho, kdo se stará o zájmy obyvatel v obcích, ve městech, statutárních městech a v krajích.
a)
b)
c)
d)
e)
statutární město
obec
město
městská část statutárního města
kraj
obecní úřad
městský úřad
magistrát
krajský úřad
úřad městské části
starosta
primátor
hejtman
starosta
starosta
21. Napiš názvy krajů podle čísel v m apce a urči v každém kraji krajské město.
10
13
5
4
1
9
14
(21)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
316
11
7
8
2
3
6
12
KRAJSKÉ MĚSTO
KRAJ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
22. Znáš dobře kraje ČR? Podle popisu odhadni, o který kraj se jedná.
_________________________________kraj
Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho
rozloha (11 015 km2) zabírá 14 % území ČR a je cca 1,9 krát větší, než je průměrná
rozloha kraje v České republice. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a sousedí
téměř se všemi českými kraji kromě Karlovarského a nových „moravských“ krajů.
Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství.
_________________________________kraj
Malebný a pohostinný kraj, který návštěvníkům nabízí nepřeberné množství zajímavostí a různých atraktivit. Tvoří ho 7 okresů, 49 měst a 673 obcí. Výhodou kraje je
vynikající dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce transevropských
silničních a železničních dálkových tras, které jsou důležitými tepnami spojujícími
západní Evropu s východní a severní s jižní. Letiště Brno-Tuřany se s více než půl
milionem odbavených cestujících v roce 2008 řadí na druhé místo mezi letišti v ČR.
_________________________________kraj
Tento kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti
v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.
_________________________________kraj
Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudružnosti Severozápad, tzv. NUTS 2. Přes
území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich
nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako
nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje. Kraj je
především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, lázně Kynžvart a
Jáchymov.
_________________________________kraj
Nikde v České republice nenajdete v jednom regionu tak rozmanité spektrum krajinné scenerie, folkloru, historických i technických památek jako právě v tomto kraji.
Žádná jiná turistická oblast vám nenabídne současně hory, manýristickou zahradní
architekturu, lázně nebo vinobraní.
Začněme v oblasti Beskyd, Hostýnských, Vsetínských a Vizovických vrchů. Stovky
kilometrů horských túr, ať již pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách. Tratě pro sjezdové lyžování, snowboarding. Valašské muzeum v přírodě - jedna z nejstarších
památek lidové architektury v Evropě.
317
23. Vytvoř informační plakát na téma „Můj kraj“ – můžeš pracovat ve skupině, ve
dvojici nebo samostatně.
1)
2)
3)
4)
5)
Můj kraj a kultura
Můj kraj a historie
Můj kraj a příroda
Můj kraj a památky
Můj kraj a průmysl
24. Přečti si krátký text a přemýšlej, jaké další pravomoci má obec. S j akým
problémem či požadavkem se můžeš na obecní zastupitelstvo obrátit?
Může obec zakázat spalování nevhodných materiálů?
Možná i ve Vaší obci se potýkáte s tím, že někteří sousedé používají v zimě
k topení plasty, pneumatiky a jiné materiály, při jejichž spalování dochází k vypouštění jedovatých zplodin do ovzduší, nadměrné tvorbě kouře nebo nadměrnému zápachu. Pokud tomu tak je, můžete se obrátit na obecní úřad, který je
v souladu se zákonem o o chraně ovzduší oprávněn prověřovat, zda byla dodržena
přípustná tmavost kouře a přípustná míra obtěžování zápachem, a ukládat za protiprávní spalování látek, které nejsou odpadem, sankce.
Do jisté míry však mohou tuto problematiku regulovat samy obce prostřednictvím
obecně závazných vyhlášek. Obce mohou podle
§ 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydávat
obecně závazné vyhlášky a ukládat jimi povinnosti
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku. Jednou z těchto záležitostí může být
právě ochrana ovzduší.
V o blasti ochrany ovzduší výslovně připouští
pravomoc obce vydat vyhlášku, kterou se zakazuje
spalování některých druhů paliv, § 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Toto ustanovení neumožňuje zakázat spalování veškerých
paliv, ale pouze paliv uvedených v p říloze č. 11
k zákonu o o chraně ovzduší.(22)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
318
25. Zeptej se přímo na obecním či městském úřadě, jak se řeší stížnosti občanů.
Existují nějaké lhůty, během kterých musí zastupitelstvo stížnost projednat? Je
projednávání veřejné? Musí být stížnost napsána na nějakém formuláři?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
26. Vyzkoušej se spolužáky, jak funguje obecní/městský úřad. Napište stížnost či
podnět na řešení problému, který se vám zdá pro občany obce/města nejvíce
obtěžující. Sledujte, jak bude obecní/městský úřad vaši stížnost/podnět řešit.
27. Znáš některé vyhlášky vaší obce/vašeho města? Které z n ich se tě týkají? Jaký
hrozí postih za jejich porušování?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Czech POINT (Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál) je kontaktní
místo veřejné správy, kde jsou na požádání
vydávány ověřené výstupy z i nformačních
systémů veřejné správy. Cílem projektu je
poskytovat občanům ověřené výpisy z (23)
centrálních evidencí, seznamů a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel
navštívit několik různých úřadů státní správy. Poskytuje výpisy z o bchodního
rejstříku, z katastru nemovitostí, rejstříků trestů, z b odového hodnocení řidiče –
registr řidiče a dalších.
28. Zjisti, kde je nejbližší Czech POINT. Přemýšlej, který výpis budeš v životě
potřebovat a k čemu.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
319
Slovníček pojmů
Parlament – shromáždění poslanců a senátorů, plní moc zákonodárnou
Poslanecká sněmovna – dolní komora Parlamentu ČR
Senát – horní komora Parlamentu ČR
Vláda – orgán výkonné moci, kterému náleží vynucovat a vymáhat právní předpisy
a zákony, v čele stojí předseda vlády
Premiér – předseda vlády
Prezident – hlava státu, představitel výkonné moci ČR
Kraj – územní jednotka státu
Obec – základní samosprávní jednotka
320
Žák/žákyně objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů.
3
PERIKLOVA ŘEČ
Demokracie (zrozená v Aténách) znamená v řečtině etymologicky „vládu démů“.
Demos je správní jednotka, do které mohli být voleni a vybíráni jen příslušníci
„dému“, sboru svobodných občanů, s výjimkou „meteků“ (metoikoi = cizinci).
Demokracie se staví proti všem různým formám tyranie nebo oligokracie (doslova:
„vláda menšiny“). Demokracie tedy vznikla ve starověkém Řecku.
1. Mezi významné starořecké politiky patřil Perikles (500 př. n. l. – 429 př. n. l.),
který byl vůdcem právě v Athénách. Ten pronesl řeč, ve které některé znaky
demokracie uvedl. Přijdeš na to, které to jsou?
Máme ústavu, která se nezhlíží v zákonech sousedů, ba spíše je vzorem pro jiné, než aby je napodobovala. Říká se mu demokracie, vláda lidu,
protože se opírá o většinu, ne jen o n ěkolik málo
jedinců. Před zákonem jsme si všichni rovni, pokud
jde o o sobní zájmy. Pokud však jde o s polečenský
význam, má při vybírání pro veřejné úřady každý
přednost podle toho, v čem vyniká, podle
schopností, ne podle své příslušnosti k určité skupině. Ba ani chudoba a skromný původ nikomu nebrání dojít hodnosti, je-li schopen vykonat něco
pro obec.
Ve vztahu ke společnosti žijeme svobodně a stejná (1)
svoboda panuje v každodenním vzájemném styku,
kde neplatí žádné podezírání, kde se nehněváme na souseda, jestliže něco dělá
podle své chuti, a nevyvoláváme mrzutosti, které sice nemusí být škodlivé, vyhlížejí však nepříjemně.
V s oukromém životě se chováme jeden k druhému bez vzájemného obtěžování a
v životě veřejném nepřekračujeme zákony, především ze studu, posloucháme své
spoluobčany, kteří právě zastávají úřady, a zákony, především ty, které byly dány
321
na ochranu lidí, jimž bylo ukřivděno, a ty, které jsou sice nepsané, ale jejich porušení přináší podle obecného soudu hanbu.
Do svého města dovolujeme vstoupit komukoliv a nestává se, že bychom někdy
vyháněním cizinců někomu bránili v p oučení nebo v p odívané na něco, z čeho by
nepřítel mohl mít prospěch, protože by to nebylo utajeno, neboť víc než na
vojenské přípravy a úskoky spoléháme na odhodlanost k činům vyrůstajícím v našem srdci.
Bohatství je pro nás spíš příležitostí k š lechetným skutkům než k chlubným
slovům, a co se chudoby týká, není k n ecti se k n í znát, ale spíš je k n ecti nevymanit se z ní prací. Pečujeme jak o s vůj dům, tak o s vou obec, a třebaže se každý
věnuje jinému zaměstnání, docela dobře se vyzná ve veřejných věcech. Jsme jediní, kteří o veřejných věcech společně správným způsobem rozhodujeme nebo
aspoň jednáme. Nemyslíme si totiž, že slovo činu škodí, ale naopak, že je škodlivé
nedat se slovem poučit předtím, než se přikročí k činu. My jediní prokazujeme komukoliv služby beze strachu, ne z p rospěchářské vypočítavosti, ale v d ůvěře ve
svobodu.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
SPOLEČNOSTI VE 4 ROZÍCH
Existují čtyři základní druhy uspořádání společnosti:
322
1.
timokracie
2.
oligarchie
3.
demokracie
4.
tyranie
(2)
Timokracie je vládou přiznaných elit. Tedy například
vládou aristokratů, tedy rodin, jejichž mocenské postavení je určováno původem. Celý stát je v p odstatě
jejich majetkem. Výhodou timokracie je odpovědná
péče o stát s d louhodobou perspektivou. Vládce, který
stát vlastní, se snaží zvýšit jeho hodnotu a prestiž,
snaží se odkázat maximum bohatství svým potomkům.
V rámci péče o s tát se dobrý vládce obvykle stará
i o „ chudé“. Nevýhodou je případná nespokojenost
lidí, kteří nemají „urozený“ původ. Nejvyšší hodnotou
v timokracii je ČEST. Vládnoucí třídou jsou aristokraté.
Oligarchie je vládou největších boháčů. Podíl na moci
vyplývá z m íry bohatství. Výhodou oligarchie je nejvýkonnější ekonomika. Stát však bohatý být nemusí, základní bohatství je individuální. Nevýhodou systému je
zcela zákonitá nespokojenost „chudých“. Člověk bez
peněz nemá obvykle nárok vůbec na nic. Nejvyšší
hodnotou v o ligarchii je BOHATSTVÍ. Vládnoucí třídou
jsou oligarchové.
Demokracie je vládou lidu. Podíl na moci uplatňuje lid
prostřednictvím volených politiků a jmenovaných
úředníků -„trubců“. Výhodou demokracie je pohodlí a
maximální míra svobody. Ve společnosti jsou si všichni
rovni. Nevýhodou systému je rozvrat veřejných financí.
Lid si navolí takové politiky, kteří jim rozdají nejvíce
darů. Nejvyšší hodnotou v d emokracii je SVOBODA.
Vládnoucí třídou jsou politici a vysocí úředníci.
Tyranie je vládou jednotlivce či úzké skupiny. Moc
prosazují pomocí silových složek – armády a policie.
Výhodou tyranie je efektivní výkon státu a zcela
transparentní pravidla. Nevýhodou tyranie je nesvoboda a ztráta osobní aktivity občanů. Nejvyšší
hodnotou v tyranii je POSLUŠNOST (která vyplývá ze
strachu).
323
2. Ve tvé skupině máš tento úkol – představ si život ve společnosti, kterou jsi dostal
přidělenou a společně popište výhody a nevýhody života v této společnosti.
Orientační otázky:
a)
b)
c)
d)
Bylo by v o bchodech dost zboží?
O čem by psaly noviny, o čem by vysílalo televizní zpravodajství?
Byla by tvoje škola stejná jako dnes?
Nalezni další kladné a záporné stránky společnosti.
STŘEPINOVÝ SOUD
Ostrakismus byl zaveden v a thénské ústavě v roce 510 př. n. l. Spočíval v h lasování
občanů pomocí hliněných střepů (řecky ostrakon, ὄστρακον) o tom, je-li někdo
z n ich nepřítelem státu.
Každý rok, zhruba v n ašem měsíci lednu, lidové shromáždění rozhodovalo o tom,
zda je pro daný rok potřeba hlasování o vypovězení pořádat. Byla-li odpověď
kladná, uskutečnilo se hlasování v n ěkterém z následujících dnů. Lidové shromáždění hlasovalo tím způsobem, že každý z ú častníků napsal na hliněný střep jméno
člověka, který dle jeho mínění představuje největší nebezpečí pro obec. Shromáždilo-li se více než 6 000 hlasujících, pak ten, jehož jméno bylo na střepech zmíněno nejčastěji, byl automaticky vypovězen na 10 let z Athén. Do domovského města
se po tuto dobu nesměl pod hrozbou smrti vrátit. Dotyčný však nebyl nijak poškozen na majetku, nic mu nebránilo sehnat si prostředníka, který by tyto záležitosti
po dobu jeho nepřítomnosti spravoval.
Ostrakismus, původně ustavený jako ochrana proti nastolení tyranie, byl hojně využíván v politickém boji, kdy dopadal i na schopné a ambiciózní politiky. Docházelo i k případům, že ostrakizovanému byl zvláštním výnosem povolen předčasný
návrat. (Například v době hrozícího perského vpádu roku 480 př. n. l. byl z vyhnanství předčasně povolán osvědčený vojevůdce Aristeidés.) Stoupenci
324
aristokracie jej považovali za špatný zvyk, který vydává nadané a výjimečné lidi
z vůli lůzy.
V ř ecké h i stori i se k n ěm u vá za la řa d a příh od . J ed n a z n i ch vyprá ví, j a k
k Aristeidovi, který byl právě navržen k o strakismu, přistoupil jistý občan a požádal
ho, aby mu napsal na ostrakon jméno Aristeidés, protože on sám psát neumí.
Aristeidés se ho optal: „A ty víš, kdo to je Aristeidés?“ Občan odpověděl: „Vůbec
ho neznám, ale je mi protivné, jak ho všude nazývají spravedlivým.“ Aristeidés pak
beze slova napsal své jméno na jeho ostrakon.
(3)
3. Pokuste se ve třídě uspořádat „střepinový soud“.
Každý žák napíše na papírek anonymně jméno učitele/učitelky, kterého by chtěl
poslat do „školního vyhnanství“.
Vybraný žák sečte hlasy a zveřejní výsledky.
Pokuste se diskutovat na téma, proč nejvíce „střepin“ dostal právě daný
učitel/učitelka a vaše argumenty sepište.
4. Otázka pro chytré hlavy: Proč se psalo na hliněný střep?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
325
5. OBČANSKÉ VYJADŘOVANÍ
Ve své skupině se dohodněte na tom, jaké zájmy budete sledovat a jak se bude
vaše skupina jmenovat. Například můžete se pojmenovat DOMKAŘI ZA NOVOU
SILNICI (když budete hrát majitele domků, kteří chtějí novou silnici) nebo DEJTE
PEJSKŮM DOMOV (přátelé psů, kteří chtějí vybudování útulku) nebo PŘÁTELÉ
JEDNODUCHÉHO PRAVOPISU (pokud například chcete, aby se v našem pravopisu
psalo pouze měkké i). Je ale možné, že vám vyučující řekne, aby se váš spolek
zabýval přírodou nebo aktuálními problémy vašeho okolí.
Potom seřaďte následující aktivity podle toho, s jakou ochotou byste je šli
realizovat, tedy od nejvíce přijatelného k nejméně přijatelnému. Dbejte, aby s pořadím souhlasili všichni členové vaší „nátlakové“ skupiny.
Různé druhy aktivit občanů s p říklady:
Protesty v sedě – Odpůrci atomové energie zorganizovali pokojný protest v s edě,
při kterém blokovali vjezd do atomové elektrárny.
Dopisy – Když se skupina lidí doslechla, že do města
přijede cirkus, rozhodli se protestovat proti zábavě
zneužívající zvířata. Psali dopis na místní zastupitelstvo, do místní rozhlasové stanice a místním novinám.
Hesla – Aby lidé protestující proti továrně znečišťující
jezero upoutali pozornost, podnikli riskantní výstup na
nejvyšší komín továrny a vyvěsili na něj velký
transparent.
Demonstrativní odchod – Když učitel při výuce opět urazil studenty tím, že je
označil za „bandu idiotů“, studenti začali hlasitě protestovat a nakonec se zvedli a
odešli z posluchárny.
Hlídkování před obchodem – Odpůrci velmi krutého režimu v cizí zemi zorganizovali pravidelné hlídky před obchodem, který prodával zboží z této země.
Rozdávali lidem, kteří chtěli vstoupit do obchodu, letáky s fakty o p orušování lidských práv, snažili se s n imi diskutovat a přesvědčit je, aby v tomto obchodě
nenakupovali.
Lobování – Skupina organizací, kterým vadí snižování objemu finanční pomoci
chudým zemím, si dávala schůzky s p olitiky a snažila se jim problém vysvětlit.
326
Vloupání – Odpůrci pokusů na zvířatech vnikli do
laboratorního zvěřince a vypustili z klecí psy a kočky
určené k p okusům.
Osobní změna – Jedinec se rozhodl přispět tím, že bude
sám žít a nakupovat způsobem šetrným k životnímu
prostředí.
Podpisová akce – Členové skupin bojující proti přistěhovalectví získávali na ulici
podpisy na petici požadující od vlády mnohem přísnější zákony.
Hrozba bombovým útokem - Člověk bojující proti
umělému přerušení těhotenství zavolal na
gynekologickou kliniku, že do ní umístil bombu.
Klinika byla uzavřena, ten den v n í žádné interrupce
neproběhly.
Demonstrace – Odpůrci škrtů v rozpočtu
ministerstva zajišťující sociální péči zorganizovali
demonstraci před budovou parlamentu. Podařilo se
jim prorazit policejní kordón a na chvíli obsadili část
budovy.
Slovníček pojmů
Termín demokracie je složen ze dvou řeckých výrazů - démos a kratein . Slovo démos se překládá jako lid , zatímco sloveso kratein je vhodným ekvivalentem k českému pojmu vládnout . Již z v ysvětlení vzniku této složeniny je pochopitelné,
o j aký způsob řízení státu jde. V d emokracii se vždy klade důraz na zachování moci
v rukou lidu , který tohoto privilegia využívá k řízení dané země.
Typy demokracie : V p raxi se rozlišují dva typy demokracie, z n ichž každý je charakteristický rozdílným přístupem k moci soustředěné mezi občany. V p římé
demokracii každé rozhodnutí závisí na názoru lidí. Člověk zde svůj postoj může
vyjádřit několika způsoby, které například zahrnují referendum . Určitou nevýhodou tohoto systému je však nutnost vždy uspořádat formu veřejného hlasovaní,
což může být v n ěkterých kritických situacích až příliš zdlouhavé. Naopak tomu
zastupitelská (nepřímá) demokracie disponuje rychlejší reakční dobou na aktuální
problémy. Lidé v tomto případě svůj názor reprezentují pomocí zvolených zástupců. Ti potom na společných schůzích prosazují názory svých voličů. Jako určitá
„pojistka“ je rovněž zavedeno pevně stanovené a nezměnitelné časové období,
během něhož daný zastupitel využívá získaného mandátu . Pokud je lid se skutky
politika spokojen, může mu pochopitelně v d alších volbách opět vyjádřit důvěru.
327
Názory menšiny: Z výše uvedených skutečností vyplývá problém postoje k m enšinám, tedy lidem či zástupcům, kteří zastávají opačný názor než zbytek společnosti.
K vyřešení této situace je v demokratických systémech využíváno následující
pravidlo: menšina respektuje stanovisko vyjádřené převažující většinou. Ta však
musí ve svých rozhodnutích dbát na dodržování všech práv jednotlivců i n epočetných skupin. Tímto kompromisním řešením je zajištěno předcházení patovým
situacím, které by mohly chod státu výrazně narušit.
Přímá demokracie znamená, že občané mají právo přímo rozhodovat o d ůležitých
politických otázkách prostředky lidového hlasování, tedy nezávisle na přání vlády
či parlamentu. Hlasování vychází z vlastní iniciativy občanů nebo je zakotveno
v ústavě jako závazné pro určité politické rozhodnutí.
Aby se jednalo skutečně o p římou demokracii, musí být splněny především dvě
podmínky:
•
•
Přímá demokracie je rozhodování o d ůležitých politických tématech, nikoli
politických představitelích . Právo na odvolání a přímou volbu politických
představitelů (např. přímá volba starostů či prezidenta) tedy nepatří do
přímé demokracie.
Proceduru přímé demokracie může zahájit zákonem stanovený počet
občanů nezávisle na přání vlády či parlamentu.
Plebiscit - všeobecné lidové hlasování, které však neiniciují občané, ale
vláda, parlament či jiné úřady, není podle tohoto pravidla prostředkem
přímé demokracie.
V b ěžném úzu a v současné praxi se však m ezi referendem a plebiscitem
příliš nerozlišuje (viz např. referendum o vstupu ČR do EU).
Prostředky přímé demokracie
Přímá demokracie má tři základní prostředky: referendum, iniciativu a alternativní návrh . Všechny tyto prostředky se mohou v občanské společnosti objevovat
v různých formách a mohou být institucionalizovány různými způsoby.
Referendum: Právo zákonem stanoveného počtu občanů odmítnout nebo akceptovat rozhodnutí úřadů pomocí všeobecného lidového hlasování.
Iniciativa: Právo zákonem stanoveného počtu občanů navrhnout všem voličům
zavedení nového zákona či jeho novelu. O n ávrhu je pak rozhodnuto lidovým hlasováním - referendem.
Alternativní návrh: Právo úřadů či zákonem stanoveného počtu občanů učinit alternativní návrh v rámci kontextu iniciativy či referenda. Rozhodnutí o návrhu je
učiněno prostředky lidového hlasování.
328
Žák/žákyně vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů.
4
1. Co mají níže uvedené obrázky společného, co představují?
(2)
(1)
(3)
(4)
2. Občané ČR si volí své zástupce do pěti zastupitelských sborů. Které to jsou?
a)
___________________________________________
b)
___________________________________________
c)
___________________________________________
d)
___________________________________________
e)
___________________________________________
329
3. Přečti si text o volebním právu žen. Přemýšlej nad otázkami pod textem.
Volební právo pro ženy se muselo vybojovat.
Skutečnost, že ženy si mohou svobodně zvolit své zástupce ve volbách není tak
samozřejmá, jak by se mohlo zdát. Prosazení volebního práva pro ženy předcházely desetiletí snah ženských spolků i j ednotlivých osobností, které upozorňovaly na tuto základní nespravedlnost v u spořádání moderní společnosti.
V roce 1905 se začala připravovat oprava volebního zákona, což vzbudilo velké
naděje u českých žen. V rámci Českého klubu žen byl vytvořen Výbor pro volební
právo žen, jehož předsedkyní se stala Františka Plamínková a spolupracovala
v n ěm také Alice Masaryková. V N árodním domě na Vinohradech se posléze
uspořádala společná schůze ženských spolků, shromáždění přijalo rezoluci, která
byla otištěna v Ženském Listu 21. prosince 1905:
"Vážná práce na dobytí občanské svobody nesmí být zahájena velkou nespravedlností k celé polovině národa, k té polovině, jež v n ejtěžších dobách udržela jazyk
náš a jeho svéráznost a svojí vytrvalostí a láskou jej podepřela, jejíž vroucnost,
nadšení a obětavost, praktický smysl i odborné znalosti nemohou než býti na
prospěch veřejnému životu našeho národa. Mužové čeští, vás snažně a důrazně
voláme, abyste nás českých žen se zastali, vámi volené zástupce vyzýváme, aby
jako jednu z p rvních povinností přijali získati i p ro ženy všeobecné, rovné, přímé,
tajné právo hlasovací do všech sborů samosprávných i zákonodárných. Neukládáme jim tím nové povinnosti, chceme jen, aby slova jejich vlastních programů stala
se činy; jinak nevěříme v j ejich poctivost, pokrokovost a spravedlnost!" (5A)
Otázky k textu:
a) O čem tento krátký text pojednává? Shrň jednou větou.
b) Proč chtěly ženy získat volební právo? Jaký pro ně mělo toto právo význam?
c) Zjisti, kdy ženy v n ašem státě skutečně získaly volební právo?
Porovnej s d alšími evropskými státy.
d) Jak lidé dnes využívají své volební právo? Myslíš, že si tohoto práva váží?
Zdůvodni.
e) Chtěl/a bys i ty už mít volební právo? Jak bys ho využil/la?
330
4. V textu se objevují neznámá slova . Spoj pojem s j eho definicí a vysvětli.
Volební právo je:
všeobecné
rovné
přímé
tajné
= všechny hlasy mají stejnou váhu, každý
volič má jeden hlas
= občan ČR volí přímo, nevolí si svého
volitele
= každý volič hlasuje za plentou, aby
nebylo možné zjistit, jak hlasoval
= volit může občan ČR, který dosáhl věku
18 let
5. Udělej si malý průzkum na otázku "Co pro vás znamená volební právo?".
Ptej se lidí, kteří mají volební právo. Výsledky vyhodnoť a zpracuj do prezentace.
6. Přečti si názory lidí. Souhlasíš nebo ne? Zdůvodni.
Jan Sova: V principu jde o to, v prví řadě přijmout spoluodpovědnost za osud naší
země, ať již se jedná o volby komunální, regionální či parlamentní. Proč bychom měli
nechávat za sebe rozhodovat ostatní, když nejsem přesvědčen o jejich vyšší informovanosti a kompetentnosti než mám sám.
Kamil Kocourek: Proč jít vlastně volit? Za minulé éry jsem volit jít musel a nic se
neměnilo. Teď jít můžu, ale ono se zase nic nemění. Způsoby chování zvolených jsou
pořád stejné, možná i horší.
Pavel Posád: Člověk může mít pocit, že je unavený, otrávený mnoha okolnostmi a že
jeho hlas stejně nic nezmění. (...) To je právě ten špatný pohled. Nemusím si myslet, že
právě moje volba bude vítaná, že právě můj kandidát vyhraje volby. Ale až bude po
volbách a všichni budou nadávat, mohu si s klidným svědomím říci: já jsem tyto lidi
nevolil, já jsem volil lepší.
331
V České republice si lidé volí své zástupce do pěti zákonodárných sborů: do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev
krajů, do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu. Právo volit má každý
občan ČR, který nejpozději v d en voleb dosáhl věku 18 let a je způsobilý k p rávním
úkonům. Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dní před jejich konáním.
7. Přečtěte si dva výňatky z volebního zákona a porovnejte volby do Poslanecké
sněmovny a do Senátu. Rozdíly zakreslete do tabulky nebo do T-diagramu.
Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou
dnech, na území České republiky v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v s obotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volební právo mají všichni občané České republiky (kteří alespoň druhý den voleb
dosáhli věku nejméně 18 let), bez ohledu na to, zda mají bydliště na území státu či
nikoli. Pro volby do Poslanecké sněmovny je umožněno občanům volit na zastupitelských úřadech ČR.
Pasivní volební právo pro Poslaneckou sněmovnu vzniká ve věku 21 let a náleží
všem občanům s volebním právem aktivním. Mandát poslance trvá čtyři roky.
Poslanecká sněmovna je volena jako celek.
Vzdá-li se poslanec mandátu nebo jeho mandát zanikne za podmínek stanovených
zákonem, postupuje na jeho místo náhradník z kandidátní listiny, na které byl poslanec zvolen.
Ústava České republiky stanoví pro volby do Poslanecké sněmovny, že budou
probíhat podle zásad poměrného volebního systému. Území České republiky je
rozděleno do 14 volebních krajů, které jsou shodné s vyššími územně samosprávnými celky (kraji). Mandáty jsou rozdělovány stranám, které na celostátní
úrovni překročily hranici pěti procent z celkového počtu platných odevzdaných
hlasů.
332
Volby do Senátu
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to
pouze ve 27 volebních obvodech, ne na celém území ČR. Do Senátu tedy mohou
občané volit v tomto termínu jen v případě, pokud mají trvalé bydliště v jednom
z těchto 27 volebních obvodů.
Pasivní volební právo do Senátu je od 40 let věku. Mandát senátora je šestiletý.
Volby do Senátu se konají každé dva roky, přičemž vždy je volena jedna třetina
senátorů.
Vzdá-li se senátor mandátu nebo jeho mandát zanikne, konají se v obvodě,
ve kterém byl zvolen, doplňující volby.
Ústava České republiky stanoví pro volby do Senátu, že budou probíhat podle
zásad většinového volebního systému. Česká republika je rozdělena do 81
volebních obvodů, v každém obvodu je volen jeden senátor. Senátoři jsou voleni
s využitím dvoukolového většinového systému. V prvním kole je kandidát zvolen
senátorem v případě, že získal více než padesát procent z celkového počtu
platných odevzdaných hlasů v daném obvodě. V případě, že žádný z kandidátů
nezískal více než padesát procent, koná se za týden druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných platných hlasů v prvním kole.
Ve druhém kole stačí kandidátovi ke zvolení prostá většina hlasů.
Doplňující otázky.
1) V kolika letech se můžeš stát senátorem/senátorkou a v kolika letech
poslancem/poslankyní?
2) Z j akého důvodu volíme vždy jen jednu třetinu senátorů?
3) Lidé volí v m ístě jejich trvalého bydliště. Co se stane, když jsou v době voleb
na dovolené na jiném konci republiky (nebo i m imo republiku)? Zjisti, zda tito
lidé mohou volit i v místě, kde tráví dovolenou, a co všechno musí předem
zařídit.
4) Mohou volit i lidé, kteří jsou odsouzení k trestu odnětí svobody a jsou v d obě
voleb ve vězení?
5) Jakou možnost mají lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů přijít do
volební místnosti?
333
8. Zhodnoť výsledky parlamentních voleb z roku 2006 a 2010.
Konečné výsledky voleb 2006
(12)
(11)
Zisky a ztráty mandátů – konečné volby 2010 :
Jméno strany
Celkem mandátů
Česká strana sociálně demokratická
56
Občanská demokratická strana
53
TOP 09
41
Komunistická strana Čech a Moravy
26
Věci veřejné
24
Strana zelených
0
Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
0
Trend
(13)
Jaké změny nastaly? V čem se liší výsledky voleb roku 2006 a 2010?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
334
9. VOLEBNÍ HRA
Zveme tě do „Volební hry“. Nejdřív si vyber, jakou roli bys hrál/la, která ti
nejvíce vyhovuje:
Mladý liberál
Nezávislá politička
Konzervativní politik
Jejich volební témata jsou:
Mladý liberál: zvýšená osobní svoboda – omezení státní moci – regulace
ekonomiky – snížení daní – zrušení vlivu církve – podpora sjednocené Evropy –
svoboda projevu – svobodný přístup k informacím.
Nezávislá politička: ochrana přírody – MHD zadarmo – svobodný internet (bez
cenzury) – občanská společnost – podpora rodiny i s vobodných matek – podpora
místního rozvoje – domácí školství – příspěvek soukromým jeslím.
Konzervativní politik: odpor proti Evropské unii – zvýhodnění bohatých –
svobodný obchod a trh – zákaz interrupcí – snížení podpory v n ezaměstnanosti a
dalších sociálních podpor – posílení obecného pořádku - hrdost na svou zemi.
A nebo budeš ještě nepopsaný politický talent?
Potom si můžeš vybrat od každého z výše uvedených politiků téma, se kterým
souhlasíš, nebo přidat svoje. Napiš jich sedm, které jsou pro tebe nejdůležitější:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
335
Neznámý příznivec ti věnoval velikou částku na volební kampaň. Jak ji použiješ?
Rozděl 100 % peněz mezi tato média a volební prostředky.
TV…......
rádio ….......
billboardy…......
dopisy voličům do schránek….....
inzerce v tisku….....
Připrav si zdůvodnění svého rozhodnutí.
Každá volební kampaň musí mít svůj slogan. Jaký bude ten tvůj?
Chystáš se jít na volební shromáždění. Získal jsi další prostředky, ale stačí pouze
na jeden typ propagačního předmětu. Který zvolíš? Na všechy můžeš nechat
natisknout své jméno a slogan.
Nafukovací balónky
Odznáčky
Samolepky
Propisky
Volební guláš
Připrav si zdůvodnění svého rozhodnutí.
Na volebním shromáždění můžeš pozvat osobu, která by mohla zvednout tvoji
popularitu. Koho zvolíš?
Populárního zpěváka
Oblíbeného sportovce
Zasloužilého politika
Místního starostu
Nebo někoho jiného? Koho?
Připrav si zdůvodnění svého rozhodnutí.
Čím zapůsobíš těsně před volbami na své voliče? Mělo by to odpovídat tvému
volebnímu programu.
336
Sázení stromků
Návštěva azylového domova svobodných matek
Oběd ve školní jídelně
Stříhání pásky na místním trhu
Nebo půjdeš na jinou akci? Na kterou?
Připrav si zdůvodnění svého rozhodnutí.
Budeš ve své volební řeči urážet své volební soupeře? Budeš si z nich dělat
legraci?
Pořádně se vychválíš? Nebo se budeš snažit rozumně vyvrátit jejich argumenty?
Nebo od každého něco? Jakou strategii zvolíš?
Vyhrál jsi volby! Gratuluji! Co uděláš jako své první rozhodnutí? Jaký bod
programu budeš plnit jako svůj nejdůležitější úkol?
10. Vysvětli citát Jana Masaryka.
"Demokracie je rovnost a to znamená, že
každý musí taky akceptovat stejná
pravidla hry. A nejenom to. Ony také
metody politického boje mohou být
všelijaké, ale musí zůstat v rámci
nejzákladnější slušnosti."
(15)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
337
Volby do zastupitelstva obce se konají každé čtyři roky. Voličem může být občan s trvalým pobytem v dané obci, který dosáhl věku 18 let. Počet volených členů zastupitelstva se liší podle velikosti obce (5 - 55 členů). Kandidovat na zastupitele
může každý občan s trvalým pobytem v d ané obci, kterému je 18 let.
Volby do zastupitelstva kraje se konají také každé čtyři roky. Voličem může být
občan s trvalým pobytem v daném kraji, který dosáhl věku 18 let. Počet volených
členů zastupitelstva se liší podle velikosti kraje (45, 55 nebo 65 členů). Kandidovat na zastupitele kraje může každý občan s trvalým pobytem v d aném kraji,
kterému je 18 let.
11. V tomto cvičení se dozvíš, jak probíhá samotný akt volby ve volební
místnosti. Seřaď jednotlivé kroky tak, jak jdou správně za sebou.
volič vhodí obálku do zapečetěné volební schránky (urny)
volič přichází do označené volební místnosti, která mu byla
určena podle volebního okrsku
volič se odebere do prostoru určeného k ú pravě hlasovacího
lístku (za plentu)
volební komisař najde voliče v seznamu voličů, ověří jeho
totožnost podle dokladu a odškrtne
volební komisař předá voliči orazítkovanou úřední obálku
volič vybere hlasovací lístek a upraví jej podle aktuálních
pokynů (zaškrtne preference, zaškrtne stranu apod.)
volič prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky
volební komisař předá voliči obálku s h lasovacími lístky (pokud
je nedostal do schránky, nebo nepřinesl s s ebou)
volič vloží upravený hlasovací lístek do úřední obálky
338
12. Pracujte ve dvojici nebo ve skupině po třech. Podle popisu nakreslete nebo
vytvořte volební místnost. Pozor dejte na to, aby měla všechny náležitosti.
(1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební
schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích
lístků, prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"),
psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k n ahlédnutí.
(2) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní
prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů
určí starosta s p řihlédnutím k p očtu voličů ve volebním okrsku.
(3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve
volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak. 6)
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky
označené nápisem "vzor" a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a
barvy. Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu společně s j inými volbami, musí být úřední obálka pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do
Senátu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby.
13. Zajímá tě, jak to skutečně chodí u voleb? Diskutovat o tom můžeš s členem
okrskové volební komise. Na obecním/městském úřadě ti poradí, na koho se
obrátit.
Okrsková volební komise
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o p růběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu.
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,
a) který v d en složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u n ěhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, a
c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.
339
14. Vydejte se společně celá třída na exkurzi na obecní/městský úřad a zjistěte
odpovědi na otázky.
Starosta
a) Kdo je starostou obce?
b) Co je jeho hlavním úkolem?
c) Je pro výkon jeho povolání důležitá spolupráce s ostatními pracovníky úřadu?
d) Kolik je třeba lidí, aby chod obce/města správně fungoval?
Zastupitelstvo
a) Co je to zastupitelstvo obce?
b) Kolik má členů?
c) Co je úkolem jednotlivých členů zastupitelstva?
d) V čem spočívá spolupráce zastupitelů?
e) Má zastupitelstvo nějaké výbory? Pokud ano, zjistěte, co je náplní jejich práce.
340
15. LOKÁLNÍ VOLBY V KOCOURKOVĚ
Představ si, že jsi občan, který bydlí v j ednom vymyšleném žertovném volebním
okrsku, kde právě skončily volby. Přiřaď k j ednotlivým vítězům události, které by
se pravděpodobně hned po volbách staly a které by se stát nemohly.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Vyhrál kandidát „Zelených“
Vyhrál kandidát „Sociálních demokratů“
Vyhrál kandidát „Křesťanských demokratů“
Vyhrál kandidát „Pirátské strany“
Vyhrál kandidát „Konzervativní strany“
Vyhrál kandidát „Nezávislých starostů“
Vyhrál kandidát „Strany podnikatelů“
Vyhrál kandidát „Strany přátel piva“
Vyhrál kandidát „Strany za životní jistoty důchodců“
Vyhrál kandidát „Národní strany“
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Stalo by se:
Internet by byl zadarmo, stahování filmů by bylo povoleno.
Rozvody a interrupce by byly zakázány.
Pivo by se vozilo do závodních jídelen, nealkoholické do škol.
Každý starosta by dostal služební auto, místostarosta kolo.
Na každém domě by musela vlát česká vlajka.
Každý sudý den se do práce musí pěšky nebo na kole.
Přídavky na děti se zdvojnásobují.
Majitelé malých firem a obchodů nemusejí platit daně.
Každý důchodce má zájezd k moři placený zdravotní pojišťovnou.
Žádný zákon se nemůže měnit po dobu deseti let.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Určitě by se nestalo:
Podnikatelé musejí odevzdat daně na Silvestra.
Důchodový věk se zvyšuje o p ět let pro muže, o tři roky pro ženy.
Každý, kdo kupuje prázdné CD nebo DVD, musí zaplatit autorský příplatek.
Na úřadech se může mluvit i vietnamsky, slovensky a polsky.
Hospody a restaurace budou platit vyšší daně.
Každá obec musí zvýšit byrokracii alespoň o 30%.
Stavět se může všude, kam je potřeba vést silnice a umístit supermarkety.
Přídavky na děti a porodné se snižují.
Homosexuálové mohou adoptovat děti.
Kostelíky nedostanou příspěvek na údržbu, zchátrají a spadnou.
16. Na základě cvičení 15 diskutujte ve dvojici o vysledcích voleb.
341
PREZIDENTSKÉ VOLBY
17. Doplňte do vynechaného textu správná slova.
Prezidentem České republiky může být zvolen ____________, který má právo volit
a dosáhl věku ____________let. Funkční období prezidenta je ____________let.
Nikdo nemůže být zvolen více než ____________za sebou. Zvolen také nemůže být
občan, který byl potrestán za ____________ .
18. Co je to tzv. přímá volba prezidenta? Zjisti, ve kterých zemích funguje.
Zhodnoť názory lidí na přímou volbu prezidenta.
„ Přímá volba skrývá nebezpečí, že zvítězí mediálně zviditelňované osobnosti typu Karla Gotta
nebo Venduly Svobodové (nic proti nim, ale prezidentský úřad by měl mít jistou vážnost).
Prezident v h istorickém kontextu naší země by měl být volen Parlamentem a rozhodně veřejným
hlasováním - poslanci by se neměli před svými voliči a „ chlebodárci" stydět za své rozhodnutí."
"Je velice těžké určit, která forma volby prezidenta republiky je lepší. Tajná volba dává obrovskou
možnost pro korupci. Přímá volba zase hodně zvýhodňuje mediálně známé osobnosti. Také by
záleželo na formě kampaně. Jako nejlepší se jeví veřejná volba parlamentem."
"Nevím, záleželo by na tom, kdo by navrhoval kandidáty. Mohlo by se stát, že bychom měli
prezidenta nějakého populárního zpěváka oplývajícího penězi, neboť kampaň na zvolení bude jistě
něco stát, nebo Járu Cimrmana, protože národ se rád baví. Osobně bych se držel dosavadního
způsobu, ovšem preferuji tajnou volbu."
19. Posuď kladné a záporné stránky přímé volby prezidenta.
+
-
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
342
Slovníček pojmů
Volby – jsou základním prvkem demokracie. Občané volí své zástupce do 5
zákonodárných sborů: do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do Senátu ČR
Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí a do Evropského
parlamentu.
Aktivní volební právo – znamená právo volit si své zástupce.
Pasivní volební právo – znamená právo být zvolen do některého ze zákonodárných sborů.
Kandidát – je občan, který splnil podmínky a uchází se o funkci poslance, senátora
či zastupitele.
Kandidátní listina – je uspořádaný seznam kandidátů pro volby. Podává-li
kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice, sdružení
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, je třeba na
kandidátní listině též uvést jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby
oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li
ustavena.
Volební kampaň – je organizované úsilí politických stran nebo kandidátů na
zastupitelská místa, přesvědčit potenciální voliče, aby podporovali předložený
program politické strany ve volbách.
Volební obvod – je ohraničené území, ve kterém lze v rámci voleb získat předem
stanovený počet mandátů.
Mandát – v demokraciích znamená oprávnění a pravomoc poslance nebo jiného
voleného funkcionáře, kterou mu svěřili voliči. Mandát je obvykle časově
omezený.
343
5
Žák/žákyně přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod.
1. Co spojuje tyto osobnosti? Vyprávěj o nich. Zjisti si další zajímavosti.
(1)
(3)
(2)
Nelson Mandela
Máhatmá Gándí
Martin Luther King
bojoval proti apartheidu
bojoval za nezávislost Indie
bojoval proti rasové segregaci v USA
první černošský prezident Jihoafrické republiky
prosazoval nenásilné protesty formou občanské neposlušnosti
obhajoval národní a mezinárodní usmíření
prosazoval myšlenku aktivního nenásilného
odporu a náboženskou toleranci
„Nenásilí je nevětší síla, kterou má lidstvo k d ispozici.
Je mocnější, než nejmocnější lidská zbraň, kterou
lidská vynalézavost dokáže vymyslet.“
344
2. Prohlédni si obrázky znázorňující apartheid a rasovou segregaci. Dokážeš
popsat, jak se asi cítili černošští obyvatelé Jihoafrické republiky a USA, kteří v té
době žili?
apartheid = oddělení, odloučení černých obyvatel od bílých obyvatel na jihu Afriky
spojené s p otlačováním práv černých obyvatel
(5)
(4)
rasová segregace = oddělení lidí jedné rasy (černošských obyvatel) od lidí druhé
rasy (bílých obyvatel) a jejich omezování v občanském životě
(6)
(7)
345
3. Vymysli k textům poutavé titulky, které by čtenáře nalákaly k p řečtení. Titulek
musí vystihovat obsah textu, nejprve si tedy texty pozorně přečti.
______________________________________________
10. 3. 2011, Amnesty International
Obyvatelé Tibetu a dalších tibetských oblastí jsou stále vystaveni porušování
lidských práv. Podle dostupných informací narostl počet politických vězňů,
dochází k o mezování práva na svobodu projevu, náboženského vyznání či
možnosti se volně sdružovat. Úřady též omezují přístup ke komunikačním
prostředkům a zvyšují tlak na země, které prokazují otevřenost k d iskusi o tibetské
otázce. Tyto represe výrazně snižují dostupnost informací o p řípadech bezpráví
v Tibetu. Každý, kdo předává informace do zahraničí, se vystavuje nebezpečí.
Terčem postihů již nejsou jen mniši či lidé zapojení do protestů, ale také ti, kteří se
snaží uchovat tibetskou kulturu. (8)
______________________________________________
Amnesty International
Sakíne Mohammadi Aštíaníová, 43letá matka dvou dětí, je držena v cele smrti ve
věznici v Tabrízu na severozápadě Íránu. Sakíne čelí hrozbě smrti ukamenováním
od roku 2006, kdy byla uznána vinnou z toho, že měla „nedovolený vztah“ se
dvěma muži a že se údajně měla podílet na vraždě svého manžela. Přestože svou
vinu popřela, byla potrestána 99 ranami bičem a odsouzena k trestu smrti
ukamenováním za „cizoložství při manželství“.
V s rpnu 2010 Sakíne vystoupila v televizi a přiznala podíl na vraždě manžela,
zmínila se také o fyzickém týrání a nátlaku, kterému je vystavena. Své „přiznání“
učiněné během vyšetřování Sakíne Aštíaníová následně odvolala při soudním
procesu s tím, že k n ěmu byla donucena, a popřela, že by se dopustila cizoložství.
Dva z p ěti soudců ji shledali nevinnou a podotkli, že již byla zbičována. Dodali, že
nenalezli nezbytné důkazy cizoložství, které by proti obviněné v této věci
svědčily.
Zbývající tři soudci včetně předsedy senátu ji však vinnou uznali na základě
„úsudku soudce“, což je ustanovení íránských zákonů, které umožňuje soudcům
učinit si vlastní subjektivní a případně i s vévolný úsudek o tom, zda je obžalovaná
osoba vinna, a to i v případě nedostatku jasných a nezvratných důkazů. Poté, co
byla většinou soudců shledána vinnou, Sakíne byla odsouzena k trestu smrti
ukamenováním. (9)
346
______________________________________________
4. 5. 2011, Amnesty International
Koncentrační tábor Čotok v S everní Koreji existuje a stále se rozrůstá. Podle odhadů zde úřady v otřesných podmínkách vězní více než 200 tisíc lidí. S tímto svědectvím přišla dnes organizace Amnesty International, která odtajnila satelitní
snímky Čotoku a přinesla svědectví bývalého vězně tzv. Revoluční zóny Čotok.
Získat informace o fungování tábora je velice obtížné. Téměř nikdo totiž Čotok
neopustil živý.
Amnesty International se domnívá, že
tábor je v provozu už od 50. let. Za
celou dobu se však podařilo opustit
Zónu totální kontroly jen třem lidem,
kteří utekli. Okolo 30 jich pak bylo
propuštěno z Revoluční zóny a všem
se pak podařilo emigrovat ze Severní
Koreje. Podle svědectví bývalého
vězně z Revoluční zóny zemřelo v letech 1999 – 2001 v táboře okolo 40
% lidí na podvýživu. „V Č otoku žijí
stovky tisíc lidí bez sebemenších
práv a svobod, je s n imi zacházeno
jako s o troky. Jedná se o n ejhrůznější (11)
podmínky života, které jsme za posledních padesát let v Amnesty International
zdokumentovali,“ sdělil Sam Zarifi. (10)
4. Přemýšlej o textech a odpověz na otázky. Některé odpovědi najdeš v textu,
jiné musíš vymyslet sám.
1.
Která lidská práva jsou omezována v Tibetu? Popiš, jak by se změnil tvůj
život, kdyby také v Č eské republice byla tato práva porušována.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
347
2.
V druhém textu nejsou přímo uvedena lidská práva, která byla v tomto
případu porušena. Zkus je přesto odhalit – pomůže ti, když si představíš,
jak by takový případ byl řešen např. v České republice.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.
Koncentrační tábory znáš z h istorie. Vzpomeň si na období v d ějinách, kdy
byli lidé zavíráni do koncentračních táborů. Která lidská práva jsou lidem
v koncentračních táborech upírána? Proč myslíš, že od roku 1999 do roku
2001 (tedy za 3 roky) zemřelo v Č otoku tolik lidí?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
4.
V kterých dalších zemích/oblastech světa jsou ještě porušována lidská
práva? Zkus najít příběhy konkrétních lidí. Pomohou ti webové stránky
organizace Amnesty International v České republice.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
348
5. Zahrajte si ve třídě na OTÁZKY-ODPOVĚDI. V tabulce jsou uvedeny otázky, na
které se budeš ptát svých spolužáků. Pokud ti spolužák na otázku odpoví,
zaznamenáš odpověď do tabulky a připíšeš si jeho jméno. Pokud ti na otázku
neodpoví, protože odpověď nezná, musíš hledat odpověď u j iného spolužáka.
Pokud ses spolužáka na otázku zeptal a on ti odpověděl, už se ho nemůžeš ptát
na další otázku (jméno každého bude uvedeno v tabulce pouze jednou).
Ten, kdo nejrychleji zjistí odpovědi na všechny otázky, vyhrává. Pozor! Odpovědi
musí být správné ;-)
OTÁZKA
ODPOVĚĎ
JMÉNO
1. Jak se jmenuje dokument, kde
jsou uvedena lidská práva?
2. Která organizace bojuje za
dodržování lidských práv na světě?
3. Které právo bývá upíráno
ženám?
4. Uveď příklad porušení práva
na život.
5. Uveď nějaký příklad
diskriminace.
6. Uveď nějaké právo, které
bylo odepřeno tobě osobně.
7. Jaké zvláštní právo by měly
mít všechny děti?
8. Kdo bojuje nebo bojoval za
lidská práva?
9. Uveď situaci, kdy je
porušováno právo na soukromí?
10. Jakou povinnost máme
všichni k lidským právům?
11. Kdy je porušováno právo
člověka vlastnit majetek?
12. Jaké právo je porušováno, když
děti nemohou chodit do školy?
349
6. Napiš vědecko-fantastický příběh o p lanetě, kde lidé nemají následující lidská
práva:
právo na život a zdraví, právo na osobní svobodu, právo na lidskou důstojnost,
právo vlastnit majetek, právo na svobodné myšlení, svědomí a náboženské
vyznání, právo na svobodu projevu, právo vyjadřovat své názory, jakož i s vobodně
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace, právo na účast na politickém
a veřejném životě, právo na odpor, právo zaměstnance na spravedlivou odměnu
a uspokojivé pracovní podmínky, právo na spravedlivý soudní proces…
Můžeš si vybrat i j en některá lidská práva, jiná můžeš lidem ponechat. Pokud by
ti výběr nestačil, podívej se do Listiny základních práv a svobod.
Příběh se může dotýkat následujících oblastí lidského života:
•
každodenní povinnosti
•
pracovní život
•
soukromý život
•
rodinný život
•
odpočinek a volný čas
•
občanská angažovanost
7. Pracuj s Listinou základních práv a svobod (na konci kapitoly). Představ si, že
na Zemi přistáli mimozemšťané. Na jejich planetě vládne absolutní mír, lidé se
navzájem respektují, a proto nepotřebují mít práva a svobody zakotveny v n ějaké
listině. Mimozemšťané navrhují, aby se Země stala také takovou přátelskou
planetou, která nepotřebuje tak dlouhou listinu základních práv a svobod. Lidé se
mají rozhodnout, jak listinu zkrátí. Která práva jsou tak důležitá, že musejí zůstat
v listině zakotvena? Mimozemšťané navrhují, aby to bylo celkem 5 práv.
Lidská práva, která považuješ za nejdůležitější, si sepiš. Celá třída se pak musí
dohodnout, která práva v Listině ponechá. Pokud chceš, aby tvoje návrhy
přesvědčily ostatní, udělej tvým právům patřičnou reklamu. Můžeš nakreslit
i plakát nebo sehrát scénku.
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
350
4. ________________________________
5. ________________________________
8. Jak se můžeš do boje proti porušování lidských práv zapojit i ty? Hledej různé
možnosti. Informace poskytne Amnesty International nebo se podívej na
způsoby protestu v kapitole o rasismu (tematický okruh Člověk ve společnosti).
9. Na různých místech ve třídě najdeš plakáty s o tázkami. Přečti si otázky v knize
a přemýšlej, která tě zaujala a ke které máš co říct. Při hledání otázky ti pomůže
její barva zde v knize (je shodná s b arvou na plakátu).
Až otázku najdeš, připiš na plakát všechno, co tě k ní napadá. Můžeš přispět na
více plakátů, ale pamatuj si, že po skončení časového limitu se musíš vrátit
k o tázce, která tě nejvíce zaujala. Budeš ji zpracovávat dál. (GRV)
Měla by lidská práva platit pro všechny lidi na celém světě? Proč?
Je přípustné použít násilí v zemích, kde jsou lidská práva porušována, k j ejich
prosazení?
V kterých zemích a jak jsou nejčastěji porušována lidská práva?
Lidská práva jsou…
Nejdůležitější je podle nás právo na…,
protože…
Které skupiny lidí v n aší zemi zažívají nejčastěji porušování svých práv? Kterých?
351
10. S p rávy jsou nutně spojené také povinnosti. Ke každému právu vyber
povinnosti, které se váží k j eho dodržování.
Naší povinností je nekreslit na stěny a lavice.
Naší povinností je dobře využít čas ve škole.
Máme právo na čistou
a pohodlnou třídu.
Máme právo na slušné
zacházení.
Naší povinností je nešikanovat druhé.
Naší povinností je neprat se se spolužáky.
Naší povinností je nenapadat nebo neurážet
spolužáky.
Naší povinností je naslouchat učitelům.
Máme právo pracovat
v klidu, bez rušení.
Naší povinností je vhodně se do školy oblékat.
Máme právo na to, aby
nám ostatní naslouchali.
Naší povinností je chovat se ohleduplně k oblečení
druhých.
Máme právo požádat
o p omoc, pokud ji
potřebujeme.
Máme právo říct učiteli,
co si myslíme, co cítíme.
Máme právo nenechat se
šikanovat nebo
obtěžovat.
Máme právo nosit na
sobě oblečení, jaké
chceme.
Naší povinností je jednat s lidmi mile a slušně.
Naší povinností je jednat s každým s úctou.
Naší povinností je nevyrušovat v hodinách.
Naší povinností je přezouvat se ve škole.
Naší povinností je zacházet s nábytkem ohleduplně.
Naší povinností je být k ostatním slušný.
Naší povinností je nezraňovat druhé a neubližovat
jim.
Naší povinností je navzájem si pomáhat.
Naší povinností je pomáhat těm, kterým není dobře.
Naší povinností je nezabírat pro sebe příliš mnoho
času a pozornosti učitele, aby zbylo i na ostatní.
(12)
352
Naší povinností je nepřerušovat druhé, když hovoří.
11. Fungují ve vaší třídě všechna práva a povinnosti? Diskutujte se spolužáky,
co by bylo potřeba zlepšit. V případě potřeby navrhněte opatření, která ve třídě
zavedete a budete dodržovat, aby vaše soužití bylo příjemnější. Můžete se
pokusit napsat prohlášení o tom, která práva a povinnosti budete napříště
dodržovat. Pokud s ním budou všichni souhlasit, vylepte prohlášení ve třídě
a všichni jej podepište.
12. Práva jednotlivce se v n ěkterých situacích dostávají do konfliktu se zájmem
většiny (s veřejným zájmem). Pracuj ve skupině a zkus vyřešit situaci 1 a poté
situaci 2.
Situace 1
Jednou večer ses vrátil domů a z obchodu sis přinesl nové
CD, které by sis moc rád poslechl. Čekal jsi na něj dlouho a
dnes sis ho koupil za peníze k n arozeninám. Celá vaše
rodina sedí v obývacím pokoji a sleduje televizi. Problém je,
že CD přehrávač je ve stejné místnosti a nelze ho (ani
televizor) přenést jinam.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Situace 2
Ty i zbytek rodiny jste měli zvlášť perný den. Jste hodně
unavení a dohodli jste se, že si uděláte klidný večer
u televize. Zasloužíte si ho! Jste v p olovině sledování
vynikajícího filmu, když přišel čtvrtý člen vaší rodiny,
přinesl si z o bchodu nové CD. Je z n ěj nadšený a chce si
ho okamžitě přehrát.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Kdo je v těchto situacích v právu? Je omezení práva jednotlivce ve jménu
větší skupiny lidí ospravedlnitelné?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
353
14. Nyní pracuj ve skupině obdobným způsobem na situaci 3 a 4.
Situace 3
V rodinném domě žije už padesát let jedna rodina. Úřady ji
chtějí donutit, aby se odstěhovala, protože dům stojí v cestě
plánované dálnici. Odklonit dálnici by stálo sedmdesát
milionů korun, které by museli zaplatit daňoví poplatníci.
Ú řady nabídly rodi ně za dům
slušnou částku, ale maji telé
domu se nechtějí stěhovat. Tvrdí,
že mají právo nechat si svůj dům.
Měly by je úřady donutit, aby
dům prodali?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Situace 4
Parlament přijal nový zákon zakazující kouřit v nákupních
střediscích, kinech, divadlech, restauracích a dalších
veřejných místech. Důvodem je škodlivost „pasivního
kouření“ (vdechování kouře z cigaret lidí kouřících
v místnosti), které působí vážná poškození zdraví. Kuřáci
zákon považují za útisk a omezení jejich osobní svobody.
Kdo má pravdu? Je omezení kuřáků oprávněné?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15. Kdo je v těchto situacích v právu? Je omezení práva jednotlivce ve jménu
větší skupiny lidí ospravedlnitelné?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
354
16. Jak rozhodneme, kde leží hranice mezi oprávněným a neoprávněným
porušováním lidských práv? Kdo by se měl na takovém rozhodování podílet? Jak se
můžeme bránit, jestliže zacházejí úřady při porušování/omezování individuálních
práv příliš daleko? Která práva jednotlivců by nikdy neměly úřady ve jménu
veřejného zájmu porušovat?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17. Vedle základních lidských práv byla stanovena ještě další, jejichž účelem je
chránit děti a umožnit jim zdravý rozvoj. Přečti si Úmluvu o právech dítěte,
kterou vydala Organizace spojených národů v roce 1989 a přemýšlej o o tázkách
pod textem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Právo vyjadřovat názor na věci, které nás osobně ovlivňují.
Právo, pokud jsme postižení, na speciální péči a výcvik, který nám umožní
vést důstojný, nezávislý a aktivní život.
Právo mít vlastní kulturu, vyznávat vlastní náboženství a mluvit vlastním
jazykem, náležíme-li k menšině.
Právo setkávat se s o statními dětmi, zakládat skupiny, kluby a sdružení a
vstupovat do nich.
Právo na ochranu před jakýmkoliv zneužíváním.
Právo na nejlepší dostupnou zdravotní péči.
Právo mít užitek z finančních prostředků, které stát poskytl rodičům nebo
pěstounům na péči o děti.
Právo na identitu, jméno a národnost.
Právo na ochranu před mučením, trestáním a zacházením krutým,
ponižujícím a nelidským způsobem.
Právo na ochranu před neopodstatněným narušováním soukromí, rodiny,
domova a korespondence.
Právo svobodně vyjadřovat své názory prostřednictvím různých médií
(například prostřednictvím dopisů, petic, uměleckých děl a podobně).
Právo přístupu k i nformacím a myšlenkám ze širokého spektra zdrojů, ale
rovněž právo na ochranu před písemnými nebo jinými materiály, které by
nás mohly poškodit.
355
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Právo nebýt neúměrně využíván pro peníze (například práce
v nebezpečných podmínkách nebo s d louhou pracovní dobou).
Právo na zábavu, hru a účast na kulturních aktivitách.
Právo na vzdělání, které bere v úvahu naše skutečné potřeby a rozvíjí
všechny naše schopnosti a stránky osobnosti.
Právo na životní úroveň a životní podmínky, které nám umožní růst a
dospět.
Právo na ochranu před drogami.
Právo dětí uprchlíků a dětí oddělených od rodin na zvláštní pomoc a
ochranu.
Právo na ochranu před špatným zacházením ze strany rodičů nebo jiných
osob, kterým jsme byli svěřeni do péče.
Právo na život.
Právo na vlastní myšlenky, přesvědčení, víru a možnost praktikovat.
Právo nebýt verbován do ozbrojených složek nebo být nucen bojovat ve
válce.
Právo na život s rodiči (a jsou-li rozvedení, pravidelně se stýkat s o běma
rodiči, pokud to náš zájem nevylučuje).
Právo na vzdělání, které nás učí žít v d uchu porozumění, míru, tolerance,
rovnoprávnosti, přátelství a úcty k lidským právům a přírodnímu prostředí.
Podle Pike a Selby
18. Překvapila tě některá práva? Proč? Myslíš, že jsou některá tvá dětská práva
porušována? Myslíš, že jsou porušována práva jiných dětí?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
356
19. Kdo se podílí na zajištění dětských práv a jak? K p rávům číslo 5, 6, 12, 15, 16
a 19 přiřaď instituci, která zajišťuje dané právo dítěte. Můžeš přiřadit více
institucí. Svou volbu vysvětli.
OBČANÉ
VLÁDA
DĚTSKÝ LÉKAŘ
KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA
MÉDIA
STOMATOLOGOVÉ
PRŮMYSL
5
6
12
15
16
19
RODIČE
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
OBECNÍ ÚŘAD
ŠKOLA
PŘÍBUZNÍ
POLITICI
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
20. Na koho se můžeš obrátit, jsou-li porušována tvá práva?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
21. Možná jsou ve škole mladší žáci, kteří nevědí, na koho se mohou v p řípadě
problému obrátit. Vytvoř leták, plakát či nástěnku, kde budeš přehledně
informovat o organizacích, které mohou dětem pomoci. Nezapomeň uvést
adresu, telefonní číslo, případně kontaktní osobu.
357
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A S VOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A S VOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.
Uhde v.r.
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní
rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické
a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z d ob, kdy
lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do
zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc
z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj
díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a
vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila
mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod:
Hlava první
Obecná ustanovení
Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v d ůstojnosti i v p rávech. Základní práva a svobody
jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Článek 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou
ideologii, ani na náboženské vyznání.
(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v m ezích stanovených zákonem,
a to způsobem, který zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.
358
Článek 3
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy
pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo
sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku,
rodu nebo jiného postavení.
(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o s vé národnosti. Zakazuje se jakékoli
ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k o dnárodňování.
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
Článek 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v j eho mezích a jen
při zachování základních práv a svobod.
(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou
základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
(4) Při používání ustanovení o m ezích základních práv a svobod musí být šetřeno
jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k j iným účelům,
než pro které byla stanovena.
Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody
Oddíl první
Základní lidská práva a svobody
Článek 5
Každý je způsobilý mít práva.
Článek 6
(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života
v s ouvislosti s j ednáním, které podle zákona není trestné.
Článek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen
v případech stanovených zákonem.
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu
zacházení nebo trestu.
(1) Osobní svoboda je zaručena.
Článek 8
359
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z d ůvodů a způsobem,
který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost
dostát smluvnímu závazku.
(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen
v p řípadech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena
s d ůvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu
nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí
vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.
(4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce.
Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou
osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo
ji propustit na svobodu.
(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z d ůvodů a na dobu stanovenou zákonem
a na základě rozhodnutí soudu.
(6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena
v ú stavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do
24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.
Článek 9
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo
osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné
vojenské služby,
c) službu vyžadovanou na základě zákona v p řípadě živelních pohrom, nehod,
nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové
hodnoty,
d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.
Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá
pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého
a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o s vé osobě.
Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný
zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
360
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé
společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve
vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit,
že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se
sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu
se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném
zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
Článek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo
v n ěm bydlí.
(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný
odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li
to v d emokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro
ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné
bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo
provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem
dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.
Článek 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů,
ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s
výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství
zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.
Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní
Republiky, má právo svobodně je opustit.
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro
bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a
svobod druhých a na vymezených územích též z d ůvodu ochrany přírody.
(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské
Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k o puštění své vlasti.
(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v p řípadech stanovených zákonem.
Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má
právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
361
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu
s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo
společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním,
náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
(2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své
orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle
na státních orgánech.
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické
společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví
a mravnosti nebo práv a svobod druhých.
Oddíl druhý
Politická práva
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo
jiným způsobem, jakož i s vobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje
a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jdeli o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod
druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví
a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným
způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví
zákon.
Článek 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu
má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní
samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených
Listinou.
Článek 19
(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
362
(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných
místech, jde-li o opatření v d emokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a
svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro
bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu
veřejné správy.
Článek 20
(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se
sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.
(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se
v nich.
(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to
je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné
bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu
práv a svobod druhých.
(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu.
Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou
volbou svých zástupců.
(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období
stanovená zákonem.
(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním.
Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.
(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným
funkcím.
Článek 22
Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí
umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v d emokratické
společnosti.
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval
demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže
činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou
znemožněny.
Hlava třetí
Práva národnostních a etnických menšin
Článek 24
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na
újmu.
363
Článek 25
(1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo s polečně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu,
právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se
v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.
(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek
stanovených zákonem zaručuje též
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.
Hlava čtvrtá
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Článek 26
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo
podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.
(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo
činností.
(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany,
kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu
hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.
(4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.
Článek 27
(1) Každý má právo svobodně se s družovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.
(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových
organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo
v odvětví.
(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu
hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření
v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného
pořádku nebo práv a svobod druhých.
(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo
nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům
bezpečnostních sborů.
Článek 28
Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 29
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu
zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
364
(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k p ovolání.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 30
(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.
(2) Každý, kdo je v h motné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná
pro zajištění základních životních podmínek.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění
právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které
stanoví zákon.
Článek 32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a
odpovídající pracovní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou
výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od
rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 33
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou
stanoví zákon.
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách,
podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.
(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.
(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu.
Článek 34
(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.
(2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených
zákonem.
Článek 35
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
365
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o s tavu životního prostředí a
přírodních zdrojů.
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí,
přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru
stanovenou zákonem.
Hlava pátá
Právo na soudní a jinou právní ochranu
Článek 36
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a
nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy,
může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí,
nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno
přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.
(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím
soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním
postupem.
(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.
Článek 37
(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního
stíhání sobě nebo osobě blízké.
(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či
orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.
(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.
Článek 38
(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i s oudce
stanoví zákon.
(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů
a v j eho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.
Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.
Článek 39
Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i j aké jiné
újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.
Článek 40
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud
pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.
366
(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a
aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí,
ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví,
v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.
(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným
způsobem zbaven.
(5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen
nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných
opravných prostředků v souladu se zákonem.
(6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy
byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele
příznivější.
Hlava šestá
Ustanovení společná
Článek 41
(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35
Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení
provádějí.
(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromáždění,
jestliže z ústavního rozdělení zákonodárné pravomoci nevyplývá, že úprava
přísluší zákonům národních rad.
Článek 42
(1) Pokud Listina používá pojmu "občan", rozumí se tím státní občan České a
Slovenské Federativní Republiky.
(2) Cizinci požívají v České a Slovenské Federativní Republice lidských práv a
základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům.
(3) Pokud dosavadní předpisy používají pojmu "občan", rozumí se tím každý
člověk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na
státní občanství.
Článek 43
Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům
pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být
odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.
Článek 44
Zákon může soudcům a prokurátorům omezit právo na podnikání a jinou
hospodářskou činnost a právo uvedené v čl. 20 odst. 2; zaměstnancům státní
správy a územní samosprávy ve funkcích, které určí, též právo uvedené v čl. 27
odst. 4; příslušníkům bezpečnostních sborů a příslušníkům ozbrojených sil též
práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst. 1 až 3, pokud souvisí s výkonem služby.
Osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a
zdraví, může zákon omezit právo na stávku.
367
6
Žák/žákyně objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví,
pracovní poměr, manželství.
1. Přečti si článek a podtrhni, kdy dochází k porušení pracovního práva,
vlastnického práva, instituce manželství.
Pan Novák přišel domů z p ráce a hned ve dveřích volal: „Děti, ženo, pojďte se podívat, co jsem vám přinesl!“ Paní Nováková i j ejí děti, devítiletý Karel Novák a jedenáctiletá Kamila Nováková, zvědavě přiběhly.
„Přivedl jsem vám pejska! Brzy budou
Vánoce, a tak ho máte jako takový předčasný dárek, “ řekl jim pan Novák.
„Ale to je Azor našich sousedů, Dvořákových,“ řekla udiveně Kamila.
„No, ale já ho viděl na dvoře, tak jsem si
ho vzal,“ řekl pan Novák. „Pamatujete,
jak mi starý Dvořák odjel s a utem? Ještě
mi ho nevrátil, tak jsem si vzal jeho pejska a teď je náš.“
„Ale manželi, já ho raději vrátím, “ řekla paní Nováková.
„Jo, to jsem ti zapomněl říct, už nejsme manželé,“ řekl pan Novák. „Místo tebe si
beru ty dvě účetní z práce. Nemohl jsem si vybrat, tak si pro jistotu beru za ženu
obě.“
„Ale tati, v seriálu říkali, že manželství na pracovišti přináší problémy, tak si je raději neber!“ řekla Kamila.
„Tak za prvé, už nejsme spolu na pracovišti, dostal jsem výpověď. A za druhé, budeš mít dvě maminky, tak bys z toho měla mít radost,“ řekl pan Novák.
„Jak jsi mohl dostat výpověď?“ zeptala se udiveně paní Nováková. „Neměl jsi pracovní smlouvu?“
„Neměl, jen jsme si se šéfem loni plácli. Chlapi drží slovo, to stačí!“ odvětil pan
Novák.
„A kde budeme všichni bydlet?“ zeptal se malý Karel.
„Támhle naproti, v tom domku,“ řekl pan Novák. „Za chvíli tam půjdeme a toho
starého dědu vyhodíme.“
„Ale ten děda je chudý a myslím, že je i nezaměstnaný,“ řekla paní Nováková.
„Já o něm vím, že načerno pracuje na stavbě, proto nemusí odvádět daně,“ řekl
pan Novák, „takže chudý není a já mu navíc slíbím auto pana Klímy.“
„Máš to dobře vymyšlené,“ řekla paní Nováková. „Ale nemohla bych být alespoň
tvoje třetí žena?“
368
„Tak dobře,“ řekl pan Novák. „Ale když to nebude dělat dobrotu, vezme si tě za
ženu starý Vomáčka z trafiky. K m anželství stačí, když souhlasí alespoň jeden
z budoucích manželů a žádost o manželství vyplní na i nternetu.“
„A pan pošťák pak oddací list donese doporučeně,“ řekl malý Karlík. „To jsme se
učili ve škole!“
„Ještě že jsi dával pozor,“ pochválila ho Kamila.
„Dost řečí,“ řekl pan Novák, „teď všichni půjdeme do zahrady k p aní Jonášové.
Viděl jsem, že má už krásně zralé třešně!“
V této části kapitoly se dozvíš:
1.
2.
3.
4.
5.
Něco o m anželství
Uzavření manželství
Manželská práva a povinnosti
Ukončení manželství
Registrované partnerství
2. Čtyřlístek
Na volné řádky dopiš, co tě napadne, když se řekne slovo manželství. Při svých
asociacích se řiď pokyny 1-4.
1.
2.
3.
4.
Na první dvě volné linky napiš odpověď na otázku: „Jaké je podle tebe
manželství?“ Svou odpověď formuluj dvěmi přídavnými jmény.
Na další řádek napiš větu o čtyřech slovech o manžeství. (Věta nemusí
obsahovat přídavná jména, které jsi napsal/a v bodě jedna.)
Na předposlední řádek napiš dvě slovesa, která odpovídají na otázku:
„Co dělá manželství?“
Na poslední řádek napiš synonymum ke slovu manželství.
Manželství
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
369
3. A nyní napiš zamyšlení nebo nakresli, co pro tebe manželství znamená. Ve
svém zamyšlení použij všechna slova, která jsi napsal/a do čtyřlístku. Pokud se
rozhodneš, že svůj názor nakreslíš, kresli tak, aby z o brázku (obrázků) vyplynul
tvůj názor. Svoje zamyšlení či kresbu pak budeš na pokyn učitele/ky prezentovat
před třídou.
Uzavření manželství
4. Přečti si úryvek a na vynechaná místa doplň správná slova z rámečku.
Manželství – právo definuje manželství jako trvalé společenství ______________ a
______________ založené zákonem stanoveným způsobem tj. uzavřením
manželství buď ______________ sňatkem nebo ______________ sňatkem. Hlavním
______________ manželství je založení ______________ a řádná ______________
dětí. Mezi manžely vzniká řada ______________ a ______________ jak osobního
charakteru, tak majetkového charakteru (společné jmění manželů, společný nájem
bytu manžely). Manželství ______________ smrtí jednoho z manželů, prohlášením
manžela za mrtvého nebo ______________ (M.H.)
zanikat, muž, účel, církevní, právo, rodina, povinnosti, výchova, rozvod, žena,
občanský
370
371
372
Manželská práva a povinnosti
6. Přečti si odstavec a odpověz na otázku.
Manželská práva a povinnosti, muž a žena mají v m anželství stejná práva
a povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji
důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o d ěti a vytvářet zdravé rodinné
prostředí (§ 18 ZOR). Jsou povinni podle svých schopností a možností pečovat
o uspokojování potřeb rodiny (§ 19 ZOR – náklady společné domácnosti). Manžel
je rovněž oprávněn zastupovat druhého manžela v j eho běžných záležitostech,
zejména přijímat za něho běžná plnění. To neplatí v p řípadech, kdy zvláštní
předpis, například Zákoník práce, stanoví jinak. Jednání jednoho z m anželů při
obstarávání běžných záležitostí rodiny zavazuje oba manžele společně
a nerozdílně. Právní účinky zastoupení druhým manželem může manžel vůči
třetím osobám výslovně vyloučit. (§ 21 ZOR) M.H.
7. Jaké povinnosti máš jako manžel či manželka?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Zánik manželství
8. Zahraj si na pozorovatele. Tvým úkolem bude zapsat vše, co jsi vypozoroval/a
v d ané scénce, kterou zahrají tví spolužáci. Do každé bublinky popiš, co jsi
viděl/a, jedna bublinka = jedna scénka. Potom ke každé bublince zkus přiřadit
správný název. Nakonec proběhne společná kontrola.
Manželství může zaniknout dvěma cestami buď úmrtím jednoho z manželů , nebo
rozvodem.
Rozvodů máme více druhů, záleží na podmínkách, v j akých se nacházejí manželé:
jestli mají děti, jestli spolu žili po dobu manželství nebo jestli se na rozvodu oba
manželé shodli. To jak to funguje, uvidíš v n ásledujících scénkách.
373
1
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
2
Sporný rozvod
Nesporný
rozvod
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Registrované partnerství
9. Podívej se na video a odpověz na otázky? Případně hledej informace na
internetu.
1.
Kdo může uzavírat registrované partnerství?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.
Co je potřeba k uzavření registrovaného partnerství?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.
Myslíte si, že to je špatné, že dva jedinci stejného pohlaví mohou uzavírat
partnerství?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Měli by mít podle vás řádně zaregistrovaní partneři možnost osvojit si
děti? Svoji odpověď zdůvodněte.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
374
10. Závěrečný opakovací testík nanečisto.
Tvým úkolem bude odpovědět na otázky. Za každou správně zodpovězenou
otázku máš bod. U některých otázek odpověď jen zakroužkuješ, u n ěkterých svou
odpověď napíšeš. Pozor, může být správně i více odpovědí. Nakonec si své
odpovědi zkontroluj pomocí učebnice a spočítej si body. Vyhodnocení najdeš pod
testem. Tak hodně štěstí!
1)
Manželství může být uzavřeno:
a)
církevním sňatkem b) občanským sňatkem
2)
Kdo vás může oddat?
c) registrovaným sňatkem
_________________________________________________________________________
3)
Je pravda, že vznikem manželství se muž podřizuje ženě?
a)
ano
4)
O jakém druhu rozvodu mluvíme, když oba manželé souhlasí s rozvodem,
dohodnou se na péči o nezletilé děti i o majetkovém vypořádání?
b) ne
_________________________________________________________________________
5)
Je pravda, že manželství zaniká smrtí jednoho z manželů?
a)
ano
6)
Jaké jsou rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím? Najdi
alespoň dva rozdíly.
b) ne
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
375
VYHODNOCENÍ:
Borec/borkyně (6-5 bodů) - jsi opravdový/á borec/kyně. Je vidět, že sis látku
osvojil/a a vše jsi pochopil/a. Nyní jsi připraven/a na skutečnou písemku. Jen tak dál!
Šikula (4-3 body) – jsi šikula. Sice některé tvé odpovědi nejsou dobře, ale není to
nic, co bys do příště nevylepšil/a. Projdi si otázky a odpovědi ještě jednou a uvidíš,
že příště to už pro tebe bude naprostá hračka a vše zvládneš levou zadní.
Šikula čekatel/ka (2-0) - že se ti dnešní opakovací test nepovedl? Nevěš hlavu!
Není to nic, co bys nezvládl/a. Prostě to bude chtít více času na protrénování kapitoly, ale to ty jistě zvládneš. Když si nebudeš vědět rady, obrať se na pana učitele/paní učitelku, určitě ti rád/a pomůže. Takže s chutí do toho a půl je hotovo!
Slovníček pojmů
Gay – označení pro nositele mužské homosexuality (náklonnost muže k muži).
Homosexuální orientace – sexuální orientace na jedince stejného pohlaví (muž na
muže, žena na ženu).
Lesbička – označení pro nositelku ženské homosexuality (náklonost ženy k ženě).
Manželství – trvalé společenství muže a ženy. Manželství se uzavírá buď
církevním, nebo občanským sňatkem. Hlavním cílem manželství je založení rodiny
a řádná výchova dětí. Mezi manžely vzniká řada práv a povinností jak osobního
charakteru, tak majetkového charakteru.
Manželská práva a povinnosti - muž a žena mají v manželství stejná práva a povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.
Jsou povinni podle svých schopností a možností pečovat o uspokojování potřeb
rodiny. Dělit se o společné náklady domácnosti.
Registrované partnerství - je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví.
Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví. Partneři svobodně a
úplně prohlásí, že vstupují do partnerství. Partneři tak učiní na matričním úřadě
stanovených předpisem.
Rozvod - jediný způsob zrušení manželství za života obou manželů. Manželé se na
návrh jedno z manželů mohou rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale
rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Soud přihlíží
k příčinám rozvrácení manželství.
376
Sporný rozvod – nastává v případě, že jeden z m anželů nesouhlasí s rozvodem
nebo se nedomluvili na výchově nezletilých dětí či neuzavřeli dohodu
o vypořádání společného jmění manželů.
Nesporný rozvod – o n esporném rozvodu mluvíme v případě, že oba manželé
souhlasí s rozvodem a jsou domluveni, kdo a jak bude vychovávat nezletilé děti a
je uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění manželů.
ZOR – Zákon o rodině
PRACOVNÍ POMĚR
Úřad práce
11. Na této webové adrese http://www.urad-prace.cz se podívej na několik (3-5)
inzerátů z m ísta tvého bydliště či nejbližšího města. Pokus se z n ich vypsat podrobnosti o tom, co zaměstnavatelé obvykle po uchazečích o p ráci požadují.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Seřaď kroky tak, jak bys postupoval/a při ucházení se o práci.
a)
Pozdravit, ohlásit se, vyčkat na zavolání…
b)
Zavolat na uvedené číslo v i nzerátu a domluvit si osobní
schůzku.
c)
Počkat na vyjádření, zdali jsem přijat/a či nikoliv. Pokud se
firma neozve do smluveného termínu, zavolat jim a vhodným
způsobem se zeptat, jestli nechtějí zodpovědět ještě nějaké
otázky.
d)
Poděkovat, rozloučit se.
e)
Mluvit plynule, a pouze když jsm tázán/a, popřípadě se
zeptat na nejasnosti.
377
378
f)
Najití si vhodné pracovní místa dle svých možností, zálib a
dovedností, pomocí inzerátu v novinách či internetu
nebo nabídek pracovního úřadu.
g)
Vybrat si v h odné společenské oblečení, připravit si všechny
potřebné doklady (životopis, různé certifikáty a doklady
o dosaženém vzdělání, občanský průkaz apod.). Vstát dostatečně brzy, abys vše stihl/a (nasnídat se, obléci se, dopravit
se včas na příslušné místo).
h)
Vyhledat si co nejvíce informací o b udoucím zaměstnavateli.
Sepsat si všechny otázky, které tě zajímají a na které by ses
chtěl/a zeptat.
i)
Řídit se pokyny, které ses dozvěděl/a při telefonování do
firmy. Sepsat strukturovaný životopis, přiložit fotku a třeba
výpis z trestního rejstříku, pokud to je nutné, a poslat ho do
dané firmy.
Životopis
13. Sestav si svůj strukturovaný životopis (CV).
Životopis
Příjmení a jméno __________________________________________________________
Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země)
__________________________________
Telefon
___________________
E-mail
___________________
Národnost
___________________
Datum narození (den, měsíc, rok)
___________________
Pracovní zkušenosti
• Období (od – do)
___________________
• Jméno a adresa zaměstnavatele
______________________________________
______________________________________
• Oblast podnikání nebo název odvětví ______________________________________
• Dosažená pozice
______________________________________
• Hlavní pracovní náplň a odpovědnost ______________________________________
Dosažené vzdělání a absolvované kurzy
• Období (od – do)
______________________________________
• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy _________________________
_________________________________________________________________________
• Hlavní předměty/praktické dovednosti_____________________________________
379
_________________________________________________________________________
• Získaný titul ________________________________________________
• Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést) ___________________________
Osobní schopnosti a dovednosti (získané během
zakončené oficiálními certifikáty či diplomy)
života či práce, ale ne nezbytně
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
mateřský jazyk
______________________________________
Ostatní jazyky
______________________________________
• Čtení (Určete úroveň: výborně, dobře, základy)
__________________________
• Psaní (Určete úroveň: výborně, dobře, základy)
__________________________
• Mluvený projev (Určete úroveň: výborně, dobře, základy) ____________________
Schopnosti a dovednosti (Popište tyto dovednosti
a určete, kde byly získány.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Řidičský průkaz(y) __________________________
doplňující informace
(Zde uveďte všechny další relevantní informace, např. kontaktní osoby, reference
apod. )
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
380
Přijímací pohovor
14. Vyber, který z obrázků je podle tebe ten správný a zdůvodni proč.
1) Vyber vhodné oblečení k přijímacímu pohovoru.
A) _________________________________
___________________________________
B) _________________________________
___________________________________
2) První dojem je důležitý. Který z o brázků na tebe působí lépe a proč?
(1)
C) _________________________________
___________________________________
(2)
D)_________________________________
___________________________________
3) Který ze způsobů sezení je vhodný na přijímacím pohovoru?
(3)
E) _________________________________
___________________________________
(4)
F) _________________________________
___________________________________
381
15. Řekněme, že jsi prošel/a pracovním pohovorem a místo jsi dostal/a. Víš, co tě
čeká nyní? A proč je to tak důležité?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. Přečti si příběh Petra, po přečtení zkus jeho příběh napsat do scénáře či
story-boardu. Domysli konec příběhu.
Jmenuji se Petr, je mi 29 a celý příběh, který vám chci vyprávět, začal před 5 lety,
kdy jsem našel práci svých snů. Tedy aspoň tehdy jsm si to myslel. Tenkrát mě
zlákala velká vidina peněz a už jsem nemyslel na to ostatní.
Poslechněte si, jak to celé bylo. Tehdy mi bylo 24, chtěl jsem se postavit na vlastní
nohy. Školu jsem nedostudoval. Nebavila mě. A tak jsem po nocích neustále někde
„pařil“ a vracel jsem se až ráno. Prospal jsm celý den, a tak to šlo se mnou asi 2 roky.
Jenže na to přišli rodiče, nejen že mi přestávali dávat peníze, ale v p odstatě mě ze
dne na den vyhodili i z domu. Ne že bych tam byl nějak často, ale na víkendy jsem
tam rád jezdil. Měl jsem tam vždy čisté a vyžehlené prádlo, teplou polévku a
prostě vše, na co jsem si vzpomněl.
Toho osudného dne, kdy mě naši vyhodili, jsem neměl kam jít. A j á jsem zůstal sám
bez přátel a bez pomoci. Z p osledních peněz, co jsem měl, jsem si zaplatil motel.
Při placení noclehu jsem viděl na recepčním pultě inzerát.
„Hledáme mladého kreativního muže na pozici vrcholového manažera.
Požadavky: základní znalost práce na PC, AJ aktivně, časová flexibilita.
Nástupní plat cca 25 000 Kč a možnost karierního růstu.
Nástup možný ihned. Pokud máte zájem, pošlete své CV na adresu…“
Samozřejmě, že hned druhý den jsem poslal svůj životopis. Během tří dnů mi zavolala slečna, že se mám dostavit na pohovor.
Řádně jsem se na pohovor připravil. Na internetu jsem si našel informace o firmě.
Večer jsem si připravil oděv a ráno jsem vstal brzy, abych vše stihl… Dorazil jsem
do sídla firmy 15 minut před stanovenou dobou. Ohlásil jsem se na recepci a čekal, až mě pozvou dál. Nakonec mě pozvali.
Vešel jsem, pozdravil jsem a na pokyn jsem usedl na židli.
382
Pohovor probíhal v příjemném a přátelském duchu, byl jsem nadšen. Mou náplní
práce bylo obvolávat klienty, nabízet jim různé nabídky, organizovat firemní
akce… Vypadalo to jako málo práce za hodně peněz.
Oni mnou byli nadšení a ihned mě přijali. Donesli mi i s mlouvu. Tu jsem bez
váhání podepsal, přece mi už vše řekli, alespoň mě o tom při podpisu ujišťovali.
Nastoupil jsem hned v p ondělí,
dostal jsem svou kancelář, své psací
potřeby a svůj kaktus v květináči.
S n áplní své práce jsem se seznámil
rychle. Dostal jsem na starost
databázi klientů, kterým jsem každý
den volal. Za týden jsem měl
zorganizovat firemní večírek. Vše
jsem udělal, ale v d en výplaty jsem
žádnou nedostal. Šel jsem se zeptat
kolegyně vedle, jestli už výplatu
dostala. Řekla, že ano, poradila mi,
ať si zajdu na personální, že se stala
asi chyba.
Když jsem došel na personální, paní se na mě podívala, usmála se a řekla: „Že já
žádnou výplatu ani dostat nemohu, protože v m é pracovní smlouvě, kterou jsem
PODEPSAL, je napsáno, že svou výplatu dávám ve prospěch celé firmy.“ To, co
jsem se dozvěděl, mi vyrazilo dech. Chtěl jsem se ohradit, když v tom mi řekla:
„Pokud se Vám to nelíbí, podejte výpověď, ale upozorňuji Vás, že v p řípadě, že ji
podáte, budete platit vysokou sankci…“
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
383
17. Najdi v textu, co podle tebe musí obsahovat každá pracovní smlouva.
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
Společnost: Sloník s dlouhým chobotem s.r.o.
sídlem: Kozlíková 89, 460 06, Lumpíkov
IČ: 222 45 898
DIČ: 4545454500
Zastoupena: jednatelem Josefem Fakušem
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Kozlákově, oddíl C, vložka č. 936
(dále jako „Zaměstnavatel“)
a
Zaměstnanec: Lenka Kolmanová
Narozena: 19. 10. 1985
Adresa: Javorová 45, 460 06, Lumpíkov
(dále jako "Zaměstnanec")
uzavírají podle zákoníku práce tuto
pracovní smlouvu:
I. Níže podepsaný zaměstnanec se zavazuje, že dne 18. 9. 2011 nastoupí do zaměstnání a tímto
dnem vznikne mezi účastníky pracovní poměr.
Bude pracovat jako manažerka prodeje s místem výkonu práce Lumpíkov.
Týdenní pracovní doba činí 40 hodin a je rozvržena rovnoměrně.
II. Zaměstnanec se dále zavazuje, že bude plnit všechny zákonné a smluvní povinnosti zaměstnanců a bude plně respektovat pokyny vedení společnosti a vnitřní předpisy zaměstnavatele.
Zaměstnanec prohlašuje, že byl řádně seznámen se zásadami bezpečnosti práce a nutností jejich
bezpodmínečného dodržování.
III. Zaměstnavatel se touto smlouvou zavazuje přidělovat zaměstnanci sjednaný druh práce a odměňovat jej za vykonanou práci mzdou.
IV. Účastníci této smlouvy shodně potvrzují, že zaměstnanec byl řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho vyplývají z této pracovní smlouvy, jakož i s pracovními podmínkami a
předpisy o bezpečnosti při práci.
Výpovědní doba je stanovena platným zákoníkem práce.
Délka dovolené za kalendářní rok činí 5 týdnů. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené, který sám vydává.
V. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 19. 8. 2012, se zkušební dobou v trvání tří měsíců.
VI. V souladu s ust. § 143 odst. 1 zákoníku práce žádá zaměstnanec, aby mu mzda byla zasílána na
jeho účet číslo 234567899/0300.
VII. Mzda se sjednává měsíčně ve výši 35 000 Kč + pololetní prémie dle vypsaných prémiových
ukazatelů.
VIII. Zaměstnanec souhlasí na dobu nezbytné potřeby zaměstnavatele s vysíláním na pracovní
cesty. V případě vyslání na takovou pracovní cestu bude mzda zaměstnanci vyplácena v korunách
českých.
Smluvní strany, jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám
v p lném rozsahu, je jim srozumitelný a souhlasí s ním bez výhrad. Na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.
Datum a místo: 17. 9. 2011 v Lumpíkově
Podpisy:
384
Zaměstnanec: Kolmanová
Zaměstnavatel: Drda Jaroslav
18. Přečti si níže uvedenou DPP (Dohodu o provedení práce). Jestli se ti smlouva
zdá v p ořádku a souhlasíš s n í, tak ji podepiš, pokud tomu je naopak, nic
nepodepisuj a vysvětli, proč jsi ji nepodepsal/a.
Dohoda o p rovedení práce
Společnost:
Dlouhý a vysoký mrakodrap s .r.o., sídlem: Maloměřická 45, 654 00, Kolín
IČ:
242 45 198
DIČ:
4545004500
Zastoupena: jednatelkou Marií Konrádovou
zapsaná v O bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 986
(dále jako zaměstnavatel)
A
pan:
Martin Koleno
datum narození:
19. 5. 1989
trvale bytem:
Modřanského 45, 574 00, Kolín
(dále jen zaměstnanec)
Uzavírají dnešního dne tuto dohodu o p rovedení práce:
1)
2)
3)
4)
a)
b)
c)
d)
5)
a)
b)
c)
6)
7)
Zaměstnanec se zavazuje osobně provést pro zaměstnavatele níže specifikovanou práci,
a to v rozsahu nejvýše 300 hodin v kalendářním roce.
Za zaměstnavatele zadá a práci převezme pověřený vedoucí zaměstnanec Manažer
lidských zdrojů, který je zároveň oprávněn kontrolovat řádný výkon práce.
Za řádné provedení práce podle sjednaných podmínek se sjednává odměna ve výši 65 Kč
za hod., která je splatná ve výplatním termínu následujícího kalendářního měsíce po
dokončení a odevzdání práce. Právo na cestovní náhrady se nesjednává.
Zaměstnanec je povinen zejména:
konat práci svědomitě podle svých sil, znalostí a schopností,
konat práci osobně, tzn. není oprávněn ustanovit k p rovedení práce jinou osobu,
dodržovat právní předpisy vztahující se k vykonané práci, zejména k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, s n imiž byl zaměstnavatelem řádně seznámen,
řádně hospodařit se svěřenými prostředky.
Zaměstnavatel je povinen zejména:
vytvářet zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky pro řádný a bezpečný výkon práce,
seznámit zaměstnance s p rávními předpisy vztahující se k vykonané práci, zejm. k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
poskytnout za vykonanou práci sjednanou odměnu.
Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každý z ú častníků obdrží po
jednom vyhotovení.
Účastníci prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, což účastníci potvrzují svými podpisy.
V Kolíně dne ……………….
Zaměstnanec…………………………..
Zaměstnavatel: Konrádová M.
385
Slovníček pojmů.
Pracovní poměr – z právnického hlediska se jedná o vztah, který uzavírá
za m ěstn a va tel se za m ěstn a n cem . Za m ěstn a n ec se stá vá pod řízen ým
zaměstnavatele a plní jeho pokyny. Zaměstnanec pracuje za mzdu (plat). Pracovní
poměr upravuje zákoník práce.
Pracovní poměr na dobu určitou – pracovní smlouva může obsahovat ujednání
o době trvání výkonu práce. Tato doba může být sjednána určitým datem
(pracovní poměr končí 15. 8. 2019) či vymezena dobu trvání (po dobu letní
sezóny).
Pracovní řád – je vnitřní předpis vydaný zaměstnavatelem.
Pracovní smlouva – slouží ke vzniku pracovního poměru. Uzavírá ji zaměstnavatel
se zaměstnancem, a to oba ze svobodné vůle. Musí obsahovat – druh práce, na
který je zaměstnanec přijímán; místo výkonu práce a den nástupu do práce. Může
obsahovat i další náležitosti jako je ujednání o mzdě, době trvání pracovního
poměru, zkušební době.
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – musí být uzavřena písemně. Musí obsahovat
popis sjednané práce, odměnu za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby
a dobu, na kterou je smlouva uzavřena (doba určitá, doba neurčitá).
Dohoda o provedení práce (DPP) – lze uzavřít, pokud rozsah práce nepřekročí
zákonem stanovený počet hodin v daném kalendářním roce. Musí obsahovat dané
náležitosti: druh práce, doba, ve které bude práce zakončena a sjednanou mzdu.
Musí být uzavřena písemně.
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - zaměstnavatel
může zrušit okamžitě pracovní poměr jen výjimečně v těchto případech:
zaměstnanec porušil pracovní kázeň a pracovní povinnosti obzvláště hrubým
způsobem nebo zaměstnanec byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody na více než 1 rok (nebo na více než 6 měsíců, ale za trestný čin,
který souvisel s prací).
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance - zaměstnanec
může ukončit pracovní poměr okamžitě, p okud se zaměstnavatel zpozdí
s výplatou mzdy 15 dnů po výplatním termínu nebo pokud zaměstnanec nesmí
na základě posudku lékaře práci konat a zaměstnavatel do 15ti dnů neumožní
zaměstnanci výkon jiné práce .
386
VLASTNICTVÍ
V této kapitole se dozvíš:
1)
2)
3)
4)
Co to je vlastnictví a které právní listiny ho chrání
Práva a povinnosti vlastníka
Předmět vlastnictví
Porušení vlastnického práva
Co je to vlastnictví
19. Najdi v Listině základních práv a svobod, který článek pojednává o vlastnictví
a co se v n ěm píše.
Článek č. ____________
Obsah: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Práva a povinnosti vlastníka
20. Přečti si krátký úryvek a pokus se vymyslet, na co všechno máš právo, když
vlastníš nějakou věc.
Jana si vydělala v práci svoji první mzdu. Nyní má několik možností, co s těmi
penězi udělat. Může je utratit za nové oblečení nebo je uložit na svůj účet a spořit
si. Jana se rozhodla si za část peněz koupit nové oblečení a část uložit. Uložené
peníze se jí zvýšily o úroky a počáteční suma se jí zvýšila o 4% . Nyní jsou všechny
peníze její.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
387
21. Co všechno můžeš se svým majetkem dělat? Napiš tři slovesa.
_______________________ _______________________ _______________________
Předmět vlastnictví
22. Vlastnictví zahrnuje jak hmotný, tak také nehmotný majetek. Který ze
sloupců označuje hmotný majetek? Vymysli další příklady nehmotného majetku.
1.
Peníze
Mobil
Kniha
Dům
Zvíře
Strom
2.
Patent na výrobek
Nápad na scénář nového
filmu
Vynález nového PC
programu
Autorské právo na nový
trancový set
______________________________________________________
23. Jakými způsoby lze získat majetek? Odpovědi najdeš po vyluštění
přesmyček.
388
1)
2)
Píouk
Rozhodnutím honístátgánuor
3)
4)
5)
6)
7)
Dictvděvím
Medar
Hrouvý
Demvopře jetmaku
Cípra
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Porušení vlastnického práva
24. Odpověz na otázku, zdali se osoby uvedené níže staly/nestaly vlastníky
majetku. Svou odpověď označ zaškrtnutím sloupečku ANO a NE, ze zaškrtnutých
odpovědí ti vyjde tajenka.
ANO
NE
1)
Lenka zdědila dům po své babičce. Stala se vlastníkem
domu?
K
L
2)
Lukáš našel mobil na lavici v p rázdné škole. Stal se
vlastníkem nalezeného mobilu?
A
R
3)
Manželé Mauerovi dostali restitucí svůj majetek
nazpět. Stali se majiteli?
Á
M
4)
Monika si právě svou prací v obchodě vydělala peníze
na výlet se svými přáteli. Stala se majitelkou těchto peněz?
D
O
5)
Soňa dostala od svého kluka k jejich výročí zlatý
řetízek? Je majitelkou řetízku?
E
Ú
6)
Hana si půjčila od sousedky vysavač. Je proto Hana
jeho majitelkou?
K
Ž
(viz tajenka) ___________________, je jedním ze způsobů, jak můžeš porušit práva
vlastníka. Je považována za trestný čin.
389
7
Žák/žákyně provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava, koupě, oprava či pronájem věci.
I když si to někdy ani neuvědomujeme,
vstupujeme každý den do nejrůznějších
občanskoprávních vztahů, a mnohdy v n ich
dokonce uzavíráme smlouvy, ze kterých pro
nás plynou nejenom práva, ale také povinnosti.
Musíme však mít na paměti, že i když jsou to
běžné činnosti, které provádíme denně a automaticky, stále jde o uzavření určitého
právního vztahu - a vzniká tak prostor pro
velké nepříjemnosti v p řípadě, že se nebudeme chovat očekávaným způsobem.
§
1. Přiřaď k obrázkům právní úkony, které ty nebo tví rodiče běžně provádíte.
PŘEPRAVA LETADLEM, NÁVŠTĚVA DIVADLA, NÁKUP POTRAVIN, PŘEPRAVA MHD,
NÁVŠTĚVA RESTAURACE
390
2. Jaké další úkony kromě těch, které se váží k obrázkům tě napadnou? A jaké
právní úkony nejčastěji provádíš ty?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Každý právní úkon, který provádíme, je upravený smlouvou, která ale nemusí být
nutně napsaná. Existují také smlouvy, které jsou uzavřené ústně nebo činem.
A i když držíme v rukou smlouvu tištěnou, může mít mnoho různých podob.
Bez ohledu na to, jak která smlouva vypadá (a nebo jestli byla uzavřená ústně či
písemně), pro obě smluvní strany (tedy účastníky daného právního vztahu) z ní
vyplývají práva a povinnosti.
3. Podívej se na obrázky a řekni, jaký právní vztah byl danou smlouvou uzavřen.
Zamyslete se se spolužáky nad tím, jaká práva a jaké povinnosti z takto
uzavřených smluv pro účastníky vyplývají? Abyste na nic nezapomněli, můžete
nápady chrlit pomocí brainstormingu (mozkové bouře).
391
4. Zkus vymyslet příklady smluv, které se obvykle uzavírají: a) písemně, b) ústně,
c) činem.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Jakým okamžikem vzniká a jakým zaniká právní vztah PŘEPRAVA MHD,
NÁVŠTĚVA DIVADLA, NÁKUP POTRAVIN?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Jak vidíme, někdy právní vztah (a tedy i uzavřená smlouva) může trvat pouze
několik minut, desítek minut nebo hodin. I přesto je nutné po celou dobu platnosti
smlouvy dodržovat „pravidla hry“, tedy podmínky, které uzavřením smlouvy
přijímáme a zavazujeme se je respektovat.
6. Přečti si výňatek z přepravních podmínek Dopravního podniku města Hradec
Králové, a.s. (zkratka DPmHK, a.s.) a odpověz na uvedené otázky. Svou odpověď
podlož odpovídajícím ustanovením (bodem) z textu.
Čl. 7
Vztahy mezi DPmHK, a.s. a cestujícími
1) Povinnosti DPmHK, a.s. :
a) podávat informace o jízdním řádu, tarifu a vyhlášených přepravních podmínkách na místech
určených pro styk s veřejností,
b) zveřejnit podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu ve vozidle MHD,
c) zajistit prodej jízdenek po dobu poskytování přepravních služeb cestujícím,
d) udržovat pořádek, čistotu a klid ve vozidle,
e) ve vozidlech vybavených příslušným zařízením oznamovat název stanice nejpozději při zastavení
vozidla ve stanici a oznamovat název následující stanice nejpozději při odjezdu vozidla ze stanice,
f) zajistit znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni zastávkového označníku stojí­li ve stanici
současně více vozidel,
g) zajistit znovuzastavení každého vozidla v úrovni zastávkového označníku v případě, že se ve stanici
nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.
2) Povinnosti cestujících:
a) dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif,
b) mít u sebe po celou dobu přepravy platný jízdní doklad, jak pro sebe, tak pro případně s sebou
přepravované živé zvíře, pokud se nepřepravují bezplatně a na požádání se jím prokázat pověřené osobě
DPmHK, a.s.,
c) sám dbát na to, aby v nástupní zastávce včas do vozidla nastoupil, ve správné přestoupil a v cílové
392
zastávce vystoupil,
d) používat zařízení ve vozidle jen k účelu, pro který je určeno,
e) uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám, pokud
o to požádají,
f) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy a
bezpečnosti cestujících,
g) zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle, čistotu
vozidla a cestujících, nebo působit rušivě na zaměstnance dopravce při výkonu jejich služby, nebo
způsobit škodu dopravci nebo cestujícím,
h) zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému, neprokáže­li se platným jízdním dokladem na výzvu pověřené
osoby, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými k vymáhání zaplacení přirážky, nezaplatí­li na místě,
i) zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu nebo pokynů a příkazů pověřené osoby nebo za
rušení klidné přepravy cestujících nebo za znečištění vozidla nebo za jiné obtěžování cestujících,
j) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo
na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost
cestujícího a to nesplní­li povinnost uvedenou v písmenu h).
3) Cestujícím není dovoleno zejména:
a) nastupovat a vystupovat, dává­li řidič zvukovou nebo světelnou návěst “Nenastupujte”,
“Nevystupujte”, resp.”Stop”,
b) nastupovat do vozidla prohlášeného řidičem za obsazené,
c) nastupovat do vozidla s věcmi, které nesmí být obsahem zavazadla,
d) zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče a prostorech určených pro nastupování a vystupování,
e) mluvit za jízdy s řidičem, znemožňovat řidiči bezpečný výhled z vozidla,
f) odkládat zavazadla nebo živá zvířata na sedadla,
g) znečišťovat vozidlo konzumací poživatin a nápojů nebo jiným konáním,
h) kouřit ve vozidle,
i) chovat se nad míru hlučně ve vozidle (např. pískat, zpívat, provozovat nebo reprodukovat hudbu),
j) nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi,
k) obtěžovat cestující nevhodně neseným zavazadlem (např. batoh na zádech, apod.)
4) Děti do 6­ti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10­ti let.
Čl. 8
Podmínky přepravy zavazadel a živých zvířat
1) Cestující smí vzít s sebou do vozidla k přepravě beze schránky pouze psa. Nastoupit s ním může
jen s vědomím řidiče. Pes musí mít nasazen bezpečný náhubek (netýká se slepeckého psa), musí být
cestujícím držen po celou dobu přepravy na krátkém vodítku a nesmí být přepravován na sedadle. Ve
vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes. Toto omezení neplatí, jde­li o dva psy jednoho cestujícího, nebo
služební psy státní, vojenské a městské policie nebo armády ČR. V době zvýšených přepravních nároků
může řidič přepravu psa beze schránky odmítnout. Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP­P
nelze vyloučit z přepravy ani jeho přepravu odmítnout. Placení přepravného podléhá přeprava každého
psa přepravovaného beze schránky, s výjimkou psa­průvodce držitele průkazu ZTP­P.
393
2) Zakazuje se přepravovat:
a) věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé a žíravé s výjimkou přenosné ocelové lahve
s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoby s topnou
naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátoru naplněného elektrolytem, zajištěného
proti zkratu se zajištěnými odplyňovacími otvory, cestující zamýšlející realizovat přepravu výše
uvedených k přepravě povolených věcí, je povinen před nástupem do vozidla tuto přepravu řidiči ohlásit
a po získání souhlasu umístit ve vozidle přepravovanou věc dle pokynu řidiče; ve vozidle je povoleno
přepravovat nejvýše dvě lahve s topným plynem nebo nejvýše dvě nádoby s topnou naftou nebo nejvýše
dva naplněné akumulátory,
b) nabité střelné zbraně,
c) věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození nebo znečištění cestujících i vozidla (např.
lyže a snowboardy bez ochranného obalu, zasklená okna a skla bez pevného obalu apod.),
d) věci, které mohou způsobit nákazu nebo věci, které svým zápachem resp. odpuzujícím vzhledem
mohou být cestujícím nebo řidiči na obtíž,
e) předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg,
f) předměty, jejichž rozměry jsou větší něž 50 cm x 60 cm x 80 cm nebo předměty delší jak 300cm nebo
předměty ve tvaru desky, jsou­li větší jak 100 cm x 150 cm. (1)
VÝROK
ANO
Řidič je povinen vždy zastavit v úrovni zastávkového označníku.
Cestující je povinen uvolnit své místo osobě s o mezenou
pohyblivostí v p řípadě, že o to požádá.
Cestující je povinen usadit se na volné místo v případě, že je k tomu
řidičem vyzván.
Cestující má právo odmítnout předložit pověřené osobě průkaz
totožnosti, i když k tomu bude touto osobou vyzván.
Řidič má právo požadovat od cestujícího zaplacení přirážky v případě, že cestující znečistil sedačku autobusu jídlem nebo pitím.
Cestující si může během přepravy nechat batoh na zádech.
Cestující si může během přepravy nahlas pouštět hudbu
z přehrávače.
Každý pes, který je přepravován, musí mít nasazen náhubek.
Řidič má právo odmítnout přepravu psa, který není umístěn
v p řepravní schránce.
Cestující může přepravovat pětikilogramovou nádobu s topným plynem.
Řidič má právo odmítnout přepravu cestujícího s lyžemi, které nejsou
v ochranném obalu.
Řidič má právo odmítnout přepravu cestujícího převážejícího zapáchající
zavazadlo.
394
NE
7. Pracujte ve skupinkách – sehrajte uvedené situace (případně si vymyslete
vlastní).
1.
Revizor požádá cestujícího, aby předložil
jízdenku. Ten ji nemá a chová se agresivně,
nespolupracuje.
2.
Revizor požádá cestujícího, aby předložil
jízdenku. Ten ji nemá a chová se asertivně,
spolupracuje.
3.
Cestující chce nastoupit do přeplněného
autobusu, ale řidič jej nechce pustit. Cestující
se dožaduje přepravy.
4.
Řidič vyzve cestujícího, který obtěžuje ostatní, aby vystoupil. Ten
odmítá s tím, že má platnou jízdenku a tedy právo na to být přepraven až do
svého cíle.
5.
V poloprázdném autobusu se nevrlý důchodce dožaduje uvolnění místa pro
cestující se sníženou pohyblivostí, na kterém sedí čtyři školáci. Ti jej nechtějí
pustit, protože všude kolem jsou volná místa.
8. Doplň do textu chybějící informace.
Jedním z n ejčastějších právních vztahů, do kterého se každý člověk dostává takřka
denně, je uzavření kupní smlouvy. Ta je uzavřena, když se kupující dohodne
s p rodávajícím o ...........................................................…………………………………………………
a o … ………………………………….................................………........
9. Jaká jsou základní práva a povinnosti smluvních stran, tj. kupujícího a
prodávajícího?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
395
10. Po návratu z n ákupu zjistíš, že některé zboží, které jsi koupil, je prošlé
(uvedené datum spotřeby je nižší než aktuální datum). Jak se zachováš? Vyhodíš
zboží nebo je půjdeš do obchodu reklamovat? Co k tomu budeš potřebovat?
Zachovali by se všichni ve třídě stejně?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Jak bylo uvedeno výše, uzavřená smlouva může mít různou podobu – jízdenka,
vstupenka nebo třeba paragon z pokladny.
U n ěkterých věcí (například potraviny, oblečení, doplňky a menší elektronika)
může doklad o zaplacení současně sloužit také jako záruční list, a proto je třeba,
aby jej kupující schoval minimálně po dobu, kdy je zboží v záruce. Ta obvykle trvá
24 měsíců (tedy dva roky), ale může být i kratší či delší.
11. Zeptej se rodičů nebo prarodičů, jestli si schovávají všechny stvrzenky, které
jim v o bchodech dávají. Zeptej se jich, zda se jim někdy stalo, že nemohli
reklamovat nějakou věc, protože vyhodili doklad o zaplacení a jak v takovém
případě postupovali. Vzájemně se ve třídě podělte o získané zkušenosti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Reklamace (neboli uplatnění odpovědnosti za vady) je v p oslední době stále
častější jev.
Výrobci, kteří se snaží co nejvíce snížit náklady na výrobu a dosáhnout tak co
nejvyššího zisku, velmi často používají méně kvalitní součástky nebo materiály.
A proto se může stát, že vám po půl roce přestane fungovat televize, z n ičeho nic
se porouchá reproduktor u mobilního telefonu anebo se třeba utrhne ucho
u b atohu, i když jste v n ěm nosili mnohem menší zátěž, než je hodnota uvedená
jako maximální možné zatížení.
Reklamace zboží probíhá vždy v souladu s o bchodními podmínkami konkrétního
prodejce (což může být, zvláště v případě nákupu přes internet, problematické).
Proto je třeba se vždy před zakoupením seznámit s p odmínkami reklamace a
informacemi, jak v případě reklamace přesně postupovat.
396
12. Zeptej se v obchodech (s elektronikou, obuví či oblečením) nebo se podívej
na internet na stránky různých e-shopů (těch známých, jako třeba www.mall.cz
nebo www.patro.cz a naopak těch méně známých) a zjisti podmínky pro
reklamaci zboží. Existuje zboží, které nelze reklamovat?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Ve skupinkách sehrajte následující situace. Poté se zamyslete nad tím, jak je
možné některým konfliktům a nepříjemnostem předcházet.
1.
Zákazník si koupil křeslo, které si doma sám sestavoval. Nepostupoval podle návodu a nešetrnou
manipulací způsobil, že křeslo nejde sestavit. Rozhodl
se jít výrobek reklamovat. Firma jeho nárok na reklamaci neuznala, on však trvá na svém.
2.
Zákaznice přinesla do prodejny obuvi na reklamaci tři
týdny staré lodičky se zničenou podrážkou a odlepujícím se podpatkem. Prodavačka odmítá obuv převzít,
protože není řádně očištěná.
14. Jaké další nepříjemné situace tě ještě napadnou? Vymýšlejte je společně
s o statními. Diskutujte o m ožných řešeních takových situací, zajímavé situace
sehrajte.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15. Na co si musíš dát pozor při nákupu: a) elektroniky, b) oblečení a obuvi, c)
hraček a her, d) potravin?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
397
16. Přečti si následující příběh a zamysli se nad odpověďmi na otázky, které se k němu vztahují.
Pan Vomáčka si objednal z internetového obchodu velkou plazmovou televizi,
kterou mu měla firma doručit do druhého dne. Podle pravidel televizor zaplatil.
Z i nternetového obchodu přišel panu Vomáčkovi e-mail, že obdrželi peníze a
televizor odesílají na uvedenou adresu.
Tam ale ani po týdnu nedorazil. Naštvaný pan Vomáčka požaduje zaslat jiný
televizor anebo okamžitě vrátit peníze. Vedení internetového obchodu se brání se
slovy, že oni si svou povinnost splnili, a jakmile zboží opustilo jejich sklad,
nenesou za něj zodpovědnost. Pana Vomáčku odkázali na přepravní společnost,
která zboží převzala.
1.
Kdo byl ve skutečnosti poškozen? Byl to pan Vomáčka nebo internetový
obchod?
2.
___________________________________________________________________
Je pro pana Vomáčku partnerem internetový obchod, se kterým uzavřel
kupní smlouvu, nebo je to přepravní firma spolupracující s o bchodem?
3.
___________________________________________________________________
Kdy se skutečně stává kupující majitelem koupené věci? Je to v m omentě
zaplacení nebo v m omentě převzetí zakoupeného zboží?
___________________________________________________________________
398
17. Podívej se na kupní smlouvu a spoj jednotlivé její části s o becným
označením. Označ části, které jsou podle tebe povinné (a musí je mít každá kupní
smlouva).
Kupní smlouva
(podle §588 občanského zákoníku)
Štěpán Novák
U Nádraží 12
123 23 Horní Dolní
(prodávající)
a
Igor Veselý
Říční 4
321 31 Veselá Lhota
(kupující)
uzavírají tuto kupní smlouvu:
I. Předmět koupě, doba a způsob dodání
Prodávající se zavazuje na základě této kupní smlouvy dne
4. dubna 2011 osobně předat kupujícímu jízdní kolo zn. AUTHOR
(stáří 6 měsíců) včetně příslušné dokumentace a záručního listu.
II. Kupní cena
Kupující se zavazuje zaplatit do tří dnů od dodání zboží kupní cenu
ve výší 3 000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) na bankovní účet
prodávajícího číslo 123123123/0120.
Označení smluvních
stran
Zákon, podle kterého
je smlouva uzavřena
Vlastnoruční podpisy
obou stran
Ustanovení smlouvy
Předmět smlouvy
Druh smlouvy
III. Prohlášení kupujícího
Kupující tímto prohlašuje, že byl detailně seznámen s technickým
stavem jízdního kola i s j eho stářím.
Místo a datum
uzavření smlouvy
IV. Možnost odstoupení od smlouvy
Jestliže jedna ze stran poruší některé z u stanovení této smlouvy,
je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
Informace o ceně
V. Prohlášení stran
Obě strany prohlašují, že si kupní smlouvu sepsanou na základě
svobodné vůle přečetly a s j ejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho
připojují své podpisy.
V H orní Dolní dne 4. dubna 2011
..................................
prodávající
Platební podmínky
Informace a podmínky
dodání
..................................
kupující
399
Všechny smlouvy (kupní, nájemní, o dílo, …) musí obsahovat stejné náležitosti
k tomu, aby byly platné. Povinné části smluv jsou vždycky upraveny v tom zákoně,
podle kterého se daná smlouva uzavírá, a ten také řeší věci, které nejsou přímo
uvedeny ve smlouvě.
Pokud se na tom obě strany dohodnou, může být smlouva velmi stručná a
obsahovat jen povinné náležitosti – a vše ostatní se bude řídit daným zákonem.
Naopak se strany mohou dohodnout a uzavřít smlouvu, která bude velmi podrobná
a bude řešit všechny možné situace.
18. Už víš, jak vypadá kupní smlouva. Zkus podle náležitostí, které obsahuje,
sestavit nájemní smlouvu (na auto, na byt, na mobil nebo třeba na MP3
přehrávač). Smlouva bude mít stejné náležitosti (body) jako kupní, jen budou ve
smlouvě jinak formulovány (napsány).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
19. Zamysli se nad výhodami a nevýhodami pronájmů (bytu, auta, sportovního
vybavení).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
20. Máš vlastní zkušenost s p ronájmem nějaké věci? Už sis někdy půjčil něco za
peníze?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
21. Je podle tebe výhodnější si určitou věc pronajmout nebo koupit? Porovnejte
své názory ve dvojici.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
400
Například náš stát si v dubnu 2004 pronajal od Švédů na 10 let 14 stíhacích letounů
typu JAS-39 Gripen. Za tento pronájem Česká republika zaplatila zhruba 20 miliard Kč.
Podle informací z Wikipedie stála v
roce 2006 jedna nová stíhačka
průměrně 48 milionů dolarů (tj. při
kurzu 16,944 Kč za 1 americký dolar je
to částka něco přes 813 milionů korun).
22. Uzavřela naše vláda podle tebe výhodnou nebo nevýhodnou smlouvu?
Diskutujte o tom ve třídě. Zeptejte se na názor rodičů. Souhlasí s tím, co si
myslíte vy nebo si myslí něco jiného?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
23. Co je podle tebe obsahem smlouvy o d ílo? Pokus se vlastními slovy popsat,
v jakých případech se taková smlouva uzavírá a na co si asi musí smluvní strany
dát při jejím uzavírání pozor.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
24. Zkus vlastními slovy vysvětlit, kdo je to zadavatel (odběratel) a kdo
zhotovitel (dodavatel)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Smlouva o dílo rozlišuje dva druhy dodání. První je na počkání, což znamená, že
zhotovitel předá zadavateli dílo během krátkého času (zadavatel si na dílo počká).
Druhá je na zakázku a v tomto případě se zadavatel se zhotovitelem dohodnou na
termínu, do kterého bude dílo předáno. V případě uzavření tohoto druhu smlouvy
o dílo je zhotovitel povinen vydat zadavateli potvrzení o převzetí objednávky.
401
25. Rozhodni, zda jsou uvedené výroky pravdivé. Nepravdivé výroky oprav, aby
byly pravdivé.
1.
Smlouva o dílo nemusí obsahovat informaci o d ohodnuté ceně.
2.
I p řes nesouhlas zadavatele může konečná cena překročit předem
dohodnutou částku.
3.
Zhotovitel má nárok na zálohu vyplacenou při zadání objednávky.
4.
Po zadání objednávky již zadavatel nemůže od smlouvy odstoupit.
5.
Pokud zadavatel od smlouvy odstoupí v p růběhu zpracování zakázky, je
povinen dodavateli zaplatit za ty vykonané práce, které zadavatel například
nemůže prodat jinému zákazníkovi.
6.
Reklamační nároky v p řípadě smlouvy o d ílo jsou stejné jako u s mlouvy
kupní.
26. Vymysli situaci, ve které bys ty nebo tvá třída uzavíral smlouvu o dílo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
27. V n ázvech smluv se přeházela písmena. Dokážeš to napravit? A zkusíš
odhadnout, v j akých případech se která smlouva bude uzavírat a co z n í asi
vyplývá za práva a povinnosti?
ORACVÍDA
UTOKRSÁA
NPCRAVOÍ
NÁMSĚN
ŠJIŤOPACÍVO
CEJČŮPO
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Za nezletilé (tedy osoby do 15 let) nesou právní odpovědnost jejich zákonní
zástupci (nejčastěji to jsou rodiče).
Nezletilí jsou způsobilí jen k takovým právním úkonům, kterým dokáží ve svém
věku rozumět, které chápou a které odpovídají volní vyspělosti jejich věku.
402
28. Zamysli se a zkus říct případy smluv, které mohou uzavřít sami nezletilí. Jaké
smlouvy uzavíráš (a do jakých vztahů vstupuješ) ty?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mladiství (osoby ve věku 15 – 18 let) mají již více práv (a také více povinností) než
nezletilí. Formálním potvrzením těchto práv (a také dokladem o tom, že jedinec
chápe i své povinnosti) je vydání občanského průkazu.
29. Máš ty nebo některý z tvých sourozenců (bratranců nebo sestřenic) občanku?
Napadne tě, do jakých vztahů mohou mladiství vstupovat a jaké smlouvy mohou
uzavírat?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Úplnou způsobilost k právním úkonům
člověk získá teprve dovršením plnoletosti.
V t omto okamžiku je podle práva
schopen sám svými vlastními úkony
získávat práva a brát na sebe povinnosti.
30. V kolika letech se u n ás stává člověk plnoletým (zletilým)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
403
31. Doplň slova podle legendy. Zkus vysvětlit, co znamená termín, který se
skrývá v tajence.
1
2
3
4
5
6
Legenda:
1. dluh druhého člověka vůči nám
2. zadavatel
3. suma vybíraná při objednávce
(většinou tvoří část dohodnuté
ceny)
4. dohoda
404
7
8
9
10
11
12
5. osoba mladší 15 let
6. člověk, vůči kterému máme
pohledávku
7. zhotovitel
8. člověk, který půjčuje například
peníze
9. osoba ve věku 16 – 18 let
10. plnoletost
11. uplatnění odpovědnosti za vady
12. časový úsek, po který můžeme
bezplatně požadovat opravu vady na
zakoupeném zboží
Slovníček pojmů
Smlouva – většinou dvoustranný (ale může být i vícestranný) projev vůle a dohody. Může
mít ústní i písemnou podobu, v případě písemné podoby musí obsahovat zákonem
stanovené náležitosti, aby byla platná.
Pohledávka – právo člověka (věřitele) požadovat po druhém (dlužníkovi) plnění, tj.
například navrácení finanční půjčky nebo zapůjčeného předmětu.
Závazek – povinnost člověka (dlužníka) plnit dohodnutou formou smlouvu, tedy dát
(zaplatit, udělat) druhému (věřiteli) to, na čem se dohodli.
Věřitel – subjekt práva (člověk nebo organizace), který je oprávněný požadovat po
druhém (po dlužníkovi) plnění.
Dlužník – subjekt práva (člověk nebo organizace), který je povinen splnit pohledávku vůči
druhému (věřiteli).
Právní vědomí – jedná se především o znalost práva a právních předpisů daného státu a
schopnost orientovat se v p řípadě nutnosti v p rávní problematice.
Dodavatel – též zhotovitel; označení jedné ze smluvních stran, která se zavazuje splnit to,
na čem se ve smlouvě (dohodě) strany dohodly.
Odběratel – též objednatel; označení jedné ze smluvních stran, která se zavazuje odebrat
a zaplatit za to, co je uvedeno ve smlouvě a na čem se obě strany dohodly.
Záloha – platba, kterou může zaplatit například objednatel zhotoviteli v p řípadě uzavření
smlouvy o dílo na zakázku. Jedná se o část celkové platby, o kterou pak bude výsledná
částka snížena.
Záruční doba – doba, po kterou je možné uplatnit záruku, tedy odpovědnost prodejce
(zhotovitele) za vady, které vznikly během této doby.
Reklamace – uplatnění odpovědnosti prodejce (výrobce) za vady vzniklé na prodané věci.
V případě, že je uplatněna během záruční doby a vada nebyla způsobena porušením
předepsaných pravidel (například nedodržením návodu k použití u elektroniky), je
prodejce (výrobce) povinen bezplatně vadu odstranit, vadnou věc vyměnit nebo
navrhnout zákazníkovi vrácení peněz.
Zletilost – věk od 18 let (v ČR), dosažením tohoto věku získává jedinec plnou právní
subjektivitu a je zodpovědný za své jednání – získává všechna práva a povinnosti, která
vyplývají z platného právního řádu dané země.
Právní úkon – právní jednání. Jedná se o projev vůle, který vede ke vzniku, změnám nebo
zániku práv či povinností. Například nástup do trolejbusu je právním úkonem, který je
spojen s u zavřením smlouvy o přepravě, a tedy nese s sebou povinnost za přepravu
předepsaným způsobem zaplatit.
405
8
Žák/žákyně dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si
rizika jejich porušování.
Ahoj, jmenuji se Tomáš a jsem tvůj průvodce touto kapitolou.
Z přechozích kapitol o právu už víš, že jako občan ČR máš
svá práva a povinnosti, která ti zaručuje stát a zaručuje je
pro všechny stejně.
Ale co se stane, když se sám dopustíš porušení práva
někoho druhého? Tak právě o tom je následující kapitola.
Protože podobně jako v chemii či fyzice, tak i v právu platí,
že každá akce vyvolá reakci.
Úkol na rozjezd:
Vyjmenuj/napiš alespoň 5 práv, které ti zaručuje stát
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
1. Jak bys vysvětlil/a tyto tři citáty?
"Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého."
_________________________________________________________________________
"Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá."
_________________________________________________________________________
"Neznalost zákona neomlouvá."
_________________________________________________________________________
406
DVĚ ROVINY PRÁVA
Pro zjednodušení si rozdělme právo na
dvě hlavní roviny – trestní právo a
občanské právo.
2. Odpověz na otázky.
Jak se nazývá právo, jež upravuje vztah mezi občany navzájem a mezi občany a
organizacemi?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Čím se zabývá trestní právo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Malé shrnutí než se dostaneme dál. Rozlišujeme
tedy dvě roviny: občansko právní a trestně právní.
Každé prohřešení proti nim je charakterizováno
v j ejich základních pramenech. V Občanském zákoníku a Trestním zákoníku.
Otázka uprostřed:
Znáte nějaký případ porušení Občanského zákoníku
ve svém okolí?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
407
ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM
Česká legislativa z hlediska trestního práva rozlišuje dvě
základní věkové hranice způsobilosti k p rávním úkonům.
V pojetí občanského práva se k těmto dvěma základním
věkovým hranicím přidává ještě několik výjimek.
2 základní věkové hranice
15 let - omezená způsobilost k právním úkonům
18 let - úplná způsobilost k právním úkonům
Výjimky
16 let – způsobilost k uzavření manželství
se souhlasem soudu a jen ze závažných důvodů
21 let – právo být volen do Poslanecké sněmovny
40 let – právo být volen do Senátu nebo do funkce
prezidenta republiky
3. Doplňte tabulku o pojmy, které najdete na následující stránce. Respektujte
věkovou hranici nabytí práv a povinností a rozdělení mezi občanské a trestní
právo.
Věková hranice
15 let
16 let
18 let
21 let
40 let
408
Občanské právo
Trestní právo
Plná způsobilost k právním úkonům
Možnost uzavřít manželství
Způsobilost k získání živnostenského
oprávnění
Právo být volen do Poslanecké
sněmovny
Minimální hranice legálního
sexuálního styku
Trestní odpovědnost
Uzavření manželství se souhlasem
soudu ze závažných důvodů
Právo volit
Právo pít legitimně alkohol a kouřit
Právo být volen do zastupitelstev
obcí a krajů
Právo být volen do Senátu nebo do
funkce prezidenta
Poznámka – do 15 let nemůže být dítě pachatelem
trestného činu, odpovědnost za jeho jednání nesou
jeho zákonní zástupci (rodič, osvojitel, případně
soudem ustanovený opatrovník).
DRUHY TRESTŮ
V trestním zákoníku jsou uvedeny nejen
charakteristiky trestných činů, ale i způsob
odsouzení. Ke každému trestnému činu patří
i a dekvátní trest.
409
5. Do slov doplň chybějící písmenka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pen___ži___ý tre___t
Z___rá___a č___stn___ch titulů a vy___ ___a___ená___í
___trá___a voje___ské h___d___ost___
Z___k___z či___no___ti
P___ ____ padn___tí m___jet___u
___dn___tí svo___o___y
Vy___ošt___ní a zák___z po___yt___
Zá___a___ vstu___u na s___orto___ní, kult___r___í a jiné spo___ečen___ké
___k___e
Do___ácí vě___e___í
O___e___ně pro___pěš___é p___áce
3x O; 3x T;
1x Ý; 1x E;
4x Z; 2x M;
8x N; 1x I;
2x K; 3x S,
2x R; 3x U,
4x A, 1x H;
3x Ě, 3x B;
1x D, 2x C
2xP, 1x V
1x L,
6. Přečti si krátký příběh a přemýšlej o tom, jak to všechno skončilo.
Jeden příběh za všechny…
Jmenuji se Honza a tento příběh se mi stal před 7 lety, když mi bylo 16 let. Tehdy
jsem ještě patřil do místní party. Bylo nás celkem osm, pět kluků a tři holky. Naší
hlavní náplní bylo se jen tak „poflakovat“ za bílého dne
po ulici a sem tam vyvolat nějaký ten rozruch. Jednou
jsme posprejovali celou zeď místní banky, jindy zase
vysypávali odpadky, popíjeli alkohol a kouřili v p arku.
Jednoho dne Pavel (nejstarší kluk z naší party) dostal
nápad si „přivydělat“ nějaké ty peníze. Bohužel jsme
souhlasili, jenže to jsme vůbec netušili, jakým způsobem
to bude probíhat.
410
Druhý den přišel Pavel s taškou, ve které měl kukly a
sdělil nám, že se rozdělíme na dvojice a každá skupinka
vykrade jeden předem stanovený obchod. Moc se nám
ten nápad nelíbil, ale nechali jsme se přemluvit.
Bohužel jsme si neuvědomili, že když se člověk dopustí
trestného činu a je odsouzen, ovlivní to celý jeho život.
Nemůže studovat, nezíská dobrou práci, zklame rodinu,
příbuzné a své přátele, lidé na něj pohlížejí podezíravě
a nepřátelsky. I když ho nechytne policie (což není
častý případ), trápí ho svědomí, strach z odhalení, nemá
klid a rozhodně není v p ohodě. Za zkažený život žádné
peníze nestojí.
Tak to je ode mne vše, rád bych se s tebou rozloučil a
popřál ti, abys nikdy nemusel jednat protiprávně a aby se
ti dařilo a někdy třeba zase na viděnou, až mne propustí z
výkonu trestu.
Ještě ti prozradím, že jsem Honza z příběhu.
Závěrečná otázka na zamyšlení:
Co z toho všeho pro tebe plyne?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
411
Slovníček pojmů
Adekvátní – odpovídající tomu, přiměřený.
Občanské právo – základním pramenem je Občanský zákoník. Jedná se o s ouhrn
právních norem upravující vztahy mezi jednotlivými občany navzájem a mezi
občany a organizacemi.
Způsobilost k právním úkonům – umožňuje právnickým a fyzickým osobám
vstupovat do právních vztahů (tzn. mít práva a nést povinnosti, měnit, zakládat či
rušit, právní vztahy).
Trestní právo – základním pramenem je Trestní zákoník, ve kterém jsou
charakterizovány nejen trestné činy, ale i tresty za ně. Trestní právo je souhrnem
norem o trestání fyzických osob za provinění proti společenským a individuálním
zájmům.
Trest – jedná se o opatření ukládané jménem republiky. Trestem se vyslovuje
společenské odsouzení činu a jeho pachatele.
Trestný čin – jednání, které je nebezpečné pro společnost. Rozlišujeme trestné
činy z nedbalosti či úmyslné.
412
Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů.
zastupuje občany v právních sporech
ověřuje shodu kopie
listiny s j ejím originálem
chrání a prosazuje zájmy klienta
poskytuje právní rady
vede obhajobu
sepisuje notářské zápisy
o právních úkonech
Advokát
vymáhá nároky
provádí notářskou
úschovu – listin, peněz
uzavírá smlouvy, dohody, smír…
vyřizuje právní náležitosti
dědictví
Česká advokátní komora
Advokacie
Státní zastupitelství
9
Notář
Notářství
PRÁVNÍ OCHRANA OBČANŮ
ověřuje pravost podpisu
Notářská komora ČR
Okresní státní zastupitelství
Krajské státní zastupitelství
Soudy
Vrchní státní zastupitelství
Nejvyšší státní zastupitelství
Státní zástupce
Okresní soud
Krajský soud
Vrchní soud
je představitelem veřejného zájmu státu
Nejvyšší soud
podává za stát obžalobu v trestním řízení
rozhodují spory
přijímá (vedle Policie ČR) trestní oznámení
ukládají tresty
navrhuje druh a výši trestu v trestním řízení
vykonává dozor v přípravném trestním řízení
rozhodují o vině
přezkoumávají rozhodnutí úřadů
413
1. Pokud ses správně naučil/a úkoly, které mají jednotlivé orgány právní ochrany
občanů, dokážeš poradit Jitce a jejím příbuzným, na koho se mají se svým
problémem obrátit.
Jitka se hlásí na vysokou školu a k p řihlášce musí přiložit _____________________
ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení. Kde si
Jitka může nechat ověřit pravost kopie maturitního
vysvědčení?
Jitčina maminka chce dát své sousedce plnou moc, aby ji _____________________
zastupovala na zasedání domovního výboru, protože
ona bude v termínu zasedání na služební cestě. Jitčina
maminka potřebuje ověřit, že podpis na plné moci je
opravdu její. Na kterou instituci se má Jitčina maminka
obrátit?
Jitčin tatínek vlastní truhlářskou dílnu. Svým klientům _____________________
vyhotovuje zakázky podle jejich přání. Někteří klienti
však za vyrobené věci nezaplatili a Jitčin tatínek chce
peníze na klientech vymáhat. Kdo mu s tím pomůže?
Jitčini prarodiče se chystají napsat závěť. Chtějí, aby _____________________
jejich závěť byla platná. Na koho se mohou obrátit?
Jitčin dědeček rád tráví čas u o kna díváním se ven, co se _____________________
děje na ulici. Včera viděl, jak jeden mladík napadl starší
paní a okradl ji o kabelku. Napsal si na lísteček, jak onen
mladík vypadal a chtěl by podat trestní oznámení. Kam
by měl zajít, aby mohl trestní oznámení podat?
Jitčin strýc porušil zákon, když ublížil sousedovi při _____________________
hospodské rvačce. Soused na něj podal trestní oznámení
a Jitčin strýc byl předvolán k soudu. Kdo může u s oudu
zastupovat jeho zájmy?
2. Otázka pro chytré hlavičky: Co když Jitčin strýc nemá peníze, aby zaplatil
tomu, kdo bude jeho zájmy zastupovat? Bude muset stát před soudem sám nebo
mu stát nějakého zástupce přidělí? Zkus zjistit odborný název pro přiděleného
zástupce.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
414
3. K čemu podle tebe slouží právní ochrana občanů? Pracuj ve dvojici a zkus
popsat, v j aké situaci potřebuješ/nebo bys mohl/a potřebovat pomoc orgánů
právní ochrany ty sám.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Chtěl/a by ses stát notářem, soudcem či advokátem? Proč ano, proč ne? Pokud
ano, vyhledej si na internetu, jaké musíš mít vzdělání, abys mohl/a tuto profesi
vykonávat.
_________________________________________________________________________
5. Jak jste už zjistili z myšlenkové mapy, soudy mají za úkol rozhodovat spory,
zkoumají, zda došlo k trestnému činu, rozhodují o vině a nevině, ukládají tresty,
ale také přezkoumávají rozhodnutí úřadů. Jednání soudu směřující k vydání a
vykonání rozhodnutí se nazývá soudní řízení.
Rozlišujeme dva druhy soudního řízení. Podle situace zkus rozhodnout, zda se
jedná o o bčanské soudní řízení nebo o trestní soudní řízení.
Situace 1: Pan Petr podal návrh na úpravu styku se svým synem, kterého má po
rozvodu ve své péči jeho manželka. Návrh doručil k okresnímu soudu v J ihlavě.
V návrhu požadoval, aby se směl se synem stýkat každý sudý víkend, čtyři dny
o Vánocích a dva týdny o letních prázdninách. Soud v rozsudku rozhodl, že nároky
pana Petra jsou oprávněné a nic nebrání požadované úpravě styku.
Soud rozhodl v _____________ soudním řízení.
Situace 2: Paní Anna, bankovní úřednice, se dopustila při výkonu své profese
trestného činu, když z bankovního sejfu vzala 500 000,- Kč. Za peníze si koupila
nový osobní vůz. Zaměstnavatel na její prohřešek přišel a podal na ni trestní
oznámení. Policie celou událost vyšetřila a státní zástupce navrhl pro paní Annu
trest odnětí svobody na jeden rok se zákazem činnosti na pět let a propadnutím
zakoupené věci.
Soud rozhodl v ________________ soudním řízení.
415
6. Zkus nyní vysvětlit, jaký je rozdíl mezi občanským soudním řízením a trestním
soudním řízením. Pokud to zatím nezvládneš, podívej se do slovníčku na konci
kapitoly.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TRESTNÍ ŘÍZENÍ
7. Zinscenujte ve třídě trestní soudní řízení. Přečtěte si nejprve, které postavy
budete potřebovat a jak taková soudní síň vypadá. Pak si ještě ujasněte, jak
trestní řízení probíhá. K tomu vám poslouží popis dějství.
Hlavní postavy: Budete potřebovat 7-10 osob.
Obviněný – osoba, proti níž se vede trestní řízení. Tato osoba mění v p růběhu
trestního řízení své označení. Nejprve se nazývá podezřelý, policie si o n ěm myslí,
že mohl spáchat daný trestný čin. Obviněným se stane, jestliže mu státní orgán
sdělí, že byl obviněn z trestného činu. Obviněný je tzv. trestně stíhán. Jestliže
státní zástupce podá na obviněného obžalobu k s oudu a je nařízeno hlavní líčení,
stává se z obviněného obžalovaný. Po skončení soudu se obžalovaný může stát
odsouzeným.
Obhájce – advokát, který zastupuje při trestním řízení zájmy obviněného,
poskytuje mu právní pomoc.
Státní zástupce – dohlíží na průběh přípravného řízení (Policii ČR), podává
obžalobu soudu. V h lavním líčení přednáší obžalobu, navrhuje druh a výši trestu.
Soudce – veřejná osoba oprávněná vykonávat soudní moc ve státě. Soudce je při
rozhodování nezávislý, řídí se pouze platnými zákony. V některých případech (u nižších trestů) rozhoduje soudce sám, nazývá se samosoudce. V p řípadě
závažnějších trestných činů rozhoduje soudní senát, který se skládá ze třech
soudců – předsedy a dvou přísedících.
Poškozený – osoba, které byla spácháním trestného činu způsobena škoda
(majetková, na zdraví, morální).
Svědek – osoba, která byla vyzvána orgánem činným v trestním řízení, aby jako
svědek vypovídala o s kutečnostech, které vnímala svými smysly – tedy viděla,
slyšela, bezprostředně vnímala.
416
Zapisovatel – sepisuje protokol o p růběhu trestního řízení.
V s oudní síni může být přítomna také justiční stráž.
Dějství:
1.
Přípravné řízení – děje se ještě před zahájením soudního řízení. Policie ČR
vyšetřuje okolnosti trestného činu, shromažďuje důkazy. Policie může zatknout či
zadržet podezřelou osobu, obviní ji a může ji vzít do vazby, vyslýchá ji, může
provést osobní či domovní prohlídku. Jestliže policie nashromáždila dostatek
důkazů k tomu, aby mohl být obviněný postaven před soud, začíná další fáze
trestního řízení. Státní zástupce podá na obviněného obžalobu.
2.
Hlavní líčení – rozhoduje se o vině/nevině obžalovaného a o výši trestu.
Státní zástupce přečte na začátku líčení obžalobu a navrhne výši trestu. V h lavním
líčení probíhá dokazování (výpovědi svědků, důkazní materiál) a obhajoba. Soud
rozhodne, zda je obžalovaný vinen a uloží mu trest nebo jej zprostí obžaloby.
3.
Opravné řízení – proti rozsudku se může jak státní zástupce (pokud není
spokojen s výší trestu, protože si představoval nižší), tak také obžalovaný (když je
podle jeho názoru trest příliš vysoký nebo se cítí nevinen) odvolat. Podáním
odvolání se rozhodnutí soudu odkládá do doby, než rozhodne soud vyššího
stupně.
417
8. Zkus si zahrát na státního zástupce a navrhni výši trestu pro následující trestné
činy. Rozhodni se pro výši trestu odnětí svobody, urči vždy nejnižší a nejvyšší
možnou trestní sazbu (od-do).
U některých trestných činů je možné uložit také
peněžitý trest nebo trest odebrání movité věci.
Trest může být podmíněný nebo nepodmíněný.
Tyto tresty ty však neukládej. Pokud by tě
zajímaly podrobnosti jednotlivých trestů, najdeš
je v Trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., na Portálu
veřejné správy ČR „portal.gov.cz“.
SKUPINA A
(1)
§ 142 Vražda novorozeného dítěte matkou. Matka, která v rozrušení způsobeném
porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené
dítě…
§ 185 Znásilnění. Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné
těžké újmy donutí k p ohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho
bezbrannosti…
§ 195 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby. Kdo opustí dítě nebo jinou osobu,
o kterou má povinnost pečovat a která si sama nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji
tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví…
§ 287 Šíření toxikomanie. Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než
alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak
podněcuje nebo šíří…
§ 300 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě
rostoucími rostlinami z nedbalosti. Kdo z n edbalosti poruší jiný právní předpis tím,
že usmrtí, zničí, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, nebo sobě nebo jinému
opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář
chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo jedince kriticky
ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo
ohroženého vyhubením nebo vyhynutím…
418
§ 302 Týrání zvířat. Kdo týrá zvíře zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem…
§ 309 Vlastizrada. Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo
s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)…
§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k p otlačení práv a svobod
člověka. Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje
k p otlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní,
náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob…
Sazba
Trestný čin
Správné
pořadí
Body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SKUPINA B
§ 146 Ublížení na zdraví. Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví…
§ 168 Obchodování s lidmi. Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví,
ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito a) k pohlavnímu styku
nebo k j iným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě
pornografického díla, b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z j eho těla, c) k s lužbě
v o zbrojených silách, d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo e) k nuceným pracím
nebo k j iným formám vykořisťování…
§ 187 Pohlavní zneužití. Kdo vykoná soulož s d ítětem mladším patnácti let nebo
kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije…
419
§ 200 Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou. Kdo dítě nebo osobu
stiženou duševní poruchou odejme z opatrování toho, kdo má podle jiného
právního předpisu nebo podle úředního rozhodnutí povinnost o n ě pečovat…
§ 228 Poškození cizí věci. Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc,
a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou…
§ 279 Nedovolené ozbrojování. Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří
nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším
množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně…
§ 323 Násilí proti orgánu veřejné moci. Kdo užije násilí v ú myslu působit na výkon
pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu
veřejné moci…
§ 394 Zbabělost před nepřítelem. Kdo se za bojové situace ze zbabělosti nebo
malomyslnosti vzdá do zajetí…
Sazba
Trestný čin
Správné
pořadí
Body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SKUPINA C
§ 140 Vražda . Kdo jiného úmyslně usmrtí…
§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci. Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí…
§ 158 Rvačka. Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní
rvačky…
420
§ 175 Vydírání. Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké
újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl…
§ 188 Soulož mezi příbuznými. Kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení
přímém nebo se sourozencem…
§ 198 Týrání svěřené osoby. Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově…
§ 233 Padělání a pozměnění peněz. Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu
udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo
padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo jako peníze
vyšší hodnoty…
§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo b)
skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické
skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně
nebo domněle bez vyznání…
Sazba
Trestný čin
Správné
pořadí
Body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pozor: Pokud bys byl soudce, musel bys při určení výše trestu vzít v úvahu i okolnosti trestného činu – tzv. přitěžující, nebo polehčující okolnosti . Nebo také to,
zda pachatel spáchal trestný čin úmyslně nebo z nedbalosti .
421
9. Jak by se dalo trestným činům zabránit? Napiš svoje nápady a porovnej ve
dvojici.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. V tomto cvičení si vyzkoušíš, jak umíš pracovat s d aty v tabulkách. Odpověz
na otázky pod tabulkou. Pokud jsi rychlejší než ostatní, můžeš zkusit vymyslet
nějakou otázku pro své spolužáky. Nezapomeň ale, že odpověď vždy musejí najít
v tabulce.
SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA, NEHODY
25-12. Odsouzení podle věkových skupin (stav k 31. 12.)
JUSTICE, CRIME, ACCIDENTS
Convicted persons: by age group, 31 December
Pramen: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
2000
2005
2006
2007
2008
Celkem
15 571
16 077
16 179
16 647
17 862
Total
z toho muži
14 966
15 336
15 376
15 792
16 988
Males
1
1
52
52
710
686
3 310
3 205
3 442
3 347
4 686
4 461
2 647
2 529
649
616
68
64
6
5
32,7
2
2
48
47
523
511
2 725
2 633
3 346
3 212
5 422
5 171
2 809
2 639
1 059
989
138
128
5
4
34,3
1
1
32
32
567
554
2 117
2 036
3 110
2 961
5 626
5 372
3 220
3 029
1 286
1 193
208
190
12
8
35,0
11
11
277
270
1 932
1 851
3 134
2 973
5 898
5 615
3 596
3 390
1 503
1 408
280
261
16
13
34,0
Věková skupina
–16
z toho muži
16–17
z toho muži
17–18
z toho muži
18–21
z toho muži
21–25
z toho muži
25–30
z toho muži
30–40
z toho muži
40–50
z toho muži
50–60
z toho muži
60–70
z toho muži
70+
z toho muži
Průměrný věk (roky)
422
Source: General Directorate of the Prison Service of the CR
Age group
9
–16
9
Males
36
16–17
36
Males
67
17–18
66
Males
631
18–21
602
Males
2 389
21–25
2 265
Males
3 433
25–30
3 263
Males
6 257
30–40
5 981
Males
3 586
40–50
3 394
Males
1 439
50–60
1 359
Males
238
60–70
221
Males
15
70+
13
Males
36,0 Average age (years)
1.
O čem tabulka přináší informace?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.
Najdi v tabulce, kolik osob bylo odsouzeno v roce 2009 za trestný čin.
_________________________________________________________________________
3.
Vypočítej, kolik žen bylo odsouzeno v roce 2009 za trestný čin.
_________________________________________________________________________
4.
Podívej se na počty odsouzených v roce 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009.
Zvyšoval se nebo se snižoval počet odsouzených?
_________________________________________________________________________
5.
Kdo spáchal v roce 2009 více trestných činů – muži ve věku od 21 do 25
let, nebo muži ve věku od 40 do 50 let?
_________________________________________________________________________
6.
Proč věkové skupiny začínají až od 16 let? Myslíš, že mladší lidé nepáchají
trestné činy?
_________________________________________________________________________
11. Představ si, že by pachatelem výše uvedených trestných činů byl:
a)
b)
tvůj kamarád ze školy, kterému letos bylo 12 let
student gymnázia, kterému je 16 let
Mohl bys jim navrhnout stejný trest jako lidem dospělým (plnoletým)?
Pokud neznáš odpověď, najdi ji v Trestním zákonu nebo v Zákonu o soudnictví ve
věcech mládeže:
§ 2 Vymezení některých pojmů. Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí
dítětem mladším patnácti let ten, kdo v d obě spáchání činu jinak trestného
nedovršil patnáctý rok věku; mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění
dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.
§ 25 Věk. Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není
trestně odpovědný.
423
§ 5 Odpovědnost mladistvého. Mladistvý, který v d obě spáchání činu nedosáhl
takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost
nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.
§ 10 Druhy opatření. Mladistvému lze uložit pouze tato opatření: a) výchovná
opatření, b) ochranná opatření a c) trestní opatření.
§ 31 Odnětí svobody. Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním
zákoníku se u m ladistvých snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní
sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok. Nepodmíněné odnětí
svobody může soud pro mládež mladistvému uložit jen tehdy, jestliže by
s o hledem na okolnosti případu, osobu mladistvého nebo předchozí použitá
opatření uložení jiného trestního opatření zjevně nepostačovalo k d osažení účelu
tohoto zákona.
12. Dlouho se diskutuje o tzv. snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let.
Znamená to, že by děti byly trestně odpovědné už od 14 let. Jsi pro nebo spíše
proti? Sepiš si argumenty, které podpoří tvůj názor, a pak diskutuj s n ěkým, kdo
má opačný názor.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Dokážeš si představit, jak to chodí ve vězení? Přečti si text a podtrhni, v čem
se liší život ve vězení od života na svobodě.
JAK TO CHODÍ V KRIMINÁLE
28. března 2009, Jan Malinda MF DNES
Přibylák - oficiálně příjem. Tady se stáváte vězněm. Odevzdáte civilní oblečení,
které vám uschovají, a nafasujete žluté trenky, tepláky, pantofle, povlečení.
"Všechno ti dají podle oka, jedna bota rozpadlá, trenky nemají gumu, tepláky jsou
kratší, v pase zase širší. Tak si to s někým musíš vyměnit za cigarety."
Odvedou vás na oddělení neboli na "barák". "Prošacují tě, oberou o peníze a cigára
a vydají ti hygienu: jednorázové holítko, pěnu v tubě, protože spreje jsou zakázané
kvůli bezpečnosti, štětku, mýdlo a jeden toaletní papír na měsíc. Pak jdeš na
cimru." Každá cimra (cela) má nepsaného velitele, všichni okamžitě vědí,
424
za co sedíte. Kdo má peníze a respekt, může si vzít slabšího nebo finančně závislého nováčka jako "koně", který mu nosí jídlo, uklízí nebo pere a za to dostává
cigarety nebo hygienické potřeby, které nemá.
Jídlo je odporné a je ho málo. "Jí se z plastových psích misek, když jsi pak výš, jsou
trochu větší a dá se do nich narvat víc jídla. Hlavní jídlo tvoří omáčky s rýží, kolínky
nebo bramborami, maso skoro žádné nebo to jsou flaksy a rozemleté žaludky.“
Věci si můžete nechat vyprat v p rádelně, ale když tam pošlete pěkné
novější tričko, skoro stoprocentně
se vám vrátí jiné, menší nebo potrhané. Na každém baráku je k d ispozici pračka, každá cela má jeden den
vyhrazený pro sebe. Dokonce jsme
si dávali budíka třeba na čtyři ráno,
abychom si stihli vyprat, protože
když má sousední cela dopráno,
můžeš si tam dát svoje prádlo ty.
Oficiální peníze, které si vyděláte nebo které vám do vězení pošlou příbuzní
zvenku, se takzvaně "zakontují". Jednou týdně můžete utratit tisíc korun ve vězeňské kantýně, ta je však zhruba dvojnásobně předražená než běžné koloniály.
Na výkonu trestu jsou zakázané diskmany, rádia a empétrojky.
Skoro každý se ve vězení dostane s n ěkým do konfliktu, ale v áčkových a béčkových věznicích to končí nejčastěji jen nějakou tou fackou. Každý si bitku rozmyslí, zvlášť když chce být předčasně propuštěn na "půlku", nebo chce dostat
vycházku na Vánoce. (2)
OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ
V o bčanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory mezi fyzickými
i p rávnickými osobami. Cílem je zajistit spravedlivou ochranu práv a oprávněných
zájmů účastníků sporu. Soudy projednávají a rozhodují věci, které vyplývají z o bčanskoprávních, pracovních, rodinných i obchodních vztahů. Jedná se o vztahy
upravené občanským zákoníkem (rozvod manželství), obchodním zákoníkem (zaplacení dlužné částky), zákoníkem práce, zákonem o rodině (osvojení) a dalšími
právními normami, které s uvedenými základními předpisy souvisejí.
425
14. Přiřaď k obrázkům popis a seřaď je tak, jak jdou za sebou kroky v občanském
soudním řízení.
Občan, který se cítí nějak poškozený (navrhovatel), nebo jeho zástupce ______
(advokát) sepisuje žalobu.
Navrhovatel podává žalobu k o kresnímu soudu.
______
Soudce připravuje jednání.
______
V h lavním jednání probíhá výslech účastníků a svědků, dokazování ______
pomocí listin a znaleckých posudků.
Soud vynáší rozsudek.
______
Žalovaný se odvolává do 15 dnů, rozsudek zatím nenabývá právní moci. ______
Odvolací soud potvrdí rozhodnutí soudu, změní rozhodnutí soudu, ______
nebo zruší rozhodnutí a vrátí k soudu prvního stupně.
A)
B)
E)
426
C)
F)
D)
G)
15. Máš pocit, že jsou porušována tvá práva? Nesplnil někdo vůči tobě nějaký
závazek (úmluvu)? Dluží ti někdo menší finanční obnos? Zkus napsat žalobu.
Náležitosti žaloby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kterému soudu je žaloba adresována? (okresní soud v m ístě, kde jsou
porušována práva – v místě bydliště žalovaného)
Kdo žalobu podává?
Kdo je žalován?
Čeho se žaloba týká?
Popis stavu, problému, označení důkazů.
Návrh rozsudku – čeho se žaloba domáhá?
Datum a podpis
16. Zeptej se svých rodičů, zda se někdy zúčastnili soudního jednání v roli svědků.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Víš, že, když tě předvolají k s oudu, musíš se v určeném termínu k s oudu opravdu
dostavit (nebo se řádně omluvit)? U soudu musíš vypovídat pravdivě a nesmíš nic
zatajovat. Odmítnout vypovídat můžeš jen v p řípadě, že bys svým svědectvím
uškodil sobě nebo osobě blízké.
17. Chceš vidět, jak opravdu probíhá soudní jednání? Máš možnost, protože
soudní jednání jsou veřejná. Se spolužáky můžete exkurzi k soudu uspořádat,
protože soudní jednání jsou většinou veřejně přístupná. Zajistěte si předběžný
souhlas ředitele školy. Pak už jen stačí kontaktovat nejbližší okresní soud a
domluvit si termín, kdy můžete přijet. Dopředu zjistěte, jak byste měli být
oblečeni a jak se u soudu chovat. Až budete znát termín jednání, na které se
můžete přijít podívat, zajistěte si dopravu, konečné svolení ředitele školy a
pedagogický dozor. Rozdělte si úkoly!
427
10
Žák/žákyně rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin,
uvede jejich příklady.
1. Zkus se zamyslet nad následujícími otázkami. Nejprve sám, poté si sdělte své
názory se spolužáky.
Udělal jsi někdy něco protiprávního?
____________________________________________________
____________________________________________________
Proč myslíš, že to bylo protiprávní?
____________________________________________________
____________________________________________________
Je možné, aby něco protiprávního NEBYLO zároveň špatné?
____________________________________________________
____________________________________________________
2. Přečti si novinové články. Urči, zda se jedná o p řestupek nebo trestný čin.
Podtrhni části zahrnující údaje, ze kterých je to patrné.
Imám jde do vězení za sňatek s dvanáctiletou
Na čtyři roky do vězení včera
poslal indonéský soud imáma,
který se nezákonně oženil s
dvanáctiletou dívkou.
Pětačtyřicetiletý Pujio Cahyo
Widiayanto se hájil tím, že
dívka už byla v pubertě. V zemi
je však sňatek povolen od 16
let. Přesto jsou především na
venkově sňatky s mladšími
dívkami běžné. Soud jej
shledal vinným ze sexuálního
styku s nezletilou.
(ČTK) (1)
428
Za kousnutí dostal Suaréz trest na 7 zápasů
Nizozemský fotbalový svaz potrestal útočníka
Ajaxu Amsterdam Luise Suáreze
sedmizápasovým trestem za to, že o víkendu
kousl protihráče do ramene. Klub už předtím
uruguayského kanonýra suspendoval na 2
duely. „Kanibal z Ajaxu“, jak jej překřtily
nizozemské deníky, kousl Otomana Bakkala z
E indhovenu, ale rozhodčí si toho nevšiml. (2)
Zloděj odvezl z vepřína 11 prasat
Jedenáct selat si odvezl z vepřína na
Svitavsku zatím neznámý zloděj. Majitel
vyčíslil vzniklou škodu na jedenáct tisíc.
Zloděj vnikl do stavení během dne. (3)
3. Přečti si internetovou zprávu. Víš, jaká je hranice trestní odpovědnosti v Č eské
republice? Podívej se, jaká je v j iných zemích. Co si o tom myslíš?
Třináctiletý napadl sekerou svou sestru
„Východočeští policisté vyšetřují pokus o vraždu osmnáctileté dívky. I když znají
pravděpodobného pachatele, budou asi muset případ odložit. Dívku totiž podle nich
v domku v obci Horní Olešnice napadl se sekerou v ruce její třináctiletý bratr.
...Pokud by takový čin spáchal dospělý, šel by za pokus o vraždu na několik let do
vězení. Třináctiletý chlapec ale není trestně odpovědný, kriminalisté ho nemohou
trestně stíhat. Kvůli věku také nemohou poskytovat údaje o pachateli.“ (4)
Hranice trestní odpovědnosti v jiných evropských zemích:
Severní Irsko – 7 let
Polsko – 13 let
Francie – 13 let
Velká Británie - 10 let
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. „Právo je minimum morálky.“ Jak toto tvrzení chápeš? Pokus se ho vysvětlit.
Můžeš se podívat do slovníčku, kde jsou pojmy právo a morálka vysvětleny.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
429
5. Přepiš správně následující popletené výroky.
Je mi 19 let a spáchal jsem trestný čin s o 3 roky mladším kamarádem. Oba
budeme souzeni jako mladiství.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Hranicí trestného činu je finanční částka 6 000 kč.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mezi zabitím a vraždou není žádný rozdíl. Jedná se o dvě synonyma jako třeba
policista a fízl.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. „Pokud někdo ukradne věc s d obrým úmyslem, není to špatné.“
Jak rozumíš této větě? Souhlasíš?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Přečti si následující příběh.
„V jedné daleké zemi umírala žena, která onemocněla zvláštním druhem rakoviny. Existoval lék,
o n ěmž si lékaři mysleli, že by mohl ženu zachránit.
Šlo o zvláštní formu radia, kterou jeden lékárník
v tomtéž městě právě před nedávnem objevil.
Výroba byla drahá, avšak lékárník požadoval
desetkrát víc, než kolik jej stála výroba. Za radium
zaplatil 200 dolarů a za malou dózu léků požadoval
2 000. Heinz, manžel nemocné ženy, vyhledal
všechny své známé, aby si vypůjčil peníze,
430
a usiloval i o p odporu úřadů. Shromáždil však jen 1 000 dolarů, tedy polovinu
požadované ceny. Vyprávěl lékárníkovi, že jeho žena umírá, a prosil jej, aby mu lék
prodal levněji, popřípadě aby mu
Heinz mohl zbytek zaplatit později.
Lékárník však řekl: "Ne, já jsem ten
lék objevil a chci na něm vydělat
peníze." Heinz tím vyčerpal všechny
legální možnosti, je zcela zoufalý a
uvažuje, zda by se neměl do lékárny
vloupat a lék pro svou ženu ukrást.
Měl by jej Heinz ukrást? ...“
(Zdroj: HEIDBRING, H. Psychologie morálního vývoje.)
8. Změnil se tvůj názor na „správnost“ krádeže? Jak by ses zachoval ty v situaci
Heinze?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Udělej si do sešitu čtyři sloupečky podle druhu trestné činnosti:
MAJETKOVÁ, HOSPODÁŘSKÁ, PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, PROTI
RODINĚ A MLÁDEŽI (životu a zdraví).
Přiřaď k jednotlivým druhům následující příklady: (můžeš vyhledávat i na
internetu)
Daňové podvody
Krádež 30 000 korun z firemní
pokladny
Přepadení a ublížení na zdraví
s n ásledky
Obchodování s b ílým masem
Padělání kolků na cigaretách
Oběť bude použita jako rukojmí
Porušení svobody sdružovat se
Umožnění hry na výherním
automatu dítěti
Opuštění dítěte, které mám v p éči
Zcizení jízdního kola z kolárny
Podávání návykových látek
mladistvým
431
10. Zamysli se nad dvěma pojmy – Způsobilost k právům a Způsobilost k
p rávnímu jednání. Napiš, co myslíš, že znamenají. Poté se podívej do slovníčku a
oprav si svou verzi.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Popřemýšlej! Týká se tě právní způsobilost? Jaký druh?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Přečti si následující příběh a odpověz na otázky pod textem.
Za oknem byl krásný slunečný den. Tereza se rozhodla, že pověsí vyprané prádlo ven,
lépe se tak prosuší. Na balkónový sušák by se jí všechno nevešlo, proto sešla dolů na
dvorek, který byl společný pro všechny nájemníky panelového domu, a obhlížela terén. Měla štěstí, poměrně nedaleko od sebe byly v zemi přibité dvě tyče. Tereza si zašla domů pro provázek a udělala si z tyčí věšák na prádlo.
Po pár hodinách bylo prádlo usušeno, tak jej došla Tereza sebrat. Líbilo se jí, jak vše rychle uschlo, dala si tedy
vyprat druhou várku. Mezitím se od kamaráda vracel Michal, desetiletý kluk, který bydlel v tom samém domě jako Tereza. Jel na kole. Z h lavní ulice mu stačilo odbočit
doprava a zajet rovnou do dvora. Přesně tak to Michal
udělal. Rozjetý vjel na kole do dvora, přes něj chtěl přejet ke dveřím do kolárny. Jezdil tak vždycky. Jenže dnes
zde byly šňůry, které tu nikdy nebyly. Michal o n ich nevěděl a plnou rychlostí do nich narazil. Napnuté šňůry
Michala zastavily, i když kolo jelo dále. Michal spadl na
zem. Z krku mu stříkala krev. Šňůry mu rozřízly krk.
432
Tereza sešla dolů s prádlem a nemohla věřit svým očím, když viděla Michala ležícího
na zemi v kaluži krve. Záchranáři, kteří přijeli, Michala převezli do nemocnice, kde se
o něj lékaři postarali tak dobře, že už zase myslí na jízdu na kole.
Vina Tereziných šňůr na prádlo byla jasná. Později byla Tereza předvolána k soudu a
obviněna z n evědomé nedbalosti.
a)
Jednala Tereza úmyslně?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b)
Myslíš, že, kdyby Tereza tušila, co se může stát a přesto pověsila šňůry,
byla by souzena jinak? Díval/a by ses na tento případ jinak?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c)
Znáš podobný případ, kde hrála hlavní roli něčí nedbalost?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Najdi si na www.youtube.com písničku Empire State of Mind (Jay-Z, Alica
Keys; přidáno 8. 11. 2009) a písničku Ostrava (Ruda z O stravy, Martina Pártlová;
přidáno 30. 10. 2010). Přijdou ti podobné? Víš, že se jedná o p rotiprávní jednání?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Česká dvojice totiž americký hit přezpívala jako parodii. Písnička je sice
i v češtině velice povedená, ale byla
stažena ze všech rádií. Jedná se totiž
ze strany českých umělců o porušení
autorského vlastnictví. Autoři originální verze totiž neposkytli autorská
práva Čechům.
433
Slovníček pojmů
Právo – soubor předpisů a pravidel, podle kterých se řídí společnost, a jejichž
dodržování kontroluje stát.
Morálka – nepsaná pravidla, která dodržuje daná společnost, týkají se převážně
našeho svědomí a vědomí.
Přestupek – zaviněné protiprávní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný
čin.
Trestný čin – závažné protiprávní jednání, ohrožuje státem chráněné zájmy.
Právní způsobilost – potřebujeme, abychom mohli vstupovat do právních vztahů.
a) Způsobilost k právům a povinnostem: vzniká narozením, zaniká smrtí,
umožňuje například mít majetek, dědit...
b) Způsobilost k p rávním úkonům: vzniká zletilostí (nebo uzavřením
manželství mezi 16 a 18 lety – ustanoví soud), umožňuje zakládat, rušit a
měnit právní vztahy (smlouvy...).
434
Download

Stáhnout - Vychovakobcanstvi.eu