Slévárenství č. 7– 8/ 2013
7–8/2013
Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku
+ +Partnerství
Partnerství
+ +Globální
technologie
– na
Globální
technologie
– navašem
vašempracovišti
pracovišti
+ +Kreativní,
inovativní
Kreativní,
inovativnířešení
řešení
+ +Odborné
poradenství
Odborné
poradenství
+ +Spolehlivost
Spolehlivost
+ +Erudovaný
management
Erudovaný
management
Spolehnětese
sena
naFoseco
Foseco
Spolehněte
Telefon:
+420
412
Telefon:
+420
595595
221221
412
+420
Fax:Fax:
+420
595595
221221
417417
www.foseco.cz
www.foseco.cz
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů s platností do 31. 12. 2013 (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští,
je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností,
které jsou na žádost jejich zástupců upravovány
v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona
č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam.
Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam
nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
foundry industry journal
r o č n í k L X I . 2 013 . č í s l o 7 – 8
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
tematické zaměření / odlitky ze slitin hliníku a hořčíku
/ castings from aluminium and magnesium alloys
garant / Ing. Ivo L ána, Ph.D.
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
obsah
Redakce / editorial offi ce:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ÚVODNÍ SLOVO
235
Lána,I.
Krátce úvodem
236
Rusín,k.
Několik vět z historie lehkých neželezných kovů
ODLITKY ZE SLITIN HLINÍKU A HOŘČÍKU
239
R o u č k a , J . – H o t a ř, J . – H l a v á č e k , P.
Řízené naplyňování siluminu
Controlled gasification of silumin
244
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202,
242 459 203, [email protected]
Vychází 6krát ročně / 6 issues a year
Číslo 7–8 vyšlo 29. 8. 2013.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510
[email protected]
Provozní optimalizace procesu očkování siluminů novou technickou
specifikací vstupního materiálu a metalurgickým pochodem
Operational optimization of the grain refinement process of silumins by a new technical
specification of an input material and a metallurgical process
251
redaktorka / editor
Mgr. Milada Písaříková
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Zdeněk Vladár, předseda
L i c h ý, P. – B e ň o , J . – C a g a l a , M .
Hodnocení vlastností Mg slitin za zvýšených a vysokých teplot
Evaluation of Mg alloys properties under elevated and high temperatures
255
Šerák,J. a kol.
Hořčíkové slitiny pro použití za vyšších teplot
Magnesium alloys for use at elevated temperatures
259
B e d n á ř o v á ,V. – L i c h ý, P. – E l b e l ,T.
Technologie výroby litých kovových pěn v laboratorních podmínkách
Manufacturing technology of cast metal foams in laboratory conditions
263
Pabel,Th. a kol.
Vliv legujících prvků na sklon slévárenských slitin AlSi7MgCu ke vzniku
trhlin za tepla
Do sazby 19. 7. 2013, do tisku 20. 8. 2013.
Náklad 700 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
Grzinčič,M.– Lukáč,I.
Effect of alloying elements on hot cracking susceptibility of AlSi7MgCu alloys
Z PRAXE
271
Neuedert,A.
Přehled parametrů jednotných bentonitových směsí v českých
a slovenských slévárnách
Vliv aplikace přípravku Mikro100 na pórovitost odlitku
s. 242
9 –10 / 2 013 / p ř e d n á š k y z e S l é v á r e n s k ý c h d n ů ® 2 013
/ p a p e r s o f t h e f o u n d r y d a y s 2 013
0,02
Al5FeSi (Beta)
Al13Cr4Si4
Al2Cu
¾ Ô å Ø ß“Å è æ k á
QíÞ딙ª«§™ªª§™«©ª¬
«¡££ā¬¡££ ÃåØíØáÖؓ‡`Ôæçákލ
0,014
0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0
AlSi7Mg0,1Cu0,05
AlSi7Mg0,1Cu0,5
AlSi7Mg0,3Cu0,05
AlSi7Mg0,6Cu0,05
ÉåÞç]ëçq™ìÞäÜޙ¡²§©©ćª«§©©¢
KÉ·Á.“Æ¿ÂÉÂ
Massenanteil von Phasen 1=100 %
Al5Cu2Mg8Si6
ÆÙ饗¨¥—— Ëðçð—äØëÜéà[㑗Û[íâæíØå’ÚߗÛæ—äoêàd‘—íܗêãfí[éå[Úߗãà¤
ëàåð
AlSi7Mg0,6Cu0,5
¬¡££ā¬¡¤¨“ ÆßÔéáâæçák“íÔÛWÝØák“¨£¡“Æ·““
¬¡¤¨ā¬¡¦£“ À´ÅÇ.Á¸¾“¿è×ékޟ“¼áÚ¡Ÿ“ÃÛ¡·¡­“¬£“ßØç“"ØæÞb“æßbéWåØáæÞb“æãâßØ`áâæçܓ›ã€Ø×æØ×ԓ"ÆƜ““
¬¡¦£ā¤£¡££“ Ƶ.G¸¾“ÃÔéØߟ“¼áÚ¡­“´ÞçèWßák“éŽéâݓ`ØæÞb“ØÞâáâàÜÞ쓛ÈáܶåØ×Ü瓵Ôáޟ“Ô¡“æ¡œ“
¤£¡££ā¤£¡¦£“ »¿´É¼Á¾´“½âæØٟ“¼áÚ¡­“Æâè`Ôæ᎓æçÔé“Ô“éŽéâݓæßbéWåØáæÞb“éŽåâÕì“é“"œ›ÆéÔí“æßbéWåØá“"Ŝ
¤£¡¦£ā¤£¡§¨“ ¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
¤£¡§¨ā¤¤¡¤¨“ ¹¼¸·¿¸Å“½Ô៓×âÖ¡“¼áÚ¡Ÿ“¶ÆÖ¡­“ÉŽéâݓé“âÕßÔæçܓØáØåÚØçÜÞì“Ô“ãßìáâéŽÖۓçèåÕkᓛÉÈǓ铵åácœ
¤¤¡¤¨ā¤¤¡§¨ GçâèåÔ`“ÙåÔáç܃Øޟ“¼áÚ¡“Ø瓼áÚ¡“ā“G¿´½Æ“½Ô៓¼áÚ¡­“ÁWåâ×ák“æâèæçÔéԓÞéÔßÜÿÞÔÖkŸ“çéâåÕԓãåâÙØæákÖۓÞéÔßÜÿÞÔÖk“é“ÚØæÖܓÆœãåâ“ÛèçáÜÖçékŸ“
æßbéWåØáæçék“Ô“ÞâéWåØáæçék“›ÁKÂɓÃåÔÛÔ®“À¸ÇÂƟ“é¡“â¡“æ¡œ
¤¤¡§¨ā¤¥¡££“ ·ÜæÞèíؓޓã€Ø×áWƒÞWà“é“ãßØáWåák“æØÞÖܓ
¤¥¡££ā¤¦¡££“ ÂÕcד
ÈÝÛèëçh™é†ÞÝç]‰äò™¡ª¬§©©ćª°§©©¢
ÆÙ饗©¥—— Çé‘ägéåf—Û[íâæí[åo—Ûæ—äoêàdܗíܗêãfí[éå[Úߗãàëàåð
ÊÜâÚܗ¸—ą—ÊÜâÚܗëÜÚßåæãæÞàÚâ[
ÊÜâÚܗ¹—ą—ÊÜâÚܗåܕÜãÜñå’Úߗâæ푗ؗêãàëàå—Ø—ÜâæãæÞàÜ
ÊÜâÚܗº—ą—ÊÜâÚܗç„Üêåfßæ—ãàëo
ÊÜâÚà—„oÛo±—ÀåÞ¥—ÍãØÛàäoé—Âéìëà‡£—Çߥ»¥
ÊÜâÚà—„oÛo±—ÀåÞ¥—ÇÜëé—ÃàÚߒ£—Çߥ»¥£—ÀåÞ¥—Àíæ—Ã[åØ£—Çߥ»¥
ÊÜâÚà—„oÛo±—ÀåÞ¥—ÃØÛàêãØí—ËæäÜâ
¤¦¡££ā¤¦¡¥¨ ¿È¾¸GŸ“Å¡­“Áâéc“áÔéåÛáèçb“Ô“éìéÜáèçb“çØÖÛáâßâÚÜÖÞb“íÞâèƒÞì“ ºÅͼÁ"¼"Ÿ“À¡“Ô“Þâß¡­“Ãb`ؓâ“ÖÛßÔ×ÜÖk“âÞåèÛì“ÞâéâéŽÖۓÙâåØà“ Æ¿·¸¾Ÿ“´¡“Ô“Þâß¡­“Áâéb“çåØá×ì“é“çØÖÛáâßâÚÜÖÞØݓãåkãåÔéØ“éŽ ãåâ“åíáb“×åèÛì“ÞâåâíÜéí×âåáŽÖۓâÖØßk“›Æž¶“´¿¹´Á´À¸Ç´¿Ÿ“ Ýæâè“ãâ×àkáÞâè“ãåâ“åØãåâ×èÞâéÔçØßác“×âÕåb“àØÖÛÔáÜÖÞb“éßÔæç åâÕì“ãåܓãåØæáâà“ßÜÔçk“›Çȓé“U¼¿¼Á&œ
桓塓⡜
áâæçܓâ×ßÜçލ“íؓæßÜçÜá“ÛßÜákÞ蓛Á¸À´¾“Æ¿ÂÉ´¾¼´œ
¤¦¡¥¨ā¤¦¡¨£ ¿Á.¾Ÿ“µ¡­“ÉßÜé“éßÔæçáâæçk“ãcáâÞØåÔàÜÖÞbÛâ“ÿßçåè“áԓåìÖÛßâæç“ µDÈƾ´Ÿ“À¡­“ÉßÜé“âãÔÞâéÔábÛâ“ã€ØçÔéâéWák“ÛßÜákÞâéŽÖۓæßÜçÜᓠɸɸž´Ÿ“¿¡“Ô“Þâß¡­“ÃâÞåâ`Üßb“ãßWáâéWák“Ô“€kíØák“æßbéWåØáæÞb“
â×ßbéWák“›¿´Á¼¾Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
áԓàØÖÛÔáÜÖÞb“éßÔæçáâæçܓԓæçåèÞçèåè“â×ßÜçÞ蓛ÉGµ“ÇȓÂæçåÔéԜ éŽåâÕì“é“ÃåÔÚèؓ¶ÔæçÜáړÆØåéÜÖØ染ԡ“æ¡“›ÃåÔÚèؓ¶ÔæçÜáړÆØåéÜÖØ染
Ô¡“æ¡œ
ÆÙ饗¨¥—— ¿ØåꗺßéàêëàØå—ÆÜéêëÜۗŸ¨«¥—êéç¤
åؗ ¨®®®— ÉìÛâæÙàåޗ ą— °¥— لÜñåؗ
¨¯¬¨—ÂæÛØy —Ò©Ô
ÆÙ饗©¥—— ÁØå—ÊíØëæçãìâ—ÇéÜê㗟«¥—ñ[„o—¨®°¨—
ÇéØßؗą—­¥—ÛìÙåؗ¨¯«°—ëØäëf• —Ò¨Ô
¤¦¡¨£ā¤§¡¤¨ ǵÂÅƾRŸ“·¡“Ô“Þâß¡­“ÉßÜé“Ùâåàì“áԓãâéåÖÛâéâè“ÝÔÞâæç“â×ßÜçލ“ ¸¿µ¸¿Ÿ“Ç¡“Ô“Þâß¡­“ÉŽæßØ×Þì“ãåÔÞçÜÖގÖۓԓßÔÕâåÔçâåákÖۓíÞâèƒØޓ »¸ÅÀ´ÁŸ“´¡“Ô“Þâß¡­“Àc€Øák“éßÔæçáâæçk“éâæÞâéŽÖۓæàcæk“ÝÔÞâ“
›´Æ¾“¶ÛØàÜÖÔß擶íØÖ۟“æ¡“å¡“â¡œ
éßÔæçáâæçk“ÞâéâéŽÖۓãcᓛÉGµ“ÇȓÂæçåÔéԜ
éæçèãákÖۓ×Ôç“×â“æÜàèßÔ`ákÛâ“æâÙçêÔå蓛"ÉÈǓÃÅ´»´œ
ÆÙ饗«¥—— ¸åÛgã—â„Üê‰Øåêâf—ÚßØéàëð—Ò¨Ô
¤§¡¤¨ā¤§¡§£ "¸¶»Ÿ“½¡­“ÁWßÜçÞâéWák“â×ßÜçލ“íؓæßÜçÜᓑØßØíԓæ“ãâè‘Üçkà“ãâ× ¶ÈþŸ“á“Ô“Þâß¡­“Ãåéák“ãåâéâíák“íÞèƒØáâæçܓæ“ÝW×åì“æ“ãåâçØÜáâ »¸ÅÀ´ÁŸ“´¡“Ô“Þâß¡­“ÉØåÜÿÞÔÖؓãâ`kçÔ`âéb“æÜàèßÔÖؓ×ØÙâåàÔÖk“
áWßÜçÞâéŽÖۓãâ×ßâ‘Øޓ›U#´ÆŸ“Ô¡“æ¡œ
éŽà“ãâÝÜéâéŽà“æìæçbàØà“ã€Ü“éŽåâÕc“â×ßÜçލ“íؓæßÜçÜá“ÛßÜákÞè“Ô“ éâæÞâéŽÖۓàâ×Øߍ“ãâàâÖk“æâÙçêÔåè“ÃåⶴÆǓ›"ÉÈǓÃÅ´»´œ
í“ßÜçÜᓛÉÈǓ铵åácœ
¤§¡§£ā¤¨¡££ ¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
¤¨¡££ā¤¨¡¥¨ »Á¼¿¼¶´Ÿ“Å¡­“Æìæçbà“ãåâ“æãåWéè“àâ×ØßâéŽÖۓíԀkíØáܓ铽À´“ ¾È¶»´Å".¾Ÿ“¿¡“Ô“Þâß¡­“Éãßìé“ÜáçØáíÜçì“âÖÛßÔ×íâéÔáÜԓáԓãx ÅÂÈ"¾´Ÿ“½¡“Ô“Þâß¡­“ÂéßÜéuâéWák“ÞåìæçÔßÜíÔÖؓåâçâ卓çèåÕâ×àì ā“ÃÔççØåá“àÔáÔÚØ哛½À´“»Â·ÂÁ.ÁŸ“æ¡“å¡“â¡œ
åâéÜçâ慓ÛßÜákÞâéŽÖۓâ×ßÜÔçÞâ铛ÇȓUÜßÜáԜ
ÖÛÔ×ØߓíؓæßÜçÜá“áÜÞß蓛ÉÈǓ铵åácœ
͓ÃŴ˸
·¿¼Ç¾ ̓͸“Æ¿¼Ç¼Á“»¿¼Á.¾È“´“»ÂD".¾È
“´ ¡“Á Ø è × Ø å 瓓“à € Ø Û ß Ø ×“ã Ô å Ô à Ø ç å “Ý Ø × á â ç áŽÖ Û“Õ Ø áçâ á Ü ç â é ŽÖ Û“æ à c æ k“é“` Ø æ Þ ŽÖ ۓԓ æ ß â é Ø á æ Þ Ž Ö Û“ æ ß b é W å á W Ö Û
ÆÙ饗«¥—— ÇæÛoãð—Ý[ño—í—äàâéæêëéìâëì„Ü—íð¤
çædoëØåf—í—êæÝëîØéì—ËßÜéäæºØãڗ
ŸëÜçãæëؗæâæão£—éæíåæí[•å’—êëØí ¹ÜÚ¡“§¡““ ´æ ÖÔæç“ãÛÔæØæ“Ôç“åââà“çØàãØåÔçèå؟“
ÖÔßÖèßÔçØדÕì“Ƕ¶“Üá“ØäèÜßÜÕåÜèà
Mg2Si
0,018
0,016
v
ÆÙ饗®¥— Ë˺£—í’çædÜë—Ëɽ—«¬—ݺ䣗
—
¸ãÊà®ÄÞ§£¨ºì§£¬
¹ÜÚ¡“ª¡““ ÇǶŸ“ÖÔßÖèßÔçÜâá“âٓǹœ›§¨“ݶœŸ“
“
´ßÆܪÀÚ£¡¤¶è£¡¨
+ + + " + + + !
¤¨¡¥¨ā¤¨¡¨£ »Â¿Á¸¾Ÿ“á“Ô“Þâß¡­“¼áâéÔçÜéák“€ØƒØák“ãåâ“áWæßØ×áb“íãåÔÖâéWák“ µÅ̾Æ.Ÿ“É¡“Ô“Þâß¡­“Æçè×Üèà“àØÖÛÔáÜÖގÖۓéßÔæçáâæçk“â×ßÜçލ“ßÜ ºÂ¿·ÂÁ¼Ÿ“ Å¡“ ԓ Þâß¡­“ ¼áéØæçàØáç“ ÖÔæçÜáړ ÙèåáÔÖØ歓 µèåáâè瓓
ãâéåÖÛè“ â×ßÜçލ“ ›Å>Æ¿¸Å“ µ¸Å¹¿¶»¸ÁǸ¶»Á¼¾“ ºàÕ»œ çŽÖۓçØÖÛáâßâÚÜk“åÛØâÖÔæçÜáړ›¾ÂÉ¿¼Æ“»Ø×éÜÞâéœ
¹ÜåÜáړ™“ÃåØÛØÔ瓶ØåÔàÜ֓Àâèß×擛Æ¿´Å“¼Àü´ÁǼŸ“¼Ç´¿Ìœ
¤¨¡¨£ā¤©¡¤¨ ¾ÂÉ"Ÿ“ À¡“ ԓ Þâß¡­“ ÍãæâÕì“ ÜáçØåãåØçÔÖؓ éŽæßØ×ލ“ æÜàèßÔÖؓ G¸Å¾Ÿ“½¡­“ÉßÔæçáâæçܓæßÜçÜá“ÀÚ ºØ“ãåâ“í鎃Øáb“çØãßâç쓛ÉG¶»Ç“ ÇÂÀ¸¾Ÿ“¿¡“Ô“Þâß¡­“¸ÞâßâÚÜÖÞb“çåØá×ì“àÔçØåÜWߍ“ÞØåÔàÜÖގÖۓÝÔ ›À¸¶´Æ“¸Æ¼Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
ÃåÔÛԜ
×Ø哛¿´Á¼¾Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
¤©¡¤¨ā¤©¡§£ ¿´¾ÂÀŸ“Å¡­“Éìè‘Üçk“æçÔçÜæçÜÖގÖۓàØçâדޓ€kíØák“ÝÔÞâæçÜ“éŽ µ¿»´Ÿ“ É¡­“ ¸ÞâÔè×ÜçâéW“ áâéØßԓ `¡“ ¤©¬¢¥£¤¦“ ÆÕ¡“ íWÞâáԓ `¡“
åâÕì“âÖØßâéŽÖۓâ×ßÜçލ“›ÉGµ“ā“ÇȓÂÆÇÅ´É´œ
¤«¨¢¥££¤“ÆÕ¡“â“â×ãÔ×ØÖۓé“ãßÔçábà“íácák“Ô“ÝØÝk“æÞèçØ`᎓×â ãÔדáԓãåàìæßâéâè“ÿåà蓛¸Àÿ´Ÿ“æãâß¡“æ“å¡“â¡œ
¤©¡§£ā¤ª¡££ ÈÞâá`Øák“ÕßâÞè“ã€ØáWƒØޟ“íWécåØ`áW“×ÜæÞèíØ
ÆÙ饗ª¥—— ËéÜåÛð—í’íæáܗëÜÚßåæãæÞàܗÝæéäæí[åo—íܗêãfí[éå[Úߗãà¤
ëàåð—ÒœÔ
¤«¡££ā¤«¡§¨ ÉØ`؀ؓ
ÆÙ饗«¥—— ͒íæá—íðÙØíÜåo—ç„oçéØíÜå—ÝæéäæíØÚo—êägêà—íܗêãfí[éå[Úߗ
ãàëàåð
¥£¡££ā¥¦¡££ ÆØçÞWák“æßØéÔ`
Ìí†ÞÝڙª¬§™ªª§™«©ª¬
ÈÝÛèëçh™é†ÞÝç]‰äò™¡±§©©ćª«§©©¢
ÊÜâÚܗ»—ą—ÊÜâÚܗäÜëØãìéÞàܗãàëàå
ÊÜâÚܗ¼—ą—ÊÜâÚܗäÜëØãìéÞàܗæÚÜãà—åؗæÛãàëâð—Ø—àåÞæëð
ÊÜâÚà—„oÛo±—ÛæÚ¥—ÀåÞ¥—Áà„o—¿Øäç㣗Çߥ»¥£—ÛæÚ¥—ÀåÞ¥—¸åëæåoå—ÄæéÜ꣗ºÊÚ¥
ÊÜâÚà—„oÛo±—ÀåÞ¥—ÄØéëà嗹ØãÚØ飗Çߥ»¥
«¡££ā«¡¥¨“ »´ÀÿŸ“½¡“Ô“Þâß¡­“DkíØák“ãåâÖØ捓àØçÔßèåÚÜÖÞbÛâ“íãåÔÖâéWák“ßÜçÜᓛÉGµ“ÇȓÂæçåÔéԜ
ÆÙ饗¬¥—— &[êëà—ÄàÞ엩°—Ùðãð—íðéæÙÜåð—ñܗêãàëàåð—¸ã¤Êڗ
Ò¯Ô¥—
ÆÙ饗ª¥—— ÎØêßàåÞëæå‘í—æÙÜãàêâ—ê—íéÚßæãæíæì—ßãàåoâæíæì—çðéØäà¤
Ûæì—Ò­Ô—
45
1
ÉÇ»•
ÌÇϕê•äÙáÞéà•Ùä•àäëäëd•Ûäçâî
40
0,7
0,6
25
0,5
20
0,4
15
0,3
10
0,2
5
ÆÙ饗­¥—— ËéÜåÛð—íðÙéØå’Úߗäg„Üå’ÚߗíãØêëåæêëo—áÜÛåæëå’ÚߗÝæé¤
äæíØÚoÚߗêägêo—çéæ—í’éæÙì—ãàëàåæí’ÚߗæÛãàë⑗
0,1
0
AlSi7Mg0,1Cu0,5 AlSi7Mg0,6Cu0,5 AlSi7Mg0,1
ºàëãàíæêë—âܗíñåàâì—ëéßãàå
Ãåâ“æçÔáâéØák“ÖÜçßÜéâæçܓÞؓéíáÜÞè“çåÛßÜá“æؓí“Þԑ×b“æßÜçÜáì“â×ßÜßâ“
×â“Þâéâéb“Ô“×â“ãkæÞâéb“Ùâåàì“é‘×ì“ãcç“íÞèƒØÕákÖۓâ×ßÜçލ“æؓ
ƒØæçܓ çì`ÞÔàÜ¡“ Áԓ íWÞßÔ×c“ çcÖÛçⓠ¦££“ íÞèƒØÕákÖۓ â×ßÜçލ“ æؓ
éìãâ`kçÔߓÞâØÿÖÜØáç“éíáÜÞè“çåÛßÜá“Ô“í“çâÛâ“æؓéìÛâ×áâçÜßԓÖÜç ßÜéâæç“ÞؓéíáÜÞè“çåÛßÜá“ãâ×ßؓëØÙ¥—À¡“ÆçØÝác“ÝÔÞâ“ã€Ø×çkà“è“ǹœ
ÆÙ饗¬¥—— ËéÜåÛð—íðÙéØå’Úߗäg„Üå’ÚߗíãØêëåæêëo—áÜÛåæëå’ÚߗÝæé¤
äæíØÚoÚߗêägêo—çéæ—í’éæÙì—ãàëàåæí’ÚߗæÛãàë⑗
0,9
0,8
35
30
âæÜăÚàÜåë—ëéßãà嗟ÎÉÑ åØâæåÜڗëìßåæìÚo—æÙãØê뗟Ëɽ —Ë—ÒݺÔ
50
ÂæÜăÚàÜåë—Úàëãàíæêëà—âܗíñåàâì—ëéßãà嗟ºÊº—ą—ºéØÚâàåޗ
ÊìêÚÜçëàÙàãàëð—ºæÜÝăÚàÜåë ͓ëØÙ¥—ÀÀÀ—Ýæâè“í€ØÝàb“¶Æ¶“ç€k“éìÕåÔáŽÖۓæßÜçÜá“â×ßÜçŽÖۓ×â“Þâ éâéb“Ô“×â“ãkæÞâéb“Ùâåà졓ÆçØÝác“ÝÔÞâ“Ýܑ“è“ǹœܓí×ؓã€ØéԑèÝؓ
éßÜé“ àc×Ü¡“ ɎæßØ×ÞØà“ éìæâÞbÛⓠâÕæÔÛè“ àc×ܓ é“ ÞâàÕÜáÔÖܓ“
æ“ákíގà“âÕæÔÛØà“Ûâ€`kÞè“ÝؓàÔëÜàWßák“¶Æ¶¡“ÉŽæßØ×Þì“×Wßؓ
èÞÔíèÝkŸ“‘Ø“¶Æ¶“è“íÞèƒØÕákÖۓâ×ßÜçލ“ßÜçŽÖۓ×â“ãkæÞâéb“Ùâåàì“
Ýؓãâ×æçÔçác“áܑƒk“áؑ“è“â×ßÜçލ“â×ßÜçŽÖۓ×â“Ùâåàì“Þâéâéb¡“Àk `Üáâè“Ýؓ×Ø߃k“×âÕԓçèÛáèçk“é“ãkæÞâéb“Ùâåàc“Ô“é샃k“ãâ×kߓØè çØÞçÜÞÔ¡“Çkà“Ýؓޓ×ÜæãâíÜÖܓ×âæçÔçØ`᎓`Ô擛ëŜŸ“ÔÕì“íÔ`Ôßì“ãåâ ÕkÛÔç“àâ‘áb“ãåâÖØæ쟓ÞçØåb“éØ×âè“Þ“íÔãßácák“çåÛßÜáì¡
0
AlSi7Mg0,3
ÆÇÅÁƾRŸ“¾¡“Ô“Þâß¡­“´ãßÜÞÔÖؓçØâåÜؓÙìíÜÞWßác“ÖÛØàÜÖÞb“ãâ×âÕáâæçܓã€Ü“çc‘Õc“Ô“ÛèçáÜÖÞbà“
íãåÔÖâéWák“ãâßìàØçÔßÜÖގÖۓԓ‘ØßØíáŽÖۓåèד›ÉÈǓ铵åácœ
«¡¥¨ā«¡¨£“ É¿¸¾Ÿ“Ç¡“Ô“Þâß¡­“¶ØæçԓÞؓí鎃Øák“éìè‘Üçk“Ûâ€`kÞè“ã€Ü“àâ×ÜÿÞÔÖܓãßácáŽà“ãåâÿßØà“›É.ǾÂɼ¶ G¸Áµ¸Åº¸ÅŸ“½¡“Ô“Þâß¡­“ÃØåæãØÞçÜéì“éÔÞèâéŽÖۓÜá×èÞ`ákÖۓãØÖk“éؓæßbéWåáWÖۓâÖØßܓ›ÉÈǓ铵åácœ
¾%“Æ¿%ÉÅÁ̟“æ¡“å¡“â¡œ
«¡¨£ā¬¡¤¨“ ·¸»Á´¿Ÿ“½¡“Ô“Þâß¡­“ÀØçÔßèåÚÜÖÞâ àÔçØåÜWßâéb“éßÔæçáâæçܓçc‘ÞŽÖۓâ×ßÜçލ“í“ßÜçÜá“æ“ÞèßÜ`ÞâéŽà“ ÆÌÃǾŸ“ Í¡“ ԓ Þâß¡­“ ÃåÔÞçÜÖÞb“ íÞèƒØáâæçܓ æؓ íÔéW×cákà“ éŽåâÕì“ ßÜçÜáì“ æ“ ÞèßÜ`ÞâéŽà“ ÚåÔÿçØà““
ÚåÔÿçØà“›Ã¼¿Æ¸Á“ÆǸ¸¿Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ“
é“ãâ×àkáÞWÖۓæßbéWåáì“âÖØßܓ›¾Å¿ÂÉÂÿƾ“Æ¿%ÉÅÁ´Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
ÆÙ饗¯¥—— Ë˺£—í’çædÜë—Ëɽ—«—ݺ—
—
¸ãÊà®ÄÞ§£­ºì§£§¬
¹ÜÚ¡“«¡““ ÇǶŸ“ÖÔßÖèßÔçÜâá“âٓǹœ›§“ݶœŸ“
“
´ßÆܪÀÚ£¡¤¶è£¡¨
ÆÙ饗®¥—— Êà闿ìäçßéð—»Øí𗟨®¥—çéæêàåÚܗ
¨®®¯—ÇÜåñØåÚܗą—©°¥—âígëåؗ¨¯©°—
YÜåÜíØ AlSi7Mg0,6
ÆÙ饗°¥—— Êæìíàêãæêë—äÜñà—ëÜæéÜëàÚâ’äà—í’çædëð—ŸËɽ —Ø—ëÜÚßåæãæ¤
ÞàÚâ’äà— íãØêëåæêëäà— ŸÎɼ — çéæ— çgë— ëð瑗 ñâæìäØå’Úߗ
êãàëàå
¹ÜÚ¡“¬¡““ ÇåØáדßÜáØæ“âٓǹş“¶Æ¶“Ôáד»¶¼“Ùâå“×ÜÙÙØåØá瓴ßÆܪÀÚ¶è“Ôßßâìæ“
Ùâå“çÛØâåØçÜÖÔߓÔáדØëãØåÜàØáçÔߓàØçÛâ×æ“Ùâå“àØÔæèåÜáړÛâç“
ÖåÔÖÞÜáړæèæÖØãçÜÕÜßÜçì
ÆÙ饗®¥—— Êçæë„ÜÙð—æêë„àíؗíܗêãfí[éå[Úߗãàëàåð
ÆÙ饗¯¥—— ÊçÜÚàăÚâf—êçæë„ÜÙð—ÙÜåëæåàëì—Ø—åæêàdܗãÜêâãfßæ—ìßãoâì—
í—âÞ¦ë—ëÜâìëfßæ—âæíì
ÆÙ饗­¥—— ÊçØÚܗÊßìëëãܗ»àêÚæíÜéð—ç„à—êëØé¤
ë죗 ÜïëÜéåo— ëØå◠ßågÛf— ÙØéíð——
ê—çØãàíÜä—áܗñܗêãàëàåð—¸ã¤Ãà—Ò°Ô
áؑ“ è“ íáWàŽÖۓ ´ß“ æßÜçÜᡓ ÆÖÔá×Üèà“ àW“
åâéác‘“æÜß᎓åÔÿáÔ`ák“‡`ÜáØޓé“ÔçâàØÖۓ
ÛßÜákÞ蟓çÔޑؓÝؓí×ؓ×éâÝk“éŽæßØ×Øޓā“ãåØ ÖÜãÜçÔ`ák“íãØéácák“Ô“íÝØàácák“æçåèÞçèåì¡
ÆßÜçÜáì“´ß ¿Ü“Ýæâè“æbåÜؓæßÜçÜá“ÛßÜákÞè“Ô“ßÜ çÛÜԟ“`Ôæçâ“çÔÞb“âÕæÔÛèÝkÖk“àca“Ô“íÜåÞâᡓ
Ãåâçâ‘Ø“ àW“ ßÜçÛÜèà“ áØÝàØáƒk“ Ûèæçâç蓓
í“Þâ鍟“àÔÝk“çìçâ“æßÜçÜáì“ãâ×æçÔçác“áܑƒk“
Ûàâçáâæç“ áؑ“ ÛßÜákÞ¡“ ¾âàØå`ák“ æßÜçÜáì“
´ß ¿Ü“âÕæÔÛèÝk“×ⓥŸ§¨“˜“ßÜçÛÜԓԓÝæâè“ãåÜ àWåác“ è‘kéWáì“ é“ ÞâæàÜÖÞbà“ ãåàìæßè“
Þéßܓ æéb“ áܑƒk“ ÛàâçáâæçÜ¡“ Ãâè‘kéÔÝk“ æؓ“
é“åWàØÖۓçåìæÞâéŽÖۓßØçÔ×ØߓԓéؓéâÝØá æގÖۓ ÛØßÜÞâãçbåWÖۓ ´Úèæçԓ ÊØæçßÔáס“
¹ÜáWßák“ éØåíؓ ØëçØåákÛⓠçÔáÞè“ ÆãÔÖؓ
ÆÛèççßؓ›æÙ饗­œ“άГÕìßì“éìåâÕØáì“íؓæßÜ çÜáì“ ´ß ¿Ü¡“ ÁÔék֓ Ýؓ çÔçⓠæßÜçÜáԓ éìè‘kéW “
áԓáԓåÔÞØçWÖۓ´çßÔæ“ÉŸ“·Øßçԓ¼É“Ô“áԓÞâæ àÜÖÞb“ßâ×ܓÂåÜâá¡
Áԓ´É"œԓÉÈǓ铵åác“ÕìßԓãåâéØ×Øáԓ
ÞâàãßØëák“Þââå×ÜáâéÔáW“æçè×ÜؓàØçÔßèå ÚÜؓԓàØÖÛÔáÜÖގÖۓéßÔæçáâæçk“æßÜçÜá“Çܴߓ
ßØÚâéÔáŽÖۓÁÕ¡“µìߓÜ×ØáçÜÿÞâéWá“ÝØ×Øá“
í“ Þßk`âéŽÖۓ ÙÔÞçâ卟“ ÝØÛ⑓ ãåâæç€Ø×áÜÖ çékà“áÜâՓãâíÜçÜéác“âéßÜéuèÝؓàØÖÛÔáÜÖ ¬¡¤¨ā¬¡§£“ ƾŵ¸¾Ÿ“µ¡“Ô“Þâß¡­“ÉŽÛâ×ì“ã€kàbÛâ“íÞâèƒØák“éìåâÕØáŽÖۓâ×ßÜçލ“éؓæåâéáWák“æ“Õc‘áŽàܓÔçØæ GǸ¹Á¸¾“½¡“Ô“Þâß¡­“ÂÖØßW€æÞb“æçåèæÞ쓛½´Ã“ÇÅ´·¼ÁºŸ“æ¡“å¡“â¡œ
ç쓛Çȓ¿ÜÕØåØ֜“
¬¡§£ā¤£¡££“ ¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
¤£¡££ā¤£¡¥¨ ÀŸƟ“´¡“Ô“Þâß¡­“¾âáçåâßԓàâ×ÜÿÞÔÖؓԓàØÖÛÔáÜÖÞb“éßÔæçáâæçܓâ×ßÜçލ“í“¿¾º“›Æ×åè‘Øáb“ãåÔ ·È¿´É´Ÿ“À¡“Ô“Þâß¡­“·ØíâëÜ×ÔÖؓ‘Wåèéí×âåáŽÖۓâÖØßk“›Æž¶“´¿¹´Á´À¸Ç´¿Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
Öâé܃çc“È“¤¥¤¦¦œ
¤£¡¥¨ā¤£¡¨£ ƾŵ¸¾Ÿ“µ¡“Ô“Þâß¡­“ÉŽÞßÔדíWæÔ×ákÖۓíàcá“é“àÔçØåÜWßâéŽÖۓ"ÆÁ“¸Á“ãåâ“ßÜçÜáì“Þ“¤¡“¤¡“¥£¤¦“›Çȓ ·¸»Á´¿Ÿ“½¡“Ô“Þâß¡­“ÀØçÔßèåÚÜÖÞâ àÔçØåÜWßâéb“éßÔæçáâæçܓâ×ßÜçލ“í“éìæâÞâ“ßØÚâéÔáŽÖۓâÖØßk““
¿ÜÕØåØ֜
ãâè‘kéÔáŽÖۓé“ØáØåÚØçÜÖؓ›Ã¼¿Æ¸Á“ÆǸ¸¿Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ“
¤£¡¨£ā¤¤¡¤¨“ À´ÅǼÁ¾Ÿ“Å¡“Ô“ Þâß¡­“ÉßÜé“ÚåÔÿçÜíÔ`ákÛⓠâ`ÞâéWák“ ԓ âÕæÔÛè“ækåì“ áԓ áèÞßØÔÖܓ ԓ åæç“ ÚåÔÿç蓓 G¸Áµ¸Åº¸ÅŸ“½¡“Ô“Þâß¡­“ÉáÜç€ák“ÝÔÞâæç“àÔæÜéákÖۓâÖØßâéŽÖۓâ×ßÜçލ“›ÉÈǓ铵åácœ
铿¿º“›Í“À·¸¿Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
¤¤¡¤¨ā¤¤¡§£ ø¶¼Á´Ÿ“É¡­“ÉŽåâÕԓ¿¿º“Ô“¿¾º“é“àâ×Øåák“æßbéWåác“¾´Æ¼Ÿ“æãâß¡“æ“å¡“â¡“é“Áâébà“µìבâéc
¾´Å´ÆŸ“Í¡“Ô“Þâß¡­““ÅØÖìÞßÔÖؓÛèçákÖۓàÔçØåÜWߍ“›·¸ÆÇÅŸ“æãâß¡“æ“å¡“â¡œ
#
¤¤¡§£ā¤¥¡££ ÈÞâá`Øák“ÕßâÞè“ã€ØáWƒØޟ“íWécåØ`áW“×ÜæÞèíØ
¤¥¡££ā¤¦¡££“ ÂÕcד
ÈÝÛèëçh™é†ÞÝç]‰äò™¡ª¬§©©ćª°§©©¢
ÊÜâÚܗ½—ą—ÊÜâÚܗÜâæåæäàÚâ[
ÊÜâÚܗ¾—ą—ÊÜâÚܗÝæéäæíØÚo—äØëÜéà[ãð
ÊÜâÚà—„oÛo±—ÛæÚ¥—ÀåÞ¥—Í[ÚãØí—ÂØÝâØ£—ºÊÚ¥
ÊÜâÚà—„oÛo±—ÀåÞ¥—¸ãæàꗹìéàØ壗ºÊÚ¥£—ÀåÞ¥—Áà„o—½ãæéà[å
¤¦¡££ā¤¦¡¥¨“ ¾´¹¾´Ÿ“É¡­“¸ÞâáâàÜÖÞW“æÜçèÔÖؓéؓæßbéWåáWÖ۟“æâè`Ôæáb“ãåâÕßbàì“Ô“ãåâÚáxí쓛Ŵ¶¼Â“™“Å´¶¼Âœ ¹ÂGÈÀŸ“½¡­“¹âåàâéÔÖk“àÔçØåÜWßì“é“`ØæގÖۓæßbéWåáWÖۓã€Øד¨£“ßØçì“Ô“×áØ擛ƴÁ·“Ǹ´ÀŸ“æ¡“å¡“â¡œ
¤¦¡¥¨ā¤¦¡¨£ ½¸¿.Á¸¾Ÿ“á“Ô“Þâß¡­“ÇåìæÞÔÖk“çØÖÛáÜÞԓé“ãåâæç€Ø×k“áԃÜÖۓæßbéWåØá“Ô“ãâ×àkáÞì“ãåâ“ÝØÝk“ØÙØÞçÜéák“ Ê´¾¼Ç´Ÿ“¾¡“ā“À´ÇÆȵ´Å´Ÿ“À¡­“¶ÛÔåÔÖçØåÜæçÜÖæ“ÔáדÔããßÜÖÔçÜâáæ“âٓæãÛØåÜÖÔߓÖØåÔàÜ֓æÔáד
éìè‘Üçk“›¾âáåÔדÅèàã“ÂÕØåĀZÖÛØáçØÖÛáÜޓºàÕ»“™“¶â¡“¾ºŸ“ÃåÔÛԜ
Ĉ¶¸Å´µ¸´·Æû“›¼Ç¶»È“¶¸Å´Ç¸¶»“¶ÂÅÃÂŴǼÂÁŸ“½´Ã´Áœ
¤¦¡¨£ā¤§¡¤¨ »¸ÅÍÁŸ“À¡“Ô“Þâß¡­“ÁWÞßÔ×âéâæç“çØãØßábÛâ“íãåÔÖâéWák“âÖØßâéŽÖۓâ×ßÜçލ“Ô“çåìæÞWák“â×ßÜçލ““ µ¸9Ÿ“½¡“Ô“Þâß¡­“½Ø“ÚåÔáèßâàØçåÜؓԓÖÛØàÜÖÞb“æßâ‘Øák“è“âæç€Üéԓçâ“áØÝãâ×æçÔçác݃k²“›ÉGµ“Çȓ“
ÂæçåÔéԜ
í“ßÜçÜá쓛¾Å¿ÂÉÂÿƾ“Æ¿%ÉÅÁ´Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
¤§¡¤¨ā¤§¡§£“ µ´µ¼GŸ“á­“ÃâæçÔéØák“ÖâáçåâßßÜáÚè“é“æâè`Ôæáb“ãâ×áÜÞÔçØßæÞb“ãåÔëܓ›»È¼ÆÀ´Á“¾ÂÁÆÇÅȾ¶¸Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ µÈż´ÁŸ“´¡“Ô“Þâß¡­“ÇØÖÛáâßâÚÜؓº¸Âÿ“ā“éßÜé“ÔÞçÜéÔ`ákÛâ“ÔçåÜçâåè“áԓéìè‘ÜçØßáâæç“åØÚØáØåWçè“
ԓéßÔæçáâæçܓæàcæk“›Æ´Á·“Ǹ´ÀŸ“æ¡“å¡“â¡œ“
¤§¡§£ā¤¨¡££ ¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
¤¨¡££ā¤¨¡¥¨“ ¶»ÌǾ´Ÿ“á­“ÁWÞßÔ×ì“áԓáØæÛâ×áâè“éŽåâÕè“éؓæßbéWåác“›¼¸ºŸ“æ¡“å¡“â¡œ
Á¸È·¸Åǟ“´¡“Ô“Þâß¡­“Àâ‘áâæçܓæÜàèßÔÖؓíáØÛâ×áâÖØák“ÝØ×áâçáb“ÕØáçâáÜçâéb“ÙâåàâéÔÖk“æàc æܓ›´Æ¾“¶ÛØàÜÖÔß染桓塓⡜
¤¨¡¥¨ā¤¨¡¨£“ G¿´½ÆŸ“½¡“Ô“Þâß¡­“ÍÞèƒØáâæçܓæ“ãåâÖØæØà“åØâåÚÔáÜíÔÖؓæßbéWåá쓸¿¼Ç¸Ë“›À¸ÇÂƟ“é¡“â¡“æ¡œ
ü¶¸¾Ÿ“ ᓠԓ Þâß¡­“ “ ´áÔßìçÜÖÞb“ æçÔáâéØák“ ØÞâßâÚÜÖގÖۓ ãÔåÔàØç卓 æàcæáŽÖۓ ÕØáçâáÜ獓 ÿåà쓓
¾ØåÔàâæ矓ԡ“æ¡“›¾¸Å´ÀÂÆǟ“Ô¡“æ¡œ
Telefon: +420 595 221 412
¤¨¡¨£ā¤©¡¤¨“ À´¶»¸¾Ÿ“É¡“Ô“Þâß¡­“ÍÞèƒØáâæçܓæ“ãåâÖØæØà“åØâåÚÔáÜíÔÖؓÇØãßÜÖÞb“æçåâÝkåá쟓桓塓⡟“é`Øçác“æßb ¾´9Âɟ“Í¡­“ÀâáÜçâåâéWák“ãåâÖØ捓ã€kãåÔéì“Ô“€kíØák“ÝØ×áâçáb“ÕØáçâáÜçâéb“æàcæܓéؓÆßbéWåác“
éWåá쓛Ǹÿ¼¶¾“ÆÇŽ.ÅÁ´Ÿ“Ô¡“æ¡œ
¾è€ÜàŸ“´¡“Æ¡“›Æ¿%ÉÅÁ´“¾ÈD¼ÀŸ“´¡“Æ¡œ
Fax: +420 595 221 417
¤©¡¤¨ā¤©¡§£ ¹¼Å¾Âɟ“¿¡“Ô“Þâß¡­“ÃåâÕßØàÔçÜÞԓéìçéâ€Øák“ÞâàãßØëákÛâ“áWÞßÔ×âébÛâ“àâ×Øßè“éŽåâÕì“â×ßÜçÞè“ µ¸Ç¼¾Ÿ“µ¡­“Àâ‘áâæçܓéìè‘Üçk“çØãØßáb“åØÚØáØåÔÖؓ›ÂÀ¸º´“¹ÂÈÁ·Å̓À´¶»¼Á¸Å̟“ºµœ
›É.ǾÂɼ¶¸Ÿ“Ô¡“æ¡œ
¤©¡§£ā¤ª¡££“ ÈÞâá`Øák“ÕßâÞè“ã€ØáWƒØޟ“íWécåØ`áW“×ÜæÞèíØ
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“` Ø å éØ á Ø Öā æ å ã Ø á“¥£¤¦“¡“ªā «
268
«°«™™
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“` Ø å éØ á Ø Öā æ å ã Ø á“¥£¤¦“¡“ªā «
272
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“` Ø å éØ á Ø Öā æå ã Ø á“¥£¤¦“¡“ªā « “
¤ª¡££ā¤ª¡¤¨“ ÊãØíåæêëåo—ìâæådÜåo—¬§¥—Ê»
“«¬°
237
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“` Ø å éØ á Ø Öā æ å ã Ø á“¥£¤¦“¡“ªā « “
301
Z HISTORIE
274
Stránský,K. a kol.
Stopami prospekce těžby polymetalických rud v okolí
Předního radlického vrchu západně od Dačic
FIREMNÍ PREZENTACE
280
Aplikace nálitkových nástavců pro zaformování u formovací linky
DISAMATIC (FOSECO, Ostrava)
283
RMT – inovace v dávkovém zpracování / Nová dimenze v tryskání malých dílů
(RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
284
Tomek,L .– Láník,B.
286
www.foseco.cz
“¬©ª
inzerce
«¯±™™
OBÁLKA
FOSECO, Ostrava
LANIK s. r. o., Boskovice
Linde Gas a. s.
ABP Induction Systems GmbH,
Německo
INZERCE
231
ABB s. r. o., Praha
Klíčové suroviny a výrobní technologie tavicích kelímků
(LANIK s. r. o., Boskovice)
234
Commexim Group a. s.,
Říčany u Prahy
Franken,M.
279
MAGMA GmbH,
Pardubice
254
Rakovnické tvářecí stroje
s. r. o., Rakovník
283
RÖSLER
Oberflächentechnik
GmbH, Německo
254
Targi Kielce SA, Polsko
291
Veletrhy Brno a. s., Brno
301
50. slévárenské dny® 2013
Servis má budoucnost (ABP Induction Systems GmbH, Německo)
288
ABB Robotika představuje nový 10kg robot IRB 1600 (ABB s. r. o., Praha)
290
Strojírenský veletrh o klíčových tématech průmyslu (Veletrhy Brno a. s., Brno)
RUBRIKY
292
295
297
298
302
303
303
305
306
307
308
278
Roční přehledy
Zprávy Svazu sléváren České republiky
Zprávy Svazu modeláren České republiky
Zprávy České slévárenské společnosti
Ze zahraničních časopisů
Slévárenské konference
Vysoké školy informují
Zahraniční slévárenské časopisy
Vzdělávání
Aktuality
Umělecká litina
Blahopřejeme
55. mezinárodní
strojírenský
veletrh
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
MSV 2013
7.–11. 10. 2013
B r n o – V ý s t av i š t ě, w w w. b v v. c z / m s v
Odlitek se vtokem a zbytky sádrové formy
Vyčištěný odlitek
s. 262
Záštita
Svaz průmyslu
a dopravy ČR
Hospodářská
komora ČR
Ministerstvo průmyslu
a obchodu
Stále se můžete přihlásit!
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
Ivo L ána
ÚVODNÍ SLOVO
Krátce úvodem
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
S l é v á r n a a m o d e l á r n a N o v é R a n s k o , s . r. o .
Ve dnech 20. a 21. března 2013 se v Technickém muzeu
v Brně uskutečnila 5. Holečkova konference. Název konference vznikl v návaznosti na úspěšné konference připravované velmi pečlivě panem docentem Holečkem po
několik desetiletí před námi. Po předčasném úmrtí pana
docenta rozhodl přípravný výbor, že na tuto pěknou tradici naváže. Odborná komise 07 pro neželezné kov y
České slévárenské společnosti se tohoto závazného úkolu ujala a lze konstatovat, že úspěšně.
Příspěvky, které na konferenci zazněly, zcela jistě obohatily slévárenskou veřejnost nejen České republiky. Velmi nás těší tradiční účast slovenských slévárenských odborníků a přednášejících ze Slovenska.
Dále zaznělo několik přednášek k řízení metalurgické kvality odlévaného kovu. Metalurgická kvalita je vedle kvality formovacích a jádrových směsí jednou z klíčových
otázek při zajišťování produkce jakostních odlitků.
Mimo jiné dala 5. Holečkova konference i další užitečný
podnět – vznikl tým pro řešení neshodné produkce odlitků z neželezných kovů.
Po z n á m ka k n á z vo s l ov í kovov ýc h p ě n
Výroba odlehčených odlitků není vhodným názvem pro
kovové pěny s pravidelným uspořádáním dutin. Již ve
článku zveřejněném v časopise Fonderie č. 1/2010, s. 21
(překlad vyšel ve Slévárenství č. 11–12/2011, s. 374) se
termín kovové pěny používá jak pro pěny s nepravidelným uspořádáním dutin, tak pro pěny s pravidelným uspořádáním. Odlehčeným odlitkem je spíše odlitek s žebry
(například místo stěn velkých tlouštěk) či s průběžnými
otvory (například stěny mezi nábojem a běhounem setrvačníku). Doporučujeme rozlišovat v názvu kovových
pěn upřesnění pomocí přívlastků (dle materiálu prekurzorů, dle technologie výroby forem a odlévání).
N ě ko l i k p o d n ě t ů z d i s k u z e
O kvalitě příspěvků svědčí bohatá diskuze, ze které vzešlo mnoho užitečných podnětů pro zúčastněné a pro přípravný výbor se stala zpětnou vazbou i závazkem pro přípravu tematické náplně následujících konferencí.
Diskuze pokračovala korespondencí po konferenci, v níž
došlo k zodpovězení řady dotazů.
Velmi diskutovanou otázkou je zrod českého názvosloví
pro kovové pěny. Na toto téma zazněly dva příspěvky nejen na 5. Holečkově konferenci, ale i na dalších akcích
České slévárenské společnosti. Jsme přesvědčeni, že jde
o materiál blízké budoucnosti s mnohými prospěšnými
aplikacemi a příležitostmi pro slévárny neželezných kovů.
Vedle slitin hořčíku, kde lze rovněž očekávat vzestup aplikací, můžeme lehké konstrukce využívající kovové pěny
považovat bez nadsázky za konstrukční materiál, který
najde uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu.
Z á vě r e m
Jsme rádi, že v tomto čísle Slévárenství můžeme publikovat následující sérii článků z 5. Holečkovy konference,
a tak přiblížit zajímavou tematiku diskutovanou na této
konferenci také širší slévárenské veřejnosti a hlavně těm
zájemcům o problematiku neželezných kovů, kteří se nemohli konference zúčastnit.
Doufáme, že se nám podaří udržet tradičně vysoký standard této odborné akce pro slévárenskou veřejnost v oblasti slévárenství neželezných kovů i v příštích ročnících.
Zveme všechny čtenáře, zabývající se problematikou
neželezných kovů, na další Holečkovu konferenci,
která se zajisté bude konat i v následujících letech.
Termín se zájemci dozví včas na stránkách Slévárenství.
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
235
ÚVODNÍ SLOVO
Karel Rusín
Několik vět z historie
lehkých neželezných kovů
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
Ú vo d
Toto číslo Slévárenství je věnováno problematice odlitků z hliníkových a hořčíkových slitin. Podívejme se na historii, nejen
pro slévárenství, zajímavých kovů.
Měřeno dobou 5 000 let od zpracování měděných slitin
a 3 000 let starých dějin slitin železa, jsou lehké kovy a jejich
slitiny velmi „mladé“. Jejich počátky začínají s pokrokem analytické chemie, když H. C. Oersted (obr. 1), dánský fyzik, chemik a filozof, který se proslavil systematickým výzkumem elektromagnetizmu, v roce 1825 izoloval z chloridu hlinitého nový
prvek – aluminium. Jeho jménem je nazván oersted, jednotka
intenzity magnetického pole v CGS soustavě.
Stručně o historii hliníku
Proč se u nás aluminium nazývá hliník? Protože byl extrahován
z hlíny! Bylo to v době národního obrození ve 20. letech
19. století, kdy se naši vědci snažili najít české názvy pro mezinárodní termíny.
Jedním z nejvýznačnějších českých přírodovědců 19. století
byl Jan Svatopluk Presl (obr. 2), profesor zoologie a mineralogie na univerzitě v Praze. Byl spoluzakladatelem české odborné terminologie mnoha vědních oborů, zejména pak mineralogie, chemie, zoologie a botaniky. Zavedl dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin a rozlišování oxidačního
čísla pomocí přípon. Je autorem českých názvů pro hliník, draslík, kyslík, vápník a také pro minerály cínovec, kazivec a živec.
Hliník je stříbřitě šedý, nestálý, kujný kov, elektricky velmi dobře vodivý. Při teplotách pod 1,18 K je supravodivý. V přírodě
se vyskytuje zejména ve formě sloučenin; nejznámější rudou
je bauxit Al2O3 . 2 H2O (dihydrát oxidu hlinitého). Obvykle bývá
doprovázen dalšími příměsmi na bázi oxidů křemíku, titanu,
železa a dalších.
Ve sloučeninách se vyskytuje pouze v mocenství Al+3. V kyselém prostředí jako hlinitý kation, v alkalickém prostředí jako
hlinitanový anion [AlO2] –. Hliník je v čistém stavu velmi reaktivní, na vzduchu se rychle pokryje tenkou vrstvičkou oxidu
Al2O3, která chrání kov před další oxidací.
Díky vysoké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami. Podle posledních dostupných
údajů tvoří hliník 7,5–8,3 % zemské kůry. V mořské vodě je
jeho koncentrace velmi nízká, pouze 0,01 mg Al/l a ve vesmíru připadá na jeden atom hliníku přibližně půl milionu atomů vodíku [3].
Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské
kůře, patřila jeho výroba do ještě poměrně nedávné doby
k velmi obtížným procesům. Důvodem byla především sku-
236
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
tečnost, že elementární hliník nelze jednoduše metalurgicky
vyredukovat. Hliník bylo velice těžké extrahovat z mnohých
surových rud, měl dokonce větší hodnotu než zlato. Tyčinky
z hliníku byly jako velká vzácnost vystavovány na Světové výstavě v Paříži v roce 1855. Na banketu obdaroval Napoleon
III., císař Francie, nejčestnější hosty hliníkovými příbory,
kdežto méně významní hosté dostali příbory zlaté [5]. Z takto drahého kovu byla v roce 1882 vyrobena 2,8 kg těžká pyramida, v té době nejtěžší odlitek z hliníku. Jako vrcholový
kámen byla 6. prosince 1884 slavnostně umístěna na obelisku
J. Washingtona v hlavním městě USA (obr. 3).
Ale již v roce 1886 ve Francii Paul Héroult a současně v Americe Charles Martin Hall patentovali elektrolýzu hliníku z bauxitu [7]. Při elektrolýze se z taveniny směsi předem přečištěného bauxitu Al2O3 · 2 H2O a kryolitu Na3AlF6 (používaný
především jako tavidlo pro snížení teploty tání bauxitu) při
teplotě asi 950 °C na katodě vylučuje elementární hliník, na
grafitové anodě vzniká kyslík, který reaguje s materiálem elektrody za vzniku plynného oxidu uhelnatého.
Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy umožnilo současnou
mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku. Nízká měrná hmotnost (2,7 g/cm3) a nízká teplota tavení (660 °C) spojené s dobrými mechanickými vlastnostmi jej předurčily k průmyslovému využití. Koncem 19. století vznikají první průmyslové slitiny: silumin, hydronalium, dural a mnoho dalších.
Anděl křesťanské charity (obr. 4), socha známá jako Eros na
Piccadilly Circus v Londýně, byla vyrobena v roce 1893 a je jednou z prvních soch, které byly odlity ze slitiny hliníku vyrobeného elektrolýzou.
Slitiny hliníku se využívají proto, že čistý hliník má poměrně
malou pevnost. Nejvýznamnějšími prvky, které se vyskytují ve
slitinách s hliníkem, jsou měď, hořčík, mangan, křemík a zinek.
Měď, která může být do 12 % obsahu, zvyšuje tvrdost i pevnost, nepříznivě však ovlivňuje tvárnost a odolnost proti korozi. Hořčík, do maximálního obsahu 11 %, zajišťuje vytvrditelnost a zlepšuje odolnost proti korozi a pevnost. Mangan,
obvykle do 2 % obsahu, zvyšuje tvárnost, pevnost, houževnatost a odolnost proti korozi. Křemík, až do 25 % obsahu
(u slévárenských slitin) či 1 % (u tvárných), zvyšuje odolnost
proti korozi a pevnost. Zinek (max. 6–8 %) zvyšuje pevnost
za cenu nižší odolnosti proti korozi. Nikl zvyšuje teplotní odolnost, pevnost, houževnatost i odolnost proti korozi, jeho koncentrace ve slitinách je do 2 % obsahu. Železo je vesměs nežádoucím prvkem.
Vývoj se nezastavuje. Od běžných siluminů, využívaných pro
odlitky denní potřeby, pokračuje základní výzkum hliníkových
slitin pomocí sofistikovaných počítačů, elektronových mikroskopů, rentgenové mikroanalýzy fází, kvantometrie aj. Hliník
přinesl revoluci v elektrotechnickém, automobilovém a leteckém průmyslu. Legované slitiny hliníku snížily hmotnost výrobků při zlepšení jejich mechanických vlastností a životnosti.
Skupina slitin Al-Sc nachází hlavní aplikace v komponentách
družic v leteckém (obr. 5) a raketovém průmyslu. Tyto slitiny
obsahují mezi 0,1–0,5 % scandia (podle hmotnosti). Přídavek
Sc ve slitině hliníku vytváří nanoprecipitáty Al3Sc, které limitují růst zrn během tuhnutí a struktura je mnohem jemnější
Karel Rusín
ÚVODNÍ SLOVO
Obr. 2.
Jan Svatopluk Presl (4. září 1791
Praha – 6. dubna 1849 tamtéž) [1]
Obr. 1.
Hans Christian Oersted (14. srpna 1777 Rudkobing – 9. března
1851 Kodaň) [2]
Obr. 3.
Washingtonův obelisk s vrcholovou hliníkovou pyramidou [6]
Obr. 7.
Obr. 6.
Space Shuttle Discovery při startu, externí tank hnědé barvy
s palivem je ze slitiny Al-Li [9]
Obr. 5.
Obr. 4.
Anděl křesťanské charity [1]
Části Migu 29 byly vyrobeny ze slitiny Al-Sc
[8].
Sir Humphry Davy (17. prosince
1778 Penzance – 29. května 1829
Ženeva)
než u známých Al slitin. Scandium má
rovněž silný rafinační účinek v atomech
hliníku, takže je zde dvojí výsledek – precipitační zpevnění a zjemnění struktury.
Slitiny Al-Li jsou série slitin hliníku a lithia, často také obsahující měď a zirkon.
Protože má lithium nejmenší hustotu
z kovů, mají tyto slitiny podstatně nižší
hmotnost než hliník. Komerční slitiny
Al-Li obsahují do 2,45 % lithia a jsou primárně užívány v kosmickém průmyslu
kvůli své nižší hmotnosti. Používají se
v rámech tryskových letadel a ve vojenských helikoptérách Agusta Westland.
Finální verze externího tanku Space
Shuttle (obr. 6) [9] byly vyrobeny ze slitiny Al-Li. Navíc je tato slitina využívána na raketách Atlas V, Delta IV a na kosmické lodi Orion.
Na AVČR a VUT v Brně byla provedena
komplexní koordinovaná studie metalurgie a mechanických vlastností slitin TiAl
legovaných Nb. Byl identifikován jeden
z klíčových faktorů, jehož prostřednictvím niob pozitivně ovlivňuje mechanic-
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
237
ÚVODNÍ SLOVO
Karel Rusín
Obr. 8.
Odlitky motorů z hořčíkových slitin [14]
ké vlastnosti intermetalik TiAl, a to poměr parametrů c/a tetragonální mřížky L10, který klesá s rostoucí koncentrací Nb
ve slitině. Byl prokázán aplikační potenciál nové generace TiAl
intermetalik přípravou demonstračních odlitků turbínových kol
turbodmychadel ze slitiny Ti-46(48)Al-7(2)Nb-x-x-x. Mechanické vlastnosti a mikrostruktura byly analyzovány ve dvou základních modifikacích těchto slitin, a to ve stavu po vakuovém
tavení metodou Induction Scull Melting (ISM) a rovněž ve stavu po následném vakuovém přetavení metodou Vacuum Induction Melting (VIM). Slitiny se vyznačují nízkou hustotou,
vysokým bodem tání a mají atraktivní vysokoteplotní pevnost.
Jsou navrženy pro energetická zařízení o nízké hmotnosti
s vratným a rotačním pohybem [10].
v německých letadlech v počátcích první světové války a extenzivně ve druhé světové válce. Technologie je náročná, slitina
se musí tavit a odlévat v ochranné atmosféře nebo ve vakuu.
Nejširší uplatnění nalézají hořčíkové slitiny v automobilovém
průmyslu. Skupina Volkswagen užívá tyto slitiny v částech motorů již po mnoho let. Rovněž Porsche využil slitinu Mg pro
snížení hmotnosti svých závodních vozů v rámech slavné
917/053, s níž vyhrál Le Mans v roce 1971, a udržuje si stále
rekord již po mnoho let. Také v roce 2006 byl obnoven zájem
o motorové odlitky z Mg slitiny (obr. 8) u Mercedesů model
325i a 330i. V motoru BMW jsou stěny válců z hliníkové slitiny a chladicí plášť vytvořeny vysokoteplotní Mg slitinou
AJ62A. Aplikaci hořčíkové slitiny AE44 nacházíme také v robustních částech automobilu Corvette Z06. Také Mitsubishi
Motors používají značkové Mg slitiny. Ze známých dopravních
letadel využívá Mg nejvíce AIRBUS 380.
Z á vě r
Základní strategií těchto slitin je tvorba intermetalických precipitátů na hranicích zrn, např. přídavky vzácných zemin nebo
vápníku [14]. Další vývoj slitin Mg směřuje k dosažení nižších
výrobních nákladů vůči Al slitinám a tím k jejich novým aplikacím v automobilovém a leteckém průmyslu. A zde je příležitost a výzva pro budoucnost našeho slévárenství.
Stručně o historii hořčíku
L i t e ra t u ra:
Dějiny nejlehčího kovu – hořčíku (hustota 1,7 g/cm3) – jsou
podobné jako u hliníku. Tekutý hořčík byl získán již v roce
1808, technické použití slitin začíná až na počátku 20. století.
Název prvku magnezium pochází z řečtiny, kde se v Thesalii
nachází kraj Magnesium. Prvek extrahoval elektrolyticky Sir
Humphry Davy (obr. 7) v roce 1808. Byl to anglický chemik,
experimentátor, zakladatel elektrochemie a objevitel řady chemických prvků. Pocházel z rodiny řezbáře, po střední škole se
stal učedníkem u lékárníka. Základy chemického vzdělání získal jako samouk. Později se stal nejprve asistentem (1802),
profesorem (o několik měsíců později) a nakonec prezidentem
na Royal Institution v Londýně a členem Královské společnosti. V roce 1812 byl povýšen do šlechtického stavu [11].
Chemický prvek hořčík Mg, atomové číslo 12, oxidační číslo
+2, patří mezi alkalické kovy a je čtvrtý nejběžnější prvek Země
(za železem, kyslíkem a křemíkem), tvoří až 13 % hmoty naší
planety a velkou část zemského povrchu [12].
Kovový hořčík se průmyslově vyrábí obvykle elektrolýzou roztavené směsi chloridu hořečnatého a chloridu draselného.
Chlorid hořečnatý se získává z koncentrovaných roztoků mořské soli (solanka) nebo tavením karnalitu KCl . MgCl2 . 6 H2O.
Při elektrolýze se na grafitové anodě uvolňuje chlor a na železné katodě hořčík. Ročně se vyrobí až 100 milionů tun hořčíku a díky jeho vysokému výskytu v nerostech i v mořské vodě
lze jeho obsah považovat za neomezený.
V roce 1908 vyvinula německá firma Griesheim obchodní slitinu elektron z nejméně 90 % hořčíku a nanejvýše 10 % hliníku, případně ještě s příměsí zinku a manganu. Poprvé byla
využita v první světové válce k výrobě německých zápalných
bomb B-1E, které po zažehnutí nemohly být uhašeny a vysokou teplotou hoření pronikaly přes ochranné pancíře protivníka [13].
Slitiny hořčíku se vyznačují vysokou pevností, odolností proti
korozi a nízkou hustotou (1,8 g/cm3), což je předurčuje k použití v leteckém a automobilovém průmyslu. Historicky byly
hořčíkové slitiny jedním z konstrukčních materiálů užitých
[1]
[2]
238
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
http://www.wikipedia.com
BRIAN, R. M. – COHEN, R. S.: Hans Christian Ørsted and
the Romantic Legacy in Science. Boston Studies in the
Philosophy of Science, roč. 241, 2007.
FRANK, W. B. a kol.: Aluminum. Ullman‘s Encyclopedia
of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. doi:, 2009.
WOHLER, F.: Lost Aluminum. Chem Matters, 14. říjen 1990.
KARMARSCH, C.: Fernerer Beitrag zur Geschichte des
Aluminiums. Polytechnisches Journal, 171 (1): 49, 1864.
BINCZEWSKI, G. J.: The Point of a Monument: A History
of the Aluminum Cap of the Washington Monument.
JOM, 47 (11): 20–25, 1995.
US patent 400664, Charles Martin Hall, Process of Reducing Aluminium from its Fluoride Salts by Electrolysis,
issued 1889-04-02.
AHMAD – ZAKI: The properties and application of scandium-reinforced aluminum. JOM, 55 (2): 35. doi:10.1007/
/s11837-003-0224-6, 2004.
ASM Metals Handbook Vol. 2, Properties and Selection
of Nonferrous Alloys and Special Purpose Materials,
ASTM, 1999.
DLOUHÝ, A.: Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl. Projekt GAČR č.106/07/0762,
2009.
KNIGHT, D.: Davy, Sir Humphry, baronet (1778–1829),
Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004, accessed 6. 4. 2008.
HOUSECROFT, C. E. – SHARPE, A. G.: Inorganic Chemistry (3. vyd.). Prentice Hall. 2008, s. 305–306, ISBN 9780131755536.
HANSON, N.: First Blitz. London: Doubleday, 2008, s. 314.
LUO, A. A. – POWELL, B. R. (2001) (PDF). Tensile and
Compressive Creep of Magnesium-Aluminum-Calcium
Based Alloys. Materials & Processes Laboratory, General
Motors Research & Development Center. Archived from
the original on 2007-09-28.
K . St r á n s k ý – D. J a n o v á – K . K ř í ž e k – L . St r á n s k ý – P. Ko l m a n – F. K a v i č k a – B . S e k a n i n a St o p a m i p r o s p e kc e a t ě ž b y...
Z HISTORIE
Stopami prospekce
a těžby polymetalických
rud v okolí Předního
radlického vrchu
západně od Dačic
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. Drahomíra Janová
Karel Křížek
Ing. Lubomír Stránský, CSc.
Ing. Pavel Kolman, Ph.D.
prof. Ing. František Kavička, CSc.
Ing. Bohumil Sekanina, CSc.
Ú vo d
Východně od Rudoleckého prolomu, jímž v sj. směru protéká
Bolíkovský potok, dominují zdejší krajině jižně od vsi Radlice
dva vrchy. Je to Přední radlický vrch o výšce 658 m n. m. a poněkud szs. se vypínající, o deset metrů vyšší Zadní radlický
vrch 668 m n. m. Oba vrchy jsou od sebe odděleny lesní cestou, která mezi nimi prochází jakoby průsmykem a zároveň
spojuje obě vesnice Radlice a Lipnici. Jižně od Předního radlického vrchu se na zalesněných, převážně kamenitých svazích
rozprostírá lokalita Havíře (obr. 1). Tato oblast byla v dávné
minulosti intenzivně využívána k těžbě olovnato-stříbrných
a také polymetalických rud. Doposud se v místním kamenitém
a zalesněném terénu nacházejí četné stopy po těžbě rud ve
formě různě hlubokých šachtic, kutacích jam a dobývek, původně usilujících o odkrytí podzemního, často pouze předpokládaného a pracně dobývaného stříbrného bohatství. Jedna z nejhlubších rozměrných šachtic, která pokračuje v horní
části mělčí kutací rýhou, se nachází téměř v bezprostřední blízkosti Předního radlického vrchu.
Kromě těchto dosud viditelných stop je v místní stále živé tradici okolních vesnic – Radlic, Lipnice a Volfířova – zachována
vzpomínka na důlní neštěstí, které v dávné době postihlo místní horníky pracující v tamních štolách při těžbě zdejších stříbronosných rud. Patří k nim pamětní kámen pod Předním radlickým vrchem. Tento kámen, po dlouhá léta nezvěstný, byl
odkryt během těžby vzrostlého lesa a dnes se nachází nedaleko lesní cesty, která spojuje vsi Radlice a Lipnici. Pamětní
kámen dnes najdeme asi dvacet metrů vlevo od lesní silnice
vedoucí od sádek v Lipnici východním směrem přes táhlý kopec do Volfířova. Kámen je dnes necelého tři čtvrtě metru vysoký s poměrem šířky a výšky asi 1 : 2 a na celé čelní stěně
má vysekán vystupující reliéf kříže (obr. 2).
Nad levým ramenem kříže je z čelního pohledu vysekán dnes
již téměř nezřetelný obrys evokující číslici 5, nad pravým ramenem se objevuje část obrysu číslice 7, za kterou je možno
při zvýšené obrazotvornosti tušit číslici 3. Z čelního pohledu
na kámen lze pod levým ramenem kříže zřetelně číst písmeno
D. Na příčném břevnu kříže lze jen s obtížemi rozeznat polohu
všech pěti vysekaných písmen. První písmeno je možno číst
274
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
jako L, další písmena jsou dnes již nečitelná. Pouze s velkou
přibližností lze snad nad příčným břevnem předpokládat původně vysekaný letopočet 1573, tj. snad druhou polovinu šestnáctého století. Podle místní tradice, která se váže k Přednímu
radlickému vrchu a k okolním vsím Lipnici, Radlicím a k Volfířovu, doložil tuto událost majitel bývalého Brázdova mlýna
na Volfířovském potoce jv. od Volfířova, pan Antonín Horálek
[1].
Pamětní kámen připomíná důlní neštěstí spojené se sesutím
a zavalením štoly při těžbě olovnato-stříbrných rud na svazích
Předního radlického vrchu. Pamětní kámen není bohužel jednoznačně datován a podle písemně nedoložené tradice je připomínkou dávného důlního neštěstí, které vedlo k zavalení
a úmrtí několika horníků bez možnosti je vyprostit. K tragédii
došlo snad někdy v druhé polovině 16. století. Ústí štoly bylo
později zcela zasuto a její poloha je doposud neznámá. Pamětní kámen byl znovu objeven až po vykácení lesa a úpravě
terénu vzrostlého a obtížně již prostupného lesa po roce 2006.
Kámen je doložen na obr. 2 z roku 2009.
Zřetelně vysekané písmeno D pod levým ramenem kříže značící letopočet 500 se časově shoduje s písemnou zprávou, že
u šachtice v Radlicích byl evidován nález železného hornického nástroje, který byl svým tvarem a rozměry shodný s hornickými nástroji ze 16. až 17. století [2] (s. 17). Nelze vyloučit,
že tento hornický nástroj pochází právě z doby, která časově
podrobněji určuje druhou polovinu 16. století, kdy došlo ke
zmíněnému hornickému neštěstí.
Pr ů z k u m t e r é n u a o d b ě r v z o r k ů r u d n i n
V terénu mezi Předním radlickým vrchem a lokalitou značenou
na mapě jako Havíře (obr. 1) nalezneme na rozložité skalnaté
ploše v rozsahu cca 1,5 × 1,5 km četné stopy po těžbě a zbytky hornické činnosti ve formě dobývek, kutacích jam, rýh
a slepých šachtic po důlní prospekci až po rozsáhlou šachtici
jv. od vrcholu Předního radlického vrchu. Tuto šachtici přetíná
přibližně v tomtéž zs. a jv. směru zřetelná, dnes již nehluboká
kutací rýha. Nástup této zřejmě prospekční kutací rýhy v jv.
směru je dobře patrný na snímku nejhlubší slepé šachtice, jejíž dno je dnes zaneseno kameny a dřevinou (obr. 3).
Okolní terén je kamenitý (obr. 4) a zbrázděn četnými stopami
po průzkumné, prospekční i sběratelské činnosti orientované
na rudní minerály (obr. 5) jak v dávné minulosti, tak i v přítomnosti, neboť je široce poset roztlučenými kameny od sběratelů četných minerálů, které se zde nacházely a doposud příležitostně nacházejí. Například T. Kruťa uvádí v lokalitě či lesní trati Havíře [3] z opuštěných dolů arzenopyrit jako ocelově
šedé, zrnité agregáty v žilném křemeni z dvojslídné porfyrické
žuly moldanubického plutonu, landštejnského typu. Dále jmenuje azurit jako jemné modré povlaky a nálety s chalkopyritem
a malachitem a chalcedon ve tvaru hroznovitých agregátů
s povlaky v žilném křemeni, rovněž v Havířích. V téže lokalitě
byly nalezeny geody s vrostlicemi žlutohnědých krystalů α-goethitu a vzácnějších, tmavě červených krystalů γ-lepidokrokitu.
Přímo pod vrcholem Předního radlického vrchu, sv. směrem,
jsou zbytky bývalého lomu po těžbě kamene. Za lesní cestou,
oddělující jakoby průsmykem oba vrcholy – Přední a Zadní radlický – je však terén zásadně odlišný a žádné zbytky ani stopy
po těžbě polymetalických rud se zde nenacházejí.
Vzorky rudnin k analýze byly vybrány z obvalu slepé šachtice
na obr. 3. K rozboru byl aplikován energiově disperzní mikroanalyzátor EDAX v kombinaci s elektronovým rastrovacím
mikroskopem PHILIPS XL 30. K analýze byl nejprve vybrán
kompaktní vzorek křemenné horniny velikosti dětské hlavy,
St o p a m i p r o s p e kc e a t ě ž b y...
K . St r á n s k ý – D. J a n o v á – K . K ř í ž e k – L . St r á n s k ý – P. Ko l m a n – F. K a v i č k a – B . S e k a n i n a
ten byl kovovou palicí rozbit na několik částí o velikosti malých dětských pěstí a z těchto částí byly poté vybrány dva vzorky o velikosti vlašského ořechu. Každý z nich byl poté rozdrcen
na velikost hrachu až čočky a poté rozemlet ve vibračním achátovém mlýnku na prášek o zrnitosti cca 1 až 50 μm. Vzorky
byly označeny 1 a 2.
Třetí masivní vzorek byl vybrán o velikosti malé dětské hlavy,
sestával z chudší železné rudy a křemičité rudniny a pocházel
z blízkého okolí slepé šachtice. Vzorek byl opět rozbit na několik menších částí, z nichž křemičité (K) i železnorudné části
(Z) byly od sebe vizuálně odděleny na dvě skupiny rozdílných
vzorků K a Z. Každý ze vzorků o velikosti vlašských ořechů byl
poté ještě rozdrcen na velikost hrachu až čočky a opět rozemlet
v achátovém vibračním mlýnku na přibližně stejnou zrnitost
prášku. Vzorky byly označeny 3Z a 3K. Vzorek použitý k analýze metodikou SPA byl již ve formě prášku nanesen na elektricky vodivou karbonovou pásku a změřen rozšířeným el. paprskem v sedmi místech rovnoměrně odstupňované linie pásky. Výsledky měření byly označeny jako vzorek 3ZH.
První skupina dvou vzorků 1, 2 sloužila ke stanovení průměrného chemického složení a poté byla ještě podrobena semikvantitativní poměrné analýze (SPA). Skupina vzorků 1, 2
a 3 sloužila rovněž ke stanovení jejich průměrného chemického složení a k semikvantitativní poměrné analýze částic.
96,75), kde z prvků pod 1 hm. % obsahují: 0,51 Na; 0,24 Mg;
0,84 Al; 0,25 P; 0,13 Pb; 0,14 Ag; 0,15 K; 0,06 Ca; 0,21 Ti;
0,15 Cr; 0,18 Mn a 0,36 Zn.
Vidíme, že rudnina nacházející se dnes přímo ve slepé šachtici
a v jejím blízkém okolí, do něhož řadíme i obval, obsahovala
racionálně těžitelné prvky (Pb, Cu, Zn, Ag) pouze o nízké koncentraci. Jde tedy o šachtici, v níž byly patrně bohatší složky
rudniny, tj. kovonosné horniny a minerály nasvědčující vyšší
kovnatosti, již v minulosti během těžby separovány od hlušiny
a hutnicky zpracovány. Detekovatelná přítomnost mědi a zinku
provázená zvýšeným obsahem síry a olova v obou vzorcích 1 a
2 zároveň s nevelkými stopami stříbra tomu rovněž nasvědčuje.
Vz o r k y r u d n i n 1 , 2 , 3 Z , 3 K a 3 Z H
Cr
0,21
0,18
0,15
0,09
0,00
0,00
0,50
0,13
Ca
0,38
0,43
Mn
0,30
0,09
0,18
0,07
0,11
0,10
0,87
0,09
Na
0,35
0,31
Fe
2,78
0,19
2,05
0,10
2,47
0,11
48,70 6,02
Ag
0,34
0,45
Cu
2,16
0,05
1,47
0,44
1,62
0,08
0,42
0,27
Mn
0,30
0,20
0,40
0,36
0,32
0,00
0,00
0,50
0,24
Cr
0,22
0,21
0,01 99,99 0,02 99,99
0,01
99,99 0,01
Ti
0,21
0,24
suma
100,00
Zn
0,33
suma
100,00
at. číslo
12,32
11,68
11,92
18,88
at. číslo
28,25
R o z b o r y m e t o d i ko u
s e m i k va n t i t a t i v n í
poměrné analýzy
Rozbory vzorků 1 a 2 metodikou SPA
jsou uspořádány v tab. II. Metodika využívá mikroanalýzu částic plošné velikosti práškových rozemletých zrn vzorků
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
275
Z HISTORIE
Pozoruhodné výsledky poskytla semikvantitativní poměrná
analýza (SPA) rudnin vzorků 1 a 2, tj. obou práškových vzorků křemenné rudniny, doplněná o analýzu masivního vzorku
sestávajícího ze složek železné rudy – převážně goethitu 3Z
a křemenné horniny 3K, včetně vzorku označeného 3ZH, jehož horninové složení je blízké goethitu. Průměrné chemické složení křemičité části rudniny 3K v tab. II tvoří v hm. %
46,74 O, 45,42 Si, 2,47 Fe, 1,62 Cu, 1,27 S (celkem 97,52), kde
z prvků s obsahem pod 1 hm. % obsahují 0,34 Na, 0,23 Mg,
0,96 Al, 0,02 P, 0,11 Pb, 0,21 Ag, 0,19 K, 0,11 Ca, 0,18 Ti, 0,11 Mn,
Analýzy vzorků rudnin
přičemž obsahy chromu a zinku jsou v rudnině zanedbatelné.
Průměrné chemické složení železnorudné části vzorku 3Z podVzorky křemenných rudnin číslo 1 a 2 ze slepé šachtice Předle tab. II tvoří v hm. % 48,70 Fe, 35,44 O, 1,01 Na, 4,54 Si,
ního radlického vrchu mají průměrné chemické složení jen
3,98 Al, 1,25 Pb (celkem 93,86), z prvků s obsahem pod 1 hm.
málo navzájem rozdílné. Z prvků o vyšší koncentraci než jed% vzorek obsahuje 0,95 Mg, 0,19 P, 0,59 S, 0,15 Ag, 0,42 K,
no hmotnostní procento je průměrné chemické složení podle
0,18 Ca, 0,29 Ti, 0,50 Cr, 0,87 Mn, 0,42 Cu a 0,50 Zn.
tab. I v hm. %: 46,05 O; 1,09 Al, 42,56 Si; 1,56 S; 2,78 Fe
Chemické složení vzorku 3ZH bylo posouzeno v sedmi pravia 2,16 Cu (celkem 96,20), přičemž z prvků o koncentraci pod
delně vybraných místech prášku naneseného na karbonové,
1 hm. % bylo určeno složení: 0,83 Na; 0,56 Mg; 0,24 P; 0,25
elektricky vodivé pásce. Výsledky této analýzy jsou uspořádáPb; 0,35 Ag; 0,27 K; 0,15 Ca; 0,30 Ti; 0,21 Cr; 0,30 Mn a 0,33
ny v tab. I (poslední tři sloupce 3ZH). Analyzovaný prášek se
Zn. Hodnoty pod cca 0,2 hm. % lze brát jako informativní.
blíží svým chemickým složením goethitu a v hm. % převážně
Ve vzorku 2 bylo podle tab. I stanoveno v hm. % chemické
obsahuje 32,8 O, 23,16 Fe, 17,56 Pb, 7,97 Al, 6,57 Si, 3,05 S,
složení: 50,69 O; 41,35 Si; 1,19 S; 2,05 Fe a 1,47 Cu (celkem
2,59 Ba a 2,34 P (celkem 96,04). Zbytek tvoří podle tab. I
prvky s koncentrací pod 1 hm. %. Železnorudná část má kromě železa vysoký obsah olova, zvýšený obsah barya,
Tab. I. Průměrné chemické složení rudnin vzorků 1, 2, 3K, 3Z a 3ZH
síry a fosforu. Sestupně seřazený konVzorek
1
2
3K
3Z
vzorek
3ZH
centrační obsah prvků zobrazuje konx
sx
x
sx
x
sx
prvek
x
sx
prvek
x
sx
centrační skok mezi obsahem 2,32 hm. %
O
46,05 1,51 50,69 0,73 46,74 0,79 35,44 2,93
O
32,8
11,81
P a zinku a mědi (pod 0,71 Zn a 0,55 Cu
Na
0,83
0,06 0,51 0,05 0,34 0,02 1,01 0,34
Fe
23,16 23,95
hm. %). V sedmi místech vybraný a změMg
0,56
0,03 0,24 0,03 0,23 0,05 0,95 0,24
Pb
17,56 21,93
řený obsah prvků, sestupně seřazený, je
Al
1,09
0,02 0,84 0,02 0,96 0,20 3,98 1,03
Al
7,97
6,61
na obr. 6. S předchozím sestupně seSi
42,56 0,31 41,35 1,57 45,42 0,13 4,54 1,04
Si
6,57
7,03
řazeným obsahem změřených prvků korespondují směrodatné odchylky, tj. rozP
0,24
0,06 0,25 0,08 0,02 0,03
0,19 0,18
S
3,05
4,19
ptyl týchž měřených prvků v sestupném
S
1,56
0,13 1,19 0,08 1,27 0,04 0,59 0,34
Ba
2,59
6,79
pořadí zobrazený na obr. 7. ŽeleznorudPb
0,25
0,27 0,13 0,22 0,11
0,20 1,25 0,79
P
2,34
3,17
ná část masivního vzorku rudniny blízká
Ag
0,35
0,18 0,14 0,13 0,21 0,20
0,15 0,02
Zn
0,71
0,28
svým složením goethitu FeO(OH) obsaK
0,27
0,07 0,15 0,03 0,19
0,05 0,42 0,13
Cu
0,55
0,22
huje zároveň jistý podíl barytu BaSO 4
Ca
0,15
0,03 0,09 0,06 0,11
0,05
0,18 0,05
Mg
0,47
0,22
a také anglesitu PbSO 4.
Ti
0,30
0,14 0,21 0,02 0,18 0,08 0,29 0,15
K
0,41
0,51
K . St r á n s k ý – D. J a n o v á – K . K ř í ž e k – L . St r á n s k ý – P. Ko l m a n – F. K a v i č k a – B . S e k a n i n a St o p a m i p r o s p e kc e a t ě ž b y...
Blízké okolí Předního a Zadního radlického vrchu s lokalitou Havíře a s vesnicemi
Lipnice, Volfířov a Dolní Němčice
Obr. 2.
Pamětní kámen připomínající důlní neštěstí v lesní trati Havíře
v dávné minulosti
Z HISTORIE
Obr. 1.
Poměrný obsah těžitelných prvků v rudnině vzorku 1 a 2 v Havířích, k nimž lze
počítat olovo, měď, zinek, stříbro a snad
i baryum, je relativně vysoký. Analyzováno bylo postupně 20 částic vzorku
1 a 25 částic vzorku 2, přičemž spodní,
minimální obsahy prvků v rudnině ze slepé šachtice, včetně nejbližšího okolí, do
něhož spadá i obval šachtice, jsou ze
dvou analýz 28,3 až 43,4 Pb, 22,1 až
24,2 Cu, 0,979 až 1,07 Zn, 0,614 až
0,940 Ag a 1,51 až 1,72 Ba spolu s 14,9
až 18,5 S (vše v mg/kg). Zdůrazněme, že
většina partnerských dvojic uvedených
prvků v obou vzorcích spolu statisticky
významně koreluje. Například parciální korelační koeficient rPb-Ag = 0,7404;
Obr. 3.
Nejhlubší šachtice poblíž Předního radlického vrchu. Od středu
šachtice běží v jv. i v sz.
směru nehluboké kutací rýhy
rudniny o lineární velikosti od 1 do cca 50 μm. Výsledkem analýzy je určení minimální koncentrace prvků vybraných v zobrazení zpětně odražených elektronů (BSE). Tento obsah je vztažen k množině všech prvků práškového vzorku analyzovaných
na základní ploše elektricky vodivé karbonové pásky o rozměrech 8 × 12 mm. Tato analýza částic mikroskopické velikosti s vysokou možností detekovatelnosti prvků, popsaná v pracích [4] a [5], proběhla za srovnatelných podmínek u obou
vzorků rudnin 1 a 2.
Obr. 6.
276
Na karbonové pásce jsou v módu BSE vybrané, změřené
a sestupně seřazené koncentrace prvků prášku 3ZH
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
Obr. 4.
Jedna z kutacích jam
leží jižně od Předního
radlického vrchu
Obr. 5.
Povrch je pokryt dobývkami, volnými kameny a dalšími četnými
stopami po prospekci,
průzkumu i sběru rudních minerálů
rPb-S = = 0,7404, rFe-S = 0,5480, rFe-Ag = 0,5480, rAg-S = 0,5638,
rCu-S = 0,4520, rZn-S = 0,6905, rP-Ag = 0,6848 a rCa-Ag = 0,7323.
Vysoké korelační koeficienty ukazují na přítomnost minerálů
galenitu PbS, anglesitu PbSO 4, argentitu Ag2S, chalkopyritu
CuFeS2, sfaleritu ZnS aj. v rudnině těžené lokality Havíře, přičemž některé z nich jmenuje ve své obsáhlé monografii také
Tomáš Kruťa [3].
Pozoruhodné jsou parciální korelace mezi fosforem a stříbrem
a mezi vápníkem a fosforem, kterým v těchto vztazích také
Obr. 7.
Na karbonové pásce je v módu BSE vybraný, změřený a sestupně seřazený rozptyl vyjadřující koncentraci směrodatných odchylek prvků prášku 3ZH
St o p a m i p r o s p e kc e a t ě ž b y...
K . St r á n s k ý – D. J a n o v á – K . K ř í ž e k – L . St r á n s k ý – P. Ko l m a n – F. K a v i č k a – B . S e k a n i n a
Semikvantitativní poměrná mikroanalýza částic práškových vzorků rudnin 1 a 2
Vzorek
prvek
1 z okolí slepé šachtice obr. 3
mg/kg
hm. %
xmax
Ca
0,0686
0,077418
0,30
Ca
0,134
0,112645
0,32
1
K
0,0707
0,079788
0,27
K
0,153
0,128617
0,50
2
Ti
0,277
0,312605
1,10
Ti
0,344
0,289178
1,06
3
Na
0,295
0,332918
1,79
Na
0,397
0,333731
1,58
4
Mg
0,365
0,411916
0,92
Mg
0,451
0,379125
0,79
5
Cr
0,392
0,442386
0,73
Cr
0,459
0,385850
0,65
6
Mn
0,476
0,537184
0,99
Mn
0,521
0,437970
0,84
7
P
0,520
0,586839
8,19
P
0,680
0,571630
4,92
8
Ag
0,614
0,692922
48,34
Al
0,779
0,654853
24,78
9
Al
0,623
0,703079
12,08
Ag
0,940
0,790195
6,67
10
Zn
0,979
1,104838
1,73
Zn
1,07
0,899477
1,47
11
Ba
1,51
1,704091
50,35
Ba
1,72
1,445888
47,43
12
Si
3,20
3,611318
25,21
Si
5,66
4,757982
24,91
13
O
5,47
6,173097
42,24
Fe
9,25
7,775854
40,05
14
Fe
8,45
9,536137
39,80
O
10,4
8,742581
28,58
15
S
14,9
16,815201
45,97
S
18,5
15,551707
32,32
16
Cu
22,1
24,940667
87,02
Cu
24,1
20,259251
65,13
17
Pb
28,3
31,937596
63,38
Pb
43,4
36,483465
62,09
18
88,6103
100,000000
mg/kg
118,958
100,000000
mg/kg
at. číslo
30,65836
a. m.
vzorek
prvek
2 z okolí slepé šachtice obr. 3
mg/kg
hm. %
x*max
at. číslo
33,26208
a. m.
pořadí
19
20
počet
částic
20
počet
částic
25
21
plocha
částice
170,842
μm2
plocha
částice
169,190
μm2
22
Pozn.: xmax – nejvyšší změřená hodnota koncentrace prvku ze souboru měřených částic; x*max – poloviční
hodnota ze dvou nejvyšších změřených koncentrací prvku v souboru měřených částic.
odpovídají vysoké statisticky významné
korelační koeficienty: rP-Ca = 0,8983
a rP-Ca = 0,8111 v obou vzorcích 1 a 2.
Oba prvky, fosfor a vápník, tvoří s kyslíkem minerál apatit o stechiometrickén
vzorci Ca5(PO 4)3(F, Cl, OH), kde apatit
obsahuje také jistou příměs fluoru
a chloru. Tvoří se ve vyvřelých horninách
a v metamorfovaných vápencích [7], [8]
a do krystalické mřížky apatitu se mohou vtěsnat velké atomy prvků. Shodně
se statisticky významnými parciálními
korelačními koeficienty rP-Ag, rCa-Ag a rP-Ca,
tj. mezi fosforem a stříbrem, vápníkem
a stříbrem a fosforem a vápníkem je
možno soudit, že také minerál apatit
může být nositelem stříbra.
Jak vyplývá z tab. II, bylo metodou semikantitativní poměrné mikroanalýzy analyzováno celkem 45 mikročástic o celkové poměrné hmotnosti 207,57 mg/kg
a průměrném atomovém čísle 32,1.
Z množiny 45 analyzovaných mikročástic bylo formou příkladů vybráno
k demonstrování metodiky SPA v módu
zpětně odražených elektronů (BSE) několik mikročástic, zobrazených na obr.
8 až 11. V mikročásticích, které slouží
jako příklad způsobu jejich výběru k analýze, postupně dominují v hm. % tyto
prvky: stříbro 48,34 (obr. 8), olovo 56,12
(obr. 9), olovo 63,38 (obr. 10 – 1. mikro-
Obr. 8.
Přední radlický vrch, vzorek 1, mikročástice o chemickém složení
v hm. %: 26,46 O, 8,80 Si, 7,58 S,
48,34 Ag, 0,95 Fe, 2,99 Cu, 0,46 Zn a
3,14 Pb (celkem 98,72); at. číslo 31,1
Obr. 10. Přední radlický vrch, vzorek 1, mikročástice 1 o chemickém složení
v hm. %: 4,73 O, 3,60 Si, 11,52 S,
0,62 Ag, 6,76 Fe, 2,52 Cu, 1,73 Zn,
63,38 Pb (celkem 95,06); at. číslo
58,0; mikročástice 2 o chemickém
složení v hm. %: 8,04 O, 6,05 Si,
9,78 S, 0,56 Ag, 4,71 Fe, 5,02 Ba,
62,20 Cu, 1,06 Zn, 0,74 Pb (celkem
98,16); at. číslo 26,3
částice), měď 62,20 spolu s baryem 5,02
(obr. 10 – 2. mikročástice) a na obr. 11
měď 87,02.
Mineralogické složení polymetalických
rud v okolí Předního radlického vrchu
bylo v minulosti velmi pestré. Dominovaly zde především olovnato-sulfidické
rudy s příměsmi mědi, zinku a stříbra.
Podle terénních stop lze usoudit, že
těžba rud zde byla v minulosti velmi intenzivní, avšak stopy po hutnickém zpracování vytěžených polymetalických rud
zde na rozdíl od stříbronosných lokalit
v okolí nedaleké Třeště a Jezdovic chybí.
Z á vě r
Zalesněný Přední radlický vrch o výšce
658 m n. m. v sobě ukrývá rozsáhlou lokalitu Havíře (v Havířích), kde byly v dávné minulosti těženy a pravděpodobně
také hutnicky zpracovávány polymetalické Pb, Cu, Zn a Ag rudy. Místní terén
má na svém povrchu doposud četné
stopy po hornické těžbě rudního bohatství ve formě různě hlubokých slepých
šachtic, kutacích jam, rýh a dobývek.
V místní tradici okolních vsí je v paměti
dosud zachována zpráva o hornickém
Obr. 9.
Přední radlický vrch, vzorek 1, mikročástice o chemickém složení
v hm. %: 19,69 O, 9,60 Si, 10,47 S,
1,22 Ag, 0,28 Fe, 0,22 Zn a 56,12 Pb
(celkem 97,60); at. číslo 51,5
Obr. 11.
Přední radlický vrch, vzorek 1, mikročástice o chemickém složení
v hm. %: 3,24 O, 5,67 Si, 0,97 S, 0,00
Ag, 1,76 Fe, 87,02 Cu, 0,32 Zn, 0,00
Pb (celkem 97,98); at. číslo 27,0
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
277
Z HISTORIE
Tab. II.
K . St r á n s k ý – D. J a n o v á – K . K ř í ž e k – L . St r á n s k ý – P. Ko l m a n – F. K a v i č k a – B . S e k a n i n a St o p a m i p r o s p e kc e a t ě ž b y...
Z HISTORIE / BL AHOPŘE JEME
neštěstí, k němuž v Havířích v dávné minulosti došlo. Dodnes
tuto zprávu dosvědčuje pamětní, ale nedatovaný kámen objevený při úpravě lesa vlevo od lesní cesty mezi Lipnicí a Radlicemi. Dosti poškozený pamětní kámen má vytesán zřetelný,
silně vystupující reliéf kříže a také několik dnes již velmi obtížně čitelných písmen latinské abecedy a číslic. Zřetelný letopočet na kamenu chybí. Podle místní tradice a pokusu o čtení číslic by mohlo jít o připomínku hornického neštěstí, které
se zde událo někdy mezi 16. až 17. stoletím, možná i později.
Ze 16. až 17. století pochází z Radlic z okolí šachtice také nález železného hornického nástroje [2], který svým tvarem
a rozměry svědčí o dávné hornické činnosti v lokalitě v Havířích.
Průzkum terénu v Havířích spojený s odběrem vzorků a jejich
analýzou svědčí o těžbě polymetalických rud obsahujících olovo, měď, zinek, stříbro a baryum v množství nejméně (v mg/kg):
28,3 až 43,4 Pb, 22,1 až 24,1 Cu, 0,979 až 1,07 Zn, 0,614 až
0,778 Ag a 1,51 až 1,72 Ba. Během průzkumu a s ním spojených
prací však na lokalitě v Havířích nebyly zjištěny naprosto žádné stopy po místním hutnickém zpracování těchto rud.
Poděkování
Tato práce byla realizována v rámci projektu NETME Centre
financovaného z Operačního programu výzkum a vývoj pro
inovace, který je spolufinancovaný ERDF (European Regional
Development Fund) reg. č. projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0002.
Část prací proběhla i v rámci projektu GAP107/11/1566, jemuž
je autorský kolektiv také zavázán svou vděčností.
L i t e ra t u ra a p o z n á m k y
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
blahopřejeme
HORÁLEK, A.: Osobní sdělení v roce 2006 (Antonín Horálek *1937; historie spojená s nedatovaným pamětním
kamenem na obr. 2 připomínajícím podle tradovaného
ústního sdělení důlní neštěstí v Havířích. Historie byla
sdělena v bývalém Brázdově mlýně (obr. 1), ležícím asi
1 km západně od vsi Dolní Němčice).
LUNA, J.: Geologická stavba, těžba nerostných surovin,
mineralogické poměry, s. 11–19. In Vlastivěda Moravská
– Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, 1 070 s., redigoval V. NEKUDA.
KRUŤA, T.: Moravské nerosty a jejich literatura 1940–1965.
Brno: Moravské museum, 1968. (Vydáno k 150. výročí
založení Moravského musea v Brně a k XXIII. Mezinárodnímu geologickému kongresu v Československu v roce
1968), 379 s.
STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – POSPÍŠILOVÁ, S. – DOBROVSKÁ, J.: Poměrná semikvantitativní mikroanalýza
těžkých kovů v horninách, struskách a rudách. Hutnické
listy, 2009, LXII, č. 3, s. 84–89. ISSN 0018-8069.
STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – POSPÍŠILOVÁ, S. – DOBROVSKÁ, J.: Možnost poměrné semikvantitativní mikroanalýzy v horninách, rudninách a struskách. Slévárenství,
2009, LVII, č. 7–8, s. 268–270.
MURDOCH, J. – BARNES, J. A.: Statistical Tables for
Science, Engineering, Management and Business Studies.
Cranfield: Macmillan, 1970, s. 40.
PELLANT, Ch. – PELLANTOVÁ, H.: Horniny a minerály.
Martin: Osveta, spol. s r. o., 2000, 256 s. ISBN 80-8063-031-3.
MEDENBACH, O. – SUSSIECKOVÁ-FORNEFELDOVÁ, C.:
Minerály. Praha: Knižní klub, k. s. & Ikar. 1995, 287 s. ISBN
80-7176-207-5 Knižní klub, ISBN 80-85830-97-3 Ikar.
Ing. Ludvík
Martínek, Ph.D.
Dne 9. září 2013
oslaví 60. narozeniny.
Gratulujeme!
doc. Ing. Milan
Němec, CSc.
Dne 28. září 2013
oslaví 75. narozeniny.
Gratulujeme!
Ing. František
Mikšovský, CSc.
Dne 16. října 2013
oslaví 75. narozeniny.
Gratulujeme!
prof. Ing. Milan
Horáček, CSc.
Dne 29. října 2013
oslaví 65. narozeniny.
Gratulujeme
278
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZE SLÉVÁRENSTVÍ
Buďte „in“ ve svém oboru!
Obsahová náplň: technicko-ekonomické anotace ze zahraničních slévárenských časopisů
Členění anotací: výroba forem, jader, modelů, nátěry na formy a jádra, žárovzdorniny, odlitky z oceli, litiny, neželezné kovy atd.
Cílová skupina: pracovníci sléváren, modeláren, vývojových a výzkumných středisek,
dodavatelé do sléváren; střední a vysoké školy
Cíl: poskytovat jasné a stručné aktuální odborné informace o novinkách, výzkumu,
vývoji, trendech a zkušenostech z praxe, tak jak se o nich píše ve všech stěžejních odborných časopisech světa
Periodicita: 4× ročně (1 vydání obsahuje 200 anotací, tj. 800 anotací/rok)
Archiv: 20 000 anotací od roku 1994
Distribuce: e-mailem nebo poštou na CD
Vydavatel: Svaz sléváren ČR ve spolupráci s VUT v Brně, FSI, odborem slévárenství
Služby Informačního střediska:
– kopie odborných článků v originále; cena za 1 stranu 5 Kč + DPH + poštovné
– zpracování odborné literární rešerše na dané téma; cena za jednu rešerši: 4 000 Kč
+ DPH + poštovné
Objednávku Informačního zpravodaje zašlete prosím na adresu Svazu sléváren ČR
[email protected]
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
Leonhard Heusler
roční přehledy
Odlitky z lehkých
kovů odlévané
do pískových
a do kovových forem
1. část:
hliník – základy nauky
o materiálu, materiály a jejich
vlastnosti
Leonhard Heusler
RO ČN Í PŘEH L EDY
Odlitky motorů
Heslem výrobců motorů se stal výraz
„downsizing“ – zmenšování. Míní se tím
zmenšování obsahu válce nebo také počtu válců při stejném či dokonce vyšším
výkonu. Znamená to zpravidla zvýšení
tlaků při zážehu a tím výrazně vyšší zatížení součástí motoru až na mezní hodnoty použitého materiálu. Jeden extrém,
a to vývoj dvoupístového benzínového
motoru, popisují G. Mastrangelo, D. Micelli a D. Sacco [1], bohužel však bez
toho, aniž by se zabývali materiály použitými na odlitky. U naftového motoru
brání podle J. Schommerse aj. [2] aplikace zmenšování limitní hodnoty emisí,
takže zde musí následovat větší úsilí,
pokud jde o přeplňování a o čištění výfukových plynů. Proces zmenšování bude
proto u naftových motorů probíhat pomaleji než u motorů benzínových. Materiály však ve většině případů dosáhly svých hranic. Ekonomickou alternativu trendu zmenšování představují
M. Weiss-bäck aj. [3] se svým tzv. efektivním motorem. W. Schöffmann aj. [4]
se zabývají vývojem hliníkové klikové
skříně naftového motoru s vysokým výkonem a přitom podrobně rozebírají mechanické zatížení a očekávaná vnitřní
pnutí. Ačkoliv je dimenzována jako tlakový odlitek ze slitiny EN-AC-AlSi12Cu3,
je většina úvah, které jsou zde předloženy, zajímavá i pro gravitační lití, a proto se zmíněná práce uvádí v tomto přehledu. B. Gand [5] popisuje postup
Alu-Thin-Fer a srovnává ho s jinými postupy, jako je obloukové vstřikování drátu a postup Sulzer-Metco. Předpokladem dokonalé stříkané vrstvy je základní struktura bez pórů, kterou lze dosáhnout díky příslušným opatřením jak
292
u nízkotlakého lití do pískové nebo kovové formy, tak u tlakového lití. Konečná nastříkaná vrstva se skládá z tenké
vrstvy oceli, která má na povrchu ještě
oxid železa a definovanou pórovitost.
C. Klimesch aj. [6] se zabývají problémy
vysoce namáhaných hlav válců a objasňují zvláště gravitační sklopné lití a jeho
přednosti vyplývající z tohoto procesu.
Pokud jde o konečný rozpor mezi vysokou pevností a tvrdostí (slitiny AlSiCu)
a také dostačující tvárností (slitiny
AlSiMg), přisuzuje se větší potenciál primární slitině (EN-AC-AlSi10Mg(Cu)).
Roli přitom hraje i výrazně vyšší vodivost
tepla, např. ve srovnání se slitinou
EN-AC-AlSi8Cu3. G. Rajaram, S. Kumaran a T. Srinavasa Rao [7] zjišťují vliv grafitu a přechodných prvků (Cu, Ni) na
vlastnosti slitin AlSi při vysokých teplotách. Mnohem systematičtěji postupují
I. S. El-Mahallawi aj. [8] při zkoumání vlivu nanočástic na pevnostní vlastnosti a
tažnost slitiny A356 (EN-AC-AlSi7Mg0,3).
Kromě základní slitiny bez přísad se zabývají variantami s přísadou částic Al203
o velikosti 10 μm, 500 nm a 40 nm
a také částic TiO2 o velikosti 40 nm. Přísada 2 % částic Al203 s průměrnou velikostí průřezu 40 nm vede k výraznému
zvýšení jak pevnosti v tahu, tak poměrného prodloužení do přetržení (obr. 1).
E. R. Wang, X. D. Hui a G. L. Chen [9]
vysvětlují kombinovaný účinek mědi
a železa a jejich vliv na pevnost eutektických slitin AlSi při teplotě okolí i při
zvýšené teplotě.
Obr. 1.
Vliv přísady nanočástic (Al2O3)
na pevnost v tahu a poměrné
prodloužení do přetržení slitiny
A356 (EN-AC-AlSi7Mg0,3) [8]
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
Te p e l n é z p ra c ová n í
Přání předpovědět co nejpřesněji vliv
tepelného zpracování na mechanické
vlastnosti bylo v minulosti podnětem
mnoha prací. Důležitým faktorem nejistoty je zde obtížně postižitelný proměnlivý přestup tepla při rychlém ochlazení po rozpouštěcím žíhání, které je
značně závislé na geometrii odlitku
a jeho poloze v ochlazovacím prostředí.
V předpovědi vlastností hliníkových slitin
po tepelném zpracování dělí C.-K. Wu
a M. M. Makhlouf [10] přestup tepla na
pět různých druhů a přiřazují je různým
oblastem odlitku. G. Dambauer aj. [11]
publikovali znovu práci o podstatných
úsporách při tepelném zpracování podeutektických slitin AlSi docílených úpravou parametrů, které byly diskutovány
již v předchozím ročním přehledu v roce
2012 [12]. M. Okayasu, K. Sakai a S. Takasu [13] představují zajímavou dlouhodobou studii vlastností slitin AlSiCu
vytvrzovaných za studena. Ve srovnání
s klasickým tepelným zpracováním T6 lze
mechanické vlastnosti získané stárnutím
ještě v určitých mezích zvýšit vícehodinovou výdrží při určitých teplotách.
M. Abdulwahab aj. [14] zkoumali tuto
vlastnost měřením tvrdosti u slitiny typu
A356.0 (podobná EN-AC-AlSi7Mg0,3).
Srovnávají výsledky po klasickém stárnutí odležením při 150, 180 a 210 °C
s výsledky předběžného stárnutí po
dobu 5 h při 150 a 180 °C. Bylo možné
zjistit, že předběžné stárnutí má určité
pozitivní účinky pro stárnutí s výdrží při
teplotě 150 a 180 °C. Celkově však autoři docházejí k závěru, že zvýšené náklady na tepelné zpracování se dají jen
obtížně odůvodnit, protože zlepšení
vlastností je (ve srovnání se zpracováním
T6) nepatrné.
Y. Harada, S. Tamura a S. Kumai [15]
předkládají práci o vlivu rozpouštěcího
žíhání za vysokých teplot na strukturu
a houževnatost lomu slitiny A356. Stejně jako v předchozích letech je tepelné
zpracování ve vířivém loži znovu předmětem zkoumání. K. A. Ragab aj. [16] se
na příkladě zušlechtěných a nezušlechtěných slitin A356 (EN-AC-AlSi7Mg0,3)
a A319 (EN-AC-AlSi6Cu4) velmi obšírně
zabývají rozdíly mezi konvenčním tepelným zpracováním a zpracováním ve vířivém loži. Doba mezi rychlým ochlazením a začátkem přirozeného stárnutí
ovlivňuje, jak je známo, mechanické
vlastnosti po jeho úplném dokončení.
Tento vliv rozebírají E. Carrera aj. [17]
na zkušebních tyčích ze slitin A356, 356
a A319 ztuhlých různou rychlostí. Ukazuje se, že hlavně u variant slitin 356
Leonhard Heusler
V ý vo j s l i t i n – v l i v
legujících prvků
Vysoce pevné slitiny typu Al-Zn-Mg-Cu
k tváření je velmi obtížné zpracovat klasickým postupem odlévání kvůli jejich
charakteru tuhnutí a sklonu k trhlinám.
Aby se zjistil jejich potenciál, pokud jde
o pevnostní vlastnosti při použití ve výrobě odlitků, odlili O. N. Senkov aj. [20]
slitinu 7042 (EN-AC-AlZn7Mg2Cu1,6Mn
se Zr a Sc) do klínové formy, přičemž se
kromě tuhnutí za normálního tlaku posuzovalo i tuhnutí při přetlaku 10 barů,
a také s následným izostatickým lisováním za tepla. Těmito postupy bylo možné docílit pozoruhodných hodnot mechanických vlastností. Zatímco má zkušební odlitek s tloušťkou stěny 14 mm
po odlití za normálního tlaku a po tepelném zpracování T6 pevnost v tahu 470
MPa, zvýší se tato hodnota po použití
10 barů přetlaku během odlévání na
584 MPa a po následném izostatickém
lisování za tepla dokonce na 612 MPa.
Protože se i ve výrobě odlitků pomalu
etablují postupy s využitím tlaku, jako je
postup CPC, mohly by být v budoucnosti takové slitiny zajímavé. D. Yao aj. [21]
diskutují o vlivu přísad lanthanu do slitiny typu AlCu na její vlastnosti za vysokých teplot. Vliv skandia a zirkonia na
strukturu a mechanické vlastnosti slitiny EN-AC-AlCu4Mg1,5 je předmětem
krátkého článku X. Qingchuna aj. [22].
Ke zkouškám použili varianty slitiny s 0
až 0,5 % Sc a 0, až 0,2 % Zr, u kterých
zjišťovali pevnostní vlastnosti, avšak jen
v litém stavu. Maximální pevnosti 275
MPa při hodnotě meze kluzu 176 MPa
a poměrném prodloužení do přetržení
8 % se dosáhne přidáním 0,4 % Sc
a 0,2 % Zr. L. Fang aj. [23] používají ke
zkouškám plynulého lití kulaté tyče ze
slitiny EN-AC-AlSi12Mg0,7 a dokumentují vznikající strukturu a mechanické
vlastnosti při podmínkách tepelného
zpracování T1, T4 a T6. Po rozpouštěcím
žíhání po 90 min. při 540 °C a stárnutí
odležením 3 hod. při 180 °C se dosáhne
pevnosti v tahu 365 MPa při poměrném
prodloužení do přetržení 7,5 %. L.
Runxia, Y. Fuxiao a Z. Liang [24] diskutují o vlivu procesu protlačování za tepla na strukturu a mechanické vlastnosti
nadeutektických slitin AlSi.
Zjemnění zrna
a z u š l e c h ťová n í
Vliv zjemnění zrna na mechanické vlastnosti je stále a znovu středem pozornosti zkoumání, je tomu tak i u M. J. Shabaniho, M. Emamyho a N. Nematiho
[25]. Ti zkoumali vliv zjemnění zrna slitiny A319 (podobná EN-AC-AlSi6Cu4)
předslitinami AlTi5B1 a AlZr5 na její strukturu a mechanické vlastnosti. S. Haro-Rodriguez aj. [26] použili naproti tomu
obvyklá množství předslitiny AlTi5B1,
aby zjistili vliv Ti a Sr na strukturu a me-
Obr. 2.
chanické vlastnosti slitin AlSi blízkých eutektickému složení. V této hliníkové slitině chudé na α-fázi působí přidání očkovací předslitiny v tom směru, že se
morfologie fází AlFeSi posunou z destičkové fáze β k méně škodlivé α-fázi.
Totéž platí pro Sr, které se vedle svého
zušlechťovacího účinku přičiňuje také
o výraznější tvorbu α-fází. Optimální
množství, které se vyznačuje i nejvyššími
hodnotami mechanických vlastností,
činí u této slitiny cca 0,00125 % Ti (0,25
AlTiB1/t) a 0,06 % Sr. M. Felberbaum
a A. K. Dahle [27] představují novou metodu zjemnění zrna předslitinou CrB. Zakalovacími zkouškami se podařilo prokázat, že přidáním CrB se výrazně zvýší
počet zárodků pro eutektické tuhnutí,
což umožní udržovat déle dosazování.
Projeví se to nakonec v menší pórovitosti a tím v lepších pevnostních vlastnostech.
Opotřebitelnost
Relativně mnoho příspěvků se v referovaném období zabývá opotřebitelností
slitin hliníku. S. A. Kori a M. S. Parbhudev
[28] se věnují opotřebitelností slitin
EN-AC-AlSi7Mg0,3 a EN-AC-AlSi7MgCu0,5 za zvýšené teploty (300 °C). Nadeutektické slitiny AlSi, jako je např. ENAC-AlSi17Cu4Mg (A390), jsou již delší
dobu známé svou odolností vůči opotřebení, a proto se používají k odlévání
monolitických bloků motorů, u kterých
tvoří materiál odlitku i kluznou plochu
válců. Problematické je zde přitom cílené nastavení malé velikosti zrna primárních částic Si. A. Hekmat-Adakan aj.
[29] předkládají novou variantu slitiny
EN-AC-AlSi17Cu se 6, resp. 10 % Mg,
a zkoumají stavbu její struktury a otěruvzdornost. Díky relativně vysokému
obsahu Mg jsou ve slitině přítomny čás-
Objemová ztráta variant slitiny s 0,5 a 10 % Mg (v litém stavu a po tepelném
zpracování T6) po zkoušce opotřebitelnosti (gumové kolo se suchým pískem
– Dry Sand Rubber Wheel) [29]
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
293
RO ČN Í PŘEH L EDY
a A319 druhého tavení je vliv rychlosti
tuhnutí, vyjádřený vzdáleností větví dendritů, mnohem větší než vliv zdrženého
stárnutí s výdrží. Když se stárnutí s výdrží zdrželo o téměř 14 dní, bylo výrazné zhoršení mechanických vlastností
o cca 20 % zjištěno pouze u slitiny A356
(EN-AC-AlSi7Mg0,3) prvního tavení.
D. A. Lados, D. Apelian a L. Wang se ve
dvou částech svého článku obšírně zabývají účinky rozpouštěcího žíhání [18]
a přirozeným stárnutím [19] na stavbu
struktury a mechanické vlastnosti slitin
AlSiMg, které obsahovaly 1,7 a 13 % Si.
V druhé části článku [19] se autoři zabývají u stejných slitin vlivem tvrzení.
Předběžné zpracování spočívalo v tomto případě v 10hod. rozpouštěcím žíhání při 538 °C a 12hodinové výdrži při
teplotě okolí po rychlém ochlazení. Při
následném stárnutí při 155 °C se brala
v úvahu doba od 0 do 16 hod. Výsledky
byly zdokumentovány ve formě tabulky
a graficky. Ke zvýšení pevnosti, resp. poklesu poměrného prodloužení do přetržení, došlo zpravidla po 2hodinové inkubační době. V tomto časovém úseku
vznikají první shluky odmíšenin, které
ještě nepřispívají ke zvýšení pevnosti.
Teprve vytvoření tyčinkových pásem GP,
resp. fází beta’, vede ke zvyšování pevnosti, které pak ustane po 10 až 16hod.
stárnutí odležením. Při vysokém obsahu
Si má zušlechtění na hodnoty pevnosti
zanedbatelný vliv, působí však na hodnoty meze kluzu.
RO ČN Í PŘEH L EDY
Leonhard Heusler
tice Mg2Si místo částic primárního Si. Poněkud nižší tvrdost fáze Mg2Si je kompenzována malou velikostí jejich částic
a jemnějším rozdělením. Opotřebitelnost se tím ve srovnání s variantou s nízkým obsahem Mg výrazně zlepší, i když
nijak drasticky (obr. 2). A. Eshaghi, H. M.
Ghasemi a J. Rassizadehghani [30] objasňují roli železa a vliv tepelného zpracování na opotřebitelnost podeutektické
slitiny AlSiCu. Zkouškám byla podrobena
slitina typu EN-AC-AlSi9Cu2,5Mg1Ni0,5
s obsahem Fe 0,15; 0,7 a 1,2 %, a to
vždy v litém stavu a po tepelném zpracování T6. D. G. Mallapur, K. R. Udupa
a S. A. Kori [31] se zabývají vlivem Ti, B
a Sr na tribologické vlastnosti slitiny
A356 (EN-AC-AlSi7Mg0,3). K. S. Cruz aj.
[32] předkládají studii o vlivu vzdálenosti dendritů (ne však větví dendritů, DAS!)
na mechanické vlastnosti a opotřebitelnost slitin AlSn a AlSi. Hodnotí se varianty slitin s 15 a 20 % Sn, resp. 3 a 5 % Si.
Slévárenské slitiny zpevněné částicemi
jsou předem určeny pro použití, při němž
jsou vystaveny opotřebení. A. Vencl aj.
[33] se zabývají strukturou, mechanickými a tribologickými vlastnostmi variant
slitiny A356 (EN-AC-AlSi7Mg0,3) zpevněné částicemi. Jako zpevňující částice
se přitom použily Al2O3, SiC a dále SiC
a grafit. Přísadou 10 % Al2O3 se docílilo
zvýšení modulu pružnosti ze 79 na 96
GPa, zatímco ve srovnání se základní slitinou se nedosáhlo u žádné z variant
zpevněných částicemi žádného významného zvýšení hodnoty meze kluzu.
M e c h a n i c ké v l a s t n o s t i
a statistika
Protože charakteristické hodnoty mechanických vlastností vykazují zpravidla
rozptyl, zpracovávají a interpretují se často statistickými metodami. Pevnostní
vlastnosti podléhají zhusta tzv. Weibullově distribuci, přičemž pro určité hodnoty napětí se může udávat pravděpodobnost selhání. M. Tiryakioglu a D. Hudak [34] popisují ve své příručce, jak se
dělá taková dvouparametrová Weibullova analýza. Popisují jednotlivé kroky, jako
třídění dat, regresi, jakost regrese, dů-
věryhodný interval pro Weibullovy parametry a srovnání různých Weibullových
modulů a následně to vysvětlují na příkladě s hodnotami z literatury. Aplikaci
předkládají R. Mackay a G. Byczynski
[35] ve své práci o použití Weibullovy
analýzy k hodnocení jakosti hliníkových
bloků motorů vyrobených různými postupy lití. Další popis použití Weibullovy
analýzy je v práci D. Dispinara, A. Nordmarka a F. Syvertsena [36] o čistotě taveniny, obsahu vodíku a mechanických
vlastnostech slitiny A356. P. R. Ramamurty aj. [37] se zabývají statistickou
analýzou dat životnosti slitiny A356.2-T6.
Práce H. Stroppeho [38], o které se referovalo v předchozím přehledu, o výpočtu Wöhlerovy křivky pro slitiny hliníku z hodnot statické zkoušky v tahu
a ze vzdálenosti větví dendritů, byla nyní
znovu publikována, ovšem v angličtině
[39]. Použití počítačové tomografie otevírá nové možnosti zkoumání souvislostí mezi pórovitostí a únavovými vlastnostmi. O. Caty aj. [40] použili tento postup ke 3D hodnocení vlivu pórovitosti
na únavové vlastnosti slévárenské slitiny
EN-AC-AlSi8Cu3.
L i t e ra t u ra
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
MTZ, 2011, 72, č. 2, s. 86–95.
MTZ, 2011, 72, č. 2, s. 100–105.
MTZ, 2012, 72, č. 12, s. 960–965.
Giesserei-Praxis, 2011, č. 6, s.
328–336.
MTZ, 2011, 72, č. 2, s. 128–133.
Giesserei, 2011, 98, č. 6, s. 60–66.
Materials Chemistry and Physics,
2011, 128, s. 62–69.
Mat. Sci. and Techn., 2010, 26, č. 10,
s. 1226–1231.
Materials and Design, 2011, 32,
s. 4333–4340.
Light Metals, 2011, s. 831–836.
Metall, 2011, 65, č. 1–2, s. 22–28.
Giesserei- Praxis, 20 09, č. 9,
s. 294–300.
Int. J. of Cast Met. Res., 2011, 24,
č. 5, s. 286–298.
Materials and Design, 2011, 32,
s. 1159–1166.
5. mezinárodní konference STEELSIM 2013
Te r m í n : 10 . –12. z á ř í 2013
M í s t o ko n á n í : O s t ra v a , V y s o k á š ko l a b á ň s k á , T U – O s t ra v a
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w. s t e e l s i m 2013.c z
294
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
[15] Mat. Trans., 2010, 52, č. 5, s.
848–855.
[16] Materials and Design, 2011, 32,
s. 1177–1193.
[17] Met. Mat. Trans., 2011, 42B, č. 10,
s. 1023–1030.
[18] Met. Trans., 2011, B 42B, č. 2,
s. 171–180.
[19] Met. Trans., 2011, B 42B, č. 2,
s. 181–188.
[20] Light Metals, Shape Casting 4th Int.
Symps., 27. 2. – 3. 3. 2011, San Diego,
CA, USA, 2011, sborník, s. 199–206.
[21] Mat. Sci. and Eng., 2011, A 528,
s. 1463–1466.
[22] China Foundry, 2011, 8, č. 1,
s. 137–140.
[23] Mat. Sci. and Eng., 2011, 528A,
s. 3786–3790.
[24] China Foundry, 2011, 8, č. 1,
s. 145–149.
[25] Materials and Design, 2011, 32,
s. 1542–1547.
[26] Materials and Design, 2011, 32,
s. 1865–1871.
[27] Light Metals, 2011, s. 815–820.
[28] Wear, 2011, č. 271, s. 680–688.
[29] Wear, 2010, č. 269, s. 684–692.
[30] Materials and Design, 2011, 32,
s. 1520–1525.
[31] Tribology, 2011, 5, č. 1, s. 34–42.
[32] Met. and Mat. Trans., 2010, A, 41A,
č. 4, s. 972–984.
[33] Journal of Alloys and Compounds,
2010, č. 506, s. 631–639.
[34] Light Metals, Shape Casting 4th Int.
Symp., 27. 2. – 3. 3. 2011, San Diego,
CA, USA, 2011, sborník, s. 165–172.
[35] Light Metals, Shape Casting 4th Int.
Symp., 27. 2. – 3. 3.2011, San Diego,
CA, USA, 2011, sborník, s. 191–198.
[36] Light Metals, Shape Casting 4th Int.
Symp., 27. 2. – 3. 3. 2011, San Diego,
CA, USA, 2011, sborník, s. 173–180.
[37] SDHM, 2011, 7, č. 2, s. 139–152.
[38] Mat. Wiss. u. Werkstofftech., 2009,
40, č. 10, s. 738–742.
[39] Int. Foundry Res., 2011, 63, č. 4,
s. 20–26.
[40] Advanced Engineering Materials,
2011, 13, č. 3, s. 194–198.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei,
2012, 99, č. 5, s. 42–49, 49. pokračování.)
Josef Hlavinka
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
Te chnická 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: + 420 5 41 142 6 42
te l.: + 420 5 41 142 6 81
te l.+fa x : + 420 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e vare n.c z
Nové vedení svazu
na léta 2013–2017
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohnstrasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
Odstupující prezident Ing. Stanislav Chudáček (vpravo)
odvedenou práci v postu prezidenta svazu Ing. Stanislavu Chudáčkovi (obr. 2).
Všem zvoleným gratulujeme a děkujeme
za zájem pracovat pro SSČR a v jejich
činnosti jim přejeme hodně úspěchů.
Ve l e t r hy v r o c e 2 0 1 4
Nyní je asi nejvyšší čas plánovat účast na
veletrzích v následujícím roce 2014. Vloni byl ukončen projekt podpory SVV
(spojené výstavy a veletrhy) realizovaný
Hospodářskou komorou ČR. Pro období
2013 a 2014 byl schválen nový projekt
„Společná účast na specializovaných
výstavách a veletrzích v zahraničí
2013–2014“ tentokrát realizovaný společností CzechTrade. Informace naleznete na www.czechtrade.cz/sluzby-2013/
projekty-eu-2/svv-2013-2014/. Způsob
podpory je obdobný jako u předcházejícího projektu. Maximální podpora
na společnost činí 120 tis. Kč. Seznam
schválených veletrhů je uveden na webových stránkách svazu (www.svazslevaren.cz). Pro informaci uvádíme důležité veletrhy, které inicioval SSČR a které
byly schváleny na rok 2014.
Obr. 1.
Nový prezident SSČR Ing. Zdeněk
Vladár
Tab. I.
Zvolení zástupci představenstva a dozorčí rady SSČR
Představenstvo
Ing. Zdeněk Vladár
Ing. Zdeněk Herzán
Miroslav Herzán
Ing. Josef Hlavinka
Ing. Jan Šlajs
Ing. Miroslav Holčák
Ing. Jiří Pilát
Jens-Wolfgang Heunisch
JUDr. Milan Hlaváč
Ing. Josef Lát
Ing. Zbyněk Matulka
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. František Kristoň
Ing. Eugeniusz Szturc
Ing. Pavel Krenk
Dozorčí rada
Ing. Václav Krňávek
Richard Jírek
Ing. Miroslav Pavlas
společnost
Slévárny Třinec, a. s.
FOCAM, s. r. o.
KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s. r. o.
Svaz sléváren České republiky
Metos, v. o. s.
Unex, a. s.
METAZ Týnec, a. s.
Slévárna HEUNISCH, a. s.
DSB EURO, s. r. o.
Beneš a Lát, a. s.
ŽĎAS, a. s.
ALW INDUSTRY, s. r. o.
RGU CZ, s. r. o.
ZPS SLÉVÁRNA, a. s.
ČKD Kutná Hora, a. s.
Siemens, s. r. o.
Modelárna-NEMOŠICE, s. r. o.
KOVOLIS HEDVIKOV, a. s.
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
295
Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y
Na jednání valné hromady Svazu sléváren České republiky, která proběhla 4. 6.
2013 v Technickém muzeu Brno, bylo
schváleno nové vedení svazu. Prezidentem SSČR byl zvolen Ing. Zdeněk Vladár
(obr. 1) ze Sléváren Třinec, a. s. Prvním
viceprezidentem byl zvolen Ing. Zdeněk
Herzán ze společnosti FOCAM a Armatmetal a druhým viceprezidentem Ing.
Miroslav Herzán ze společnosti Královopolská slévárna a strojírna. V tab. I je
uvedena struktura zvolených zástupců
představenstva a dozorčí rady. Při této
příležitosti bychom chtěli poděkovat za
Obr. 2.
Josef Hlavinka / Josef Sedlák
EUROGUSS
Norimberk, Německo
Hannover Messe
Hannover, Německo
Innotrans
Berlín, Německo
MIDEST
Paříž, Francie
14.–16. 1. 2014
POWER GEN Europe
7.–11. 4. 2014
Ing. Josef Sedlák, CSc.
23.–26. 9. 2014
4.–7. 11. 2014
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat sekretariát našeho svazu: [email protected]
Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y
EUROGUSS 2014 –
d o t a c e p r o č e s ké
v y s t avova t e l e
Od 14. do 16. ledna 2014 se sejde
mezinárodní odborná veřejnost z
oboru tlakového lití ve veletržním centru v Norimberku, kde se uskuteční
již 10. ročník veletrhu EUROGUSS.
Jde o největší specializovaný veletrh
zaměřený na technologie lití pod
tlakem. Na minulém ročníku se prezentovalo 383 vystavovatelů s počtem návštěvníků 8 700.
Českým firmám se naskýtá jedinečná příležitost zúčastnit se tohoto
významného veletrhu v rámci dotačního programu „Společná účast
na specializovaných výstavách
a veletrzích v zahraničí 2014“
(SVV), OPPI – Marketing. České
firmy prezentující se na veletrhu
EUROGUSS mají při splnění kritérií
nárok na podporu na přímé náklady
spojené s veletržní expozicí do výše 120 000 Kč. Vystavovatelé se
mohou na veletrhu prezentovat
v rámci společné expozice (společná
expozice s min. 3 firmami je podmínkou), kterou zastřešuje agentura CzechTrade, nebo formou individuálních stánků. Podrobné informace k programu SVV naleznete na www.czechtrade.cz.
Společnosti, které mají zájem získat
více informací o veletrhu EUROGUSS
nebo o společném stánku, se mohou obrátit na oficiální zastoupení
norimberské veletržní společnosti
v České republice: PROveletrhy,
Ing. Naďa Lichte, tel.: 220 511 974,
[email protected]
296
Power Gen, energetický kongres se souběžnou výstavou, je největší, pravidelně
pořádanou událostí v energetice. Letos
se konal 4.–6. června ve Vídni. Zúčastnilo se 15 000 návštěvníků, 567 vystavovatelů, 1 068 delegátů kongresu a 250
přednášejících – zaznělo 625 hlavních
přednášek v 9 sekcích. Plenární zasedání mělo 326 účastníků plus dalších 400
online. Na další ročník 2014 se již nyní
předregistrovalo 82 % účastníků z tohoto roku. Více než 80 % byly zastoupeny firmy z Evropy, mimo EU to bylo
téměř 5 %, ze Severní Ameriky 5,5 %
a z Asie 4 %. Projednávanou problematikou byly termální zdroje energie, obnovitelné zdroje, ztráty v energetice, rozvod a distribuce, nukleární energetika,
informační technologie, vodní energetika, geotermální energie a další zdroje.
Z České republiky se zúčastnilo celkem
10 samostatných vystavovatelů: ŠKODA
Praha, Prague Casting Services, PBS Velká Bíteš, PBS ENERGO, FANS a. s. Brno,
BRENTWOOD EUROPE, SANBORN Velké
Meziříčí, SEKO Aerospace, a. s., REKO
PRAHA, WIKOV Gear, s. r. o., SES TLMAČE
s „exponátem“ elektrárnou Počerady.
Někteří další čeští výrobci byli zastoupeni svými výrobky na expozicích partnerů; počet českých účastníků tak dosáhl
29, z čehož PBS Velká Bíteš a Prague
Obr. 1.
Proudové motory TJ 100 a TJ 20
z Velké Bíteše
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
Obr. 2.
Odlitek hořáku a pětilopatkového segmentu statoru z Prague
Casting Services
Casting Services se zúčastňují výstavy
Power Gen pravidelně, což se odráží na
jejich exportu do tradičních energeticky
dominantních zemí, jako je např. USA.
PBS Velká Bíteš na své expozici nabízela
i leteckou techniku. Jejich proudový motor TJ 100 s tahem 1100 N (obr. 1) nachází uplatnění např. u pohonu větroňů,
UAV (bezpilotních letounů) a dalších. Firma Prague Casting Services předvedla
na svém stánku odlitky hořáku a pětilopatkového segmentu statoru (obr. 2).
V souvislosti se skutečností, že se české
slévárny obávají příchodu další krize
a zvažují, zda se takové akce účastnit,
nebo ne, reagují zástupci účastnících se
firem téměř shodně a tvrdí, že právě zde
hledají zákazníky se zájmem o špičkové
odlitky. Krizi je třeba předcházet výrobou
jakostních odlitků.
Uplatnění českých sléváren
na výstavě POWER GEN Europe
Představovaly se zde firmy, které pro svoje finální výrobky potřebují odlitky s vynikající kvalitou – lopatky rotorů a statorů, segmenty statorů, tělesa ventilů,
armatury, skříně a víka turbín, odlitky lopatek parních turbín, hlavy rotorů a převodové skříně větrných elektráren, odlitky článků dopravních pásů, zuby rypadel, drticí desky, odlitky difuzorů – a právě zde je prostor pro naše slévárny široce otevřen.
Co dodat na závěr? Nejen konstatování,
že i jen samotná návštěva byla dobrou
investicí jak času, tak nákladů. A ještě
výzva k široké účasti českých sléváren na
příštím veletrhu a kongresu POWER GEN
12.–14. června 2014 v Kolíně nad Rýnem.
Další informace: http://www.powergeneurope.com/
Richard Jírek
zprávy
Svazu modeláren
České republiky
130. valná hromada
Svazu modeláren
České republiky
Richard Jírek
LÁ
Č
REN ESKÉ
RE
PUBLIK Y
Z MOD
SVA
E
A s s o c i a t i o n o f p a t te r n s h o p s
o f t h e C ze ch R e p u b l i c
M o d e ll b au e re i e nve r b a n d
d e r Ts c h e ch i s ch e n R e p u b l i k
1956
Obr. 1.
Účastníci valné hromady SMČR na nádvoří firmy Houfek, a. s.
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
297
Z P R ÁV Y S VA Z U M O D E L Á R E N Č E S K É R E P U B L I K Y
Sekretariát:
M Te Z s . r. o.
Jamská 235 8 /45
591 01 Ž ďá r na d S á z av o u
t e l.: + 420 5 6 6 6 6 6 4 4 0
fa x : + 420 5 6 6 6 6 6 574
mtez @mtez.c z
Ve dnech 19.–21. 6. 2013 se v Golčově
Jeníkově konala 130. valná hromada Svazu modeláren České republiky (SMČR).
Patronaci nad tímto významným jednáním vedoucích pracovníků a majitelů
modeláren převzala firma Houfek, a. s.
Jednání bylo zahájeno představením této
firmy jejím zakladatelem Ing. Houfkem
starším. Ve svém krátkém projevu komentoval historický vývoj až po současný stav této velmi úspěšné firmy v oblasti výroby dřevoobráběcích strojů.
Valná hromada dále pokračovala zprávou o činnosti SMČR, kterou přednesl
Richard Jírek. Zhodnotil čtyřleté období
od poslední volební hromady. Velmi kriticky se vyjádřil k současnému stavu odborného školství na všech úrovních se
vztahem k našemu oboru. Alarmující je
zejména stále klesající personální základna modelářů a technických pracovníků. Částečným řešením tohoto problému by bylo zřízení odborných pracovišť učňů a studentů přímo v provozech jednotlivých firem. Přes všechny
problémy, které v současné době musí
naše modelárny řešit, lze konstatovat,
že se technika výroby modelů stále zlepšuje. Dále poděkoval členům SMČR,
kteří se aktivně podíleli na prezentaci
oboru články ve Slévárenství č. 5–6/2013
zaměřeného na výrobu modelů. Dalším
problémem, který se podařilo členům
SMČR úspěšně vyřešit, bylo vytvoření
učebních textů pro rekvalifikace.
Petr Bořil přednesl zprávu o soutěži dovednosti učňů oboru modelář, která se
konala 10. až 12. 4. 2013 ve Žďáru nad
Sázavou. Současná úroveň učňů je bohužel velmi špatná. Dále představil německou
učebnici pro modeláře, která by oboru
velmi pomohla. Dalším diskutujícím byl
Ing. Hlavinka, který seznámil účastníky
jednání se stavem slévárenství v ČR i ve
světě. Dále prezentoval aktivity SSČR
v široké oblasti působnosti. Účastníkům
jednání nabídl možnosti participace na
odborných veletrzích s finanční podporou (viz s. 295, pozn. red.).
Pak proběhly volby nového předsednictva pro následující čtyřleté období. V období 2013–2017 bude SMČR zastupovat
předsednictvo v tomto složení:
– Petr Bořil (MTeZ, s. r. o.);
– Jiří Habžanský (PILSEN STEEL, s. r. o.);
– Richard Jírek (Modelárna Nemošice,
s. r. o.)
– Jaroslav Kabrda (ŽĎAS, a. s.);
– Ing. Jan Madeja (Slévárny Třinec, a. s.);
– Tomáš Ministr (Slévárna Kuřim, a. s.);
– Ing. Pavel Šíma (Mosled, s. r. o.).
Po pracovním programu valné hromady
proběhla exkurze po závodu Houfek, a. s.
(obr. 1). Členové se aktivně seznámili se
současnými trendy ve výrobě dřevoobráběcích strojů a rovněž s obchodními
aktivitami firmy a pochvalně se vyjádřili
k technologickému vývoji firmy a k jejímu
vybavení. Středem zájmu se stala především výroba CNC strojů, ve kterých
kolektiv pana Houfka vykonal obrovský
kus práce.
V posledním bloku přednášek byly prezentovány následující firmy:
– pan Minařík (Houfek, a. s.) – Nové
trendy v oblasti bezpečnosti práce na
CNC obráběcích centrech;
– pan Čapek – Podrobné představení
programu TOPSOLID od firmy Centersoft, s. r. o.;
– pan Cimer – Prezentace programu
Solidcam od firmy Lanete, s. r. o.;
– pan Hofman – Otázka regulace centrálního odsávání od firmy Hofman
systém, s. r. o.
V pozdních odpoledních hodinách bylo
ukončeno jednání prvního dne, po kterém následoval společenský večer.
Další den pokračoval diskuzí k tématům,
která řeší v každodenním životě většina
modelářů v ČR. Plénum SMČR přijalo na
svém jednání Programové prohlášení
Svazu pro období let 2013–2017, jehož
body deklarují vůdčí myšlenky v každodenním životě svazu. Dále bylo přijato
usnesení, z něhož vyplynuly úkoly nejen
pro předsednictvo, ale i zástupce Svazu
sléváren ČR. Po diskuzi bylo jednání valné hromady ukončeno.
Předsednictvo SM ČR touto cestou ještě
jednou děkuje firmě Houfek, a. s., za velkorysou podporu valné hromady a přeje
všem modelářům mnoho úspěchů v dalším období.
A nt o n í n M o r e s
zprávy
České slévárenské
společnosti
Z P R ÁV Y Č E S K É S L É VÁ R E N S K É S P O L E Č N O S T I
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á zna mní k , fa x :
+ 420 5 42 214 4 81
m o b i l: + 420 6 03 3 42 176
sl evarenska @ vo lny.c z
w w w.s l e vare nska.c z
ČSS je členskou organizací W F O
World Foundr ymen Organization
c /o T he National M et alforming Centre
47 Birmingham Road, Wes t Bromwich
B70 6PY, A nglie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79
fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81
secret ar y @ thew fo.com
298
Zasedání Odborné
komise pro litinu
s kuličkovým
grafitem
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Dne 20. 3. 2013 se v Praze na ČVUT, Fakultě strojní, konalo 68. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým
grafitem (LKG). Zasedání bylo společné
se 48. setkáním slevačů ČSS středních
Čech a bylo rovněž spojeno s prezentací firmy KOVINTRADE, s. r. o., a firmy
OLYMPUS, s. r. o.
Účastníky zasedání přivítal doc. Ing.
V. Kreibich, CSc., vedoucí Ústavu strojírenské technologie na ČVUT v Praze,
Fakultě strojní, který podal informaci
o situaci v oblasti výuky technických
oborů. Je potěšitelné, že i když je v současnosti jasný pokles počtu studentů
technických vysokých škol, specializaci
obor strojírenské technologie si na
ČVUT volí přibližně stálý počet studentů.
Navíc v posledním ročníku si až deset
studentů vybírá diplomovou práci ze slévárenského oboru, čemuž je pak přizpůsobena výuka v 5. ročníku.
Doc. Ing. M. Němec, CSc., předseda
Středočeského výboru ČSS, potvrdil, že
zájem studentů o oblast slévárenství je
trvalý, a sice většinou v oboru technologie slitin hliníku. Rovněž pět doktorandů
se zabývá slitinami hliníku.
V bloku věnovaném prezentaci firem
se představily dvě společnosti: KOVINTRADE, s. r. o., a Olympus, s. r. o.
Firma KOVINTRADE, s. r. o., působí na
území České republiky od roku 1992
v různých oborech včetně oblasti slévárenské. V technické přednášce srovnával
Ing. Surina (Slovinsko) různé způsoby
modifikace při výrobě litiny s kuličkovým
grafitem a směřoval ke zdůraznění výhod modifikace pomocí plněného profilu; tuto modifikaci porovnával hlavně
s klasickou modifikací pomocí předslitin
typu FeSiMg, resp. FeNi.
Modifikace tekutého výchozího kovu pomocí plněného profilu se objevila poprvé v roce 1982, plné průmyslové využití však nastalo až od roku 1988. Ing.
Surina zdůraznil, že modifikace pomocí
plněného profilu s d = 16 mm způsobí
u tekutého kovu odlitého do běžných
pánví pokles teploty pouze o 30 °C. Při
modifikaci pomocí předslitin v pánvi
TUNDISH a přeléváním do licích pánví
jsou běžné poklesy teplot o 100 až 150 °C.
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
Při modifikaci LKG plněným profilem je
využití Mg asi 60%, přičemž je snaha
zvýšit toto využití na 70 %. Dlouhá
a bouřivá diskuze vypukla po sdělení
Ing. Suriny, že jedna velká německá slévárna při použití plněného profilu pro
modifikaci dosahuje dlouhodobého celkového výsledku obsahu Mg = 0,051 ±
± 0,002 %. Diskutující poukazovali na to,
že takové přesnosti v obsahu Mg nelze
dosáhnout. Přednášející sdělil, že tento
výsledek je dosahován přesným dodržováním stejného složení vsázky (surové
železo, ocelový odpad, vratný materiál).
Jednotlivé položky vsázky mají stejné
chemické složení již po dobu 10 let. Někteří diskutující poukazovali na to, že
modifikace plněným profilem při výrobě
LKG jsou z hlediska nákladů méně výhodné než klasické polévací metody při
použití předslitin typu FeSiMg.
Zástupce firmy Olympus, s. r. o., Ing. Königsmark představil výrobky firmy pro
endoskopickou kontrolu nepřístupných
míst v předlitých vnitřních prostorech
odlitků. Pomocí vhodných přístrojů této
firmy ve složitých dutinách odlitků vytvořených složitými jádry lze zjistit i nepatrné vady, hlavně však přítomnost
i malých připečených zbytků formovací
směsi.
V bloku „různé“ doc. Skrbek z TU Liberec ve svém příspěvku srovnal nové
platné normy pro litinu s lupínkovým
grafitem (LLG) a pro LKG, které platí od
počátku roku 2013. Hlavní pozornost
věnoval vztahům mezi pevnostními
vlastnostmi odděleně litých vzorků a tvrdostí měřenou přímo na odlitcích. Velmi
často odběratel odlitků z LKG požaduje
prověřovat mechanické vlastnosti na odděleně litých vzorcích typu Y2, tvrdost
žádá prověřovat přímo na odlitku, aniž
je určena oblast měření. Shodnou vyhovující tvrdost žádá na všech místech
odlitků, i když tloušťky stěn jsou značně
rozdílné.
Ve svém dalším příspěvku poukázal doc.
Skrbek na určité problémy vlivu tepelného zpracování při určování morfologie
grafitu v odlitcích z LKG pomocí ultrazvuku. Tento vliv se jeví jako negativní,
přitom mechanické vlastnosti jsou prakticky nezměněny.
Jednání odborné komise pro LKG bylo
úspěšné; zúčastnilo se ho 38 slévárenských odborníků. Naše poděkování patří všem aktivním přednášejícím a rovněž pracovníkům ČVUT, kteří zasedání
pomáhali organizačně zajistit. Zvlášť je
nutno se zmínit o paní Maříkové, která
se po dobu 15 let velmi pečlivě starala
nejen o organizační zajištění zasedání,
ale i o běžný servis pro účastníky. Paní
A nt o n í n M o r e s / L u d v í k M a r t í n e k
Maříková nám již bohužel nebude moci
pomáhat, neboť v květnu 2013 náhle
zesnula, v našich vzpomínkách však zůstane i nadále.
Pozvání na
XXI. školení tavičů
a mistrů v oboru
elektrooceli a litiny
s kuličkovým
grafitem
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
předseda ČSS
Tyto řádky pak prosím berte
jako POZVÁNKU pro vaše taviče
a mistry do Hotelu ŽĎAS ve
Svratce, kde proběhne uvedené
XXI. celostátní školení, které se
bude konat ve dnech 25.–27. 9.
2013. Domnívám se, že právě
v této době, ne příliš příznivé
pro naši branži, je velmi žádoucí
dát našim tavičům a mistrům
dostatek teoretických znalostí
i praktických rad, aby byli přínosem pro vaši společnost.
Na závěr připomínám, že XXI. celostátní
„trénink znalostí“ se uskuteční pod patronátem výrobního ředitele ŽĎAS Ing.
Zbyňka Matulky.
Bližší informace: organizační garant
Bc. Jarmila Malá, tel.: 566 643 660,
[email protected]
10. čínská mezinárodní
slévárenská výstava
CIFE 2013
Te r m í n : 16 . –18 . ř í j n a 2013
M í s t o ko n á n í : B e i j i n g , Čí na
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w. b c i f fe.co m
Slévárenství a metalurgie
2013 Bělorusko
Te r m í n : 2 3. –25. ř í j n a 2013
M í s t o ko n á n í : M i n s k , B ě l o r u s ko
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w. a l i m r b. b y
Parts2clean
Te r m í n : 2 2. –24 . ř í j n a 2013
M í s t o ko n á n í : St u t tg a r t , N ě m e c ko
Bližší informace: w w w.parts2clean.d e
Conaf/Fenaf 2013
Te r m í n : 15. –18 . ř í j n a 2013
M í s t o ko n á n í : S a o P a u l o, B ra z í l i e
B l i ž š í i nf o r m a c e : r b e r nard ini @ a b i fa.
org.br
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
299
Z P R ÁV Y Č E S K É S L É VÁ R E N S K É S P O L E Č N O S T I
V pořadí již 136. zasedání OK č. 04 Výroba oceli při ČSS, které proběhlo v Hotelu ŽĎAS ve Svratce ve dnech 20.–21.
června letošního roku, mělo na programu celou řadu důležitých bodů. Jedním
z nich byla i příprava XXI. celostátního
kurzu (tréninku znalostí) pro naše taviče
a mistry oboru oceli (odlitky + ingoty)
a litiny s kuličkovým grafitem.
Jednání přípravného výboru a organizačního i odborného garanta bylo vedeno
s cílem vybrat taková témata přednášek, která poskytnou našim tavičům
a mistrům informace i praktické rady,
jak optimálním způsobem vést tavbu
v peci, a to jak z pohledu kvalitativních
parametrů výsledného produktu (odlitku, ingotu), tak i z pohledu nákladů, které může v pozitivním směru osádka pecních agregátů ovlivnit.
Odpřednášeny budou následující příspěvky:
– Stopami prospekce a těžby polymetalických rud v okolí Předního radlického vrchu západně od Dačic –
K. Stránský a kolektiv („pilotní“ – nesoutěžní přednáška);
– Zásady vedení oxidační periody tavby – P. Fila;
– Redukční údobí tavby – dezoxidace,
odsíření a dolegování oceli – Z. Sypták;
– Základy výroby oceli na odlitky v příkladech – J. Šenberger;
– Regulace elektrod a energetické režimy obloukových pecí – J. Kuběna
a kol.;
– Fyzikálně-chemická podobnost při
těžbě a hutnickém zpracování polymetalických a železných rud –
K. Stránský a kol.;
– Jak lze ovlivnit efektivnost výroby oceli a litiny – V. Kafka;
– Diagram Fe-Fe3C – A. Záděra;
– Využití hutních odpadů jako druhotné
suroviny – Z. Karas a kol.;
– Vyzdívky EOP a faktory ovlivňující jejich životnost – Ľ. Ďurik a kol.;
– Vliv struskotvorných a dezoxidačních
přísad na průběh mimopecního zpracování oceli v Třineckých železárnách,
a. s. – J. Štefánek a kol.;
– Některé možnosti odsíření legované
oceli na zařízení VOD při použití chemického ohřevu lázně – V. Troszok
a kol.;
„Trénink znalostí“ bude probíhat tzv.
kvízovou formou, což znamená, že zástupci jednotlivých producentů tekutého
kovu vytvoří 3–4členná soutěžní družstva. Po každé přednášce bude následovat diskuze mezi taviči (mistry) a přednášejícím, směřující k doplnění (upřesnění) přednášeného tématu. Následovat
bude písemný test k ověření získaných
znalostí, ve kterém přednášející předloží soutěžícím družstvům celkem pět
otázek, přičemž každá bude mít čtyři
možnosti odpovědí, z nichž jedna bude
správná. Každá ze správných odpovědí
je hodnocena jedním bodem. Vítězné
družstvo, odpoví-li správně na všechny
otázky u všech přednášejících, může
tedy získat maximálně 55 bodů.
Tento způsob vedení „tréninku znalostí“
se nejlépe osvědčil například i proto, že
žádný ze soutěžících týmů nechce zůstat
na „spodních příčkách“ a také proto je
soustředění posluchačů na velmi vysoké úrovni. Každý ze soutěžících týmů si
zvolí ze svých řad mluvčího, který po
zveřejnění správných odpovědí bude
obhajovat svůj tým a požadovat na přednášejícím případné korekce. „Právo veta“
má pak odborný garant, který musí na
místě rozhodnout, zda je „stížnost“
týmu oprávněná.
Nesoutěží pouze taviči a mistři. Poslední
den před oznámením konečného pořadí
týmů budou právě oni hodnotit (bodovat) nejzajímavější přednášku a nejlepšího přednášejícího.
„Trénink znalostí“ má svůj vývoj a poměrně dlouhou tradici, přičemž jeho organizace vychází rovněž z námětů, doplňků a připomínek soutěžících. Na tomto fóru se pak potkávají taviči a mistři
nejen z České, ale i Slovenské republiky
a mohou si tak, na jednom z mála společných setkání, vyměňovat i svoje praktické zkušenosti.
A nt o n í n Z á d ě r a / F r a nt i š e k U r b á n e k
50. slévárenské dny®
v Brně
657 34 Brno, IČ: 00532983, DIČ: CZ
00532983, IBAN (pro platby ze zahraničí):
CZ1701000000000030736641, SWIFT (pro
platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
• Ubytování
Ubytování účastníků konference je rezervováno v hotelu AVANTI, Střední 549/61, Brno,
v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Přihláška k rezervaci ubytování je součástí přihlášky k účasti. Ubytování
objednávejte do 25. 10. 2013. Po tomto datu
se rezervace ruší a ubytování nelze zaručit.
organizační garant 50. SD
M gr. Fra n t i š e k U r b á n e k
tajemník ČSS
Slévárenské dny se uskuteční ve dnech 12. a
13. 11. 2013 v Brně v prostorách hotelu Avanti. V úvodním plenárním zasedání zazní
přednášky zaměřené na současný stav sléváren-ství v ČR, ekonomii a dále oblast energetiky a možnosti vzdělávání. V další části je
program přednášek rozdělen podle uvedeného schématu a probíhá paralelně v sekcích.
Kompletní seznam všech přednášek včetně
jmen hlavních autorů je uveden na protilehlé
straně. Bližší informace lze získat také na webových stránkách konference (www.slevarenskedny.cz).
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE
Z P R ÁV Y Č E S K É S L É VÁ R E N S K É S P O L E Č N O S T I
• Místo konání
Hotel AVANTI, Střední 549/61, Brno
• Závaznou přihlášku (přednášející, pasivní účastníci i vystavovatelé) odešlete
nejpozději do 25. 10. 2013 na adresu:
Česká slévárenská společnost, Mgr. František
Urbánek – tajemník, Divadelní 6, p. s. 134,
657 34 Brno, tel./zázn./fax: +420 542 214 481,
+420 603 342 176, [email protected]
• Ceny za ubytování
Jednolůžkový pokoj 1 343 Kč / 1 osoba / noc
Dvoulůžkový pokoj 1 658 Kč / 2 osoby / noc
Třílůžkový pokoj (2 + přistýlka)
1 688 Kč / 3 osoby / noc
Cena za ubytování není součástí vložného,
tyto náklady si hradí účastníci sami v recepci
hotelu.
• Audiovizuální technika
Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor a notebook. Přednášky odevzdávejte
prosím v dostatečném časovém předstihu obsluze audiovizuální techniky v sále.
SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
K 5. 8. 2013
Firma
č. stánku
ASK Chemicals Czech s.r.o. S17 + S18
Atlas Copco Tools Eastern Europe
S15
CIPRES FILTR BRNO s.r.o.
S3
Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. S1
KARAT Software a.s.
S2
LAC, s.r.o.
S13
Linde Gas a.s.
S9 + S10
Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH
+ Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik
GmbH + VHV Anlagenbau GmbH
S4 + S5 + S6
MECAS ESI s.r.o.
S7 + S8
METOS v.o.s.
S11
RMT s.r.o.
S16
• Stravování
Stravování je zajištěno dle programu v restauraci hotelu AVANTI.
• Společenský večer
Společenský večer s rautem a hudebním programem se bude konat v sále hotelu AVANTI dne 12. 11. 2013 od 20 do 23 hod. Vystavovatelé mají možnost si přikoupit vstupenky pro účast svých hostů pouze na společenském večeru za 1 000 Kč včetně DPH.
• Konferenční materiály
Součástí konferenčních materiálů je CD sborník odborných přednášek a Slévárenská ročenka® 2013.
• Účastnický poplatek – vložné
člen ČSS
nečlen ČSS
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kč bez DPH
vložné oba dny
2 975,21
3 600
3 223,14
3 900
první den
2 231,40
2 700
2 479,34
3 000
druhý den
1 735,54
2 100
1 983,47
2 400
doktorandi oba dny
1 735,54
2 100
1 735,54
2 100
Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Česká slévárenská společnost) a odběratelem (účastník) a zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení
a stravování včetně společenského večera.
Platba před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny. Zúčtování
bude provedeno do 15 dnů po přijetí platby
zasláním daňového dokladu. Pokud se přihlášený účastník nebude moci zúčastnit, je
možná účast jeho zástupce. Při neúčasti se
vložné nevrací.
• Způsob úhrady
Příslušné vložné z výše uvedené tabulky
uhraďte bankovním převodem do 25. 10.
2013 na účet České slévárenské společnosti
u Komerční banky Brno-venkov, Kobližná 3,
631 32 Brno.
Číslo účtu příjemce: 30736641/0100, VS:
121113, adresa příjemce: Česká slévárenská společnost, Divadelní 6, p. s. 134,
300
Kč s DPH
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 50. SD
Plochy S15 a S16 (vyznačení čárkovaně) se nabízejí pouze jako volné plochy pro instalaci vlastních
panelů (přenosný výstavářský systém
První den 50. SD (12. 11. 2013)
Plenární zasedání
(9.00–12.00)
Blok A (13.00–17.00)
Blok B (13.00–17.00)
Blok C (13.00–17.00)
Sekce technologická
Sekce neželezných
kovů a slitin
a ekologie
Sekce přesného lití
Druhý den 50. SD (13. 11. 2013)
Blok D (8.00–12.00)
Blok E (8.00–12.00)
Blok F (13.00–17.00)
Blok G (13.00–17.00)
Sekce metalurgie litin
Sekce metalurgie
oceli na odlitky
a ingoty
Sekce ekonomická
Sekce formovací
materiály
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
Úterý 12. 11. 2013
8.00–9.00 Prezence účastníků
Plenární sekce (9.00–12.00)
9.00–9.15 Slavnostní zahájení 50. SD
9.15–9.30 MARTÍNEK Ludvík, Ing., Ph.D.: 90 let České slévárenské společnosti (předseda ČSS)
9.30–10.00 SOBÍŠEK Pavel, Ing.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UniCredit Bank, a. s.)
10.00–10.30 HLAVINKA Josef, Ing.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR)
10.30–10.45 Coffee break
10.45–11.15 FIEDLER Jan, doc. Ing., CSc.: Vývoj v oblasti energetiky a plynových turbín (VUT v Brně)
11.15–11.45 ŠTOURAČ František, Ing. et Ing. – ŠLAJS Jan, Ing.: Národní soustava kvalifikací, tvorba profesních kvalifikací v gesci SR pro hutnictví,
slévárenství a kovárenství (NÚOV Praha; METOS, v. o. s.)
11.45–12.00 Diskuze k přednáškám v plenární sekci
12.00–13.00 Oběd
Odborné přednášky (13.00–17.00)
Sekce A – Sekce technologická
Sekce B – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie
Sekce C – Sekce přesného lití
Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Sekci řídí: Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.
Sekci řídí: Ing. Ladislav Tomek
13.00–13.25 LUKEŠ, R.: Nově navrhnuté a vyvinuté technologické zkoušky GRZINČIČ, M. a kol.: Péče o chladicí okruhy kovových forem SLÁDEK, A. a kol.: Nové trendy v technologickej príprave výpro různé druhy korozivzdorných ocelí (S+C ALFANAMETAL, jsou podmínkou pro reprodukovatelně dobré mechanické vlast- roby pri presnom liatí (TU v ŽILINĚ)
s. r. o.)
nosti odlitků ze slitin hliníku (NEMAK SLOVAKIA)
13.25–13.50 LÁNÍK, B.: Vliv vlastností pěnokeramického filtru na rychlost BŘUSKA, M.: Vliv opakovaného přetavování hliníkových slitin VEVERKA, L. a kol.: Pokročilé plánování a řízení slévárenské
odlévání (LANIK, s. r. o.)
na mechanické vlastnosti a strukturu odlitku (VŠB TU Ostrava) výroby v Prague Casting Services, a. s. (Prague Casting Services,
a. s.)
13.50–14.15 TÁBORSKÝ, D. a kol.: Vliv formy na povrchovou jakost odlitků ELBEL, T. a kol.: Výsledky praktických a laboratorních zkoušek HERMAN, A. a kol.: Měření vlastností voskových směsí jako
(ASK Chemicals Czech, s. r. o.)
vlastností kovových pěn (VŠB TU Ostrava)
vstupních dat do simulačního softwaru (ČVUT PRAHA)
14.15–14.40 ČECH, J.: Nálitkování odlitků ze slitin železa s použitím pod- CUPÁK, P. a kol.: První provozní zkušenosti s jádry s proteino- HERMAN, A. a kol.: Verifikace počítačové simulace deformací
nálitkových podložek (ŽĎAS, a. s.)
vým pojivovým systémem při výrobě odlitků ze slitin hliníku a voskových modelů pomocí softwaru ProCAST (ČVUT PRAHA)
z litin (VUT v Brně)
14.40–15.00 Coffee break
15.00–15.25 HNILICA, R.: Systém pro správu modelových zařízeni v JMA KUCHARČÍK, L. a kol.: Vplyv intenzity ochladzovania na pó- ROUČKA, J. a kol.: Ovlivňování krystalizace rotorů turbodmy– Pattern manager (JMA HODONÍN, s. r. o.)
rovitosť hliníkových odliatkov (TU Žilina)
chadel ze slitin niklu (VUT v Brně)
15.25–15.50 HOLÁNEK, P. a kol.: Inovativní řešení pro následné zpracování BRYKSÍ, V. a kol.: Studium mechanických vlastností odlitků li- GOLDONI, R. a kol.: Investment casting furnaces: Burnout
povrchu odlitků (RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK GmbH) tých technologií rheocasting (KOVOLIS Hedvikov)
Firing & Preheat Ceramic Moulds (SOLAR IMPIANTI, ITALY)
15.50–16.15 KOVÁČ, M. a kol.: Způsoby interpretace výsledků simulace ŠERÁK, J.: Vlastnosti slitin Mg-Ge pro zvýšené teploty (VŠCHT TOMEK, L. a kol.: Ekologické trendy materiálů keramických ja(MECAS ESI, s. r. o.)
Praha)
der (LANIK, s. r. o.)
16.15–16.40 LAKOMÁ, R.: Využití statistických metod k řízení jakosti vý- BLÁHA, V.: Ekoauditová novela č. 169/2013 Sb. zákona č.
roby ocelových odlitků (VŠB – TU OSTRAVA)
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a její skutečný dopad na průmyslovou firmu (EMPLA, spol. s r. o.)
16.40–17.00 Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze
18.00–18.45 Večeře
20.00–23.00 Setkání slevačů
Středa 13. 11. 2013
Odborné přednášky (8.00–12.00)
Sekce D – Sekce metalurgie litin
Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
8.00–8.25 HAMPL, J. a kol.: Řízení procesů metalurgického zpracování litin (VŠB TU Ostrava)
Sekce E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty
Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.
STRÁNSKÝ, K. a kol.: Aplikace teorie fyzikálně chemické podobnosti při těžbě a hutnickém
zpracování polymetalických a železných rud (VUT v Brně)
8.25–8.50 VÁLEK, T. a kol.: Cesta ke zvýšení využití hořčíku při modifikaci plněným profilem (VÍTKOVIC- ŠENBERGER, J. a kol.: Perspektivy vakuových indukčních pecí ve slévárnách oceli (VUT v Brně)
KÉ SLÉVÁRNY, s. r. o.)
8.50–9.15 ODEHNAL, J. a kol.: Metalurgicko-materiálové vlastnosti těžkých odlitků z litin s kuličkovým SYPTÁK, Z. a kol.: Praktické zkušenosti se zaváděním výroby litiny s kuličkovým grafitem
grafitem (PILSEN STEEL, s. r. o.)
v podmínkách slévárny oceli (KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s. r. o.)
9.15–9.40 SKRBEK, B. a kol.: Výhody přímého zkoušení vyrobených odlitků ve srovnání s běžnými ates- ŠTEFÁNEK J. a kol.: Ocelářské strusky (JAP TRADING, s. r. o.)
ty (TU Liberec)
9.40–10.00 Coffee break
10.00–10.25 MORES, A. a kol.: Kontrola modifikace a mechanické vlastnosti odlitků z LKG (Sdružené pra- DULAVA, M. a kol.: Dezoxidace žáruvzdorných ocelí (S+C ALFANAMETAL, s. r. o.)
coviště U 12133)
10.25–10.50 SKRBEK, B. a kol.: Výklad zásadních změn v materiálových ČSN EN pro litiny k 1. 1. 2013 (TU ODEHNAL, J. a kol.: Metalurgicko-materiálové vlastnosti odlitků z vysoko legovaných ocelí
Liberec)
používaných v energetice (PILSEN STEEL, s. r. o.)
10.50–11.15 MARTINÁK, R. a kol.: Vliv grafitizačního očkování a obsahu síry na nukleaci a růst grafitu ŠENBERGER, J. a kol.: Vnitřní jakost masivních ocelových odlitků (VUT v Brně)
v LLG (Z MODEL, s. r. o.)
11.15–11.40 PECINA, V.: Výroba LLG a LKG v moderní slévárně KASI, spol. s r. o. v Novém Bydžově
KARAS, Z. a kol.: Recyklace hutních materiálů (DESTRO, spol. s r. o.)
11.40–12.00 Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze
12.00–13.00 Oběd
Odborné přednášky (13.00–17.00)
Sekce F – Sekce ekonomická
Sekce G – Sekce formovací materiály
Sekci řídí: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Sekci řídí: Ing. Alois Burian, CSc., Ing. Jiří Florián
13.00–13.25 KAFKA, V.: Ekonomická situace ve slévárnách, současné problémy a prognózy (RACIO & RACIO) FOŠUM, J.: Formovací materiály v českých slévárnách před 50 lety a dnes (SAND TEAM, s. r. o.)
13.25–13.50 JELÍNEK, P. a kol.: Tryskací technika v prostředí našich sléváren a podmínky pro její efektivní WAKITA, K. – MATSUBARA, M.: Characteristics and applications of spherical ceramic sand
využití (Konrad Rump Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, Praha)
„CERABEADS“ (ITOCHU CERATECH CORPORATION, JAPAN)
13.50–14.15 HERZÁN, M. a kol.: Nákladovost tepelného zpracování ocelových odlitků a tryskání odlitků BEŇO, J. a kol.: Je granulometrie a chemické složení u ostřiva to nejpodstatnější? (VŠB TU
z litiny (KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s. r. o.)
Ostrava)
14.15–14.40 BABIŠ, P.: Postavení controllingu v současné podnikatelské praxi (HUISMAN KONSTRUKCE, s. r. o.) BURIAN, A. a kol.: Technologie GEOPOL – vliv aktivačního atritoru na využitelnost regenerátu
a vlastnosti směsí (SAND TEAM, s. r. o.)
14.40–15.00 Coffee break
15.00–15.25 CHYTKA, P.: Náklady na neshodnou výrobu ve slévárně (IEG, s. r. o.)
NEUDERT, A. a kol.: Možnosti simulace znehodnocení jednotné bentonitové formovací směsi (ASK Chemicals, s. r. o.)
15.25–15.50 ŠLAJS, J. a kol.: Zkušenosti s procesem reorganizace slévárny ELITEX (METOS, v. o. s.)
PICEK, P. a kol.: Analytické stanovení ekologických parametrů směsných bentonitů firmy
Keramost, a. s. (KERAMOST, a. s.)
15.50–16.15 MACHEK, V. a kol.: Zkušenosti s procesem reorganizace Teplické strojírny, s. r. o., včetně slé- KAŇOVÁ, Z.: Monitorování procesů přípravy a řízení jednotné bentonitové směsi ve Slévárně
várny (TEPLICKÁ STROJÍRNA, a. s.)
Kuřim, A. S. (SLÉVÁRNA KUŘIM, A. S.)
16.15–16.40 FIRKOVÁ, L. a kol.: Problematika vytvoření komplexního nákladového modelu výroby odlitku BETIK, B.: Možnosti využití tepelné regenerace (OMEGA FOUNDRY MACHINERY, GB)
(VÍTKOVICE, a. s.)
16.40–17.00 Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze
17.00–17.15 Slavnostní ukončení 50. SD
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
301
A . B r o w n / P. K a i n z i n g e r a ko l .
ze zahraničních
časopisů
Tříděné uhlí –
jeho význam
v odlévání
litinových odlitků
do bentonitových
forem
(Graded coal – its role in iron
casting production from green
sand systems)
A. Brown
Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A SO P I SŮ
James Durrans and Sons Ltd,
Sheffield, England
Slevači často považují uhlí a uhlíkaté
přísady v bentonitových směsích jako
„nutné zlo“, které však zlepšuje povrch
odlitků, jejich rozměrovou stabilitu
a zajišťuje čistější odlitky po vytlučení
z formy. Mnoho takzvaných náhrad uhlíkatých přísad obsahuje velké procento
uhlí. Stejně jako bentonit má i uhlí dva
druhy vlhkosti, které je nutno brát v úvahu. Jedna je povrchová vlhkost a druhá
je chemicky vázaná vlhkost (inherentní), na kterou je třeba pamatovat s velkým respektem při dopravě, skladování
a výrobním procesu z důvodu možného
spontánního vzplanutí. Pro litinové odlitky lité do bentonitových směsí jsou
bitumenozní uhlí logickým výběrem,
mají však rozdílná složení a vlastnosti.
K důle-žitým patří nízký obsah popela
spojený s vysokým obsahem prchavých
látek a dobrým indexem bobtnání.
Tříděné uhlí je termín pro mleté uhlí, které je charakterizováno 0 % zrn nad 1 mm
(takové částice mohou způsobovat vznik
povrchových bublin) a maximum nebo
méně než 30 % částic pod 75 mikronů.
Je-li těchto částic více, ztrácejí svou účinnost, protože vznik prchavých látek je
příliš rychlý a navíc jsou často odstraněny při přípravě a odsávání formovací
směsi. Ideální tříděné uhlí závisí na
hmotnosti odlitku a jeho konfiguraci, na
typu formovacího zařízení a složení
kovu. Formy lisované vyššími tlaky využívají hrubší třídění uhlí, které zajišťuje
lepší prodyšnost formy a pomalejší vývin prchavých látek. Tvorba celkového
302
uhlíku je vylepšena a je to jedna z cest
k úspěšné produkci odlitků.
Ani dva systémy bentonitové směsi nejsou stejné a ani dvě formovny ve stejné
slévárně nepracují za stejných podmínek. Několik základních pravidel však lze
aplikovat na všechny systémy s řízenou
kontrolou směsí. Poměr bentonit : uhlí
v hmotnosti průměrně 3 : 1. Ztráta žíháním % : prchavé látky % také průměrně 3 : 1.
Ztráta žíháním by se měla pohybovat
mezi 4,5 % (menší odlitky) a 7 % (odlitky od 10 kg) v závislosti na velikosti
odlitku. Systém s méně než 4,5% ztrátou žíháním je příliš čistý a bez dostatečného množství celkového uhlíku a je
neúčinný pro výrobu jakostních odlitků
bez povrchových vad. Písek ulpívá na povrchu a tryskání je náročnější.
Popel v uhlí by neměl být vyšší než 2,5 %,
jinak dodatečné požadavky na vlhkost
způsobí zhoršení formovacích vlastností směsi. Prchavé látky v uhlí by se měly
pohybovat mezi 30 a 42 % a mezi
1,8 a 2,5 % ve formovací směsi. Vlhkost
uhlí by měla být vždy nad 1 % vázané
vlhkosti, když je dodáváno od výrobce.
Vlhkost formovací směsi bude ideální
okolo 3 % a nad 3,8 % bude vždy příčinou problémů. Celkový uhlík by se
měl pohybovat mezi 3 a 5 % opět v závislosti na hmotnosti odlitku a formovacím zařízení. Síra v uhlí bývá obecně mezi
0,7 a 1,3 %, ve formovací směsi mezi
0,03 a 0,15 % podle bentonitu a jader
užitých v systému. Síra v uhlí nebývá problémem, pokud je její obsah pod 1,5 %.
Bylo vyzkoušeno mnoho alternativ s vysokými nároky na kompletní náhradu
uhlí jinými uhlíkatými přísadami, což se
dosud bohužel nepodařilo. Produkty na
bázi smoly a asfaltu jsou považovány za
nebezpečné pro zdraví při jejich zpracování a odlévání do bentonitových směsí. Mohou být použity s opatrností ve
velmi malých množstvích (≤ 10 %). Produkty jako gilsonit mohou být také použity v malých množstvích kvůli rychlému vývinu prchavých látek a při dlouhodobém vlivu jsou nevhodné. Některé
náhrady s vodními břečkami jsou na bázi
uhlíkatých sloučenin a jsou cenově mnohem nákladnější, při delším užití nezajišťují buď kvalitu povrchu nebo vlastnosti, které má dobře tříděné uhlí.
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2011, č. 2, s. 233–238.)
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
Vliv středního
napětí a teploty
na cyklické chování
litiny s kuličkovým
grafitem
(Zum Einfluss überlagerter
Mittelspanung und Temperatur
auf das zyklische Materialverhalten
von Gusseisen mit Kugelgraphit)
P. K a i n z i n g e r a k o l .
Montanuniversität Leoben
Strukturně složité části větrných elektráren jsou vyráběny nejčastěji z litiny s kuličkovým grafitem. Komplexní geometrie
odlitků je zajišťována počítačovým modelováním současně s velmi dobrými materiálovými vlastnostmi. Náboj vrtule,
který přenáší všechny síly a momenty listů na rotor, je během provozu namáhán
vysoce dynamickým zatížením. Tato zatížení jsou cyklického charakteru a musí
být brána v úvahu již při návrhu konstrukce takového zařízení. Tato cyklická
materiálová pevnost není konstantou,
ale je závislá na vlivu mnoha faktorů,
např. na slévárenských technologiích,
složení materiálu a podle odlitku také na
jeho tepelném zpracování.
V rámci této práce byly odebrány vzorky materiálu EN-GJS-400-18U-LT z náboje vrtule větrné elektrárny a podrobeny zkouškám cyklického namáhání při
pokojové teplotě a teplotě –40 °C. Výsledné Wöhlerovy křivky byly porovnávány se čtyřmi pozicemi při rychlém
a pomalém tuhnutí odlitku a hledána korelace se vzniklými strukturami. Ve všech
případech byla matrice zcela feritická
s rozdílnou velikostí a množstvím grafi tových kuliček. Při nejrychlejším tuhnutí
materiálu obsahovala struktura 240 kuliček/mm2 a dosahovala trvalé pevnosti
215 MPa při 1,3 mil. cyklech středního
zatížení; při nejpomalejším tuhnutí obsahovala struktura pouze 20 kuliček/mm2
a dosahovala trvalé pevnosti 160 MPa
při 1,1 mil. cyklech středního zatížení.
Cyklické zkoušky při –40 °C ukázaly na
možnost zvýšení počtu zatěžujících cyklů o faktor 4. Článek je doplněn mnoha
diagramy a fotografiemi mikrostruktur.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei
Rundschau, 2012, č. 11–12, s. 288–292.)
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
M a r ko G r z i n č i č / J a r o s l a v Š e n b e r g e r
slévárenské
konference
Konference
Slévárenská technika
při výrobě motorů
v Magdeburgu
D r. I n g . M a r ko G r z in č i č
N e m a k S l o v a k i a s . r. o ., S l o v e n s ko
Obr. 1.
Téměř 400 účastníků 7. konference „Gießtechnik im Motorenbau 2013“ zaplnilo začátkem února hotel Maritim v Magdeburgu
níku a rozsáhlé nářaďovny závodu VW
Braunschweig. Slévárna se soustředí
na výrobu nápravových dílů ze slitiny
AlSi7Mg pro koncernové vozy (např.
platforma PQ46). Instalací robotizované
speciální linky od firmy BSN na tepelné
zpracování T7 a praktikováním prudkého
zachlazení jen 2 dílů ve vodní lázni naráz, materiál odlitku dosahuje tažnosti
A5 min. 8 % a pevnosti v tahu Rm min.
315 MPa. Tak dobré vlastnosti odlitku
držáku kola podporuje i licí technologie
CPC (www.cpcmachines.com/CPC_Method/index.php). Stroje jsou velmi masivní a výkonné, a tak je možné odlévat
najednou 6 odlitků v násobné kokile,
čímž stroj řídí 48 chladicích okruhů.
Nářaďovna zaměstnává 700 pracovníků, má k dispozici 93 strojů a 111 CAD
stanic a obrat dosahuje 160 mil. € ročně, přičemž dodává nářadí pro výrobu
odlitků v dalších koncernových slévárnách
(VW Hannover, Kassel, Poznaň), formy
pro plastové díly a svářecí přípravky.
vysoké školy
informují
Státní závěrečné
zkoušky na odboru
slévárenství VUT
v Brně v roce 2013
doc. Ing. Jaroslav
Š e n b e r g e r, C S c .
Státní závěrečné zkoušky (SZZ) na odboru slévárenství VUT v Brně se konaly
17. a 18. června 2013. Ke zkouškám se
dostavilo 11 studentů, kteří zpracovali
diplomové práce (DP) na témata související zejména s výrobní problematikou
sléváren, které s VUT Brno spolupracují.
Potěšující je, že při práci na DP byla vytížena školní slévárna, která se po dlouhé době vrátila ke svému původnímu
poslání. Celkem úspěšně absolvovalo
obor 11 nových inženýrů, z toho jeden
prospěl s vyznamenáním, tzn. s „červeným“ diplomem.
Noví absolventi odboru Slévárenství FSI,
VUT Brno obhájili níže uvedené diplomové práce:
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
303
S L É VÁ R E N S K É KO N F E R E N C E / V Y S O K É Š KO LY I N F O R M U J Í
Ve dnech 5.–6. 2. 2013 se v Magdeburgu konal již 7. ročník akce „Slévárenská
technika při výrobě motorů“. Od prvního
ročníku, který proběhl v roce 2001 sice
v luxusním, ale na počet účastníků malém hotelu Herrenkrug, je akce tradičně
pořádaná v hotelu Maritim. Účast není
laciná záležitost, neboť vložné činí 890 €,
a přesto i letos dorazilo do Magdeburgu
téměř 400 hostů (obr. 1). Dvoudenní
konference je platformou pro výměnu
zkušeností mezi výrobci odlitků dílů motorů, motorů, dodavateli sléváren, pracovníky univerzit a výzkumných institucí
německy hovořících zemí. Vždyť Německo si stále drží 4. pozici největšího
výrobce odlitků na světě (společně
s Japonskem) a automobilová výroba pohltí 78 % celkové výroby neželezných
kovů v Německu (železné slitiny 54 %).
Letošní ročník doplnila jednodenní akce
věnovaná segmentu výroby karosářských
a nápravových odlévaných dílů a vložné
pak dohromady činilo 1 410 €. Výroba
dílů karoserie technologií vysokotlakého
lití je velmi dynamicky se rozvíjejícím
oborem, protože pro výrobce automobilů představuje redukci hmotnosti automobilu a pro slévárny nové objemy výroby.
Celkem zaznělo 24 přednášek na hlavní
a 9 na doprovodné konferenci. Konfe-
renci tradičně doprovází v sále sousedícím s přednáškovým výstava s prezentacemi výrobců odlitků a jejich dodavatelů.
Letošnímu ročníku dominoval stánek turecké společnosti vyrábějící odlitky ze
slitin hliníku, která se poslední roky stala silným konkurentem tradičním výrobcům odlitků dílů motorů, jako jsou Nemak nebo Honsel (www.cevherdokum.
com). Velmi zajímavý je tematický odklon od posledního ročníku (Slévárenství
č. 9–10/2011, s. 329–331). Letos nezazněl jediný příspěvek, který by řešil elektromobilitu. Naopak zazníval optimizmus,
jak se dobře daří sektoru slévárenství
postavenému na automobilové výrobě.
V Evropě však není očekáván podstatný
růst výroby automobilů, proti r. 2013
půjde do r. 2019 o nárůst pouze o 15 %.
Největší výzvy se vztahují na splňování
norem snižování emisí a snižování objemu motoru při zvyšování specifického
výkonu [kW/l]. V tomto smyslu je nutné
vyrábět lehčí a komplikovanější odlitky.
Dnes už se stává běžnou technologií
výroba hlav válců s integrovaným výfukovým potrubím, kdy hmotnost systému klesne o 1,5 kg a množství CO2 ve
výrobní fázi klesne o 20 %, nebo se
předlévá dutina vysokotlakého kanálu
vačkové galerie. Na výrobu hlav válců do
kokil se již nepoužívají běžná 4 jádra
(vodní plášť, kanály, krycí), ale 11 až 16 jader. V budoucnu se proces integrování
do jednoho odlitku rozšíří o turbojednotku. Tímto způsobem vzroste podíl
hliníku na celkové hmotnosti vozu nad
20 %. Na trhu se stále objevují nové slitiny a počítačová simulace objevuje nové
segmenty, resp. výpočty jsou přesnější
(střílení jader, vnitřní pnutí při tepelném
zpracování nebo strukturní charakteristiky). Slévárny a výrobci motorů se navíc snaží vedle snižování spotřeby emisí
výsledných produktů snižovat emise
i při výrobě, a tak vznikají projekty „blue/
/green production“ apod.
Konferenci předcházely exkurze do dvou
institutů univerzity Otto-von-Guericke
a velmi atraktivní prohlídka slévárny hli-
Jaroslav Šenberger / Iva Nová / Jiří Machuta
Bochníček Štěpán, Bc.
Optimalizace technologie vytavitelného
modelu s využitím numerické simulace
Vedoucí DP: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Hejduk Oldřich, Bc.
Hodnocení statistického řízení jakosti
(SPC) pro řešení stability procesů u tlakově litých odlitků
Vedoucí DP: prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc.
Klváček Jan, Bc.
Vliv metalurgického zpracování a podmínek odlévání na vnitřní jakost ocelových odlitků
Vedoucí DP: Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Král Vojtěch, Bc.
Vliv síry a grafi tizačního očkování na
strukturu a mechanické vlastnosti litiny
s lupínkovým grafitem
Vedoucí DP: Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Kubík Jiří, Bc.
Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků
Vedoucí DP: Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
V Y S O K É Š KO LY I N F O R M U J Í
Návrat Radim, Bc.
Vliv metalurgického zpracování a slévárenské technologie na jakost ocelových
odlitků.
Vedoucí DP: Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Pešek Jakub, Bc.
Studium vlivu metalurgických a technologických parametrů na mechanické
vlastnosti slitin hliníku
Vedoucí DP: prof. Ing. Ladislav Zemčík,
CSc.
Rozman Jiří, Bc.
Nástroje jakosti pro hodnocení tlakově
litých odlitků z Al slitin
Vedoucí DP: prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc.
Soukupová Lucie, Bc.
Optimalizace technologie výroby odlitků
ze slitin Al metodou vytavitelného modelu
Vedoucí DP: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Šupa Jan, Bc.
Ověření funkčnosti počítačové simulace
v oblasti tepelných vlastností forem
Vedoucí DP: Ing. Petr Cupák, Ph.D.
Fakulta strojní TU
v Liberci slaví 60 let
svého trvání
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Jiří Machuta, Ph.D.
TU v Liberci
V tomto roce slaví Fakulta strojní TU v Liberci 60 let od svého založení. V únoru
1953 vláda ČSR ustavila novou vysokou
školu technického charakteru, která
měla za úkol rozvíjet strojírenství i strojírenství v textilním průmyslu v severních
Čechách. Dne 1. října roku 1953 nastoupilo do prvního ročníku 259 studentů, kteří úspěšně vykonali přijímací
zkoušky na Fakultě strojního inženýrství
ČVUT v Praze. Škola k tomuto účelu získala budovu tehdejšího gymnázia F. X.
Šaldy v Hálkově ulici. Rektorem školy byl
jmenován prof. Ing. Dr. Josef Kožoušek
a na škole působilo celkem 19 pedagogů
(1 profesor, 1 docent, 6 odborných asistentů a 11 asistentů). Výuka byla orientována do několika studijních směrů,
z nichž významný byl směr technologický se specializací na strojírenskou technologii. Brzy po příchodu prof. Ing. Bohumila Odstrčila na školu (1956) se začala formovat výuka slévárenské technologie a v roce 1964 slévárenství na
škole nabylo značného významu, proto
byla ustavena katedra technologie a slévárenství. To úzce souviselo se skutečností, že v roce 1960 byla založena Fakulta textilní s ohledem na rozvoj textilního strojírenství a od tohoto roku až
do roku 1995 měla škola označení VŠST.
V této době byly na fakultě dva hlavní
obory – konstrukce strojů a obor strojírenská technologie. Od 60. let se oba
obory proporcionálně rozvíjely v souladu s potřebami našeho strojírenství. Postupem dlouhého času, tak jak se rozvíjela strojírenská výroba a vyvíjela politická
a ekonomická situace, se také reorganizovaly a ustavovaly katedry fakulty. Obor
strojírenská technologie zabezpečoval
výuku slévárenství, kterou po prof. Odstrčilovi převzal doc. Ing. Zdeněk Holubec, CSc., výuku tváření kovů a plastů,
kterou garantoval prof. Ing. Jaroslav
Tměj, CSc., a výuku obrábění vedenou
doc. Ing. Jaromírem Gazdou, CSc. Po polistopadových událostech roku 1989,
které vytvořily podmínky pro demokratický systém, došlo na naší škole k významným změnám jak v oblasti vedení
a řízení školy a fakult, tak v oblasti členění jednotlivých kateder. V letech 1990
až 1995 byly ustaveny čtyři další fakulty:
pedagogická – 1990; hospodářská –
1992; architektury – 1994; mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
– 1995. Od roku 1995 nese naše škola
název Technická univerzita v Liberci.
Fakulta strojní je nejstarší a velmi významnou fakultou Technické univerzity
v Liberci; v roce 1990 byl do funkce děkana fakulty strojní zvolen prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc., přední odborník v metalurgii a výrobě litinových odlitků. Došlo k reorganizaci kateder a na fakultě
byly ustaveny tyto katedry: strojírenské
metalurgie, tváření a plastů, materiálu,
mechaniky a pružnosti, energetických
zařízení, aplikované kybernetiky, částí
a mechanizmů strojů, obrábění a montáže, strojů průmyslové dopravy, sklářských a keramických strojů, textilních
a oděvních strojů a balicích a polygrafických stojů. Konstrukční katedry fakulty
se zabývají konstrukcí příslušných strojů, tj. spalovacích motorů, textilních,
sklářských a polygrafických strojů. V roce
2000 došlo ke spojení katedry strojírenské metalurgie a katedry tváření a plastů. Vznikla katedra strojírenské technologie, která zahrnuje dvě oddělení: tváření a plastů; strojírenskou metalurgii
– výuka slévání a svařování. Toto pracoviště je v současné době páteří naší fakulty,
zabezpečuje výuku progresivních strojírenských technologií se zaměřením
na moderní způsoby výroby odlitků
a metalurgickou přípravu tavenin kovů.
Za dobu 60 let prošla naše fakulta bohatým vývojem. V současné době je
na strojní fakultě zabezpečována výuka
ve třech stupních studia: bakalářské,
Valenta Pavel, Bc.
Vliv chemického složení oceli na strukturu a vlastnosti korozivzdorných ocelí
Vedoucí DP: Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Nově promovaným inženýrům blahopřejeme k úspěšnému ukončení studia
a přejeme, aby při práci v oboru našli svoje plné uplatnění a radost z povedené
práce.
Technická univerzita v Liberci
304
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
Nové výzkumné centrum CXI
I v a N o v á / J i ř í M a c h u t a / z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y
LITĚJNOJE
PROIZVODSTVO
Foundr y, Technology,
Equipment, 105120 Moskva, Grzelski Per., 13a, tel./
/fax: +007 495 303 85 81,
[email protected], www.foundrymag.ru
GIESSEREI-PRAXIS
Chefredakteur: Hartmut
Polzin, Veitsbergweg 29,
A- 8700 Leoben, tel.:
+43 3842 431 01 33,
www.giesserei-praxis.de
LITĚJŠČIK ROSSII
Oficialnyj žurnal Rossijskoj
associacii litějš čikov,
123557 Rossia, Moskva,
Presnenskij val, 14, www.
ruscastings.ru, foundryal
@mtu-net.ru
GIESSEREI
RUNDSCHAU
H erausg eb er: Verein
Österreichischer Giessereifachleute und a. Verlag
Strohmayer KG, A-1100
Wien, Weitmosergasse 30,
tel.: +43 0 1 617 26 35,
[email protected]
LIVARSKI VESTNIK
Društvo livarjev Slovenije, Lepi pot 6, P. P. 424,
SI-1001 Ljubljana, www.
drustvo-livarjev.si, drustvo.
[email protected]
CHINA FOUNDRY
Foundry Journal Agency,
no 17 Yunfeng Street
South, Tiexi District, Shenyang 110022, P. R. China,
tel.: +86 24 258 478 30,
www.foundryworld.com
MODERN CASTING
Publication of the American Foundry Society,
1695 N. Penny Ln, Schaumburg, IL 60173- 4555,
fax: 001 847 842 78 48,
www.moderncasting.com,
[email protected]
FONDERIE
Revue mensuelle rédigée
avec le concours de
AAESFF, de ATF et de
CTIF. Rédaction: 44 avenue de la Division Leclerk,
F 92318 Sévres Cedex,
tel.: +33 1 411 463 00,
www.etif.fr
INTERNATIONAL
FOUNRY RESEARCH
The scientific journal –
Giessereiforschung, Giesserei-Verlag-GmbH, P. O.
Box 102532, 40016 Düsseldorf, www.giessereiverlag.de, redaction@
bdguss.de
PRACE INSTITUTU
ODLEWNICTWA
Transactions of Foundry
Research Institute, 73 Zakopiańska Street, 30-418
Kraków, tel.: +48 12 261
82 81, fax: +48 12 266 08
70, www.iod.krakow.pl,
[email protected]
GIESSEREI
Die Zeitschrift für Technik,
Innovation und Management. Redaktion: Sohnstr.
70, 40237 Düsseldorf,
tel.: +49 211 687 13 65,
www.vdg.de, redaktion@
vdg.de
INTERNATIONAL
JOURNAL OF
METALCASTING
American Foundry Society,
Inc., 1695 N. Penny Lane,
Schaumburg, IL 601734555, www.afsinc.org,
[email protected]
PRZEGLĄD
ODLEWNICTWA
Wydaca: Stowarzyszenie
Techniczne Odlewnikow
Polskich, ul. Zakopiańska
73, 30-418 Kraków, www.
przeglad-odlewnictwa.pl,
[email protected]
pl
zahraniční
slévárenské
časopisy
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
305
Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N SK É Č A S O P I S Y
GIESSEREIERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Die Zeitschrift für das
operative Management.
Sohnstr. 70, 40237 Düsseldorf, tel.: +49 211 687
13 65, www.vdg.de
magisterské a doktorské. V magisterském (inženýrském) studiu je pět studijních oborů: strojírenská technologie,
konstrukce strojů a zařízení, výrobní systémy, aplikovaná mechanika a automatizované systémy řízení ve strojírenství.
Působí zde 21 profesorů, 34 docentů
v pozici garantů studijních předmětů,
školitelů, přednášejících a vedoucích
závěrečných studentských prací. Na plnění pedagogických úkolů se dále podílí 59 odborných asistentů, 13 asistentů
a několik technických a administrativních pracovníků. Všichni jsou začleněni
do 11 kateder. V oblasti vědecké jsou řešeny výzkumné projekty GAČR, TAČR,
MŠMT, projekty Evropské unie a projekty MPO; k této činnosti přispívá i technické vybavení v nové budově CXi. Probíhá rovněž rozsáhlá spolupráce s velkým množstvím nejrůznějších firem,
mezi které se řadí např. ŠKODA AUTO
Mladá Boleslav, MAGNA Liberec, KSM
CASTINGS CZ, a. s., a další.
Za šedesátileté trvání fakultu absolvovalo více než 10 000 studentů a na fakultě
působilo celkem cca 700 zaměstnanců.
Přáli bychom si, aby naše fakulta, resp.
univerzita, i dále vychovávala nejen dobré techniky, ale i odborníky pro slévárenskou praxi.
z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y / I v a n H o s t a š a
Fonderie
STUCKI, M., CTIF: Eradication des oxydes
dans les alliages d’aluminium: réve ou
réalité? (Eliminace oxidů v hliníkových
slitinách: sen nebo skutečnost?),
2012, č. 6, s. 13–30.
se složitou strukturou), 2012, č. 9–10,
s. 242–245.
STURM, J. – WAGNER, I.: Praktischer
Einsatz der Kernsimulation zur Processoptimierung (Praktické využití simulace výroby jader pro optimalizace
procesu), 2012, č. 9–10, s. 246–252.
Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N SK É Č A S O P I S Y / V Z D ĚL ÁVÁ N Í
Giesserei
China Foundry
PITHAN, A. a kol.: Modifikationen von
Aluminiumlegierungen für hohe thermische Beanspruchungen (Modifikace
hliníkových slitin pro vysoká tepelná namáhání), 2012, č. 10, s. 38–45.
BÜNK, M. a kol.: Möglichkeiten der
Phasenanalyse von Aluminiumlegierungen durch Lichtmikroskopie und spezielle Ätztechniken (Možnosti fázové
analýzy hliníkových slitin světelnou
mikroskopií a speciální leptací techiky), 2012, č. 10, s. 46–51.
VIEDENZ, M. – HILLEN, R. a kol.: Innovationen beim Dosieren von Flüssigaluminium (Inovace při dávkování tekutého hliníku), 2012, č. 10, s. 80–83.
QIAN, S. a kol.: A new dynamic method
for measuring hydrogen partial pressure
in molten aluminium alloy (Nová dynamická metoda pro měření parciálního tlaku vodíku v roztavené hliníkové slitině), 2011, č. 1, s. 1–4.
WENBIN, Z. a kol.: Niobium alloying
effect in high carbon equivalent grey
cast iron (Legující vliv niobu v litině
LLG s vysokým ekvivalentem uhlíku),
2011, č. 1, s. 36–40.
NAKAE, H. a kol.: Influence of Si, Ce, Nb
a Sn on chunky graphite formation (Vliv
Si, Ce, Nb a Sn na tvorbu chunky grafitu), 2011, č. 1, s. 96–100.
Giesserei- E r fa h r u n g s a u s t a u s c h
International Foundry
Research
MEUSELWITZ GUSS GmbH: GJS-Werkstoffe für Windkraftanlagen in Regionen
mit höherer klimatischer Belastung
(GJS materiály pro větrné elektrárny
v oblastech s vyšším klimatickým zatížením), 2012, č. 11+12, s. 47–48.
FISCHER, A. a kol.: The evolution of high
performance feeding aids to improve
casting quality (Vývoj vysoce účinné
pomoci při dosazování kovu pro
zlepšení jakosti odlitků), 2012, č. 4,
s. 20–27.
G i e s s e r e i - Pra x i s
International Journal
of Metalcasting
RÖHRIG, K.: Legiertes Gusseisen – Teil 3
(Legovaná litina – 3. díl), 2012, č. 6,
s. 225–235.
SCHWAB, U.: Zinkdruckguss im Automobil (Tlakově litý zinek v automobilu),
2012, č. 6, s. 263–267.
PETKOV, T. a kol.: Optimierung der Wärmebehandlung einer AlMgSi-Gusslegierung (Optimalizace tepelného zpracování slitiny AlMgSi), 2012, č. 6,
s. 268–276.
TRUBITZ, P. a kol.: Bestimmung der Rissauffangzähigkeit von duktilem Gusseisen (Stanovení odolnosti litiny
LKG vůči tvorbě trhlin), 2012, č. 7, s.
294–298.
PODOBED, O. a kol.: Altsandvorbefeuchtung als wirksamer Beitrag zum
qualitativen Formstoff (Předvlhčení
vratné směsi jako účinný příspěvek
ke kvalitní formovací směsi), 2012,
č. 7–8, s. 313–316.
Giesserei Rundschau
WEISS, K. a kol.: Ermittlung der mechanischen Eigenschaften eines Aluminium
Strukturbauteils (Stanovení mechanických vlastností hliníkových součástí
306
Mechanizmy a řízení procesu), 2012,
č. 5, s. 52.
TARTAGLIA, J.: Comparison of Monotonic and Cyclic Properties of Ductile Irons
in the AFS (Porovnání monotónních
a cyklických vlastností litin s kuličkovým grafitom dle AFS), 2012, č. 5,
s. 54–56.
LUMLEY, R. – DEEVA, N.: An evaluation
of quality parameters for high pressure
diecasting, part II: heat treatment (Vývoj parametrů jakosti pro tlakově
lité odlitky, část II: tepelné zpracování), 2011, č. 4, s. 47–62.
Pra c e I n s t i t u t u
Odlewnictwa
PEZARSKI, F. a kol.: Zastosowanie mas
formierskich ze spoiwem geopolimerowym do produkcji odlewów ze stopów
Al (Použití formovacích směsí s geopolymerními pojivy pro odlitky ze
slitin hliníku), 2011, č. 2, s. 23–33.
DLUGOSZ, P. a kol.: Technologiczne aspekty syntezy metalowych materialów
kompozytowych zbrojonych cenosferami
(Technologické aspekty syntézy kompozitů s kovovou matricí zpevněných
cenosférami), 2011, č. 2, s. 35–44.
DRZYMALA, P. a kol.: Popioly lotne jako
zbrojenie kompozytów metalovych na
osnovie stopów metali lejkách (Létavé
popílky jako zpevňující komponenty
kovových kompozitů na podkladě
slitin lehkých kovů), 2011, č. 3, s. 5–22.
RUDNIK, D. a kol.: Wlaściwości termofizyczne źeliwa przeznaczonego do produkcji tarcz hamulcowych (Termofyzikální vlastnosti litiny použité k výrobě brzdových disků), 2011, č. 3,
s. 23–36.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
vzdělávání
Litějščik Rossii
GUŠIN, N. S. a kol.:Prokalivajemosť iznosostojkich otlivok tolščinoj 200 mm
(Prokalitelnost otěruvzdorných odlitků o tloušťce 200 mm), 2012, č. 4,
s. 16–19.
MUCHOMOROV, I. A.: Pričiny obrazovanija gazovych rakovin v otlivkach (Příčiny vzniku plynových bublin v odlitcích), 2012, č. 4, s. 36–40.
Nový studijní
obor Zlatnictví
a stříbrnictví na SPŠ
a VOŠ technické
v Brně
Modern Casting
M gr. I va n H o s t a š a
FOSECO LTD: Ductile Iron Treatment Reduces Magnesium, Improves Properties
(Zpracování litiny LKG snižuje hořčík, zlepšuje vlastnosti – INITEC proces), 2012, č. 4, s. 44.
SHIMIN, L. a kol.: Hot Tearing in Cast Al
Alloys: Mechanisms and Process Controls (Trhliny za tepla v Al slitinách:
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
S P Š a V O Š t e c h n i c k á , S o k o l s k á 1, B r n o
[email protected]
Foto: I. Hostaša
Umělecký studijní obor se zaměřením na
zlatnictví a stříbrnictví otevíráme nově
ve školním roce 2014–2015. Reagujeme
tak na dlouhodobou poptávku po ab-
I v a n H o s t a s a / A nt o n í n Z á d ě r a
Jana Vybíralová, stříbrný závěs
Veronika Geršlová, Vážka, stříbrné náušnice
aktuality
Rekonstrukce tavby
na VUT v Brně
Veronika Geršlová, Vážky, stříbrný závěs
je určitou dávku talentu, manuální zručnosti a odpovědnosti při práci s drahými
kovy, drahými kameny a ostatními materiály pro výrobu šperků a zlatnických
výrobků. Výuka bude zajištěna odborníky z řad interních pedagogů i externích
specialistů.
Předpokladem pro studium oboru je zájem o výtvarné umění, design, kreslení
a řemeslnou činnost. Studenti se naučí
samostatně vytvářet jednoduché i složité návrhy zlatnických výrobků, klasických i moderních šperků, při jejichž
realizaci si osvojí většinu tradičních
i moderních technologických postupů.
Navrhování bude probíhat ve školním
ateliéru, praktická výuka pak ve školní
zlatnické dílně a na externích pracovištích tak, aby byly zaručeny její nejlepší
možné podmínky.
Absolventi oboru zlatnictví a stříbrnictví
budou připraveni pro vlastní podnikatelskou činnost a mohou spolupracovat
s již etablovanými zlatnickými ateliéry či
dílnami. Budou moci pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole s různým uměleckým zaměřením jak
praktickým, tak teoretickým.
V případě jakéhokoli dotazu ohledně oboru nás prosím kontaktujte:
Mgr. Ivan Hostaša
Bc. Jana Vybíralová
SPŠ a VOŠ technická
Sokolská 1, Brno
[email protected]
[email protected]
tel.: 541 427 155
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
foto: Ing. Marek Kováč
Dne 6. června 2013 se na VUT v Brně
uskutečnila již po deváté rekonstrukce
tavby ve staroslovanské šachtové peci
(obr. 1). Cílem této akce je nejen seznámit studenty s historií a praktickou ukázkou tavby, ale i propagovat a popularizovat celý slévárenský obor a katedru slévárenství mezi studenty strojní fakulty
VUT v Brně. Místo konání bylo opět v objektu Fakulty strojního inženýrství na Palackého vrchu. Akce probíhala po celý
den a končila až ve večerních hodinách.
Nedílnou součástí tavby byla tradiční
přednáška prof. Karla Stránského, která
seznámila účastníky s historií těžby
a zpracování polymetalických a železných
rud. Stejně jako v loňském roce byla akce
navíc doplněna i ukázkou kovářského
fortelu, který předvedl umělecký kovář
Dan Hlobil (obr. 2). Studenti měli možnost sledovat kováře při práci, příp. si sami
zkusit pod jeho vedením vykovat drobné předměty.
Obr. 1.
Pohled na repliku staroslovanské
šachtové pece
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
307
V Z D ĚL ÁVÁ N Í / A K T UA L I T Y
solventech tohoto oboru ze strany firem
a podniků zabývajících se zlatnickou produkcí i obchodem se šperky, se kterými
škola rozvíjí úspěšnou spolupráci. V současné době je studijní obor Výtvarné
zpracování kovů a drahých kamenů –
zlatnictví a stříbrnictví vyučován pouze
na dvou školách v republice, a to v Ostravě a Turnově. V Jihomoravském kraji
tento studijní obor dlouhodobě chybí;
v minulosti zde byl krátkodobě realizován pouze učební obor Zlatník a klenotník a tento má pro příští školní rok
v nabídce pouze pět škol, tři školy působí v Praze, další v Jablonci nad Nisou
a v Turnově. Vzhledem k tomu, že naše
škola již poskytuje kvalitní vzdělávání ve
skupině oborů Výtvarné zpracování kovů
a drahých kamenů (Umělecké odlévání,
Umělecké kovářství a zámečnictví a Plošné a plastické rytí), nabízí se realizace
výuky tohoto atraktivního oboru na naší
škole jako ideální řešení pro rozšíření nabídky studijních programů. Jsme jedinou
školou na Moravě, která jej nabízí.
Obor je určen pro chlapce i dívky, kteří
úspěšně ukončili 9. ročník základní školy; podmínkou je vykonání talentové
zkoušky a zdravotní způsobilost. Zlatnická práce je náročná na trpělivost, je
to práce velmi přesná a jemná a vyžadu-
A nt o n í n Z á d ě r a / U m ě l e c k á l i t i n a
A K T UA L I T Y / U M ĚL ECK Á L I T I N A
Obr. 2.
Umělecký kovář Dan Hlobil při
práci
Neméně důležitým smyslem konání těchto akcí je také příležitost k setkání studentů, pracovníků fakulty i bývalých studentů a zástupců z řad firem působících
ve slévárenské branži (obr. 3). V letošním
roce se rekonstrukce tavby v průběhu
celého dne zúčastnilo přibližně 130 lidí.
Na akci přišli z velké části studenti slévárenské specializace, v hojném počtu
však dorazili i studenti materiálového
inženýrství a studenti nižších ročníků
strojní fakulty, tedy možná budoucí slevači. Zajímavým a potěšujícím zjištěním
letošního ročníku bylo i to, že na rekonstrukci tavby si udělají čas i bývalí absolventi slévárenského oboru.
Díky našim sponzorům se každoročně
daří zajistit finanční prostředky potřebné
pro přípravu i opatření občerstvení –
„Rajhradský kotlík“ v podání doc. Šenbergera bylo tedy možné doplnit i o další chutné pohoštění. V letošním roce byli
našimi sponzory ze slévárenské branže
Česká slévárenská společnost, MECAS
ESI, s. r. o., LANIK, s. r. o., a slévárna DSB
EURO, s. r. o. S historií bývá spojena tradice a v tomto ohledu je nutné ocenit
přístup jednotlivých sponzorů, kdy slévárna DSB EURO a firma MECAS ESI byly
sponzory posledních sedmi ročníků. Byli
bychom rádi, kdyby nám zůstali tito tradiční sponzoři nadále nakloněni a cítili
naši každoroční akci ne jako svou povinnost, ale jako možnost propagace celého oboru slévárenství a také příležitost
pro příjemné setkání se svými přáteli
v oboru i se studenty, kteří se u nich jednou možná budou ucházet o místo.
V letošním roce se nám již potřetí podařilo získat sponzorský příspěvek i u společnosti mimo obor slévárenství. Touto
firmou byl menší brněnský pivovar a hotel PEGAS, který nám v rámci svého sponzorského příspěvku poskytl pro osvěžení
své chuťově velice zajímavé a vyvážené
pivo. Podle reakce všech účastníků byl
tento dar přijat s velkým ohlasem.
Za organizátory bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, kteří nám svým fi nančním i hmotným příspěvkem umožnili uspořádat tuto akci na velice dobré
úrovni i s bohatým doprovodným programem a zcela na vlastní náklady, takže účastníci byli oproštěni od jakýchkoliv
poplatků. Věřím, že tato událost přispěla ke zviditelnění našeho oboru a rovněž k navázání nových vztahů nejen
mezi studenty a pedagogy na fakultě
strojního inženýrství, ale i mezi pracovníky zúčastněných firem. Dále bych rád
poděkoval prof. Stránskému za zajímavou přednášku a rovněž dalším organizátorům, kteří se ochotně, obětavě
a také bezplatně zapojili do příprav. Poděkování patří i několika pracovníkům
fakulty i dalším organizátorům, kteří ve
svém volném čase napomáhali zdárnému průběhu celé akce.
Nebudu snad příliš daleko od pravdy,
řeknu-li, že vynaložené úsilí organizátorů i příspěvky sponzorů nebyly zbytečné
a návštěvníci akce odcházeli v dobré náladě. Cílů akce jak z poznatkového, tak
i ze společenského hlediska bylo tedy
zcela dosaženo. Doufám, že se v příštím
roce opět všichni při stejné příležitosti
šťastně shledáme.
umělecká litina
Nádoba na kaurí
s výjevem obětování
Západní dynastie Han (206 př. n. l.
– 23 n. l.). Průměr víka: 32 cm, celková výška: 50 cm. Materiál: bronz.
Nalezeno v pohoří Shizhai,
kraj Jinning, provincie Jün-nan
K a u r í (u l i t a
mořského plže
zavinutce užívaná v některých zemích jihovýchodní Asie
a Tichomoří jako platidlo [1])
byla používána
jako platidlo také
v otrokářské společnosti národa Dian
v provincii Jün-nan. Majitelé otroků
uchovávali své peníze právě v nádobách
na kaurí, na jejichž víkách bývají velice
pečlivě vyobrazeny různé výjevy.
Na víku popisované nádoby na kaurí je
celkem 127 lidských postav, dům se sloupy, bronzové bubny, tygři, krávy, koně,
prasata, ovce, pávi, ryby, hadi atd. Jeden
vězeň je připoután ke sloupovému pomníku, druhý je spoután na kotnících.
Okolo sloupu se obtáčejí dva hadi a v jeho
spodní části je vidět, jak obrovský had
již z poloviny spolkl připoutaného vězně. Tato scéna představuje rituální obětování válečných zajatců v době otrokářské společnosti dávného čínského národa Dian.
Různé domy, postavy, zvířata a nástroje
na víku nádoby byly odlévány jednotlivě
metodou ztraceného vosku a vespod každého odlitku byl nýt. Pak byly jednotlivé
odlitky umístěny do odpovídajícího místa na víku a spojeny přímým nýtováním.
Přestože má víko této nádoby v průměru jen 32 cm, sošky jsou velice různorodé a vypadají jako živé.
L i t e ra t u ra
[1]
Obr. 3.
308
Pohled na místo a účastníky rekonstrukce tavby na VUT
S l é vá re ns t v í . L X I . č e r v e n e c– s r p e n 2013 . 7– 8
PETRÁČKOVÁ, V. – KRAUS, J. a kol.:
Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1995, s. 382, ISBN
80-200-0982-5.
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2012, roč. 10, č. 2, s. A3.)
Download

stáhnout [pdf] - Časopis SLÉVÁRENSTVÍ