Quality
plus
Slévárenství č. 9 – 10/ 2013
GERMALLOY™ and OPTIGRAN™
Důvody pro používání očkovacích bloků
Germalloy pro tvárnou litinu a Optigran
pro šedou litinu jsou naprosto zřejmé:
Rovnoměrné vylučování uhlíku při
současném zabránění vzniku
podchlazeného grafitu u šedé litiny
Dosažení vysokého počtu kuliček
grafitu
Potlačení sklonu k bílému tuhnutí
litiny, tvorbě karbidů a hranových
zákalek u tvárné litiny
Přednášky ze Slévárenských dnů® 2013
Širokou paletu osvědčených produktů najdete na:
www.ask-chemicals.com
ASK Chemicals Czech s.r.o. | Tovární 7, 643 00 Brno, Czech Republic | Tel.: +420 545 219 030 | [email protected]
9–10/2013
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů s platností do 31. 12. 2013 (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští,
je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností,
které jsou na žádost jejich zástupců upravovány
v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona
č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam.
Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam
nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
foundry industry journal
r o č n í k L X I . 2 013 . č í s l o 9 – 10
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
tematické zaměření / přednášky ze Slévárenských
d n ů ® 2 013 / p a p e r s o f t h e F o u n d r y d a y s 2 013
garant / předsedové OK ČSS a odborný garant
50. slévárenských dnů®
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
obsah
Redakce / editorial offi ce:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ÚVODNÍ SLOVO
313
Roučka,J.
Jubilejní, 50. slévárenské dny® od 12. do 13. listopadu 2013 opět
v hotelu AVANTI v Brně
PŘEDNÁŠKY ZE SLÉVÁRENSKÝCH DNŮ® 2013
314
Dulava,M.–Záděra,A.–Šenberger,J.
Dezoxidace žáruvzdorných ocelí
Deoxidation of heat-resisting steels
318
Lukeš,R.
Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli
Newly proposed technological tests for corrosion-resistant steels
322
Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 26. 9. 2013, do tisku 18. 10. 2013.
Náklad 900 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Verification of computer simulation of wax patterns deformations with the aid of the ProCAST
software
326
Péče o chladicí okruhy kovových forem je podmínkou pro reprodukovatelně
dobré mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku
Care for cooling circuits of metal moulds is a condition for reproducibly good mechanical
properties of aluminium alloys castings
333
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Zdeněk Vladár, předseda
J e l í n e k , P. a ko l .
Tryskací technika v prostředí našich sléváren a podmínky pro její efektivní využití
Blasting technology in our foundries and conditions for its efficient utilization
337
B a b i š , P.
Postavení controllingu v současné podnikatelské praxi
Status of controlling in present enterprising practice
ODBORNÉ ČLÁNKY
341
Hrbáček,K. a kol.
Nové niklové slitiny vhodné pro použití v prostředí tekuté skloviny
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
redaktorka / editor
Mgr. Milada Písaříková
Grzinčič,M.
New Ni-base alloys suitable for use in liquid enamel
Šmíd,M. a kol.
346
Únavové vlastnosti superslitiny MAR-M-247
Fatigue properties of the MAR-M-247 superalloy
“À ¡ “G à k דā “¿ ¡ “¾è á í“ā “¾ ¡ “» å Õ W ` Ø Þ “ā “´ ¡“½ â Ö Û“ā “á“» è ç Ô € ““ “K á Ô é â é b “ é ß Ô æ ç á â æ ç ܓ æ è ã Ø å æ ß Ü ç Ü áì “À ´ Å À ¥§ª“
ÆÙ饗¨¥—— ¸çãàâØÚܗëÜçÜãå’Úߗ‡ëo둗ҬÔ
¹ÜÚ¡“¤¡““ ´ããßÜÖÔçÜâá“âٓÛØÔç“æÛÜØß×æ“ΨÐ
ÆÙ饗©¥—— ¸çãàâØÚܗëÜçÜãå’Úߗ‡ëo둗ҬÔ
¹ÜÚ¡“¥¡““ ´ããßÜÖÔçÜâá“âٓÛØÔç“æÛÜØß×æ“ΨÐ
ÆÙ饗ª¥—— ª»—äæÛÜ㗇ëoëì—ê—ØåØã’ñæì—ëãæì‡ëgâ
¹ÜÚ¡“¦¡““ ¦·“ãÔççØåá“âٓçÛؓæÛÜØßדêÜçۓçÛÜÖÞáØææØæ“ÔáÔßìæÜæ
ÆÙ饗«¥—— ͒êãÜÛâð—äg„Üåo—íæêâæíf¤
ßæ—äæÛÜãì—ñ—áÜÛåf—êëéØåð
¹ÜÚ¡“§¡““ ÅØæèßçæ“ âٓ àØÔæèåØàØáçæ“ âٓ
çÛؓêÔë“ãÔççØåá“Ùåâà“âáؓæÜ×Ø
ÆÙ饗¬¥—— Êåoä[åo— Ùæۑ— äg„Üåfßæ—
äæÛÜãì—åØëædÜåfßæ—æ—¨¯§—İ
¹ÜÚ¡“¨¡““ ÆÖÔááÜáړ âٓ ãâÜáçæ“ âٓ çÛؓ
àØÔæèåØדãÔççØåá“ÚÜéØá“Ô“ÛÔßٓ
çèåá
ÆÙ饗­¥—— ÌçÜíågåo—íæêâæífßæ—äæÛܤ
ãì—Ûæ—ç„oçéØíâì—çéæ—äg„Üåo
¹ÜÚ¡“©¡““ ¹ÜëÜáړçÛؓêÔë“ãÔççØåá“Üá“çÛؓ
ãåØãÔåÔçÜâá“Ùâå“àØÔæèåØàØáç
ÆÙ饗®¥— »ÜÝæéäØÚܗ íæãå’Úߗ âéØᑗ
‡ëoëì
¹ÜÚ¡“ª¡““ ·ØÙâåàÔçÜâᓠâٓ ÙåØؓ æÛÜØßד
Ø×ÚØæ
ÆÙ饗¯¥—— »ÜÝæéäØÚܗ íåàë„åoßæ— çéê¤
ëÜåÚÜ
¹ÜÚ¡“«¡““ ·ØÙâåàÔçÜâá“âٓçÛؓÜáçØåáÔߓåÜáÚ
ÆÙ饗°¥—— ËÜçÜãåf—çæãܗäæÛÜãì—çæ—íð¤
áäìëo—ñ—Ýæéäð
¹ÜÚ¡“¬¡““ ÇÛØåàÔߓ ÿØßד âٓ çÛؓ ãÔççØåá“
ÔÙçØå“×åÔêÜáړÙåâà“çÛؓàâèß×
ÆÙ饗¨§¥—— Ìäoêëgåo—âæåëéæãåoÚߗâ„à¤
íÜâ
¹ÜÚ¡“¤£¡““ ¿âÖÔçÜâá“âٓÖÛØÖÞÜáړÖèåéØæ
ÆÙ饗¨©¥—— Ìäoêëgåo— âæåëéæãåoÚߗ ºÇ—
Ùæۑ
¹ÜÚ¡“¤¥¡““ ¿âÖÔçÜâᓠâٓ ¶Ã“ ÖÛØÖÞÜáړ
ãâÜáçæ
ÆÙ饗¨¨¥—— ¾éØăÚâf—ñå[ñæéågåo—ëæãܤéØåÚo—â„àíÜâ—çéæ—áÜÛåæë¤ãàíf—äæÛÜãð
¹ÜÚ¡“¤¤¡““ ºåÔãÛÜÖÔߓåØãåØæØáçÔçÜâá“âٓçâßØåÔçÜâáæ“âٓÖèåéØæ“Ùâå“Üá×ÜéÜ×èÔߓãÔççØåáæ
·µÂÅÁ%“"¿ Á¾ Ì
Vychází 6krát ročně / 6 issues a year
Číslo 9–10 vyšlo 31. 10. 2013.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
Verifikace počítačové simulace deformací voskových modelů pomocí
softwaru ProCAST
à D ¸ · Á G ¾ Ì “ Í ¸ “ Æ ¿ % É Å ¸ Á Æ ¾ R¶ » “ · Á Q “ ¥ £¤¦
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202,
242 459 203, [email protected]
Herman,A. a kol.
ÆÙ饗¨¥—— Íæêâæ풗äæÛÜã
¹ÜÚ¡“¤¡““ ÊÔë“ãÔççØåá
ÆÙ饗©¥—— Êâæ„Üçàåæí[—ÝæéäØ
¹ÜÚ¡“¥¡““ ÆÛØßߓàâèß×
ÆÙ饗­¥—— ËíØé—Ø—ÛàêëéàÙìÚܗçéܤ
Úàçàë[둗 bē— íܗ êãàëàåg—
ÀÅ®¨ªÃº
¹ÜÚ¡“©¡““ ÆÛÔãؓÔáד×ÜæçåÜÕèçÜâá“
âٓçÛؓbē“ãåØÖÜãÜçÔçØæ“Üá“
çÛؓ¼Áª¤¦¿¶“Ôßßâì
ÆÙ饗«¥—— »ÜåÛéàëàÚâ[—êëéìâëìéؗêãàëàåð—ĸɤĤ©«®
¹ÜÚ¡“§¡““ ·Øá×åÜçÜ֓æçåèÖçèåؓâٓçÛؓÀ´Å À ¥§ª“Ôßßâì
ÆÙ饗¬¥—— ËíØé— Ø— ÛàêëéàÙìÚܗ çéÜÚàçàë[둗 bē— íܗ
êãàëàåg—ĸɤĤ©«®
¹ÜÚ¡“¨¡““ ÆÛÔãؓ Ôáד ×ÜæçåÜÕèçÜâᓠâٓ çÛؓ bď“ ãåØ ÖÜãÜçÔçØæ“Üá“çÛؓÀ´Å À ¥§ª“Ôßßâì
ÆÙ饗¯¥—— Î~ßãÜéæíð— â„àíâð— êìçÜéêãàëàå—
ĸɤĩ«®— үԗ ؗ ÀÅ®¨ªÃº— Ұԗ ñؗ
çæâæáæíf—ëÜçãæëð
¹ÜÚ¡“«¡““ ÊzÛßØå“ÖèåéØæ“âٓÀ´Å À¥§ª“ΫГÔáד
¼Áª¤¦¿¶“άГæèãØåÔßßâìæ“èá×Øå“åââà“
çØàãØåÔçèåØ
ÆÙ饗¨«¥—— Ñå[ñæéågåo— íñåàâì— Ûܤ
ÝæéäØÚo—íæãå’ÚߗæâéØá‘
¹ÜÚ¡“¤§¡““ ÅØãåØæØáçÔçÜâᓠâٓ ÙâåàÜáړ
çÛؓ ×ØÙâåàÔçÜâáæ“ âٓ ÙåØؓ
Ø×ÚØæ
ÆÙ饗°¥—— Î~ßãÜéæíð— â„àíâð— êìçÜéêãàëàå—
ĸɤĤ©«®— Ò¨§Ô£— ÀÅ®¨ªÃº— Ұԗ—
ؗÀÅ®°©¤¬¸—Ò¨¨Ô
¹ÜÚ¡“¬¡““ ÊzÛßØå“ÖèåéØæ“âٓÀ´Å À ¥§ª“Τ£ÐŸ“
¼Áª¤¦¿¶“άП“Ôáד¼Áª¬¥ ¨´“Τ¤Ð“æè ãØåÔßßâìæ
‡áÔéâéb“ ã€Ø×áâæçܓ ã€Ü“ çâàçⓠçìãè“ áÔàWÛWákŸ“ éìéâßWéW“ ãâ ç€ØÕè“ âæécçßÜç“ çØáçⓠÙØáâàb៓ Ö⑓ Ýؓ ÝØ×ákà“ í“ Ökߍ“ ãåâÝØÞçè“
¹Å Ǽ§¢£¦£“ÀÓ"ş“ÞçØ厓çØáçâ“éŽíÞèà“ãâ×ãâåèÝØ¡
Ó ] ïi ë ò
ÆÙ饗¨¬¥—— Æíãàíågåo—ÛÜÝæéäØÚܗçéêëÜåÚܗíæãå’äà—æâéØáà
¹ÜÚ¡“¤¨¡““ ¼áĀèØáÖÜáړçÛؓåÜáړ×ØÙâåàÔçÜâá“Õì“ÙåØؓØ×ÚØæ
¬«­™™
ÆÙ饗®¥—— ËíØé—Ø—ÛàêëéàÙìÚܗçéܤ
Úàçàë[둗 bē— íܗ êãàëàåg—
ÀÅ®°©¤¬¸
¹ÜÚ¡“ª¡““ ÆÛÔãؓÔáד×ÜæçåÜÕèçÜâá“
âٓçÛؓbē“ãåØÖÜãÜçÔçØæ“Üá“
çÛؓ¼Áª¬¥ ¨´“Ôßßâì
ÆÙ饗¨ª¥—— ͒íæá—æÛÚßðãÜ◺ǗÙæۑ—íãàíÜä—ñägåð—ÛæÙð—ÚßãØÛåìëo
¹ÜÚ¡“¤¦¡““ ·ØéØßâãàØáç“âٓ×ØéÜÔçÜâáæ“âٓ¶Ã“ãâÜáçæ“èá×Øå“çÛؓÜáĀèØáÖؓâٓÖÛÔáÚÜáړ
çÛؓÖââßÜáړçÜàØ
ÆÙ饗¨­¥—— »ÜÝæéäØÚܗçæ—íðáäìëo—ñ—ÚßãØÛåf—íæÛð—
ą—åæäàå[ãåo—äæÛÜã
¹ÜÚ¡“¤©¡““ ·ØÙâåàÔçÜâá“ÔÙçØå“×åÔêÜáړÙåâà“ÖâßדêÔçØå“
ā“Ô“áâàÜáÔߓãÔççØåá
324
ÆÙ饗ª¥—— ÑoêâØ咗æÛãàëÜâ—æÙg•¤
åfßæ—âæãؗëìéÙoåð
¹ÜÚ¡“¦¡““ ÂÕçÔÜáØדÖÔæçÜáړâٓçÛؓ
çèåÕÜáؓÜàãØßßØå“êÛØØß
ÆÙ饗¨®¥—— ÂæåÜdåf— ÛÜÝæéäØÚܗ äæÛÜ㑗 Ûãܗ ñ瑤
êæÙì—ìçåìëo
¹ÜÚ¡“¤ª¡““ ¹ÜáÔߓ×ØÙâåàÔçÜâáæ“âٓãÔççØåáæ“ÔÖÖâå×Üáړçâ“
çÛؓÿëÜáړàØçÛâ×
ÆèãØåæßÜçÜáԓÀ´Å À ¥§ª“àW“ã€Ü“ãâÞâÝâéb“çØãßâçc“éŽåÔíác“ßØ㠃k“‡áÔéâéâè“ãØéáâæç“áؑ“Õc‘ác“ãâè‘kéÔáW“æèãØåæßÜçÜáԓ¼Áª¤¦¿¶¡“
¬­±™™
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¦“¡“¬ ā¤£
348
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¦“¡“¬ ā¤£
ÆÙ饗¨§¥—— Î~ßãÜéæíð— â„àíâð— êìçÜéêãàëàåð—
ĸɤĤ©«®—Ø—ÀÅ®¨ªÃº—Ò¨©Ô—ç„à—íð¤
êæâfä—êë„ÜÛåoä—åØçgëo—Ø—ëÜçã椗
ëg—¯§§—ݺ
¹ÜÚ¡“¤£¡“ ÊzÛßØå“ ÖèåéØæ“ âٓ À´Å À ¥§ª“ Ôáד
¼Áª¤¦¿¶“Τ¥Ð“æèãØåÔßßâìæ“èá×Øå“ÛÜÚۓ
àØÔᓠæçåØææ“ Ôáד çØàãØåÔçèåؓ âٓ“
«££“ݶ
¿Øãƒk“ ‡áÔéâéâè“ ãØéáâæç“ æܓ íÔÖÛâéWéW“ ܓ ã€Ü“ çØãßâçc“ ª££“ ݶ““
ԓáÔàWÛWák“áԓéí×èÖÛ術Àܓ‡áÔéâébà“áÔàWÛWák“æؓæç€Ø×ákà“
çÔÛâéŽà“áÔãcçkà“¦££“ÀÃԓԓçØãßâçc“«££“ݶ“Ýæâè“éƒÔޓâÕc“
æèãØåæßÜçÜáì“æåâéáÔçØßáb¡“·kÞì“çâà蟓‘Ø“æÔàâçáW“çØÖÛáâßâÚÜؓ
ßÜçk“ ԓ áWæßØ×ábÛⓠíãåÔÖâéWák“ æèãØåæßÜçÜáì“ À´Å À ¥§ª“ Ýؓ éŽ åÔíác“æßâ‘Üçc݃kŸ“áؑ“Ýؓçâàè“è“æèãØåæßÜçÜá쓼Áª¤¦¿¶Ÿ“Ýؓàâ‘áb“
àØÖÛÔáÜÖÞb“ éßÔæçáâæçܓ æèãØåæßÜçÜáì“ À´Å À ¥§ª“ âãçÜàÔßÜíÔÖk“
çâÛâçâ“ãåâÖØæè“Ý؃çc“íßØãƒÜç¡
11 – 1 2 / 2 0 1 3 / v š e o b e c n é z a m ě ř e n í / g e n e r a l t o p i c s
v
½Ü€k“¹âƒèà“¢“ÃÔéßԓ½èáÚàÔááâéW
½ Ô å â à k å“Å â è ` Þ Ô
â×Õâå᎓ÚÔåÔá瓨£¡“æßbéWåØáæގÖۓ×áĴ
Ĵ
ÇåÔ×Ü`ák“ÞâáÙØåØáÖؓÆßbéWåØáæÞb“×áì “âæßÔék“é“çâàçâ“åâÖؓ
Ýܑ“ ¨£ßØçb“ éŽåâ`k¡“ ȑ“ æWà“ çØáçⓠÙÔÞç“ æéc×`k“ ⓠÛÜæçâåÜÖÞì“
æÜßáb“ãâíÜÖܓæßbéWåØáæçék“é“áԃk“íØàܓԓåâéác‘“â“â×Õâåábà“
ԓæãâßØ`ØáæÞbà“éŽíáÔàè“çâÛâçâ“æØçÞWák“ãåâ“`ØæÞâè“æßb éWåØáæÞâè“é؀ØÝáâæ硓
Çc‘܃çc“ â×ÕâåábÛⓠãåâÚåÔàè“ Ýؓ é“ ÝØ×áWák“ â×ÕâåáŽÖۓ“
æØÞÖkŸ“é“áÜÖۑ“Ýæâè“ã€Ø×áWƒÞì“í“âÕßÔæçk“éŽíÞèàè“Ô“éŽåâÕì“
×âãßácáì“ ã€Ø×áWƒÞÔàܓ é ŽíáÔàáŽÖۓ é ŽåâÕ֍“ ԓ ×â×Ô “
éÔçØߍ“çØÖÛáâßâÚÜk“Ô“æèåâéÜᡓÀØ×áWƒÞì“Ýؓàâ‘áb“æܓÙßØ ëÜÕÜßác“éìÕkåÔç“ãâ×ßؓÞâáÞåbçákÛâ“íWÝà蓇`Ôæçákލ¡
ÆßbéWåØáæÞb“ ×áì Ĵ “ Õìßì“ âד æébÛⓠéíáÜÞè“ ãâéԑâéWáì“ íԓ
ÇØáçâ“àâ×ØߓãåâÚåÔàè“Õìߓé“èãßìáèߎÖۓåâ`ákÖkÖۓÞßÔ×ác“
ãåÔÞ çÜÖÞ ì“ âåÜØáçâéÔáâè“ â×Õâåáâè“ ÔÞÖܓ èå`Øáâè“ ãåⓓ
Ûâ×áâÖØᓠԓ Õè×ؓ íÔÖÛâéWᓠܓ è“ ßØçâƒákÖ۟“ ¨£¡“ æßbéWåØá àÔáԑØå쟓 çØÖÛáÜÞ쟓 ØÞâáâàì“ Ô“ âÕÖÛâ×ákÞ쟓 íÔÛåáèÝkÖk“
æގÖۓ ×፠Ĵ¡“ ÇØáçâÞåWç“ Õè×ؓ ãåâÚåÔà“ ãⓠãßØáWåák“ æØÞÖܓ
ÖØßâè“ ãåâÕßØàÔçÜÞè“ æßbéWåØáæÞbÛⓠâÕâå術 Á Ø×k ßáâ蓓
ãâÞåÔ`âéÔç“铪“â×ÕâåáŽÖۓæØÞÖkÖ۟“ã€ÜÕßܑác“â×ãâék×ÔÝk æâè`Wæçk“ ãåâÚåÔàè“ Õìßì“ é‘×ì“ çÔÞb“ ÔÞçèWßák“ ÜáÙâåàÔÖؓ“
ÖkÖۓâÕßÔæçܓ`Üááâæçk“Ô“íWÝà“ÝØ×áâçßÜéŽÖۓâ×ÕâåáŽÖۓÞâ í“ âÕßÔæçܓ éŽíÞèàè“ Ô“ â×ÕâåábÛⓠƒÞâßæçék¡“ ÇÔçⓠæçåèÞçèåԓ
àÜæk“"ØæÞb“æßbéWåØáæÞb“æãâßØ`áâæçÜ¡“½æâè“çâ“çìçâ“æØÞÖØ­
áÔÕkíØßԓ ƒÜåâÞ Ž“ ãåâæçâå“ Þؓ ÞâáíèßçÔÖkà“ Ô“ ޓ é Žàcác““
ā“ çØÖÛáâßâÚÜÖÞWŸ
ÜáÙâåàÔÖk“ áÔã€k`“ æßbéWåØáæÞâè“ ãåâÕßØàÔçÜÞâ蟓 ÝÔÞâ蓓
àâáâçØàÔçÜÖÞb“ÞâáÙØåØáÖؓâÕéìÞßؓáØãâæÞìçèÝk¡
ÂåÜØáçÔÖؓÝØ×áWák“áԓÔÞçèWßák“çbàÔçԓæßbéWåØáæÞb“ãåÔëؓ
Õìßԓé“àÜáèߎÖۓåâ`ákÖkÖۓãâækßØáԓáâéâè“æçåèÞçèåâè“ãåâ ÚåÔà術 ¶kßØà“ çbçⓠíàcáì“ ÕìßⓠíßØãƒØák“ àâ‘áâæçܓ íkæÞW éWák“ ԓ ÔÞçÜéákÛⓠã€Øáâæè“ íÞèƒØáâæçk“ ‡`Ôæçákލ“ ã€kàⓓ
°¥§§ą°¥¨¬—
ÊãØíåæêëåo—ñØß[áÜåo—¬§¥—Ê»““
°¥¨¬ą°¥ª§—
ĸÉË2ż—ÃìÛío⣗ÀåÞ¥£—Çߥ»¥­“¬£“ßØç“"ØæÞb“æßbéWåØáæÞb“æãâßØ`áâæçܓ›ã€Ø×æØ×ԓ"ÆƜ““
°¥ª§ą¨§¥§§—
¨§¥§§ą¨§¥ª§—
¨§¥ª§ą¨§¥«¬—
¨§¥«¬ą¨¨¥¨¬—
MĢdĢná deska
MĢdĢná trubka
10/12 mm
ÆÙ饗«¥—— ÌêØñÜåàåð—åؗêëgå[ÚߗÚßãØÛàÚoÚߗâØå[㑗êåà•ìáo—
æÛíæۗëÜçãؗؗñØç„odàyìáo—ñ풇Üåo—ëÜçãæëð—êëgåð—
Ýæéäð— ؗ çéæÛãæì•Üåo— Úðâãæífßæ— dØêì— ŸÚßãØñÜåo——
ؗëÜÛð—ëìßåìëo—æÛãàëâì —Ò©Ô
¹ÜÚ¡“§¡““ ·ØãâæÜçæ“âá“ÖââßÜáړÖÛÔááØßæ“êÔßßæ“×ØÖåØÔæؓÛØÔç“åØ àâéÔߓÔáדçÛØì“ÖÔèæؓçÛؓÜáÖåØÔæؓâٓçØàãØåÔçèåؓâٓ
çÛؓàâèßדêÔßߓÔáדãåâßâáÚÔçÜâá“âٓÖìÖßؓçÜàؓ›ÖââßÜáړ
ÔáדçÛèæ“æâßÜ×ÜÿÖÔçÜâá“âٓçÛؓÖÔæçÜáڜ“Î¥Ð
ÇéÜñÜåÚܗ‹dØêëåoâ‘
ÉåÞç]ëçq™ìÞäÜޙ¡²§©©ćª«§©©¢
¨¨¥¨¬ą¨¨¥«¬
¨¨¥«¬ą¨©¥§§—
ÆÙ饗ª¥—— Ìâ[ñâؗíéêëíàdâð—äØÞåÜëàë엟Ûæ—
§£®— ää — åؗ íåàë„åoä— çæíéÚßì—
æÚÜãæíf—ÚßãØÛàÚo—íãæ•âð
¹ÜÚ¡“¦¡““ ¸ëÔàãßؓâٓàÔÚáØçÜçؓÿßà“›èã“çⓣ¡ª“
ààœ“âá“ÜáçØåáÔߓæèåÙÔÖؓâٓæçØØߓÖâ âßÜáړÜáæØåç
¨©¥§§ą¨ª¥§§—
Êƹ2K¼Â—ÇØíÜ㣗ÀåÞ¥­“´ÞçèWßák“éŽéâݓ`ØæÞb“ØÞâáâàÜÞ쓛ÈáܶåØ×Ü瓵Ôáޟ“Ô¡“æ¡œ“
¿Ã¸ÍÀŸ—ÁæêÜÝ£—ÀåÞ¥­“Æâè`Ôæ᎓æçÔé“Ô“éŽéâݓæßbéWåØáæÞb“éŽåâÕì“é“"œ›ÆéÔí“æßbéWåØá“"Ŝ
¶âÙÙØؓÕåØÔÞ
½À¼»Ã¼É—ÁØ壗ÛæÚ¥—ÀåÞ¥£—ºÊÚ¥­“ÉŽéâݓé“âÕßÔæçܓØáØåÚØçÜÞì“Ô“ãßìáâéŽÖۓçèåÕkᓛÉÈǓ铵åácœ
KËÆÌɸ&£—½éØåëà‡Ü⣗ÀåÞ¥—Üë—ÀåÞ¥—ą—KøÁʗÁØ壗ÀåÞ¥­“ÁWåâ×ák“æâèæçÔéԓÞéÔßÜÿÞÔÖkŸ“çéâåÕԓãåâÙØæákÖۓÞéÔßÜÿÞÔÖk“
é“ÚØæÖܓÆœãåâ“ÛèçáÜÖçékŸ“æßbéWåØáæçék“Ô“ÞâéWåØáæçék“›ÁKÂɓÃåÔÛÔ®“À¸ÇÂƟ“é¡“â¡“æ¡œ
ÊÜâÚà—„oÛo±—ÀåÞ¥—ÍãØÛàäoé—Âéìëà‡£—Çߥ»¥
ÆÙ饗¬¥—— ÇæâãÜê—ßæÛåæëð—êæìdàåàëÜãܗëÜçÜãåfßæ—çéæêëìçì—ç„à—ëíæéÙg—âæ¤
ëÜãåoßæ—âØäÜåܗą—íéêëíàdâؗ§ą©—ää—ÒªÔ
¹ÜÚ¡“¨¡““ ·ØÖåØÔæؓâٓԓéÔßèؓâٓÛØÔç“ãØáØçåÔçÜâá“ÖâØÙÿÖÜØáç“×èåÜáړÙâåàÜáړçÛؓ
ÜáÖåèæçÔáç“ā“Ô“ÿßà“£ā¥“àà“ΦÐ
铵åác“âãcç“æØÝ×âè“æßbéWåØáƒçk“â×ÕâåákÖܟ“Þç؀k“é“âÙÜÖÜWßák“
Þâébà“ ØÞâáâàÜÖÞbà“ éŽéâÝܟ“ ãØåæãØÞçÜéWÖۓ Ûâæãâ×W€æç “
ܓ éؓ æãâßØ`ØáæÞb“ `Wæçܓ ãåâÚåÔàè“ ãåâ×ÜæÞèçèÝk“ €Ô×è“ â× ÕâåáŽÖۓ ãåâÕßbàŸ“ íkæÞÔÝk“ áâéb“ íáÔßâæçܓ ԓ ÞâáçÔÞç 쓓
áԓ ãåâÚáxíè“ æßbéWåØáæÞb“ éŽåâÕ졓 ÍÔÝkàÔéb“ Ýæâè“ åâéác‘““
ԓãâçéå×k“æܓíáWàâè“ãåÔé×蟓‘Ø“ĈæßØéÔ`ÜáÔû“æؓáØ×cßW“ÝØá“
ÜáÙâåàÔÖؓ ⓠéŽíáÔàáŽÖۓ çåØá×ØÖۓ çØÖÛáÜÖÞbÛⓠéŽéâÝ؟““
åâíèàØàŸ“Ôßؓܓæå×ÖØࡓ
â“ãØåæâáWßákÖۓãåâÕßbàØÖۓԓáâéŽÖۓíWÞâááŽÖۓáâåàWÖ۟“
Êû¼Â£—¸¥£—Ø—âæ㥭“Áâéb“çåØá×ì“é“çØÖÛ áâßâÚÜÖÞØݓãåkãåÔéؓéŽåâÕì“ãåܓãåØæáâà“
ßÜÔçk“›Çȓé“U¼¿¼Á&œ
ͼͼɸ£— Ã¥£— ؗ âæ㥭“ ÃâÞåâ`Üßb“ ãßW áâéWák“ ԓ €kíØák“ æßbéWåØáæÞb“ éŽåâÕì“
é“ÃåÔÚèؓ¶ÔæçÜáړÆØåéÜÖØæ“Ô¡æ¡“›ÃåÔÚèؓ
¶ÔæçÜáړÆØåéÜÖØ染ԡ“æ¡œ
¨ª¥¬§ą¨«¥¨¬
˹ÆÉÊÂV£—»¥—Ø—âæ㥭“ÉßÜé“Ùâåàì“áԓ
ãâéåÖÛâéâè“ ÝÔÞâæç“ â×ßÜçލ“ ›´Æ¾“ ¶ÛØ àÜÖÔß擶íØÖ۟“æ¡“å¡“â¡œ
¼Ã¹¼Ã£—Ë¥—Ø—âæ㥭“ÉŽæßØ×Þì“ãåÔÞçÜÖގÖۓ
ԓßÔÕâåÔçâåákÖۓíÞâèƒØޓéßÔæçáâæçk“Þâ éâéŽÖۓãcᓛÉGµ“ÇȓÂæçåÔéԜ
¿¼Éĸţ—¸¥—Ø—âæ㥭“Àc€Øák“éßÔæçáâæçk“
éâæÞâéŽÖۓæàcæk“ÝÔÞâ“éæçèãákÖۓ×Ôç“×â“
æÜàèßÔ`ákÛâ“æâÙçêÔå蓛"ÉÈǓÃÅ´»´œ
&¼º¿£—Á¥­“ÁWßÜçÞâéWák“â×ßÜçލ“íؓæßÜçÜá“
‘ØßØíԓæ“ãâè‘Üçkà“ãâ×áWßÜçÞâéŽÖۓãâ× ßâ‘Øޓ›U#´ÆŸ“Ô¡“æ¡œ
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¦“¡“¬ ā¤£ “
“¬ª¬
313
¬«±™™
328
¿¼Éĸţ—¸¥—Ø—âæ㥭“ÉØåÜÿÞÔÖؓãâ`k çÔ`âéb“æÜàèßÔÖؓ×ØÙâåàÔÖk“éâæÞâéŽÖۓ
àâ×Øߍ“ ãâàâÖk“ æâÙçêÔåè“ ÃåⶴÆǓ
›"ÉÈǓÃÅ´»´œ
¿ÅÀÃÀº¸£—É¥­“Æìæçbà“ãåâ“æãåWéè“àâ ×ØßâéŽÖۓíԀkíØáܓ铽À´“ā“ÃÔççØåá“àÔ áÔÚØ哛½À´“»Â·ÂÁ.ÁŸ“æ¡“å¡“â¡œ
Â̺¿¸É&2£—Ã¥—Ø—âæ㥭“Éãßìé“ÜáçØáíÜ çì“âÖÛßÔ×íâéÔáÜԓáԓãxåâéÜçâ慓ÛßÜákÞâ éŽÖۓâ×ßÜÔçÞâ铛ÇȓUÜßÜáԜ
ÉÆÌ&¸£—Á¥—Ø—âæ㥱“ÂéßÜéuâéWák“Þåìæ çÔßÜíÔÖؓåâçâ卓çèåÕâ×àìÖÛÔ×ØߓíؓæßÜ çÜá“áÜÞß蓛ÉÈǓ铵åácœ
¿ÆÃż£—Ç¥—Ø—âæ㥭“¼áâéÔçÜéák“€ØƒØák“
ãåⓠáWæßØ×áb“ íãåÔÖâéWák“ãâéåÖÛè“ â× ßÜçލ“›Å>Æ¿¸Å“µ¸Å¹¿¶»¸ÁǸ¶»Á¼¾“
ºàÕ»œ
¹ÉÐÂÊ2£—Í¥—Ø—âæ㥭“Æçè×Üèà“àØÖÛÔáÜÖ ÞŽÖۓéßÔæçáâæçk“â×ßÜçލ“ßÜçŽÖۓçØÖÛáâßâ ÚÜk“ÅÛØâÖÔæçÜáړ›¾ÂÉ¿¼Æ“»Ø×éÜÞâéœ
¾ÆûÆÅÀ£—É¥—Ø—âæ㥭“¼áéØæçàØáç“ÖÔ æçÜáړ ÙèåáÔÖØ歓 µèåáâèç“ ¹ÜåÜáړ ™“ ÃåØ ÛØÔ瓶ØåÔàÜ֓Àâèß×擛Æ¿´Å“¼Àü´Á ǼŸ“¼Ç´¿Ìœ
¨¬¥¬§ą¨­¥¨¬
ÑÀÂÄÌÅ»£— Ë¥— ؗ âæ㥭“ ÅØáçÚØáâéW“
áÔá⠓ԓàÜÞåâçâàâÚåÔÿؓãåâ“ÔáÔߎíè“
â×ßÜçލ“›¶¸¼Ç¸¶“ā“Æç€Ø×âØéåâãæގ“çØÖÛ áâßâÚÜÖގ“ÜáæçÜçè矓ÉÈǓ铵åácœ
K¼É£—Á¥­“ÉßÔæçáâæçܓæßÜçÜá“ÀÚ ºØ“ãåâ“
í鎃Øáb“çØãßâç쓛ÉG¶»Ç“ÃåÔÛԜ
ËÆļ£—Ã¥£—Ø—âæ㥭“¸ÞâßâÚÜÖÞb“çåØá×ì“
àÔçØåÜWߍ“ ÞØåÔàÜÖގÖۓ ÝÔ×Øå“ ›¿´Á¼¾Ÿ““
桓塓⡜
¨­¥¨¬ą¨­¥«§
øÂÆÄ£—É¥­“Éìè‘Üçk“æçÔçÜæçÜÖގÖۓàØ çâד ޓ €kíØák“ ÝÔÞâæçܓ éŽåâÕì“ âÖØßâéŽÖۓ
â×ßÜçލ“›ÉGµ“ā“ÇȓÂÆÇÅ´É´œ
¹Ã¿¸£— Í¥­“ ¸ÞâÔè×ÜçâéW“ áâéØßԓ `¡“
¤©¬¢¥£¤¦“ÆÕ¡“íWÞâáԓ`¡“¤«¨¢¥££¤“ÆÕ¡“
â“â×ãÔ×ØÖۓé“ãßÔçábà“íácák“Ô“ÝØÝk“æÞè çØ`᎓ ×âãÔד áԓ ãåàìæßâéâè“ ÙÜåàè“
›¸Àÿ´Ÿ“æãâß¡“æ“å¡“â¡œ
¨­¥«§ą¨®¥§§
ÂÆÍ&£—Ä¥—Ø—âæ㥭“ÍãæâÕì“ÜáçØåãåØçÔÖؓ
éŽæßØ×ލ“æÜàèßÔÖؓ›À¸¶´Æ“¸Æ¼Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
ÈÞâá`Øák“ÕßâÞè“ã€Ø×áWƒØޟ“íWécåØ`áW“
×ÜæÞèíØ
¨®¥§§ą¨®¥¨§
ÌâæådÜåo—Ùãæâì—ç„Üå[‡Ü⣗ñ[ígéÜdå[—ÛàêâìñÜ
¨¯¥§§ą¨¯¥«¬
ÍÜd܄ܗ
©§¥§§ą©«¥§§
ÊÜëâ[åo—êãÜíØd‘
¬±­™™
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¦“¡“¬ ā¤£
ÆÙ饗©¨¥—— Ñíæå—Êí¥—ÄØéàؗą—Äæêë—
¨°©«
ÆÙ饗©§¥—— Ñíæå—çéæ—Ë’åê⒗Úßé[ä—
í—ÇéØñܗą—¨—«®ª—âÞ
ÆÙ饗¨°¥—— ÂæêëÜã—êí¥—ÁØåؗÅÜçæäìÚâfßæ—í—&Üêâ’Úߗ¹ìÛgáæíàÚoÚߗê—íg¤
•àdâæì—êØåâëìêåoâì
ÆÙ饗©ª¥—— Ñíæå—Êí¥—¹Øéëæãæägᗱ—
ÇãñÜy—ą—«—ª®ª—âÞ
ÆÙ饗©«¥—— Ñíæå—çéæ—çæìëåo—ØéÜ[ã—
ÊíØë[— ¿æéؗ ą— ¨°ª«— ą——
©—ª«­—âÞ
384
ÆÙ饗©¬¥—— ºßãìä— ì— Ë„ÜÙæåg— ą—
ñåØdâؗêìÚßæíéÙÜåêâf—
ñíæå[éåð—ą—¨°«­
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¦“¡“¬ ā¤£
ÆÙ饗©©¥—— Ñíæå— Êí¥— ÊìêØååؗ ą—
Äæê뗨°©«
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼“¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¦“¡“¬ ā¤£ “
“¬²®
395
Z PRAXE
350
͓»¼ÆÇÂż¸
“
ÆÙ饗¯¥—— Çæçàê—âæéæñåoÚߗéÜØâÚo—åؗæÚÜã—ç„à—ç‘êæÙÜåo—íæãåfßæ—âðê¤
ãoâì—æÙêؕÜåfßæ—íܗíæÛg—Ò«Ô—
¹ÜÚ¡“«¡““ ·ØæÖåÜãçÜâá“âٓÖâååâæÜâá“åØÔÖçÜâáæ“âá“æçØØߓ×èåÜáړÔÖçÜâá“âٓ
ÙåØؓâëìÚØá“ÖâáçÔÜáØדÜá“êÔçØå“ΧÐ
ºÌÇ£—Ç¥—Ø—âæ㥭“Ãåéák“ãåâéâíák“íÞè ƒØáâæçܓæ“ÝW×åì“æ“ãåâçØÜáâéŽà“ãâÝÜéâéŽà“
æìæçbàØà“ ã€Ü“ éŽåâÕc“ â×ßÜçލ“ íؓ æßÜçÜá“
ÛßÜákÞè“Ô“í“ßÜçÜᓛÉÈǓ铵åácœ
ÆÙ饗¨¯¥—— ¸ìëæéêâ[—êàÞåØëìéؗåؗ
ñíæåì—í—¿ãØíØëÚoÚß
ºæÝÝÜܗÙéÜØâ
¨¬¥§§ą¨¬¥©¬
¨¬¥©¬ą¨¬¥¬§
íØÝàbáԓé“âÕßÔæçܓØÞâßâÚÜØ¡
ÆÙ饗®¥—— ͒êãÜÛâð—çædoëØdæíf—êàäìãØÚܗëìßåìëo—æÛãàë⑗ê—é‘ñåæì—
àåëÜåñàëæì—æÛíæÛì—ëÜçãؗÛæ—ñ[âãØÛæíf—ÛÜêâð—âæâàãð—ŸæÙ¤
é[ñâð—ÚßØéØâëÜéàñìáo—êßæÛ咗dØê—ëìßåìëo ¹ÜÚ¡“ª¡““ ÅØæèßçæ“âٓÖâàãèçØå“æÜàèßÔçÜâá“âٓÖÔæçÜáړæâßÜ×ÜÿÖÔçÜâá“êÜçۓ
×ÜÙÙØåØáç“ ÜáçØáæÜçì“ âٓ ÛØÔç“ åØàâéÔߓ ÜᓠçÛؓ ×Üؓ ÕÔæؓ ãßÔçؓ“
›ÿÚèåØæ“ÖÛÔåÔÖçØåÜíؓÖâáÖâå×Ôáç“æâßÜ×ÜÿÖÔçÜâá“çÜà؜
ÊÜâÚà—„oÛo±—ÀåÞ¥—ÃØÛàêãØí—ËæäÜâ
¾ÉÑÀÅ&À&£—Ä¥—Ø—âæ㥭“Ãb`ؓâ“ÖÛßÔ×ÜÖk“
âÞåèÛì“ÞâéâéŽÖۓÙâåØà“Ýæâè“ãâ×àká Þâè“ãåâ“åØãåâ×èÞâéÔçØßác“×âÕåb“àØ ÖÛÔáÜÖÞb“éßÔæçáâæçܓâ×ßÜçލ“íؓæßÜçÜá“ÛßÜ ákÞ蓛Á¸À´¾“Æ¿ÂÉ´¾¼´œ
¹HÌʸ£—Ä¥­“ÉßÜé“âãÔÞâéÔábÛâ“ã€Ø çÔéâéWák“ ÛßÜákÞâéŽÖۓ æßÜçÜᓠáԓ àØÖÛÔ áÜÖÞb“ éßÔæçáâæçܓ ԓ æçåèÞçèåè“ â×ßÜçÞ蓓
›ÉGµ“ÇȓÂæçåÔéԜ
ÆÙ饗°¥—— ºßãØÛàÚo—íg•—æëÜí„Üåfßæ—êðêëfäì
¹ÜÚ¡“¬¡““ ¶ââßÜáړçâêØå“âٓçÛؓâãØá“æìæçØà
ÂåÚÔáÜíWçâ€Ü“ éc€kŸ“ ‘Ø“ áԓ ¨£¡“ æßbéWåØáæގÖۓ ×áØÖÛ Ĵ “ æؓ“
ÃßØáWåák“`Wæç“ÞâáÙØåØáÖؓã€ÜáWƒk“ÔÞçèWßák“ÜáÙâåàÔÖؓâ“ÖØß ÊÜâÚà—„oÛo±—ÀåÞ¥—ÇÜëé—ÃàÚߒ£—Çߥ»¥£—ÀåÞ¥—
Àíæ—Ã[åØ£—Çߥ»¥
Ã̼K£—É¥­“Áâéc“áÔéåÛáèçb“Ô“éìéÜáèçb“
çØÖÛáâßâÚÜÖÞb“íÞâèƒÞì“ãåâ“åíáb“×åè Ûì“ ÞâåâíÜéí×âåáŽÖۓ âÖØßk“ ›Æž¶“ ´¿¹´ Á´À¸Ç´¿Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
ÃÅ2£— ¹¥­“ ÉßÜé“ éßÔæçáâæçk“ ãcáâÞØåÔ àÜÖÞbÛⓠÙÜßçåè“ áԓ åìÖÛßâæç“ â×ßbéWák““
›¿´Á¼¾Ÿ“æ¡“å¡“â¡œ
¨«¥¨¬ą¨«¥«§
ÆÙ饗­¥—— ËÜéäæêåoäâð—d[êëà—âæâàãð—êܗ«—íæÛæì—ÚßãØñÜå’äà—íãæ•âØäà—ç„Üۗؗçæ—éÜíàñà—çéؤ
ïܗdà‡ëgåo—ÚßãØÛàÚoÚߗæâéìߑ
ÇÛØåàâæÛâçæ“âٓԓ×ÜؓãÔåç“êÜçۓ§“êÔçØå“ÖââßØדÜáæØåçæ“ÕØÙâåؓÔáדÔÙçØå“ÜáæãØÖçÜâá“âٓ
çÛؓãåÔÖçÜÖؓâٓÖßØÔáÜáړçÛؓÖââßÜáړÖÜåÖèÜçæ
¹ÜÚ¡“©¡““
ÆÙ饗¨®¥—— ¸ìëæéêâ[— ñåØdâؗ åؗ
êØåâëìêåoâì—ì—êí¥—Íoëؗ
í—&Üêâfä—Âéìäãæíg
ÊÜâÚܗº—ą—ÊÜâÚܗç„Üêåfßæ—ãàëo
¨ª¥§§ą¨ª¥©¬
¨«¥«§ą¨¬¥§§
Æâè`Wæçk“ÞâáÙØåØáÖؓÝؓܓ×âãåâéâ×áW“éŽæçÔéԓé“ã€ÜßØÛߎÖۓ
ÊÜâÚܗ¹—ą—ÊÜâÚܗåܕÜãÜñå’Úߗâæ푗
ؗêãàëàå—Ø—ÜâæãæÞàÜ
¨ª¥©¬ą¨ª¥¬§
ā“ àØçÔßèåÚÜؓßÜçÜáŸ
ā“ ØÞâáâàÜÖÞWŸ“
ÆÙ饗¨­¥—— Ñíæåð—ç„àçéØíÜåf—â—Üï¤
çÜÛàÚà—Û旹éåؤYàÛÜåàڗ
ą—¨°ª­
ÆÙgۓ
ÊÜâÚܗ¸—ą—ÊÜâÚܗëÜÚßåæãæÞàÚâ[
ā“ àØçÔßèåÚÜؓâÖØßܓáԓâ×ßÜçÞì“Ô“ÜáÚâçìŸ
ā“ ÙâåàâéÔÖk“àÔçØåÜWßì¡
ÆÙ饗¨¬¥—— Ñíæå[éåؗÊìÚßf—ÍéÙåf—âæãÜä—饗¨°ª§—ą—Ýæë汗Êë[ëåo—æâéÜêåo—
ØéÚßàí—&Üêâf—¹ìÛgáæíàÚÜ
·ÜæÞèíؓޓã€Ø×áWƒÞWà“é“ãßØáWåák“æØÞÖܓ
ÈÝÛèëçh™é†ÞÝç]‰äò™¡ª¬§©©ćª°§©©¢
ā“ áؑØßØíáŽÖۓÞâ鍓ԓæßÜçÜáŸ
ãåâæçâåWÖۓÛâçØßè“Ô“æãâßØ`Øáæގ“éØ`Øå¡
ék“é“"ØæÞb“åØãèÕßÜÖؓԓé“íÔÛåÔáÜ`k“Ô“â“éßÜéè“çâÛâçâ“éŽéâÝؓ“
¯¥§§ą°¥§§
ÆÙ饗©¥—— Ìâ[ñâؗ âØäÜåܗ ìêØñÜåfßæ— åؗ
íåàë„åoä— çæíéÚßì— æÚÜãæíf— Úßãؤ
ÛàÚo—íãæ•âð—âæâàãð
¹ÜÚ¡“¥¡““ ¸ëÔàãßؓâٓÜáÖåèæçÔáç“×ØãâæÜçØדâá“
ÜáçØåáÔߓæèåÙÔÖؓâٓæçØØߓÖââßÜáړÜá æØåç“âٓԓ×ÜØ
ā“ ã€ØæábÛâ“ßÜçkŸ
é“ãåÕcÛè“ÝØ×áWák¡“ÇØ×ì“áØÝØá“ãâæßâèÖÛÔ矓ÔßؓíØÝàbáԓ
×ÜæÞèçâéÔ硓ÃåâÚåÔà“Õìߓãåâçâ“åâí×cßØá“áԓãßØáWåák“`Wæç“
ԓÝØ×áWák“éؓæãØÖÜÔßÜíâéÔáŽÖۓâ×ÕâåáŽÖۓæØÞÖkÖÛ¡
QíÞ딙ª«§™ªª§™«©ª¬
ÆÙ饗¨¥—— —Ìâ[ñâð—ñåÜdà‡ëgåo—íæÛåoÚߗéæñíæۑ
¹ÜÚ¡“¤¡““ ¸ëÔàãßØæ“âٓãâßßèçÜâá“âٓêÔçØå“àÔÜáæ
Bláha,V.
„Ekoauditová“ novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb.
FIREMNÍ PREZENTACE
inzerce
KÉ·Á.“Æ¿ÂÉÂ
×âÖ¡“¼áÚ¡“½Ôåâàkå“Åâè`Þԟ“¶ÆÖ¡
à D ¸ · Á G ¾ Ì “ Í ¸ “ Æ ¿ % É Å ¸ Á Æ ¾ R¶ » “ · Á Q “ ¥ £¤¦
ÃåâÚåÔà“¨£¡“æßbéWåØáæގÖۓ×áĴ
ÁìÙàãÜáåo£—¬§¥—êãfí[éÜåêâf—ÛåðĴ—
æۗ¨©¥—Û旨ª¥—ãàêëæçØÛ엩§¨ª—
æçgë—í—ßæëÜã엸͸ÅËÀ—í—¹éåg—
OBÁLKA
První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a. s.
354
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize přesného lití
356
Löchte,K.– Pacal,Z.
Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o.,
Děčín
Cold-Box – technologie s budoucností (HÜTTENES-ALBERTUS Chemische
Werke GmbH, Düsseldorf )
HWS Maschinenfabrik GmbH,
Německo
358
Beers,M.–Zemánek,R.
Řešení problému s chunky grafitem u silnostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem pomocí pozdního očkování (ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno)
ASK Chemicals Czech, s. r. o.,
Brno
361
Kompaktní tryskací zařízení s otočnou komorou integrované do výrobní
linky / Otryskávání částí hlav válců (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
362
Společnost RESORBENT, s. r. o., byla založena v roce 1999 se sídlem v Ostravě,
České republice (RESORBENT, s. r. o., Ostrava)
375
Alfin-Edimet Spa, Itálie,
METEF 2014
364
LANIK s. r. o., Boskovice
353
366
Wa g n e r, P. – Vá c l a v í k , P.
Bühler Druckguss AG,
Švýcarsko
351
Calcom ESI SA, Švýcarsko
383
FERMET s. r. o., Chrást
u Plzně
309
FOSECO, Ostrava
365
LANIK s. r. o., Boskovice
370
MAGMA GmbH,
Pardubice
349
NürnbergerMesse,
Německo, EUROGUSS
2014
312
RESORBENT, s. r. o.,
Ostrava
389
ROBOTERM spol. s r. o.,
Chotěboř
361
RÖSLER
Oberflächentechnik
GmbH, Německo
373
Slévárna Kuřim, a.s.,
Kuřim
382
Svaz sléváren ČR
377
TIESSE PRAHA
371
Vítkovické slévárny,
spol. s r. o.,
Ostrava-Vítkovice
367
Wöhr CZ s. r. o., Brno
Průběžné vysokorychlostní vířivé mísiče WÖHR (AAGM Aalener
Giessereimaschinen GmbH; Wöhr CZ s. r. o., Brno)
368
VÍTKOVICE spoléhají na SW MAGMA 5 pro výrobu těžkých odlitků
(MAGMA GmbH, Pardubice)
371
Paděra,V.
Investice do nových technologií se vyplácí – otevírá nové trhy
(Vítkovické slévárny, spol. s r. o.)
372
Šedesáté výročí založení slévárny v Kuřimi (Slévárna Kuřim, a.s., Kuřim)
375
Rozsáhlá výstava METEF 2014 (Alfin-Edimet Spa, Itálie)
376
BIS ,F.
INZERCE
Integrace periferíí u automatizovaných pracovišť (TIESSE PRAHA)
RUBRIKY
392
Roční přehledy
Zprávy Svazu sléváren České republiky
Zprávy České slévárenské společnosti
Program 50. slévárenských dnů®
Ze zahraničních časopisů
Zahraniční slévárenské časopisy
Vysoké školy informují
Umělecká litina
Aktuality
Blahopřejeme
Z historie
398
EDIČNÍ PLÁN SLÉVÁRENSTVÍ NA ROK 2014
378
381
383
384
386
387
388
390
390
391
J. Roučka
ú v o d n Í sl o v o
Jubilejní, 50. slévárenské dny®
od 12. do 13. listopadu 2013
opět v hotelu AVANTI v Brně
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
odborný garant 50. slévárenských dnů®
Tradiční konference Slévárenské dny ® oslaví v tom-
Těžiště odborného programu je v jednání odborných
to roce již 50leté výročí. Už sám tento fakt svědčí
sekcí, v nichž jsou přednášky z oblastí výzkumu a výroby
o historicky silné pozici slévárenství v naší zemi
doplněny přednáškami v ýznamných v ýrobců a doda-
a rovněž o odborném a společenském v ýznamu
vatelů technologií a surovin. Přednášky je možné si fle-
tohoto setkání pro českou slévárenskou veřejnost.
xibilně vybírat podle konkrétního zájmu účastníků.
byly od svého vzniku považovány za
Tento model programu byl v uplynulých ročnících kladně
prak tick y orientovanou odbornou akci určenou pro
hodnocen a bude zachován i u letošních, 50. sléváren-
manažery, techniky, ekonomy a obchodníky, zahrnující
ských dnů ®. Tentokrát bude program po plenární sekci
celou problematiku slévárenského oboru. N edí lnou
pokračovat v 7 odborných sekcích, přibližně odpovídají-
součástí programu byly vždy také aktuální informace
cích oblasti činností a zájmů jednotlivých odborných ko-
z oblasti výzkumu a odborného školství. Tato struktura
misí České slévárenské společnosti. Jsou to tyto sekce:
nabízela širok ý prostor ke konzultacím a k v ýměně
– technologická,
informací napříč slévárenskou problematikou, jakou
– neželezných kovů a slitin,
Slévárenské dny
®
monotematické konference obvykle neposkytují.
– přesného lití,
Orientace jednání na aktuální témata slévárenské praxe
– metalurgie litin,
byla v minulých ročnících posílena novou strukturou pro-
– metalurgie oceli na odlitky a ingoty,
gramu. Cílem této změny bylo zlepšení možnosti získá-
– ekonomická,
vání a aktivního přenosu zkušeností účastníků přímo
– formovací materiály.
v průběhu jednání. Tedy nejen poslouchat, ale zejména
Součástí konference je i doprovodná výstava v přilehlých
diskutovat. Program byl proto rozdělen na plenární část
prostorách hotelu a společenský večer.
a jednání ve specializovaných odborných sekcích.
Plenární část konference přináší aktuální informace o cel-
Organizátoři věří, že na 50. slévárenských dnech ®
kovém ekonomickém vývoji, perspektivách hospodářst-
se v Brně opět sejdou slévárenští odborníci, kteří
ví v České republice a v zahraničí a o vlivu tohoto vývoje
v oficiální i ve společenské části programu pro -
na prognózu slévárenské výroby. Zajímavé jsou rovněž
diskutují řadu odborných problémů, získají nové
informace o významných trendech technického vývoje,
znalosti a kontakty a potvrdí si známou pravdu,
o personálních problémech a nových zákonných normách,
že „slevačina“ se nedělá jen rozumem, ale i srdcem.
zejména v oblasti ekologie.
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 313
Ch r i s R e h s e – St e fa n S c h a r f
roční přehledy
Odlitky ve výrobě
automobilů
r o č n í p ř e h l e d y
Chris Rehse – Stefan Scharf
Ú vo d
Ve výrobě moderních vozidel stojí inženýři před velkými výzvami. Rostoucí
požadavky na bezpečnost, které se zajišťují stabilnějšími konstrukcemi, komfortnější vybavení a také přání stále
vyššího výkonu vedou k téměř nezadržitelné spirále zvyšování hmotnosti. Skoro u každé nové generace vozidla lze zaznamenat vyšší celkovou hmotnost – trend,
který jde napříč všemi třídami vozidel [1].
Pod pojmem „Downsizing“ (zmenšování), který už přešel do běžné slovní zásoby, jsou shrnuta všechna opatření,
která mají minimalizací tření, snížením
hmotnosti a také zmenšením objemu
válců snížit spotřebu pohonných hmot.
Ztráta výkonu, která je s tím vlastně spojena, se přitom vyrovnává jak novými
technologiemi spalování, tak koncep-
cemi turbodmychadel a kompresorů.
Tato opatření vedou ve svém souhrnu
ke zvyšování tlaků ve válcích. Toto již
páté pokračování série ročních přehledů
na téma „Odlitky ve výrobě vozidel“ by
mělo shrnout aktuální tendence vývoje
v oblasti jejich konstrukce, používaných
materiálů a technologických postupů za
rok 2011 a počátek roku 2012.
Tr e n d y a ko n s t r u kč n í
n ov i n k y ve v ý r o b ě m o t o r ů
od roku 2011
Jedna z důležitých tendencí, kterou lze
pozorovat ve výrobě automobilů, resp.
ve výrobě motorů, je důsledné sledování myšlenky zmenšování. V souladu se
zvyšováním hustoty výkonu při současném drastickém snižování charakteristických hodnot zdvihového objemu, které
bylo zmíněno již úvodem, předkládají
B. G. Mastrangelo, D. Micelli a D. Sacco
[2] v podobě svého nového dvouválcového Otto-motoru 0,9 l s turbodmychadlem (Firma Fiat) extrémní aplikaci myšlenky zmenšování v dosud netušené
míře. Snížení počtu válců a také celkového zdvihového objemu a s tím spojené
úspory pohonných hmot o ca 25 %
umožnila novinka konstrukce motoru –
tzv. motoru Twinair – od firmy Fiat Powertrain Technologies. U této koncepce je
378 redukce zdvihu kompenzována kombinací turbodmychadla a variabilního řízení ventilů. Výsledkem je o 50 % zvýšený specifický objem zdvihu, a tím docílení vynikajících charakteristických
hodnot výkonu, se kterými motor může
v neposlední řadě nastavit nová měřítka
také v oblasti NVH (Noise, Vibration,
Harshness – hlučnost, vibrace, úspornost) pro motory s malým objemem
válců. Takové moderní motory, které se
i pro své specifické hustoty výkonu mohou označit jako vysoce výkonné, však
kladou neustále vyšší požadavky na jednotlivé komponenty.
Podle všeobecného geometrického tvaru konstrukčních součástí lze při sledování aktuálních litých součástí motoru
zaznamenat především výrazně narůstající složitost. Tuto složitost vyvolává
nepřetržité zmenšování tloušťky stěny
odlitku a stále větší integrace funkcí
součástí. Dobrým příkladem této skutečnosti je 1,01 l motor pro typ vozu VW
UP popisovaný N. Beckerem [3], kde především malé rozměry prostoru motoru
vyžadují kompaktní velikost konstrukce
celého agregátu.
Podobné technologie se používají i u větších agregátů nové generace Otto motoru, které, jak dovozují R. Szengel aj.
[4], jsou interně označovány EA211.
Agregáty 1,2 l, resp. 2,4 l, mají výkon mezi
63 a 103 kW a jsou přitom kompaktnější a lehčí až o 30 % a mají spotřebu o 10
až 20 % nižší než motory, které jim bezprostředně předcházely. Navíc jak motory, tak jejich součásti mají modulární
konstrukci, aby vyhovovaly novému principu MQB (modularer Querbaukasten –
modulární stavebnice) Volkswagenu.
V ý vo j v ý r o b n í c h p o s t u p ů
Při vývoji a navrhování určitých výrobních postupů se v poslední době také
významněji dbá na to, aby výroba byla
ekologická a hospodárná ve spotřebě
energie. Díky obchodu s emisními povolenkami a zavedením systémů řízení
spotřeby energie, které jsou od r. 2013
právně závazné pro všechny výrobní
podniky jako předpoklad pro snížení
daně za energii, se stále zvyšuje zájem
o systematickou evidenci spotřeby a také
její cílené snižování, a to především
u podniků s vysokou spotřebou energie,
jako jsou např. slévárny. V odkaze [5] se
referuje o tom, že mezinárodně platná
norma ISO 50001 nahradila stávající normu DIN EN 16001, která do té doby
v Německu platila. Podle odkazu [5] sleduje použití normy ISO 50001 obecně
úspory nákladů a rovněž emise skleníkového plynu a jiných zátěží životního
prostředí.
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
Vedle energeticky úsporné výroby je
však stěžejní hlavně volba postupů, které splňují požadavky a umožňují vyrobit
lité konstrukční součásti předepsaných
vlastností. Ve výrobě hliníkových odlitků
se to týká v prvé řadě docílení malých
vzdáleností větví dendritů – jako vlastnosti struktury materiálu – v kombinaci
s nízkou úrovní pórovitosti. Ve výrobě
vysoce namáhaných součástí motoru
mají dále mimořádný význam, jak je to
popsáno v odkazu [3], následující hlediska: technologičnost tvaru odlitku;
integrace funkcí; zajištění stability výrobního procesu; zachování definovaných
tolerancí tvaru, polohy a tloušťky stěny;
nastavení definovaných mechanických
vlastností při současném snížení vnitřního pnutí; zajištění dostatečné odolnosti proti změnám teploty. Odpovídající postup odlévání se volí podle toho,
jaké se vyžadují mechanické vlastnosti,
složitost odlitků, kusová cena, požadované množství vyrobených kusů, náklady
na nástroje a délka výrobního taktu.
Jak je uvedeno v odkazu [3], lze použitím
postupu NDCS (Nemak-Dynamic-Casting-System) nebo rotacast docílit hodnot
DAS 21 µm (NDCS) a 18 µm (rotacast).
Navíc je podle autorů možné těmito postupy snížit hmotnost nálitku o 2 kg
(NDSC), resp. o 9,6 kg (rotacast), což se
vyplatí jak z ekologického hlediska, tak
především z hlediska ekonomického.
Použití dynamických postupů lití pro dosažení menších hodnot DAS díky rychlému a řízenému tuhnutí taveniny při
nízké turbulenci a tím plnění formy bez
strhávání pěny a oxidů popisují také
Ch. Klimesch aj. [6]. Když je třeba vyrobit
vysoce namáhané lité konstrukční součásti, používá se, jak autoři popisují, ve
slévárně KS Aluminium-Technologie
GmbH, Neckarsulm, hlavně 90° gravitační sklopné lití. Princip 90° sklopného lití
se přitom srovnává s čepováním pšeničného piva. Obr. 1 ukazuje oblasti rozdílných hodnot DAS na řezu hlavy válce.
Jak se v příspěvku píše dále, je popsaným
postupem možné docílit maximálně
rychlého ztuhnutí desky hlava válce –
spalovací prostor. Hodnota DAS cca 16
až 17 µm, které se takto dá dosáhnout,
představuje podle autorů aktuální úroveň výkonnostního testu.
M. Otremba, K. Gehring a D. Kahn [7]
se věnují simulaci popsaného dynamického postupu odlévání. Ve svém příspěvku ukazují, že použitím simulace,
např. obměňováním poloh lití a vtokových soustav, lze již v počáteční fázi vývoje získat rozhodující pokyny pro konstrukci odlitku. Po dokončení konstrukce
nástroje slouží simulace celých cyklů
odlévání, včetně obměn parametrů lití,
k optimalizaci vývoje procesu.
Ch r i s R e h s e – St e fa n S c h a r f
teplotní gradiest
směr tuhnutí
DAS = 46 mm
DAS = 29 mm
DAS = 16–17 mm
Obr. 1. Řez hlavou válce odlitou gravitačním sklopným litím [6]
Novink y v oblasti materiálů
V souladu s vysokými nároky na materiál představili H. Koch a A. Pithan [9] na
velké slévárenské konferenci 2012 možnosti cílené modifikace slitiny pro tepelně namáhané hliníkové součásti, které
reagují na trvalé zvyšování specifických
ukazatelů výkonu naftových motorů
(souhrn podává obr. 3). Zkoušky optimalizace slitin ukázaly, žez hlediska statických vlastností, slévatelnosti a tepelné
vodivosti jsou ze slitin určených pro vysoké namáhání nejlepší slitiny AlSiMg.
Se slitinami s vyšší tepelnou vodivostí se
úpravou dimenzování oběhu chladicí
vody dá tepelné zatížení konstrukčních
součástí ještě více snížit. Přednášející rov-
jící roli při úspěšné realizaci koncepcí výroby. Tomuto tématu se věnuje G. Hartmann [12], který ve svém příspěvku popisuje, jak lze na základě simulace kvantifikovat nastavující se deformaci konstrukčního dílu již ve stádiu vývoje, takže se dají vhodné přídavky a opatření na
obrábění stanovit už během konstrukce.
Zatímco kombinace materiálu pro lokál-
ní zpevnění bloku motoru se v současnosti považuje za standard, stává se pro
S. Scharfa [13] hlavním tématem hybridní konstrukce pro lokální zpevnění i u
velmi složité konstrukční součásti, jako
je hlava válců. Autor ve svém příspěvku
dělí hlavu válců po detailním popisu
namáhání, která zde působí, na různé
funkční oblasti, ty pak lze v podstatě rozčlenit na spalovací prostor, kanály a ložisko vačkové hřídele. Podle tohoto rozdělení jsou ukázány různé varianty a přístupy k řešení cílené lokální kombinace
materiálů (obr. 4). V návaznosti na to se
diskutuje o jednotlivých koncepcích a dalších variantách, které jsou klasifikovány
formou blokového diagramu (obr. 5).
Ten má konstruktérovi a vývojáři sloužit
jako zdroj pro volbu vhodné kombinace
materiálů pro zpevnění hlav válců.
Kromě jiného je nezbytné i zkoušení přechodů materiálů. Významnou podporou
by tady mohl být razantní vývoj v oblasti
postupů zkoušení konstrukčních součástí.
I n ova c e v z a j i šťová n í
j a ko s t i a z ko u š e n í
ko n s t r u kč n í c h s o u č á s t í
Počítačová tomografie (CT), známá z lékařské techniky, se mohla v posledních
dvou letech díky cílenému vývoji technologie a z toho vyplývajícího zkrácení délky skenování stát velmi slibným postupem
nedestruktivního zkoušení konstrukčních
dílů. Moderní zařízení, která se zatím stala známá pod označením „Inline-CT“,
umožňují tomografické zkoušení celých
šarží konstrukčních dílů a tím zajištění
jakosti v dosud netušeném rozsahu.
Tak se v odkazu [14] referuje, že např.
v závodě BMW, Landshut, se počítačo-
Obr. 3. Vývoj specifického výkonu naftových motorů [9]
Obr. 2. Postup při úpravě gravitačního lití do kovové formy pro blok
válců [8]
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 379
r o č n í p ř e h l e d y
Vedle technologických předností takového vývoje postupů mají velký význam
také ekonomické aspekty, a to především ve velkosériové výrobě. Na základě
toho se M. Braunhardt ve své dizertaci,
jejíž výtah je publikován v M. Braunhardt
aj. [8], zabývá vhodností gravitačního lití
do kovové formy pro velkosériovou výrobu hliníkových bloků motorů.
Dalšího snížení výrobních nákladů se
podle mínění autora dá dosáhnout přechodem na statické gravitační lití do kovové formy; zde by se však muselo počítat ještě se snížením jakosti. Na základě
velkých možností, které vyplývají z důsledného zdokonalování gravitačního lití
do kovové formy, podává autor velmi podrobný přehled o průběhu a postupu,
které jsou nezbytné při úpravě jedné metody odlévání na novou skupinu výrobků.
Schematický přehled podává obr. 2.
něž uvedli, že na tepelnou vodivost slitiny AlSi7Mg má výrazný vliv jak tepelné
zpracování a složení legujících prvků, tak
i průběh tuhnutí. Navíc se odstraněním
titanu, vanadu a zirkonia z taveniny dá
docílit lepší tepelná vodivost a také jemnější struktura. Při zkouškách se podle
autorů podařilo zkrátit DAS z 19 na 16 µm.
Další přednáška se zabývala cílenými
zkouškami a identifikací kritických mezí
procesu slévárenských slitin hliníku. Jak
referovali B. Stauder aj. [10], bylo přitom
nejdříve nutné srovnat syntetickou čistou slitinu AlSiCu3 s běžně prodávanou
slitinou druhého tavení. Cílem bylo získat
informace o vlivu všech doprovodných
prvků. Bylo možné jednoznačně kvantifikovat obecný stav zjemnění zrna. Pro
zušlechtění je ovšem nezbytné dodatečné zajištění při stanovení jeho stupně.
Stavu zjemnění zrna se tak dalo dosáhnout po přísadě titanu za pomoci slitiny
prvního tavení. Pokud jde o hlavní průvodní prvek železo, bylo možné ukázat, že
tento prvek vede k vytvoření velmi nežádoucích předeutektických fází AlFeSi
a také k vyloučení fází AlFe(Mn)Si spolu
s eutektikem. Podíly fází se daly kvantifikovat vyhodnocením výbrusů. Výsledkem byla doporučení běžných procesních oken vhodných pro slitiny AlSi6Cu4
a AlSi8Cu3.
To, že přes všechny snahy ve vývoji slitin
dosahují hliníkové materiály do jisté míry
již dnes hranice možností vysokého namáhání, ukazuje příspěvek E. Ottliczkého aj. [11]. Autoři referují, že např. firma
KS Kolbenschmidt GmbH, Neckarsulm,
vyvíjí pro naftové motory osobních vozů
ocelové písty. Ve svém příspěvku autoři
předpovídají budoucí specifické výkony
motoru vyšší než 90 kW/l a s tím spojené zážehové tlaky nad 200 barů.
Díky skutečnosti, že při kombinaci materiálů s tak extrémně rozdílnou tepelnou
roztažností dochází nevyhnutelně k částečně vysokému pnutí, které může občas
vést k deformaci nebo selhání konstrukční součásti, hrají také zde velmi důkladné
simulační výpočty a výpočty FEM rozhodu-
r o č n í p ř e h l e d y
Ch r i s R e h s e – St e fa n S c h a r f
vou tomografií zkouší všechny lité konstrukční díly pro vůz BMW M3 DTM,
který startuje v německém mistrovství
cestovních vozů a jehož motor musí vydržet celou sezonu.
Rostoucí význam CT jako moderního
analytického postupu pro hodnocení
struktur hliníkových odlitků je zřejmý
i z četných příspěvků na slévárenských
konferencích a veletrzích. A. Kugel aj.
[15] tak ve svém příspěvku na Velké slévárenské konferenci v Salzburgu informovali, že dosud neznámé rušivé veličiny ovlivňující nepříznivě strukturu odlitku a tím jeho mechanické vlastnosti
bylo možné zjistit jen s přispěním nových
postupů analýzy.
Trend k využití „Inline-CT“ byl popsán
již v posledním ročním přehledu. Tak
bylo možné prohlédnout si zařízení příslušných výrobců jak na veletrhu GIFA
2011, tak na výstavě Euroguss 2012. Při
výkladu o systémech Inline-CT se tak
dá vycházet ze stavu techniky.
Popisu oblastí použití počítačového tomografu jako nového nástroje nedestruktivního zkoušení materiálu se věnují také E. Ambos aj. [16].
požadavky má splnit
jedna slitina!
Hlava FUNAR
Hlava MULAY
odlitek je navržen
na maximálně možné
namáhání pro jeden materiál
jsou identifikovány
funkční oblasti a zvolen
vždy nejvhodnější odpovídající
materiál
funkční oblasti
jsou sdruženy do
vrstev, které lze vyrobit
samostatně
zbytek (zbylé části) hlavy:
Y hliník/hořčík
spalovací prostor:
Y slitiny hliníku vyšší pevnosti
Y litina s kuličkovým grafitem
Y ocel/kobalt/nikl
Y hliníkové bronzy
ložisko vačkové hřídele:
Y slitiny hliníku vyšší pevnosti
Y litinové materiály
Y mosaz
postup spojení:
Y zalévání
Y montáž
Y svařování laserem
Y zalévání předem vyrobených
kanálových struktur
varianty provedení:
Y varianta 4:
spalovací prostory: GJL/GJS
ložisko vačkové hřídele: GJL/GJS
zbylé části hlavy: slitiny Al
Y varianta 5:
spalovací prostory: hliníkové
bronzy
ložisko vačkové hřídele: mosaz
zbylé části hlavy: slitiny Al
Y varianta 6:
spalovací prostory: hliníkové
bronzy
ložisko vačkové hřídele: mosaz
kanálky: Al / ocelový plech / IHU
zbylé části hlavy: slitiny Al
skladba:
Y různé slitiny Al lité gradientně
Y skladba po vrstvách a návazná
montáž jednotlivých „desek“
Y funkční oblasti se vyrobí samo statně a zalijí se buď podle
materiálu, nebo podle formy
postup spojení:
Y gradientní odlévání
Y zalévání
Y montáž
Y lepení
Y svařování laserem
varianty provedení:
Y varianta 7:
vrstva spalovacího prostoru: slitina Al
(lití do kovové formy / montáž)
zbylé části hlavy: slitina Al
(tlakové lití / squeeze casting)
Y varianta 8:
vrstva spalovacího prostoru: slitina Al
(lití do kovové formy / montáž)
zbylé části hlavy: slitina Al
(gradientní lití)
Y varianta 9:
vrstva spalovacího prostoru:
GJL/GJV
(ztracená forma)
kanálky: Al / ocelový plech / IHU
(zalévání)
zbylé části hlavy: slitina Al
materiál:
Y slitiny hliníku vyšší pevnosti
Y litina
postup:
Y lití do kovové formy
Y lost foam
varianty provedení:
Y 1. varianta:
slitiny hliníku vyšší pevnosti /
/ lití do kovové formy
Y 2. varianta:
slitiny hliníku vyšší pevnosti / lost foam
Y 3. varianta:
GJL/GJS
Obr. 4. Přístup k řešení kombinace materiálů hlav válců [13]
lze požadavky splnit
s jednou slitinou?
ano
analýza funkce hlavy válců
Hlava MONO
hlava válců
z jedné
slitiny
je možné spojit funkční
oblasti do vrstev?
ne
ne
požadavky mají splnit
funkčně rozdílné slitiny
hlava
FUNAR
ano
analýza funkčních oblastí
volba skupiny materiálů
analýza a stanovení
funkčních oblastí
uložení vrstev
analýza konstrukce hlavy válců
volba skupiny materiálů pro každou
funkční oblast
volba skupiny materiálů pro každou vrstvu
volba kombinace slitina-postup
analýza konstrukce
funkčních oblastí
postup spojení (vrstev)
volba kombinace slitina-postup
hlava
MULAY
Obr. 5. Schéma průběhu pro klasifikaci koncepcí hlavy válce [13]
Kromě konkrétního zdokonalení techniky zařízení je však také nutné stanovit
nová kritéria hodnocení trojrozměr-
ných pórovitostí z hlediska jejich účinků
na statické a dynamické pevnostní
vlastnosti. Této tematice se ve svém příspěvku „Vliv pórů a vrubů na únavo-
vou pevnost hliníkových odlitků“ věnují
H. Stroppe, M. Sonsino a R. Bähr [17].
Zbývá celkově konstatovat, že počíta-
čová tomografie se díky technologickému rozvoji až do současné chvíle považuje za mimořádně mnohostranný
a spolehlivý zkušební postup, kterým
by se v budoucnu mohlo nedestruktiv-
380 ně zkoušet až 100 % konstrukčních dílů,
čímž se dá očekávat výrazné zlepšení
zajišťování jakosti.
L i t e ra t u ra
[1] Großer Leichtbau-Report: Die Leichtigkeit des Seins. http//www.automotor-und-sport.de/testbericht /
grosser-leichtbau-report-die-leichtigkeit-des-seins-3991347.html
(Stand: 14. 6. 2012). (Velká zpráva
o lehkých konstrukcích: Lehkost bytí.)
[2] MTZ, 2011, 72, č. 2. s. 88–95.
[3] ATZ extra, 2011, září, s. 36–43.
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
[4] MTZ, 2012, 73, č. 6. s. 476–482.
[5] ISO 50001, DIN Deutsches Institut für
Normung e.V., Berlin, červen 2011.
[6] Giesserei, 2011, 98, č. 6, s. 60–66.
[7] Giesserei, 2011, 98, č. 10, s. 18–22.
[8] Giesserei, 2012, 99, č. 5, s. 30–39.
[9] Legierungsmodifikation für thermis ch b e las tete A luminium -
-Bauteile. Přednáška na „Grosse
Giessereitechnische Tagung“,
26. a 27. 4. 2012 v Salzburgu.
[10] Die Rolle von Begleitelementen in
Al-Gusslegierungen. Untersuchungen in interdisziplinärener Arbeit
zwischen Universitäten und Indus trie. P řednáš ka na „Gros s e
Giessereitechnische Tagung“,
26. a 27. 4. 2012 v Salzburgu.
[11] MTZ, 2011, 72, č. 10. s. 728–734.
[12] Giesserei, 2012, 99, č. 3, s. 24–27.
[13] MTZ, 2012, 73, č. 4. s. 300–309.
[14] Giesserei, 2012, 99, č. 3, s. 10–11.
[15] Betrachtung moderner Analyseverfahren zur Beurteilung von Al-Mikrogefügen. Přednáška na „Grosse
Giessereitechnische Tagung“, 26. a
27. 4. 2012 v Salzburgu.
[16] Giesserei-Erfahrungsaustausch,
2012, 56, č. 3+4, s. 6–11.
[17] Giesserei, 2011, 98, č. 8, s. 20–25.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei,
2012, 99, č. 9, s. 42–51, 5. část.)
Recenzent: doc. Ing. Rudolf Kořený,
CSc.
J o s e f H l a v i n k a
zprávy
Svazu sléváren České republiky
Te c hni c ká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: + 420 5 41 142 6 42
te l.: + 420 5 41 142 6 81
te l.+fa x : + 420 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Profesní vzdělávání
pracovníků ve slévárenství –
projekt PROFESE
Reg. č. CZ.1.04/1.1.06/52.00044
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
Školení ve firmě ALW
Školení ve firmě SAND TEAM,
s. r. o., Holubice
Školení ve firmě UNEX
Školení v Železárnách Štěpánov
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 381
zpr áv y s vazu sl é vá r e n č e sk é r e publik y
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Dovolte nám, abychom vás krátce informovali o průběhu projektu, který
SSČR získal v roce 2011. Pro rekapitula-
ci uvádíme, že se jedná o projekt
z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, pod názvem „Profesní
vzdělávání pracovníků ve slévárenství“,
pracovně nazvaný projekt PROFESE
(více viz Slévárenství č. 9–10/2011, s. 324,
a 11–12/2012, s. 453).
Uvedený projekt vychází ze strategie
vzdělávacích aktivit programového
prohlášení Svazu sléváren ČR, výukový
systém pak vychází z osnov Národní sou-
stavy povolání (NSP) a Národní soustavy
kvalifikací (NSK) zpracovávaných v sektorových radách (bližší informace přinese Slévárenství č. 11–12/2013, pozn.
red.).
Pro potřeby projektu jsme využili výukové materiály svazu, které jsme měli k dispozici z minulých vzdělávacích projektů.
V rámci projektu byl doplněn stávající
výukový systém o chybějící vzdělávací
programy pro profese Pracovník pískového hospodářství a Modelář. Nyní tak
máme k dispozici komplexní výukový
sortiment pro odborné vzdělávání pracovníků ve slévárenství. O odbornou
úroveň samotné výuky se postarali přednášející, lektoři z VŠB – TU Ostrava,
ČVUT Praha a VUT v Brně či pracovníci
sléváren s dlouholetou praxí. Všem tímto děkujeme za spolupráci.
Výuka probíhala v pěti regionech České
republiky a nyní je již u konce. Dokončují se poslední hodiny výuky, zpracovává
se komplexní, závěrečné zhodnocení.
Byli proškoleni pracovníci celkem 16 slévárenských organizací. Vzdělávací programy byly rozděleny do 3 modulů (částí), z nichž prvním je obecná část (slévárenství, technologie, materiály), která
tvoří 45 %, druhým je praktická část
(příklady z praxe, implementace obecné
části do praxe), rovněž 45 %, a třetí mo-
»Cgĩµ¦·¹³ª·ĩ»ªĩ»¿©R±C»C³W
šW²ªĩ´ĩ´§´·ºĩ¹O²R€ĩ»gªè
’¦§W¿W²ªĩµ·´«ª¸³Wĩ»¿©R±C»C³Wĩµ·¦¨´»³W°nĩ»ĩ´§´·ºĩ¸±O»C·ª³¸¹»WÞ
Ýĩĩ˜…š
ĩ
Ýĩĩ—š–‰’—0ĩ‘—˜–
Ýĩĩ—š–‰’—0ĩĩ
Ýĩĩ—š–‰’—0ĩ˜‰‡Œ’““‹
Ýĩĩ“†‡Œ“ˆ’ĩ—”‰‡…—˜…ĩš‰ĩ—š–‰’—˜š
Ýĩĩ”–…‡“š’ĩ”—“šŒ“ĩŒ“—”“ˆ%—˜šĩñĩ”—…–
Ý ĩĩ‘“ˆ‰…–
’¦gªĩ»¿©R±C»C³Wĩ¯ªĩµ€®¿µn¸´§ª³´ĩµ´¹€ª§C²ĩ¸±O»C·ª³¸°O­´ĩ´§´·ºĩ
»ĩ°´³¹ª½¹ºĩ¸ĩµ´¹€ª§¦²®ĩ¿ª²Wĩ‰™
ĩ
”·´«ª¸®´³C±³Wĩ¬¦·¦³¨ªĩ¯ªĩ¿¦§ª¿µªKª³¦ĩ¸¾³ª·¬®¨°p²ĩµ·´µ´¯ª³W²
´§´·´»p¨­ĩ¿³¦±´¸¹Wĩg°´±ĩ¦ĩµ·´«ª¸³W¨­ĩ´·¬¦³®¿¦¨WÞ
ĩĩ
ĩ
Ýĩĩš™˜ĩ†–’“
Ý ˜™ĩ†‰–‰‡
Ýĩĩĩĩ
š™˜ĩ”–…Œ…ĩ ĩ
Ý —”'—ĩ““‘“™‡ĩ
Ýĩĩ—”'ĩ¦ĩš“'˜ĩ†–’“
Ýĩĩš'†ñ˜™ĩ“—˜–…š…
ĩ
Ýĩĩ—'ĩ˜%’‰‡ñ…’…ˆ…
Ýĩĩ—'˜ĩ2–ĩ’…ˆĩ—ž…š“™ĩ
Ýĩĩ
‰—ĩ—š–‰’—ĩ—”“‰
’“—˜
†±®rgWĩ®³«´·²¦¨ªÞ
—»¦¿ĩ¸±O»C·ª³ĩ
ª¸°Oĩ·ªµº§±®°¾
˜ª¨­³®¨°CĩÌâĩÐËÐĩÔÔĩ†·³´
¹ª±ÝÞĩ+ÎÌÔĩÏÎËĩËÎÌĩÐÒËâĩĩ«¦½Þĩ+ÎÌÔĩÏÎËĩËÎÌĩÐÎÎ
ªñ²¦®±Þĩµ·@¸»¦¿¸±ª»¦·ª³Ý¨¿âĩ¸»¦¿@¸»¦¿¸±ª»¦·ª³Ý¨¿
382 ¼¼¼Ý¸»¦¿¸±ª»¦·ª³Ý¨¿
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
J o s e f H l a v i n k a / Ve r o n i k a P a zd e r ko v á / Vá c l a v K a f k a
dul představuje testová část (výstup, ověření získaných znalostí) s podílem 10 %.
Zvýšení profesionality a zodpovědný přístup pracovníků je cestou k úspěšnosti
jakékoliv výrobní organizace. Tato myšlenka byla jedním z důvodů, proč vlastně takový projekt realizovat. Věříme, že
se nám podařilo napomoci slévárnám
zv ýšit úroveň odborného přehledu
a znalostí jejich zaměstnanců.
Z hlediska organizace a celého řízení se
jednalo o velmi náročnou práci vzhledem k diverzifikaci požadavků zainte-
resovaných sléváren na tu či onu problematiku z důvodu nestejnorodosti
zaměření výroby nebo používaných technologií. I na tyto potřeby jsme museli
během realizace velmi flexibilně reagovat. O to více nás těší veskrze pozitivní
odezvy proškolených pracovníků, stejně
jako zájem společností o další výukové
kurzy. Projekt pomalu končí, a proto již
nyní zvažujeme, jak na něj v budoucnu
úspěšně navázat.
zprávy
České slévárenské společnosti
Ing. Veronika Pazderková, Ph.D.
d o c . I n g . Vá c l av K a f ka , C S c .
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á zna mní k , fa x :
+ 420 5 42 214 4 81
m o b il: + 420 6 03 3 42 176
s l e va re ns ka @ vo lny.c z
w w w.s l e va re ns ka.c z
Projekt PROFESE je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Prodej materiálů
vhodných pro slévárny: • Al brikety včetně analýzy • Al nebo Cu elektrovodný
granulát
ČSS je členskou organizací W F O
World F oundr ymen Organization
c /o T he National Met alforming Centre
47 Birmingham Road, Wes t Bromwich
B70 6PY, Anglie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79
fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81
secret ar y @ thew fo.com
Na úvod zasedání jsme dne 11. 6. 2013
navštívili novou a zcela jistě nejmodernější slévárnu litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem (LLG, LKG) v České i Slovenské republice. Slévárna KASI, s. r. o.,
byla vybudována v letech 2010–2011
v průmyslové zóně Nový Bydžov – Zábědov. Zaměřuje se na vývoj, výrobou a prodej prvků pro kanalizaci. V současné době
se velmi výrazně zvyšuje podíl prvků odlévaných z LKG, jejíž vlastnosti umožnily
slévárně snížit hmotnost vyráběných
prvků. Zajímavá byla rovněž informace
o „kilogramové ceně“ kanáloviny z LKG.
Jako milý bonus pro objednavatele je na
kanálovině odlit znak dané obce či města. Nebylo tedy divu, že jak Ing. Pavel
Hesoun, který členy OK doprovázel, tak
ředitel Ing. Jan Dašek byli následně na
jednání zahrnuti řadou dotazů.
Poté se účastníci zasedání přesunuli do
Přelouče, kde je uvítal Ing. Jan Šlajs, majitel firmy METOS, v. o. s., a hostitel
43. zasedání.
Po rozsáhlé diskuzi zaměřené na zkušenosti s projektováním, výstavbou a provozováním nové Slévárny KASI, s. r. o.,
jsme se věnovali otázkám ovlivnění ceny
při nákupu silové elektrické energie a plynu pro slévárny. Byly posouzeny sdružené nákupy energií na komoditní burze
a rozdíly mezi aukcí a komoditní burzou.
O problémech referoval Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ENSYTRA, s. r. o.,
a předseda Komoditní burzy PROFIT,
a Petr Krejčík, energetický poradce SOPRE CR, o. p. s. Slévárny mohly sdělit referujícím příslušné informace a ti následně
odhadem nastínili možné úspory v ceně
u silové elektřiny. Tyto částky se pohybovaly ve statisících za rok. Se závěrečnou
prezentací vystoupil Miroslav Hampel,
generální ředitel společnosti KVADOS.
Zaměřil se na řešení optimálního obě-
hu a správy dokumentů. Účastníci obdrželi propagační materiály s kontakty na
řešitele. Dále si formou „kolečka“ vyměnili stanoviska na současnou situaci
sléváren a jejich očekávaný vývoj. Z diskuze vyplynulo, že důsledky dluhové krize se stále projevují jak v zakázkách, tak
v enormním cenovém tlaku.
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 383
zpr áv y č e sk é sl é vá r e n sk é sp o l e č n o sti
Tradice
od roku
1995
Kontakt:
[email protected]
www.fermet.cz
tel./fax: +420 377 150 024
43. zasedání
odborné komise
ekonomické
v Přelouči
Program 50. slévárenských dnů®
Úterý 12. 11. 2013
8.00–9.00
Prezence účastníků
Plenární sekce (9.00–12.00)
9.00–9.15
Slavnostní zahájení 50. SD 9.15–9.30
MARTÍNEK Ludvík, Ing., Ph.D.: 90 let České slévárenské společnosti (předseda ČSS) 9.30–10.00
SOBÍŠEK Pavel, Ing.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UniCredit Bank, a. s.)
10.00–10.30
HLAVINKA Josef, Ing.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR)
10.30–10.45
Coffee break
10.45–11.15
FIEDLER Jan, doc. Ing., CSc.: Vývoj v oblasti energetiky a plynových turbín (VUT v Brně)
11.15–11.45
ŠTOURAČ, František, Ing. et Ing. – ŠLAJS Jan, Ing.: Národní soustava kvalifikací, tvorba profesních kvalifikací
v gesci SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství (NÚOV Praha; METOS, v. o. s.)
11.45–12.00
Diskuze k přednáškám v plenární sekci
12.00–13.00
Oběd
Odborné přednášky (13.00–17.00)
Sekce A – Sekce technologická
Sekce B – Sekce neželezných kovů
a slitin a ekologie
Sekce C – Sekce přesného lití
Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Sekci řídí: Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing.
Ivo Lána, Ph.D.
Sekci řídí: Ing. Ladislav Tomek
13.00–13.25
LUKEŠ, R.: Nově navrhnuté a vyvinuté
technologické zkoušky pro různé druhy korozivzdorných ocelí (S+C ALFANAMETAL, s. r. o.)
GRZINČIČ, M. a kol.: Péče o chladicí
okruhy kovových forem jsou podmínkou pro reprodukovatelně dobré mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku (NEMAK SLOVAKIA)
SLÁDEK, A., a kol.: Nové trendy v technologickej príprave výroby pri presnom
liatí (TU v ŽILINĚ)
13.25–13.50
LÁNÍK, B.: Vliv vlastností pěnokeramického filtru na rychlost odlévání
(LANIK, s. r. o.)
BŘUSKA, M.: Vliv opakovaného přetavování hliníkových slitin na mechanické vlastnosti a strukturu odlitku
(VŠB TU Ostrava)
VEVERKA, L., a kol.: Pokročilé plánování a řízení slévárenské výroby
v Prague Casting Services a.s. (Prague
Casting Services, a. s.)
13.50–14.15
TÁBORSKÝ, D. a kol.: Vliv formy na
povrchovou jakost odlitků (ASK Chemicals Czech, s. r. o.)
ELBEL, T. a kol.: Výsledky praktických
a laboratorních zkoušek vlastností kovových pěn (VŠB TU Ostrava)
HERMAN, A. a kol.: Měření vlastností
voskových směsí jako vstupních dat do
simulačního softwaru (ČVUT PRAHA)
14.15–14.40
ČECH, J.: Nálitkování odlitků ze slitin
železa s použitím podnálitkových podložek (ŽĎAS, a. s.)
CUPÁK, P. a kol.: První provozní zkušenosti s jádry s proteinovým pojivovým
systémem při výrobě odlitků ze slitin
hliníku a z litin (VUT v Brně)
HERMAN, A. a kol.: Verifikace počítačové simulace deformací voskových
modelů pomocí softwaru ProCAST
(ČVUT PRAHA)
14.40–15.00
Coffee break
15.00–15.25
HNILICA, R.: Systém pro správu modelových zařízeni v JMA – Pattern manager (JMA HODONÍN, s. r. o.)
KUCHARČÍK, L. a kol.: Vplyv intenzity ochladzovania na pórovitosť hliníkových odliatkov (TU Žilina)
ROUČKA, J. a kol.: Ovlivňování krystalizace rotorů turbodmychadel ze slitin niklu (VUT v Brně)
15.25–15.50
HOLÁNEK, P. a kol.: Inovativní řešení
pro následné zpracování povrchu odlitků (RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK
GmbH)
BRYKSÍ, V. a kol.: Studium mechanických vlastností odlitků litých technologií Rheocasting (KOVOLIS Hedvikov)
GOLDONI, R. a kol.: Investment casting furnaces: Burnout Firing & Preheat Ceramic Moulds (SOLAR IMPIANTI, ITALY)
15.50–16.15
ZIKMUND, T. a kol.: Rentgenová
nano- a mikrotomografie pro analýzu
odlitků (CEITEC – Středoevropský technologický institut, VUT v Brně)
ŠERÁK, J.: Vlastnosti slitin Mg-Ge pro
zvýšené teploty (VŠCHT Praha)
TOMEK, L., a kol.: Ekologické trendy
materiálů keramických jader (LANIK,
s. r. o.)
16.15–16.40
LAKOMÁ, R.: Využití statistických metod k řízení jakosti výroby ocelových
odlitků (VŠB – TU OSTRAVA)
BLÁHA, V.: Ekoauditová novela č.
169/2013 Sb. zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech v platném znění a její skutečný dopad na průmyslovou firmu
(EMPLA, spol. s r. o.)
Ukončení bloku přednášek,
závěrečná diskuze
16.40–17.00
KOVÁČ, M. a kol.: Způsoby interpretace
výsledků simulace (MECAS ESI, s. r. o.)
Ukončení bloku přednášek,
závěrečná diskuze
17.00–17.10
Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze
18.00–18.45
Večeře
20.00–24.00
Setkání slevačů
384 S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
Středa 13. 11. 2013
Odborné přednášky (8.00–12.00)
Sekce D – Sekce metalurgie litin
Sekce E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty
Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.,
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.
8.00–8.25
HAMPL, J. a kol.: Řízení procesů metalurgického zpracování litin (VŠB – TU Ostrava)
STRÁNSKÝ, K. a kol.: Aplikace teorie fyzikálně-chemické podobnosti při těžbě a hutnickém zpracování polymetalických
a železných rud (VUT v Brně)
8.25–8.50
VÁLEK, T. a kol.: Cesta ke zvýšení využití hořčíku při modifikaci plněným profilem (VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY, s. r. o.)
ŠENBERGER, J. a kol.: Perspektivy vakuových indukčních pecí
ve slévárnách oceli (VUT v Brně)
8.50–9.15
ODEHNAL, J. a kol.: Metalurgicko-materiálové vlastnosti těžkých odlitků z litin s kuličkovým grafitem (PILSEN STEEL, s. r. o.)
SYPTÁK, Z. a kol.: Praktické zkušenosti se zaváděním výroby
litiny s kuličkovým grafitem v podmínkách slévárny oceli
(KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s. r. o.)
9.15–9.40
SKRBEK, B. a kol.: Výhody přímého zkoušení vyrobených odlitků ve srovnání s běžnými atesty (TU Liberec)
ŠTEFÁNEK J. a kol.: Ocelářské strusky (JAP TRADING, s. r. o.)
9.40–10.00
Coffee break
10.00–10.25
MORES, A. a kol.: Kontrola modifikace a mechanické vlastnosti odlitků z LKG (Sdružené pracoviště U 12133)
10.25–10.50
SKRBEK, B. a kol.: Výklad zásadních změn v materiálových ČSN ODEHNAL, J. a kol.: Metalurgicko-materiálové vlastnosti
EN pro litiny k 1. 1. 2013 (TU Liberec)
odlitků z vysoko legovaných ocelí používaných v energetice
(PILSEN STEEL, s. r. o.)
10.50–11.15
KRÁL, V. a kol.: Vliv síry a grafitizačního očkování na strukturu ŠENBERGER, J. a kol.: Vnitřní jakost masivních ocelových oda mechanické vlastnosti litiny s lupínkovým grafitem (FERAMO litků (VUT v Brně)
METALLUM INTERNATIONAL, s. r. o.)
11.15–11.35
ENZENBACH, T.: Kuplovny – technologie (KÜTTNER GmbH &
Co. KG, DE)
11.35–12.00
PECINA, V.: Výroba LLG a LKG v moderní slévárně KASI, spol. Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze
s r. o., v Novém Bydžově (KASI, spol. s r. o., Nový Bydžov)
12.00
12.00–13.00
DULAVA, M. a kol.: Dezoxidace žáruvzdorných ocelí (S+C ALFANAMETAL, s. r. o.)
KARAS, Z. a kol.: Recyklace hutních materiálů (DESTRO, spol.
s r. o.)
Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze
Oběd
Odborné přednášky (13.00–17.00)
Sekce F – Sekce ekonomická
Sekce G – Sekce formovací materiály
Sekci řídí: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Sekci řídí: Ing. Alois Burian, CSc., Ing. Jiří Florián
13.00–13.25
KAFKA, V.: Ekonomická situace ve slévárnách, současné
problémy a prognózy (RACIO & RACIO)
13.00–13.20
FOŠUM, J.: Formovací materiály v českých slévárnách
před 50 lety a dnes (SAND TEAM, s. r. o.)
13.25–13.50
JELÍNEK, P. a kol.: Tryskací technika v prostředí našich
sléváren a podmínky pro její efektivní využití (Konrad
Rump Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, Praha)
13.20–13.40
WAKITA, K. a kol.: Characteristics and applications of
spherical ceramic sand „CERABEADS“ (ITOCHU CERATECH CORPORATION, JAPAN)
13.50–14.15
HERZÁN, M. a kol.: Nákladovost tepelného zpracování
ocelových odlitků a tryskání odlitků z litiny (KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s. r. o.)
13.40–14.00
BEŇO, J. a kol.: Je granulometrie a chemické složení
u ostřiva to nejpodstatnější? (VŠB – TU Ostrava)
14.00–14.20
BURIAN, A. a kol.: Technologie GEOPOL – vliv aktivačního atritoru na využitelnost regenerátu a vlastnosti
směsí (SAND TEAM, s. r. o.)
14.15–14.40
BABIŠ, P.: Postavení controllingu v současné podnikatelské praxi (HUISMAN KONSTRUKCE, s. r. o.)
14.20–14.40
NEUDERT, A. a kol.: Možnosti simulace znehodnocení
jednotné bentonitové formovací směsi (ASK Chemicals
Czech, s. r. o.)
14.40–15.00
Coffee break
15.00–15.25
CHYTKA, P.: Náklady na neshodnou výrobu ve slévárně
(IEG, s. r. o.)
15.00–15.20
PICEK, P. a kol.: Analytické stanovení ekologických
parametrů směsných bentonitů firmy Keramost, a. s.
(KERAMOST, a. s.)
15.25–15.50
ŠLAJS, J. a kol.: Zkušenosti s procesem reorganizace 15.20–15.40
slévárny ELITEX (METOS, v. o. s.)
KAŇOVÁ, Z.: Monitorování procesů přípravy a řízení
jednotné bentonitové směsi ve Slévárně Kuřim, a. s.
(Slévárna Kuřim, a. s.)
15.50–16.15
MACHEK, V. a kol.: Zkušenosti s procesem reorganiza- 15.40–16.00
ce Teplické strojírny, s. r. o., včetně slévárny (TEPLICKÁ STROJÍRNA, a. s.)
16.00–16.20
BETIK, B.: Možnosti využití tepelné regenerace (OMEGA FOUNDRY MACHINERY, GB)
16.20–16.30
EXNER, M.: Moderní metody formování (Heinrich Wagner Sinto Mashinenfabrik GmbH, DE)
16.30–16.40
NOE, E.: Technika přípravy formovacího písku od firmy
Eirich (Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH, DE)
16.40–16.50
VELTMANN, B.: Inovativní dopravní a sítová technika ve
slévárenském průmyslu (VHV Anlagenbau GmbH, DE)
16.50–17.00
Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze
16.15–16.40
FIRKOVÁ, L. a kol.: Problematika vytvoření komplexního nákladového modelu výroby odlitku (VÍTKOVICE, a. s.)
16.40–17.00
Ukončení bloku přenášek, závěrečná diskuze
17.00–17.15
Slavnostní ukončení 50. SD
TROJAN, J.: Vysoce efektivní výroba větších litinových
odlitků (DISA Industries, s. r. o.)
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 385
Ve r o n i k a P a zd e r ko v á / Vá c l a v K a f k a / G . M a n i c k a r a j a ko l . / H . N a k a e a ko l .
z e za h ra n ič n íc h čas o pis ů
Účastníci 43. zasedání OK ekonomické
Následně byly podány informace o průběhu řešení PROJEKTU XIV, do něhož
jsou zapojeny slévárny: Královopolská
slévárna, s. r. o., Slévárny Třinec, a. s., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.,
ŽĎAS, a. s., a Jihomoravská armaturka,
spol. s r. o. Cílem PROJEKTU XIV je analýza nákladů na tryskání litinových odlitků a hledání cest, jak řídit náklady
tepelného zpracování odlitků. Tým řešitelů byl již loni rozšířen o specialistu
na tryskání odlitků – Ing. Pavla Jelínka.
Odbornému řešení tepelného zpracování se věnoval Ing. Michael Fík. Je již zřejmé, že jak se loni (v PROJEKTU XIII) podařilo zcela zásadním způsobem definovat tři hlavní faktory, které dominantně ovlivňují náklady na tryskání
u ocelových odlitků, tak se obdobný
výsledek jeví i letos. V současné době
jsou soustřeďovány podklady a dochází
k jejich vyhodnocování. Poté budou následovat posouzení pecních zařízení ve
slévárnách, jeho výsledky však budou
uvedeny až později.
Velice zajímavým bodem jednání byla
prezentace Ing. Jana Šlajse o zkušenostech procesu reorganizace Slévárny Elitex. Tyto zkušenosti mohou být v současné době přínosné pro všechny slévárny. Dále zasedání hodnotilo průběh
XII. semináře ve Svratce, který se za-
mě-řil na výsledky již vzpomínaného
PROJEKTU XIII. Následně byli účastníci
informováni o dění v ČSS a SSČR a o průběhu jejich valných hromad. Poté se
komise věnovala přípravě přednášek na
50. slévárenské dny. Možnosti získání
finanční podpory na vzdělávání pracovníků (Vzdělávejte se pro růst, Vzdělávejte se pro stabilitu) nebyly na zasedání diskutovány. Ing. Iveta Musilová,
Ph.D., nicméně připravila podrobné podklady, které účastníci následně obdrželi.
Příští, 44. zasedání OK ekonomické se
bude konat ve dnech 22.–23. 10. 2013
ve Slévárně BRANO v Hradci nad Moravicí. Nosným tématem bude optimální
organizace údržby ve slévárně a její vliv
na náklady. Na závěr jako bonus pro
účastníky byla připravena návštěva uhelné elektrárny Chvaletice. Lze říci, že to
386 byla „třešnička na dortu“ tohoto velice
intenzivního a podnětného zasedání. Při
odjezdu účastníci srdečně poděkovali
pořadatelům firmy METOS, v. o. s., Ing.
Janu Šlajsovi a paní Haně Jelínkové za
perfektní přípravu, vytvoření příslušného
materiálového zázemí a zajištění velmi
zajímavých exkurzí.
ze zahraničních
časopisů
Účinek inkubační
doby spojený s umělým stárnutím
při tepelném zpracování T6 hliníkové slitiny
A356.2
(Effect of incubation coupled with
artifical aging in T6 heat treatment of A356.2 aluminium casting alloy)
12 hod. Inkubační doba odlitků pro použití v leteckém průmyslu bývá delší.
V článku jsou prezentovány hypotézy
pro sekvenci precipitační reakce v primární α-fázi Al během inkubace a procesů umělého stárnutí a dále je kvantifikován účinek těchto procesů na výsledné pevnostní vlastnosti této slitiny.
Složení A356.2 je v % hm. d.: 6,69 Si,
0,35 Mg, 0,12 Fe, 0,015 Sr, 0,01 Cu, 0,08
Mn, 0,03 Zn a zbytek Al. Výsledky ukázaly, že v závislosti na inkubační době
vznikají individuální shluky Si a Mg, pak
se shluky Mg rozpadají a vznikají společné shluky Si a Mg (Mg5Si6). Při 155 °C
procesu umělého stárnutí se objevují dva
další precipitáty β´-Mg1.8Si → β-Mg2Si
stabilní precipitáty. Sekvence precipitačních reakcí je určována z dat mikrotvrdostí matrice primární α-fáze. Doba inkubace má zásadní vliv na výsledné vynikající mechanické vlastnosti, protože
precipitační reakce během umělého
stárnutí je přímo ovlivněna trváním inkubační doby. Článek je doplněn mnoha tabulkami, diagramy tepelného zpracování a fotografiemi mikrostruktur.
(Zkrácený překlad z časopisu International Journal of Metalcasting, 2011, č. 4,
s. 17–36.)
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
Vliv obsahu Si, Ce,
Sb a Sn na tvorbu
„chunky“ grafitu
(Influence of Si, Ce, Sb and Sn on
chunky graphite formation)
H. Nakae a kol.
Wa s e d a U n i v e r s i t y, To k i o , J a p o n s ko
G. Manickaraj a kol.
M c M a s t e r U n i v e r s i t y , H a m i l t o n ,
Kanada
Slitina A356.2 je pro svou výbornou slévatelnost, svařitelnost, vysokou pevnost,
nepropustnost a korozivzdornost jednou z nejpopulárnějších slitin hliníku pro
výrobu strojních odlitků v automobilovém a leteckém sektoru. K dosažení uvedených vlastností se lité komponenty
z těchto Al-Mg-Si slitin zpracovávají
rozpouštěcím žíháním do cca 540 °C od
10 až 12 hod. a okamžitě následuje kalení do vody při 80 °C. Po inkubační době
při pokojové teplotě 4 až 12 hod. následuje umělé stárnutí při 155 °C od 2 do
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
Je dobře známo, že u těžkých odlitků se
v LKG někdy mění morfologie grafitu
z kuličkového na chunky grafit. Tato změna je z mnoha hledisek nežádoucí. Japonští vědci provedli studii pro vyhodnocení mechanizmu vzniku tohoto jevu.
Ke zkouškám připravili třináct slitin
C%+1/3%Si = 4,45 % s rozdílným množstvím Fe-C-Si-Ce a Fe-C-Si-Ce-Sb-Sb k určení vlivu Si-Ce a Si-Ce-Sb-Sn na tvorbu
chunky grafitu. Pro vzorky bylo použito
elektrolytické Fe, všechny legující prvky –
Si, Ce, Sb, Sn a grafit – o čistotě ≥ 99,99 %.
Slitiny byly taveny pod proudícím Ar ve
vysokofrekvenční indukční peci s Al2O3
vyzdívkou. Tavenina byla odlévána do
H . N a k a e a ko l . / z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y
LITěJNOJE
PROIZVODSTVO
Foundr y, Technology,
Equipment, 105120 Moskva, Grzelski Per., 13a, tel./
/fax: +007 495 303 85 81,
[email protected], www.foundrymag.ru
GIESSEREI-PRAXIS
Chefredakteur: Hartmut
Polzin, Veitsbergweg 29,
A- 8700 Leoben, tel.:
+43 3842 431 01 33,
www.giesserei-praxis.de
LITĚJŠČIK ROSSII
Oficialnyj žurnal Rossijskoj
associacii litějš čikov,
123557 Rossia, Moskva,
Presnenskij val, 14, www.
ruscastings.ru, foundryal
@mtu-net.ru
GIESSEREI
RUNDSCHAU
H erausgeb er: Verein
Österreichischer Giessereifachleute und a. Verlag
Strohmayer KG, A-1100
Wien, Weitmosergasse 30,
tel.: +43 0 1 617 26 35,
[email protected]
LIVARSKI VESTNIK
Društvo livarjev Sloveni-
je, Lepi pot 6, P. P. 424,
SI-1001 Ljubljana, www.
drustvo-livarjev.si, drustvo.
[email protected]
CHINA FOUNDRY
Foundry Journal Agency,
no 17 Yunfeng Street
South, Tiexi District, Shenyang 110022, P. R. China,
tel.: +86 24 258 478 30,
www.foundryworld.com
MODERN CASTING
Publication of the Ame-
rican Foundry Society,
1695 N. Penny Ln, Schaumburg, IL 60173- 4555,
fax: 001 847 842 78 48,
www.moderncasting.com,
[email protected]
FONDERIE
Revue mensuelle rédigée
avec le concours de
AAESFF, de ATF et de
CTIF. Rédaction: 44 avenue de la Division Leclerk,
F 92318 Sévres Cedex,
tel.: +33 1 411 463 00,
www.etif.fr
INTERNATIONAL
FOUNDRY RESEARCH
The scientific journal –
Giessereiforschung, Giesserei-Verlag-GmbH, P. O.
Box 102532, 40016 Düsseldorf, www.giessereiverlag.de, redaction@
bdguss.de
Prace Institutu
Odlewnictwa
Transactions of Foundry
Research Institute, 73 Zakopiańska Street, 30-418
Kraków, tel.: +48 12 261
82 81, fax: +48 12 266 08
70, www.iod.krakow.pl,
[email protected]
GIESSEREI
Die Zeitschrift für Technik,
Innovation und Management. Redaktion: Sohnstr.
70, 40237 Düsseldorf,
tel.: +49 211 687 13 65,
www.vdg.de, redaktion@
vdg.de
International
Journal of
Metalcasting
American Foundry Society,
Inc., 1695 N. Penny Lane,
Schaumburg, IL 601734555, www.afsinc.org,
[email protected]
PRZEGLĄD
ODLEWNICTWA
Wydaca: Stowarzyszenie
Techniczne Odlewnikow
Polskich, ul. Zakopiańska
73, 30-418 Kraków, www.
przeglad-odlewnictwa.pl,
[email protected]
pl
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2011, č. 1, s. 96–100.)
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
zahraniční
slévárenské
časopisy
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 387
za h ra n ič n í sl é v á r e n sk é čas o pis y
GIESSEREIERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Die Zeitschrift für das
operative Management.
Sohnstr. 70, 40237 Düsseldorf, tel.: +49 211 687
13 65, www.vdg.de
keramických forem a vzorky byly chlazeny rychlostí 30 K/min. na 1 200 °C. Ve
středu vzorků byly měřeny křivky ochlazování, morfologie grafitu byla zjišťována optickým mikroskopem a na SEM.
Vliv obsahu Si je velmi významný: vzorek s 0 % Si je kovová matrice ledebu-
ritická (Led) bez chunky grafitu (ChG)
a s 5 % kuličkového grafitu (KG). S obsahem 2 % Si struktura obsahovala 9 %
KG, 69 % ChG a 22 % Led. S obsahem
3 % Si se zvyšuje ChG na 82 %, KG na
6 % a Led na 12 %. Při obsahu 4 % Si
struktura obsahovala 8 % KG, 92 % ChG
a 0 % Led. Obsah Ce se měnil v rozmezí 0,10–0,20 % a zjistilo se, že ve
vzorcích s 0,20 % Ce je obsah ChG vyšší než u vzorků s 0,10 % Ce. Účinek Sb
a Sn na prevenci vzniku ChG nebyl potvrzen kvůli vysokému obsahu Si.
Závěr článku rozebírá mechanizmus
morfologické přeměny KG na ChG a ledeburit z křivek tuhnutí těchto modelových slitin. Velice významné přechlaze-
ní během tuhnutí grafitického eutektika
je řízeno obtížnou difuzí uhlíku v tavenině a je hlavní příčinou tvorby chunky
grafitu. Článek je doplněn zajímavým
obrazovým materiálem.
za h ra n ič n í sl é v á r e n sk é čas o pis y / v y s o k é ško ly i n f o rmují
z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y / To m á š El b e l
Giesserei
PRAT, J. a kol.: Neues Sandadditiv – verminderte Blattrippenbildung auch ohne
feuerfeste Schlichte (Nová přísada
ostřiva zmenšující tvorbu žilkování
a zálupů také bez žáropevného nátěru), 2012, č. 11, s. 24–39.
SILLER, I. – GELDER, S.: Moderne Werkstoffe für Giessformen (Moderní materiály pro slévárenské formy), 2012,
č. 11, s. 40–45.
HEINRIETZ, A. – WALLMILCHRATH, M.:
Potentiale Belastbarkeit von Bauteilen
aus wärmebehandeltem ADI Gusseisen
mit Kugelgrafit (Možná zatížitelnost
strojních součástí z tepelně zpracované ADI litiny s kuličkovým grafitem), 2012, č. 11, s. 46–55.
GiessereiE r fa h r u n g s a u s t a u s c h
KUHN, A.: Korrosions- und kavitationsresistende CrMn-Legierungen für Pumpen und Armaturen (Korozně a kavitačně rezistentní slitina CrMn pro
čerpadla a armatury), 2012, č. 11+12,
s. 50.
G i e s s e r e i - Pra x i s
LUDWIG, T. a kol.: Einfluss von Oxid- und
Wasserstoffgehalt auf Qualitätmessung
von Aluminiumschmelzen (Vliv obsahu
oxidů a vodíku na měření jakosti taveniny hliníku), 2012, č. 9, s. 367–373.
RÖHRIG, K.: Legiertes Gusseisen – Teil
4 (Legovaná litina – 4. díl), 2012, č. 9,
s. 359–366.
Giesserei Rundschau
JONULEIT, M. – MASCHKE, W.: Beitrag
zur Herstellung von Gusseisen mit Vermikulargraphit (GJV) (Příspěvek k výrobě litiny s červíkovitým grafitem –
LČG), 2012, č. 11–12, s. 282–287.
KEINZINGER, P. a kol.: Zum Einfluss überlagerter Mittelspanung und Temperatur
auf das zyklische Materialverhalten von
Gusseisen mit Kugelgraphit (Vliv středního napětí a teploty na cyklické chování materiálu z LKG), 2012, č. 11–12,
s. 288–292.
China Foundry
TIANMING, Z. a kol.: Effect casting technology on microstructure and phases of
high speed steel (Účinek technologie
lití na mikrostrukturu a fáze rychlořezné oceli), 2011, č. 2, s. 197–201.
QUING, L. a kol.: Effect of potassium on
as-cast microstructure of hypereutectic
high chromium cast iron (Účinek draslíku na litou mikrostrukturu nadeutektické vysoce chromové litiny),
2011, č. 2, s. 202–206.
388 JINJANG, Q. a kol.: Further study on
heredity of liquid aluminium modified
by electric pulse (Další studie dědičnosti tekutého hliníku modifikovaného elektrickými pulzy), 2011, č. 3,
s. 321–324.
GÜNTER, U. a kol.: Numerical microstructure prediction for an aluminium
casting and its experimental validation
(Numerická predikce mikrostruktury hliníkového odlitku a jeho experimentální ověření), 2011, č. 3, s.
331–336.
International Journal
of Metalcasting
BASSO, A. – SIKORA, J.: Review on production processes and mechanical properties of dual phase austempered ductile iron (Přehled výrobních procesů
a mechanické vlastnosti dvoufázového zpracování ADI litiny), 2012,
č. 1, s. 7–14.
LACAZE, J. a kol.: Experimental evidence for metallurgical modification
associated to chunky graphite in heavy-section ductile iron casting (Experimentální důkaz vlivu metalurgického zpracování spojeného se vznikem
chunky grafitu v těžkých částech odlitků z LKG), 2012, č. 1, s. 35–42.
L i va r s k i Ve s t n i k
NOFAL, A.: Advances in the metalurgy
and applications of ADI (Výhody metalurgie a použití ADI litiny), 2012,
č. 4, s. 182–221.
Modern Casting
LAFAY, V. – SCHIFI, J.: Reducing seacoal
in practice (Snížení černouhelné moučky v praxi), 2012, č. 7, s. 32–35.
MODERN CASTING STAFF REPORT: Controlling die temperature with standard
cameras (Monitorování teploty kokily standardními průmyslovými
kamerami), 2012, č. 7, s. 36–38.
Prace Institutu Odlewnictwa
SOBCZAK, J. a kol.: Prace studialne nad
teoretycznymi i praktycznymi aspektami
projektowania materialów lźejszych od
powietrza (Studie teoretických a praktických aspektů návrhu materiálů
lehčích než vzduch), 2011, č. 4, s. 5–30.
SZCEPANIAK-LALEWICZ, K. a kol.: Inteligentne nanostruktury – duźo gadania, malo efektów? Mity i fakty (Inteligentní nanostruktury – mnoho mluvení, málo účinků? Mýty a fakta),
2011, č. 4, s. 65–82.
vysoké školy
informují
Absolventi
bakalářského
a magisterského
studia na FMMI
VŠB – Technické
univerzitě v Ostravě
p r o f . I n g . To m á š E l b e l , C S c .
Na katedře metalurgie a slévárenství ve
školním roce 2012/2013 ukončilo studium ve studijním programu Metalurgické inženýrství se zaměřením na slévárenství 21 studentů.
Zkoušky studentů magisterského studijního oboru Slévárenské technologie se konaly 28. května 2013. Předsedou zkušební komise byl prof. Ing. Milan
Horáček, CSc., a zkoušce se podrobilo
9 studentů (tab. I).
Tab. I. Absolventi magisterského studijního oboru Slévárenské technologie
Poř. č. příjmení, jméno
téma
1
Gawronová Martina
2
Janíček Tomáš Maxmilián Hodnocení kvality tekuté fáze hliníkových slitin
3
Krček Stanislav
Natrifikace jako prostředek ovlivnění slévárenských
bentonitových směsí
4
Kroupová Ivana
Vlastnosti a použití litých kovových pěn
5
Martinát Milan
Optimalizace vtokové soustavy odlitku kotlového článku
6
Peš Pavel
Ovlivnění vlastností bentonitové směsi v přítomnosti jádrových
směsí s polyuretanovými a fenolickými pryskyřicemi
7
Sváček Jakub
Studium vlastností vybraných hořčíkových slitin
8
Vaněk Lukáš
Vliv aktivity kyslíku na vlastnosti litin
9
Zezula Tomáš
Hodnocení termomechanických a termofyzikálních vlastností
vybraných hořčíkových slitin
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
Lité kovové pěny s pravidelnou buňkovou strukturou
To m á š El b e l
Tab. II. Absolventi bakalářského studijního programu Slévárenské technologie
Poř. č. příjmení, jméno
téma
1
Fojtík Ondřej
Návrh technologie lití odlitku „půlky koše“
2
Janoušek Michal
Vlastnosti a použití hořčíkových slitin na odlitky
3
Krausová Martina
Technologie výroby odlitku lisovacího stolu
4
Piekar Dalibor
Návrh technologie lití kotlového článku
Tab. III. Absolventi bakalářského studijního oboru Umělecké slévárenství
Poř. č. příjmení, jméno
téma
1
Křenková Petra
Ztvárnění žirafy v uměleckém odlitku
2
Kubinec Matěj
Zhotovení lité plastiky podle vlastního návrhu
3
Nguyenová Isabel
Zhotovení lité plastiky se zvířecí tematikou podle vlastního návrhu
4
Novák Tomáš
Zhotovení lité plastiky podle vlastního návrhu
5
Šiška Jaroslav
Zhotovení lité dekorační lampy inspirované secesí
6
Šustr David
Umělecké zpracování dekorativního nože s pevnou čepelí
7
Zugárková Zdeňka
Zhotovení uměleckého odlitku s jezdeckou tematikou dle
vlastního návrhu
8
Zyryanová Alexandra Zhotovení litého svícnu podle vlastního návrhu
Všichni uvedení studenti byli úspěšní
a získali inženýrské diplomy. S vyzna-
menáním prospěli Ing. Tomáš Zezula,
Ing. Martina Gawronová a Ing. Ivana
Kroupová. Z obhájených diplomových
prací byla na cenu děkana FMMI vybrána práce Ing. Milana Martináta, do soutěže České slévárenské společnosti byly
doporučeny k ocenění diplomové práce
Ing. Gawronové a Ing. Kroupové.
V bakalářském studijním programu
Slévárenské technologie vykonali státní závěrečné zkoušky 4 studenti kombinovaného studia. Zkoušky se konaly
11. června 2013 a předsedou zkušební
komise byl Ing. Ivo Lána, Ph.D. Absolven-
ti a témata jejich úspěšně obhájených
bakalářských prací jsou uvedeni v tab. II.
Dne 13. června 2013 se konaly státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
studijního oboru Umělecké slévárenství a zkoušce se podrobilo 8 studentů (obr. 1). Předsedou zkušební komise byl Ing. Jan Tolar. V tomto studijním
oboru studenti kromě písemné práce
předkládají své vlastní výtvarné zpracování uměleckého odlitku. Letos bylo obtížné z uvedených prací vybrat tu nejlepší k udělení ceny děkana FMMI, protože 6 z nich bylo hodnoceno známkou
„výborně“. Jako nejlepší bakalářské dílo
bylo určeno výtvarné zpracování jezdecké tematiky od Bc. Zdeňky Zugárkové (obr. 2) a do soutěže ČSS byly doporučeny práce Bc. Petry Křenkové, která vytvořila moderní zpracování žirafy
(obr. 3), a Bc. Jaroslava Šišky za zhotovení dekorační lampy inspirované sece-
sí. Přehled absolventů a jejich bakalářských prací uvádí tab. III.
Všem absolventům blahopřejeme a při
nástupu do zaměstnání jim přejeme zajímavou práci a úspěšnou profesní kariéru. Těm, kteří budou pokračovat ve studiu, přejeme další studijní úspěchy.
v y s o k é ško ly i n f o rmují
Obr. 1. Skupina absolventů bakalářského studia Umělecké slévárenství při slavnostním hodnocení výsledků
Obr. 2. Nejúspěšnější plastika
Zdeňky Zugárkové s motivem jezdecké sochy
Obr. 3. Moderní ztvárnění žirafy od Petry
Křenkové
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 389
U m ě l e c k á l i t i n a / O n d ř e j M e r t a
umělecká litina
Rytiny vyjadřují velmi výstižnou a realistickou technikou společenský život v té
době. Všechny tyto zvláštní a mysteriózní dekorace na bronzových předmětech
dynastie Shang působí velice ladně a živě.
Bronzový džbán (Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2013, roč. 10, č. 1, s. A3)
s vyrytými motivy
hostiny, hudebního
vystoupení, rybolovu,
aktuality
lovu a bitvy
uměl e ck á liti n a / aktualit y
Období válčících států
(475–221 př. n. l.)
Výška: 31,3 cm
Materiál: bronz
Uloženo v Palácovém muzeu
Před pozdním obdobím Jara a Podzimu
(770–475 př. n. l.) byly vzorové dekorace a nápisy na čínských bronzových předmětech vyráběny odléváním, v období
Jara a Podzimu se pak rozmohlo tavení
železa. Se vznikem železného a ocelového nářadí se rozvinula technika rytí do
bronzových povrchů, která byla zdokonalena a hojně používána právě v období válčících států.
Dekorace na povrchu tohoto bronzového
džbánu jsou rozděleny do tří částí: horní, střední a spodní. Rytiny v horní části
džbánu, na hrdle, zřejmě představují námluvy šlechticů a šlechtičen v morušovém lese. Výzdoba ve střední části znázorňuje rybaření, lov, hostinu, hudební
vystoupení, zpěv a tanec. Z vyobrazení
na spodní části džbánu je pak patrné, že
právě probíhá válka – znázorněna je lodní bitva, boj muže proti muži a dobývání pevnosti závěsnými žebříky.
390 Tavby
v rekonstrukcích
raně středověkých
kusových
železářských pecí
ve Staré huti
u Adamova
v květnu 2013
Obr. 1. Zapálení milíře v pondělí 20. května
M gr. O n d ř e j M e r t a
Obr. 2. Odpich strusky z pece s tenkou
hrudí
V předposledním týdnu letošního května proběhla v areálu kulturní památky
a památkové rezervace Stará huť u Adamova další série pokusných a ukázkových
taveb v rekonstrukcích raně středověkých
kusových železářských pecí. První tavba
na tomto místě se konala již v roce 1993
a Technické muzeum v Brně tehdy navázalo na aktivity blanenského muzea.
V posledních několika letech se program
pokusných taveb zintenzivnil a ročně se
daří realizovat 5–6 taveb. Technické
muzeum v Brně pořádá již pátým rokem
třídenní „Workshop starého železářství“
s mezinárodní účastí a spolupořádá
následné „Setkání ve střední části Moravského krasu“.
Vlastním tavbám předcházela stavba milíře, zapáleného s dvoudenním předstihem. Milíř tzv. německého typu, na jehož stavbu je spotřebováno cca 7 m3 dříví, byl pálen již po páté (obr. 1). Jeho rozebírání je prováděno v rámci sobotní
akce pro veřejnost a kvalitní dřevěné uhlí
je používáno jako palivo při dalších tavbách a kovářské práci. K vlastním tavbám
používá tým Technického muzea již několik sezon tzv. pece s tenkou hrudí, jeden ze tří typů pecí objevených archeology během výzkumů dvou desítek hut-
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
nických dílen z 8.–11. století nalezených
na území střední části Moravského krasu. Čtveřice experimentálních pecí je
seskupena do „baterie“ přibližující návštěvníkům vzhled slovanské huti. Ke
dmýchání jsou používány ruční měchy
nebo elektrický ventilátor. Vsázkou je
dřevěné uhlí a vypražená ruda, obojí rozdrceno na potřebnou velikost. Železná
ruda je získávána polním sběrem (limonit), zejména je však používána hematitická ruda zakoupená ve slévárnách, neboť místní limonity byly těženy ve velkém měřítku až do konce 19. století pro
potřeby vysokých pecí v Adamově, Josefově, Jedovnicích a Blansku a staří horníci nám zanechali v dostupných místech
pouze nekvalitní odpad. Při jednotlivých
několikahodinových tavbách s pravidelnými odpichy strusky (obr. 2) je vsazeno
20 kg rudy a je získána železná houba
(obr. 3), následně homogenizovaná v
tzv. lupu s hmotností mezi 2,5 až 4,5 kg.
Tým Technického muzea realizoval během
5. workshopu ve dnech 22.–24. května
trojici pokusných taveb, doplněných
v rámci programu 13. setkání 25. května
jednou ukázkovou tavbou pro veřejnost.
Mezi pravidelné účastníky workshopu
patří maďarský kolega Adam Thiele,
Ondřej Mer ta / Blahopřejeme
Obr. 4. Kování dvojhroté hřivny
Obr. 3. Vylomení železné houby z laténské šachtové pece je doprovázeno její destrukcí
blahopřejeme
Alexander
Kapuszta
Dne 18. října 2013
oslavil 80. narozeniny.
Gratulujeme!
Ing. Jan Koutecký
Dne 30. listopadu
2013 oslaví
80. narozeniny.
Gratulujeme!
Informační zpravodaj ze slévárenství
Buďte „in“ ve svém oboru!
prof. Ing. Lubomír
Bechný, CSc.
Obsahová náplň: technicko-ekonomické anotace ze zahraničních slévárenských časopisů
Členění anotací: výroba forem, jader, modelů, nátěry na formy a jádra, žárovzdorniny,
odlitky z oceli, litiny, neželezné kovy atd.
Cílová skupina: pracovníci sléváren, modeláren, vývojových a výzkumných středisek,
dodavatelé do sléváren; střední a vysoké školy Cíl: poskytovat jasné a stručné aktuální odborné informace o novinkách, výzkumu,
vývoji, trendech a zkušenostech z praxe, tak jak se o nich píše ve všech stěžejních
odborných časopisech světa
Periodicita: 4× ročně (1 vydání obsahuje 200 anotací, tj. 800 anotací/rok)
Archiv: 20 000 anotací od roku 1994
Distribuce: e-mailem nebo poštou na CD
Vydavatel: Svaz sléváren ČR ve spolupráci s VUT v Brně, FSI, odborem slévárenství
Ing. František
Střítecký
Dne 9. prosince 2013
oslaví 75. narozeniny.
Gratulujeme!
Ing. Rudolf Jedlička
Služby Informačního střediska:
– kopie odborných článků v originále; cena za 1 stranu 5 Kč + DPH + poštovné
– zpracování odborné literární rešerše na dané téma; cena za jednu rešerši: 4 000 Kč + DPH + poštovné
Objednávku Informačního zpravodaje zašlete prosím na adresu Svazu sléváren ČR
[email protected]
Dne 31. prosince 2013
oslaví 80. narozeniny.
Gratulujeme!
Dne 13. listopadu
2013 oslaví
65. narozeniny.
Gratulujeme!
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 391
aktualit y / bla h o p ř e j e m e
který společně s Jiřím Hoškem z Archeologického ústavu AV ČR v Praze provedl
pět taveb v raně středověké peci typu
Fajsz podobné našemu typu s tenkou
hrudí. Využili vlastní bahenní rudy s vysokým obsahem fosforu, přičemž cílem
taveb bylo zvládnutí práce s tímto druhem rud. Dalšími účastníky byli členové
Spolku archaických nadšenců ze Sebranic u Litomyšle, kteří provádějí vlastní
sérii taveb v laténských šachtových pecích. Železné houby byly po vylomení
z nístějí pecí bezprostředně zpracovává-
ny a některé ze vzniklých lup následně
dále zpracovávány kováři (obr. 4). Pro
expoziční účely byla vykována replika
raně středověké sekerovité hřivny známé ze slovanského prostředí a replika
keltské dvojhroté hřivny.
V sobotu 25. května navázalo na workshop 13. setkání ve střední části Moravského krasu, které bylo bohužel poznamenáno nepřízní počasí. Přesto však
měli návštěvníci možnost zhlédnout
program v jeskyni Býčí skála, několik speciálních prohlídek v jeskyni Výpustek,
jedinečný Světelský oltář v kostele sv.
Barbory v Adamově, kostnici pod chrámem Jména Panny Marie a prostory
„zámku“ ve Křtinách. Ve vlastním areálu Staré huti u Adamova bylo přichystáno ležení skupiny living history Daga
představující naše slovanské předky
s ukázkami různých řemesel, mezi nimiž
nechyběla např. práce s pružinovým
soustruhem. Uhlíř rozebírající s pomocníky vypálený milíř stihl obsluhovat i ma-
lou dehtovou pec a ve dvojici chlebových
pecí pekli kolegové ze společnosti
Archaia Brno, o. p. s., chutné chleby.
Zejména však probíhala tavba v kusové
peci a souběžné kování v replice kovárny. Mezi jednotlivými místy připomínajícími bohatou historii této části Moravského krasu dopravoval návštěvníky
historický autobus ze sbírek muzea.
Program pokusných taveb bude pokračovat podzimní tavbou v druhé polovi-
ně září a zejména však opět v květnu.
Srdečně všechny zájemce o staré železářství zveme a přejeme nám všem příznivější počasí.
Informace o akcích pořádaných v areálu
Staré huti u Adamova je možné nalézt
na webu Technického muzea v Brně
(www.technicalmuseum.cz) a stránce
www.starahut.com.
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová
z historie
mladší (1748–1818) přenesl rodinné zvonařské řemeslo do Českých Budějovic, kde v Kněžské ulici postupně převzal dílnu po
zemřelém zvonařském mistrovi Antonínu Pöglovi [2].
Historie českobudějovických
zvonů a sléváren rodiny
Pernerů
II. díl – Zvonárny rodiny Pernerů v Českých
Budějovicích v letech 1772–1962
Ing. Jiří Fošum
Bc. Pavla Jungmannová
A u t o ř i f o t o g r a f i í: P a v l a J u n g m a n n o v á: 4 , 6 –14 , 19 – 2 0 ,
28; J i ř í F o š u m: 5, 18 , 21–2 2; L u c i e Š e b e s t o v á: 3; a r c h i v
r o d i n y P e r n e r ů : 1 6 – 17, 2 3 – 2 7
Ú vo d
z h ist o ri e
Počátek rodiny Pernerů je písemně podchycen v matrice farního kostela v Brixenu v Jižních Tyrolích. Zde se místnímu občanu a střihači suken Danielu Pernerovi narodil r. 1634 syn
Jan Křtitel. Ten se stal pravděpodobně prvním zvonařem v rodině. Jeho potomek, rovněž Jan Perner (1667–1760), pak došel přes Německo a Krušnohoří do Ostrova nad Ohří, kde působil jako správce tamních zámeckých vodotrysků. V roce 1701
se usadil v Plzni a tam v centru města otevřel první zvonařskou
dílnu. V jeho díle pak pokračoval syn Josef Perner starší
(1714–1768) a jeho potomci. O jejich činnosti a osudech v Plzni zde již před časem referoval Ing. Jan Hučka [1]. Jak vyplývá
ze zjednodušeného rodokmenu Pernerů (tab. I), Josef Perner
Daniel Perner
Johann Perner
(1634 Brixen – ?)
Johann Perner
(1667 Bern – 1760 Plzeň)
Josef Perner st.
(1714 Plzeň – 1767 Plzeň)
Josef Perner ml.
(1748 Plzeň – 1804 Č. Budějovice)
Jan Karel Vojtěch Perner
(1778 Č. B. – 1843 Č. B.)
Antonín Ignác Perner
(1824 Č. B. – 1909 Č. B.)
Rudolf Václav Jan Perner (Rudolf I.)
(1858 Č. B. – 1933 Č. B.)
Rudolf Perner II.
(1889 Č. B. – 1982 Passau)
Rudolf Perner III.
(1929 Č. B. – 1973 Passau)
Rudolf Perner IV.
(*1969 Passau)
Petr Pavel Perner
(1764 Plzeň – 1848 Plzeň)
plzeňská větev
(viz J. Hučka [1])
Maximilian Perner
(*1951 Passau)
Tab. I. Rodokmen budějovických a pasovských Pernerů
392 S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
Po č á t k y z vo n a ř s ké v ý r o by Pe r n e r ů
v Č e s k ýc h B u d ě j ov i c í c h
Josef Perner ml., narozený r. 1748 v Plzni, se vyučil zvonařskému umění ještě v podniku svého otčíma v Plzni. Po tovaryšských
letech ve slévárnách zvonů v Mnichově, Stuttgartu a Mann-
heimu se v r. 1772 usadil v Českých Budějovicích. V r. 1776
se oženil s dcerou místního významného občana Františka
Hermanna. S ní získal i dům se zvonařskou dílnou po jejím
zemřelém strýci Antonínu Pöglovi (Böglovi) v Kněžské ulici
(Priestergasse) č. 301, v bezprostřední blízkosti katedrály
a Černé věže. Prof. Jaroslav Kubák [3] ve své topografii města
o tomto domu uvádí: 1763 – Antonín Bögl, zvonař, jej vyženil
s Marií Annou Wentzkovou, v ceně 600 zl.; 1776 – Josef Perner, zvonař a zbrojíř (Stück- und Glockengiesser), se jej ujal od
tchána Františka Hermanna, člena rady, v ceně 1 500 zlatých.
Reprezentativní úroveň domu (obr. 1) potvrzovala ojedinělá
socha Ježíše Krista v nadživotní velikosti – jehož nahotu zakrývaly popínavé rostliny – umístěná na schodišti v podivném,
jakoby skalním klenutí stěny. Její podobu zachytil ve své perokresbě profesor místního gymnázia, Fritz Blumentritt [4]
(obr. 2). V zadním traktu domu se nacházela slévárna zvonů,
kde se tradičním způsobem při využívání přírodních formo-
vacích a tavírenských postupů odlévalo až do r. 1929. Dnešní
podoba domu a reliéfu ve štítu je zřejmá z obr. 3 a 4.
Josef Perner ml. zhotovil nebo přelil řadu zvonů pro kostely
v jižních Čechách a na Šumavě. V evidenci PhDr. Leoše Mlčáka [5] je podchyceno jeho 28 zvonů v Čechách, z nichž se
5 zachovalo dodnes. Jeden z nich, odlitý v r. 1775, je v muzeu
v Českém Krumlově. Poměrně malý zvon s reliéfem Panny
Marie Bolestné z r. 1799 je dnes ve věži poutního Dienzenhoferova kostela v Dobré Vodě u Českých Budějovic [6] (obr. 5
a 6). Další z jeho zvonů se nachází v Olešnici a zdobí jej reliéf
sv. Jana Nepomuckého a latinský autorský podpis: A JOSEPHO PERNER FUSA BUDVICY 1776. Třetím zvonem, zachovaným
v jižních Čechách, je zvon z roku 1782 s reliéfem Nejsvětější
Trojice, který se nachází v Sepekově. Na zvonech užíval Josef
Perner značku ve tvaru medailonu z vavřínové pásky, do něhož byl vložen štít s klenotem a přikryvadly, podložený dvěma překříženými dělovými hlavněmi a opis IOSEPH PERNER
IN BUDWEIS. V r. 1804 zhotovil zvon pro kostel sv. Jana Křtitele a Prokopa na Starém Městě v Českých Budějovicích; tento zvon se bohužel nedochoval [6]. Kromě zvonů vyráběl
Josef Perner také pumpy, roury a jiné kovolijecké zboží.
Syn Josefa Pernera ml., Jan Karel Vojtěch (1778–1843) odlil pro
české země dnes známých 64 zvonů (datovaných léty 1808–
1843) a v Rakousku dalších 9. Z toho se dodnes zachovalo
20 zvonů. V autorské signatuře užíval také jméno Adalbert (německý protějšek jména Vojtěch) [5]. Na zvonech vytvářel v podstatě stálou ornamentální výzdobu: pásy akantových rozvilin
a slunečnicové girlandy, reliéfy světců a jednoduché linky. Ze
světců se na zvonech objevují sv. Jan Nepomucký (1815 Lomnice nad Lužnicí, 1817 Jarošov nad Nežárkou), sv. Florián (1822
Nová Bystřice), sv. Václav a Panna Maria s Jezulátkem (1821
Dolní Bukovsko). Výjimečným dílem je zvon se spodním průměrem 910 mm z r. 1826, který je zavěšen v Kardašově Řečici
a jehož plášť zdobí výjev Zvěstování Panny Marie (obr. 7 a 8).
Dalším pokračovatelem řemesla v Českých Budějovicích byl
Antonín Ignác Perner (1824–1909). Byl synem výše zmíně-
ného Jana Karla Pernera. Studoval filozofii na univerzitě ve
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová
Obr. 1. Dům v Kněžské ulici
v 1. pol. 20. stol. –
foto: Heimatbuch [4]
Obr. 3. Dům v Kněžské ulici – dnešní pohled z Černé věže
Obr. 2. Dům v Kněžské ulici –
schodiště – kresba F. Blumentritt, Heimatbuch [4]
Obr. 4. Dům v Kněžské ulici – detail reliéfu ve štítu
Obr. 5. Kostel P. Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic
Obr. 8. Zvonařská značka Jana
Karla Vojtěcha Pernera
Obr. 12. Autorská signatura na
zvonu v kostele na
zámku Kratochvíle
Obr. 13. Autorská signatura a
nápis na zvonu z roku
1891 v Nové Včelnici
Obr. 9. Reliéf Nejsvětější Trojice na zvonu v Blanici
u Mladé Vožice
Obr. 10. Hartvíkov – detail reliéfů sv. Petra a Pavla
Obr. 11. Zvon v kostele Narození P. Marie na zámku Kratochvíle
Obr. 14. Reliéf P. Marie na zvonu na děkanství v Táboře
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 393
z h ist o ri e
Obr. 7. Zvon z r. 1826 v Kardašově Řečici
Obr. 6. Zvon z r. 1799 v kostele
P. Marie Bolestné – Dobrá voda u Českých Budějovic
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová
Vídni, po náhlé smrti svého staršího bratra však musel studia
přerušit a převzít rodinnou firmu. V evidenci L. Mlčáka [5] je
zachyceno v Čechách a částečně i v Rakousku 56 zvonů odlitých Antonínem Ignácem Pernerem, později také ve spolupráci se synem. Mezi zachovaná díla patří např. zvony v Praze v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově (1878),
v kapličce v Oboře u Hluboké nad Vltavou (1885), v Chotovinách (1889) a v Dobré Vodě u Nových Hradů (1893). Užíval
vlastní zvonařskou značku: na štítu s přikryvadly zvon nad dvěma překříženými dělovými hlavněmi, helm s korunou, pod
štítem na stuhách signaturu PERNER IN BUDWEIS. Antonín
Ignác Perner zemřel v r. 1909 a byl pohřben do rodinného hrobu na hřbitově v Dobré Vodě u Českých Budějovic.
Z kooperace Antonína Ignáce se synem vycházela mistrovská
díla, bohatě zdobená nápisy, reliéfy a ornamentálními pásy.
Do dnešních dnů byly zachovány zvony z roku 1884 v Blanici
u Mladé Vožice průměru 790 mm, s dominujícím reliéfem
Nejsvětější Trojice (obr. 9), a z roku 1886 v Hartvíkově s průměrem 710 mm, který je ozdoben rozsáhlým českým nápisem
a reliéfy sv. Petra a Pavla (obr. 10). Neméně zajímavé je dílo
z r. 1846 zavěšené v zámeckém kostele na Kratochvíli, zdobené Kristem na kříži a erbem Schwarzenberků (obr. 11 a 12).
Typické provedení autorské signatury na zvonech je na obr. 13,
jež pochází z díla ulitého roku 1891 pro Novou Včelnici. Za
pozornost stojí rovněž reliéf Panny Marie na obr. 14.
Kolem roku 1860 bylo ročně sléváno asi 7 tun zvonařského
bronzu a vyrobeno až 60 zvonů. V osmdesátých letech se Pernerovo zvonolijectví rozšiřuje a podnik je vybavován novou technikou. V roce 1885 byly v provozu 4 tyglové pece až na 150 kg
kovu a 3 plamenné pece na 10 tun, v nichž bylo topeno dřívím.
V podniku bylo zaměstnáno 16–20 dělníků a ročně bylo vyrobeno až 80 zvonů. Od devadesátých let bylo započato také
s výrobou hasičských stříkaček a s odléváním mosazi [9].
Perner I. zemřel v Českých Budějovicích v r. 1933 a byl pohřben
do rodinného hrobu na hřbitově v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Jeho syn Rudolf Perner II. se narodil v Českých Budějovicích 17. července 1899. Pokřtěn byl 22. července t.r. jmény Rudolf Maria Heinrich Ludwig. Svůj mladý věk trávil spolu
se svými třemi sestrami zpočátku ve starém domě v Kněžské
ulici. Navštěvoval německou obecnou školu, čtyři třídy reálky,
pak strávil jeden učební rok ve slévárně zvonů svého otce. Slévárenskou praxi absolvoval v letech 1919–1921 ve Villingenu
a v Brně. Navštěvoval pak Vyšší státní průmyslovou školu
v Plzni, kde získal titul provozního inženýra. V letech 1920
a 1921 sloužil 18 měsíců v československé armádě. Od r. 1922
byl činný v otcově podniku. Z té doby pocházely jeho první mistrovské velké zvony pro farnost v severočeském Mostu [7].
Zvon je vlastně hudební nástroj a jednou z nutných vlastností
jeho úspěšných tvůrců je velmi dobrý hudební sluch. O tom,
že tento předpoklad u Pernerů nechybí, svědčí i to, že dvě ze
sester Rudolfa II. byly učitelkami klavíru. V r. 1928 převzal
Rudolf Perner II. jako třicetiletý plně otcovu firmu. V tomtéž
roce se oženil s Klárou Feichtingerovou. Z tohoto manželství
se narodilo 5 dětí, 3 dcery a synové Rudolf III. a Maximilian.
Za 2. světové války byl Rudolf II. ještě r. 1944 povolán do Wehrmachtu na slovenskou frontu. Vrátil se domů v květnu 1945
nemocný úplavicí. Vzápětí však byl zatčen čs. revoluční gardou a uvězněn. Tchyni a děti se však brzy podařilo přemístit
do Německa. Sám Rudolf II. s manželkou Klárou byli „odsunuti“ do Bavorska v lednu 1946. Na slévárnu zvonů v Suchém
Vrbném u Českých Budějovic byla uvalena národní správa. Část
zaměstnanců tam pokračovala v odlévání zvonů a kovovýrobě,
později jako součást Závodů umělecké kovovýroby (ZUKOV Praha). Poslední zvony zde byly odlity začátkem 60. let.
V ýr oba zvo nů v b u dějovic k ýc h s l évá rná c h
r o d i ny Pe r n e r ů v o b d o b í 1 8 9 0 – 1 9 4 5
z h ist o ri e
S u b d y n a s t i e: R u d o l f Pe r n e r
Antonínův syn Rudolf se narodil v Českých Budějovicích
28. března 1858. O dva dny později byl pokřtěn jmény Rudolf
Václav Jan. Vzhledem k tomu, že i pak jeho syn, vnuk a pravnuk, vedoucí rodinnou firmu, nesou tradiční křestní jméno
Rudolf, budeme ho dále nazývat jako Rudolfa Pernera I. Pod
řízením Rudolfa I. a II. pak budějovické slévárny rodiny Pernerů zažily největší rozmach. Rudolf I. se oženil s Emmou, dcerou Daniela Bitterlicha, továrníka v Jablonném v Podještědí.
Protože slévárna v samém centru města České Budějovice již
z hygienických a bezpečnostních důvodů nevyhovovala zvyšovanému objemu výroby, přestěhoval se hlavní zvonařský
provoz do nově zřízené dílny v Suchém Vrbném. V r. 1911 tam
Rudolf I. postavil i novou rodinnou vilu. Místo nové zvonárny
nebylo vybráno náhodně. Již v I. dílu [2] jsme zmínili, že v těchto místech (v tehdejším lese při cestě k poutnímu místu na
Dobré Vodě) zřídil zvonařskou dílnu Jiří Václav Kohler. Nejen
shodou okolností pracovaly v těchto místech donedávna dvě
cihelny, neboť tradiční výroba forem pro zvony potřebuje stejný typ jílu. Výrobní program firmy se rozšířil také o kovolijectví, hasičské stříkačky a vodní čerpadla. Vzhled zvonárny v Suchém Vrbném za 1. republiky je zřejmý z obr. 15, na obr. 16
je pak pohled na kolekci zvonů připravených v r. 1936 pro dodávku do Brna-Židenic.
V této zvonárně pracovalo u dvou pecí 30 dělníků. Začátkem
20. století dodával Rudolf Perner také zvony pro nové kostely
v Českých Budějovicích, např. pro kostel sv. Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí. Po r. 1918 měla zvonárna hodně
práce s náhradou zvonů zničených za 1. světové války. Rudolf
394 S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
Obě slévárny, v Kněžské ulici i v Suchém Vrbném, vyprodu-
kovaly od r. 1772 velký počet zvonů, řádově v tisících. Zvony
směřovaly nejen do českobudějovické, ale i do sousedních rakouských a bavorských diecézí, dále do Čech, na Moravu, do
Evropy i zámoří. Značná část z nich byla zničena, především
kvůli válečným rekvizicím za 1. a 2. světové války. Zde připomínáme verdikt rakousko-uherského ministerstva výchovy (!),
že z každé farnosti budou odebrány 2/3 zvonů, s výjimkou
těch s mimořádnou uměleckou hodnotou. Během světových
válek i slévárna Pernerů v Českých Budějovicích plnila vojenské
zakázky [7]. Po válce vždy přicházel „boom“ pro výrobce zvonů, aby byly škody alespoň částečně nahrazeny. Po roce 1945
byl bohužel tento trend zkrácen nástupem komunistického režimu. A tak až převrat po r. 1989 umožňuje dodnes chybějící
zvony doplňovat – i s výraznou pomocí slévárny Pernerů v Pasově (viz připravovaný III. díl této stati).
Zvonařské aktivity budějovických Pernerů konce 18. a většiny
19. století jsme zmínili již výše. U Rudolfa Pernera I. má L. Mlčák
[5] za období 1890–1933 v evidenci jen v Čechách a na Moravě odlitých 54 zvonů, z toho 7 zachovaných, např. v Českém
Krumlově (1900) či v Římově (1911). Autorské označení zvonů
Rudolfa Pernera I. nacházíme právě na sanktusníku v českokrumlovském kostele sv. Víta z r. 1900, který je vlastně přelitým
zvonem původem lotrinského, klatovského zvonaře Stepha-
na Pricqueye (obr. 17) nebo na zvonu kostela v Hlavatcích
(obr. 18). Jak bylo výše uvedeno, Rudolf Perner I. zvítězil rovněž
v konkurzu na odlití zvonů pro nový farní kostel sv. Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích
(obr. 19), přestože nebyl nejlevnější. R. 1915 byl však odlit
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová
Obr. 15. Zvonárna Suché Vrbné kolem r. 1930 – foto: Státní okresní
archiv České Budějovice
Obr. 16. Zvony připravené k expedici do Brna-Židenic
– 1936
Obr. 17. Autorská značka na
sanktusníku u sv. Víta
v Českém Krumlově
Obr. 18. Autorská signatura na
zvonu v Hlavatcích
Obr. 21. Zvon Sv. Maria – Most
1924
Obr. 19. Kostel sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích s věžičkou sanktusníku
Obr. 23. Zvon Sv. Bartoloměj –
Plzeň – 4 373 kg
Obr. 24. Zvon pro poutní areál
Svatá Hora – 1934 –
2 346 kg
Obr. 22. Zvon Sv. Susanna –
Most 1924
z h ist o ri e
Obr. 20. Zvon pro Týnský chrám
v Praze – 1 473 kg
Obr. 25. Chlum u Třeboně –
značka suchovrbenské
zvonárny – 1946
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 395
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová
Tab. II. Zvony odlité Rudolfem Pernerem v letech 1915–1925 pro
kostel sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích
z h ist o ri e
Zvon
průměr [mm] hmotnost [kg] nárazový tón
823
Fis
Sv. Jan Nepomucký
1 130
487
A1
Sv. Šimon
940
Sv. Antonín Padovský
836
339
H1
Sv. Maria
755
252
Cis2
Sanktusník
540
cca 100
a instalován pouze sanktusník. Ostatní zvony nemohly být vyrobeny z důvodů rekvizice kovů během 1. sv. války. Čtyři větší zvony byly dodány a vysvěceny až v r. 1925, stihl je však osud
rekvizic 2. světové války. Jejich přehled je uveden v tab. II. Až
do r. 1948, kdy nový zvon odlil Rudolf Manoušek jun. z České
u Brna, jsme z věže farního kostela poslouchali jen zvukový záznam zvonění. Z původních Pernerových zvonů zbyl dodnes
jen sanktusník. Přestože budějovická diecéze patřila téměř do
konce 20. století k největším (zahrnovala totiž i podstatnou
část západních Čech), odlévali Pernerové v Českých Budějovicích
velké množství zvonů také pro Prahu, celé Čechy, některá města na Moravě, Dolní Rakousy i dál do světa. V soupisu pražských zvonů, který je součástí knihy L. Kybalové a kol. [8], je
jen za období 1878 až 1939 uvedeno 24 zvonů umístěných
v 11 kostelích, které byly odlity v českobudějovické slévárně
firmy Perner. Autory prvních dvou jsou Antonín Perner a syn,
ostatních pak Rudolf Perner. Na obr. 20 je zobrazen zvon pro
kostel Panny Marie před Týnem. Z 24 Pernerových pražských
zvonů z té doby se dodnes zachovaly dva (menší zvon v kostele sv. Kříže na Novém Městě a sanktusník v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově), jeden zvon byl zrekvírován za
1., ostatní za 2. světové války. Celkový přehled těchto pražských zvonů je uveden v tab. III. V archivu fotografií firmy
Perner jsme našli ještě snímek dvou dalších zvonů odlitých
v r. 1937 pro kostel v Praze-Kobylisích. Po r. 1990 pak až prakticky do dnešních dnů dodává pasovská slévárna Rudolfa Pernera IV. řadu nových zvonů i do pražských kostelů. O tom bude
pojednáno také v připravovaném III. díle.
Jako své první vlastní mistrovské dílo vyrobil mladý Rudolf Perner II. dva velké zvony pro farnost města Most v r. 1924. Jednalo se o zvony Sv. Maria (obr. 21) a Sv. Susanna (obr. 22)
o hmotnosti 6 000 a 3 300 kg. Tyto zvony byly zřejmě zrekvírovány za 2. sv. války a celé krásné historické město zmizelo
v jámě hnědouhelných dolů v 60.–70. letech 20. století (!). Je
také symptomatické pro postavení sléváren firmy Perner, že
pro děkanský chrám sv. Bartoloměje v Plzni byly největší zvony – Sv. Bartoloměj o hmotnosti 4 373 kg (obr. 23) a čtyři další v r. 1931 – odlity v Českých Budějovicích, přestože v té době
byla slévárna zvonů v Plzni ještě v řádném provozu. Stejně tak
byly v Českých Budějovicích r. 1937 odlity zvony pro plzeňské
kláštery františkánů a dominikánů. Přehled těchto zvonů, které byly bohužel všechny za 2. světové války zrekvírovány, je
uveden v tab. IV.
Za jeden z nejlepších výkonů firmy Perner v meziválečném období je považována výroba zvonů a v krátkém čase následu-
jící zvonová hra pro poutní areál Svatá Hora u Příbrami. V časopise Svatá Hora P. Vojtěch Metelka [10] ve dvou článcích
podrobně popisuje jak průběh výroby prvních 4 zvonů ve slévárně v Suchém Vrbném v lednu 1934, tak jejich instalaci na
Svaté Hoře v únoru téhož roku. Vzhled jednoho z nich je na
obr. 24. Zvony byly nazvány tak, aby tvořily jednotný celek,
který má vztah ke známému mariánskému poutnímu místu:
Vykupitel, Maria, Alfons (patron zde působících redemptoristů) a Václav (zemský patron). Kvalita těchto zvonů byla vysoce
hodnocena renomovaným kolaudátorem Msgr. Dr. Hugem Do-
396 S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10
skočilem. I proto vedení Matice svatohorské dospělo po vzoru světoznámého poutního místa v Lourdech k záměru zřídit
na Svaté Hoře významnou zvonovou hru [11]. Realizací pověřili opět firmu Perner, která již v prosinci 1934 dodala další
4 zvony nazvané tentokrát skupinově podle jednotlivých stavů českého národa: Alois–Václav–Jiří (muži, otcové, jinoši);
Anna–Ludmila (ženy, matky a dcery); Vít (děti); Josef–Barbora
(jméno dárce + patronka horníků). Pláště zvonů zdobí příslušné reliéfy jmenovaných světců. Elektrický systém zvonění
spojený s hodinovým strojem umožňoval už tenkrát kombinovaný provoz: buď periodické zvonění (např. ráno a večer Anděl Páně) nebo zvonohru (s hlavním motivem svatohorského
Zdrávas Maria). Při zvonové hře jsou jednotlivé zvony v klidu
a údery zprostředkují kovová kladívka bijící postupně na vnější okraj věnce (spodního okraje zvonu). Melodie zde není tvořena jenom prostými, jednotlivými tóny, nýbrž je provázena
vhodně plnými akordy (údery na více zvonů současně), což
celý dojem velmi účinně zpestřuje a zdokonaluje. Umělecká
hodnota komplexu osmi svatohorských zvonů o celkové hmotnosti 8 800 kg je tak nesporná, že odolala jinak bezohledným
rekvizicím za 2. sv. války a můžeme se z ní těšit dodnes. DoTab. III. Zvony odlité firmou Perner České Budějovice pro pražské kostely v období 1878–1939
jméno
zvonu
Kostel
čtvrť
rok
Sv. Jiří
Hradčany
1939 Ludmila
1938 Vojtěch
1930
Krista Krále
∅
[mm]
830
740
Vysočany
Nové
1939
600
Město
Strahov
1878 Sanktusník 362
P. Marie
Týnský chrám Staré Město 1886 Rudolf a d. 1 580
1925 Václav
1 570
1931 Vojtěch
1 300
1925 Sanktusník 420
1 160
U Kajetánů
Malá Strana 1930
1930
980
Sv. Mikuláš
Malá Strana 1923 Sanktusník 400
1923 Umíráček
350
Loreta
Hradčany
1936
1 000
1936
790
1936
670
1902 Marie
1 830
Petr a Pavel Vyšehrad
1902 Josef
1 500
Braník
1922 Prokop
700
Sv. Prokop
1930 Václav
1 210
Sv. Václav
Vršovice
1930 Marie
1 020
1930 Vojtěch
770
1930 Ludmila
910
1930 Umíráček
390
Sv. Kříže
hmotnost
[kg]
660
386
620
252
výška
[mm]
470
270
1 225
1 620
1 400
470
930
780
300
280
1 400
1 120
580
970
800
680
770
2 530
2 414
1 436
42
1 200
540
260
160
2 848
2 084
210
1 022
586
243
416
54
Pozn.: Zvony v r. 1878 a 1886 odlil Antonín Perner (druhý uvedený přelil z původního zvonu z r. 1826). Ostatní zvony odlil Rudolf Perner. Všechny zde uvedené zvony byly zrekvírovány za 1. nebo 2. světové války s výjimkou zvonu
v kostele sv. Kříže a sanktusníku na Strahově.
Tab. IV. Zvony odlité firmou Rudolf Perner České Budějovice pro
plzeňské kostely v letech 1931–1937
Kostel
rok
Σ
hmotnost [kg]
výroby zvonů
Sv. Bartoloměj
1931
5
Klášter Františkánů
Klášter Dominikánů
1937
1937
3
3
ladění
4 373; 2 698; a0-h0-e1-f1-a1
1 656; 1 169
838; 501; 340
1 658; 976; 681
Pozn.: Největší zvon pro katedrálu sv. Bartoloměje: Bartoloměj – 4 373 kg (obr.
23). Všechny zde uvedené zvony byly zrekvírovány během 2. světové války.
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová
dávky zvonů do blízkého zahraničí směřovaly od budějovických
Pernerů často do Rakouska, především do diecéze Sankt Pölten v Dolních Rakousích. Z aplikací do Bavorska je často zmiňován zvon o hmotnosti 1 900 kg pro baziliku cisterciáckého
kláštera ve Waldsassenu. Zřejmě nejvzdálenější byly dodáv-
ky dvou zvonových kolekcí do západní Afriky, a to r. 1895 do
Lagosu v Nigérii a r. 1938 do Luandy v Angole.
Pová l e č ný p r ovo z ve s l é vá r n ě z vo n ů
v S u c h é m Vr b n é m (1 9 4 5 – 1 9 6 2)
Za druhé světové války byla výroba zvonů zastavena a provozovna donucena opracovávat kovové součásti pro německou
armádu. Po vyhnání rodiny Rudolfa Pernera II. do Bavorska
byla na zvonárnu uvalena národní správa a po roce 1948 byl
podnik znárodněn a přidružen k Závodům umělecké kovovýroby (ZUKOV) v Praze. V lednu 1946 byla znovu zahájena výroba pod vedením národního správce p. Hanse. V období do
r. 1949 zde pracovalo kolem 30 zaměstnanců, z nichž podstatná část měla cenné zkušenosti z předchozí práce pro firmu Rudolfa Pernera. Potřeba obnovy zvonů v diecézi a vůbec
na území republiky byla po válečných rekvizicích veliká. Proto
jen do roku 1949 zde bylo vyrobeno 300 větších zvonů a asi
600 až 700 malých zvonků. Zvonařská značka znárodněné suchovrbenské zvonárny je na obr. 25.
V následujících letech však tvrdě nastoupil komunistický ateistický režim, který vydal zákaz používat barevné kovy na výrobu zvonů. Provoz zvonárny byl donucen se přeorientovat na
jiné odlitky z barevných kovů pro českobudějovické strojírenské
závody, jako Motor-Jikov, Šroubárnu apod. Poslední zvony
z bývalé Pernerovy provozovny jsou datovány rokem 1962.
V tomtéž roce zde byla zřízena brusírna válců [9]. Po r. 1989
byla v objektu zvonárny veškerá průmyslová výroba zastave-
na a dnes je zde fitcentrum. Přehled významnějších zvonů odlitých v suchovrbenské slévárně v období 1945–1952, většinou
pod jménem Perner, je uveden v tab. V. Jeden z posledních
slevačů zvonů vyučený u Rudolfa Pernera, p. Karel Schwarz
Tab. V. Zvony pro českobudějovickou diecézi ze znárodněné
slévárny Perner 1946–1950
Místo
Dobrá Voda u
Českých Budějovic
Dolní Bukovsko
počet
průměr
[mm]
rok
odlití
P. Marie Bolestné
1
370
1948
Nanebevzetí P. Marie
1
372
700; 825;
415
1946
1952,
1948,
nedat.
1946
kostel
Dolní Slověnice
Sv. Mikuláš a Linhart
3
Rudolfov
Sv. Vít
1
Borovany
Navštívení P. Marie
3
Římov
Sv. Ducha
2
Dříteň
Sv. Dismas
4
Ledenice
Sv. Vavřinec
3
1
1
1
Jindřichův Hradec
Klášter – Sv. Kateřina
3
Třeboň
Sv. Jiljí
2
Tochovice
Sv. Martin
1
670
750; 605;
560
1 005;
890
660
1948
1948
1946
1948
1946
1948
1946
1947
1948
1950
Pozn.: Zvon z Dolního Bukovska byl vrácen do Jaroslavic u Hluboké nad Vltavou
Z ávě r
V rámci celého pojednání o českobudějovickém zvonařství
jsme v tomto dílu probrali etapu od příchodu Josefa Pernera
ml. do Českých Budějovic v r. 1772 až po nucený odchod rodiny Rudolfa Pernera II. do Německa r. 1946, včetně dalších
osudů zvonárny v Suchém Vrbném, dnes součásti města České Budějovice. V příštím díle pojednáme o další zvonařské činnosti Rudolfa Pernera II. a jeho potomků v bavorském Pasově,
včetně velkého množství nových zvonů, které do Čech a na
Moravu dodali po r. 1990. Popíšeme zde rovněž podrobně tradiční technologii formování, tavení a lití zvonů, kterou po staletí dodnes rodina Pernerů provozuje.
L i t e ra t u ra
[1] HUČKA, J.: Zvonařská rodina Pernerů v Plzni. Slévárenství,
2008, 56(11–12), 549–551. ISSN 0037-6825.
[2] FOŠUM, J. – JUNGMANNOVÁ, P.: Historie českobudějovických zvonů a sléváren rodiny Pernerů – I. díl. Slévárenství, 2013, 61(5–6), 227–230. ISSN 0037-6825.
[3] KUBÁK, J.: Topografie města Českých Budějovic 1540–1800.
Jihočeské muzeum 1973.
[4] KRATOCHWIL, K.: Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt
Böhmisch-Budweis, 1930.
[5] MLČÁK, L.: Zvony na Moravě a ve Slezsku. Olomouc,
2013, v tisku.
[6] JUNGMANNOVÁ, P.: Archiv zvonů v Českobudějovické
diecézi, 2004–2013.
[7] SEDLMEYER, K. A. (Ed.): Budweis. Verlag Bergemann+
Mayr Miesbach, 1979.
[8] KYBALOVÁ, L. a kol.: Pražské zvony. Praha: Rybka, 2005.
[9] VONDRA, V.: Jak se vyráběly zvony na Dobré Vodě. Výběr, 1980, 17(2), 108–109.
[10] METELKA, V.: Výroba zvonů. Časopis Svatá Hora, 1934,
(3), 50–57.
[11] METELKA, V. Nová zvonová hra na Sv. Hoře. Časopis Svatá Hora, 1935, (2), 27–39.
[12] SVOBODA, R.: Dějiny farnosti sv. Jana Nepomuckého
v Českých Budějovicích. České Budějovice, 2010.
[13] Písemné sdělení p. Michaela Bürgera, synovce p. Karla
Schwarze ze dne 3. 1. 2012.
[14] Biografické údaje z matriky na Obecním úřadě v Kamenném Újezdě.
Poděkování
Autoři tímto děkují Ing. Janu Hučkovi za iniciativu ke zpracování předkládané série článků a cenné rady, dále
PhDr. Leoši Mlčákovi za řadu biografických a faktografických údajů a rovněž MUDr. Martinu Kloubovi za poskytnutí velmi cenných historických fotografií z archivu
rodiny Pernerů a zprostředkování kontaktů s reprezentanty současné pasovské firmy.
(I. díl: Slévárenství č. 5–6/2013, s. 227–230.)
S l é vá re ns t v í . L X I . z á ř í – ř í j e n 2013 . 9 –10 397
z h ist o ri e
Kostelec u Hluboké
Sv. Vavřinec
nad Vltavou
Kardašova Řečice
Sv. Jan Křtitel
České Budějovice –
Sv. Cyril a Metoděj
Suché Vrbné
705
730; 605;
545
945; 800
790; 670;
590; 500
940; 830;
710
umíráček
415
370
(1903–1972) [14], se po odchodu do důchodu odstěhoval do
Kamenného Újezdu u Českých Budějovic, kde ve stodole vyráběl formy zvonů. Ovládal tvar pernerovského žebra zvonu
i jejich reliéfní výzdobu. Své první zvony odlil ve slévárně barevných kovů při dělostřeleckých kasárnách v Českých Budě-
jovicích. Když mu to politruk zatrhl, vozil je prý odlévat až do
hutí v Ostravě. Udělal mj. zvony pro kostely v Kamenném Újezdě, Horní Cerekvi a Dráchově [13]. Počet Schwarzových zvonů však není nijak vysoký.
Ediční plán časopisu Slévárenství na rok 2014
Media – Daten 2014
Editorial plan of the foundr y periodical Slévárenst ví for 2014
číslo
/ Heft / Issue No
Adresa / editorial office
redakce časopisu Slévárenství
Technická 2, 616 00 Brno
Czech Republic
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ediční plán 2014
tel.: +420 541 142 664
+420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
Rozměry [mm]
Abmessungen
Parameters
ceník inzerce 2014
297
265
170
85
125
145
100
75
125
170
170
tematické zaměření
/ Themenbereich
/ special topic
1–2
22. 11. 2013
28. 2. 2014
Těžké ocelové odlitky
Massiver Stahlguss
Heavy steel castings
3–4
21. 2. 2014
30. 4. 2014
Využití simulace tuhnutí ve slévárenské praxi
Einsatz der Erstarrungssimulation in der Giessereipraxis
Use of solidification simulation in foundry practice
5–6
18. 4. 2014
27. 6. 2014
Odlitky ze slitin neželezných kovů
Gussstücke aus NE-Legierungen
Non-ferrous metal alloys castings
7–8
20. 5. 2014
29. 8. 2014
Slévárenský veletrh FOND-EX (29. 9. – 3. 10. 2014)
Giessereimesse FOND-EX (29. 9. – 3. 10. 2014)
FOND-EX Fair (September 29 th – October 3rd, 2014)
9–10
23. 7. 2014
31. 10. 2014
Slévárenské dny 2014, Brno
Giessereitage, Brno 2014
Foundry Days 2014, Brno
11–12
3. 10. 2014
12. 12. 2014
Všeobecné zaměření / hodnocení veletrhu FOND-EX 2014
Allgemeine Themen / Bewertungsberichte – FOND-EX 2014
General topic number / evaluation of the FOND-EX Fair 2014
OBÁLKA – 1 A4 – bar. / UMSCHLAGSEITE – 1 A4 – farbig / COVER – 1 A4 – colour
1. strana
2. strana
3. strana
4. strana
23 000 Kč • 1,300 €
21 000 Kč • 1,200 €
20 500 Kč • 1,100 €
22 000 Kč • 1,250 €
UVNITŘ / IM HEFT / INSIDE
velikost / Grösse / size
210
číslo vyjde
/ Erscheinungstermin
/ publication
date
Ceník inzerce
Preisliste von Anzeigen
A rate card of advertisements
265
297
210
uzávěrka
/ Redaktionsschluss
/ deadline
85
čb. / sw. /
/ black-and-white
čb. + 1 barva / sw. +
+ 1 Farbe / black-and- bar. / vierfarb / colour
-white plus 1 colour
12 700 Kč • 800 €
15 800 Kč • 900 €
18 800 Kč • 1,000 €
1/2 A4
6 400 Kč • 400 €
7 900 Kč • 500 €
9 400 Kč • 700 €
1/3 A4
4 300 Kč • 300 €
5 300 Kč • 400 €
6 300 Kč • 500 €
1/4 A4
3 200 Kč • 190 €
4 000 Kč • 250 €
4 800 Kč • 350 €
1/8 A4
1 600 Kč • 100 €
2 000 Kč • 150 €
1 A4
1 list (2 A4) / 1 Blatt / 1 sheet
24 500 Kč • 1 ,500 €
1 A4 před nebo za obsahem / vor oder hinter dem Inhalt / preceding
or behind the content
20 500 Kč • 1,100 €
297
265
volně vložený list dodaný zákazníkem / Freieinlageblatt / loose
inserted sheet
70
55
–
10 000 Kč • 500 €
Download

stáhnout [pdf] - Časopis SLÉVÁRENSTVÍ