Slévárenství č. 11– 12 / 2012
Poskytování ucelených dodávek
zaĜízení pro samotvrdnoucí smČsi
11–12 /2012
COMMITTED TO
FOUNDRIES
Dodavatel zaĜízení þíslo jedna pro samotvrdnoucí smČsi v Indii
THANK YOU
• PrĤbČžné mísiþe 3 až 100 t/h
• Fast Loop linky, velikost forem až do 3,5 x 2,5 m
We would like to thank you for visiting our FOND-EX stand and taking
your time to get to know our latest product developments.
•Karuselové formovací zaĜízení,
velikost forem až do 1,6 m x 1,2 m
•ZhutĖovací stoly až do 3,5 x 3 m a 10 t zatížení
•Manipulátory od 350 kg do 15 tun
• Polévání forem
• Sekundární otírka až do 10 t/h
• Tepelná regenerace od 250 kg/h až do 12 t/h
• Separace chromitu až do 10 t/h
SAND TEAM, spol. s r.o.
Holubice 331, 683 51 Holubice, ýeská republika
Telefon: +420 517 324 971 Fax: +420 517 324 960 Email: [email protected] WWW: www.sandteam.cz
Email: sales @ofml.net
WWW: www.ofml.net
Hodnocení veletrhu FOND-EX 2012
• Mechanická regenerace 1 až 30 t/h
Tel: +420 595 221 412
Fax: +420 595 221 417
www.foseco.cz
Ediční plán časopisu Slévárenství na rok 2013
Media – Daten 2013
Schedule of editions of the magazine Slévárenst ví for 2013
tematické zaměření
/ Themenbereich
/ special topic
1–2 22. 11. 2012
60. výročí založení TU v Košicích / odborné články
60 Jahre der TU in Košice / Fachartikel
28. 2. 2013
60 th anniversary of founding the Košice University
of Technology / specialized contributions
3–4
21. 2. 2013
Litina s kuličkovým a vermikulárním grafitem
26. 4. 2013 Gussstücke aus Gusseisen vom Typ GJS und GJV
Spheroidal and vermicular graphite cast irons
23. 4. 2013
Výroba modelů
27. 6. 2013 Modellbau
Production of patterns
18. 6. 2013
Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku
29. 8. 2013 Gussstücke aus Al- und Mg-Legierungen
Castings from aluminium and magnesium alloys
11–12
Přednášky ze Slévárenských dnů 2013, Brno
10. 8. 2013 31. 10. 2013 Fachvorträge – Giessereitage in Brno 2013
Papers of the Foundry Days 2013, Brno
Všeobecné zaměření
3. 10. 2013 13. 12. 2013 Allgemeine Themen
General topics
Rozměry [mm]
Abmessungen
Parameters
4. strana
22 500 Kč • 1,300 €
20 500 Kč • 1,200 €
20 000 Kč • 1,100 €
21 500 Kč • 1,250 €
UVNITŘ / IM HEFT / INSIDE
čb. / sw. /
black-and-white
čb. + 1 barva / sw.
+ 1 Farbe / black-and- bar. / vierfarb / colour
-white plus 1 colour
12 700 Kč • 800 €
15 800 Kč • 900 €
18 800 Kč • 1,000 €
1/2 A4
6 400 Kč • 400 €
7 900 Kč • 500 €
9 400 Kč • 700 €
1/3 A4
4 300 Kč • 300 €
5 300 Kč • 400 €
6 300 Kč • 500 €
1/4 A4
3 200 Kč • 190 €
4 000 Kč • 250 €
4 800 Kč • 350 €
1/8 A4
1 600 Kč • 100 €
2 000 Kč • 150 €
–
1 A4
1 list (2 A4) / 1 Blatt / 1 sheet
24 500 Kč • 1 ,500 €
1 A4 před nebo za obsahem / vor oder hinter dem Inhalt / preceding
or behind the content
20 500 Kč • 1,100 €
volně vložený list dodaný zákazníkem / Freieinlageblatt / loose
inserted sheet
210
170
100
85
210
170
170
85
10 000 Kč • 500 €
297
velikost / Grösse / size
297
3. strana
297
2. strana
145
1. strana
75
OBÁLKA – 1 A4 – bar. / UMSCHLAGSEITE – 1 A4 – vierfabig / COVER – 1 A4 – colour
ceník inzerce 2013
Ceník inzerce
Preisliste von Anzeigen
A rate card of advertisements
265
9–10
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
265
7–8
tel.: +420 541 142 664
+420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
125
5–6
Adresa / editorial office
redakce časopisu Slévárenství
Technická 2, 616 00 Brno
Czech Republic
125
číslo vyjde
/ Erscheinungstermin
/ publication
date
265
uzávěrka
/ Redaktionsschluss
/ deadline
edič ní plán 2013
číslo
/ Heft
/ Issue No
70
55
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny
v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů,
které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se
řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku
tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním
zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou
lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání
zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
foundry industry journal
r o č n í k L X . 2 0 1 2 . č í s l o 11 – 1 2
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / h o d n o c e n í v e l e t r h u F O N D - E X 2 012
special topic / evaluation of the FOND - E X Fair
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202,
242 459 203, [email protected]
Vychází 6krát ročně. 6 issues a year
Číslo 11–12 vyšlo 14. 12. 2012.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 25. 10. 2012, do tisku 27. 11. 2012.
Náklad 700 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
redaktorka / editor
Mgr. Milada Haasová
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Ivo Žižka, předseda
obsah
Redakce / editorial office:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ÚVODNÍ SLOVO
405
Hlavinka,J.
406
Hlavinka,J.
Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2012 byl součástí MSV,
který byl jedním z nejúspěšnějších v poslední době
The international FOND -EX 2012 Fair was a part of the International Engineering Fair,
which has been one of the most successful events during last few years
HODNOCENÍ VELETRHU FOND-EX 2012
409
Potácel,R.
Zařízení formoven, jaderen a čistíren na veletrhu FOND-EX 2012
Equipment of mould, core and fettling shops at the FOND -EX 2012 Fair
411
Jiřikovský,J.
Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX 2012
Melting and holding furnaces at the FOND -EX 2012 Fair
413
Stříteck ý,F.
Slévárenský veletrh FOND-EX 2012 – technologie tlakového,
kokilového a nízkotlakého lití
Foundry Fair FOND -EX 2012 – technology of die-pressure, chill and low pressure casting
415
Fošum,J.
FOND-EX 2012 – novinky z oblasti formovacích materiálů a postupů výroby
forem a jader
FOND -EX 2012 – novelties in the field of moulding materials and methods of moulds
and core manufacture
417
Koplík,R.
Modelárny vystavující na veletrhu FOND-EX 2012
Pattern shops exhibiting at the FOND -EX Fair
418
Mores,A.
FOND-EX 2012 a oblast technologie odlitků
FOND -EX 2012 and the field of casting manufacture technology
421
Šenberger,J.
FOND-EX 2012 – kovové materiály – očkovadla, modifikátory
FOND -EX 2012 – metal materials – inoculants, modifiers
422
Herman,A.
FOND-EX a MSV 2012 – novinky v oblasti numerické simulace
slévárenských procesů
FOND -EX and International Engineering Fair 2012 – novelties in the field of numerical simulation of foundry processes
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™ªªć ª« ¨ «©ª«
1 – 2 / 2 013 6 0 . v ý r o č í z a l o ž e n í T U v K o š i c í c h / 6 0 th a n n i v e r s a r y
o f f o u n d i n g t h e K o š i c e U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y Poskytování ucelených dodávek
v zaĜízení pro samotvrdnoucí smČsi
“·¡“À Ø × ß Ø á“ā“ ·¡“µ â ß Ü Õ å è Ö Û â é W““ Éã ß ì é“é Ü Ô Ö áW æ â Õ á b Û â“ã å Ø ç Ô é â é Ô á Ü Ô“áԓáÔ ã ß ì á Ø á Ü Ø“Ô“é ì Õ å Ô á b“à Ø Ö ÛÔ á Ü Ö Þb“é ß Ô æ ç á â æ ç ܓí ß Ü Ô ç Ü áì¡¡¡
ÀØíÜáWåâ×ák“æßbéWåØáæގ“éØßØçåۓ¹ÂÁ· ¸Ë“¥£¤¥“Õìߓæâè`Wæçk“ÀÆɟ“ÞçØå Ž“ÕìߓÝØ×ákà“í“áØ݇æãcƒác݃kÖۓé“ãâæßØ×ák“×âÕc“““½¡“»ßÔéÜáÞԓ“
åâ `ák Þ “ ¿ Ë “ ¡ “ ¤¡ “ ßØ×Øá “ ā “ ¦¤¡ “ ãåâæÜáØÖ “ ¥£¤¥ “ ¡ “ µåáâ
£Ÿ£¤ª
£Ÿ£¤¥
ßìêëæëؗåؗ ßìêëæëؗ
íñÛìÚßì— íæ—í[âìì
ÒÞ¦ÚäªÔ
—ÒÞ¦ÚäªÔ
&oêãæ
ëØíÙð
¥Ÿ§£
àåÛÜï—
ßìêëæëð
»À—ÒœÔ
¤
¥Ÿª£
¥
¥Ÿª¥
¥Ÿ¨¬
§Ÿª«
¦
¥Ÿª¦
¥Ÿ¨§
¤¤Ÿ¤¤
©Ÿ¬©
§
¥Ÿª¤
¥Ÿ©£
§Ÿ£©
¨
¥Ÿª¥
¥Ÿ¨«
¨Ÿ¤¨
¤“éí×èÖۓ““““““““““““““““““““¤“éWÞèèà
¥“éí×èÖۓ““““““““““““““““““¥“éWÞèèà
ÆÙ饗°—— ÇéàÜéÜñð—íñæéàÜâ—ñãàØëàåð—¸ãÊ୺쫗
áÜÛÜåâé[ë—çéÜëØíÜåÜá—
¶åâææ æØÖçÜâá“Öèçæ“âٓçÛؓ´ßÆÜ©¶è§“
Ôßßâì“åØàØßçØדâáÖØ
ÆÙ饗¨§—— ÇéàÜéÜñð—íñæéàÜâ—ñãàØëàåð—¸ãÊ୺쫗
Ûíæáå[êæÙåܗçéÜëØíÜåÜá
¹ÜÚ¡“¤£““ ¶åâææ æØÖçÜâá“Öèçæ“âٓçÛؓ´ßÆÜ©¶è§“
Ôßßâì“åØàØßçØדçêÜÖØ
¹ÜÚ¡“¬““
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ˓¡“ßÜ æ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Üá Ø Ö“¥£¤¥“¡“¤¤ā¤¥ “
“­©°
407
ÆÙ饗¯—— ÍØÚììä— »Üåêàëð— ËÜêëÜé— ªÍˤú——
ؗí[ßؗÄ—©©§§Ãº
¹ÜÚ¡“«““ ÉÔÖèèà“·ØáæÜçì“ÇØæçØ哦ÉÇ ¿¶“Ôáד
êØÜÚÛÜáÚ àÔÖÛÜáؓÀ¾“¥¥££¿¶
­¬«™™
¼íØãìØëàæå—æݗÚßÜäàÚØã—Úæäçæêàëàæå
¶ÛØàÜÖÔߓ ÖâàãâæÜçÜâᓠâٓ ÔßèàÜáÜèà“
Ôßßâìæ“ÛÔæ“Ô“ÚåØÔç“ÜáĀèØáÖؓâá“àØÖÛÔáÜÖÔߓ
ãåâãØåçÜØ桓 ·èåÜáړ àèßçÜãßؓ åØàØßçÜáړ“
Üç“àÜÚÛç“Öâàؓçâ“ÕèåáÜáړâèç“âٓæâàؓ
ØßØàØáç桓 ¶ÛØàÜÖÔߓ ÖâàãâæÜçÜâᓠêÜçۓ
æØßØÖçØד ØßØàØáçæ“ âٓ Üá×ÜéÜ×èÔߓ àØßç擓
Üæ“ ßÜæçØד ÜᓠËØÙ¥— À͓ êÛÜÖۓ æÛâêæ“ çÛؓ
ÔéØåÔÚؓéÔßèØ擓“Ùâå“ÔáçÜàâáì“ÔáדÖâããØå“
Üá“ØÔÖۓàØß硓½àÞ¥—­—æÛâêæ“çÛؓ×ØãØá ×ØáÖؓ âٓ ¶è“ ÖâáçØáç“ âᓠçÛؓ åØàØßçÜáړ
áèàÕØå“ Ôáד ½àÞ¥— ®“ æÛâêæ“ ãåÔÖçÜÖÔßßì“
æçÔÕßؓÔáçÜàâáì“ÖâáçØáç“êÜçۓÜáÖåØÔæÜáړ
áèàÕØå“âٓåØàØßçÜáÚ¡
¾Øê—ÚæåëÜåë—æݗ¸ãÊà­ºì«
ÇÛؓ´ßÆÜ©¶è§“Ôßßâì“êÔæ“æèÕÝØÖçØדçâ“çÛؓ
æÔàؓçØÖÛáâßâÚÜÖÔߓãåâÖØææØæ“Ôæ“Üá“çÛؓ
ÔáÔßìæÜæ“ âٓ àØÖÛÔáÜÖÔߓ ãåâãØåçÜØæ“ Ôáד
çÛؓæÔàؓÔàâèáç“âٓÔáçÜàâáì“ā“¥Ÿ£££“
ããà“ ´ßÆÕ¤£¡“ ¹âå“ ×ØçØÖçÜáړ çÛؓ ÚÔæ“
ÖâáçØáç“çÛؓØäèÜãàØáç“ÉÔÖèèà“·ØáæÜçì“
ÇØæçØ哦ÉÇ ¿¶Ÿ“çÛؓéÔÖèèà“ÙâåàÜáړÔáד
êØÜÚÛÜáÚ àÔÖÛÜáؓÀ¾“¥¥££¿¶“›½àÞ¥—¯œ“
êØåؓ èæØד êÜçۓ êÛÜÖۓ çÛؓ êØÜÚÛçæ“ âٓ
ØëãØåÜàØáçÔߓ æÔàãßØæ“ êØåؓ ×ØçØåàÜ áØס“ ÇÛؓ êØÜÚÛÜáړ àÔÖÛÜáؓ ØéÔßèÔçØד
çÛؓ ×ØáæÜçì“ âٓ æÔàãßØæ“ Ôáד Ôßæⓠԓ
ãØåÖØáçÔÚؓÕÔæØדâá“àÔçÛØàÔçÜÖÔߓÔáד
ÃÔéØߓ»€ØÕk`Øޓ
葓ÝؓãâÝØà
DoDáváme
feroslitiny a neželezné kovy
FeMo
FeS
FeV
Mo
FeW
Ni
FeNb
W
FeTi 30 a 70
Co
FeCr HC a LC
Cu
FeMn HC a MC
Cr
FeSi
Mn
FeP
Sn
FeSiMn
Zn
FeSiCa
Pb
FeSiZr
Al
éÜÛØâÚÜ
ÁØák“éؓæßbéWåØáæÞbà“âÕâåè“àáâÛâ“çÔ ÞâéŽÖۓßÜ×kŸ“ÝÔÞâ“ÝؓãÔá“ÃÔéØߓ»€ØÕk`ØÞ¡“
ÃåÔéÜ×Øßák“áWéƒçcéákÖܓéØßØçåÛ蓹ÂÁ· ¸Ë“
æؓÝܑ“é‘×ì“çcƒkŸ“ÝÔÞb“áâéb“èàcßØÖÞb“â× ßÜçÞì“ãßáb“ÙÔáçÔíÜؓԓáWãÔ׍“Õè×âè“àâÖܓ
áԓæçWáÞè“ÆÆ"œâãcç“âÕ×ÜéâéÔ矓áØÕ⅓
çâçâ“ÝؓÝØ×áâ“í“àWßԓàkæ矓Þ×ؓÝæâè“ÝØÛâ“
ÙÔáçÔæÞák“â×ßÜçÞì“Þ“éÜ×cák¡“ÃÔᓻ€ØÕk`Øޓ
çâçܑ“áØçéâ€k“æ“ÖkßØà“ãåâ×Ô矓Ôßؓã€Ø×Ø éƒkà“ãåâ“âæâÕák“åÔ×âæç“í“çéâ€Øák“Ô“í“ãâ v •ZhutĖovací stoly až do 3,5 x 3 m a 10 t zatížení
Commexim Group a.s.
Barákova 237/8, 251 01 Říčany
Česká republika
tel.: +420 323 610 710
fax: +420 323 610 720
mobil: +420 731 156 861
e-mail: [email protected]
•Manipulátory od 350 kg do 15 tun
We would like to thank you for visiting our FOND-EX stand and taking
your time to get to know our latest product developments.
oDkoupíme
nadnormativní zásoby a materiály
s vysokým obsahem níže uvedených
prvků včetně výrobních odpadů
Ni
Mo
W
Co
v
Cr
Ti
V
Ta
SPL
CICA
$
###!"!%
©
ËÞÝÚäíèëäÚ
ÀÚ塓ÀÜßÔ×ԓ»ÔÔæâéW
• Polévání forem
• Mechanická regenerace 1 až 30 t/h
ÏÞÝèîÜq™ëÞÝÚäíèëäÚ
ÀÚ塓»ØßØáԓGØÕØæçâéW
• Sekundární otírka až do 10 t/h
• Tepelná regenerace od 250 kg/h až do 12 t/h
• Separace chromitu až do 10 t/h
ËÞÝÚäfçq™ëÚÝÚ
ãåâÙ¡“¼áÚ¡“¿èÕâàk哵ØÖÛ᎟“¶ÆÖ¡Ÿ“¼áÚ¡“½WᓶÜÕèrԟ“ãåâÙ¡“¼áÚ¡“ÇâàWƒ“¸ßÕØߟ“¶ÆÖ¡Ÿ“¼áÚ¡“GçØÙÔᓸãØåÝ؃ܟ“¶ÆÖ¡Ÿ““
¼áÚ¡“½Ü€k“¹âƒèàŸ“¼áÚ¡“½âæØٓ»ßÔéÜáÞԟ“ãåâÙ¡“¼áÚ¡“ÀÜßÔᓻâåW`Øޟ“¶ÆÖ¡Ÿ“¼áÚ¡“½ÔåâæßÔ银ÛåWæ矓¶ÆÖ¡Ÿ“ãåâÙ¡“¼áÚ¡“ÃØçå“
½ØßkáØޟ“ ¶ÆÖ¡Ÿ“ ×塓 Û¡“ Ö¡Ÿ“ ÅÜÖÛÔåד ½kåØޟ“ ¼áÚ¡“ ÅÔ×âéÔᓠ¾âãßkޟ“ ¶ÆÖ¡Ÿ“ ¼áÚ¡“ ÉWÖßÔé“ ¾åuWéØޟ“ ×âÖ¡“ ¼áÚ¡“ ´áçâákᓓ
ÀâåØ染¶ÆÖ¡Ÿ“ãåâÙ¡“¼áÚ¡“¼éԓÁâéWŸ“¶ÆÖ¡Ÿ“¼áÚ¡“¼éÔá“ÃÔéßkޟ“¶ÆÖ¡Ÿ“×âÖ¡“¼áÚ¡“½Ôåâàkå“Åâè`Þԟ“¶ÆÖ¡Ÿ“ãåâÙ¡“¼áÚ¡“¾ÔåØߓ“
Åèæk៓·åÆÖ¡Ÿ“ãåâÙ¡“¼áÚ¡“´èÚèæçÜá“ÆßW×Øޟ“ÃÛ¡·¡Ÿ“¼áÚ¡“ÉßÔ×Üàkå“ÆçÔécák`Øޟ“ãåâÙ¡“¼áÚ¡“¾ÔåØߓÆçåWáæގŸ“·åÆÖ¡Ÿ““
¼áÚ¡“¹åÔáç܃ØޓÆç€kçØÖގŸ“¼áÚ¡“½Ü€k“GØé`kޟ“¼áÚ¡“½Ôá“GßÔÝ染¼áÚ¡“½âæØٓÉÔßØáçԟ“ÃÛ¡·¡Ÿ“¼áÚ¡“¼éâ“UܑÞԓ›ã€Ø×æØ×Ԝ
ª
SAND TEAM, spol. s r.o.
Holubice 331, 683 51 Holubice, ýeská republika
Telefon: +420 517 324 971 Fax: +420 517 324 960 Email: [email protected] WWW: www.sandteam.cz
Email: sales @ofml.net
­¯©™™
We would like to thank you for visiting our FOND-EX stand and taking
your time to get to know our latest product developments.
•Karuselové formovací zaĜízení,
velikost forem až do 1,6 m x 1,2 m
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™² ć ª©¨ «©ª«
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™® ć ¯¨ «©ª«
Lidé
náš hlavní
kapitál
v
FeB
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ˓¡“ßÜæ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Üá Ø Ö“¥£¤¥“¡“¤¤ā¤¥
432
v
www.feroslitiny.cz
“
Æ ß b é W å Ø á æ ç é k“¡“¿ ˓¡“ß Ü æ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Ü á Ø Ö“¥£¤¥“¡“¤¤ā¤¥ “
WWW: www.ofml.net
ÁèÝçèÜÞçq™ïÞåÞíëáÈǽ¦¾Ñ™«©ª«
£Ÿ£¤¦
v
$
###!"!%
“­¯°
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ˓¡“ßÜæ çâ ã Ô × ā ã åâ æ Üá Ø Ö“¥£¤¥“¡“¤¤ā¤¥
460
467
424
Cileček,J.
Slévárny přesného lití na veletrhu FOND-EX 2012
Investment casting foundries at the FOND -EX 2012 Fair
426
Kubíček , J. –Ja š ,F. – Blažek , J.
Povrchové úpravy odlitků na veletrhu PROFINTECH 2012
Surface treatment technologies of castings at the PROFINTECH 2012 Fair
ODBORNÉ ČLÁNKY
428
Medlen,D.– Bolibruchová,D.
Vplyv viacnásobného pretavovania na naplynenie a vybrané mechanické
vlastnosti zliatiny AlSi6Cu4 s prídavkom AlSb10
Influence of multiple remelting on gas content and chosen mechanical properties of AlSi6Cu4
alloy with addition of AlSb10
434
Vanko,B. a kol.
Využitie tepelného spracovania určeného na sféroidizáciu eutektického kremíka
pri úprave LKT odliatkov z nemodifikovanej zliatiny Al-Si
Utilization of heat treatment aimed to spheroidization of eutectic silicon at the finishing
of unmodified Al-Si alloy castings produced by squeeze casting
inzerce
£Ÿ£¤¦
v
ɆÞìçh™åâíq
£Ÿ£¤¦
ËØÙ¥—Í¥—— ¿æÛåæëð— àåÛÜïì— ßìêëæë𗠟»À ——
ñãàØëàåð—¸ãÊ୺쫗í—ñ[íàêãæêëà—æۗ
çædëì—çéÜëØíÜåo
ÇÔÕ¡“É¡““ ÉÔßèØæ“ âٓ ×ØáæÜçì“ Üá×Øë“ âٓ çÛؓ ´ß ÆÜ©¶è§“ Ôßßâì“ ×ØãØá×Üáړ âᓠçÛؓ
åØàØßçÜáړáèàÕØå
• PrĤbČžné mísiþe 3 až 100 t/h
• Fast Loop linky, velikost forem až do 3,5 x 2,5 m
¨
ìägãÜÚâ[—ãàëàåØ
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™°ć ±¨ «©ª«
¬
ÈÝåâíäò™óޙìåâíâç™çޗÞåÞóç”Üá™äèï“
¦Ÿ©£¬
«
¿Èǽ¦¾Ñ™«©ª«
¬
¦Ÿ©¬ª
ª
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™ªć « ¨ «©ª«
«
¦Ÿ©¤¨
©
Dodavatel zaĜízení þíslo jedna pro samotvrdnoucí smČsi v Indii
ÍÞßÜ×ácákŸ“`ÜæçW“ã€kåâ×ԟ“ÞåWæ᎓éŽÛßØד×â“
ÞåÔÝÜáì“Ô“Þ“çâàè“àkå᎓éWáØÞ¡“¼“çÔÞçâ“ßíؓ
ãâãæÔç“ ÁâéâÛåÔ×æÞb“ Ûâå쟓 æçØÝác“ ÝÔÞâ“
ÝØ×áâ“ÞâáÞåbçák“àkæç⟓ÞçØåb“æؓí×ؓáÔ ÖÛWík“Ô“ÞçØåŽà“ÝؓéØæáÜ`Þԓ»âÝáW“Éâ×ԓ
›æÙ饗¨œ¡“Çâçâ“àkæçâ“ÝؓáÔék֓âí×âÕØáâ“
ÛßÔæØàŸ“ÞåWæáŽà“Ô“ãåâáÜÞÔéŽà“Ô“æâè ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™¬ ć ­ ¨ «©ª«
ª
¦Ÿ©¦¥
¨
¶kßØà“Ô“æàìæßØà“æâèçc‘Ø“Õìßâ“áØÝØá“àc €Øák“ æÜߓ ԓ ×âéØ×áâæçk“ àØíܓ ‘WÞì“ Ô“ ÝØ× áâçßÜéŽàܓ ƒÞâßÔàܟ“ Ôßؓ ã€Ø×Øéƒkà“ í׍ åÔíácák“׍ßؑÜçâæçܓԓãåâãÔÚÔÖؓçâÛâçâ“
áWåâ`ábÛⓀØàØæßԟ“ÕØí“ÞçØåbÛâ“æؓæßb éWåØáæçék“é“"œܓéؓæécçc“áØâÕØÝ×ؓԓÞçØ åb“çåãk“áØ×âæçÔçÞØà“ÞéÔßÜÿÞâéÔáŽÖۓæÜß¡
ωÞèÛÞÜçi™óÚæi†Þçh™fqìåè
©
¦Ÿ¨§«
Ȼ̺Á™ć™¼ÈÇ;ÇÍ̙
ÃìÚàܗKÜÙÜêëæí[
&/457£
$%
¨
¶è“ÎÛࡓ˜Ð
&oêãæ—ëØíÙð
ÄæÛÜã[„—©§¨©±—Íoëgñåf—Ûéì•êëíæ—
ą— ÆåۄÜᗠÊãàíæy— ؗ Íoë— Í؇‰[â—
ŸÍÊÇK¾—ÆêëéØíØ —ê—çìëæíåoä—çæ¤
ß[éÜä—Ø—ç„ÜÛêÜÛؗâæäàêܗÊíØñì—
äæÛÜã[éÜå—&ɗÇØíÜã—ÇØêëéy[â
4- 7˜3
&oêãæ—ëØíÙð
ÇÛؓæÜßÜÖâá“ãÛÔæؓæÛÔãؓÜæ“ÖÛÔáÚÜáړÙåâà“çÛؓÕÜړûæäèÔåؓßÜÞØĉ“
çâ“çÛؓûáØØ×ßؓßÜÞØĉ“æÛÔãؓ›½àÞ¥—­œ¡“ÇÛÜæ“àÜÚÛç“ÔÙÙØÖçØדçÛؓ
àØÖÛÔáÜÖÔߓãåâãØåçÜØæ“Üá“áØÚÔçÜéؓêÔì¡
½àÞ¥—®“æÛâêæ“æàÔßßØ埓àâåؓæèÕçßؓæÜßÜÖâá“ãÛÔæØæ“êÜçۓâéÔçؓ
æÛÔã؟“ êÛÜÖۓ åØæèßçØד ÜᓠÚââד àØÖÛÔáÜÖÔߓ ÖÛÔåÔÖçØåÜæçÜÖæ“
ÖâàãÔåÜáړç⓽àÞ¥—¬Ø¡“ÇÛÜæ“æÛÔãؓÔáד×ÜæãâæÜçÜâá“âٓæÜßÜÖâá“
ãÛÔæØæ“Ôáד×Øá×åÜçؓæãÔÖÜáړâÕéÜâèæßì“ÛÔéؓßØדçâ“çÛؓãâæÜçÜéؓ
ÜáĀèØáÖؓâá“èßçÜàÔçؓçØáæÜßؓæçåØáÚçۓÔáדØßâáÚÔçÜâᡓ¼á“ÖÔæؓ
âٓçÛؓàØßç“áèàÕØ哦Ÿ“ÖâàÕÜáÔçÜâá“âٓçÛؓæÛÔãؓâٓæÜßÜÖâá“
ãÛÔæØæ“Ôáד×Øá×åÜçؓæãÔÖÜáړãåâãØåçÜØæ“åØÔÖÛØדÛÜÚÛØæç“ÈÇƓ
ÔáדæØÖâáדÛÜÚÛØæç“ØßâáÚÔçÜâá¡
ÆÛÔãؓâٓæÜßÜÖâá“ãÛÔæؓâᓽàÞ¥—¬Ü“ÖÔá“ÕؓÖâáæÜ×ØåØדÔæ“âéÔçؓ
æàÔßߓÔáדàâæç“æèÕçßؓÙåâà“ÔßߓçÛؓâÕæØåéØדæÛÔãØ桓·Øá×åÜçؓ
æãÔÖÜáړÜæ“æÜàÜßÔå“çâ“çÛؓàØßç“áèàÕØ哥“›½àÞ¥—¬Ùœ“êÛÜÖۓàÜÚÛç“
ßØÔדçâ“æÜàÜßÔå“àØÖÛÔáÜÖÔߓãåâãØåçÜØæ“Ôæ“êØßß¡
ÂᓽàÞꗬؓç⓬ܓçÛؓãÛÔæØæ“âٓéÔåÜâèæ“æÛÔãØæ“êÜçۓæßÜÚÛçßì“
åØדÖâßâèå“ÖÔá“ÕؓâÕæØåéØס“ÇÛØæؓãÛÔæØæ“ÔåؓãåâÕÔÕßì“ãÛÔæØæ“
âᓠ¶è“ ÕÔæؓ ÖåØÔçØד ×èåÜáړ àØßçÜáڟ“ ÖÔæçÜáړ Ôáד ÖââßÜáÚ¡“
¶âããØå“ ÜᓠçÛؓ ´ßÆÜ©¶è§“ Ôßßâì“ Üæ“ àâæçßì“ ÖåØÔçÜáړ ´ß¥¶è“ Ôáד
´ß¨ÀÚ «¶è¥ÆÜ ©“ ãÛÔæØ桓 ÇÛØæؓ ãÛÔæØæ“ êØåؓ áâç“ çÛؓ ÔÜà“ âٓ
ÜáéØæçÜÚÔçÜâá“Üá“çÛؓãåØæØáç“êâåÞ¡
È À &¿ ¸¶¾ “ ¿ ¼ Ç ¼ Á ´
·µÂÅÁ%“"¿ Á¾ Ì
ËØÙ¥—ÀÍ¥—— ÆÙêØߗíðÙéØå’ÚߗÚßÜäàÚâ’Úߗçéíâæí—ñãàØëàåð—¸ãÊà­ºì«
ÇÔÕ¡“¼É¡““ ¶âáçØáç“âٓÖÛâæØá“ÖÛØàÜÖÔߓØßØàØáçæ“âٓçÛؓ´ßÆÜ©¶è§“Ôßßâì
ÆՓÎÛࡓ˜Ð
ÀØ×ÜçÔ`ák“íéâáŸ
ÞçØ厓âÕåÔÖk“
ãâèçákÞì“ÞؓæßèáÖÜ
ÆÙ饗®¥—— Ñ[íàêãæꉗæÙêØßì—Êٗæۗçædëì—çéÜëØíÜåo
¹ÜÚ¡“ª¡““ ·ØãØá×ØáÖؓâٓÆՓÖâáçØáç“âá“çÛؓåØàØßçÜáړáèàÕØå
íßÜÔçÜáԓçåâÝáWæâÕáؓãåØçÔéØáW¡“ÍßÜÔçÜáԓ×âæÜÔÛßԓàØ×íè“ãØé áâæçܓ铅ÔÛè“Åà“°“¥¦¨“ÀÃԓãåܓ×åèÛØݓáÔÝé샃ØݓáÔàØåÔáØݓ…Ô‘ áâæçܓ´¨“°“¤Ÿª¬“˜“æ“çéå×âæ…âè“ãâ×rԓµåÜáØßßԓ»µÆ“°“¤£¦¡
ÀÜÞåâƒçåèÞç‡åԓ ´ßÆÜ©¶è§“ æ“ ¥“ £££“ ããà“ ´ßÆÕ¤£“ âÕæÔÛâéÔßԓ
íÛåèÕáèçb“íåáW“ØèçØÞçÜÖÞbÛâ“ÞåØàkÞԓ›æÙ饗°œŸ“Þçâåb“æԓéÜÔÖ áWæâÕáŽà“ ãåØçÔéâéÔákà“ ãâæçèãáؓ íÝØàuâéÔßܓ ԓ àØáÜßܓ æéâݓ
çéÔå“áԓáØ×âÞâáÔßؓâÕßb“íåáW¡“ÉØrÞâ慓×Øá×åÜçÜÖގÖۓÕèáÜØޓ“
ÙWíì“ÛßÜákÞԓæԓåyíáؓàØáÜßԟ“`â“àÔßâ“ãåÔé×Øãâ×âÕáؓíԓáW æßØ×âޓæãâßè“æâ“íàØáâè“çéÔåè“ØèçØÞçÜÖÞbÛâ“ÆܓÞâßkæÔáÜؓãØé áâæçáŽÖۓéßÔæçáâæçk“íßÜÔçÜáì¡
Àáâ‘æçéâ“áÔãßìáØáÜԓíßÜÔçÜá쓴ßÆÜ©¶è§“æ“ãåk×ÔéÞâà“¥“£££“ããà“
´ßÆÕ¤£“çåâÝáWæâÕáؓãåØçÔéØáØݓæԓíák‘Üßâ“Ô‘“ⓧ¤“˜“é“ãâåâé ¿èëæèïÚÜq™ìæiìâ™éëè™ï”ëèÛî™ßèëÞæ™Ú™ãÚÝÞë
ÆÙ饗­¥—— Ñ[íàêãæꉗæÙêØß엺ì—æۗçædëì—çéÜëØíÜåo
¹ÜÚ¡“©¡““ ·ØãØá×ØáÖؓâٓ¶è“ÖâáçØáç“âá“çÛؓåØàØßçÜáړáèàÕØå
—
“
`ÔæâãÜæ“ãåâ“æßbéWåØáæގ“ãåàìæß
Ùâèá×åì“Üá×èæçåì“ÝâèåáÔß
ç€ØÕì“æؓèàcßØÖގà“â×ßÜçÞØà“éìÝW׀Üç¡
ÇìçⓀW×Þì“Ýæâè“áÔãæWáì“ÝÔÞâ“ãâ×cÞâéW ák“íԓç⟓‘Ø“éؓæßbéWåØáæÞbà“âÕâåè“Ý؃çc“
ØëÜæçèÝk“çÔÞâékŸ“Þç؀k“åâí×WéÔÝk“ÕØíãâ×àk áØ`áâè“ åÔ×âæç“ ãåâæç€Ø×áÜÖçékà“ èàc ßØÖގÖۓÔåçØÙÔÞ獡“ÃâÞâÖÛØÝçؓæؓæ“áWàÜ¡
KÉ·Á.“Æ¿ÂÉÂ
¨§¥ą¨«¥—ñ[„o—©§¨©
Ã Ô é Ø ß“Ã Ô æ ç å u W ޓ¢“å Ø × Ô ÞÖ Ø“¢“¿ è Ö Ü Ø“G Ø Õ Ø æ çâ é W
OBÁLKA
FOSECO, Ostrava
RÖSLER Oberflächentechnik
GmbH, Německo
Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
Z PRAXE
438
Paděra,V.
CRM – Customer Relationship Management / Řízení společnosti podle potřeb
zákazníků (Vítkovické slévárny, spol. s r. o., Ostrava-Vítkovice)
Omega Foundry Machinery
Limited, Velká Británie
inzerce
438
ABF, a. s., Praha
for industry
446
448
445
Konrad Rump
Oberflächentechnik
GmbH & Co. KG
KRAMPEHAREX CZ
s. r. o., Ostrovačice
Küttner GmbH & Co. KG,
Německo
FIREMNÍ PREZENTACE
439
439
Lipské veletrhy, Praha
Šance pro české firmy v Lipsku / Veletrhy intec a Z se budou příští jaro konat opět
ve dvojitém vydání (Lipské veletrhy, Praha)
440
Wilding,Ch.– Betik,B.–Vykoukal,M.
448
Zlepšení regenerace formovacích směsí pro všechny slévárny (Omega Foundry
Machinery Limited, Peterborough, SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice)
ROBOTERM spol. s r. o.,
Chotěboř
446
442
Rosenkranc,I.
Ohlédnutí za úspěšným vystoupením firmy Bühler na veletrhem FOND-EX 2012
(Bühler AG, Švýcarsko)
444
Tisková zpráva (Küttner Centrifugal Casting GmbH, Německo)
446
Tryskací technika firmy Konrad Rump (Konrad Rump Oberflächentechnik GmbH & Co. KG)
446
Technologická konference S+C ALFANAMETAL 2012 (S+C ALFANAMETAL s. r. o.,
koncern, Tršice)
RUBRIKY
447
Roční přehledy
453
Zprávy Svazu sléváren České republiky
459
Aktuality
455
Zprávy Svazu modeláren České republiky
460
Umělecká litina
456
Diskuzní fórum
461
Blahopřejeme
457
Vysoké školy informují
461
Nekrolog
457
Slévárenské konference
462
Z historie
467
CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2012
S+C ALFANAMETAL
s. r. o., koncern, Tršice
!
e
s
e
t
j
y
e
n
e
v
v
a
á
r
,
l
p
i
o
ř
.
t
ě
p iály pro
s
á ter tu
d
v
z
a
o
r
.
e
i
m
l
p
V áme kové s. Jsm moh
á
o
u
n
p
ý
v na ám
e
v
s
e om
t
ť
a
h
r
c
b
O aby
M
Více na s. 452
www.svazslevaren.cz
J. Hlavinka
ú vodn Í slovo
Vážení čtenáři,
právě držíte v rukou poslední číslo časopisu Slévárenství
ročníku 2012. Je tedy namístě zastavit se a zamyslet
se. Snad každý den jsme častováni novými úvahami
o zhoršující se hospodářské situaci v Evropě a jejích
přímých dopadech na ekonomickou situaci naší země.
Drtivá většina takových prognóz končí většinou v šuplíku
historie. Přesto sdělovací prostředky plní svůj úkol
a načrtávají „katastrofický scénář“, který jak jinak než
negativně působí na každého. Snad i proto je nejistota
kolem nás nemalá a i dřívější optimisté pociťují mrazení
v zádech. Náladě národa nepřidají ani korupční skandály
zástupců té či oné politické strany, která se od „provinilců“ vzápětí distancuje a nadále hlásá svoji nepodjatost
a mravní čistotu. Lidé jsou otrávení a mají obavy z budoucnosti. Tomu ale na druhé straně kontruje zpráva o tom,
že přes šedesát procent národa hodnotí dobře svoji
ekonomickou situaci. Jaká je tedy vlastně skutečnost?
STOP! Oprostěme se od „bulvárních“ úvah, dříve než
nás naplno pohltí a přivedou k zoufalství a navraťme
se k „meritu“ naší činnosti.
Při aktivitách našeho svazu vždy vycházíme z otázky,
proč a pro koho tady jsme a co musíme udělat, abychom
zde ještě dlouho úspěšně fungovali a měli co nabídnout.
Snažíme se flexibilně reagovat na aktuální situaci v oboru
a přizpůsobit jí i naši činnost. Klesá-li zakázková náplň
– hledáme proexportní podpory; nejsou-li odborníci –
napomáháme profesním vzděláváním; a tak bychom
mohli pokračovat. Příkladem může být i tento časopis,
jehož odbornost a profesionální úroveň převyšuje
kvality mnohých zahraničních slévárenských časopisů.
Náš cech má povinnost bránit historicky vybudovaná
teritoria slévárenství v naší zemi. Snad to našemu oboru
i dlužíme, vzít si na sebe zodpovědnost pro budoucí
generace. V českém průmyslu nesmíme upadnout
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel Svazu sléváren ČR
v zapomnění. Tím se totiž stáváme levnou kořistí
asijských či jiných zahraničních sléváren. Proto budeme
i nadále vyvíjet aktivity, které i přes pokles zakázkové
náplně (nebo právě proto) bude propagovat a podporovat odbornost naší členské základny. Příkladem může
být třeba veletrh FOND-EX. Ten je totiž v České republice
jediným místem, kde můžeme na mezinárodní úrovni
ukázat naše schopnosti a kvality jak před našimi zákonodárci, tak před celým světem. Bude-li zde průmysl,
má zde nezastupitelné místo i slévárenství.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří obětavě
napomáhají a přispívají k udržení a rozvoji slévárenského oboru. Milí čtenáři, přeji vám příjemné
prožití svátků vánočních v kruhu svých blízkých.
V novém roce 2013 hodně zdraví, štěstí a osobních
úspěchů. Všem „kormidelníkům“ našich sléváren
dobrý vítr do plachet, aby zdárně a bez újmy
zvládli proplout celým následujícím rokem.
Pf2013
LŠ
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 405
ú vodn Í slovo
J. Hlavinka
Mezinárodní slévárenský veletrh FOND -EX 2012 byl součástí MSV, kter ý byl jedním z nejúspěšnějších v poslední době
Mezinárodní
slévárenský veletrh
FOND-EX 2012
byl součástí MSV,
který byl jedním
z nejúspěšnějších
v poslední době
The international FOND-EX
2012 Fair was a part of the
International Engineering
Fair, which has been one
of the most successful
events during last few years
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
406 S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
Negativní zprávy o vývoji ekonomiky zůstaly za branami brněnského výstaviště. Počet vystavujících firem meziročně
vzrostl o 17 % na 1 873, což je nejlepší výsledek od roku 2008.
Firmy přijely ze 32 zemí a podíl zahraničních účastníků poprvé v historii překročil 50 %. Mimořádná byla účast ze zemí
s rychle rostoucí ekonomikou, tzv. skupiny BRIC. Ve srovnání
s loňskem se obsazená výstavní plocha zvýšila o 8 % a přibližně každá druhá expozice prezentovala technologické inovace, často špičkové světové úrovně. Během prvních čtyř dnů
si veletrh prohlédlo 70 tisíc návštěvníků z 50 zemí a celková
návštěvnost podle odhadu dosáhne úrovně loňského ročníku.
Mezinárodní strojírenský veletrh stál v čele celého komplexu
specializovaných veletrhů strojírenského a technologického
zaměření, který zahrnuje Mezinárodní veletrh obráběcích
a tvářecích strojů IMT, Mezinárodní slévárenský veletrh
FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING,
Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX
a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy
PROFINTECH. Zvýrazněným tématem byl bienální projekt
AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí, automatizační a regulační
technika a nabídku doplňoval Mezinárodní veletrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci INTERPROTEC.
Nejlepší exponáty se ucházely o prestižní Zlaté medaile MSV.
Odborná hodnotitelská komise udělila pět hlavních cen, které
získaly společnosti Mesing, Vítkovice Power Engineering, Carl
Weiss, Kuličkové šrouby Kuřim a Olympus. Čestná uznání patří vystavovatelům Blumenbecker Prag, Vítkovice Mechanika,
VÚTS, LAC, Arburg, Siemens, Tajmac-ZPS a AGI. Jsme rádi,
že mezi oceněnými byl i dlouholetý člen Svazu sléváren,
společnost LAC (obr. 1), které tímto gratulujeme.
Partnerskou zemí MSV 2012 byla vyhlášena Indie, kterou na veletrhu zastupovalo 135 firem z různých strojírenských
a průmyslových oborů (obr. 2). Význam projektu India Show
podtrhla návštěva indické delegace vedené ministrem obchodu a průmyslu Anandem Sharmou. V průběhu veletrhu
bylo podepsáno několik memorand o vzájemné spolupráci,
proběhla celá řada oficiálních i neformálních jednání a jejich
účastníci se shodli na tom, že India Show na strojírenském
veletrhu významně přispěla k rozvoji obchodních kontaktů
mezi oběma zeměmi.
Veletrh FOND-EX působil sice stísněně, ale zdání klame.
Tohoto specializovaného slévárenského veletrhu se zúčastnilo
93 společností, které se bohužel museli smířit pouze se čtvrtinou pavilonu Z (obr. 3), vzhledem k obrovskému zájmu
indické strany, která si objednala celou polovinu pavilonu.
Přestože byla plocha omezená, můžeme konstatovat, že se
náš obor prezentoval důstojně. Slévárenství se vyprofilovalo
v celém spektru od dodavatelů technologií, přes suroviny,
počítačovou podporu, přes modelárny až po samotné slévárny. Stánek svazu (obr. 4) jsme pojali jako informační a poradenské centrum českého slévárenství. Celá řada jednání
potvrdila zájem o odlitky z našich sléváren. Synergie MSV
a slévárenského veletrhu FOND-EX je z tohoto pohledu asi namístě. Negativem však zůstává sjednocení ceny za pronajatou
plochu pro vystavovatele na MSV a na veletrhu FOND-EX.
Cenovou politiku bohužel určují majitelé v Düsseldorfu. Pro
náš svaz je to hozená rukavice k jednání. Vždyť veletrh
FOND-EX je výkladní skříní našeho oboru. České slévárenství
má celosvětově uznávané místo a je jednou z nejvýznamnějších
součástí českého průmyslu. Z tohoto pohledu je velice důležité, aby se schopnosti a um českého slévárenství pravidelně
Mezinárodní slévárenský veletrh FOND -EX 2012 byl součástí MSV, kter ý byl jedním z nejúspěšnějších v poslední době
J. Hlavinka
ú vodn Í slovo
10.–14. září 2012
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 407
Mezinárodní slévárenský veletrh FOND -EX 2012 byl součástí MSV, kter ý byl jedním z nejúspěšnějších v poslední době
ú vodn Í slovo
J. Hlavinka
Obr. 1. Stánek firmy LAC, která na MSV 2012 získala čestné
uznání
Obr. 2. Stánek partnerské země MSV 2012, kterou byla Indie
Obr. 3. Celkový pohled na výstavní plochu veletrhu FOND-EX v pavilonu Z
předváděly i v České republice. Všem zahraničním návštěvníkům tak české slévárenství ukázalo svoji sílu a úroveň, kterou
zcela jistě má. Máme zájem i o to, aby se takový veletrh stal
místem „low cost“ setkání pracovníků sléváren, což je možné
pouze na území České republiky, protože nezatíží nijak vážně
rozpočet té či oné slévárny. Přes sto padesát distribuovaných vstupenek, které náš svaz zdarma rozeslal na základě
žádostí svým členům, svědčí o tom, že se nám tento záměr
vydařil.
Veletrh FOND-EX 2012 je za námi a je proto na místě poděkovat všem, kteří se zasloužili o jeho úspěšný průběh.
Obr. 4. Na stánku SSČR podávali informace (zleva) D. Veselá,
I. Musilová a J. Hlavinka
408 S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
Iveta Musilová
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
Te c hni c ká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: + 420 5 41 142 6 42
te l.: + 420 5 41 142 6 81
te l.+fa x : + 420 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Profesní vzdělávání
pracovníků ve
slévárenství –
projekt PROFESE
Reg. č. CZ.1.04/1.1.06/52.00044
Ing. Iveta Musilová, Ph.D.
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
Z hlediska organizace a řízení celého projektu jde o práci velmi náročnou vzhledem k diverzifikaci požadavků zainteresovaných sléváren na tu či onu problematiku a také vzhledem k nestejnorodosti zaměření výroby či používaných
technologií. I na tyto potřeby jsme museli během realizace velmi flexibilně reagovat. O to více nás těší veskrze
pozitivní odezvy proškolených pracovníků.
Projekt PROFESE je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Foto z výuky v rámci projektu PROFESE
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 453
zpr áv y svazu sl é vá ren česk é republik y
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Dovolte nám, abychom vás krátce informovali o průběhu projektu, s jehož realizací SSČR začal v roce 2011. Pro rekapitulaci uvádíme, že se jedná o projekt
z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost pod názvem Profesní
vzdělávání pracovníků ve slévárenství,
pracovně nazvaný projekt PROFESE
(více viz Slévárenství č. 9–10/2011).
Uvedený projekt se opírá o strategii
vzdělávacích aktivit programového
prohlášení Svazu sléváren ČR. Výukový
systém vychází z osnov Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy
kvalifikací (NSK) zpracovávaných v sektorových radách.
Pro potřeby projektu jsme využili výukové materiály svazu, které jsme měli
k dispozici z minulých vzdělávacích projektů. V rámci projektu byl doplněn stávající výukový systém o chybějící vzdělávací programy pro profese Pracovník
pískového hospodářství a Modelář. Můžeme říci, že nyní máme k dispozici komplexní výukový sortiment pro odborné
vzdělávání pracovníků ve slévárenství.
Vysokou hodnotu odbornosti projektu
nám zajistili přednášející lektoři z VŠB
TU Ostrava, ČVUT Praha, či pracovníci
sléváren s dlouholetou praxí. Všem tímto děkujeme za spolupráci.
Výuka probíhá v pěti regionech České
republiky. Ze tří čtvrtin je výuka již zrealizována. Bylo proškoleno celkem 16 slévárenských organizací. Vzdělávací programy jsou rozděleny do 3 modulů (částí), je to obecná část (slévárenství, technologie, materiály) – 45 %, praktická
část (příklady z praxe, implementace
obecné části do praxe) – 45 % a testová
část (výstup, ověření získaných znalostí)
– 10 %.
Věříme, že se nám u proškolených pracovníků podařilo zvýšit úroveň odborné
kvalifikace a znalostí potřebných pro
udržení konkurenceschopnosti na pracovním trhu, což bylo hlavním cílem tohoto projektu.
»Cgĩµ¦·¹³ª·ĩ»ªĩ»¿©R±C»C³W
šW²ªĩ´ĩ´§´·ºĩ¹O²R€ĩ»gªè
’¦§W¿W²ªĩµ·´«ª¸³Wĩ»¿©R±C»C³Wĩµ·¦¨´»³W°nĩ»ĩ´§´·ºĩ¸±O»C·ª³¸¹»WÞ
Ýĩĩ˜…š
ĩ
Ýĩĩ—š–‰’—0ĩ‘—˜–
Ýĩĩ—š–‰’—0ĩĩ
Ýĩĩ—š–‰’—0ĩ˜‰‡Œ’““‹
Ýĩĩ“†‡Œ“ˆ’ĩ—”‰‡…—˜…ĩš‰ĩ—š–‰’—˜š
Ýĩĩ”–…‡“š’ĩ”—“šŒ“ĩŒ“—”“ˆ%—˜šĩñĩ”—…–
Ý ĩĩ‘“ˆ‰…–
’¦gªĩ»¿©R±C»C³Wĩ¯ªĩµ€®¿µn¸´§ª³´ĩµ´¹€ª§C²ĩ¸±O»C·ª³¸°O­´ĩ´§´·ºĩ
»ĩ°´³¹ª½¹ºĩ¸ĩµ´¹€ª§¦²®ĩ¿ª²Wĩ‰™
ĩ
”·´«ª¸®´³C±³Wĩ¬¦·¦³¨ªĩ¯ªĩ¿¦§ª¿µªKª³¦ĩ¸¾³ª·¬®¨°p²ĩµ·´µ´¯ª³W²
´§´·´»p¨­ĩ¿³¦±´¸¹Wĩg°´±ĩ¦ĩµ·´«ª¸³W¨­ĩ´·¬¦³®¿¦¨WÞ
ĩĩ
ĩ
Ýĩĩš™˜ĩ†–’“
Ý ˜™ĩ†‰–‰‡
Ýĩĩĩĩ
š™˜ĩ”–…Œ…ĩ ĩ
Ý —”'—ĩ““‘“™‡ĩ
Ýĩĩ—”'ĩ¦ĩš“'˜ĩ†–’“
Ýĩĩš'†ñ˜™ĩ“—˜–…š…
Ýĩĩ—“'ĩ˜%’‰‡0‡Œĩ2‰‰ž–‰’ĩ
Ýĩĩ—'˜ĩ2–ĩ’…ˆĩ—ž…š“™ĩ
Ýĩĩ
‰—ĩ—š–‰’—ĩ—”“‰
’“—˜
†±®rgWĩ®³«´·²¦¨ªÞ
—»¦¿ĩ¸±O»C·ª³ĩ
ª¸°Oĩ·ªµº§±®°¾
˜ª¨­³®¨°CĩÌâĩÐËÐĩÔÔĩ†·³´
¹ª±ÝÞĩ+ÎÌÔĩÏÎËĩËÎÌĩÐÒËâĩĩ«¦½Þĩ+ÎÌÔĩÏÎËĩËÎÌĩÐÎÎ
ªñ²¦®±Þĩµ·@¸»¦¿¸±ª»¦·ª³Ý¨¿
454 ¼¼¼Ý¸»¦¿¸±ª»¦·ª³Ý¨¿
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
Jan Madeja
zprávy
Svazu modeláren
České republiky
128. valná hromada
Svazu modeláren
České republiky
Jan Madeja
T ř in e cké že l ez ár ny, a. s .
lá
č
ren eské
re
publik y
z mod
sva
e
A s s o c iat i o n of p at te r n s h o p s
of t h e Cze c h R e p u b li c
M o d e ll b au e re i e nve r b a n d
d e r Ts c h e c his c h e n R e p u b lik
1956
Účastníci 128. valné hromady SMČR
SLÉVÁRENSKÁ ROČENKA® 2012
NORMY VE SLÉVÁRENSTVÍ – ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ MATERIÁLU
S e k re t a r iát :
M Te Z s . r. o.
J a ms ká 235 8 /45
591 01 Ž ďá r na d S á z avo u
te l.: + 420 5 6 6 6 6 6 4 4 0
fa x : + 420 5 6 6 6 6 6 574
mtez @mtez.c z
H o dno cení kovov ých materiálů p o dl e p ev no s ti v t ahu
Zkouš ení t v rd o s ti
Zkouš k y rázem v o hy bu u o ce lí a u litin s kuli č kov ý m grafitem
Sp e cifické zkou š k y pro litiny
Hodnocení struktur y litin
C e n a p u b l i k a c e ( Č R ) : 3 0 0 K č / k s (+ D P H )
O b j e d n á v k y : Če s k á s l é v á r e n s k á s p o l e č n o s t ,
M g r. F r a n t i š e k U r b á n e k , D i v a d e l n í 6 , p . s . 13 4 , 6 5 7 3 4 B r n o
t e l . : + 4 2 0 5 4 2 214 4 81, 6 0 3 3 4 2 176 , s l e v a r e n s k a @ v o l n y. c z
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 455
zpr áv y model á ren česk é republik y
Již 128. valná hromada Svazu modeláren České republiky se konala v Praze-Průhonicích ve dnech 20.–22. 6. 2012.
Jejím pořádáním byl pověřen Jiří Pech,
vedoucí modelárny Munot-FormTec.
První den valné hromady byly projednány následující body:
– odborné školství a jeho špatná situace;
– pozice našeho modelářství v evropském prostředí;
– posílení proexportní politiky českého
slévárenství a modelářství ze strany
státních představitelů a institucí;
– prezentace výkonného ředitele Svazu sléváren ČR Ing. Hlavinky na téma
České slévárenství v kontextu celosvětového ekonomického vývoje;
– sdělení všech přítomných o aktuální
situaci v modelárnách ČR;
– seznámení s výsledky celostátní sou-
těže Modelář 2012, konané ve Vítkovické střední průmyslové škole
a gymnáziu.
Dále se v rámci valné hromady prezentovaly následující firmy:
– SolidVision, s. r. o., prezentaci na
téma 3D skenování a kontrola modelového zařízení přednesla Ing. Věra
Fišerová, Ph.D.;
– TORTEN, s. r. o. – firemní aktivity dodavatele polyuretanových blokových
materiálů představil Ing. Babák;
– BERNER – s firmou nabízející elektrické ruční nářadí seznámil přítomné
Roman Oktábec.
Součástí odpoledního programu byla prohlídka dendrologické zahrady v Průhonicích a večer jako vždy proběhlo společenské setkání účastníků valné hromady.
Druhý den valné hromady po ukončení
dopoledního programu následovala
prohlídka provozu modelárny firmy
Munot-FormTec v Praze.
Další, 129. valná hromada Svazu modeláren České republiky, se uskutečnila
v Brně v hotelu SANTON ve dnech
25.–26. 10. 2012, a jejím pořádáním byl
pověřen Ing. Jan Tolar (Modelárna Brno,
s. r. o.). O této události bude pojednáno
v příštím čísle časopisu Slévárenství.
P e t r Chy t k a / Z d e n ě k O n d r á č e k
diskuzní fórum
Příspěvek výkonného
manažera slévárny
k diskuzi o nízké
angažovanosti
sléváren v práci
OK ekonomické
a o malém zájmu
o výsledky její práce
Ing. Petr Chytka, CSc.
j e d n a t e l I E G s . r. o ., J i h l a v a
diskuzní f ó rum
V příspěvku shrnuji názory na výše jmenovanou problematiku z úhlu pohledu
jednoho obyčejného výkonného manažera. Jde o příspěvek k širší diskuzi. Pokud ji to podnítí, bude splněn hlavní cíl
příspěvku.
Problematika využívání výsledků práce
týmů OK ekonomické a účasti na její práci (týká se to však obecně i účasti na jiných
OK a na práci Svazu sléváren ČR a ČSS)
je nastíněna na základě osobní zkušenosti autora v práci pro OK ekonomickou.
Forma nabídky účasti na práci a využívání výsledků OK ekonomické
Opakovat monotónně nabídky na účast
v OK ekonomické či spoluúčast na řešení programů, ale i na využívání výsledků práce OK ekonomické asi nepovede k cíli. V dnešní pragmatické době
platí jen to, co jako zodpovědný manažer
vidím jasně, a sice, zda mně (tzn. slévárně) daná aktivita něco přináší. Pro
mne jako manažera má smysl pouze to,
co mi jiná slévárna označí za jasně výhodnou a průchozí cestu. Je třeba ukazovat, jak se ekonomická situace firem, které se podílejí na práci či programech OK ekonomické, zlepšila či
zlepšuje. A jaké náklady musely být vynaloženy, aby se tohoto stavu dosáhlo a
aby se výsledky převzaly a využily. To je
stimul, který mne jako manažera donutí zabývat se činností OK ekonomické. A to už je základ úspěchu propagandy.
Určení cílových skupin propagandy
Tzn. určit hlavní typy firem, které mohou
mít zájem o práci OK ekonomické (nad
456 rozsah těch, které tam už pracují) a na
které by se propaganda měla především
zaměřit:
1. Firmy úspěšné a ziskové. Tam je jejich
stimulem jednak altruizmus – snaha pomoci druhým či obecně české slévačině,
jednak jejich filozofie podnikání – neustrnout, neustále se něco učit.
2. Firmy v potížích, avšak s vizí, jak se
z nich vymanit. Tam bude fungovat strategie kopírování úspěšných metod.
Manažeři
K šíření takové konstruktivní propagandy se musí využívat vše, co manažeři sledují. A proč se obracet na výkonné manažery, šéfy firem? Protože to jsou právě oni, kteří schvalují služební cesty zaměstnanců; jsou to oni, kteří tomu, kdo
vyjíždí na služební cestu, která „nic“ nepřináší, umí pěkně „osladit život“, takže pracovník si účast příště pořádně
rozmyslí. K takové propagandě se musí
využívat to, co je operativně a levně
k mání – a to je časopis Slévárenství, Slévárenské dny, informační mailové zprávy ČSS a SSČR. Odborný časopis Slévárenství si každý ředitel slévárny přečte.
A článek či mail o úspěchu konkurenta
či kolegy, to je silný stimul! A důležité:
musí být v tisku zvýrazněn! Zvláště v této
ekonomicky napjaté době.
Místo konání OK ekonomické
a konference
Pokud se musí za akcí cestovat více než
2 hodiny, je to problém. Čas je drahý.
Šetří se. Lidé, PHM apod. A tak je třeba
daleko víc zvažovat místo, kde se akce
uskuteční. Není náhodou, že aktivních
členů je víc z Moravy, když většina akcí
je na Moravě! A jestli se akce protáhne
i na druhý den? Pokud manažerovi někdo chybí jeden den, dobrá. Ale dva dny
jsou již mnoho. Každý zaměstnanec na
vedoucím postu musí být vytížen na více
než 8 hodin práce. Jeho nepřítomnost
je pak znát. A tak zvažuji: Bude přínos z
jeho cesty větší než problémy, které způsobí jeho nepřítomnost?
Faktor rizika pro manažera
povolujícího účast
V okolí ředitelů je hodně „supů“, kteří
čekají na jeho chybu. Např. dozorčí rady
– jejich povinností je kontrolovat především správnost rozhodování ředitele.
Jestliže vysílá pracovníky na služební cesty a není vidět žádný přínos, jestli pouští z firmy údaje nebo si do firmy vpustí
cizí lidi, to je lehce napadnutelná činnost.
Takže co možná nejvyšší míru bezpečí
představuje jednak rozhodnutí na základě článku či příspěvku o efektech vy-
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
řešení problému již ve firmě existujícího,
či problému, který se může v jeho podniku objevit, ale především hmatatelný
nebo předpokládatelný kladný výsledek.
Reakce na článek
doc. Kafky
ve Slévárenství
č. 7–8/2012
Ing. Zdeněk Ondráček
Za moji osobu mohu děkovat osudu, že
mi zkřížila cestu s Odbornou komisí ekonomickou. A to jak v rovině profesní, tak
osobní. Profesní, o té jsem referoval nyní
na konferenci. Byl to velký krok celého
týmu slévárny ESB. Slévárna s fakturací
1 680 000 Kč/pracovník/rok. Osobní?
Tam a v okolí jsem poznal několik mé
osobě posléze blízkých lidí.
Manažer je sluha celého týmu. V postu
manažera nejsem proto, abych měl práci, ale proto, aby moji lidé měli práci.
Účast či aktivní fungování ve skupině,
jako je OK ekonomická, musí mít motivaci. Motiv je vnitřní přesvědčení každého jedince. Motiv se velmi často snoubí s účelem a cílem. Konferenční příspěvek „Milníky slévárny od prosperity
k insolvenci“ již v prvních slovech objasnil, že management „splnil“ svůj úkol
na výbornou. Slévárnu rozkradl. A povedlo se. Zde byl naplněn cíl a účel. Cíl
– likvidace slévárny za účelem vlastního
obohacení se. Inteligence, vzdělání a talent lze využít jak pro pozitivní, tak i pro
negativní cíle. Takový management by
asi považoval výstupy práce OK ekonomické za podvratnou činnost. Takový
manažer do OK ekonomické nezavítá. Je
protipólem eticky jednajícího manažera.
Zajímavý postřeh. Na otázku, jaká byla
právní forma slévárny, byla odpověď:
akciová společnost. Na otázku, co dělala dozorčí rada (ze zákona nutná), odpověď: prosím vás, vždyť tam byla dcera
majitelů. Zarážející konstatování. Nikoho
snad ani nenapadlo, že je to trestný čin
se všemi dopady. Naše mysl snad pod
nánosem společnosti balancující na
okraji morálního bahna hrdě se bijíc
v prsa při rozkrytí jedné z mnoha kauz
nemorálnosti, je už tak otupělá, že ani
nevnímá či nechce vnímat.
V jednom z bulletinů „Moderní řízení“
jsem zaregistroval článek o tom, jak se
člověk funkčně posunuje nahoru a stá-
Z d e n ě k O n d r á č e k / J a r o s l a v B e ň o / Vá c l a v K a f k a
Slévárenská technika
– konstrukce motorů
Te r m í n: 5. – 6 . 2. 2013
M í s t o ko n á n í: M a g d e b ur k ,
N ě m e c ko
B l i ž š í i n f o r m a c e:
w w w.vd i.d e /g i e s s te c hnik 2013
vysoké školy
informují
slévárenské
konference
Podpora vědy
a výzkumy
v Moravskoslezském
kraji
Vyhne
v Štiavnických vrších
hostily mezinárodní
konferenci
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
do c . I n g . Vá c lav Kafka , C S c .
Na základě dlouhodobé spolupráce
katedry metalurgie a slévárenství, FMMI
VŠB – TU Ostrava, a společnosti Šimeček,
spol. s r. o., byl v období 2011–2012 řešen projektový záměr Příspěvek sléváren ke zlepšení životního prostředí moravskoslezského regionu
v rámci podpory vědy a výzkumu
v severomoravském regionu s 80%
dotační podporou Moravskoslezského
kraje. Cílem řešeného projektu byl vývoj
a možnosti aplikace směsných bentonitových pojiv, která představují zlepšené
technologické řešení nejen manipulace,
dopravy a skladování těchto surovin,
ale především snížení ekologické zátěže
slévárenské výroby (podíl BTEX emitovaných formovací směsí během výroby
odlitků) při zachování stávající jakosti
odlitků. Nová kompozitní bentonitová
pojiva byla s úspěchem ověřena jak
v poloprovozních podmínkách katedry
metalurgie a slévárenství FMMI, VŠB –
TU Ostrava, tak i v provozních podmínkách na formovacích linkách sléváren
v Moravskoslezském kraji. Výsledky projektu ve formě nových produktů společnosti Šimeček, spol. s r. o., přinesou
výrazné snížení karcinogenních látek
uvolňovaných během výroby odlitků.
V Moravskoslezském kraji, který je řazen
mezi regiony ČR silně zasažené smogem
z průmyslové výroby, mohou nové typy
směsných bentonitů výrazně přispět
nejen k ozdravění pracovního prostředí
sléváren, ale také napomoci řešení kritické smogové situace tohoto regionu
i snížení nákladů sléváren, spojených
s deponováním nebezpečných odpadů.
Autoři tohoto příspěvku by touto cestou
rádi poděkovali za finanční podporu
Moravskoslezského kraje.
Je pozoruhodné, že v současné době, kdy
došlo k inflaci odborných akcí, se podařilo firmě NEMAK SLOVAKIA, s. r. o., ve
spolupráci s ČSS zorganizovat mezinárodní konferenci Vyhne’12 – Produktivní
řízení slévárny.
Na úvod je třeba poznamenat, že hostitelská organizace NEMAK je součástí
soukromé, moderně a efektivně řízené
nadnárodní společnosti, která má své vedení v Mexiku. A tato skutečnost se nemohla neprojevit jak v systému řízení
slévárny hliníku, kterou jsme navštívili,
tak i v zaměření a organizaci konference.
Na dvoudenní sněmování, které dosud
nemá svoji tradici a minulost, si udělalo
čas téměř sto odborníků ze Slovenska,
České republiky, Rakouska, Německa,
Španělska a Velké Británie. Na jednání
bylo zastoupeno 44 společností a čtyři
univerzity. Dvanáct zastoupených sléváren bylo zaměřeno na odlévání hliníku. Pořadatelům se také podařilo získat
podporu celkem patnácti sponzorů.
Hlavními byly pořádající organizace
NEMAK a jejich tradiční partner společnost Loramendi S. Copp.
Zcela zásadní je však náplň dvoudenního
rokování. Na jednání odeznělo dvacet
čtyři příspěvků [1]. Na malém prostoru
nelze komentovat veškerá vystoupení.
Vážnému zájemci doporučujeme prostudovat sborník.
Pokusíme-li se rozdělit přednášky tematicky, pak do souboru z historie můžeme zařadit dva příspěvky. Uveďme alespoň jisté dosud neznámé skutečnosti
začátku výroby hliníku v oblasti Žiaru nad
Hronom. Patří k nim např., jakou roli sehrály při výstavbě norské výkresy. Jak
„nevysvětlitelně“ jako první uhynuly
v oblasti výroby hliníku včelstva, krávy
se nedokázaly vrátit z pastvy a pracovní
směny pro zaměstnance byly z důvodu
vážného negativního vlivu pracovní prostředí pouze šestihodinové. Dva pří-
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 457
v y sok é škol y informují / sl é v á rensk é konference
le zvládá náročnější úkoly a posty. Ve finále uvízne na místě, kde dosáhl své nemohoucnosti. To je místo, kde již nezvládá, nicméně však zůstává. V chrámu
práce jsem se setkal s heslem bývalého
manažera: na to nesahejme, to nám funguje. Zcela jistě postoj vedoucí k „prosperitě“. Po každém válečném konfliktu
se po strastech a útrapách lidstvo vrátí
k základním hodnotám člověčenství.
Čest, morálka, důvěra a podobně. Kdo
dnes zná definici cti. Kdo ví, co je morálka, etika. Kdo dokáže vysvětlit obsah slova důvěra? Co můžeme poté očekávat
od takové společnosti, kde politická strana hlásá boj s korupcí a jde do vlády za
účelem podnikat a urvat, co se dá? Kde
jsou vzory typu Masaryk pro dnešní dobu?
Před prázdninami v rozhlase zazněly příspěvky na téma nedostatek řemeslníků,
profesních odborníků. Jako červená nit
se pořadem táhla otázka a snaha o odpověď na otázku: kdo za to může? Odpověď se nepodařilo vypátrat a i kdyby
se to podařilo, je to k ničemu. Pokud
mám potíže, neptám se, jak je to možné,
kdo za to může. Ale budu se snažit najít východisko, jak z problemu ven, kudy
vede cesta. To ovšem nebylo tématem.
Pokud je cílem vedoucího manažera
prosperita slévárny, pokud je oproštěný od pocitu osobní dokonalosti,
jeho vnitřním motivem je dosažení etického cíle, pak zcela jistě je
nebo se stane brzy on či zástupce
z jeho týmu členem OK ekonomické.
Kdo necítí potřebu, je marné mu
něco nutit.
Problém je však v případě, kdy ne vedoucí týmu, ale řadový pracovník cítí potřebu či jen touhu být členem OK ekonomické. Tam mnohdy zvítězí diktát nad
zdravým úsudkem, nejasná pravidla
a momentální rozmar „osvíceného šéfa“.
Vá c l a v K a f k a / I v e t a Va s ko v á
spěvky se týkaly systému vzdělávání zaměstnanců. Samostatnou skupinu pak
tvořilo šest podnětných referátů zaměřených na technologii výroby hliníkových
odlitků. Ne nezajímavými byly dva souhrny o novém zařízení a robotickém vybavení. Zazněly rovněž čtyři diskuzní příspěvky na téma kvalita výroby. Ta je skutečně pro NEMAK SLOVAKIA, s. r. o.,
takříkajíc alfou a omegou veškerého počínání. Na systémovou úsporu energií se
zaměřily dva referáty.
Patrně stěžejní částí konference VYHNE’12
bylo šest příspěvků, které se orientovaly
na kontinuální zlepšování, redukci nákladů, hospodárnost provozu, plánování
a řízení výroby a nákladový controlling.
Tato část vycházela z aplikovaných skutečností ve firmě NEMAK SLOVAKIA,
s. r. o. Zde je třeba uvést, že jsme mohli cítit i jistý příklad, návod a vzor, jak je
možné postupovat i u dalších sléváren.
Doplním, že jsem se při exkurzi pohyboval ve skupině tzv. „železných sléváren“.
A říkali jsme si: „Takhle by to mohlo za
x let vypadat i u nás“.
sl é v á rensk é konference
VYHNE’12: Vědecký výbor konference ve složení (zleva): doc. Kafka, prof. Lukáč,
Dr. Grzinčič, Ing. Lána, doc. Vasková a doc. Roučka
Připomeňme si alespoň některé myšlenky, které v přednáškách zazněly. Je
třeba zdůraznit, že v daném případě
jsme necítili, že tato sdělení jsou proklamacemi. My jsme byli spíše informováni o aplikaci těchto zásad v hostitelském závodě. Například: učit se zásadně
z chyb druhých a ne z vlastních; když se
zlepšíme, musí zákonitě následovat fáze
stabilizace; inspirace se hledá ve sportu
a ve fungování týmu; každá akce musí
mít svého gazdu; pracujeme se znalost-
458 mi a jejich vazbami, ne pouze s informacemi; nezbytným předpokladem je vybudování ekonomického povědomí u pracovníků atd.
Zdá se, že konference zaměřená na šíření prověřených zkušeností z oblastí
systému řízení, systémového zlepšování
a řízení nákladové spotřeby by mohla
mít ve slovenských a českých slévárnách
své místo.
Konference byla doprovázena rozsáhlou
diskuzí. Vzpomínaná exkurze byla mimořádná i v tom, že každý byl vybaven
mimo ochranného oděvu i sluchátky.
Všichni jsme tedy slyšeli velice zajímavé
informace průvodců, což také není všude běžné.
Akce se uskutečnila v překrásném prostředí Štiavnických vrchů. Společenský
večer byl doprovázen špičkovým jazzovým souborem Petera Lipy.
Konference VYHNE’12 se konala mimo
jiné při příležitosti 250. výročí založení
báňské akademie v Banské Štiavnici.
Toto jubileum je velice významné jak
pro maďarský Miškolc, tak i pro VŠB – TU
v Ostravě. Tato vysoká škola vychází přímo z tradice vzpomínané akademie. Na
ni navázala obdobná škola v Jáchymově
a následně již Vysoká škola v Příbrami.
Ta byla po 2. světové válce přestěhována
do Ostravy.
Na závěr nezbývá než kolegům z firmy
NEMAK SLOVAKIA, s. r. o., pogratulovat
k zorganizování skvělé akce. Zejména je
třeba ocenit práci dr. Marko Grzinčiče,
který byl duší celé konference a přednesl tři zajímavé prezentace.
VYHNE’12: Pohled do zaplněného sálu vypovídá o mnohém
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
L i t e ra t u ra
[1] VYHNE’12 – Produktivní řízení slévárny. In Sborník vybraných přednášek z mezinárodní konference,
25.–26. 9. 2012, Vyhne, Slovensko,
ČSS, s. 1–148, ISBN: 978-80-02-024033.
4. ročník
konferencie Quo
Vadis Zlievarenstvo
d o c . I n g . I v e t a Va s k o v á , P h D .
prodekanka HF TUKE v Košiciach
Stále aktuálne a priam naliehavo znejú
slová, ktoré sa viažu s názvom konferencie Quo Vadis Zlievarenstvo, ktorej
4. ročník sa uskutočnil v dňoch 10.–12.
10. 2012 na Táloch v Nízkych Tatrách.
Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Technickej
univerzity v Košiciach a jednej z troch
zakladajúcich fakúlt – Hutníckej fakulty
– a bola organizovaná kolektívom Katedry metalurgie železa a zlievarenstva.
Paralelnou akciou na spomínanú tému
bolo Diskusné fórum zástupcov zlievarenského priemyslu na Slovensku, organizované Združením zlievarní a kováční
Slovenska (obr. 1) pod názvom: „Význam
posilnenia integrácie zlievarní a modelární do spoločného zlievarenského
združenia zamestnávateľov na Slovensku“. Samotná konferencia sa konala po
ukončení zasadnutia Združenia zlievarní a kováční. Konferencie sa zúčastnilo
60 účastníkov, zastupujúcich priemyselnú sféru, podnikateľskú oblasť a samozrejme školstvo. Účastníci reprezentovali Slovensko, Českú republiku, Poľsko
a Nemecko. Okrem účastníkov konferencie prax zastupovali členovia Združenia zlievarní a kováční Slovenska aj
zástupcovia Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.
Do predsedníctva konferencie zasadli:
doc. Dr. Ing. Peter Horňak, dekan Hut-
I v e t a Va s ko v á / P a v e l P a s t r ň á k
Obr. 1. Diskusné fórum organizované Združením zlievarní a kováční Slovenska
Obr. 2. Dekan Hutníckej fakulte TU v Košiciach doc.
Dr. Ing. P. Horňak otvára konferenciu
aktuality
Soutěž odborných
dovedností oboru
MODELÁŘ 2012
Pavel Pastrňák
vrchní mistr modelárny V Í TKOV I CE
H E A V Y M A C H I N E R Y, a . s .
Ve dnech 16.–18. 4. 2012 se na Vítkovické střední průmyslové škole a gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce uskutečnila
celostátní soutěž odborných dovedností MODELÁŘ 2012.
Soutěže se zúčastnila čtyři dvoučlenná
družstva žáků připravujících se v oborech Modelář a Technik modelářských
zařízení ze Střední školy technické Žďár
nad Sázavou, Střední průmyslové školy
technické a Střední odborné školy profesora Švejcara Plzeň, Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště
Uničov a z pořádající školy.
Soutěž probíhala jako soutěž jednotlivců
a družstev (škol) a hodnocení bylo prováděno bodovým systémem. Skládala
se z teoretické části, kterou hodnotila
jen komise škol v čele s předsedou Stanislavem Daňkem (SOŠ a SOU Uničov),
a z praktické části, kterou hodnotily komise škol a komise Svazu modeláren,
jejímž předsedou byl Pavel Pastrňák
Modelář 2012: Soutěžící při přípravě nárysů – v popředí Vít Vašťák – VSPŠG Ostrava-Hrabůvka
Modelář 2012: Soutěžící v pilné
práci
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 459
sl é vá rensk é konference / ak T ualit y
níckej fakulty TU v Košiciach (obr. 2), Ing.
Vladimír Soták, dr.h.c., generálny riaditeľ spoločnosti Železiarne Podbrezová,
a. s., a Prezident Klubu 500, prof. Ing.
Mária Fröhlichová, CSc., vedúca Katedry
metalurgie železa a zlievarenstva HF TU
v Košiciach, a Ing. Vladimír Bálint, prezident Združenia zlievarní a kováční.
Po slávnostnom otvorení konferencie
a príhovoroch členov predsedníctva
boli odovzdané ďakovné listy za rozvoj
Hutníckej fakulty. Tieto listy obdržali od
dekana doc. Dr. Ing. P. Horňaka nasledujúci účastníci: prof. Ing. P. Jelínek,
CSc., dr. h. c. (VŠB Ostrava) (obr. 3), Ing.
I. Jelč, CSc. (Košice), doc. Ing. Z. Gedeonová, CSc. (Košice), doc. Ing. V. Slebodník, CSc. (Košice), a Ing. Š. Kozel
(Four Trade Žiar nad Hronom). Od vedúcej Katedry metalurgie železa a zlievarenstva prof. Fröhlichovej obdržali ďakovné listy za rozvoj KMŽaZ títo ocenení: prof. dr hab. inż. Stanisław Marian Dobosz (AGH Krakow), prof. dr hab.
inż. Mariusz Holtzer (AGH Krakow), prof.
dr hab. inż. Antoni Władysław Orłowicz
(Politechnika Rzeszowska), prof. Ing.
Augustín Sládek, PhD. (ŽU), prof. Ing.
Dana Bolibruchová, PhD. (ŽU), Ing. Peter Šebek, Ing. Alois Neudert, PhD., Ing.
Milan Fecko, Dr. Ing. Marko Grzinčič
a spoločnosť Eurocast Košice, s. r. o.,
a Heavy Industries, s. r. o., Košice.
Toľko stručne o uskutočnenom podujatí, ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k skvalitneniu priebehu konferencie, podrobnejšie informácie a vybrané odprednášané príspevky budú
zverejnené v nasledujúcom čísle časopisu Slévárenství 1–2/2013.
Obr. 3. Prof. Ing. P. Jelínek,
CSc., dr. h. c., pri preberaní ocenenia
(VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.)
a členové Jan Šuleř (Vítkovické slévárny,
s. r. o), Miroslav Fojtík (VHM, a. s.) a Jan
Vícha (Vijan, s. r. o.).
V soutěži družstev zvítězilo družstvo Vítkovické střední průmyslové školy a gymnázia z Ostravy-Hrabůvky ve složení
Ondřej Slivoň a Vít Vašťák, na druhém
místě modeláři ze SPŠ a SOŠ profesora
Švejcara z Plzně, na místě třetím modeláři ze SOŠ a SOU Uničov a čtvrtí skončili modeláři ze SŠT Žďár nad Sázavou.
V soutěži jednotlivců zvítězil žák David
Hoffman ze SOŠ a SOU Uničov před žákem Ondřejem Slivoněm a na třetím místě se umístil Vít Vašťák, oba z Vítkovické
střední průmyslové školy a gymnázia
z Ostravy-Hrabůvky.
Sponzor soutěže – Svaz sléváren ČR – odměnil soutěžící, kteří se umístili na 1.–3.
místě věcnými cenami; v soutěži družstev
získalo věcnou cenu družstvo na 1. místě, které si odneslo rovněž putovní pohár. Hodnota věcných cen byla odstupňována podle umístění.
P a v e l P a s t r ň á k / r e d a kc e / L u c i e Š e b e s t o v á
třeby se uměleckým odlitkem vyjádřit.
Tyto řádky jsou napsány jako poděkování za to, že ve slévárenském oboru ještě
existují takoví, kteří rozdávají bezpodmínečnou radost prostřednictvím uměleckých artefaktů. Pokochejte se s námi.
Meditační zvon,
který obrací
poutníky ke slunci
Modelář 2012: Vítězné družstvo
– Ondřej Slivoň a Vít Vašťák
(VSPŠG Ostrava) s putovním pohárem a předseda komise Svazu
modeláren ČR Pavel Pastrňák
Lucie Šebestová
Cílem a smyslem soutěže bylo nejen měření sil a dovedností mezi žáky a jednotlivými školami, ale především zdůraznění důležitosti a propagace tohoto
náročného řemesla, bez kterého se slévárenství v ČR i ve světě neobejde a které trpí nedostatkem kvalifikovaných sil.
Zklidnění, čistá příroda, krásný výhled do
krajiny a k tomu mírný vánek. I takto lze
popsat Novohradské hory, stejně jako
jedno konkrétní místo, které se zde nachází a kterým je vesnička Hojná Voda
(obr. 1). Toto místo je navíc ozdobeno
hlasem, krásným a pronikavým a sou-
1
umělecká litina
Pavel Hřebíček
už je pojem
aktualit y / um ě leck á litina
redakce
Není ve slévárenském oboru mnoho takových lidí, jako je pan Pavel Hřebíček.
Pravidelní návštěvníci veletrhu FOND-EX
se již vždy těší, jaké nové umělecké odlitky plné fantazie a nápadů budou moci
na stánku SSČR opět obdivovat, neboť
toto je jedno z mála míst, kde jsou jeho
fantaskní odlitky k vidění. Pan Hřebíček
totiž netvoří s cílem prodat, ale především pro osobní radost z tvoření a z po-
2
3
460 S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
Lucie Šebestová / Jan Hučka / Iva Nová
Nechybí vám?
Svaz sléváren ČR a redakce časopisu
Slévárenství nabízejí:
• Časopis Slévárenství,
ročníky 2001 až 2012
– v tištěné podobě (50 % běžné ceny/
jeden ročník)
– na CDR ve formátu pdf (200 Kč + DPH,
poštovné a balné)
Bližší informace: [email protected]
[email protected]
tel.: 541 142 664, 541 142 665
fax: 541 142 644
• Vady odlitků na CDR
(200 Kč + DPH, poštovné a balné)
Bližší informace: [email protected]
tel.: 541 142 642, 541 142 681
fax: 541 142 644
blahopřejeme
Ivan Smutný
Dne 20. 1. 2013
oslaví 70. narozeniny.
Gratulujeme!
Za celoživotní činorodou práci a přátelský vztah ke svým spolupracovníkům
i mladším kolegům si prof. Drápal zaslouží trvalou vzpomínku těch, kteří ho znali.
Zemřel doc. Ing.
Lubomír Konečný,
CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
nekrolog
Zemřel prof. Ing.
Stanislav Drápal,
DrSc.
Ing. Jan Hučka
S. Drápal
Opustil nás 12. června 2012 po krátké,
těžké nemoci ve věku 86 let. Narodil se
24. března 1926 v Jehnicích u Brna. Po
studiu na ČVUT v Praze se v roce 1956
stal vědeckým pracovníkem SVÚM v Praze a od roku 1965 působil také jako vysokoškolský pedagog – 1972 až 1991 byl
profesorem fyzikální metalurgie na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. V důchodu se věnoval odbornému poradenství pro Výzkumný ústav stomatologický,
Kovohutě Rokycany a Safinu Vestec.
Rozsáhlá literární činnost prof. Drápala
se opírala hlavně o výsledky jeho vědecko-výzkumných prací v materiálové
a slévárenské oblasti, v pozdějších letech
zaměřené zejména na elektrotechnické
materiály. Po odchodu do důchodu zaměřil svoji pozornost na historii kovolitectví včetně zvonařství. Přednáškami
z historie slévárenství se účastnil každoročních seminářů Z dějin hutnictví
v Národním technickém muzeu v Praze.
V poslední době se vrátil k fyzice hmoty a ke studiu schopnosti materiálů měnit druhy energie. Podrobnější článek
o jeho odborné činnosti byl zveřejněn
ve Slévárenství č. 4–5/2006.
L. Konečný
Doc. Konečný odešel dne 31. července
2012 zcela nečekaně, ve věku nedožitých
75 let. Narodil se 6. října 1937 ve Valašském Meziříčí. Roku 1961 ukončil studium na Fakultě strojní VUT v Brně se zaměřením na slévárenskou technologii.
V té době byl již zaměstnancem Turčianských strojíren, kde zavedl zcela novou
technologii výroby odlitků věží tanků litých do kokil. V roce 1966 nastoupil jako
odborný asistent na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Byl autorem 11 vysokoškolských skript. V roce 1980 získal
hodnost kandidáta technických věd na
SVŠT v Bratislavě a v roce 1986 byl jmenován docentem v oboru Mechanická
technologie na VŠDS v Žilině. V roce
1993 přešel na Fakultu strojní VŠST v Liberci. Své vysoce odborné znalosti uplatňoval při řešení grantových projektů
a stal se předním odborníkem na výrobu
litinových odlitků, především z LČG. Výsledky své práce publikoval doma i v zahraničí (přes 200 publikací). Byl neustále v kontaktu se slévárenskou praxí a přispíval k řešení technických problémů,
jako byla např. stavba skleníků v liberecké Botanické zahradě. I když v roce 2005
odešel do důchodu, jeho odborné znalosti byly neustále využívány v komisi pro
doktorské studium.
Doc. Konečný byl pracovníkem s obdivuhodným životním elánem a smyslem
pro spravedlnost. Ke studentům a doktorandům byl velmi vstřícný a trpělivý.
Na uznávaného pedagoga, experimentátora a slévárenského odborníka budou
vzpomínat spolupracovníci, absolventi
Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci i široká slévárenská veřejnost.
Čest jeho památce.
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 461
um ě leck á litina / blahopřejeme / nekrolog
časně chlácholícím všechny příchozí.
Hlas patří zvonu, který „promlouvá“
k poutníkům od června tohoto roku, kdy
se poprvé o letním slunovratu rozhoupalo jeho kovové srdce. Zvon se rozezněl
rovněž 1. srpna tohoto roku při příležitosti keltského svátku Lughnasad, který
měl v dávných dobách představovat začátek sklizně a období plodnosti.
V současné době se mohou příchozí za
doprovodu zvučného hlasu zvonu zahledět nejen zpět do (keltské) minulosti, ale
také do malebné okolní přírody. A nemusí ani čekat na pohanské či křesťanské
slavnosti, které zvonění doprovází. Toto
místo zve ke ztišení a zamyšlení vždy.
A nyní již konkrétně – zvon byl odlit roku
2012 ve zvonařství Perner v Passau a váží
2 850 kg. Je zavěšen v tzv. „sluneční
bráně“ (obr. 2). Rozezvučet ho mohou
zvoníci – laici, milovníci zvonů i meditace chtiví poutníci; za tím účelem je zde
k dispozici palička. Po jejím použití se
zvon odvděčí čistým tónem vyladěným
do cis1. Materiálem užitým pro odlití
zvonu je zvonařský bronz (složení: 78 %
Cu a 22 % Sn). Jestliže návštěvníci nedokáží alespoň na chvíli pozastavit překotný tok svých myšlenek, uklidní je přinejmenším nápis na zvonu, který říká:
„Obrať svou tvář ke slunci a stíny zůstanou za tebou“ (obr. 3). Tato rada
je univerzální. A symbolika vrytého nápisu je zcela jasná – má dát naději a tu
prostřednictvím hlasu zvonu rozdat všem,
kteří chtějí naslouchat.
K a r e l St r á n s k ý – D r a h o m í r a J a n o v á – L u b o m í r St r á n s k ý – K a r e l K ř í ž e k
z historie
svahu Havlovy hory (obr. 1, pozn. šachtice). Tato rozměrná
šachtice se nachází napravo od lesní cesty z Valtínova do Horního Radíkova. Cesta běžící nejprve po odlesněném svahu
hory, míjí vlevo ležící evangelický hřbitov a bývalý Valtínovský
Mlýn, dále Valtínovský rybník, poté vstoupí do lesa a přibližně
tři sta metrů má po svém pravém okraji vzrostlý smrkový les.
Šachtice leží necelých padesát metrů před výstupem cesty
z lesa, vpravo od cesty vzhůru po svahu Havlovy hory, zhruba
třicet až čtyřicet metrů od cesty. Stříbronosná hornina těžená
v minulosti v této šachtici byla patrně odnášena ve směru
k lesní cestě blíže k Radíkovu, snad na louku ve svahu vpravo
od cesty. Zde, vpravo od cesty na rozhraní louky a lesa, se doposud nacházejí ojedinělé menší haldy patrně v minulosti vytěžené hlušiny – žulo-rulových kamenů – a mezi nimi také
valouny křemene a pórovitého křemence, přibližně velikosti
kočičích hlav. Jeden z těchto valounů byl vyzvednut, očištěn
a diamantovou pilou z něho byly vyříznuty dva pláty o tloušť-
Sondy do historie dolování
olovnato-stříbrných rud
u Valtínova západně
od Dačic
prof. I ng. Karel Stránsk ý, Dr Sc .
Ing. Drahomíra Janová
I ng. Lubomír Stránsk ý, C Sc .
Karel Křížek
z historie
Ú vo d
Českomoravská vysočina byla již od počátků středověku známá svými ložisky
vzácných kovů, především stříbra a v
menší míře také zlata. Doly na stříbrné
rudy, později na olovnato-stříbrné rudy,
se rozprostíraly v samotné Jihlavě a v jejím blízkém okolí a v okolí Havlíčkova
Brodu (původně Brodu Smilova a po
dlouhou dobu Německého Brodu). Pruh
olovnato-stříbrných rud se rozprostíral
po obou březích řeky Sázavy od Havlíčkova Brodu, přes Přibyslav až téměř
ke Žďáru nad Sázavou, kde krajině vévodí vrch Peperek. Na jih od Jihlavy to
byla oblast Čeřínku, kde byly rovněž rozsáhlé doly na olovnato-stříbrné rudy.
Severně od Třeště se nacházela rudní
oblast v okolí Jezdovic a západně od Telče se dolovalo v Mrákotíně-Dobré Vodě.
Západo-severozápadně od Dačic připomíná oblast dolování stříbrých rud
Přední radlický vrch a přibližně západně
od Dačic je to Havlova hora nad Valtínovem, která také pamatuje dávné dolování stříbrných rud.
Z přítoku Valtínovského potoka, z míst
jeho naplavenin pod severozápadním úpatím Havlovy hory (679 m n.m.),
obr. 1, byly odebrány vzorky hrubozrnné, erozí rozrušené žuly (žulo-ruly) o velikosti zrn cca 5 až 10 mm. Místo odběru vzorků se nacházelo asi 100 až 150 m
nad nevelkou vodní nádrží, nacházející
se nad hospodářským stavením ve Valtínově, vpravo od silnice Valtínov – Český Rudolec (před Valtínovským mlýnem
a evangelickým hřbitovem), ale již nad
dálkovým vedením vysokého napětí
(obr. 1, pozn. Valt. potok). Odběr vzorků
z naplavenin proběhl v srpnu roku 2003.
O tři roky později, v srpnu roce 2006, proběhl opakovaný průzkum v okolí šachtice o průměru asi 12 až 14 m a hloubce
asi 5 až 6 m, nacházející se na severním
462 Tab. I. Výsledky plošných a bodových analýz vzorků z přítoku Valtínovského potoka
[hm. %]
Prvek
analýzy
průměrné složení – plošné analýzy Prvek
v mikroobjemu – bodové (17 anal.)
x
sx
xmin
xmax
x
sx
xmin
xmax
analýzy
O
44,96
1,29
43,12
46,04
O
31,14
10,87
13,14
44,71
Na
2,60
0,61
1,79
3,26
Na
1,01
0,79
0,00
2,88
Mg
0,50
0,15
0,33
0,69
Mg
0,68
0,89
0,00
3,35
Al
9,68
1,14
8,65
11,21
Al
5,08
3,05
1,07
12,15
Si
31,34
2,16
29,46
33,52
Si
13,12
6,15
1,61
23,98
P
0,20
0,13
0,11
0,40
Y
0,70
2,89
0,00
11,91
S
0,15
0,05
0,11
0,21
P
3,49
4,18
0,00
10,19
Ag
0,33
0,14
0,18
0,49
Zr
6,19
11,85
0,00
35,69
K
5,78
0,26
5,43
6,05
Po
0,04
0,17
0,00
0,69
Ca
0,38
0,17
0,16
0,58
S
0,18
0,23
0,00
0,71
Ti
0,21
0,11
0,07
0,33
Ag
1,69
1,80
0,11
5,47
3,07
V
0,03
0,05
0
0,10
Cd
0,59
0,94
0,00
Cr
0,06
0,09
0
0,19
K
2,00
2,06
0,22
7,64
Mn
0,16
0,05
0,09
0,19
Ca
0,85
0,89
0,02
2,95
Fe
1,40
0,91
0,68
2,58
Sc
0,02
0,07
0,00
0,26
Ni
0,11
0,14
0
0,29
La
3,73
4,69
0,00
12,1
Cu
0,49
0,05
0,42
0,53
Ce
7,45
9,08
0,00
24,2
Zn
0,27
0,08
0,19
0,34
Pr
0,78
1,13
0,00
3,22
Au
0,17
0,35
0
0,69
Nd
3,39
4,36
0,00
12,17
Pb
1,02
1,30
0
2,72
Ti
2,22
7,78
0,00
32,34
Bi
0,15
0,30
0
0,60
V
0,21
0,80
0,00
3,31
celkem
99,98
0,08
Cr
0,03
0,05
0,00
0,15
at. číslo
12,79
Sm
0,59
0,92
0,00
2,72
3,48
Mn
0,33
0,82
0,00
Fe
5,38
10,80
0,00
43,5
Ni
0,04
0,08
0,00
0,25
Hf
0,20
0,77
0,00
3,19
Cu
0,45
0,29
0,00
1,07
0,52
Zn
0,21
0,17
0,00
Au
0,20
0,45
0,00
1,53
Pb
1,02
1,12
0,00
3,23
0,00
72,26
Bi
6,81
19,35
celkem
99,83
0,53
at. číslo
28,48
Pozn.: x aritmetický průměr; sx směrodatná odchylka (výběrová); xmin minimimální koncentrace; xmax maximální
koncentrace v souboru vybraných bodových analýz mikročástic (celkem 17), z destičky (celkem 19).
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
K a r e l St r á n s k ý – D r a h o m í r a J a n o v á – L u b o m í r St r á n s k ý – K a r e l K ř í ž e k
ce 4 až 7 mm. Na obou řezných plochách
byl připraven metalografický výbrus.
Konečný rozměr křemenných plátů –
destiček – činil 4,5 × 7,5 cm.
Analýza
Tab. II. Výsledky plošných a bodových analýz vzorku celistvé křemenné destičky od
šachtice [hm. %]
x
sx
xmin
xmax
x
sx
xmin
xmax
Prvek
prvek
analýzy průměrné složení – plošné analýzy analýzy v mikroobjemu – bodové (19 anal.)
O
34,89
1,02
33,94
35,97
O
17,89
8,33
7,1
34,37
Na
0,36
0,10
0,26
0,45
Na
0,76
0,36
0
1,50
Mg
0,33
0,10
0,21
1,38
Mg
0,93
0,51
0,3
2,13
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 463
z historie
Rozpadlá žulo-rulová naplavená zrna
Al
1,33
0,05
1,28
61,53
Al
4,22
4,78
0,55
15,21
pocházející z jednotlivých odběrů vzorSi
59,61
2,21
57,20
61,53
Si
19,13
16,65
1,56
56,99
ků z Valtínovského potoka byla smíP
0,37
0,09
0,29
0,47
P
1,83
2,58
0
8,23
chána, homogenizována rozdrcením
S
0,21
0,08
0,13
0,71
S
4,69
4,03
0,23
11,24
na velikost čočky a byl z nich vybrán
Ag
0,45
0,39
0,00
0,71
Cl
0,56
1,38
0
4,24
kontrolní vzorek o přibližném objemu
K
0,30
0,11
0,21
0,42
Ag
28,45
24,61
0
65,47
většího vlašského ořechu ke kontrolní
Ca
0,26
0,13
0,12
0,35
K
1,46
2,93
0
12,39
mineralogické a chemické analýze. HoTi
0,10
0,09
0,00
0,17
Sb
0,01
0,06
0
0,25
mogenizovaný vzorek zrn byl nejprve
V
0
0
0
0
Ca
0,45
0,64
0
2,28
rozemlet ve vibračním achátovém mlýnCr
0,05
0,05
0,00
0,20
Ti
0,13
0,22
0
0,92
ku na zrnitost 1 až 10 µm a teprve poté
Mn
0,09
0,10
0,00
2,33
La
0,53
1,66
0
6,54
analyzován.
Fe
1,03
1,12
0,32
2,33
Ce
0,78
2,45
0
9,63
Fázová (mineralogická) analýza proCu
0,25
0,21
0,00
0,63
Pr
0,10
0,30
0
1,10
běhla na rentgenovém difraktometru
Zn
0,27
0,32
0,00
0,63
Nd
0,42
1,30
0
4,83
PHILIPS-X´PERT, jehož součástí byla daPb
0,09
0,16
0,00 10 0 , 01
Cr
0,10
0,11
0
0,38
tabáze značená ICDD, obsahující více
Bi
0
0
0
0
Mn
0,10
0,12
0
0,36
než 80 tisíc difrakčních rentgenových
celkem
100,00
0,01
99,99
100,01
Fe
10,55
16,20
0,22
60,46
spekter anorganických látek – minerálů,
at. číslo
12,35
Ni
0,00
0,00
0
0,00
kterou bylo možno využít k testování
Cu
0,22
0,23
0
0,68
rentgenových spekter sejmutých ze vzorZn
0,37
0,48
0
1,92
ku. Práškový vzorek byl vložen do kruAs
1,50
6,55
0
28,57
hového plexisklového rámečku o průGa
1,25
3,46
0
13,11
měru 25 mm a digitální cestou z něj bylo
Pb
3,50
7,91
0
34,56
sejmuto difrakční spektrum v rozsahu
celkem
99,95
0,15
99,56 100,08
úhlu 2 theta – 5 až 120 °. S uvážením
at. číslo
27,57
chemického složení bylo poté toto diPozn.: x aritmetický průměr; s x směrodatná odchylka (výběrová); xmin minimimální koncentrace; xmax maximální
frakční spektrum testováno se spektry
koncentrace.
minerálů v databázi difraktometru.
Chemické analýzy práškových vzorků
byly realizovány na analytickém komplexu tvořeném elektronovým rastrovacím mikroskopem
v tab. I a II. Souhrnné výsledky fázových analýz vzorků z náPHILIPS XL 30 pracujícím ve spojení s energiově disperzplav a vzorku křemenné destičky jsou uspořádány v tab. IV.
ním mikroanalyzátorem EDAX, přičemž práškové vzorky byly
naneseny na speciální elektricky vodivou karbonovou pásku.
Chemické analýzy vzorků z naplavenin
Analýzy proběhly dvojí cestou. Nejprve jako plošné analýzy,
Souhrnné výsledky plošných analýz práškových vzorků odepři rastrujícím elektronovém paprsku, při nichž bylo primární
braných z naplavenin ve Valtínovském potoce jsou uspořádány
rentgenové spektrum snímáno ze tří míst plochy o velikosti
v tab. I (levá část) a souhrnné výsledky bodových analýz prášcca 4 × 4 mm, a poté jako bodové analýzy. K bodovým
kových vzorků z naplavenin přináší tab. I v její pravé části. Výanalýzám byly měřené oblasti mikroskopické velikosti (cca
běr objektů bodových analýz byl proveden v zobrazení BSE.
malých jednotek až velkých desítek mikrometrů) vybírány
na povrchu analyzovaných vzorků podle relativní intenzity
Chemická analýza vzorku křemenné destičky od šachtice
odražených, tj. zpětně rozptýlených elektronů – BSE. Tato
Souhrnné výsledky plošných analýz vzorku celistvé křemenné
intenzita odražených elektronů je přímo úměrná atomovému
destičky zhotovené z valounu pórovitého křemene od šachčíslu analyzovaného prvku, takže prvky s relativně vyšším atotice na svahu Havlovy hory a připravené jako výbrus jsou uspomovým číslem se na obrazovce monitoru okamžitě zobrazí
řádány v tab. II v levé části a souhrnné výsledky bodových
zvýšeným jasem a mohou být vybrány a podrobeny kvantitaanalýz téže křemenné destičky přináší tab. II v pravé části. Výtivní mikroanalýze. Takto bylo během rastrování elektronovéběr objektů bodových analýz byl proveden v zobrazení BSE.
ho paprsku po povrchu mikoskopických částic práškového
vzorku vybráno k analýzám kolem tří desítek objektů mikroVýsledky prvkových analýz
skopické velikosti o vyšších atomových číslech, než má záAnalýzy z plochy podávají informaci o průměrném chemickém
kladní křemičitá hmota. Primární změřené intenzity rtg. zásložení vzorků, bodové mikroanalýzy přinášejí informaci o cheření byly korigovány systémem korekcí ZAF.
mickém složení v mikroobjemech o rozměrech desítek až stoSouhrnné výsledky chemických analýz vzorků odebraných
vek krychlových mikrometrů (10 až 100 µm3). Výběr mikroobz naplavenin přítoku Valtínovského potoka (obr. 1) a ze vzorjemů práškových vzorků z náplav i celistvého vzorku křeku valounu křemene od šachtice na svahu Havlovy hory byly
menné destičky byl orientován na částice o vysokém atomovém
zpracovány metodami matematické statistiky a jsou uvedeny
čísle s cílem zaznamenat ve vzorku přítomnost prvků a fází,
K a r e l St r á n s k ý – D r a h o m í r a J a n o v á – L u b o m í r St r á n s k ý – K a r e l K ř í ž e k
jejichž průměrné atomové číslo je vyšší než průměrné atomové (molové) číslo křemene, který tvoří bázi vzorků z náplav
i křemenné destičky.
Prvky s vysokými atomovými čísly jsou převážně vázány na oxidy a sulfidy a tvoří ve vzorcích minoritní (menšinové) fáze. Zatímco průměrné složení vzorku poskytuje informaci o průměrném obsahu příslušného analyzovaného prvku (například
stříbra Ag), potom složení v mikroobjemu umožňuje získat
základní představu o tom, s jakými prvky se uvažovaný analyzovaný prvek (například Ag) nejpravděpodobněji vyskytuje
v kombinaci, tzn. na které prvky je, popř. bude zmíněné stříbro nejpravděpodobněji vázáno.
Tab. III. Výsledky bodových analýz práškových vzorků z naplavenin a křemenné destičky od šachtice na svahu Havlovy hory [hm. %]
práškový vzorek
z naplavenin potoka
V
n
prvek
[mg/kg]
[hm. %]
prvek
[mg/kg]
[hm. %]
1
O
3,82
31,12759
Ag
3,92
28,50333
2
Si
1,61
13,11922
Si
2,63
19,12341
3
Ce
0,915
7,45595
O
2,46
17,88729
4
Bi
0,836
6,81222
Fe
1,45
10,54332
5
Zr
0,760
6,19292
S
0,646
4,69723
6
Fe
0,661
5,38621
Al
0,581
4,22460
7
Al
0,642
5,23139
Pb
0,482
3,50475
8
La
0,458
3,73205
P
0,252
1,83236
9
P
0,429
3,49574
As
0,207
1,50515
10
Nd
0,416
3,38981
K
0,201
1,46152
11
Ti
0,273
2,22456
Ga
0,172
1,25066
12
K
0,246
2,00455
Mg
0,128
0,93072
13
Ag
0,208
1,69491
Ce
0,107
0,77802
14
Pb
0,125
1,01857
Na
0,105
0,76348
16
Na
0,124
1,01042
Cl
0,0771
0,56061
17
Ca
0,104
0,84745
La
0,0730
0,53080
18
Pr
0,0958
0,78063
Ca
0,0620
0,45082
19
Y
0,0860
0,70078
Nd
0,0578
0,42028
20
Mg
0,0835
0,68041
Zn
0,0509
0,37011
21
Cd
0,0726
0,59159
Cu
0,0303
0,22032
22
Sm
0,0725
0,59077
Ti
0,0179
0,13016
23
Cu
0,0553
0,45062
Pr
0,0138
0,10034
24
Mn
0,0405
0,33002
Cr
0,0138
0,10034
25
V
0,0258
0,21023
Mn
0,0138
0,10034
26
Zn
0,0258
0,21023
Sb
0,00138
0,01003
27
Hf
0,0246
0,20046
celkem
13,75278
100,00000
28
Au
0,0246
0,20046
29
S
0,0221
0,18008
30
Po
0,00491
0,04001
31
Ni
0,00492
0,04009
32
Cr
0,00368
0,02999
33
Sc
0,00246
0,02005
34
z historie
křemenná destička
od šachtice Havlova hora
celkem 12,27207 100,00000
Pozn.: Podmínky bodové SPA analýzy: – mikročástice práškového vzorku z naplavenin potoka byly separovány v zobrazení zpětně odražených elektronů (BSE); – analyzované body ukazující v mikrostruktuře křemenné destičky od šachtice z Havlovy
hory na oblasti pyritu, arzenopyritu, chalkopyritu, chalkosinu, argentitu, galenitu
apod. byly vybírány rovněž v zobrazení BSE; – doba expozice (analýzy) činila 100 s
a podle práce [1] byla vybrána hodnota strukturní rozlišovací schopnosti o hodnotě
31,16 µm2 jako konstantní pro obě skupiny analýz; – celkový počet bodově analyzovaných mikročástic byl 17 a počet vybraných bodů mikrostruktury v zobrazení BSE
činil 19; tab. I a II umožňují ve spojení s daty v práci [3] (tab. I) ověření spolehlivé
detekovatelnosti koncentrace analyzovaných prvků prostřednictvím změřené maximální hodnoty xmax (zejména pro drahé kovy – Au, Ag, lanthanidy aj.)
464 S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
Tab. IV. Fázové (mineralogické) složení náplav z přítoku Valtínovského potoka pod Havlovou horou (písek z náplav
přítoku potoka)
Doba
mletí 3 h
fáze
standard
minerál
stechiometrické složení
1
80-1094
albit
Na(AlSi3O8)
2
86-0432
enstatit
Mg2(Si2O6)
3
05-0490
křemen
SiO2
4
71-2069
lanarkit
Pb2O.SO4
5
doba
fáze
mletí 24 h
1
25-1309
kanemit
NaHSi2O4(OH)2.2H2O
standard
minerál
stechiometrické složení
05-0490
křemen
SiO2
2
76-0918
mikroklín
KAlSi3O8
3
75-1592
ortoklas
KAlSi3O8
4
80-1094
albit
Na(AlSi3O8)
5
75-0496
muskovit
K(Si0,75Al0,25) 4Al2O10(OH)2
Pozn.: Jsou použity názvy minerálů uvedené v databázi ICDD – PDF-4+ a PDF-2. International Centre for Diffraction Data – PDF, 12 Campus Boulevard, Newton Square, PA 19073-3273, USA, a datum analýzy. Databáze umožňuje rychlou operativní
indikaci minerálů na základě jejich známého chemického složení. Při prvním mletí
(3 h) měl práškový vzorek světle okrové zbarvení a dominovaly živce, při dalším mletí (24 h) měl práškový vzorek téměř bílé zbarvení s okrovým nádechem a dominoval
křemen; detekovatelnost fází je asi 5 hm. %. Analýzu realizoval RNDr. Antonín Buchal, CSc., v roce 2003.
Souhrnné výsledky bodových analýz mikročástic z práškového
vzorku náplav Valtínovského potoka a bodových analýz částic v křemenné destičce zpracovaných metodikou semikvantitativní poměrné mikroanalýzy jsou uspořádány v tab. III.
Fázová analýza vzorků z naplavenin
Valtínovského potoka
Hrubozrnné naplaveniny byly nejprve rozdrceny na rozměry
čoček až prosa a poté rozemlety ve vibračním kulovém achátovém mlýnku na prášek o zrnitosti cca 1 až 20 µm. Fázové
analýzy proběhly na rentgenovém difraktometru X´PERT, a to
pouze u práškových vzorků z naplavenin hrubozrnného písku z rozpadajícího se masivu Havlovy hory a jsou uspořádány
v tab. IV.
Souhrnné zhodnocení v ýsledků
U práškových vzorků odebraných z naplavenin potoka obr. 1
je pozoruhodná přítomnost skandia Sc, polonia Po, hafnia Hf,
yttria Y a četných a dosti vysokých podílů prvků ze skupiny
lanthanidů (ceru Ce, lanthanu Ln, neodymu Nd, samaria Sm
a praseodymu Pr) a rovněž bizmutu Bi. V naplavených píscích
je překvapující poměrně vysoký obsah stříbra, který je vyšší
než 0,208 mg Ag/kg a přítomnost zlata 0,0246 mg Au/kg.
Je známo, že zirkonium Zr v přírodě často koreluje s hafniem
a v daném případě lze odhadnout jejich podíl v naplaveninách
kolem čísla 30 (tab. III).
U křemenné destičky od rozměrné šachtice obr. 2. a 3 na svahu Havlovy hory obr. 1 nás překvapí vysoký obsah stříbra 3,92
mg Ag/kg, olova 0,482 mg Pb/kg, arzenu 0,207 mg As/kg,
dále výskyt antimonu Sb 0,00138 mg Sb/kg, řada prvků skupiny lanthanidů (ceru Ce lanthanu La, neodymu Nd a praseodymu Pr). Zajímavý je rovněž obsah vzácného galia 0,172 mg
Ga/kg. Z korespondence síry 0,646 mg S/kg, olova a stříbra
je možno předběžně soudit, že zdrojem zdejších známých stříbrných dolů jsou sulfidické rudy.
Příklad mikroskopické částice z naplaveného hrubozrnného
písku ze svahů Havlovy hory obsahující v hm. %: 5,47 čistého
stříbra, 1,53 zlata a 1,99 olova je na obr. 4. Příklad částice
K a r e l St r á n s k ý – D r a h o m í r a J a n o v á – L u b o m í r St r á n s k ý – K a r e l K ř í ž e k
Obr. 4. Naplavený písek obsahující mikroskopickou částici o složení
v hm. %: 23,92 O; 3,37 Al; 7,40 Si;
10,05 P; 5,47 Ag; 2,03 Cd; 0,22 K;
2,95 Ca; 9,04 La; 16,03 Ce; 7,58
Nd; 2,015 Sm; 0,43 Mn; 1,49 F;
0,70 Cu; 0,49 Zn; 1,53 Au; 1,99 Pb
(snímek 33 498; foto D. Janová)
Obr. 1. Valtínov, Havlova hora 679 m n. m. a blízké okolí
Obr. 2. Mohutný obval nad šachticí pod Havlovou horou (vlčí
jáma), (foto K. Stránský 2006)
Obr. 5. Křemenná destička od šachtice
obsahovala narušenou částici
o složení v hm. %: 9,32 O; 0,72 Na;
0,83 Mg; 0,59 Al; 2,71 Si; 10,54
S; 65,95 Ag; 0,86 K; 0,16 Ti; 0,28
Cr; 0,23 Mg; 4,91 Fe; 0,65 Cu; 1,02
Zn; 1,24 Pb (snímek 45 025; foto
D. Janová)
Obr. 3. Doposud jedna z největších šachtic (tzv. vlčích jam) pod
Havlovou horou (foto K. Stránský 2006)
Obr. 6. Křemenná destička od šachtice
obsahovala kompaktní celistvou
částici o složení v hm. %: 16,84 O;
0,40 Na; 0,91 Mg; 0,55 Al; 11,27 Si;
0,19 P; 9,26 S; 54,39 Ag; 0,24 K;
0,31 Ca; 0,23 Ti; 0,23 Cr; 0,26 Mn;
0,54 Fe; 0,40 Cu; 0,71 Zn; 3,27 Pb
(snímek 45 028; foto D. Janová)
Obr. 7. Sled částic na hranici zrna pórovitého křemene v destičce od šachtice na Havlově hoře. Částice mají
průměrné složení v hm. %: 26,15
O; 1,50 Na; 0,73 Mg; 1,09 Al;
33,96 Si; 0,50 S; 4,24 Cl; 29,88 Ag;
0,17 Ca; 0,06 Ti; 0,27 Fe; 1,44 Pb
(snímek 45 027; foto D. Janová)
z historie
Obr. 8. Destička pórovitého křemene od
šachtice (obr. 2), připravená jako
výbrus, obsahuje ve struktuře
vysoké lokální koncentrace částic minerálu argentitu Ag2S (foto
K. Stránský)
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 465
K a r e l St r á n s k ý – D r a h o m í r a J a n o v á – L u b o m í r St r á n s k ý – K a r e l K ř í ž e k
v křemenné destičce od rozměrné šachtice a obvalu na svahu
Havlovy hory na obr. 5 je překvapující chemickým složením
obsahujícím v hm. %: 10,54 S; 65,95 Ag kovového stříbra
v kombinaci s příměsemi prvků Fe, Cu, Zn, Pb aj., podobně
jako příklad kompaktní celistvé částice na obr. 6 obsahující
v hm. %: 9,26 S; 54,39 Ag opět s příměsemi prvků Fe, Cu, Zn,
Pb aj. Podle hmotnostních poměrů síry a stříbra lze s jistou
pravděpodobností usoudit, že v obou předchozích případech
jde o částice, jejichž bázi tvoří minerál argentit – AgS. V pórovitém křemenu destičky od šachtice jsou po hranicích zrn
rozloženy četné drobné mikročástice s vysokým obsahem stříbra (v průměru místně bodově 29,88 hm. % Ag), jejichž rozměr je sice pod rozlišovací schopností (obr. 7) použité metody,
avšak jejich četnost dokládá s velkou pravděpodobností těžbu zdejších stříbronosných rud. Výbrus destičky pórovitého
křemene je na obr. 8.
Ve vztahu k poměrným obsahům stanoveným v mg/kg (resp.
g/t) v rámci metodiky semikvantitativní poměrné mikroanalýzy jako ke spodním fyzikálně separovatelným množstvím prvků byly následně redukovány hodnoty mg/kg na hmotnostní
procenta za předpokladu, že celková množství V = 12,27207
mg/kg, resp. V = 13,75278 mg/kg v tab. III se vždy rovnají
100 hm. %. Z takto zpracovaných hodnot plyne, že náplavy
potoka obsahují nejméně 0,208 mg Ag/kg a 0,105 mg Pb/kg
a v oblastech křemenné destičky lze nalézt nejméně 3,92 mg
Ag/kg. Redukujeme-li údaje v mg/kg na hm. %, získáme v náplavách potoka v 17 mikročásticích práškového vzorku podíl
1,69 hm. % Ag a 1,01 hm. % Pb a v křemenné destičce v rozsáhlé skupině 19 analyzovaných mikrooblastí získáme dokonce 28,50 hm. % Ag a 3,50 hm. % Pb (tab. III).
Tato mikroanalýza zároveň poměrně spolehlivě dokládá, že
šachtice na svazích Havlovy hory sloužily v dávné minulosti
k racionální těžbě a ke zpracování olovnato-stříbrných rud.
Kromě nejrozměrnější šachtice byly na pokraji lesa spolehlivě
identifikovány ještě dvě další, rozměrově svými průměry srovnatelné s citovanou šachticí (na obr. 2 a 3), od níž byly odebrány analyzované vzorky. Tyto šachtice byly však již z velké
části zaneseny zeminou splavenou z polí ležících nad oběma
šachticemi.
Z ávě r
z historie
Nad sedimentační nádrží krátkého přítoku Valtínovského potoka pramenícího asi 500 m zzs pod příkrými svahy Havlovy
hory 679 m n. m. (obr. 1 pozn. Valt. potok) jsou překvapující
náplavy hrubozrnných rulovo-žulových sedimentů splavených
během let ze svahů hory.
Havlova hora je v regionu známá jako oblast, v níž byla v dávné
minulosti těžena a zpracovávána olovnato-stříbrná ruda a stopy po místní těžbě jsou zde jmenovány jako vlčí jámy. V rám-
ci průzkumu těžby a dolování polymetalických rud v regionu
jsme pojali úmysl ověřit, zda sedimenty splavené ze svahů hory
do přítoku Valtínovského potoka souvisejí s doposud zachovanými, i když nepříliš četnými stopami po zdejší těžbě rud
známé jako vlčí jámy.
K ověření byly odebrány vzorky sedimentů z náplavů přítoku
Valtínovského potoka a vzorky křemenných valounů od doposud zachované šachtice severovýchodně pod Havlovou horou (obr. 1, 2 a 3). S využitím výsledků aplikovaných analýz
bylo zjištěno, že v bývalé šachtici (tzv. vlčí jámě) byla v minulosti vskutku těžena olovnato-stříbrná ruda a že rulovo-žulové
sedimenty splavené do potoka ze zzs svahů hory pocházejí
z horniny, která je nositelem stříbra i olova.
Aplikovanou původní analytickou metodou bylo ve vzorcích
od bývalé rozměrné šachtice nalezeno nejméně 3,90 mg Ag/kg
stříbra a 0,482 mg Pb/kg olova. Ve vzorcích naplavených sedimentů z potoka bylo stanoveno nejméně 0,208 mg Ag/kg,
0,125 mg Pb/kg a nevelké obsahy zlata 0,0246 mg Au/kg.
L i t e ra t u ra
[1] REK, A.: Rentgenová spektrální mikroanalýza a její využití
v materiálovém a fyzikálním inženýrství. Habilitační práce. VŠB – TU Ostrava, FMMI. Habilitační práce. Ostrava
2007, 62 s., 17 obr., 7 tab.
[2] KRUŤA, T.: Moravské nerosty a jejich literatura 1940–1965.
Moravské museum, Brno 1966, 379 s. (Na straně 267
uvádí T. Kruťa ve Valtínově tyto minerály: Chalcedon – ledvinovité agregáty na puklinách žilného křemene z opuštěných dolů na olovnato-zinkové a stříbrné rudy v lese
jižně od obce v trati Havlovy hory. Zrudnělé žíly křemene
probíhají dvojslídným granitem moldanubického plutonu
(landštejnský typ) a patří k jihlavskému rudnímu revíru.
Kašolong – křídově bílý, ledvinitý na puklinách křemene.
Psilomelan – červenohnědé ledvinité agregáty na puklinách žil křemene, pronikajících žulou vlevo od silnice do
Kunžaku, v trati V šancích.)
[3] STRÁNSKÝ, K. – REK, A: Detekovatelnost metody prvkové rtg. spektrální mikroanalýzy u slitin na bázi křemíku,
železa, stříbra a zlata. Jemná mechanika a optika, 1994,
č. 3–4, s. 93–96.
Po d ě ková n í
Tato práce byla realizována v rámci projektu NETME Centre
financovaného z Operačního programu výzkum a vývoj pro
inovace, který je spolufinancovaný ERDF (European Regional
Development Fund), reg. č. projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0002.
Část prací proběhla rovněž v rámci projektu GAP107/11/1566,
jemuž je autorský kolektiv také zavázán svou vděčností.
objednejte si na rok 2013 č as opis
466 S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
®
časopis pro slévárenský průmysl
foundry industry journal
ro ční k L X . 1. leden – 31. prosinec 2012 . Brno
obsah – contents
Dodáváme feroslitiny
www.feroslitiny.cz
a neželezné kovy:
We supply ferroalloys
DoDáváme
and non-ferrous metals:
feroslitiny a neželezné kovy
Lidé
náš hlavní
kapitál
Ni
FeMo
W
FeV
Co
FeW
Cu
FeNb
Cr
FeMn HC a MC
FeTi 30 a 70
Mn
FeSi
FeCr HC a LC
Sn
FeP
FeMn HC a MC
Zn
FeSiMn
FeSi
Pb
FeSiCa
FeP
Al
FeSiZr FeSiMn
FeB
FeSiCa
FeSiZr
FeB
oDkoupíme
FeS
9O7.)402I4NF/0%(M6/9O0E9=D.)12E638,5<%4NF/0%(2%G)7)',2303+-)%9%G)
60E9D52%(3,531%(<4N)(67%98.F45937NF(2F3(0E9%2E9I53&/<)&39%G)3(0-7/<
958/387)',2-/M/7)NF9<9F.).F9I=2%12E7)',2303+-)/7)5E2D1/%J(3()22O
2%431D,%.F
FeCr HC a LC
FeTi 30 a 70
%/36430),0-9I%(M9O5<,3(2I(3(%9%7)09D136)'31MJ)4313'-=0)4G-7
4)92367*35)1%.%()54395',3938H45%983(0-7/M5)(8/39%79I9-2=403(-2&O,)1
9I53&<*35)1%.%()5=9IG-7431O5<5)+)2)539%2E,34F6/82)&3-43=9)(2387
453(8/7-9-78
K.6389%G)60E9D5)26/E43J%(%9/<.%/E/30-3=9O7)6)2D1
"%G)60E9D52%%36)'393.2D63&2D6F0%
0),2Ӗ*"Ð0)’3Š/+Š*
,32) %; :::*36)'3'=
% .6383&',3(2F=2%L/<3',5%22E=2D1/<6/84-2<6430)L2367F")689-86
5)+-67539%2E985L-7I',=)1F',%438JF9%2E2%=D/0%(O8(O0)2E0-')2')
ÈÝåâíäò™óޙìåâíâç™çޗÞåÞóç”Üá™äèï“
¿èëæèïÚÜq™ìæiìâ™éëè™ï”ëèÛî™ßèëÞæ™Ú™ãÚÝÞë
Mo
FeW
THE POWER OF 2
%G)453(8/7<608J&<%3(&352E=2%0367-58/8958')69%G-1-(39)(23671-%
453')62F1-=2%03671-13,383(,%0-7402I437)2'-D09%G-',60E9D5)26/I',34)5%'F
ωÞèÛÞÜçi™óÚæi†Þçh™fqìåè
FeS
FeV
FeNb
%G)03/D02O=%03J)2E7I1<60E9D5)26/I',64)'-%0-67M.6384N-45%9)2<4313'-9D1
9<9F.)7-239%L2FN)G)2F/7)5D&<9<,3939%0%9%G-1437N)&D193&0%67-43.-9453
*351<%.D(5%
FeMo
Mo
Ni
W
Co
Cu
Cr
Mn
Sn
Zn
Pb
Al
nadnormativní zásoby a materiály
s vysokým obsahem níže uvedených
prvků včetně výrobních odpadů
Ni
Mo
W
Co
Cr
Ti
V
Odkoupíme nadnormativní
zásoby a materiály s vysokým
obsahem níže uvedených
prvků včetně výrobních
odpadů:
v
v We buy back surplus stock and
materials with high content
Commexim Group a.s.
of the following
elements
Barákova 237/8, 251 01 Říčany
including production
scrap:
Česká republika
tel.: +420 323 610 710
fax: +420 323 610 720
mobil: +420 731 156 861
e-mail: [email protected]
Dodavatel zaĜízení þíslo jedna pro samotvrdnoucí smČsi v Indii
• PrĤbČžné mísiþe 3 až 100 t/h
Ni
Mo
W
Co
Cr
Ti
V
Ta
• Fast Loop linky, velikost forem až do 3,5 x 2,5 m
We would like to thank you for visiting our FOND-EX stand and taking
your time to get to know our latest product developments.
•Karuselové formovací zaĜízení,
velikost forem až do 1,6 m x 1,2 m
•ZhutĖovací stoly až do 3,5 x 3 m a 10 t zatížení
•Manipulátory od 350 kg do 15 tun
• Polévání forem
• Mechanická regenerace 1 až 30 t/h
• Sekundární otírka až do 10 t/h
• Tepelná regenerace od 250 kg/h až do 12 t/h
• Separace chromitu až do 10 t/h
Commexim Group a.s.
Barákova 237/8, 251 01 Říčany, Czech Republic
Ta
tel.: +420 323 610 710
fax: +420 323 610 720
mobil: +420 731 156 861
e-mail: [email protected]
v
Poskytování ucelených dodávek
zaĜízení pro samotvrdnoucí smČsi
¿Èǽ¦¾Ñ™«©ª«
"AA#
>> >> > ¿Èǽ¦¾Ñ™«©ª«
B"#"P
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™ªªć ª« ¨ «©ª«
www.feroslitiny.cz
www.ferroAlloys.eu
v
C?!"$@ ?#
"A#
SAND TEAM, spol. s r.o.
Holubice 331, 683 51 Holubice, ýeská republika
SPL
Telefon: +420 517 324 971 Fax: +420 517 324 960 Email: [email protected] WWW: www.sandteam.cz
CICA
Email: sales @ofml.net
ÁèÝçèÜÞçq™ïÞåÞíëáÈǽ¦¾Ñ™«©ª«
v
" "@! "#
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™² ć ª©¨ «©ª«
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™°ć ±¨ «©ª«
? Q#
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™® ć ¯¨ «©ª«
£
7
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™¬ ć ­ ¨ «©ª«
5
4
/
% &
$ ˜3
7
- ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™ªć « ¨ «©ª«
4
v
$
###!"!%
WWW: www.ofml.net
Vedoucí redaktorka
Mgr. Helena Šebestová
Redaktorka
Mgr. Milada Haasová
Redakční rada
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc., Ing. Ján Cibuľa, prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc.,
Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., prof. Ing. Petr
Jelínek, CSc., dr. h. c., Richard Jírek, Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Václav Krňávek, doc. Ing. Antonín
Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Ivan Pavlík, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel
Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., Ing. Vladimír Stavěníček, prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.,
Ing. František Střítecký, Ing. Jiří Ševčík, Ing. Jan Šlajs, Ing. Josef Valenta, Ph.D., Ing. Ivo Žižka (předseda)
S l é vá re ns t v í . L X . li s to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 467
Jmenný rejstřík autorů
Adámková, E.: 85 (3–4)
Baloun, A.: 161 (5–6)
Barci, V.: 161 (5–6)
Bednářová, V.: 6 (1–2), 90 (3–4)
Beňo, J.: 90 (3–4), 289 (7–8)
Blažek, J.: 426 (11–12)
Bolibruchová, D.: 428 (11–12)
Bond, D.: 337 (9–10)
Burian, A.: 65 (3–4)
Cileček, J.: 424 (11–12)
Cupák, P.: 75 (3–4)
Čech, J.: 150 (5–6)
Česal, M.: 342 (9–10)
Djurdjevič, M. B.: 276 (7–8)
Duda, J.: 289 (7–8)
Dulava, M.: 284 (7–8)
Elbel T.: 16 (1–2)
Fošum, J.: 95 (3–4), 98 (3–4), 415 (11–12)
Frulli, D.: 346 (9–10)
Grzinčič, M. A.: 276 (7–8)
Hampl, J.: 16 (1–2)
Hancock, P.: 337 (9–10)
Havlíčková, J.: 150 (5–6)
Herman, A.: 342 (9–10), 422 (11–12)
Hirst, R.: 319 (9–10)
Hlavinka, J.: 405, 406 (11–12)
Horáček, J.: 145 (5–6)
Horáček, M.: 319, 323, 329, 332, 337, 353
(9–10)
Horenský, J.: 329 (9–10)
Jaš, F.: 426 (11–12)
Jedovnický, J.: 332 (9–10)
Jelínek, P.: 66, 85 (3–4), 289 (7–8)
Jiřikovský, J.: 411 (11–12)
Jonuleit, M.: 365 (9–10)
Kandrnál, M.: 90 (3–4)
Koplík, R.: 417 (11–12)
Kosour, V.: 329 (9–10)
Krumrei, T.: 346 (9–10)
Kubíček, J.: 426 (11–12)
Láník, B.: 358 (9–10)
Lichý, P.: 6 (1–2)
Macků, M: 323 (9–10)
Machuta, J.: 30 (1–2), 140 (5–6)
Majrich, P.: 166 (5–6)
Maschke, W.: 365 (9–10)
Medlen, D.: 428 (11–12)
Michna, Š.: 166 (5–6)
Mikšovský, F.: 85 (3–4), 289 (7–8)
Moravčík, R.: 433 (11–12)
Morávek, J.: 145 (5–6)
Mores, A.: 418 (11–12)
Morson, D.: 337 (9–10)
Neudert, A.: 26 (1–2), 71, 79 (3–4)
Nová, I.: 139, 140 (5–6)
Paděra, V.: 438 (11–12)
Pavloušková, Z.: 11, 35 (1–2)
Píša, V.: 342 (9–10)
Potácel, R.: 409 (11–12)
Roučka, J.: 21 (1–2)
Rousek, J.: 204 (7–8)
Říhová, M.: 150 (5–6)
Sedláček, E.: 433 (11–12)
Sedláček, J.: 358 (9–10)
Sopko, M.: 161 (5–6)
Stachovec, I.: 353 (9–10)
Stanček, L.: 433 (11–12)
Střítecký, F.: 413 (11–12)
Šenberger, J.: 284 (7–8), 421 (11–12)
Šenkypl, M.: 16 (1–2)
Špirutová, N.: 90 (3–4)
Štrobach, V.: 161 (5–6)
Talanda, I.: 332 (9–10)
Teisler, M.: 16 (1–2)
Tomek, L.: 358 (9–10)
Vanko, B.: 434 (11–12)
Večeřa, P.: 35 (1–2)
Vinter, V.: 358 (9–10)
Weiss, V.: 158 (5–6)
Williams, R.: 319 (9–10)
Záděra, A.: 284 (7–8)
Zemčík, L.: 154 (5–6), 353 (9–10)
Žižka, I.: 5 (1–2)
The effect of major alloying elements on
the size of the secondary dendrite arm
spacing in the As-cast Al-Si-Cu alloys
H
Herman, A.: FOND-EX a MSV 2012 – novinky z oblasti numerické simulace slévárenských procesů..................................... 422
celoroční obsah sl é vá renství 2 0 12
obsah
B
Beňo, J. a kol.: Alternativní využití jádrových směsí, část II: CO2-rezol, croning...... 90
Alternative use of core mixtures, part II:
CO2-resol, croning
Bond, D. a kol.: Pokroky při testování vosků ovlivňující jejich další rozvoj............ 337
Advances in wax testing influencing their
further development
Burian, A.: Formovací směsi pro výrobu forem a jader – aktuální trendy................ 65
C
Cileček, J.: Slévárny přesného lití na veletrhu FOND-EX 2012............................ 424
Cupák, P.: I organická pojiva mohou být
ekologicky příznivá............................... 75
Even organic binders can be environmental
friendly ones
Č
Čech, J. – Říhová, M. – Havlíčková, J.:
Možnosti hodnocení pórovitosti u tlakově
litých Al slitin...................................... 150
Possibilities of evaluating the porosity in
die-cast Al alloys
D
Djurdjevič, M. B. – Grzinčič, M. A.: Vplyv
hlavných legujúcich prvkov na veľkosť
vzdialeností sekundárnych ramien dendritov
v Al-Si-Cu zliatinách v liatom stave...... 276
468 Dulava, M. – Šenberger, J. – Záděra, A.:
Dezoxidace duplexních korozivzdorných
ocelí................................................... 284
Deoxidation of duplex stainless steels
E
Elbel T. a kol.: Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích – 2. část: Odlitky z LKG
a LLG.................................................... 16
Study of pinholes genesis in cast irons – 2nd
part: Castings from spheroidal and lamellar
graphite cast iron
F
Fošum, J.: FOND-EX 2012 – novinky z oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader.............................. 415
Fošum, J.: Chemicky vytvrzované směsi
s anorganickými pojivy – současný stav využívání v českých slévárnách................. 95
Chemically hardened mixtures with inorganic binders – present state of using them
in Czech foundries
Fošum, J.: Současný stav využívání skořepinových systémů pro výrobu forem a jader v českých slévárnách....................... 98
Present state of utilization of shell systems
for manufacture of moulds and cores in
Czech foundries
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
Herman, A. – Česal, M. – Píša, V.: Problematika simulací chování voskových modelů.................................................... 342
Problems of simulating the behaviour of
wax patterns
Hlavinka, J.: Úvodní slovo................. 405
Hlavinka, J.: Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2012 byl součástí MSV, který byl jedním z nejúspěšnějších v poslední
době.................................................. 406
Horáček, J. – Morávek, J.: Sledování vlastností slitin hliníku používaných pro výrobu
pístů spalovacích motorů.................... 145
Observing the properties of aluminium
alloys used for making the pistons of combustion engines
J
Jelínek, P.: Anorganická pojiva si razí cestu do sléváren....................................... 66
Inorganic binders make way to foundries
Jelínek, P. – Mikšovský, F. – Adámková,
E.: Ovlivňování pevnostních charakteristik
solných, ve vodě rozpustných jader....... 85
Influencing the strength characteristics of
salt cores soluble in water
Jelínek, P. a kol.: Příspěvek k regeneraci
olivín-rezolových ST směsí.................. 289
Contribution to reclamation of olivine-resol
self-setting mixtures
Jiřikovský, J.: Tavicí a udržovací pece na
veletrhu FOND-EX 2012...................... 411
K
Koplík, R.: Modelárny vystavující na veletrhu FOND-EX 2012............................ 417
Kosour, V. – Horáček, M. – Horenský, J.:
Kvalitní voskový model – základní předpoklad kvalitního odlitku zhotoveného metodou vytavitelného modelu............... 329
High-quality wax pattern – a basic precondition of a high-quality casting made by the
investment casting technology
Krumrei, T. – Frulli, D.: Tepelné vlastnosti
skořepin pro přesné lití na bázi taveného bílého korundu...................................... 346
Thermal properties of investment casting
shells based on White Fused Alumina
Kubíček, J. – Jaš, F. – Blažek, J.: Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2012
.......................................................... 426
L
Lichý, P. – Bednářová, V.: Lité porézní
kovy – výroba a vlastnosti....................... 6
Cast porous metals – manufacture and
properties
M
Macků, m. – horáček, m.: Možnosti metod RP v kombinaci s technologií vytavitelného modelu...................................... 323
Possibilities of RP methods in combination
with the investment casting technology
Machuta, J.: Sledování dilatačních vlastností slévárenských směsí během tepelné
zátěže................................................... 30
Monitoring of foundry mixtures expansion
properties during thermal stress
Maschke, W. – Jonuleit, M.: Očkování litiny..................................................... 365
Medlen, D. – Bolibruchová, D.: Vplyv
viacnásobného pretavovania na naplynenie
a vybrané mechanické vlastnosti zliatiny
AlSi6Cu4 s prídavkom AlSb10............. 428
Influence of multiple remelting on gas
content and chosen mechanical properties
of AlSi6Cu4 alloy with addition of AlSb10
Neudert, A.: Vývojové trendy u jednotných
formovacích směsí pro litinové odlitky
............................................................ 71
Development trends of unit moulding mixtures for iron castings
Nová, I.: Úvodní slovo........................ 139
P
Paděra, V.: CRM – Customer Relationship
Management / Řízení vztahu se zákazníky
.......................................................... 438
Pavloušková, Z.: Posuzování chemické heterogenity LKG legovaných niklem.........11
Evaluation of chemical heterogeneity of
nickel-alloy GJS
Potácel, R.: Zařízení formoven, jaderen
a čistíren na veletrhu FOND-EX 2012
.......................................................... 409
R
Roučka, J.: Filtrace a její implementace
v praxi.................................................. 21
Filtration and its implementation in practice
Rousek, J.: Úvodní slovo.................... 204
S
Stachovec, I. – Horáček, M. – Zemčík,
L.: K problematice vtokových soustav pro
odlitky ze slitin Al odlévaných do keramických skořepinových forem.................. 353
To the problems of gating systems for castings
from Al alloys cast in ceramic shell moulds
Střítecký, F.: Slévárenský veletrh FOND-EX
2012 – technologie tlakového, kokilového
a nízkotlakého lití.................................413
Š
Šenberger, J.: Hodnocení veletrhu FONDEX 2012. Oblast kovových materiálů (očkovadla, modifikátory............................. 421
Štrobach, V. a kol.: Sledování vnitřní jakosti tlakových odlitků ze slitiny AlSi9Cu3
(Fe) pomocí simulačních výpočtů.........161
Study of internal quality of die castings from
the AlSi9Cu3(Fe) alloy with the aid of simulation calculations
Michna, Š. – Majrich, P.: Možné cesty získání hliníkové slitiny zpracováním netradičních odpadů z hliníkových nápojových obalů........................................................ 166
Possible ways to obtain an aluminium alloy
from processing of non-traditional waste
from aluminium beverage containers (cans)
T
Talanda, I. – Horáček, M. – Jedovnický,
J.: Moderní voskové směsi a výběr jejich nejvhodnějších kombinací pro slévárnu Fimes,
a. s. ................................................... 332
Modern wax mixtures and the choice of their
most suitable combinations for the foundry
of the joint-stock company of Fimes, a. s.
Mores, A.: FOND-EX 2012 a oblast technologie odlitků................................... 418
Tomek, L. a kol.: Vodou vyplavitelná jádra
pro hliníkové odlitky lité na vytavitelný mo
del...................................................... 358
Water soluble cores for aluminium investment castings
V
Vanko, B. – Stanček, L. – Sedláček, E.
– Moravčík, R.: Využitie tepelného spracovania určeného na sféroidizáciu eutektického kremíka pri úprave LKT odliatkov z nemodifikovanej zliatiny Al-Si................. 434
Utilization of heat treatment aimed to
spheroidization of eutectic silicon at the
finishing of unmodified Al-Si alloy castings
produced by squeeze casting
Večeřa, P. – Pavloušková, Z.: Technické
normy, jak je neznáme.......................... 35
Technical standards – do we know them?
W
Weiss, V.: Prodloužení modifikačního účinku pomoci berylia u slitiny AlSi7Mg0,3.....
.......................................................... 158
Extension of the modification effect with the
aid of beryllium for the AlSi7Mg0.3 alloy
Williams, R. – Hirst, R. – Horáček, M.:
Přehled světové produkce odlitků vyráběných
metodou vytavitelného modelu...........319
World investment casting market overview
Z
Zemčík, L.: Vodík ve slitinách hliníku.......
.......................................................... 154
Hydrogen in aluminium alloys
Ž
Žižka, I.: Úvodní slovo............................ 5
Firemní prezentace
ABB, s. r. o., Praha
Nový pohled na průmyslové roboty ve slévárenství..............................................212
AGRO Brno-Tuřany, a. s.
Slévárna přesných odlitků / Investment
Casting Foundry / Feingussgiesserei.....374
ALFE BRNO, s. r. o.
ALFE BRNO, s. r. o. – dne 6. 4. 2012 oslavila
slévárna 100. výročí od založení......... 240
Alucast, s. r. o., Tupesy
10 let společnosti ALUCAST............... 384
ASK Chemicals CZ, Brno
Další inovace osvědčených exotermických
mininálitků......................................... 206
Separační prostředek pro formovny Bentogliss® 121 bez obsahu rozpouštědel
............................................................ 40
BAS Rudice spol. s r. o., Blansko
BAS Rudice = lídr na trhu spektrometrů –
www.bas.cz....................................... 242
BENEŠ a LÁT, a. s., Průhonice
Vytěžení vlastních zdrojů.....................219
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12 469
celoroční obsah sl é vá renství 2 0 12
Machuta, J. – Nová, I.: Odlitky ze slitin zinku....................................................... 140
Castings from Zn alloys
N
Neudert, A.: Pískové vměstky – zadrobeniny a rozplavený písek......................... 26
Sand inclusions – drops and sand holes
Neudert, A.: Řízení oživování jednotné formovací směsi........................................ 79
Controlled reactivation of unit moulding
mixtures
Bühler AG Druckguss
Odborný seminář pro konstruktéry forem
a technology tlakového lití...................172
Ohlédnutí za úspěšným vystoupením firmy Bühler na veletrhem FOND-EX 2012
........................................................ 442
BUSINESS Network
42. ročník veletrhu MIDEST 2012 / KATALYZÁTOR PODNIKÁNÍ..........................178
CIPRES FILTR BRNO s. r. o., Brno
Omezení nákladů na otopovou energii při
aplikaci systému průmyslového odsávání
a filtrace vzduchu............................... 232
Deutsche Messe Hannover, Německo
Hannover messe 2012...................... 45
ELAP v. d., Světlá Hora
ELAP – více než 20 let zkušeností v tvářecím
průmyslu / ELAP – váš pevný pilíř v nejistotě podnikání................................174, 228
FIMES, a. s., Uherské Hradiště........ 376
FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy
FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
.......................................................... 222
FOSECO Ostrava
TURBOPRINT® – odstředivý filtrační systém
.......................................................... 106
GIBA Giesserei-Handelsgesellschaft
GmbH
Požiadavky na zlievarenské piesky v budúcnosti............................................. 269
celoroční obsah sl é vá renství 2 0 12
H-GLOST, s. r. o., Drásov
Společnost H-GLOST se prezentuje na veletrhu FOND-EX 2012......................... 208
Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
Human Relations – nejdůležitější potenciál
HA........................................................ 38
Určování vytvrzovacích vlastností samotvrdnoucích formovacích směsí pojených syntetickými pryskyřicemi přímo ve slévárně
.......................................................... 100
IMERYS FOUNDRY MINERALS EUROPE
.......................................................... 380
KERAMOST, a. s., Most
16. ročník Bentonitové konference..... 230
Konrad Rump Oberflächentechnik
GmbH & Co. KG
Kompaktní závěsné tryskací zařízení / Tryskací zařízení o velikosti rodinného domu
.......................................................... 264
Tryskací technika firmy Konrad Rump
.......................................................... 446
Kovolis Hedvikov, a. s., Třemošnice
...........................................................176
KUKA Roboter CEE GmbH
KR C4 – nový řídicí systém / Společnost
KUKA Roboter vyvinula řídicí systém pro
budoucnost................................... 254
470 Küttner Centrifugal Casting GmbH,
Německo
Tisková zpráva.................................... 444
Laempe + Panáčková s. r. o., Praha
20 let Laempe + Panáčková v České a Slovenské republice................................. 273
LANIK, s. r. o., Boskovice........ 234, 372
Linde Gas a. s., Praha
Hořákové systémy kyslík – zemní plyn pro
ohřev odlévacích pánví – praktické zkušenosti z provozu................................... 220
Technické plyny a jejich využití v metalurgii....................................................... 368
Lipské veletrhy, Praha
Šance pro české firmy v Lipsku / Veletrhy
intec a Z se budou příští jaro konat opět ve
dvojitém vydání.................................. 439
MAMMUT-WETRO Schmelztiegelwerk
GmbH, Šebesta – služby slévárnám,
s. r. o., Brno
Tavicí kelímky „MADE IN GERMANY“ pro
slévárny neželezných kovů...................170
MECAS ESI, s. r. o., Plzeň, pobočka Brno
Softwaroví pomocníci pro konstrukci trvalých forem.......................................... 370
Technologická konference S+C ALFANAMETAL 2012....................................... 446
Sedlecký kaolin a. s., Božičany
Sedlecký kaolin a. s. – výrobce slévárenských bentonitů...................................110
Slévárna přesného lití v České zbrojovce, a. s., Uherský Brod................ 382
Šebesta – služby slévárnám s. r. o., Brno
Šebesta – služby slévárnám, již 22 let partner na vaší straně............................... 258
StrikoWestofen – inovace ve světě slévárenství..................................................... 260
mk Industrievertretungen – Váš partner při
měření kvality taveniny hliníkových slitin
.......................................................... 262
The Blayson Group Ltd., Anglie..... 378
TIESSE PRAHA
Jak dovést výrobní proces k dokonalosti
.......................................................... 244
UNIFRAX s. r. o., Dubí
Vakuově tvarované výrobky určené k použití v sekundárních tavicích pecích na hliník...................................................... 248
Oskar Frech GmbH + Co. KG........... 250
Veletrhy Brno a. s., Brno
FOND-EX 2012 se koná spolu s 54. MSV
v termínu od 10. do 14. 9. 2012 v Brně
.......................................................... 138
Zástupci slévárenství se letos opět sejdou
v Brně / FOND-EX 2012 společně s MSV
.......................................................... 104
Prague Casting Services, a. s., Praha-Jinonice........................................... 386
Wöhr CZ, s. r. o., Brno-Husovice
Mechanická regenerace Wöhr............ 252
PROMET GROUP, a. s., Ostrava-Mariánské Hory
Litinové odlitky z PROMET FOUNDRY...mezičlánek Vašeho úspěchu / 20 let od založení.................................................... 266
Aktuality: 459
První brněnská strojírna Velká Bíteš,
a. s., Divize přesného lití................ 238
Nekrolog: 56, 194, 310, 461
RGU CZ s. r. o., Brno
Implementace informačního systému postaveného na bázi systémů OPTI a WAM
S/3 ve společnosti Slévárna Dolní Benešov,
s. r. o. ................................................ 224
Slévárenská výroba v zahraničí: 120, 306
OMEGA Foundry Machinery Limited,
Peterborough
Zlepšení regenerace formovacích směsí pro
všechny slévárny................................. 440
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH,
Německo
FOND-EX 2012, Brno – tisková zpráva.......
.......................................................... 272
Inovativní opracování smontovaných blisků
pro patentovaný shotpeening. Automatické
proměření, seřízení a tryskání............. 401
Zařazení tryskání do výroby před a za svařováním / Koncepce přizpůsobená nejrůznějším dílům........................................135
SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice
Samotvrdnoucí formovací směs AlpHaset
ve slévárně ZLH Plus, a. s. ...................214
S+C ALFANAMETAL s. r. o., koncern,
Tršice
S l é vá re ns t v í . L X . lis to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
Blahopřejeme: 55, 128, 193, 308, 461
Diskuzní fórum: 302, 396, 456
Roční přehledy: 42, 111, 180, 293, 447
Slévárenské konference: 395, 457
Slévárenské kongresy a konference: 187
Slévárenské veletrhy: 123
Umělecká litina: 54, 128, 193, 307, 400,
460
Vysoké školy informují: 52, 125, 191, 302,
399, 457
Vzdělávání: 53, 127, 192, 305
Vzpomínáme: 56
Z historie: 57, 129, 195, 311, 462
Z praxe: 289, 365, 437
Zprávy České slévárenské společnosti:
49, 117, 185, 297, 392
Zprávy Sdružení přesného lití – CICA: 388
Zprávy Svazu modeláren České republiky: 455
Zprávy Svazu sléváren České republiky:
46, 114, 183, 296, 391, 453
Download

stáhnout [pdf] - Časopis SLÉVÁRENSTVÍ