5–6/2012
www.feroslitiny.cz
DoDáváme
feroslitiny a neželezné kovy
FeMo
FeS
FeV
Mo
FeW
Ni
FeNb
W
FeTi 30 a 70
Co
FeCr HC a LC
Cu
FeMn HC a MC
Cr
FeSi
Mn
FeP
Sn
FeSiMn
Zn
FeSiCa
Pb
FeSiZr
Al
FeB
oDkoupíme
nadnormativní zásoby a materiály
s vysokým obsahem níže uvedených
prvků včetně výrobních odpadů
Ni
Mo
W
Co
Cr
Ti
V
Ta
Commexim Group a.s.
Barákova 237/8, 251 01 Říčany
Česká republika
tel.: +420 323 610 710
fax: +420 323 610 720
mobil: +420 731 156 861
e-mail: [email protected]
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny
v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů,
které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se
řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku
tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním
zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou
lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání
zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
foundry industry journal
r o č n í k L X . 2 012 . č í s l o 5 – 6
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
tematické zaměření / odlitky ze slitin neželezných kovů
special topic / NF alloy castings
odborný garant a recenzent odborných článků
/ prof. I ng. I va N ová, CS c.
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202,
242 459 203, [email protected]
Vychází 6krát ročně. 6 issues a year
Číslo 5–6 vyšlo 28. 6. 2012.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 17. 5. 2012, do tisku 7. 6. 2012.
Náklad 700 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
redaktorka / editor
Mgr. Milada Haasová
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Ivo Žižka, předseda
obsah
Redakce / editorial office:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ÚVODNÍ SLOVO
139
Nová,I.
ODBORNÉ ČLÁNKY
140
Machuta,J.– Nová,I.
Odlitky ze slitin zinku
Castings from Zn alloys
145
Horáček,J.– Morávek,J.
Sledování vlastností slitin hliníku používaných pro výrobu pístů
spalovacích motorů
Observing the properties of aluminium alloys used for making the pistons of combustion engines
150
Čech,J.– Říhová,M.– Havlíčková,J.
Možnosti hodnocení pórovitosti u tlakově litých Al slitin
Possibilities of evaluating the porosity in die-cast Al alloys
154
Zemčík,L.
Vodík ve slitinách hliníku
Hydrogen in aluminium alloys
158
Weiss,V.
Prodloužení modifikačního účinku pomoci beryllia u slitiny AlSi7Mg0,3
Extension of the modification effect with the aid of beryllium for the AlSi7Mg0.3 alloy
161
Štrobach,V. a kol.
Sledování vnitřní jakosti tlakových odlitků ze slitiny AlSi9Cu3(Fe)
pomocí simulačních výpočtů
Study of internal quality of die castings from the AlSi9Cu3(Fe) alloy with the aid
of simulation calculations
166
M i c h n a , Š . – M a j r i c h , P.
Možné cesty získání hliníkové slitiny zpracováním netradičních odpadů
z hliníkových nápojových obalů
Possible ways to obtain an aluminium alloy from processing of non-traditional waste
from aluminium beverage containers (cans)
Pórovitost naměřená v oblasti 4. ložiska bloku
motoru litého tlakově bez LSC, boční pohled
s. 153
Pórovitost naměřená v oblasti 4. ložiska bloku
motoru, litého s LSC, horní pohled
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™® ć ¯¨ «©ª«
7 – 8 / 2 012 s l é v á r e n s k ý v e l e t r h F O N D - E X 2 012
/ F O N D - E X Fa i r 2 012
? Q#
" "@! "#
v
C?!"$@ ?#
"A#
www.feroslitiny.cz
B"#"P
"AA#
“ ¡“"Ø Ö Û“ā“À ¡“D k Û â é W“ā“½ ¡“» Ô é ß k ` Þâ é W““
À ⠑ á â æ ç Ü “Û â × á â Ö Ø á k“ã x å â é Ü ç â æ ç Ü “è“ç ß Ô Þâ é c“ß Ü ç Ž Ö Û “´ ߓæ ß Ü ç Ü á ““½
DoDáváme
½ Ô å â æ ß Ô é “ G Ø á Õ Ø å Ú Ø å “ ¢ “ À Ü ß Ô á “ » â å W ` Ø Þ “ ¢ “ ½ Ü € k “ G Ø é ` k ޓ
“É¡“GçåâÕÔÖۓā“É¡“µÔåÖܓā“À¡“ÆâãÞâ“ā“´¡“µÔßâèᓓ“ÆßØ×âéWák“éáÜç€ák“ÝÔÞâæçܓçßÔÞâéŽÖۓâ×ßÜçލ“íؓæßÜçÜá쓴ßÆܬ¶è¦›¹Øœ“ãâàâÖk“æÜàèßÔ`ákÖۓéŽãâ`ç
àkæçԓÞâáWák“ā“Õåácáæގ“ÞßèՓÀŽ×ßⓛáԓ
Æécçßâ“é“ÀŽ×ßؓ¥£¤¥
ÀåÞ¥—Áà„o—KÜídoâ
—Äoêëæ—âæå[åo—®§¥—ÊÊÂ
——
ÑØß[áÜåo—âæåÞéÜêì
—
ÇæßãÜۗÛæ—çØéâ엽ìåÛàÛæéØ
THE POWER OF 2
ÆÙ饗¨¥—— —» æÚ¥— ÀåÞ¥— ÁØéæäoé— ÉæìdâØ£— ºÊÚ¥—
ç„à—éæñßæíæéì—êܗêëìÛÜåëð
ÆÙ饗ª¥—— Ñå[ñæéågåo—êãÜÛæíØå’Úߗ„Üñ‘—æÛãàëâ엸¤¸—Ø—¹¤¹—ê—íðñåؤ
dÜå’äà—ñâæìäØå’äà—æÙãØêëäà—Ϩ—Ø—Ï©
¹ÜÚ¡“¦¡““ ÅØãåØæØáçÔçÜâá“âٓæçè×ÜØד´ ´“Ôáדµ µ“Öåâææ æØÖçÜâáæ“çÛåâèÚۓ
ԓÖÔæçÜáړêÜçۓ×ØæÜÚáÔçØדÜáéØæçÜÚÔçØדåØÚÜâáæ“ˤ“Ôáד˥
ÆÙ饗«¥—— ÑæÙéØñÜåo—çéæÚÜåëì[ãåoßæ—íãàíì—åØêëØíæíØå’ÚߗçØéØäܤ
ë鑗åؗíåàë„åo—áØâæêë—âæåâéfëåoßæ—íðêæâæëãØâfßæ—æÛãàëâì
¹ÜÚ¡“§¡““ ÅØãåØæØáçÔçÜâá“âٓçÛؓãØåÖØáçÔÚؓÜáĀèØáÖؓâٓçÛؓæØç“ãÔåÔ àØçØåæ“âá“ÜáçØåáÔߓäèÔßÜçì“âٓԓãÔåçÜÖèßÔå“ÛÜÚÛ ãåØææèåؓÖÔæçÜáÚ
—
ÇðéØäàÛؗÄgêoÚܗíðÝæÚÜå[—ñ—íéÚßæãì—çðéØäàÛð—ÊãìåÚÜ
—
їçæìëåoßæ—äoêëؗÇØååð—ÄØéàܗ¾ìØÛØãìçêâf—áܗíàÛgë—åؗd[êë—
ßãØíåoßæ—ägêëØ
ÆÙ饗¬¥—— ÑæÙéØñÜåo—íåàë„åoÚߗíØۗæÛãàëâì—çæäæÚo—êàäìãØdåoÚߗ풤
çæd둗ĸ¾Ä¸Êƽ˗헄ÜñÜÚߗ¸¤¸—Ø—¹¤¹—çéæ—æçëàä[ãåo—
ëÜçãæëåo—éܕàä—d¥—©
¹ÜÚ¡“¨¡““ ÅØãåØæØáçÔçÜâá“âٓÜáçØåáÔߓ×ØÙØÖçæ“âٓԓÖÔæçÜáړêÜçۓçÛؓÔÜדâٓ
çÛؓÀ´ºÀ´Æ¹ǓæÜàèßÔçÜâá“ÖÔßÖèßÔçÜâáæ“Üá“çÛؓ´ ´“Ôáדµ µ“
Öåâææ æØÖçÜâáæ“Ùâå“çÛؓâãçÜàÔߓçÛØåàÔߓåØÚÜàؓÁⓥ
ÆÙ饗¯¥—— Ñ[íàêãæêë—êäãìíåo—äÜñܗâãìñì—Ø—äÜñܗçÜíåæêëà—åؗç|éæíà¤
ëæêëà—í‡ÜÚߗäg„Üåo—çéæ—çæÛfãåf—„Üñ𗿻
¹ÜÚ¡“«¡““ ·ØãØá×ØáÖؓâٓãåââٓæçåØææ“ÔáדèßçÜàÔçؓæçåØáÚçۓâá“ãâåâæÜçì“Ùâå“
ÔßߓàØÔæèåØàØáçæ“âٓßâáÚÜçè×ÜáÔߓæØÖçÜâáæ“âٓ»·
ÆÙ饗®¥—— Ñ[íàêãæêë—êäãìíåo—äÜñܗâãìñì—Ø—äÜñܗçÜíåæêëà—åؗç|éæíà¤
ëæêëà—í‡ÜÚߗäg„Üåo—çéæ—çæÛfãåf—„Üñ𗿻Ê
¹ÜÚ¡“ª¡““ ·ØãØá×ØáÖؓâٓãåââٓæçåØææ“ÔáדèßçÜàÔçؓæçåØáÚçۓâá“ãâåâæÜçì“Ùâå“
ÔßߓàØÔæèåØàØáçæ“âٓßâáÚÜçè×ÜáÔߓæØÖçÜâáæ“âٓ»·Æ
ÆÙ饗­¥—— Ñí’éØñågåf— íåàë„åo— íØÛð— æÛãàëâì— ñáà‡ëgåf— çæäæÚo— éëÞ¥—
çéæ—æçëàä[ãåo—ëÜçãæëåo—éܕàä—Ýæéäð—d¥—©
ÇÛؓ ãâÜáçØד è㓠ÜáçØåáÔߓ ×ØÙØÖçæ“ âٓ çÛؓ ÖÔæçÜáړ ×ØçØåàÜáØד
êÜçۓ çÛؓ ÔÜד âٓ Ôá“ Ë åÔì“ ÔããÔåÔçèæ“ Ùâå“ çÛؓ âãçÜàÔߓ çÛØåàÔߓ
åØÚÜàؓÁⓥ“âٓçÛؓàâèß×
¹ÜÚ¡“©¡““
ÆÙ饗¨§¥—— Ñ[íàêãæêë—êäãìíåo—äÜñܗâãìñì—Ø—äÜñܗçÜíåæêëà—åؗçé‘ägéåf—
ç|éæíàëæêëà—í‡ÜÚߗäg„Üåo—çéæ—çæÛfãåf—„Üñ𗿻
¹ÜÚ¡“¤£¡““ ·ØãØá×ØáÖؓâٓãåââٓæçåØææ“ÔáדèßçÜàÔçؓæçåØáÚçۓâá“ÔéØåÔÚؓãâ åâæÜçì“Ùâå“ÔßߓàØÔæèåØàØáçæ“âٓßâáÚÜçè×ÜáÔߓæØÖçÜâáæ“âٓ»·
ÆÙ饗°¥—— Ñ[íàêãæêë—êäãìíåo—äÜñܗâãìñì—Ø—äÜñܗçÜíåæêëà—åؗçé‘ägéåf—
ç|éæíàëæêëà—í‡ÜÚߗäg„Üåo—çéæ—çæÛfãåf—„Üñ𗿻Ê
¹ÜÚ¡“¬¡““ ·ØãØá×ØáÖؓâٓãåââٓæçåØææ“ÔáדèßçÜàÔçؓæçåØáÚçۓâá“ÔéØåÔÚؓãâ åâæÜçì“Ùâå“ÔßߓàØÔæèåØàØáçæ“âٓßâáÚÜçè×ÜáÔߓæØÖçÜâáæ“âٓ»·Æ
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ˓¡“Þ é c çØ á ā ` Ø å éØ á“¥£¤¥“¡“¨ ā © “
“ ª®ª
151
ác“éØßÜÖؓéŽíáÔà᎓ãÔåÔàØçå“ãåâ“ÝÔÞâèÞâßÜé“æßbéWåØáæÞâè“çØÖÛ áâßâÚÜÜ¡“Àkß܃“ákíÞW“çØãßâçԓçÔéØáÜáì“íãæâÕèÝؓéíáÜޓæçè×ØáŽÖۓ
æãâݍŸ“æáܑèÝؓ‡`Üááâæç“×âçßÔÞè“é“ÝØ×áâçßÜéŽÖۓÙWíkÖۓßÜÖkÛâ“ÖìÞ ßè“Ô“é“áØãâæßØ×ák“€Ô×c“à‘Ø“íÔã€k`ÜáÜç“áØ×âßÜçk“â×ßÜçÞ術ÁÔâãÔޓ
ã€kß܃“éìæâÞW“çØãßâçԓçÔéØáÜáì“éØ×ؓíãåÔéÜ×ßԓÞؓí鎃Øák“åÜíÜÞԓ
áÔãßìácák“ çÔéØáÜá쟓 é샃kàè“ âãâç€ØÕØák“ Ùâåàì“ é“ ×æßØ×Þè“
çØãØßábÛâ“áÔàWÛWákŸ“ãåâ×ßè‘âéWák“ßÜÖkÛâ“ÖìÞßè“é“׍æßØ×Þè“ãåâ ×ßâè‘Øák“×âÕì“çèÛáèçk“â×ßÜçÞè“Ô“í鎃Øák“ØáØåÚØçÜÖގÖۓáWåâލ“
æãâÝØáŽÖۓæ“è×å‘Øákà“çÔéØáÜáì“áԓé샃k“çØãßâçc¡
½Ôޓ èÞWíÔßⓠæçÔçÜæçÜÖÞb“ éìÛâ×áâÖØákŸ“ ×åèێ“ áØÝécçƒk“ éßÜé“ áԓ
éáÜç€ák“ÝÔÞâæç“ÞâáÞåbçákÛâ“éìæâÞâçßÔÞbÛâ“â×ßÜçÞè“àW“çØãßâçԓ
ËÉÌÆÇ©“çØàãØåÔ`ákÛâ“àb×Üԓé“çØàãØåÔ`ákà“ÞÔáWßؓ`¡“©“ãâÛìÕ ª¯­™™
ÆÙ饗®¥—— ÑæÙéØñÜåo—íåàë„åoÚߗíØۗæÛãàëâì—çæäæÚo—êàäìãØdåoÚߗ풤
çæd둗 ĸ¾Ä¸Êƽ˗ í— „ÜñÜÚߗ ¸¤¸— ؗ ¹¤¹— çéæ— åÜáäfåg—
íßæÛ咗ëÜçãæëåo—éܕàä—d¥—¨¯
¹ÜÚ¡“ª¡““ ÅØãåØæØáçÔçÜâá“âٓÜáçØåáÔߓ×ØÙØÖçæ“âٓԓÖÔæçÜáړêÜçۓçÛؓÔÜדâٓ
çÛؓÀ´ºÀ´Æ¹ǓæÜàèßÔçÜâá“ÖÔßÖèßÔçÜâáæ“Üá“çÛؓ´ ´“Ôáדµ µ“
Öåâææ æØÖçÜâáæ“Ùâå“çÛؓßØÔæç“æèÜçÔÕßؓçÛØåàÔߓåØÚÜàؓÁⓤ«
ÆÙ饗¯¥—— Ñí’éØñågåf— íåàë„åo— íØÛð— æÛãàëâì— ñáà‡ëgåf— çæäæÚo— éëÞ¥—
çéæ—åÜáäfåg—íßæÛ咗ëÜçãæëåo—éܕàä—Ýæéäð—d¥—¨¯
ÇÛؓ ãâÜáçØד è㓠ÜáçØåáÔߓ ×ØÙØÖçæ“ âٓ çÛؓ ÖÔæçÜáړ ×ØçØåàÜáØד
êÜçۓçÛؓÔÜדâٓÔá“Ë åÔì“ÔããÔåÔçèæ“Ùâå“çÛؓßØÔæç“æèÜçÔÕßؓçÛØå àÔߓåØÚÜàؓÁⓤ«“âٓçÛؓàâèß×
¹ÜÚ¡“«¡““
ßÜéb“ `Wæçܓ Ùâåàì“ ›ãÔåÔàØçå“ ¹œŸ“ ÝØÝk‘“ Ûâ×áâçԓ ãåâÖØáçèWßákÛⓓ
ãâ×kßè“`ÜáÜßԓ¥¥Ÿ£«“˜¡“ÇÔÞçâ“éŽíáÔà᎓ãåâÖØáçèWßák“ãâ×kߓçâ ÛâçⓠãÔåÔàØçåè“ à‘Ø“ ÕŽç“ íÔã€k`ÜácᓠÞâáæçåèÞ`ákà“ €ØƒØákà“
çØàãØåÔ`ákÛâ“ÞÔáWß蟓ÝØÛ⑓éØ×Øák“ãâדßkÖØà“Ùâåàì“íÔæÔÛèÝؓ
×â“âÕßÔæçk“íÞâèàÔáŽÖۓÞåÜçÜÖގÖۓàkæ硓¾âáæçåèÞ`ák“€ØƒØák“â× ßÜçÞè“ãåWéc“é“çcÖÛçâ“ãÔåçÜkÖۓéìÞÔíèÝؓæÞßâáì“ÞؓéíáÜÞè“çØãØß áŽÖۓèíߍ¡“ÇØãßâçák“éŽàcáԓãåâÕkÛÔÝkÖk“ãåâæç€Ø×áÜÖçékà“çâÛâ çâ“ÞÔáWßè“é“ÞâàÕÜáÔÖܓæ“âæçÔçákàܓçØãßâçákàܓãÔåÔàØçåì“à‘Ø“
éŽåÔíác“âéßÜéáÜç“ãåÕcۓçèÛáèçk“Ô“çkà“Ü“éíáÜޓéáÜç€ákÖۓéÔס“
ɓãâ€Ô×k“ç€Øçkà“áØÝéßÜéác݃kà“ãÔåÔàØçåØà“Õìßԓ×âÕԓçèÛáèçk“
ëÇÈ»¤“ ›ãÔåÔàØçå“ µœŸ“ ÝØÝk‘“ Ûâ×áâçԓ ãåâÖØáçèWßákÛⓠéßÜéè“ `ÜáÜßԓ
¤£Ÿ¦¤“˜¡“·âÕԓçèÛáèçk“Ý؟“×ßؓçØâåØçÜÖގÖۓã€Ø×ãâÞßÔ׍Ÿ“éŽ Æ ¿ % É Å ¸ Á Æ ¾ % “ ¾Â Á º Å ¸ Æ Ì “ ´ “ ¾Â Á ¹ ¸ Å ¸ Á ¶ ¸
¹ÜÚ¡“§¡““
·ØéW玓 åâ`ákޓ éŽæçÔéì“ ØëãâáW獓 ‘Wލ“
âÕâåè“ÉŽçéÔåáb“íãåÔÖâéWák“Þâ鍓ԓ×åÔ ÛŽÖۓÞÔàØፓæؓÞâáÔߓ¤©¡“¥¡“¥£¤¥¡“ÁW íØé“çbçâ“ÝØ×áâ×Øáák“ÔÞÖؓÝؓâ×éâíØá“âד
9O7.)402I4NF/0%(M6/9O0E9=D.)12E638,5<%4NF/0%(2%G)7)',2303+-)%9%G)
60E9D52%(3,531%(<4N)(67%98.F45937NF(2F3(0E9%2E9I53&/<)&39%G)3(0-7/<
958/387)',2-/M/7)NF9<9F.).F9I=2%12E7)',2303+-)/7)5E2D1/%J(3()22O
2%431D,%.F
%G)03/D02O=%03J)2E7I1<60E9D5)26/I',64)'-%0-67M.6384N-45%9)2<4313'-9D1
9<9F.)7-239%L2FN)G)2F/7)5D&<9<,3939%0%9%G-1437N)&D193&0%67-43.-9453
*351<%.D(5%
%G)453(8/7<608J&<%3(&352E=2%0367-58/8958')69%G-1-(39)(23671-%
—
ÂæíØ咗êíoÚÜå—
—
ËÜçØåf—êíoëàÛãæ—
—
—
ŸÄØéÜâ—Íé[åØ —
ŸÄØéàܗÉæßãoåâæí[ “
Ùâç⭓½Ôá“"èÛØß
—
Ùâç⭓½Ôá“"èÛØß
—
453')62F1-=2%03671-13,383(,%0-7402I437)2'-D09%G-',60E9D5)26/I',34)5%'F
—
ÍÜãÜëéߗ½ìåÛàÜïçæ
—
ÀåÞ¥—ÁØå—ËæãØ闟íãÜíæ —Ø—çéæÝ¥—
¸ìÞìêëàå— Êã[ÛÜ◠ŸÛéìߒ—
ñçéØíØ — íܗ êçæãÜdåæêëà— ëؤ
åÜdåo⑗ ĄØäÜåÚؗ ñܗ êë[둗
ÁØãàêÚæ
—
»ãؕÛàÚæ풗ۑä—ñܗ¨®¥—êëæã¥
“
ёêëØë—êë[ë—Ø—åÜÙæ—áoë—
ą—âæíØå[—çãØêëàâØ
ŸÇÜëé—Çæãæã[åoâ Ùâç⭓½Ôá“"èÛØß
ÅÜÛgãåo—ØëäæêÝféؗí—áÜÛåf—ñ—äæÛÜéåoÚߗë„oۗßãØí¤
åoßæ—ägêëØ
Å[éæÛåo—çØã[ڗáܗ
áÜÛåoä—ñ—åÜáígë¤
‡oÚߗ íã[ÛåoÚߗ êo¤
ÛÜã—åؗêígëg
—
Êígëãæ—í—Ä’Ûãܗ©§¨©—ą—çæñí[åâؗؗçãؤ
â[뗟Øìëæé—å[íéßì—ÄØéëàå—ÌãéàÚß ÑÙðëâð—çðéØäàۗí—ØéÜ[ãì—ËÜæëàßìؤ
ÚØåì
—
ÇðéØäàÛؗÊãìåÚܗą—ñ[çØÛåo—êëéØåØ
——
ÄÜëéæçæãàëåo— âØëÜÛé[ãؗ ą— åÜáígë‡o—
âæêëÜã—í—ãØëàåêâf—¸äÜéàÚÜ
ÃØäçؗŸÇ„Üäðêã—
ÇéæÚß[ñâØ Ùâç⭓½Ôá“"èÛØß
—
—
ÂéÜØëàíàëؗêܗçéæäoë¤
ãؗà—Ûæ—æÙdÜéêëíÜåo
Ùâç⭓½Ôá“"èÛØß
“
—
—
ÇéØâëàÚâf—äØëìéàëð—ą—âæí[„à
Ùâç⭓´áçâáÜؓ½Ôá×WÞâéW
,32) %; :::*36)'3'=
—
—
Ni
FeNb
W
FeTi 30 a 70
Co
FeCr HC a LC
Cu
FeMn HC a MC
Cr
FeSi
Mn
FeP
Sn
FeSiMn
Zn
FeSiCa
Pb
FeSiZr
Al
ÇéØâëàÚâf—äØëìéàëð—ą—•[âðåg—êܗñØäg¤
„Üåoä—åؗìägãÜÚâf—æÛãfí[åo
Ùâç⭓´áçâáÜؓ½Ôá×WÞâéW
188
nadnormativní zásoby a materiály
s vysokým obsahem níže uvedených
prvků včetně výrobních odpadů
Ni
Mo
W
Co
Cr
Ti
V
Ta
192
135
Zařazení tryskání do výroby před a za svařováním / Koncepce přizpůsobená
nejrůznějším dílům (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
FOND-EX 2012 se koná spolu s 54. MSV v termínu od 10. do 14. 9. 2012
v Brně (Veletrhy Brno, a. s., Brno)
170
Luscher,T.–Vr tílek,J.– Pavelka,T.
Tavicí kelímky „MADE IN GERMANY“ pro slévárny neželezných kovů
(MAMMUT-WETRO Schmelztiegelwerk GmbH, Šebesta – služby slévárnám, s. r. o.,
Brno)
172
Rosenkranc, I.
Odborný seminář pro konstruktéry forem a technology tlakového lití
(Bühler AG Druckguss)
174
Klíma, J.
ELAP – více než 20 let zkušeností v tvářecím průmyslu / ELAP – váš pevný
pilíř v nejistotě podnikání (ELAP v. d., Světlá Hora)
OBÁLKA
COMMEXIM GROUP a. s.,
Říčany u Prahy
MAMMUT-WETRO
Schmelztiegelwerk GmbH,
Německo
HWS Maschinenfabrik GmbH,
Německo
FOSECO, Ostrava
inzerce
173
179
176
Kovolis Hedvikov, a. s., Třemošnice
178
42. ročník veletrhu MIDEST 2012 / KATALYZÁTOR PODNIKÁNÍ
179
RUBRIKY
Bühler Druckguss AG,
Švýcarsko
Calcom ESI SA,
Švýcarsko
Cominvest CZ, s. r. o.,
Brno
175
ELAP v. d., Světlá Hora
177
KOVOLIS HEDVIKOV a. s.,
Třemošnice
Commexim Group a.s.
Barákova 237/8, 251 01 Říčany
Česká republika
tel.: +420 323 610 710
fax: +420 323 610 720
mobil: +420 731 156 861
e-mail: [email protected]
% .6383&',3(2F=2%L/<3',5%22E=2D1/<6/84-2<6430)L2367F")689-86
FIREMNÍ PREZENTACE
138
Mo
FeW
5)+-67539%2E985L-7I',=)1F',%438JF9%2E2%=D/0%(O8(O0)2E0-')2')
ª²«™™
Æ ß b é W å Ø á æ ç é k“¡“¿ ˓¡“Þ é c ç Ø á ā ` Ø å é Ø á“¥£¤¥“¡“¨ ā ©
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ˓¡“Þ é c çØ á ā ` Ø å éØ á“¥£¤¥“¡“¨ ā ©
FeS
FeV
oDkoupíme
ÇéØâëàÚâf—äØëìéàëð—ą—éðëÚà
Ùâç⭓´áçâáÜؓ½Ôá×WÞâéW
0),2Ӗ*"Ð0)’3Š/+Š*
—
——
—
—
“
"%G)60E9D52%%36)'393.2D63&2D6F0%
FeMo
FeB
%/36430),0-9I%(M9O5<,3(2I(3(%9%7)09D136)'31MJ)4313'-=0)4G-7
4)92367*35)1%.%()54395',3938H45%983(0-7/M5)(8/39%79I9-2=403(-2&O,)1
9I53&<*35)1%.%()5=9IG-7431O5<5)+)2)539%2E,34F6/82)&3-43=9)(2387
453(8/7-9-78
K.6389%G)60E9D5)26/E43J%(%9/<.%/E/30-3=9O7)6)2D1
——
——
ª±±™™
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ˓¡“Þ é c çØ á ā ` Ø å éØ á“¥£¤¥“¡“¨ ā ©
164
ÃåâÙØæâå“ »âåW`Øޓ æ“ ãåÔÖâéákÞì“ àèíØԓ
ãåâéØ×ߓÕè×âèÖk“æßØéÔ`ؓíÔÝkàÔéâè“Øëãâ íÜÖk“écáâéÔáâè“æßbéWåØáæçék¡“É“áWæßØ×è ÝkÖk“ÕØæØ×c“Õìߓã€Ø×æçÔéØá“â×Õâå“æßbéW åØáæçék“ ԓ íØÝàbáԓ àâ‘áâæçܟ“ ÞçØåb“ áԓ
ácà“ ÔÕæâßéØáçܓ æçè×Üԓ àÔÝk¡“ µØæØ×ì“ æؓ
í‡`ÔæçáÜßܓ æâè`Ôæák“ æçè×Øáçܓ æßbéWåØáæç “
ékŸ“ ×âÞçâåÔá×ܓ ԓ ékÖؓ áؑ“ ¥£“ íWÝØà֍““
ⓠæçè×Üèà“ æßbéWåØáæçék¡“ Ɏàcáԓ ÜáÙâå àÔÖk“â“æçè×Üè“Ü“âÕâåè“ãâÞåÔ`âéÔßԓàØíܓ
íWÝØàÖܓԓæâè`ÔæáŽàܓæçè×Øáçì“Ô“è`ÜçØßܓ
×WßؓÕcÛØà“àÔßbÛâ“âÕ`ØåæçéØák¡“
ÍWécåØà“ÕìÖÛâà“ÖÛçcßܓãâ×cÞâéÔç“ãåÔ Öâéákލà“ÇØÖÛáÜÖÞbÛâ“àèíØԓ¼áÚ¡“ÀÔå çÜá蓾åâè‘Üßâéܓԓ¼áÚ¡“ÀÔåçÜáè“ÀåWíÞâéܟ“
ÃÛ¡·¡Ÿ“íԓç⟓‘Ø“çèçâ“ÔÞÖܓíÔÝÜæçÜßܓԓèà①áÜßܓÝØÝk“ÞâáWák¡“·kޓãÔç€k“Ü“€Ø×ÜçØßܓÇØÖÛ áÜÖÞbÛâ“àèíØԓ铵åác“¼áÚ¡“ÉßÔæçÜàÜßè“Éì Þì×Ôßâéܓíԓ×ßâèÛâßØçâè“æãâßèãåWÖܓԓãâ àâ֟“ ÞçØåâè“ ãâæÞìçèÝؓ ã€Ü“ áWÕâåè“ áâ éŽÖۓæçè×Øá獓æßbéWåØáæçék¡
Æ Ã G “ Ô “ É Â G ǟ “ Æ â Þâ ß æ Þ W “ ¤Ÿ “ © £¥ “ £ £ “ µ å á â
ç Ø ß ¡­ “ ¨ §¤ “ §¥ª “ ¤¬ ¬® “ à â Õ Ü ß­ “ © £¦ “ ¥¬ § “ « « ª
æ Ø é Ö Ü Þ ³ æ ã æ æ Õ å á â¡Ö í
ÞâéÔáW“æékçÜ×ßÔ¡
Æécçßâ“é“ÀŽ×ßؓÝؓâÝØ×Üácßb“çkàŸ“‘Ø“ÝؓâÚÔ áÜíâéWáâ“ãâèíؓ‘WÞ쟓ã€Ø×Øéƒkà“ÞâéW€Ü¡“
È`k“ æؓ çÔޓ áØÝØᓠæÔàâæçÔçáâæçܓ ԓ íâ× ãâéc×áâæçܟ“ÔßؓíkæÞWéÔÝk“Ü“ÖØßâ蓀Ô×è“×Ôß ƒkÖۓ×âéØ×áâæçk¡“¾âéW€Ü“¦¡“Ô“§¡“åâ`ákލ“
àÔÝk“é“çØàÔçÜÖގÖۓãßWáØÖۓãåéákÛâ“ãâ ßâßØçk“íԀÔíØáâ“çbàԓæékçÜ×ß⡓
ɓ Ûâ×Üác“ ÁÔéåÛâéWák“ æékçÜ×ßԓ éìàìæßkŸ““
áÔéåÛáâ蟓ãÔޓéìåâÕk“àâ×ØߓԓáÔÞåØæßk“
éŽåâÕák“×âÞèàØáçÔÖÜ¡“É“ãåÔÞçÜÖގÖۓÖéÜ `ØákÖۓÝؓáWæßØ×ác“éìåâÕk¡“"çéåçb“åâ`ák Þì“ãÔޓæéÝ“ØëãâáWç“âÕÛÔÝèÝk“ā“Ýؓçâ“çåb áÜáޓ áԓ é؀ØÝáb“ âÕÛÔÝâÕì“ àÔçèåÜçákÖۓ
ãåÔÖk¡
ÈÝåâíäò™óޙìåâíâç™çޗÞåÞóç”Üá™äèï“
ÆÙ饗­¥—— ¾éØăÚâf—íðá[ۄÜåo—í‡ÜÚߗ
äg„Üåo—çé‘ägéåf—ç|éæíà¤
ëæêëà—ì—ßæéåoßæ—Ûoãì—Ò«Ô
ºåÔãÛÜ֓ØëãåØææÜâá“âٓÔßߓãâ åâæÜçì“àØÔæèåØàØáçæ“Ùâå“çÛؓ
èããØå“ãÔåç“ΧÐ
¹ÜÚ¡“©¡““
ÆÙ饗«¥—— DŽàÙãà•å[— äoêëؗ ñßæëæíÜåo— çæÛfã¤
å’Úߗؗç„odå’Úߗ„Üñ‘—ëðdàåÜâ—ÒªÔ
´ããåâëÜàÔçؓæÜçØæ“âٓßâáÚÜçè×ÜáÔߓÔáד
Öåâææ“æØÖçÜâáæ“âٓåâ×æ“ΦÐ
—
É Ì Æ Â ¾ % “ G ¾  ¿Ì “ ¼ Á ¹  ŠÀ È ½ . “ ¢ “ É Í · & ¿ É Á .
ÆÙ饗ªÚ¥—— Íð„oñåìë[— æÙãØêë— «¥— ãæ•àê¤
âؗñ—ßæéåoßæ—Ûoãì—Ò©Ô
¹ÜÚ¡“¦Ö¡““ §çۓ ÕØÔåÜáړ ÔåØԓ Öèç“ âèç“ âٓ
çÛؓçâã“ãÔåç“Î¥Ð
·µÂÅÁ%“"¿ Á¾ Ì
ÆÙ饗ªØ¥—— ¿éìْ—æÛãàëÜâ—ßæéåoßæ—Ûoãì—Ùãæâì—í[ãڑ—É—§ª»—
¨§ª—§¨°—Ä—ê—çæì•àëoä—Ãʺ—ą—êë[íØáoÚo—Ùãæâ—Ò©Ô
¹ÜÚ¡“¦Ô¡““ ´“åâèÚۓÖÔæçÜáړâٓçÛؓèããØå“ãÔåç“âٓçÛؓœ£¦·“
¤£¦“£¤¬“À“ÖìßÜá×Øå“ÕßâÖޓêÜçۓèæؓâٓ¿Æ¶“ā“çÛؓ
ÖèååØáç“ÕßâÖޓΥÐ
ÆÙ饗ªÙ¥—— ¿éìْ—æÛãàëÜâ—ßæéåoßæ—Ûoãì—Ùãæâì—í[ãڑ—É—§ª»—
¨§ª—§¨°—Ä—ê—çæì•àëoä—Ãʺ—ą—êçæÛåo—çæßãÜۗҩÔ
¹ÜÚ¡“¦Õ¡““ ´“åâèÚۓÖÔæçÜáړâٓçÛؓèããØå“ãÔåç“âٓçÛؓœ£¦·“¤£¦“
£¤¬“À“ÖìßÜá×Øå“ÕßâÖޓêÜçۓèæؓâٓ¿Æ¶“ā“Õâççâà“
éÜØê“Î¥Ð
·µÂÅÁ%“"¿ Á¾ Ì
ÆÙ饗©¥—— ÉæñÛoã咗ëíØé—ãæ•àêâæíf—æÙãØêëà—ßæé¤
åoßæ—Ûoãì—êëØéfß旟ê—Ãʺ —Ø—åæífßæ—
Ùãæâì—Ò©Ô
¹ÜÚ¡“¥¡““ ·ÜÙÙØåØáç“ æÛÔãØæ“ âٓ çÛؓ ÕØÔåÜáړ ÔåØԓ
âٓçÛؓèããØå“ãÔåç“âٓçÛؓâßדÕßâÖޓ›êÜçۓ
¿Æ¶œ“ÔáדçÛؓáØê“ÕßâÖޓΥÐ
feroslitiny a neželezné kovy
íñÛgã[í[åo >
èßÜÖܓ ÇåÔèÕâéԓ
>> >>
¦œ“ ԓ ãâéÔÛì“ ØëãâáW獓 ā“
՜
inzerce
Ԝ
179
180
Roční přehledy
192
Vzdělávání
183
Zprávy Svazu sléváren České republiky
193
Umělecká litina
185
Zprávy České slévárenské společnosti
193
Blahopřejeme
187
Slévárenské kongresy a konference
194
Nekrolog
191
Vysoké školy informují
195
Z historie
144
135
153
138
Rakovnické tvářecí
stroje s. r. o., Rakovník
RÖSLER
Oberflächentechnik
GmbH, Německo
SEDLECKÝ KAOLIN a. s.,
Božičany
Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
Veletrhy Brno a. s.,
FOND-EX 2012, Brno
Vkládaná inzerce
BUSINESS Network,
MIDEST 2012, Paříž
10.–14. září 2012
I. Nová
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
předložené číslo našeho odborného časopisu Slévárenství
je zaměřeno na výrobu odlitků ze slitin neželezných kovů.
Tyto odlitky nacházejí uplatnění v leteckém, automobilovém, elektrotechnickém i spotřebním průmyslu.
Jak je známo, počátky odlévání neželezných kovů, resp.
mědi, spadají do období 2 000 let př. n. l. (doba bronzová); byla to významná vývojová etapa počátků slévárenství. Značný rozvoj slévárenství neželezných kovů však
nastal až v důsledku nových poznatků v oblasti chemie
na přelomu 18. a 19. století. Sledujeme-li historický vývoj výrobních způsobů technicky významných kovů, nacházíme zásadní rozdíl podle toho, jak se kovy chovají
k uhlíku, který je nejrozšířenějším redukčním činidlem
(po dlouhá tisíciletí jako dřevěné uhlí, později jako kamenouhelný koks). Mnohé kovy z oxidických rud lze vyredukovat snadno, jako např. měď, olovo, tj. kovy, jejichž
výroba byla známá již v minulých dobách. Ve starověku
k nim patřilo stříbro, zinek a cín. Naproti tomu některé
kovy tvoří velmi stálé oxidy, které uhlíkem za běžných
podmínek redukovat nelze. Jsou to např. oxid hlinitý
(Al 2O3), oxid hořečnatý (MgO) nebo oxid křemičitý (SiO2)
atd. Proto výroba těchto kovů zůstala neznámou až do
doby rozvoje moderní chemie a elektrochemie. Příkladem je hliník, jehož v ýroba je známa od roku 1825.
Pro slévárenské účely byl využit především na počátku
20. století.
V současné době v ýrobu odlitků z neželezných kovů
u nás provozuje poměrně dlouhá řada sléváren, z nichž
některé jsou členy Svazu sléváren ČR. Vyrábějí odlitky ze
slitin hliníku, mědi, olova, cínu, zinku a dalších neželezných kovů, odlévaných gravitačně do pískových a kovových forem nebo tlakových forem.
Ve světovém měřítku je vyráběno celkem cca 80 mil. t
odlitků, z toho je 10 mil. tun slitin Al, 1,3 mil. t slitin Cu,
0,4 mil. t slitin Zn, 0,15 mil. t slitin Mg a 0,47 mil. t slitin ostatních neželezných kovů.
Rozvoj automobilového a leteckého průmyslu a kosmonautiky přispívá k vývoji a uplatňování nejen nových progresivních slitin, ale i nových progresivních technologií.
Dnes nacházejí uplatnění nové slitiny hliníku s hořčíkem
a manganem (AlMg5Si2Mn), které jsou známé pod obchodním označením Magsimal a umožňují výrobu odlitků
s poměrně vysokou tažností a pevností. U slitin zinku je
to např. slitina Superloy, která byla vytvořena pro tlakové lití na strojích s teplou tlakovou komorou a vyznačuje se vynikajícími slévárenskými a mechanickými vlastnostmi. Dále slitina Beric, která obsahuje 4 % Al a 4 %
Cu a je určena pro precipitační vytvrzování. V oblasti slitin mědi je velmi často používán cínový a hliníkový bronz
(CuSn12 a CuA10Ni2Mn) nebo mosaz (CuZn31MnAl1).
Slévárenství slitin hořčíku je provozováno ve větší míře
v zahraničí; odlévají se slitiny AM 50 a AM 60, které jsou
vhodné pro výrobu těles volantů automobilů; nejpoužívanější slitinou je AZ 91. U nás je známá a dlouhodobě
provozována pouze jedna slévárna hořčíku.
Uplatnění technologií výroby odlitků z neželezných kovů
je úzce spojeno s použitým typem slitiny. Vedle klasických
metod odlévání do pískových forem (slitiny mědi, hliníku,
popř. slitin zinku) je nejvíce rozšířené vysokotlaké lití slitin hliníku a slitin zinku. Při odlévání slitin hliníku se v zahraničí uplatňují nové progresivní technologie (squeeze
casting, thixoforming, reocasting atd.), které přispívají
k výrobě hutných odlitků bez vnitřních vad s vyššími mechanickými hodnotami.
Byla bych velmi ráda, kdyby se našim slévárnám slitin neželezných kovů i v příštím období dařilo dobře a trend
jejich vývoje měl pouze rostoucí tendenci. K tomu může
přispět také spolupráce slévárenských firem se slévárenskými katedrami našich vysokých škol. Jednak z hlediska
optimálnějšího a cílevědomějšího řešení daných problémů, ale také s ohledem na přípravu a výchovu nových
slévárenských odborníků, ať už v odborné praxi, nebo na
akademické půdě.
Články obsažené v tomto čísle ukazují na nutnost řešení
některých odborných otázek jak v oblasti vývoje a výzkumu, tak při aplikaci v praxi. Doufám, že čtenáři přijmou dále uvedené příspěvky s porozuměním.
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 139
ú vodn í slovo
Vážení čtenáři,
Leonhard Heusler
roční přehledy
Odlitky z lehkých
kovů odlévané
do pískových
a do kovových forem
1. část: hliník – základy nauky
o materiálu, materiály a jejich
vlastnosti
ročn í přehled y
Leonhard Heusler
L i t é m a t e r i á l y v p o d vo z k u
a motoru
Ve výrobě automobilů zaujímá oblast
podvozku a motoru stále ještě největší
podíl použití litých materiálů, přičemž
také zde spolu neustále soutěží litina
a hliník. Je to zřejmé z krátkého článku
G. Raua [1].
Další článek M. Mengeho a T. Zeunera
[2] pak podává přehled výlučně o hliníkových odlitcích pro součásti podvozku.
Soupeření mezi litinou a hliníkem se drží
i u odlitků pro motory. V článku, který
nabízí přehled o litině jako materiálu pro
blok motorů nejnovější generace motorů, se R. Weber a W. Görtz [3] zabývají
příslušnými podíly na trhu a koncepcemi
motoru a z hlediska snižování hmotnosti vidí rostoucí možnosti především
pro litinu s červíkovitým grafitem (GJV).
K tomu, aby bylo možné zkoumat vliv
mnoha parametrů na mechanické vlastnosti a vlastnosti struktury, se nabízí
statistické plánování a vyhodnocování
zkoušek. F. Grosselle, G. Timelli a F. Bonollo [4] používají tento postup u slitin
AlSiCuMg. Obměňuje se přitom obsah
Cu a Ti, rychlost chladnutí a tepelné
zpracování.
Nutnost snižovat náklady vede stále znovu k otázce, jak se dá zkrátit tepelné
zpracování odlitků a přitom současně zachovat nebo dokonce zlepšit důležité
vlastnosti, jako je pevnost a rozměrová
stálost. Takovou optimalizaci popisují
H. Zak a B. Tonn [5] na příkladě slitiny
AlSi10Mg(Cu) určené pro použití u hlav
válců. Nejlepšího kompromisu mezi délkou tepelného zpracování, mechanickými vlastnostmi, zformování eutektického křemíku a rozměrovou stálostí
se dosáhlo rozpouštěcím žíháním – 2 h
při 520 °C, rychlém ochlazení a násled-
180 ném umělém vytvrzování 2 h při 210 °C).
W. Kasprzak aj. [6] využívají ve své práci již známé evropské výsledky výzkumu
se slitinou AlSi7MgCu a její variantou
obsahující zirkon a vanad.
Před třemi lety představili M. Garat a G.
Laslaz (Roční přehled č. 45, 2008, [32])
variantu slitiny AlSi7Cu3 bez Mg s malými podíly Mn, V, Zr a Ti, která měla
velmi dobrou žárupevnost při současně vynikající únavové pevnosti. Jako
optimální slitina je navrhována slitina
AlSi7Cu3,5 vždy s 0,15 % Mg a Mn,
a také vždy s 0,12 % V, Zr a Ti (všechny
údaje v hmot. %) s obsahem Fe nižším
než 0,15 %.
Už dříve se referovalo o pracích univerzity v Magdeburgu, které se zabývají
gradientními materiály, tzn. odlitky vyrobenými následným překrytím vrstev
dvou slitin. Tento princip se nyní dále
rozvíjí v rámci nového výzkumného záměru [7]. Zkoumají se gradientní materiály s klasickými slévárenskými slitinami jako základním materiálem a jako
druhá slitina jsou použity varianty zpevněné vždy částicemi SiC.
Kluzné plochy válců v klikových skříních
musí mít vedle dobré tepelné vodivosti
i vysokou stabilitu a dobré tribologické
vlastnosti. Monolitické bloky z nadeutektických slitin AlSi sice tyto požadavky
splňují, jsou však relativně drahé, takže
se většinou používají standardní slitiny
s pouzdry z GJL anebo se kluzné plochy
cílevědomě upraví. Legování kluzných
ploch válců laserem představené již
před několika lety bylo nyní znovu tématem článku R. Bähra, M. Braunhardta
a A. Dolcha [8].
Podobný princip, jako je laserové legování, je používán i při lokálním zpracování vysoce namáhaných zón automobilových pístů. F. Dörnenburg, K. Lades
a)
a S. Kenninglay [9] představují postup,
při kterém se okraj žlábku pístu lokálně
roztaví (nataví) postupem svařování
WIG, přičemž se následným rychlým
ztuhnutím vytvoří velmi jemná přetavená struktura odolná proti vysokému
namáhání. Zatímco se u původní slitiny
objevily první trhliny již po 50 zatěžovacích cyklech, u přetavené hliníkové
slitiny byly první náznaky mikrotrhlin
a plastické deformace patrné teprve po
2 000 cyklech.
Te p e l n é z p ra c ová n í a m e c h a n i c ké v l a s t n o s t i
Na téma tepelného zpracování bylo dosud publikováno téměř nepřehledné
množství prací, takže bylo velmi obtížné
propracovat se přes práce týkající se
základů k článkům, které je přesahují.
Z tohoto hlediska je nápomocný vynikající článek E. Sjölandera a S. Seifeddineho [10] s přehledem o tepelném zpracování s četnou odkazovou literaturou.
Worcester Polytechnic Institute, Worcester, Massachusetts, USA, se již delší
dobu zabývá metodou nazvanou „Uphil-Quenching“ ke snižování vnitřního
pnutí při kalení. V aktuální práci se D. A.
Lados, D. Apelian a L. Wang [11] zabývají tímto postupem a podrobně popisují mechanizmy růstu vnitřního pnutí
ve srovnání s konvenčním kalením. Proces „Uphill-Quenching“ zahrnuje kalení
z úrovně rozpouštěcího žíhání ve vařící
vodě, následné pomalé ochlazování v tekutém dusíku a rychlý opakovaný ohřev
ve vařící vodě. U takto zpracovaných
vzorků z různých slitin bylo možno při
únavové zkoušce konstatovat výrazné
zpomalení šíření trhlin, což se přičítá
slabšímu vývoji vnitřního pnutí (obr. 1).
Y. Birol [12] se zabývá rozdíly vlastností
b)
Obr. 1. Chování růstu trhlin zkoumaných slitin při vysokém (a) a nízkém (b) pnutí [11]
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
Leonhard Heusler
Ú n a vové v l a s t n o s t i
a tečení
D. A. Lados [18] vysvětluje rozdílné vlastnosti krátkých, resp. dlouhých únavových trhlin ve slitinách AlSi7Mg, AlSi13,
AlSiMg a AlMg7.
Podobně, jak se vysvětluje u již dříve výše
uvedené slitiny AlSi8Cu3, lze změnami
chemického složení v tolerancích normy
obměňovat mechanické a únavové vlastnosti i u slitiny A206 (podobná slitině
AlCu4MgTi). D. Jean a F. Major [19] sledují varianty slitiny blízko horní a dolní
meze normy při rychlém a pomalém
chladnutí a u každé zjišťují vždy statické
a dynamické mechanické vlastnosti.
M. Brochu aj. [20] zkoušejí u slitiny A357
(AlSi7Mg0,6) různý vliv postupu lití (lití
do kovové formy, resp. reo lití) na mez
únavy při kmitavém napětí. Zatímco
v litém stavu byly ještě zjištěny výrazné
rozdíly hodnot meze únavy (78, příp. 106
MPa), po tepelném zpracování T5, resp.
T7 se zřetelně zmenšují. Zajímavé je
zjištění, že se trhliny na hranicích zrn
přechodně zastaví, ale při vstupu do větve dendritu téhož zrna ne. Z toho se vyvozuje, že mez únavy při kmitavém napětí závisí spíše na velikosti zrna než na
vzdálenosti větví dendritů, což nakonec
vysvětluje i lepší únavové vlastnosti zkušebních tyčí v litém stavu odlitých postupem reo.
Naproti tomu představují R. Bähr a N.
Tuchkova [21] teoretickou koncepci simulačního výpočtu Wöhlerových křivek
na bázi vzdálenosti větví dendritů (DAS).
Je již delší dobu známo, že se únavová
pevnost konstrukčních součástí dá zvýšit vytvořením povrchového tlakového
napětí (např. kuličkováním). Tento princip sleduje i tzv. zpracování UIT hvězdice
kola ze slitiny AlSi11Mg, které popisují
A. Berg-Pollack, C. M. Sonsino a F. J.
Völlmecke [22]. UIT je zkratka pro „Ultrasonic Impact Treatment“ (mechanické
zpracování ultrazvukem), při kterém se
povrch zhutňuje a tváří nástrojem aktivovaným ultrazvukem až do hloubky cca
1,2 mm. Tímto způsobem se dá získat
tlakové napětí 100 MPa ve srovnání s 20
MPa u nezpracovaného kola (obr. 3). Tak
bylo možné zvýšit únavovou pevnost
o cca 25 %, z čehož vzniká určitá možnost snížení hmotnosti loukotí.
Rychlé ochlazování v rámci tepelného
zpracování může v odlitku vytvořit vysoké vnitřní pnutí, a to může v případě
a)
Obr. 2. Srovnání naměřených hodnot meze kluzu R p s hodnotami předpovězenými u slitiny AlSi8Cu3 v litém stavu [17]
tahového pnutí výrazně zkrátit životnost
konstrukční součásti. Souvislostí mezi
tepelným zpracováním, vnitřním pnutím a životností se zabývají B. Stauder
a P. Stika [23]. Hlavy válců se zpracovávaly s různými parametry ochlazování
a umělého vytvrzování a následně se
metodou jemných řezů zjišťovalo vnitřní pnutí.
U hlav válců je, vedle namáhání vysokofrekvenčním kmitáním způsobeným
spalováním, další příčinou selhání tepelná únava. T. Takahashi a K. Sasaki [24]
zjišťovali termomechanické únavové
vlastnosti slitiny AlSi7Mg0,3 podrobené tepelnému zpracování T6 po různě
dlouhém stárnutí od 0 do 100 h při
teplotě 250 °C. Konstatují, že se počet
tepelných cyklů až do selhání zvyšuje
s rostoucí délkou stárnutí. Pokud jde
o termomechanickou únavu, má podle
toho stav výrazného přestárnutí převahu
nad stavem T6.
M. B. Grieb, H. J. Christ a B. Plege [25]
zkoumají na speciálním zkušebním odlitku podobném součásti ve spalovacím
prostoru hlavy válce termomechanickou únavu různých slévárenských slitin
a předkládají model pro lepší předpověď
její životnosti.
J. C. Dandrea a R. Lakes [26] se zabývají tečením tří různých hliníkových slitin
typu AlSi8Cu3 pro lití do kovové formy
a také slitiny typu AlSi14Cu4Ni2 na tlakové odlitky.
D. Yao aj. [27] předkládají práci o tečení
slitiny AlCu6TiMnVZr s přísadami lanthanu.
St r u k t u ra a m e c h a n i c ké
vlastnosti
Rychlost chladnutí v odlitku má vliv na
vzdálenosti mezi větvemi dendritů (DAS)
a na výsledné mechanické vlastnosti.
I. Todaro aj. [28] zkoumali tyto souvislosti na příkladě slitiny AlSi10 Mg odlévané do kovové formy.
b)
Obr. 3. Vliv ultrazvukového zpracování UIT na napětí: a) v litém
stavu, b) po ultrazvukovém zpracování [22]
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 181
ročn í přehled y
globuliticky, resp. dendriticky ztuhlé slitiny AlSi7Mg0,6, která byla podrobena
rozpouštěcímu žíhání. K dosažení maximální pevnosti stačí v obou případech
2 h rozpouštěcího žíhání při 540 °C.
Globulitická (reo)struktura přitom nevykazuje žádné přednosti.
X. Y. Liu aj. [13] zjišťovali vliv rozpouštěcího žíhání na odmíšení a mechanické
vlastnosti slitiny typu AlCuMgAg.
L. Wu a W. C. Ferguson [14] představují numerický model odmíšení, kterým se
dají předpovídat mechanické vlastnosti
slitin AlSi7Mg0,3 a AlSi7Mg0,6.
P. Pucher aj. [15], [16] uskutečnili velmi
rozsáhlé a důkladné zkoušky slitiny
AlSi8Cu3, resp. AlSi9Cu3, které jsou
předloženy ve třech článcích. Jádrem
práce je hodnocení zabíhavosti a mechanických vlastností slitiny AlSi8Cu3.
Ve třetí části [17] je pak popsán počítačový program, který umožňuje předpověď zabíhavosti a mechanických vlastností slitiny AlSi8Cu3 na základě výsledků výše uvedených zkoušek (obr. 2).
Jako zadávací parametry k tomu musí být
známo chemické složení a velikost buněk,
resp. vzdálenost větví dendritů (DAS).
ročn í přehled y
Leonhard Heusler
Modelováním struktury a mechanických
vlastností během lití a tepelného zpracování se zabývají M. Schneider a J. Kappey [29].
Práce F. Grosselleho aj. [30] o korelaci
mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi slévárenských slitin AlSi se
uskutečnila v rámci projektu Nadia. Ke
stanovení vzdáleností větví dendritů
a mechanických vlastností dvou slitin
AlSi8Cu3 a AlSi11Cu2 pro různé podmínky chladnutí použili stupňovitou
kovovou formu. Korelace mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi byla
převzata do simulačního programu, přitom se výsledky následných výpočtů
s naměřenými hodnotami příliš neshodovaly.
M. Kobayashi aj. [31] zkoušeli zjistit vliv
lokální mikropórovitosti na mechanické
vlastnosti slitiny AlSiMg. Ke zkouškám
použili rentgenovou tomografii. Zatímco
bylo možné zjistit určitou závislost pevnosti v tahu na maximální velikosti pórů,
byla korelace mezi pevností v tahu a podílu struktury s hustotou pórů vyšší než
10 % relativně dobrá. Podle toho je
shluk mikropórů pro mechanické vlastnosti jedním z rozhodujících faktorů.
M. Tiryakioglu [32] diskutuje o vlivu jednotlivých pórů na lomové napětí u slitiny
AlSi7Cu0.3.
Intermetalické fáze zajišťují, zvláště při
zvýšených teplotách, vyšší pevnost slitin
AlSi. C. L. Chen, A. Richter a R. C. Thomson [33] popisují nano měření tvrdosti
těchto fází. U různých fází, jako např.
Al3Ni2, AlFeMnSi, Al2Cu a Al9FeNi byly
zaznamenávány křivky silových drah velmi malého zkušebního tělesa a tvrdost
vtlačováním se měřila v REM. Z hodnot
tvrdosti jednotlivých fází při různých teplotách (obr. 4) lze vyvodit vlastnosti
materiálů, které tyto fáze obsahují, při
vysokých teplotách.
H. R. Ammar aj. [34] optimalizovali mechanické vlastnosti slitiny 359 lité do ko-
vové formy tím, že systematicky obměňovali obsah Cu a Fe a také teplotu rozpouštěcího žíhání.
Skutečnost, že se v některých materiálech pro tváření používá jako legující
prvek skandium, takže se dříve nebo
později dá očekávat jeho přítomnost
v recyklovaných slitinách, byla pro D.
Emadiho, A. K. Prasada Rao a M. Mahfouda [35] podnětem zjistit vliv tohoto
prvku na strukturu a mechanické vlastnosti slitiny A319 (AlSi6Cu4).
V ý vo j s l i t i n
Slitiny hliníku typu AlZnMgCu jsou známé jako velmi pevné slitiny pro tváření,
mají však zpravidla velmi špatné slévárenské vlastnosti a zvláště vlivem velkého
intervalu tuhnutí vysoký sklon ke vzniku
trhlin. H. Zak a B. Tonn [36] popisují optimalizaci tohoto typu slitiny pro odlévání do kovových forem.
Podobný vývoj slitiny realizovali A. N.
Khaleel Ahmed aj. [37] a nakonec dali
přednost slitině AlZn6,6Mg2,3Cu1,9.
Pro svoji nízkou hustotu při vysoké specifické pevnosti se slitiny AlLi používají
v leteckém průmyslu, doposud ovšem
jenom jako tvářené. A. A. Il’in aj. [38]
vyvinuli slitinu AlLi se složením AlLi3Cu1,5Mg0,6Mn0,3Zr0,2Nb0,1, kterou
lze odlévat do kovové formy. Docílilo se
u ní hodnot pevnosti v tahu od 360 do
370 MPa a tažnosti (poměrného prodloužení po přetržení) od 6 do 7,5 % při
zachování přijatelné slévatelnosti.
Podstatnou nevýhodou slitin AlCu vysoké pevnosti je jejich relativně špatná slévatelnost a velký sklon ke vzniku
trhlin. Vhodným postupem odlévání
se tyto nevýhody dají do jisté míry zmírnit. Toho využili G. H. Peters a A. P.
Druschiz [39] k optimalizaci mechanických vlastností a sklonu k trhlinám slitiny AlCu, aby se z ní daly odlévat části
podvozku. Po různých zkouškách, při
kterých se měnil obsah Mg, Mn a Si, se
jako optimální slitina ukázala slitina typu
AlCu4,5Zn2,8Ti0,26Mg0,25Mn0,24.
Spíše historický přehled vývoje a rozšíření využití slitiny A390 (AlSi17Cu4) podává J. L. Jorstad [40].
Zdá se, že také slitina B206 (AlCu4Mg)
budí svou vynikající pevností znovu velký zájem, ačkoliv je známo, že má velký
sklon ke vzniku trhlin. Novější zkoušky
ukázaly, že obsah Ti požadovaný v americké normě spíše vyvolává vznik trhlin
a kvůli tomu byla do normy zařazena
varianta B206 bez titanu. Tu podrobili
rozsáhlým zkouškám pevnosti a sklonu
k trhlinám A. Rodriguez aj. [41], [42].
V rozsahu normy přitom obměňovali obsah legujících prvků Cu, Mn, Mg, Fe, Si
a Zn. Optimální mechanické vlastnosti
měla podle výsledků zkoušek po tepelném zpracování T4, přitom byla slitina
v tomto stavu také relativně odolná proti znečištění Fe a Si. Zvýšení obsahu Mg
nad toleranční hranici na 0,55 % umožňuje zvýšení meze kluzu 0,2 o dalších
30 MPa. Zdá se, že ve stavu přestárnutí
T7 má na mechanické vlastnosti velký
vliv poměr Fe/Si, což by stálo za další
prozkoumání.
Dalším hodnocením slitiny B206 se zabývá příspěvek D. Jeana aj. [43], a to vlivem stárnutí za studena a za tepla na
mechanické a korozní vlastnosti.
J. Medved, M. Voncina a P. Mrvar [44]
pojednávají o vlivu okolního ovzduší na
korozní vlastnosti slitiny AlSi9Cu3.
( Z k r á c e n ý p ř e k l a d z č a s o p i s u
Giesserei, 2011, 98 , č. 5, s. 46 –5 4 ,
4 8 . p o k r a čov ání.)
Recenzent: doc. Ing. Rudolf Kořený,
CSc.
L i t e ra t u ra
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Obr. 4. Srovnání tvrdosti všech zde zkoumaných fází při různých teplotách [32]
182 S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
[12]
Giesserei, 2010, 97, č. 11, s. 78–79.
Giesserei, 2010, 97, č. 5, s. 84–86.
Giesserei, 2010, 97, č. 3, s. 20–25.
Mat. Sci and Eng., 2010, A527,
s. 3536–3546.
Giesserei-Praxis, 2010, č. 4, s.
105–111.
Materials Science Forum 618–619,
2009, s. 595–600.
BMBF - Forschungsbericht, BBF
2009, s. 1–56, FKZ03WKU01C.
Giesserei, 2010, 97, č. 8, s. 28–33.
MTZ, 2010, 71, č. 4, s. 246–249.
J. of Mat. Proc. Techn., 2010, 210,
s. 1249–1259.
Mat. Sci. and Eng., 2010, A527,
s. 3159–3165.
Int. J. Mat. Res., 2010, 101, č. 3,
s. 439–444.
Josef Hlavinka
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
Te c hni cká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: + 420 5 41 142 6 42
te l.: + 420 5 41 142 6 81
te l.+fa x : + 420 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Veletrh FOND-EX
klepe na dveře
10.–14. 9. 2012,
Brno – Výstaviště
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
FOND-EX 2012, který proběhne
zároveň s 53. MSV, se neúprosně
blíží.
Přihlásit vaši firmu a vystavovat
na veletrhu je však stále ještě
možné.
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
Již tradičně bude tento slévárenský veletrh umístěn v pavilonu Z. K dnešnímu
dni (17. 5. 2012, pozn. red.) je přihlášeno 43 odborných firem na celkové ploše 1 000 m2, což znamená, že velikostí
už nyní dosáhl veletrh FOND-EX 2012
toho předcházejícího v roce 2010.
Pro návštěvníky veletrhu připravujeme
ve spolupráci s BVV společnou plochu
pro výstavu odlitků. Naši členové z řad
sléváren či modeláren tak budou mít
možnost představit touto cestou své výrobky.
V tuto chvíli je dokončována finální podoba veletrhu. I nadále však vyzýváme
všechny ty, kteří ještě váhají, budete-li mít zájem stát se vystavovateli či
chcete předvést své výrobky s krátkým
popiskem výrobce na výstavě, kontaktujte nás: [email protected]
Věříme, že i v letošním roce bude pro
návštěvníky připraveno zajímavé prostředí v duchu tradic i budoucnosti slévárenské výroby v České republice i v zahraničí.
MATERIALICA 2012
Te r m í n : 2 3. –25. ř í j na 2012
M í s t o ko n á n í : M n i c h o v, N ě m e c ko
Bližší informace: w w w.materialica.d e
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 183
R O Č N Í P Ř E H L E D Y / zpr áv y svazu sl é vá ren česk é republik y
[13] Materials and Design, 2010, 31,
s. 4392–4397.
[14] Materials Science Forum 618–619,
2009, s. 203–206.
[15] Giesserei-Praxis, 2009, č. 3, s. 71–78.
[16] Int. J. of Cast Met. Res., 2010, 23,
č. 6, s. 375–383.
[17] Giesserei, 2010, 97, č. 11, s. 42–49.
[18] Materials Science Forum 618–619,
2009, s. 563–574.
[19] AFS Transactions, 2009, s. 103–112.
[20] Int. J. of Fatigue, 2010, 32, s.
1233–1242.
[21] 9. Magdeburger Maschinenbautage, 30. 9.–1. 10. 2009, Magdeburg,
sborník 2009, s. 321–328.
[22] MP Materials Testing, 2010, 52,
č. 7/8, s. 496–501.
[23] VDI-Bericht Nr. 2122, VDI-Verlag,
Düsseldorf 2011, s. 189–202.
[24] Procedia Engineering, 2010, 2,
s. 767–776.
[25] Procedia Engineering, 2010, 2, č. 1,
s. 1767–1776.
[26] Mech. Time-Depend Mater, 2009,
13, s. 303–315.
[27] Scripta Materialia, 20 09, 61,
s. 1153–1155.
[28] Light Metals, 2010, s. 619–624.
[29] VDI-Bericht Nr. 2122, VDI-Verlag,
Düsseldorf 2011, s. 203–217.
[30] Metallurgia Italiana, 2009, 101,
č. 6, s. 25–32.
[31] Mat. Sci. and Technology, 2010,
26, č. 8, s. 962–967.
[32] Mat. Sci. and Eng., 2010, A527,
s. 4546–4549.
[33] Intermetallics, 2010, 18, s. 499–508.
[34] AFS Transactions, 2009, s. 149–168.
[35] Mat. Sci. and Eng., 2010, A527,
s. 6123–6132.
[36] Giesserei- Praxis, 2009, č. 11,
s. 349–353.
[37] Indian Foundry Journal, 2009, 55,
č. 9, s. 25–30.
[38] Russian Metalurgy, 2009, č. 4,
s. 338–344.
[39] AFS Transactions, 2008, s. 38–47.
[40] AFS Transactions, 2009, s. 241–249.
[41] AFS Transactions, 2009, s. 79–91.
[42] Modern Casting, 2010, č. 1, s. 42–44.
[43] AFS Transactions, 2009, s. 113–129.
[44] Livarski Vestnik, 2009, 56, č. 3,
s. 115–129.
Josef Hlavinka
Odborný seminář
Informační systém
– prostředek
ke zvyšování
efektivnosti
slévárenské výroby
Ing. Josef Hlavinka
zpr áv y svazu sl é vá ren česk é republik y
v ýkonný ředitel SSČR
Ve dnech 28.–29. 2. 2012 se v hotelu
Termal Mušov uskutečnil 3. ročník specializovaného semináře zaměřeného na
využití informačních technologií ve slévárenství pořádaný firmami ORACLE
CZECH, s. r. o., Praha, a RGU CZ, s. r. o.,
Brno. Seminář s názvem Informační systém – prostředek ke zvyšování efektivnosti slévárenské výroby je tradičně pořádán pod patronací Svazu sléváren
České republiky. Letošní tematické zaměření semináře bylo obdobně jako
v předcházejících letech voleno tak, aby
reagovalo na aktuální situaci v našich slévárnách. Cílem semináře bylo ukázat
úlohu informačního systému při plánování a řízení nákladů. Semináře se zúčastnilo 45 manažerů českých sléváren.
První přednáška s názvem České slévárenství v kontextu celosvětového ekonomického vývoje (Ing. Josef Hlavinka,
ředitel SSČR) charakterizovala situaci,
ve které se české a evropské slévárny nacházejí, a uvedla téma semináře, které
bylo prezentováno v následujících přednáškách.
Druhý příspěvek přednesl Ing. František
Kristoň, jednatel společnosti RGU CZ,
s. r. o., která se podílela na uspořádání
Ing. Hlavinka při své přednášce
semináře, a Ing. Karel Fritz, obchodní
ředitel společnosti MIKROS, a. s. V přednášce Informační systém pro slévárny
postavený na bázi IS OPTI a WAM S/3
představili společné řešení, které bylo
v minulém roce uvedeno na trh se slévárenskými informačními systémy. Jde
o řešením ucelené, odvětvově zaměřené, postavené jako jednotný informační
systém nad databází ORACLE.
Třetí přednášku Plánování a řízení nákladů – použití modulu PLF systému
WAM S/3 pro modelování hospodářského výsledku společnosti prezentovali
Ing. František Kristoň a Ing. Miloslav
Rott, vedoucí projektů firmy MIKROS,
a. s. Byly v ní představeny prostředky,
které systém postavený na bázi systému
WAM S/3 a systému OPTI nabízí. Vedle
nákladového controllingu bylo pojednáno o způsobech plánování nákladů
a výnosů společnosti a modelování hospodářského výsledku společnosti.
Ing. Svadbík ze společnosti RGU CZ,
s. r. o., přednesl příspěvek Zásadní trendy vývoje IS OPTI, v němž představil systém OPTI jako specializovaný informační
systém, který je vyvíjen firmou RGU
GmbH Dortmund pro potřeby sléváren
od roku 1984. Systém řeší specifické požadavky charakterizující slévárenský proces a při jeho vývoji jsou zohledněny
trendy rozvoje vědního odvětví nazývaného informační technologie.
Následovaly případové studie užití informačního systému OPTI. Ing. Michal
Perutka, vedoucí projektů firmy RGU CZ,
s. r. o., popsal využití IS OPTI ve slévárně
společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s., kde je systém OPTI začleněn
do jednotného informačního systému
společnosti s vrcholovým systémem
ORACLE EBS. Další případová studie byla
zaměřena na uplatnění systému OPTI ve
slévárnách s automatickou formovací linkou, ve společnosti KASI, spol. s r. o.,
kde je systém OPTI integrován s informačním systémem SAP R/3 a řídicími
systémy jednotlivých výrobních zařízení.
Oficiální část semináře byla zakončena
přednáškou Petra Podbraného ze společnosti Oracle Czech, s. r. o., na téma
Použití Oracle Business Intelligence pro
moderní řízení společnosti. V přednášce byl představen tento moderní nástroj
a byly ukázány možnosti jeho aplikace
ve slévárenské praxi při moderním řízení
sléváren.
Seminář pokračoval neoficiální částí,
návštěvou moderního vinařského závodu v Novosedlích. Součástí byla i řízená
degustace vín vyráběných v tomto vinařském závodě. Zde byl dán prostor
účastníkům pro neformální diskuzi. K relaxaci byl návštěvníkům k dispozici termální bazén.
ALUMINIUM 2012
184 Účastníci pozorně sledují program
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
Te r m í n : 9. –11. ř í j na 2012
M í s t o ko n á n í : D ü s s e l d o r f, N ě m e c ko
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w. a l u m i n i u m m e s s e.co m
A nt o n í n Z á d ě r a
zprávy
České slévárenské
společnosti
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á z na mní k , fa x :
5 42 214 4 81
m o b il: 6 03 3 42 176
s l e va re ns ka @ vo lny.c z
w w w.s l e va re ns ka.c z
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
organizační garant 49. SD
V pořadí již 49. slévárenské dny ® (SD) se
uskuteční 6.–7. listopadu 2012 v hotelu
Avanti v Brně. Organizaci konference zajišťuje ČSS. Součástí 49. SD bude také
tradiční doprovodná výstava dodavatelů a zástupců sléváren.
Odborný program i doprovodná výstava 49. SD proběhnou podle níže uvedeného schématu. Po registraci účastníků a slavnostním zahájení bude v dopolední části následovat společné plenární zasedání. V rámci této části zazní
přednášky zaměřené do oblasti současného stavu české i světové ekonomiky,
stavu českého slévárenství a oblastí výroby odlitků.
Program odpolední části 1. dne a program 2. dne bude probíhat současně
ve třech sekcích. Zaměření přednášek
v dané sekci vychází z odborného zaměření příslušné komise ČSS. Přednášky
budou probíhat v následujících sekcích:
1. Sekce formovacích směsí
2. Sekce ekonomická
3. Sekce technologická
4. Sekce neželezných kovů a slitin
5. Sekce výroby oceli na odlitky a ingoty
6. Sekce litin
7. Sekce přesného lití
8. Sekce tlakového lití
V oblasti metalurgie oceli budou přednášky zaměřeny např. do oblasti žárovzdorných materiálů pecí a pánví, použití sekundární metalurgie, dezoxidace
oceli a vad odlitků. V oblasti neželezných kovů budou příspěvky zaměřeny
na témata tavení a ošetření taveniny,
vyhodnocování kvality metalurgických
procesů, jakosti odlitků v závislosti na
kvalitě metalurgického zpracování nebo
např. na nové směry ve výrobě a ekologii odlitků ze slitin neželezných kovů.
V oblasti formovacích směsí a přesného
lití jsou tématy přednášek např. nové pojivové systémy, uplatnění obalových materiálů při výrobě skořepinových forem,
možnosti využití jader pro hliníkové slitiny v přesném lití nebo možnosti studia
interakcí kov–skořepina. V sekci metalurgie litin budou přednášky zaměřeny do
oblasti vlivu metalurgického zpracování
nebo vlivu kyslíku na vlastnosti litin, výrobu litiny s červíkovitým grafitem nebo
oblast nedestruktivní kontroly grafitických litin. Ekonomická sekce bude zaměřena zejména na aktuální ekonomické problémy českých sléváren, jakými
jsou např. zvyšování cen vstupních komodit a energií a naproti tomuto zase
snaha o neustálé snižování nákladů. Slévárnám budou nabídnuty např. výsledky
dvanácti projektů zpracované OK ekonomickou zaměřené na nákladovost dílčích fází výroby odlitků. Zajímavé jsou
podnětné zkušenosti Sléváren Třinec ze
zavádění ekonomického povědomí.
V technologické sekci budou přednášky
zaměřeny do oblasti návrhu vtokových
soustav, nálitkování, filtrace taveniny
nebo použití simulačních programů.
V každé sekci bude předneseno cca
8 odborných příspěvků z celkového počtu více než 60 přednášek ze všech oblastí slévárenské výroby, což ze slévárenských dnů činí největší ucelenou
odbornou slévárenskou konferenci
v České republice.
Kompletní texty všech přednášek budou
uveřejněny ve sborníku na CD, který
bude součástí konferenčních materiálů.
Nově budou pro účastníky připraveny
i tištěné sborníky přednášek, které budou koncipovány jednotlivě, zvlášť pro
přednášky z každé sekce. Sborníky budou k dispozici v přednáškovém sále pro
posluchače v dané sekci, ale nebudou
automaticky součástí konferenčních materiálů. Účelem je zvýšit účinnost jednotlivých přednášek tím, že účastníci
mohou během přednášky nahlédnout
do příspěvků, lépe se orientovat v daném
tématu a vytvářet si poznámky nebo připomínky přímo v textu. Organizátoři
očekávají, že se tak přispěje k lepšímu
pochopení obsahu přednášek a současně i k obohacení následné diskuze.
Jsme si vědomi, že v současnosti je trend
spíše k vydávání pouze CD sborníků,
případně sborníků abstraktů nebo výtahů z přednášek. Tento trend je ovlivněn především snahou po minimalizaci
nákladů, ovšem někdy na úkor kvality
a celkového přínosu konference. Vybrané přednášky budou publikovány i v
časopise Slévárenství.
Součástí konferenčních materiálů bude
také Slévárenská ročenka České slévárenské společnosti. Tato publikace se
vrací jako součást konferenčních materiálů. Snahou organizátorů je, aby se
opět rozšířila mezi odbornou veřejnost
ve větší míře, a lépe tak informovala
o současném stavu ČSS, slévárenské výroby a byla i zdrojem kontaktů pro slé-
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 185
zpr áv y česk é sl é vá rensk é společnosti
ČSS je členskou organizací W F O
World Foundr ymen Organization
c /o T he National Met alforming Centre
47 Birmingham Road, Wes t Bromwich
B70 6PY, Anglie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79
fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81
secret ar y @ thew fo.com
49. slévárenské dny®
s doprovodnou
výstavou
Brno 6.–7. listopadu
2012
A nt o n í n Z á d ě r a / Ve r o n i k a P a zd e r ko v á
zpr áv y česk é sl é vá rensk é společnosti
Obr. 1. Časový harmonogram přenášek 49. SD
svou vysokou kvalitou konferenčních
prostor i nabízených služeb. Ceny ubytování zůstanou podle pracovníků hotelu na přibližně stejné úrovni jako
v loňském roce. Hotel Avanti bude opět
poskytovat občerstvení a stravu v celém
průběhu SD. Pro účastníky Slévárenských
dnů se zde rovněž nabízí ubytování za
zvýhodněných podmínek. Bližší informace budou uvedeny v následujícím čísle
časopisu Slévárenství a také v materiálech, které budou zaslány členům ČSS
v dostatečném předstihu, a dále na webových stránkách ČSS www.slevarenska.cz, na http://aglumbik.cz/projekty/slevarenskedny/ a rovněž u organizátorů 49. SD.
Obr. 2. Situační plánek výstavy v předsálí hotelu Avanti
várny, dodavatele i odběratele odlitků.
Časový harmonogram přenášek a situační plánek výstavy je uveden na obr. 1
a 2. Slavnostní zahájení a přednášky
v plenární sekci se budou konat v kongresovém sále hotelu Avanti. Jednání
v sekcích budou probíhat paralelně
v kongresovém, velkém i malém sále.
Doprovodná výstava je umístěna v předsálí. Velikost předsálí poskytuje výstavní plochu až pro 18 vystavovatelů. Výstavní prostory lze pronajímat jednotlivě nebo současně po více výstavních
plochách (malý, střední nebo velký výstavní stánek). Více informací lze nalézt
na http://aglumbik.cz/projekty/slevarenskedny/. Prostory vyznačené na
schématu přerušovanou čarou (S15, S16)
jsou určeny pro vystavovatele s vlastními
výstavářskými panely. Výstavní prostory
budou vystavovateli obsazovány podle
data zaslání jejich přihlášek na ČSS.
Stejně jako v loňském roce se 49. SD uskuteční v hotelu Avanti, který se osvědčil
186 Organizační garant
49. slévárenských dnů®
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
tel./fax: +420 541 142 656
[email protected]
Česká slévárenská společnost
Mgr. František Urbánek, tajemník ČSS
tel./fax: +420 542 214 481
[email protected]
www.slevarenska.cz
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
Odborná komise
ekonomická ČSS
navštívila slévárnu
UXA, spol. s r. o.
Ing. Veronika Pazderková,
Ph.D.
Ve dnech 27. a 28. 3. 2012 se pod záštitou slévárny UXA, spol. s r. o., konalo
v Olbramovicích 40. zasedání Odborné
komise ekonomické (OK). Úvodním slovem nás přivítal Ing. Jan Kocian, jednatel
společnosti.
Nosné téma zasedání znělo Situace sléváren v dluhové krizi. Úvodní slovo přednesl Ing. Pavel Sobíšek z UniCredit Bank.
Informace o vývoji a stavu evropských
ekonomik, ukazatelů pro průmysl a výhled cen komodit a oceli pro letošní rok
byly pro 27 zástupců českých a slovenských sléváren v současné době vysoce
inspirativní.
Účastníky jednání seznámil Ing. Ivo Janeba s trendy na trzích se silovou elektřinou a informoval je o možnostech úspor
při nákupu elektřiny. Roman Wegschmied
pak představil projekčně-inženýrskou
společnost Metakon, s. r. o.
Následovala tradiční výměna informací
k situaci ve slévárnách formou „kolečka“.
Mimo jiné se zde opakoval aktuální problém zaplněnosti a výhledu sléváren do
dalšího období.
Ing. Jan Šlajs, předseda ČSS, podal informace o činnosti ČSS a také připomněl
průběh valné hromady ČSS, která se
konala 8. 3. 2012 v Technickém muzeu
v Brně. Dále byla podána důležitá informace o záměru SPŠ Jedovnice ve spolupráci s DSB EURO, s. r. o., otevřít od
školního roku 2013/2014 učební obor
slevač-modelář. Odborná komise vyjádřila podporu tohoto záměru.
Závěr jednání patřil Ing. Pazderkové,
Ph.D., která rekapitulovala činnost OK
Ve r o n i k a P a zd e r ko v á / J a n To l a r
Vystoupení Viliama Grácze
Účastníci 40. zasedání OK ekonomické
slévárenské
kongresy
a konference
70. světový
slévárenský kongres
v Mexiku,
25.–27. 4. 2012
I n g . J a n To l a r
Š meral B rno a . s .
F o to g ra f i e: I n g . J . To l a r
Česká republika je prostřednictvím ČSS
jedním ze 30 členů světové organizace
slevačů WFO. Je jistě naší morální povinností a vzhledem k našim tradicím
i nutností účastnit se světových kongresů WFO (SSK) konaných každé 2 roky. V poslední době jsou tyto kongresy
pořádány v zemích, kde dochází k výraznému nárůstu slévárenské výroby,
a tím i k rozvoji slévárenských technologií. Letošní, již 70. SSK se konal 25. až
27. 4. ve městě Monterrey v Mexiku. Výkonným výborem ČSS jsem byl pověřen
účastnit se této významné akce jako
oficiální delegát za Českou republiku.
Mexiko je země nám vzdálená nejen topograficky, ale i svou kulturou a historií.
Spojené státy mexické tvoří 31 států
a se 110 miliony obyvatel jsou 11. nejlidnatějším státem světa, kde asi 60 %
populace tvoří mestici – míšenci Američanů a Evropanů. Žije zde 84 indiánských kmenů, které používají svůj vlastní jazyk. Úředním jazykem je španělština.
Dějiny této země jsou fascinující, a proto neodolám a uvádím krátký pohled
do její velmi složité historie.
Základní pilíře mexické civilizace včetně
kamenné architektury se tvořily v období 2000 let př. n. l. Olmékové tehdy vytvořili nejstarší písmo na americkém kontinentu. Mayové se později proslavili
matematickými a astrologickými soustavami a nevídanou architekturou.
Současně se rozvíjely kultury Zapotéků,
Toltéků a konečně Aztéků, kteří během
200 let vybudovali mocnou říši, která
dospěla k tragickému konci v roce 1521,
kdy začalo období španělského dobývání a kolonizace. Tři sta let koloniální
nadvlády negativně ovlivnilo nezávislost
Mexika, o kterou se začal boj v roce 1810
konflikty na hranicích s USA, které vedly k americké invazi v roce 1847, kdy
Mexiko přišlo o polovinu svého území
(Texas, Nové Mexiko, Arizonu, Kalifornii,
Colorado, Utah a Nevadu). Kolonialisté
využívali hlavně obrovské nerostné bohatství, které se stalo majetkem Španělska a jeho evropských věřitelů. Reakcí
domovského obyvatelstva bylo povstání
v roce 1910, které prakticky ukončila
ústava z roku 1917, která platí až dodnes. Současný hospodářský rozvoj
Mexika je silně určován vývojem USA
a Kanady, se kterými je dohodou o volném obchodu (NAFTA) dlouhodobě
vázáno. Současná vláda se snaží z této
smlouvy vymanit a zpřístupnit zahraniční obchod i jiným světovým seskupením včetně EU.
Přírodní nerosty dělají z Mexika jednu
z nejbohatších zemí na světě. Kromě
ropy má země bohatá naleziště zlata,
stříbra, olova, zinku, železných rud, mědi, cínu, uranu a síry.
Klíčovými obory průmyslu jsou petrochemie, ocelářství, automobilový průmysl,
výroba cementu a textilní produkce.
Turizmus je na třetím místě, co se týče
devizových příjmů. V rámci několikaprocentního meziročního růstu HDP hraje
významnou roli až 20% růst výroby odlitků ze železných kovů. Přidělení pořádání jubilejního, 70. světového slévárenského kongresu Mexiku mělo své opod-
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 187
sl é vá rensk é kongres y a konference
za uplynulých 40 zasedání. Byla připomenuta stěžejní práce komise na nákladových projektech, pořádání konferencí a také pravidelnost každoročních
zasedání.
Velice významný byl společenský večer.
Následovalo milé připomenutí osobních
jubileí členů OK ekonomické. Nejprve
jsme gratulovali Ing. Břetislavu Pěluchovi k 70letému životnímu jubileu. Na
zdraví připili členové OK také tajemníkovi ČSS Mgr. Františku Urbánkovi, který
oslavil 60. narozeniny.
Druhý den následovala exkurze do slévárny UXA, spol. s r. o. Firma byla založena rodinou Uxů v roce 1886 a byla
zaměřena na malosériovou výrobu odlitků z litiny temperované a s lupínkovým grafitem (LLG) a čepových a Ewartových řetězů zejména pro textilní průmysl. Současná společnost UXA, spol.
s r. o., vznikla v roce 1991 a privatizována byla v roce 1993, kdy se transformovala na komerční slévárnu s orientací na
nové trhy Evropské unie. V roce 1999
proběhla modernizace vybavení a nasazení technologií šetrných k životnímu
prostředí. V tomto roce byla také zahájena výroba LKG. V současné době roční kapacita slévárny převyšuje 3 000 tun
LLG, LKG a temperované litiny, a to ve
středních a malých individuálních sériích. Slévárna je vybavena laboratořemi
s metalografickým mikroskopem, certifikovaným spektrometrem a 3D měřicími
přístroji. Vlastní modelárna umožňuje
výrobu dřevěných a kompozitních modelů. Účastníci zasedání měli možnost
zhlédnout slévárnu.
Návštěvníci byli v menší firmě, která má
svou koncepci a strategii a vše nasvědčuje tomu, že je dobře řízena. V závěru
jsme srdečně poděkovali hostitelské
organizaci za hladký průběh 40. zasedání a za vytvoření pohostinného prostředí. Kolegům z Uxy přejeme, nechť se
jim i nadále daří.
sl é vá rensk é kongres y a konference
Místo konání 70. SSK
Zahájení kongresu
Pyramida Měsíce vyfocená z vrcholu pyramidy Slunce
Veletrh Fundiexpo
Pohled do parku Fundidora
Z poutního místa Panny Marie Guadalupské je vidět na část
hlavního města
Ing. Jan Tolar (vlevo) a prof.
Augustin Sládek (druhý
zprava) ve společnosti tanečníků flamenca ze států
Jalisco
Dlaždicový dům ze 17. stol.
Nedělní atmosféra v jedné z moderních tříd hlavního města
Zbytky pyramid v areálu Teotihuacanu
188 Pyramida Slunce – západní strana
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
Národní palác je
jedním z největších vládních sídel na světě
Metropolitní katedrála – největší
kostel v latinské Americe
J a n To l a r / To m á š El b e l
pro výrobce traktorů, automobilů a petrochemický průmysl v tuzemsku, USA
a Argentině. V současné době vyrábí
slévárna 18 000 tun odlitků/rok se 192
stálými a 45 příležitostnými zaměstnanci. Na první pohled byla zřejmá dokonalost systému řízení a zajišťování
maximální produktivity práce na všech
technologických uzlech provozu. Zajišťování maximální jakosti odlitků je zde
samozřejmostí. Tavírna je osazena dvěma 6t pecemi Pillar a jednou 65t pecí
Inductotherm. Tři formovací linky od firmy Sinto zajišťují ve dvou rozměrech 160
bezrámových forem/hod. Na jádrovně je
používána technologie cold box (Vick,
Sinto) a překvapivě i značný podíl horkých jaderníků na strojích Shalco U150
a U180. Pískové hospodářství je vybaveno systémem od firmy Eirich. Používané
modelové zařízení je zásadně kovové
z Al slitin. Na exponovaných místech pro
snadnější opravu opotřebení je použit
plast. O úrovni slévárny svědčí i to, že
po prohlídce provozu jsem na bílé košili
neshledal známky prachu. Je to typická
slévárna představující současnou úroveň
vývoje slévárenské výroby ve vyspělých
zemích.
Pan Rodrigo Alpizar Vallejo jako prezident
organizačního výboru kongresu spolu
se svým týmem odvedli skvělou práci
a celý průběh zasedání svou důstojností dostál jubilejnímu, 70. SSK.
Po všech stránkách náročnou cestu do
nám tak vzdálené země, jako je Mexiko,
jsem plánoval s dlouholetým kamarádem
a také aktivním účastníkem kongresu
prof. Augustinem Sládkem, vedoucím
katedry technologického inženýrství na
Žilinské univerzitě. Chtěli jsme alespoň
něco poznat z bohaté historie této země.
Proto jsme před odjezdem do Monterrey
navštívili Ciudad de Mexico, hlavní město a místo, kde se nacházejí pozůstatky
slavné mexické civilizace. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva pyramid
v nedalekém Teotihuacánu, prohlídka
nejposvátnějšího místa celého Mexika,
poutní chrám Panny Marie Guadalupské
nebo úchvatný pohled na 5 452 m vysoký soptící vulkán Popocatépetl a hned
vedle v klidu odpočívající vulkán Iztaccihuatl se svými 5 286 m.
Vrátil jsem se pln dojmů a obohacen
o poznatky ze směrů vývoje našeho krásného slévárenského oboru. Přesvědčil
jsem se, že mexické slévárenství jde
správným směrem a v celosvětovém měřítku bude hrát stále významnější roli.
Konference
Spolupráce 2012
p r o f . I n g . To m á š E l b e l , C S c .
odborný garant
Ve dnech 18. až 20. dubna 2012 se uskutečnila 18. mezinárodní konference
českých, slovenských a polských slevačů
SPOLUPRÁCA – WSPOLPRACA – SPOLUPRÁCE. První konference se konala
před 18 lety v Námestove z iniciativy
prof. Bechného ze Žilinské univerzity.
Jejími organizátory jsou vždy střídavě
Žilinská univerzita v Žilině, Wydzial odlewnictwa AGH, Krakov, a Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
VŠB – TU Ostrava. V tomto roce vyšla
řada na posledně jmenovanou instituci a konferenci zorganizovala pobočka
ČSS při katedře metalurgie a slévárenství v krásném prostředí hotelu Dlouhé
Stráně v Koutech nad Desnou v lůně jesenické přírody.
Konference byla zahájena plenárním
zasedáním, které otevřel krátkým projevem děkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.
Předsednictvo dále tvořili vedoucí katedry metalurgie a slévárenství prof. Ing.
Karel Michalek, CSc., za spolupořadatele prof. dr. hab. Ing. Stanislaw Dobosz
z Wydzialu odlewnictwa AGH Krakow,
doc. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D., ze
Strojnické fakulty Žilinské univerzity
a prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., jako garant konference (obr. 1). Jednání konference podpořili svou účastí další významní akademičtí funkcionáři: paní
proděkanka doc. Iveta Vasková, Ph.D.,
z Hutnícke fakulty TU Košice, proděkan
Wydzialu odlewnictwa AGH prof. dr.
hab. Ing. Witold Krajewski a proděkan
Fakulty strojního inženýrství Slezské univerzity prof. dr. hab. Ing. Jan Szajnar.
Letošní konference byla uspořádána
k připomenutí šedesátiletého jubilea
slévárenského oboru na VŠB, když se
v roce 1952 začalo s výukou slévárenství
a byla založena katedra slévárenství.
K tomu výročí byl připraven jubilejní
Almanach, který dostali účastnící v elektronické podobě a který obsahuje historii katedry, připomenutí osobnosti profesora Přibyla a příspěvek Ing. Jana Hučky o předchůdcích profesora Přibyla,
který autor na konferenci osobně přednesl. V Almanachu lze také najít přehled
všech absolventů od roku 1952. Nebylo
jich málo, více než 900 slévárenských in-
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 189
sl é vá rensk é kongres y a konference
statnění a pořadatelé se zhostili svého
úkolu s patřičnou úctou a hrdostí. Město Monterrey nebylo vybráno pro pořádání kongresu náhodně. Se svými
3 mil. obyvatel je to třetí největší město
Mexika, ale co se týká tvorby HDP, je to
nejbohatší město, hlavně díky úzké kooperaci se severním sousedem USA v oblasti technologií, trhů a managementu.
Město má úplně jiný charakter, než představuje sever Mexika, kde se pod žhavým sluncem táhne písečná nebo kamenitá poušť, vyprahlá a slaná země,
která jen příležitostně přechází ve step
s horizontem ohraničeným žlutohnědými horskými hřebeny. Monterrey bylo
založeno španělskými osídlenci v 18. století na pustém území na úpatí pohoří
Sierra Madre.
Kongres se konal v paláci Cintermex
Convention Centre, který je situován
v areálu parku Fundidora. Již z názvu je
zřejmé, že park má něco společného
s hutnictvím. Je obdivuhodné, jak lze
skloubit ocelové monstrum odstavené
vysoké pece s příjemným prostředím
zeleně, potůčků a rybníků. Z licích
a struskových pánví vytékají osvěžující
proudy vody a to vše slouží pro odpočinek a regeneraci obyvatel města.
Součástí kongresu byl veletrh Fundiexpo,
kterého se účastnilo více než 400 významných světových a domácích firem
z oblasti slévárenských technologií, subdodávek a slévárenských produktů.
Samotný kongres byl výborně organizován. Při oficiálních programech byly
účastni vysocí činitelé slévárenství a příslušných ministerstev Mexika. Odborný
program byl rozdělen do 6 sekcí s celkovým počtem 101 přednášek ze 30 zemí.
Z toho 21 přednášek z pořádající země,
15 z Polska, 8 z Japonska, 8 z Jižní Koreje, 5 z Číny, Švédska a Španělska.
Vzhledem k souběhu jsem absolvoval
11 přednášek a nechci tedy hodnotit celkovou úroveň. Katalog nebyl tentokrát
vydán, ale obsah přednášek je možno
získat z webových stránek kongresu
(www.wfc2012.com). Co pokazilo celkový dojem a bylo kritizováno na zasedání WFO Assembly, byla neúčast polských kolegů, což vzhledem k počtu přihlášených polských přednášek narušilo
jinak hladký průběh. Součástí kongresu byla i možnost navštívit některou ze
6 sléváren v nedalekém okolí. Já jsem se
rozhodl navštívit slévárnu Blackhawk
založenou v roce 2001. Slévárna vyrábí
odlitky z LKG a LLG v poměru 90 a 10 %
To m á š El b e l
sl é vá rensk é kongres y a konference
Obr. 1. Předsednictvo konference při slavnostním zahájení
ženýrů, 50 kandidátů věd a doktorů
Ph.D. a 70 bakalářů uměleckého slévárenství. V seznamu absolventů na konci
almanachu najdeme jména mnoha desítek význačných osobností – ředitelů
sléváren, vědců a pedagogů a jmen stovek uznávaných a významných odborníků ze sléváren v Čechách, na Slovensku
a v dalších zemích.
V šedesátileté historii katedry patřili
k významným pedagogům další 3 osobnosti, kterým byla konference rovněž
dedikována. Dva se letos dožívají významného životního jubilea 75 let – doc.
Ing. Rudolf Kořený, CSc., a prof. Ing. Petr
Jelínek, CSc., dr.h.c. (obr. 2 a 3). Jubilantům popřál ve svém úvodním slovu
děkan FMMI prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c., a předal jim medaile
fakulty. Vzpomněl také zesnulého
doc. Ing. Vladimíra Vondráka, CSc., který by se letos dožil 85 let (*13. 8. 1927
† 25. 12. 2006).
Obr. 4. Účastnící konference na exkurzi u přečerpávací vodní
elektrárny Dlouhé Stráně
Potěšitelné je, že na konferenci dorazilo
101 účastníků, z toho 27 z Polska, 11 ze
Slovenska a 63 z Česka. Mezi českými
účastníky bylo mnoho bývalých absolventů katedry slévárenství. Na konferenci bylo přihlášeno 45 referátů, které
byly předneseny ve třech sekcích: Formovací materiály (8 referátů), Metalurgie
slitin železa (16 referátů) a Metalurgie
neželezných kovů (14 referátů), přičemž
po plenárním zasedání (7 referátů) se
současně přednášelo ve dvou sálech
a sekce se střídaly. Účastníci konference
obdrželi úplný text referátů na USB disku a dále v tištěné formě v časopise Polské akademie věd Archives of Foundry
Engineering. V č. 1/2012 vyšlo prvních
26 příspěvků, přičemž další vyjdou postupně v příštích číslech tohoto ročníku.
Jsme rádi, že díky pochopení vydavatele a zejména šéfredaktora profesora
J. Szajnara vyjdou příspěvky v prestižním
polském odborném periodiku v anglic-
Obr. 2. Jubilant prof. Ing. Petr Jelínek,
CSc., dr.h.c., přebírá medaili fakulty od děkana FMMI prof. Ing.
Ľudovíta Dobrovského, CSc.,
dr.h.c.
Obr. 3. Také další jubilant doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc., převzal medaili fakulty a na snímku přijímá
gratulaci od předsedy pobočky‚
ČSS Ing. Petra Lichého, Ph.D.
Při zahájení plenární sekce vystoupili také
spolupořadatelé konference. Docentka
Bolibruchová pozvala účastníky na již
19. ročník „Spolupráce“, který se bude
konat v Tatranské Lomnici 17.–19. 4.
2013. Za AGH Krakow vystoupil profesor Dobosz a proděkan Krajewski, který přečetl pozdravný dopis děkana
Wydzialu odlewnictwa prof. dr. hab. Ing.
Jozefa S. Sucheho, který v překladu uvádíme na závěr příspěvku.
kém jazyce a takto se rozšíří v mezinárodním měřítku.
Součástí konference bylo i večerní společenské setkání a odborná exkurze do
přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé
Stráně (obr. 4), která je součástí evropské energetické soustavy. V roce 2005
se zařadila v hlasovací soutěži mezi 7 největších divů České republiky. Tuto „industriální katedrálu“ vybudovaly převážně české stavební, elektrotechnické
190 S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
a strojírenské firmy a najdeme zde unikátní odlitky českých sléváren. Dílo je
umocněno krásnou jesenickou krajinou,
do které bylo citlivě včleněno. Pro doprovázející osoby byla zorganizována
exkurze do Velkých Losin do unikátní
ruční papírny s procházkou v lázeňském
areálu.
Tyto akce se mohly uskutečnit také díky
finančním příspěvkům firem NETZSCH
GERÄTEBAU GmbH, ANAMET, s. r. o.,
a Šebesta – služby slévárnám, s. r. o.,
kterým tímto děkujeme. Bezprostřední ohlasy účastníků na program a uspořádání konference byl velice pozitivní,
a proto organizační tým mladých odborných asistentů katedry pod vedením předsedy pobočky ČSS Ing. Petra Lichého, Ph.D., zasluhuje poděkování
a nejvyšší ocenění za velké úsilí, které
věnovali přípravě a hladkému průběhu
jednání a našemu téměř třídennímu
setkání.
Překlad dopisu prof. dr. hab. Ing. Jozefa S. Sucheho vědeckému výboru
konference
Spolupráce škol, které vychovávají odborníky pro slévárenský obor v našich
zemích, má pěknou tradici i velký význam pro evropské hospodářství. Výsledkem této spolupráce je mimo jiné
i organizace mezinárodní konference
Wspolpraca – Spolupráca – Spolupráce,
která se koná již po osmnácté a jejíž úroveň neustále roste. V tomto roce k tomu
přistupuje jeden argument navíc, který
jí přidává na významu. Je to šedesáté
výročí vzniku katedry slévárenství na
Technické univerzitě v Ostravě. S tímto
kolektivem máme dlouholeté vědecké
i přátelské vztahy. Tím více nás těší spojení tohoto výročí s konferencí.
Účastníkům konference a všem pracovníkům pořádajících kateder z Česka, Slovenska a Polska přeji krásnou atmosféru
a bohatý odborný program. Katedře slévárenství z VŠB přeji jménem celého kolektivu Slévárenské fakulty AGH hodně
úspěchů a štěstí.
Vá c l a v K a f k a / J a r o s l a v Š e n b e r g e r / M i l a n H o r á č e k
Čím oslovili
v Rožnově
pod Radhoštěm
oceláři na své
28. konferenci
slevače
Pozorně naslouchající auditorium konference
doc . I ng. Václav Kafka , C Sc .
Doc. Šenberger při své přednášce – konferenci řídil prof. Bažan
mat. Níže jsou uvedena alespoň některá
témata zajímavá pro slevače.
V úvodu připomenul Václav Kafka páté
výročí úmrtí prof. Ing. Zdeňka Bůžka,
CSc. Následně se zaměřil na dopad světové dluhové krize na české slévárny
a ocelárny. Dalibor Slanař se věnoval nejistotám chemického zkoušení při výrobě
oceli. Referát Petra Kluse byl orientován
na využití termické analýzy ke studiu termofyzikálních vlastností reálné jakosti
oceli. Zajímavý byl referát Jaroslava Šenbergera, který se věnoval mechanickým
hodnotám v masivních tloušťkách ocelových odlitků. Pro slevače byl přínosný
i příspěvek Pavla Fily o intenzifikaci procesu tavení v elektrických obloukových
pecích ve ŽĎAS, a. s., a příspěvek Rastislava Kamenského o pásmové žárovzdorné vyzdívce licích pánví. Připomínáme i příspěvek Karla Merty zaměřený
na mobilní spektrometry, jejich použitelnost a omezení v praxi. Přímo na problémy slévárenství se soustředil závěrečný blok technicko-ekonomických
příspěvků. První příspěvek připravený
kolektivem autorů přednesla Michaela
Strouhalová a byl zaměřen na nákladové
posuzování apretace vyráběných odlitků
– PROJEKT XII. Následoval příspěvek
přednesený Olgou Polokovou (opět kolektiv autorů) ohledně sledování nákladů
tekutého kovu jako důležitého nástroje
k efektivní výrobě. Závěrečný referát
prezentoval Ondřej Wozňák opět za tým
autorů, který se věnoval vytváření ekonomického povědomí, které přispívá
k překonání nepříznivých dopadů světové ekonomiky.
Z uvedeného vyplývá, že pro slevače je
vhodné nahlédnout do výše uvedeného
sborníku. Určitě v něm pro svoji práci najdou podněty nebo i řešení aktuálních
problémů.
Velice nás těší skutečnost, že jak mezi
účastníky, tak i mezi přednášejícími byla
řada mladých zástupců našich závodů
a škol. Sympatický je také zájem účastníků o přednášky a jejich kázeň.
Uplynulá 28. konference je pozoruhodná
i tím, že za pořadatelskou organizaci
TANGER, s. r. o., vystřídala ověřeného
a úspěšného Ing. Jaromíra Kupku paní
Ing. Kateřina Sanertníková a jako pečlivá organizátorka konference se uvedla
velmi dobře. Nyní tedy již můžeme
s optimizmem hledět vstříc 29. ročníku
konference v roce 2013, který se bude
konat v dubnu.
L i t e ra t u ra
[1] Kolektiv autorů: Oceláři 2012. 28.
ročník konference o teorii a praxi
výroby a zpracování oceli. Ostrava
: TANGER, s. r. o., 170 s. ISBN 97880-87294-28-4.
vysoké školy
informují
Beseda se zájemci
o studium oboru
slévárenství FSI VUT
v Brně
d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r,
CSc.
p r o f. I n g . M i l a n H o r á č e k , C S c .
V pondělí 26. března se v rámci odboru
slévárenství Fakulty strojního inženýrství
VUT v Brně uskutečnila beseda se zájemci o studium tohoto oboru. Zájemci
o studium slévárenství ze 3. ročníku se
sešli s pedagogy odboru slévárenství
v Technickém muzeu v Brně (obr. 1).
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 191
sl é vá rensk é kongres vzd
y a ěkonference
l á v á n í / sl é/ vváyrensk
sok é éškoly
konference
informuj í
Ve dnech 4.–5. dubna 2012 se v hotelu
Relax konal 28. ročník tradiční ocelářské
konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Na úvod je třeba konstatovat, že tato akce se považuje snad za jedinou vpravdě ještě pracovní konferenci,
kterou metalurgové pořádají. Lze dodat,
že přednášky zveřejněné v přehledně
provedeném sborníku [1] nepatří mezi
sborníky, které jsou zařazeny mezi impaktovaná periodika. Dokonce – jak se
na minulém, 27. ročníku vyjádřili někteří účastníci – příspěvek zde přednesený není v citované literatuře nijak vysoce formálně hodnocen. Nicméně pravidelně se zde scházejí jak pracovníci
našich hutních podniků, tak i účastníci
z vysokých škol a výzkumných ústavů
a stále si mají co říci. Nejinak tomu bylo
i letos. Na konferenci bylo evidováno
88 účastníků, z toho 71 z 38 podniků
a výzkumných ústavů a 4 z vysokých
škol, přičemž 3 účastníci přijeli z Polska
a 4 ze Slovenska. Návštěvnost blížící
se stovce je prakticky neměnná od svého prvního ročníku. Na konferenci odeznělo 24 příspěvků z 28, které byly uvedeny ve sborníku (doplněném CD).
Strohé konstatování o počtu příspěvků
by nebylo vyčerpávající, kdyby nebyla
uvedena i aktivita přítomných v diskuzi.
Během ní zaznělo 71 názorů, dotazů
nebo stanovisek. Pouze tři příspěvky byly
bez oficiální odezvy. Skutečnost, že se
o přednesených tématech rokovalo i v
kuloárech, svědčí o živém zájmu účastníků i o zajímavosti prezentovaných té-
Jaroslav Šenberger / Milan Horáček / Jiří Ševčík
vzdělávání
Světlo v Mýdle 2012
Ing. Jiří Ševčík
v y sok é školy informuj í / vzd ě l ává n í
Obr. 1. Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
při rozhovoru se studenty
Profesor Horáček s pracovníky muzea
provedl budoucí slevače zajímavou expozicí věnovanou slévárenství. V následující besedě byl představen odbor slévárenství a zejména možnosti, které na
něm absolventi studia mají. Besedy se
zúčastnili současní studenti slévárenství, doktorandi a více než 20 zájemců
o studium slévárenství. Výměna informací o studiu i oboru pokračovala mezi
zájemci a současnými studenty a učiteli
dále během malého občerstvení.
Závěrem bychom chtěli poděkovat pracovníkům Technického muzea Ing. Martinu Kroužilovi a Ing. Martinu Mrázkovi,
Ph.D., za to, že tuto akci zajistili a umožnili její konání. Dík patří i řediteli Technického muzea v Brně Ing. Vlastimilu Vykydalovi za dlouholetou spolupráci a pomoc, kterou poskytuje při náboru nových studentů slévárenství.
Světlo v Mýdle 2012 – pozvánka a plakát (autor návrhu Martin Ulrich)
Kreativita se promítla i do občerstvení
foto: Jan Čuhel
192 S P Š a VO Š T, S o ko l s k á 1, 6 02 0 0 B r n o
t e l .: 5 41 427 19 9; m o b i l: 6 03 29 4 8 8 7
s e v c i k @ s p s s b r n o.c z
Devátý ročník výstavy exponátů žáků
oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se konal 16. 2. 2012. Název této jednodenní akce je odvozen od
místa konání – brněnský klub Mýdlo (na
ulici Traubova 3) a povahy exponátů –
kovaná svítidla.
Světlo v Mýdle je ojedinělé tím, že je oganizováno pouze žáky, především kováři.
Učí se tak nejen samostatnosti a zodpovědnosti, ale získávají i celou řadu dalších dovedností. Kováři 3. a 4. ročníků
mají v tematických plánech prvního pololetí zařazeno téma svítidlo.
V hodině Navrhování svítidla vymyslí,
navrhnou, pak vyrobí model a nakreslí
výrobní dokumentaci. V praktických cvičeních je následně vyrobí. Čtvrté ročníky pak svůj exponát obhajují – je to trénink na veřejné obhajoby maturitních
prací.
Kovaný svícen
(Marek Vrána)
foto: Jan Čuhel
Tepané svítidlo
(Marie Rohlínková)
foto: Jan Čuhel
Lampa (Přemysl
Procházka)
foto: Jan Čuhel
Praktické maturity – rytci
foto: Antonie Jandáková
Praktické maturity – kováři
foto: Antonie Jandáková
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
Zůstat stát a nebo jít
– kovaná plastika
(Petr Pololáník)
foto: Jan Čuhel
Praktické maturity – žákyně se zaměřením na umělecké odlévání
foto: Antonie Jandáková
J i ř í Š e v č í k / D S B EU R O s . r. o., B l a n s ko / J a n H u č k a
blahopřejeme
Nyní je možné vyrobená svítidla vystavit.
K tomu je nutné vše v předstihu naplánovat, vyjednat a vytisknout pozvánky
a plakáty. Letos byl autorem návrhu pozvánky Martin Ulrich, který zároveň celou akci organizoval. Žáci si ze školy zapůjčili kubusy a spolu s exponáty je převezli do klubu. Zde proběhlo vyklizení
a příprava výstavních prostor, nainstalování a naaranžování výrobků, přetření
kubusů současně s dalšími potřebnými
činnostmi nutnými k tomu, aby vše bylo
tak, jak má být.
Pro zpestření jsou ke spoluúčasti přizváni také rytci a odlévači, absolventi i
pedagogové, kteří se mohou rovněž zúčastnit a vystavit jakékoliv výtvarné dílo.
Žáci si sami zajišťují i občerstvení, jednak z vlastních zdrojů a částečně z výtěžku dobrovolného vstupného.
Součástí vernisáže bývá bohatý program;
žáci často hrají na hudební nástroje, mají
své kapely, tancují a podobně. Letos vystoupila hudební skupina Poloband
a Mechanická Magie, soubor irských tanců předvedla taneční skupina Démáirt
YMCA Brno.
Po skončení výstavy si žáci příliš nevydechnou. Vše jako v obráceném filmu.
Odinstalovat exponáty, uklidit prostory,
naložit, odvézt do školy a nanosit do depozitáře.
Jak vidno, je to taková škola života. Získané zkušenosti pak žáci mohou zúročit
například u praktických maturit. Zadání žáci letos dostali 24. 4. 2012 a práce
odevzdávali 25. 5. 2012. Ty pak musí
v době ústních maturit obhájit. O tom
však zase až příště.
Ing. František Čipera
se dožívá 80 let
Ing. Jan Hučka
Ing. František
Čipera
Chladná krása
– kamélie a kov
DS B E U R O s . r. o. , B la n s ko
Ve dnech 1. až 11. března 2012 proběhla v prostorách Státního zámku Rájec nad
Svitavou, Muzeum Brno, výstava, která
byla propojením barevné krásy kvetoucích kamélií a chladivé krásy uměleckých
a užitkových výrobků a odlitků z litiny,
mosazi, bronzu a jiných kovů, které se
používaly k výzdobě interiérů jak dříve,
tak i nyní. Velkou část vystavených od-
litků zapůjčila na tuto akci slévárna DSB
EURO s. r. o., Blansko, (majitel JUDr. Milan Hlaváč), známá svými uměleckými
odlitky. Těm z vás, kteří neměli to štěstí a výstavu nezhlédli, chceme poskytnout možnost pokochat se alespoň
některými z vystavených odlitků, jejichž
krása byla citlivě zvýrazněna naaranžovanými květy kamélií.
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 193
vzd ě l ává
vzd
n í ě/l um
á v áěnleck
í / sláé v
litina
á rensk
/ éblahopřejeme
konference
umělecká litina
Oslavenec se narodil 19. června 1932
v Praze. Po absolvování gymnázia v Plzni a studiu strojního oboru na VŠ strojní a elektrotechnické v Plzni (specializace slévárenství a kovárenství) působil
od roku 1957 rok ve funkci asistenta katedry částí strojů VŠSE Plzeň. V roce 1959
nastoupil do závodu Hutě podniku
Škoda Plzeň jako metalurg v oddělení
závodové metalurgie. Od roku 1969 až
do odchodu do důchodu v roce 1993 byl
vedoucím metalurgem provozu Slévárna
a hrubovna oceli. V letech 1968 až 1972
absolvoval postgraduální studium slévárenství na VŠB v Ostravě. Věnoval se
především metalurgické problematice
výroby těžkých ocelových odlitků, zejména navrhování racionálních způsobů odstraňování nálitků a tepelnému
zpracování i kontrole jejich dodržování,
aktivní účasti při přejímkách odlitků pro
zahraniční odběratele i materiálovým
normám. Během dlouholeté praxe se vypracoval ve specialistu tepelného zpracování ocelových odlitků.
Na pomaturitním studiu slévárenství
v Plzni se podílel přednáškami o čištění
a úpravě odlitků. Jako člen České slévárenské společnosti působil řadu let
v celostátní skupině pro tepelné zpracování ocelových odlitků. Připravil také
několik přednášek a článků o metalurgických problémech výroby ocelových
odlitků. Jeho velikou zálibou je od mládí literatura.
K životnímu jubileu a do dalších let přejeme našemu kolegovi hlavně zdraví,
osobní i rodinnou pohodu a dostatek
času pro jeho záliby.
St e fa n I v a n o v / M i l o š H o m o l k a
K 70. narozeninám
Ing. Jiřího Křístka,
CSc.
D r. St e fa n I va n ov
a c e l ý t ý m H A C Z s . r. o.
blahopřejeme / nekrolog
Ing. Jiří Křístek,
CSc.
Snad ještě neuplynulo tolik času – ale je
tomu tak, protože náš milý kolega Jirka
Křístek již opět slaví, a to kulaté sedmdesátiny. Tentokrát bychom si toho ani
nevšimli, protože Jiří je stále stejný a plný
elánu a energie. Pořád je někde ve světě na cestách a i odborně je zapojen do
nejrůznějších projektů.
Je těžké neopakovat se, nicméně přesto
bychom chtěli připomenout hlavní mezníky jeho životní i profesionální cesty:
narozen 18. 7. 1942 v Ivančicích u Brna,
chemická průmyslovka v Brně, diplom
na VŠCHT v Pardubicích, aspirantura na
VŠCHT Praha, dlouholetá práce v oddělení formovacích látek pod vedením
Dr. Dlezka ve SVÚM Brno, od 1978 člen
Celostátní odborné komise pro formovací materiály, 1991 spoluzakladatel firmy FORMSERVIS, 1993 spolupracovník
německého koncernu Hüttenes-Albertus, medaile akademika Píška v roce
2002. Podtrhnout bychom chtěli zvláště to, že Jiří Křístek je jedním z těch,
u kterých je spojena vysoká odborná
znalost s podnikatelskými schopnostmi.
Na jedné straně je vynálezcem a společně s Ing. A. Burianem autorem patentu pro technologii vodní sklo-ester
používanou na celém světě, a na druhé
straně spoluzakladatelem HA CZ s. r. o.,
firmy, která během necelých 15 let činnosti zvýšila svůj roční obrat z 20 mil. na
téměř 650 mil. Kč.
To vše ale nestačí k popsání vlivu Jiřího
Křístka na podnikatelský vývoj koncernu
Hüttenes-Albertus v České a Slovenské
republice. Velkou měrou se podílel i na
založení dalších dvou dceřiných firem HA
– HABrinolu a HA Kovochemu, takže
celkový podnikatelský výsledek činnosti
Jiřího Křístka dosahuje aktuálně jedné
miliardy Kč ročně.
Jiří od prvopočátku žije filozofií HA a je
kdykoli angažovaným partnerem kolegům ve slévárnách při zavádění mo-
194 derní slévárenské chemie a v tomto duchu pokračuje i dnes v sedmdesátce.
Jiří, děkujeme Ti i jménem všech kolegů
ve slévárnách a přejeme Tobě a také
nám, abychom mohli psát ještě mnoho
takových přání. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí!
75. narozeniny
pana Jaroslava
Provazníka
nekrolog
Smutná zpráva
pro slévárenskou
veřejnost
Miloš Homolka
spolupracovníci
Ing. Miroslav
Pavelka
Jaroslav Provazník
Pan Jaroslav Provazník se narodil 28. 7.
1937 ve Světlé nad Sázavou. Jeho životním osudem se stal obor slévárenství, ve
kterém pracuje již více než 50 let. Prošel
různými funkcemi v tehdejším podniku
ČKD Stalingrad, kde se věnoval technologii a metalurgii neželezných kovů.
Zaměřil se na odlévání slitin hliníku do
kokil a stal se naším předním odborníkem v oblasti slitin hliníku. Svou pečlivostí a pracovitostí získal bohaté zkušenosti i v oblasti ekonomie a řízení
sléváren – v letech 1967–1970 působil
úspěšně v Indii jako odborný poradce
při zavádění výroby lití neželezných kovů
do kokil, které nejen konstrukčně navrhoval, ale i zaváděl ve slévárně do provozu. V současné době se pan Provazník
zabývá investičními záměry v oblasti
tepelného zpracování, modernizací formoven se samotvrdnoucími směsmi atd.
Rádi konstatujeme, že je stále věrný slévárnám ČKD, kde v 50. letech začínal.
Ve Slévárně AGMA Praha, a. s., zajišťuje vývoz odlitků do anglicky mluvících
zemí. I nadále pracuje jako vedoucí sdruženého pracoviště na ČVUT Praha, kde
se úspěšně podílí na řešení vývojových
úkolů metalurgického a technologického zaměření, řeší modernizační a inovační programy a pomáhá studentům
při řešení technických úkolů a diplomových prací.
Milý Jaroslave, přejeme Ti do další úspěšné činnosti ve slévárenském oboru hodně zdraví a štěstí a pohodu nejen v pracovním, ale i osobním životě.
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
Oznamujeme všem, kdo jej znali, že dne
7. května 2012 zemřel na následky tragické nehody náš dlouholetý spolupracovník a kamarád Ing. Miroslav Pavelka,
se kterým jsme se rozloučili 11. května
ve zlínském krematoriu, krátce před jeho
nedožitými jednaosmdesátými narozeninami.
Ing. Miroslav Pavelka, sportovec tělem
i duší, byl od mládí spojen s Hodonínem
a Zlínem. Od roku 1958 pracoval v ZPS
Gottwaldov, nejprve v konstrukci obuvnických strojů a pak v roce 1960 přešel
k dr. Doškářovi do metalurgie, kde se
stal po odchodu prof. Kaštánka vedoucím metalurgické laboratoře. Od roku
1962, kdy byl založen poradní orgán ministerstva všeobecného strojírenství –
Technický sbor sléváren přesného lití, byl
jmenován jeho členem a podílel se na
všech odborných akcích tohoto orgánu
(v roce 1968 byl garantem prvního veletrhu přesného lití PRECAST). V roce
1964 bylo v ZPS zřízeno vývojové středisko přesného lití, kde byl pověřen výzkumnými úkoly. V roce 1984 přijal nabídku firmy STAST Brno, aby pro jejich
potřeby zajistil výstavbu vlastní slévárny
přesných odlitků. Po roce 1989 se stal
jedním z iniciátorů a spoluzakladatelů
Sdružení přesného lití a také jeho prvním prezidentem. V SPL, nyní CICA – SPL,
se podílel na koncepci jeho zaměření
a při realizaci pořádaných akcí, hlavně
v oblastech, ve kterých bylo možno využít jeho bohaté, mnohaleté odborné
znalosti a zkušenosti a morální vlastnosti.
Mirku, děkujeme Ti za všechno a nikdy
nezapomeneme!
K a r e l St r á n s k ý / D r a h o m í r a J a n o v á / L u b o m í r St r á n s k ý / P a v l a R o u p co v á
z historie
K prospekci, těžbě a hutnímu
zpracování polymetalických
rud v okolí Horního Čepí
I. část
prof. I ng. Karel Stránsk ý, Dr Sc .
Ing. Drahomíra Janová
I ng. Lubomír Stránsk ý, C Sc .
Ing. Pavla Roupcová, Ph.D.
Ú vo d
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 195
z historie
Počátky dolování a zpracování polymetalických rud sahají
v této oblasti znázorněné na obr. 1 až do první poloviny
13. století, z něhož se dochovaly zprávy o stříbrných dolech
pod hradem Zubštejnem. Jistým dokladem je pro tuto dobu
listina krále Přemysla Otakara I. z roku 1238, která nařizuje,
aby desátky ze zubštejnských dolů plynuly ve prospěch tišnovského kláštera Porta Coeli, jehož zakladatelem byla královna Konstancie spolu se svým synem Přemyslem markrabětem moravským. Údajně přímo pod dnešními zříceninami
hradu Zubštejna byly nalezeny zbytky odvalů a jam se stopami
zrudnění po velmi staré těžbě [1]. Avšak již v téže době dolovali a zpracovávali vytěžené polymetalické rudy páni z Pernštejna také v okolí Horního Čepí a Švařce. Má se za to, že velké zemětřesní, které postihlo Českomoravskou vrchovinu
kolem první čtvrtiny 14. století, přerušilo v srpnu 1328 na jistý čas v této oblasti báňský provoz [2].
Vytěžené olovo, měď, zinek z polymetalických rud a zejména
vytěžené velmi vzácné stříbro, zhodnocené navíc hutnickým
zpracováním těchto rud na jejich vlastním panství, využili
Pernštejnové jednak k růstu svého dalšího pozemkového bohatství a jednak k rozšíření své stavební činnosti a postupně
také investicemi do mincovního kovu, k němuž stříbro a měď
tehdy náležely.
Vilém z Pernštejna (* 1438 † 1521), který se na tehdejší dobu
dožil úctyhodného věku 83 let v přiměřeném zdraví, se již
v 15. století zařadil díky své hospodářské aktivitě a společenské prozíravosti jako první šlechtic z pernštejnského rodu mezi
nejbohatší velmože českého království. Vilém z Pernštejna tehdy vlastnil a provozoval nejen stříbrné doly na svém panství
u Švařce a Horního Čepí, ale těžil a zpracovával v Rozseči nad
Kunštátem také polykomponentní rudy, známé od roku 1350,
a mnohé další.
Vilém z Pernštejna měl kromě svých těžebních aktivit také
významné společenské postavení. V letech 1475 až 1484 byl
komorníkem brněnského soudu a v roce 1483 až 1490 nejvyšším maršálkem českého království. K jeho dětem náležela
jako nejmladší dcera Bohunka z Pernštejna (* 1485 † 1549)
a dále dva synové, starší Vojtěch z Pernštejna (* 1490 † 1534)
a mladší Jan z Pernštejna (* 1487 †1548). Oběma jeho synům,
které měl Vilém z Pernštejna až v pozdějším věku (ve 47 a 49
letech) a kteří pokračovali v jeho šlépějích, nebylo dopřáno
dožít se, spravovat a řídit zděděné podniky a hospodářství
tak jako jejich otci Vilémovi do vysokého věku a odešli z tohoto světa mnohem dříve. Starší Vojtěch zemřel v nedožitých
44 letech. Mladší syn Jan z Pernštejna, v jehož osobě dosáhlo
bohatství Pernštejnů svého vrcholu a byl nazýván Bohatý,
se dožil věku 61 let. Jan z Pernštejna zanechal svým třem synům Jaroslavovi (* 1528 † 1560), Vratislavovi (* 1530 † 1582)
a Vojtěchovi (* 1532 † 1561) již zadlužené panství.
Velmi podrobný terénní průzkum v prostoru od jižně ležícího
Štěpánova nad Svratkou až po severně se nacházející Švařeč
a Koroužné uskutečnili v devadesátých letech minulého století J. Doležel a J. Sadílek [3]. Oba autoři také důsledně a velmi podrobně zpracovali rozsáhlé množství písemných pramenů a v příloze doplnili výsledky průzkumu celé lokality také
analýzami hutnických strusek. Na jejich výsledky navázal týmový výzkum, který byl orientován na analytické ověření základní chemické povahy těžených polymetalických rudnin,
dále na stanovení chemického složení hutnických strusek
a také na možnosti rekonstrukce v minulosti používaných hutnických pochodů. K analýzám přitom byly využity hutnické
strusky z kladských dolů a huti Zloty Stok, která v letech 1537
až 1548 náležela v rámci zástavy kladského hrabství přímo
pod patronaci Jana z Pernštejna [4].
Analýzy rudnin z pole stařin (bývalých šachtic) ve Švařci Za
kaplí vedly kromě jiného ke stanovení spodních obsahů zlata
a mědi v rudnině 2,60 mg Au/kg a 3,51 mg Ag/kg. Dále ke
stanovení spodních obsahů mědi, železa a zinku, tj. 0,230 mg
Cu/kg, 44,7 mg Fe/kg a 1 170 mg Zn/kg ([5], tab. IV). Ve dvou
vzorcích strusky z kladské horní a hutní lokality Zloty Stok
vedly analýzy ke stanovení spodních obsahů zlata v rozmezí
0,0688 až 0,649 mg Ag/kg s maximálními obsahy zlata v analyzovaných práškových mikročásticích 1,92 až 32,24 hm. %
([4], tab. IV).
Jan z Pernštejna, který díky svým v úhrnu pozitivním vztahům
ke králi Ferdinandu I. Habsburskému a přes jisté rozpory s ním
od něj získal díky finanční pomoci, kterou králi poskytl, zástavou Kladsko s možností těžby v kladských zlatých dolech
v lokalitě Zloty Stok a zároveň právo ražby mincí. Tohoto práva jako držitel zástavy kladského hrabství s právem ražby Jan
z Pernštejna plně využil.
Dodnes jsou zachovány jeho ražby zlatého dukátu z roku 1544
o průměru 22 mm, stříbrného tolaru z roku 1542 o průměru
40 mm a měděného haléře o průměru 11 mm. Lícní strana –
averz – zlatých a stříbrných mincí má zřetelně vyražený znak
pernštejnského rodu – zubří hlavu, jejíž nozdry jsou podle
pernštejnské pověsti protaženy houžví, a rub mince – reverz
– má vyražen znak českého království – lva s královskou korunou na hlavě (obr. 2) [6]. Má se však za to, že ražby zlatých,
stříbrných i měděných mincí nebyly provedeny ze zlata, stříbra a mědi, které bylo těženo přímo v dolech na Pernštejnském panství, nýbrž ze zlata, stříbra a mědi z dolů Zloty Stok
v Kladsku.
Janem z Pernštejna se s jeho odchodem na věčnost současně
snížila politická moc a vliv pernštejnského rodu v naší zemi.
Podrobnou informaci dnes o tom podávají knižní publikace
Petra Vorla z let 1997 a 1999 [6], [7]. Ze zpracování Edice
register listů bratří Jaroslava a Vratislava z Pernštejna z let
1550–1551 plyne [6], že důvodem poklesu společenské moci
a prestiže bylo snížení významu všech tří synů Jana z Pernštejna ve srovnání s jejich otcem Vilémem. Bylo tomu tak i přesto, že po nástupu Maxmiliána Habsburského na český trůn
v roce 1564 se Vratislav z Pernštejna stal jako králův důvěrník
z mládí jedním z nejvýznamnějších politiků dvorského katolického křídla domácí šlechty a byl od roku 1566 až do své smrti v roce 1582 nejvyšším kancléřem Království českého.
K a r e l St r á n s k ý / D r a h o m í r a J a n o v á / L u b o m í r St r á n s k ý / P a v l a R o u p co v á
Dolní a Horní Čepí
z historie
Obě vesnice jsou dávného založení – vznikly nedlouho po vnitřní kolonizaci tehdy ještě neosídleného podhůří dnešní Českomoravské vrchoviny. Dolní Čepí, které bylo součástí obce
Ujčova, je poprvé psáno v roce 1360 jako … de Schtyepieho,
avšak již roku 1437 je záznam villas … Dolnye Czepy, mající
téměř současný tvar. Horní Čepí, původně osada Dolního Čepí,
je zaznamenáno v tomtéž roce 1360 jako de Czepie Superiori, avšak o šedesát let později, v roce 1420, najdeme záznam
in villa Horny Czepin a již v roce 1437 se objevuje zápis téměř
shodný se současným villam Horny Czepie a před koncem téhož století 1498 se již píše v Hornim Czepy. Názvy obou vsí se
tedy rychle vyvinuly do současné podoby. Výklad jména vsí je
dvojí: buď jako místo, kde jsou čepy – Zapfen – v místech regulace odtoku z rybníka; nelze však vyloučit, že Čepí, znamená čapí, tj. místo kde jsou čápi. Obě vsi byly původně hornické, od počátku v nich byly doly na stříbro (na olovnato-stříbrné rudní minerály) a patřily k pernštejnskému panství [8].
Pr ů z k u m t e r é n u p o d Č e p i č kov ý m
v r c h e m 6 5 4 m n. m.
PHILIPS XL 30, který pracuje ve spojení s energiově disperzním mikroanalyzátorem EDAX, k obrazové a chemické mikroanalýze a rentgenový difraktometr PHILIPS X’Pert k mineralogické analýze práškových vzorků hornin a rudnin. Z odebraných vzorků rudnin bylo stanoveno po jejich rozdrcení
a rozemletí ve vibračním achátovém mlýnku na jemný prášek
(cca 1 až 50 µm) průměrné chemické složení, základní mineralogická konstituce a vlastní, speciálně vypracovanou metodou semikvantitativní poměrné mikroanalýzy [9], [10] pro
účely prospekce také jejich vztah ke zbytkovým, minoritním,
(akcesorickým) minerálům. Tyto minerály tvoří jistý podíl bývalých, původně vytříděných rudnin, tj. v podstatě dnešních
hlušin, tvořících výplně šachtic, kutacích jam, dobývek, stařin,
montánních reliktů a jiných stop dávné těžby.
Vz o r k y z e š a c h t i c p o d Č e p i č kov ý m
vrchem
K rozborům byly uvedeným způsobem připraveny vzorky
odebrané z tahu šachtic pod Čepičkovým vrchem pracovně
označené symboly A, F a G (obr. 4–7). Výsledky rozborů průměrného chemického složení již vytěžených rudnin (v podstatě hlušin) jsou uspořádány v tab. I.
Z mineralogického hlediska převládal v rudnině šachtice A minerál křemen – SiO2 9 %, dále klinochlor (Mg2,96Fe1,09Al1,275)
(Si2,64,Al1,376O10)(OH) živec albit NaAlSi3O8 35,6 %; jako celek
obsahovala rudnina v hm. %: 44,2 O, 20,8 Si, 11,4 Fe, 9,5 Al,
3,7 Mg, 3,0 Na, 2,3 Ca, 1,2 Ti a 1,1 K (celkem 93,5 %) a pod
1 % dalších příměsových prvků včetně mědi (0,77 %) a zinku
(45 %).
V rudnině šachtice F dominovala směs minerálů křemene SiO2
54,5 % a goethitu FeO (OH) 45,5 % a jako celek obsahovala
v hm. %: 44,6 O, 24,6 Fe, 17,8 Si, 6,2 Al, 2,1 K, 1,1 Mn (celkem 99,4 %) a pod 1 % dalších příměsí pouze se stopami
mědi a zinku.
Od původní hornické kaple v Dolním Čepí, dnes kostela zasvěceného sv. Václavu (obr. 3), se cesta mírně zvedá a od křižovatky u Partyzánského památníku (obr. 1) se ve směru do
Horního Čepí její sklon dosti prudce zvyšuje. Nad Horním Čepím asfaltem krytá cesta končí a je třeba se vydat přímo ke
křížku, který nese v současnosti místní pojmenování Čepičkův
křížek. Křížek stojí na jihovýchodním okraji protáhlé rovinky,
ze které je možno přímo pokračovat strmou lesní cestou ke
skupině šachtic pod Čepičkovým vrchem. Poněkud výše položená skupina šachtic tvoří dnes tah šesti různě hlubokých
a rozměrných kruhových jam. Tah jam je orientován po vrstevnici přibližně severovýchodním směrem. Za počátek tahu
byla zvolena krajní severovýchodní jáma
(šachtice) a zbývajících pět jam celého
tahu pozvolna klesajícího po vrstevnici
bylo označeno symboly A, B, C, D, E a F.
Tab. I. Výsledky analýz průměrného složení vzorků rudniny odebrané ze skupiny šachtic pod Čepičkovým vrchem označených A, F a G [hm. %]
Vzorky vytříděné rudniny byly odebrány z krajních šachtic A a F. Přibližně
Šachtice
A
(krajní)
F
průměr
G
(největší)
v poloze druhé krajní jámy (šachtice),
prvek
průměr x
odchylka sx průměr x odchylka sx průměr x odchylka sx
asi o 10–15 metrů níže, než je vrstevnice
O
44,16
2,63
44,55
0,44
50,25
0,75
jámy F, o průměru obvalu cca 6,1 m
Na
2,99
0,23
1,02
0,11
0,28
0,06
(obr. 4), se nacházela rozměrem největMg
3,70
0,66
0,78
0,07
0,06
0,10
ší, avšak již zčásti zanesená jáma oznaAl
9,48
0,35
6,22
0,20
0,86
0,14
čená G o průměru obvalu cca 22,4 m
Si
20,82
0,19
17,80
0,25
44,32
0,78
(obr. 5), ze které byly také odebrány
P
0,83
0,50
0,30
0,02
0,18
0,07
vzorky rudniny k analýze.
S
0,16
0,05
0,25
0,05
0,39
0,15
Další vzorky k chemickým analýzám byly
Ag
(0,24)
(0,05)
(0,29)
(0,08)
(0,49)
(0,08)
odebrány z blízkého okolí štol jmenoK
1,08
0,31
2,08
0,04
0,36
0,08
vaných dnes jako štola Kryštof a štola
Ca
2,32
0,28
0,25
0,02
0,22
0,05
Pod spodní lesní cestou. Celkem bylo
Ba
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
z terénu vybráno k analýzám 6,4 kg chaTi
1,22
0,04
0,39
0,03
0,21
0,06
rakteristických hornin a rudnin o velikosCr
0,08
0,14
0,18
0,02
0,22
0,05
ti větších vlašských ořechů až drobných
Mn
0,31
0,12
1,11
0,05
0,25
0,08
dětských pěstí.
Fe
11,40
1,85
24,62
0,79
0,80
A n a l ý z y o d e b ra nýc h
vzorků rudnin
Cu
0,77
0,10
0,00
0,00
0,65
0,05
Zn
0,45
0,19
0,00
0,00
0,45
0,20
Pb
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
K rozborům byla aplikována metoda
rentgenové spektrální analýzy s využitím
elektronového rastrovacího mikroskopu
suma
100,01
–
99,84
–
100,00
–
atom. číslo
~ 13,07
196 ~ 14,54
Pozn.: hodnoty v závorkách ( ) jsou v okolí mezí detekovatelnosti prvku.
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
~ 11,50
0,06
K a r e l St r á n s k ý / D r a h o m í r a J a n o v á / L u b o m í r St r á n s k ý / P a v l a R o u p co v á
Obr. 1. Olešnička, Čepičkův vrch, Ujčov, Dolní a Horní Čepí a nejbližší okolí
Obr. 3. Hornická kaple v Dolním
Čepí zasvěcená sv. Václavu
Poměrně vysoký a vcelku rovnoměrně
rozdělený obsah síry vázané na a.m.
v šachticích A až G – 0,895, 0,343 a 1,14
mg S/kg – umožňuje předpokládat, že
rudní minerály byly tvořeny sulfidy –
– pyritem FeS2, chalkopyritem – CuFeS2
a určitým nositelem stříbra zde byl patrně také baryt. U šachtice G o tom svědčí koeficienty korelace r mezi železem
a stříbrem, mědí a stříbrem a baryem
a stříbrem, které jsou: rFe-Ag = 0,7735,
rCu-Ag = 0,7735, resp. rBa-Ag = 0,4112, pro
počet stupňů volnosti ν = 20 jsou statisticky významné (na hladině spolehlivosti α = 0,01 pro Fe a Cu, resp. na hladině α = 0,1 pro Ba).
Obr. 2. Zlatý dukát v ražbě Jana z Pernštejna z roku 1544
Obr. 4. Šachtice (kutací jáma označená F)
pod Čepičkovým vrchem, průměr
cca 6,1 m. Obvaly jam E a F téměř
splývaly, avšak průměr jámy E i její
hloubka byly v celém tahu nejmenší. Poloha změřená pomocí GPS:
N 49,49112 ° a E 16,35976 °, výška
620 m n. m. Prsty zdvižené paže
v jámě F dosahují výšky kolem
2,4 m. Pohled k severu
Obr. 5. Šachtice (kutací jáma označená G)
pod Čepičkovým vrchem, průměru
cca 22,4 m. Poloha změřená pomocí GPS: N 49,49133 ° a E 16,35971 °,
výška 608 m n. m. Pohled k východu
S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6 197
z historie
V rudnině šachtice G opět jednoznačně
převládal minerál křemen a její složení
tvořily prvky: 50,3 O, 44,3 Si (celkem
94,6 %) a opět pod 1 % dalších příměsí včetně mědi (0,65 %) a zinku (0,45 %).
Poznamenejme, že v žádném ze vzorků
rudnin odebraných ze šachtic nebylo
při plošné analýze průměrného složení
detekováno baryum. Tento prvek byl
běžně registrován až při bodové analýze
mikroskopických částic po rozemletí
rudnin v kulovém vibračním mlýnku, tj.
teprve při semikvantitaivní poměrné
mikroanalýze SPA, která využívá fyzikální separace mikročástic práškového
vzorku v zobrazení zpětně odražených
elektronů – BSE.
Výsledky semikvantitativní poměrné miObr. 6. Část mohutného odvalu pod nejObr. 7. Šachtice (kutací jáma označená F)
kroanalýzy rudnin odebraných ze šachvětší kutací jámou – šachticí G znápohled k severozápadu. V severotic A, F a G jsou uspořádány v tab. II.
zorněnou na obr. 5. Pohled k sevýchodním tahu šachtic klesaly jeveru
jich průměry v [m] ve sledu: B, F, A,
Vzestupně uspořádané hodnoty stanoD, C, E (nejmenší)
vených obsahů prvků v tab. II ukazují,
že k nejvyšším obsahům prvků vázaným
na akcesorické minerály v šachticích náleží baryum a olovo. Například v pořadí šachtic A, F a G byly
Semikvantitativní poměrná analýza rudnin umožňující testostanoveny tyto spodní, minimální obsahy barya: 5,83, 2,32
vat parciální vztahy mezi prvky vázanými na a.m. je zároveň
a 4,24 mg Ba/kg a olova: 1,60, 2,34 a 0,472 mg Pb/kg.
vhodná pro posouzení původního složení těžených hornin
Baryum se ve zdejších rudninách vyskytuje jako minerál síran
a také k odhadu složení základní hutnické vsázky.
barnatý (těživec) − BaSO4 a olovo se zde vyskytuje rovněž jako
minerál síran olovnatý (anglesit) – PbSO4 , který je izomorfní
s barytem [11].
K a r e l St r á n s k ý / D r a h o m í r a J a n o v á / L u b o m í r St r á n s k ý / P a v l a R o u p co v á
Tab. II. Výsledky semikvantitativních poměrných analýz vzorků rudnin ze skupiny šachtic A, F, G pod Čepičkovým vrchem nad Horním Čepím
Šachtice
A – průměr cca 5,0 m
F – průměr cca 6,1 m
G – průměr cca 22,4 m
prvek
mg/kg
hm. %
max. %
prvek
mg/kg
hm. %
max. %
prvek
mg/kg
hm. %
Cr
0,0467
0,1466
0,69
Cu
0,0112
0,0454
0,92
P
0,0386
0,2206
max. %
0,47
Ag
0,0578
0,1815
0,95
Nd
0,0169
0,0685
7,76
Ca
0,0404
0,2309
0,56
K
0,0667
0,2094
1,57
La
0,0193
0,0783
8,05
K
0,0418
0,2389
3,25
Mn
0,0790
0,2480
2,05
Ce
0,0278
0,1128
11,97
Cr
0,0522
0,2983
1,33
Fe
0,0794
0,2493
14,92
V
0,0356
0,1444
0,48
Mg
0,0566
0,3235
1,30
1,26
Ca
0,0945
0,2967
1,43
Na
0,0400
0,1622
3,39
Mn
0,0762
0,4355
Zn
0,0984
0,3090
1,91
Ca
0,0424
0,1720
3,92
Ag
0,0969
0,5538
1,52
Cu
0,218
0,6845
2,17
Cr
0,0430
0,1744
0,56
Al
0,101
0,5772
6,79
Mg
0,224
0,7033
3,06
Ti
0,0750
0,3042
1,72
Na
0,142
0,8115
1,21
P
0,230
0,7222
3,37
P
0,0800
0,3245
8,81
Zn
0,155
0,8858
13,17
Ce
0,288
0,9043
40,92
Ag
0,0898
0,3642
0,69
Cu
0,201
1,1487
2,11
Na
0,327
1,0267
3,93
K
0,115
0,4664
1,91
Ti
0,305
1,7430
5,72
Ti
0,414
1,2999
4,12
Zr
0,144
0,5841
52,58
Pb
0,472
2,6973
55,72
S
0,895
2,8102
10,33
Mg
0,151
0,6125
1,37
S
1,14
6,5148
11,13
Pb
1,60
5,0238
65,88
Al
0,218
0,8842
7,80
Si
1,98
11,3151
35,64
Si
2,66
8,3520
18,19
S
0,343
1,3912
12,03
Fe
2,56
14,6297
64,21
Zr
3,50
10,9895
44,21
Zn
0,396
1,6062
7,02
Ba
4,24
24,2304
56,64
Ba
5,83
18,3054
69,29
Si
0,547
2,2186
25,50
O
5,80
33,1453
46,33
O
7,15
22,4500
49,69
Fe
1,81
7,3413
49,24
suma
17,4987
100,0000
7,80
26,48
Al
7,99
25,0875
suma
31,8485
100,0000
at. č.
26,01
N č.
rad.N
Ba
2,32
9,4099
39,65
at. č.
Pb
2,34
9,4910
49,15
N č.
20
O
7,67
31,1093
52,31
rad.N
3,25
44,47
21
Mn
8,12
32,9345
3,88
suma
24,6563
100,0000
at. č.
27,77
N č.
21
rad.N
4,20
Pozn.: Výsledky stanovené v [mg/kg] ≡ [g/t] a v [hm. %] jsou uspořádány vzestupně; výsledky uspořádané jako max. % značí maximální koncentraci prvku stanovenou v souboru všech analyzovaných N mikročástic; symbol at. č. značí průměrnou hodnotu atomového čísla N analyzovaných mikročástic; rad. N [µm] značí
střední poloměr z celkové plochy N analyzovaných mikročástic redukované podle počtu N mikročástic na kružnici; N č. značí počet mikročástic měřený při
semikvantitativní poměrné analýze.
z historie
L i t e ra t u ra
[1] POLÁK, A.: Nerostné bohatství Bystřicka. Brno : Krajské
nakladatelství v Brně 1960, 76 s.
[2] PAŘÍZEK, J.: Dobývání nerostných surovin v okrese Žďár
nad Sázavou a okolí. Listy Horáckého muzea, svazek 3,
Nové Město na Moravě 2000, 68 s.
[3] DOLEŽEL, J. – SADÍLEK, J.: Středověký důlní komplex
v trati Havírna u Štěpánova nad Svratkou. Mediaevalia
Archaeologica 6. Příspěvek k dějinám těžby stříbra
v oblasti severozápadní Moravy ve 13. a 14. století. Praha–Brno–Plzeň, 2004, s. 43-119. ISBN 80-86124-48-7.
Příloha III. BLAŽÍKOVÁ, J. – STRÁNSKÝ, K.: Analýza
strusek z lokality Havírna, k. ú. Štěpánov nad Svratkou,
s. 118–119.
[4] STRÁNSKÝ, K. a kol.: Těžba a metalurgické zpracování
rud na panství pánů z Pernštejna. Hutnické listy, 2011,
roč. LXIV, s. 111–120.
[5] STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – STRÁNSKÝ, L. – ROUPCOVÁ, P.: Těžba a zpracování stříbronosných rud ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou – II. část. Slévárenství, 2010,
roč. LVIII, č. 11–12, s. 431–434.
[6] VOREL, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří
hlavy v dějinách Čech a Moravy. Praha : Rybka Publisher,
198 S l é vá re ns t v í . L X . k v ě te n – č e r ve n 2012 . 5 – 6
1999, 318 s. ISBN 80-86182-24-X.
[7] VOREL, P.: Česká a moravská aristokracie v polovině
16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let
1550–1551. Pardubice 1997, 320 s. ISBN 80-86046-07-09.
[8] HOSÁK, L. – ŠRÁMEK, R.: Místní jména na Moravě a ve
Slezsku I. A–L. Praha : ACADEMIA, 1970, 576 s.
[9] STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – POSPÍŠILOVÁ, S. – DOBROVSKÁ, J.: Poměrná semikvantitativní mikroanalýza těžkých kovů v horninách, struskách a rudách. Hutnické listy, 2009, roč. LXII, č. 3, s. 84–89. ISSN 0018-8069.
[10] STRÁNSKÝ, K. – JANOVÁ, D. – POSPÍŠILOVÁ, S. – DOBROVSKÁ, J.: Možnost poměrné semikvantitativní mikroanalýzy těžkých kovů v horninách, rudninách a struskách. Slévárenství, 2009, roč. LVII, č. 7–8, s. 268–270.
ISSN 0037-6825.
[11] VOTOČEK, E.: Chemie anorganická. IV. vydání, doplněno
spoluprací Jaroslava Heyrovského. I a II. díl. Nákladem
České chemické společnosti pro vědu a průmysl. Praha
1944, 1000 s. (s. 584).
(Druhá část příspěvku bude zveřejněna ve Slévárenst ví
č. 7– 8/2012.)
Download

stáhnout [pdf] - Časopis SLÉVÁRENSTVÍ