redakce
Slévárenství
Předplatitelé
časopisu Slévárenství
obdrží zdarma ročník 2013
na CD ve formátu pdf
vydavatel
Svaz sléváren ČR
Technická 2, 616 00 Brno
tel. 541 142 665, 541 142 664
fax 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
zpracováno v PDF
CD obsahuje
ročník LXI, 2013
CD zdarma pro předplatitele
Pro ostatní čtenáře
je CD dostupné v redakci
Slévárenství v ceně 320 Kč
(+ DPH + poštovné)
A d r e s a / e d i t o r i a l of f i c e
redakce časopisu Slévárenství
Technická 2, 616 00 Brno
tel.: +420 541 142 664
+420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ročník LXI
Toto CD je zakázáno kopírovat a distribuovat bez
souhlasu vydavatele. Veškerá práva
vyhrazena.
22. 11. 2013
28. 2. 2014 Těžké ocelové odlitky
November 11th, February 28th, 2014 Massiver Stahlguss
Heavy steel castings
2013
3–4
21. 2. 2014
February 21th, 2014
5–6
18. 4. 2014
April 18th, 2014
7–8
20. 5. 2014
May 20th, 2014
29. 8. 2014 Slévárenský veletrh FOND-EX (29. 9. – 3. 10. 2014)
August 29th, 2014 Giessereimesse FOND-EX (29. 9. – 3. 10. 2014)
FOND-EX Fair (September 29 th – October 3 rd, 2014)
9–10
23. 7. 2014
July 23rd, 2014
31. 10. 2014 Slévárenské dny 2014, Brno
October 31st, 2014 Giessereitage, Brno 2014
Foundry Days 2014, Brno
11–12
3. 10. 2014
October 3th, 2014
210
170
265
12. 12. 2014 Všeobecné zaměření / hodnocení veletrhu FOND-EX 2014
December 12th, Allgemeine Themen / Bewertungsberichte – FOND-EX 2014
2014 General topic number / evaluation of the FOND-EX Fair 2014
297
27. 6. 2014 Odlitky ze slitin neželezných kovů
June 27th, 2014 Gussstücke aus NE-Legierungen
Non-ferrous metal alloys castings
265
30. 4. 2014 Využití simulace tuhnutí ve slévárenské praxi
April 30th, 2014 Einsatz der Erstarr ungssimulation in der Giessereipraxis
Use of solidification simulation in foundry practice
ediční plán 2014
1–2
Brno
29. 9. – 3. 10. 2014
číslo vyjde
tematické zaměření
Erscheinungstermin Themenbereich
Publication Date
Special Topic
297
číslo
uzávěrka
Ausgabe Redaktionsschluss
Issue No Deadline
vertikál.
horizon.
vertikál.
1. strana
23 000 Kč . 1,300 €
210 × 297
2. strana
21 000 Kč . 1,200 €
210 × 297
170 × 265
3. strana
20 500 Kč . 1,100 €
210 × 297
170 × 265
4. strana
22 000 Kč . 1,250 €
210 × 297
170 × 265
15 800 Kč . 900 € 18 800 Kč . 1,000 €
210 × 297
170 × 265
UVNITŘ
1 A4
12 700 Kč . 800 €
1/2 A4
6 400 Kč . 400 €
7 900 Kč . 500 €
9 400 Kč . 700 € 210 × 145 100 × 297 170 × 125 85 × 265
1/3 A4
4 300 Kč . 300 €
5 300 Kč . 400 €
6 300 Kč . 500 €
1/4 A4
3 200 Kč . 190 €
4 000 Kč . 250 €
4 800 Kč . 350 €
1/8 A4
1 600 Kč . 100 €
2 000 Kč . 150 €
1 list (2 A4)
1 A4 před nebo za obsahem
volně vložený list dodaný zákazníkem
Ceny jsou uvedeny bez DPH
70 × 297
125
horizon.
210
170
125
barva
85
55 × 265
170
85
170 × 75 85 × 125
85 × 62
24 500 Kč . 1,500 €
20 500 Kč . 1,100 €
10 000 Kč . 500 €
265
čb.+1 bar.
145
čb.
OBÁLK A
297
cena inzerátu (Kč . €)
75
rozměry (š × v) v mm
na spad
do zrcadla
ceník inzerce 2014
100
umístění
velikost
70
55
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 31. 1. 2014 byl Radou pro
vědu, výzkum a inovace zařazen do aktualizovaného seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v ČR platného pro rok 2014
(www.vyzkum.cz). Odborné články jsou posuzovány dvěma recenzenty. Recenzní posudky jsou
uloženy v redakci. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon
připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním zápisu u příslušného
registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona
č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam.
Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam
nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
foundry industry journal
r o č n í k L X I I . 2014 . č í s l o 1– 2
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR –
registrační značka – MK ČR E 4361
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202,
242 459 203, [email protected]
Vychází 6krát ročně / 6 issues a year
Číslo 1–2 vyšlo 28. 2. 2014.
Cena čísla Kč 70,–. Roční předplatné Kč 420,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 120,–. Roční předplatné Kč 720,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage)
Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 16. 1. 2014, do tisku 7. 2. 2014.
Náklad 700 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
redaktorka / editor
Mgr. Milada Písaříková
jazyková spolupráce / language
collaboration
Edita Bělehradová
Mgr. František Urbánek
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Zdeněk Vladár, předseda
obsah
Redakce / editorial office:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
tematické zaměření / těžké ocelové odlitky / heav y
steel castings
o d b o r n ý g a r a n t / d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r, C S c .
ÚVODNÍ SLOVO
5
Vladár,Z.
6
Šenberger,J.
TĚŽKÉ OCELOVÉ ODLITKY
7
Šenberger,J.–Záděra,A.
Výrobní degradace materiálu masivních ocelových odlitků
Manufacturing degradation of material of heavy steel castings
11 Záděra,A. a kol.
Tuhnutí a struktura masivních ocelových odlitků
Solidification and structure of heavy steel castings
16
Odehnal,J.– Brotánek,S.
Vliv chemické nehomogenity na vlastnosti hmotných ocelových odlitků
Effect of chemical inhomogeneity on material properties of heavy steel castings
20
Vlasák,T. a kol.
Vliv modifikace chemického složení a tepelného zpracování na žárupevnost
martenzitické oceli
Influence of chemical composition and heat treatment modification on high temperature
properties of martensitic steel
23
Pluháček,J. a kol.
Vývoj technologie velmi těžkých odlitků pro energetiku včetně ekonomického
přínosu
Development of technology of heavy castings for power industry including economic benefits
ODBORNÉ ČLÁNKY
26
Stránský,K. a kol.
K roztržení plynule lité bramy (18 t) a prasknutí opěrného válce (32 t)
On the rupture of continually cast slab (18 t) and breaking of an idle roll (32 t)
FIREMNÍ PREZENTACE
30
Seeger,K.–Serghini,A.– Pacal,L.
Nové koncepty slévárenských nátěrů pro vysoce komplexní bloky motorů
(Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o.)
Simulace nukleace a růstu zrna –
odlitek segmentu kruhu (s. 11)
Roztržení plynule odlité bramy (1 530 x 250 mm, ocel 19312)
ve stohu – třetí shora – a její vystřelení mimo stoh (s. 26)
3 – 4 / 2014 / v y u ž i t í s i m u l a c e t u h n u t í v e s l é v á r e n s ké p r a x i /
/ use of solidification simulation in foundry practice
ñçé[íð“
âæ졓¶ÛÔåÔÞçØåÜæçÜÖގà“íáÔÞØà“Ý؟“‘Ø“é“âÞâßk“É æØÚåØÚÔÖk“Ýؓáܑ ƒk“âÕæÔۓã€kàcæk“ΤС
Àk`Üáâè“éíáÜÞè“É æØÚåØÚÔÖk“Ýæâè“ækßì“éìéâßÔáb“‡`ÜáÞØà“ÚåÔ éÜçÔÖؓԓæà僅âéWák“ÕcÛØà“çèÛáèçk“Ô“ÖÛßÔ×áèçk“â×ßÜçލ¡
ÆéÔíè“æßbéWåØᓓ
"ØæÞb“åØãèÕßÜÞì
Æè—çèìíâ™èïåâïçiçq™ÜáÞæâÜäh™áÞíÞëèàÞçâí ò™
á æ è í ç”Ü á™è Ü Þ å èï ”Ü á™è Ý å â í ä “
ÆÙ饗¨¥—— Éæñãæ•Üåo— êÜÞéÜÞØÚo—
ìßãoâì—í—æÛãàëâì—Ùܤ
éØåì— Ÿêìéæí[— ßäæë¤
åæê뗩«¬—§§§—âÞ ¹ÜÚ¡“¤¡““ ·ÜæçåÜÕèçÜâá“âٓÖÔåÕâá“
æØÚåØÚÔçÜâáæ“ ÜᓠçÛؓ
ÛÔààØå“ ÖÔæçÜáړ ›åÔê“
êØÜÚÛ瓥§¨Ÿ£££“Þڜ
ÆÙ饗©¥—— Éæñãæ•Üåo— êÜÞéÜÞØÚo—
äØåÞØåì— í— æÛãàëâì—
ÙÜéØå엟êìéæí[—ßäæë¤
åæê뗩«¬—§§§—âÞ ¹ÜÚ¡“¥¡““ ·ÜæçåÜÕèçÜâá“âٓàÔáÚÔ áØæؓæØÚåØÚÔçÜâáæ“Üá“çÛؓ
ÛÔààØå“ ÖÔæçÜáړ ›åÔê“
êØÜÚÛ瓥§¨Ÿ£££“Þڜ“
½Ø×áâ“í“âãÔç€Øák“Þ“ãâçßÔ`Øák“àÔÞåâæØÚåØÚÔÖk“ÝؓéŽåÔíáb“æák ‘Øák“âÕæÔÛè“×âãåâéâ×áŽÖۓãåéލ“ÙâæÙâåè“Ô“ækåì“ÛßèÕâÞâ“ãâד
£Ÿ£¤£“˜¡“Àܓæák‘Øák“âÕæÔÛè“ækåì“ãâד£Ÿ££¨“˜“Ýæâè“Ýܑ“ÝØÝk“æØ ÚåØÚÔÖؓàÜáÜàÔßÜíâéWáì¡
ÃâçßÔ`Øák“ÞßÔ×áb“Ô“íWãâåáb“æØÚåØÚÔÖؓÛàâçáŽÖۓâ×ßÜçލ“éØß àܓØÙØÞçÜéác“€Øƒk“ãâæçèã“ÀӛÀèßçÜãâèåÜáڜ¡“Ãâ×ßؓçâÛâçâ“í㍠æâÕè“Ýؓâ×ßÜçØޓâ×ßbéWá“í“ácÞâßÜÞԓçÔéØ՟“í“áÜÖۑ“éƒØÖÛáì“àÔÝk“
ãâ×ßؓæßØ×è“â×ßbéWák“íéßWƒ…“èãåÔéØáb“ÖÛØàÜÖÞb“æßâ‘ØákŸ“Ô“çⓓ
æ“âÛßØ×Øà“áԓãåéÞì“æ“é샃k“æØÚåØÚÔ`ák“æÖÛâãáâæçkŸ“ÝÔÞâ“ÝؓÙâæ Ùâ埓ækåԓԓèÛßkÞ¡“É“ãåÔëܓçâ“íáÔàØáWŸ“‘Ø“Þԑ×W“áWæßØ×èÝkÖk“çÔé ÕԓàW“æák‘Ø᎓âÕæÔۓçcÖÛçâ“ãåéލ“çÔޟ“ÔÕì“æؓ×âæWÛßâ“ÝØÝÜÖۓ
åâéáâàcåábÛâ“åâíßâ‘Øák“é“â×ßÜçÞè“ΤС“KãåÔéԓæßbéWåØáæÞb“çØÖÛ áâßâÚÜؓ Þؓ íåìÖÛßØák“ ãåÕcÛè“ ÞåìæçÔßÜíÔÖؓ âéßÜéák“ èàkæçcák““
ԓåâíæÔÛè“ÞßÔ×áb“Ô“íWãâåáb“æØÚåØÚÔÖؓÛàâçáŽÖۓâ×ßÜçލ¡
ÆéÔí“æßbéWåØá“
é“åâÖؓ¥£¤§
´ æ æ â ÖÜÔç Ü â á“âٓ¹ â èá× å Ü Ø æ
âٓç Û Ø“¶íØ ÖÛ“Å Ø ã è Õ ßÜ Ö
º Ü Ø æ æ Ø åØ Ü éØ å Õ Ôá×“× Ø å
Çæ ÖÛ Ø ÖÛÜæ ÖÛ Ø á“Å Ø ã è Õ ßÜÞ
ÇØ ÖÛáÜ ÖÞW“¥« ¬ © ¢ ¥
©¤©“£ £“µå á â
çØ ß¡­“ž §¥£“¨ §¤“¤§¥“© §¥
çØ ß¡­“ž §¥£“¨ §¤“¤§¥“© «¤
çØß¡“ž“ÙÔ뭓ž §¥£“¨§¤“¤§¥“© § §
æéÔí³æéÔíæßØéÔåØá¡Öí
ê ê ê¡æ éÔ í æ ß Ø éÔåØ á¡Ö í
À å Þ ¥ — Á æ ê Ü Ý — ¿ ã Øí à å â Ø
é ŽÞâá᎓€Ø×ÜçØߓÆÆ"Å
ÉW‘Øák“ `çØáW€ÜŸ“ åW×ܓ ÕìÖÛâà“ éWæ“ çâèçâ“
ÖØæçâè“ÜáÙâåàâéÔßܓâ“׍ßؑÜçŽÖۓÔÞÖkÖ۟“
ÞçØåb“ã€ÜãåÔéèÝØàؓáԓåâޓ¥£¤§¡“
“ãâ×ãâ€Ø“Øëãâåçè“æؓíàÜuâéÔߓé“çÜçèßákà“
`ßWáÞè“ãåØíÜ×Øáç“ÆéÔíè“æßbéWåØá“"œ›æ¡“¨œ¡“
ÁWæßØ×èÝkÖk“ ëØÙ¥— À“ èéW×k“ êÜñåØä— å[äà—
àåàÚàæíØå’ÚߗíÜãÜëéߑŸ“áԓÞçØåb“Ýؓãåâ“
éWæ“é“çâàçâ“åâÖؓíÔÝ܃çcáԓÿáÔá`ák“ãâ× ãåàìæßè“"œÝæàؓæؓíÔãâÝÜßܓ×â“ãåâÝØÞçè“
ČÅæ풗 æÙdØåê⒗ ñ[âæåo◠íܗ íØñÙg—
åؗ ñ[âæåo◠çé[Úܗ ؗ ‹çéØíì— çéØÚæí¤
ågçé[íåoÚߗ íñëØߑÿ¡— ÀØ×ÞßÔ×ÔçØßØà“
ãåâÝØÞçè“Ýؓ"ØæÞâàâåÔéæÞW“ÞâáÙØ×ØåÔÖؓ
â×ÕâåâéŽÖۓ æéÔ퍡“ ¶kßØà“ ãåâÝØÞçè“ Ýؓ“
ãÔޓÙâåàâè“×ÜæÞèíákÛâ“æØçÞWák“æØíáWàÜç“
íÔàcæçáÔéÔçØßؓ ԓ ÝØÝÜÖۓ íÔàcæçáÔáÖؓ“
æ“áâéŽà“âÕ`Ôáæގà“íWÞâákÞØà“Ô“ÝØÛâ“
×âãÔ×ì“áԓãåWéák“‡ãåÔéè“ãåÔÖâéácãåWé ákÖۓéíçÔۍŸ“Ô“çkà“éìßâè`Üç“áØÕâ“ÔßØæãâu“
àÜáÜàÔßÜíâéÔç“ éŽÞßÔ×âéb“ ԓ ÔãßÜÞÔ`ák““
áØÝÔæáâæçܓæãâÝØáb“æ“áâéŽà“âÕ`Ôáæގà“
íWÞâákÞØà“Ô“áâéØßÜíâéÔáŽà“íWÞâákÞØà“
ãåWÖØ¡“ ·ÜæÞèíák“ æØçÞWák“ ãâéØ×âè“ â× ÕâåákÖܓáԓãåÔÖâéácãåWéák“ãåâÕßØàÔçÜÞ術
ɎæçèãØà“ãÔޓÕè×ؓ×âÞèàØá矓Þ×ؓÕè ×âè“ ÙâåàèßâéWáì“ ãåÔÞçÜÖÞb“ íÞèƒØáâæçܓ
íÔàcæçáÔéÔçØߍ“ ԓ íÔàcæçáÔá֍“ æ“ ÔãßÜ ÞÔÖk“áâébÛâ“âÕ`ÔáæÞbÛâ“íWÞâákÞ蟓ԓÞçØ åŽ“Õè×ؓ×ØÿáâéÔç“ÝÔæáb“ãâ‘Ô×ÔéÞì“æàc ËØÙ¥—À¥—— ÊÜñåØä—íÜãÜëéߑ—àåàÚàæíØå’ÚߗÊÊ&ɗí—éæÚܗ©§¨«
ÇéæÜïçæéëåo—çæãàëàâØ
Ñoêâ[åo—çæÛçæéð—åؗ‹dØêë—åؗíÜãÜëéñoÚߗؗí’êëØí[Úߗí—éæÚܗ©§¨«
ÆÙ饗©¥—— ÇØêæ헨°®©—ą—ë„à—ÞÜåÜéØÚܗÉìÛæ㤗
ݑ—ÇÜéåÜ鑗—
ÆÙ饗«¥—— Éæñãæ•Üåo— êÜÞéÜÞØÚo—
ÝæêÝæéì—í—æÛãàëâì—Ùܤ
éØåì— Ÿêìéæí[— ßäæë¤
åæê뗩«¬—§§§—âÞ ¹ÜÚ¡“§¡““ ·ÜæçåÜÕèçÜâᓠâٓ ãÛâæ ãÛâåèæ“æØÚåØÚÔçÜâáæ“Üá“
çÛؓ ÛÔààØå“ ÖÔæçÜáړ
›åÔê“êØÜÚÛ瓥§¨Ÿ£££“Þڜ“
ÆÙ饗¬¥—— ¹ØìäØåå‘í—æëàêâ—çæíéÚßì—ÛÜêâð—ñ—æÛãàëâì—êÜÞäÜåëì—âéìßì
¹ÜÚ¡“¨¡““ ÆèßãÛèå“ãåÜáç“âٓçÛؓãßÔçؓæèåÙÔÖؓÙåâà“çÛؓåÜáړæØÚàØáç“ÖÔæçÜáÚ
ÆÙ饗®¥—— Éæñ„Üñæ풗çã[å—ÛÜê¤
âð—æÛãàëâì—êÜÞäÜåëì—
âéìßì
¹ÜÚ¡“ª¡““ ÆÔêÜáړ ãßÔᓠâٓ çÛؓ
ãßÔçؓ âٓ çÛؓ åÜáړ æØÚ àØáç“ÖÔæçÜáÚ
ª­™™
ÆÙ饗¯¥—— ÄØâéæãÜçë—ÛÜåÛéàëàÚ¤
âf— êëéìâëìéð— íñæéâì—
¹¨
¹ÜÚ¡“«¡““ ÀÔÖåâØçÖۓâٓ×Øá×åÜçÜ֓
æçåèÖçèåؓâٓçÛؓæÔàãßؓ
µ¤
35
ª±™™
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼ ¼“¡“ß Ø × Ø á ā ‡ á â 哥£¤§“¡“¤ā¥
14
34
ÆÙ饗¬¥—— Éæñãæ•Üåo— êÜÞéÜÞØÚo—
êoéð—í—æÛãàëâì—ÙÜéØåì—
Ÿêìéæí[— ßäæëåæê뗗
©«¬—§§§—âÞ ¹ÜÚ¡“¨¡““ ·ÜæçåÜÕèçÜâá“âٓæèßãÛèå“
æØÚåØÚÔçÜâáæ“ ÜᓠçÛؓ
ÛÔààØå“ ÖÔæçÜáړ ›åÔê“
êØÜÚÛ瓥§¨Ÿ£££“Þڜ“
ÆÙ饗°¥—— ÍñÛ[ãÜåæêë— çéàä[éåoÚߗ ؗ êÜâìåÛ[éåoÚߗ æê— ÛÜåÛéà둗 íܗ
íñæéâ엹¨
¹ÜÚ¡“¬¡““ ·ÜæçÔáÖؓâٓãåÜàÔåì“ÔáדæØÖâá×Ôåì“ÔëØæ“âٓ×Øá×åÜçØæ“Üá“çÛؓ
æÔàãßؓµ¤
ÆÙ饗­¥—— Éæñãæ•Üåo— êÜÞéÜÞØÚo—
Úßéæäì—í—æÛãàëâì—Ùܤ
éØåì— Ÿêìéæí[— ßäæë¤
åæê뗩«¬—§§§—âÞ ¹ÜÚ¡“©¡““ ·ÜæçåÜÕèçÜâá“âٓÖÛåâàؓ
æØÚåØÚÔçÜâáæ“ ÜᓠçÛؓ
ÛÔààØå“ ÖÔæçÜáړ ›åÔê“
êØÜÚÛ瓥§¨Ÿ£££“Þڜ“
ÆÙ饗°¥—— Å[Ùæá—ÂØçãØåæíð—ëìé¤
Ùoåð— ą— êìéæí[— ßäæë¤
åæê뗪§¬—§§§—âÞ
¹ÜÚ¡“¬¡““ ¾ÔãßÔᓠçèåÕÜáؓ ÛèՓ ā“
åÔê“êØÜÚÛ瓦£¨Ÿ£££“ÞÚ
ÆÙ饗¨§¥——Å[ÙæᗽéØåÚàêæíð—ëìé¤
Ùoåð— ą— êìéæí[— ßäæë¤
åæê뗨«­—§§§—âÞ
¹ÜÚ¡“¤£¡““ ¹åÔáÖÜæ“ çèåÕÜáؓ ÛèՓ ā“
åÔê“êØÜÚÛ瓤§©Ÿ£££“ÞÚ
ÆÙ饗¨¨¥—— KØÙæëؗą—êìéæí[—ßäæë¤
åæê뗩¬«—§§§—âޗ
¹ÜÚ¡“¤¤¡““ ´áéÜߓÕßâÖޓā“åÔê“êØÜÚÛç“
¥¨§Ÿ£££“ÞÚ
ÆÙ饗¨©¥—— ¹ÜéØå—ą—êìéæí[—ßäæë¤
åæê뗩«¬—§§§—âÞ
¹ÜÚ¡“¤¥¡““ »ÔààØå“ÖÔæçÜáړā“åÔê“
êØÜÚÛ瓥§¨“£££“ÞÚ
18
ÆÙ饗¬¥—— Ñíæå—ÄàêÜéàÚæéÛàؗçéæ—Û|ä—í—Çؤ
êæíg———
»ÔááâéØå“ÀØææ؟“»ÔááâéØ埓ª¡ā¤¤¡“§¡“¥£¤§Ÿ“ÆÉÉ
¼ááâçåÔá染µØåßk៓¥¦¡ā¥©¡“¬¡“¥£¤§Ÿ“ÆÉÉ
ÉWƒ“ãÔå çáØå“ãåâ“`ØåãWák“í“Ùâá׍“¸È
ÆÙ饗°¥—— Âæéìåؗ ñíæåì— çéæ—
âã[‡ëÜé—ÊÚßÜðÜé嗗
ÀÆɓž“¹ÂÁ· ¸ËŸ“µÉɓµåá⟓¥¬¡“¬¡“ā“¦¡“¤£¡“¥£¤§
À¼·¸Æǟ“ÃԀk‘Ÿ“§¡āª¡“¤¤¡“¥£¤§Ÿ“ÆÉÉ
¸éåâãæÞW“ÈáÜØ
ÆéÔí“æßbéWåØá“"ØæÞb“åØãèÕßÜÞ ì“
Ýؓ〠Ü×åè‘ØáŽà“`ßØáØà“¶´ ¸¹
¶âààÜç çØؓâٓ´ ææâÖÜÔçÜâáæ“
âٓ¸èåâãØÔᓹâèá×åÜØæ“
› ´ æâÖÜÔÖؓØéåâãæÞ ŽÖۓ
æßbéWåØáæÞ ŽÖۓæ éÔ퍜
ÚØáØåWßák“æØÞåØçÔåÜWç“
ÆâÛáæçåÔææؓª£
· § £¥¦ª“·‰ææØß×âå Ù
ᡵâ들£“¤¬“©¤
· § £ £¤£“·‰ææØß×âå Ù
Á càØÖÞâ
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“¤¨
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“£ «“
çØß¡­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“¤ª
ÙÔ ë­“ž §¬“¥¤¤“© «ª“¤¥“£¨
ÜáÙâ ³ÖÔØÙ ØèåâÙâèá×å ì¡âåÚ
ê ê ê¡ÖÔØÙ ØèåâÙâèá×å ì¡âåÚ
­¯™™
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼ ¼“¡“ß Ø × Ø á ā ‡á â 哥£¤§“¡“¤ā¥
ÆÙ饗ª¥—— ¿éæٗÉìÛæãÝؗÇÜéåÜéؗÀÀ¥—Ø—áÜßæ—
•Üåð—Âã[éð——
Æ硓ÃØçØåæÕèåړÇØÖÛáÜÖÔߓ¹ÔÜ埓¤¥¡ā¤§¡“¦¡“¥£¤§Ÿ““
âÿÖÜWßák“‡`Ôæç“ÀÃÂ
ãâåÔ¡“ÇØåàkáì“ÞâáWák“æؓá؇ãåâæác“Õßk‘k¡“
ÆØíáÔà쓇`Ôæçákލ“ãåâ“çØåàkáì“ãåéákÛâ“
ãâßâßØçk“Ýæâè“Ýܑ“çÔހÞԓèíÔé€Øá쟓áÜÖàbác“
åâíÛâ×áØ ßܓæؓácÞ×â“í“éWæ“Ý؃çc“ãåâ“ác ÞçØ厓í“áÜÖ۟“Öâ“áØÝåìÖÛßØÝܓáWæ“ÞâáçÔÞçèÝ ç؟“ÔÕìÖÛâà“áԃßܓæÖۍ×áb“€ØƒØák¡
¶â“áWà“åâޓ¥£¤§“ã€ÜáØæ؟“íÔçkà“éƒÜÖÛáܓ
â`ØÞWéWàØ¡“½Ü‘“áìák“ÝؓéƒÔޓÝÜæçbŸ“‘Ø“èéØ ×Øák“ áâébÛⓠâÕ`ÔáæÞbÛⓠíWÞâákÞè“ æؓ
áØâÕØÝ×ؓÕØí“ÞâàãßÜÞÔÖk¡“Ãåâçâ“ÝæàؓáØ éWÛÔßܓÔáܓàÜáèçè“Ô“æãâßØ`ác“æؓÆéÔíØà“
€èÝkÖk“ ޓ ã€kãÔ×áb“ áâéØßÜíÔÖܓ çâÛâçⓠíW ÞâáÔ¡“ÃåⓇæãcƒáâæç“ãåâÝØÞçè“í“ãâÛßØ×è“
íÔàcæçáÔéÔçØßؓ Ýؓ ç€ØÕԓ íkæÞWéÔç“ éԃؓ
ãåÔÞçÜÖÞb“ã€ÜãâàkáÞì“Ô“íÞèƒØáâæçܟ“ÞçØ åb“áWæßØ×ác“ãâæßâè‘k“Þ“çéâåÕc“íWécåØ` ábÛâ“×âÞèàØáç術ÃåéákŸ“‡éâ×ák“ÝØ×áWák“
ãåâÕcÛßⓠ¨ª¥— ‹åæéØí— ÆãæäæìÚࡓ ·c ÞèÝØàؓíԓÔÞçÜéák“ã€kæãcéÞì“Ô“íæçWéWàؓ
æ“ éWàܓ é“ ‡íÞbà“ ÞâáçÔÞçè“ ã€Ü“ €ØƒØák“ áؓ
é‘×ì“ÝØ×áâíáÔ`ábÛâ“éŽÞßÔ×è“ãåâÕßØàÔ çÜÞì“áâébÛâ“âÕ`ÔáæÞbÛâ“íWÞâákÞ術
Æ¿%ÉŸÁÆÇÉ.“Ü“áÔ×WßؓáԓæØíáÔàè“åØÖØáíâéÔáŽÖۓ
áØÜàãÔÞçâéÔáŽÖۓãØåÜâ×Üޔ“
Å Ô × Ô“ã åâ“é Ž í Þè àŸ“é Ž é â Ý“Ô“Ü á â é Ô Öؓáԓæ é b à“¥¬ £¡“í Ô æ Ø × W ák“× á ؓ¦¤¡“¤¡“¥£¤§“
æ Ö Ûé W ß Ü ß Ô“Ô Þ ç èÔ ß Ü í Ô Ö Ü“Æ Ø í áÔ à è“å Ø ÖØ á íâ é Ô áŽ Ö Û“á Ø Ü à ã Ô Þ çâ é Ô áŽ Ö Û“ã Ø å Ü â × Ü Þ“
é ì × Wé Ô áŽ Ö Û“é“"Ø æ Þb“å Ø ã è Õ ß Ü Öؓã ß Ô ç ᎓ã åâ“åâ ޓ¥£¤§ ¡“
& Ø ê æ ç à ê—Ê ã fí[ é Ü å ê ë í o—Ý à Þ ì é ì á ܗå ؗë æ ä ë æ—ê Ü ñ å Ø ä ì—à—í—é æ Ú Ü—© §¨« ¥
Ûççã­¢¢êêê¡éìíÞèà¡Öí ¢¹åâáç¶ßÔáØÞ¡Ôæãë²Ü×æØÞÖØ°§¬¨¬§¥
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ Ë ¼ ¼“¡“ß Ø × Ø á ā ‡á â 哥£¤§“¡“¤ā¥
46
ÆÙ饗­¥—— Ñíæå—çéæ—âã[‡ëÜé—
—
í—ÅàÜÛÜéØãëÜàÚß엗
ÆÙ饗¯¥—— Ñíæå— ºßéàêëìê— ÊØãíؤ
ëæé—çéæ—âã[‡ëÜé—
—
ÊÚßÜðÜé嗗
ÆÙ饗¨¨¥—— Ñíæå—çéæ—ÀåÛàà———
ÆÙ饗¨©¥—— ÉÜãàfݗ êí¥— ËéæáàÚܗ ą—
ñíæå—âæêëÜãؗêí¥—Íæá¤
ëgÚßؗí—&Üêâ’Úߗ¹ì¤
ÛgáæíàÚoÚߗ—
͓»¼ÆÇÂż¸
ÆÙ饗ª¥—— Éæñãæ•Üåo— êÜÞéÜÞØÚo—
â„Üäoâì— í— æÛãàëâì—
ÙÜéØå엟êìéæí[—ßäæë¤
åæê뗩«¬—§§§—âÞ ¹ÜÚ¡“¦¡““ ·ÜæçåÜÕèçÜâᓠâٓ æÜßÜÖâá“
æØÚåØÚÔçÜâáæ“ ÜᓠçÛؓ
ÛÔààØå“ ÖÔæçÜáړ ›åÔê“
êØÜÚÛ瓥§¨Ÿ£££“Þڜ“
ÆÙ饗­¥—— ÊàäìãØÚܗ åìâãÜØÚܗ—
ؗé‘êëì—ñéåؗą—æÛãàëÜâ—
êÜÞäÜåëì—âéìßì
ÆÜàèßÔçÜâᓠâٓ áèÖßØÔ çÜâá“ÔáדçÛؓÚåâêçۓâٓ
çÛؓåÜáړæØÚàØáç“ÖÔæç ÜáÚ
¹ÜÚ¡“©¡“
ÆÙ饗¯¥—— ËéØíÜéñؗ ą— êìéæí[—
ßäæëåæê뗪¨ª—§§§—âޗ
¹ÜÚ¡“«¡““ ¶åâææÛØÔדā“åÔê“êØÜÚÛç“
¦¤¦Ÿ£££“ÞÚ
Í Ã Å É Ì “ Æ É´ Í È “ Æ ¿ % É Å ¸ Á “ " ¸ Æ ¾ % “ Å ¸ Ã È µ ¿ ¼ ¾ ̓
¸ÈźÈÆƟ“ÁâåÜàÕØåޓ¤§¡ā¤©¡“¤¡“¥£¤§Ÿ“ÆÉÉ
ÆÙ饗®¥—— ËéØíÜéñؗ ą— êìéæí[—
ßäæëåæê뗩¬§—§§§—âޗ
¹ÜÚ¡“ª¡““ ¶åâææÛØÔדā“åÔê“êØÜÚÛç“
¥¨£Ÿ£££“ÞÚ
ÆÙ饗«¥—— ÇæíéÚߗÛÜêâð—ñ—æÛãàëâì—êÜÞäÜåëì—âéìßì—çæ—âØçàã[éåo—ñâæì‡ÚÜ
¹ÜÚ¡“§¡““ ÃßÔçؓæèåÙÔÖؓÙåâà“çÛؓåÜáړæØÚàØáç“ÖÔæçÜáړÔÙçØå“çÛؓÖÔãÜßßÔåì“çØæç
ÆÙ饗ª¥—— ª»—í’âéÜê—Üïçܤ
éàäÜåë[ãåoßæ—æÛ¤
ãàëâì— êÜÞäÜåëì—
âéìßì
¹ÜÚ¡“¦¡““ ¦·“×åÔêÜáړâٓÔá“
Ø ë ã Ø å Ü à Ø á ç Ô ß““
ÖÔæçÜáړ âٓ ԓ åÜáړ
æØÚàØáç
ÆÙ饗«¥—— ÊoÛãæ—ăéäð—ÇÜéåÜé—í—ÇØêæíg——
ÆÙ饗¨¥—— »|ä—êí¥—Këgç[åؗí—ÇØêæíg——
ÆÙ饗®¥—— Ìäoê‰æí[åo—ñíæ呗Ûæ—íg•Ü—
½éØìÜåâàéÚßܗí—ÄåàÚßæíg——
ÆÙ饗¨§¥———ÄæÙàãåo—ñíæåæßéؗăéäð—ÇÜéåÜé—í—ÇØêæíg——
®±™™
ÆÙ饗¨ª¥—— Ñíæ嗹ìÛíØé—åؗ&Üé¤
åf—íg•à—í—&Üêâ’Úߗ¹ì¤
ÛgáæíàÚoÚߗ
Æ ß b é W å Ø á æ ç é k“¡“¿ Ë ¼ ¼“¡“ß Ø × Ø á ā ‡ á â 哥£¤§“¡“¤ā¥
58
FOND-EX 2014 / 29. 9. – 3. 10. 2014 / Přípravy na 56. MSV 2014 již začaly
(Veletrhy Brno, a. s., Brno)
inzerce
ÍðßæÛåæÚÜåo—âéðêëØãàñØÚܗæÛãàëâì
Ãåâ“ØëãØåÜàØáçWßák“â×ßÜçØޓĈæØÚàØáç“ÞåèÛèû“ÕìßԓãåâéØ×Øáԓ
çÔÞb“ æÜàèßÔÖؓ çèÛáèçk“ ԓ ÞåìæçÔßÜíÔÖؓ é“ ãåâÚåÔàè“ ÃåⶴÆǓ“
é“àâ×Øß蓶´¹¸¡“ÇÔçâ“æÜàèßÔÖؓãåâÕcÛßԓã€ØדæÔàâçáŽà“â× ßÜçkà“íÞèƒØÕákÛâ“â×ßÜçÞ術¶kßØà“Õìßâ“ãâæâè×Ü矓í×ԓ‡çßèà“èß çåÔíéèÞâéŽÖۓéßá“é“àkæçc“ã€ÜÕßܑác“¥¨£“àà“âדæãâ×ák“ÛåÔáì“
â×ßÜçÞè“à‘Ø“æâèéÜæØç“æؓæçåèÞçèåâè“â×ßÜçÞ術½ÔޓÝؓ鎃ؓèéØ ×Øá⟓‡çßèà“èßçåÔíéèÞâéŽÖۓéßá“áØæâèéÜæk“æ“éŽæÞìçØà“éÔס“ÉŽ æßØ×ØޓæÜàèßÔÖؓáèÞßØÔÖؓԓåæçè“íåá“ÝؓíáWíâåácá“áԓæÙ饗­Ÿ“
í“ácÛ⑓éìãߎéWŸ“‘Ø“ãâ×ßؓãåâéØ×ØábÛâ“éŽãâ`çè“Ýؓé“çØãØßáb“
âæؓâ×ßÜçÞè“×bßÞԓÞâßèàáWåákÖۓíåá“ÖÖԓ©££“àࡓƓåâæçâèÖk“
éí×WßØáâæçk“ âד çØãØßáb“ âæì“ â×ßÜçÞè“ ›Õßk‘Ø“ ޓ ãâéåÖÛè“ â×ßÜçÞ蜓
×âÖÛWík“ÞؓíÞåÔÖâéWák“×bßÞì“ÞâßèàáWåákÖۓÞåìæçÔߍ¡“KÛØߓàØíܓ
ÞâßèàáWåákàܓíåáì“âדæãâ×ák“`WæçܓԓâדÕâ`ákÖۓ›æéÜæߎÖۜ“æçcá“
â×ßÜçÞè“ÝؓÖÖԓª£“İŸ“Ö⑓èÞÔíèÝؓáԓÜáçØáíÜéác݃k“â×éâדçØãßԓ
æãâ×ák“`Wæçܓâ×ßÜçÞè“âãåâçܓÕâ`ákà“æçcáWࡓÍؓæákàÞè“Ýؓ×Wßؓ
í€ØÝàbŸ“‘Ø“éؓ鎃Öؓã€ÜÕßܑác“¥¨£“àà“âדæãâ×ák“æçcáì“â×ßÜçÞè“
×âÖÛWík“ÞؓÛåèÕáèçk“ÞâßèàáWåákÖۓíåᡓ½ÔޓÝؓèéØ×Øáâ“鎃؟“
ÞâßèàáWåák“ íåáԓ ã€Ü“ åæçè“ ãâæçèãác“ éìçcæuèÝk“ ԓ ÕåWák“ åæçè“
âÞâßákàŸ“ àbác“ éÛâ×ác“ âåÜØáçâéÔáŽà“ íåáàŸ“ çÝ¡“ æ“ åâæçâèÖk“
éí×WßØáâæçk“âדæçcáì“Ùâåàì“×âÖÛWík“ÞؓÛåèÕáèçk“æßâèãÖâéŽÖۓ
íåᡓɎæßØ×Þì“æÜàèßÔÖ؟“åØæ㡓æçÔáâéØáW“éí×WßØáâæ矓Þ×ؓãåâ ÕkÛW“ÛåèÕáèçk“ÞâßèàáWåákÖۓíå៓ÝؓéؓæçØÝáŽÖۓàkæçØÖ۟“Þ×ؓ
×âÖÛWík“ ܓ ޓ ‡çßèàè“ È͓ éßᡓ ÇⓠãâçéåíèÝؓ ã€Ø×ãâÞßÔד ⓠéßÜéè“
íàcáì“æçåèÞçèåì“áԓ‡çßèà“È͓éß៓ԓçØ×쓑ؓæؓáØÝØ×áW“â“éÔ×蟓
ÞçØåW“Õì“éØ×ßԓޓáØæÛâ×áb“éŽåâÕc¡“
ÁԓæÙ饗®“ÝؓèéØ×Øá“åâí€Øíâ鎓ãßWá“×ØæÞ졓Â×ßÜçØޓé`Øçác“áW ßÜçÞè“Õìߓãâ“鎃Öؓåâí€ØíWá“áԓ¤¬“éâ×âåâéáŽÖۓãW捓â“鎃Öؓ
¤££“àࡓ½Ø×áâçßÜéb“ãWæì“Õìßì“åâí€ØíWáì“áԓç€Ü“Þèæ졓ÁԓçcÖÛ çâ“éíâåÖkÖۓÕìßì“ãâæçèãác“íÛâçâéâéWáì“éŽÕåèæ쟓ÔÕì“Õìßâ“à①áâ“ãâåâéáÔç“éŽæßØ×Þì“æÜàèßÔÖؓæ“åØÔßÜçâ術·cßØák“ãWæè“Õìßâ“ãåâ éØ×Øáâ“æ“âÛßØ×Øà“áԓã€kãåÔéè“éŽÕåèæ蟓ãåâçâ‘Ø“ã€kãåÔéÔ“éŽ Õåèæè“ ãⓠÖØßb“ ãßâƒØ“ ãWæè“ Õì“ Õìßԓ íáÔ`ác“ ÞâàãßÜÞâéÔáW“ Ýܑ““
Ç& U¾%“¶¸¿ÂÉ%“·¿¼ Ǿ Ì
Ç& U¾%“¶¸¿ÂÉ%“·¿¼ Ǿ Ì
áÜáì“æؓàâÛâè“é“àÔæÜéákà“ã區Øíè“éìæÞìçâéÔç“Ü“ã€Ü“åØßÔçÜéác“
ÞåWçÞb“ ×âÕc“ çèÛáèçk“ ›í“ ÛßØ×ÜæÞԓ çèÛáèçk“ àÔæÜéákÖۓ â×ßÜçލœ““
ԓákíÞb“ÞâáÖØáçåÔÖܓækå졓Çâ“èÞÔíèÝؓáԓæÞèçØ`áâæ矓‘Ø“ÔáܓÛßè ÕâÞŽà“ æák‘Øákà“ âÕæÔÛè“ ækåì“ ãâàâÖk“ ãåéލ“ æØÞèá×Wåák“ àØ çÔßèåÚÜؓԓÜáçØáíÜéákà“â×éâ×Øà“çØãßԓí“â×ßÜçÞè“ãâàâÖk“ÖÛßÔ ×kçØޓáØßíؓéŽæÞìçè“éìÖØíØáÜá“íÖØßԓíÔÕåWáÜ硓
½ â æ Ø Ù“» ß Ô é Ü á Þ Ô
“½ ¡“Â × Ø Û áÔ ß“ā“Æ ¡“µ å â ç W á Ø Þ “““É ß Ü é“Ö Û Ø à Ü Ö Þb“á Ø Û â à â Ú Ø á Ü ç ì“áԓé ß Ô æ ç á â æ ç Ü“Û à â ç áŽ Ö Û“â Ö Ø ß â é Ž Ö Û“â × ß Ü ç Þ 
““´ ¡“Í W × c å ԓā“É¡“Ã Ø å á Ü Ö Ô“ā“½ ¡“G Ø á Õ Ø å Ú Ø å“ā“É¡“¾ Ô u ԓā“½ ¡“Ã ß è Û W ` Ø Þ“““ Çè Û á è ç k“Ô“æ ç å è Þ ç è å ԓà Ô æ Ü é á k Ö Û“â Ö Ø ß â é Ž Ö Û“â × ß Ü ç Þ 
OBÁLKA
Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o.,
Děčín
Rösler RDS 80/70 – jedno z celosvětově největších tryskacích zařízení /
/ Tryskání odlitků o hmotnosti až 250 t (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH,
Německo)
36
Wa g n e r, P. – Vá c l a v í k , Z .
Mechanizace formování WÖHR (AAGM Aalener Giessereimaschinen GmbH;
Wöhr CZ s. r. o.)
Wöhr CZ, s. r. o., Brno
38
Táborský,D.
Vliv žáruvzdorných nátěrů na povrchovou jakost velkých odlitků
(ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno-Chrlice)
ASK Chemicals Czech, s. r. o.,
Brno
40
Odehnal,J.– Červený,J.
inzerce
Numerické modelování tepelného zpracování a predikce materiálových
vlastností u ocelového odlitku s hrubou hmotností 86 000 kg
(PILSEN STEEL, s. r. o., Plzeň / MAGMA GmbH, Pardubice)
RUBRIKY
44
Roční přehledy
46
Zprávy Svazu sléváren České republiky
48
Zprávy České slévárenské společnosti
50
Ze zahraničních časopisů
Veletrhy Brno, a. s., Brno
FOND-EX 2014
43
4
43
35
Alfin-Edimet Spa, Itálie,
METEF 2014
MAGMA GmbH,
Pardubice
RONAL CR s.r.o.,
Pardubice
RÖSLER
Oberflächentechnik
GmbH, Německo
52
Vysoké školy informují
53
Zahraniční slévárenské časopisy
54
Umělecká litina
22
Spolupráca 2014
55
Slévárenská výroba v zahraničí
25
Targi Kielce S.A., Polsko
55
Nekrolog
55
Blahopřejeme
62
56
Z historie
Technické muzeum
v Brně
1
Ediční plán Slévárenství na rok 2014, CD 2013
2014
HANNOVER MESSE 2014 / 7.–11. dubna
Zájemci o návštěvu veletrhu HANNOVER MESSE 2014 si mohou zaregistrovat jednu
permanentní vstupenku na http://www.hannovermesse.de/en/promo?ssew8
(s. 47)
24.–26. 4. 2014
Izbick u Opole
Polsko
Z. Vladár
ú vodn Í slovo
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
dovolte mi, abych vás pozdravil na prahu nového roku 2014.
Nejprve bych se však rád pokusil o malé ohlédnutí za rokem
uplynulým.
Rok 2013
Tento rok byl dalším v řadě, který nebyl jak pro nás, tak i celé
české a evropské hospodářství jednoduchý. Již samotný začátek roku byl poznamenán nárůstem ceny elektrické energie
vlivem poplatků na obnovitelné zdroje energií. Tato skutečnost zhoršila naši konkurenceschopnost ve srovnání se zahraničím. V první polovině roku vykazoval tradiční tahoun
ekonomiky – automobilový průmysl – pokles, což vzhledem
k silné pozici tohoto odvětví nejen v českém, ale i evropském
a celosvětovém průmyslu způsobilo cyklické výkyvy i v ostatních odvětvích českého průmyslu, slévárenství nevyjímaje.
Ani prohlubující se spory uvnitř vlády a parlamentu, které vedly nejdříve k demisi vlády a následně i k rozpuštění parlamentu a vyhlášení předčasných voleb, nenapomáhalo ke stabilnímu
prostředí. Mírný optimizmus opět zavládl v závěru roku, kdy
se začaly objevovat náznaky oživení růstu průmyslové výroby
a kdy zásah ČNB vůči koruně přinesl proexportně orientovaným firmám alespoň krátkodobý prospěch.
C o o č e ká vá m e o d r o k u 2 0 1 4?
Dle mého názoru bude rok 2014 podobný jako rok 2013. Z pohledu ekonomických odborníků a prognostiků by měl být sice
lepší vzhledem k optimisticky předpokládanému mírnému
hospodářskému růstu, přesto si myslím, že nelze očekávat zásadní zlepšení a významnější růst ekonomiky. Vezmeme-li
v úvahu hospodářský vývoj v posledních letech nejen v České
republice, ale i Evropě, mám obavy, že ani v nejbližším období nelze významnější ekonomický růst očekávat. Ekonomické
problémy jihoevropských států, nově vznikající vnitrostátní
problémy zemí a stálá krize eura, která může přerůst v krizi
celé Evropské unie, povede spíše k velmi krátkodobým růstům
ekonomiky, aby byly následně střídány stagnací či poklesem.
Nechci tímto vnášet do našich myslí pesimizmus, měli bychom
však vzít tento stav na vědomí a hledat cesty, jak se současné
situaci přizpůsobit. A já jsem přesvědčen, že se nám to podaří.
Sva z s l é vá r e n Č R a r o k 2 0 1 3
SSČR v roce 2013 pokračoval v již zahájených projektech profesního vzdělávání pracovníků ve slévárenství, kterých se zúčastnilo 16 organizací v 9 regionech ČR a které byly v závěru
roku úspěšně ukončeny. SSČR rovněž zajišťoval podporu pro
účastníky veletrhů v Lipsku, Stainless a další. Jednání na MPO
vedla k tomu, že naši členové dostali možnost zúčastnit se
veletrhu v Bombaji v rámci oficiální účasti MPO. Aktivní účastí na jednáních Svazu průmyslu a dopravy ČR dokazujeme,
že náš obor patří neodmyslitelně k průmyslové výrobě ČR.
Ing. Zdeněk Vladár
prezident Svazu sléváren ČR
V polovině roku proběhla valná hromada SSČR, na které byl
vytýčen směr činnosti svazu a který je formulován v Programovém prohlášení SSČR na léta 2013 až 2017. Jsou zde definovány hlavní oblasti působení, a to: ekonomika oboru, zaměstnavatelské vztahy, pracovní síla, ekologie, propagace oboru v zahraničí – podpora exportu, benchmarking a zahraniční
vztahy.
Sva z s l é vá r e n Č R v r o c e 2 0 1 4
V roce 2014 chceme pokračovat v naplňování Programového
prohlášení. Vzhledem k narůstajícím problémům s kvalifikovanými pracovníky budeme pokračovat v započatých aktivitách
zaměřených na odborné vzdělávání pracovníků. Zapojením
v Národní soustavě kvalifikací (NSK) tuto práci systémově propojíme s technickým vzděláváním českého školství. Prostřednictvím MPO, SPČR či CzechTrade budeme nadále podporovat
proexportní aktivity našich členů, a to zejména v účastech na
veletrzích, ať již formou oficiálních účastí České republiky nebo
s dotační podporou.
Naší prioritou je samozřejmě i vydávání odborného časopisu
Slévárenství. Stejně tak bude pokračovat spolupráce s Českou
slévárenskou společností, a to především s jejími odbornými
skupinami. Neodmyslitelnou činností naší asociace je vzájemná komunikace s členskou základnou, která nám dává náměty a usměrňuje naši práci. Našim členům chceme poskytovat aktuální a nejnovější informace potřebné pro jejich práci.
Zkrátka chceme, aby náš obor měl nejen významnou historii,
ale také nadějnou budoucnost.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem pro rok 2014 popřál hodně úspěchů, zdraví a osobní pohody, optimizmu,
podnikatelského štěstí a pokud možno jen samá správná rozhodnutí v podnikání.
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 ú vodn Í slovo
J. Šenberger
Úvodní slovo k číslu
věnovanému výrobě
těžkých ocelových
odlitků
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
V U T v B r n ě , F S I , Ú S T, o d b o r s l é v á r e n s t v í
Celkový současný stav výroby oceli v českých slévárnách nelze
hodnotit zjednodušeně jako dobrý/špatný. Některé slévárny
mají vynikající výsledky a v poptávkovém řízení přijímají zakázky z tzv. vyspělých států Evropy, které tamní slévárny neumí vyrobit v potřebné jakosti. V uvedených zemích EU nejsou
k dispozici slévárenští odborníci, nebo právě odcházejí do důchodu. V zemích, kde v důsledku dlouhotrvajícího blahobytu
není slévárenství považováno za vhodné zaměstnání pro „gentlemana“, kolabuje toto odvětví kvůli nedostatku odborníků.
Je třeba si uvědomit, že slévárenství je obor náročný na znalosti i zkušenosti, jedná se tedy o náročné řemeslo. Pro naše
proexportní hospodářství s dlouhou tradicí strojírenského
průmyslu je uvedená situaci příznivá. Jednou z podmínek pro
rozvoj slévárenství orientovaného na komplikované odlitky je
však dostatek odborníků se středoškolským a vysokoškolským
vzděláním.
Vedle prosperujících sléváren existují u nás rovněž slévárny
v úpadku nebo k úpadku směřující. Důvody neprosperity sléváren jsou různé. Jedním je vedení výroby bez vize a v některých případech i přístup k nákladům, který je možné označit až za ekonomický analfabetizmus. Jak ukazují práce kolektivu vedeného doc. Kafkou, který se zabývá problematikou
nákladů na různé fáze slévárenské výroby, není přístup k nákladům v mnoha případech řešen v souvislosti s náklady na
technologii. Změny nákladů lze dosáhnout změnou technologie, a naopak direktivní změna nákladů sama způsobí
změnu technologii, v některých případech však i nežádoucím
způsobem. Pokud se ve výrobě přímo neplýtvá a do výroby
vstupují suroviny o minimální ceně, pak není jiná cesta snižování nákladů než vypracování lepší technologie. Pokud
k minimalizaci nákladů přikročí externí poradci z oblasti řízení
nebo auditoři, kteří nemají o technologii ani minimální znalosti, je téměř jisté, že navržená opatření povedou ke zvýšení
nákladů nebo snížení jakosti odlitků. Z výše uvedeného opět
vyplývá význam kvalifikovaných pracovníků jako podmínky
nutné pro efektivní slévárenskou výrobu.
V oblasti výroby ocelových odlitků se v nejbližší době (cca 10
let a více) nečekají převratné změny v technologii, jako bylo
např. zavedení sekundární metalurgie nebo numerické metody používané při simulaci tuhnutí. Pojem simulace tuhnutí
zahrnuje procesy od simulace teplotních polí přes simulaci
napětí až po simulaci struktury a mechanických vlastností.
Lze očekávat rozšíření výroby legovaných ocelí ve vakuových
indukčních pecích typu VIM (Vacuum Induction Melting) a vakuových pecích s vakuovým víkem. Výzkum a vývoj bude za-
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
měřen převážně na zvýšení jakosti a konkurenceschopnost
výrobců ocelových odlitků. I když se neočekávají převratné
technologie, bude pro udržení se na trhu i nadále nutné řešit
problematiku nákladů a jakosti a s ní spojené dodržování
dodacích termínů.
Jak bylo již mnohokrát řečeno, jedinou cestou pro naši malou
ekonomiku závislou na exportu je přicházet s výrobky, které
v sobě obsahují výsledky výzkumu a kvalifikovanou práci,
tj. být krok před konkurencí. Segment těžkých odlitků právě
uvedená kritéria splňuje. Do náročných odlitků lze zahrnout
odlitky z legovaných ocelí, které vyžadují znalosti z metalurgie
a také odlitky vyráběné ve velmi malých sériích, jejichž výroba
se neobejde bez kvalifikované práce.
Těžké ocelové odlitky spadají do skupiny odlitků, které jsou vyráběny jako kusová výroba. V posledních přibližně 15 letech
byly při výrobě těžkých ocelových odlitků provedeny důležité
technologické změny. V první řadě dnes nelze vyrábět masivní
odlitky bez zpracování oceli metodami sekundární metalurgie,
která zajišťuje obsah síry pod 30 ppm a dusíku pod 40 ppm.
Sekundární metalurgie je při výrobě masivních odlitků již standardní technologií. Dezoxidace oceli uhlíkem ve vakuu přináší
vysokou oxidickou čistotu. Výzkum v oblasti těžkých odlitků
je dnes soustředěn zejména na podmínky tuhnutí odlitků.
Důležitým faktorem při výrobě těžkých odlitků je výrobní
degradace materiálu. Ukazuje se, že výrobní degradace významně ovlivňuje vnitřní jakost odlitku danou mikropórovitostí. Pro predikci mikropórovitosti slouží simulační programy a jejich použití je důležitým nástrojem pro předpověď
výrobní degradace oceli v těžkých odlitcích. Tomuto tématu
se v předloženém čísle Slévárenství věnuje článek Výrobní
degradace materiálu masivních ocelových odlitků autorů Šenbergera a Záděry. Podobné téma je obsahem článku
Tuhnutí a struktura masivních ocelových odlitků od kolektivu autorů vedených Záděrou. Zkušenosti s výrobou jakostních těžkých odlitků ve slévárně Škoda Steel se zaměřením
na problematiku segregací podávají Odehnal a Brotánek ve
velmi zajímavém článku Vliv chemické nehomogenity na
vlastnosti hmotných ocelových odlitků. S výrobou těžkých
odlitků souvisí rovněž článek kolektivu autorů zastupujících
SVÚM, a. s., a ŽĎAS, a. s., který se zabývá vlivem chemického
složení a tepelného zpracování na creepové vlastnosti oceli
GX12CrMoVNbN9-1. Uvedená ocel známá také pod názvem
P91 se používá při výrobě těžkých odlitků turbínových skříní.
Článek má název Vliv modifikace chemického složení
a tepelného zpracování na žárupevnost martenzitické
oceli. Přínos použití numerických metod při simulaci tuhnutí
v oblasti nákladů při výrobě těžkých odlitků přináší článek
Pluháčka a kolektivu Vývoj technologie velmi těžkých odlitků pro energetiku včetně ekonomického přínosu.
Autoři článků tohoto čísla Slévárenství doufají, že uvedené
informace budou pro řadu čtenářů inspirativní. Závěrem pak
přejí českému slévárenství úspěšný rok 2014 a čtenářům zdraví a spokojenost v osobním životě.
R u d o l f W i ntg e n s
roční přehledy
Mechanizace výroby
forem a jader
Rudolf Wintgens
roční přehled y
Výroba forem a jader
obecně
M. Schneider a I. Wagner [1] představují nový modul softwaru Magmasoft,
který umožňuje simulaci vstřelování jádra a postupů vytvrzování za studena
profukováním plynem a směsí s anorganickým pojivem. Jako teoretický základ
slouží model se samostatným posuzováním proudícího vzduchu a formovací
směsi a také model vzájemného působení mezi zrny písku. Kromě vlastního
procesu plnění (jaderníku) lze popsat
i proces vytvrzování profukováním a dehydratace u jader ze směsí s anorganickým pojivem vytvrzovaných v horkém
jaderníku horkým vzduchem. Simulační
model tak podporuje počáteční a optimalizační fázi funkce nástrojů.
O. Hilger [2] souhrnně popisuje možnosti, které slevačům simulační programy zatím nabízejí. Zdůrazňuje přitom,
že se použití simulačních postupů během všech výrobních procesů zdá být
nanejvýš rozumné. V této souvislosti referuje o možnostech předpovědi rázu
plynu u jader v průběhu procesu lití.
S. Gibbs [3] odůvodňuje velké zvýšení
cen křemenného písku, především na
severoamerickém trhu. Trvající velká poptávka a tím vysoké ceny ropy a plynu
vedou k soustavnému rozšiřování těžby.
V oblastech, kde nelze dopravit ropu
a plyn na povrch jejich vlastním tlakem,
se do ložisek vhání jako tlakové médium
kašovitá směs z vody, jemnozrnného
křemenného písku a jiných minerálních
látek. Poptávka, která se za posledních
10 let zvýšila pětinásobně, je příčinou
zvýšení cen o 25 % jen v průběhu posledního roku. Ještě k většímu nárůstu
cen dochází u některých speciálních písků (zirkon, chromit, olivín atd.).
J. Brotzki a H.-J. Wojtas [4] podávají přehled o základních mineralogických
strukturách a o současných problémech
při používání chromitových písků, které
lze přičítat příliš vysokým podílům vyplavitelných látek a nečistotám.
G. Müller a A. Mössner [5] vysvětlují
optimalizaci specifickou pro produkt
a technologii při výrobě klikových skříní osobních automobilů postupem s paketem jader (obr. 1). Použité celkové
řešení zahrnuje různé metody spojování
a zaručuje díky plné automatizaci požadovanou stabilitu jakosti (obr. 2).
J. Amman [6] popisuje rovněž automatizaci výrobních úseků slévárny zahrnující využití robotů. Poukazuje přitom
zvláště na nezbytnou spolupráci sléváren a příslušných dodavatelů, kteří musí
odpovídající specifická řešení vypracovat společně.
Po s t u py f o r m ová n í
z b e n t o n i t ov ýc h s m ě s í
M. Mrozcek [7] popisuje vliv teploty písku při oběhu bentonitové směsi ve slévárně litiny na pevnost, druh a četnost
vad odlitků a také spotřebu bentonitu
a dobu taktu při míchání. Podle toho se
nutné investice na chladiče písku amortizují ve velmi krátké době tím, že snižují
zmetkovitost a zvyšují efektivitu v celém
systému oběhu bentonitové směsi.
Obr. 1. Pohled na dopravní linku [5]
44 S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
Po s t u py f o r m ová n í
z chemick y pojených směs í
K. Lowe a R. Showman [8] referují o vlivech na smršťování jader a forem z chemicky pojených formovacích směsí. Je
popsána jednoznačná souvislost mezi
podílem rozpouštědla a povahou smrštění tak, že vysoké podíly rozpouštědel
způsobují velké smrštění. Jako důvod se
uvádí stažení pojivových můstků mezi
zrny písku.
J. T. Svidró a A. Dioszegi [9] popisují
souvislost mezi jakostí povrchu odlitků
a vývinem plynů z jádra. Novou metodou pro měření rázu plynu se dá poprvé
samostatně změřit roztažení vzduchu
a skutečný vývin plynu při spalování.
Další postup měření představují M. Reuss
a L. Ratke [10]. Ten se používá k měření
prodyšnosti pískových forem v závislosti na zrnech písku, která nejsou vázána
v matrici formovací směsi.
R. Wintgens [11] popisuje zařízení přizpůsobené na výrobu jader ze směsí
s anorganickými pojivy vyráběné vstřelováním. Vedle možnosti vytápění jaderníku a zařízení na praní horkého
vzduchu se doporučují další přídavná zařízení ke strojům, hlavně proto, aby se
zabránilo předčasnému vytvrzení formovací směsi (obr. 3).
Přístup k vývoji a řízení furanových formovacích systémů ukazují N. Schütze
a R. Overkamp [12]. Ačkoliv se systémy
uplatňují jako stav techniky, nejsou často ovlivňující faktory známé. Autoři představují důležitá pravidla jako orientační
možnosti pro praxi.
D. Söffker, M. Langer, U. Quack a H. Wolff
[13] poukazují na podobnou souvislost.
Částečnou automatizací výroby forem
ze směsí vytvrzovaných za studena dochází k výraznému sjednocení jakosti
forem. Úzce vymezené zacházení s po-
Obr. 2. Dva roboty odebírají současně jádra prostoru klikové
skříně, resp. boční jádra [5]
R u d o l f W i ntg e n s
B e z p e č n o s t p rá c e
a o c h ra n a ž i vo t n í h o
prostředí
Obr. 3. Srovnání – pojivo organické (vlevo) a anorganické (vpravo)
Stejní autoři [18] pojednávají o vlivu písku na vlastnosti jader cold box, a to především o vlivu teploty a velikosti jádra.
Výsledky studie ukazují, že optimální
pevnosti se dosahuje při teplotách mezi
25 a 30 °C.
Výroba forem a jader
j a ko s y s t é m
T. Schulze, M. Walz, W. Wolf a W. Steinberg [19] ukazují možnosti optimalizace
všech procesních kroků výroby náročných tenkostěnných klikových skříní. Pro
výrobu forem a jader je u požadované
tloušťky stěny 3 ± 0,5 mm rozhodující
dodržení úzkých tolerancí. Také licí poloha konvenčně ležícího odlitku dvojpaketu se změní na lití samostatného
bloku na stojato.
L i t e ra t u ra
[1] G i e s s e r e i - R u n d s c h a u, 2011,
58(9/10), 224–228.
[2] Giesserei, 2011, 98(3), 40–48.
[3] Modern Casting, 2011, 101(7),
28–31.
[4] Giesserei, 2010, 97(2), 30–43.
[5] Giesserei, 2011, 98(1), 64–67.
[6] Giesserei, 2011, 98(4), 74–75.
[7] Modern Casting, 2011, 101(7),
32–35.
[8] Modern Casting, 2011, 101(7),
34–38.
[9] International Foundry Research,
2011, 63(4), 38–43.
[10] International Foundry Research,
2010, 62(1), 24–29.
[11] Giesserei-Rundschau, 2011, 58(7/8),
169–172.
[12] Giesserei-Praxis, 2010, 61(12),
395–398.
[13] Giesserei, 2010, 97(4), 76–84.
[14] Modern Casting, 2011, 101(7),
37–39.
[15] Giesserei- Praxis, 2011, 62(6),
270–292.
[16] Giesserei-Praxis, 2011, 62(1–2),
23–27.
[17] Giesserei, 2011, 98(8), 32–38.
[18] Giesserei, 2011, 98(9), 18–25.
[19] Giesserei- Praxis, 2011, 62(6),
267–275.
[20] Giesserei- Praxis, 2011, 62(3),
108–109.
[21] Modern Casting, 2011, 101(4),
34–37.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei,
č. 1/2013, s. 52–55, 46. pokračování.)
Obr. 4. Srovnání pevností po 1 a 14
dnech skladování [17]
Recenzent: Ing. Jiří Fošum
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 45
roční přehled y
jivovými chemikáliemi navíc zlepšuje pracovní prostředí při ručním formování.
Totéž ukazuje z pohledu jedné slévárny
litiny v USA T. Purcell [14], a sice že přísady pojiva, které jsou přizpůsobeny
skutečným požadavkům na pevnost pro
dané odlitky, se dají výrazně snížit. Místo dávkování „na jistotu“ se množství
pojiva snižovalo tak dlouho, až už nebyla bezpečná výroba možná. Úspory činily, podle druhu odlitku a při zachování
jeho dobré jakosti, až 60 %. Jako další
efekt úspory se ukázalo snížení spotřeby
dělicích prostředků na pouhých 5 % dříve používaného množství.
U. Recknagel [15] podává technicko-historický nástin postupu výroby skořepinových forem vyvinutého Johannesem Croningem. Postupy, které vyvinul, si až doposud ve slévárenství získaly důležité místo, počínaje prvním patentem na postupy výroby skořepin ze
suchého, pryskyřicí obaleného písku
v roce 1944 přes dutá jádra až po složitá plná jádra.
A. Serghine [16] popisuje modifikovaný
pojivový systém cold box, ve kterém se
použitím esteru kyseliny křemičité snížil
podíl aromatických rozpouštědel v pojivu o 16 %. Tím se na jedné straně vyhoví požadavkům na snižování CO2, na
druhé straně se minimalizují také negativní vlivy konvenčních pojiv pro postup
cold box na odlitek a formu. U odlévání
lehkých kovů do kovových forem se výrazně sníží tvoření kondenzátu.
F. Iden, W. Tilch a H.-J. Wojtas [17] poukazují na jednu spíše opomíjenou
vlastnost, a to na následné vytvrzování
jader vyrobených postupem cold box
(obr. 4). Během týdne po vstřelení se
pevnost zvýší o dalších 20 %. To může
u citlivých odlitků zvýšit sklon k tvorbě
výronků.
H. Schiessl [20] referuje o zkušenostech
s mikroemulzemi na potlačování zápachu ve slévárnách. Dají se použít výlučně
k potlačování zápachu, a ne ke snižování škodlivých látek. Základní výhody spočívají v jednoduchém zacházení a nižších
nákladech například ve srovnání s biofiltry.
S. Wetzel [21] se zabývá likvidací odpadních formovacích směsí v USA. V souladu s místní legislativou jednotlivých
unijních států autor ukazuje možnosti
zužitkování odpadních směsí různé jakosti, například ve stavbě silnic a na krytí skládek. Popi-suje, že odpadní směs,
aby se mohla dále použít, nesmí obsahovat hroudy a nečistoty.
Josef Hlavinka
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
Svaz sléváren
v roce 2014
A s s o c iat i o n of F o un d r i e s
of t h e Cze c h R e p u b li c
G i e s s e re i ve r b a n d d e r
Ts ch e c his c h e n R e p u b lik
Te chni c ká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: + 420 5 41 142 6 42
te l.: + 420 5 41 142 6 81
tel. + fax: + 420 541 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
Vážení čtenáři, rádi bychom vás touto
cestou informovali o důležitých akcích,
které připravujeme na rok 2014.
O podpoře exportu se zmiňoval v titulním
článku prezident Svazu sléváren ČR (s. 5).
Následující tab. I uvádí seznam námi
iniciovaných veletrhů, na které je pro
vás v tomto roce zajištěna finanční pod-
se Svazem průmyslu ČR jsme se zapojili
do projektu „Nový občanský zákoník
ve vazbě na zákoník práce a úpravu
pracovněprávních vztahů“. Předkladatelem projektu je Českomoravská konfederace odborových svazů. Cílem projektu je pak formou diskuzního setkání
seznámit zaměstnavatele a jejich zaměstnance s novým občanským zákoníkem
a jeho dopady na právní úpravu pracovněprávních vztahů, a tím vyloučit nebo
alespoň minimalizovat výkladové a aplikační nejasnosti spojené s novým občanským zákoníkem a novelizovaným zákoníkem práce. Diskuzní setkání povedou
odborníci na pracovněprávní problematiku. Výstupem pak bude dokument, kde
budou formulovány praktické zkušenosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
s aplikací nového občanského zákoníku,
a který bude definovat jasné požadavky
Tab. I. Seznam veletrhů iniciovaných SSČR v roce 2014
Proexportní politika
Získání podpory na účast na veletrzích a výstavách v roce 2014
zpráv y svazu sl é váren česk é republik y
EUROGUSS, Norimberk 14.–16. 1. 2014, SVV
St. Petersburg Technical Fair, 12.–14. 3. 2014,
oficiální účast MPO
Hannover Messe, Hannover, 7.–11. 4. 2014, SVV
Innotrans, Berlín, 23.–26. 9. 2014, SVV
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
MSV + FOND-EX, BVV Brno, 29. 9. – 3. 10. 2014
MIDEST, Paříž, 4.–7. 11. 2014, SVV
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
46 pora. Termíny konání se neúprosně blíží.
Seznamy účastníků pro termíny prvního
pololetí jsou již takřka uzavřeny, nicméně
rozhodne-li se někdo z vás ještě pro některý z nich, co nejrychleji nás kontaktujte, abychom našli schůdné řešení.
Co nám rok 2014 přinese, zatím všichni
očekáváme. Již nyní je však jisté, že uvedení nového občanského zákoníku do
praxe se neobejde bez komplikací. Proto jsme neváhali ani minutu a společně
směřující k případné novelizaci tohoto
zákona. Pro úspěšnost projektu z pohledu zaměstnavatele je třeba získávat vaše
praktické připomínky a zkušenosti, které následně poslouží k tvorbě závěrečného dokumentu. První, úvodní jednání
proběhlo 13. února v Olomouci. Děkujeme za aktivní příspěvky a zůstáváme
s vámi v úzkém kontaktu při řešení ne
vždy jednoznačného výkladu problematiky nového občanského zákoníku.
SLÉVÁRENSTVÍ i nadále na seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik
R a d a p r o v ý z ku m, v ý v o j a i n o v a c e na s v é m 29 0 . z a s e d á n í d n e 31. 1.
2014 s c hv á l i l a a k t u a l i z a c i S e z na m u r e c e n zo v a ný c h n e i m p a k to v a ný c h
p e r i o d i k v y d á v a ný c h v Če s ké r e p u b l i c e p l a t n é h o p r o r o k 2014 .
Č a s o p i s S l évá r e n s t v í f i g u r u j e n a t o m t o s e z n a m u i v r o c e 2 0 14 .
http://www.vyzkum.cz /FrontClanek.aspx?idsekce=495942
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
Josef Hlavinka
PODPORUJEME
PODPORUJEME
PODPORUJEME
VAŠI
VAŠI
VAŠI
BUDOUCNOST
BUDOUCNOST
BUDOUCNOST
www.esfcr.cz
www.esfcr.cz
www.esfcr.cz
evropský
evropský
evropský
sociální
sociální
sociální
fond
fondfond
vv ÿR
ÿR
v ÿR
Reg. č. projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00044, projekt je financovaný z OPLZZ
Začátkem prosince proběhla závěrečná
konference projektu svazu sléváren
„Profesní vzdělávání pracovníků ve
slévárenství“ (obr. 1, 2 a 3). V malebné oblasti Pálavy, městě Mikulově, se
sešlo kolem padesátky účastníků, a to
nejen z řad zapojených organizací. Z požadovaného množství 450 účastníků
bylo ve finále proškoleno 460 pracovníků s 90% úspěšností.
Podíváme-li se na projekt z hlediska
statistiky, bylo proškoleno 90 % mužů
a 10 % žen. Celkem 83 % proškolených
lidí bylo ve věku 25–55 let, 5 % ve věku
do 25 let a 12 % starších než 55 let.
Z hlediska dosaženého vzdělání bylo
v projektu proškoleno 20 % zaměstnanců se základním vzděláním, 71 % zaměstnanců s ukončeným středoškolským
vzděláním a 9 % zaměstnanců s ukončeným v ysokoškolským vzděláním.
Skladbu výukových oblastí uvádí tab. II,
z níž vyplývá jednoznačný zájem sléváren
o proškolení zejména dělnických profesí.
Tento fakt dokazuje negativní trend nedostatku kvalifikovaných dělníků v našich slévárnách. Jednotlivé výukové bloky byly vyhodnoceny i z pohledu kvality
výukových materiálů a skript. Jsme rádi,
že i v tomto hodnocení z hlediska cílové
skupiny náš projekt obstál.
Odezva účastníků závěrečné konference na zajišťování odborného vzdělávání
byla pozitivní. Někteří z nich již nyní projevili zájem o podobné školení v tomto
roce i přesto, že projekt podporovaný
z EU fondů byl k 31. 12. 2013 oficiálně
ukončen.
Název kurzu
[%] osob
Slévárenský dělník
46
215
Slévárenský technolog
11
50
Slévárenský mistr
11
50
Tavič
11
50
Pracovník pískového hospodářství
11
50
Modelář
5,6
25
Obchodník ve slévárenství
4,4
20
Celkem
10 0 460
HANNOVER MESSE
2014
w w w.hannovermesse.com
Veletrh HANNOVER MESSE 2014 se
uskuteční ve dnech 7.–11. dubna pod
heslem „Integrated Industry – NEXT
STEPS“. Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se tím hlásí k tématu budoucnosti branže a ukazuje příští kroky
směřující k inteligentní továrně, která
sama organizuje svůj provoz.
Zájemci o návštěvu veletrhu HANNOVER
MESSE 2014 si mohou zaregistrovat
jednu permanentní vstupenku na:
http://www.hannovermesse.de/en/promo?ssew8.
Odkaz vede přímo k registračnímu formuláři. Po úspěšné registraci obdrží
návštěvník veletrhu na jím uvedenou
e-mailovou adresu vstupenku v souboru
pdf, kterou si vytiskne ve formátu A4.
Vytištěnou vstupenku předloží u vstupu
na výstaviště.
Každá vstupenka platí současně jako
jízdenka na místní dopravu v Hannoveru k cestě na výstaviště a zpět. Na
vstupence je třeba před nástupem cesty označit příslušné datum návštěvy.
Návštěvníci mají rovněž možnost bezplatně využít služby MATCH & MEET
pro získání obchodních kontaktů.
Více informací na www.hannover
messe.de/en/match-making.
Obr. 3. Ing. Šlajs při hodnocení průběhu
projektu
Obr. 2. Ing. Hlavinka při svém úvodním
slovu
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 47
zpráv y svazu sl é váren česk é republik y
Obr. 1. Zaplněný sál při závěrečné konferenci
Tab. II. Skladba výukových oblastí
Vá c l a v K a f k a
zprávy
České slévárenské
společnosti
44. zasedání
Odborné komise
ekonomické při ČSS
do c . I n g . Vá c lav Kafka , C S c .
předseda OK ekonomické
Cze c h F o un d r y m e n S o c i e t y
Ts ch e c his c h e G i e s s e re i g e s e ll s c haf t
zpráv y česk é sl é várensk é společnosti
s e k re t a r iát
p.s . 13 4, D i va d e lní 6
657 3 4 B r n o
te l., z á z na mní k , fa x :
+ 420 5 42 214 4 81
m o b il: + 420 6 03 3 42 176
s l e va re ns ka @ vo lny.c z
w w w.s l e va re ns ka.c z
ČSS je členskou organizací W F O
World Foundr ymen Organization
c /o T he National Met alforming Centre
47 Birmingham Road, Wes t Bromwich
B70 6PY, Anglie
tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79
fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81
secret ar y @ thew fo.com
48 Ve dnech 22.–23. 10. 2013 hostila Slévárna BRANO, a. s., Hradec nad Moravicí, 44. zasedání OK ekonomické. První den přivítal všechny účastníky zasedání ředitel slévárny Jiří Hojgr.
Účastníci navštívili rovněž v zahraničí
známou firmu s obratem přes 4 mld. Kč
vlastněnou českým majitelem. Slévárna (150 pracovníků) s více než stoletou
tradicí je zaměřena na výrobu litinových odlitků do max. hmotnosti 3 kg/ks.
Výroba tekutého kovu je zajišťována
ve 4t středofrekvenčních elektrických
indukčních pecích. Vyráběné odlitky jsou
určeny především pro automobilový,
stavební a elektrotechnický průmysl. Při
prohlídce slévárny návštěvníka mile překvapí úzkostlivý pořádek v celém provozu spojený s tabulemi zachycujícími
„vizualizaci pořádku“ – pro podmínky
ve slévárnách stav zcela výjimečný. V rozsáhlé diskuzi, které se za BRANO mimo
jiné zúčastnila Ing. Petra Hendrychová,
ekonomka SBU slévárna, a rovněž vedoucí technického úseku slévárny Jiří Hilský, se účastníci seznámili s moderním
systémem řízení provozu. Udivující byla
velice příznivá marže, kterou slévárna
dosahuje. Za vyzdviženi stojí také přístup
k zajišťování bezpečnosti práce a striktní dodržování jakosti při výrobě, což bylo
opět prezentováno na tabulích v provoze – hodnoceno dokonce po jednotlivých dnech.
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
Vlastní jednání OK začalo zajímavými
prezentacemi. V úvodu to byla přednáška Ing. Miroslava Lubojackého
(Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
zaměřená na distribuci pojiv, nátěrů
a obalovaných písků. Následovala prezentace firmy HERDING (Miroslav Krejčíř), která se věnovala průmyslovému odsávání a filtraci vzduchu. Blok prezentací zakončil pan Petr Kachlík, zástupce firmy HWS – výroba formovacích
a licích strojů – a firmy EIRICH – výroba
mísičů pro přípravu formovacích směsí.
Velice pozoruhodná byla informace
Ing. Pavla Jelínka z montážní návštěvy
v čínské slévárně, kdy si řada účastníků
zasedání poopravila nebo upřesnila svůj
pohled na vývoj v zemi s druhou největší ekonomikou planety (měřeno výší
hrubého domácího produktu).
Stěžejním bodem zasedání bylo nosné
téma zaměřené na současnou situaci
sléváren a jejich očekávaný vývoj. Účastníci se zevrubně seznámili s vybranými
šestnácti oblastmi dokumentujícími
stav a očekávaný budoucí vývoj každé
zúčastněné slévárny. Je třeba otevřeně
říci, že v řadě případů se ve slévárenství
na „světlé zítřky“ ještě neblýská.
Zajímavé bylo vystoupení Ing. Petra
Chytky, CSc., na téma „neprodejná výroba“. Po bohaté diskuzi se účastníci dohodli, že se na oblast zaměří v pěti konkrétních rovinách podrobněji.
Ing. Iveta Musilová, Ph.D., obrátila svou
pozornost na získávání finanční podpory na vzdělávání pracovníků. Věnovala se zejména podmínkám v programu
„Vzdělávejte se pro stabilitu“ a „Vzdělávejte se pro růst“. Dále doplnila svoje
vystoupení o programy ALFA, ROZVOJ
a o dalších 18 plánovaných záměrů až
do roku 2020.
Členové OK ekonomické po exkurzi s vedením slévárny Brano, a. s.
Vá c l a v K a f k a / J a r o s l a v Š e n b e r g e r
Ukázka hodnocení jakosti ve slévárně za měsíc říjen
Konference
Vývoj technologie
těžkých odlitků
pro energetiku
a všeobecné
strojírenství
d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r,
CSc.
Účastníci zasedání pozorně sledují výklad ředitele slévárny
p. Hojgra
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 49
zpráv y česk é sl é várensk é společnosti
Účastníci zasedání se dále věnovali problematice nového občanského zákoníku, který je platný od 1. 1. 2014. Bylo
dohodnuto, že diskuzi zahájí Ing. Jan
Šlajs zasláním informací členům OK, se
kterými statěmi je vhodné se seznámit.
V jeho týmu jsou společnosti UXA, s. r. o.,
a ZPS Zlín, a. s.
Přítomní dostali informace o činnosti
ČSS a o přípravě výročních, 50. slévárenských dnů® (Ing. Ludvík Martínek,
Ph.D.). Miroslav Herzán pak referoval
o činnosti SSČR a doc. Kafka předal informace o řešení PROJEKTU XIV zaměřeného na náklady apretace litinových
odlitků a na tepelné zpracování ocelových odlitků.
Příjemná byla také společenská část zasedání OK. Předseda ČSS Ing. Ludvík
Martínek, Ph.D., a místopředsedkyně
Bc. Jarmila Malá předali ocenění ČSS
místopředsedkyni OK ekonomické Ing.
Veronice Pazderkové, Ph.D. Dále bylo
popřáno jubilantovi Ing. Rostislavu Martinákovi k jeho 50. narozeninám.
Na závěr účastníci 44. zasedání OK ekonomické srdečně poděkovali vedení hostitelské slévárny BRANO, a. s., za vskutku milé přijetí a materiálové zajištění
setkání a do plánu si dali na březen 2014
své 45. zasedání – spojené se 13. seminářem – zaměřené na výsledky PROJEKTU XIV. Obojí se uskuteční v JMA,
s. r. o., Hodonín (viz s. 50, pozn. red.).
Dne 12. 12. 2013 se ve Svratce uskutečnila konference věnovaná výrobě
těžkých ocelových odlitků. Konferenci
pořádaly Vítkovice Heavy Machinery,
a. s., a VUT v Brně a uskutečnila se
v rámci dlouhodobé koncepce Odborné
komise pro výrobu oceli na odlitky. Na
konferenci byly předneseny referáty,
které shrnovaly výsledky řešení projektu
FR – TI2/091 s názvem Vývoj technologie
těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství. Přednesené referáty
byly doplněny koreferáty z okruhu výrobců těžkých ocelových odlitků. Celkem
zaznělo 7 přednášek zabývajících se
problematikou sekundární metalurgie
oceli pro těžké odlitky, významem simulace tuhnutí a specifiky slévárenské
technologie u těžkých odlitků a otázkami výrobní degradace materiálu.
Problematikou sekundární metalurgie
oceli pro těžké odlitky se zabývaly dva
referáty. Zdeněk Carbol informoval
o zkušenostech se sekundární metalurgií oceli ve Vítkovicích Heavy Machinery,
a. s. Referát se zabýval snížením nežádoucích prvků z hlediska potlačení výskytu makrosegregací v těžkých odlitcích. Dále informoval o používaných
metodách sekundární metalurgie ve
Vítkovicích Heavy Machinery, a. s.,
o sortimentu vyráběných ocelí a technických parametrech jednotlivých zařízení. Závěrem byl uveden další zamýšlený vývoj metod sekundární metalurgie
v této společnosti.
Zkušenosti se sekundární metalurgií při
výrobě masivních odlitků v metalurgickém závodě ŽĎAS, a. s., přednesl za kolektiv autorů Martin Balcar. Přednáška demonstrovala zvyšující se podíl sekundární metalurgie, zejména vakuové
metalurgie, na výrobě odlitků celkem.
Sekundární metalurgie je autory považována za nezbytný technologický prvek
moderního výrobce oceli na odlitky,
který umožňuje nejen zvýšení jakosti odlitků, ale i snížení nákladů.
Problematice usměrněného tuhnutí těžkých odlitků byly věnovány tři referáty.
Možnostmi predikce vad na základě simulace tuhnutí těžkých ocelových odlitků se zabývala přednáška Marka Kováče a kolektivu složeného se zástupců
firem MECAS ESI, s. r. o., a Vítkovice
Heavy Machinery, a. s. V referátu byla
podrobně představena aplikace numerické simulace ve vývoji nových typů
odlitků v praxi slévárny společnosti Vítkovice Heavy Machinery, a. s. Postup vývoje nové technologie byl demonstrován
na spojovacím odlitku věže ropné plošiny. Hrubá hmotnost odlitku činí přibližně 80 t. Technologie byla simulována
v několika variantách od plnění odlitku
přes výpočet tuhnutí až k napěťově-deformační analýze. Odlitek má v budoucnosti nahradit svařence. Jeho výroba je náročná nejen pro jeho velikost,
ale hlavně pro velké množství tepelných
uzlů, které byly řešeny nálitky, chladítky
i izolacemi na odlitku.
Referát Specifika slévárenské technologie u masivních odlitků připravil Jan Čech
ze ŽĎAS, a. s., s kolektivem zastupujícím
VUT v Brně. Referát se podrobně zabývá
simulací lití a tuhnutí masivních odlitků
a následně jejich tuhnutím s ohledem na
vznik makrosegregací. Autoři uvádějí celou řadu zkušeností k otázkám, které se
při výrobě těžkých odlitků vyskytují.
Problematikou použití masivních chladítek se zabývá Antonín Záděra a Jakub
Haluza. V referátu jsou načrtnuty postupy při výpočtu a dimenzování chladítek pro těžké odlitky. Rovněž je uveden program, který byl v rámci projektu
vypracován k výpočtu hmotnosti chladítek a který je v praxi používán. Referát
se dále podrobně zabývá vlivem masivních chladítek na průběh tuhnutí odlitků a na příkladech je uvedeno použití
kontaktních a nekontaktních chladítek
pro těžké odlitky. Práce dospívá k závěru, že velikost i tvar masivních chladítek významně ovlivňují konečné vlastnosti a strukturu, výskyt pórovitosti
a trhlin v těžkém odlitku.
Referát Morfologie vměstků v masivních
odlitcích připravili Jaroslav Šenberger
a Vítězslav Pernica. Podmínky při tuhnutí těžkých odlitků se z hlediska vzniku vměstků odlišují od podmínek odlitků
běžné výroby. S ohledem na rychlost
tuhnutí vznikají větší dendrity, což ovlivňuje vylučování vměstků v mezidendritických prostorách. Masivní odlitky mají
významně menší sklon ke vzniku vměstků II. typu vyjma oblasti makrosegregací. Po dezoxidaci hliníkem se sulfidy
v masivních odlitcích vylučují jako sulfidická obálka na povrchu dříve vzniklých
zpráv y česk é sl é várensk é společnosti / ze zahraničních časopis ů
J a r o s l a v Š e n b e r g e r / Vá c l a v K a f k a / D e n i s e K a p e l o v á
oxidů. Masivní odlitky však mají velký
sklon ke vzniku vměstků IV. typu, které
mohou významně ovlivnit mechanické
vlastnosti oceli.
Přednášku Ekonomické hodnocení přínosu projektu Vývoj technologie těžkých
odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství programu TIP ev. č. FR-TI2/091
připravil s kolektivem Jiří Pluháček. Přínosem nově vyvinuté technologie je
snížení spotřeby tekutého kovu, snížení
pracnosti v čistírně, vyšší jakost materiálu odlitku a zkrácení doby pobytu
odlitku ve formě, a tak i celkové doby
výroby odlitku. Nové technologie jsou
realizovány na 25 % celkové výroby odlitků ve slévárně společnosti Vítkovice
Heavy Machinery, a. s.
Konference se uskutečnila v režii České
slévárenské společnosti a na jejím úspěchu měli významný podíl organizační
garanti Jarmila Malá a František Urbánek. Konference se zúčastnilo 38 posluchačů, kteří se zapojili do zajímavé
diskuze.
Připravovaný
seminář
o apretaci odlitků
a 45. zasedání
OK ekonomické –
březen 2014
v JMA Hodonín
do c . I n g . Vá c lav Kafka , C S c .
Ve dnech 20.–21. 3. 2014 organizuje
Odborná komise ekonomická spolu
s Jihomoravskou armaturkou, spol. s r. o.,
Hodonín, 13. seminář a řádné zasedání
OK.
Na semináři bude odborná veřejnost
seznámena s výsledky PROJEKTU
XIV, v němž řešitelský tým z pěti českých
sléváren (JMA Hodonín, ŽĎAS, Třinecké
slévárny, KPS Brno a Slévárna a modelárna Nové Ransko) podá zevrubnou informaci o výsledcích získaných v r. 2013.
Jedná se zejména o hodnocení apretace litinových odlitků, a to především v oblasti jejich tryskání. Byl pro-
50 šetřen stav tryskací techniky ve slevárnách, otázky stanovování spotřeby abraziva a vývoje potřebné metodiky. Práce
je doplněna řadou námětů, které vedou
ke snížení nákladovosti této výrobní
fáze.
Jako velice podnětné se jeví výsledky
hledání závislosti na osmi zvolených charakteristikách jak u ocelových, tak i litinových odlitků. Navržené závislosti byly
poprvé posouzeny na rozsáhlých souborech odlitků ze sléváren.
Poprvé také zazní rozbor nákladovosti tepelného zpracování ocelových
odlitků. Účastníci budou seznámeni
s výsledky hodnocení pecního parku zajišťujícího tepelné zpracování ve slévárnách, s rozsáhlým teoretickým rozborem
problematiky a samozřejmě i s řadou námětů vedoucích k racionalizaci tohoto
procesu.
Druhý den se bude konat 45. zasedání OK, kde kromě detailního seznámení
se situací v našich slévárnách formou klasického „kolečka“ vystoupí Ing. Pavel
Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.
S ním si účastníci budou moci vyjasnit
současnou ekonomickou situaci u nás.
V neposlední řadě očekáváme od specialistů zajímavé informace zaměřené
na efektivní využití sekundárních surovin
vznikajících ve slévárnách, tj. odpadů.
Bližší informace:
Mgr. František Urbánek, tajemník ČSS,
[email protected], tel. 542 214 481
22. seminář Ekologie
a slévárenství
Termín: 14. května 2014
Místo konání: Hradec Králové
Bližší informace: [email protected],
Fr. Urbánek, +420 542 214 481,
[email protected]
Oblastní výbor východočeského regionu
ČSS připravuje pro všechny zájemce
o změny právních norem v oblasti
ekologie ve slévárenství již tradiční,
22. seminář Ekologie a slévárenství
v Hradci Králové.
Všechny, kdo mají o tuto závažnou problematiku zájem, zveme k účasti.
Na 22. setkání se těší organizátoři.
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
ze zahraničních
časopisů
Antimikrobiální kov –
registrace slitiny
mědi nabízí
příležitosti slevačům
(The antimicrobial metal –
copper alloy registration offers
oportunities for metalcasters)
Denise Kapelová
hlavní redaktorka AFS
Přestože jsou antimikrobiální vlastnosti
mědi již dávno známé, teprve nyní
agentura U.S. Environmental Protection
Agency (EPA) po rozsáhlém výzkumu
v nemocnicích registrovala 355 měděných slitin jako antimikrobiální materiály,
z nichž je 62 slitin slévárenských. Výzkum
byl financován Ministerstvem obrany
USA. Od října 2007 do června 2011 byla
ve třech nemocnicích na jednotkách intenzivní péče sledována kontaminace
povrchů nemocničními infekcemi.
V osmi pokojích bylo 5 typů předmětů
vyrobených z měděných slitin, kterých
se lidé často dotýkají. Jednalo se o zábradlí postelí, opěry návštěvnické židle,
jídelní stolky na postele, zařízení pro přivolání sestry a zařízení pro vkládání dat.
Jiných osm pokojů JIP bylo zařízeno podobnými objekty z plastů, dřeva, kompozitních materiálů a nalakované oceli.
Povrchy byly zkoumány na bakteriální
biozatížení. Každý pokoj byl udržován
stejným způsobem, zahrnujícím čisticí
prostředky a časový režim.
Studie ukázala, že bakteriální zatížení na
některých objektech povrchů bez mědi
(polyetylenové plasty) bylo 52× vyšší,
než je hladina představující riziko pro
pacienta. Předměty umístěné nejblíže
k pacientům byly nejvíce kontaminovány
stafylokoky, které jsou nejběžnějšími patogeny. Podle registrace US EPA snižují
některé slitiny mědi kontinuálně bakteriální kontaminaci až o 99 % (zabíjejí
více než 99 % bakterií za dvě hodiny
expozice, což činí 0,5 mld./ml). Toto působení je kontinuální i po opakovaném
otěru a kontaminaci. Rovněž pomáhají
zpomalovat růst bakterií během dvou
hodin před a po sanitárním čistění. Pa-
D e n i s e K a p e l o v á / V. J a n s e n / H . K a d e l k a a ko l .
cienti ležící v místnostech s uvedenými
měděnými objekty měli o 70 % nižší riziko napadení infekcí než pacienti v pokojích s předměty z jiných materiálů.
Prototypové objekty pro studii byly vyrobeny z několika druhů měděných slitin, tvářených a litých. Slévárenská slitina
C87610 (minimálně 90 % Cu, 4 % Zn,
4 % Si) je nejvhodnější a je běžně užívána u komponent čerpadel, dříků ventilů a v architektuře. Slévárny, které
vyrábějí takovéto odlitky pro nemocniční prostředí, mají významnou příležitost. Výzkumníci poznamenávají, že
produkty s komplikovanými povrchy, což
slévárenství může zajistit, nabízejí jistý
úspěch. Požadavek na antimikrobiální
měděné povrchy se zvyšuje a užití těchto výrobků má potenciál zachraňovat životy. Přednáška byla poprvé prezentována na AFS Metalcasting Congress,
Columbus, Ohio, 2012.
(Zkrácený překlad z časopisu Modern
Casting, 2012, č. 10, s. 34–36.)
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
(Neuer Gusswerkstoff für
den Tieftemperatureinsatz)
V. J a n s e n
Schmolz+Bickenbach Guss
Gruppe, Krefeld
Na oceli, které mají být nasazeny při velmi nízkých teplotách, jsou kladeny přísné požadavky, kdy musí být stabilní až
do −196 °C. Dříve používané austenitické oceli jsou kvůli jejich nízké tažnosti
nevhodné, proto musí být odlitky vyráběny silnostěnné. To byl výchozí bod pro
vývoj nových materiálů, které vykazují
dobrou tažnost při nízkých teplotách
s podstatně vyššími hodnotami pevnosti. Výhoda pro uživatele: odlévané
součásti mohou být konstruovány s tenčími stěnami, což snižuje nejen hmotnost, ale i jejich cenu.
Rozsáhlý výzkumný projekt podporovaný Spolkovým ministerstvem pro hospodářství a technologie vedl k vývoji nej-
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei
Rundschau, 2013, č. 3/4, s. 95.)
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
Prach z petrolkoksu –
nový nosič energie
pro kuplovny
(Petrolkoksstaub – ein neuer
Energieträger für den Kupolofen)
H. Kadelka a kol.
Institut für Giessereitechnik,
Düsseldorf
Již od počátku roku 1980 byly pomocí
různých technologií hledány alternativní
nosiče energie, které by mohly částečně
nahradit drahý slévárenský koks. Byl
zkoušen prach různého druhu a složení,
jako např. antracitový prach, prach z grafitu elektrod, sebraný slévárenský prach
aj. Tyto technologie byly někdy méně,
někdy více úspěšné, přesto se neudrže
ly v dlouhém provozním nasazení. Problémy se objevily v rychlém opotřebení
dávkovacích zařízení a špatném spálení
uhlíkatých částic, což vedlo k dodatečným
potížím s kychtovými plyny při zachycování částic v textilních filtrech apod.
Po likvidaci posledních koksáren v Německu jsou slévárny ve střední Evropě
konfrontovány se zhoršenou jakostí importovaného koksu. Proto se v roce 2010
vytvořilo konsorcium pěti významných
firem pro dlouhodobé testování petrolkoksového prachu ve slévárně Weilbach
Linde MH. Bezvyzdívková studenovzdušná kuplovna o průměru 1 250 mm
se čtyřmi vodou chlazenými měděnými
dýzami a tlakovým sifonem měla výkon
12–14 t/h při vsázkovém koksu 9–9,2 %
a vsázce ze zlomkové litiny pro GJL
150–200. Pro dosažení požadovaných
úspor bylo zařízení současně upraveno
systémem Linde Highjet TDI, který ve
spalovací komoře reguloval nutné množství vzduchu a technického kyslíku pro
dosažení stanovené teploty. Velké technické zlepšení představovalo laserové
měření CO/CO2 v kychtových plynech
a O2-laser systém na výstupu ze spalovací komory.
Dlouhodobé zkoušky probíhaly od počátku září 2011 do konce září 2012. Výsledky jsou velice zajímavé: při několikaměsíčním dmýchání 1 % petrolkoksu za
stejných provozních podmínek se snížila
spotřeba koksu z 9,2 na 7,8 % bez relevantních negativních dopadů na tavicí
proces. Substituce slévárenského koksu
petrolkoksem znamenala zvýšení výkonu kuplovny z 12,2 na 12,5 t/h, teplota
kovu na žlábku se zvýšila z 1 440 na
1 450 °C, množství kyslíku zůstalo stejné 450 m3/h, zvýšil se obsah CO v kychtovém plynu ze 14 na 16 %, což však
vedlo ke snížení spotřeby zemního plynu z 6,5 na 4,5 m3/h, snížil se propal Si
o 5 % i obsah SO2 v odcházejících plynech ze 110 na 100 mg/m3.
Nově vyvinutá technologie dmýchání
prachu z petrolkoksu je použitelná pro
většinu kupolových pecí, u nichž podstatně redukuje náklady na tavení litiny.
Obzvláště je výhodná pro horkovzdušné
kuplovny, u nichž je dosažitelná úspora
6–8 EUR/t s tím, že spotřeba vsázkového koksu klesne pod 8 %. S dokonalým
řízením procesu nedochází k opotřebení
zařízení a proces je zcela automatizován. Článek je doplněn mnoha obrázky,
diagramy a tabulkami.
(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei,
2013, č. 1, s. 58–63.)
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 51
ze zahraničních časopis ů
Nový slitinový
materiál pro užití
při velice nízkých
provozních
teplotách
novějších martenzitických ocelí, které
nahrazují oceli austenitické pro použití
při nízkých teplotách. Výsledkem vývojové řady je materiál DUX CRYO, který
je použitelný ve všech rozsazích teplot
mezi −100 až −196 °C. Je to především
tam, kde se pracuje s kryogeny, jako
suchý led nebo tekutý kyslík a dusík. To
platí především u zařízení pro ztekucování a rozkládání vzduchu, u nichž jsou
komponenty vzduchu termicky rozkládány tak, aby byl ve vysoké koncentraci
získán dusík, kyslík, argon a další vzácné plyny v tekuté nebo plynné formě.
Další velké využití v budoucnosti je při
ztekucování zemního plynu a jeho dopravě. Zde v tzv. LNG-terminálech je
zemní plyn celkově zchlazen na −164 °C;
na komponenty zařízení jsou kladeny
stejně vysoké požadavky. Totéž platí pro
technologie mletí při kryogenní regeneraci. Tyto technologie jsou využívány
např. v potravinářském průmyslu. Také
v rozsáhlých pracích při zmrazování země
nebo získávání ropy z písků jsou nové
materiály potenciálně velice zajímavé.
Jejich uplatnění je pro všechny odlitky,
které pracují při nízkých vnějších teplotách: ať už se jedná o čerpadla na Aljašce nebo zařízení na pobřeží hlubokých
moří.
Bližší informace na www.guss.scholzbickenbach.com.
Jaroslav Šenberger
vysoké školy
informují
Posílení odboru
slévárenství
na Fakultě strojního
inženýrství VUT
v Brně
v y sok é škol y informují
d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r,
CSc.
Ing. Jan Čech obhájil dne 19. 9. 2013
doktorskou práci na téma Studium slévárenských vad v masivních odlitcích.
Oponenti: prof. Ing. Petr Jelínek, CSc.,
dr. h. c., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Školicí pracoviště: VUT v Brně, Fakulta
strojního inženýrství, Ústav strojírenské
technologie, odbor slévárenství.
Školitel: doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Oba oponenti hodnotili práci příznivě,
zejména velký rozsah experimentů, na
nichž byla práce postavena. Cíle práce
byly beze zbytku splněny a doktorand
obhájil všemi hlasy. Ing. Jan Čech, Ph.D.,
rozšíří skupinu externích přednášejících
na FSI VUT v Brně, odboru slévárenství.
Ing. Antonín Záděra, Ph.D., úspěšně
prošel habilitačním řízením před vědeckou radou FSI VUT v Brně a 22. 1. 2014
obhájil habilitační práci na téma Výroba
a tuhnutí masivních ocelových odlitků.
Práci vysoce hodnotili všichni tři oponenti – prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.,
doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D., a Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Vědecká rada ve svém
usnesení doporučila rektorovi VUT v Brně
prof. RNDr. Petru Štěpánkovi, CSc., jmenování Ing. Antonína Záděry, Ph.D., docentem pro obor strojírenská technologie.
Doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., se věnuje metalurgii ocelí a litin, zejména metalurgii vysokolegovaných ocelí, a v souvislosti s výzkumem podmínek výroby
těžkých odlitků pak také modelování
tuhnutí oceli a vzniku segregací. Ze školní slévárny vybudoval „těžkou“ laboratoř
vybavenou ke studiu vakuových pochodů a řešení výrobních problémů sléváren včetně výroby odlitků z vysokolegovaných ocelí a litin.
Projektování a provoz
povrchových úprav
Te r m í n : 12. –13. b ř e z na 2014
M í s t o ko n á n í : P ra ha , h ote l P y ra m i d a
Bližší informace:
w w w.j e l i n ko v a zd e n k a .e u w e b.c z
52 S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
Slevači VUT
v Brně bilancovali
rok 2013
za kolektiv doc. Ing.
J ar o s lav Š e nb e r g e r, C S c .
Rok 2013 bilancovali slevači VUT v Brně
spolu s kolegy ze spolupracujících sléváren a s přáteli odboru na tradiční předvánoční besídce, tzv. vánočních buřtech.
Účast na posezení byla největší za poslední roky. Hostitelé i hosté hodnotili
spolupráci slevačů VUT a sléváren jako
doposud nejlepší.
Školní slévárna se stala díky obětavosti
a nasazení mladší poloviny odboru „těžkou“ laboratoří, která je průmyslem využívána jak k výzkumu, tak i ke komerční
činnosti. Ve slévárně proběhl v roce 2013
výzkum degradace formovací směsi po
více než 10 obězích, výzkum průtočnosti keramických filtrů a nové technologie
pro výrobu keramických jader. Výzkum
je orientován i na vakuové zpracování
vysokolegovaných ocelí, zejména na redukci oceli uhlíkem ve vakuu a oduhličení. Slévárna vyrábí také kusově nebo
v malých sériích odlitky z vysokolegovaných ocelí a niklových slitin. Mimo jiné
byly slévárnám dodány odlitky např.
z otěruvzdorných slitin.
Součástí besídky byla i prodejní vernisáž
fotografií dr. Iva Lány, jejíž výtěžek byl
použit na dobročinné účely.
Slevači VUT a jejich přátelé přejí slévárenské obci úspěšný rok 2014,
zdraví, štěstí a prosperitu.
z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y
zahraniční
slévárenské
časopisy
FONDERIE
mag azine
www.etif.fr
SCHÄFER, J. a kol.: Zvýšení energetické účinnosti nálitků (Energieeffizienzsteigerung im Speisersystem), 2013,
č. 1/2, s. 12–17.
SCHREY, A.: Pružnost formovacích
látek s pryskyřicemi tuhnoucími za
studena (Die Elastizität von Kaltharzformstoffen), 2013, č. 1/2, s. 18–20.
STÖTZEL, R. a kol.: Optimalizace použití nátěrů (Optimierung der Schlichteapplikation), 2013, č. 1/2, s. 22–28.
Giesserei
P raxis
www.giesserei-praxis.
de
STUCKI, M. – GAUCHER, A.: Zpracování hliníkové taveniny vodíkem
(Traitement á l’hydrogéne des bains
d’aluminium), 2012, č. 12, s. 15–20.
TORRALBA, B.: Emise těkavých organických sloučenin ve slévárnách (Les
émissions de composés organiques volatils á la coulée en fonderie), 2013, č. 1,
s. 19–30.
Giesserei
www.vdg.de
[email protected]
Giesserei
E rfahrun g s austausch
www.vdg.de
FISCHER, S. a kol.: Objemový deficit
slitin železo-uhlík (Das Volumendefizit
von Eisen-Kohlenstoff-Legierungen),
2013, č. 1/2, s. 6–11.
Giesserei
R undschau
[email protected]
SCHINDELBACHER, G. a kol.: Obsáhlá charakterizace formovacích látek
pomocí nové zkušební metody
(Umfassende Charakterisierung von
Formstoffen mit einer neuen Prüfmethode), 2013, č. 3/4, s. 58–66.
VACELET, H. a kol.: Nová technologie
cold box bez rozpouštědla redukuje
emise během slévárenských procesů
(Neue Solventless Cold-Box-Technologie
reduziert Emissionen während des gesamten Giessereiprozesses), 2013, č. 3/4,
s. 67–70.
BOEHM, R. a kol.: Cesta k ekonomické slévárně bez emisí (Der Weg zu einer
Wirtschaftlichen und emissionfreien
Giesserei), 2013, č. 3/4, s. 75–77.
FLENDER, E.: Výzkum a vývojové
trendy ve slévárenské technologii
(Forschung und Entwicklungstrends in
der Giessereitechnologie), 2013, č. 5/6,
s. 123–127.
WU, S. a kol.: Odpyňující účinek ultrazvukové vibrace v tavenině a v
kašovité směsi slitin Al-Si (Degassing
effect of ultrasonic vibration in molten
melt and semislurry of Al-Si alloys), 2012,
č. 3, s. 201–206.
ZHANG, H. a kol.: Tlakové vlastnosti
hliníkových pěn vyráběných plynovou injekcí (Compressive properties of
aluminium foams by gas injection method), 2012, č. 3, s. 215–220.
WANG, L. a kol.: Transformace fáze
a přerozdělení hustoty taveniny během tuhnutí Ni-superslitiny Inconel
718 (Phase transformation and liquid
density redistribution during solidification of Ni-based superalloy Inconel 718),
2012, č. 3, s. 263–268.
ZHONG, H. a kol.: Vliv rychlosti
ochlazování na strukturu a lineární
smrštění nerezové duplexní oceli při
tuhnutí (Effect of cooling rate on solidification structure and linear contraction
of a duplex stainless steel), 2012, č. 3,
s. 239–243.
ZHONGLI, L. a kol.: Vliv temperovací teploty na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti bílé litiny s vysokým obsahem boru (Effect of tempering temperature on microstructure
and mechanical properties of high boron
white cast iron), 2012, č. 4, s. 313–317.
WEIHUA, L. a kol.: Optimalizace nového živočišného klihu jako pojivového systému při vytvrzování CO2
pro užití ve slévárenství (Optimization
of a new animal glue binder system
cured by CO2 for use in foundry), 2012,
č. 4, s. 356–359.
ZHI DONG, J. a kol.: Predikce mechanických vlastností Al-slitin při změně rychlosti ochlazování (Prediction
of mechanical properties of Al alloys
with change of cooling rate), 2012, č. 4,
s. 381–386.
International
Foundry
Research
www.giesserei-verlag.
de, [email protected]
de
LAMPIC, M. a kol.: Očkování litiny
pro simulaci krystalizace grafitu (Ino-
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 53
zahraniční sl é várensk é časopis y
WOJTAS, H. J.: Formovací látka – robustní materiál! (Der Formstoff – ein
robuster Werkstoff!), 2013, č. 1, s. 28–30.
WINTGENS, R.: Mechanizace výroby
forem a jader (Mechanisierung der
Form- und Kernherstellung), 2013, č. 1,
s. 52–55, (viz s. 44–45, pozn. red.).
PETROSINO, A.: Flexibilní laser-tracker-systém usnadňuje opracování
velkých litinových a ocelových dílů
(Flexibles Laser-Tracker-System erleichtert
Bearbeitung grosser Guss- und Stahlkomponenten), 2013, č. 1, s. 56–57.
KADELKA, H. a kol.: Prach z petrolkoksu – nový nosič energie pro kuplovnu (Petrolkoksstaub – einer neuen
Energieträger für den Kupolofen), 2013,
č. 1, s. 58–63, (viz s. 51, pozn. red.).
RICHARDS, V. L. a kol.: Stárnutí a obrobitelnost litin s červíkovým a kuličkovým grafitem (Alterung und Bearbeitbarkeit von Gusseisen mit Vermicular- und Kugelgraphit), 2012, č. 12,
s. 530–539.
FISCHER, S. a kol.: Systémy nálitkování – celkové zkušenosti a další
vývoj (Speisersysteme – gesammelte
Erfahrungen und Weiterentwicklungen),
2012, č. 12, s. 540–544.
BÁRDOS, A.: Tlakově lité odlitky
z Cu-slitin v technickém použití (Cu-Druckgusslegierungen in der Technik),
2012, č. 12, s. 561–564.
China Foundry
w w w.foundr y world.
com
z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y / u m ě l e c k á l i t i n a
culation of cast iron to simulate graphite
crystallization), 2013, č. 2, s. 2–15.
PRAT, J. a kol.: Nová přísada do směsi pro ovládání žilkování a eliminaci potřeby žáruvzdorných nátěrů
(A new sand additive to control veining
and eliminate the need for refractory
coatings), 2013, č. 2, s. 26–35.
zahraniční sl é várensk é časopis y / um ě lecká litina
International
Journal of
Metalcasting
www.afsinc.org,
[email protected]
CAMPBELL, J.: Stop lití, start odlévání (Stop Pouring, Start Casting), 2012,
č. 3, s. 7–18.
LA FAY, V.: Aplikace ST-systému s pojivy na bázi sodných silikátů (Application of No-Bake Sodium Silicate Binder System), 2012, č. 3, s. 19–26.
SHAMSUZZOHA, M. a kol.: Vývoj nanovláknitého eutektika a primárních Si-fází v Al-Si slitinách pro vysoce pevnostní konstrukční aplikace
(Development of Nano-Fibrous Eutectic
and Primary Silicon Phases in Al-Si Cast
Alloys for High Strength Structurals
Application), 2012, č. 3, s. 27–34.
McGRATH, M. a kol.: Krystalografie
peritektického austenitu a role primárního feritu v oceli s vysokým Mn
a Al (On the Crystalography of Peritectic
Austenite and the Role fo Primary Ferrite in High Manganese and Aluminium
Steel), 2012, č. 3, s. 35–50.
LI, S. a kol.: Trhliny za tepla v litých
slitinách: mechanizmy a proces ovládání (Hot Tearing in Cast Alloys: Mechanisms and Process Controls), 2012,
č. 3, s. 51–58.
Livarski
vestnik
www.drustvo-livarjev.si,
[email protected]
net
MITROVIČ, D. a kol.: Vliv vibrace
a rychlosti ochlazování na eutektoidní transformaci LKG (Effect of vibration and cooling rate on eutectoid transformation in spheroidal graphite cast
iron), 2013, č. 2, s. 72–90.
FARUK, U. a kol.: Transformační charakteristiky struktur matrice ADI
(Transformations charakteristics of
dual matrix structures ADI), 2013, č. 2,
s. 91–109.
54 M odern
C astin g
www.modern-casting.
com, [email protected]
org
WETZEL, S.: Stanovení doby zpracovatelnosti pojiva v připravené
směsi (Determining your binder work
time), 2012, č. 10, s. 24–26.
WINTGENS, R.: Adaptace na anorganická jádrová pojiva (Adapting to inorganic core sand binders), 2012, č. 10,
s. 27–30.
KAPELová, D.: Antimikrobiální kov –
registrace slitiny mědi nabízí příležitosti slevačům (The antimicrobial
metal – copper alloy registration offers
oportunities for metalcasters), 2012,
č. 10, s. 34–36, (viz s. 50–51, pozn. red.).
umělecká litina
Kůň běžící tryskem
došlapuje na letící
vlaštovku
Pozdní období dynastie východní
Chan (25–220 n. l.)
Výška: 35 cm; délka: 45 cm; hmotnost: cca 7,15 kg
Materiál: bronz
Nalezeno ve spojené hrobce generála Zhang Shenga východní dynastie Chan, město Wuwei, provincie Gansu
P race
I nstitutu
odle w nict wa
www.iod.krakow.pl,
[email protected]
PIETRZAK, K. a kol.: O tlumicí kapacitě kompozitních materiálů (On the
damping capacity of composite materials), 2012, č. 4, s. 225–268.
JASKOWIEC, K. a kol.: Technologické
aspekty systému slitiny Fe-Al (Technological aspects of alloy based on the
Fe-Al system), 2012, č. 4, s. 285–298.
Pze g lad
O dle w nict wa
www.przegladodlewnictwa.pl, redakcjapo@
poczta.onet.pl
PACHOLE, Z.: Energetická účinnost
ohřevu slévárenských pánví (Efekt y wność energet yczna w ygrzewania kadzi odlewniczych), 2013, č. 3/4,
s. 96–99.
MALATYŃSKA, P.: Segregace vměstků v korozivzdorné oceli Cr18-Ni8
(Segregacja pierwiastków w staliwie
odpornym na korozje Cr18-Ni8), 2103,
č. 3/4, s. 102–104.
Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín,
DrSc.
(Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku SSČR;
E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541
142 646, [email protected])
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
Soška znázorňuje koně, který se žene
vzduchem a pravou zadní nohou přitom
došlapuje na letící vlaštovku. Ta ostře
otáčí hlavu a dívá se dozadu, zatímco
kůň zlehka naklání hlavu doleva a dívá
se dolů. Soška velice živě zobrazuje
vysokou rychlost a pozoruhodný okamžik, kdy kůň letí tryskem po obloze
a pádí vpřed. Tento „nebeský oř“ vychází z legendy o překonávání vzdálenosti rychlostí tisíců mil za den. Z úžasné myšlenky sochaře z období dynastie
východní Chan znázornit pozici v pohybu jako nehybný předmět vznikla tato
plastika, která představuje vzácnou
a asi nejromantičtější sošku z historického pokladu čínského sochařství.
Z pohledu na sošku koně je patrné velice pečlivě uvážené umístění těžiště,
protože kůň se pouze jedním svým kopytem dotýká zad letící vlaštovky. Úroveň
pojetí i ztvárnění je opravdu výjimečná.
V roce 1983 byla tato bronzová plastika
zvolena Úřadem pro národní turistiku
Číny za symbol turizmu v Číně.
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2013, roč. 10, č. 4, s. A3)
slévárenská v ýroba v zahraničí / nekrolog / blahopřejeme
slévárenská
výroba
v zahraničí
Přehled 40
největších dovozců
odlitků disků kol ze
slitin hliníku z Číny
za červenec 2013
V červenci 2013 bylo z Číny vyvezeno
62 100 t odlitků disků kol ze slitin hliníku v hodnotě 310 mil. USD při průměrné ceně 4,99 USD/kg. Do konce
července 2013 činila celková hodnota
vývozu odlitků disků kol ze slitin Al
396 100 t, což představuje 1 980 mil.
USD. Z Číny vyváželo tyto výrobky
813 firem, z nichž 40 největších vytvořilo hodnotu 1 599 mld. USD, tj. 80,7 %
z celkového objemu. Během prvních sedmi měsíců roku 2013 byly odlitky disků
kol ze slitin Al vyváženy do 140 zemí,
přičemž export do hlavních 40 odběratelských zemí představoval 1 925 mil.
USD, tj. podíl 97,2 % z celkové hodnoty
vývozu.
V tab. I je uvedeno 40 nejvýznamnějších
zemí dovážejících odlitky disků kol ze slitin Al z Číny.
(Zkrácený překlad z časopisu China
Foundry, 2013, roč. 10, č. 5, s. 337–338.)
nekrolog
Rozloučení s Ing.
Ervinem Valíkem
Ing. Mar tin Valík
Pořadí
země
celková hmotnost
kol [kg]
hodnota vývozu
[USD]
1
2
Amerika
178 077 238
939 732 839
47,5
Japonsko
68 567 267
326 458 571
16,5
3
Ruská federace
22 895 268
109 121 432
5,5
4
Jižní Korea
12 681 513
59 113 551
3,0
5
Kanada
11 100 844
49 993 122
2,5
6
Malajsie
9 106 053
47 026 887
2,4
7
Mexiko
8 348 531
46 726 950
2,4
8
Thajsko
8 297 962
39 417 702
2,0
9
Indie
9 197 819
39 402 820
2,0
10
Spojené arabské emiráty
6 888 072
31 839 895
1,6
11
Austrálie
4 286 910
23 892 956
1,2
12
Německo
4 125 821
20 006 463
1,0
13
Turecko
3 804 910
17 691 802
0,9
14
Jihoafrická republika
2 864 783
13 910 242
0,7
15
Brazílie
2 879 508
12 933 221
0,7
16
Nizozemsko
2 517 451
11 686 161
0,6
17
Ukrajina
2 073 567
9 997 924
0,5
18
Belgie
2 001 321
8 878 975
0,4
19
Saúdská Arábie
1 880 759
8 683 511
0,4
20
Chile
1 684 159
8 163 931
0,4
21
Tchaj-wan
1 910 546
8 096 060
0,4
22
Írán
1 834 371
7 431 829
0,4
23
Nigérie
1 628 995
7 111 271
0,4
24
Itálie
1 480 653
7 020 869
0,4
25
Norsko
1 411 439
6 822 892
0,3
26
Estonsko
1 330 148
6 242 052
0,3
27
Panama
1 188 274
5 906 537
0,3
28
Indonésie
940 722
5 167 730
0,3
29
Lotyšsko
1 138 284
5 098 043
0,3
30
Argentina
975 447
5 011 247
0,3
31
Anglie
886 502
4 747 275
0,2
32
Polsko
1 165 898
4 611 433
0,2
33
Srbsko
1 001 731
4 579 797
0,2
34
Kolumbie
719 987
3 971 771
0,2
35
Filipíny
751 841
3 750 859
0,2
36
Litva
747 470
3 329 944
0,2
37
Finsko
624 849
3 172 887
0,2
38
Španělsko
404 793
3 151 088
0,2
39
Lybie
596 240
2 721 683
0,1
40
Peru
CELKEM
608 659
2 517 455
384 626 605
1 925 141 677
podíl [%]
0,1
97,4
V pondělí 6. 1. 2014 zemřel náhle Ing.
Ervin Valík. Při příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin proběhne 4. 4. 2014
rozloučení v úzkém rodinném kruhu.
Chtěli bychom vzpomenout na Ing. Ervina Valíka také jménem všech těch, kteří ho znali a spolupracovali s ním v oblasti slévárenství v podnicích SKS Krnov
a Slévárna KDR, kde celou svou profesní
kariéru pracoval jako technik, metalurg
a ředitel. Jistě na něj bude vzpomenuto
jako na odborníka, jehož hlavní specializací byla šedá litina, i jako na rázného,
ale spravedlivého a čestného muže. Zapomenut by jistě neměl být ani jeho životní optimizmus, jeho láska ke sportu
všeobecně a jachtingu zvlášť.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte na něj
s námi.
blahopřejeme
prof. Ing. František
Havlíček, CSc.
Dne 1. února 2014
oslavil 85. narozeniny.
Gratulujeme!
Václav Opočenský
Dne 12. února 2014
oslavil 65. narozeniny.
Gratulujeme!
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 55
sl é várenská v ý roba v zahraničí / nekrolog / blahopřejeme
Tab. I. Seznam 40 hlavních dovozců odlitků disků kol ze slitin Al z Číny
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová / Mar tin Kloub
z historie
Historie českobudějovických
zvonů a sléváren rodiny
Pernerů
III. díl – Zvonárna rodiny Pernerů
v Pasově v letech 1946–2013
Ing. Jiří Fošum
Bc. Pavla Jungmannová
M U D r. M a r t in K l o u b
A u t o ř i f o t o g r a f i í : P. J u n g m a n n o v á ( 3 , 12 , 13 , 15 – 2 2 ) ,
M . K l o u b ( 5 – 7, 11 , 2 3 – 2 5 ) , J . F o š u m ( 1 , 4 , 1 0 ) ,
M . B i n d e r (14)
Ú vo d
Rod Pernerů, zachycený počátkem 17. století v jihotyrolském
Brixenu, se ve své linii výrobců zvonů přesunul přes Švýcarsko
a Německo do Čech. Johann Perner poté působil v Ostrově
nad Ohří a v Plzni [1]. Jeho vnuk, Josef Perner mladší, pak přešel do Českých Budějovic, kde převzal slévárnu po místním
zvonaři Antonínu Pöglovi [2]. Rodinné osudy a zvonařská činnost budějovické větve rodiny Pernerů jsou podrobněji popsány ve II. dílu naší studie [3]. V období 1772–1939 se ve
dvou slévárnách v Českých Budějovicích dostala produkce zvonů kvantitativně i kvalitativně na významnou evropskou úroveň. Po skončení 2. světové války byla celá budějovická rodina
Pernerů vzhledem ke své německé národnosti „odsunuta“
do Bavorska a na českobudějovickou firmu byla uvalena národní správa.
z historie
Pová l e č n é o s u d y a č i n n o s t r o d i ny
Pe r n e r ů v B a vo r s k u
Na přelomu let 1945 a 1946 byli nejprve vystěhováni do Bavorska: tchyně Rudolfa Pernera II. paní Emma Bitterlichová,
jeho čtyři děti: syn Rudolf III. (* 1929) a dcery Adelheid (* 1932),
Klára (* 1936) a Brigita (* 1939). Po krátké době je následoval
i Rudolf Perner II. (* 1899) se ženou Klárou. Zpočátku pobývali ve sběrném táboře v Ismaningu. Rudolf Perner II. měl však
dobré kontakty s pasovským biskupstvím, především se zvonařským expertem a katedrálním varhaníkem Maxem Tremmellem, který již v Budějovicích Pernerům prověřoval zvony
po akustické stránce. Pasov míval ostatně dlouholetou zvonařskou tradici. Již v r. 1144 zde byl odlit nejstarší zvon Bavorska, nacházející se ve farnosti Iggensbach poblíž Dunaje
u Vilshofenu. Poslední novodobý pasovský zvonař, mistr Lorenz však svou vybombardovanou slévárnu po 2. světové válce již neobnovil. Z toho důvodu musel Rudolf Perner II. začít
v Pasově úplně od začátku. V pasovské čtvrti Hacklberg, známé svým knížecím pivovarem ze 16. století, našel zrušenou
cihelnu a na jejím místě začal budovat slévárnu zvonů [4].
Novou zvonárnu vybavil tradičním technologickým zařízením,
prakticky stejným, jaké opustil v r. 1945 v Českých Budějovicích.
Jednalo se tedy především o plamennou pec vytápěnou dřevem a velkou jámu pod pecí k umístění vertikálních klasických
56 S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
třídílných forem, šablonovaných z jílových směsí (o této technologii bude zevrubně pojednáno ve IV. dílu). V r. 1948 bylo
odlito prvních 23 zvonů, v následujícím roce jich bylo již 102.
V té době se Rudolfu Pernerovi podařilo odlít zvony i v durové
tónině (s velkou tercií). Dva z těchto zvonů zní dodnes z katedrály v Regensburgu. V r. 1951 se Rudolfu II. v Pasově narodil mladší syn Maximilian, který měl v budoucnu pro firmu
sehrát důležitou roli. Korejská krize odlévání zvonů téměř
ochromila. V r. 1952 se obrátil list a pro zvony nastala opět
konjunktura. Ve vzpomínce na zvon Bumerin (Pummerin) ve
svých rodných Českých Budějovicích odlil Rudolf II. pro pasovský dóm (obr. 1) podobný zvon o hmotnosti 8 000 kg,
průměru 2,4 m a tónu F ½. Je to dodnes největší zvon v Pasově. V r. 1956 obdržel zvonařský mistr německý spolkový
patent na Pernerův zvonicí stroj. Majitel firmy v Pasově sídlí
v ulici nazvané příznačně Glockenstrasse.
Šedesátá až osmdesátá léta
Pernerova pasovská slévárna byla jedinou slévárnou zvonů
v Bavorsku a časem se stala produkcí největší v celém Německu. V roce 1968 Rudolf Perner II. předal svůj rozvinutý
provoz staršímu synovi Rudolfu III. (obr. 2). Ten však naneštěstí v r. 1973 náhle podlehl srdečnímu infarktu a ještě tentýž rok po těžké nemoci zemřela i jeho žena Ida. Starý mistr
Perner ve svých 74 letech podnik znovu převzal a k tomu mu
přibyla starost o pět osiřelých vnoučat. Jeho mladší syn Maximilian musel přerušit studia chemie ve Švýcarsku a věnovat
se slévárně zvonů. Nakonec složil tovaryšské zkoušky a stal se
způsobilým zvonařským mistrem města Pasova. Podobnou
ránu osudu ostatně utrpěl již jeho praděd Antonín Perner
(* 1824) v Českých Budějovicích, když musel přerušit studia
filozofie ve Vídni a ujmout se vedení firmy po náhle zemřelém
starším bratru Josefovi.
Tab. I. Výběr významných dodávek Pernerových zvonů do
všech světadílů
Světadíl
země
zvony
Evropa
Maďarsko
Budapešť – 5 zvonů pro Dóm sv. Štěpána
– celkem 13 000 kg
Polsko
Katovice – 5 zvonů – celkem 6 300 kg
(1982, 1999)
Slovinsko
více než 80 zvonů za 20 let
Švýcarsko
8 zvonů pro Buchs (u Sankt Gallen)
a Rohrschach
Finsko
3 zvony, 1 zvonohra
Estonsko
Talinn – 9 zvonů (2013)
Rumunsko
Bukurešť – 3 zvony (2013)
Rusko
Moskva – 10 zvonů a zvonohra (1996)
Japonsko
Tokio – 9 zvonů
Asie
Amerika
Korea
1 zvon (1995)
Indie
9 zvonů – celkem 18 000 kg
Izrael
Betlém – 1 zvon
další země
Čína (Šanghaj), Srí Lanka, Afghánistán,
Nepál, Barma
USA
Florida, Kansas – 5 zvonů
Chile
14 zvonů (2013)
Argentina, Kolumbie, Paraguay – 60 zvonů
Afrika
Tanzánie, Namibie, Nigérie, Jihoafrická republika
Austrálie
a Oceánie
Austrálie
zvonohra
Nový Zéland 3 zvony (1999)
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová / Mar tin Kloub
Rudolf Perner II., narozený v Českých Budějovicích, získal během svého zvonařského působení v Pasově několik význačnějších ocenění: v r. 1951 Spolkový záslužný kříž se stuhou,
v r. 1968 Papežský řád a v r. 1979 Zlatý mistrovský list. Jeho
žena Klára, roz. Feichtingerová, zemřela v r. 1977, on sám
v r. 1982 ve věku 83 let. Jsou pohřbeni na hřbitově u poutního kostela St. Korona v Patrichingu na okraji Pasova (obr. 3).
Sousední hrob patří synu Rudolfovi III. a jeho ženě Idě. Vnuk
Rudolfa II., čtvrtý pokračovatel stejného křestního jména, narozený v roce 1969, se zabýval zvonařskou profesí od svých
14 let a vedl pak rodinnou firmu od r. 1991. Od 70. let směřovaly zvony z Pasova nejen do všech koutů Evropy, ale také
např. do Brazílie, Betléma, Nové Guineje, Chile, Koreje, USA,
Japonska, Namibie, Nigérie, Jihoafrické republiky, Nového
Zélandu, Západní Samoy a Moskvy. Kromě vlastních zvonů
dodávala firma Perner veškerá příslušenství potřebná ve zvonicích, mikroprocesory řízené zvonicí stroje, rádiem řízené
věžní hodiny atd. Stručný výběr významných dodávek zvonů
z pasovského zvonařství Perner do všech světadílů je uveden
v tab. I.
50 let svého trvání [5]. Slavnostního zasedání v sále radnice
se zúčastnil kromě jiných čestných hostů i ministr kultury ČR
Ing. Jaromír Talíř. Odpoledne byla slavnostní mše v kostele
sv. Konráda, večer pak u sv. Petra jubilejní koncert, na kterém
zazněla i skladba Andrease Romberga „Píseň zvonu“. Rudolf
Perner IV. v návaznosti na čin svého děda odlil v r. 1999 pro
pasovský Dóm sv. Štěpána další velký zvon zvaný Misericordia
(německy Barmherzigkeit, česky Milosrdenství). Zvon váží cca
6 000 kg, nese na sobě nápis: Christus Gestern Heute Immer
(Kristus Včera Dnes Vždycky) i krásné umělecké reliéfy (obr. 5).
Tab. II. Výběr Pernerových zvonů pro Bavorsko
Období let 1990 –2013
Poslední majitel a ředitel firmy, mladý Rudolf Perner IV., nadále rozvíjel produkci největší německé slévárny zvonů, která
zaměstnávala kolem 40 pracovníků (obr. 4). Kromě velkého
návratu Pernerových zvonů do českobudějovické diecéze
a České republiky, o které bude pojednáno níže, zhotovil řadu
mimořádných zvonů pro vlastní Bavorsko, Německo, Evropu
i zámoří. V roce 1997 oslavila pasovská zvonárna Pernerů
Rok
místo
kostel
zvon
hmotnost
[kg]
1951
Passau
Dom St. Stephan
Pummerin
8 000
1966
Regensburg
Dom St. Peter
1 zvon
4 500
1972
Bamberg
Kaiserdom St. Peter
und St. Georg
2 zvony
2 000,
700
1999
Passau
Dom St. Stephan
Misericordia 6 000
2003
Niederalteich Benediktiner Abtei
1 zvon
5 000
2005
München
Frauenkirche
Cantabona,
Präziosa,
Michelis
Glocke
850,
550,
450
2005
Traunstein
Auferstehungskirche 3 zvony
750, 510,
350
2009
Scheyern
Benediktiner Abtei
Σ 22 150
7 zvonů
Pozn.: Další zvony v Bavorsku – např. Würzburg, Altöting, Nürnberg, Landshut,
Tittling atd.
Tab. III. Přehled nových Pernerových zvonů v českobudějovické diecézi
Rok
odlití
1993
1993
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1999
2001
2002
jméno zvonu
ČB – Sv. Vojtěch, Čtyři Dvory
ČB – radniční věž
Dobrá Voda u NH
České Budějovice – Černá věž
Dubné
Sv. Trojice, Sv. Vojtěch
zvonkohra z 18 zvonků
Maria, Sv. Anežka a sv. Jan N. Neumann
Budvar
Ave Maria, Sv. Václav, umíráček
Sedm sv. otců, Panna Maria Sedmibolestná,
Nové Hrady
Sv. Peregrin, Sv. Josef
České Velenice
Sv. Klára
Horní Stropnice
Sv. Mikuláš, Sv. Kateřina, Sv. Anna
Zlatá Koruna
Panna Maria
Rychnov u NH
Panna Maria, Sv. Anna
Kostelec u Hluboké nad Vltavou Maria, Sv. Vavřinec
Sv. Wolfgang, Sv. Jan Nepomucký, Sv. Jan
Kájov
Nepomuk Neumann, Sv. Anežka Česká
Velešín
Sv. Václav, Sv. Josef, Sv. Anežka Česká
ČB – Srdce Páně
zvonkohra z 8 zvonků
Zlatá Koruna
Nejsvětější Trojice
Besednice
Sv. Prokop
Frymburk
3 zvony
Hluboká nad Vltavou
Sv. Václav, Sv. Jan Nepomucký, Sv. Vojtěch
Dobrá Voda u ČB
Sv. Anežka Česká, Jan Pavel II., Sv. Barbora
Dírná
Maxmilián
Sedlec u ČB
Sv. Václav
Zliv
Sv. Václav, Sv. Ludmila
Nepomuk – Kněžské zvony
Sv. Jan Křtitel a sv. Jan M. Vianney, Panna Maria
Týn nad Vltavou
2 zvony
Nepomuk – Kněžské zvony
Sv. Benedikt a Bernard, Sv. Josef a Jakub
Sepekov
Panna Maria Sepekovská, Sv. Norbert
Hosín
Sv. Petr, Sv. Pavel
Hojná Voda
Meditační zvon
hmotnost [kg]
spodní průměr [mm]
815, 685
celkem 376
1 070, 895
1 100
830, 700
1 200
830, 700, 410
1 260, 1 015, 865, 760
135
261, 135
840
1 160, 965, 720
610
760, 700
748, 606
1 010, 750, 670, 565
celkem 300 kg
85
683, 404, 221
608, 431, 312
345, 245, 117
476
178
246, 171
611, 514
1 364, 783
334, 189
338, 270
849, 564
2 850
1 025, 770, 640
410, 370, 360, 330, 330, 285, 280, 280
510
620
1 003, 831, 682
955, 853, 770
840, 730, 580
890
675
755, 670
1 020, 930
1 250, 1 038
810, 680
840, 750
1 145, 955
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 57
z historie
2002
2002
2002
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2010
2010
2011
2011
2012
2012
místo
Obr. 4. Sídlo firmy Perner v Pasově
Obr. 1. Dóm sv. Štěpána v Pasově
Obr. 2. Pasov 1972 – tři generace Rudolfů Pernerů
Obr. 3. Hrob Rudolfa Pernera II. a jeho
ženy Kláry
Obr. 5. Zvon Misericordia pro dóm v Pasově
Obr. 9. Koruna zvonu pro
klášter Scheyern
Obr. 6. Zvon pro klášter
v Niederalteichu
Obr. 8. Zvon Christus Salvator pro klášter
Scheyern
Obr. 11. Zvon pro Indii
z historie
Obr. 12. Reliéf sv. Trojice –
zvon kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích
Obr. 7. Umísťování zvonů do věže
Frauenkirche v Mnichově
Obr. 10. Mobilní zvonohra firmy Perner v Pasově
58 S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
Obr. 13. Zvon Budvar na Černé věži v Českých Budějovicích
Obr. 14. Radnice v Českých Budějovicích
se zvonkohrou firmy Perner
Obr. 16. Zvon Anežka Česká
v poutním kostele
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Obr. 15. Zvonkohra v kostele Srdce Páně
v Českých Budějovicích
Obr. 18. Poutní kostel Panny Marie v Kájově v Pošumaví
Obr. 19. Reliéf zvonu Sv. Jan
Nepomucký v Kájově
Obr. 17. Reliéf zvonu P. Maria
v klášteře Zlatá Koruna
Obr. 20. Zvonař ská značka
firmy Perner na zvonu pro Velešín
Obr. 21. Zvon Sv. Bartoloměj pro kostel
ve Frymburku
Obr. 24. Zvon Sv. Felix pro kostel sv. Norberta v Praze-Střešovicích
Obr. 25. Zvon Jan a Pavel pro kostel sv. Bartoloměje v Kolíně
Obr. 26. Zvon Sv. Jiří ve Vysokém Mýtě
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 59
z historie
Obr. 23. Zvonohra salesiánského kostela
v Praze-Kobylisích
Obr. 22. Kněžské zvony pro kostel v Nepomuku
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová / Mar tin Kloub
Pro baziliku benediktinského kláštera v Niederalteichu
u Deggendorfu odlil pětitunový zvon (obr. 6). V r. 2005 pak
zhotovil pro evangelický kostel Auferstehungskirche v Traumsteinu tři nové zvony jako náhradu za 79 let staré ocelové zvony. V témže roce vyrobil pro nejznámější mnichovský dóm
Frauenkirche tři nové zvony zvané Cantabona, Präziosa a Michelis Glocke (obr. 7) a 60 let po válce tak doplnil počet zvonů v obou jeho 80metrových typických věžích na deset [6].
V roce 2009 provedla firma Perner velkou zvonařskou akci pro
baziliku benediktinského kláštera Scheyern poblíž Mnichova
(obr. 8 a 9). Kolekce ocelových zvonů z r. 1947 byla nahrazena sedmi novými bronzovými zvony. Další dva zachované bronzové zvony z r. 1816 a 1921 byly renovovány [12]. Nové zvony
od Pernerů jsou rovněž v Bambergu, Altötingu, Würzburgu,
Kostnici, Kolíně nad Rýnem a např. i na Zugspitze (nejvýše
umístěný zvon v Německu). Větší počet zvonů mají zvonohry
v Offenhausu (38), Unterschleissheimu (24) či Norimberku.
V poslední době byla u Pernerů dohotovena i mobilní zvonohra
se 49 zvony (obr. 10). V květnu 2012 byl na ní před pasovskou
radnicí uspořádán koncert za účasti carillonerů ze Španělska,
Belgie a Nizozemska. Přehled některých významnějších zvonů tohoto období pro Bavorsko je uveden v tab. II.
Dosud největší Pernerův zvon (hmotnost 9 250 kg, průměr
2,5 m) pochází z kolekce pěti zvonů pro baziliku sv. Štěpána
v Budapešti [7]. V řadě míst v Evropě byly instalovány Pernerovy zvonkohry a zvonohry, např. v Grazu v Rakousku, Temse
v Nizozemsku či Krakově v Polsku. Pokračovaly také dodávky
zvonů do exotických oblastí světa (obr. 11).
z historie
N áv ra t Pe r n e r ov ýc h z vo n ů
d o č e s ko b u d ě j ov i c ké d i e c é z e
Moderní kostel sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích – Čtyřech
Dvorech vysvěcený v r. 1939 byl zbaven obou zvonů nacistickými okupanty už v r. 1942. Brzy po pádu komunismu ve střední Evropě v r. 1993 sem z Pasova přivezl nové zvony Rudolf
Perner IV. s poselstvím smíření. Pro tehdy 23letého zvonaře
to byly současně jeho první mistrovské zvony. Na zvonu Sv.
Trojice je v části německého nápisu sděleno: „V duchu hlubokého sepětí rodu Pernerů s Čechami a ve vzpomínce na zemřelé odlil tyto zvony Rudolf Perner (* 1969)“. Plášť zdobí reliéf Nejsvětější Trojice (obr. 12) a pod ním trojjazyčný nápis:
„Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého … In nomine patris et
Filii et Spiritus Sancti … Im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes“. Na druhém zvonu nazvaném Sv. Vojtěch najdeme nejen reliéf jmenovaného světce, ale také
citát německého spisovatele Adalberta Stiftera, narozeného
na Šumavě v Horní Plané: „Co se kdy dobrého či zlého přihodilo člověku, způsobili lidé“ [8]. V r. 1995 přibyl od Pernerů
k výročí 730 let založení Českých Budějovic na Černé věži zvon
Budvar (obr. 13), který namísto Poledníku zrekvírovaného
za 2. světové války pravidelně vyzvání poledne. Zároveň byla
na věži radnice (obr. 14) instalována pernerovská zvonkohra
(18 zvonků o celkové hmotnosti 376 kg), která každou hodinu
vyhrává několik ze 40 zvolených melodií, jako lidovou píseň
„K Budějicům cesta“, oblíbené písně T. G. Masaryka či Mozartovu Ukolébavku. Z českobudějovického kláštera Kongregace sester Nejsvětější Svátosti na Rudolfovské třídě byly
31. srpna 1950 sestry násilně odvezeny právě při večerní adoraci v řádovém kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Po nečekaném
návratu v r. 1990 se sestry opět ujaly obnovy kostela a kláštera. V rámci těchto obnov dodala pasovská firma Perner
v r. 2002 nové srdce ke staršímu zvonu Josef (hmotnost
60 S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
200 kg), který nechal do Budějovic pro sestry přivézt ještě roku
1948 tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch. Hlavně
však z Pasova dodali zvonkohru tvořenou osmi zvonky o celkové hmotnosti 300 kg (obr. 15). Hlavní iniciátorkou pořízení
zvonkohry byla M. M. Gemma Urbanová. Zvonkohra se rozeznívá denně každou hodinu střídavě melodiemi Sanctus
(z Missi de Angelis) či Lurdského Ave, v neděli pak „Kristus
vládne, Kristus vítězí“.
Nedaleko bývalé velké zvonárny rodiny Pernerů v Suchém Vrbném u Českých Budějovic se nachází velmi vzácný Dienzenhoferův poutní kostel Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě.
Z r. 1799 je tam dodnes na věži zvon od Josefa Pernera ml.
Po přestěhování do vily v Suchém Vrbném patřila rodina
Pernerů farou právě ke kostelu na Dobré Vodě. K historickému
zvonu z konce 18. století přibyl zvon odlitý r. 1948 již znárodněnou pernerovskou zvonárnou [3]. Ostatní zvony zrekvírované za války pak nahradily až tři zvony odlité Rudolfem
Pernerem IV. v letech 2006–2007. Jde o zvony pojmenované
Jan Pavel II., Sv. Barbora a Sv. Anežka Česká (obr. 16).
Po roce 1989 byl v Nových Hradech na Českobudějovicku
obnoven klášter Servitů. Ti pak potřebovali pro svůj kostel sv.
Petra a Pavla nové zvony. V r. 1996 jim Rudolf Perner dodal
kolekci 4 zvonů, zdobených podle svého zasvěcení reliéfy
Panny Marie Sedmibolestné, Sv. Peregrina, Sv. Josefa a Sedmi
svatých otců – zakladatelů řádu Servitů. Rok předtím již byly
instalovány dva zvony v krásném barokním poutním kostele
P. Marie Dobré Rady v Dobré Vodě u Nových Hradů. V letech
1997–1999 na Novohradsku přibyly další zvony: pro vzácný
románsko-gotický kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici tři zvony (Sv. Mikuláš, Sv. Kateřina, Sv. Anna), pro kostel sv. Jiljí
v Rychnově u Nových Hradů dva zvony (Panna Maria, Sv. Anna)
a kostel sv. Anežky České v Českých Velenicích zvon Sv. Klára. Také na Českokrumlovsku nastalo poválečné doplňování
zvonů: roku 1998 a 2002 do kláštera ve Zlaté Koruně dva
zvony (Panna Maria – obr. 17, Nejsvětější Trojice), 2002 čtyři
zvony do již od středověku známého poutního místa s kostelem Nanebevzetí P. Marie (obr. 18) v pošumavském Kájově
(Sv. Anežka Česká, Sv. Jan Nepomucký – obr. 19, Sv. Jan Nepomuk Neumann a Sv. Wolfgang), ve stejném roce tři zvony
pro Velešín (Sv. Václav, Sv. Josef, Sv. Anežka Česká); na obr. 20
je typická zvonařská značka pasovských Pernerů. Na počátku
21. století byly instalovány nové Pernerovy zvony také v Hluboké nad Vltavou a okolí. Roku 2001 Maria a Sv. Vavřinec
v Kostelci u Hluboké nad Vltavou, o čtyři roky později byly
pořízeny přímo pro farní kostel sv. Jana Nepomuckého tři
zvony (Sv. Václav, Sv. Jan Nepomucký, Sv. Vojtěch). Kostel
sv. Václava ve Zlivi se dočkal dvou nových zvonů (Sv. Václav,
Sv. Ludmila) roku 2008 a ve stejném roce i kostel sv. Jana
Nepomuckého v Sedlci (Sv. Václav). V blízkosti Hluboké,
v Hosíně, na vyvýšeném místě zdaleka viditelný ze širokého
kraje stojí neorománský kostel s původními partiemi z 11. století. Pro něj ulila Pernerova zvonárna v r. 2012 dva zvony:
Sv. Petr a Sv. Pavel nazvané podle zasvěcení kostela [10]. Tři
nové zvony má také kostel Nanebevzetí P. Marie v Dubném.
Roku 2007 byla doplněna prostorná kostelní věž sv. Vavřince
v Dírné o zvon Maxmilián. Pro obec Hojná Voda na Novohradsku zhotovil Rudolf Perner v roce 2012 krásný, 2 850 kg
těžký meditační zvon, zavěšený na kamenné „bráně“ na terase s výhledem do kraje. O něm zde již před časem referovala L. Šebestová [9].
Přehled nových Pernerových zvonů v českobudějovické diecézi je uveden v tab. III, ukázky zvonů pro Frymburk a Nepomuk
jsou na obr. 21 a 22.
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová / Mar tin Kloub
D a l š í z vo ny o d l i t é f i r m o u
Pe r n e r p r o Č e s ko u
republiku po roce 1989
Tab. IV. Přehled Pernerových zvonů zhotovených od roku 2000 pro zvonice Čech a Moravy
Rok
místo
ladění
žebra
2000
Kolín
cis1; fis1
PMS
hmotnost [kg] průměry [mm]
2 145; 855
1 500; 1 140
S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2 61
z historie
Jak jsme uvedli již v předchozím dílu [3],
2001 Hořovice
e1; g1
PMS
1 200; 840
1 260; 1 100
byla naprostá většina Pernerových zvo2001 Lochovice
h2
PMS
340
820
nů odlitých pro pražské kostely v ob14 zvonkohra +
2001 Praha-Vyšehrad
18 zvonů
2 517 celkem
dobí 1878–1939 zrekvírována během
as1; c2; es2; f2
1. a 2. světové války [11]. I pro Prahu pro14 zvonkohra +
2002 Praha-Kobylisy
17 zvonů
1 200 celkem
c2; es2; c3
to Rudolf Perner IV. po r. 1989 dodal
2003 Horky
d2
RPS
193
688
nové zvony a především zvonohry.
2003 Znojmo
g1
US1
1 013
1 108
V roce 1997 pro kostel sv. Jiljí u domini2003 Ovčáry
b1; d2
RP; RPS
420; 240
894; 726
kánského kláštera opravil historický zvon
2003 Srbská Kamenice
gis1; cis2
HDMS
712; 278
1 000; 742
z r. 1487 od Jeronýma z Prahy. Původní
2003 Vysoké Mýto
cis1
PMS
2 080
1 520
nedolitá a poškozená koruna byla na2003 Anín
d2; f2
US1; US2
273; 178
726; 619
hrazena novou, volnou kopií staré. Pro
2004 Jílové u Prahy
c2Dur; d2
Pdur; PMS
476
kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
2004
Růžová
a1
RP
509
953
v témže roce dodal nový zvon – sank2004 Znojmo
b1
US1
566
920
tusník – a r. 2001 pak kolekci 4 zvonů
2004 Mařenice
c2; es2
HDS
379; 220
820; 680
pohyblivých v ladění Salve Regina, sla2004 Malá Bukovina
a1; c2
RP
478; 289
938; 792
děných se stávajícími dvěma historic2004
Kolín
dis2
RPS
196
679
kými zvony, a 14 stacionárních, které
2005
Vejprty
b0;
cis1;
dis1
HDMS
6
200
celkem
dohromady tvoří automatizovanou zvo2005 Pohled
h1; d2
367; 242
808; 709
nohru. Z r. 2002 pochází 17 zvonů zvoPlzeň –
nice a zvonohry v salesiánském kostele
2005
f1
905
1 110
dominikáni
sv. Terezie v Praze-Kobylisích (obr. 23).
2005 Podbřežice
d2; e2
200; 155
667; 615
V roce 2006 odlil Rudolf Perner pro kos2005 Osov
b1; c2
434; 318
860; 766
tel sv. Norberta v Praze-Střešovicích nový
2005 Žinkovy
h1
338
790
zvon Sv. Felix (obr. 24), který na hlavní
2005 Počaply
d2
HDS
277
762
věži doplnil jeden stávající starší zvon,
Svatý Kopeček
2006
ges1; as1
HDMS
816; 606
1 065; 957
pocházející z Aldašína.
u Olomouce
Značnou překážkou dodávek nových
2006 Podbřežice
g2
HDS
107
538
zvonů do Čech a na Moravu po roce
2006 Bohumín
c2; e2
HDMS
320; 146
765; 600
1989 byla jak konzervativnost církev2006 Kerhartice
h1; cis2
HDMS; HDS
363; 319
812; 772
ního prostředí, tak vyšší cena těchto ma2006 Libouchec
e2; g2
US1
179; 107
635; 535
nuálně zhotovovaných produktů. V pří2006 Tetín
f2; a2
HDSs
334 celkem
hraničních oblastech bylo doplňování
2006 Kolín
b1; cis2
RP
436; 242
894; 745
zvonů často finančně podporováno ro2006 Praha-Střešovice
h1
1 zvon
474
878
dáky z těchto oblastí, což umožňovalo
2007 Bohumín
g1
HDMS
782
1 040
v 90. letech zejména v jižních Čechách
2007 Dražovice
c2
RP
262
761
uvést řadu zvonic do původního stavu.
2007 Jetřichovice
c2
HDS
374
820
Vnitrozemí však na větší projekty po2007 Letonice
f2
HDS
162
617
měrně dlouho čekalo. Kromě opravy
2008 Olomouc – Dóm
gis0; e1
HDMS
4 805; 1 286
1 880; 1 224
zvonohry na Svaté Hoře u Příbrami tak
2009 Brno – alžbětinky
gis2; h2
PMS; HDS
69; 50
492; 430
byla první velkou zakázkou pro zvonař2009 Brno – jezuité
h1
HDS
471
873
ství Perner dodávka dvou nových zvonů
Hradec Králové –
2009
e2
HDSs
276
720
katedrála
pro katedrálu sv. Bartoloměje v Kolíně
2009 Střezimíř
a2
PMS
59
470
v roce 2000. Zvony cis1 (2 155 kg) a fis1
2010 Orlová
e1; fis1
HDMS
1 407; 936
1 260; 1 103
(855 kg) odlité ve středně těžkém žebru
Veselí nad
daly základ nové zvonové sestavě, po2011
h0; dis1
UL
2 740; 1 680
1 673; 1 345
Moravou
stupně doplněné v následujících letech
2011 Pouchov
c2
HDM
280
757
o další čtyři zvony (obr. 25). Díky zvu2 080; 1 676;
1 532; 1 354;
kové kvalitě svých zvonů a postupnému
c1; d1; e1; g1;
UL; HDM;
2012 Svatý Hostýn
1 214; 698;
1 204; 1 010;
h1; d2; e2
HDMS; HDS
snižování rozdílů v cenách pak v prů390; 212; 171
830; 680; 632
běhu prvního desetiletí 21. století zvo2012 Otnice
h1; d2
HDMS
392; 215
830; 680
nařství postupně dodalo řadu cenných
2012 Mariánské Lázně
zvonkohra
zvonových sestav do Čech i na Moravu.
Z nejvýznamnějších zvonů pro české
a moravské diecéze je možno jmenovat
nový zvon Sv. Jiří v ladění cis1 pro katedrálu sv. Vavřince ve
2005 byly do kostela v Osově dodány dva zvony: Panna
Vysokém Mýtě (obr. 26), dva nové zvony Mikuláš (g1) a PanMaria a Sv. Václav. Velké množství nových zvonů bylo dodáno
na Maria (b1) i zvonovou stolici pro kostel sv. Mikuláše ve
do oblasti Českého Švýcarska. Kompletní zvonové sestavy
Znojmě, dva nové zvony f1 a c2 pro klášter dominikánů
byly uplatněny v kostelech v Srbské Kamenici, Růžové, Malé
v Plzni (Sv. Josef z r. 1994, a Sv. Dominik z r. 2005). V roce
Bukovině, Mařenicích, Kerharticích a Jetřichovicích.
Jiří Fošum / Pavla Jungmannová / Mar tin Kloub
Velké projekty na Moravě začaly doplněním zvonové sestavy
baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce v roce 2006 dvěma
novými zvony ges1 a as1 včetně pohonů pro stávající zvony
a dubové zvonové stolice. Následovalo vítězství v soutěži
na doplnění zvonové sestavy pro katedrálu sv. Václava v Olomouci v roce 2008 největším zvonem instalovaným v České
republice od 2. světové války – zvonem Panna Maria Hostýnská (gis0, 4 805 kg) a zvonem e1 (1 286 kg). V r. 2011 byly
zhotoveny nové zvony pro Veselí nad Moravou: Bl. Jan Pavel II.
(h0, 2 740 kg) a Sv. Tereza z Kalkaty (dis1, 1 680 kg). Završením
význačných dodávek na Moravu byla zvonová sestava včetně
dubových stolic pro baziliku na Svatém Hostýně. Pro dvě kostelní věže bylo vyrobeno v roce 2012 sedm nových zvonů
v ladění c1 – d1 – e1 – g1 – h1 – d2 – e2 o celkové hmotnosti
6 441 kg. Největší ze zvonů je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté, hlavní patronce baziliky (2 080 kg). Další zvony jsou pojmenovány Sv. Jan Sarkander, Sv. Cyril a Metoděj, Sv. Josef,
Sv. Rodina, Sv. Ignác a Služebník Boží Antonín Cyril Stojan.
Výběr zvonů zhotovených zvonařstvím Perner po roce 1989
pro zvonice Čech a Moravy je uveden v tab. IV. Jejich nejsilnější stránkou byla vynikající zvuková kvalita zvonů, jak co
se týká charakteru zvuku, tak sladění zvonů mezi sebou navzájem. Velké množství žeber, které zvonařství mělo na výběr,
umožnilo co nejvíce se přiblížit jak tónu, tak charakteru zvuku zvonů již ve věži umístěných. Zde vyniká sladění nových
a stávajících zvonů v Osově (2004), na Svatém Kopečku u Olomouce, v Srbské Kamenici a dalších místech. Pokud to bylo
z finančních důvodů možné, zvony byly zhotovovány v těžších
žebrech, což jim dává výrazně měkčí zvuk a delší doznívání.
[6] GLOCKENGIESSEREI PERNER: Das Schweigen der Glocken
– Misericordia – Niederalteich – Münchner Dom. Firemní
DVD, 1999–2004.
[7] GLOCKENGIESSEREI PERNER: Alles für den Glockenturm.
Firemní prospekt.
[8] MAREŠ, J.: Dům se zvonem stojí v Kněžské ulici. Česko-bavorské výhledy, 1993, č. 23.
[9] ŠEBESTOVÁ, L.: Meditační zvon, který obrací poutníky
ke slunci. Slévárenství, 2012, (60)11–12, 460–461.
[10] JUNGMANNOVÁ, P.: Archiv zvonů v českobudějovické
diecézi, 2004–2013.
[11] KYBALOVÁ, L. a kol.: Pražské zvony. Praha: Rybka, 2005.
[12] Die neuen Glocken der Basilika Scheyern. Publikace firmy Perner, 2009.
[13] MAJER, V.: Zvon je symbolem něčeho vyššího. Českobudějovický deník, 18. 4. 2013, s. 5.
Vybrané akce
Technického muzea v Brně
v roce 2014
Z ávě r
Začátkem roku 2013 Rudolf Perner oznámil, že odlévání zvonů v létě zastaví. Ke svému svobodnému podnikatelskému rozhodnutí dospěl po zralé úvaze vzhledem k tomu, že jeho podnik není dlouhodobě rentabilní. Důvody nižší poptávky po zvonech jsou dlouhá životnost zvonů, pokrytí poválečné potřeby
a malá konkurenceschopnost tradiční technologie odlévání
zvonů [13]. Právě na ní zvonařská rodina Pernerů více než
400 let vždy kvalitu svých zvonů zakládala. Popisu této technologie bude věnován čtvrtý, závěrečný díl naší studie.
Pozn. Omlouváme se za chybu v údaji o narození Rudolfa Pernera II. v tabulce rodokmenu v předchozím dílu [3]. Správný
rok narození: 1899, jak je ostatně uvedeno několikrát v textu.
z historie
L i t e ra t u ra
[1] HUČKA, J.: Zvonařská rodina Pernerů v Plzni. Slévárenství,
2008, (56)11–12, 549–551. ISSN 0037-6825.
[2] FOŠUM, J. – JUNGMANNOVÁ, P.: Historie českobudějovických zvonů a sléváren rodiny Pernerů – I. díl. Slévárenství, 2013, (61)5–6, 227–230. ISSN 0037-6825.
[3] FOŠUM, J. – JUNGMANNOVÁ, P.: Historie českobudějovických zvonů a sléváren rodiny Pernerů – II. díl. Slévárenství, 2013, (61)9–10, 392–397. ISSN 0037-6825.
[4] SEDLMEYER, K. A. (Ed.): Budweis – Budweiser und
Stritschitzer Sprachinsel. Verlag Bergemann + Mayr Miesbach, 1979.
[5] Jubileum in Hacklberg: Die Glockengiesserei Rudolf
Perner feiert heute ihren 50. Geburtstag. Novinový článek, Passau, 1997.
Šlakhamr, Hamry nad Sázavou
3. 5. S Večerníčkem na Šlakhamr
2. 8. Pojďte s námi na Šlakhamr
V rámci všech těchto akcí budou probíhat ukázky kování
na bucharu s vodním pohonem a ruční kování.
Technické muzeum v Brně
15. 4. Seminář Archeologica Technica 33
17. 5. Ukázkové tavby v Kovolitecké experimentální dílně v rámci Muzejní noci
říjen Konference Dějiny průmyslu a techniky III.
Stará huť u Adamova
21.–23. 5. Workshop starého železářství – experimentální tavby v rekonstrukcích raně středověkých a laténských kusov ých železářských
pecí, zpracování vyrobených železných lup,
výpal dřevěného uhlí v milíři
24. 5. 14. setkání ve střední části Moravského
krasu – ukázková tavba v rekonstrukci raně
středověké kusové železářské pece, kovářské práce (dále špalací soustruh na dřevo, ruční obilní mlýnek, výroba dehtu, pečení chleba a další řemesla)
20. 9. Podzimní experimentální tavba v rekonstrukci raně středověké železářské pece
Kovárna v Těšanech
červen
Workshop Setkání kovářů damascénské oceli
12. 7. Kovářská sobota v Těšanech, ukázky kování
6. nebo
13. 9. Soutěž učňů Mladý těšanský kovář
www.technicalmuseum.cz
62 S l é vá re ns t v í . L X I I . l e d e n – ú n o r 2014 . 1–2
Download

stáhnout [pdf] - Časopis SLÉVÁRENSTVÍ