POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
ve spolupráci s
§ ¬¹­· ¶· º¥¢¯:
Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze
a Ústavem technologie stavebních hmot
a dílců FAST VUT v Brně
ENÍ
Í ŠKOL
JOVAC K ADEMIE
A
H
A
Z
A
•
U ČBS
SYSTÉM
SOBNÍ
VAŚÍ O E
T
R
A
T
AC
•S
RTIFIK
ČBS CE
S: 20 %
E NY Č B
L
Č
O
R
P
• SLEVA
Školení systému
é
ČBS AKADEMIE
TECHNOLOGIE BETONU 1
TECHBET 1: Základy moderní technologie betonu
20. března 2015, Ostrava, VŠB – TU Ostrava
(Běh 5-2015)
PROGRAM ŠKOLENÍ
08:30 – 11:00 Registrace účastníků, ranní káva na přivítanou
09:00 – 09:10 Úvodní slovo: cíl, náplň a forma školení
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., předseda ČBS, odborný garant školení, KÚ ČVUT v Praze
09:10 – 10:30 BLOK 1
■ 1.1 Základy technologie betonu
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
■ 1.2 Rozdělení betonu (pevnost v tlaku, agresivita prostředí,
max. velikost zrn kameniva, konzistence aj.)
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
■
Diskuze k tématům Bloku 1
10:30 – 11:00 Přestávka – občerstvení
11:00 – 12:30 BLOK 2
■ 1.3 Složky betonu (složení betonu; cement: portlandský slínek, neslínkové
složky, pevnostní třídy aj.; kamenivo: rozdělení, zdroje, granulometrie,
křivka zrnitosti aj.; příměsi: typy I a II, koncepce k-hodnoty, barevné
pigmenty aj.; voda do betonu; přísady: základní typy, plastifikátory
a superplastifikátory, provzdušňovací přísady, stabilizační a těsnicí
přísady, urychlovače tuhnutí a tvrdnutí, retardační přísady aj.
Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. / Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
■
Diskuze k tématům Bloku 2
12:30 – 13:30 Polední přestávka
13:30 – 15:00 BLOK 3
■ 1.4 Požadavky na beton (4 základní skupiny vlastností, pevnost,
vodonepropustnost, mrazuvzdornost, odolnost proti chemickému
působení, trvanlivost aj.)
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
■ 1.5 Výroba betonu (odpovědnosti, 3 oblasti požadavků: personál, zařízení,
řízení jakosti, zpracování čerstvého betonu aj.)
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
■ 1.6 Dodávání betonu (specifikace dodávky betonu, typový beton, beton
předepsaného složení, transportbeton, odpovědnosti a kompetence,
informace od investora/objednatele výrobci betonu, informace
od výrobce betonu investoru/objednateli aj.)
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
■
Diskuze k tématům Bloku 3
15:00 – 15:30 Přestávka – občerstvení + test nabytých znalostí
15:30 – 17:00 BLOK 4
■ 1.7 Ukládání betonu (odpovědnosti, technické možnosti ukládání;
zhutňování: vibrace, vibrační lišty, ponorné vibrátory aj.; zvětrávání
betonu při zabudovávání: vlivy a opatření aj.)
17:00 – 17:30
Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
■ 1.8 Ošetřování betonu (důvody ošetřování, tvrdnutí betonu, metody
ošetřování betonu, betonování v zimě, betonování v horku, minimální
doby ošetřování, faktory ovlivňující dobu odbedňování aj.)
Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
■ 1.9 Relevantní normy, směrnice a návody
■ 1.10 Označení kvality (základní info o systému certifikace jakosti)
Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
■
Diskuze k příkladům Bloku 4
Předání dokladu o absolvování školení
Zakončení školení
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
SBOR LEKTORŮ
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., předseda ČBS, odborný garant školení, KÚ ČVUT v Praze
Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., odborný garant školení, ÚTSHD FAST VUT v Brně
Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., ÚTSHD FAST VUT v Brně
Ing. Adam Hubáček, Ph.D., ÚTSHD FAST VUT v Brně
Ing. Petr Huňka, KÚ ČVUT v Praze
Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. KÚ ČVUT v Praze
Ing. Vítězslav Vacek, CSc., KÚ ČVUT v Praze
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Pátý běh školení TECHBET 1 se bude konat:
■ 20. března 2015, VŠB – TU Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava – Poruba
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) se rozhodla uspořádat v rámci nového projektu
profesního vzdělávání ČBS AKADEMIE cyklus na sebe navazujících školení o TECHNOLOGII
BETONU. Jako celek je cyklus školení ČBS o technologii betonu připravován ve spolupráci
s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT
v Brně. Pro jednotlivé dny školení se počítá i se spoluprací dalších partnerských organizací. Cyklus
školení ČBS o technologii betonu vychází metodicky z rakouského vzdělávacího systému
BETON Akademie na základě smlouvy uzavřené mezi ČBS a rakouskými partnery.
Svojí náplní obsáhne cyklus školení ČBS podstatnou část široké problematiky moderní technologie betonu, od průřezu základními poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes
zevrubné informace o složkách betonu používaných v současnosti až po pokročilé, speciální
druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách. Na programu bude i tematika
zkoušení betonu, zajištění jakosti a problematika certifikace betonu. Do obsahu školení budou
zahrnuty i specifické požadavky státních investorů, jmenovitě TKP pozemních komunikací
a TKP ČD. Kromě výkladu teorie budou některé dny školení zahrnovat i praktické ukázky a výcvik v laboratoři.
Účastníci každého školení obdrží příslušný manuál ke školení (190 stran A4) obsahující přednášený výklad s komentáři. Teoretický výklad lektorů i praktické ukázky budou omezeny tak, aby
vznikl dostatečný prostor k diskuzi. Jednotlivé dny školení ČBS o technologii betonu budou
zakončeny orientačním testem a jejich účastníci obdrží doklad o absolvování příslušného
dne školení. Po bloku prvních dvou dnů školení (TECHBET1 a TECHBET2) mohou jejich účastníci
absolvovat zkoušku, jejíž úspěšné zvládnutí je podmínkou udělení certifikátu ČBS. Podmínky
a náležitosti ČBS certifikace budou oznámeny samostatně.
Náplní školení Technologie betonu 1 (TECHBET1), kterým se cyklus školení ČBS o technologii
betonu otevírá, jsou průřezové základní poznatky o moderní technologii obyčejného betonu. Toto školení je určeno všem technickým pracovníkům betonového stavitelství, kteří si
chtějí (nebo potřebují) ujasnit, nejpodstatnější, co tvoří materiálovou stránku současného konstrukčního betonu: především pracovníkům stavební výroby a technické přípravy prováděcích
firem – dílovedoucím, mistrům, stavbyvedoucím a přípravářům, dále projektantům a popř.
i pracovníkům zkušeben a laboratoří betonu, kteří mají zájem souhrnně si zopakovat odborné poznatky a příp. získat certifikát ČBS. Navazujícím školením je Technologie betonu 2
(TECHBET2). Toto školení přináší především přehledné informace o aktuálně používaných druzích
betonu a tematiku zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu včetně praktických ukázek v laboratoři betonu.
ČBS jako pořadatel školení i sbor lektorů – přední odborníci technických univerzit v Praze a Brně
i dalších organizací, kteří dlouhodobě pracují v oboru technologie betonu ve stavební praxi
v ČR, věří, že účastníci školení ČBS o technologii betonu získají soubor nejnovějších odborných
poznatků a praktických dovedností, které jim umožní úspěšně zvládat nároky všech aspektů
technologie moderního konstrukčního betonu.
ORGANIZAČNÍ POKYNY
POŘADATEL/ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
PLATBA VLOŽNÉHO
Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním školení, a to výhradně bankovním převodem
na účet organizátora na základě zaslané faktury/daňového dokladu. Faktura bude zaslána
bezprostředně po obdržení závazné přihlášky. Zájemcům o účast, jejichž platby vložného nebudou připsány na účet organizátora do termínu školení, nebude bez předložení dokladu o úhradě
nebo zaplacení při registraci umožněn přístup na školení. Platby vložného v hotovosti při registraci budou akceptovány pouze za zvýšenou cenu.
VLOŽNÉ
Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS za rok 2014 a na datu
odeslání závazné přihlášky organizátorovi školení. Vložné zahrnuje účast na školení, manuál
ke školení (cca 190 stran A4), občerstvení, a doklad o absolvování školení. V případě neúčasti se
vložné nevrací, manuál ke školení bude zaslán poštou. Vložné na školení platí všichni účastníci
s výjimkou lektorů a čestných hostů ČBS. Slevu na vložném mají členové ČBS.
Termín přihlášení Do 8. března 2015
Po 8. březnu 2015
Na místě *)
Cena školení
snížená
základní
zvýšená
Člen ČBS
1580 Kč
1780 Kč
2080 Kč
Ostatní
1880 Kč
2180 Kč
2480 Kč
K ceně bude účtováno DPH v platné výši.
*) Jen pokud školení nebude vyprodáno (max. 50 osob) – to bude včas oznámeno.
PŘIHLÁŠKY
Přednostně využívejte možnosti on-line přihlášení se prostřednictvím webové stránky ČBS
www.cbsbeton.eu. Případně řádně vyplněnou závaznou přihlášku na školení zašlete e-mailem,
nebo poštou, na kontaktní spojení uvedené na této pozvánce. Po obdržení závazné přihlášky
Vám bude zaslána faktura/daňový doklad.
STORNO
Zrušit účast je možno pouze písemně. Zrušení účasti na školení odeslané do 8. března 2015
nepodléhá poplatku. Po 8. březnu 2015 činí stornovací poplatek (i za ty přihlášené účastníky,
kteří se na školení bez stornování účasti nedostaví!) 100% celkového vložného včetně případných
doplatků. Vrácení plateb či jejich částí bude provedeno dobropisem až po vyúčtování školení,
do 30. dubna 2015.
UZÁVĚRKA
Uzávěrka závazných přihlášek se sníženým vložným je stanovena na 8. března 2015. Po tomto
termínu budou akceptovány pouze přihlášky se základním vložným.
KONTAKTNÍ SPOJENÍ NA ORGANIZÁTORA
Česká betonářská společnost ČSSI
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 605 325 366, 775 124 100
E-mail: [email protected], [email protected]
URL www.cbsbeton.eu
PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ
Školení systému ČBS AKADEMIE
TECHNOLOGIE BETONU 1
20. března 2015, Ostrava
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na školení odešlete jednotlivě za každého účastníka.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTI
Tituly, jméno a příjmení účastníka: .........................................................................................................................
Organizace: ......................................................................................................................................................................
Zodpovědný zástupce objednatele: ......................................................................................................................
Organizační jednotka: .................................................................................................................................................
Adresa – ulice a číslo: ...................................................................................................................................................
Adresa – PSČ a obec: ....................................................................................................................................................
IČ: ................................................................................... DIČ: .........................................................................................
Telefon: .............................................................. Fax: .............................................................................
Mobil: ................................................................. E-mail: .........................................................................
Webová stránka: .....................................................................................................................................
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem za 2014:
ANO
NE
SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY
Objednávám závazně následující služby a souhlasím s podmínkami účasti uvedenými v pozvánce
(vyznačte křížkem)
Účast na školení v Ostravě (20. března 2015)
Účast na školení – úhrada vložného podle tabulky (bez DPH): ............................................................ Kč
MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY NA JINOU ADRESU
Žádám o (vyznačte křížkem):
Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Firma: .................................................................. PSČ: .........................................................................
Obec: .................................................................. Ulice a číslo: ..........................................................
Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Firma: .................................................................. PSČ: .........................................................................
Obec: .................................................................. Ulice a číslo: ..........................................................
Datum odeslání závazné přihlášky: ....................................
....................................................................
Podpis a razítko objednatele
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK ZA SNÍŽENÉ VLOŽNÉ: 8. BŘEZNA 2015!
Česká betonářská společnost ČSSI
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 605 325 366, 775 124 100
E-mail: [email protected]
URL www.cbsbeton.eu
Před odesláním závazné přihlášky si zhotovte její kopii!
Download

Pozvánka školení TECHBET 1 B5 - Česká betonářská společnost