POZVÁNKA
NA ODBORNÝ SEMINÁŘ
ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ BUDOV
který pořádá
Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT Praha a společností SKANSKA a.s.
dne 15. září od 9,30 hod. v Praze 6 - Dejvicích, Thákurova 550/1
v Masarykově koleji, viz přiložený plánek
CÍL SEMINÁŘE: Seznámit účastníky s požadavky v oblasti environmentálního hodnocení
budov a jejich certifikace. Příspěvky se zaměřují na dvě vybrané metodiky hodnocení a certifikace
budov, které mají v současné době největší uplatnění v praxi. Účastníci budou seznámeni s novými
projekty, s požadavky developerů i s komerčním využitím certifikace budov. Seminář je určen pro
výrobce stavebních výrobků, projektanty, developery, odborné pracovníky ve stavebnictví a ochraně
životního prostředí i pro společnosti zabývající se udržitelným stavebnictvím.
Tento seminář je svou náplní ojedinělý. Přednášet budou odborníci s konkrétními
zkušenostmi v ověřování environmentálních dopadů výrobků,
a certifikací a posuzováním budov z hlediska udržitelného rozvoje.
RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE
1) Přivítání účastníků, úvodní přednáška - Nový základní požadavek na stavby pro
hodnocení stavebních výrobků, Nařízení EP a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS - Cert.spol.
2) Systém hodnocení budov a jejich certifikace dle LEED - Leadership in Energy and
Environmental Design. Příklady. Požadavky na výrobky a projekty.
Ing. Petr Lhoták, Skanska a.s.
3) Systém hodnocení budov a jejich certifikace dle SBToolCZ – Národního nástroje pro
certifikaci kvality budov. Příklady. Požadavky na výrobky a projekty.
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Ing. Antonín Lupíšek
ČVUT Praha, fakulta stavební
4) Environmentální vlastnosti stavebních výrobků, vstupní údaje pro environmentální
hodnocení stavebních konstrukcí a budov.
Mgr. Tereza Votočková, VÚPS - Cert.spol.
ODBORNÝ GARANT: Mgr. Tereza Votočková, vedoucí Certifikačního orgánu pro EPD,
tel. 720 662 431, e-mail: [email protected]
VLOŽNÉ: 1250,- Kč + DPH ( tj. 1500,- Kč včetně DPH) zahrnuje účast na semináři a
občerstvení. Storno přihlášky s uhrazeným vložným je možné provést pouze písemně, stornovací
poplatek je 100 Kč.
VUPS_Pozvanka+program_env budov-2011-adm
Odborný seminář: ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ BUDOV
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA K ÚČASTI NA SEMINÁŘI
Název akce:
Termín konání:
Environmentální hodnocení budov
15. září 2011
Místo konání:
Praha 6 - Dejvice, Thákurova 550/1, Masarykova kolej, roh Thákurovy a
Evropské ulice.
Pořadatel akce:
Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.
102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 16
IČ 250 520 63, DIČ: CZ 250 520 63
Organizační zajištění: p. Zuzana Houserová, tel: 271 751 148
fax: : 281 017 241
e-mail: [email protected] www.vups.cz
titul, jméno a příjmení 1. účastníka
titul, jméno a příjmení 2. účastníka
titul, jméno a příjmení 3. účastníka
organizace; divize, závod, pracoviště
kontaktní adresa (PSČ, město, ulice, č.p.)
IČ
DIČ
telefon:
mobil:
e-mail
prosíme uvést !!
bude na něj zasláno potvrzení registrace
fakturační adresa, je-li odlišná od adresy výše uvedené (PSČ, město, ulice, č.p.)
číslo bankovního účtu, ze kterého bude proplaceno vložné
datum a podpis objednatele
Odborný seminář: ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ BUDOV
ORGANIZAČNÍ POKYNY, PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zájemce o účast prosíme o vyplnění registračního formuláře a jeho zaslání e-mailem na adresu
[email protected] nebo faxem na 281 017 241, případně poštou. Kontaktovat nás můžete také
telefonicky (Zuzana Houserová, tel: 271 751 148, 281 017 216).
Po přijetí přihlášky zasíláme e-mailem potvrzení. Program a další potřebné informace budou zaslány
na uvedené kontakty před konáním semináře.
Vložné 1250,- Kč + DPH na osobu ( tj. 1500,- Kč včetně DPH) zahrnuje účast na semináři a
občerstvení. Částku 1500,- Kč (vložné + DPH) uhraďte na účet 7397900227/0100 do 5.9.2011.
Platbu označte variabilním symbolem 15092011. Zálohovou fakturu vystavíme na požádání.
Daňový doklad obdržíte na semináři.
Po dohodě s organizátory bude umožněno uhradit vložné přímo na semináři.
Storno přihlášky s uhrazeným vložným je možné provést pouze písemně (e-mailem, faxem) do
5.9.2011, stornovací poplatek je 100 Kč. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický
poplatek nevrací.
Orientační plánek
Masarykova kolej
Download

VUPS_Pozvanka+program_env budov-2011-adm