AOB16HSD – X16HSD – X16HT3
Marcela Efmertová
ČVUT FEL K 13116
[email protected]
Témata přednášek a seminářů
1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou
topografie technických a industriálních stav v českých zemích a v
Československu.
2. Industrializace v českých zemích a ve světě, její hospodářský a politický
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
dopad na vývoj českých zemí. Příklady industrializace a její ekonomické
výsledky v hodinách 3.-13.
Rudolfova štola.
Vodní díla a vodárenské stavby Prahy, lodní doprava.
Praţský kanalizační systém.
Praţský ţelezniční uzel.
Praţská silniční síť a městská doprava.
Letecká doprava a praţská letiště.
Praţská asanace.
Jubilejní výstava 1891 a technický rozvoj.
Plynárenství v Praze.
Industriální architektura.
Svět elektřiny.
Technické artefakty a jejich v běţném ţivotě člověka.
Zápočet
Doporučená literatura
Monografie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pragensia (viz: www.mlp.cz, www.nkp.cz, www.techlib.cz, aj.)
Jakubec,I. Efmertová, M., Szobi, P. a Štemberk, J., Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992.
VŠE v Praze. Národohospodářská fakulta. Nakladatelství Oeconomica – Praha, Praha 2008-09. ISBN 97880-245-1450-5.
Bělina, P., Kaše, J., Kučera, J.P. České země v evropských dějinách. Díl III. (1756-1918). Paseka, Praha
2006. ISBN 80-7185-795-5 (soubor)
Petráň, J. (ed.). Dějiny hmotné kultury. Díl I.-II. Vydavatelství Karolinum, Praha 1995. ISBN 80-7184-085-X
(soubor).
Efmertová, M. C., České země 1848-1918. LIBRI, Praha 1998. ISBN 80-85983-47-8.
Efmertová, M., Savický, N., České země 1848-1918. Díl I., LIBRI, Praha 2009. ISBN 978-80-7277-171-4.
Praha 1-10. MILPO Média, Praha (soubor historických informací o jednotlivých praţských obvodech).
Horská, P., Maur, E., Musil, J. Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Paseka, Praha 2002.
ISBN 80-7185-409-3.
Fialová, L. a kol. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Patriae, Mladá fronta, Praha 1998. ISBN 80-204-0720-0.
Dějiny Prahy I.-II. Paseka, Praha 1997. ISBN 80-7185-144-2 (soubor).
Pacáková-Hošťálková, B. a kol. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezku. LIBRI, Praha 1999.
ISBN 80-85983-55-9.
Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu 1780-1945. Sv.1. (1750-1918). Opava, Slezský ústav ČSAV
1987, 295 s.
Nový, L. (ed.), Dějiny techniky v Československu do konce 18.století. Academia, Praha 1974.
Paturi, F.R., Kronika techniky (překlad). Fortuna Print, Praha 1983.
Doporučená literatura
Monografie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Efmertová, M., Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do
poloviny 20. století. LIBRI, Praha 1999. ISBN 80-85983-99-0
Efmertová, M., K vývoji české elektrotechniky od druhé poloviny 19. století do
roku 1945. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN 80-01-01573-4.
Efmertová, M., Osobnosti české elektrotechniky. Vydavatelství ČVUT, Praha
1998, 164 s., ISBN 80-01-01758-3.
Efmertová, M., Starý, O. (eds)., České vysoké učení technické v Praze - Fakulta
elektrotechnická. Historie, současnost, perspektivy. Almanach absolventů
fakulty 1918-2001. LIBRI, Praha 2001. ISBN 80-7277-082-9.
Mikeš, J. a Efmertová, M., Elektřina na dlani. MILPO Média, Praha 2008. ISBN
978-80-87040-08-9.
Mayer, D., Pohledy do minulosti elektrotechniky. Kopp, České Budějovice 1999.
ISBN 80-7232-092-0.
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. LIBRI, Praha 2001.
ISBN 80-7277-042-X (soubor)
Jílek, F. (ed.), Studie o technice v českých zemích 1800-1918. 1.-4. díl. Národní
technické muzeum, Praha 1983-1986.
Smolka, I., Folta, J. (eds.), Studie o technice v českých zemích 1918-2000.
Národní technické muzeum, Praha 1995-2000. ISBN 80-7037-041-6 (soubor)
Periodika
Dějiny věd a techniky. Praha 1968 – do současnosti
Český časopis historický
Dějiny a současnost
Historický obzor
Ţivá historie
History revue
Historie v systému věd
Vědecká disciplina – historie
Předmět studia historie
Metodologie
Metodika
Vědecká komunikace v historii
Institucionalizace historie
Členění oboru historie
Pomocné vědy historické
Co je to historie?
• vědní obor
• obor lidské činnosti
• nauka o vývoji lidské společnosti
• poznávání minulosti v čase a
prostoru
• vývojové procesy v přírodě a ve
společnosti
Význam studia minulosti
• poznání vývoje společnosti
• pochopení smyslu a hodnoty lidské existence a práce
• porozumění současnosti, poučení pro přítomnost
• pochopení světa a orientace v něm v co nejširších souvislostech,
odhalování příčin jevů a změn, pochopení důsledků a významu událostí
• vytvoření historického vědomí, sounáležitosti s národním celkem a
s širším regionem, vytvoření citových pout
• aplikace poznatků na současný život
Metodologie
filozofická východiska historikovy
práce
tvořivá historická práce
myšlení o historické práci, východiska
historického zkoumání
historické teorie (vývoj evoluční,
revoluční – pochopení podle
historických teorií)
- metodologie
umoţňuje vytvářet kritická myšlenková
východiska a podporuje metody historikovy práce
(filozofická)
- metodologické přístupy ovlivňují vznik tzv. historických škol
(pozitivistická, marxistická, strukturalistická historiografie, škola annales
apod.)
- historikova práce by měla být apolitická, zaloţená na faktografickém,
heuristickém poznání
- poznání a uchopení minulosti – kritický přístup a kompatace
Metody historické práce
heuristika = shromažďování pramenů (práce v archivech, knihovnách,
spisovnách) a jejich třídění a charakteristika, hodnocení, ověřování
pravdivosti, míra věrohodnosti, subjektivní a objektivní hledisko aj.
historické prameny - základní zdroj informací o minulosti, dokumenty
doby, umožňující rekonstrukci, zkoumání a hodnocení minulosti, událostí a
epoch
hmotné prameny - pozůstatky člověka a jeho činnosti (trojrozměrné,
umělecké apod.)
písemné prameny - státní listiny, zprávy o politických, vojenských,
přírodních
událostech, kroniky, dopisy, legendy, letopisy, literární a vědecká díla,
noviny a
periodický tisk, letáky, tradiční-mýty, pověsti, písně (narativní podoba)zdroj archivy, knihovny apod.
obrazové prameny - mapy, atlasy, kresby, fotografie
zvukové, audiovizuální prameny- CD, DVD, VHS, filmy, magnetofonové a
rozhlasové záznamy, CD ROM, www.stránky
kritický přístup k pramenům = přímý i nepřímý, komparace, statistika,
genealogický, geografický, aj. i v kombinacích
interpretace = výklad (chronologický, teritoriální), dedukce, analogie,
analýza, syntéza
Archivy a knihovny v Praze
Národní archiv v Praze
Archiv UK Praha
Archiv ČVUT Praha
Archiv hlavního města Prahy
Archiv NTM v Praze
Národní knihovna v Praze
Státní technická knihovna v Praze
Knihovna AV ČR
Knihovna Národního muzea v Praze
Knihovna NTM v Praze
Městská lidová knihovna v Praze
Vědecká komunikace v historii
běžné kontakty vědců, konference, publikování poznatků
historická literatura:
historiografické soupisy
monografická (Hubert, M.: Paroplavba v Čechách. Praha
1993)
syntetická (Jílek, F. ed.: Studie o technice v českých
zemích 1800 – 1918. Praha 1983 - 1986)
analytická (Horský, Z.:Kepler v Praze. Praha 1973)
regionální (Majer, J.: Dějiny hornictví na Příbramsku.
Praha 1969)
Institucionalizace
vysoké školy (ČVUT, UK, VŠCHT, ZČU…)
akademie (AV ČR, vědecká sdružení)
grantové instituce
nadace (Zvoníčkova, Hlávkova…)
Struktura Akademie věd ČR
http://www.cas.cz/
Struktura ČVUT v Praze
Zikova 4, 166 36 Praha 6
Česká republika
Internetová adresa:
http://www.cvut.cz
Vysokoškolské ústavy
• Kloknerův ústav
• Masarykův ústav vyšších studií
Jiná pracoviště
• Výpočetní a informační centrum
• Technologické a inovační centrum
• Výzkumné centrum
Na ČVUT studuje v současné
době na sedmi fakultách přes 22 000 průmyslového dědictví
• Ústav technické
studentů
a experimentální fyziky ČVUT
• Centrum pro radiochemii
• Fakulta stavební
a radiační chemii
• Fakulta strojní
• Útvar výstavby a investiční
• Fakulta elektrotechnická
činnosti ČVUT
• Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská
Účelová zařízení ČVUT
• Fakulta architektury
• Rektorát ČVUT
• Fakulta dopravní
• Správa účelových zařízení
• Fakulta biomedicínského
• Česká technika – Nakladatelství
inženýrství
ČVUT
Download

AOB16HSD – X16HSD – X16HT3