Pražský globus 2010 – skupina C školní kolo – zadání
TEORETICKÁ ČÁST
JMÉNO: …………………………… ŠKOLA: …………………………. DATUM: ………....
Není-li uvedeno jinak, správnou odpověď či odpovědi zakroužkuj.
1. Označ věty, které jsou pravdivé:
a) Botič je levý přítok Vltavy?
b) Dalejský potok je levý přítok Vltavy?
c) Brusnice je pravý přítok Botiče.
d) Rokytka ústí do Vltavy u Národního divadla.
2. Napiš datum vzniku dané památky s přesností půl století (např. druhá pol. 20. století):
a) Rotunda sv. Martina na Vyšehradě
…………………
b) Pivovar u Fleků
…………………
c) Meteorologická stanice v Klementinu
…………………
d) Masarykovo nádraţí
…………………
3. Doplň následující větu: V roce 1911 se odehrál první dálkový let do Prahy, který
absolvoval ……………………………………………. v letadle Blériot. Letěl z
……………………….… do Prahy Chuchle a vzdálenost 121 km překonal za 92 min.
4. V Praze se nachází lanové dráhy. Napiš kolik jich je a kde:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Vlajka Prahy se skládá:
a) ze dvou pruhů, horní ţlutý, dolní červený
b) ze tří pruhů, od shora bílý, ţlutý a červený
c) ze dvou pruhů, horní bílý, dolní červený
d) ţlutý klín v červeném poli
1
Pražský globus 2010 – skupina C školní kolo – zadání
6. Doplň chybějící celé jméno:
První elektřinou osvětlená ulice byla Hybernská v roce 1882, v roce 1888 osvětlilo 40
obloukových lamp Václavské náměstí. Zaslouţil se o to ……………….…………………
7. Návštěva ze zahraničí by chtěla navštívit nejkrásnější secesní stavby v Praze. Které
bys jim ukázal? (Za každou správnou odpověď je 1 bod.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
8. V Praze Střešovicích se nachází jedna z nejvýznamnějších památek
funkcionalistického slohu. Která to je?
…………………………………………………………………………………………………
9. Řeka Vltava rozděluje město na dvě části, označ, která místa leží na jejím levém (L) a
která na pravém břehu (P):
a) Chotkovy sady
………………
b) Holešovická trţnice
………………
c) Ministerstvo vnitra
……………...
d) MHMP
………………
10. Čarou spoj k sobě patřící dvojice:
a) Praţský hrad
sídlo českých kníţat
b) Slavín
nejstarší muţský klášter
c) Vyšehrad
hřbitov velkých českých umělců
d) Břevnov
sídlo českých kníţat, králů a prezidentů
11. Válcové kartografické zobrazení v normální poloze je vhodné pro zobrazení:
a) polárních oblastí
b) oblastí mírného podnebného pásu
c) rovníkových oblastí
d) kterékoliv oblasti Země
2
Pražský globus 2010 – skupina C školní kolo – zadání
12. Na základě údajů v tabulce zakroužkuj ta tvrzení, která jsou pravdivá:
Kraj Střední stav obyvatel Narození celkem
Zemřelí celkem Přistěhovalí Vystěhovalí
A
1 200 000
4 000
2 000
12 000
4 000
B
1 000 000
6 000
8 000
1 000
2 000
Základní údaje o obyvatelstvu kraje A a kraje B
a) Přirozený přírůstek je vyšší v kraji A neţ v kraji B.
b) Celkový přírůstek obyvatelstva v kraji A je niţší neţ v kraji B.
c) Míra porodnosti v kraji A je niţší neţ v kraji B.
13. Jak dlouho letí pravidelná linka z Bratislavy do Manchesteru, jestliže v Bratislavě
letištní hodiny při odletu ukazují 12 h 10 min a letadlo přistane ve 13 h 25 min
manchesterského času?
a) 1h 15min
b) 2h 15min
c) 3h 15min
d) 4h 15min
14. Přiraď k následujícím popisům památek UNESCO v České republice odpovídající
jméno:
a) Území, které v sobě slučuje estetické prvky uměle vytvářené krajiny s přirozenou
zemědělskou krajinou, to vše doplněno o romantické, církevní a hospodářské stavby
v barokním a novogotickém slohu.
b) Jedinečně zachovalý příklad tradiční středoevropské vesnice s velkým počtem původních
staveb z 18. a 19. století postavených ve stylu tzv. „jihočeského selského baroka“.
c) Ţidovská čtvrť a bazilika připomínají souţití ţidovské a křesťanské kultury od středověku
aţ do 20. století. Ţidovská čtvrť podává výjimečné svědectví o kulturních tradicích a ţivotě
v této komunitě.
A) Holašovice
B) Kutná Hora
C) Lednicko-valtický areál
D) Třebíč
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
15. Loď vyplouvá ze souostroví Galapágy (91° západní délky, 0° zeměpisné šířky) po
rovníku směrem na západ. Předpokládejme, že délka rovníku je přesně 40 000 km. Za
jakou dobu dopluje na tichomořský ostrov Nauru (167° východní délky, 0° zeměpisné
šířky), pluje-li stálou rychlostí 50 km/h?
a) asi 113 hodin
b) asi 227 hodin
c) asi 573 hodin
d) asi 907 hodin
3
Pražský globus 2010 – skupina C školní kolo – zadání
16. Ve které z následujících skupin evropských státu jsou pouze státy, které lze označit
jako bezjaderné?
(elektrickou energii nevyrábějí v jaderných elektrárnách)?
a) Rakousko, Island, Dánsko, Norsko
b) Bulharsko, Slovensko, Norsko, Belgie
c) Nizozemsko, Maďarsko, Litva, Německo
d) Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Slovinsko, Francie
17. Napiš název křivky, která na povrchu Země protíná všechny poledníky pod stále
stejným úhlem.
………………………………………………………………………………………………….
18. V současném světě nalezneme mnoho oblastí napětí a konfliktu: místa občanských
válek, národnostních a etnických srážek či náboženských konfliktu. Ke každému popisu
(1 – 3) přiraď jednu z v mapě označených oblastí (A – D).
1 .….intifáda neboli válka kamení trvala celkem šest let. Válka byla ukončena aţ v září 1993
podpisem mírové dohody v Oslu, jíţ získaly Gaza a Jericho autonomii…..
2 .….Liga Severu patří jiţ léta ke stálicím politické scény. Od svého vzniku volá po zrušení
přerozdělování peněz mezi bohatou severní a chudou jiţní částí země. Jednou z aktivit je
občasné vyhlašování nezávislé Padánie či organizování nelegálních referend…..
3 ..…oba rivalové spolu vybojovali několik krvavých válek. První konflikt přišel v roce 1947
po odchodu Britů a jeho výsledkem bylo mj. rozdělení Kašmíru. Toto území je předmětem
sporu mezi oběma zeměmi aţ do dnešních časů…..
1 - ……………………
2 - ……………………
3 - …..........................
4
Pražský globus 2010 – skupina C školní kolo – zadání
PRAKTICKÁ ČÁST
JMÉNO: …………………………… ŠKOLA: …………………………. DATUM: ………....
1. Připrav a popiš nejkratší cestu veřejnou dopravou ze Suchdola do Botanické zahrady:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Město A leží o 20° východněji než město B. O kolik se budou lišit jejich místní časy?
…………………………………………………………………………………………………..
3. Za pomoci atlasu označ pravdivá (P) a nepravdivá (N) tvrzení:
a) Dne 7.12. je v Johannesburgu delší noc neţ v Nairobi.
…………………
b) V Lagosu (Nigérie) můţeš Slunce vidět vrcholit na severu i na jihu.
…………………
c) Při přechodu ze západní na východní polokouli se po překročení datové hranice datum
nemění.
…………………
d) Země je nejdále od Slunce (v odsluní) v červenci.
…………………
4. Vypočítej poloměr glóbu, když měřítko mapy z něj odvozené je 1 : 5 000 000. Uveď i
postup výpočtu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5
Pražský globus 2010 – skupina C školní kolo – zadání
5. Urči podle souřadnic za pomoci atlasu, o která města se jedná, ve kterém státě leží, a
napiš, zda se jedná o hlavní město daného státu:
51° s.š. a 30° v.d.
…………………………………………………………………..
7° j.š. a 39° v.d.
.………………………………………………………………….
17° j.š. a 68° z.d.
…..……………………………………………………………….
19° s.š. a 70° z.d.
…………………………………………………………………..
6. Obrázek zachycuje území před a po provedení revitalizace. Označ, který obrázek
zachycuje území po provedené revitalizaci (a nebo b) a v čem revitalizace spočívala. U
každého revitalizačního kroku doplň jaký je jeho konkrétní dopad na uvedenou krajinu.
A
B
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6
Download

Pražský globus 2010 – skupina C školní kolo – zadání