Úvod do analýzy diskurzu
Úterý, 10.00-11.35, místnost č. 4014
Vyučující: Mgr. Jana Vargovčíková, [email protected]
Konzultace: úterý 11.45-12.45
Popis kurzu
Proč událostem a problémům rozumíme a mluvíme o nich právě tak a ne jinak? Proč v určitém
kontextu a z určité pozice říkáme právě to a ne něco jiného? Přeneseno do prostoru politického, proč
se mluví o politických problémech zrovna tak a ne jinak? Proč si některé pozice získávají souhlas a jiné
zůstávají neslyšitelnými? V kurzu se soustředíme na tyto otázky při zkoumání politických kontroverzí
kolem menšinových politik, rasismu, enviromentálních politik, politik řídících genderové rozdíly,
apod. a pokusíme se osvojit si kritické a interpretativní přístupy ke všemu, co se v politickém životě
jeví jako dané - k vymezení problémů, k výběru pojmů, k využití metafor, k připisování identit
jednotlivým aktérům apod. Za tímto účelem se postupně seznámíme s různými přístupy k analýze
diskurzu a na případových studiích, které tyto přístupy využívají, posoudíme, jaké jsou jejich
přednosti, jejich limity a jejich potenciál.
Požadavky na atestaci - zápočet
Kromě pravidelné účasti na výuce si každý student připraví referát ze zadaných textů (teoretický
článek + případová studie) a na poslední hodině představí vlastní analýzu vybraného textu.
Hlavní témata kurzu
1. Prezentace analýzy diskursu jako specifického epistemologického a metodologického přístupu
k sociálním a politickým problémům.
2. Prezentace způsobu tvorby referátů a seznámení se s jednoduchými postupy konkrétní práce
s textem.
3.-4. Kritická analýza diskurzu - Norman Fairclough, Ruth Wodak, Teun A. van Dijk
5.-6. Foucaultovo pojetí diskursu jako základ kritického pojetí diskursu a post-strukturalistických
teorií diskursu (Michel Foucault - Řád diskursu)
7.-8. Post-strukturalistická teorie diskursu essexské školy - David Howarth, Jason Glynos, Jacob
Torfing
9.-10. Diskursivní analýza veřejných politik - Frank Fischer, Maarten Hajer, Hendrik Wagenaar
11.-12. Teorie ospravedlnění - Luc Boltanski a Laurent Thévenot
13. Prezentace studentských prací
Vybraná literatura
Fairclough, Norman. Analysing discourse : textual analysis for social research. New York, Routledge
2003.
Foucault, Michel. „Řád diskursu“. In Foucault, Michel. Diskurs, autor, genealogie. Praha,
Nakladatelství Svoboda 1994, s. 7-40.
Hajer, Maarten a Wagenaar, Hendrik (eds.). Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance
in network society. Cambridge, Cambridge University Press 2003.
Howarth, David a Torfing, Jacob (eds.). Discourse theory in European politics : identity, policy, and
governance. Houndmills, Palgrave Macmillan 2005.
Kendal, Gavin a Wickham, Gary. Using Foucault’s Methods. London, Sage 2001.
Meyer, Michael a Wodak, Ruth (eds.). Methods of critical discourse analysis. London, Sage 2002.
Jørgensen, Marianne a Philips, Louise. Discourse analysis as theory and method. London, Sage 2002.
Zábrodská, Kateřina. Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová
identita. Praha, Academia 2009.
Download

Úvod do analýzy diskurzu